Hvad er web- tv konteksten?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad er web- tv konteksten?"

Transkript

1 Hvad er web- tv konteksten? Hvorfor er konteksten vigtig for forståelsen af web- tv? Konteksten er det, der fører eller navigerer os til ønsket videoindhold. Konteksten er også det, der konkret omgrænser videoindholdet og hjælper med afvikling af videoen. Vi er interesseret i konteksten, fordi vi herigennem kan afdække, hvilken indflydelse denne har på vores oplevelse og reception af en konkret video og se dette i relation til videoens fortællingen. Konteksten gør det muligt at begribe den opmærksomhed, som videoen opnår gennem synlighed og tilgængelig på hjemmesiden eller på eksterne kanaler som YouTube. Web- tv og video på nettet vil, som regel, altid optræde i en eller anden form for visuel og tekstmæssig ramme eller kontekst, som vi kalder det her. Konteksten er på sin vis en del af distributionen, og den er forskellig afhængigt af valgt distributionsstrategi. Kontekst er også en med- eller modspiller for konkret oplevelse og reception - ikke mindst, for hvilke forventninger, som vi har til det lineære forløb. Et forløb, som vi ikke umiddelbart kan foregribe på anden vis end gennem konteksten, præsentationstekst, titel og thumbnail. Dermed menes ikke, at konteksten overskygger selve fortællingen, det lineære forløb historien i det levende billede, videoen, men at den har en medbetydning for den samlede oplevelse. Skal vi kunne forstå og komme med bud på, hvad der virker og ikke virker, når vi snakker web- tv, skal vi kunne separere og isolere de enkelte elementer i kommunikation og i oplevelsen. Og derfor skal vi afdække, hvad kontekst skaber af indflydelse på vores reception og brugeradfærd i relation til den enkelte video. Hvis vi accepterer, at det er helt ok, ja - ligefrem naturlig adfærd, ikke at se videoer og indslag til ende i et interaktivt web- univers, er det oplagt at se på, hvordan vi med konkrete tiltag omkring afvikling og i den nære kontekst kan skabe betingelser, der gør det legitimt og nemt at springe af, uden at det skaber en oplevelse af, at have spildt tiden og ikke mindst muligheden for at springe på igen senere. Det er selvfølgelig også et fortællemæssigt anliggende i videoen i sig selv. Men, det, at kunne se fortællingens struktur og den nære kontekst omkring afvikling af video i en form for symbiose, er central for at begribe web- tv som format og se de udfordringer og perspektiver web- tv rummer som formidlingsplatform. Konteksten skal også forstås som et begreb for distributionen - såvel konkret som mere strategisk. Hvilke eksterne kanaler distribueres videoen i, ud over eget kontrollerbare site, typisk YouTube og Facebook. Hvilke meta- kontekster er disse kanaler struktureret omkring, og hvilke forventninger til videoindhold skaber dette implicit? YouTube har, gennem sin tradition for deling af indhold og relateret indhold, sat en umiddelbar ukontrollabel ramme og forventning op omkring den kontekst, som videoen bliver en del af. YouTube handler om deling og videredistribution og adgang til relateret indhold på grund af den massive volume af videoindhold, der er samlet på YouTube, og som konstant vokser. Konteksten, som parameter for distribution, gælder også inden for egen række - på egen kontrollerbare hjemmeside. Her er placering og synlighed på forsider og i en global navigation afgørende for synlighed og dermed brug og antal visninger. Så kontekst = distribution. Og kontekst + video = web- tv Vi har et eksisterende sprogbrug, som vi kan kommunikere med omkring video, de levende billeder og fortællingen i sig selv. Dramaturgien og elementer fra journalistikken og dokumentargenren giver os redskaber og begreber for analyse og indsigt. Konteksten er typisk blevet set som indeholdt i analysemetoder og begreber fra webdesign og usability fagfeltet. Det rækker en del af vejen, men ikke til mere præcist at begribe og beskrive sammenhængen mellem kontekst og video mellem tekst, grafik og billed- elementer og så det levende billede og lyd, video. Multimodalitet er et begreb fra semiotikken for analyse af sammenhæng mellem oprindeligt forskellige og adskilte medieudtryk - som tekst og

2 billede. Web- tv gør det kun endnu mere komplekst, da sammenhængen mellem det lineære og audiovisuelle og så den statiske tekst og grafik/billed- elementer indeholder flere krydsfelter end det ene, mellem tekst og billede, der hidtil har være multimodalitetens udfordring. Multimodalitet betegner meningsskaping gjennom en kombinasjon av to eller flere typer tegnsystemer. Termen betyr "på mange måter". En modalitet er altså en måte å skape mening på; en ressurs for kommunikasjon. (wikipedia.no) (Se også Gunther Kress og Thomas Theo van Leeuwen. + Niels Heie for mere om Multimodalitet). I et undersøgelsesdesign kan vi arbejde med en iagttagelsessystematik, der forsøger at klarlægge de forskellige elementer i konteksten og afviklingsdesign, der indgår i en samlet reception af web- tv. Hvilken rolle spiller konteksten for vores oplevelser og forventninger til video/indslag? Hvilken betydning har det for brugernes adgang og navigation til indholdet, hvis man ser på distributionen på mikroniveau inden for det enkelte site? Og hvad betyder det på et makroniveau og på et mere distributionsstrategisk stadie, hvilke kanaler, eksterne som interne, der kan bruges for at gøre indholdet tilgængeligt? Et undersøgelsesdesign og analyser vil operere på disse 3 niveauer: 1. Univers, tilgængelighed og væsentlighed - distributionsstrategi 2. Kontekst og afviklingsdesign betydning for oplevelse og reception a. nær kontekst præsentation b. afviklingsdesign, player + funktionalitet 3. Indhold/ indslag filmen, fortællingen Hvordan kan vi analysere? I udgangspunktet differentierer vi mellem intern kontekst, videoens kontekst på afsenders hjemmeside og ekstern kontekst, distribution, når videoen optræder i en kontekst uden for afsenders hjemmeside eller på andre platforme end computeren - som mobiltelefonen og tablets. Den interne kontekst I den interne kontekst er der primært to tilgange til forståelse af samspillet mellem videoen og konteksten. Om videoen er placeret i et arkiv, kanal ramme eller integreret direkte i relevant indhold forskellige steder på hjemmesiden. De to tilgange kan godt være tilstede samtidigt. 1. Videoen vil være placeret i en kanal/arkiv- sektion, hvor der gives en samlet adgang til afsenders øvrige videoer, som kan være opdelt i forskellige kategorier 2. Videoen er placeret i en konkret relateret indholdsmæssig kontekst, for eksempel: tema subsites, indlejret (embedet) direkte i artikel mv. Her er det enten med direkte afvikling (indlejret) eller med link til arkiv/kanal- visning for afvikling. 3. Videoen kan endvidere være embedet, indlejret direkte på forside eller andre steder på sitet med henblik på markedsføring eller som del af visuel navigation. Videoens rolle i vores reception vil typisk være forskellig - alt efter, om den opleves som del af en større indholdsmæssig kontekst i for eksempel et temasite eller den ses i et arkiv/kanal ramme, hvor vores fokus i udgangspunktet er rettet mod at finde og se videoindhold. Kategorier for kontekst og afviklingsdesign med betydning for oplevelsen - receptionen. Vi opdeler denne kontekst i 2 hovedkategorier: A) Afviklingsdesign og præsentationskontekst, som bestående af: Player med indbygget og eventuelt tilknyttet funktionalitet Præsentation i form af titel, thumbnail (alternativt startbillede i player) og kort præsentationstekst, samt eventuelt kredits og tags. B) Den nære kontekst, som er bestående af supplerende tekst, foto og grafik, der knyttet sig direkte til indslag eller som indslag er del af. Den nære kontekst B) vil typisk kunne identificeres tilhørende en af følgende kategorier, der relaterer 2

3 sig til kontekstens funktion og rolle i forhold til videoen: I. Introducerende tekst for afklaring af, hvad det er vi skal se need to know, for at kunne forstå video. Den introducerende tekst vil altid skulle kunne læses og forstås inden /uden at have set video give mening i sig selv. Det kan være en tekst og illustration, som uddyber titel og præsentationstekst. Teksten kan også, mere konkret, være udtryk for en vinkling, hvordan afsender ønsker, at vi skal opleve og forstå indslag at den ønskes / forventes at skulle ses med disse briller på. Endelig kan teksten have karakter af ren nice to know, som dog stadig kan forstås inden sening af film. II. Den forklarende og supplerende tekst, som i en vis grad af interaktivitet understøtter seningen og direkte relaterer sig til specifikke steder/ indhold i video. Det kan være i form af en medfølgende transskription. Dette kan forekomme i forbindelse med en afsnitsopdelt visning (direkte gennem markering i player eller tilknyttet funktionalitet) eller mere udfoldet gennem en direkte indholdsstyret afvikling, som er styret af seer via medfølgende transskription. Denne form for kontekst giver ikke nødvendigvis mening i sig selv uden en samtidig eller tidligere sening. Konteksten for en interaktiv, ikke- lineær sening, kan, som for eksempel, i YouTubes annotationer være bygget direkte ind i selve videoen. III. En efterfølgende uddybende og måske perspektiverende tekst, der i udgangspunktet ikke giver mening med mindre videoen er set. Denne tekst vil kunne arbejde videre med indhold og oplevelse i dybden. Den er, afhængig af videoens karakter, enten meget konkret og eksempelbåret eller mere generaliserende og perspektiverende. Konteksten vil også kunne arbejde videre i bredden med links til parallelt og relateret indhold. I mere didaktiske/pædagogiske brugssituationer vil denne efter- kontekst kunne have mange udtryksformer, som for eksempel, af mere repeterende og interaktiv karakter - eventuelt i sammenhæng med en II. Det bliver dermed den forklarende og supplerende kontekst. Den nære kontekst vil naturligvis også kunne være styret af, at videoen er placeret som aktiv del af en konkret historie og indhold indlejret direkte i relevant kontekst, artikel og tema mv. Men også her vil videoen kunne have forskellige roller i forhold til omkringliggende tekst og indhold i øvrigt. Alene placering først eller sidst i artikel eller på en side indikerer jo såvel tekstens som videoens rolle i den samlede kommunikation. De tre typer af kontekst vil ideelt være koblet til en konkret brugssituation: før, under og efter sening. Placeringen af tekst og video i forhold til hinanden på siden kan have en understøttende funktion for denne opdeling. Det vil sige, at I) introducerende tekst ideelt bør placeres før/ovenover video/player for afvikling. Og omvendt at den 3) perspektiverende og uddybende tekst bør placeres efter/under video/player. Informationsarkitekturen på det enkelte opslag/side med videoindhold kan altså være understøttende for den samlede oplevelse og reception, som afsender ønsker. Men omvendt kan det jo også virke forstyrrende og skabe støj på kommunikationen, hvis der netop, ikke bevidst, er tænkt over placering og relation mellem de forskellige elementer på siden. Video som primær eller sekundær kilde Analysen af web- tv konktekst vil naturligt have forskelligt udfald - alt efter om vi ser på videoer, som er placeret i en klar indholdsmæssig kontekst, for eksempel, som delelementer på et udstillingssite, hvor videoen bliver en del af konteksten og ikke et primært udtryk i sig selv. Eller om vi ser på videoen i en arkiv/kanal ramme, hvor videoen blive det bærende element for oplevelse, og konteksten i form af tekst, foto og grafik bliver sekundær. I en indholdsmæssig analyse kan videoen blive selve genstandsfeltet, forstået således, at videoen får forskellig rolle og betydning - alene afhængig af dens konkrete placering i indholdskonteksten. Introducerende, forklarende og eksemplificerende 3

4 eller perspektiverende og uddybende. Det betyder også, at præcis samme video vil kunne opleves meget forskelligt afhængigt af, om den ses i en selvstændig kanal/arkiv kontekst, hvor den er primær bærer af oplevelse/information eller om den ses i en indholdsbaseret kontekst, hvor den i mindre grad selv er bærer af al information og oplevelse. Den eksterne kontekst Den eksterne kontekst skal her forstås, som videoer afviklet på en anden webplatform end eget domæne, hjemmeside eller på en ikke- desktop platform - som mobil, tablets eller TV. Som nævnt vil den ekstern kontekst i en overordnet ramme være et udtryk for og en del af afsenders distributionsstrategi. Men for de forskellige platformes vedkommende vil det naturligvis være nødvendigt at lave mere konkrete analyser for at begribe den konkrete kontekst, som videoen eller indslag aktuelt indgår i. Vi opererer med mange forskellige eksterne kontekster, men vi kan grundlæggende dele dem op i to hovedkategorier: a) Desktop (computer eller laptop) og en webbaseret platform, fx YouTube eller Facebook plus eventuelt relevante indholds aggregatorer eller kuratorer, der på tværs af afsender samler indhold i forhold til konkrete målgrupper. b) Ikke- desktop platforme (og ikke nødvendigvis en web/browser baseret afvikling): mobiltelefonen (smartphones), tablets og TV (fjernsyn). For så vidt angår a) de desktop og webbaserede platforme gælder i princippet flere af de samme analysetilgange, som er skitseret tidligere omkring den interne kontekst. De samme iagttagelser og analyser kan gøres i forhold til afviklingsdesign og præsentationskontekst. Der kan også være etableret en nær kontekst, enten en ny tekst eller en identisk tekst med oprindelse fra eget domæne og hjemmeside. Den nære kontekst vil på de store kanaler som YouTube, Vimeo og Facebook være bundet til nogle standard- organiseringsformer og et design, som er centralt styret af kanalen med enkelte muligheder for at etablere en egen selvstændig kontekst omkring egne videoer. Det kan være kanaler og playlister på YouTube, hvor udvalgte videoer kan kædes sammen og relateres til andet materiale inden for afsenders og indholdsejers egen ramme. Facebook- platformen rummer også muligheder for at etablere en selvstændig kontekst, pages omkring video/indslag - under de gængse præsentationsrammer, som Facebook stiller til rådighed. De store webbaserede kanaler for distribution af video som: YouTube, Vimeo og Facebook er alle så meta- agtige og veletablerede, at de i sig selv og på forhånd sætter rammer for og forventninger til den brug og brugeradfærd, som foregår her. YouTube vil typisk understøtte en søgende og surfende oplevelsesbaseret brugeradfærd på grund af det enorme volume af videoindhold, som det kommer til udtryk gennem vægtning og synlighed af relateret indhold samt mest sete mv. Hvorimod Facebook i højere grad understøtter en kommenterende og delende brugeradfærd, qua, at det er det, vi typisk gør på Facebook. Vimeo har i forhold til Youtube et mere dedikeret og niche- orienteret publikum, og det har i den forstand et mere netværksorienteret og kommenterende brand end YouTube. YouTube og Vimeo er med deres store udbredelse blevet normsættende for, hvordan et afviklingsdesign bør se ud, og vi ser da også en adoption af Youtubes og Vimeos playerfunktionalitet og - design på rigtig mange forskellige hjemmesider. Gældende for alle disse eksterne webbaserede platforme, er, at afsender og indholdsejere ikke længere har samme kontrol over indholdets kontekst, som de har på egen platform/domæne. Det gælder for de relationer, som videoer/indslag knyttes til gennem for eksempel YouTube- afviklingsdesign med andet relateret indhold, og at indholdet fra disse sites kan distribueres frit af brugere til andre sites og fremmede kontekster. For de b) ikke- desktop baserede platforme, som mobil og tablets, gør en række andre forhold sig gældende omkring kontekst og relation mellem kontekst og videoindhold/indslag. Primært drejer det sig om, at den mobile og tabletbaserede 4

5 videoreception er isoleret fra en samtidig kontekst - som på desktop. Forstået således, at de små skærme ikke rummer muligheden for en samtidig reception af nærkontekst (tekst, foto og grafik) og videoen/indslaget. De mobile platforme er i højere grad end desktop udtryk for en kontekstløs afvikling og oplevelse af videoindholdet. Konteksten vil på de mobile platforme i højere grad være et udtryk for de omgivelser og den virkelighed brugssituation, der omkranser den aktuelle brug. Hvis vi skal snakke om en kontekst, der er sammenlignelig med den på desktop, vil den være at finde i de mellemled, distributionskanaler, der føder de mobile platforme og TV, Itunes og Goolge Play som de absolut mest udbredte. Her findes en præsentationskontekst, relateret indhold og eventuelt en mere udfoldet nær kontekst under de standardiserede rammer som Itunes og Google Play tilbyder herfor. Second- Screen og Multi- screen brugeradfærd Second Screen refererer til et medieforbrug og et brugsscenarium, hvor vi samtidig med en anden primær mediekilde interagerer med mobiltelefonen, tablets eller PC. Social - TV bruges også som begreb for dette, når det foregår sammen med en TV- sening. Her handler det nemlig ofte om en samtidig og social interaktion med andre seere og brugere via mobiltelefonen. Second- screen og Social - TV sætter således nye rammer op for vores måde at interagere med videoindhold på, og det udvider den traditionelt rene fysiske sociale kontekst omkring videoforbruget. Videre kan Second- screen ses som en mulighed for at etablere en ny og samtidig kontekst via mobiltelefonen knyttet til videoindhold afviklet på TV eller i en fysisk kontekst, stormskærm, konferencer og udstillinger mv. QR koder (billedgenkendelse) og forskellige former for lydgenkendelsesteknikker kan skabe en nærmest automatisk kobling mellem en fysisk offline kontekst og et digitalt online videoindhold. I det hele taget peger flere undersøgelser på et voksende medieforbrug på tværs af platforme. Det vil sige, at det samme indhold forbruges på flere platforme: samtidig eller umiddelbart i forlængelse af hinanden. Brugerne bevæger sig frit sig mellem TV, desktop, tablet og mobil i forbruget af indhold også videoindhold. Som beskrevet omkring second- screen, foregår det i en samtidighed med supplerende indhold og kommunikation på typisk mobiltelefonen. Men også sekventielt forstået således, at et forbrug / en oplevelse starter på en platform, for eksempel på mobiltelefonen, og det fortsætter direkte videre på desktop eller TV - Eller vice versa. Google kalder det for The New Multi- screen World. Valget af platform sker ud fra den konkrete kontekst, som vi befinder os i og er i mindre grad bestemt af selve medieindholdet. I denne sammenhæng - omkring kontekstens betydning for receptionen af videoindhold, betyder det en yderligere kompleksitet for indsigten i brugeroplevelsen. Forbruget og receptionen af det samme stykke videoindhold vil altså kunne variere fra den store skærm med masser af kontekst til den lille skærm på mobiltelefonen. Det er ikke nyt, at det samme videoindhold optræder på flere platforme - afhængig af distributionsstrategi og brugernes medieplatform for modtagelse: fra eget domæne og hjemmeside over YouTube, Facebook til Itunes, TV og storskærm. Og fra den store skærm på desktop og tv til den lille skærm i lommen: mobiltelefonen. Men det er først inden for de seneste år, at dette skift mellem flere platforme sker umiddelbart og inden for rammen af samme indhold. Endelig er det værd at nævne, at mobiltelefonen, i dag, ofte vil det første sted en bruger møder digitalt indhold. Det gælder således også, at videoindhold, og web- tv i et voksende omfang vil blive set på en mobiltelefon fremfor på en større desktop skærm med meget kontekst omkring sig. Det betyder nye udfordringer for indholdsudbydere og producenter af web- tv og video på nettet. Peter Østergaard Sørensen,

Analyse af web-tv kontekst

Analyse af web-tv kontekst Analyse af web-tv kontekst Hvorfor er kontekst vigtig for forståelsen af web-tv? Når vi i forbindelse med web-tv er interesseret i konteksten, der fører / navigerer os til video indhold, omgiver denne

Læs mere

Nye mål og begreber i kommunika5onsforskningen Søren Schultz Hansen

Nye mål og begreber i kommunika5onsforskningen Søren Schultz Hansen Me at the zoo Nye mål og begreber i kommunika5onsforskningen Søren Schultz Hansen 1 Fremhæv elementer og udsagn i teksten, som I ikke forstår eller gerne vil diskutere betydningen af. 2 Find elementer

Læs mere

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads

TVM 7 Gruppe 8 Signe, Sanne, Rebekka, Karen og Mads. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads. 1. Hvilken rolle spiller teksten i den samlede kommunikation.

Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads. 1. Hvilken rolle spiller teksten i den samlede kommunikation. Opgave 2. Analyseopgave. Gruppe 8: Sanne, Signe, Karen, Rebekka og Mads A) Find 2 forskellige eksempler på web- tv, hvor indslag er integreret i webkontekst og tekst (nyheder, tema, how to mv.) Beskriv

Læs mere

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform

Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform Qr-koder som evalueringsform eller produktionsform RAMMESÆTNING QR (Quick Response) koderne bliver også omtalt som 2D stregkoder og er kort fortalt en lille stregkode, som ved hjælp af en læser i din mobiltelefon,

Læs mere

YouTube. Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012

YouTube. Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012 YouTube Hvad kan du med YouTube? Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Youtube?...4 Youtube i undervisningen?...4 Find rundt på Youtube...5 Den hurtige videosøgning...5 Mere præcis videosøgning...5

Læs mere

Læseplan for valg faget teknologi og kommunikation. 10. klasse

Læseplan for valg faget teknologi og kommunikation. 10. klasse Læseplan for valg faget teknologi og kommunikation 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Produktion og formidling 4 Analyse 6 Uddannelsesafklaring 7 Indledning Faget teknologi

Læs mere

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR

STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR CROSS MEDIA BRUGERINVOLVERING DMJX STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING BONDERØVEN, DR Gruppe 6 Henrik Jøj Katrine Juel Laura Aagaard Victor Plank Gruppe 6 Katrine Juel, Laura Aagaard, Henrik Jøj, Victor Plank

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen

Second screen. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren. Om second screen klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Second screen Målgruppe 8-10 klasse & ungdomsuddannelser Danskundervisningen Læringsmål Eleven kan diskutere betydningen af digitale kommunikationsteknologier for eget liv og fællesskab Eleven har viden

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Interaktiv filmanalyse

Interaktiv filmanalyse Interaktiv filmanalyse Analyse af levende billeder med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser

Læs mere

CROSS MEDIA KONCEPT IDE, HISTORIE, RAMME

CROSS MEDIA KONCEPT IDE, HISTORIE, RAMME CROSS MEDIA KONCEPT IDE, HISTORIE, RAMME Titel argumenter for valg So Ein Ding, DR2. Programmet So Ein Ding er et program på DR2, der har kørt siden 2009. Værten er Nikolaj Sonne, der i programmerne præsenterer

Læs mere

InfoGalleri i detaljer

InfoGalleri i detaljer InfoGalleri i detaljer InfoGalleri er et digitalt formidlingsværktøj, der hjælper dig til at kommunikere bedre med dine brugere ved brug af storskærme. Ved hjælp af vores brugervenlige redaktionsværktøj,

Læs mere

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum

InfoGalleri Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Interaktiv formidling og kommunikation i det offentlige rum Agenda Introduktion af Baggrund Demo Udvikling / muligheder Spørgsmål Koncept Interaktivt system til at eksponere digitale informationer på en

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio... 12 Indstillinger...

Læs mere

komulus i digital udvikling DANIEL WIKLUND MOBILE LØSNINGER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER komulus komulus kommuner i digital udvikling

komulus i digital udvikling DANIEL WIKLUND MOBILE LØSNINGER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER komulus komulus kommuner i digital udvikling DANIEL WIKLUND MOBILE LØSNINGER UDFORDRINGER OG MULIGHEDER kommuner i digital udvikling ko mu lu s APP ELLER HJEMMESIDE Hvilken løsning passer bedst til vores behov? APP ELLER HJEMMESIDE MOBIL HJEMMSIDE

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

Alle vil have apps. En løsning til alle

Alle vil have apps. En løsning til alle Alle vil have apps Der er flere mobiltelefoner end indbyggere i Danmark 86 % af alle nye telefoner er en smartphone 20 % af alle søgninger på nettet er via mobiltelefon Over 80 % af alle køb indledes på

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio...

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Embedding Ændring af video uploadet af andre Live streaming Live streaming intern site Live streaming ekstern site...

Embedding Ændring af video uploadet af andre Live streaming Live streaming intern site Live streaming ekstern site... Governance på video og videosites Indholdsfortegnelse Overordnet... 3 Hvorfor 23 video?... 3 To sites... 3 Den interne site... 3 Den eksterne site... 3 Brugertyper... 3 Roller og privilegier... 3 Hvem

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme

SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme SOCIALE MEDIER De digitale dialogplatforme Facebook, LinkedIn, The Sima, Twitter, My Space alle sociale medier - og der er nok at vælge imellem. De kan bruges til langt mere end at fortælle om den seneste

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Kanalemner: www.klardetselv.tvmkanal.dk

Kanalemner: www.klardetselv.tvmkanal.dk Kanalemner: www.klardetselv.tvmkanal.dk Målgruppe: Primær målgruppe: Unge, 18 25 år, der flytter hjemmefra for første gang. De ønsker at klare sig selv, uden hjælp fra forældre og venner, når de skal skabe

Læs mere

YouYonder. så husker du det du lærer

YouYonder. så husker du det du lærer YouYonder så husker du det du lærer Lidt om kunsten at tage effektive noter Hvis du læser en artikel på internettet, ser en video, læser en bog eller hører et foredrag, så vil du kunne øge dit udbytte

Læs mere

Oplæg: Mobile.Ting strategi

Oplæg: Mobile.Ting strategi Oplæg: Mobile.Ting strategi Indledning Udviklingen af personlige mobile enheder som mobiltelefoner og tablet-pc'er er gået meget hurtigt indenfor de seneste få år. Markedskræfterne driver den teknologiske

Læs mere

Medieforbrug på tablets 2013-14

Medieforbrug på tablets 2013-14 Medieforbrug på tablets 2013-14 Stock and flow Flow is the feed. It s the posts and the tweets. It s the stream of daily and sub-daily updates that remind people that you exist. Stock is the durable

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Marts 2012 Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ Mobilside: Der er lavet en

Læs mere

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til?

Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app. Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Ikke bare endnu en e-bog... CoMPreNDo. Sådan kommer du i gang med din egen app Og hvad skal virksomheden overhovedet bruge en app til? Titel: Sådan kommer du i gang med din egen applikation 1. udgave -

Læs mere

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi

DEN RENE VARE EFTER LUKKETID. Janni, Tobias, Camille og Soffi DEN RENE VARE EFTER LUKKETID Janni, Tobias, Camille og Soffi 1 Ide, historie og ramme: Program: Vi har valgt at lave et cross media koncept for forbrugerprogrammet Den Rene Vare. Både fordi opgaven foreskrev,

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE

GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE GRAFISK WORKFLOW - RESPONSIV WEBSIDE REDEGØRELSE Opgavebeskrivelse Redesign hjemmeside for Murerfirmaet Døssing i responsivt design, som udstråler professionalisme. Der skulle være en referenceside med

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på tablet ipad og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på ipad...

Læs mere

Kresten Wiingaard Adm. Dir.

Kresten Wiingaard Adm. Dir. Kresten Wiingaard Adm. Dir. Fakta Stiftet i 1998 30 medarbejdere Der lever og ånder for din online forretning Vækst hvert år AAA rating i 2005, 2009, 2010 og 2012 Gazelle 2008 100% selvejet Langvarige

Læs mere

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN

OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING TAXAQUIZZEN GRUPPE 8: SALLY//LARS//ERIK//LINE BRUUN PROGRAM: TAXAQUIZZEN OPG. 3: STRATEGI FOR BRUGERINVOLVERING PROGRAM: Taxaquizzen er en dansk tv-serie på Tv2, produceret efter det internationale koncept Cash Cab, som første gang blev vist på britisk tv i 2005. I programmet

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste.

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde en overordnet løsningsbeskrivelse

Læs mere

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg

Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg Præsentation for Danske Regioner Regionsrådsvalg 2013 kampagne Strategisk og kreativt oplæg Anbefaling på medievalg PrimeTime Kommunikation A/S Onsdag 20. december 2012 Baggrund for kampagnen > Regionsrådsvalg

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

Den bedste underholdning samlet ét sted!

Den bedste underholdning samlet ét sted! Den bedste underholdning samlet ét sted! Digitalt tv med Danmarks største udvalg af HD-kanaler Vælg en fast tv-pakke eller bland selv din tv-pakke Se Live-tv og de nyeste film og serier med YouSee Play

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger... 12 AirPlay på

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4

Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2. Resumé 3. Om undersøgelsen 4 Indhold Indhold 1 SÅDAN BRUGER DANSKE MEDLEMSORGANISATIONER SOCIALE MEDIER 2 Resumé 3 Om undersøgelsen 4 Undersøgelsens resultater 4 Hvilke organisationer er med i undersøgelsen? 4 Organisationernes størrelse

Læs mere

ØGET FOKUS PÅ SIKKERHED

ØGET FOKUS PÅ SIKKERHED white paper ØGET FOKUS PÅ SIKKERHED er et varslings- og krisehåndteringssystem udviklet af Magenta. Der er et stigende behov for at have systemer, der kan give øget tryghed og sikkerhed på arbejdspladser,

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper

Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper Bilag 7: Afviklingsguide til fokusgrupper 0. Introduktion Informanterne tildeles computer eller tablet ved lodtrækning og tilbydes kaffe/te/lignende. Først og fremmest skal I have en stor tak, fordi I

Læs mere

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne.

QR koder kræver dels en fysisk genstand at klistre koden på, og dels er operationen noget omfattende med print af kode og fysisk opsætning af denne. Notat SEGES P/S Koncern Digital Stedfæstede instrukser ved brug af Recho Ansvarlig JPH Projekt: 7463, Kompetenceudvikling - når landmanden har tid og behov Oprettet 12-2015 Side 1 af 6 Stedfæstede instrukser

Læs mere

Opgave 2: Mobil app i tilknytning til eksisterende TV program/format

Opgave 2: Mobil app i tilknytning til eksisterende TV program/format Crossmedia Opgave2:Mobil appitilknytningtileksisterendetv program/format 23.10.14 Gruppe4 Beskrivelseafidé,indhold/funktionerogstruktur Navnpåapp,beskrivelseafidé,indholdselementerogvigtigsteundersider

Læs mere

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE?

LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? LIGHT BASIC PRO NY HJEMMESIDE? her er et godt sted at starte! LIGHT Light er vores mindste løsning. Den er udviklet i Wordpress, som er det mest brugte open source CMS. En Light hjemmeside er baseret på

Læs mere

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater

De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater De 7 trin til en LinkedIn Virksomhedsside, der skaber resultater Tak fordi du har downloadet denne guide! Du er nu allerede godt på vej til at skabe bedre resultater med din Virksomhedsside på LinkedIn.

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på telefon iphone og Android. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på telefon iphone og Android Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 TV-guide... 6 Bio... 11 Indstillinger...

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

RESEARCH- OG INTERVIEW- OPGAVE 2A

RESEARCH- OG INTERVIEW- OPGAVE 2A WEB- TV 1317 Peter Østergaard Gruppe: 6, Signe, Majbritt, Mathias og Julie RESEARCH- OG INTERVIEW- OPGAVE 2A WWW.VGTV.NO Organisation af indhold På VGTVs hjemmeside, er indholdet organiseret efter kategorier.

Læs mere

Problemformuleringer, Crossmedia 2010, 2011 og 2012

Problemformuleringer, Crossmedia 2010, 2011 og 2012 Problemformuleringer, Crossmedia 2010, 2011 og 2012 v. Henriette Moos 2010 Titel: Animas brug af medier Problemformulering: Hvordan benytter brugerne Animas forskellige medietilbud, og hvordan kan Anima

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter:

Generelt om Fokus Forløb og forløbsintro: Fagtekster: Videnstjek: Opgaver: Aktiviteter: Generelt om Fokus Fokus er et fuldt dækkende undervisningsmateriale til naturfagene i udskolingen. Fokus er et 100 % digitalt grundsystem til naturfagene i udskolingen. Fokus består af en hjemmeside til

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab QUICK GUIDE Waoo Web TV på Android telefoner og tablets Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på din Android... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ... 10 Kontaktinformation...14

Læs mere

Web-tv i virkeligheden

Web-tv i virkeligheden Web-tv i virkeligheden Web-tv i virkeligheden er dobbelttydigt og er et udtryk for den dobbeltposition, som projektet har taget: 1) Hvad er det egentlig, at vi snakker om, når vi siger web-tv? 2) hvordan

Læs mere

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen

Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af udstyr Sådan forbinder du computer, telefon og TV til fiberboksen Tilslutning af computer Der er flere muligheder hvorpå du kan tilslutte din computer til fiberforbindelsen. Vejledning for

Læs mere

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING

2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING 2. SEMESTER PROJEKT 3 INTERAKTIONSUDVIKLING Baggrund Udgangspunktet er projekt 2, dvs. en blog om cupcakes, hvor målgruppe, afsender og modtager allerede er defineret. Du bliver nu bedt om at udvikle et

Læs mere

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen

Casestudy. YouTube.com. Gruppe 7: Louise Bossen, Simone Drechsler, Lasse Lund og Kirstine Jacobsen Casestudy YouTube.com Indholdsfortegnelse Udbredelse... 1 Seertal...1 YouTubes partnerprogram...1 Indtægtsgenerering...2 Mobil og enheder...2 Content ID...2 Målgruppe... 2 Distribution... 3 Primære kerne-funktioner...

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Konceptbeskrivelse. Link. http://partypisken.tvmkanal.dk/

Konceptbeskrivelse. Link. http://partypisken.tvmkanal.dk/ Konceptbeskrivelse Link. http://partypisken.tvmkanal.dk/ Titel på web-tv kanal Vores titel til vores web-tv side er "Partypisken" - Vi Pisker en stemning op. Siden er opdelt i 5 kategorier, hvor 2 af dem

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling

Crossmedia Øvelse 1 Case: Danmarks Indsamling Bechmann Petersen: Hvad er formålet med Danmarksindsamlingen? At indsamle penge til børn på flugt syd for Sahara Placer Danmarksindsamlingen i figur 8, s. 31 i På tværs af medierne, ud fra jeres nuværende

Læs mere

Vejle Digitale Skoler på Facebook

Vejle Digitale Skoler på Facebook Vejle Digitale Skoler på Facebook - Brug af sider på Facebook Af: Line Sofie Schaarup Krogh, praktikant i Uddannelse og Læring. Facebook og Vejle Digitale Skoler BRUG AF SIDER PÅ FACEBOOK... 3 Tekniske

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling

Tjek-liste. Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Tjek-liste Har du styr på dine digitale vaner og værktøjer? Det har jeg styr på Kan vente Haster Tjeklisten er udarbejdet af Karin Høgh og Lisbeth Scharling Sådan bruger du tjeklisten: Bruge en times tid

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne

Digitale indgange til musikken. Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Martin Verner Hansen, Gladsaxe Bibliotekerne Digitale indgange til musikken Program: Præsentation af streamingtjenester Hvordan virker de? fordele & ulemper Streaming & bibliotekerne?

Læs mere

Kort om baggrund for kurset, aktører, kodning.dk

Kort om baggrund for kurset, aktører, kodning.dk præsentation 1 2 Kort om baggrund for kurset, aktører, kodning.dk 3 Kort rammesætning hvorfor er det vigtigt med fokus på programmering også i en skolekontekst særligt slide 7 er værd at dykke ned i og

Læs mere

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder:

Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi består af projekter på følgende fire fagområder: Webstrategi Rammen Dette er Faaborg-Midtfyn Kommunes første udgave af en webstrategi, version 1.0, der gælder for 2013 og har fokus på den umiddelbare opgave at understøtte kerneydelser på nettet. Webstrategien

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

Detaljeret information om cookies

Detaljeret information om cookies Detaljeret information om cookies Website: Kontroldato: 2015-09-04 Kontrolleret af: http://2970.rigtighund/ http://egedal.rigtighund/ http://esbjerg.rigtighund/ http://faxe.rigtighund/ http://frb.rigtighund/

Læs mere

1. årsopgave. Bertil Melhof- Pedersen TVM1216. Vejleder: Susanne Blomqvist. Koncept. Webkontekst. Researchbeskrivelse. Bilag

1. årsopgave. Bertil Melhof- Pedersen TVM1216. Vejleder: Susanne Blomqvist. Koncept. Webkontekst. Researchbeskrivelse. Bilag 1. årsopgave Bertil MelhofPedersen Vejleder: Susanne Blomqvist Koncept Webkontekst Researchbeskrivelse Bilag Bertil MelhofPedersen Koncept Grundlaget Byens Hegn er navnet på den høje grønne mur, der står

Læs mere

Indholdstyper på multisites. - hvilke indholdstyper findes der, og hvordan skal de anvendes?

Indholdstyper på multisites. - hvilke indholdstyper findes der, og hvordan skal de anvendes? Indholdstyper på multisites - hvilke indholdstyper findes der, og hvordan skal de anvendes? 1 Indhold 1. Hvilken indholdstype skal du bruge? 2. Dynamiske indholdstyper 2.1 Sektionsside 2.2 Område 3. Primære

Læs mere

Seertal i den digitale tidsalder

Seertal i den digitale tidsalder Seertal i den digitale tidsalder Foreningen for entertainment og medieret 10. maj 2017 2017 Side 1 DAGENS AGENDA Situationen i dag: Status på tv-forbruget TV pakken: Udfordringer & styrker Streaming: Hvad

Læs mere

Den digitale folkeskole "Læring uden grænser"

Den digitale folkeskole Læring uden grænser Td Den digitale folkeskole "Læring uden grænser" Den digitale folkeskole har elevernes læring i centrum. Det betyder, at vi i Kerteminde Kommunes skolevæsen har fire pejlemærker: - At eleverne udfordres

Læs mere

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets

Quickguide. Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Quickguide Waoo! Web TV på Android telefoner og tablets Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen til Waoo! Web TV på din Android...4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ...10 Kontaktinformation... 14

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

Politik om cookies. Introduktion Om cookies

Politik om cookies. Introduktion Om cookies Introduktion Om cookies Politik om cookies De fleste hjemmesider, du besøger, bruger cookies for at forbedre din brugeroplevelse ved at sætte webstedet i stand til at 'huske' dig enten under hele dit besøg

Læs mere

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur

Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Bilag 5 Punkt 13 Projektbeskrivelse Relancering af wikien for den fælleskommunale rammearkitektur Sammenfatning Projektets første fase skal afdække grundlaget for og stille forslag til den efterfølgende

Læs mere

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE

BESLUTNINGSBARRIEREN ER HØJERE At lave innovation og tænke nye forretningsområder kræver et velfunderet grundlag, der sikre kendskab til målgruppens behov og forretningens strategiske mål. Det er vigtigt at være sin position bevidst

Læs mere

Revideret november Kommunikationspolitik

Revideret november Kommunikationspolitik Revideret november 2014 Kommunikationspolitik Forord Vi siger, hvad vi gør. Og vi gør, hvad vi siger. Vi siger det i et enkelt og klart sprog. Det er kommunikationspolitikken i Svendborg Kommune. Både

Læs mere