BILAG 3: EJENDOMSLISTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BILAG 3: EJENDOMSLISTER"

Transkript

1 Guldborgsund Kommune Spildevandsplan Bilag 3: Ejendomslister BILAG 3: EJENDOMSLISTER Bilaget indeholder lister over de ejendomme, hvor der som følge af spildevandsplanen kan forventes påbud om kloakering, separatkloakering, lokale renseløsninger, eller hvor lodsejer kan forventes at skulle afgive areal til hovedkloakledninger. De fleste ejendomme er angivet med deres adresser. Planen gælder for hele ejendommen, hvor den pågældende adresse er beliggende, med mindre noget andet fremgår af kortet. Listerne viser kun ejendomme, hvor der er konkrete planer om kloakering, separatkloakering eller lokale renseløsninger. De ejendomme, der er omfattet af perspektivdelen og hvor der derfor ikke er konkrete planer er kun vist på det digitale kort. SEPARATKLOAKERING Ejendomslisten indeholder oplysninger om, hvilke ejendomme, der kan forvente påbud om separatkloakering, jf. kapitel 8.5 og 10.2 i planen.»påbud varslet«og»påbud meddelt«angiver at der er varslet eller meddelt påbud til ejendommen eller at dette gøres så snart konkrete forhold er afklaret, herunder aftale om placering af minipumpebrønd. Hvad omfatter separatkloakering? I oplande, der er angivet som planlagt separatkloakerede, har grundejeren pligt til for egen regning at adskille regn- og spildevand på egen grund, samt at foretage de nødvendige omkoblinger. I forbindelse med detailprojekteringen vil det blive afgjort, om der etableres spildevandskloak med tryksatte systemer eller traditionelt gravitationssystem. Hvor der etableres et traditionelt gravitationssystem skal der etableres en skelbrønd på spildevandsledningen. Grundejer afholder omkostningerne. Hvor der etableres spildevandskloak med tryksatte systemer, skal grundejeren tåle, at der etableres minipumpebrønd på grunden, med elforsyningen fra ejendommen. Minipumpebrønden tinglyses på ejendommen. Dispensation/fristforlængelse På ejendomme uden vandtilførsel og dermed uden afløb af spildevand, kan fristen for separatkloakering forlænges på ubestemt tid. Vandforsyningen skal lukkes og måleren afmonteres. Påbuddet kan forlanges tinglyst på ejendommen for grundejers regning. DELVIS SEPARATKLOAKERING Ejendomslisten indeholder oplysninger om, hvilke ejendomme, der kan forvente påbud i forbindelse med delvis spildevandsrensning, jf. kapitel 8.5 og 10.3 i planen. Ejendommene er angivet efter matrikelnumre. I kortgrundlaget områder angivet som planlagt til»fælleskloakering med begrænsninger«. [Ved delvis separatkloakering] etableres separat afledning af vejvand (fx i åbne render), og tagnedløb fra husfacader kobles til dette system. Resten af kloaksystemet forsat vil være fælleskloakeret. Afledning af vejvand kan ske i lukkede rør eller åbne render. Grundejere kan forvente omkostninger til at sløjfe tagnedløbsbrønde mod vej, samt montering af bøjning på nedløbsrøret. KLOAKERING Ejendomslisten indeholder oplysninger om, hvilke ejendomme, der kan forvente påbud om kloakering for spildevand, jf. kapitel 8.6 og 10.4 i planen.»påbud varslet«og»påbud meddelt«

2 Guldborgsund Kommune Spildevandsplan Bilag 3: Ejendomslister angiver at der er varslet eller meddelt påbud til ejendommen eller at dette gøres så snart konkrete forhold er afklaret, herunder aftale om placering af minipumpebrønd. I de oplande, der er angivet som eksisterende eller planlagt spildevandskloakerede, har grundejerne pligt til for egen regning at adskille regn- og spildevand på egen grund, samt at tilslutte spildevand fra ejendommen til Forsyningens kloak med mindre der er meddelt dispensation. Den sidste tømning af septiktanken inden denne sløjfes, er ikke omfattet af tømningsordningen. I forbindelse med detailprojekteringen vil det blive afgjort, om der etableres spildevandskloak med tryksatte systemer eller traditionelt gravitationssystem. Hvor der etableres et traditionelt gravitationssystem skal der etableres skelbrønd. Grundejer afholder omkostningerne. Hvor der etableres spildevandskloak med tryksatte systemer, skal grundejeren tåle, at der etableres minipumpebrønd på grunden, med elforsyningen fra ejendommen. Anlægget tinglyses på ejendommen. Etablering af stik For ejendomme, der er placeret i umiddelbar nærhed af grundgrænse/skel føres stikledningen til skel, som angivet i leveringsbetingelserne. For ejendomme, med stor afstand fra beboelsesejendom til skel, vil stikledning herunder pumpebrønd og trykledning blive fremført til det sted, hvor spildevand kan afledes fra stueplan ved gravitation, indenfor en rimelig lægningsdybde af pumpebrønd. I disse tilfælde vil den endelige linjeføring, samt placering af brønd ske efter en forhandling mellem Guldborgsund Forsyning og ejendommens ejer. Privat spildevandledning defineres herefter, som ledning mellem beboelses-ejendom og pumpebrønd. Spildevandsforsyningens spildevandsledning defineres som pumpebrønd, samt stikledning til afskærende ledning. Det er en forudsætning for, at spildevandsforsyningen placerer spildevandanlæg på privat ejendom, at dette tinglyses på ejendommen. Dispensation/fristforlængelse fra kloakering Ejendomme, der tidligere har etableret en godkendt renseløsning, der lever op til rensekravet i det pågældende område, kan bliver undtaget fra kloakering. Undtagelsen gælder så længe spildevandet ledes til den eksisterende, lovlige renseløsning. Undtagelsen bortfalder, når renseløsningen eller belastningen heraf ændres. Ejendomme uden vandtilførsel og dermed uden udledning af spildevand, kan undtages fra kloakering. Har ejendommen vandforsyning skal denne lukkes og måleren afmonteres. Har ejendommen egen vandforsyning vil boringen normalt kræves lukket. Påbuddet kan forlanges tinglyst på ejendommen for grundejers regning. Ejendomme, der er kondemnerede eller nedrivningsmodne kan undtages fra kloakering. Undtagelsen forudsætter, at der er meddelt en nedrivningstilladelse. Ejendomme, der i forbindelse med større infrastrukturprojekter kan påregnes eksproprieret, kan efter en konkret vurdering opnå dispensation eller fristforlængelse. For alle kriterier for undtagelse gælder, at grundejeren skal oplyse Guldborgsund Forsyning og kommunen om forholdene så tidligt som muligt, så oplysningerne kan indgå i planlægningen. Hvis der først er ført stik frem til grundgrænsen, hæfter ejeren for tilslutningsbidraget. Ejerskab til ledninger Opstår der begrundet tvivl om, hvorvidt en gruppe ejendomme er tilsluttet en ledning, der kan betegnes som et offentligt spildevandsanlæg, afgøres sagen som udgangspunkt af Guldborgsund Forsyning. Er der tale om et offentligt spildevandsanlæg, gælder retningslinjerne for separatkloakering (se afsnit 10.2). Listen viser ejendomme, der skal kloakeres, jf. kapitel 8.5 og 10.3 i planen. Perspektivdelen er angivet i oplandsskemaerne og de digitale kort.

3 Guldborgsund Kommune Spildevandsplan Bilag 3: Ejendomslister Igangværende projekter Betegnelse omfatter ejendomme, der skal kloakeres i medfør af igangværende projekter. For visse ejendomme meddeles der først påbud i Visse ejendomme er ikke orienteret skriftligt om den forestående kloakering. Enkelte ejendomme på listen er omfattet af dispensation. Denne spildevandsplan ændrer ikke på dispensationen, dog jf. retningslinjerne i kapitel 10. LOKALE RENSELØSNINGER Ejendomslisten indeholder oplysninger om, hvilke ejendomme, der kan forvente påbud om lokale renseløsninger, jf. kapitel 8.6 og 10.5 i planen. Indenfor oplande, der er udlagt til forbedret spildevandsrensning, skal grundejerne for egen regning etablere en lokal renseløsning, der lever op til renseklassen, når ejendommen udleder til det vandområde, som indsatsen omfatter. Flere grundejere kan i fællesskab gå sammen om at etablere en fællesprivat renseløsning. Fællesprivate renseløsninger kan kræve et tillæg til spildevandsplanen. Dispensation De samme retningslinjer gælder, som for kloakering i det åbne land. Renseklasser Regionplanens retningslinjer angiver, at: - Spildevand der udledes til søer, må ikke være til hinder for, at søernes målsætning kan opfyldes ( ). - Søer skal i videst muligt omfang friholdes for spildevand fra spildevandsanlæg (7.2.2). Disse retningslinjer erstattes at vandplanernes retningslinjer: - Al ny og forøget spildevandsrensning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås (1.4.6) Inden for de i vandplanerne udpegede oplande findes et stort antal søer og moser, hvor det af tekniske grunde ikke har været muligt at markere oplandet i vandplanerne. Ejendomme, der afleder spildevand til sådanne søer eller moser med et areal større end 100 m², hvor det er dokumenteret, at målsætningen ikke er opfyldt, og hvor der endnu ikke er meddelt påbud om forbedret spildevandsrensning, er tillige omfattet af supplerende krav til rensning for fosfor. Der vil således i henhold til gældende og kommende plangrundlag blive stillet skærpede krav til spildevandsudledninger til søer. Som udgangspunkt skal spildevandsudledningen opfylde renseklasse SOP. Dette fremgår ikke nødvendigvis af regionplanen/vandplanernes afgrænsning af forureningsfølsomme områder. Det er altid grundejers/bygherres ansvar, at kende afløbsforholdene. Kontraktligt medlemskab Når der meddeles påbud til ejere af helårsboliger 1, skal påbuddet ledsages af et tilbud om kontraktligt medlemskab af forsyningsselskabet, jf. 7a i Betalingsloven. Grundejeren kan frit vælge mellem at etablere en renseløsning selv, eller tage imod tilbuddet om kontraktligt medlemskab. Medlemskabet indebærer at grundejeren betaler tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag og at forsyningsselskabet etablerer og driver en lokal renseløsning. Grundejer afholder omkostninger til bundfældningstank og til elforsyning til renseløsningen. 1 Ejendomme med weekendattest og flexboliger har status som helårsboliger, jævnfør boligreguleringsloven.

4 Agerupvej 3, 4990 Sakskøbing Spildevandskloakering Igangværende projekter Skal eksproprieres når/hvis Sydmotorvejen udvides. Omfattet af dispensationsmulighed vedr. større infrastrukturprojekter Agerupvej 4, 4990 Sakskøbing Spildevandskloakering Igangværende projekter Agerupvej 5, 4990 Sakskøbing Spildevandskloakering Igangværende projekter Agerupvej 7, 4990 Sakskøbing Spildevandskloakering Igangværende projekter Agervej 1, 4990 Sakskøbing Separatkloakering snarest / Agervej 11, 4990 Sakskøbing Separatkloakering snarest / Agervej 13, 4990 Sakskøbing Separatkloakering snarest / Agervej 15, 4990 Sakskøbing Separatkloakering snarest / Agervej 17, 4990 Sakskøbing Separatkloakering snarest / Agervej 19, 4990 Sakskøbing Separatkloakering snarest / Agervej 2, 4990 Sakskøbing Separatkloakering snarest / Agervej 3, 4990 Sakskøbing Separatkloakering snarest / Agervej 5, 4990 Sakskøbing Separatkloakering snarest / Agervej 7, 4990 Sakskøbing Separatkloakering snarest / Agervej 9, 4990 Sakskøbing Separatkloakering snarest / Ahornvej 1, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Ahornvej 10, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Ahornvej 2, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Ahornvej 2A, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Ahornvej 2B, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Ahornvej 4, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Ahornvej 6, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Ahornvej 8, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Ahrendtsgade 1, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 10, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 11, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 12, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 13, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 14, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 15, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 16, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 17, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 19, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 2, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet

5 Ahrendtsgade 3, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 4, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 5, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 6, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 7, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 8, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Ahrendtsgade 9, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Alleen 1, 4863 Eskilstrup Lokale renseløsninger Alleen 11, 4863 Eskilstrup Lokale renseløsninger Alleen 2, 4863 Eskilstrup Lokale renseløsninger Alleen 3, 4863 Eskilstrup Lokale renseløsninger Alleen 4, 4863 Eskilstrup Lokale renseløsninger Alleen 5, 4863 Eskilstrup Lokale renseløsninger Alleen 7, 4863 Eskilstrup Lokale renseløsninger Alleen 9, 4863 Eskilstrup Lokale renseløsninger Allegade 1, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Alstrup Skovvej 10, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 11, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 12, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 13, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 14, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 15, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 16, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 17, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 18, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 19, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 1A, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 2, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 20, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 21, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 22, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 23, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 24, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 25, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 26, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 27, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering

6 Alstrup Skovvej 28, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 29, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 3, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 30, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 31, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 32, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 33, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 34, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 35, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 37, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrup Skovvej 38, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 39, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 4, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 40, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 42, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 44, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 46, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 48, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 5, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 6, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 7, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Skovvej 8, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Strandvej 2A, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Strandvej 2B, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrup Strandvej 4, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 1, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 10, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 11, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 12, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 13, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 14, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 15, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 16, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 17, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 18, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 19, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering

7 Alstrupvej 2, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 20, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 21, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 22, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 23, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 24, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 25, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 26, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 26F, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 27, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 28, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 3, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 30, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 31, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 33, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 35, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 37, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 39, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 4, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 41, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 5, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 6, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Alstrupvej 7A, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 7B, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 7C, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 7D, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Alstrupvej 9, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Bagstræde 1, 4880 Nysted Separatkloakering Perspektiv Bagstræde 10A, 4880 Nysted Separatkloakering Perspektiv Bagstræde 10B, 4880 Nysted Separatkloakering Perspektiv Bagstræde 12, 4880 Nysted Separatkloakering Perspektiv Bagstræde 14, 4880 Nysted Separatkloakering Perspektiv Bagstræde 2, 4880 Nysted Separatkloakering Perspektiv Bagstræde 4, 4880 Nysted Separatkloakering Perspektiv Bagstræde 6, 4880 Nysted Separatkloakering Perspektiv Bagstræde 8, 4880 Nysted Separatkloakering Perspektiv

8 Bagvej 10, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 11, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 12, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 13, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 14, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 15, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 16, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 19, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 20, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 21, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 22, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 23, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 24, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 26, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 27, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Stuehus nedrevet ifølge grundejer; intet afløb. Bagvej 30, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 31, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bagvej 8, 4862 Guldborg Spildevandskloakering Perspektiv Bakkevej 1, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bakkevej 10, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bakkevej 12, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bakkevej 12A, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bakkevej 14, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bakkevej 16, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bakkevej 1B, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bakkevej 1C, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bakkevej 3, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bakkevej 4, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bakkevej 5, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bakkevej 5A, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bakkevej 6, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bakkevej 7, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bakkevej 8, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bakkevej 9, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 1, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 10, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv

9 Ballegårdsvej 11, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 12, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 13, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 14, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 15, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 16, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 17, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 19, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 2, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 21, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 23, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 3, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 4, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 5, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 6, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 7, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 8, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Ballegårdsvej 9, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bangsebro Alle 2A, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 10, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 11, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 12, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 13, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 14, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 15, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 16, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 17, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 18, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 19, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 31, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 33, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 4, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 5, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 5A, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 6, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 7, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan

10 Bangsebrovej 8, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bangsebrovej 9, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Se spildevandsplan Bannerupvej 1, 4863 Eskilstrup Spildevandskloakering Igangværende projekter Bannerupvej 2, 4863 Eskilstrup Spildevandskloakering Igangværende projekter Bannerupvej 4, 4863 Eskilstrup Spildevandskloakering Igangværende projekter Bannerupvej 6, 4863 Eskilstrup Spildevandskloakering Igangværende projekter Baunehøjen 1, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Baunehøjen 11, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Baunehøjen 13, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Baunehøjen 15, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Baunehøjen 17, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Baunehøjen 19, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Baunehøjen 2, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Baunehøjen 3, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Baunehøjen 4, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Baunehøjen 5, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Baunehøjen 6, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Baunehøjen 7, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bellingegårdsvej 1, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bellingegårdsvej 11, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bellingegårdsvej 13, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bellingegårdsvej 2, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bellingegårdsvej 3, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bellingegårdsvej 4, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bellingegårdsvej 5, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bellingegårdsvej 6, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bellingegårdsvej 7, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bellingegårdsvej 8, 4800 Nykøbing F. Lokale renseløsninger Bellingegårdsvej 9B, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Benløv 1, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Benløv 10, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Benløv 12, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Benløv 2, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Benløv 3, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Benløv 4, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Benløv 5, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv

11 Benløv 6, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Benløv 7, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Benløv 8, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Benløv 9, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bikubevej 1, 4874 Gedser Spildevandskloakering Perspektiv Bikubevej 10, 4874 Gedser Spildevandskloakering Perspektiv Bikubevej 2, 4874 Gedser Spildevandskloakering Perspektiv Bikubevej 3, 4874 Gedser Spildevandskloakering Perspektiv Bikubevej 4, 4874 Gedser Spildevandskloakering Perspektiv Bikubevej 5, 4874 Gedser Spildevandskloakering Perspektiv Bikubevej 6, 4874 Gedser Spildevandskloakering Perspektiv Birkebakken 5, 4850 Stubbekøbing Separatkloakering Perspektiv Birkebakken 7, 4850 Stubbekøbing Separatkloakering Perspektiv Birkebakken 9, 4850 Stubbekøbing Separatkloakering Perspektiv Birkemosevej 2, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Birkevej 1, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 10, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 11, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 12, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 13, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 14, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 15, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 17, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 19, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 2, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 3, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 4, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 5, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 6, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 7, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 8, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Birkevej 9, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Påbud meddelt En del af ejendommene har fået meddelt påbud Bispevænget 1, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Bispevænget 10, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Bispevænget 12, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Bispevænget 14, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv

12 Bispevænget 2, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Bispevænget 3, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Bispevænget 4, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Bispevænget 5, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Bispevænget 6, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Bispevænget 8, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Bjergvej 1, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjergvej 10, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjergvej 11, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjergvej 12, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjergvej 13, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjergvej 14, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjergvej 16, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjergvej 17, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Bjergvej 18, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjergvej 19, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Bjergvej 19A, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Bjergvej 20, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjergvej 21, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Bjergvej 23, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Bjergvej 3, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjergvej 5, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjergvej 6, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjergvej 7, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjergvej 8, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjergvej 9, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjerregårdsvej 1, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjerregårdsvej 2, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjerregårdsvej 3, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjerregårdsvej 5, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjerregårdsvej 6, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bjerregårdsvej 7, 4800 Nykøbing F. Lokale renseløsninger Bjørnevej 2, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bjørupvej 11, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjørupvej 13, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjørupvej 15, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter

13 Bjørupvej 5, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjørupvej 7, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bjørupvej 9, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Blichersvej 2, 4840 Nørre Alslev Lokale renseløsninger Blichersvej 3A, 4863 Eskilstrup Lokale renseløsninger Blichersvej 4, 4863 Eskilstrup Lokale renseløsninger Blichersvej 6, 4863 Eskilstrup Lokale renseløsninger Blichersvej 8, 4863 Eskilstrup Lokale renseløsninger Blomstervænget 1, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 11, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 13, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 15, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 16, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 17, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 18, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 19, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 2, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 21, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 23, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 24A, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 24B, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 24C, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 24D, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 24E, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 25, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 3, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 5, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 7, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Blomstervænget 9, 4863 Eskilstrup Separatkloakering Perspektiv Borregårdsvej 1, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Borregårdsvej 2, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Borregårdsvej 3, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Borregårdsvej 5, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Borregårdsvej 7, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Boulevarden 1, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Boulevarden 11, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv

14 Boulevarden 13, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Boulevarden 14, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Boulevarden 16, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Boulevarden 18, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Boulevarden 2, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Boulevarden 3A, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Boulevarden 3B, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Boulevarden 4, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Boulevarden 5, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Boulevarden 6, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Boulevarden 7, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Boulevarden 9, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 1, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 10, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 11, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 12, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 12A, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 12B, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 12C, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 13, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 14, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Brarupvej 15, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Brarupvej 16, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Brarupvej 18, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Brarupvej 2, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 23, 4840 Nørre Alslev Spildevandskloakering Igangværende projekter Brarupvej 3A, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 3B, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 3C, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 4, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 5A, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 5B, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 5C, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 6, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 7, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brarupvej 8, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv

15 Brarupvej 9, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Bregningevej 1, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 10, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 11, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 12, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 13, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 14, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 15, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 16, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 16B, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 17, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 18, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 19, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 2, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 20, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 21, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 22A, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 22B, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 23, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 25, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 26A, 4871 Horbelev Lokale renseløsninger Bregningevej 27, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 28, 4871 Horbelev Lokale renseløsninger Bregningevej 29, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 3, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 30, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 30B, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 32, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 32B, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 33, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 34, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 35, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 36, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 37, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 38, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 39, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet

16 Bregningevej 4, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 40, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 41, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 42, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 43, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 44, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 45, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 46, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 47, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 48, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 49, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 5, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 50, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 51, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 52, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 53, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 55, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 57, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 59, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 6, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 61, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 63, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 65, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 67, 4871 Horbelev Separatkloakering Påbud varslet Bregningevej 7, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 8, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Bregningevej 9, 4871 Horbelev Separatkloakering Frist udløbet Brogade 16, 4990 Sakskøbing Separatkloakering snarest / Brovænget 1, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brovænget 10, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brovænget 12, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brovænget 14, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brovænget 16, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brovænget 18, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brovænget 2, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brovænget 20, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv

17 Brovænget 22, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brovænget 24, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brovænget 26, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brovænget 28, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brovænget 4, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brovænget 6, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Brovænget 8, 4840 Nørre Alslev Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 1, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 10, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 11, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 12, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 15, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 16B, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 17, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 18, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 18B, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 19, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 2, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 20, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 21, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 23, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 25, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 4, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 5, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 7, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 8, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntofte Alle 9, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bruntoftevej 1, 4863 Eskilstrup Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 10, 4863 Eskilstrup Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 11, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 13, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 15, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 17, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 18, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 19, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 2, 4863 Eskilstrup Spildevandskloakering Igangværende projekter

18 Bruntoftevej 20, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 22, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 24, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 3, 4863 Eskilstrup Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 4, 4863 Eskilstrup Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 5, 4863 Eskilstrup Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 6, 4863 Eskilstrup Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 7, 4863 Eskilstrup Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 8, 4863 Eskilstrup Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruntoftevej 9, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bruserupvej 1A, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Bruserupvej 1B, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Bruserupvej 2, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Bruserupvej 3, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Bruserupvej 4, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Bruserupvej 5, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Bruserupvej 6, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Bruun Alle 1, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 10, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 10B, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 11A, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 11B, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 12, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 13, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 14, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 15, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 17, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 3, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 4, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 5, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 6, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 7, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 8, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Bruun Alle 9, 4990 Sakskøbing Separatkloakering Perspektiv Brydebjergvej 1, 4880 Nysted Separatkloakering Perspektiv Brydebjergvej 11, 4880 Nysted Separatkloakering Perspektiv

19 Brydebjergvej 3, 4880 Nysted Separatkloakering Perspektiv Brydebjergvej 5, 4880 Nysted Separatkloakering Perspektiv Brydebjergvej 7, 4880 Nysted Separatkloakering Perspektiv Brænderisvej 1, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Brænderisvej 10, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Brænderisvej 11, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Brænderisvej 13, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Brænderisvej 14, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering 2015 Brænderisvej 15, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Brænderisvej 16, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering 2015 Brænderisvej 17, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Brænderisvej 18, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering 2015 Brænderisvej 1A, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Brænderisvej 2, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Brænderisvej 3, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Brænderisvej 4, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Brænderisvej 5, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Brænderisvej 6, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Brænderisvej 7, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Brænderisvej 8, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Brænderisvej 9, 4873 Væggerløse Spildevandskloakering Perspektiv Busserisvej 1, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Busserisvej 11, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Busserisvej 2, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Busserisvej 3, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Busserisvej 4, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Busserisvej 5, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Busserisvej 5B, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Busserisvej 6, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Busserisvej 7, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Busserisvej 9, 4800 Nykøbing F. Spildevandskloakering Igangværende projekter Bygaden 1, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 10, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 11, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 12, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 13A, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv

20 Bygaden 13B, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 14, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 15, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 16, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 16A, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 17, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 18, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 19, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 2, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 20, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 21, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 22, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 23, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 24, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 25, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 26, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 27, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 28, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 29, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 3, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 30, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 31, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 32, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 33, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 34, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 35, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 36, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 37, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 38, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 39, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 4, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 40, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 41, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 42, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 44, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv Bygaden 46, 4800 Nykøbing F. Separatkloakering Perspektiv

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 7. Indhold. Administrative forhold og arealafgivelse. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 7 Administrative forhold og arealafgivelse Indhold 1 Frederikssund forsyning... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Betalingsvedtægt... 2 1.3 Spildevandsforsyningsselskabets

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14

Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Spildevandsplan 2009-2018 Forslag til tillæg nr. 14 Tillægget omfatter: Spildevandsrensning i det åbne land ved Alken, Boes, Illerup og syd for Låsby Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf.

Læs mere

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns

Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Teknik og Miljø Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gl. Stevns Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012 2020 Vedtaget af Kommunal Bestyrrelsen d. XX. xxxx XXXX 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land

Spildevandsplan 2012-2019. Tillæg nr. 8. Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 8 By- og Udviklingsforvaltningen Kloakering af Elvighøj og Drejensvej - sommerhusområde og ejendomme i det åbne land Sagsnr. 14/2022 April 2016 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021

Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 05.11.2012 udkast Tillæg nr. 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Foreløbig version Natur- og Miljøafdelingen februar 2013 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Forhold

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Hjørring Rådhus - Lokale 049 Fraværende: 06.00.05-P16-2-14

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand.

Spildevandsplan 2007 2013. Tillæg nr. 21. Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur og vand. Spildevandsplan 2007 2013 Tillæg nr. 21 Spildevandsrensning i det åbne land ved Dalby mv By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand Juni 2012 Spildevandsplan Spildevandsplanen og tillægget til spildevandsplanen

Læs mere

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan

Separering af fælleskloak i Hovslund St. By. Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Aabenraa Kommune Separering af fælleskloak i Hovslund St. By Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan juni 2013 Udgivelsesdato : juni 2013 Projekt : 14.9500.96 Udarbejdet : Knud Sibbesen Kontrolleret

Læs mere

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård

Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering af Fuglsevej og Møllevej i Fuglse 22. juli 2015 Råhavegård Fuglsevej og Møllevej Program: 1. Indledning om Lolland Forsyning

Læs mere

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune

Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Vejen Kommune Tillæg nr. 12 Spildevandsplan 2008-2011 Vejen Kommune Separatkloakering i Holsted: Jørgen Hansens Vej og Højmarksvej Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn

Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2012-2020 Hvalpsund Havn Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54482 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

Spildevandsplan 2007 2013. Forslag. Tillæg nr. 11 Christiansfeld Sydvest. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur & vand

Spildevandsplan 2007 2013. Forslag. Tillæg nr. 11 Christiansfeld Sydvest. By- og Udviklingsforvaltningen. Natur & vand Spildevandsplan 2007 201 Forslag Tillæg nr. 11 Christiansfeld Sydvest By- og Udviklingsforvaltningen Natur & vand Dato 26. maj 2010 Sagsnr. 09/1146 Løbenr. 48607/10 Sagsbehandler Birgitte Braae Andresen

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan

Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan maj 2016 Forslag til spildevandsplan Borgermøde om Forslag til Spildevandsplan 1 Dagsorden Velkommen v/ Udvalgsformand Martin Stokholm Status og nye planlagte spildevandstiltag v/ Lejre Kommune Hvad betyder det for den enkelte ejendom? v/

Læs mere

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3.

Lovgrundlag. Spildevandsplanen er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens 32 og spildevandsbekendtgørelsens kapitel 3. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 2 3 Lovgrundlag 4 Plangrundlag 5 Fordebat 7 Spildevandsanlæg 8 Miljømæssige konsekvenser 12 Økonomi 17 Miljø- og servicemål 18 Tidsplan 20 Berørte matrikler og arealbehov

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Temadag om separering af afløbssystemer

Temadag om separering af afløbssystemer Temadag om separering af afløbssystemer Jura og økonomi ved separering 1 Problemstillinger ved separat kloakering Egne erfaringer et udpluk Kommunen laver tillæg til spildevandsplanen for et byomdannelsesområde,

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Teknik og Miljø Høve og Oreby

Teknik og Miljø Høve og Oreby Teknik og Miljø 2016 Høve og Oreby Tillæg 2 til digital spildevandsplan 2015-2018 Indhold Forord... 3 Baggrund... 3 Miljøvurdering... 3 Berørte ejendomme... 4 Liste over ejendommenes adresser... 4 Liste

Læs mere

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011

Velkommen til. borgermøde i. Bryggergården 28-04 2011 og opland Velkommen til borgermøde i Bryggergården 28-04 2011 1 Program: 1. Velkommen 2. Baggrund for kloakeringen 3. Hvad går projektet ud på? 4. Hvad skal der ske ved de enkelte ejendomme? 5. Tidsplan

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen

Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Tønder Kommune Udkast til: Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen August 2014 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 8 Administrative forhold HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 8 Administrative forhold Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 BETALINGSVEDTÆGT... 4 1.1 Generelt... 4 1.2 Betalingsvedtægtens indhold... 4 2

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012

TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 2011-2020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 TILLÆG NR. 2 TIL FREDENSBORG KOMMUNES SPILDEVANDSPLAN 20112020 FÆLLESPRIVAT KLOAKERING PÅ HOLMESKOVVEJ MARTS 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Grundlag... 3 3 Eksisterende forhold... 3 4 Dimensioneringsforudsætninger...

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og spildevandskloakering af mindre byer i det åbne land

Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og spildevandskloakering af mindre byer i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 15. august 2014 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 14/9850 Notat Håndhævelse og lånemuligheder i forbindelse med separatkloakering og

Læs mere

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders

Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Planlagt separatkloakering af K-område 0.4.40 i Sønder Tranders Beskrivelse af de konkrete ændringer Spildevandsplanen ændres, således at den fælleskloakerede del af K-område 0.4.40 angives som separatkloakeret

Læs mere

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området.

Fra Mariagerfjord Kommune deltog afdelingsleder i Natur og Miljø, Bjarke Jensen samt miljøtekniker, Jens Kalør. Kommunen er myndighed på området. Opsummering fra mødet den 29. januar 2013 med grundejerforeninger i sommerhusområderne Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Velkomst og introduktion Bjarke Jensen fra Mariagerfjord

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN. Tillæg nr. 1 til. Spildevandsplan 2011-2022. Område ved Hestehaven Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2011-2022 Område ved FORSLAG TIL TILLÆG NR. 1 TIL SPILDEVANDSPLAN 2011-2011 OMRÅDE VED HESTEHAVEN 1 Indhold 1. Resume... 3 2. Indledning... 3 2.1 Offentlig høring... 3

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip

Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Forslag - Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 Agervænget i Bording ændring af kloakeringsprincip Kort over kloakopland 1A34 (rød streg) og området hvor regnvandsbassinet placeres

Læs mere

Lolland Forsyning A/S

Lolland Forsyning A/S Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering og spildevandskloakering af Fuglse Bøsserup 18. januar 2016 Lolland Kommune, Rødby Fuglse Bøsserup Program: 1. Indledning om

Læs mere

DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND

DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND HELST DU SKAL INSTALLERE EN SKELBRØND Ansvar Adgang Afhjælpning Værd at vide om skelbrønde? Hvorfor en skelbrønd? En skelbrønd bidrager til at det bliver lettere for både dig og os at: få hurtig adgang

Læs mere

Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017

Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017 Separatkloakering og regnvandshåndtering i Lyndby Møde 13. juni 2017 1 Program Præsentation Baggrund for projektet Hvad kommer der til at ske - 2 løsninger Lokal regnvandshåndtering - økonomi, teknologi,

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg

Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan for 2012-2020 Dayz, Rønbjerg Dato: 28-02-2014 Sags nr. 820-2013-64206 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2. Lov-

Læs mere

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre?

Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Kloakering i det åbne land via tryksystem Hvad sker der på din ejendom og hvad skal du selv gøre? Side 1 af 8 Baggrund for etablering af kloak HTK Kloak A/S går i gang med kloakering i det område, hvor

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen.

Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019. Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12. By- og Udviklingsforvaltningen. Tillæg nr. 13 Spildevandsplan 2012-2019 Boligområde ved Tøndervej i Bastrup - omfattet af lokalplan 1218-12 By- og Udviklingsforvaltningen Miljø Sagsnr. 14/17738 September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune

Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Forslag til Tillæg nr. 1 til spildevand 2014-18 for Odsherred Kommune Kloakering af Ll. Egebjerg, samt mulighed for ekspropriation i forbindelse med kloakering af Uglekilde Erhvervsområde Juni 2016 Offentliggørelse

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen. Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Tillæg nr. 2013/4 til spildevandsplanen Inddragelse af nye oplande i spildevandsplanen Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 2 2.SAGSFREMSTILLING... 2 2.1 INDDRAGELSE AF BOLIGOMRÅDET SAUGSTEDVANG

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022

SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 NÆSTVED KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN FOR NÆSTVED KOMMUNE 2012-2022 April 2013 INDHOLD 1 Generelle forhold, der gælder for hele planen... 1 1.1 Resume... 2 1.2 Procedure for planens vedtagelse... 4 1.3 Sammenfattende

Læs mere

FORSLAG Faxe Kommune

FORSLAG Faxe Kommune FORSLAG TILLÆG TIL SPILDEVANDSPLAN 2012-2015 (HØRINGSFORSLAG) Kloakering i det åbne land: Køgevej/Sanderhusvej, Teestrup Nedenvej og enkeltejendomme tæt på eksisterende kloakledning. April 2014. INDHOLD

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune

Tillæg nr. 11 Spildevandsplan Vejen Kommune Tillæg nr. 11 Spildevandsplan 2008-2011 LAR på kommunens materielgård og genbrugsplads i Brørup Kongeåen ved Vejen Brørup Renseanlæg Drift og vedligehold Slamminiralisering Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis

Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s. Administrativ praksis Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed a/s Administrativ praksis Den administrative praksis refererer til den gældende betalingsvedtægts kapitalnumre, og der henvises hertil.

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021

Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 15. april 2016 Sagsid 16/4286 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2016-2021 Omhandlende: - Hermelintoften - et kommende boligområde på matrikel 7af og 90f V. Vedsted By, V.

Læs mere

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016

Separatkloakering i Arrild. Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Separatkloakering i Arrild Borgermøde torsdag d. 16. juni 2016 Velkomst og præsentation Tønder Forsyning A/S: Jacob Riis Bols (projektleder) Bo Ludvigsen (direktør) evt. spørgsmål som ikke vedrører separatkloakeringen

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune

Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138. Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Februar 2015 sag nr. 14-35138 Tillæg 2 til Spildevandsplan 2013 2024 Svendborg Kommune Omdannelse af område ved Gudme Rådhus, Kirkegade 14 Vedtaget af Miljø,

Læs mere

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan

Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan Tillæg nr. 4 Separering af kloak i Jordrup og Fynslund Spildevandsplan 2012 2019 By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteamet Sag nr. 13/1433 Dato 30. september 2013 Signaturforklaring: Gul: eksisterende

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør vi bl.a.

Læs mere

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014

Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 1 til gl. Hvidebæk Kommune Spildevandsplan 2003-2014 For separatkloakering af Rørby og Kærby Forslaget er fremlagt fra den 9. december 2009 til den 3. februar

Læs mere

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag

Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8. Forslag Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg Spildevandsplantillæg nr. 8 Forslag 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget 3 1.2 Lovgrundlag 3 1.3 Plangrundlag 4 Kommunal planlægning 4 Anden planlægning

Læs mere

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR SPILDEVAND PR. 1. APRIL 2016 Årligt vandafledningsbidrag Fast bidrag pr. spildevands-/fælleskloakstik 574,00 kr. 717,50 kr. Variabelt vandafledningsbidrag inkl. spildevandsafgift pr. m 3 Afregning efter vandmåler 33,45 kr. 41,81 kr.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Brønderslev Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Brønderslev Spildevand A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE 2. BUDGET OG REGNSKAB 3. INDTÆGTER 3.1 Tilslutningsbidrag 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse 3.1.2 Tilslutningsbidrag

Læs mere

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1

tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 tømningsregulativ for bundfældningstanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. FUNKTIONSKRAV

Læs mere

Tillæg 5 til Spildevandsplan

Tillæg 5 til Spildevandsplan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2008-2015 Kloakering af nyt boligområde ved Ølsted 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Areal og ejerforhold... 4 5. Regn - og spildevandsafledning...

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015

Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 TEKNIK OG MILJØ Forslag til Tillæg nr. 7 til Kalundborg Kommune Spildevandsplan 2010-2015 For boligområder i Høng, Svebølle og Kalundborg Forslag til Tillæg til Spildevandsplan For boligområder i Høng,

Læs mere

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken

2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Sommerhusområder i Boderne og Sømarken 2. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Sommerhusområder i Boderne og Sømarken Teknik & Miljø, juli 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Program: Velkomst og præsentation Se filmen Spildevandet på landet Hvorfor sender vi påbud til jer? Hvem er med? Kort over områderne Hvad skal der til for at

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm.

Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. Punkt 2. Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen for Sønderholm. 2011-45872. Forsyningsudvalget indstiller, at byrådet godkender, at kommunens spildevandsplan ændres vedrørende separatkloakering

Læs mere

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape

Orientering om kloakering af SANDET. Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 3. etape 3. november 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø -

Læs mere

Spildevandsplanens statusdel

Spildevandsplanens statusdel Spildevandsplanens statusdel Spildevandsforholdene på ejendomme i det åbne land. Forberedelse af spildevandsplanen for det åbne land Udgangspunktet har været data i BBR. BBR kode Forklaring Anlægskode

Læs mere

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.

Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej. Delopland 589. Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10. Tillæg til spildevandsplan 2013-2021: Seniorlandsby ved Hannelundsvej Delopland 589 Vedtaget til offentlig høring af Byrådet: 29.10.2014 Endeligt administrativt vedtaget 16.1.2015 Sagsnr. 012957-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Borgermøde om Spildevandsplanen tillæg

Borgermøde om Spildevandsplanen tillæg Borgermøde om Spildevandsplanen tillæg Nr. 8 Nedlæggelse af Ågerup Renseanlæg separatkloakering og tilslutning af ejendomme langs Store Valbyvej Nr. 9 Lille Valby Nyt Kloakopland Plan- og Projektchef Kirsten

Læs mere

Center for Teknik & Miljø

Center for Teknik & Miljø Center for Teknik & Miljø Hvidbog med indsigelser og bemærkninger til forslag til tillæg til spildevandsplan for Allegade i Haslev 1. Indkomne indsigelser og bemærkninger Forslag til tillæg til spildevandsplan

Læs mere

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten

Forslag til: Favrskov Kommune. Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012. Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Forslag til: Favrskov Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2009-2012 Byggemodning og ny rundkørsel ved Hammelvej, Hadsten Marts 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 1.1 Offentliggørelse og vedtagelse...3

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering og renovering af vandledninger Østervang-Refshalevej-Ved Stadion-Leonora Christinas Vej. 28.

Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering og renovering af vandledninger Østervang-Refshalevej-Ved Stadion-Leonora Christinas Vej. 28. Velkommen til Borgermøde vedrørende separatkloakering og renovering af vandledninger Østervang-Refshalevej-Ved Stadion-Leonora Christinas Vej. 28. juni 2016 Maribo Hallerne Østervang, Refshalevej, Ved

Læs mere

Baggrund

Baggrund Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2010-2017 Indholdsfortegnelse Baggrund ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan ØDUM RØVED. Ødum øst. Ødum syd. Røved øst Favrskov Kommune Tillæg nr. 7 til Spildevandsplan 2009-2012 ØDUM RØVED Ødum øst Røved øst Ødum syd Dokumentnr. 710-2012-7454 Version 1 Udgivelsesdato 12. januar 2012 Udarbejdet Anette Paulin Hansen Kontrolleret

Læs mere

Tillæg 3 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen

Tillæg 3 til Spildevandsplan Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Tønder Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan 2013-2017 Krav til spildevandsrensning i det åbne land indenfor områder udpeget i vandplanen Januar 2016 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej 57 6720 Tønder

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 1 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010 2019. Indhold 1. INDLEDNING 3 2. PLANLÆGNINGSGRUNDLAG 4 3. REGNVANDSAFLEDNING FRA GAMMEL KLAUSDALSBROVEJ 4 4. FREMRYKNING AF KLOAKERING AF TIBBEVANGEN

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 2

Spildevandsplan Tillæg nr. 2 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 2 Spildevandsrensning i det åbne land ved Vonsild syd-fovslet og Åstorp-Vejstruprød By- og Udviklingsforvaltningen Natur og vand April 2013 Spildevandsplan Spildevandsplanen

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere