Bioressourcer INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bioressourcer INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN"

Transkript

1 Bioressourcer INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN

2 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 7 Vision og mål 7 Investeringsområder 8 Investeringskriterier 9 Innovationsfondens formål og strategi 10 Referencer 11

3 Introduktion Bioressourceområdet har i Danmark udviklet sig fra landbaseret og marin primær produktion til også at være en meget diversificeret teknologibaseret industriel produktion. Danmark er indenfor bioressourceområdet et stærkt videnssamfund og besidder specialistviden indenfor bl.a. effektivitet, cirkulær økonomi, fødevaresikkerhed og dokumentation, bæredygtighed og dyrevelfærd. Det danske brand indenfor bioressourceområdet står stærkt i forhold til kvalitet og troværdighed. Bioressourceområdet udgør en stor eksport andel, og udgør en betydelig del af dansk økonomi, ikke mindst ved også at muliggøre vækst i landdistrikterne. Udfordringer indenfor miljø- og klimapåvirkning og de globale behov efter flere fødevarer, mere bæredygtigt protein, højteknologisk optimeret produktion og anvendelse, biobaserede alternativer til fossile varer, og smartere anvendelse af ressourcerne kræver nytænkning indenfor branchen. Fødevarebranchen er et erhverv med stærke traditioner, og i transformationen til at kunne levere i fremtiden vil der være brug for at der arbejdes på tværs af delområder og sektorer indenfor og udenfor fødevarebranchen, for at give området mulighed for at hente og udnytte viden, overkomme udfordringer og udnytte de globale muligheder for vækst. Innovationsfonden vil bruge denne bioressourcestrategi som grundlag for investeringer i at styrke udviklingen af hele værdikæden frem mod sundere, og sikrere fødevarer til forbrugerne og samtidig sikre bæredygtig og værdiskabende anvendelse af bioressourcerne, herunder: Sikre optimal værdi samtidigt med reduceret miljøbelastning og ressourceforbrug, blandt andet gennem øget fokus på cirkulær økonomi Styrke danske kompetenceområder inden for teknologi og forretning Skabe ny viden, nye teknologier, løsninger, services, forretningsmodeller og nye værdikæder Sikre øget effektivitet i alle produktionsled gennem udvikling af nye processer, teknologier mv. målrettet den biobaserede produktion Omlægge/eller styrke Danmarks industrielle styrkepositioner inden for bioressourcer Styrke fokus på forbrugerne, herunder produktudvikling af fødevarer der retter sig mod nydelser og oplevelser Helt overordnet skal investeringerne skabe værdi i det danske samfund gennem at skabe vækst og arbejdspladser, samt viden med potentiale for at understøtte den fortsatte udvikling af en sektor i løbende omstilling. Innovationsfondens investeringsstrategi for bioressourcer tager udgangspunkt i fondens lovgrundlag, Danmarks Statistik samt diverse analyser og rapporter fra blandt andre OECD, EU, FN og Produktivitetskommissionen. Desuden er der indhentet input til strategien fra møder med forskere, virksomheder, organisationer, ministerier og styrelser, herunder fra arbejdet med Forsk2025. Sammen med input fra finansloven danner investeringsstrategien grundlaget for hvordan Innovationsfonden vil investere inden for Bioressourceområdet. Bioressourcer 3

4 Definition Bioressourceområdet er bredt, og defineres som området for ressourcer af biologisk oprindelse og deres anvendelse. Innovationsfonden har valgt en definition, der inkluderer fødevareområdet, som illustreret i Figur 1. Figur 1: Bioressource området er defineret som ressourcer af biologisk oprindelse og deres anvendelse, herunder også fødevarer. Bioressourceområdet indeholder en række væsentlige delområder som illustreret i figur 2. Teknologi og data Sundhed, livstil og ernæring Forbrugerne og påvirkning Service Primær produktion Processer og udstyr Forarbejdning og forædling Logistik, opbevaring og transport Klima og miljø Sidestrømme og kaskadeudnyttelse Ingredienser Figur 2: Overordnede områder indenfor bioressourceområdet. Pilene i midten markerer, et fælles er fokus på cirkulær økonomi. Delområderne kan alle have indflydelse på hinanden. Bioressourcer 4

5 Mange af delområderne er tværgående, overlappende, påvirker hinanden og er indbyrdes afhængige, og hvert af delområderne dækker betydelige strategiske aktiviteter. Flere af delområderne har desuden overlap med andre af Innovationsfondens fagområder, og i takt med at nye teknologier og segmenter udvikles stiger behovet for tværsektorielt samarbejde. Beskrivelse Globalt set er den biobaserede produktionssektor under pres, og høstudbytterne er under forandring. Det skyldes dels klimaændringer, pres på vandressourcer samt på landbrugsjord og ressourcer, som for eksempel fosfor. Figur 3: Gennemsnitlige ændringer i høstudbyttet, forårsaget af temperaturændring på 3 o C (Ref: World Ressource Institute) Samtidigt ændres befolkningstæthed og demografi. Der kommer markant flere unge i Afrika og Indien, samtidigt stiger andelen af ældre i den vestlige verden, samt Kina og Japan. Dertil kommer, at der bliver flere og flere konkurrerende anvendelser af jorden til f.x. biofuels og biologisk baserede komponenter. Med flere af disse ændringer følger ændrede behov, vaner og efterspørgsel. Høstudbytterne må globalt set vokse af nødvendighed. Som en reaktion ses en stigende global bevågenhed omkring bæredygtig biologisk produktion, og samtidig global efterspørgsel på løsninger der afkobler øget biologisk produktion fra øget belastning på miljøet. I Danmark ses et stærkt fald i antallet af landbrug i 2016 var der ca tilbage mod ca i Produktionen er dog stort set uændret; således har mælkeproduktionen holdt sig på næsten samme niveau siden 2006 (4,5 5 mia. kg mælk). Danmark er således stadig blandt de 10 globalt førende fødevareklynger målt på størrelsen af beskæftigelsen. Fødevaresektoren er endvidere præget antal andelsselskaber, hvoraf 4 store udgør ca. halvdelen af fødevareindustrien. Bioressourceområdet udgør en stor eksport andel, ca. 20 % af vareeksporten eller omkring 166 Mia. kr. i år Sektoren udgør således en stor Bioressourcer 5

6 andel af dansk økonomi, herunder eksporten. Samtidig har betydningen af en stabil og høj fødevareproduktion vist sit værd under finanskrisen, hvor denne sektor ikke blev udsat for samme fluktuationer, som mange andre sektorer. Området er en hjørnesten i den danske samfundsøkonomi. Bioressourceområdet i Danmark er kendetegnet ved en stærk tradition for effektive produktionsprocesser. For fødevare- drikke- og tobaksvareindustrien har der dog vist sig et langvarigt fald i produktiviteten, som det fremgår af en opgørelse fra produktivitetskommissionen. Samtidigt er andelen af ansatte med en lang videregående uddannelse indenfor bioressourceområdet relativt lav, som illustreret i figur 4. Nyere tal for landbruget og fødevarevirksomheder tyder dog på at produktiviteten er i kraftig fremgang. Figur 4: Gennemsnitlig årlig produktivitetsvækst og andelen af de ansatte med lang videregående uddannelse (Danmark op i gear, DI (2013). En kortlægning viser, at forskning i biologiske ressourcer er en af Danmarks forskningsmæssige styrkepositioner sammenlignet med gennemsnittet i OECD. De stærke, om end fragmenterede, forskningsmiljøer og industrielle styrkepositioner giver et godt potentiale, men taler samtidigt for nødvendigheden af en fortsat forsknings-og udviklingsindsats for at udbygge de danske styrkepositioner. Ingrediensindustrien er et godt eksempel på en sektor med fortsat stort globalt potentiale, medens f.eks. den biologiske produktion udsættes for pres i form af forbrugernes fortsat øgede krav til bæredygtighed. Samtidigt ses der en trend i retning af at udvikle og tilbyde services frem for fremstilling af produkter (fra tangibles til intangibles ). Det moderne Danmarks velstand skabes hovedsageligt i servicesektoren, der står for over tre fjerdedele af både beskæftigelsen og den samlede årlige værditilvækst i samfundet. Bioressourcer 6

7 De uundgåelige globale drivere kombineret med de danske styrker, giver et stort potentiale i at arbejde mod en forøget værdidannelse og samtidig omkostningseffektiv grøn omstilling, et fokus på globale forbrugere, sundhed og livsstil, et fokus på teknologier til løsning af miljøudfordringer, f.eks. reduktion af emission fra landbrug og i det hele taget nye muligheder på tværs af sektorer. Eksempelvis er det lykkedes at øge produktionen i landbruget imens miljøbelastningen er faldet. Udover den globale efterspørgsel på løsninger til effektiv og bæredygtig udnyttelse af bioressourcerne vil sådanne løsninger også være relevante i dansk kontekst med vores geografiske udstrækning. Endvidere kan værdiskabende teknologi og viden sælges over hele verden. Modige spring i vidensniveau og teknologi kræver risikovillige investeringer, og her ser Innovationsfonden en særlig opgave i samarbejde med virksomheder og institutioner. Hvorfor investerer Innovationsfonden? Bioressourcesektoren er et vigtigt eksporterhverv med potentiale for vækst. Det er et vigtigt område for Danmark, og Innovationsfonden vil gerne styrke området og udnytte potentialerne fremover. Fondens formål er at skabe vækst og arbejdsplader, og vi ser ingen modsætning mellem samtidigt at skabe viden og skabe værdi. Innovationsfondens investeringer inden for bioressourcer skal styrke den fortsatte udvikling af sunde og sikre fødevarer, foder samt andre biobaserede produkter samt sikre en effektiv og bæredygtig anvendelse af bioressourcerne, herunder: Styrke danske kompetenceområder inden for teknologi og forretning Skabe nye teknologier, løsninger, services og forretningsmodeller Fokusere på nye værdikæder og øget værdiskabelse Sikre øget værdi samtidigt med reduceret klima- og miljøpåvirkning Udvikle danske styrkepositioner, herunder økologi, i en stigende global konkurrence Vision og mål Innovationsfonden ønsker at understøtte de nationale og globale muligheder i udvikling og vækst i bioressourcesektoren og samtidigt fokusere på en afkobling mellem vækst i værdi fra klima- og miljøbelastning. Her er cirkulær økonomi et centralt element i bioressourcesektoren. Cirkulær økonomi skal være innovativ og hvile på et økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt grundlag, bestående af bæredygtig biomasse, kaskadeudnyttelse, øget værdiskabelse samt recirkulation af næringsstoffer. Derfor vil Innovationsfonden fremme samarbejde mellem faglige og industrielle styrkepositioner, mellem offentlige og private aktører, på Bioressourcer 7

8 tværs af værdikæder og på tværs af sektorer og delområder jfr. figur 2. På det operationelle niveau vil vi lægge vægt på udvikling af, og anvendelse af mere enkle og fleksible samarbejdsformer, således at vi udnytter det fulde potentiale i udveksling af viden på tværs af virksomheder og organisationer. Innovationsfonden vil fremme udvikling af ny viden og smartere løsninger, inden for teknologi, produkter og services; fremme skabelsen af flere nye virksomheder, og flere vækstvirksomheder gennem fokus på iværksætteri og entreprenørskab. Innovationsfonden ønsker desuden at fremme et bredere syn på produkter til også at omfatte services, teknologier og forretningsmodeller som et led i at fokusere på en højere værdidannelse Investeringsområder Investeringerne skal medvirke til at skabe øget vækst og beskæftigelse inden for bioressource branchen og herunder medvirke til at styrke danske virksomheders konkurrenceevne på det globale marked. Investeringerne skal desuden bidrage til øget innovationsevne og forbedret produktivitetsudvikling med afsæt i tværfaglige samarbejder, meget gerne med andre brancher og vidensområder. Eksempler på centrale emner er: Nye finansielle muligheder inden for branchen, som kan bakke op om modige, værdiskabende tiltag over hele værdikæden som omlægning af produktion, afprøvning af nye teknologier eller at udvikle nye afgrøder/ råvarer/services, herunder udvikling af bioraffinering af biologiske ressourcer, der kan anvendes i nye værdikæder Innovationsfonden vil investere i løsninger der bidrager til: At understøtte udvikling af sunde, sikre og velsmagende kvalitetsprodukter, både til gavn for individet og for samfundet. (Fødevaresikkerhed, kost og forebyggelse) At videreudvikle Danmarks industrielle styrkepositioner inden for bioressourcer Værdiskabelse gennem nye produkter, services, processer og innovative markeder Øget produktivitet og værdiskabelse inden for produkter og services Samarbejder på tværs af industrier, sektorer, kompetenceområder og forskningsområder for blandt andet at styrke innovation gennem videndeling og inspiration Øget videnoverførsel til og mellem videninstitutioner, organisationer og virksomheder At styrke afkoblingen af øget værditilvækst fra miljøbelastning, blandt andet gennem integrerede teknologier, nye forretningsområder og cirkulær økonomi At understøtte en integreret tankegang på tværs af sektorer (e.g. cirkulær økonomi, kaskadeudnyttelse) Bioressourcer 8

9 Investeringskriterier Innovationsfonden investerer i bioressource-innovationsprojekter, som har en klar modtager eller aftager for øje i Danmark og/eller internationalt og/eller kan blive attraktive at investere i for andre. Aftager kan med fordel være en del af projektet, men det er ikke et krav. Behovene skal være klare og udækkede, og værdiskabelsen skal være målbar. Innovationsfonden lægger i prioriteringen vægt på projekter med innovative løsninger til udækkede behov i globale markeder, med fokus på aftagerne. Produktivitet gennem anvendelse af viden Nye teknologier, produkter og services, gerne med risici men med stor værdiskabelse Fokus på vækst, herunder iværksætteri og entreprenørskab Samarbejder på tværs Klart definerede mål Velorganiserede projekter Innovationsfonden vil investere i store dele af udviklingsforløbet. For projekter med forskningstyngde lægger vi vægt på teknologisk nyhedsværdi, originalitet og videnskabelig excellence. For projekter tættere på markedet lægger vi vægt på implementering, indsigt i markedet og evne til løbende at tilpasse sig forholdene i en sektor under transformation. Innovationsfonden investerer generelt ikke i projekter, der ikke har en defineret aftager for øje. Det vil sige en bruger, som på et senere tidspunkt med stor sandsynlighed vil aftage, reinvestere, overtage eller sælge resultatet af projektet. Bioressourcer 9

10 Desuden investerer fonden ikke i projekter, der: Ikke indeholder en valid plan for implementering Mangler en realistisk plan for løsning af lovgivningsmæssige og etiske udfordringer Udelukkende har ny viden, som endemål og som stopper, når Innovationsfondens investering ender. Innovationsfonden vurderer desuden altid, om de rette faglige kompetencer er til stede i projektet og herunder ser fonden på ledelseskompetencer og om projektet er organiseret, så det er realistisk at gennemføre. For bioressourceområdet vægtes rammerne for implementering særligt, herunder relation til samfund og forbrugere samt lovgivning. Fonden ser derfor positivt på inddragelse af forbrugernes indsigt, holdning og vaner, for at sikre samfundsrelevans og implementeringsmulighed af projektets resultater. Det forventes, at projekterne er beskrevet i relation til både den eksisterende og andre nye konkurrerende teknologier i det pågældende faglige område set i relation til den globale konkurrence. Alle løsninger bliver vurderet ud fra deres gennemførlighed, ambitionsniveau, teknologimodenhed (afhænger af problemet, men i alle tilfælde forventes TRL (Technology Readyness Level) samt SRL (Societal Readyness Level) at være større end 2. Hvis SRL er lav, skal det beskrives hvorledes en realistisk overgang til en samfundsmæssig tilpasning vil foretages. Som opsummering vil Innovationsfonden gerne investere i projekter på tværs af hele værdikæden, og som har høj risiko og fokus på innovation. Fonden foretrækker projekter: Der adresserer en veldefineret udfordring Med klare mål herunder definerede produktegenskaber, klar positionering og brugerinvolvering Med global nyhedsværdi ikke kun først i Danmark Der har en klar værdiskabelse Hvor teknologikoncepterne er formuleret tydeligt (TRL > 2) Der har en troværdig gennemførlighed med: solid videnskabelig forankring solide faglige og ledelsesmæssige kompetencer Med en effektiv projektopbygning og -styring (governance) Innovationsfondens formål og strategi Danmark skal blive bedre til at konkurrere på forskning og innovation, udnytte sine særlige styrker og potentialer samt skabe en ny kultur for samarbejder mellem den offentlige sektor og private virksomheder. Dette inkluderer også udvikling af nye løsninger på globale, samfundsmæssige udfordringer, der samtidig understøtter vækst og beskæftigelse i Danmark. Bioressourcer 10

11 Innovationsfondens primære opgave er at omsatte viden, samfundsudfordringer og innovationsbehov til konkrete projekter, partnerskaber og løsninger, der i sidste ende bidrager til vækst og beskæftigelse i Danmark. Innovationsfonden investerer derfor i projekter med iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og ideer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og beskæftigelse. I Danmark får vi ikke nok ud af de penge vi bruger på forskning og innovation, og det har negativ betydning for vores vækst og produktivitet. Danmarks produktivitet afhænger af mange faktorer, hvoraf en del af dem ligger inden for Innovationsfondens område. Derfor kan fonden bidrage til at øge Danmarks produktivitet og vækst. Innovationsfonden arbejder målrettet for at styrke innovationen i Danmark ved at gennemføre flere og bedre forsknings- og udviklingsprojekter, der samtidig ansporer til en øget privat investering i forskning og udvikling. Desuden bidrager fonden til at øge antallet af innovative virksomheder i vækst herunder et øget antal af højtuddannede medarbejdere i virksomhederne. Referencer Danmark op i gear, DI (2013) Danmarks Statistik World Ressource Institute Fakta om erhvervet 2016, L&F Kortlægning af den danske forskningsindsats inden for biologiske ressourcer, UFM (2016) Landbrugets Økonomi, IFRO (2016) Markedsblik uge 16. L&F (2017) Bioressourcer 11

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

Industri 4.0 INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN

Industri 4.0 INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN Industri 4.0 INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2017-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 6 Vision og mål 7 Investeringsområder 7 Investeringskriterier

Læs mere

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk

Investeringer for fremtiden. innovationsfonden.dk Vær nysgerrig 1 Investeringer for fremtiden innovationsfonden.dk 2 3 Investeringer for fremtiden Innovationsfonden investerer i det, som driver Danmark fremad. I det, som endnu ikke er skabt. I nye og

Læs mere

Veje til vækst i fødevarebranchen

Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Veje til vækst i fødevarebranchen Danmark befinder sig i en vækstklemme. Vi risikerer at falde stille og roligt ned på velstandsstigen, hvis ikke vi igen evner at blive

Læs mere

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 ENERGI INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 7 Vision og mål 8 Investeringsområder 8 Investeringskriterier

Læs mere

Dansk fødevareforskning - et fundament for fremtidig vækst

Dansk fødevareforskning - et fundament for fremtidig vækst Ole Linnet Juul et fundament for fremtidig Branchedirektør Ole Linnet Juul DI Fødevarer Væksten skal tilbage Udviklingen i BNP Mia. kr., kædede 2005-priser, sæsonkorrigeret Mia kr. 1650 Mia kr. 1650 1600

Læs mere

Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016

Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016 Termisk og elektrisk lagring- Avanceret energilagring 2016 1. december, 2016 Teknologisk Institut, Aarhus Niels Langvad, Scientific Officer, Innovationsfonden Energiområdet i Innovationsfonden Innovationsfonden

Læs mere

STRATEGI FOR MUDP

STRATEGI FOR MUDP STRATEGI FOR MUDP 2016-2019 INTRO Et enigt Folketing vedtog i februar 2015 lov nr. 130 om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP). Med loven og den tilhørende bekendtgørelse overtog

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING

PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING SCIENCE AND TECHNOLOGY AARHUS PERSPEKTIVER OG INVESTERING I BIOØKONOMISK FORSKNING FORSKNINGSPLATFORME TIL UDVIKLING AF EN BÆREDYGTIG BIOØKONOMI PRODEKAN KURT NIELSEN, AARHUS UNIVERSITET UNI VERSITy DE

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI

Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI Spor 1: Hvordan skaber vi stærke klynger? GLENDA NAPIER ANALYSECHEF REG X DET DANSKE KLYNGEAKADEMI 1 Vi definerer en klynge som en gruppe af virksomheder, der har lokaliseret sig tæt ved hinanden og som

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET

FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET December 214 FØDEVAREINDUSTRIEN STÅR STÆRKT I UDLANDET AF KONSULENT PETER BERNT JENSEN, PEBJ@DI.DK Danmark er en stærk fødevarenation. Den danske fødevareklynge er en unik dansk styrkeposition. Fødevareindustrien

Læs mere

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Turisme INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 3 Beskrivelse 4 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Innovationsfonden 2016 1st Mile Lyngby 12. februar 2016. Scientific Officer Niels Langvad

Innovationsfonden 2016 1st Mile Lyngby 12. februar 2016. Scientific Officer Niels Langvad Innovationsfonden 2016 1st Mile Lyngby 12. februar 2016 Scientific Officer Niels Langvad Innovationsfonden Introduktion Grand Solutions Energi-2016 2 Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i

VELKOMMEN TIL. ØKOLOGI i VELKOMMEN TIL ØKOLOGI i Aftenens Program Velkomst Sådan styrker du din bundlinje Oplæg og debat Økologi i Landbrug & Fødevarer Politik Viden og Rådgivning Samarbejde Mere Økologi i Danmark hvad skal der

Læs mere

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor

Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor Et internationalt anerkendt Food Value Chain Lab for åben innovation i den danske landbrugs- og fødevaresektor PROJEKTIDE PROJEKT IDE Åben læring, innovation og demonstration Food Universe et unikt miljø

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Introduktion INTRODUKTION

Introduktion INTRODUKTION I KTogDi gi t al i ser i ng I NNOVATI ONSFONDENSI NVESTERI NGSSTRATEGI20182020 JANUAR2018 INTRODUKTION Introduktion Som i resten af verden står det danske samfund og de danske virksomheder over for store

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Ressourceeffektive og sundhedsfremmende fødevarer

Ressourceeffektive og sundhedsfremmende fødevarer DI Den 31. maj 2016 Ressourceeffektive og sundhedsfremmende fødevarer 1. Resumé Flere sundhedsfremmende fødevarer og ingredienser samt en mere ressourceeffektiv fødevareproduktion er vigtige svar på centrale

Læs mere

Miljø INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018

Miljø INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Miljø INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 5 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 8 Vision og mål 9 Investeringsområder 9 Investeringskriterier

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16

Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsens 13 strategi 16 Fødevarestyrelsen i en ny tid En af Fødevarestyrelsens fornemmeste opgaver er at fremme sunde og sikre fødevarer og skabe vækst i hele fødevaresektoren. Sådan har det

Læs mere

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen

Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Dansk Metal og DI oktober 215 Arbejdstagere og arbejdsgivere hilser robotter velkommen Robotter vinder frem over hele verden, og derfor er det afgørende, at flere danske virksomheder udnytter det store

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

STRATEGIPLAN 2015 2020

STRATEGIPLAN 2015 2020 STRATEGIPLAN 2015 2020 DI Energi STRATEGIPLAN 2015 2020 2 Branchefællesskab for energibranchens virksomheder De sidste 40 år har den danske energiindustri omstillet sig fra at være afhængig af olie fra

Læs mere

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN

POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN POTENTIALE OG UDFORDRINGER FOR FORSKNINGEN DCA NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG POTENTIALE OG OMVERDEN 2 BIOCLUSTER FOULUM BioCluster Foulum fremmer omstillingen til det biobaserede samfund og

Læs mere

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder

Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder Organisation for erhvervslivet November 1 Udlandet trækker i danske fødevarevirksomheder AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Danske fødevarevirksomheder vil vælge udlandet frem for Danmark

Læs mere

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S

Strategi for Frederiksberg Forsyning A/S Strategi 2020 for Frederiksberg Forsyning A/S Forord 2 Omverdenen 3 Vores vision 4 Vores mission 5 Strategiske mål 6 Strategiske temaer 7 Strategi 2020 kunden er i centrum Det er vores ambition at levere

Læs mere

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet?

DEN BIOBASEREDE ØKONOMI. Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? GUDP, 12-OKT-2011 DEN BIOBASEREDE ØKONOMI Hvordan kan bioteknologien skabe øget bæredygtighed, effektivitet og værdiløft indenfor fødevareerhvervet? Per Falholt, Koncernchef, Forskning og Udvikling, Novozymes

Læs mere

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W

VORES BIDRAG. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv København V T F E W VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem vi er Den danske fødevareklynge er andet og meget mere end koteletter,

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog

Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog Det Nationale Bioøkonomipanels EU-katalog Hvilke EU-processer bør danske aktører have særligt fokus på for at fremme udviklingen af bioøkonomien i Danmark Danmarks nationale bioøkonomipanel har på deres

Læs mere

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Erhvervet ønsker at imødegå udfordringerne og at udnytte mulighederne gennem proaktive og målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter. Dansk akvakulturs forsknings- Indledning Moderne akvakultur er et videnbaseret erhverv understøttet af udvikling og forskning. Det bidrager til at sikre en bæredygtig vækst, og det styrker fødevarekvaliteten

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet,

Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Aftale mellem regeringen og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om: Fordeling af

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Sundhed INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN

Sundhed INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN Sundhed INVESTERINGSSTRATEGI FOR INNOVATIONSFONDEN 2016-2018 Indhold Introduktion 3 Definition 4 Beskrivelse 4 Hvorfor investerer Innovationsfonden? 5 Vision og mål 6 Investeringsområder 7 Investeringskriterier

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN

ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN ETABLERING AF PILOTPARTNERSKAB GENANVENDELSE AF VAND OG BRUG AF SEKUNDAVAND I FØDEVAREINDUSTRIEN 2 OVERORDNEDE FORMÅL Industrielle løsninger til besparelse af vandressourcer Nuværende forbrug af drikkevand

Læs mere

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE

GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Workshop IV VÆRDISKABELSE I SAMARBEJDET MED EKSTERNE INTERESSENTER OG SAMARBEJDSPARTNERE GLOBAL UDVIKLING AF KNOWHOW OG KOMMERCIALISERING GENNEM SAMARBEJDE Claus Homann Aarhus Vand bidrager til samfund,

Læs mere

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling

Baggrundsnotat. Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Baggrundsnotat 29. oktober 2015 Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Her kan I læse om Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling, som er temaet for Grøn Omstillingsfonds

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Danmark som test- og demonstrationsland Den 11. marts 2016 Koncerndirektør Niels Axel Nielsen, DTU 1 11. Marts 2016 Mission DTU skal udvikle og nyttiggøre naturvidenskab og

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning

Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Ny interaktion mellem jordbrug og forskning Erik Bisgaard Madsen, Prodekan for Forskning Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE), Københavns Universitet Indhold 1. Behov for og nytteværdi af forskning 2.

Læs mere

STRATEGI Sektor for Økologi

STRATEGI Sektor for Økologi STRATEGI Sektor for Økologi 2018-2020 Landbrug & Fødevarer Strategi Landbrug & Fødevarer VISION NYE VEJE TIL VÆKST I BALANCE Landbrug & Fødevarer vil styrke fødevareklyngens indtjening og forøge værdien

Læs mere

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14

Støttemuligheder 2014. Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Støttemuligheder 2014 Susanne Damgaard, srd@force.dk Mob: 2269 7615 18.09.14 Hvordan forstår vi innovation? OECD definerer innovation som: implementeringen af et nyt eller væsentligt forbedret produkt

Læs mere

Fremtidens industri i Danmark

Fremtidens industri i Danmark Fremtidens industri i Danmark En sammenhængende indsats overfor industrivirksomheder - Set fra det lokale perspektiv Kim Kofod Hansen, Randers Kommune Aarhus den 18. september 2012 1 Industry Smart Center

Læs mere

MSK Strategi

MSK Strategi Indhold Mission... 2 Vision... 2 Styrkepositioner... 3 Indsatsområder i strategien... 4 Vision for uddannelse... 5 Vision for forskning og udvikling... 6 Vision for relations- og videnssamarbejde... 7

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult

Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Bæredygtighed produktion fødevarer og udryddelse af sult Professor Jørgen E. Olesen TATION 1 Mål 2: Udrydde sult, opnå fødevaresikkerhed, sikre bedre ernæring og et mere bæredygtigt landbrug 23: afslutte

Læs mere

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ

Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Fra regional styrkeposition til nationalt klyngeinitiativ Svensk RegLab besøg, Agro Food Park, 3. september 2014 Chefkonsulent Lars Haahr Jensen www.regionmidtjylland.dk Menu Case: Agro Food Park og Danish

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN RESUMÉ DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 2009 REGERINGEN Resumé af Danmark styrket ud af krisen Danmark og resten af verden er blevet ramt af den kraftigste og mest synkrone lavkonjunktur i mange

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet

INFORMATIONSMØDE 2014. Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet INFORMATIONSMØDE 2014 Introduktion til GUDP v. Mette Leiholt, GUDP-sekretariatet PROGRAMMET Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) støtter: bæredygtighed og vækst tæt samarbejde mellem forskning

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN

FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN FREMLÆGGELSE AF NLK RAPPORTEN AARHUS UNI VERSITET NLK I KORTE TRÆK Del af regeringsgrundlaget oktober 2011 Udpeget af regeringen marts 2012 Statusrapport 26. september 2012 Endelig rapport 18. april 2013

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Hvad får Danmark ud af strategisk fødevareforskning?

Hvad får Danmark ud af strategisk fødevareforskning? Hvad får Danmark ud af strategisk fødevareforskning? V. Erik Bisgaard Madsen Prodekan for erhvervs- og myndighedssamarbejde Dias 1 Strategisk forskning Udfordringsorienteret tilgang snarere end disciplinbaseret

Læs mere

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende:

Fondens fokusområder indenfor energiforskning, -udvikling, -demonstration og -markedsmodning er følgende: Fase 1 opslag 2016: Energi Frist: 2. Maj 2016 kl. 19 Grand Solutions: Typisk 2-5 år; 5-30 mio. kr. Budgettet er i 2016 på ca. 70 mio. kr. Innovationsfondens investeringer inden for energiområdet skal understøtte

Læs mere

SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering

SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering SUBLEEM - Generisk pilotanlæg til kaskadeudnyttelse af restressourcer gennem bioraffinering Projekt under Erhvervspartnerskaber for Cirkulær Forretningsudvikling Anne Christine Steenkjær Hastrup Sektionsleder

Læs mere

Hvorfor? Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling. Det bæredyg+ge landbrug?

Hvorfor? Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling. Det bæredyg+ge landbrug? Hvorfor? Leif Bach Jørgensen, Det Økologiske Råd Brug for poli+ske pejlemærker for landbrugets udvikling Landbrugsloven liberaliseret Markedsdrevet udvikling Det bæredyg+ge landbrug? Tværfaglig / holis+sk

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011

Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces. Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Klog hverdagsmad som sund forretning strategiproces Fødevarerådets 8. møde, 26. maj 2011 Disposition Bag om Klog hverdagsmad.. Profil Igangsatte initiativer Fødevarerådet - baggrund og rolle De nuværende

Læs mere

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre?

Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Januar 0 Hvorfor er nogle brancher mere produktive end andre? Produktiviteten i Danmark er stagneret i midten af 990 erne. Når man ser nærmere på de enkelte brancher - og inden for brancherne - er der

Læs mere

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark

Nye erhvervspolitiske satsninger i Region Syddanmark Nye erhvervspolitiske satsninger i Syddanmark Udviklingsdirektør Mikkel Hemmingsen Syddanmark Odense, den 22. september 2008 Den regionalpolitiske vækstredegørelse Vækstredegørelsen sætter udfordringen

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Fremtidens landbrug er mindre landbrug

Fremtidens landbrug er mindre landbrug Fremtidens landbrug er mindre landbrug Af Sine Riis Lund 17. februar 2015 kl. 5:55 FORUDSIGELSER: Markant færre ansatte og en betydelig nedgang i landbrugsarealet er det realistiske scenarie for fremtidens

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN

GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN GUDP-KONFERENCE 30.10.2014 SÆRLIGE DANSKE KONKURRENCEPARAMETRE GRITH MORTENSEN OG MORTEN WÜRTZ CHRISTENSEN Hvad? Fremover vil de kvalitative parametre dyrevelfærd, fødevaresikkerhed, sundhed, arbejdsmiljø

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5

Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Notat SEGES P/S SEGES Økonomi & Virksomhedsledelse Forretningsudvikling i landbruget Ansvarlig GUB Oprettet 22.12.2015 Projekt: 7483 forretningsudvikling i landbruget Side 1 af 5 Forretningsudvikling i

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT

Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT Forskningssamarbejde og innovation i finans og IT GET F IT 23.februar 2010 Anette Broløs, Broløs Consult 1 Deltagelse i forskning skaber innovation og positivt afkast, men deltagelsen i forskningssamarbejde

Læs mere

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018

Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Strategi for forskning og udvikling på markområdet 2014 2018 Landbrug & Fødevarer, Planteproduktion Planteproduktionen i dag... 4 Status... 4 Fødevareforsyning og befolkningsudvikling... 5 Rammevilkår...

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi

Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi Promilleafgiftsfonden for landbrugs strategi 2018-2021 1 Forord Promilleafgiftsfonden for landbrug udarbejder hvert fjerde år en strategi for fondens virke. Dette dokument beskriver fondens strategi for

Læs mere

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Innovation i Danmark. - Udfordringer, muligheder og indsats. Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Innovation i Danmark - Udfordringer, muligheder og indsats Hans Müller Pedersen Vicedirektør, Forsknings- og Innovationsstyrelsen Danmarks udfordringer Lav produktivitetsudvikling: Årlig produktivitetsvækst

Læs mere

Danmark skal fortsat være førende inden for markedsdrevet økologisk produktion i EU.

Danmark skal fortsat være førende inden for markedsdrevet økologisk produktion i EU. Side 1 af 5 Notat Til Fra Natur- og Landbrugskommissionen Landbrug & Fødevarer Dato 7. august 2012 Frivillig hjemmeopgave Først og fremmest må det påpeges, at tankerne om en vision der rækker ud mod 2050

Læs mere

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V

VORES BIDRAG. Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013. Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V Fødevareklyngen skabte beskæftigelse til ca. 169.000 personer i 2013 VORES BIDRAG Landbrug & Fødevarer Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvem

Læs mere

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens

DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens September 2012 DI s indledende bemærkninger til Produktivitetskommissionens arbejde Vigtigt initiativ Erhvervslivets produktivitetspanel Løbende indspil fra erhvervslivet DI mener, at nedsættelsen af Produktivitetskommissionen

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere