Årsberetning DOF Storstrøm 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning DOF Storstrøm 2015"

Transkript

1 Årsberetning DOF Storstrøm 2015 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en mindre medlemsnedgang på 8 medlemmer, så medlemsantallet nu er på Fordelingen af medlemstyperne er Kernemedlem: 452, Husstandsmedlem: 89, juniormedlem: 9 og medlem: 482. Fordeling af medlemmer på kommuner: Guldborgsund: 205 Lolland: 121 Faxe: 151 Vordingborg: 266 Næstved: 287 En af grundene til medlemsnedgangen de senere år kan skyldes at PR-udvalgets aktiviteter er ophørt. PR-udvalget udførte i mange år en stor hvervningsindsats for DOF Storstrøm. DOF Storstrøms trailer og depot med informationsmateriale findes på Avnø Naturcenter. Bestyrelsen Bestyrelsen har ud over generalforsamling afholdt 7 bestyrelsesmøder i 2015, og DOF Storstrøm har været repræsenteret i årets 2 repræsentantskabsmøder. 2 fra bestyrelsen deltog i et lokalafdelingsseminar i efteråret. Her blev der udvekslet gode ideer og der var mange inputs til den nye strategi. Hyllekrog/Saksfjed er i det nye DOFprojekt Projekt Fugle Overalt udpeget som et indsatsområde for projektet. Medlemmer fra bestyrelsen har afholdt møde med Projektleder Tine Due, der informerede om projektet og der blev udvekslet synspunkter. På flere bestyrelsesmøder er ny samarbejdsstruktur for DOF Storstrøm blevet diskuteret. De foreløbige drøftelser har ført frem til dannelse af 5 udvalg: Aktivitetsudvalg, Faunistisk udvalg, Naturpolitisk udvalg, udvalg for dokumenter og data og endelig en pressegruppe. Der skal yderligere drøftelser til, før den nye samarbejdsstruktur eller delelementer heraf kan komme i gang. Clausjannic Labuz ønsker af tidsmæssige årsager at udtræde af bestyrelsen og Clausjannic takkes for sin indsats i bestyrelsen. I slutningen af 2014 udsendte naturstyrelsen forslag til Naturplaner Inden høringsperiodens udløb afleverede DOF Storstrøm høringssvar for næsten alle fuglebeskyttelsesområder i DOF Storstrøm. Vor kommunekontaktpersoner deltager i de grønne råd og får herigennem kontakt til andre organisationer og kommunale forvaltninger, og selvom de grønne råd kun er rådgivende er det vigtig for DOF at markere sig på møderne.

2 Kommunekontaktpersonerne modtager i løbet af året fra kommunerne mange sager, der skal gennemlæses og tages stilling til. Herunder vil nogle af de vigtigste sager som DOF Storstrøm har engageret sig i blive beskrevet: Kommunerne er i gang med at udpege nye områder til opsætning af vindmøller. Guldborgsund Kommune udsendte i foråret forslag til vindmølleplan 2015, hvor der endelig var udpeget 6 områder til opsætning af kæmpevindmøller. DOF Storstrøm er ikke imod opsætning af vindmøller, men har den holdning at kæmpevindmøller skal opsættes på havet. DOF Storstrøm indsendte høringssvar med indsigelse mod planerne om opsætning af vindmøller i de 6 områder. I slutningen af året udsendte Vordingborg kommune høringsbrev om indkaldelse af forslag og ideer til planlægning for opstilling af vindmøller, og her har DOF Storstrøm også gjort indsigelse mod opsætning af vindmøller på de foreslåede arealer. DOF Storstrøm har tidligere indsendt klage til natur- og miljøklagenævnet vedr. Faxe Kommunes lokalplan om opsætning vindmøller ved Turebylille, da der yngler og fouragerer Rød Glente i området. I år modtog DOF Storstrøm svar fra NMK og DOF Storstrøm fik ikke medhold i klagen Lokalbestyrelsen indgik i 2014 en 5-årig samarbejdsaftale med Guldborgsund Kommune. Hovedformålet med aftalen er at foretage kortlægning af udvalgte fuglearter samt naturformidlingsopgaver, og lokalafdelingen modtager honorar for ydelserne. For andet år i træk har lokalafdelingen nu foretaget kortlægning af ynglefugle på øer, holme og strandenge - kontrol af opsatte redekasser for Stor Skallesluger, Vendehals og Perleugle - udarbejde status for sjældne ynglefugle: rovfugle, Trane og Plettet Rørvagtel. DOF Storstrøm har sammen med DOF Vestsjælland afholdt dialogmøde med Naturstyrelsen Storstrøm. Emner der blev drøftet på mødet var samarbejde om beskyttelse af dværgternen, levestedskortlægning for ynglefugle på øer og holme i Natura 2000 områderne, adgang i reservater og samtidig overvågning af Novana-arter, redetræspolitik-pas på kort og revision af reservatbestemmelser. Hjemmeside og Facebook. På hjemmesiden bliver der bragt møder, ture, bestyrelsesreferater, nyheder fra bestyrelsen, mens bloggen på hjemmesiden stort set ikke bliver brugt. Derimod gøres der flittigt brug af vor gruppe på websitet Facebook, hvor gruppen i løbet af året har fået 80 nye medlemmer og gruppen er nu oppe på 303 medlemmer. Gruppens navn er DOF Storstroem, og hvis man har en facebookprofil kan man tilmelde sig gruppen. På sitet vises bl.a. fotos, skrives små beretninger, og der annonceres møder og ture. Ture, arrangementer og kurser Stortursudvalget havde i 2015 arrangeret 3 dages tur til nordvestjylland. Turen blev gennemført med 30 deltagere, der bl.a. fik besøgt Vejlerne og Bulbjerg og fik set Rider, der er sjældne gæster i Sydøstdanmark. Der har været afholdt ca. 60 ture i lokalafdelingen, heraf er en stor del af turene er arrangeret af Fugleværnsfonden med ture ved Hyllekrog, Ravnstrup Sø, Nyord Enge og Barup Sø. Haslev Lokalgruppe med Leif Tureby som turleder har afholdt ugentlige fuglestemmeture i Haslev i månederne

3 maj og juni. Personale ved Gedser Fuglestation har afholdt velbesøgte ture ved henholdsvis Horrebylyng og Bavnehøj Fritidsområde. På Ørnens Dag blev der traditionen tro afholdt arrangementer ved Avnø, Hasselø, Nyord og Saksfjedinddæmningen på det sydlige Lolland. Der var i alt besøgende på Ørnens Dag. Ved Saksfjed var TVøst på besøg og senere på aftenen kunne der ses en længere reportage fra Ørnens Dag på Saksfjed. Flest besøgende havde Avnø med ca. 500 besøgende. Ved Avnø er arrangementet i samarbejde med DN, Avnø Naturcenter og Natur og Ungdom. Der er flere forskellige aktiviteter for børnene bl.a. bålaktiviteter, bygning af redekasser og indendørs filmfremvisning, og der serveres kaffe, te, saftevand og småkager til de besøgende. På Tårnenes Dag deltog 3 tårne fra DOF Storstrøm i konkurrencen: Gedser, Susåens udløb, og Hejrede Sø. Arrangementet var i år rykket fra august til maj og tårnene deltog i en landskamp mod Finland og Sverige. Vinderen blev et finsk tårn med 111 arter. Den danske vinder blev Kraptårnet i Vejlerne med 85 arter mens Hejrede Sø blev lokal vinder med 72 arter efterfulgt af Susåens udløb og Gedser med henholdsvis 71 og 60 arter. DOF Vestjylland er tovholder på arrangementet, der er en konkurrence imellem tårnene om at se flest forskellige fuglearter på samme dag. Tårnenes Dag har nu også fået sin egen Facebookside og her kan tårnene tilmelde sig. I 2015 udbød DOF Storstrøm fuglestemmekursus i foråret og trækfuglekursus i efteråret til alle interesserede. Desværre var der ikke nok tilmeldte til fuglestemmekurset, så dette kursus måtte aflyses. Til gengæld var der nok tilmeldte til trækfuglekurset i Nykøbing F. i efteråret med Lars W. Christoffersen som underviser. Der var 14 deltagere og kurset blev afholdt over 8 aftener + 4 ekskursioner. Årets Julemøde startede med fugletur ved Maribosøerne, og derefter spisning, konkurrence og hyggeligt samvær i Maribo Kajakklubs lokaler med ca. 40 deltagere. Atlas lll og punkttællinger I foråret 2014 startede ATLAS lll projektet, der er delt op i tre undersøgelser: 1) de danske yngelfugles udbredelse, 2) tætheder og bestandsestimater af ynglende og overvintrende fugle og 3) bestandsoptællinger af 18 udvalgte ynglende fuglearter. I slutningen af januar blev der afholdt ATLAS lll møde i Nykøbing F., hvor 12 atlasdeltagere var mødt frem. Her gav Thomas Vikstrøm en informativ status over den foreløbige atlasdækning i DOF Storstrøm. DOF Storstrøm er delt op i 216 kvadrater og foreløbig er ca. 70 % af kvadraterne uddelt til kvadratansvarlige. Der er ikke foretaget så mange timetælleture, men denne tællemetode er også ny for de fleste. I forsøg på at få flere engageret i timetælleturene planlagde DOF Storstrøm atlaslejr på Naturskolen ved Maribosøerne, men atlaslejren blev aflyst grundet for få tilmeldte. ATLASprojektets ledelse forsøger nu igen at afholde ATLASlejr på naturskolen ved Maribosøerne d juni 2016, hvor formålet er at få forøget dækningen af kvadrater. Det er ikke nødvendigt at være kvadratansvarlig for at kunne indtaste observationer. Hvis du er oprettet som bruger i DOFbasen kan du indtaste dine observationer af ynglefugle i ATLAS-

4 modulet, og der skal lyde en opfordring til at medlemmerne deltager i ATLAS projektet på denne måde. Et af de optællingsprojekter, der ikke må glemmes mens ATLAS lll projektet kører, er punkttællingerne. Punkttællingsprojektet er et vigtigt redskab i naturovervågningen, da ynglefugle- og vinterfugleruterne registrerer bestandsændringerne for vore almindelige fugle. I DOF Storstrøm er der de senere år optalt på ca. 25 ynglefugleruter og ca. 20 vinterruter. Redekasser Stor Skallesluger samarbejde med Falster Golfklub samarbejde med FDF Flere medlemmer af DOF Storstrøm har siden 1993 udført et kæmpestort arbejde med opsætning af St. Skalleslugerkasser i kystnære skove i DOF Storstrøm. Indtil kommunalreformen var Storstrøms Amt i en lang årrække tovholder på St. Skalleslugerprojektet, men først de sidste par år har lokalbestyrelsen nu gået aktivt ind i projektet som tovholder. Med økonomisk støtte fra kommunerne Faxe, Stevns, Vordingborg og Guldborgsund er der de sidste tre år opsat ca. 150 nye kasser på en række lokaliteter og defekte kasser er nedtaget. Med økonomisk hjælp fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning og DOF Storstrøm er der indkøbt 4 trådløse kameraer, således frivillige fra lokalafdelingen de kommende år har bedre mulighed for at tjekke kasserne for yngel. Kassernes placering blev lokaliseret med GPS og med hjælp fra Projekt Fokuseret Fugleforvaltning er alle kasser plottet ind på et Googlemap. Opsætning af nye kasser har båret frugt. I DOF Storstrøm blev ynglebestanden af Stor Skallesluger i 2013 vurderet til at være par, i år par og i år 2015 steg bestanden til par. På landsbasis er bestanden vurderet til at være på par. Stor Skalleslugergruppen afholder årligt 1 møde, hvor årets resultater diskuteres og der laves planer for næste ynglesæson. En henvendelse fra Falster Golfklub til DOF Storstrøm er nu resulteret i et samarbejde mellem golfklubben og Gedser Fuglestation, hvor fuglestationen kan komme med råd og vejledning til en grønnere profil på golfbanen. Der er nu bl.a. foreløbig indgået aftaler om opsætning redekasser, naturvandringer samt kortlægning af golfbanens fugle, flora, svampe, padder og insekter. Med økonomisk støtte fra DOF Storstrøm blev der i foråret 2014 opsat 30 stærekasser, 27 mejsekasser og 3 vendehalskasser. I år var de 27 af de 30 stærekasser beboet og i 4-5 kasser var der måske gang i andet kuld. I seks af 10 mejsekasser var der store unger, der blev ringmærket. Bestyrelsesmedlem Birgitte Norby har indledt et samarbejde med børnegruppen fra FDFHaslev om opsætning af redekasser på Skoleengen ved Haslev. Birgitte har sammen med børnene opsat 25 redekasser i området og i det kommende forår vil de undersøge om der er fugle der benytter kasserne som redested. Projektet har fået økonomisk støtte af DOF Storstrøms fuglepulje. Fugleværnsfonden og dens arbejdsgrupper Flere af Fugleværnsfondens reservater bl.a. Nyord Enge, Hyllekrog/Saksfjed, Ravnstrup Sø og Barup Sø ligger i DOF Storstrøms område. Fugleværnfonden og dens arbejdsgrupper er ikke en del af lokalafdelingen, men et stort antal lokale medlemmer laver et stort stykke arbejde på reservaterne bl. a. som tilsynsførende, med naturpleje, optællinger og afholdelse af ture. Lokalbestyrelsen modtager referaterne fra arbejdsgruppernes møder, og her kan bestyrelsen følge med i den store aktivitet der foregår i reservaterne.

5 Gedser Fuglestation Endnu en gang er det lykkedes os at opnå fuld dækning på den standardiserede ringmærkning ved fuglestationen både forår og efterår, hvilket i høj grad skyldes den store interesse fra udenlandske ringmærkere. Vi har i årets løb haft fem mærkere fra England, Spanien og Australien til at tage lange perioder, ofte med assistance fra vores egen ringmærkergruppe og andre danske mærkere. Ud over det har vi ind imellem haft ringmærkere under oplæring samt kursus i håndtering af fugle for universitetsstuderende. Fuglestationen har desuden i foråret stillet lokaler og fugle til rådighed for prøvetagning for West Nile Virus. Alt i alt har GFU summet af liv det meste af året. Sæsonen er afsluttet medio november, og der er i 2015 ringmærket fugle, hvoraf godt er fra foråret. Løvsanger og broget fluesnapper har i efteråret haft meget lave fangsttal, hvorimod fuglekonge for andet år i træk har været særdeles talrige. 44 rødtoppede fuglekonger i foråret er det dobbelte af en god sæsons fangst. En meget længe ventet art var hvidskægget sanger, som blev mærket 8/5, og 10. oktober gav det en fin han af blåstjert. Nævnes bør også perleugle, høgesanger, hvidbrynet løvsanger og sibirisk gransanger, alle med en enkelt hver fra efteråret. Observationerne på Gedser Odde har alle været i privat regi, i foråret noget sporadiske og tilfældige, mens efteråret har været dækket rimelig godt. I årets første halvdel blev set en kongeederfugl og fem biædere, hvorimod der var mere knald på i efteråret: To forskellige ørnevåger i august, to eleonorafalke september og oktober samt en jagtfalk var vist årets highlights. I årets løb har vi gennemført to gange åbent hus, fire trækfugleture samt en masse guidninger for skoleklasser, naturforeninger, institutioner og private grupper med et samlet antal gæster på ca Brian Maar Pedersen og Rune Tjørnløv er udtrådt af styregruppen. Stor tak til begge for deres arbejde i styregruppen. Rune stopper også som ringmærkningsleder for Gedser Fuglestation, og han takkes for hans mangeårige arbejde som ringmærkningsleder på stationen. Nye i styregruppen er Bo Kayser og Ole Friis Larsen. I arbejdet med udvikling af fuglestationerne blev Gedser Fuglestation fra centralt hold bedt om at udarbejde en strategi for stationen. Med Bo kayser i spidsen fik fuglestationen udarbejdet en strategi, der senere sammen med de andre strategier for de 2 andre A-stationer Skagen og Blåvand blev behandlet på efterårets repræsentantskabsmøde. Til slut bør nævnes, at der er blevet udgravet et ca. 300 m 2 stort vandhul i fårefolden, til forhåbentlig gavn for den grønbrogede tudse og for den samlede biodiversitet. Trækobservationer ved Hyllekrog Fra 2009 til 2015 er forårstrækket ved Hyllekrog blevet dækket dagligt fra omkring 1. marts til omkring 8. juni af Preben Berg med assistance af flere ornitologer. Det milde forår betød at træktællingerne i 2015 allerede startede d. 9. februar. I 2015 blev der bogført ialt trækkende fugle, hvilket er det næsthøjeste antal noterede trækfugle. Igen i år blev Ederfugle kønsbestemt i løbet af foråret, som led i undersøgelsen af hunprocenten i de direkte trækkende fugle, og hunprocenten blev i år 32,3% (33,1% i 2014 og 33,9 i 2013). Resume af forårstrækket ved Hyllekrog, forårstræktotaler for Hyllekrog og træktotaler for rovfugle for Hyllekrog efterår findes på DOF Storstrøms hjemmeside rapporter/ lokalitetsrapporter.

6 Lokalgrupper De 4 lokalgrupper (Haslev, Næstved, Allerslev, Nykøbing F.) afholder primært månedlige møder i vinterhalvåret, og mødernes indhold har i år bl.a. været rejseberetninger fra Brasilien, Kazakhstan, Kirgisien, Canada, Hallands Väderö, centrale Asien, Thailand, Australien, Berlin samt emner fra hjemlige lokaliteter: fuglene på Sprogø, fugle og natur ved Maribosøerne, Gedser Fuglestation, Hyllekrog, halsmærkede gæs. Lokalmøderne er velbesøgte med ofte over 20 deltagere, men desværre meddelte Næstvedgruppen efter forårssæsonen at der ikke blev lavet flere lokalmøder i Næstved på grund af manglende tilslutning. Derudover har Haslev Lokalgruppe med Leif Tureby som turleder afholdt ugentlige fuglestemmeture i Haslev i månederne maj og juni. DOF basen I DOFbasestatistikken kan der aflæses at der i DOF Storstrøm i 2015 var indtastet lidt færre observationer i forhold til 2014 ca , hvilket svarer til ca. 10% af alle indtastninger. Til gengæld indtastes der ikke så mange observationer af ynglepar. I 2015 blev det kun til 522 indtastninger af ynglepar. Til slut en tak til alle medlemmer i DOF Storstrøm og til alle de aktive medlemmer der yder et stort arbejde for foreningen. Til bestyrelsen en stor tak for det gode samarbejde i 2015.

Årsberetning DOF Storstrøm 2011

Årsberetning DOF Storstrøm 2011 Årsberetning DOF Storstrøm 2011 Af Michael Thelander, formand Medlemsstatus og PR-udvalget Efter flere års medlemsfremgang i DOF Storstrøm er udviklingen nu vendt og medlemstallet faldt med ca. 35 i 2011,

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2014

Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Årsberetning DOF Storstrøm 2014 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. Igen i år har DOF Storstrøm en

Læs mere

Årsberetning DOF Storstrøm 2016

Årsberetning DOF Storstrøm 2016 Årsberetning DOF Storstrøm 2016 Medlemsstatus og PR-udvalget DOF har de senere år haft medlemsfremgang, men det er ikke DOF Storstrøm der bidrager til medlemsfremgangen. I år har DOF Storstrøm en medlemsnedgang

Læs mere

DOFbasen fylder 10 år

DOFbasen fylder 10 år 15. maj 2012 DOFbasen fylder 10 år Af Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg og Steen Brølling Den 15. maj 2002 var det for første gang muligt at gå ind på hjemmesiden www.dofbasen.dk og downloade et program,

Læs mere

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere.

I 2011 tilstræbes tillige gennemført en DOF-base-aften et centralt sted i Vestsjælland for nye og lettere trænede brugere. Handlingsplan for DOF-Vestsjælland, 2011 DOF arbejder i Danmark og internationalt indenfor følgende fire spor: indsamling og udbredelse af viden om fugle formidling af fugleoplevelser i naturen beskyttelse

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2014 I lighed med de foregående år er det især vandfuglene og fuglearter der er tilknyttet grusgravssøerne der er optalt. I år er der i forbindelse med Dansk Ornitologisk

Læs mere

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde.

De største danske træktal skulle ifølge DOFbasen være: 8/5 2006 70, 6/5 2006 59 og 1/6 2008 43 alle Skagen og 20/9 2001 59 Dueodde. Vestsjællandske subrariteter VI Af Lasse Braae I dette nummer er der fokus på skovens fugle, og valget er derfor faldet på nogle arter, der optræder som relativt fåtallige ynglefuglearter i de danske skove.

Læs mere

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse

Atlas III. Grønne Råd, den 23. april 2014. Oplæg til møde i Svendborgs. kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Atlas III - en kort fortælling om den tredje store kortlægning af Danmarks fugles udbredelse Oplæg til møde i Svendborgs Grønne Råd, den 23. april 2014 Niels Andersen Sådan arbejder DOF for fuglene Kort

Læs mere

DOF Storstrøm. Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken hos Bo Kayser i Stensby

DOF Storstrøm. Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken hos Bo Kayser i Stensby Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 1. marts 2017 klokken 18.00-23.00 hos Bo Kayser i Stensby Tilstede: Michael Thelander (MT), Stig Jürgensen (SJ), Bente Larsen (BL), Henrik Dahl (HD), Birgitte Norby

Læs mere

Fugle i Guldager Plantage

Fugle i Guldager Plantage Bogfinken er en meget almindelig ynglefugl i Danmark. Den træffes hele året. Om sommeren lever de især af insekter og smådyr. Om vinteren lever de mest af frø og frugt, som de finder på buske og på jorden.

Læs mere

Dato: 1. marts 2016 Årsberetning DOF København 2015

Dato: 1. marts 2016 Årsberetning DOF København 2015 Dato: 1. marts 2016 Årsberetning DOF København 2015 1: Bestyrelsen: Hans Harrestrup Andersen, formand, repræsentantskabet (R), dettes forretningsudvalg, Naturpolitisk udvalg (NPU), Grønt råd Lejre kommune,

Læs mere

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm

Center for Miljø og Natur Team Miljø. Gavnø Gods adm@gavnoe.dk. Afgørelse om forlængelse af adgangsforbud på Lindholm Gavnø Gods adm@gavnoe.dk Center for Miljø og Natur Team Miljø Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved 5588 5588 www.naestved.dk Dato 29-3-2016 Sagsnr. 01.05.15-P19-1-16 Afgørelse om forlængelse af

Læs mere

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1

Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Referat Grønt Råd - Jammerbugt Kommune 10. december 2012 kl. 9.30 Mødelokale 1 Dagsorden: Siden sidst.... 1 Grøftekanter langs de kommunale veje.... 2 Indvinding af hvidt sand.... 3 Kommunens rolle i forhold

Læs mere

Atlas III. Vejledning til feltundersøgelserne. Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015

Atlas III. Vejledning til feltundersøgelserne. Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015 Atlas III Vejledning til feltundersøgelserne Fotograf: Ulrik Bruun Dansk Ornitologisk Forening 2013 Revideret udgave august 2015 Dansk Ornitologisk Forening Vesterbrogade 140 1620 København V Tlf. 33 28

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole.

Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Referat af generalforsamling Onsdag den 17. november 2010 på Avedøre Skole. Generalforsamlingen indledtes kl. 19.10 af formand Dorthe Mørch. 44 stemmeberettigede grundejere er fremmødt. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen

Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Dansk Orienterings-Forbund Til Referat af klubledermøde 1 i Sydkredsen Mødested: Fros Klubhus Mødedato: Tirsdag d. 25/1 kl. 19.00 Kredsudvalg Syds medlemmer og klubledere i Sydkredsen Mødeindbudte: Klubrepræsentanter

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i CMO

Referat af ordinær generalforsamling i CMO Referat af ordinær generalforsamling i CMO Afholdt lørdag den 1. februar i selskabslokalerne hos Alfred og Camilla på Rugårdsvej På grund af stor tilslutning til generalforsamlingen, 50 tilmeldte ud af

Læs mere

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen

Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente på Fyn 2015 Af Per Rasmussen Rød Glente er nok den flotteste rovfugl i den danske fauna, og tilmed en art i fremgang. Arten findes kun i Europa, og vi har derfor en ekstra forpligtigelse til

Læs mere

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer.

Status lige nu er at rengøringsordningen ikke fungerer. Kajakklubben Strømmen Bestyrelsens beretning Sæson 2006-07 Året 2006 var et år med megen aktivitet. Kæmpe indsatser blev leveret af rigtig mange medlemmer i mange forskellige sammenhænge. Mange gamle kæmper

Læs mere

Æbelø den 13-15 Juni 2008

Æbelø den 13-15 Juni 2008 Æbelø den 13-15 Juni 2008 Dansk Ornitologisk Forening & Fugleværnsfonden Kursus Dette kursus henvender sig til alle drevene turguider i DOF og Fugleværnsfonden og til dig som gerne vil i gang med at guide

Læs mere

Information om råger og rågekolonier i byer

Information om råger og rågekolonier i byer Naturforvaltning Den 18. januar 2016 Information om råger og rågekolonier i byer Indledning Råger og rågekolonier i byer er for nogle en glæde for andre en gene. Rågekolonier i byer medfører tit mange

Læs mere

Nordlangelands Fuglestation

Nordlangelands Fuglestation Nordlangelands Fuglestation Strategi og drift Februar Juni 2016 Af Eske F Morthensen 1. Indledning. Formålet med dette notat er at give en beskrivelse af visioner og strategi for nordlangelands fuglestations

Læs mere

Fuglebestandes udvikling I tid og rum: Betydning af citizen science-baseret fugleovervågning for naturforvaltning

Fuglebestandes udvikling I tid og rum: Betydning af citizen science-baseret fugleovervågning for naturforvaltning Fuglebestandes udvikling I tid og rum: Betydning af citizen science-baseret fugleovervågning for naturforvaltning Charlotte M. Moshøj, Thomas Vikstrøm, Timme Nyegaard, Henning Heldbjerg. Dansk Ornitologisk

Læs mere

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige

Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Fugleværnsfondens arbejdsgrupper er uundværlige Jonna Odgaard, journalist og bestyrelsesmedlem i Fugleværnsfonden Uden arbejdsgrupperne går det ikke. Det er Fugleværnsfondens bestyrelse meget bevidst om.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad.

Endnu et år er gået i golfens tegn. Nu sidder vi her igen, til en hyggelig generalforsamling med efterfølgende god mad. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING I DAMERNES TIRSDAGSKLUB 2012 LØRDAG DEN 29. september Kl. 13.30 PROGRAM: Kl. 13.30 Vi mødes ved greenfee huset Kl. 13.45 18 hullers match Kl. 17.00 Kaffe/Kage Kl. 18.00 Generalforsamling

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 FOR DN IKAST-BRANDE

ÅRSBERETNING 2015 FOR DN IKAST-BRANDE Medlemssituationen ÅRSBERETNING 2015 FOR DN IKAST-BRANDE Medlemstilbagegangen er aftaget i årets løb. Pr. 1. oktober et vort medlemstal opgjort til 562 mod 580 på samme tid i fjor, en tilbagegang på 18.

Læs mere

Årsberetning DOF-Bornholm 2008

Årsberetning DOF-Bornholm 2008 Årsberetning DOF-Bornholm 2008 I løbet af året holdt vi syv bestyrelsesmøder. Alle ni bestyrelsesmedlemmer har i årets løb ydet en stor indsats og har vist et flot engagement for fuglesagen på Bornholm.

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013

SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 SAMS Aarhus Bestyrelsesmøde D. 29.08.2013 Leder af mødet: Cathrine Nørgaard. Deltagere: Cathrine Nørgaard, Pernille Libach Hansen, Pernille Nikolajsen, Tessa Dahl-Jensen og Helene Hørløck. 1. Underskrift

Læs mere

Der blev nedsat et Formandskab, bestående af formand og næstformand, samt 4 udvalg med varierende antal medlemmer:

Der blev nedsat et Formandskab, bestående af formand og næstformand, samt 4 udvalg med varierende antal medlemmer: Beretning for 2015 Velkomst Det er nu anden gang holder vi generalforsamling på Knivholt. Hvis det havde været rigtigt, skulle generalforsamlingen have været holdt i Hjørring, men da Hjørringgruppen er

Læs mere

OPTÆLLINGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN I VINTERHALVÅRENE 1970-75

OPTÆLLINGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN I VINTERHALVÅRENE 1970-75 75-002 VNTERTÆLLNGER OPTÆLLNGER AF ROVFUGLE PÅ ØSTMØN VNTERHALVÅRENE 1970-75 ACCPTER 1/1975 N. P.Andreasen. FORMÅL: Formålet var fra begyndelsen at danne os et indtryk af områdets værdi som tilholdssted

Læs mere

Formandens Beretning 26 Januar 2010. Nu skal det handle om sol sommer og korte bukser på denne kolde vinterdag

Formandens Beretning 26 Januar 2010. Nu skal det handle om sol sommer og korte bukser på denne kolde vinterdag Formandens Beretning 26 Januar 2010 Nu skal det handle om sol sommer og korte bukser på denne kolde vinterdag Sæson 2009 Vores cykelsæson blev startet op med kaffe, te og blødt brød ude i svinestalden

Læs mere

Til Grønt Råd i Hillerød Kommune. Referat fra møde i Grønt Råd torsdag d. 26. nov. 2015 Kl. 16.00-18.00

Til Grønt Råd i Hillerød Kommune. Referat fra møde i Grønt Råd torsdag d. 26. nov. 2015 Kl. 16.00-18.00 Til Grønt Råd i Hillerød Kommune Referat fra møde i Grønt Råd torsdag d. 26. nov. 2015 Kl. 16.00-18.00 Til stede: Anne Johannisson (AJ), Naturstyrelsen Nordsjælland Ida Lykke Bang (ILB), Naturhistorisk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen.

Deltagere: Jette Nielsen, Sonja Svensson, Günter Arnold, Gudmund Hindberg, Erik Pedersen Claus Hansen. Dato: 28. januar 2007 Tid: 10.00 15.15 Bestyrelsesmøde: Sted: Join Hands klubhus, Enggade 6A, 8700Horsens Deltagere: Nielsen, Svensson, Arnold, Gudmund Hindberg, Pedersen Claus Hansen. Referat: Höiberg

Læs mere

Efterårstræk på Stevns

Efterårstræk på Stevns Efterårstræk på Stevns Af Tim Andersen De fleste forbinder et efterårstræksted for landfugle med vest- og sydvendte pynter. At det ikke altid behøver at være sådan, er Stevns Klint et eksempel på. Her

Læs mere

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur

Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Nr. 1 - Marts 2009 Strømstæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur Dansk Ornitologisk Forening - Storstrøm Udgiver Dansk Ornitologisk Forening lokalafdeling Storstrøm ISSN 0105-5755 Tryk Als Offset 6440

Læs mere

REGISTRERINGSMETODE OG VEJLEDNINGER Moniteringsvejledning for Rød Glente Milvus milvus

REGISTRERINGSMETODE OG VEJLEDNINGER Moniteringsvejledning for Rød Glente Milvus milvus 2008-002 RØD GLENTE MILVUS MILVUS RED KITE - ROTMILAN REGISTRERINGSMETODE OG VEJLEDNINGER Moniteringsvejledning for Rød Glente Milvus milvus Nedenstående registreringsmode er anvendt af Rovfuglegruppen

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand

REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016. Venlig hilsen. Lisbeth Schou Kredsformand Socialpædagogernes Landsforbund Kæpgårdsvej 2 A 4840 Nr. Alslev Telefon 7248 6500 Fax 7248 6510 Ref. J.nr. REFERAT AF KREDSBESTYRELSESMØDE D. 12.5.2016 Venlig hilsen Lisbeth Schou Kredsformand Dagsorden

Læs mere

Ynglefugletællinger 2010

Ynglefugletællinger 2010 Ynglefugletællinger 2010 Borris Skydeterræn og Flyvestation Karup Ole Olesen og Egon Østergaard August 2010. Indhold Baggrund og fokusarter... 2 Optællinger... 3 Artsgennemgang... 5 Flyvestation Karup...

Læs mere

Beretning for 2010/2011

Beretning for 2010/2011 Beretning for 2010/2011 Beboerdemokratiet Den forløbne periode har stået i samarbejdets tegn, men har også været præget af at boligkontorets fra september og frem til 1 maj har stået uden direktør. Bo83

Læs mere

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30

Mødereferat af Generalforsamling i Kvistgård-Nyrup Borgerforening Mandag den 23. november 2015 kl. 19.30 Tilstede: 11 borgere ud over en del af bestyrelsen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Beretning. 4. Regnskab forelægges til godkendelse. 5. Valg i henhold til lovene ( 7) 6. Indkomne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C.

Referat af ordinær generalforsamling i NeMo. Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00. Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Referat af ordinær generalforsamling i NeMo Søndag den 6. marts 2016 kl. 13.00 Kløvervænget 18B, 5000 Odense C. Deltagere: Der var mødt 11 stemmeberettigede medlemmer op. Dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Formandens beretning 2014-2015

Formandens beretning 2014-2015 Formandens beretning 2014-2015 Forretningsudvalget (FU) Forretningsudvalget har i denne periode været konstitueret således: John Månson DDS - sekretær Gregers Holse FDF - kasserer Claus Johnsen DUI beregning

Læs mere

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere)

Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Bestyrelsens beretning for året 2014. Kære andelshavere, (og 14 lejere) Den 21. november 2010 blev der holdt et møde i den gamle gymnastiksal her på skolen. Vi skulle stifte en andelsforening. Og hvorfor

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Kompasset december 2015

Kompasset december 2015 Kompasset december 2015 Nytårskur: Der er i Sejlklubben tradition for, at vi mødes nytårsaftensdag kl. 11.00 til lidt lækkert vådt og tørt til ganen, hvor vi så har mulighed for at ønske hinanden godt

Læs mere

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest.

Knæk & Bræk. Årgang: 8 - Februar/Marts 2008. Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. Knæk & Bræk Årgang: 8 - Februar/Marts 2008 Læs inde i bladet: Nyt fra Generalforsamlingen. Flugtskydning 2008. Hundetræning 2008. Jubilæumsfest. 1 Bestyrelse Sunds Jagtforening Formand Jesper Lauridsen

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening - lokalafdelingen for Østjylland. Beretning for 2011

Dansk Ornitologisk Forening - lokalafdelingen for Østjylland. Beretning for 2011 Dansk Ornitologisk Forening - lokalafdelingen for Østjylland Beretning for 2011 Årets gang i Østjylland Bemærkelsesværdige fugle Når man ser tilbage på fugleåret 2011 i Østjylland, kan det vel opsummeres

Læs mere

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013

Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 Generalforsamling torsdag den 21. februar 2013 D A G S O R D E N og referat 1. Valg af dirigent/lars Illemann valgt 2. Bestyrelsens beretning v/formanden 3. Det reviderede regnskab v/kassereren 4. Behandling

Læs mere

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15

Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Referat Foreningen Hårbølle Havn Afholdt på Damme Kro d. 22.3.2015 kl. 10.15 Søren Arensberg (fungerende formand) bød velkommen, og gik til første punkt på dagsorden. Punkt 1. Valg af dirigent. Som dirigent

Læs mere

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND

Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2013 Allerførst velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Bestyrelsens beretning om sæsonen 2013-14

Bestyrelsens beretning om sæsonen 2013-14 Nødebo Vikingerne Bestyrelsens beretning om sæsonen 2013-14 Ledelse og drift af foreningen. Efter generalforsamlingen den 23. oktober 2013 har bestyrelsen afholdt 4 bestyrelsesmøder og konstituerede sig

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 3. april 2011 kl. 10.30 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, 2000 Frederiksberg Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten

Læs mere

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat.

Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. 19. januar 2016 - Gråkragetur til Hollandsbjerg Holme, Voer og Udbyhøj Syd. Årets første Gråkragetur gik til området omkring Randers Fjord og dens udmunding i Kattegat. Vi samledes ved Aldi i Allingåbro

Læs mere

Opgaver. Administration

Opgaver. Administration Referat af GENERALFORSAMLING i Jydsk Naturhistorisk Forening mandag 8. februar 2016 kl. 19-20 på Naturhistorisk Museum i Århus. 1. Valg af dirigent. Eigil Holm blev valgt som dirigent 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Gedser Fuglestation. Strategi og drift 2015 og frem

Gedser Fuglestation. Strategi og drift 2015 og frem Gedser Fuglestation Strategi og drift 2015 og frem Af Bo Kayser, Hans Lind, Rune Tjørnløv og Michael Thelander August 2015 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. HISTORIE... 3 3. VISION... 3 3.1 Gedser Fuglestations

Læs mere

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april

Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april Beretning Stouby og Omegns Lokalråd for perioden 23. april 2008 til 27. april 2009 Tiden flyver, og endnu et år er gået. Et år der har budt på spændende udfordringer for bestyrelsen. Vores største opgave

Læs mere

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening

En guide til etablering af nye lokalforeninger. Indholdsfortegnelse. 1.1 Etablering af ny lokalforening En guide til etablering af nye lokalforeninger Indholdsfortegnelse 1.1 Etablering af ny lokalforening... 1 1.2 Roller i lokalforeninger... 3 1.3 Ansvarsområder i lokalforeninger... 4 1.4 Eksempel på en

Læs mere

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov

Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Amatørprojekt Ynglefugletællinger ved Lehnskov i Fredskov Området ved Lehnskov ligger i den allervestligste udkant af Svendborg, Rantzausminde, som ses til højre. Skoven og kysten er meget benyttede til

Læs mere

At holde høns. Få inspiration og viden om hønsehold. Sammen med din nabo eller i din egen have. www.hoenspaasamsoedk. www.dn.dk

At holde høns. Få inspiration og viden om hønsehold. Sammen med din nabo eller i din egen have. www.hoenspaasamsoedk. www.dn.dk At holde høns Sammen med din nabo eller i din egen have Få inspiration og viden om hønsehold www.hoenspaasamsoedk www.dn.dk AT HOLDE HØNS Sammen med din nabo eller i din egen have September 2014 Samsø

Læs mere

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk Nye metoder til undesøgelse af vandhuller Amphi Consult Naturstyrelsen nye metode til bilag II arter i N2000. Eksempel på andre metoder Novana-metoden Nye metoder under udvikling Hvad betyder fund af bilag

Læs mere

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne

Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Forstyrrelsestrusler i NATURA 2000-områderne Ole Roland Therkildsen, Signe May Andersen, Preben Clausen, Thomas Bregnballe, Karsten Laursen & Jonas Teilmann http://dce.au.dk/ Baggrund Naturstyrelsen skal

Læs mere

WWW.OS-JAGTFORENING.DK

WWW.OS-JAGTFORENING.DK ÅRSPROGRAM 2016 2016 BESTYRELSEN Telefon E-Mail Formand Carsten Jørgensen 40824974 cjo@os-jagtforening.dk Næstformand Jan Hjort Pedersen 23256290 jhj@os-jagtforening.dk Kasserer Peder Johansen 30495351

Læs mere

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007

Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 Årsmøde i Grimstrup Lokalråd 19. november 2007 1. Valg af dirigent Per Strand blev valgt uden modkandidat. Konstaterede herefter at årsmødet vat lovligt indkaldt via Bramming Ugeavis. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Social- og Handicapcentret 19-09-2013

Social- og Handicapcentret 19-09-2013 REFERAT Social- og Handicapcentret 19-09-2013 Deltagere: Ole Hjuler, Anne Madsen, Hans Behrendt, Jørgen Jørgensen, Steen Rosenquist, Hugo Hammel, Tina Præst Nielsen, Susanne Strandkjær, Erik Pedersen (Blå

Læs mere

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet.

Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Sendt elektronisk den 29/4 2016 og omdelt i postkasser, hvor disse findes i sommerhusområdet. Til alle medlemmer 29. april 2016 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i grundejer- foreningen Tømrerbakken.

Læs mere

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013

Formandens beretning for Vejlby Strand grundejerforening for året 2012/2013 Ja, så er der gået endnu et år, det er så min fjerde beretning. Efter at vi i bestyrelsen nu i et par år, har haft fokus på at få en god struktur, sikre en stor åbenhed i foreningen og få styr på økonomien,

Læs mere

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011

Nordvest. Bestyrelsens beretning for 2011 Nordvest Bestyrelsens beretning for 2011 Folketingsvalget 2011 2011 har været et fantastisk år for Enhedslisten både på landsplan og lokalt her i Nordvest. Det mest glædelige er, at vi ved folketingsvalget

Læs mere

Referat af Grønt Råds møde 5. september 2013

Referat af Grønt Råds møde 5. september 2013 Referat af Grønt Råds møde 5. september 2013 09.10.2013 Tilstede fra Rådet: Danmarks Naturfredningsforening, Sven Thorsen Danmarks Jægerforbund, Christian Clausen Dansk Landbrug Sydhavsøerne, John Nielsen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GVF torsdag den 31. marts 2016

Referat fra Generalforsamling i GVF torsdag den 31. marts 2016 Referat fra Generalforsamling i GVF torsdag den 31. marts 2016 Afholdt på Restaurant Egå Marina. Mogens Berg fra Fibia indleder aftenen med foredrag om fiber med internet/tv, som har ca. 900 tilsluttede

Læs mere

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år.

En anden a-kassemedarbejder har meddelt at vedkommen har planlagt at gå på pension om halvandet år. Resume af bestyrelsesmødet d. 26 januar 2016 I forbindelse med at en a-kassemedarbejder har valgt at gå på pension pr 30. april 2016 skal der omlægges nogle arbejdsopgaver i A-kassen. Omlægningen medfører,

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, tirsdag, den 07. nov. 2012 i Køge Ulla Vest bød velkommen til de godt 30 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved og

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Ådalsprojekt. Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg

Ådalsprojekt. Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg Skitsering af naturgenopretningsprojekt Ådalsprojekt Naturgenopretning omkring indsejlingen til fæstningsværket Trelleborg Skitsering af større naturgenopretningsprojekt med tæt forankring til kulturværdierne

Læs mere

NOTAT OM NATUR OG FORSLAG TIL NATURFORBEDRENDE TILTAG I BØTØ PLANTAGE

NOTAT OM NATUR OG FORSLAG TIL NATURFORBEDRENDE TILTAG I BØTØ PLANTAGE NOTAT OM NATUR OG FORSLAG TIL NATURFORBEDRENDE TILTAG I BØTØ PLANTAGE 21-11-2010 Indledning Følgende notat er en kort fremstilling af de interessante arter og naturtyper, som allerede forekommer, eller

Læs mere

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte

Langeskov Kræmmermarked er så kendte for, er selvfølgelig stadig det samme. Vi håber og forventer at de nye tiltag, samt det flotte Beretning 2013 Hvis vi kigger på medlemstallet var det i 2012 på 459 mens det i 2013 var på 400, en lille nedgang, dette skyldes primært at vi har ryddet op i medlemskartoteket og slettet alle der ikke

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Grønt Råds møde den 12. december 2013 blev afholdt i mødelokale 1, hos Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby

Grønt Råds møde den 12. december 2013 blev afholdt i mødelokale 1, hos Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby GRØNT RÅD REFERAT Af Grønt Råds møde den 12. december 2013 Grønt Råds møde den 12. december 2013 blev afholdt i mødelokale 1, hos Teknik og Miljømyndighed, Fruegade 7, 4970 Rødby 19. december 2013 Brevid:

Læs mere

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016

Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 Skriftlige orienteringer til SLS-Bestyrelsens møde 10. januar 2016 5.1 Lokalbestyrelser 5.1.1 SLS-Bornholm 5.1.2 SLS-DST 5.1.3 SLS-Esbjerg 5.1.4 SLS-Hillerød 5.1.5 SLS-Hjørring 5.1.6 SLS-Holstebro 5.1.7

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14.

Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Referat fra generalforsamlingen i seniorklubben d. 3.11.14. Punkterne følger dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Finn Aagaard blev valgt med akklamation. Finn takkede for valget og meddelte, at generalforsamlingen

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger 2012-2013 Praktiske oplysninger Du finder MLF i Holeby skoles gymnastiksal samt på Vestervej 126 (skolens kælder, indgang fra skolegården) Kontingent: Børn/junior Voksne over 21 år Støttemedlemmer Landsforeningen

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15

REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 REFERAT FRA SCHWEISSKOORDINATORMØDE 02-15 Tid: Lørdag den 22. august 2015 kl. 12.30 16.00 (internt møde kl. 10.00 12.00) Sted: Hotel Hedegaarden A/S, Vald. Poulsensvej 4, 7100 Vejle. Deltagere: Søren P.

Læs mere

BISU-Håndværkere uden Grænser Beretning for 2015

BISU-Håndværkere uden Grænser Beretning for 2015 BISU-Håndværkere uden Grænser Beretning for 2015 Til behandling på BISUs generalforsamling Februar 2016 Medlemmer og bidragsydere BISU har for nuværende 60 medlemmer og bidragydere. Ved to lejligheder

Læs mere

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013:

Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Formandens beretning på repræsentantskabsmødet 2013: Samarbejdet i bestyrelsen. Vi har afholdt 6 bestyrelsesmøder i 2012 med deltagelse af alle medlemmer. Herudover deltager bestyrelsesmedlemmerne i mange

Læs mere

AT HOLDE HØNS. Få inspiration og viden om hønsehold. - sammen med din nabo eller i din egen have WWW.HOENSPAASAMSOE.DK WWW.DN.DK

AT HOLDE HØNS. Få inspiration og viden om hønsehold. - sammen med din nabo eller i din egen have WWW.HOENSPAASAMSOE.DK WWW.DN.DK AT HOLDE HØNS - sammen med din nabo eller i din egen have Få inspiration og viden om hønsehold WWW.HOENSPAASAMSOE.DK Hønsefolder.indd 1 WWW.DN.DK 06/01/15 10.48 INDHOLD AT HOLDE HØNS sammen med din nabo

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

AGLAJAs KURSUSTILBUD 2013

AGLAJAs KURSUSTILBUD 2013 AGLAJAs KURSUSTILBUD 2013 Nedenfor finder du de kurser, som AGLAJA tilbyder i foråret og sommeren 2013. I år er der flere nye kurser bl.a. til Småland (sommerfugle- og sphagnumkurser) samt kursus i udarbejdelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset.

Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsesmøde torsdag den 16.9. 2015 kl 19 i Klubhuset. Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per Kolberg Rikke Helstrup 2.suppleant

Læs mere

VÆRKTØJER TIL OPGAVEOVERSIGT

VÆRKTØJER TIL OPGAVEOVERSIGT Organisering VÆRKTØJER TIL OPGAVEOVERSIGT OPGAVEOVERSIGT Tydelige og veldefinerede roller og opgaver er med til at sikre overblik og gennemsigtighed i foreningen/aftenskolen. Det gør det lettere at være

Læs mere

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016

Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 Beretning til generalforsamling i Ribe Golf Klub den 2. marts 2016 2015 har på alle måder været et rigtigt godt år for Ribe Golf Klub. Vi har fået vores bane op på et fint niveau, og der har generelt mellem

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-3045 Egedalsvænge Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 kl. 16.30 Mødested: Egedalsvænge Til stede: Iris Gausbo (IG) udpeget af 3B s bestyrelse Jens Wenzel

Læs mere

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum

Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum Arbejdsplan for 2014 Fra idé til plan Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem

Læs mere

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling

Nyt fra bestyrelsen. 2. Opfølgning efter General Forsamling Den 20. januar 2013 Nyt fra bestyrelsen 1. Økonomien a. Status Klubbens nye kasserer gav status for klubbens økonomi. Der er stadig problemer med likviditeten pga. et likviditetsunderskud i klubben på

Læs mere

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006.

Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Bestyrelsens mundtlige beretning 2006. Klubbens medlemmer har gennem klubbladet modtaget bestyrelsens skriftlige beretning samt beretninger fra nogle af udvalgene. Jeg skal her blot tilføje nogle yderligere

Læs mere

Varsling af generalforsamling

Varsling af generalforsamling Øst Nr. 10 September 2007 Varsling af generalforsamling Plant for vildtet - Tilskud til vildtplanter Ny ansøgningsrunde om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger Marjatta og Bredeshave

Læs mere