Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2006 stadfæstes.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2006 stadfæstes."

Transkript

1 (Naturgasforsyning) Energi Viborg A/S og Gasgruppen (Akzo Nobel Salt, Brdr. Hartmann, Cheminova, CP Kelco samt Hjørring, Silkeborg, Sønderborg og Viborg kraftvarmeværker) over Energitilsynet af 26. juni 2006 Gasgruppens klage over tarifferne for distribution af naturgas Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.jur. Jens Fejø Civilingeniør Jens Packness Direktør Povl Asserhøj Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2006 stadfæstes. Ved af 11. juli 2006 har Thorkild Christensen, SRC International A/S, på vegne af Energi Viborg A/S og Gasgruppen (Akzo Nobel Salt, Brdr. Hartmann, Cheminova, CP Kelco samt Hjørring, Silkeborg, Sønderborg og Viborg kraftvarmeværker) påklaget Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2006 vedrørende godkendelse af HNG/Midt-Nords og DONGs tariffer for distribution af naturgas. Sagens problemstilling Klagerne ønsker, at Energiklagenævnet pålægger Energitilsynet at tage sin afgørelse af 26. juni 2006 om godkendelse af HNG/Midt-Nords og DONGs tariffer for distribution af naturgas op til fornyet behandling, idet klagerne mener, at tarifferne ikke er fastsat efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet og forbrugere giver anledning til, og dermed er i strid med naturgasforsyningslovens 37, stk. 2.

2 Klagerne ønsker videre, at Energitilsynet inddrager Gasgruppens analyse af 4. oktober 2005 af "Distributionstarif for naturgas" i behandlingen af sagen. Den påklagede afgørelse Af Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2006 fremgår bl.a. følgende: 40. Det meddeles Gasgruppen, at Energitilsynet ikke kan tage Gasgruppens klage over HNG/Midt-Nords distributionstariffer til følge. 41. Tilsynet lægger herved vægt på, at HNG/Midt-Nords og DONGs gældende metoder for fastsættelse af distributionstariffer ikke er i strid med kravene i NGFL. 42. I relation til de konkrete tariffer lægger Energitilsynet vægt på, at HNG/Midt-Nords og DONGs tariffer er fastsat uafhængigt af transportafstand (frimærkeprincippet), at tarifferne er rimelige, objektive og ikke-diskriminerende og dækker de direkte henførbare omkostninger for de enkelte brugere samt at inddragelsen af naturgassens konkurrencemæssige stilling ikke er i strid med NGFL. [...]" Side 2 af 13 Energitilsynets afgørelse er vedlagt som bilag 1. Klagen til Energiklagenævnet Klagen af 11. juli 2006 er præciseret af klagerne ved brev af 27. september Af klagen fremgår bl.a. følgende: Gasgruppen klager hermed over Energitilsynets afgørelse og anmoder Energiklagenævnet om at pålægge Energitilsynet: a) at tage sagen op til fornyet behandling, da Energitilsynets beslutning blev taget på et efter vores opfattelse mangelfuldt og fejlagtigt grundlag; b) at behandle sagen med henblik på, at distributionstariffen kommer til at stå i et rimeligt og ikke-diskriminerende forhold til samtlige de omkostninger (direkte henførbare såvel som ikkedirekte henførbare), som brugerne af nettet giver anledning til, således at tariffen opfylder kravene opstillet i naturgasforsyningslovens 37, stk. 2; samt

3 c) at inddrage Gasgruppens analyse af distributionstariffen i behandlingen af sagen, således at der tages hensyn til vores begrundelse for klagen i afgørelsen af klagen. [...]" Klagen af 11. juli 2006 er vedlagt denne afgørelse som bilag 2. Udover klagen er klagerne fremkommet med en uddybning af klagen af 27. september 2006 samt fremkommet med bemærkninger til sagen ved breve af 13. december 2006 og 28. februar Energiklagenævnet har endvidere fra klagerne modtaget rapporten "Distributionstarif for Naturgas", rev. 5. august 2005, som en integreret del af klagen. Til støtte for klagen gør klagerne navnlig gældende: For så vidt angår spørgsmålet om Energitilsynets beføjelser, at Energitilsynet ikke kun har beføjelser til at godkende distributionsselskabernes metoder og betingelser ved fastsættelse af distributionstariffer samt vurdere rimeligheden heraf, men tillige har hjemmel til nærmere at fastsætte distributionsselskabernes metoder for tarifering i den forstand, at Energitilsynet efter naturgasforsyningslovens 41 kan give påbud om ændring af priser og betingelser såfremt disse er fastsat i strid med naturgasforsyningslovens bestemmelser, herunder i strid med naturgasforsyningslovens 37, stk. 2, samt fastsætte krav om, at tarifferne skal indeholde fx et abonnementsbidrag. Side 3 af 13 For så vidt angår fastsættelse af distributionstariffer, at naturgasforsyningslovens 37, stk. 2, om at distributionstarifferne skal fastsættes efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet og forbrugere giver anledning til, betyder, at tariffen skal være enkel og håndterbar, hvilket betyder at den skal bestå af et begrænset antal trin, som eksempelvis en bloktarif med 7-8 satser for et tilsvarende antal grupper fordelt på forbrug, at tariffen ikke må krydssubsidiere en gruppe på bekostning af en anden, og at satsen på hvert enkelt trin i bloktariffen skal stå i et rimeligt forhold til samtlige de omkostninger, som brugerne i den pågældende størrelsesgruppe giver anledning til, hvilket vil sige så tæt som muligt på 1:1,

4 at klagerne er enige i Energitilsynets fortolkning af frimærkeprincippet, men at det forhold, at lovgiver har ønsket en distributionstarif, der er ens for alle, uanset hvor man bor i et distributionsområde, ikke siger noget om, hvorledes lovgiver har ønsket at tariffen skulle forholde sig til de forskellige størrelsesgrupper, hvorfor inddragelse af frimærkeprincippet og naturgasforsyningslovens 17 ikke er relevant, at naturgasforsyningslovens 37, stk. 2, ikke giver distributionsselskaberne adgang til vilkårligt at fordele de omkostninger, der ikke direkte kan henføres til den enkelte bruger. at kapitalomkostningerne igennem alle led bør fordeles pro rata efter forbrug, at da det ikke følger af lovens bestemmelser, at andre end forbrugerne af plastnettene skal afholde omkostningerne ved anlæg og drift af plastnettene, må disse brugere skulle dække disse omkostninger, Side 4 af 13 at det vil være i strid med loven, hvis brugere koblet direkte til fordelingsledningerne af stål via distributionstariffen bidrog til dækning af omkostninger ved plastnettene. For så vidt angår inddragelsen af konkurrencemæssige hensyn, at distributionstariffen bør fastsættes efter følgende procedurer: Først implementeres en tarif, der opfylder de umiddelbare krav i loven, dernæst, hvis dette viser sig at have utilsigtede konsekvenser, kan man overveje ændringer med henblik på at forfølge bestemte mål, herunder tilgodese konkurrencemæssige hensyn, at der ved analysen af naturgassens konkurrencemæssige stilling bør ses på naturgassens konkurrenceevne over for såvel eksisterende som potentielle brugere, at der ved analysen af naturgassens konkurrencemæssige stilling ikke alene skal tages hensyn til distributionstariffens betydning for de små forbrugere, der er direkte tilknyttet naturgasnettet, men derimod hensyn til alle forbrugergrupper, og herunder inddrage konsekvensen for potentielle fjernvarmeforbrugere og udbygningen af fjernvarmeforsyningen, at Energitilsynet ikke har foretaget nogen analyse af hensynet til konkurrenceevnen i de forskellige forbrugersegmenter.

5 For så vidt angår Energitilsynets behandling af sagen, at Energitilsynet ikke har inddraget rapporten "Distributionstarif for Naturgas", samt ikke har foretaget en selvstændig analyse af, om distributionstariffens satser er rimelige, at analysen af distributionstarifferne i rapporten "Distributionstarif for Naturgas", dokumenterer, at de af HNG/Midt-Nord og DONG fastsatte tariffer for distribution af naturgas ikke overholder naturgasforsyningslovens krav om at stå i et rimeligt forhold til omkostningerne, at Energitilsynet analyse af, i hvilket omfang distributionstariffen afspejler de omkostninger, som brugerne i de forskellige størrelsesgrupper giver anledning til, er utilstrækkeligt, og at Energitilsynet ikke har undersøgt nærmere, hvilke omkostninger brugerne i de forskellige størrelsesgrupper giver anledning til, hvilket er en forudsætning for at kunne afgøre, om kravene til distributionstarifferne i naturgasforsyningslovens 37, stk. 2, er opfyldt. Side 5 af 13 HNG/Midt-Nords, DONGs og Naturgas Fyn A/S synspunkter HNG/Midt-Nord har ved brev af 7. december 2007 meddelt Energiklagenævnet, at selskabet ikke har behov for at fremkomme med yderligere bemærkninger i sagen. DONG Gas Distribution A/S er ikke fremkommet med særskilte bemærkninger til sagen. Naturgas Fyn A/S har ved brev af 27. november 2007 meddelt Energiklagenævnet, at selskabet fastholder sine synspunkter som anført over for Energitilsynet ved brev af 23. november 2005, hvoraf fremgår, at Naturgas Fyn A/S ikke har kunder, som er koblet direkte på forsyningsnettet, hvorfor selskabet ikke finder, at det af klagerne foreslåede fordelingsprincip er relevant for selskabet. Energitilsynets synspunkter Energitilsynet er fremkommet med bemærkninger til sagen ved breve af 17. oktober 2006 og 19. januar Energitilsynet gør navnlig gældende: For så vidt angår spørgsmålet om Energitilsynets beføjelser, at det følger af naturgasforsyningslovens 36 a, at det er distributionsselskaberne, der fastsætter betingelser, metoder til tarifering og konkrete tariffer,

6 at naturgasforsyningslovens 41, stk. 1, giver Energitilsynet mulighed for at gribe ind og påbyde distributionsselskaberne at ændre metode, tariffer mv., såfremt disse er i strid med naturgasforsyningsloven, men ikke giver Energitilsynet hjemmel til at påbyde selskaberne at anvende særlige/bestemte metoder og/eller tariffer. Et påbud vil i sin begrundelse indeholde tilsynets vurderinger af, hvorfor konkrete forhold er i strid med naturgasforsyningsloven, men det er alene op til distributionsselskaberne at udmønte dette i form af ændrede metoder og tariffer, der er i overensstemmelse med naturgasforsyningsloven. For så vidt angår fastsættelse af distributionstariffer, at en fortolkning af naturgasforsyningslovens 37, stk. 2, sammenholdt med forarbejderne fører til, at distributionsselskaberne selv kan fordele de omkostninger til nettet, der ikke kan henføres direkte til den enkelte bruger, dog under hensyntagen til kravene i naturgasforsyningslovens 37, stk. 2, at distributionsselskaberne således ikke ved fastsættelsen af distributionstariffen vilkårligt kan fordele de omkostninger, der ikke direkte kan henføres til den enkelte bruger, Side 6 af 13 at tarifferne skal fastsættes uafhængigt af transportafstand (frimærkeprincippet), hvilket indebærer, at distributionstarifferne henset til formuleringen " i forhold til " i naturgasforsyningslovens 37, stk. 2, ikke må afspejle, hvor de forskellige brugere er koblet på distributionsnettet, at distributionsselskabernes bloktariffer er fastsat således, at tariffen er uafhængig af transportafstand og dermed opfylder frimærkeprincippet, at de enkelte distributionsselskabers net må opfattes som en helhed, hvilket understøttes af, at de enkelte kunder har været hinandens forudsætninger i opbygningen af nettene og udbredelsen af naturgassystemet samt af, at distributionsselskabernes gæld, der indgår i deres indtægtsramme, ikke har direkte og entydig relation til de foretagne investeringer i forhold til de enkelte brugere, at de gældende metoder og tariffer sikrer, at de enkelte brugere som minimum dækker de direkte henførbare omkostninger, samt at alle brugere og forbrugere bidrager til dækning af de fælles omkostninger ved distributionsnettet, at tarifforskellen mellem de mindre kunder, hvis gennemsnitlige distributionstarif er 0,95 kr/m3, og de største kunder, hvis gennemsnitlige distributionstarif er ca. 0,20 kr/m3, blandt andet begrundes i, at mindre kunder typisk vil have en mindre optimal udnyttelse af nettet i forhold til investeringen sammenlignet med de større kunder,

7 at klagernes grundlæggende præmis om, at satsen på hvert enkelt trin i en konkret bloktarif skal reflektere samtlige omkostninger, dvs. både direkte og ikke-direkte henførbare omkostninger, som de enkelte brugere af nettet giver anledning til, er udtryk for en alt for snæver fortolkning af naturgasforsyningslovens bestemmelser, ligesom der heller ikke er belæg for et krav om, at tariffen skal indeholde en abonnementsbetaling, at der samlet kan udledes følgende krav af naturgasforsyningslovens 37, stk. 2, sammenholdt med lovens almindelige bemærkninger til distributionstarifferne: Tarifferne skal som minimum dække de direkte henførbare omkostninger for de enkelte brugere og være rimelige, objektive og ikke-diskriminerende samt må ikke afspejle transportafstand, at kravet om objektivitet er opfyldt, idet der er tale om en bloktarif, hvor den enkelte kundes pris er fastsat som kundens konkrete forbrug gange tarifsats, Side 7 af 13 at kravet til rimelighed er opfyldt, idet distributionsbetalingen falder med stigende forbrug, så der er positiv sammenhæng mellem tariffen og de omkostninger, de enkelte kunder giver anledning til, at kravet om ikke-diskrimination er opfyldt, idet alle forbrugere med samme forbrug betaler samme pris for distribution. For så vidt angår inddragelsen af konkurrencemæssige hensyn, at varetagelsen af naturgasforsyningslovens generelle formål giver adgang til at inddrage naturgassens konkurrencemæssige stilling, og at hensynet til såvel aktuelle som potentielle kunder er et naturligt led i prisfastsættelsen, at der ud over de specifikke krav i naturgasforsyningslovens 37, stk. 2, tillige ved fastsættelse af distributionstariffer skal varetages hensyn i overensstemmelse med naturgasforsyningslovens generelle formål, jf. lovens 1, herunder hensynet til samfundsøkonomi, adgang til billig naturgas samt skabelse af konkurrence på markedet for handel med naturgas, at det er i fuld overensstemmelse med naturgasforsyningslovens generelle formål, jf. lovens 1, samt et naturligt led i prisfastsættelsen på et konkurrencepræget marked, at man ved fastsættelsen af de konkrete tariffer inddrager naturgassens konkurrencemæssige stilling - både i relation til fastholdelse af eksisterende kunder og ved tiltrækning af nye - i forhold til alternative brændsler, med henblik på at sikre at naturgassen forbliver konkurrencedygtig over for de enkelte kundegrupper, og

8 at HNG/Midt-Nord og DONG har redegjort for, at distributionstarifferne som minimum betaler de direkte henførbare omkostninger på både driftssiden og anlægssiden. Retsgrundlaget Naturgasforsyningsloven indeholder følgende bestemmelser: 1. Lovens formål er at sikre, at landets naturgasforsyning tilrettelægges og gennemføres i overensstemmelse med hensynet til forsyningssikkerhed, samfundsøkonomi, miljø og forbrugerbeskyttelse. Loven skal inden for denne målsætning give forbrugerne adgang til billig naturgas. Stk. 2. Loven skal i overensstemmelse med de i stk. 1 nævnte formål særligt fremme en bæredygtig energianvendelse, herunder ved energibesparelser, samt sikre en effektiv anvendelse af økonomiske ressourcer og skabe konkurrence på markeder for handel med naturgas. Side 8 af 13 [ ] 36a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet samt LNG-faciliteter fastsættes af transmissions-, distributions- og LNG-selskaber efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. Stk. 2. Økonomi- og erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om indholdet af de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. 37. Priser for ydelser fra distributionsselskaber og forsyningspligtige selskaber fastsættes under hensyntagen til selskabernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forrentning af kapital. Ved fastsættelse af priserne tages desuden hensyn til udgifter, der afholdes som følge af, at selskaberne i kraft af en af denne lov nødvendiggjort selskabsopdeling hæfter for andre naturgasselskabers gældsforpligtelser. Stk. 2. De i stk. 1 nævnte priser skal fastsættes efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet og forbrugere giver anledning til. [ ]

9 41. Hvis Energitilsynet finder, at priser og betingelser må anses for at være i strid med bestemmelserne i denne lov, kan tilsynet give påbud om ændring af priser og betingelser. [...]". Af de almindelige bemærkninger i lovforslag nr. 239 af 29. marts 2000 om naturgasforsyning, fremgår: Det er en logisk følge af det modificerede»hvile-i-sig-selv«princip, at der er reguleret adgang til distributionsnettet. Det vil sige, at tredjepart får adgang til distributionsnettet på baggrund af offentliggjorte tariffer og vilkår. Distributionstarifferne skal fastsættes, så omkostningerne ved nettet fordeles uafhængig af transportafstand, og tarifferne skal være omkostningsægte over for de enkelte brugere af nettet i den forstand, at den enkelte bruger af distributionsnettet som minimum kommer til at bære de omkostninger, der direkte kan henføres til brugeren. [...]." Side 9 af 13 og videre Energitilsynet skal føre tilsyn med, at der ikke finder krydssubsidiering sted mellem de bevillingspligtige aktiviteter samt mellem bevillingspligtige aktiviteter og sideordnet virksomhed. [...]" Af bemærkningerne til de enkelte lovbestemmelser fremgår under 37: Bestemmelsen i stk. 6 (nuværende stk. 2) indebærer, at priserne for selskabernes ydelser skal fordeles på køberne af ydelserne efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier, således at der ikke kan krydssubsidieres til fordel for bestemte kategorier. Dette gælder såvel forbrugerpriser som betaling for netadgang. Priserne for distributionsydelser skal endvidere fastsættes uafhængigt af transportafstand, dvs. efter det såkaldte»frimærkeprincip«. Kun i de situationer, hvor det følger af lovens bestemmelser, vil der være tale om, at systembrugerne ikke selv skal afholde omkostningerne. I sådanne tilfælde vil omkostningerne skulle bæres af alle forbrugere tilsluttet det sammenkoblede naturgasforsyningssystem, jf. 9. [...]." Den 22. marts 2000 indgik regeringen en aftale med Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Centrum-Demokraterne og Kristeligt

10 Folkeparti om reformopfølgning på energiområdet. Af aftalen, der er bilag 1 til lovforslag nr. nr. 239 af 29. marts 2000 om naturgasforsyning, fremgår: Betaling for transport gennem distributionsnettet baseres på et omkostningsbaseret tarifsystem, hvor kunden betaler samme pris uanset leveringssted. Tariffen differentieres efter, hvorledes systemet belastes. [...]" Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/55/EF af 26. juni 2003 om fælles regler for det indre marked for naturgas, der afløser EP/Rdir 98/30/EF af 22. juni 1998, indeholder i artikel 12, stk. 2, følgende bestemmelse: Distributionsselskabet må i intet tilfælde forskelsbehandle systembrugere eller kategorier af systembrugere og må navnlig ikke begunstige tilknyttede selskaber. [...]" Side 10 af 13 Energiklagenævnets bemærkninger Det fremgår af naturgasforsyningslovens 36a, at distributionstariffer fastsættes af distributionsselskabet efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. Det fremgår videre af naturgasforsyningslovens 41, stk. 1, at Energitilsynet, hvis det finder, at priser og betingelser må anses for at være i strid naturgasforsyningsloven, kan give påbud om ændring af priser og betingelser. Energiklagenævnet finder ikke, at disse bestemmelser giver Energitilsynet hjemmel til at påbyde et distributionsselskab at anvende en bestemt metode til fastsættelse af distributionstariffer eller at anvende bestemte distributionstariffer. Energiklagenævnet lægger herved vægt på, at naturgasforsyningslovens krav vil kunne opfyldes ved en række forskellige metoder til fastsættelse af distributionstariffer, og at naturgasforsyningsloven ikke indeholder hjemmel til at påbyde en bestemt metode eller bestemte tariffer. Det gør ikke nogen forskel heri, at Energitilsynet ved udstedelse af et påbud om at ændre en metode eller en fastsat tarif kan give påbudsadressaten anvisninger på, hvorledes en distributionstarif eventuelt kan udformes i overensstemmelse med naturgasforsyningslovens krav. Det fremgår af naturgasforsyningslovens 37, stk. 2, at distributionstarifferne skal fastsættes efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte brugere af nettet og forbrugere giver anledning til.

11 "Omkostninger" må forstås som samtlige omkostninger ved etablering og drift af det samlede distributionsnet, såvel direkte og indirekte henførbare omkostninger som ikke-henførbare omkostninger. Af de almindelige bemærkninger til naturgasforsyningsloven fremgår, at distributionstarifferne skal fastsættes, så omkostningerne ved nettet fordeles uafhængig af transportafstand, og tarifferne skal være omkostningsægte over for de enkelte brugere af nettet i den forstand, at den enkelte bruger af distributionsnettet som minimum kommer til at bære de omkostninger, der direkte kan henføres til brugeren. Energiklagenævnet finder på baggrund heraf, at naturgasforsyningslovens 37, stk. 2, skal forstås sådan, at distributionstariffen skal fastsættes således, at den enkelte bruger som minimum kommer til at bære de direkte henførbare omkostninger i form af omkostninger til gasmåling, afregning og tilsyn med forbrugernes gasinstallationer samt omkostningerne til de enkelte forbrugeres stikledninger. Side 11 af 13 Energiklagenævnet finder, at de fastsatte distributionstariffer lever op til dette krav. Derudover er det et krav, at omkostningerne ved nettet fordeles uafhængigt af transportafstand ("frimærke-princippet"). Dette betyder efter Energiklagenævnets opfattelse, at der ikke kan fastsættes en distributionsafgift, der er forskellig for brugere eller grupper af brugere afhængigt af, hvor i nettet de er tilsluttet. Distributionsselskabets net må i den forbindelse forstås som et samlet net. Energiklagenævnet lægger herved vægt på, at de enkelte kunder eller kundegrupper har været hinandens forudsætninger i opbygningen af distributionsnettet. En fastsættelse af distributionstarifferne efter en metode, hvor investeringerne i rør up-stream fra en forgrening betales pro rata efter gasforbrugene i forgreningspunktet, som foreslået af klagerne, vil efter Energiklagenævnets opfattelse i praksis medføre, at de enkelte brugere eller brugergrupper fordelt på størrelse vil komme til at dække omkostningerne alt efter hvor i nettet, de er tilkoblet, og vil dermed være i strid med "frimærke-princippet". Forarbejderne indeholder derudover ikke nærmere fortolkningsbidrag til, hvorledes de omkostninger, der ikke er direkte henførbare, skal fordeles. Det fremgår af aftalen af 22. marts 2000 mellem regeringen og et flertal i folketinget, jf. bilag 1 til lovforslag nr. nr. 239 af 29. marts 2000 om naturgasforsyning, at tariffen skal differentieres efter, hvorledes systemet belastes.

12 Energiklagenævnet finder herefter, at en distributionstarif, der fastsættes efter forbrug, og hvor der samtidig tages hensyn til, at et stigende forbrug vil medføre faldende transportomkostninger pr. transporteret m 3 naturgas, ikke er i strid med naturgasforsyningslovens 37, stk. 2. Klagerne har ikke over Energiklagenævnet godtgjort, at de af HNG/Midt-Nord og DONG efter disse kriterier fastsatte distributionstariffer er urimelige eller diskriminerende. Energiklagenævnet finder endvidere, at distributionstariffen, der er fastsat som en bloktarif, der er ens for de enkelte forbrugere med samme forbrug, og hvor forskellen i distributionstariffens størrelse mellem de forskellige forbrugergrupper er velbegrundet i bedre udnyttelse af systemet, jf. ovenfor, ikke kan anses for diskriminerende. Energiklagenævnet finder yderligere, at distributionstariffen er rimelig og fastsat efter objektive kriterier. Energiklagenævnet lægger herved vægt på, at samtlige tilsluttede forbrugere og brugere bidrager til den fælles betaling af systemets drift og vedligeholdelse samt afdrag og forrentning af de gennemførte investeringer udover de direkte henførbare omkostninger, samt på at distributionsselskabets net er et samlet system, hvor en række drifts- og kapitalomkostninger ikke kan henføres til de enkelte forbrugere eller grupper af forbrugere. Side 12 af 13 Henset hertil finder Energiklagenævnet, at de fastsatte distributionstariffer ikke er udtryk for krydssubsidiering mellem de enkelte forbrugere eller grupper af forbrugere. Energiklagenævnet finder endelig, at distributionsselskaberne ved fastsættelse af distributionstariffer kan inddrage konkurrencemæssige hensyn med henblik på at sikre en større udbredelse af naturgasnettet. Klagerne har ikke overfor Energiklagenævnet godtgjort, at inddragelsen af konkurrencemæssige hensyn har ført til urimelige eller diskriminerende tariffer. Energiklagenævnet stadfæster herefter Energitilsynets afgørelse af 26. juni Det af klagerne i øvrigt anførte kan ikke føre til et andet resultat. Energiklagenævnets afgørelse Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2006 stadfæstes.

13 Sagen har været behandlet på nævnets møde den 18. februar 2008 og har efterfølgende være i skriftlig votering. Afgørelsen er truffet efter 51 i lov om naturgasforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. november Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter lov om elforsyning eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. 51, stk. 4, i lov om naturgasforsyning. Side 13 af 13 P. N. V. Poul K. Egan Nævnsformand / Ulla Østergaard Specialkonsulent

Naturgasdistributionsselskabernes ændring af tilslutningsvilkår for timeafregnede kunder

Naturgasdistributionsselskabernes ændring af tilslutningsvilkår for timeafregnede kunder Dato: 11. september 2013 Punkt 5 Energitilsynets møde den 23. september 2013 Sag: 13/07091 Afd.: Detail Sagsbehandler: /LBA Sekretariatet for Energitilsynet Naturgasdistributionsselskabernes ændring af

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov

Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov Hydria Elektronik ApS Følfodvej 36 9310 Vodskov Klage over afslag på anmodning om forlængelse af dispensation fra forbud mod direkte elopvarmning for lagerpavillon Følfodvej 36, Vodskov Energiklagenævnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, straffeloven og retsplejeloven 1) Lovforslag nr. L xx Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsministeren (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning,

Læs mere

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...]

[...] over Energistyrelsen af 30. marts 2009 Energimærke for ejendommen beliggende [...] (Besparelser i energiforbruget) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013

2013-7. Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler. 10. april 2013 2013-7 Vejledning om mulighederne for genoptagelse efter såvel lovbestemte som ulovbestemte regler Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om arbejdsskademyndighedernes vejledning om mulighederne for

Læs mere

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne.

I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der anvendes ved fastlæggelsen af distributionstarifferne. 5. november 2012 Sagsnr.: 2012100019 Principper for fastlæggelse af distributionstariffer samt betingelser og vilkår for benyttelse af distributionssystem. I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere

Metodeanmeldelse af Vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Metodeanmeldelse af Vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Vilkår for elleverandøres betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse 4. september 2014 HSF/MFA Energinet.dk skal ifølge Bekendtgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for energimærkning af Store Ejendomme af 27. juni 2005 Pålæg om revision af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2013 12/14089 KLAGE OVER BETALING FOR BELYSNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. november 2012 over Kommunens afgørelse

Læs mere

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer ENERGITILSYNET Afgørelse 21. december 2012 D&D /LBA HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer 1. HMN Naturgas I/S (herefter HMN) har d. 6. november 2012 indsendt

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 1. juli 2015 OM Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke nr. [XXX].

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af den 1. juli 2015 OM Energimærkning af ejendommen beliggende [XXX] energimærke nr. [XXX]. (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Energitilsynet af 8. januar 2009 HNG I/S' distributionstariffer og tilbagebetaling af etableringsomkostninger

Energitilsynet af 8. januar 2009 HNG I/S' distributionstariffer og tilbagebetaling af etableringsomkostninger (Naturgasforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren. 4. Energinet.dk godkendelse af ændrede tariferingsmetoder (gas)

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren. 4. Energinet.dk godkendelse af ændrede tariferingsmetoder (gas) Referat Energitilsynsmøde den 23. september 2013 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 145 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 23. februar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg

Afgørelse Klage over Energinet.dk`s afgørelse af 23. februar 2016 om afslag på forhøjet pristillæg for elektricitet fra solcelleanlæg Til: [XXX] Energinet.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående

Læs mere

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren

Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren Punkt 3 14. december 2011 Sag 4/0603-0200-0016 /MEMU Energitilsynets møde den 19. december 2011 Meddelelser fra Sekretariatet for Energitilsynet samt fra direktøren 1. Nye klagesager for Energiklagenævnet

Læs mere

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn

Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn 2012-19 Afgørelseskompetencen i sager om samvær med anbragte børn Ombudsmanden rejste på baggrund af en konkret sag om samvær mellem en pige anbragt uden for hjemmet og henholdsvis hendes forældre og bedsteforældre

Læs mere

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst:

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst: Kendelse af 21. marts 2001. 00-161.414. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet. Årsregnskabslovens 62. (Ellen Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen) K, der er medlem af

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. marts 2014 (j.nr. 2013-0036197) Ikke part og anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25805 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt Du har den 12. april 2015 meddelt Holbæk Kommune, at du

Læs mere

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2.

2014-15. Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt. 2. 2014-15 Kommune kunne ikke undtage oplysninger om en forpagtningsafgifts størrelse samt beregningen heraf fra aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Nordfyns Kommune i medfør af offentlighedslovens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/04248 ÆNDRING AF OVERKØRSEL I brev af 14. marts 2012 har I klaget over Kommunens afslag af 17. og 28. februar 2012 på at lovliggøre jeres overkørsel

Læs mere

Hertil har vi modtaget dine bemærkninger af 4. august 2014, som vi har indarbejdet i afgørelsen

Hertil har vi modtaget dine bemærkninger af 4. august 2014, som vi har indarbejdet i afgørelsen Dato 19. august 2014 Dokument 14/02402 Side Klage over Kommunens administration af H Vej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. februar 2014 over Kommunens afgørelse af 3. februar 2014, hvor kommunen

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Fjernvarmeforsyning af Vibelundvej 7. januar 2016 1/10 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4 Godkendelsens

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion

Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion Bekendtgørelse om tilskud til biogas, der sælges til transport, benyttes til procesformål i virksomheder eller anvendes til varmeproduktion I medfør af 50, stk. 5, 50 a, stk. 6-7, i lov om fremme af vedvarende

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Nævnet ophæver og hjemviser Energistyrelsens afgørelse af 2. juni 2015 til fornyet behandling.

Nævnet ophæver og hjemviser Energistyrelsens afgørelse af 2. juni 2015 til fornyet behandling. (Olieberedskabsloven) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER Energistyrelsen afgørelse

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v.

Bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler m.v. BEK nr 619 af 09/06/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag nr. 131.29F.031 Senere ændringer til forskriften BEK nr 220

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første.

[Om bortfald af tilsyn eller vilkår om samfundstjeneste] 1. Jeg vil tillade mig at besvare samrådsspørgsmål E som det første. Retsudvalget 2011-12 L 55, endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Strafferetskontoret Dato: 7. februar 2012 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Esben Haugland Sagsnr.: 2011-731-0012 Dok.: 336117 UDKAST

Læs mere

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Retsinformation. Lovgivning som forskriften vedrører. LBK Nr. 452 af 24/06/1998. Oversigt (indholdsfortegnelse) Bekendtgørelse om udpegning og notifikation af bemyndigede organer til at udføre certificerings-, kontrol- og prøvningsopgaver i henhold til EF-direktiv om byggevarer (89/106/EØF) BEK nr 229 af 31/03/2001

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. september 2010 Sag 4/0720-0189-0005 / DM Deres ref. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

Læs mere

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid

Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Mangler blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af mangelfuld telefon, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglerne inden for rimelig tid.

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0708 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2006 KOM(2006) 811 endelig 2004/0248 (COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi kan derfor ikke bede kommunen genoptage sagen til fornyet behandling.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi kan derfor ikke bede kommunen genoptage sagen til fornyet behandling. Dato 13. april 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/18398-25 Side 1/6 Klage over istandsættelse af den private fællesvej Carl Bremers Vej Vejdirektoratet har

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Haslev Fjernvarme Att: Allan Pedersen Energivej 35 4690 Haslev Sendt på mail til Allan@haslev-fjernvarme.dk Projektgodkendelse af forsyning af Jens Martin Knudsensvej med Fjernvarme

Læs mere

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser.

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser. 2009 12-1 Patientklagenævnets pligt til at vejlede om konsekvenserne af en afgørelse truffet af nævnet I fortsættelse af behandlingen af en konkret klagesag om en fars ret til aktindsigt i sin søns patientjournal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 17.9.2004 KOM(2004) 594 endelig 2004/0205 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af en aftale mellem Det Europæiske Fællesskab og

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 (2. samling) SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 167 Offentligt 30. oktober 2015 J.nr. 15-2919473 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 167 af 2.

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. november 2007 til Esbjerg Kommune: 27-11- 2007 Esbjerg Kommune har i brev af 16. maj 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark med anmodning

Læs mere

Afgørelse i sagen om registrering af et beskyttet område på en ejendom i Åbybro Kommune.

Afgørelse i sagen om registrering af et beskyttet område på en ejendom i Åbybro Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 26. september 2006 NKN-131-00031 LER Afgørelse i sagen om registrering

Læs mere

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR.

3. Spørgsmål om indsigt i loggen over opslag og søgninger i CPR. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 103 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet, CPR-kontoret Datavej 20 Postbox 269 3460 Birkerød sendt til cpr@cpr.dk 22. juni 2005 Udtalelse

Læs mere

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1)

Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) Bekendtgørelse nr. 1178 af 11. oktober 2007 Bekendtgørelse om bindende prisstillelser på aktier samt gennemsigtighed for handel med værdipapirer 1) I medfør af 18 b, stk. 4 og 5, 33 a, stk. 4, 33 b, stk.

Læs mere

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. Sendt pr. email: ens@ens.dk og bgi@ens.dk

Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. Sendt pr. email: ens@ens.dk og bgi@ens.dk Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sendt pr. email: ens@ens.dk og bgi@ens.dk Dok. ansvarlig: DGR Sekretær: Sagsnr: 2006-22 Doknr: d2012-1472-11.0 27-04-2012 Høringssvar til forslag til lov

Læs mere

Næstformand, prof., cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Ingeniør m.ida Bjarne Spiegelhauer

Næstformand, prof., cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Seniorforsker, civilingeniør Kirsten Engelund Thomsen Ingeniør m.ida Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA (XXX)

Læs mere

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist

Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist 14-3. Forvaltningsret 114.4 13.1. Afgørelse om aktindsigt ledsaget af klagevejledning med klagefrist En kvinde klagede til Ankestyrelsen over at Arbejdsskadestyrelsen havde givet hende afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948 Dato: 26-05-2016 Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 7. december 2015 klaget til Københavns Kommune over kommunens

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 501 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering:

Notat. De tre situationer er karakteriseret ved følgende faktiske forhold, som jeg har lagt til grund for min vurdering: Notat om speciel inhabilitet i tre konkrete sager vedrørende et kommunalbestyrelsesmedlem der er udpeget eller indstillet af kommunalbestyrelsen til bestyrelsesposten i et aktieselskab 1. Baggrunden for

Læs mere

FN s børnekonvention og dansk national ret

FN s børnekonvention og dansk national ret Impossibilium nihil obligatio FN s børnekonvention og dansk national ret Børns rettigheder og samvær med forældre FN s børnekonvention siger i artikel 9: 3. Deltagerstaterne skal respektere retten for

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om elforsyning 1) BEK nr 196 af 27/02/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 1. oktober 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11

L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og udviklingsaktiviteter) H143-11 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 24. november 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H143-11.doc) L29 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om et uafhængigt klagenævn for familiesammenføring m.v.

Forslag til folketingsbeslutning om et uafhængigt klagenævn for familiesammenføring m.v. 2007/2 BSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 11. april 2008 af Morten Østergaard (RV), Simon Emil Ammitzbøll (RV), Marianne Jelved (RV),

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 14. februar 2000 fra

A F G Ø R E L S E. (varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 14. februar 2000 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Dato: 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0011 /JDA A F G

Læs mere

Så er det nu det gælder!!!

Så er det nu det gælder!!! Så er det nu det gælder!!! NYHEDSBREV 3 Vi vedlægger lovforslag nr. 204, nemlig forslag til en ny Kolonihavelov. Endvidere vedlægges bemærkningerne til 2-5 i Kolonihaveloven. Vi var i Folketinget i torsdags

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år.

Manden havde samværsret med sine to mindreårige særbørn i Danmark, der dengang var otte og ti år. 2013-23 Familiesammenføring med ægtefælle med to særbørn i Danmark En dansk mand klagede over, at Udlændingeservice (nu Udlændingestyrelsen) og Justitsministeriet havde givet hans ægtefælle afslag på opholdstilladelse,

Læs mere

Samlenotat. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0053 Bilag 2 Offentligt

Samlenotat. Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0053 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0053 Bilag 2 Offentligt Samlenotat Dato 28. april 2016 Dagsorden Side 1. Forslag til afgørelse om indførelse af en mekanisme for udveksling af oplysninger vedrørende mellemstatslige

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge.

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge. 3. november 2008 EM2008/10 Ændringsforslag Forslag til: Landstingsforordning nr. xx af xx måned 2008 om ændring af landstingsforordning om hjælp til børn og unge Fremsat af Landsstyret til anden behandling.

Læs mere

I brev af 15. maj 2014 har du klaget over Kommunens brev af 25. april 2014 om fastlæggelse af status for B vej, 128A-130A, som privat fællesvej.

I brev af 15. maj 2014 har du klaget over Kommunens brev af 25. april 2014 om fastlæggelse af status for B vej, 128A-130A, som privat fællesvej. Dato 2. juli 2014 Dokument 14/07149 Side Status for B vej 128A-130A I brev af 15. maj 2014 har du klaget over Kommunens brev af 25. april 2014 om fastlæggelse af status for B vej, 128A-130A, som privat

Læs mere

2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte

2014-17. Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte 2014-17 Afslag på aktindsigt i oplysninger om kontraktspartners skattemæssige situation ved modtagelse af udbytte En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet havde undtaget oplysninger

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift. Akademikernes Centralorganisation (AC) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN)

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift. Akademikernes Centralorganisation (AC) mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) 1 Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (2010.0010) Akademikernes Centralorganisation (AC) (advokat Jakob Juul) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) (advokat Morten Ulrich) 2 1. Indledning

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 21. februar 2012 FM 2012/X Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra udvalget

Læs mere

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren

Ministeren bedes redegøre for, om ministeren Trafikudvalget 2010-11 L 173 Bilag 11 Offentligt Samrådstale til et kommende lukket samråd om forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Tilladelser til offentlig servicetrafik og krav til beklædning

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang

Dækning af udgifter til advokatbistand. Hjemmel og klageadgang Dækning af udgifter til advokatbistand Hjemmel og klageadgang 2010 Inden for den private forsikringsret har det længe været praksis, at nødvendige og rimelige advokatudgifter i personskadesager erstattes

Læs mere

2. august 2011 EM 2011/100. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. august 2011 EM 2011/100. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. august 2011 EM 2011/100 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Fra politisk hold er der et ønske om, at det gøres obligatorisk for de offentlige udbydere at tage et generelt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1)

Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter 1) LBK nr 1068 af 15/09/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2504/1224-0032 Senere

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager

Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Hjemvisningspraksis i arbejdsskadesager Den Sociale Ankestyrelse havde oplyst, at det er den overvejende hovedregel i sager om anerkendelse af en arbejdsskade at hjemvise spørgsmålet om ménfastsættelse

Læs mere

Elprisstatistik 4. kvartal 2011

Elprisstatistik 4. kvartal 2011 Elprisstatistik 4. kvartal 211 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Vi har modtaget Deres brev af 24. april 2007 vedrørende oprettelsen af Deres livrente hos A, og vi beklager det sene svar.

Vi har modtaget Deres brev af 24. april 2007 vedrørende oprettelsen af Deres livrente hos A, og vi beklager det sene svar. Kendelse af 29. oktober 2007 (J.nr. 2007-0013452). Klager ikke part i eventuel sag mellem Finanstilsynet og forsikringsselskab. Lov om finansiel virksomhed 344, 35, 355 og 43. (Cato Baldvinsson, Anders

Læs mere

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist

Sag C-101/01. Straffesag mod Bodil Lindqvist Sag C-101/01 Straffesag mod Bodil Lindqvist (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Göta hovrätt (Sverige))»Direktiv 95/46/EF anvendelsesområde offentliggørelse af personoplysninger på internettet

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 24. februar 2016 J.nr. 15-2311412 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly. Juni 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om beslutningsgrundlaget for et eventuelt køb af nye kampfly Juni 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører:

Læs mere

KENDELSE. Klagen støttes i første række på, at Breeders of Denmark som klager skal anses som part i klagesagen.

KENDELSE. Klagen støttes i første række på, at Breeders of Denmark som klager skal anses som part i klagesagen. KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 9/12 2015 i sag nr. KL-6-2015 Breeders of Denmark A/S (advokat Joan Vollertsen) mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen (fuldmægtig Maria Nielsen) Resume af

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN

Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Vejledning for klage over en prøve ved Det Sundhedsfaglige Hovedområde, UCN Indledning Reglerne om klager og anke over eksamen står i kapitel 10 og 11 i Undervisningsministeriets eksamensbekendtgørelse.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *

DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 * DOMSTOLENS DOM (Ottende Afdeling) 6. november 2014 *»Traktatbrud direktiv 2000/60/EF Den Europæiske Unions vandpolitiske foranstaltninger vandområdeplaner offentliggørelse manglende rapportering til Europa-Kommissionen«I

Læs mere

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007

Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96. Oktober 2007 Ankestyrelsens undersøgelse af Hjælperordninger efter servicelovens 96 Oktober 2007 2 ANKESTYRELSENS PRAKSISUNDERSØGELSER Titel Hjælperordninger efter servicelovens 96 Udgiver Ankestyrelsen, oktober 2007

Læs mere

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 312 Offentligt

Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 312 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 312 Offentligt Folketinget Transport- og Bygningsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 23. april 2015 Sag 257/2014 Per Munk Larsen (advokat Claus Guldbrand) mod Signe Fisker (advokat Jørgen Lykkegård) I tidligere instanser er der truffet beslutning

Læs mere

Statsforvaltningens afgørelse af 19. december 2008 til Fåborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens afgørelse af 19. december 2008 til Fåborg- Midtfyn Kommune Statsforvaltningens afgørelse af 19. december 2008 til Fåborg- Midtfyn Kommune 19-12- 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune har den 4. december 2008 anmodet statsforvaltningen om samtykke til dispensation fra reglerne

Læs mere

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. *****

I det følgende redegøres der for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. ***** Notat Høringsnotat om forslag til lov om ændring af lov om film og bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed Kulturministeriet sendte den 17. juni 2013 et forslag til lov om ændring om

Læs mere

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse Høringsnotat Notat Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@trafik- og Byggestyrelsen.dk www.trafik- og Byggestyrelsen.dk Dato 27. maj 2016 Høringsnotat vedrørende høring af udkast

Læs mere

02-01-2014 Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret Eksamens nr.: 274

02-01-2014 Institutionel forfatningsret og EU-forfatningsret Eksamens nr.: 274 Litteratur: Zahle, Henrik, Dansk Forfatningsret, Studieudgave, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, 2013, herefter henvist til som HZ. Sørensen, Nielsen og Danielsen, Uddrag af EU-Retten, 6. udgave, Jurist-

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Kommunikation i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Den Danske Naturfond.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Den Danske Naturfond. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for Den Danske Naturfond. Den Danske Naturfond 1 Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77

Læs mere

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme.

Statsforvaltningen har herved lagt vægt på, at du over for kommunen har angivet adressen på tre ejendomme. Statsforvaltningens brev til et firma 2015-19355 Dato: 03-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Hjørring Kommunes afgørelser af 2. og 11. februar

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 20-06-2013 28-06-2013 95-13 4300221-12 Status: Gældende Principafgørelse om: efterværn - personkreds - positiv udvikling Lov:

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 1.6.2007 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Andragende 826/2001 af Christian Monatte, fransk statsborger, om påstået kønsdiskriminering 1. Sammendrag Andrageren,

Læs mere