Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel"

Transkript

1 Sagsnr. 09/303 Vejledning til tarifberegningsmodel

2 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Indhold i vejledningen Formål med tarifering Beregningsprincip Kategorisering af kundegrupper Opbygning af tarifberegningsmodel Indtægtsgrundlag (beløb til tarifering) Beregning af standard vindmølleabonnement Stamoplysninger Omkostninger Valg af prisstruktur for A-kunder Valg af prisstruktur for B-kunder Valg af prisstruktur for C-kunder Tidsdifferentierede tariffer Kontrolark Specifikation af omkostningskategorier, fordelingsnøgler og prisstruktur Driftsomkostninger Planlægning og overvågning af nettet Målere, måleradministration og leverandørskift Kundeadministration Generel administration Energispareindsats Omkostninger ved nettab Øvrige omkostninger Afskrivninger Netaktiver, ekskl. målere Målere Driftsmidler og inventar Bygninger, ekskl. transformerstationer Øvrige afskrivninger Resultat af netvirksomhed før finansielle poster Beregnede tariffer (output) Skemaer til indberetning til Energitilsynet Skema 1 Definition af kundegrupper Skema 2 Fordeling af omkostninger mellem spændingsniveauer Skema 3a A-kunder Skema 3b B-kunder Skema 3b C-kunder Skema 4 Øvrige bemærkninger... 55

3 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 3 1 Indledning Dansk Energi besluttede i foråret 2011 at opdatere den eksisterende tarifberegningsmodel (fra september 2005) samt at udarbejde en revideret tarifvejledning. Baggrunden var blandt andet et ønske om at gøre tarifberegningsmodellen tidssvarende. En arbejdsgruppe bestående af Dansk Energi, Syd Energi, EnergiMidt, TRE-FOR, HEF og DONG Energy har opdateret tarifberegningsmodellen på følgende områder: - Omkostningskategorierne er opdateret, så de er tidssvarende og relevante for virksomhedernes økonomiregistreringer. Det er samtidig gjort muligt at anvende økonomital på henholdsvis aggregeret eller detaljeret niveau. - Der er mulighed for at vælge mellem alternative nøgler til fordeling af omkostninger på de enkelte spændingsniveauer. Det bliver automatisk angivet om de valgte nøgler følger eller afviger fra Dansk Energis anbefalinger. - Der er tilføjet fire nye kundegrupper: hhv. A-høj, A-lav, B-skabelon, C-time. - Modellen kan indregne et tillæg til abonnementet ved fremsendelse af ekstra fakturaer til specifikke kundegrupper. - Et nyt modul viser en dekomponering (delelementerne) af de enkelte omkostningselementer indeholdt i henholdsvis tariffer og abonnementer for de enkelte kundegrupper. - Der er indarbejdet hjælpefordelingsskemaer til direkte omkostningsfordeling. - Beregningsmetoden for opgørelse af abonnement for erhvervskunder er opdateret. Det indregnes nu, at det ikke er antallet af kunder inden for kundegruppen, der driver omkostningerne, men i højere grad antallet og kompleksiteten af regningerne samt hjemtagning og verificering af måledata. - Metoden for opgørelse af tariftillæg vedrørende omkostninger til realisering af energibesparelser er opdateret. - Skemaer til indberetning til Energitilsynet (jf. bek af 2010) udfyldes delvist pr. automatik med valg af fordelingsnøgler, prisstruktur og kundekategorier. Denne vejledning med tilhørende tarifberegningsmodel udtrykker Dansk Energis anbefaling i form af standardvalg, som den enkelte virksomhed kan vælge at anvende som udgangspunkt for tariffastsættelsen. Modellen erstatter ikke den enkelte virksomheds egen beregning af tarifferne på baggrund af metoder, der fortsat skal godkendes af Energitilsynet i henholdt til gældende regler. Det er hensigten, at der fremadrettet skal arbejdes videre med tilpasning af tariferingsmetoden med henblik på at sikre, at den er tidssvarende. 1.1 Indhold i vejledningen Denne vejledning har følgende indhold:

4 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 4 - Afsnit 2 beskriver opbygningen af tarifberegningsmodellen. Herunder indholdet i de enkelte faneblade. - Afsnit 3 beskriver indtægtsgrundlaget for tarifberegning. Herunder de enkelte budgetoplysninger, som skal anvendes i modellen. Samt sammenhængen til indberetning af indtægtsrammeoplysninger (reguleringsregnskaber) til Energitilsynet. - Afsnit 4 beskriver beregning af vindmølleabonnement. Beregning af vindmølleabonnement foretages separat fra den øvrige tarifberegningsmodel. - Afsnit 5 beskriver stamoplysninger nødvendige for modellens tarifberegninger. - Afsnit 6 beskriver indtastning af omkostningsdata samt valg af specifikationsniveau af omkostningskategorier. - Afsnit 7 beskriver principper for valg af prisstruktur for A-kunder. - Afsnit 8 beskriver principper for valg af prisstruktur for B-kunder. - Afsnit 9 beskriver principper for valg af prisstruktur for C-kunder. Herunder redegøres for nærmere overvejelser vedrørende fjernlæste og timeafregnede kunder. - Afsnit 10 redegør for brug af tidsdifferentiering. Herunder principielle overvejelser om anvendelse af tidsdifferentierede tariffer. - Afsnit 11 beskriver modellens kontrolark og kontrolfunktioner. - Afsnit 12 redegør for valg af omkostningskategorier og prisstruktur. Der gives en nærmere redegørelse for fordelingsnøgler til brug for henførelse af omkostninger til de enkelte spændingsniveauer. Herunder valg af abonnementsbetaling versus tarifbetaling. - Afsnit 13 beskriver de beregnede tariffer (output). - Afsnit 14 beskriver udfyldning af skemaer til indberetning til Energitilsynet. Udfyldning af skemaer sker delvist pr. automatik. 1.2 Formål med tarifering Et grundlæggende formål med tarifberegningsmodellen er at overholde elforsyningslovens 73, der fastsætter de overordnede rammer for virksomhedernes tarifering.

5 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 5 Elforsyningslovens prisbestemmelser Efter 73 i Elforsyningsloven skal prisfastsættelsen ske efter rimelige, objektive og ikke diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte kundekategorier giver anledning til. 73 suppleres af 69, der bl.a. bestemmer, at Priserne for ydelser fra de kollektive elforsyningsvirksomheder fastsættes under hensyntagen til virksomhedernes nødvendige omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital og under hensyntagen til de andre indtægter, som opnås ved driften af den bevillingspligtige virksomhed. Ved nødvendige omkostninger forstås omkostninger, som virksomheden afholder ud fra driftsøkonomiske overvejelser med henblik på at opretholde en effektiv drift. Fastlæggelsen af tariferingsprincipperne og opbygning af tariferingsmodellen tager udgangspunkt i følgende målsætninger: - Omkostningsægthed/rimelighed: Den enkelte kunde skal dække de omkostninger han giver anledning til i nettet. En kunde bør hverken betale mere eller mindre end de omkostninger, vedkommende påfører forsyningsvirksomheden ved sin tilslutning og tilstedeværelse som kunde, samt omkostninger i forbindelse med den leverance, som vedkommende modtager, samt et rimeligt bidrag til virksomhedens overskud inden for den udmeldte indtægtsramme. Hver kunde skal gennem sin betaling alene bidrage til den del af anlægget og administrationen, der er nødvendig for at forsyne vedkommende med elektricitet. Således vil en C-kunde eksempelvis skulle være med til at bidrage til anlæg på og 10 kv. Samtidig skal C-kunden bidrage til anlæg på 0,4 kv niveau. Dette princip benævnes vandfald. - Kollektivitet: Det er samtidig et mål at forbrugerne i et vist omfang bærer omkostningerne til nettet kollektivt, således at alle forbrugere betaler det samme uanset hvor mange km net den enkelte har behov for at få leveret elektricitet. - Enkelthed: Tariferingen skal i videst mulige omfang ske på et enkelt og gennemskueligt grundlag - Mulighed for incitamentskabende prissignaler: Der skal være mulighed for at anvende prisstrukturer til at tilvejebringe prissignaler til kunder der signalerer at de fremadrettede omkostninger afhænger af den samlede belastningsgrad i nettet. Ved fastlæggelse af tarifberegningsmodellen er der med udgangspunkt i ovenstående målsætninger foretaget en række valg, der afspejler en balance mellem overstående mål. Således er metoden bygget op omkring en afvejning mellem rimelighed/ omkostningsægthed

6 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 6 for den enkelte kunde over for princippet om kollektivitet og enkeltheden i tariferingen som helhed. Ved beregning af tidsdifferentierede tariffer fokuseres på effektiv udnyttelse af samfundets ressourcer ved indførelse af tariffer, der på forskellige tidspunkter af døgnet/året med forskellige belastningsgrader afspejler omkostningerne ved, på længere sigt, at levere elektricitet. Samlet set udmønter tarifberegningsmodellen lovgivningens krav om prisfastsættelse efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte kundegrupper giver anledning til. 1.3 Beregningsprincip Tarifberegningsmodellen indeholder tre principper for beregning af tariffer: - Fordelingen af omkostninger på spændingsniveauer sker enten via direkte fordeling eller via en fordelingsnøgle. En fordelingsnøgle kan f.eks. omfatte antal kunder/installationer, eller antal leveret MWh, på de enkelte spændingsniveauer. - De enkelte omkostningselementer tariferes via abonnementsbetaling eller via en løbende kwh-betaling. Løbende betaling kan tariferes via en kwh-betaling for kunder på det enkelte spændingsniveau, eller via en kwh-betaling for alle kunder på samtlige spændingsniveauer. - Der kan vælges at tidsdifferentiere udvalgte omkostningselementer. 1.4 Kategorisering af kundegrupper Anvendelse af vandfaldsprincippet betyder, at kunder opdeles i henhold til det spændingsniveau i elnettet, hvorfra de modtager elektriciteten. Dermed afholder kunder alene omkostninger til de dele af nettet (inkl. transformerstationer), der anvendes til at levere elektricitet til den enkeltes forbrug. Distributionsnettet deles op i tre niveauer, hhv kv, kv samt 0,4 kv: - Kunder kategoriseres som A-kunder hvis de modtager elektricitet på kv niveau (Ahøj), samt direkte fra transformerstationen på kv niveau (A-lav).(Bemærk, at definitionen af kundekategorierne A-høj og A-lav afhænger af valgt ejerskabsgrænse til 60-30/10 kv transformerstationen, jf. afsnit 7.1.1) - Kunder kategoriseres som B kunder hvis de modtager elektricitet på kv niveau (Bhøj) eller direkte fra transformerstationen på 0,4 kv niveau (B-lav). (Bemærk, at definitionen af kundekategorierne A-høj og A-lav afhænger af valgt ejerskabsgrænse til 10/0,4 kv transformerstationen, jf. afsnit 8.1.1). - Kunder, der modtager elektricitet fra 0,4 kv nettet kategoriseres som C kunder. Selskaberne anvender i høj grad samme praksis ved tilkobling af de enkelte kundetyper til distributionsnettet. Som hovedregel gælder, at forbrugere med et effekttræk under 63 ampere tilkobles nettet på C-niveau. Forbrugere med effekttræk over 63 ampere tilkobles normalt direkte til en transformerstation og defineres derfor som A- eller B-kunde.

7 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 7 I praksis afviger selskaberne i enkelte tilfælde fra disse principper som følge af konkrete fysiske forhold. Eksempelvis vil forbrugere med effekttræk på over 63 ampere i nogle tilfælde kobles på nettet på C-niveau via en vejunderføring til en transformerstation på modsatte side af vejen. Det kan være når alternativet - at etablere en ny transformerstation på samme side af vejen er dyrere. I sådanne og lignende tilfælde vil det være omkostningsfuldt at følge de generelle principper, og netselskaber kan minimere omkostninger ved at tilkoble kunder til elnettet i henhold til aktuelle fysiske forhold og kundens geografiske placering. I sådan og lignende tilfælde er det hensigtsmæssigt, at samme typer af kunder betaler det samme til nettet uanset det faktiske tilslutningspunkt. Det er således inden for metodens principper at opdele kunder efter typisk tilslutningsvilkår i stedet for det faktiske tilslutningsvilkår. 2 Opbygning af tarifberegningsmodel Tarifberegningsmodellen indeholder 17 faneblade. De første 11 faneblade udgør tarifberegningsmodellen, mens de sidste 6 faneblade indeholder (delvist) automatisk udfyldte skemaer til fremsendelse til Energitilsynet. Fanebladene har følgende indhold: - Faneblad 1 Tarifblad viser resultatet af de foretagne tarifberegninger (output). Tariffer og abonnementer for de enkelte kundegrupper fremgår af dette faneblad. - Faneblad 2 Dekomponering viser delelementer i de foretagne tarifberegninger. Delelementer indeholdt i tariffer og abonnementer for de enkelte kundegrupper fremgår af dette faneblad. - Faneblad 3 Indtægtsgrundlag omfatter oplysninger om indtægtsrammen og forventet levering af elektricitet. - Faneblad 4 Vindmølleabonnement omfatter beregning af vindmølleabonnement. Beregning af vindmølleabonnement foretages separat fra den øvrige tarifberegningsmodel. - Faneblad 5 Stamoplysninger omfatter oplysninger om fordelingsnøgler til fordeling af omkostninger på de enkelte spændingsniveauer. Herudover omfatter fanebladet felter til indtastning af netvirksomhedens lastfordeling og tariffer for Energinet.dk. Der er mulighed for at vælge at gøre brug af tidsdifferentierede tariffer samt for tilvalg af fremsendelse af ekstra fakturaer til kundegrupper. - Faneblad 6 Omkostninger omfatter oplysninger om netvirksomhedens omkostningsbudget. Der skal vælges specifikationsniveau af omkostningskategorier samt indtastes omkostningsdata for de enkelte omkostningskategorier. Der skal vælges fordelingsnøgler til brug for henførelse af omkostninger til de enkelte spændingsniveauer. Omkostninger til direkte fordeling skal indtastes på de enkelte spændingsniveauer. - Faneblad 7 A-kunder vedrører valg af prisstruktur og beregning af tarif for denne kundekategori. Der er i udgangspunktet anbefalet et valg af prisstruktur, men det er muligt for den enkelte netvirksomhed at tilpasse prisstrukturen til virksomhedens særegne forhold. Der er mulighed for differentiering mellem to typer A-kunder: A-høj og A-lav.

8 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 8 - Faneblad 8 B-kunder vedrører valg af prisstruktur og beregning af tarif for B-niveauet. Der er i udgangspunktet anbefalet et valg af prisstruktur, men det er muligt for den enkelte netvirksomhed at tilpasse prisstrukturen til virksomhedens særegne forhold. Der er mulighed for at anvende differentiering af abonnement for ikke-timeafregnede B-kunder. Der er endvidere mulighed for differentiering mellem to typer B-kunder: B-høj og B-lav. - Faneblad 9 C-kunder, vedrører valg af prisstruktur og beregning af tarif for C-niveauet. Der er i udgangspunktet anbefalet et valg af prisstruktur, men det er muligt for den enkelte netvirksomhed at tilpasse prisstrukturen til virksomhedens særegne forhold. Der er mulighed for at anvende differentiering af abonnement for fjernaflæst og timeafregnede C-kunder. - Faneblad 10 Hjælpeskema for tidstariffer er et beregningsark. Fanebladet anvendes ved tilvalg af tidsdifferentierede tariffer på faneblad 5 Stamoplysninger. - Faneblad 11 Kontrolark indeholder en række kontrolberegninger, der skal være med til at sikre indre sammenhæng i modellen, Herunder kontrol af provenu i forhold til den samlede indtægtsramme, samt at netvirksomheden har foretaget alle nødvendige valg og indtastninger. - Faneblad 12 Skema nr. 1 indeholder et skema vedrørende definition af virksomheden og kundegrupper. Netvirksomheden skal manuelt udfylde og fremsende skemaet til Energitilsynet. - Faneblad 13 Skema nr. 2 indeholder et skema vedrørende fordeling af omkostninger mellem spændingsniveauer. Skemaet udfyldes delvist pr. automatik. Feltet supplerende begrundelse kan efter behov udfyldes manuelt. Netvirksomheden skal fremsende skemaet til Energitilsynet. - Faneblad 14 Skema nr. 3A indeholder et skema vedrørende tarifering af omkostninger på spændingsniveauer større end eller lig med 50-60/10-30 kv transformeren. Skemaet udfyldes delvist pr. automatik. Felter markeret med lilla farve skal udfyldes manuelt. Feltet supplerende begrundelse kan efter behov udfyldes manuelt. Netvirksomheden skal fremsende skemaet til Energitilsynet. - Faneblad 15 Skema nr. 3B indeholder et skema vedrørende tarifering af omkostninger på spændingsniveauer større end eller lig med 10-30/0,4 kv transformeren (men mindre end på A-niveau). Skemaet udfyldes delvist pr. automatik. Felter markeret med lilla farve skal udfyldes manuelt. Feltet supplerende begrundelse kan efter behov udfyldes manuelt. Netvirksomheden skal fremsende skemaet til Energitilsynet. - Faneblad 16 Skema nr. 3C indeholder et skema vedrørende tarifering af omkostninger i 0,4 kv-nettet. Skemaet udfyldes delvist pr. automatik. Felter markeret med lilla farve skal udfyldes manuelt. Feltet supplerende begrundelse kan efter behov udfyldes manuelt. Netvirksomheden skal fremsende skemaet til Energitilsynet. - Faneblad 17 Skema nr. 4 indeholder et skema vedrørende øvrige bemærkninger/forhold. Netvirksomheden skal manuelt udfylde og fremsende skemaet til Energitilsynet.

9 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 9 3 Indtægtsgrundlag (beløb til tarifering) Bemærk Der skal udelukkende indtastes data i gule celler Modellens faneblad 3 Indtægtsgrundlag omfatter oplysninger om indtægter til tarifering samt levering af elektricitet. Der skal indtastes oplysninger om: - Oplysninger om den årlige reguleringspris og/eller den årlige rådighedsbetaling fra Energinet.dk - Levering af elektricitet (antal MWh) samt antal kunder/installationer fordelt på de enkelte spændingsniveauer. - Indregning af eventuel difference fra forrige regnskabsår. Såfremt netvirksomheden ikke ønsker at udnytte sin indtægtsramme fuldt ud, er der mulighed for at indtaste oplysninger om eventuelt uudnyttet andel af indtægtsrammen. Eventuelle øvrige reguleringer af indtægtsrammen. - Indtægtsførte tilslutningsbidrag. Uanset netvirksomhedens regnskabsmæssige behandling af tilslutningsbidrag er det de regnskabsmæssigt indtægtsførte tilslutningsbidrag, der indgår som en del af de driftsmæssige indtægter og som derfor skal indtastes på fanebladet. - Indtægter fra vindmølleabonnement (udfyldes pr. automatik) - Andre indtægter opnået ved driften af den bevillingspligtige aktivitet. Det vedrører indtægter fra sekundære aktiviteter og kan fx være indtægter i form af flyttegebyrer og lejeindtægter.

10 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 10 Udklip fra fanebladet 3 Indtægtsgrundlag Forskel mellem virksomhedens indtægtsramme og beløbet til tarifering udgør således en eller flere af følgende forhold: en eventuel difference fra foregående år, en uudnyttet andel af indtægtsramme, andre reguleringer af indtægtsrammer, indtægter fra tilslutningsbidrag og andre driftsmæssige indtægter.

11 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 11 Netvirksomheders indtægtsmuligheder Energitilsynet fastsætter årligt en indtægtsramme for hver enkelt virksomhed ud fra virksomhedens budgetterede omsætning. Indtægtsrammen er produktet af en såkaldt reguleringspris, der udtrykker den tilladte gennemsnitlige indtægt pr. leveret kwh, og virksomhedens budgetterede leverance af elektricitet til slutbrugere eller andre aftagere. Reguleringen af indtægtsrammen sker via reguleringsprisen. Indtægtsrammen ændrer sig således frit i takt med forbruget i kundegrupperne. Reguleringsprisen omfatter både driftsmæssige indtægter fra bevillingspligtige aktiviteter og andre indtægter, som virksomheden opnår ved den bevillingspligtige aktivitet. Eventuel viderefakturering fra en andet virksomhed, typisk betaling for net- og systemydelser fra overordnede net og betaling for PSO, indgår ikke i reguleringsprisen. Ved regnskabsaflæggelsen beregner virksomheden sin gennemsnitlige indtægt pr. leveret kwh. Hvis virksomhedens gennemsnitlige indtægt afviger fra reguleringsprisen, taler bekendtgørelsen om en difference. Virksomheden vedlægger regnskabet et forslag til justering af priserne, som sikrer, at differencen bringes ud af verden inden udgangen af det næstfølgende regnskabsår. Der er således tale om en regulering, der sigter på hurtig afvikling af differencer. Derudover er det en regulering, der sætter nogle overordnede mål ud fra lovens bestemmelser, men som ikke går i detaljer i forhold til virksomhedernes daglige drift.

12 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 12 4 Beregning af standard vindmølleabonnement Bemærk Der skal udelukkende indtastes data i gule celler Modellens faneblad 4 Vindmølleabonnement vedrører særskilt beregning af abonnement for vindmøller. Med den seneste vindmøllebekendtgørelse, bekendtgørelse nr af 7. september 2010, blev det bestemt, at alle omkostninger, som vindmølleejere fremadrettet opkræves via deres abonnement, skal kunne dokumenteres, såfremt vindmølleejeren ønsker det. Dansk Energis medlemmer har hidtil opereret med et landsdækkende standardabonnement, som var gældende for alle vindmøller. Med bekendtgørelse nr er denne praksis ikke længere mulig. Det tidligere beregnede standardabonnement indeholdt forskellige delelementer herunder: - Afskrivning og forrentning af det opsatte måleudstyr - Evt. reparation og vedligeholdelse af måleudstyr - Administrationsomkostninger ved aflæsning, afregning osv. Fremadrettet skal en vindmølleejer betale al nødvendigt målerudstyr efter regning ved vindmøllens nettilslutning. Ejere af allerede tilsluttede vindmøller vil således skulle betale den restværdi af deres målerudstyr, deres tidligere abonnementsbetalinger ikke har dækket. Al reparation og vedligeholdelse af målerudstyr skal fremadrettet foretages efter regning, og denne regning skal herefter sendes til den relevante vindmølleejer. Administrationsomkostninger til aflæsning, afregning o.l. vil dog stadig kunne indgå i et standardabonnement, da disse udgør tilbagevendende omkostninger, som netvirksomheden er nødsaget til at estimere (på baggrund af egne omkostningsdata). Det er disse omkostninger, som denne vejledning omhandler. Det er væsentligt at pointere at de omkostninger, der kan indgå i en vindmølleejers abonnement, udelukkende er omkostninger til administration af vindmølleejeren, som vindmølleejeren dokumenterbart har givet anledning til. Da beregningsmodellen udregner et abonnement for samtlige vindmølleejere inden for hver møllekategori, skal alle omkostninger, som inkluderes i et abonnement, være omkostninger, som samtlige vindmølleejere inden for kategorien dokumenterbart giver anledning til. Omkostninger, som kun kan henføres til nogle enkelte vindmølleejere (og ikke alle inden for en kategori), skal i stedet faktureres særskilt til de vindmølleejere, som giver anledning til omkostningerne Elementer i beregning af vindmølleabonnement Dansk Energi har i samarbejde med en række netvirksomheder udarbejdet en beregningsmodel, der skal lette netvirksomheders arbejde med at beregne vindmølleejernes standardabonnement. I denne model er der identificeret en række omkostningselementer, som vindmølleejere genererer, og som de derfor skal betale for i henhold til bekendtgørelsen. Disse elementer findes i række i faneblad 4 Vindmølleabonnement.

13 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 13 Det er netvirksomhedens opgave at identificere de enkelte omkostningsposters størrelse (nogle poster kan være nul for nogle virksomheder) samt dokumentere disse. I rækkerne 5-7 i faneblad 4 Vindmølleabonnement beregnes standardabonnementerne for de forskellige vindmølletyper. Dette gøres automatisk på baggrund af netvirksomheders estimerede omkostninger for hvert omkostningselement Indtastning i model for beregning af vindmølleabonnement Der er tre kolonner, hvori der kan ske indtastninger. Kolonne C (omkostninger pr. enhed), kolonne D (antal enheder pr. år) og kolonne E (antal møller som omkostningerne fordeles på). Udklip fra fanebladet 4 Vindmølleabonnement I kolonne C skal netvirksomhederne estimere, hvor store omkostninger hvert omkostningselement udgør. Omkostningen skal estimeres således, at det indtastede beløb er kr. pr. enhed (time, stk., m.v.). Det vil eksempelvis sige, at hvis et netvirksomhed udregner sine omkostninger til aflæsning i stk. (én aflæsning koster eksempelvis 100 kr.), er det omkostningen pr. stk., der skal indtastes. Hvis omkostningerne til aflæsning i stedet udregnes på baggrund af en timepris, er det omkostningerne pr. time, der skal indtastes.

14 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 14 I kolonne D skal antallet af enheder på et år indtastes. Hvis estimatet i kolonne C er baseret på stk., skal der i kolonne D indtastes, hvor mange stk. om året en vindmølleejer modtager/forbruger. Hvis estimatet i kolonne C er baseret på en timepris, skal der i kolonne D indtastes, hvor mange timer der på et år bruges. I kolonne E skal der indtastes antallet af vindmøller, den estimerede omkostning skal fordeles ud på. Visse omkostninger kan ikke estimeres på enkeltmølleniveau, men kun på virksomhedsniveau. Disse omkostninger skal derfor fordeles ud blandt de møller, der har genereret omkostningen. Et eksempel er posten ekstra omkostninger i forbindelse med netdrift. Hvis et netvirksomhed (dokumenterbart) estimerer, at der samlet bruges 20 timer ekstra om året i forbindelse med afbrud og genindkoblinger som følge af, at der er B1- og B2- vindmøller i nettet, skal der i kolonne C indtastes pris pr. time, i kolonne D indtastes 20 (antal timer der bruges pr. år) og i kolonne E indtastes antal B1- og B2-vindmøller, da det er samtlige disse møller, der skal dække omkostningerne. Hvis der i stedet er tale om en aflæsning (her opgjort i stk.) indtastes i kolonne C prisen for én aflæsning, i kolonne D indtastes antal aflæsninger på et år og i kolonne E indtastes tallet 1, da det kun er den pågældende mølleejer, der skal dække omkostningerne for sin aflæsning. Det er vigtigt at understrege, at alle estimater skal kunne dokumenteres i henhold til bekendtgørelsens bestemmelser. Som nævnt er det ikke sikkert, at alle netvirksomheder har omkostninger inden for hver enkelt omkostningskategori. Hvis en netvirksomhed ikke har omkostninger i en kategori, skal kolonne E dog stadig udfyldes med et positivt tal, da der ellers vil komme en fejlmelding i den endelige abonnementsberegning.

15 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 15 5 Stamoplysninger Bemærk Der skal udelukkende indtastes data i gule celler Modellens faneblad 5 Stamoplysninger omfatter oplysninger om fordelingsnøgler til fordeling af omkostninger på enkelte spændingsniveauer. I de tilfælde hvor omkostninger er målbare for de enkelte spændingsniveauer, anbefales det at anvende direkte fordeling. Der er indsat hjælpeskemaer til fordeling af direkte omkostninger vedrørende måling og afregning. Fordelingsnøgler omhandler leveret elektricitet, antal kunder/installationer, prisen på målere, samt bogført værdi af netaktiverne. Oplysninger om leveret elektricitet på spændingsniveauerne indtastes på faneblad 3 Indtægtsgrundlag, idet det er her disse oplysninger skal bruges første gang. Det samme gør sig gældende for oplysninger om virksomhedens antal kunder/installationer. Der er mulighed for at indtaste oplysninger vedrørende differentieret abonnement for antal fakturaer Differentierede abonnementer inden for samme spændingsniveau Ønskes der at anvende differentierede abonnementer inden for samme spændingsniveau (fx særskilt betaling af abonnement for B-lav og B-høj kunder) skal der sættes flueben i celle I13. Ønskes der ikke at anvende differentierede abonnementer skal der sættes flueben i celle I14. Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Indtastning af fordelingsnøgle vedrørende målere Prisen på målere på de enkelte spændingsniveauer skal indtastes i række 16 såfremt det er valgt ikke at anvende særskilt betaling af abonnement inden for samme spændingsniveau (sat flueben i celle I14). Målerprisen benyttes i modellen til at fordele omkostninger (afskrivninger på målere) vedrørende målere på de enkelte spændingsniveauer. Disse omkostninger indregnes som udgangspunkt i abonnementsbetalingen.

16 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 16 Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Er der valgt at anvende særskilt betaling af abonnement inden for samme spændingsniveau (sat flueben i celle I13) skal der indtastes oplysninger i række 110 til 120 (se afsnit 5.1.7). I dette tilfælde skal der ikke indtastes oplysninger om prisen på målere i række 16. Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Indtastning af fordelingsnøgle vedrørende netaktiver Der skal indtastes oplysninger om den bogførte værdi af virksomhedens netaktiver i række 20. Oplysninger om den bogførte værdi af virksomhedens netaktiver anvendes til allokering af det overskud, som skal indregnes i tarifferne til dækning af forrentningen af såvel virksomhedens egenkapital som fremmedkapital. Ved allokering af netaktiverne til de enkelte spændingsniveauer skal der tages udgangspunkt i den af virksomhederne årlige opgjorte regulatoriske aktivbase. Den bogførte værdi af målere over/under 63 Ampere skal indtastes separat i celle O21 og O22. Der skal gøres opmærksom på, at værdien af målere ikke fordeles direkte på spændingsniveauer. Derimod fordeles den samlede bogførte værdi af målerne på spændingsniveauerne ved hjælp af fordelingsnøglen, Målerpris, således at der via fordelingen tages højde for dels forskelle i priser på målere og dels antal målere på de enkelte spændingsniveauer.

17 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 17 Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Indtastning af fordelingsnøgle vedrørende lastfordeling Der skal indtastes oplysninger om salgets lastfordeling for hvert spændingsniveau i række fordelt på de enkelte typer af tariffer: enhedstarif, lav, høj og spids. I række 49 skal der indtastes oplysninger om lastfordeling for skabelonkunder med henblik på efterfølgende beregning af en enhedstarif for skabelonkunder. Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Indtastning af tariffer til Energinet.dk Der skal indtastes oplysninger om tariffer til Energinet.dk i række I det tilfælde hvor der også anvendes en tarif til regional transmission skal denne indtastes i række 65. Det skal bemærkes, at tariffer til Energinet.dk ikke indgår i beregningerne, men alene faktureres af

18 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 18 netselskaber på vegne af Energinet.dk. Tariffer fra Energinet.dk er alene medtaget i tariferingsmodellen at skabe et komplet billede af tariferingen. Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Indtastning af fordelingsnøgle vedrørende tidsdifferentierede tariffer Ønsker netvirksomheden at anvende tidsdifferentierede tariffer skal der sættes flueben i celle I71. Hvis det ikke ønskes skal der sættes flueben i celle I72. Ved anvendelse af tidsdifferentierede tariffer (sat flueben i celle I71) skal der i række indtastes oplysninger om omkostninger fordelt på perioder med henholdsvis lav-, høj- og spidslast. I modellen er der mulighed for at foretage tidsdifferentiering på fire omkostningskategorier - Drift og vedligeholdelse - Afskrivning på netaktiver (ekskl. målere) - Omkostninger ved nettab. - Øvrige omkostninger For hver omkostningskategori skal omkostningerne fordeles på lastperioder for hvert af de enkelte spændingsniveauer. Oplysninger anvendes efterfølgende på faneblad 10 Hjælpeskema for tidstariffer til beregningen af tidstarifferne. Principperne for tidsdifferentiering er beskrevet i kapitel 10. Såfremt der anvendes tidsdifferentiering, skal alle driftsomkostninger, der indgår i den forbrugsafhængige tarif, indgå i tabellen (se nedenfor). Det vil sige at kategorien øvrige omkostninger skal indeholde residualen. Omkostninger, der ikke er tidsafhængige, skal fordeles proportionalt med lastperiodens forventede forbrug, således at bidraget i alle lastperioder bliver det samme. Denne beregning laves manuelt og indsættes efterfølgende af brugeren.

19 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 19 Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Indtastning af hjælpenøgle til direkte fordeling af omkostninger Er der valgt at anvende særskilt betaling af abonnement inden for samme spændingsniveau (sat flueben i celle I13) skal der indtastes oplysninger om prisen på målere i række For hver kundegruppe skal der indtastes følgende oplysninger. - Målerprisen (indkøb og installation af måler) pr. måler skal indtastes i søjle F. - Den årlige driftsomkostning pr. måler skal indtastes i søjle I. - Summen af den årlige afregnings- og aflæsningsomkostning pr. måler skal indtastes i søjle L. - Det samlede antal kunder i hver kundegruppe skal indtastes i søjle O.

20 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 20 Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger Indtastning af differentieret abonnement for antal fakturaer Ønskes der at anvende differentieret abonnement for antal fakturaer skal der indtastes oplysninger i række I celle C127 indtastes enhedsomkostning pr. ekstra faktura. Enhedsomkostningen er identisk uanset kundegruppe. Bemærk, at der foretages separat tilvalg af antal fakturaer for B-kunder i faneblad B-kunder ved valg af flueben i celle J158. Samt for C-kunder i faneblad C-kunder ved valg af flueben i celle J104. Antallet af fakturagrupper vælges ved at sætte flueben i søjle C. Antallet af ekstra fakturaer pr. år hørende til den enkelte fakturagruppe indtastes i søjle F. Det samlede antal kunder hørende til den enkelte fakturagruppe indtastes i søjle I. Udklip fra fanebladet 5 Stamoplysninger

21 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 21 6 Omkostninger Bemærk Der skal udelukkende indtastes data i gule celler Modellens faneblad 6 Omkostninger omfatter oplysninger om netvirksomhedens budgetterede omkostninger. Omkostningskategorier er angivet i søjle B og en specifikation af de enkelte omkostningskategorier er angivet i afsnit 12. Der er mulighed for at vælge en detaljeret opdeling af driftsomkostninger: - Ved ønske om en detaljeret opdeling af omkostningskategorien Drift og vedligeholdelse af nettet skal der sættes flueben i E11 - Ved ønske om en detaljeret opdeling af omkostningskategorien Planlægning og overvågning skal der sættes flueben i E14 - Ved ønske om en detaljeret opdeling af omkostningskategorien Måler og måleradministration skal der sættes flueben i celle E18 - Ved ønske om en detaljeret opdeling af omkostningskategorien Kundeadministration skal der sættes flueben i celle E23 Udklip fra fanebladet 6 Omkostninger Omkostninger tilhørende hver kategori skal indtastes i søjle M. Til hver omkostningskategori skal vælges en fordelingsnøgle i søjle I. Dansk Energi s anbefalinger til valg af fordelingsnøgler er angivet i afsnit 12. Fordelingsnøgler der følger Dansk

22 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 22 Energi s anbefalinger er markeret med grøn farve i celler i søjle I. Fordelingsnøgle der ikke følger Dansk Energi s anbefaling vil være markeret med rød farve. Er der valgt direkte fordeling som fordelingsnøgle i søjle I, skal der manuelt indtastes omkostninger fordelt på de enkelte spændingsniveauer i søjle S, W og AA. I række 44 fremkommer der et resultat af netvirksomhed før finansielle poster. Det er beregnet som forskellen mellem indtægtsrammen til tarifering og de budgetterede omkostninger. Resultat af netvirksomhed før finansielle poster udtrykker beløb til forrentningen af såvel virksomhedens egenkapital som fremmedkapital. Beløbet fordeles til opkrævning på de enkelte spændingsniveauer på basis af en forholdsmæssig fordeling af den bogførte værdi af netaktiverne (indtastet på fanebladet 5 Stamoplysninger ).

23 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 23 7 Valg af prisstruktur for A-kunder Bemærk Der skal udelukkende indtastes data i gule celler Fanebladet 7 A-kunder vedrører valg af prisstruktur og beregning af tarif for kundekategorien A-kunder. Der er i udgangspunktet anbefalet et valg af prisstruktur, men det er muligt for den enkelte netvirksomhed at tilpasse prisstrukturen til virksomhedens særegne forhold. Ved valg af prisstruktur skal det vælges om de enkelte omkostningselementer skal tariferes via en fast abonnementsbetaling (flueben i søjle J) eller løbende kwh-betaling. Herunder om den løbende kwh-betaling skal tariferes ved en kwh-betaling for kunder på det enkelte spændingsniveau (flueben i søjle M), eller ved en kwh-betaling for alle kunder på samtlige spændingsniveauer (flueben i søjle N). Dansk Energi s anbefalinger til valg af prisstruktur er angivet i afsnit 12. Hvis der vælges en alternativ prisstruktur end den i modellen anførte, markeres cellen med rød farve, som indikation af, at valget afhænger af virksomhedens særegne forhold. For hver omkostningskategori er der i udgangspunktet foreslået et valg af prisstruktur, som er baseret på såvel objektive som historiske forhold i branchen. Blandt andet vurderes omkostningselementer henført til abonnementet således ikke at kunne gøres forbrugsafhængige. De anførte standardvalg i modellen afspejler, hvad der almindeligvis vil være en objektiv vurdering af, hvilke omkostninger der knytter sig til kundeforholdet og til den fysiske leverance af elektricitet. Hvis det vælges at lægge omkostningen i abonnementet, udelukkes muligheden for samtidig at gøre den samme omkostning forbrugsafhængig. Hvis omkostningen skal gøres forbrugsafhængig er der to valgmuligheder. Enten kan omkostningen henføres til den enkelte kundekategori alene, dvs. alene A-kunder, eller også kan omkostningen henføres til en fordeling mellem de forskellige kundekategorier, dvs. flueben i kolonnefelterne A, B, C-kunder. På baggrund af valg af prisstruktur beregner modellen en tarif for A-kunder samt en nedadløbende tarif for A, B, C-kunder (såkaldt vandfaldsmetode). Vandfaldsmetoden sikrer, at kunder på lavspændingsnettet bidrager til betaling til det øvre net.

24 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 24 Udklip fra fanebladet 7 A-kunder Tariffen resulterer i en abonnementsbetaling og i en løbende kwh-betaling (et tariferingsbeløb pr. kwh). Resultatfelterne er markeret med blåt. Som udgangspunkt beregnes en flad tarif. Hvis der på faneblad 5 Stamoplysninger er valgt at anvende tidsdifferentiering, vil der samtidig fremkomme en tidstarif (beregnet på faneblad 10 Hjælpeskema for tidstariffer ). Udklip fra fanebladet 7 A-kunder Differentierede tariffer for A-kunder aflæst på højspændingssiden af en 60/10 kv transformerstation Ønskes der at anvende differentierede tariffer for A-kunder aflæst på højspændingssiden af en 60/10 kv transformerstation skal der sættes flueben i celle J74. Såfremt kunden selv ejer 60-30/10 kv transformerstationen skal der sættes flueben i celle J76. I celle R79-R81 skal der

25 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 25 indtastes omkostninger der differentieres på (vedrørende omkostninger til 60-30/10 kv transformeren). I celle R87 skal der angives samlet antal leverede MWh til A-høj kunder. Såfremt der på faneblad 5 Stamoplysninger er valgt at anvende tidsdifferentiering, skal der i cellerne R89-R91 indtastes antal leverede MWh til A-høj kunder i perioder med henholdsvis lav-, høj- og spidslast. Udklip fra fanebladet 7 A-kunder Tariffen resulterer i en løbende betaling (et tariferingsbeløb pr. kwh) for A-lav og A-høj kunder i række 115. Resultatfelterne er markeret med blåt. Hvis der på faneblad 5 Stamoplysninger er valgt tidsdifferentiering, vil der samtidig fremkomme en tidstarif for A-lav kunder i række 131 samt for A-høj kunder i række 143.

26 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 26 Udklip fra fanebladet 7 A-kunder

27 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 27 8 Valg af prisstruktur for B-kunder Bemærk Der skal udelukkende indtastes data i gule celler Fanebladet 8 B-kunder vedrører valg af prisstruktur og beregning af tarif for kundekategorien B-kunder. Der er i udgangspunktet anbefalet et valg af prisstruktur, men det er muligt for den enkelte netvirksomhed at tilpasse prisstrukturen til virksomhedens særegne forhold. Ved valg af prisstruktur skal det vælges om de enkelte omkostningselementer skal tariferes via en fast abonnementsbetaling (flueben i søjle J) eller løbende kwh-betaling. Herunder om den løbende kwh-betaling skal tariferes ved en kwh-betaling for kunder på det enkelte spændingsniveau (flueben i søjle M), eller ved en kwh-betaling for alle kunder på samtlige spændingsniveauer (flueben i søjle N). Dansk Energi s anbefalinger til valg af prisstruktur er angivet i afsnit 12. Hvis der vælges en alternativ prisstruktur end den i modellen anførte, markeres cellen med rød farve, som indikation af, at valget afhænger af virksomhedens særegne forhold. For hver omkostningskategori er der i udgangspunktet foreslået et valg af prisstruktur, som er baseret på såvel objektive som historiske forhold i branchen. Blandt andet vurderes omkostningselementer henført til abonnementet således ikke at kunne gøres forbrugsafhængige. De anførte standardvalg i modellen afspejler, hvad der almindeligvis vil være en objektiv vurdering af, hvilke omkostninger der knytter sig til kundeforholdet og til den fysiske leverance af elektricitet. Hvis det vælges at lægge omkostningen i abonnementet, udelukkes muligheden for samtidig at gøre den samme omkostning forbrugsafhængig. Hvis omkostningen skal gøres forbrugsafhængig er der to valgmuligheder. Enten kan omkostningen henføres til den enkelte kundekategori alene, dvs. alene B-kunder, eller også kan omkostningen henføres til en fordeling mellem de forskellige kundekategorier, dvs. flueben i kolonnefelterne B, C-kunder. På baggrund af valg af prisstruktur beregner modellen en tarif for B-kunder eller en nedadløbende tarif for B, C-kunder (såkaldt vandfaldsmetode). Vandfaldsmetoden sikrer, at kunder på lavspændingsnettet bidrager til betaling til det øvre net.

28 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 28 Udklip fra fanebladet 8 B-kunder Tariffen resulterer i en abonnementsbetaling og i en løbende betaling (et tariferingsbeløb pr. kwh). Resultatfelterne er markeret med blåt. Som udgangspunkt beregnes en flad tarif. Hvis der på faneblad 5 Stamoplysninger er valgt tidsdifferentiering, vil der samtidig fremkomme en tidstarif (beregnet på faneblad 10 Hjælpeskema for tidstariffer ). Udklip fra fanebladet 8 B-kunder Differentierede tariffer for B-kunder aflæst på højspændingssiden af en 10/0,4 kv transformerstation Ønskes der at anvende differentierede tariffer for B-kunder aflæst på højspændingssiden af en 10/0,4 kv transformerstation skal der sættes flueben i celle J74. Såfremt kunden selv ejer 10/0,4 kv transformerstationen skal der sættes flueben i celle J76. I celle R79-R81 skal der

29 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 29 indtastes omkostninger der differentieres på (vedrørende omkostninger til 60/10 kv transformeren). I celle R88 skal der angives samlet antal leverede MWh til B-høj kunder. Såfremt der på faneblad 5 Stamoplysninger er valgt at anvende tidsdifferentiering, skal der i cellerne R90-R92 indtastes antal leverede MWh til B-høj kunder i perioder med henholdsvis lav-, høj- og spidslast. Udklip fra fanebladet 8 B-kunder Tariffen resulterer i en løbende betaling (et tariferingsbeløb pr. kwh) for B-lav og B-høj kunder i række 118. Resultatfelterne er markeret med blåt. Hvis der på faneblad 5 Stamoplysninger er valgt tidsdifferentiering, vil der samtidig fremkomme en tidstarif for B-lav kunder i række 136 samt for B-høj kunder i række 150.

30 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 30 Udklip fra fanebladet 8 B-kunder Differentieret abonnementsbetalingen for B-skabelon kunder (selvaflæste B- kunder) Tarifberegningen omfatter en mulighed for valg af at differentiere abonnementsbetalingen for B- skabelon kunder (selvaflæste B-kunder). Ønskes der differentiering af abonnement for B- skabelon kunder skal der sættes flueben i celle J158. Dette resulterer i en abonnementsbetaling for timeaflæste kunder og for ikke-timeaflæste kunder. Dette vises i resultatfelterne markeret med blåt. Abonnement for henholdsvis B-skabelon kunder og B-normal kunder (timeafregnede kunder) vil fremgå af række 181. Anvendelse af differentieret abonnement for fjernaflæste C-kunder forudsætter, at der i faneblad 5 Stamoplysninger i række er indtastet omlysninger om antallet af fjernaflæste kunder, samt de særskilte omkostninger til målere, måleradministration og afskrivninger på målere for fjernaflæste målere.

31 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 31 Udklip fra fanebladet 8 B-kunder Tillæg til abonnement for ekstra fakturaer Ønskes der tillæg til abonnement for ekstra fakturaer skal der sættes flueben i celle J187. Bemærk, at fastlæggelse af de enkelte fakturagrupper og indtastning af enhedsomkostninger vælges i fanebladet 5 Stamoplysninger i række , jf. afsnit Udklip fra fanebladet 8 B-kunder

32 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 32 9 Valg af prisstruktur for C-kunder Bemærk Der skal udelukkende indtastes data i gule celler Fanebladet 9 C-kunder vedrører valg af prisstruktur og beregning af tarif for kundekategorien C-kunder. Der er i udgangspunktet anbefalet et valg af prisstruktur, men det er muligt for den enkelte netvirksomhed at tilpasse prisstrukturen til virksomhedens særegne forhold. Ved valg af prisstruktur skal det vælges om de enkelte omkostningselementer skal tariferes via en fast abonnementsbetaling (flueben i søjle J) eller løbende kwh-betaling (flueben i søjle M). Dansk Energi s anbefalinger til valg af prisstruktur er angivet i afsnit 12. Hvis der vælges en alternativ prisstruktur end den i modellen anførte, markeres cellen med rød farve, som indikation af, at valget afhænger af virksomhedens særegne forhold. For hver omkostningskategori er der i udgangspunktet foreslået et valg af prisstruktur, som er baseret på såvel objektive som historiske forhold i branchen. Blandt andet vurderes omkostningselementer henført til abonnementet således ikke at kunne gøres forbrugsafhængige. De anførte standardvalg i modellen afspejler, hvad der almindeligvis vil være en objektiv vurdering af, hvilke omkostninger der knytter sig til kundeforholdet og til den fysiske leverance af elektricitet. Det anbefalede valg af prisstruktur er identisk med kundekategori A og B, dog undtaget omkostningen til drift og vedligeholdelse, som her er henført til abonnementet. Omkostninger til drift og vedligeholdelse for C-kunder er henført til abonnementsbetaling, idet omkostningerne her ikke er forbrugsafhængige. Hvis det vælges at lægge omkostningen i abonnementet, udelukkes muligheden for samtidig at gøre den samme omkostning forbrugsafhængig. Vandfaldsmetoden sikrer, at kunder på lavspændingsnettet bidrager til betaling af øvre net for en række omkostningskategoriers vedkommende.

33 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 33 Udklip fra fanebladet 9 C-kunder Tariffen resulterer dels i en abonnementsbetaling og dels i en løbende betaling (et tariferingsbeløb pr. kwh). Resultatfelterne er markeret med blåt. Som udgangspunkt beregnes en flad tarif i celle T57. Hvis der på faneblad 5 Stamoplysninger er valgt at anvende tidsdifferentiering, vil der samtidig fremkomme en tidstarif i cellerne W57-Y57 (der beregnes på faneblad 10 Hjælpeskema for tidstariffer ). Udklip fra fanebladet 9 C-kunder Differentieret abonnementsbetalingen for fjernaflæste C-kunder Tarifberegningen omfatter en mulighed for valg af at differentiere abonnementsbetalingen for fjernaflæste C-kunder. Ønskes der differentieret abonnement for elektronisk aflæsning (fjernaflæsning) skal der sættes flueben i celle J73. Dette resulterer i en abonnementsbetaling for fjernaflæste kunder og for ikke-fjernaflæste kunder. Dette vises i resultatfelterne markeret

34 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 34 med blåt. Abonnement for elektronisk aflæste C-kunder vil fremgå af celle Q97. Abonnement for øvrige C-kunder (selvaflæste) vil fremgå af celle V97. Anvendelse af differentieret abonnement for fjernaflæste C-kunder forudsætter, at der i faneblad 5 Stamoplysninger i række er indtastet omlysninger om antallet af fjernaflæste kunder, samt de særskilte omkostninger til målere, måleradministration og afskrivninger på målere for fjernaflæste målere Differentieret abonnementsbetalingen for timeafregnede C-kunder Ønskes der differentieret abonnement for timeaflæsning (timeafregning) skal der sættes flueben i celle J74. Dette resulterer i en abonnementsbetaling for timeaflæste og for ikke-timeaflæste kunder. Dette vises i resultatfelterne markeret med blåt. Abonnement for timeaflæste C-kunder vil fremgå af celle T97. Abonnement for øvrige C-kunder (selvaflæste kunder) vil fremgå af celle V97. Anvendelse af differentieret abonnement for timeaflæste C-kunder forudsætter, at der i faneblad 5 Stamoplysninger i række er indtastet omlysninger om antallet af fjernaflæste kunder, samt de særskilte omkostninger til målere, måleradministration og afskrivninger på målere for fjernaflæste målere. Udklip fra fanebladet 9 C-kunder Tillæg til abonnement for ekstra fakturaer Ønskes der tillæg til abonnement for ekstra fakturaer skal der sættes flueben i celle J104. Bemærk, at fastlæggelse af de enkelte fakturagrupper og indtastning af enhedsomkostninger vælges i fanebladet 5 Stamoplysninger i række , jf. afsnit

35 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 35 Udklip fra fanebladet 9 C-kunder

36 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side Tidsdifferentierede tariffer I faneblad 5 Stamoplysninger er der mulighed for at vælge tidsdifferentieret tarifering. Principperne for tidsdifferentiering er ikke blevet opdateret i forhold til vejledningen fra Dette skyldes prioriteringshensyn, og forventes at blive et centralt element i det fremadrettede arbejde med modellen. Modellen er pt. opbygget, så der kan differentieres i tre niveauer svarende til tidligere tiders treledstarif. Principielt kan der vælges både flere og færre tidsintervaller, men på grund af modellens konstruktion, kræver dette, at brugeren selv er i stand til at foretage denne justering ud fra samme fordelingsmæssige principper som grundmodellens tre niveauer. Idet principperne til tidsdifferentiering ikke er opdateret siden vejledningen fra 2005, anbefales det som udgangspunkt, at selskaberne fordeler omkostningerne på lastperioder efter samme principper som den tidligere treledstarif. Selve beregningen af tidstarifferne foretages på faneblad 10 Hjælpeskema for tidstariffer med udgangspunkt i de på faneblad 5 Stamoplysninger indtastede vægtning af omkostningskategorierne drift og vedligeholdelse, afskrivning på netaktiver (ekskl. målere) og omkostninger ved nettab på henholdsvis lav-, høj- og spidslast. Som det er tilfældet ved beregning af den flade tarif, beregnes der ved tidsdifferentiering dels en tarif for hver enkelt kundekategori, henholdsvis A-kunder, B-kunder og C-kunder, dels en nedadløbende tarif. Det tariferingsprincip, der anvendes i hjælpeskemaet, bygger på, at det samlede provenu pr. spændingsniveau skal være ens, uanset om der anvendes en flad tarif, eller der anvendes tidsdifferentierede tariffer.

37 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 37 I hjælpeskemaet beregnes for hvert enkelt spændingsniveau først det samlede provenu fra forbrugsafhængig betaling ud fra den i modellen (på fanebladene 7 A-kunder, 8 B-kunder og 9 C-kunder ) beregnede flade tarif. Det samlede provenu fra hvert spændingsniveau fordeles herefter på lav-, høj- og spidslast ud fra vægtningen af omkostningskategorierne drift og vedligeholdelse, afskrivning på netaktiver (ekskl. målere), omkostninger ved nettab og eventuelle øvrige omkostninger, hvorpå netvirksomheden har valgt at foretage tidsdifferentiering. Efter fordelingen af provenu pr. spændingsniveau på henholdsvis lav-, høj- og spidslast beregnes de enkelte tidstariffer ud fra netvirksomhedens samlede lastfordeling. For C-kunder beregnes der ligeledes en enhedstarif. Beregningerne er baseret på de på faneblad 5 Stamoplysninger indtastede lastfordelinger.

38 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side Kontrolark Der er i modellen indbygget en række kontroller, der skal være med til at sikre indre sammenhæng i modellen, samt at der er foretaget alle de nødvendige valg og indtastninger. Som udgangspunkt er det ikke nødvendigt at forholde sig til kontrolarket, idet der øverst på tarifbladet vil stå, om de indbyggede kontroller indikerer, at der er fejl i de indtastede oplysninger eller om der mangler at blive foretaget at valg. I dette tilfælde vil kontrolarket kunne hjælpe med at finde frem til, hvor fejlen er. Kontrolarket er opbygget således, at der er nogle generelle kontroller, der sikrer, at provenuet fra de beregnede abonnementer og tariffer svarer til det på faneblad 3 Indtægtsgrundlag anførte beløb til tarifering. Der er særskilt beregning heraf for henholdsvis en flad tarifstruktur og for en tidsdifferentieret tarif. Beregningerne fremgår af særskilte skemaer nederst på kontrolarket. Udover de generelle kontroller er der en række kontroller for hvert faneblad. Hvis det på tarifbladet angives, at der er fejl i beregningen, kan man på kontrolarket i kolonnen Check se, hvilket faneblad fejlen vedrører. Der er desuden et link til det sted, hvor der typisk vil opstå fejl.

39 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 39

40 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side Specifikation af omkostningskategorier, fordelingsnøgler og prisstruktur I dette afsnit angives en specifikation af omkostningskategorier og det angives hvilke fordelingsnøgler og prisstruktur det anbefales at benytte. Der er nærmere redegjort for de overvejelser, der er gjort for den valgte fordeling af omkostningskategorier på spændingsniveauer samt for valget af prisstruktur. Herunder for valgt af abonnementsbetaling versus forbrugsafhængig betaling (kwh), samt om en given omkostningskategori bør afholdes af kunden på et enkelt spændingsniveau eller af alle kunder, der får elektricitet transporteret på det givne og lavere spændingsniveauer (dvs. indregnes i den nedadløbende tarif, kaldet vandfald ). Afsnittet er opbygget således, at betragtninger vedrørende ovenstående er beskrevet for hver enkelt omkostningskategori. Som følge heraf vil der være flere mere eller mindre enslydende afsnit, men da afsnittet er tænkt som et opslagsværk, som kan anvendes i forbindelse med brugen af tarifberegningsmodellen, er dette fundet mest hensigtsmæssigt. Som hovedregel er omkostninger, der knytter sig til kundeforholdet, indregnet i abonnementsbetalingen, mens omkostninger, der er forbrugsafhængige, er indregnet i den forbrugsafhængige betaling. Hvis omkostninger ikke umiddelbart kan siges at knytte sig til kundeforholdet eller er forbrugsafhængige, kan der vælges mellem flere alternative nøgler til fordeling af omkostningerne 12.1 Driftsomkostninger Driftsomkostningerne opdeles i følgende hovedkategorier: - Drift og vedligehold af nettet - Teknisk kundesupport - Planlægning og overvågning af nettet - Målere og måleradministration - Kundeadministration - Generel administration - Energibesparelser - Omkostninger ved nettab - Øvrige omkostninger I modellen er der mulighed for at specificere dele af disse omkostninger på underkategorier. Dette er relevant i tilfælde, hvor man ønsker at anvende forskellige fordelingsnøgler til forskellige omkostningselementer. Det kan eksempelvis være, at en del af omkostningerne kan opdeles direkte på spændingsniveau mens man for de resterende underkategorier anvender en fordelingsnøgle.

41 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 41 Nedenfor er indholdet af de enkelte omkostningskategorier beskrevet Omkostninger til drift og vedligehold af nettet Omkostninger vedrørende drift og vedligehold af nettet omfatter den løbende drift og vedligeholdelse af kabler, luftledninger, hovedstationer, netstationer, koncentrationer mv. Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Omkostninger til drift og vedligeholdelse fordeles på spændingsniveauer via anvendelse af en direkte fordeling eller via nøglen transporterede kwh. Ofte vil det være tilfældet, at en del af omkostningerne kan fordeles direkte på spændingsniveauer mens en anden del må fordeles ved anvendelse af fordelingsnøglen. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Transporterede kwh udtrykker, at omkostninger til drift og vedligeholdelse af elnettet drives af transporteret energimængde. Valg af prisstruktur: Omkostninger til drift og vedligeholdelse for A- og B- og C-kunder indregnes i den forbrugsafhængige betaling. For såvel A og B-kunder skal omkostningerne indregnes i den nedadløbende tarif, således at fx C-kunder også bidrager til drift og vedligeholdelse af , og 10 kv nettet Teknisk kundesupport Teknisk kundesupport vedrører omkostninger til håndtering af kundehenvendelser i forbindelse med driftsproblemer. Såfremt det er muligt at udskille omkostninger til teknisk kundesupport, bør dette placeres i sin egen underkategori. Hvis dette ikke er muligt, vil disse omkostninger indgå i "omkostninger til drift og vedligehold af nettet", jf. afsnit Alternativt under planlægning og overvågning af nettet, jf. afsnit Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Omkostninger til teknisk kundesupportfordeles på spændingsniveauer via direkte fordeling eller via antal kunder. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Antal kunder udtrykker, at omkostningerne til teknisk kundesupport drives af antallet af kunder. Valg af prisstruktur: Omkostninger til drift og vedligeholdelse for A- og B- og C-kunder indregnes i den faste betaling 12.2 Planlægning og overvågning af nettet Planlægning og overvågning omfatter omkostninger til netovervågning og support, netplanlægning samt beredskab. De er tæt relateret til drifts- og vedligeholdelsesomkostningerne. Der kan være forskellig praksis i forhold til hvornår en omkostning kategoriseres under drift og vedligehold og hvornår den kategoriseres under

42 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 42 planlægning og overvågning. Planlægning og overvågning indeholder alle underkategorier beskrevet i afsnit Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Omkostninger til planlægning og overvågning fordeles på spændingsniveauer via direkte fordeling eller via transporterede kwh. Omkostningerne vurderes hverken at være udelukkende forbrugsafhængige eller afhængige af kundeforholdet. I modellen er det valgt, at omkostninger til planlægning og overvågning fordeles på spændingsniveauer forholdsmæssigt ud fra transporterede kwh. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Valg af prisstruktur: Omkostninger til planlægning og overvågning for A- og B- og C-kunder skal indregnes i den forbrugsafhængige betaling. For såvel A og B-kunder skal omkostningerne indregnes i den nedadløbende tarif, således at fx C-kunder også bidrager til drift og vedligeholdelse af , og 10 kv nettet Netovervågning og support Omfatter netovervågning i døgnets 24 timer samt håndtering af nødvendige driftsmæssige dispositioner i tilfælde af akut opståede forstyrrelser i nettet Netplanlægning Omfatter omkostninger til den mere langsigtede netplanlægning, herunder bl.a. udarbejdelse af planer og budgetter for vedligeholdelse og udbygning af nettet og kontakt til myndigheder og offentlighed og branchearbejde (Dansk Energi og Energinet.dk) Beredskab Omfatter omkostninger til overholdelse af beredskabsforpligtigelserne, jf. bekendtgørelse om beredskab for elsektoren og Energinet.dk's retningslinjer, og omfatter eksempelvis håndtering af vagt- og beredskabsplaner og håndtering af øvelser. Omkostninger til beredskab kan alternativt placeres under netovervågning og support i det tilfælde, hvor det datamæssigt ikke er muligt at adskille disse to Målere, måleradministration og leverandørskift Omkostninger til målere og måleradministration (ekskl. afskrivninger) drift og vedligehold af elmålere samt hjemtagning og validering af målerdata. Omkostninger til målere og måleradministration (ekskl. afskrivninger) indeholder omkostningskategorier specificeret i afsnit Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur:

43 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 43 Valg af fordelingsnøgle: Omkostninger til målere og måleradministration (ekskl. afskrivninger) fordeles på spændingsniveauer via antal kunder eller via direkte fordeling eller via hjælpenøgle (skematiseret direkte fordeling) Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Antal kunder udtrykker, at omkostninger til målere og måleradministration drives af antallet af kunder. Hjælpenøglen korrigerer omkostningerne for de enkelte kundetyper ud fra forskelle i omkostningerne til administration af forskellige typer målere Valg af prisstruktur: Omkostninger til målere og måleradministration for A- og B- og C- kunder indregnes i den faste betaling. Dette skyldes, at omkostningerne primært knytter sig til kundeforholdet Drift og vedligeholdelse af målere Omfatter den løbende drift og vedligeholdelse af målere, herunder fejlretning, udskiftninger og opsætning af nye målere. Omkostningerne omfatter også omkostninger forbundet med opretholdelse af måleransvaret, jf. målerbekendtgørelse om måleteknisk kontrol med elmålere (stikprøver og revisionsudbytninger) Indhentning og validering af måledata Omfatter indhentning og validering af måledata for skabelonafregnede og timeafregnede kunder i henhold til markedsforskrifterne, hovedsageligt: Udsendelse af aflæsningskort og modtagelse heraf, daglig overvågning og hjemtagning af målerdata, herunder teleomkostninger, validering og estimering af målerdata. Desuden omfatter kategorien omkostninger til håndtering af leverandørskifte. Da kan være mærkbar forskel i omkostninger afhængigt af aflæsningsform, er der udviklet en hjælpenøgle, som gør det muligt at fordele omkostningerne på de enkelte kundegrupper Kundeadministration Omkostninger til kundeadministration omfatter omkostninger til kundeafregning, kundecenter m.m. Omkostninger til kundeadministration indeholder omkostningskategorier specificeret i afsnit Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur:

44 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 44 Valg af fordelingsnøgle: Omkostninger til kundeadministration fordeles på spændingsniveauer via antal kunder eller via direkte fordeling eller via hjælpenøgle (skematiseret direkte fordeling) Omkostninger til kundeadministration omfatter omkostninger til kundeafregning m.m. og vurderes i langt overvejende grad at afhænge af antal kunder, antal regninger osv. På baggrund heraf er det i modellen valgt, at omkostninger til kundeadministration fordeles på spændingsniveauer forholdsmæssigt ud fra antal kunder. Enhedsomkostningerne kan være forskellige for forskellige typer kunder, hvorfor der er mulighed for at anvende en hjælpenøgle, der korrigerer herfor. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Valg af prisstruktur: Omkostninger til målere og måleradministration for A- og B- og C- kunder indregnes i den faste betaling. Det skyldes, at omkostningerne primært knytter sig til kundeforholdet og afhænger af antal kunder Kundecenter Omfatter håndtering af kundehenvendelser. Dette dækker over frontline (håndtering af kundehenvendelser, flytninger, energirådgivning mv.) og backline (administrationsopgaver vedrørende kunder dvs., behandling af klager, diverse sager og udredninger, kundetilfredshedsundersøgelser mv.) Afregning Omfatter omkostninger forbundet med fakturering, indbetalinger og inddrivelse (behandling af inkasso- og fogedsager og lign..) mv Kreditvurdering Omkostninger forbundet med kreditvurdering (fastlæggelse af kreditvurderingspolitik og individuel kreditvurdering af enkeltstående kunder). Kreditvurdering kan indgå i afregning (jf. afsnit ) såfremt der ikke haves særskilt opgørelse af denne omkostningspost Generel administration Omkostninger til generel administration omfatter omkostninger vedrørende netvirksomhedens ledelse, personaleadministration, økonomifunktion mm. Omkostninger til generel administration kan bl.a. indeholde: - Omkostninger til medarbejdere ansat i eller udlånt til netvirksomheden - Omkostninger til HR, Marketing, QHSE mv. - Omkostninger til koncernledelse. - Omkostninger til it-udvikling og it-udviklingsprojekter, samt omkostninger til mindre systemer

45 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 45 - Husleje mv. Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Omkostninger til generel administration fordeles på spændingsniveauer via antal kunder eller via transporterede kwh eller via direkte fordeling Omkostninger til generel administration vurderes hverken at være decideret forbrugsafhængige eller afhængige af kundeforholdet. Det er valgt, at omkostninger til generel administration fordeles på spændingsniveauer forholdsmæssigt ud fra antal kunder/installationer eller via en direkte fordeling, der beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Det er samtidigt muligt at fordele omkostninger til generel administration på spændingsniveauer forholdsmæssigt ud fra antal transporterede kwh. Valg af prisstruktur: Som udgangspunkt indregnes omkostninger til målere og måleradministration for A- og B- og C-kunder i den faste betaling, idet fordelingsnøglen som udgangspunkt er antal kunder. I det omfang omkostningerne fordeles efter transporterede kwh bør omkostningerne lægges på den forbrugsafhængige betaling. For såvel A og B-kunder skal omkostningerne alene indregnes i tariffen for den aktuelle kundekategori. Dermed skal prisstrukturen Alene A- kunder og Alene B-kunder anvendes Energispareindsats Omkostninger til energispareindsatsen omfatter omkostninger til realisering af elnetvirksomheders energispareforpligtigelse. Ved fastlæggelse af fordelingsnøgler og prisstruktur adskiller energispareaktiviteter sig fra virksomhedernes øvrige aktiviteter. Omkostninger til energispareaktiviteter kan hverken kategoriseres som værende forbrugsafhængige eller afhængig af kundeforholdet. På den ene side realiseres energibesparelser uden for eget forsyningsområde samt i andre forsyningsarter. Dermed er der ikke et direkte link mellem den ydelse som kunderne (i eget forsyningsområde) modtager og de omkostninger som netvirksomheden afholder. Det er derfor vanskeligt at anvende et omkostningsægte princip ved tarifering af energibesparelser, hvor den enkelte kunde afholder de omkostninger han giver anledning til. På den anden side er netvirksomheders individuelle energispareforpligtigelse (internt i branchen) fordelt i forhold til transporteret energimængde. Øget energitransport vil dermed øge den enkelte virksomheds individuelle forpligtigelse (uden nødvendigvis at øge branchens samlede forpligtigelse). Af disse årsager er der valgt et princip hvor halvdelen af de samlede omkostninger til energispareaktiviteter knyttes til kwh betalingen mens den anden halvdel knyttes til kundeforholdet.

46 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 46 Omkostninger til realisering af energispareforpligtigelsen vedrører (jf. kapitel 3 i bekendtgørelse nr. 677 af 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder), at net- og distributionsvirksomhederne skal sikre, at der realiseres dokumenterbare energibesparelser i et omfang, der mindst opfylder energibesparelsesmålsætninger for årene Omkostninger vedrørende lovpligtige rådgivnings- og informationsaktiviteter (jf. kapitel 2 i bekendtgørelse nr. 677 af 2010 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder) er ikke indeholdt i denne kategori. Disse omkostninger er indeholdt under de øvrige omkostningsposter Faste omkostninger til energispareindsatsen Halvdelen (50 pct.) af omkostninger til energispareindsatsen (omfatter aktiviteter specificeret i afsnit 12.6) skal henføres som faste omkostninger til energispareindsatsen. Det anbefales at anvende følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Faste omkostninger til energispareindsatsen skal på spændingsniveauer via antal kunder. Valg af prisstruktur: Faste omkostninger til energispareindsatsen skal for A- og B- og C- kunder indregnes i den faste betaling Variable omkostninger til energispareindsatsen Halvdelen (50 pct.) af omkostninger til energispareindsatsen (omfatter aktiviteter specificeret i afsnit 12.6) skal henføres som variable omkostninger til energispareindsatsen. Det anbefales at anvende følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Variable omkostninger til energispareindsatsen skal på spændingsniveauer via transporterede kwh. Valg af prisstruktur: Variable omkostninger til energispareindsatsen skal for A- og B- og C- kunder indregnes i den forbrugsafhængige betaling. For såvel A og B-kunder skal omkostningerne alene indregnes i tariffen for den aktuelle kundekategori. Dermed skal prisstrukturen Alene A-kunder og Alene B-kunder anvendes Omkostninger ved nettab Omkostninger til nettab omfatter omkostninger vedrørende energitab i elnettet som følge af varmetab og målefejl. Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur:

47 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 47 Valg af fordelingsnøgle: Omkostninger ved nettab fordeles på spændingsniveauer via transporteret kwh eller via direkte fordeling Nettabet vurderes at være forbrugsafhængigt (afhængigt af belastningen af nettet) og omkostninger til nettab henføres derfor til spændingsniveauer via transporteret kwh. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Valg af prisstruktur: Ved valg af prisstruktur er omkostninger til nettab indregnet i den forbrugsafhængige betaling, idet nettabet er forbrugsafhængigt. Det er valgt at indregne omkostninger til nettab i den nedadløbende tarif, således at fx C-kunder også bidrager til deres andel af nettabet på , og 10 kv niveau Øvrige omkostninger Omkostningskategorien øvrige omkostninger indeholder alle omkostninger der ikke er specificeret ovenfor i afsnit Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Afhængigt af omkostninger indeholdt i øvrige omkostninger vælges en passende fordelingsnøgle. Valg af prisstruktur: Afhængigt af omkostninger indeholdt i øvrige omkostninger vælges en passende prisstruktur Afskrivninger Afskrivninger opdeles i følgende hovedkategorier og er specificeret i afsnit : - Netaktiver, ekskl. målere - Målere - Driftsmidler og inventar - Bygninger, ekskl. transformerstationer - Øvrige afskrivninger Netaktiver, ekskl. målere Netaktiver, ekskl. målere omfatter afskrivninger på alle netaktiver eksklusive afskrivninger på målere, idet afskrivninger på målere har et andet karakteristikum end de øvrige netaktiver. Afskrivninger på netaktiver ekskl. målere vil typisk være registreret særskilt i netvirksomhedens anlægskartotek. Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur:

48 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 48 Valg af fordelingsnøgle: Afskrivninger til netaktiver, ekskl. målere fordeles på spændingsniveauer via anvendelse af en direkte fordeling eller via nøglen transporterede kwh. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Ved vurdering af hvilke afskrivninger der skal medtages på de enkelte spændingsniveauer, anbefales det at tage udgangspunkt i den i vejledningen afsnit 3 anførte skema. Dette skema tager udgangspunkt i de anlægskategorier, som Energitilsynet anvender. Investeringer i elnettet vurderes i vid udstrækning at være drevet af spidsbelastning og fordeling af afskrivningerne på de enkelte spændingsniveauer kan således også foretages via anvendelse af nøglen transporterede kwh. Historisk set har en række netvirksomheder anvendt tidsdifferentiering på denne omkostningskategori, og der er derfor i modellen fortsat er mulighed herfor. Valg af prisstruktur: Afskrivninger til netaktiver, ekskl. målere for A- og B- og C-kunder indregnes i den forbrugsafhængige betaling. For såvel A og B-kunder skal omkostningerne indregnes i den nedadløbende tarif, således at fx C-kunder også bidrager til afskrivninger af netaktiver, ekskl. målere på , og 10 kv nettet Målere Afskrivninger på målere er her anført som en særskilt omkostningskategori. Dette skyldes, at afskrivning på målere, modsat en række af de øvrige netaktiver, er afhængige af antal kunder. Afskrivninger på målere vil typisk være registreret særskilt i netvirksomhedens anlægskartotek. Imidlertid vil målerne typisk ikke være opdelt på 60-50, 10 og 0,4 kv niveau, men derimod i over og under 63 A (svarende til Energitilsynets opdeling). Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Afskrivninger til målere fordeles på spændingsniveauer via anvendelse af en direkte fordeling eller via nøglen Målerpris. Afskrivninger på målere fordeles ud fra en fordelingsnøgle, der dels tager udgangspunkt i forskelle i priserne på målerne, og dels tager hensyn til antal målere pr. spændingsniveau (fordelingsnøglen Målerpris). Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Valg af prisstruktur: Afskrivninger til målere for A- og B- og C-kunder indregnes i den faste betaling, idet antal målere og dermed afskrivninger på målere knytter sig til kundeforholdet.

49 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side Driftsmidler og inventar Driftsmidler og inventar omfatter afskrivninger på driftsmidler og inventar (fx servicebiler og kontormateriel). Det anbefales at anvende følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Afskrivninger til driftsmidler og inventar fordeles på spændingsniveauer via anvendelse af en direkte fordeling eller via nøglen Målerpris. Afskrivninger på driftsmidler og inventar kan ikke entydigt knyttes til at være forbrugsafhængigt eller afhængige af kundeforholdet. Henset til afskrivningernes karakter, er det valgt at fordele afskrivningerne på de enkelte spændingsniveauer ud fra transporteret kwh. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Valg af prisstruktur: Afskrivninger på driftsmidler og inventar for A- og B- og C-kunder indregnes i den forbrugsafhængige betaling og i den nedadløbende tarif. Dette skyldes en vurdering af, at driftsmidler og inventar knytter sig til brugen af nettet Bygninger, ekskl. transformerstationer Bygninger, ekskl. transformerstationer omfatter alle afskrivninger på bygninger. Afskrivninger på transformerstationer medtages under afskrivninger på netaktiver under afsnit Det anbefales at anvende følgende fordelingsnøgler og prisstruktur: Valg af fordelingsnøgle: Afskrivninger på bygninger, ekskl. transformerstationer fordeles på spændingsniveauer via anvendelse af en direkte fordeling eller via transporterede kwh. Afskrivninger på bygninger, ekskl. transformerstationer kan ikke entydigt knyttes til at være forbrugsafhængigt eller afhængige af kundeforholdet. Henset til afskrivningernes karakter, er det valgt at fordele afskrivningerne på de enkelte spændingsniveauer ud fra transporteret kwh. Direkte fordeling beror på en direkte registrering af omkostninger i netvirksomhedens bogholderi. Valg af prisstruktur: Afskrivninger på bygninger, ekskl. transformerstationer for A- og B- og C-kunder indregnes i den forbrugsafhængige betaling og i den nedadløbende tarif. Dette skyldes en vurdering af, at bygninger knytter sig til brugen af nettet Øvrige afskrivninger Omkostningskategorien øvrige afskrivninger indeholder alle afskrivninger der ikke er specificeret ovenfor i afsnit Det anbefales, at der anvendes følgende fordelingsnøgler og prisstruktur:

50 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 50 Valg af fordelingsnøgle: Afhængigt af afskrivninger indeholdt i øvrige afskrivninger vælges en passende fordelingsnøgle. Valg af prisstruktur: Afhængigt af afskrivninger indeholdt i øvrige afskrivninger vælges en passende prisstruktur Resultat af netvirksomhed før finansielle poster Resultat af netvirksomhed før finansielle poster beregnes (automatisk) som forskellen mellem indtægtsramme til tarifering og de budgetterede omkostninger. Resultat af netvirksomhed før finansielle poster udtrykker beløb til forrentningen af såvel virksomhedens egenkapital som fremmedkapital. Valg af fordelingsnøgle: Reguleringsmæssigt er resultat af netvirksomhed før finansielle poster knyttet til netaktiverne (som resultatet skal forrente). På baggrund af ovenstående fordeles beløbet til opkrævning på de enkelte spændingsniveauer på basis af en forholdsmæssig fordeling af den bogførte værdi af netaktiverne. Valg af prisstruktur: Ved valg af prisstruktur er resultat af netvirksomhed før finansielle poster indregnet i den forbrugsafhængige betaling, idet posten knytter sig til netaktiverne og dermed omkostningskategorien afskrivning på netaktiver, ekskl. målere, som er behandlet i afsnit Resultat af netvirksomhed før finansielle poster indregnes i den nedadløbende tarif, således at fx C-kunder også bidrager til forrentning af , og 10 kv nettet.

51 Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side Beregnede tariffer (output) Tariffer og abonnementer fremkommet ved benyttelse af tarifberegningsmodellen fremgår af fanebladet 1 Tarifblad. En opsplitning (dekomponering) af de enkelte elementer i tarif og abonnementer fremgår af fanebladet 2 Dekomponering.

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 BILAG TIL PUNKT 5 3. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S

Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Priser og vilkår AURA El-net ØE A/S Side 1 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Generelle vilkår... 4 Tarifprincipper og kundetyper... 5 Priser for C-kunder... 6 Priser for B-kunder... 7 Midlertidige installationer...

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder...

Priser og vilkår EnergiMidt Net A/S 1. juli 2015. Generelt... 2. Generelle vilkår... 3. Afgrænsning mellem kundetyper... 4. Priser for C-kunder... Indholdsfortegnelse Generelt... 2 Generelle vilkår... 3 Afgrænsning mellem kundetyper... 4 Priser for C-kunder... 5 Priser for B-kunder... 6 Priser for A-kunder... 7 Priser for øvrige kundetyper... 8 Priser

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven

Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder. af elforsyningsloven Vejledning om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven November 2006 Indholdsfortegnelse 0 Indledning 1 1 Hovedlinierne i den nye indtægtsrammeregulering

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI.

DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. DETTE DOKUMENT ER ET UDPLUK FRA KONTERINGSVEJLEDNING FOR NET- OG TRANSMISSIONSVIRKSOMHEDER, UDARBEJDET DECEMBER 2001 I REGI AF DANSK ENERGI. 6. Indberetning til Energitilsynet Netvirksomhederne skal på

Læs mere

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd

Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om. intern overvågning af ikke. diskriminerende adfærd Bårdesø og Omegns Elforsyning A.m.b.a. Årsberetning for 2013 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd 1 Indhold Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning...

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S pr. 1. oktober 2011 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation

Læs mere

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Ejby Elnet A.m.b.a. Program for intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd _Beskrivelse af implementering af bestemmelserne om intern overvågning 2012 Indhold 1 Indledning 2 2 Information til medarbejderne

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning

Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af. over-/underdækning Vejledning om varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Energitilsynets praksis om afvikling af over-/underdækning JUNI 2009 Energitilsynets sekretariat modtager løbende henvendelser om, hvordan en varmeforsyning

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg Punkt 4 Energitilsynets møde den 25. marts 2014 Dato: 25. marts 2014 Sag: 13/03742 Afd.: Detail & Distribution Sagsbehandler: /LBA Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S . Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4 kv målt... 5 B-kunder

Læs mere

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder

Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Fremme af fleksibelt elforbrug fra små og mellemstore kunder Seminar for netvirksomheder 3. oktober 2011 1 Baggrund Bredt ønske om mere fleksibelt elforbrug - Markedets prissignaler kan sikre en effektiv

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015

Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Tariffer TREFOR El-net A/S pr. 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder ikke timemålt transformerstation

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk

1. udgave 1. juli 2015 Bjerringbro Elværk. Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Priser og betingelser Bjerringbro Elværk Gældende pr. 1. juli 2015 Tilslutningsbidrag Under normale forsyningsforhold betales efter følgende kategoriopdelte bidrag ved tilslutning af en ny installation

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet.

Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold. Træder i kraft den 1.10.2014. Maj 2013. Rev. 1.0 2013 DATE. Energinet. Pseudo-forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Maj 2013 Rev. 1.0 Træder i kraft den 1.10.2014 2013 DATE NAME DATE NAME REV. DESCRIPTION PREPARED Energinet.dk 16954/11. Dok. 129089-13,

Læs mere

Introduktion til Engrosmodellen

Introduktion til Engrosmodellen Introduktion til Engrosmodellen Juni 2013 Dato - Dok.nr. 1 Intentioner med Engrosmodellen (Uddrag fra bemærkninger til lovforslaget fremsat 25. april 2012, gennemført ved LOV nr 575 af 18/06/2012) forbrugerne

Læs mere

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk

DataHub. Kraft i Vest. 27. September 2013. John Griem, Energinet.dk DataHub Kraft i Vest 27. September 2013 John Griem, Energinet.dk Overblik Om Energinet.dk Baggrund for at lave en DataHub DataHub ens funktionalitet Engrosmodellen Fakta om Energinet.dk Selvstændig, offentlig

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016

Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 Revisionsinstruks for investeringsregnskab 2014 Prisloft 2016 27. februar 2015 Indhold Kapitel 1 Introduktion... 3 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Prisloftbekendtgørelsens krav til investeringsregnskabet

Læs mere

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning

UDKAST 29112011. Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4 i lov om varmeforsyning Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 99 Offentligt UDKAST 29112011 Bilag 1 Varmeforsyningsvirksomhedens selvevaluering af overholdelse af regler i eller i medfør af kapitel 4

Læs mere

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012

TRE-FOR. Fyraftensmøde hos. den 28. marts 2012 TRE-FOR Fyraftensmøde hos den 28. marts 2012 Fyraftensmøde 2012 Program: 16.30: Velkomst og gennemgang af de udfordringer som elforsyningen står overfor ved etablering af et stigende antal VE-anlæg (solcelleanlæg

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det

Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Vejledning til a rsberetning om intern overva gning pa elomra det Indhold Vejledning til årsberetning om intern overvågning på elområdet... 3 0. Gennemførsel og kontrol af IO program... 4 Generel gennemgang

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 29. SEPTEMBER 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 17. august 2015 Detail & Distribution

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005

Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 (Elforsyning) Energinet.dk over Energitilsynet af 26. marts 2007 Energinet.dk s overskudsdisponering for regnskabsåret 2005 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg

VE-anlæg Sagsnr. 11/8. Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg VE-anlæg Sagsnr. 11/8 Vejledning om installationstilslutning af små VE-anlæg Vejledning: Installationstilslutning af små VE-anlæg side 2 1. Indledning...3 1.1. Afgrænsning...3 1.2. Læsevejledning...3 1.3.

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

SEF Net A/S Årsrapport 2010

SEF Net A/S Årsrapport 2010 SEF Net A/S Årsrapport 2010 CVR-nr. 25 11 91 50 Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Beretning 6 Årsregnskab 1. januar - 31.

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015

Vejledning i forhold til nettilslutningen af et solcelleanlæg. Version 60 MW pulje 19. marts 2015 Formål. Med hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg ønsker Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi at give en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning

Læs mere

Årsberetning for intern overvågning

Årsberetning for intern overvågning Årsberetning for intern overvågning gældende for Vestforsyning Net A/S Maj 2014 Jf. Elforsyningsloven 20a og bekendtgørelse (BEK nr. 980 af 06.10.2011) om program for intern overvågning skal net- og transmissionsvirksomheder

Læs mere

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S

Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Tariffer TRE-FOR EL-NET A/S og Forsyning A/S Indholdsfortegnelse: Side Fællesoplysninger... 2 C-kunder ikke timemålt... 3 C-kunder timemålt lavspændingsnet... 4 B-kunder timemålt transformerstation 0,4

Læs mere

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 26. oktober 2009 26-10-2009 VARME 4/0920-0304-0070 /MLD AffaldVarme Århus - genforhandling af frivillig aftale af 6. september 2007 om afvikling af overdækning

Læs mere

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008

L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 L 320/432 DA Den Europæiske Unions Tidende 29.11.2008 IFRS 8 Driftssegmenter GRUNDPRINCIP 1. En virksomhed skal give oplysninger, der gør det muligt for brugere af dens årsregnskab at vurdere arten og

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Midtfyns Elforsyning Amba.

Midtfyns Elforsyning Amba. Midtfyns Elforsyning Amba. Program for intern overvågning. (nov. 2009) 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungrende konkurrencemarked for el er, at adgangen til

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Økonomisk regulering af elnetselskaberne

Økonomisk regulering af elnetselskaberne 12 samfundsøkonomen nr. 1 marts 2012 Økonomisk regulering af elnetselskaberne Økonomisk regulering af elnetselskaberne De selskaber, der distribuerer el til husholdninger og virksomheder, reguleres gennem

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012

Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 Referat Energitilsynsmøde den 30. oktober 2012 16-11-2012 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 136 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser

Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Principperne for takstfastsættelse af tillægsydelser Styringsaftalen anviser de almindelige principper for beregning af takster for hovedydelser. I nedenstående beskrives de aftalte principperne for takstfastsættelse

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 L 48 Bilag 5 Offentligt Til L48 [Ændringsforslag stillet den {FREMSAT} Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning,

Læs mere

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 2. september 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Årsberetning om intern overvågning

Årsberetning om intern overvågning Årsberetning om intern overvågning år 2014 Side 1 af 6 0. Gennemførsel og kontrol af IO-programmet... 3 1. Forretningsmæssigt følsomme oplysninger... 3 2. Forretningsmæssigt fordelagtige oplysninger...

Læs mere

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser

Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser (Elforsyning) Østjysk Energi over Energitilsynet af 19. maj 2005 Østjysk Energi Nets ændring af betalingsbetingelser Fungerende nævnsformand, Professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, cand.jur.

Læs mere

Driftsoptimering af distributionsnettet

Driftsoptimering af distributionsnettet Driftsoptimering af distributionsnettet v/ Louise Jakobsen, DEFU Dansk Energi Net temadag, Vejle 24.november 2009 3 arbejdsgrupper 9 netselskaber er repræsenteret i projektet Formål med Driftoptimeringsprojektet:

Læs mere

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger

Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Revisionsinstruks af 10. juli 2015 om revision af priseftervisninger Indledning Anlæg og virksomheder nævnt i 1, stk. 1, i anmeldelsesbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1282 af 5. december 2014) skal

Læs mere

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne

Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne Bilag 1 Detailmarkedet for el til forbrugerne 1 KAPITEL 1 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har i dette bilag uddybet udvalgte beregningerne i rapporten om markedet for el til forbrugerne. Bilaget er

Læs mere

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning

Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Vejledning til delt hjemmeside vedr. Intern Overva gning Indhold Indledning... 2 Koncernens indgangsportal navn... 4 Koncernens indgangsportal reklamer mm.... 4 Netselskabets hjemmesideområde navn... 5

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

NOTATARK- Solceller, VE og energi

NOTATARK- Solceller, VE og energi NOTATARK- Solceller, VE og energi Indledning Tilbage i 2011 og 2012 var der godt gang i solcelleanlæggene i Danmark. Byrådet besluttede i 2013 som en del af EU projektet ELENA at sætte for 10. mio. kr.

Læs mere

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors

I oplyser, at I ikke er enige i sekretariatets konklusioner vedrørende selvevalueringsrevisors Næstved Varmeværk Åderupvej 22-24 4700 Næstved Att: Jens Andersen 7. februar 2014 RJE Deres ref. Kære Jens Andersen Du har ved brev af 17. januar 2014 kontaktet sekretariatets direktør Finn Dehlbæk vedrørende

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

Priser, C1: Fast betaling: Antal elregninger pr. år: 1 4 5 kr./år kr./år kr./år Abonnement: 340,00 565,00 Abonnement, markvanding: 825,00

Priser, C1: Fast betaling: Antal elregninger pr. år: 1 4 5 kr./år kr./år kr./år Abonnement: 340,00 565,00 Abonnement, markvanding: 825,00 Privatkunder - Gældende fra 1. juli 2014 Forudsætninger C1-forbrugere (ekskl. moms, hvis ikke andet er oplyst): Elleverancen sker normalt fra lavspændingsnettet, 0,4 kv C1-priser: Installationer med et

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2013 April 2013 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2013 April 2013 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning

Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Vejledning til særskilt hjemmeside vedr. Intern overva gning Indhold Indledning... 2 Netselskabets hjemmeside navn... 4 Nethjemmeside påkrævede informationer... 5 Netselskabets hjemmeside reklamer mm....

Læs mere

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015

Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Statens Administration ydelser og betalingsmodel for Økonomiservicecentret (ØSC) 2015 Pr. 1. januar 2014 er ØSC overgået til en aktivitetsbaseret betalingsmodel. I 2015 inkluderes de ydelser, der tidligere

Læs mere

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer.

Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. 2 Rapporten er en redegørelse fra Arbejdsgruppen for dynamiske tariffer. Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser

Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser Til Sekretariatet for Energitilsynet USS/SHR 4. september 2014 Metodeanmeldelse af forskrift H3: Afregning af engrosydelser og afgiftsforhold Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse om netvirksomheders,

Læs mere

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning

NKE-Elnet A/S CVR/SE-nr. 27 41 28 23. Årsrapport 2007. Intern overvågning CVR/SE-nr. 27 41 28 23 Årsrapport 2007 Intern overvågning Årsberetning for intern overvågning og sikring af ikke-diskriminerende adfærd i NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved Tlf.: 55785150 Fax: 55785160

Læs mere

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015

Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 Revisionsinstruks for reguleringsregnskab 2013 Prisloft 2015 27. februar 2014 Indhold Kapitel 1 1.1 Formålet med instruksen... 3 1.2 Reguleringsregnskabets udformning.... 3 1.3 Indberetning af faktiske

Læs mere

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark

Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K att.: Frederikke Lett 26. oktober 2004 Sag 3/1302-0200-0102 / CP Deres ref.. Høring af udkast til lovforslag om Energinet Danmark Med skrivelser af 8. oktober

Læs mere

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a.

Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. (Varmeforsyning) Advokat Peter Schiøtz på vegne en række forbrugere over Energitilsynet Prisberegning hos Hyllinge Menstrup Kraftvarmeværker A.m.b.a. Nævnsformand, cand. jur. Jørgen Nørgaard Professor,

Læs mere

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2

Whitepaper. Indledning 2 Automatisk indtægtsføring uden TimeLog EVM 2 Automatisk indtægtsføring med TimeLog EVM 2 Juni 2011 Whitepaper Dette dokument beskriver, hvornår der sker automatisk indtægtsføring i TimeLog Project med eller uden udvidelsen TimeLog EVM. Indledning 2 uden TimeLog EVM 2 med TimeLog EVM 2 Tabel

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere