Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel"

Transkript

1 Sagsnr. 09/303 Vejledning til tarifberegningsmodel

2 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Indhold i vejledningen Formål med tarifering Beregningsprincip Kategorisering af kundegrupper Opbygning af tarifberegningsmodel Indtægtsgrundlag (beløb til tarifering) Beregning af standard vindmølleabonnement Stamoplysninger Omkostninger Valg af prisstruktur for A-kunder Valg af prisstruktur for B-kunder Valg af prisstruktur for C-kunder Tidsdifferentierede tariffer Kontrolark Specifikation af omkostningskategorier, fordelingsnøgler og prisstruktur Driftsomkostninger Planlægning og overvågning af nettet Målere, måleradministration og leverandørskift Kundeadministration Generel administration Energispareindsats Omkostninger ved nettab Øvrige omkostninger Afskrivninger Netaktiver, ekskl. målere Målere Driftsmidler og inventar Bygninger, ekskl. transformerstationer Øvrige afskrivninger Resultat af netvirksomhed før finansielle poster Beregnede tariffer (output) Skemaer til indberetning til Energitilsynet Skema 1 Definition af kundegrupper Skema 2 Fordeling af omkostninger mellem spændingsniveauer Skema 3a A-kunder Skema 3b B-kunder Skema 3b C-kunder Skema 4 Øvrige bemærkninger... 55

3 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 3 1 Indledning Dansk Energi besluttede i foråret 2011 at opdatere den eksisterende tarifberegningsmodel (fra september 2005) samt at udarbejde en revideret tarifvejledning. Baggrunden var blandt andet et ønske om at gøre tarifberegningsmodellen tidssvarende. En arbejdsgruppe bestående af Dansk Energi, Syd Energi, EnergiMidt, TRE-FOR, HEF og DONG Energy har opdateret tarifberegningsmodellen på følgende områder: - Omkostningskategorierne er opdateret, så de er tidssvarende og relevante for virksomhedernes økonomiregistreringer. Det er samtidig gjort muligt at anvende økonomital på henholdsvis aggregeret eller detaljeret niveau. - Der er mulighed for at vælge mellem alternative nøgler til fordeling af omkostninger på de enkelte spændingsniveauer. Det bliver automatisk angivet om de valgte nøgler følger eller afviger fra Dansk Energis anbefalinger. - Der er tilføjet fire nye kundegrupper: hhv. A-høj, A-lav, B-skabelon, C-time. - Modellen kan indregne et tillæg til abonnementet ved fremsendelse af ekstra fakturaer til specifikke kundegrupper. - Et nyt modul viser en dekomponering (delelementerne) af de enkelte omkostningselementer indeholdt i henholdsvis tariffer og abonnementer for de enkelte kundegrupper. - Der er indarbejdet hjælpefordelingsskemaer til direkte omkostningsfordeling. - Beregningsmetoden for opgørelse af abonnement for erhvervskunder er opdateret. Det indregnes nu, at det ikke er antallet af kunder inden for kundegruppen, der driver omkostningerne, men i højere grad antallet og kompleksiteten af regningerne samt hjemtagning og verificering af måledata. - Metoden for opgørelse af tariftillæg vedrørende omkostninger til realisering af energibesparelser er opdateret. - Skemaer til indberetning til Energitilsynet (jf. bek af 2010) udfyldes delvist pr. automatik med valg af fordelingsnøgler, prisstruktur og kundekategorier. Denne vejledning med tilhørende tarifberegningsmodel udtrykker Dansk Energis anbefaling i form af standardvalg, som den enkelte virksomhed kan vælge at anvende som udgangspunkt for tariffastsættelsen. Modellen erstatter ikke den enkelte virksomheds egen beregning af tarifferne på baggrund af metoder, der fortsat skal godkendes af Energitilsynet i henholdt til gældende regler. Det er hensigten, at der fremadrettet skal arbejdes videre med tilpasning af tariferingsmetoden med henblik på at sikre, at den er tidssvarende. 1.1 Indhold i vejledningen Denne vejledning har følgende indhold:

4 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 4 - Afsnit 2 beskriver opbygningen af tarifberegningsmodellen. Herunder indholdet i de enkelte faneblade. - Afsnit 3 beskriver indtægtsgrundlaget for tarifberegning. Herunder de enkelte budgetoplysninger, som skal anvendes i modellen. Samt sammenhængen til indberetning af indtægtsrammeoplysninger (reguleringsregnskaber) til Energitilsynet. - Afsnit 4 beskriver beregning af vindmølleabonnement. Beregning af vindmølleabonnement foretages separat fra den øvrige tarifberegningsmodel. - Afsnit 5 beskriver stamoplysninger nødvendige for modellens tarifberegninger. - Afsnit 6 beskriver indtastning af omkostningsdata samt valg af specifikationsniveau af omkostningskategorier. - Afsnit 7 beskriver principper for valg af prisstruktur for A-kunder. - Afsnit 8 beskriver principper for valg af prisstruktur for B-kunder. - Afsnit 9 beskriver principper for valg af prisstruktur for C-kunder. Herunder redegøres for nærmere overvejelser vedrørende fjernlæste og timeafregnede kunder. - Afsnit 10 redegør for brug af tidsdifferentiering. Herunder principielle overvejelser om anvendelse af tidsdifferentierede tariffer. - Afsnit 11 beskriver modellens kontrolark og kontrolfunktioner. - Afsnit 12 redegør for valg af omkostningskategorier og prisstruktur. Der gives en nærmere redegørelse for fordelingsnøgler til brug for henførelse af omkostninger til de enkelte spændingsniveauer. Herunder valg af abonnementsbetaling versus tarifbetaling. - Afsnit 13 beskriver de beregnede tariffer (output). - Afsnit 14 beskriver udfyldning af skemaer til indberetning til Energitilsynet. Udfyldning af skemaer sker delvist pr. automatik. 1.2 Formål med tarifering Et grundlæggende formål med tarifberegningsmodellen er at overholde elforsyningslovens 73, der fastsætter de overordnede rammer for virksomhedernes tarifering.

5 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 5 Elforsyningslovens prisbestemmelser Efter 73 i Elforsyningsloven skal prisfastsættelsen ske efter rimelige, objektive og ikke diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte kundekategorier giver anledning til. 73 suppleres af 69, der bl.a. bestemmer, at Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes under hensyntagen til virksomhedernes nødvendige omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital og under hensyntagen til de andre indtægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige virksomhed. Ved nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift. Fastlæggelsen af tariferingsprincipperne og opbygning af tariferingsmodellen tager udgangspunkt i følgende målsætninger: - Omkostningsægthed/rimelighed: Den enkelte kunde skal dække de omkostninger han giver anledning til i nettet. En kunde bør hverken betale mere eller mindre end de omkostninger, vedkommende påfører forsyningsvirksomheden ved sin tilslutning og tilstedeværelse som kunde, samt omkostninger i forbindelse med den leverance, som vedkommende modtager, samt et rimeligt bidrag til virksomhedens overskud inden for den udmeldte indtægtsramme. Hver kunde skal gennem sin betaling alene bidrage til den del af anlægget og administrationen, der er nødvendig for at forsyne vedkommende med elektricitet. Således vil en C-kunde eksempelvis skulle være med til at bidrage til anlæg på og 10 kv. Samtidig skal C-kunden bidrage til anlæg på 0,4 kv niveau. Dette princip benævnes vandfald. - Kollektivitet: Det er samtidig et mål at forbrugerne i et vist omfang bærer omkostningerne til nettet kollektivt, således at alle forbrugere betaler det samme uanset hvor mange km net den enkelte har behov for at få leveret elektricitet. - Enkelthed: Tariferingen skal i videst mulige omfang ske på et enkelt og gennemskueligt grundlag - Mulighed for incitamentskabende prissignaler: Der skal være mulighed for at anvende prisstrukturer til at tilvejebringe prissignaler til kunder der signalerer at de fremadrettede omkostninger afhænger af den samlede belastningsgrad i nettet. Ved fastlæggelse af tarifberegningsmodellen er der med udgangspunkt i ovenstående målsætninger foretaget en række valg, der afspejler en balance mellem overstående mål. Således er metoden bygget op omkring en afvejning mellem rimelighed/ omkostningsægthed

6 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 6 for den enkelte kunde over for princippet om kollektivitet og enkeltheden i tariferingen som helhed. Ved beregning af tidsdifferentierede tariffer fokuseres på effektiv udnyttelse af samfundets ressourcer ved indførelse af tariffer, der på forskellige tidspunkter af døgnet/året med forskellige belastningsgrader afspejler omkostningerne ved, på længere sigt, at levere elektricitet. Samlet set udmønter tarifberegningsmodellen lovgivningens krav om prisfastsættelse efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte kundegrupper giver anledning til. 1.3 Beregningsprincip Tarifberegningsmodellen indeholder tre principper for beregning af tariffer: - Fordelingen af omkostninger på spændingsniveauer sker enten via direkte fordeling eller via en fordelingsnøgle. En fordelingsnøgle kan f.eks. omfatte antal kunder/installationer, eller antal leveret MWh, på de enkelte spændingsniveauer. - De enkelte omkostningselementer tariferes via abonnementsbetaling eller via en løbende kwh-betaling. Løbende betaling kan tariferes via en kwh-betaling for kunder på det enkelte spændingsniveau, eller via en kwh-betaling for alle kunder på samtlige spændingsniveauer. - Der kan vælges at tidsdifferentiere udvalgte omkostningselementer. 1.4 Kategorisering af kundegrupper Anvendelse af vandfaldsprincippet betyder, at kunder opdeles i henhold til det spændingsniveau i elnettet, hvorfra de modtager elektriciteten. Dermed afholder kunder alene omkostninger til de dele af nettet (inkl. transformerstationer), der anvendes til at levere elektricitet til den enkeltes forbrug. Distributionsnettet deles op i tre niveauer, hhv kv, kv samt 0,4 kv: - Kunder kategoriseres som A-kunder hvis de modtager elektricitet på kv niveau (Ahøj), samt direkte fra transformerstationen på kv niveau (A-lav).(Bemærk, at definitionen af kundekategorierne A-høj og A-lav afhænger af valgt ejerskabsgrænse til 60-30/10 kv transformerstationen, jf. afsnit 7.1.1) - Kunder kategoriseres som B kunder hvis de modtager elektricitet på kv niveau (Bhøj) eller direkte fra transformerstationen på 0,4 kv niveau (B-lav). (Bemærk, at definitionen af kundekategorierne A-høj og A-lav afhænger af valgt ejerskabsgrænse til 10/0,4 kv transformerstationen, jf. afsnit 8.1.1). - Kunder, der modtager elektricitet fra 0,4 kv nettet kategoriseres som C kunder. Selskaberne anvender i høj grad samme praksis ved tilkobling af de enkelte kundetyper til distributionsnettet. Som hovedregel gælder, at forbrugere med et effekttræk under 63 ampere tilkobles nettet på C-niveau. Forbrugere med effekttræk over 63 ampere tilkobles normalt direkte til en transformerstation og defineres derfor som A- eller B-kunde.

7 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 7 I praksis afviger selskaberne i enkelte tilfælde fra disse principper som følge af konkrete fysiske forhold. Eksempelvis vil forbrugere med effekttræk på over 63 ampere i nogle tilfælde kobles på nettet på C-niveau via en vejunderføring til en transformerstation på modsatte side af vejen. Det kan være når alternativet - at etablere en ny transformerstation på samme side af vejen er dyrere. I sådanne og lignende tilfælde vil det være omkostningsfuldt at følge de generelle principper, og netselskaber kan minimere omkostninger ved at tilkoble kunder til elnettet i henhold til aktuelle fysiske forhold og kundens geografiske placering. I sådan og lignende tilfælde er det hensigtsmæssigt, at samme typer af kunder betaler det samme til nettet uanset det faktiske tilslutningspunkt. Det er således inden for metodens principper at opdele kunder efter typisk tilslutningsvilkår i stedet for det faktiske tilslutningsvilkår. 2 Opbygning af tarifberegningsmodel Tarifberegningsmodellen indeholder 17 faneblade. De første 11 faneblade udgør tarifberegningsmodellen, mens de sidste 6 faneblade indeholder (delvist) automatisk udfyldte skemaer til fremsendelse til Energitilsynet. Fanebladene har følgende indhold: - Faneblad 1 Tarifblad viser resultatet af de foretagne tarifberegninger (output). Tariffer og abonnementer for de enkelte kundegrupper fremgår af dette faneblad. - Faneblad 2 Dekomponering viser delelementer i de foretagne tarifberegninger. Delelementer indeholdt i tariffer og abonnementer for de enkelte kundegrupper fremgår af dette faneblad. - Faneblad 3 Indtægtsgrundlag omfatter oplysninger om indtægtsrammen og forventet levering af elektricitet. - Faneblad 4 Vindmølleabonnement omfatter beregning af vindmølleabonnement. Beregning af vindmølleabonnement foretages separat fra den øvrige tarifberegningsmodel. - Faneblad 5 Stamoplysninger omfatter oplysninger om fordelingsnøgler til fordeling af omkostninger på de enkelte spændingsniveauer. Herudover omfatter fanebladet felter til indtastning af netvirksomhedens lastfordeling og tariffer for Energinet.dk. Der er mulighed for at vælge at gøre brug af tidsdifferentierede tariffer samt for tilvalg af fremsendelse af ekstra fakturaer til kundegrupper. - Faneblad 6 Omkostninger omfatter oplysninger om netvirksomhedens omkostningsbudget. Der skal vælges specifikationsniveau af omkostningskategorier samt indtastes omkostningsdata for de enkelte omkostningskategorier. Der skal vælges fordelingsnøgler til brug for henførelse af omkostninger til de enkelte spændingsniveauer. Omkostninger til direkte fordeling skal indtastes på de enkelte spændingsniveauer. - Faneblad 7 A-kunder vedrører valg af prisstruktur og beregning af tarif for denne kundekategori. Der er i udgangspunktet anbefalet et valg af prisstruktur, men det er muligt for den enkelte netvirksomhed at tilpasse prisstrukturen til virksomhedens særegne forhold. Der er mulighed for differentiering mellem to typer A-kunder: A-høj og A-lav.

8 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 8 - Faneblad 8 B-kunder vedrører valg af prisstruktur og beregning af tarif for B-niveauet. Der er i udgangspunktet anbefalet et valg af prisstruktur, men det er muligt for den enkelte netvirksomhed at tilpasse prisstrukturen til virksomhedens særegne forhold. Der er mulighed for at anvende differentiering af abonnement for ikke-timeafregnede B-kunder. Der er endvidere mulighed for differentiering mellem to typer B-kunder: B-høj og B-lav. - Faneblad 9 C-kunder, vedrører valg af prisstruktur og beregning af tarif for C-niveauet. Der er i udgangspunktet anbefalet et valg af prisstruktur, men det er muligt for den enkelte netvirksomhed at tilpasse prisstrukturen til virksomhedens særegne forhold. Der er mulighed for at anvende differentiering af abonnement for fjernaflæst og timeafregnede C-kunder. - Faneblad 10 Hjælpeskema for tidstariffer er et beregningsark. Fanebladet anvendes ved tilvalg af tidsdifferentierede tariffer på faneblad 5 Stamoplysninger. - Faneblad 11 Kontrolark indeholder en række kontrolberegninger, der skal være med til at sikre indre sammenhæng i modellen, Herunder kontrol af provenu i forhold til den samlede indtægtsramme, samt at netvirksomheden har foretaget alle nødvendige valg og indtastninger. - Faneblad 12 Skema nr. 1 indeholder et skema vedrørende definition af virksomheden og kundegrupper. Netvirksomheden skal manuelt udfylde og fremsende skemaet til Energitilsynet. - Faneblad 13 Skema nr. 2 indeholder et skema vedrørende fordeling af omkostninger mellem spændingsniveauer. Skemaet udfyldes delvist pr. automatik. Feltet supplerende begrundelse kan efter behov udfyldes manuelt. Netvirksomheden skal fremsende skemaet til Energitilsynet. - Faneblad 14 Skema nr. 3A indeholder et skema vedrørende tarifering af omkostninger på spændingsniveauer større end eller lig med 50-60/10-30 kv transformeren. Skemaet udfyldes delvist pr. automatik. Felter markeret med lilla farve skal udfyldes manuelt. Feltet supplerende begrundelse kan efter behov udfyldes manuelt. Netvirksomheden skal fremsende skemaet til Energitilsynet. - Faneblad 15 Skema nr. 3B indeholder et skema vedrørende tarifering af omkostninger på spændingsniveauer større end eller lig med 10-30/0,4 kv transformeren (men mindre end på A-niveau). Skemaet udfyldes delvist pr. automatik. Felter markeret med lilla farve skal udfyldes manuelt. Feltet supplerende begrundelse kan efter behov udfyldes manuelt. Netvirksomheden skal fremsende skemaet til Energitilsynet. - Faneblad 16 Skema nr. 3C indeholder et skema vedrørende tarifering af omkostninger i 0,4 kv-nettet. Skemaet udfyldes delvist pr. automatik. Felter markeret med lilla farve skal udfyldes manuelt. Feltet supplerende begrundelse kan efter behov udfyldes manuelt. Netvirksomheden skal fremsende skemaet til Energitilsynet. - Faneblad 17 Skema nr. 4 indeholder et skema vedrørende øvrige bemærkninger/forhold. Netvirksomheden skal manuelt udfylde og fremsende skemaet til Energitilsynet.

9 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 9 3 Indtægtsgrundlag (beløb til tarifering) Bemærk Der skal udelukkende indtastes data i gule celler Modellens faneblad 3 Indtægtsgrundlag omfatter oplysninger om indtægter til tarifering samt levering af elektricitet. Der skal indtastes oplysninger om: - Oplysninger om den årlige reguleringspris og/eller den årlige rådighedsbetaling fra Energinet.dk - Levering af elektricitet (antal MWh) samt antal kunder/installationer fordelt på de enkelte spændingsniveauer. - Indregning af eventuel difference fra forrige regnskabsår. Såfremt netvirksomheden ikke ønsker at udnytte sin indtægtsramme fuldt ud, er der mulighed for at indtaste oplysninger om eventuelt uudnyttet andel af indtægtsrammen. Eventuelle øvrige reguleringer af indtægtsrammen. - Indtægtsførte tilslutningsbidrag. Uanset netvirksomhedens regnskabsmæssige behandling af tilslutningsbidrag er det de regnskabsmæssigt indtægtsførte tilslutningsbidrag, der indgår som en del af de driftsmæssige indtægter og som derfor skal indtastes på fanebladet. - Indtægter fra vindmølleabonnement (udfyldes pr. automatik) - Andre indtægter opnået ved driften af den bevillingspligtige aktivitet. Det vedrører indtægter fra sekundære aktiviteter og kan fx være indtægter i form af flyttegebyrer og lejeindtægter.

10 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 10 Udklip fra fanebladet 3 Indtægtsgrundlag Forskel mellem virksomhedens indtægtsramme og beløbet til tarifering udgør således en eller flere af følgende forhold: en eventuel difference fra foregående år, en uudnyttet andel af indtægtsramme, andre reguleringer af indtægtsrammer, indtægter fra tilslutningsbidrag og andre driftsmæssige indtægter.

11 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 11 Netvirksomheders indtægtsmuligheder Energitilsynet fastsætter årligt en indtægtsramme for hver enkelt virksomhed ud fra virksomhedens budgetterede omsætning. Indtægtsrammen er produktet af en såkaldt reguleringspris, der udtrykker den tilladte gennemsnitlige indtægt pr. leveret kwh, og virksomhedens budgetterede leverance af elektricitet til slutbrugere eller andre aftagere. Reguleringen af indtægtsrammen sker via reguleringsprisen. Indtægtsrammen ændrer sig således frit i takt med forbruget i kundegrupperne. Reguleringsprisen omfatter både driftsmæssige indtægter fra bevillingspligtige aktiviteter og andre indtægter, som virksomheden opnår ved den bevillingspligtige aktivitet. Eventuel viderefakturering fra en andet virksomhed, typisk betaling for net- og systemydelser fra overordnede net og betaling for PSO, indgår ikke i reguleringsprisen. Ved regnskabsaflæggelsen beregner virksomheden sin gennemsnitlige indtægt pr. leveret kwh. Hvis virksomhedens gennemsnitlige indtægt afviger fra reguleringsprisen, taler bekendtgørelsen om en difference. Virksomheden vedlægger regnskabet et forslag til justering af priserne, som sikrer, at differencen bringes ud af verden inden udgangen af det næstfølgende regnskabsår. Der er således tale om en regulering, der sigter på hurtig afvikling af differencer. Derudover er det en regulering, der sætter nogle overordnede mål ud fra lovens bestemmelser, men som ikke går i detaljer i forhold til virksomhedernes daglige drift.

12 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 12 4 Beregning af standard vindmølleabonnement Bemærk Der skal udelukkende indtastes data i gule celler Modellens faneblad 4 Vindmølleabonnement vedrører særskilt beregning af abonnement for vindmøller. Med den seneste vindmøllebekendtgørelse, bekendtgørelse nr af 7. september 2010, blev det bestemt, at alle omkostninger, som vindmølleejere fremadrettet opkræves via deres abonnement, skal kunne dokumenteres, såfremt vindmølleejeren ønsker det. Dansk Energis medlemmer har hidtil opereret med et landsdækkende standardabonnement, som var gældende for alle vindmøller. Med bekendtgørelse nr er denne praksis ikke længere mulig. Det tidligere beregnede standardabonnement indeholdt forskellige delelementer herunder: - Afskrivning og forrentning af det opsatte måleudstyr - Evt. reparation og vedligeholdelse af måleudstyr - Administrationsomkostninger ved aflæsning, afregning osv. Fremadrettet skal en vindmølleejer betale al nødvendigt målerudstyr efter regning ved vindmøllens nettilslutning. Ejere af allerede tilsluttede vindmøller vil således skulle betale den restværdi af deres målerudstyr, deres tidligere abonnementsbetalinger ikke har dækket. Al reparation og vedligeholdelse af målerudstyr skal fremadrettet foretages efter regning, og denne regning skal herefter sendes til den relevante vindmølleejer. Administrationsomkostninger til aflæsning, afregning o.l. vil dog stadig kunne indgå i et standardabonnement, da disse udgør tilbagevendende omkostninger, som netvirksomheden er nødsaget til at estimere (på baggrund af egne omkostningsdata). Det er disse omkostninger, som denne vejledning omhandler. Det er væsentligt at pointere at de omkostninger, der kan indgå i en vindmølleejers abonnement, udelukkende er omkostninger til administration af vindmølleejeren, som vindmølleejeren dokumenterbart har givet anledning til. Da beregningsmodellen udregner et abonnement for samtlige vindmølleejere inden for hver møllekategori, skal alle omkostninger, som inkluderes i et abonnement, være omkostninger, som samtlige vindmølleejere inden for kategorien dokumenterbart giver anledning til. Omkostninger, som kun kan henføres til nogle enkelte vindmølleejere (og ikke alle inden for en kategori), skal i stedet faktureres særskilt til de vindmølleejere, som giver anledning til omkostningerne Elementer i beregning af vindmølleabonnement Dansk Energi har i samarbejde med en række netvirksomheder udarbejdet en beregningsmodel, der skal lette netvirksomheders arbejde med at beregne vindmølleejernes standardabonnement. I denne model er der identificeret en række omkostningselementer, som vindmølleejere genererer, og som de derfor skal betale for i henhold til bekendtgørelsen. Disse elementer findes i række i faneblad 4 Vindmølleabonnement.

13 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 13 Det er netvirksomhedens opgave at identificere de enkelte omkostningsposters størrelse (nogle poster kan være nul for nogle virksomheder) samt dokumentere disse. I rækkerne 5-7 i faneblad 4 Vindmølleabonnement beregnes standardabonnementerne for de forskellige vindmølletyper. Dette gøres automatisk på baggrund af netvirksomheders estimerede omkostninger for hvert omkostningselement Indtastning i model for beregning af vindmølleabonnement Der er tre kolonner, hvori der kan ske indtastninger. Kolonne C (omkostninger pr. enhed), kolonne D (antal enheder pr. år) og kolonne E (antal møller som omkostningerne fordeles på). Udklip fra fanebladet 4 Vindmølleabonnement I kolonne C skal netvirksomhederne estimere, hvor store omkostninger hvert omkostningselement udgør. Omkostningen skal estimeres således, at det indtastede beløb er kr. pr. enhed (time, stk., m.v.). Det vil eksempelvis sige, at hvis et netvirksomhed udregner sine omkostninger til aflæsning i stk. (én aflæsning koster eksempelvis 100 kr.), er det omkostningen pr. stk., der skal indtastes. Hvis omkostningerne til aflæsning i stedet udregnes på baggrund af en timepris, er det omkostningerne pr. time, der skal indtastes.

14 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 14 I kolonne D skal antallet af enheder på et år indtastes. Hvis estimatet i kolonne C er baseret på stk., skal der i kolonne D indtastes, hvor mange stk. om året en vindmølleejer modtager/forbruger. Hvis estimatet i kolonne C er baseret på en timepris, skal der i kolonne D indtastes, hvor mange timer der på et år bruges. I kolonne E skal der indtastes antallet af vindmøller, den estimerede omkostning skal fordeles ud på. Visse omkostninger kan ikke estimeres på enkeltmølleniveau, men kun på virksomhedsniveau. Disse omkostninger skal derfor fordeles ud blandt de møller, der har genereret omkostningen. Et eksempel er posten ekstra omkostninger i forbindelse med netdrift. Hvis et netvirksomhed (dokumenterbart) estimerer, at der samlet bruges 20 timer ekstra om året i forbindelse med afbrud og genindkoblinger som følge af, at der er B1- og B2- vindmøller i nettet, skal der i kolonne C indtastes pris pr. time, i kolonne D indtastes 20 (antal timer der bruges pr. år) og i kolonne E indtastes antal B1- og B2-vindmøller, da det er samtlige disse møller, der skal dække omkostningerne. Hvis der i stedet er tale om en aflæsning (her opgjort i stk.) indtastes i kolonne C prisen for én aflæsning, i kolonne D indtastes antal aflæsninger på et år og i kolonne E indtastes tallet 1, da det kun er den pågældende mølleejer, der skal dække omkostningerne for sin aflæsning. Det er vigtigt at understrege, at alle estimater skal kunne dokumenteres i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser. Som nævnt er det ikke sikkert, at alle netvirksomheder har omkostninger inden for hver enkelt omkostningskategori. Hvis en netvirksomhed ikke har omkostninger i en kategori, skal kolonne E dog stadig udfyldes med et positivt tal, da der ellers vil komme en fejlmelding i den endelige abonnementsberegning.

15 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 15 5 Stamoplysninger Bemærk Der skal udelukkende indtastes data i gule celler Modellens faneblad 5 Stamoplysninger omfatter oplysninger om fordelingsnøgler til fordeling af omkostninger på enkelte spændingsniveauer. I de tilfælde hvor omkostninger er målbare for de enkelte spændingsniveauer, anbefales det at anvende direkte fordeling. Der er indsat hjælpeskemaer til fordeling af direkte omkostninger vedrørende måling og afregning. Fordelingsnøgler omhandler leveret elektricitet, antal kunder/installationer, prisen på målere, samt bogført værdi af netaktiverne. Oplysninger om leveret elektricitet på spændingsniveauerne indtastes på faneblad 3 Indtægtsgrundlag, idet det er her disse oplysninger skal bruges første gang. Det samme gør sig gældende for oplysninger om virksomhedens antal kunder/installationer. Der er mulighed for at indtaste oplysninger vedrørende differentieret abonnement for antal fakturaer Differentierede abonnementer inden for samme spændingsniveau Ønskes der at anvende differentierede abonnementer inden for samme spændingsniveau (fx særskilt betaling af abonnement for B-lav og B-høj kunder) skal der sættes flueben i celle I13. Ønskes der ikke at anvende differentierede abonnementer skal der sættes flueben i celle I14. Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Indtastning af fordelingsnøgle vedrørende målere Prisen på målere på de enkelte spændingsniveauer skal indtastes i række 16 såfremt det er valgt ikke at anvende særskilt betaling af abonnement inden for samme spændingsniveau (sat flueben i celle I14). Målerprisen benyttes i modellen til at fordele omkostninger (afskrivninger på målere) vedrørende målere på de enkelte spændingsniveauer. Disse omkostninger indregnes som udgangspunkt i abonnementsbetalingen.

16 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 16 Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Er der valgt at anvende særskilt betaling af abonnement inden for samme spændingsniveau (sat flueben i celle I13) skal der indtastes oplysninger i række 110 til 120 (se afsnit 5.1.7). I dette tilfælde skal der ikke indtastes oplysninger om prisen på målere i række 16. Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Indtastning af fordelingsnøgle vedrørende netaktiver Der skal indtastes oplysninger om den bogførte værdi af virksomhedens netaktiver i række 20. Oplysninger om den bogførte værdi af virksomhedens netaktiver anvendes til allokering af det overskud, som skal indregnes i tarifferne til dækning af forrentningen af såvel virksomhedens egenkapital som fremmedkapital. Ved allokering af netaktiverne til de enkelte spændingsniveauer skal der tages udgangspunkt i den af virksomhederne årlige opgjorte regulatoriske aktivbase. Den bogførte værdi af målere over/under 63 Ampere skal indtastes separat i celle O21 og O22. Der skal gøres opmærksom på, at værdien af målere ikke fordeles direkte på spændingsniveauer. Derimod fordeles den samlede bogførte værdi af målerne på spændingsniveauerne ved hjælp af fordelingsnøglen, Målerpris, således at der via fordelingen tages højde for dels forskelle i priser på målere og dels antal målere på de enkelte spændingsniveauer.

17 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 17 Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Indtastning af fordelingsnøgle vedrørende lastfordeling Der skal indtastes oplysninger om salgets lastfordeling for hvert spændingsniveau i række fordelt på de enkelte typer af tariffer: enhedstarif, lav, høj og spids. I række 49 skal der indtastes oplysninger om lastfordeling for skabelonkunder med henblik på efterfølgende beregning af en enhedstarif for skabelonkunder. Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Indtastning af tariffer til Energinet.dk Der skal indtastes oplysninger om tariffer til Energinet.dk i række I det tilfælde hvor der også anvendes en tarif til regional transmission skal denne indtastes i række 65. Det skal bemærkes, at tariffer til Energinet.dk ikke indgår i beregningerne, men alene faktureres af

18 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 18 netselskaber på vegne af Energinet.dk. Tariffer fra Energinet.dk er alene medtaget i tariferingsmodellen at skabe et komplet billede af tariferingen. Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Indtastning af fordelingsnøgle vedrørende tidsdifferentierede tariffer Ønsker netvirksomheden at anvende tidsdifferentierede tariffer skal der sættes flueben i celle I71. Hvis det ikke ønskes skal der sættes flueben i celle I72. Ved anvendelse af tidsdifferentierede tariffer (sat flueben i celle I71) skal der i række indtastes oplysninger om omkostninger fordelt på perioder med henholdsvis lav-, høj- og spidslast. I modellen er der mulighed for at foretage tidsdifferentiering på fire omkostningskategorier - Drift og vedligeholdelse - Afskrivning på netaktiver (ekskl. målere) - Omkostninger ved nettab. - Øvrige omkostninger For hver omkostningskategori skal omkostningerne fordeles på lastperioder for hvert af de enkelte spændingsniveauer. Oplysninger anvendes efterfølgende på faneblad 10 Hjælpeskema for tidstariffer til beregningen af tidstarifferne. Principperne for tidsdifferentiering er beskrevet i kapitel 10. Såfremt der anvendes tidsdifferentiering, skal alle driftsomkostninger, der indgår i den forbrugsafhængige tarif, indgå i tabellen (se nedenfor). Det vil sige at kategorien øvrige omkostninger skal indeholde residualen. Omkostninger, der ikke er tidsafhængige, skal fordeles proportionalt med lastperiodens forventede forbrug, således at bidraget i alle lastperioder bliver det samme. Denne beregning laves manuelt og indsættes efterfølgende af brugeren.

19 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 19 Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Indtastning af hjælpenøgle til direkte fordeling af omkostninger Er der valgt at anvende særskilt betaling af abonnement inden for samme spændingsniveau (sat flueben i celle I13) skal der indtastes oplysninger om prisen på målere i række For hver kundegruppe skal der indtastes følgende oplysninger. - Målerprisen (indkøb og installation af måler) pr. måler skal indtastes i søjle F. - Den årlige driftsomkostning pr. måler skal indtastes i søjle I. - Summen af den årlige afregnings- og aflæsningsomkostning pr. måler skal indtastes i søjle L. - Det samlede antal kunder i hver kundegruppe skal indtastes i søjle O.

20 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 20 Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Indtastning af differentieret abonnement for antal fakturaer Ønskes der at anvende differentieret abonnement for antal fakturaer skal der indtastes oplysninger i række I celle C127 indtastes enhedsomkostning pr. ekstra faktura. Enhedsomkostningen er identisk uanset kundegruppe. Bemærk, at der foretages separat tilvalg af antal fakturaer for B-kunder i faneblad B-kunder ved valg af flueben i celle J158. Samt for C-kunder i faneblad C-kunder ved valg af flueben i celle J104. Antallet af fakturagrupper vælges ved at sætte flueben i søjle C. Antallet af ekstra fakturaer pr. år hørende til den enkelte fakturagruppe indtastes i søjle F. Det samlede antal kunder hørende til den enkelte fakturagruppe indtastes i søjle I. Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger

21 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 21 6 Omkostninger Bemærk Der skal udelukkende indtastes data i gule celler Modellens faneblad 6 Omkostninger omfatter oplysninger om netvirksomhedens budgetterede omkostninger. Omkostningskategorier er angivet i søjle B og en specifikation af de enkelte omkostningskategorier er angivet i afsnit 12. Der er mulighed for at vælge en detaljeret opdeling af driftsomkostninger: - Ved ønske om en detaljeret opdeling af omkostningskategorien Drift og vedligeholdelse af nettet skal der sættes flueben i E11 - Ved ønske om en detaljeret opdeling af omkostningskategorien Planlægning og overvågning skal der sættes flueben i E14 - Ved ønske om en detaljeret opdeling af omkostningskategorien Måler og måleradministration skal der sættes flueben i celle E18 - Ved ønske om en detaljeret opdeling af omkostningskategorien Kundeadministration skal der sættes flueben i celle E23 Udklip fra fanebladet 6 Omkostninger Omkostninger tilhørende hver kategori skal indtastes i søjle M. Til hver omkostningskategori skal vælges en fordelingsnøgle i søjle I. Dansk Energi s anbefalinger til valg af fordelingsnøgler er angivet i afsnit 12. Fordelingsnøgler der følger Dansk

22 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 22 Energi s anbefalinger er markeret med grøn farve i celler i søjle I. Fordelingsnøgle der ikke følger Dansk Energi s anbefaling vil være markeret med rød farve. Er der valgt direkte fordeling som fordelingsnøgle i søjle I, skal der manuelt indtastes omkostninger fordelt på de enkelte spændingsniveauer i søjle S, W og AA. I række 44 fremkommer der et resultat af netvirksomhed før finansielle poster. Det er beregnet som forskellen mellem indtægtsrammen til tarifering og de budgetterede omkostninger. Resultat af netvirksomhed før finansielle poster udtrykker beløb til forrentningen af såvel virksomhedens egenkapital som fremmedkapital. Beløbet fordeles til opkrævning på de enkelte spændingsniveauer på basis af en forholdsmæssig fordeling af den bogførte værdi af netaktiverne (indtastet på fanebladet 5 Stamoplysninger ).

23 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 23 7 Valg af prisstruktur for A-kunder Bemærk Der skal udelukkende indtastes data i gule celler Fanebladet 7 A-kunder vedrører valg af prisstruktur og beregning af tarif for kundekategorien A-kunder. Der er i udgangspunktet anbefalet et valg af prisstruktur, men det er muligt for den enkelte netvirksomhed at tilpasse prisstrukturen til virksomhedens særegne forhold. Ved valg af prisstruktur skal det vælges om de enkelte omkostningselementer skal tariferes via en fast abonnementsbetaling (flueben i søjle J) eller løbende kwh-betaling. Herunder om den løbende kwh-betaling skal tariferes ved en kwh-betaling for kunder på det enkelte spændingsniveau (flueben i søjle M), eller ved en kwh-betaling for alle kunder på samtlige spændingsniveauer (flueben i søjle N). Dansk Energi s anbefalinger til valg af prisstruktur er angivet i afsnit 12. Hvis der vælges en alternativ prisstruktur end den i modellen anførte, markeres cellen med rød farve, som indikation af, at valget afhænger af virksomhedens særegne forhold. For hver omkostningskategori er der i udgangspunktet foreslået et valg af prisstruktur, som er baseret på såvel objektive som historiske forhold i branchen. Blandt andet vurderes omkostningselementer henført til abonnementet således ikke at kunne gøres forbrugsafhængige. De anførte standardvalg i modellen afspejler, hvad der almindeligvis vil være en objektiv vurdering af, hvilke omkostninger der knytter sig til kundeforholdet og til den fysiske leverance af elektricitet. Hvis det vælges at lægge omkostningen i abonnementet, udelukkes muligheden for samtidig at gøre den samme omkostning forbrugsafhængig. Hvis omkostningen skal gøres forbrugsafhængig er der to valgmuligheder. Enten kan omkostningen henføres til den enkelte kundekategori alene, dvs. alene A-kunder, eller også kan omkostningen henføres til en fordeling mellem de forskellige kundekategorier, dvs. flueben i kolonnefelterne A, B, C-kunder. På baggrund af valg af prisstruktur beregner modellen en tarif for A-kunder samt en nedadløbende tarif for A, B, C-kunder (såkaldt vandfaldsmetode). Vandfaldsmetoden sikrer, at kunder på lavspændingsnettet bidrager til betaling til det øvre net.

24 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 24 Udklip fra fanebladet 7 A-kunder Tariffen resulterer i en abonnementsbetaling og i en løbende kwh-betaling (et tariferingsbeløb pr. kwh). Resultatfelterne er markeret med blåt. Som udgangspunkt beregnes en flad tarif. Hvis der på faneblad 5 Stamoplysninger er valgt at anvende tidsdifferentiering, vil der samtidig fremkomme en tidstarif (beregnet på faneblad 10 Hjælpeskema for tidstariffer ). Udklip fra fanebladet 7 A-kunder Differentierede tariffer for A-kunder aflæst på højspændingssiden af en 60/10 kv transformerstation Ønskes der at anvende differentierede tariffer for A-kunder aflæst på højspændingssiden af en 60/10 kv transformerstation skal der sættes flueben i celle J74. Såfremt kunden selv ejer 60-30/10 kv transformerstationen skal der sættes flueben i celle J76. I celle R79-R81 skal der

25 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 25 indtastes omkostninger der differentieres på (vedrørende omkostninger til 60-30/10 kv transformeren). I celle R87 skal der angives samlet antal leverede MWh til A-høj kunder. Såfremt der på faneblad 5 Stamoplysninger er valgt at anvende tidsdifferentiering, skal der i cellerne R89-R91 indtastes antal leverede MWh til A-høj kunder i perioder med henholdsvis lav-, høj- og spidslast. Udklip fra fanebladet 7 A-kunder Tariffen resulterer i en løbende betaling (et tariferingsbeløb pr. kwh) for A-lav og A-høj kunder i række 115. Resultatfelterne er markeret med blåt. Hvis der på faneblad 5 Stamoplysninger er valgt tidsdifferentiering, vil der samtidig fremkomme en tidstarif for A-lav kunder i række 131 samt for A-høj kunder i række 143.

26 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 26 Udklip fra fanebladet 7 A-kunder

27 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 27 8 Valg af prisstruktur for B-kunder Bemærk Der skal udelukkende indtastes data i gule celler Fanebladet 8 B-kunder vedrører valg af prisstruktur og beregning af tarif for kundekategorien B-kunder. Der er i udgangspunktet anbefalet et valg af prisstruktur, men det er muligt for den enkelte netvirksomhed at tilpasse prisstrukturen til virksomhedens særegne forhold. Ved valg af prisstruktur skal det vælges om de enkelte omkostningselementer skal tariferes via en fast abonnementsbetaling (flueben i søjle J) eller løbende kwh-betaling. Herunder om den løbende kwh-betaling skal tariferes ved en kwh-betaling for kunder på det enkelte spændingsniveau (flueben i søjle M), eller ved en kwh-betaling for alle kunder på samtlige spændingsniveauer (flueben i søjle N). Dansk Energi s anbefalinger til valg af prisstruktur er angivet i afsnit 12. Hvis der vælges en alternativ prisstruktur end den i modellen anførte, markeres cellen med rød farve, som indikation af, at valget afhænger af virksomhedens særegne forhold. For hver omkostningskategori er der i udgangspunktet foreslået et valg af prisstruktur, som er baseret på såvel objektive som historiske forhold i branchen. Blandt andet vurderes omkostningselementer henført til abonnementet således ikke at kunne gøres forbrugsafhængige. De anførte standardvalg i modellen afspejler, hvad der almindeligvis vil være en objektiv vurdering af, hvilke omkostninger der knytter sig til kundeforholdet og til den fysiske leverance af elektricitet. Hvis det vælges at lægge omkostningen i abonnementet, udelukkes muligheden for samtidig at gøre den samme omkostning forbrugsafhængig. Hvis omkostningen skal gøres forbrugsafhængig er der to valgmuligheder. Enten kan omkostningen henføres til den enkelte kundekategori alene, dvs. alene B-kunder, eller også kan omkostningen henføres til en fordeling mellem de forskellige kundekategorier, dvs. flueben i kolonnefelterne B, C-kunder. På baggrund af valg af prisstruktur beregner modellen en tarif for B-kunder eller en nedadløbende tarif for B, C-kunder (såkaldt vandfaldsmetode). Vandfaldsmetoden sikrer, at kunder på lavspændingsnettet bidrager til betaling til det øvre net.

28 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 28 Udklip fra fanebladet 8 B-kunder Tariffen resulterer i en abonnementsbetaling og i en løbende betaling (et tariferingsbeløb pr. kwh). Resultatfelterne er markeret med blåt. Som udgangspunkt beregnes en flad tarif. Hvis der på faneblad 5 Stamoplysninger er valgt tidsdifferentiering, vil der samtidig fremkomme en tidstarif (beregnet på faneblad 10 Hjælpeskema for tidstariffer ). Udklip fra fanebladet 8 B-kunder Differentierede tariffer for B-kunder aflæst på højspændingssiden af en 10/0,4 kv transformerstation Ønskes der at anvende differentierede tariffer for B-kunder aflæst på højspændingssiden af en 10/0,4 kv transformerstation skal der sættes flueben i celle J74. Såfremt kunden selv ejer 10/0,4 kv transformerstationen skal der sættes flueben i celle J76. I celle R79-R81 skal der

29 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 29 indtastes omkostninger der differentieres på (vedrørende omkostninger til 60/10 kv transformeren). I celle R88 skal der angives samlet antal leverede MWh til B-høj kunder. Såfremt der på faneblad 5 Stamoplysninger er valgt at anvende tidsdifferentiering, skal der i cellerne R90-R92 indtastes antal leverede MWh til B-høj kunder i perioder med henholdsvis lav-, høj- og spidslast. Udklip fra fanebladet 8 B-kunder Tariffen resulterer i en løbende betaling (et tariferingsbeløb pr. kwh) for B-lav og B-høj kunder i række 118. Resultatfelterne er markeret med blåt. Hvis der på faneblad 5 Stamoplysninger er valgt tidsdifferentiering, vil der samtidig fremkomme en tidstarif for B-lav kunder i række 136 samt for B-høj kunder i række 150.

30 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 30 Udklip fra fanebladet 8 B-kunder Differentieret abonnementsbetalingen for B-skabelon kunder (selvaflæste B- kunder) Tarifberegningen omfatter en mulighed for valg af at differentiere abonnementsbetalingen for B- skabelon kunder (selvaflæste B-kunder). Ønskes der differentiering af abonnement for B- skabelon kunder skal der sættes flueben i celle J158. Dette resulterer i en abonnementsbetaling for timeaflæste kunder og for ikke-timeaflæste kunder. Dette vises i resultatfelterne markeret med blåt. Abonnement for henholdsvis B-skabelon kunder og B-normal kunder (timeafregnede kunder) vil fremgå af række 181. Anvendelse af differentieret abonnement for fjernaflæste C-kunder forudsætter, at der i faneblad 5 Stamoplysninger i række er indtastet omlysninger om antallet af fjernaflæste kunder, samt de særskilte omkostninger til målere, måleradministration og afskrivninger på målere for fjernaflæste målere.

31 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 31 Udklip fra fanebladet 8 B-kunder Tillæg til abonnement for ekstra fakturaer Ønskes der tillæg til abonnement for ekstra fakturaer skal der sættes flueben i celle J187. Bemærk, at fastlæggelse af de enkelte fakturagrupper og indtastning af enhedsomkostninger vælges i fanebladet 5 Stamoplysninger i række , jf. afsnit Udklip fra fanebladet 8 B-kunder

32 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 32 9 Valg af prisstruktur for C-kunder Bemærk Der skal udelukkende indtastes data i gule celler Fanebladet 9 C-kunder vedrører valg af prisstruktur og beregning af tarif for kundekategorien C-kunder. Der er i udgangspunktet anbefalet et valg af prisstruktur, men det er muligt for den enkelte netvirksomhed at tilpasse prisstrukturen til virksomhedens særegne forhold. Ved valg af prisstruktur skal det vælges om de enkelte omkostningselementer skal tariferes via en fast abonnementsbetaling (flueben i søjle J) eller løbende kwh-betaling (flueben i søjle M). Dansk Energi s anbefalinger til valg af prisstruktur er angivet i afsnit 12. Hvis der vælges en alternativ prisstruktur end den i modellen anførte, markeres cellen med rød farve, som indikation af, at valget afhænger af virksomhedens særegne forhold. For hver omkostningskategori er der i udgangspunktet foreslået et valg af prisstruktur, som er baseret på såvel objektive som historiske forhold i branchen. Blandt andet vurderes omkostningselementer henført til abonnementet således ikke at kunne gøres forbrugsafhængige. De anførte standardvalg i modellen afspejler, hvad der almindeligvis vil være en objektiv vurdering af, hvilke omkostninger der knytter sig til kundeforholdet og til den fysiske leverance af elektricitet. Det anbefalede valg af prisstruktur er identisk med kundekategori A og B, dog undtaget omkostningen til drift og vedligeholdelse, som her er henført til abonnementet. Omkostninger til drift og vedligeholdelse for C-kunder er henført til abonnementsbetaling, idet omkostningerne her ikke er forbrugsafhængige. Hvis det vælges at lægge omkostningen i abonnementet, udelukkes muligheden for samtidig at gøre den samme omkostning forbrugsafhængig. Vandfaldsmetoden sikrer, at kunder på lavspændingsnettet bidrager til betaling af øvre net for en række omkostningskategoriers vedkommende.

33 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 33 Udklip fra fanebladet 9 C-kunder Tariffen resulterer dels i en abonnementsbetaling og dels i en løbende betaling (et tariferingsbeløb pr. kwh). Resultatfelterne er markeret med blåt. Som udgangspunkt beregnes en flad tarif i celle T57. Hvis der på faneblad 5 Stamoplysninger er valgt at anvende tidsdifferentiering, vil der samtidig fremkomme en tidstarif i cellerne W57-Y57 (der beregnes på faneblad 10 Hjælpeskema for tidstariffer ). Udklip fra fanebladet 9 C-kunder Differentieret abonnementsbetalingen for fjernaflæste C-kunder Tarifberegningen omfatter en mulighed for valg af at differentiere abonnementsbetalingen for fjernaflæste C-kunder. Ønskes der differentieret abonnement for elektronisk aflæsning (fjernaflæsning) skal der sættes flueben i celle J73. Dette resulterer i en abonnementsbetaling for fjernaflæste kunder og for ikke-fjernaflæste kunder. Dette vises i resultatfelterne markeret

34 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 34 med blåt. Abonnement for elektronisk aflæste C-kunder vil fremgå af celle Q97. Abonnement for øvrige C-kunder (selvaflæste) vil fremgå af celle V97. Anvendelse af differentieret abonnement for fjernaflæste C-kunder forudsætter, at der i faneblad 5 Stamoplysninger i række er indtastet omlysninger om antallet af fjernaflæste kunder, samt de særskilte omkostninger til målere, måleradministration og afskrivninger på målere for fjernaflæste målere Differentieret abonnementsbetalingen for timeafregnede C-kunder Ønskes der differentieret abonnement for timeaflæsning (timeafregning) skal der sættes flueben i celle J74. Dette resulterer i en abonnementsbetaling for timeaflæste og for ikke-timeaflæste kunder. Dette vises i resultatfelterne markeret med blåt. Abonnement for timeaflæste C-kunder vil fremgå af celle T97. Abonnement for øvrige C-kunder (selvaflæste kunder) vil fremgå af celle V97. Anvendelse af differentieret abonnement for timeaflæste C-kunder forudsætter, at der i faneblad 5 Stamoplysninger i række er indtastet omlysninger om antallet af fjernaflæste kunder, samt de særskilte omkostninger til målere, måleradministration og afskrivninger på målere for fjernaflæste målere. Udklip fra fanebladet 9 C-kunder Tillæg til abonnement for ekstra fakturaer Ønskes der tillæg til abonnement for ekstra fakturaer skal der sættes flueben i celle J104. Bemærk, at fastlæggelse af de enkelte fakturagrupper og indtastning af enhedsomkostninger vælges i fanebladet 5 Stamoplysninger i række , jf. afsnit

35 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 35 Udklip fra fanebladet 9 C-kunder

36 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side Tidsdifferentierede tariffer I faneblad 5 Stamoplysninger er der mulighed for at vælge tidsdifferentieret tarifering. Principperne for tidsdifferentiering er ikke blevet opdateret i forhold til vejledningen fra Dette skyldes prioriteringshensyn, og forventes at blive et centralt element i det fremadrettede arbejde med modellen. Modellen er pt. opbygget, så der kan differentieres i tre niveauer svarende til tidligere tiders treledstarif. Principielt kan der vælges både flere og færre tidsintervaller, men på grund af modellens konstruktion, kræver dette, at brugeren selv er i stand til at foretage denne justering ud fra samme fordelingsmæssige principper som grundmodellens tre niveauer. Idet principperne til tidsdifferentiering ikke er opdateret siden vejledningen fra 2005, anbefales det som udgangspunkt, at selskaberne fordeler omkostningerne på lastperioder efter samme principper som den tidligere treledstarif. Selve beregningen af tidstarifferne foretages på faneblad 10 Hjælpeskema for tidstariffer med udgangspunkt i de på faneblad 5 Stamoplysninger indtastede vægtning af omkostningskategorierne drift og vedligeholdelse, afskrivning på netaktiver (ekskl. målere) og omkostninger ved nettab på henholdsvis lav-, høj- og spidslast. Som det er tilfældet ved beregning af den flade tarif, beregnes der ved tidsdifferentiering dels en tarif for hver enkelt kundekategori, henholdsvis A-kunder, B-kunder og C-kunder, dels en nedadløbende tarif. Det tariferingsprincip, der anvendes i hjælpeskemaet, bygger på, at det samlede provenu pr. spændingsniveau skal være ens, uanset om der anvendes en flad tarif, eller der anvendes tidsdifferentierede tariffer.

37 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 37 I hjælpeskemaet beregnes for hvert enkelt spændingsniveau først det samlede provenu fra forbrugsafhængig betaling ud fra den i modellen (på fanebladene 7 A-kunder, 8 B-kunder og 9 C-kunder ) beregnede flade tarif. Det samlede provenu fra hvert spændingsniveau fordeles herefter på lav-, høj- og spidslast ud fra vægtningen af omkostningskategorierne drift og vedligeholdelse, afskrivning på netaktiver (ekskl. målere), omkostninger ved nettab og eventuelle øvrige omkostninger, hvorpå netvirksomheden har valgt at foretage tidsdifferentiering. Efter fordelingen af provenu pr. spændingsniveau på henholdsvis lav-, høj- og spidslast beregnes de enkelte tidstariffer ud fra netvirksomhedens samlede lastfordeling. For C-kunder beregnes der ligeledes en enhedstarif. Beregningerne er baseret på de på faneblad 5 Stamoplysninger indtastede lastfordelinger.

38 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side Kontrolark Der er i modellen indbygget en række kontroller, der skal være med til at sikre indre sammenhæng i modellen, samt at der er foretaget alle de nødvendige valg og indtastninger. Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt at forholde sig til kontrolarket, idet der øverst på tarifbladet vil stå, om de indbyggede kontroller indikerer, at der er fejl i de indtastede oplysninger eller om der mangler at blive foretaget at valg. I dette tilfælde vil kontrolarket kunne hjælpe med at finde frem til, hvor fejlen er. Kontrolarket er opbygget således, at der er nogle generelle kontroller, der sikrer, at provenuet fra de beregnede abonnementer og tariffer svarer til det på faneblad 3 Indtægtsgrundlag anførte beløb til tarifering. Der er særskilt beregning heraf for henholdsvis en flad tarifstruktur og for en tidsdifferentieret tarif. Beregningerne fremgår af særskilte skemaer nederst på kontrolarket. Udover de generelle kontroller er der en række kontroller for hvert faneblad. Hvis det på tarifbladet angives, at der er fejl i beregningen, kan man på kontrolarket i kolonnen Check se, hvilket faneblad fejlen vedrører. Der er desuden et link til det sted, hvor der typisk vil opstå fejl.

39 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 39

40 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side Specifikation af omkostningskategorier, fordelingsnøgler og prisstruktur I dette afsnit angives en specifikation af omkostningskategorier og det angives hvilke fordelingsnøgler og prisstruktur det anbefales at benytte. Der er nærmere redegjort for de overvejelser, der er gjort for den valgte fordeling af omkostningskategorier på spændingsniveauer samt for valget af prisstruktur. Herunder for valgt af abonnementsbetaling versus forbrugsafhængig betaling (kwh), samt om en given omkostningskategori bør afholdes af kunden på et enkelt spændingsniveau eller af alle kunder, der får elektricitet transporteret på det givne og lavere spændingsniveauer (dvs. indregnes i den nedadløbende tarif, kaldet vandfald ). Afsnittet er opbygget således, at betragtninger vedrørende ovenstående er beskrevet for hver enkelt omkostningskategori. Som følge heraf vil der være flere mere eller mindre enslydende afsnit, men da afsnittet er tænkt som et opslagsværk, som kan anvendes i forbindelse med brugen af tarifberegningsmodellen, er dette fundet mest hensigtsmæssigt. Som hovedregel er omkostninger, der knytter sig til kundeforholdet, indregnet i abonnementsbetalingen, mens omkostninger, der er forbrugsafhængige, er indregnet i den forbrugsafhængige betaling. Hvis omkostninger ikke umiddelbart kan siges at knytte sig til kundeforholdet eller er forbrugsafhængige, kan der vælges mellem flere alternative nøgler til fordeling af omkostningerne 12.1 Driftsomkostninger Driftsomkostningerne opdeles i følgende hovedkategorier: - Drift og vedligehold af nettet - Teknisk kundesupport - Planlægning og overvågning af nettet - Målere og måleradministration - Kundeadministration - Generel administration - Energibesparelser - Omkostninger ved nettab - Øvrige omkostninger I modellen er der mulighed for at specificere dele af disse omkostninger på underkategorier. Dette er relevant i tilfælde, hvor man ønsker at anvende forskellige fordelingsnøgler til forskellige omkostningselementer. Det kan eksempelvis være, at en del af omkostningerne kan opdeles direkte på spændingsniveau mens man for de resterende underkategorier anvender en fordelingsnøgle.

41 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 41 Nedenfor er indholdet af de enkelte omkostningskategorier beskrevet Omkostninger til drift og vedligehold af nettet Omkostninger vedrørende drift og vedligehold af nettet omfatter den løbende drift og vedligeholdelse af kabler, luftledninger, hovedstationer, netstationer, koncentrationer mv. Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Omkostninger til drift og vedligeholdelse fordeles på spændingsniveauer via anvendelse af en direkte fordeling eller via nøglen transporterede kwh. Ofte vil det være tilfældet, at en del af omkostningerne kan fordeles direkte på spændingsniveauer mens en anden del må fordeles ved anvendelse af fordelingsnøglen. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Transporterede kwh udtrykker, at omkostninger til drift og vedligeholdelse af elnettet drives af transporteret energimængde. Valg af prisstruktur: Omkostninger til drift og vedligeholdelse for A- og B- og C-kunder indregnes i den forbrugsafhængige betaling. For såvel A og B-kunder skal omkostningerne indregnes i den nedadløbende tarif, således at fx C-kunder også bidrager til drift og vedligeholdelse af , og 10 kv nettet Teknisk kundesupport Teknisk kundesupport vedrører omkostninger til håndtering af kundehenvendelser i forbindelse med driftsproblemer. Såfremt det er muligt at udskille omkostninger til teknisk kundesupport, bør dette placeres i sin egen underkategori. Hvis dette ikke er muligt, vil disse omkostninger indgå i "omkostninger til drift og vedligehold af nettet", jf. afsnit Alternativt under planlægning og overvågning af nettet, jf. afsnit Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Omkostninger til teknisk kundesupportfordeles på spændingsniveauer via direkte fordeling eller via antal kunder. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Antal kunder udtrykker, at omkostningerne til teknisk kundesupport drives af antallet af kunder. Valg af prisstruktur: Omkostninger til drift og vedligeholdelse for A- og B- og C-kunder indregnes i den faste betaling 12.2 Planlægning og overvågning af nettet Planlægning og overvågning omfatter omkostninger til netovervågning og support, netplanlægning samt beredskab. De er tæt relateret til drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne. Der kan være forskellig praksis i forhold til hvornår en omkostning kategoriseres under drift og vedligehold og hvornår den kategoriseres under

42 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 42 planlægning og overvågning. Planlægning og overvågning indeholder alle underkategorier beskrevet i afsnit Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Omkostninger til planlægning og overvågning fordeles på spændingsniveauer via direkte fordeling eller via transporterede kwh. Omkostningerne vurderes hverken at være udelukkende forbrugsafhængige eller afhængige af kundeforholdet. I modellen er det valgt, at omkostninger til planlægning og overvågning fordeles på spændingsniveauer forholdsmæssigt ud fra transporterede kwh. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Valg af prisstruktur: Omkostninger til planlægning og overvågning for A- og B- og C-kunder skal indregnes i den forbrugsafhængige betaling. For såvel A og B-kunder skal omkostningerne indregnes i den nedadløbende tarif, således at fx C-kunder også bidrager til drift og vedligeholdelse af , og 10 kv nettet Netovervågning og support Omfatter netovervågning i døgnets 24 timer samt håndtering af nødvendige driftsmæssige dispositioner i tilfælde af akut opståede forstyrrelser i nettet Netplanlægning Omfatter omkostninger til den mere langsigtede netplanlægning, herunder bl.a. udarbejdelse af planer og budgetter for vedligeholdelse og udbygning af nettet og kontakt til myndigheder og offentlighed og branchearbejde (Dansk Energi og Energinet.dk) Beredskab Omfatter omkostninger til overholdelse af beredskabsforpligtigelserne, jf. bekendtgørelse om beredskab for elsektoren og Energinet.dk's retningslinjer, og omfatter eksempelvis håndtering af vagt- og beredskabsplaner og håndtering af øvelser. Omkostninger til beredskab kan alternativt placeres under netovervågning og support i det tilfælde, hvor det datamæssigt ikke er muligt at adskille disse to Målere, måleradministration og leverandørskift Omkostninger til målere og måleradministration (ekskl. afskrivninger) drift og vedligehold af elmålere samt hjemtagning og validering af målerdata. Omkostninger til målere og måleradministration (ekskl. afskrivninger) indeholder omkostningskategorier specificeret i afsnit Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur:

43 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 43 Valg af fordelingsnøgle: Omkostninger til målere og måleradministration (ekskl. afskrivninger) fordeles på spændingsniveauer via antal kunder eller via direkte fordeling eller via hjælpenøgle (skematiseret direkte fordeling) Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Antal kunder udtrykker, at omkostninger til målere og måleradministration drives af antallet af kunder. Hjælpenøglen korrigerer omkostningerne for de enkelte kundetyper ud fra forskelle i omkostningerne til administration af forskellige typer målere Valg af prisstruktur: Omkostninger til målere og måleradministration for A- og B- og C- kunder indregnes i den faste betaling. Dette skyldes, at omkostningerne primært knytter sig til kundeforholdet Drift og vedligeholdelse af målere Omfatter den løbende drift og vedligeholdelse af målere, herunder fejlretning, udskiftninger og opsætning af nye målere. Omkostningerne omfatter også omkostninger forbundet med opretholdelse af måleransvaret, jf. målerbekendtgørelse om måleteknisk kontrol med elmålere (stikprøver og revisionsudbytninger) Indhentning og validering af måledata Omfatter indhentning og validering af måledata for skabelonafregnede og timeafregnede kunder i henhold til markedsforskrifterne, hovedsageligt: Udsendelse af aflæsningskort og modtagelse heraf, daglig overvågning og hjemtagning af målerdata, herunder teleomkostninger, validering og estimering af målerdata. Desuden omfatter kategorien omkostninger til håndtering af leverandørskifte. Da kan være mærkbar forskel i omkostninger afhængigt af aflæsningsform, er der udviklet en hjælpenøgle, som gør det muligt at fordele omkostningerne på de enkelte kundegrupper Kundeadministration Omkostninger til kundeadministration omfatter omkostninger til kundeafregning, kundecenter m.m. Omkostninger til kundeadministration indeholder omkostningskategorier specificeret i afsnit Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur:

44 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 44 Valg af fordelingsnøgle: Omkostninger til kundeadministration fordeles på spændingsniveauer via antal kunder eller via direkte fordeling eller via hjælpenøgle (skematiseret direkte fordeling) Omkostninger til kundeadministration omfatter omkostninger til kundeafregning m.m. og vurderes i langt overvejende grad at afhænge af antal kunder, antal regninger osv. På baggrund heraf er det i modellen valgt, at omkostninger til kundeadministration fordeles på spændingsniveauer forholdsmæssigt ud fra antal kunder. Enhedsomkostningerne kan være forskellige for forskellige typer kunder, hvorfor der er mulighed for at anvende en hjælpenøgle, der korrigerer herfor. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Valg af prisstruktur: Omkostninger til målere og måleradministration for A- og B- og C- kunder indregnes i den faste betaling. Det skyldes, at omkostningerne primært knytter sig til kundeforholdet og afhænger af antal kunder Kundecenter Omfatter håndtering af kundehenvendelser. Dette dækker over frontline (håndtering af kundehenvendelser, flytninger, energirådgivning mv.) og backline (administrationsopgaver vedrørende kunder dvs., behandling af klager, diverse sager og udredninger, kundetilfredshedsundersøgelser mv.) Afregning Omfatter omkostninger forbundet med fakturering, indbetalinger og inddrivelse (behandling af inkasso- og fogedsager og lign..) mv Kreditvurdering Omkostninger forbundet med kreditvurdering (fastlæggelse af kreditvurderingspolitik og individuel kreditvurdering af enkeltstående kunder). Kreditvurdering kan indgå i afregning (jf. afsnit ) såfremt der ikke haves særskilt opgørelse af denne omkostningspost Generel administration Omkostninger til generel administration omfatter omkostninger vedrørende netvirksomhedens ledelse, personaleadministration, økonomifunktion mm. Omkostninger til generel administration kan bl.a. indeholde: - Omkostninger til medarbejdere ansat i eller udlånt til netvirksomheden - Omkostninger til HR, Marketing, QHSE mv. - Omkostninger til koncernledelse. - Omkostninger til it-udvikling og it-udviklingsprojekter, samt omkostninger til mindre systemer

45 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 45 - Husleje mv. Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Omkostninger til generel administration fordeles på spændingsniveauer via antal kunder eller via transporterede kwh eller via direkte fordeling Omkostninger til generel administration vurderes hverken at være decideret forbrugsafhængige eller afhængige af kundeforholdet. Det er valgt, at omkostninger til generel administration fordeles på spændingsniveauer forholdsmæssigt ud fra antal kunder/installationer eller via en direkte fordeling, der beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Det er samtidigt muligt at fordele omkostninger til generel administration på spændingsniveauer forholdsmæssigt ud fra antal transporterede kwh. Valg af prisstruktur: Som udgangspunkt indregnes omkostninger til målere og måleradministration for A- og B- og C-kunder i den faste betaling, idet fordelingsnøglen som udgangspunkt er antal kunder. I det omfang omkostningerne fordeles efter transporterede kwh bør omkostningerne lægges på den forbrugsafhængige betaling. For såvel A og B-kunder skal omkostningerne alene indregnes i tariffen for den aktuelle kundekategori. Dermed skal prisstrukturen Alene A- kunder og Alene B-kunder anvendes Energispareindsats Omkostninger til energispareindsatsen omfatter omkostninger til realisering af elnetvirksomheders energispareforpligtigelse. Ved fastlæggelse af fordelingsnøgler og prisstruktur adskiller energispareaktiviteter sig fra virksomhedernes øvrige aktiviteter. Omkostninger til energispareaktiviteter kan hverken kategoriseres som værende forbrugsafhængige eller afhængig af kundeforholdet. På den ene side realiseres energibesparelser uden for eget forsyningsområde samt i andre forsyningsarter. Dermed er der ikke et direkte link mellem den ydelse som kunderne (i eget forsyningsområde) modtager og de omkostninger som netvirksomheden afholder. Det er derfor vanskeligt at anvende et omkostningsægte princip ved tarifering af energibesparelser, hvor den enkelte kunde afholder de omkostninger han giver anledning til. På den anden side er netvirksomheders individuelle energispareforpligtigelse (internt i branchen) fordelt i forhold til transporteret energimængde. Øget energitransport vil dermed øge den enkelte virksomheds individuelle forpligtigelse (uden nødvendigvis at øge branchens samlede forpligtigelse). Af disse årsager er der valgt et princip hvor halvdelen af de samlede omkostninger til energispareaktiviteter knyttes til kwh betalingen mens den anden halvdel knyttes til kundeforholdet.

46 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 46 Omkostninger til realisering af energispareforpligtigelsen vedrører (jf. kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 677 af 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder), at net- og distributionsvirksomhederne skal sikre, at der realiseres dokumenterbare energibesparelser i et omfang, der mindst opfylder energibesparelsesmålsætninger for årene Omkostninger vedrørende lovpligtige rådgivnings- og informationsaktiviteter (jf. kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 677 af 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder) er ikke indeholdt i denne kategori. Disse omkostninger er indeholdt under de øvrige omkostningsposter Faste omkostninger til energispareindsatsen Halvdelen (50 pct.) af omkostninger til energispareindsatsen (omfatter aktiviteter specificeret i afsnit 12.6) skal henføres som faste omkostninger til energispareindsatsen. Det anbefales at anvende følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Faste omkostninger til energispareindsatsen skal på spændingsniveauer via antal kunder. Valg af prisstruktur: Faste omkostninger til energispareindsatsen skal for A- og B- og C- kunder indregnes i den faste betaling Variable omkostninger til energispareindsatsen Halvdelen (50 pct.) af omkostninger til energispareindsatsen (omfatter aktiviteter specificeret i afsnit 12.6) skal henføres som variable omkostninger til energispareindsatsen. Det anbefales at anvende følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Variable omkostninger til energispareindsatsen skal på spændingsniveauer via transporterede kwh. Valg af prisstruktur: Variable omkostninger til energispareindsatsen skal for A- og B- og C- kunder indregnes i den forbrugsafhængige betaling. For såvel A og B-kunder skal omkostningerne alene indregnes i tariffen for den aktuelle kundekategori. Dermed skal prisstrukturen Alene A-kunder og Alene B-kunder anvendes Omkostninger ved nettab Omkostninger til nettab omfatter omkostninger vedrørende energitab i elnettet som følge af varmetab og målefejl. Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur:

47 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 47 Valg af fordelingsnøgle: Omkostninger ved nettab fordeles på spændingsniveauer via transporteret kwh eller via direkte fordeling Nettabet vurderes at være forbrugsafhængigt (afhængigt af belastningen af nettet) og omkostninger til nettab henføres derfor til spændingsniveauer via transporteret kwh. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Valg af prisstruktur: Ved valg af prisstruktur er omkostninger til nettab indregnet i den forbrugsafhængige betaling, idet nettabet er forbrugsafhængigt. Det er valgt at indregne omkostninger til nettab i den nedadløbende tarif, således at fx C-kunder også bidrager til deres andel af nettabet på , og 10 kv niveau Øvrige omkostninger Omkostningskategorien øvrige omkostninger indeholder alle omkostninger der ikke er specificeret ovenfor i afsnit Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Afhængigt af omkostninger indeholdt i øvrige omkostninger vælges en passende fordelingsnøgle. Valg af prisstruktur: Afhængigt af omkostninger indeholdt i øvrige omkostninger vælges en passende prisstruktur Afskrivninger Afskrivninger opdeles i følgende hovedkategorier og er specificeret i afsnit : - Netaktiver, ekskl. målere - Målere - Driftsmidler og inventar - Bygninger, ekskl. transformerstationer - Øvrige afskrivninger Netaktiver, ekskl. målere Netaktiver, ekskl. målere omfatter afskrivninger på alle netaktiver eksklusive afskrivninger på målere, idet afskrivninger på målere har et andet karakteristikum end de øvrige netaktiver. Afskrivninger på netaktiver ekskl. målere vil typisk være registreret særskilt i netvirksomhedens anlægskartotek. Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur:

48 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 48 Valg af fordelingsnøgle: Afskrivninger til netaktiver, ekskl. målere fordeles på spændingsniveauer via anvendelse af en direkte fordeling eller via nøglen transporterede kwh. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Ved vurdering af hvilke afskrivninger der skal medtages på de enkelte spændingsniveauer, anbefales det at tage udgangspunkt i den i vejledningen afsnit 3 anførte skema. Dette skema tager udgangspunkt i de anlægskategorier, som Energitilsynet anvender. Investeringer i elnettet vurderes i vid udstrækning at være drevet af spidsbelastning og fordeling af afskrivningerne på de enkelte spændingsniveauer kan således også foretages via anvendelse af nøglen transporterede kwh. Historisk set har en række netvirksomheder anvendt tidsdifferentiering på denne omkostningskategori, og der er derfor i modellen fortsat er mulighed herfor. Valg af prisstruktur: Afskrivninger til netaktiver, ekskl. målere for A- og B- og C-kunder indregnes i den forbrugsafhængige betaling. For såvel A og B-kunder skal omkostningerne indregnes i den nedadløbende tarif, således at fx C-kunder også bidrager til afskrivninger af netaktiver, ekskl. målere på , og 10 kv nettet Målere Afskrivninger på målere er her anført som en særskilt omkostningskategori. Dette skyldes, at afskrivning på målere, modsat en række af de øvrige netaktiver, er afhængige af antal kunder. Afskrivninger på målere vil typisk være registreret særskilt i netvirksomhedens anlægskartotek. Imidlertid vil målerne typisk ikke være opdelt på 60-50, 10 og 0,4 kv niveau, men derimod i over og under 63 A (svarende til Energitilsynets opdeling). Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Afskrivninger til målere fordeles på spændingsniveauer via anvendelse af en direkte fordeling eller via nøglen Målerpris. Afskrivninger på målere fordeles ud fra en fordelingsnøgle, der dels tager udgangspunkt i forskelle i priserne på målerne, og dels tager hensyn til antal målere pr. spændingsniveau (fordelingsnøglen Målerpris). Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Valg af prisstruktur: Afskrivninger til målere for A- og B- og C-kunder indregnes i den faste betaling, idet antal målere og dermed afskrivninger på målere knytter sig til kundeforholdet.

49 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side Driftsmidler og inventar Driftsmidler og inventar omfatter afskrivninger på driftsmidler og inventar (fx servicebiler og kontormateriel). Det anbefales at anvende følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Afskrivninger til driftsmidler og inventar fordeles på spændingsniveauer via anvendelse af en direkte fordeling eller via nøglen Målerpris. Afskrivninger på driftsmidler og inventar kan ikke entydigt knyttes til at være forbrugsafhængigt eller afhængige af kundeforholdet. Henset til afskrivningernes karakter, er det valgt at fordele afskrivningerne på de enkelte spændingsniveauer ud fra transporteret kwh. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Valg af prisstruktur: Afskrivninger på driftsmidler og inventar for A- og B- og C-kunder indregnes i den forbrugsafhængige betaling og i den nedadløbende tarif. Dette skyldes en vurdering af, at driftsmidler og inventar knytter sig til brugen af nettet Bygninger, ekskl. transformerstationer Bygninger, ekskl. transformerstationer omfatter alle afskrivninger på bygninger. Afskrivninger på transformerstationer medtages under afskrivninger på netaktiver under afsnit Det anbefales at anvende følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Afskrivninger på bygninger, ekskl. transformerstationer fordeles på spændingsniveauer via anvendelse af en direkte fordeling eller via transporterede kwh. Afskrivninger på bygninger, ekskl. transformerstationer kan ikke entydigt knyttes til at være forbrugsafhængigt eller afhængige af kundeforholdet. Henset til afskrivningernes karakter, er det valgt at fordele afskrivningerne på de enkelte spændingsniveauer ud fra transporteret kwh. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Valg af prisstruktur: Afskrivninger på bygninger, ekskl. transformerstationer for A- og B- og C-kunder indregnes i den forbrugsafhængige betaling og i den nedadløbende tarif. Dette skyldes en vurdering af, at bygninger knytter sig til brugen af nettet Øvrige afskrivninger Omkostningskategorien øvrige afskrivninger indeholder alle afskrivninger der ikke er specificeret ovenfor i afsnit Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur:

50 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 50 Valg af fordelingsnøgle: Afhængigt af afskrivninger indeholdt i øvrige afskrivninger vælges en passende fordelingsnøgle. Valg af prisstruktur: Afhængigt af afskrivninger indeholdt i øvrige afskrivninger vælges en passende prisstruktur Resultat af netvirksomhed før finansielle poster Resultat af netvirksomhed før finansielle poster beregnes (automatisk) som forskellen mellem indtægtsramme til tarifering og de budgetterede omkostninger. Resultat af netvirksomhed før finansielle poster udtrykker beløb til forrentningen af såvel virksomhedens egenkapital som fremmedkapital. Valg af fordelingsnøgle: Reguleringsmæssigt er resultat af netvirksomhed før finansielle poster knyttet til netaktiverne (som resultatet skal forrente). På baggrund af ovenstående fordeles beløbet til opkrævning på de enkelte spændingsniveauer på basis af en forholdsmæssig fordeling af den bogførte værdi af netaktiverne. Valg af prisstruktur: Ved valg af prisstruktur er resultat af netvirksomhed før finansielle poster indregnet i den forbrugsafhængige betaling, idet posten knytter sig til netaktiverne og dermed omkostningskategorien afskrivning på netaktiver, ekskl. målere, som er behandlet i afsnit Resultat af netvirksomhed før finansielle poster indregnes i den nedadløbende tarif, således at fx C-kunder også bidrager til forrentning af , og 10 kv nettet.

51 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side Beregnede tariffer (output) Tariffer og abonnementer fremkommet ved benyttelse af tarifberegningsmodellen fremgår af fanebladet 1 Tarifblad. En opsplitning (dekomponering) af de enkelte elementer i tarif og abonnementer fremgår af fanebladet 2 Dekomponering.

Vejledningen er ELFORs anbefaling til netselskaberne. Vejledningen træder ikke i stedet for og påvirker ikke netselskabernes rettigheder og pligter

Vejledningen er ELFORs anbefaling til netselskaberne. Vejledningen træder ikke i stedet for og påvirker ikke netselskabernes rettigheder og pligter Vejledningen er ELFORs anbefaling til netselskaberne. Vejledningen træder ikke i stedet for og påvirker ikke netselskabernes rettigheder og pligter efter lovgivningen. ELFOR påtager sig intet retligt ansvar

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 BILAG TIL PUNKT 5 3. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Kriterie til brug for inddeling af forbrugerkategorier. Forbrugertype Tilslutningspunkt Forbrugsgrænse Andet A-høj

Kriterie til brug for inddeling af forbrugerkategorier. Forbrugertype Tilslutningspunkt Forbrugsgrænse Andet A-høj Skema 1. Definering af selskab og kundegrupper Denne anmeldelse vedrører: Energi Fyn Net A/S Adresse, CVR og e-mail-adresse Sanderumvej 16, 5250 Odense SV 25587987 energifyn@energifyn.dk Kontaktperson

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-14.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger:

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger: SEAS-NVE Net 31. oktober 2013 Sagnr. 13/02134 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Nets (herefter SEAS-NVE) ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. SEAS-NVE Net A/S 30. januar 2015 Sagnr. 14/11309 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Net A/S (SEAS) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0

DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0 PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0 23. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om, at Dansk Energi har anmeldt dels

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. SEAS-NVE Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10910 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Net A/S (SEAS) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MAJ 2017 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF IDRIFTSÆTTELSE AF FJERNAFLÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 2 DOKUMENTATION...

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006

Benchmarking. Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne. 1. udgave af 23. oktober 2006 Benchmarking Vejledning til indhentning af omkostningsdata m.m. hos elnetselselskaberne 1. udgave af 23. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 Side 1.1 BAGGRUND... 2 1.1.1 Benchmarking og

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. april 2016. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for forbrugskunder... 5 Priser for producenter... 6 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag... 7 Øvrige

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0

DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0 7. maj 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LRN/LAA RESUMÉ 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011 Maj 2011 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi Nyropsgade

Læs mere

Notat. Brugervejledning til "Tarifmodel 2.0" - Dansk Energis tarifberegningsmodel. DANSK ENERGI, Version 2.0 Juni 2015

Notat. Brugervejledning til Tarifmodel 2.0 - Dansk Energis tarifberegningsmodel. DANSK ENERGI, Version 2.0 Juni 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16577-18.0 20-11-2014 Brugervejledning til "Tarifmodel 2.0" - Dansk Energis tarifberegningsmodel DANSK ENERGI, Version 2.0 Juni 2015

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, MARTS 2016 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF9 INDHOLD INDLEDNING... 2 ANSØGNINGSPROCEDURE OG KRAV... 3 DOKUMENTATION...

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne.

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne. 5. november 2012 Sagsnr.: 2012100019 Principper for fastlæggelse af distributionstariffer samt betingelser og vilkår for benyttelse af distributionssystem. I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal

Læs mere

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej 5 8450 Hammel 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0127 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Hammel Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER VEJLEDNING VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER ENERGITILSYNET VEJLEDNING TIL ANSØGNING OM GODKENDELSE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER Side 1/1 INDHOLD INTRODUKTION... 1

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. januar Generelt Generelle vilkår Afgrænsning mellem kundetyper... 4

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. januar Generelt Generelle vilkår Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for forbrugskunder... 5 Priser for producenter... 6 Priser og vilkår for tilslutningsbidrag... 8 Øvrige

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Himmerlands Elforsyning Net A/S, Aalborg, over Energitilsynet af 2. maj 2003 HEF s tariffer over for Aars Elforsyning

Himmerlands Elforsyning Net A/S, Aalborg, over Energitilsynet af 2. maj 2003 HEF s tariffer over for Aars Elforsyning (Elforsyning) Himmerlands Elforsyning Net A/S, Aalborg, over Energitilsynet af 2. maj 2003 HEF s tariffer over for Aars Elforsyning Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Side 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Generelle vilkår... 4 Tarifprincipper og kundetyper... 5 Priser for C-kunder... 6 Priser for B-kunder... 7 Midlertidige installationer...

Læs mere

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit:

Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer under engrosmodellen. Bilaget indeholder to hovedafsnit: Bilag 1 Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: Sagsnr.: s2013-460 Doknr: d2015-11698-7.0 14-09-2015 Bilag til anmeldelse af Dansk Energis standardgebyrer Dette bilag vedrører anmeldelsen af Dansk Energis standardgebyrer

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12 Jfc pwc Knøsgaard Transformatorforening CVR-nr. 13 37 78 12 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aars Elforsyning Netvirksomhed A/S,

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Benchmarking. Maj 2014

Benchmarking. Maj 2014 Maj 2014 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter og ansøgning om godkendelse af ekstraordinære omkostninger til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, NOVEMBER 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE SIDE 1 AF 8 INDHOLD ANSØGNINGSPROCEDURE... 2 MÅLERE OMFATTET AF BEKENDTGØRELSEN

Læs mere

INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING

INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING VEJLEDNING, APRIL 2015 INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING ENERGITILSYNET INDBERETNING AF DATA TIL DEN ØKONOMISKE BENCHMARKING Side 1/1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 2. TERMINOLOGI... 2

Læs mere

Beregningsmodel for udligning af nettab I forbindelse med nye nettabssager Gældende fra den 1.7.2009 for hele Danmark

Beregningsmodel for udligning af nettab I forbindelse med nye nettabssager Gældende fra den 1.7.2009 for hele Danmark OTAT 02-004a Dok. ansvarlig: ROL Sekretær: sls Sagsnr: 07/452 Doknr: 6 22-6-2009 Beregningsmodel for udligning af nettab I forbindelse med nye nettabssager Gældende fra den 1.7.2009 for hele Danmark OTAT

Læs mere

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse Thy-Mors Elnet A/S 17. januar 2014 Sag 13/11105 /LBA Deres ref. Ansøgning om demonstrationsprojekt med tarifering til elpatron på Hanstholm Varmeværk 1. Thy-Mors Elnet A/S (herefter Thy-Mors) har ansøgt

Læs mere

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE

ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE VEJLEDNING, APRIL 2015 ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØL- GE AF INVESTERING I FJERNAF- LÆSTE MÅLERE ENERGITILSYNET ANSØGNING OM FORHØJELSE AF REGULERINGSPRISEN SOM FØLGE AF INVESTERING

Læs mere

VEJLEDNING, APRIL 2017

VEJLEDNING, APRIL 2017 VEJLEDNING, APRIL 2017 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2016 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2016 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 KORREKTION AF OPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET...

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL

Dato: Sagsnr.: Dok. nr.: Direkte telefon: Initialer: ARL Notat Dato: 17.03.2016 Sagsnr.: 2016-014380 Dok. nr.: 2016-014380-15 Direkte telefon: 9931 9462 Initialer: ARL Aalborg Energi Holding A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Aalborg Varme A/S og Nordjyllandsværket

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning.

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. (Elforsyning) HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. Fungerende Nævnsformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Priser og vilkår for N1

Priser og vilkår for N1 Priser og vilkår for N1 (Tidligere EnergiMidt Net A/S og HEF Net A/S) Gældende pr. 1. oktober 2017 Eventuelle ændringer fremgår af n1.dk 1 Generelt Abonnement: Abonnementsbetaling dækker omkostninger til

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven

Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven November 2006 Indholdsfortegnelse 0 Indledning 1 1 Hovedlinierne i den nye indtægtsrammeregulering

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,87 16,87 Transportbetaling, 4,30 4,30 Systemtarif,

Læs mere

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr Vestjyske Net 60 kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark BILAGSOVERSIGT BILAG 6. januar 2015 Engros & Transmission 14/12879 PCO/HGO BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

Læs mere

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen

Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen 1. april 2014 Vejledning til imødegåelse af fejl og mangler identificeret i forbindelse med selvevalueringen Sekretariatet har i 2013 gennemgået virksomhedernes selvevalueringer. Gennemgangen har omfattet

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. april 2016 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010.

Kommunen foretager udtræk hvert år for at kunne beregne erhvervsaffaldsgebyret. For 2010 skal kommunen bruge oplysninger pr. 1. januar 2010. Indhold Indhold... 1... 1 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyr efter de nye regler... 1 Stamdata ændringer... 2 SQL-fil og fanen Status i modulet CVR... 4 Ny rapport til erhvervsaffaldsgebyr-beregning...

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Norenergi Aps på vegne af Hydro Aluminium Automative A/S over Energitilsynets afgørelse af 30. januar 2006 Sydvest Energi Nets fastsættelse af nettariffer for Hydro Aluminium Nævnsformand,

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere