Store Heddinge Skole Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Store Heddinge Skole Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte"

Transkript

1 Sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte Indstilling til BU Store Heddinge skole har siden kommunalbestyrelsens beslutning om, at de to afdelinger Erikstrup og Boestofte skal sammenlægges, fået input fra alle medarbejdergrupper, elever og forældrene til hvordan sammenlægningen skal foregå. Der er gennemført en gennemsigtig beslutningsproces (se bilag 2) hvor alle er blevet hørt, og hvor der er kommet rigtig mange gode input. For samlet oversigt over økonomien if. m. sammenlægningen henvises til bilag 1, side 6 i materialet. I det følgende materiale er der dels ledelsens indstillinger til BU samt bilagsmateriale. MED har behandlet ledelsens indstillinger på mødet den og godkendt ledelsens indstillinger den SB har behandlet ledelsens indstillinger på møde den og godkendt ledelsens indstillinger den Indstillinger til BU: Overflytning af elever fra Boestofte til Erikstrup Vi ønsker, at eleverne fra nuværende 0-8 klasse flytter undervisningen pr til Erikstrup. Den nuværende 9. klasse på Boestofte går på læseferie den dato, og de gør deres skoletid (prøver) færdige på Boestofte. Eleverne fra klasse får altså lidt tid på Erikstrup på deres nye lokalitet, sammen med deres nye kammerater, sådan at ikke alt er nyt når de vender tilbage fra sommerferien. De klasser der skal klasseopbrydes, og hvor der skal dannes nye klasser (på nuværende tidspunkt nuværende 1., 3. og 8. klasse) bliver altså i deres gamle klasse helt frem til sommerferien og først pr kommer de i de nye klasser. Vi anser det som den absolut bedste dato først og fremmest af pædagogiske hensyn men også praktiske hensyn. Underviserne og de øvrige medarbejdergrupper peger på denne dato ud fra pædagogiske og praktiske hensyn. De fremmødte forældre på de to afholdte forældremøder på Boestofte og Erikstrup bakker datoen op, og erklærer sig enige i at denne dato er bedst. Elevrådet erklærer sig ligeledes enige i, at det er den bedste dato. Se bilag 7 og bilag 8. Der er ingen centralt finansieret økonomiske udgifter forbundet med dette punkt. Overflytning af inventar og undervisningsmaterialer fra Boestofte til Erikstrup Klassens undervisere og elever pakker inventaret sammen i deres klasselokale. Sammenpakningen skal være færdig fredag den kl Klassens undervisere og elever pakker ud og stiller borde og stole på plads i de nye omgivelser på Erikstrup mandag den Centralt finansieret flyttefirma flytter henover weekenden. Fællesområder, kontor, personalerum, opbevaringsrum pakkes sammen af det teknisk/administrative personale. Processen med oprydning er så småt i gang, men i ugen op til fredag den intensiveres pakning og flyttefirmaet tager de nedpakkede effekter med. Der er en teknisk servicemedarbejder tilstede på Boestofte, som vejleder flyttefirmaet i hvad de skal tage med og vejleder flyttefirmaet i hvor tingene skal sættes af på Erikstrup. Se bilag 3 og bilag 4. Faglokalerne gennemgås af fagudvalgsformændene med henblik på hvad der skal tages med, og hvad der ikke skal tages med. De faglokaler der skal bruges til prøver, nedpakkes først efter prøverne er afholdt. Øvrige faglokaler nedpakkes af fagudvalgsformændene i samarbejde med teknisk/servicepersonale i løbet af juni måned. De skal senest være nedpakket den Centralt finansieret flyttefirma flytter henover sommerferien, sådan at de flyttede effekter pakkes ud på Erikstrup i uge 32 i ugen inden eleverne starter efter sommerferien. 1

2 Pædagogisk læringscenter PLC. Boestofte afdelingens PLC skal gennemgås og nedpakkes, og det skal udpakkes på Erikstrupafdelingen. Se bilag 6 - mail fra PLC leder. Der ansøges om dækning af udgifter til flyttefirma såvel den og i sommerferien. Centralt koordineret for de tre skoler. Der ansøges om dækning af udgifter til fagudvalgsformændenes tid samt en faglærer i forbindelse med ned og udpakning af faglokaler. 10 timer pr. formand og en faglærer. I alt: 160 timer. Med overtid er pris kr Der ansøges til tidsforbrug samt nedpakning af materiale i PLC i alt kr SFO Vi ønsker, at samle SFO Hopstar om eftermiddagen på Erikstrupafdelingen pr. 1. april Dette frem til 1. juni hvor alle børnene er samlet på Erikstrupafdelingen. Fortsat morgenmodul på både Boestofte og Erikstrup for nuværende 0. og 1. klasser. Normering er ikke tilstrækkelig til to lokaliteter samtidig med, at vi tager imod stjernebørnene. Følgende er de vigtigste pædagogiske argumenter for, at børnene er samlet på Erikstrupafdelingen pr. 1. april: Større pædagogisk arbejde kan udføres, børnene får ens vilkår, børnene lærer hinanden at kende inden skolestart, så de ikke skal forholde sig til to ting, alle pædagoger har mulighed for at lære stjernebørnene at kende, vagtplanen er mindre sårbar ved sygdom, flere aktiviteter kan tilbydes børnene, hvis en årgang skal sammenlægges (pga. børnetal) kan pædagogerne være med til at observere børnene inden klassesammenlægning. Det er en klar forbedring af samarbejdet, arbejdsmiljøet og dermed den pædagogiske praksis, så hurtigt som muligt, at sammenlægge de to SFOer. Eleverne i Boestofte har fri kl (pt. 31 elever i nuværende 0. og 1. kl. som går i SFO). Vi ønsker at eleverne afhentes i bus hver dag og køres til SFO på Erikstrup. Det skal være en bus kun for dem, som kører direkte fra Boestofte til Store Heddinge. I bussen vil være en medarbejder fra SFOen som henter børnene ved klassen, laver overlevering m.m. med lærerne ligesom nuværende praksis. Det ville være hensigtsmæssigt hvis bussen kunne tage SFO medarbejderen med fra Store Heddinge på sin vej til Boestofte. Når eleverne skal hjem fra SFO forventes det, at alle børnene vil kunne blive afhentet af deres forældre. Det ønskes dog at rute 1afgang kl fra Store Heddinge forlænges, sådan at den ikke stopper ruten i Boestofte, men kører videre over Lyderslev/Lund m.v., således at alle børn kan komme hjem.. SFO personalet pakker de møbler og materialer fra Boestofte de ønsker at medbringe til Erikstrup op mod den og flyttefolkene tager det med op til Erikstrup hvor efter personalet pakker det ud efter d Fra legepladsen i Boestofte er der et stort ønske om at medbringe vandbane og borg. Der er en udgift forbundet med nedtagning og genetablering. Se nedenstående og bilag 1. Ifølge aftale med Skole og Institution er der ikke sat beløb på ovenstående, da eksisterende aftaler m.v. kan indgå samt, at der i stedet kan indhentes samlet tilbud ud fra alle skolers indmeldinger. Der ansøges om midler til ekstra busser, evt. ekstra vikardækning i perioden 1. april til 1. juni Hvis der ikke er politisk opbakning til ovenstående ansøges der om ekstra pædagog til SFO Hopstar i perioden = 2 måneder kr Vandbane og borg flyttes til Erikstrup. Anslået pris kr

3 Befordring af elever Forældrene har på de afholdte møder (samt løbene via mail osv.) ytret et klart ønske om, at befordringen tager højde for at skoledistriktet er stort, og at deres børn ikke skal bruge mere end højst nødvendig tid på transport. Det er derfor meget vigtigt at den kommende befordring af eleverne planlægges med stort hensyn til dels en så kort transporttid for den enkelte elev som muligt, og dels en så kort ventetid på befordring efter endt skoletid. har følgende ønsker til busruter pr. 1. juni Se medfølgende plan/tegning omhandlende rute 1: Rute 1. Fra området Lund, Lyderslev, Boestofte over Frøslev til Store Heddinge. Rute 2. Fra Rødvig over Lille Heddinge, Højerup og Tommestrup til Store Heddinge. 3. Anvendelse af tog Store Heddinge Rødvig t/r Store Heddinge skole har udarbejdet et bilag som forslag til befordring af eleverne. Se bilag 3. Materialet er sendt til Teknik og Miljø i forbindelse med afholdelse af planlægningsmøder (udbyder er også orienteret). Vedrørende: Rute 2 som nu kører Magleby, Holtug, Sigerslev kan måske skæres ind til ikke at omhandle Magleby (med mindre der skal køre busser til børn UDEN for skoledistriktet eller hvis distrikterne ændres). Rute 3 som nu kører Magleby, Klippinge, Råby, Skovvejen m.m. kan måske skæres ind til ikke at omhandle Magleby/Klippinge o.s.v. som ovenstående eller Rute 4: Kan reduceres i omfang. Alt er nævnt og ført til referat på planlægningsmøder. Se bilag 10 for detaljeret redegørelse. Det anbefales at de besluttede busruter for skoleåret træder i kraft allerede pr for. Lokaler Erikstrup afdelingens lokaler er i vid udstrækning indflytningsklar, og der er udarbejdet detaljerede kort over klassefordelinger henholdsvis og Se bilag 4. Der vil dog være enkelte undervisningslokaler samt lærerforberedelse som skal istandsættes og udføres mindre reparationer på. Se bilag 3 og bilag 4. Der ansøges om tid til at 2 medarbejdere kan indgå i et indretningsudvalg sammen med ledelsen i alt kr Der ansøges om kr til istandsættelse af undervisningslokaler samt lærerforberedelse. 3

4 Brobygning for eleverne Der ligges stor vægt på at eleverne indgår i forskellige brobygningsforløb, hvor de kommer til at kende hinanden. Foråret bruges på at lave forskellige brobygningsforløb. Fx er det bestemt, at eleverne fra Erikstrup skal ud og besøge eleverne i Boestofte. Dette sker årgangsvis. Sidenhen skal eleverne fra Boestofte besøge deres kammerater på Erikstrup også i årgangene. SFOen laver også forskellige brobygningstiltag, hvor noget af det allerede er iværksat. Se bilag 9. Vi sigter mod at juni måned, når eleverne er samlet på Erikstrup, også bruges til diverse brobygningsforløb. Vi ønsker at slutte skoleåret af med en stor sammenlægningsfest for elever og forældre. Her skal der foregå forskellige elevaktiviteter, udstillinger og praktisk/musiske indslag. Vi vil i vid udstrækning have forældrene på banen til dels at hjælpe med den praktiske afvikling men også bidrage til de musiske indslag. Sammenlægningsfesten skal afholdes en eftermiddag/aften i en af de to sidste uger af dette skoleår. Det skal opstilles telt, scene og div. elevaktiviteter. Desforuden ønsker vi at lave to hytteture for to af de årgange der skal sammenlægges (nuværende 1. og 3. årgang) sådan, at de får mulighed for at få en rigtig god relation til deres nye klassekammerater. Lejerskolerne skal afholdes i opstarten af det nye skoleår. Den samlede pris på udgift til transport, forplejning, aktiviteter og overnatning for de to årgange (henholdsvis 2 og 3 dage) er kr regnet på den almindelige takst til vores lejrskoler dækker ophold, transport mm.. Lærertid er kr (4 lærere pr. klasse). Der ansøges om kr til to lejerskoler for de klasser der skal slås sammen. Der ansøges om kr til læretid til to lejerskole. Der ansøges om kr til afslutningsarrangement. Samarbejde mellem medarbejderne For at alle medarbejderne kan få en god start på det nye samarbejde, ser vi det som en mulighed med en sammenarbejdstur, hvor medarbejderne skal arbejde med teamsamarbejde, kommunikation og sociale relationer. Det vil være et arrangement der sigter mod, at styrke samarbejdet og sammensmeltningen at de to professionelle kulturer. Vi ønsker, at tage af sted fredag/lørdag i opstarts ugen inden eleverne starter. Ledelse, teknisk service personale, administration og pædagoger i SFOen finansieres af den ordinære arbejdstid. Underviserne skal have 7,4 time pr dag to arbejdsdage x 45 undervisere = kr Derudover skal forplejning, overnatning mm. finansiers estimeret til kr Se bilag 7. Der ansøges om kr til sammenarbejdstur. Forældre samarbejde I løbet af foråret afholdes et forældremøde hvor forældrene informeres om beslutningerne vedrørende sammenlægningen. Forældrene fra Boestofte vil ydermere blive indbudt til et særligt arrangement, hvor de kan lære Erikstrup afdelingen at kende. Der skrives fortsat månedligt ud på forældreintra om nyeste tiltag og beslutninger. Se bilag 7. Mødetid Vi sigter mod at elevernes mødetid skal være kl Dog vil vi overveje om der skal reguleres en smule i mødetiden, såfremt ventetiden og kørselstiden kan forkortes for de elever der transporteres med bus. Se bilag 7. 4

5 Klassesammenlægning/klassedannelse Der vil kun blive klassesammenlægninger i de årgange hvor elevtallet ligger på et niveau så vores ressourcer dækker. På nuværende tidspunkt er det nuværende 1., 3. og 8 årgang der skal klassesammenlægges. Med baggrund i skolebestyrelsens retningslinjer for klassedannelse laves en proces i løbet af foråret, hvor henholdsvis nuværende 1., 3. og 8. årgang klasseopbrydes, og der dannes to nye klasser af de eksisterende tre (8. årgang tre nye klasser af de eksisterende fire). Elever, forældre og underviserne inddrages i processen. Forløbet løber fra medio januar til 1. maj hvorefter elevsammensætningen i de nye klasser offentliggøres. Der laves en arbejdsproces for forløbet. Se bilag 12, bilag 7 og bilag 8. Hvis der i løbet af foråret opstå en situation hvor klasserne i en årgang bliver så små, at der er grundlag for yderligere klassesammenlægninger forbeholder ledelsen sig ret til at lave nye klasser. Fagfordeling Fagfordelingsproces drøftes primo Der udarbejdes en tids- og handleplan som tager udgangspunkt i MEDs indstilling om høj medarbejderindragelse. Boestofte efterlades: Gennemgang for rydning - Derefter loppemarked og endelig udsmidning. Containere: 6 containere - kr (dette er et ca. beløb da det er svært præcist at forudse behovet) Der ansøges om kr til containere. Indsendt til BU d. xx.xx.xx På vegne af Store Heddinge skole Jannick S. Mortensen Skoleleder 5

6 Bilag 1 Udgifter til sammenlægning af afdelingerne Erikstrup og Boestofte Nr Opgave Beløb 1 Nedpakning og flytning (af to omgange) Ukendt, koordineret for de 3 skoler 2 Bus til SFO d. 1. april til d. 31. maj Ukendt, forvaltning indhenter tilbud 3 Dækning af udgifter til faglærere i forbindelse med ned- og udpakning af faglokaler kr. 4 Dækning af udgifter til personale i forbindelse med ned- og udpakning af PLC kr. 5 2 medarbejdere skal indgå i arbejdsgruppe med henblik på istandsættelse / reparation af lokaler kr. 6 Istandsættelse af undervisningslokaler samt lærerforberedelse (evt. finansieret af teknisk forvaltning) kr. 7 Dækning af udgifter til to lejrskoler for de klasser der vil blive sammenlagt efter sommerferien kr. 8 Læretid if. m. to lejerskoler (4 lærer pr tur henholdsvis 2 og 3 dage) kr. 9 Dækning af udgifter til afslutningsfest for forældre og elever som en del af brobygning kr. 10 Dækning af ryste sammen tur for samtlige medarbejdere på kr. 11 Vandbane og borg flyttes til Erikstrup. Anslået pris kr kr. 12 Dækning af udgift til containere (dette er et ca. beløb da det er svært præcist at forudse behovet) kr. 13 Ekstra pædagog i Hopstar i 2 mdr. såfremt der ikke gives tilsagn om at sammenlægge SFO erne den Dette kun hvis der ikke bliver sat en ekstra bus ind i perioden ( kr). Hvis pkt. 6 finansieres af teknisk forvaltning, og det er pkt. 2 der bliver valgt frem for pkt. 13 Hvis det er BU der skal finansiere pkt. 6 men det er pkt. 2 der bliver valgt frem for pkt. 13 Hvis det er BU der skal finansiere pkt. 6 og det er pkt. 13 der bliver valgt frem for pkt. 2 I alt: kr. I alt: kr. I alt: kr. 6

7 Bilag 2 Oversigt over afholdte møde Planen er inddelt i 3 faser: Fase 1 (d ) Indsamling af viden og information dialog med medarbejdere, forældre mm. Fase 2 (d ) Tids- og handleplanen stadsfæstes justeres og godkendes i div. mødeforaer. Fase 3 (d ) Konkrete tiltag/handlinger - justering af tids- og handleplan med godkendelse i div. mødefora Fase 1 Dato Aktivitet/mødefora Handling/godkendelse (d d KB Beslutter scenarie ) Indsamling af viden og information d Information Medarbejdere og forældre orienteres om beslutningen og hvilke tanker ledelsen foreløbig gør sig om processen herunder div. møder og udarbejdelse af tids- og handleplan. Skriv til henholdsvis forældre og medarbejdere på Intra. dialog med Inden d AMR Input fra AMR erne medarbejdere, d Forældre- Hvilke tanker gør, forældrene i denne gruppe sig om hvordan de kan støtte op om sammenlægningsprocessen forældre mm. koordinations-udvalget d BU Dialog med politiske niveau om sammenlægningsprocessen d PU/FU Input fra afdelingskoordinatorerne + Løbene d Skoleledermøde Koordination af sammenlægningsprocessen imellem de 3 skoler samt forvaltningen og det politiske niveau. dialog med d Elevråd Udarbejder liste over forslag til brobygningsforløb/arrangementer medarbejderne d MED Input fra MED samt foreløbig godkendelse af tids- og handleplan på d P.F. møde Kort orientering til de pædagogiske medarbejdere samt evt. input deltagerne. afdelingsmøder d Bestyrelsesmøde Input fra bestyrelsen samt foreløbig godkendelse af tids- og handleplan og andre foraer. d Møde med TR erne Input fra TR erne d Information Skriv på Intra til henholdsvis forældre og medarbejdere om status på sammenlægningen d Kl Medarbejdere Boestofte Dialog møde med alle medarbejderne på Boestofte. Herunder deres tanker og ønsker samt kommunikationsstrategi. d Kl Forældremøde med Boestofteforældre Input fra forældre samt vigtig kommunikation til forældrene om hvad ledelsen gør sig af tanker om sammenlægningsprocessen. d Kl Medarbejderne i SFO/Hopstar Dialog møde med alle medarbejderne i SFO. Herunder deres tanker og ønsker samt kommunikationsstrategi. d Kl Forældremøde med Erikstrupforældre Input fra forældre samt vigtig kommunikation til forældrene om hvad ledelsen gør sig af tanker om sammenlægningsprocessen. d Tek./adm. møde Input fra Tek./adm. 7

8 d PU/FU Input fra afdelingskoordinatorerne d Kl Medarbejdere Erikstrup Dialog møde med alle medarbejderne på Erikstrup. Herunder deres tanker og ønsker samt kommunikationsstrategi. d Bestyrelsesmøde Drøftelse af foreløbige konklusioner d MED Drøftelse af foreløbige konklusioner d Information Skriv på Intra til henholdsvis forældre og medarbejdere om status på sammenlægningen Fase 2 Dato Aktivitet/mødefora Handling/godkendelse (d ) Uge 45 Ledelsen Ledelsen udarbejder på baggrund af MED Godkende ledelsens oplæg til sammenlægningsproces Tids- og handleplanen Bestyrelsen Godkende ledelsens oplæg til sammenlægningsproces stadsfæstes MED Orientering om bestyrelsen beslutning justeres og godkendes i Information Skriv på Intra til henholdsvis forældre og medarbejdere om status på sammenlægningen div. mødeforaer Lærermøde Orientering om MEDs og bestyrelsen beslutning Bestyrelsesmøde Stadfæstelse af beslutning og sidste tilretninger Ledelsen Indsender Store heddinge Skoles indstilling til forvaltning og BU BU Behandler s indstilling til sammenlægningsproces Fase 3 Dato Aktivitet/mødefora Handling/godkendelse (d ) Konkrete tiltag/handlinger - justering af tids- og Nye 0 klasser Nye 0 klasser starter i SFO en på Erikstrup handleplan med godkendelse i div. mødefora Senest SFO Boestofte SFO Boestofte flytter senest til Erikstrup Spørgsmål til elever, forældre og medarbejdere: - Hvad er man utryg ved? - Hvilke positive forventninger har i til sammenlægningen? - Hvilke negative forventninger har i til sammenlægningen? 8

9 Bilag 3 Plan for fysisk flytning - Flytning af inventar fra Boestofte til Store Heddinge Dato Lokaliteter Handling Ansvar Generelt overvåger servicemedarbejdere Ultimo april Ultimo maj Ultimo maj Ultimo maj Ultimo maj Ultimo maj Ultimo maj Ultimo maj Lokaleklargøring. Erikstrup Istandsættelse og reparation Flytning af klasser på Erikstrup Almenklasser på Boestofte Flyttes i weekenden 31. maj til 3. juni 2013 Kontorer Flyttes i weekenden 31. maj til 3. juni 2013 Grupperum Flyttes i weekenden 31. maj til 3. juni 2013 Sundhedsafsnit Flyttes i weekenden 31. maj til 3. juni 2013 IT-kontor Flyttes i weekenden 31. maj til 3. juni 2013 UUV Flyttes i weekenden 31. maj til 3. juni 2013 Egen Vest. 6.klasser flyttes til Bøgen snarest efter nytåret 2012 Nr. 1 Nr.6 Nr. 13 PLC: Maling af diverse vægge Plan udarbejdet. Bh.kl. 9. klasse pakker materiale fra klasselokaler. Lokaler indrettes til prøvelokale for folkeskolens afgangsprøver. Der udleveres pakkevejledning, flyttekasser mm. Nedpakke materialer Flytte inventar Nedpakke materialer Flytte inventar Nedpakke materialer Flytte inventar Nedpakke materialer Flytte inventar Nedpakke materialer Flytte inventar Ledelse Klasselærere Servicemedarbejdere Klasselærer Servicemedarbejder og prøvelærere Lokaleplan er besluttet Ledelse og adm. Koordinatorer Anne Lise Olsen Jens Larsen Lisbet Nielsen/Charlotte Thrue Hansen Medgået tid Økonomi Egen vest. Teknik/Miljø Nr. 1: Kr Nr. 6: Kr Nr. 13: Kr PLC: Teknik/miljø Servicemedarbejdere Flytteudgifter: Flyttefirma Kasser Andet Ikke beregnet endnu. Gælder alle lokaliteter Flyttefirma Flyttefirma Flyttefirma Flyttefirma Flyttefirma 9

10 Ultimo juni Faglokale: Fysik Hjemkundskab Sløjd Musik Håndarbejde Billedkunst Idræt Temalinjefag 0. Nedpakning til faglokale på Erikstrup 1. Nedpakning til depot på Erikstrup 2. Blive i lokale på Boestofte 3. Kasseres (container på Boestofte) 4. Til loppemarked Romaskiner m.v. til nr. 42 Ultimo juni Fællesrum - Boestofte Koordineres af indretningsudvalg Inventar (stole og borde) SFO BSC udarbejder plan senest den 24. november 2012 Ultimo juni Personalerum Koordineres af indretningsudvalg Boestofte Ultimo Juni Ultimo juni PLC Marianne Bjerre udarbejder plan senest 24. november 2012: Nedpakning og flytning af: Faglitteratur, lærerbibliotek, klassesæt, taskebøger, kopimapper. Foretages af flyttefirma Antal hyldemeter? AV-udstyr Inventar Midlertidigt opbevaringsdepot på Erikstrup. Bibliotekskontor, depoter, fiskerum Nedpakke materialer Møbler i kontor ikke med Flytte inventar Fagteamformænd og en faglærer Bøger i fysik over PLC Servicemedarbejdere BSC Servicemedarbejdere MB MB MB, JB, Flyttefirma Ultimo juni Værksteder og kælder Ryddes? Afgøres senere- Servicemedarbejder 10 timer pr. formand og en faglærer. I alt: 160 timer. Med overtid er pris Kr Flyttefirma transporterer alt fra lokaler Flyttefirma. Etablering i nr. 42 Flyttefirma Ekstraordinær kassation og oprydning: 30 timer Udpakning på Erikstrup Lokal hjælp til udpakning. Flyttefirma Ultimo juni Ultimo juni/juli Ultimo juni Øvrige depoter/kældre (PLC ikke involveret) Tekniske installationer Prøvelokaler, tre stykker inklusive prøveforberedelse Nedpakke materialer Flytte inventar Nagelfast. Piller, olie, aflæsning! Servicemedarbejdere nedpakker inventar. Faglærere nedpakker undervisningsmaterialer Faglærere Flyttefirma Servicemedarbejdere Teknisk forvaltning Servicemedarbejdere Faglærere 10

11 Ultimo juli Maskinpark Servicemedarbejder Ultimo juni Indretningsudvalg. En leder og to medarbejdere Ultimo juli Udsmykning/kunst Indretningsudvalg Ledelse Ultimo juli Containere Oprydningscontainere, opbevaring af ikke brugbart! Ultimo Opsamlingssted på Udelukkende brugbart transporteres til Erikstrup. juni/juli Erikstrup Opbevares i faglokaler og evt. depoter. Tid til medarbejder: Kr Ultimo juli Hal og sal Idrætsforenings materiale Servicemedarbejdere Ultimo juli Boestofte efterlades Gennemgang for rydning Derefter loppemarked og endelig udsmidning. Ultimo juli Lærerforberedelse Erikstrup Indretning af lærerarbejdspladser. Herunder personlige skabe Ledelse og Tek/adm. Teknisk forvaltning Containere: 10 containere: Kr Pris: kr

12 Bilag 4 Flytteskema for lokaler og klasser Klasse 12/13 Klasse 13/14 Lokale d.d. Lokale 1.6 Lokale 1.8 Bygning Dato for flytning 0a 3 Birken 0b 2 Birken 0c 1 Birken 0d?? Ny? Birken 0a 1a Birken Sommer 0b 1b Birken Sommer 0s 1c B Birken 31.5/3.6 1a - s 2a Birken - 1b - s 2b Birken - 1s - s - B Birken 31.5/3.6 2a 3a Pilen Uge 21 2b 3b Pilen Uge 21 2s 3c B Pilen 31.5/3.6 3a - s 4a Pilen - 3b - s 4b Pilen - 3s - s - B Pilen 31.5/3.6 4a 5a Egen Uge 20 4b 5b Egen Uge 20 4s 5c B Egen 31.5/3.6 5a 6a Egen - 5b 6b Egen - 5s 6c B Egen 31.5/3.6 6a 7a * Bøgen Januar + evt. sommer 6b 7b * Bøgen Januar + evt. sommer 6s 7c B * Bøgen 31.5/3.6 + evt. sommer 12

13 7a 8a * Bøgen ** + evt. sommer 7s 8b B * Bøgen 31.5/3.6 + evt. sommer 8a - s Bøgen - 8b - s 9b * Bøgen Evt. sommer 8c - s 9c * Bøgen Evt. sommer 8s - s 9a B * Bøgen 31.5/3.6 + evt. sommer 9a Bøgen ** 9c Bøgen ** 9s - B spx spx 12 Sp Pilen Uge 21 + sommer spy spy Egen - spz spz * Bøgen Evt. sommer Spec.uv. Pil Sp19 Mødelok. Sp19 Pilen Uge 20, Hvis JL har brug LSK 37 Jan-mar måned - derefter tømmes *) Lokale 1 og 6 er nye undervisningslokaler, hvor der skal males samt sættes tavler og kort op. *) Klasse - s = Klasser der skal sammenlægges. *) * = Må fordeles af udskolingen og CH. *) ** = Hvornår?? (Inden 31.5) Flyttes p.g.a. prøver. De samles i den ene ende af bygningen tæt På små lokaler til forberedelse. Mærkater på kasser/møbler i Boestofte - Birken: Orange Pilen: Gul Egen: Grøn Bøgen: Blå Adm./ledelse: Rød Personalerum: Pink Der skal senere tages stilling til, i hvilke lokaler de interaktive tavler skal placeres i. Med overflytningen fra Boestofte bør der samlet være 2 til hver bygning. 13

14 14

15 15

16 Inventar flyttes først, når indskolingen er flyttet pr. 1. juni borde fra fællesrum (store) 4 høje reoler dem der skiller fællesrum (nye) Indskrivningspult (nyt) Lavt bord i fællesrum (legobord) Legetøj (pakkes sammen) 4 Købmandsdiske 1 køkkenskranke Stole/taburetter/reoler Personaleskabe (ikke helt afklaret endnu) 1 glasskab (hænger på væg) Konferencebord/ stole fra møderum Akvarium Køkken pakker vi selv ned og kører op. Udendørs Rulleskøjter m.m. Mooncars/cykler m. m. Sandlegetøj Borde og bænke Krukker Vandbane og borg flyttes til Erikstrup. Anslået pris kr Bilag 5 Flytteplan af Hopstar Boestofte til Erikstrup. 16

17 Bilag 6 Kære ledelse! Hermed vores forslag til et bud på tidsforbruget til flytningen: Mails fra PLC leder vedr. tidsforbrug Under forudsætning af at flyttemændene pakker bøger og andre materialer i flyttekasser, har vi følgende forslag til tidsforbrug i forbindelse med flytningen. PLC i Boestofte lukker for brug 14 dage inden flytningen. Jette og Marianne friholdes for undervisning i denne periode dvs. for Jette vedkommende er der tale om 14 lektioner per uge og for Mariannes 3 lektioner per uge. I de 14 dage rydder Michael, Jette og jeg op i Boestofte og mærker evt. udstyr, der skal flyttes. Efter flytningen skal vi først have interiøret på plads i Erikstrup, inden vi selv pakker flyttekasserne ud. Vi får brug for hjælp til at sætte interiøret op og hente flyttekasserne fra opbevaringsstedet. I hvilket omfang kan vi trække på pedellerne? Vi vil foreslå, at Michael, Marianne og pedellerne hjælpes ad med at få opstillet interiøret i tiden efter flytningen. Efterfølgende findes en uge, hvor pedellerne bedes transportere flyttekasserne til PLC, mens Jytte (19 lektioner), Jette (14 lektioner) og Marianne (3 Lektioner) friholdes for undervisningen for at få pakket flyttekasserne ud sammen med Michael. Dvs. at det vil dreje sig om i alt 42 lektioner til Jette, 9 lektioner til Marianne og 19 lektioner til Jytte. Her har I et bud på, hvor mange lektioner, vi mener at have brug for. Vi regner med at høre fra jer, når I har set på, hvordan vores bud vil kunne passe sammen med jeres tanker Der udover også en ca. pris på 5000,- kr mht. ønsket om nye ensartede plastikkasser til klassesættene på PLC Marianne Bjerre PLC PLC - sammenlægning og flytning Hvad vil det være muligt at tildele os af ekstra tid til kassation og oprydning i forbindelse med flytningen af PLC i Boestofte? Vi forestiller os, at vi kasserer og rydder op i det store lokale, hvor samlingerne står, samt på PLC kontoret og de tilhørende depoter herunder fiskerummet. Desuden på Jens kontor. I Boestofte skal følgende samlinger pakkes ned og flyttes til Erikstrup af flyttefolkene: Skønlitteratur: Romaner, billedbøger, letlæsning, tegneserier Faglitteratur Lærerbibliotek Klassesæt Taskebøger Kopimapper fra lærernes arbejdsrum 17

18 Desuden skal materialer på bibliotekskontoret og de tilhørende depoter herunder fiskerummet pakkes ned. Der står samlinger af bøger rundt omkring i forskellige depoter, som faglærerne på et tidspunkt har ønsket at bevare. Disse er kasseret af PLC, og skal derfor ikke forbi os. Hvis de skal kasseres, aftales det med faglærerne. Jeg tænker på følgende depoter: Depotet ved musik, biologi, Mini herunder specialundervisningslokalet og fællesrummet, Midi og Maxis depoter og kælderen. En enkelt undtagelse er fysikbøgerne i fysiklokalet. De er fortsat registrerede i vores system. Vi forestiller os, at følgende AV udstyr som videokameraer, digitalkameraer, forlængerledninger, det nye TV, båndoptagere, projektorer, IWB'er samt IT udstyr herunder opladerskabe skal flyttes med. Mht. IWB erne vil vi også gerne have dem fra biologi og fysik med. Hvad med printere og kopimaskiner? Mht. de store ting blandt AV udstyr og IT udstyr vil jeg foreslå en mærkningsordning, så det er let at se, hvad der skal flyttes med. Det samme mht. interiøret, da det er svært præcist at tage stilling til på forhånd, hvad vi kan bruge i Erikstrup. Mht. interiøret vil vi som udgangspunkt gerne have de hvide og blå reoler med samt de tilhørende skabe og krybber fra PLC kontoret og det store rum. Vi får ikke brug for de grå reoler fra PLC depoterne og fiskerummet. Opslagstavlerne skal muligvis også med og så læsesofaen. Vi vil gerne have de 3 sæt elevborde og stole fra det store rum med. Desuden elevkontorstolene ved pc erne, vores kontorstole, det høje pakkebord fra PLC depotet samt rulleborde og bogvogne. Vi ønsker ikke at medtage skrivebordet fra PLC kontoret eller skrankerne ved udlånet. Her vil vi til gengæld gerne lægge billet ind på så mange hæve/sænke skriveborde som muligt fra kontorerne i Boestofte, sådan at vi kan udskifte alle nuværende skranker og arbejdspladser i Erikstrup med hæve/sænke skriveborde. Mht. Erikstrup vil vi gerne have malet de gule vægge ved klassesættene hvide. Jeg kan forstå, at Ole vil indhente en pris. Desuden vil vi i forbindelse med flytningen bede om at få udskiftet vores opbevaringskasser til klassesættene til nye ensartede solide plastikkasser. Stk. pris ca. 40 kr Desuden får vi efter flytningen brug for at få opbevaret materialer mm fra Boestofte et tilgængeligt sted i Erikstrup, sådan at vi løbende kan pakke ud i forhold til den tid, vi forhåbentlig tildeles til dette. Vi vil få brug for hjælp til at hente materialerne samt at opstille interiøret. Boestofte den 4. oktober

19 Bilag 7 Uddrag af dagsordener og referater fra møder med forældre og ansatte Møde med medarbejdere på Boestofteafdelingen. Deltagere: JAK, LS, LP, JO, LO, LM, MK, MS, JB, ST, MJ, LA, ACA, SC, JS, BSC; CH og PD. JS bød velkommen. Gjorde rede for formålet med mødet: At give medarbejderne mulighed for at komme med input til den såkaldte Fase 1, der handler om indsamling af viden dialog med medarbejdere, forældre mv. JS gjorde derefter rede for den såkaldte platform, hvorpå det kommende arbejde hviler. Redegjorde kort for det videre arbejde med Udvikling af det stevnske skolevæsen, tanker omkring investering på folkeskolen i Stevns Kommune pr. 1. august Orienterede om den kommende klassedannelse/klasseombrydning pr. 1. august 2013, elevtransport, skoledistrikter. Mange gode tilkendegivelser fra blandt andet skolebestyrelse om den kommende sammenlægning. Skyldes ikke mindst ansattes positive omtale om sammenlægningen. Input fra deltagere: * Rart at en samlet medarbejdergruppe starter på samme tidspunkt 1/ * Overvejelser om, at hele skolen flyttes på samme tid. Og at det sker inden sommerferien. * Vi skal op til ordnede forhold, men det må godt gå hurtigt. * 9.klasse skal ikke flytte 1. april men gerne senere, f.eks. ved læseferiens start. * Kan gå her og vente på, at vi først flytter 1. august. Det er et stort arbejde at skulle flytte i forhold til det praktiske. * Det tager tid til at flytte og indrette de nye undervisningslokaliteter. En flytteproces tager tid. * Vi skal passe på 9.klasse. JS: Der er tre datoer i spil: 1. april 2013, ved læseferiens begyndelse (omkring 1.juni 2013)og 1. august Samt varianter af, hvem der skal flytte hvornår. * Hvis vi flytter i det sene forår, kan vi nå at rette fejl inden sommerferien. * Læseferietidspunkt kan være fint. 19

20 * Opgaver vedr. flytning af interaktive tavler. Skal flyttes med. Er der tilstrækkeligt med tavler? * Spørgsmål vedr. redefinering af afdelinger. * Kan man høre til i flere afdelinger, og hvordan følger man som lærer sin klasse på tværs af de to bygninger? * Hvorfor er mellemtrinnet på Erikstrup delt i to bygninger? * Arbejdes der på tværs i indskolingen på Erikstrup. * Hvordan flyttes og opbevares alle de personlige materialer? Og forhold omkring lærerarbejdsplads! JS: Er der konklusioner på datoerne? juni ( ) 2. 9.august (1) 3. 1.april (1) JS: Emnet klassedannelse: Input fra deltagere: * Ved sammenlægning af klasser (2.-4. og 9.) skal fordelingen ske efter velovervejede principper og konkrete forhold. * Temalinjer er i spil. *Transport: Transporttid skal minimeres. * Kan vi ændre på mødetidspunktet (morgen). Emnet Brobygningsforløb: * Vi skal lave et eller andet sammen. * Alle tre trin vil meget gerne lave et forløb med eleverne på Erikstrup. * Ja til et internatforløb (gerne så hurtigt som muligt) samt et sommerarrangement. PD 4. oktober

21 Møde med medarbejdere på Erikstrupafdelingen Referat af møde vedr. skolesammenlægning Deltagere lærere og ledelse Erikstrup. - Der blev gjort opmærksom på, at det er en udfordring at modtage elever i Bøgen pga. eksamensafvikling. - Skal der tages hensyn til geografien Ifbm. Klassedannelser? - xx gav udtryk for det er uhensigtsmæssigt med klassedeling fra klasse. - xx luftede tanken om lodret klassefordeling i de forskellige bygninger (det var der ikke bred enighed om) - xx foreslog et 14 dages forløb med arr. Fokuseret på at lære hinanden at kende. F.eks. overnatning. - Der var enighed om, at et sommerarrangement styret af forældre, er en god ide. - Vigtigt med besøg på begge skoler. Start med at Erikstrup besøger Boestofte. - Diskussion om hvordan klasser skal blandes. De fleste er tilhængere af, at vi blander alle klasser (ryste posen). Det er vigtigt at Boestofte klasserne ikke forbliver Boestofteklasser resten af deres skolegang. - Personalet må ikke glemmes i sammenlægningsprocessen. - Personalearr. I foråret. - Afstemning vedr. flyttedag. 1. apr. 2 stemmer. 1. juni. 14 stemmer. 9. aug. 4 stemmer. CH d.30,

22 Referat fra mødet med Hopstars personale vedr. sammenlægning af Erikstup og Boestofte. Pr. 1. april 2012 vil nye kommende Børnehaveklassebørn få tilbudt plads i ERikstrup. Tilbage i Boestofte vil der være børn tilbage. I Erikstrup vil der være børn (alt efter hvor mange nye børn der kommer ind). Et stort ønske fra personalet er at SFO`erne bliver sammenlagt den 1. april Hvis indskolingerne ikke har mulighed for at blive sammenlagt på dette tidspunkt også kunne løsningen være: Morgenåbning i begge afdelinger. En bus bliver sat ind til at hente børnene fra Boestofte efter skolegang og køre dem til Erikstrup. Der skulle selvfølgelig en pædagog med så børn og forældre kan være trygge, der vil være overlevering fra lærer til pædagog, som der er nu. Alle børn vil blive afkrydset inden busafgang. - Børnene vil få ens vilkår - Søskende samme sted - Alle børn lærer hinanden at kende inden skolestart, så skal de ikke forholde sig til to ting. - Pædagogerne kan være med til at obse børnene inden evt. klassesammenlægning - Alle pædagoger har mulighed for at lære Stjernebørnene at kende - Større pædagogisk arbejde kan udføres - Mindre sårbar ved sygdom - Ekstra personaler - Flere aktiviteter kan tilbydes Vedr. at komme hjem fra SFO i Erikstrup mener personalet i Boestofte at forældrene har mulighed for at hente på Erikstrup. Nogle børn tager nu bus fra Boestofte til Rødvig, dette ville også kunne lade sig gøre fra Erikstrup. Hvis begge afdelinger skal fortsætte til sommerferien: - Børnene får to skift på engang (ny SFO og skole) - Alle pædagoger lærer ikke Stjernebørnene at kende 22

23 - Søskende ikke samme sted - Dårligt psykisk arbejdsmiljø/stress - Personalet skal arbejde i to afdelinger på samme dag - Sårbar ved sygdom Løsningen kunne også være en ny bus til Hopstar med plads til personer, desværre kan Sismofytbussen ikke klare et syn mere pga. rust. Hvis vi får en ny bus, klarer vi selv transporten af børnene fra Boestofte til Erikstrup, og alle børnene vil fremover have mulighed for at opleve/lære naturen at kende for ikke at glemme al den friske luft og motion den får( En sorgens dag bliver det for børn og voksne, når vi siger farvel til Sismofytbussen. Alle de dejlige oplevelser, den har givet os i de 14 år, vi har haft med den, er ubeskriveligt. 23

24 Eksempel på dagsorden til forældermøde Erikstrup den 27.september Kære forældre på Boestofte. På er vi nu i gang med at planlægge, hvorledes vi kan starte og gennemføre en sammenlægning af de to afdelinger i Boestofte og Erikstrup pr. 1. august Dette arbejde vil ske i samarbejde mellem skolebestyrelse, forældre, medarbejdere og ledelse i tæt kontakt til skoleforvaltningen og Børneudvalget. Ligeledes vil skolens elevråd blive inddraget. Som skrevet i sidste informationsbrev indbydes I til det første fælles forældremøde på Erikstrup. Mødet vil have følgende dagsorden: Mødet afholdes den 4. oktober 2012, kl. 19:00 21:00. Vi ses i fællesrummet på Boestofte. 1. Velkomst og orientering om arbejdet vedrørende Tids- og handleplan for sammenlægningsforløbet. Behandles i Skolebestyrelse og MED-udvalg. Planen skal forelægges Børneudvalget i januar (30 minutter ved JSM) 2. Orientering om praktiske forhold: Transport af elever til og fra skole, cykelsti, SFO og stjernebørn, mm. (30 minutter ved PD) 3. Summe i grupper. Opsamling af specifikke og generelle spørgsmål fra jer. Hver forældregruppe udarbejder kort skriv stikord - med spørgsmål. (25 minutter inklusive kaffe, vand og frugt) 4. Opsamling på spørgsmål. Generelle spørgsmål tages i første omgang, specifikke derefter. Ikke besvarede spørgsmål denne aften samles der op på i informationsbrev til alle forældre (30 minutter, ledelse) 5. Afrunding på mødet. Der udsendes referat fra mødet til alle forældre (Forældreintra) på (JSM 5 minutter) På vegne af ledelsen og med håbet om mange input til sammenlægningen Jannick Stærmose Mortensen Skoleleder Afdelingsledere Carsten Hansen, Bitten Schlander og Per Dreyer Nielsen deltager også i mødet. 24

25 Referat af møde med forældre på Boestofteafdelingen. Der var 50 forældre til stede. JS bød velkommen. Gennemgik dagsordenen og gjorde rede for formålet med mødet: At give forældre mulighed for at komme med input til den såkaldte Fase 1, der handler om indsamling af viden dialog med medarbejdere, forældre mv. JS gennemgik den samlede tids- og handleplan for sammenlægningen. Forældre ønsker at få adgang til den reviderede Tids- og handleplan, når Fase 1 er afsluttet. JS replicerede, at den vil blive udsendt på det rigtige tidspunkt. JS orienterede kort om Kommunalbestyrelsens beslutning om, at der efter 1. august 2013 ikke skal foregå folkeskoleundervisning på Boestofte. At Børneudvalget efterfølgende har vedtaget en såkaldt platform, hvorpå det kommende arbejde vedrørende sammenlægningen hviler. Samt kort redegjorde for det videre arbejde med Udvikling af det stevnske skolevæsen samt tanker omkring investering på folkeskolen i Stevns Kommune pr. 1. august PD orienterede om den kommende klassedannelse/klasseombrydning pr. 1. august 2013, elevtransport og skoledistrikter. To meget konkrete forhold blev nævnt: Gælder søskendereglen stadigvæk? Vedrørende transport blev det nævnt, at vi skal tage i overvejelse at sætte en bus ind fra Sydstevns over Rødvig til Store Heddinge (evt. til Rødvig Station og derfra toget). Tænke på de børn, der går i Hyttefadet kan tage toget fra til Rødvig om eftermiddagen. Under den timelange fremlæggelse kom mange konstruktive input fra salen. Input under mødet fra deltagere: - Eleverne skal vide inden sommerferien, hvad de skal op til! - Det skal gøres ordentligt, hvordan flytte, sikre sig børnenes tarv i denne flytning! - Hvornår forventer I at have klassedannelserne på plads? Nogle forældre vil gerne have pres på dette område. - Besøg fra Erikstrup til Boestofte kan være en givende aktivitet! - Ekstra tilsyn med eleverne i en sammenlægningsproces (gårdvagter)! - Elevernes ansvar for hinanden skal der lægges vægt på. - De voksne har ansvaret for at bakke sammenlægningens elementer over for børnene op. - Eleverne tages med på råd vedrørende klasseombrydning. - Hvordan ser fremtiden for Hyttefadet ud og elevernes fritidstilbud? PD. 4. oktober

26 Opsummering af arbejdsbilag ved mødet med forældre på Boestofte. Utrygge ved: Hvilke lærere får eleverne (kan eleverne bibeholde samme lærere). Hvis ikke klasserne bliver delt på tværs af de to afdelinger, kan Boestofte eleverne blive udstødt. Stor skole tab af det enkelte barn. Vores børn til deres skole. For mange elever i klasserne. Sammensætning af nye læreteams. Transport ventetid. Transport til og fra SFO. Antal af børn i bussen. Manglende cykelsti. Undervisningstimetal kontra klassestørrelse. Positive forventninger: Kammeratskab. (flere kammerater) Flere kr. pr. elev. Bedre undervisning i Midi. Bedre resurser Ift. Læring, undervisningstimer/midler. Fagligt niveau hæves. Mere/bedre It, bærbare m.m. Efteruddannelse af lærere. Socialt og fagligt bliver der flere at sparre med (både elever og lærere) Større udfordringer til de faglige stærke elever. Færre vikartimer. Tandlægen er på skolen. Større netværk. 26

27 Negative forventninger: At de frigivet kr. ikke tilfalder skolen. Miste nuværende lærere. Lokalsamfundet på Sydstevns dør ud. Tab af lærere ved yderligere besparelser. Dalende børnetal. Dårligere fysiske rammer. Uvenskaber. At sammenlægningen fjerner fokus fra undervisningen. Nye fri og privatskoler. Klasser bliver splittet. Bygningerne er i dårligere stand på Erikstrup. Skolen bliver for stor. Andet: Transport, transport og transport. Busplaner. Ekstra gårdvagter i startfasen. Skolen skal starte kl. 8:30. Eleverne skal høres Ifht. Klassesammenlægninger, og deres prioriteringer tages alvorligt. Er der fysisk plads på Erikstrup? Er der forventninger om at modernisere Erikstrup? Ryst posen så alle klasser på en årgang bliver blandet. Velplanlagt flytning. Man bør præsentere sig før man starter et oplæg??? Boestofte den 4. oktober

28 Referat af møde med forældre på Boestofteafdelingen. Der var 26 forældre til stede. Erikstrup den 9. oktober JS bød velkommen. Gennemgik dagsordenen og gjorde rede for formålet med mødet: At give forældre mulighed for at komme med input til den såkaldte Fase 1, der handler om indsamling af viden dialog med medarbejdere, forældre mv. JS gennemgik den samlede tids- og handleplan for sammenlægningen. JS orienterede kort om Kommunalbestyrelsens beslutning, at der efter 1. august 2013 ikke skal foregå folkeskoleundervisning på Boestofte. At Børneudvalget efterfølgende har vedtaget en såkaldt platform, hvorpå det kommende arbejde vedrørende sammenlægningen hviler. Samt kort redegjorde for det videre arbejde med Udvikling af det stevnske skolevæsen samt tanker omkring investering på folkeskolen i Stevns Kommune pr. 1. august Arbejdet foregår i et såkaldt Skolestrukturudvalg bestående af repræsentanter fra alle interessenter i folkeskolen. PD orienterede om den kommende klassedannelse/klasseombrydning pr. 1. august 2013, elevtransport og skoledistrikter. To meget konkrete forhold blev nævnt: Kan der etableres en forældrefølgeordning på elevtransporten (såvel bus som tog)? Usikkerhed omkring fritidstilbuddet til SFO2-elever (klub i Rødvig og Store Heddinge) Carsten satte summearbejdet i gang. Efterfølgende kom der følgende input fra deltagere: - Utryghed: manglende cykelsti mellem Rødvig og Store Heddinge, høje klassekvotienter, manglende resurser ved særlige indsatser (tolærerordninger) i indfasningen, hvordan bevares de gode forældresamarbejde, at sammenlægningsprovenuet på 4,6 mio. kr. også i årene fremover ikke besvares, gode ideer til brobygningsforløb f.eks. i forbindelse med SFO, bliver børn og forældre inddraget i evt. klasseombrydning på 1.-, 3.- og 8. klasse, de dårlige historier om de andre, - Positive indslag: højt informationsniveau, bevare forældresamarbejdet, styrkelse af og gavn af lærerne kompetencer, fornyet forventninger, sammenlægningsprovenuet skal bruges til udvikling, nye samarbejdsrelationer blandt de ansatte, brobygning omkring undervisningsforløb allerede fra nu af, kun ombrydning i 1.-, 3.- og 8.klasse, elever flyttes 1. juni 2013, - Negative forventninger: starten i SFO, er de fysiske rammer tilstrækkelige, usikkerhed omkring friskoler, kan klasseombrydning komme på tale - hvor der er pædagogisk vægtede grunde. PD. 9. oktober

29 Opsummering af arbejdsbilag ved mødet med forældre på Erikstrup. Utrygge ved: Klassedannelse og klassestørrelse. Ikke at bibeholde nuværende klasser. Er helt trygge Historier om de andre kan skabe negative billeder og forventninger. Manglende cykelstier. Manglende resurser på alle trin. Positive forventninger: Skærpelse af læreresurser. Fornyet energi nyt blod nye kammerater større netværk. Flere penge til it, materialer, udflugter m.m. Nye samarbejdspartnere for lærere. At skolen til stadighed informerer hyppigt (som vi får ros for) Negative forventninger: At de 4.mio. ikke bliver tildelt skolerne For mange elever i klasserne. De fysiske rammer i SFO. Meget af lærernes energi vil blive brugt f.eks. klassesammenlægninger. Allerede igangværende forældresamarbejde kan smuldre med nye med-forældre. Andet: At Boestofteklasserne deles i 2. De står overfor at skifte alligevel. Eleverne skal kunne ønske at gå i klasse med udvalgte kammerater. Fokus på de årgange der ombrydes og med ekstra resurser. Brobygning påbegyndes snarest. Flytning pr. 1. juni er en god ide. Posen skal rystes, så alle elever starter på en frisk. Vigtigt med en god velkomst til både lærere, elever og forældre fra Boestofte. Børne-teambuilding If. m. Brobygning. CH 29

30 Bilag 8 Elevrådets tilbagemelding angående sammenlægningsprocessen: D. 5. oktober 2012 Elevrådet på Boestofte finder det vigtigt, at de meldinger/bekymringer, eleverne giver udtryk for, bliver taget alvorligt. Derfor afleveres dette hermed til skolebestyrelsen. 8.s Transport: o Har man overvejet HVOR tidligt, eleverne fra Boestofte er nødt til at tage hjemmefra om morgenen for at møde ind til undervisning kl på Erikstrupafdelingen? o Bliver mødetiderne ændret? o Bliver Movias køreplaner ændret, så de er tilpasset BÅDE de tidlige mødetider OG mulighederne for at komme hjem igen på forskellige tidspunkter om eftermiddagen? o Er der overhovedet kapacitet til den mængde af elever, der vil skulle transporteres om morgenen? Bliver der sat ekstra busser ind? Det er uforsvarligt at stuve flere børn ind, som vil skulle stå op. Den er allerede gal fredag eftermiddag i indeværende skoleår (en elev fra 3.s Miki knækkede en tand, fordi han var nødt til at stå op i bussen, og tabte balancen, da den drejede, fordi han ikke havde noget at holde fast i) o Vil der blive sat taxatransport ind til de elever, der bor langt væk? o Hvad med eleverne fra Hårlev, der indtil videre har taget bussen. Får de togkort betalt, når turen nu i stedet skal gå med tog til Store Heddinge? o Hvad med de elever, der gerne vil cykle til skole? Er det forsvarligt at lade mindre børn/mellemtrinselever cykle på åben hovedvej uden cykelsti (kommunens planer melder cykelsti men først om 2 år) Sammenlægning: 7.s o o o o o o Hvorfor har eleverne på Erikstrupafdelingen fået at vide, at s-klasserne skal spredes ud på de andre klasser, når vi har fået at vide, at planen er, at klasserne bare geografisk bliver flyttet til Erikstrup men uden opsplitning af klasserne? Er der overhovedet plads på Erikstrup til alle de klasser? Bliver vi som klasse opløst og spredt ud på de andre klasser? Og i fald hvad så med de elever, der har valgt idrætslinje af behov for at komme væk fra nogle dårlige mønstre (sociale og faglige) på Erikstrupafdelingen, og føler, at det netop har battet at rykke væk fra Erikstrup risikerer de nu at ryge tilbage i samme klasser, som fastholdt dem i det mønster, de valgte at forlade? Nogle mener at nogle af Erikstrups elever valgte linje ud fra, at de ikke kunne overskue at skifte afdeling (transporttid mv). Kan der i så fald blive mulighed for at vælge om (temalinje), når vi bliver sammenlagt? Nyvundne sociale fællesskaber vigtige at bevare derfor ønskes bevaring af de nuværende klasser (vigtigt) Ønske om at fortsætte de forløb, man er startet op med nye lærere på Boestofteafdelingen 30

31 6.s Vil gerne bevare idrætstemalinje, så den skal bevares Forventer at der bliver givet ekstra støtte til de fagligt svage elever i klassen (mange har behov for ekstra støtte) 5.s Nogle elever taler meget om privatskoler, da der er mange, der ikke har lyst til at flytte 4.s Har ikke talt om det i klassen 3.s Har ikke fået talt om det i klassen 2.s Klassen synes det er vigtigt at de ikke bliver splittet, ikke fordeles i andre klasser Kan bustur gøres hurtigere/kortere (nogle elever kører 2 timer i bus) Bliver busplanerne rettet til, så man ikke skal alt for tidligt hjemmefra Man vil gerne lære de nye klasser/det nye sted at kende parrallelklassen på Erikstrupskolen Man vil gerne beholde de lærere, man har nu 1.s Har ikke fået talt om noget? 31

32 Referat af elevsrådsmøde: Elevrådet synes, at det er en god idé at flytte pr. 1. juni frem for at vente til senere. Der er flere fordele ved at lægge tidspunktet i slutningen af igangværende skoleår. Når vi taler om hensynet til eleverne, er der både faglige og sociale hensyn at tage: , Boestofteafdelingen o Først og fremmest får 9. klasserne ro til deres sidste skoleår og til at gøre sig eksamensparate ved at deres skoleår ikke skal påvirkes af en opstart, hvor ingen rigtig er faldet på plads, og en masse mangler at blive gjort. Ved at have brugt sidste måned af 8. klasse (som i forvejen er forstyrret af at mange af de overbygningens faste lærere bliver brugt som censorer eller eksaminatorer) til at flytte, kan man inden sommerferien have klaret alt det praktiske, så sidste skoleår kan koncentreres om faglighed. o Der er en social fordel ved det. Rigtig mange elever skal lære at omgås hinanden, når de skal sammenlægges på én adresse. Det vil kunne give nogle brydninger eleverne imellem, som lærerne i samarbejde med elever og forældre kan tage højde for i planlægningen af kommende skoleår (særligt i forhold til de klasser, der skal sammenlægges) o De klasser der skal sammenlægges vil kunne afslutte skoleåret med viden om, hvordan det bliver til næste skoleår. Dette vil de fleste elever have det godt med, da rigtig mange elever ikke trives med ikke at vide, hvem de skal gå i klasse med og hvor de skal være. For dem vil det være rigtig godt at gå på sommerferien og være klar på, hvor de skal være, og hvem de skal være sammen med efter sommerferien, da det ellers vil kunne påvirke deres sommerferie, at de er uafklarede omkring, hvad der skal ske. o Det vil også være en fordel at have en periode på en måneds tid op til sommerferien, hvor man får overblik over alle de ting, som mangler at blive bragt i orden. - Passer bustiderne, kan transporttiden lade sig gøre, eller må noget eventuelt laves om? - Idrætslinjens aktiviteter hvad kan lade sig gøre, og hvad må laves om? - Er der de materialer, der skal til, eller skal der flyttes noget fra Boestofteafdelingen, eller skal der eventuelt indkøbes supplerende materialer - Problemer med omklædning? Problemer med materialer? Problemer med plads? Ovennævnte synes vi taler for, at sammenlægning pr vil være til fordel for alle elever på den samlede 32

33 Hopstar Erikstrup/Boestofte Fra uge 44 begynder vi på brobygning. Bilag 9 Brobygning - eksempler Uge 44: Torsdag kører O.S. til Erikstrup afdelingen bussen fyldes op med børn fra 2.S. Uge 45: Torsdag kører 1.S. op til Erikstrup afdelingen bussen fyldes op med 2.S. Uge 46: kører børn fra Erikstrup afdelingen til Boestofte (Børnene blandes fra alle klasser) Januar februar marts 2013: Vi vil gentage ovenstående i hver af de tre måneder med forbehold af vejret/bussen Evt. en fælles fest i foråret. 33

34 Eksempler på brobygning i en afdeling indskolingen Erikstrup/Boestofte: Erikstrup indskoling: Pennevenner Besøg hos hinanden Vennebøger Strandtur Idrætsdag Arrangementer Bustur Voksen samarbejde: Fest for voksne Forventnings afstemning Boestofte indskoling: Idrætsdag i foråret, hvor Boestofte er på hjemmebane og Erikstrup kommer på besøg Den 6. december 2012, hvor der er generalprøve i Erikstrup, bliver Boestofte og spiser/leger. Evt. blive vist lidt rundt af nogle elever. På besøg klassevis Voksen samarbejde: Tidligt på foråret bliver arrangeret nogle aktiviteter af teambuilding - karakter. Det skal være sjovt. 34

35 Bilag 10 Bustransport forslag til ruter mm.: Nuværende problemstillinger: Udarbejdet ultimo september Morgen (eneste mulige afgang) Eftermiddag Busrute Lund Gade 37, Lund (12,86 km.) Afg ank Afg hjemk (5 min. ventetid) Afg hjemk (30 min. ventetid) Afg hjemk (55 min. ventetid) 1 Højstrupvej 24, Lund/(Rødvig) (12,52 km.) (ingen afgang før efter 8). Måske kan dem fra Højstrupvej der ligger længst mod Lund, gå til Lund, men ikke alle. (ca. 3 stk. kan være berørt). Ændring SKAL laves. Det samme 1 Espemosevej 5, Lund/(Lyderslev) (11,78 km.) Afg ank Det samme 1 Ærtebjergvej 27, Lyderslev (11,31 km.) Afg ank Det samme dog ca. 5 minutters kortere køretid 1 Lyderslev Bygade 40, Lyderslev (9,08 km.) Afg ank Det samme 1 Det er svært at se det præcise antal prikker på oversigten, men minimum 20 børn er berørt af ovenstående med tæt på en time undervejs.. Da afstanden er så stor vil alle der bor dernede være kørselsberettiget. Morreskovvej 5, (Lyderslev) sidevej til Stevnsvejen. (8,47 km) I dag taxi børn de må ikke krydse Stevnsvejen. Slågårdsvej 23,(Frøslev) (8,45 km.) Ikke muligt som busserne kører nu. Rute 4 kører herfra og til Boestofte, men det kan ikke nås videre med rute 1. Rute 4 er et levn fra gammel Boestofte/Hellested tid. Den kører mellem Boestofte og Hårlev. Ca. 12 børn bor på den strækning (rute 4) pt.) Ændring SKAL laves. Afg B hjemk (5 min. ventetid) Afg B hjemk (30 min. ventetid) Afg B hjemk (50 min. ventetid) Sikkert ikke muligt da de jo er nødt til at ændre på rute 4 se skriv til venstre. 4/1 35

36 Møllehøjvej 9, Boestofte (7,67 km.) Igen rute 4 det holder ikke. Afhængig af hvor på vejen man bor og hvor stor man er kan man måske gå ind til Boestofte og fange rute 1, men den holder ikke for alle. Ændring SKAL laves. Det samme 4/1 Kirkebjergvej 19, Boestofte (8,50 km.) Afg ank Afg hjemk (5 min. ventetid) Afg hjemk (30 min. ventetid) Afg hjemk (50 min. ventetid) Afg hjemk (fra SFO/klub) 1 Skørpinge Mark 33, Skørpinge (6,80 km.) Afg ank (jeg er i tvivl om antal km. fra bopæl til stoppested Som ovenstående bare ca. 5 mindre køretid. 1 Rødvig Strandvej 47, Rødvig (8,78 km.) Afg ank Som ovenstående dog kun køretid på ca. 20 min. 1 Boesdalsvej 3. (Rødvig) (5,66 km.) Afg ank Som ovenstående 1 Hybenvænget 4, Højerup (6,54 km.) Afg ank Som ovenstående, dog kun køretid på ca. 15 min. 1 Bøgeskovvej 6, Holtug (7,69 km.) Afg ank Det kan desværre nok ikke gøres meget hurtigere, hvis den lige skal samle lidt op undervejs. Afg hjemk (5 min. ventetid) Afg hjemk (32 min. ventetid) På de to ovenstående samt den sidste rute kører bussen over Magleby først måske kunne det ændres. Afg hjemk (45 min. ventetid) Afg hjemk (fra SFO/klub) 2 Råbyvej 7, Råby (3,98 km.) (Kun klasse vil være kørselsberettiget) Afg ank Er over Magleby/Klippinge på vejen måske kunne det ændres.. Afg hjemk (5 min. ventetid) Afg hjemk (40 min ventetid) Afg hjmek (50 min. ventetid) Afg hjemk (fra SFO/klub) 3 36

37 Diverse kommentarer: Man kunne ønske sig, at de ville glemme alle nuværende ruter og derved starte med helt friske øjne. Simpelthen se hvor bor børnene (og hvor kan nogle flytte ind) og derefter lave helt nye ruter med kortest muligt transporttid. Èn time med bussen om morgenen for at komme i 0. klasse er det rimeligt??? Det vil nu også blive muligt (det bør det i hvert fald) at skubbe tiderne på rute 1 om morgenen med 13 minutter, så de lander Nu skal de jo ikke nå retur til Boestofte til Men det gør selvfølgelig ikke køretiden kortere. Jeg vil tro at det som minimum må kræve en ekstra bus på rute 1 kl Det er der de fleste mellemtrinsbørn får fri og børnene kører til Munkegåden / Hyttefadet. De kan ikke være i én bus. Samtidig får både indskolingsbørn (men mange tager nok i SFO) og en del udskolingsbørn (nogle dage) også fri der. Evt. flyt af indskoling 1.4. Det drejer sig om 49 børn. Det er svært at sige om det vil kræve ekstra bus. Vil mor og far køre dem i skole/sfo, vil de spare SFO og netop vælge bus mange har mellem ½ og 1 times kørsel i bus.. Ja og så er ringetiden jo et vigtigt parameter. Hvis den overvejes ændret, så er det nu. Inden de begynder planlægning af busruter. Jeg har ingen ide om hvor mange børn der ellers kører med de enkelte buser på de forskellige ruter, men det ved busselskabet vel når de skal i gang med nye forslag. Næste side er forslag til nye ruter (tidligere rute 1). Søren Breddam fortæller, at 81 nuværende elever bor i Boestofte ringen og 108 nuværende elever bor i Rødvig ringen (i forhold til kortet på side 34). De går jo ikke alle på Boestofte nu en del går her oppe i forvejen, men uanset hvad vil de jo i nogle/mange tilfælde bruge bus (og der skal være plads til alle). 37

38 38

Samlet evaluering af skolereform og arbejdstid i skoleåret 14/15

Samlet evaluering af skolereform og arbejdstid i skoleåret 14/15 Evaluering gennemført henholdsvis: Første del: Spørgsmål Den åbne skole: Den åbne skole: skal Individuel besvarelse undervisere Antal deltagere: 38 Arrangementer på skolen:2 USK:2 Forældreinddragelse:2

Læs mere

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen

Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Status i forhold til implementering af folkeskolereformen Denne statusrapport over implementeringen af skolereformen på Hotherskolen, Store Heddinge Skole og Strøbyskolen et halvt år efter reformens ikrafttræden

Læs mere

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009)

Ulstrup Skole. Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Ulstrup Skole Kvalitetsrapport for 2008/2009 (3. november 2009) Indholdsfortegnelse 1. Rapportens formål, metode og struktur... 1 2. Skolebeskrivelse... 3 3. Skolens pædagogiske arbejde... 4 3.1. Et styrket

Læs mere

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur

Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notat Emneopdelt opsamling på indkomne høringssvar i forbindelse med ny skolestruktur Notatet er emneopdelt og struktureret i henhold til høringsmaterialet. Høringssvar der indeholder bemærkninger til

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Børne- og Uddannelsesudvalget, 13-05-2014 Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødested: Peter Aage Gården, Gl. Landevej

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17

Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 1. november, 2011 Acadre: 11/27834 Tilsynsrapport, Opholdsstedet Nygård, den 13. oktober, 2011, kl. 10-17 Tilbuddets navn Opholdsstedet Nygård Esrumvej 269 3000

Læs mere

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår.

Midtjyllands kristne Friskole Brændgårdvej 4, 7400 Herning Tlf. 97 12 36 77. Nyt fra skolelederen. Sommerferie en tid mellem to skoleår. Nyt fra skolelederen Sommerferie en tid mellem to skoleår. Midt i travlheden med planlægningen af det nye skoleår skal der også være tid til at kigge lidt tilbage på det netop overståede skoleår. En egentlig

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE

UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE UDVIKLINGSPLAN LYSTRUP SKOLE 2009 PRÆSENTATION AF LYSTRUP SKOLE... 2 LEDELSE... 3 PERSONALE... 4 ORGANISATION... 5 DRIFT... 7 LÆRING OG UDVIKLING... 8 RUMMELIGHED... 11 INTEGRATIONSPOLITIKKEN... 12 TRIVSEL

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling

Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 1 Februar 2011 Debatindlæg og opvarmning til generalforsamling På skrump 2 Nyt år. Ny virkelighed i Odense. En virkelighed, der bliver på skrump. Ikke mindst på

Læs mere

Velkommen til Nordvangskolen

Velkommen til Nordvangskolen 2010 Nordvangskolen Velkommen til Nordvangskolen Ring eller mail Kontoret, 43 96 43 90, nordvangskolen@glostrup.dk SFO Broholm, 43 90 45 12, sfo.broholm@glostrup.dk SFO Søholm, 43 96 06 33, sfo.soholm@glostrup.dk

Læs mere

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen

Uro i skolen. Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Et oplæg om handlemuligheder over for undervisningsforstyrrende uro i skolen Dette er et arbejdspapir fra Danmarks Lærerforening Tak til de mange enkeltpersoner og grupper af lærere, som har bidraget med

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013

Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Folkeskolens kvalitetsrapport 2012 2013 Skoleafsnit Børn og Unge Indhold 1 Forord... 3 2 Stokkebækskolen... 4 3 Rantzausminde Skole... 13 4 Tved Skole... 24 5 Nymarkskolen... 32 6 Vestre Skole... 46 7

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Club 222 Udviklingsplan 2012

Club 222 Udviklingsplan 2012 Club 222 Udviklingsplan 2012 Indholdsfortegnelse Kolofon 2 Institutionsprofil 2 Forord.. 3 Baggrund for planen... 3 Evaluering af 2011 fokus.5 Afsnit 1 Plan for udviklingen af det børnepædagogiske arbejde...

Læs mere

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15

Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Forældreinformation for: Josva - vuggestue og børnehave på Hasselvej Og Børnehuset Kaleb 3-6 år på Lerpyttervej Redigeret: april 15 Josva og Børnehuset Kaleb Hasselvej 8 Lerpyttervej 25 7700 Thisted 7700

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog

4. november 2013 1. udgave. Forældrehåndbog 4. november 2013 1. udgave Forældrehåndbog Kontaktinformationer Interskolen Engtoften 22 8260 Viby J Telefon: 21 48 92 18 Email: adm@interskolen.dk Kontorets åbningstider 8.00-14.00 Telefontid er fra kl.

Læs mere

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag

Udtalelser fordelt på tilpasningsforslag Indhold Generelle bemærkninger og nye forslag...2 Forslag 1 Etablering af lokale dagaflastningstilbud...8 Forslag 2 Etablering af døgntilbud til forældre og børn...9 Forslag 3 Helhedsorienteret familieindsats...10

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014

INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 INFORMATIONSFOLDER Rugvængets Skole 2013-2014 Rugvængets Skole Rugvænget 10 2750 Ballerup Kommune tlf.nr.: 4477-3277 E-mail.: rugvaengetsskole@balk.dk www.rugvaengetsskole.dk Skolens kontor og telefon

Læs mere

Laurids marts 2000 LAURIDS

Laurids marts 2000 LAURIDS LAURIDS Skoleblad for Laursens Realskole 1 generalforsamling forude Af Ruth Carlsen Så nærmer tiden sig atter for skolens årlige generalforsamling - den foregår i år: onsdag den 26. april så sæt allerede

Læs mere

Lokal udviklingsplan 2011/12

Lokal udviklingsplan 2011/12 Lokal udviklingsplan 2011/12 1 Indhold: Præsentation og grundlag s. 3 Magnetskole Hverdagsetik Værdigrundlag Status, opgaver og mål s. 7 Særlige indsatsområder på Skjoldhøjskolen i 2011/12 Børn og unges

Læs mere

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15

Vadum Skole. Skoleåret 2014-15 Vadum Skole Skoleåret 2014-15 Indhold Målsætning for Vadum Skole... 3 Adresser & tlf.nr.... 3 Aalborg Kulturskole... 4 Buskort... 4 Bustransporten til og fra Vadum Skole... 4 Dagligdagen på... 5 Vadum

Læs mere

Virksomhedsplan 2001 2003

Virksomhedsplan 2001 2003 Virksomhedsplan 2001 2003 Februar 2002 Indholdsfortegnelse 1 SKOLENS PROFIL 3 2 SKOLENS MÅLSÆTNING 4 2.1 MÅLSÆTNING FOR UNDERVISNINGSDELEN 4 2.2 MÅLSÆTNING FOR SFO EN 5 3 INDSATSOMRÅDER FÆLLES 6 3.1 SELVSTYRENDE

Læs mere