Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782"

Transkript

1 Skøde og Panteprotokollen, Skodborg -Vandfuld herreder. Ringkøbing amt , Nees sogn. Reg. B 77 B sp 8, fol 386, 387, 388, 389, 390a Læst den 10de Februar 1830 Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782 Anno Den 23de marts blev paa Hovedgaarden Uldsund udi Bøvling Amt, Skodborg herred, Nees Sogn, foretaget og afholdt en Christsømmelig, lovlig og billig Samfrænde Skiftebehandling og Forretning, af og imellem afgangne Peder Harpyths efterladte Enke Ane Laursdatter Tang til Uldsund, og hendes udi Ægteskabet med bemeldte afgangne Peder Harpyth, som døde den 20de Juli 1778 havende børn, nemlig: 1 Christen Pedersen Harpyth, 29 Aar 2 Laurs Harpyth 27 Aar 3 Jens Harpyth 25 Aar 4 Søren Harpyth 20 Aar 5 Christen Harpyth 10 Aar 6 Johanne Marie Harpyth 18 Aar i henseende til at skifte og Dele fælleds boet imellem sig efter bemeldte afgangne Peder Harpyth paa Grund af Hans Kongelige Majestæts dertil givne allernaadigste Beviling af 24de Februar 1764, som en origonali blev fremlagt og lyder saaledes under No 1

2 No 1 No 145 Fredericih 5tienne 4 Rigsdaler Ao 1764 Vii Frederich den Femte, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormaren og Dytmarsken, Greve udi Oldenborg og Westfalen, giør alle vitterligt, at vi efter Lars Fischer af vores Kongelige Residensstad, Kjøbenhavn, hans for Peder Christensen Harpyth og Anne Lauritsdatter Tang fra Næss Sogn i Riber Stift, herom allerunderdanigst givte Ansøgning og begiæring, allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillader, at, naaer enten en af dem, Peder Christensen Harpyth eller hans Hustrue ved døden afgaaer, den Efterlevende da, forinden Rettens Middels Forsegling, Registering og Vurdering efter loven, med deres fælles sammenavlede børn, udi uskiftet boe maae blive hensiddende, saalænge den i eenlig Stand forbliver og om bemældte Længstlevende imidlertid skulle blive til Sinds at skifte og dele, maae den selv indbyrdes og Samfrænder handle og slutte en Skifteforhandling om den Arv, som fornævnte deres børn, efter den afdøde enten Fader eller Moder kan tilkomme, som den ved desmere til børnenes gavn, bedst kunne forenes forinden Rettens Middels overværelse eller inden Registeringen og Vurdering efter loven Dog have bemeldne Samfrænder et skrivtligt testament derover at forfatte, som billigt kan være, og da i Fremtiden naaer børnene kommer til deres myndige Aar eragter at kunne forsvare; Og ville vi herhos, allernaadigst have befalet dem, som dette Skifte i saa Maade forrettendes være, at de i alle Maader holder sig den første Articel, udi den om adskillige destitioner vedkommende den 31te marts 1719, allernaadigst udgangne Forordning allerunderdaneligst efterrettelig, hvilket og skal skee af den Øvrigehed og Rettens be..?.. som det ellers kunne tilkomme, saadanne Skifte at forvalte, forsaavidt bemældte Articel deri angaaer, som og derover intet i deres Rettighed skal afgaae. Forbydende Alle og Enhver herimod, eftersom foreskrevet staaer, at hindre eller udi nogen Maade forfang at giøre, (inden?) vor Hyldeste og Naade. Givet paa vort Slot Christiansborg udi vores Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn den 24de Februar 1764 Under Vor Kongelige Haand og Signet Frederik R. /: L.S. :/ Peder Christensen Harpyth og Hustrue af Nees Sogn i Ribe Stift, bevilling for den længstlevende at sidde i uskiftet Boe og Tiden at skifte med Samfrænder. Og var da til dette Skifte at forrette, nærværende paa Uldsund, Enken Ane Lauersdatter Tang tilligemed Laugværge hendes broder Laurs Tang fra Gaarden Nørtang Ulvborg Sogn, Sønnen Christen Harpøth paa egne Vegne med Curator Birkedommer og Landstings Procurator Grønlund, saa var og tilstæde som Formynder for den umyndige Christen Harpøth, hans Morbroder Kjøbmand Peder Tang af Ringkiøbing og paa Datteren Johanne Harpyths Vegne, som hendes Formynder hender Morbroder Søren Tang, Kjøbmand i ibidem. Vel tilfaldt Værgemaalet for disse 2de umyndige, deres myndige brødre, men da det af samtlige Samfrænder er besluttet, at Hovedgaarden skulle forblive i Familien og ved ældste Søn og de 2de andre myndige Sønner for tiden ikke ansees beqvemligen at kan forestaae Værgemaalet, da de adskilt i Landet tjener for deres brød; altsaa, og, da de samtidig tillige har frabedt sig Værgemaalene, har bemeldte deres Morbrødre, som Justicante og boesatte Mænd, paataget dig Værgemaalene, som meldt.

3 Thi blev alt fælles boes Tilhørende efter den bestemmelse, at alt forbliver hos én i Familien, og den Summa hvorfor det her Vurderes, antages til Skifte og Deeling, saaledes af samtlige Samfrænder foretaget og forrettet, nemlig: Hovedgaarden Uldsund, Hovedgaardstaxt, Agger og Enge Hartkorn 17 Tdr. 1 Fdkr. med afbygger. Nøragger, 10 Tdr. 1 Fdkr. 2 Alb., underliggende Bøndergods Agger og Enge Hartkorn 205 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb., og Nees Sogns Kirke, Korn og Qvægtiende Hartkorn 6 Tdr., efter Hovedbogens under Specielle Udvisning, som lyder saaledes under No 2 Jorde Bog Over Uldsund Hovedgaard og dens underliggende Bøndergods, med Nees Sogns Kirkes Korn og Qvægtiende, alt beliggende i Ribe stift, Lundenæs og Bøvling Amter og deres Herreder, saaledes som det den 23 Marts Ao 1782, accurat efter vedkommende Papirer befinder sig, saasom: Nees sogn: Sæde eller Hoved - Gaardens Taxt er i alt 27 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb., deraf staaer: 1 Uldsund Gaard for 17 Tdr. 1 Fdkr., hvortil er af Nees Sogn 9 Plove Hoverie bønder hver til 6 Bæster, som driver Gaardens Avling, dertil kommer endeel Haanddage til (Plids?)arbeidet at forrette for Boelsstederne af berørte Sogn 2 Nøragger Gaard for 10 Tdr. 4 Skp. 1 Fdkr. 2 Alb., /: ½ Miil fra Uldsund beliggende:/ og er forundt Christen Jensen i Fæste, som han selv dyrker uden Bønder og deraf efter accordt svarer /: foruden alle Bonde Contributioner :/ i Aarlig Landgilde 24 rd. Nees sogns Kirkes Anpart er Htkr. 6 Tdr., dens Tiende oppebæres in natura til Uldsund. Bøndergodset i samme Sogn: Paa efterfølgende Uldsund Bøndergods i Nees sogn er forhen før 1761 da sal. Peder Harpyth kjøbte Uldsund Gaard, med dens underliggende, erhvervet Kongelig Moderation paa ungefær 4 a 5 Tdr. Htkr., som Havets Indbrud over Eiendommen, som herefter findes, uddelte til de Skadelidne beboere. Over herved berørte Uldsund Gods i Nees har Eieren Hr Peder Harpyth for Vesterhavets oversvømmelse og Sandflugt, skeet Ao 1763, inden erhvervet Kongelig allernaadigst Moderation sidst i Ao 1765 paa 21 Tdr 2 Skp. 3 Fdkr. 2 Alb., Hartkorns aftagelse, der paafølgende Aar 1766 er over de skadertagne beboere uddeelt som følger: Af slig Aarsag, hvorved Gaarden blev ucomplet /: da Bøndergodset herfor kun bestod af 209 Tdr. 2 Skp. 2 Alb., har Eieren salig Peder Harpyth kjøbt Htkorn i Fialtring Sogn 11 Tdr. 6 Skp. 1 Fdkr., hvorpaa for han kjøbte det, ligeledes for Havskader paa det er modereret 1 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. Extra. Videre følger Godset i Nees Sogn? Uldsundbye er øde og bruges under Uldsund Gaards Auling, Htkr. 3 Tdr. 5 Skp. 2 Alb. Østerboel ligesaa øde og bruges under do - 6 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb. er ialt htk. 4 Tdr. 4 Skp., men er Ao modereret til: 3 Tdr. 7 Skp. 2 Fdkr. for begge Steder. Uldsundbye: beboes af Niels Bertelsen, Htkr. 1 Tdr. 7 Skp. 2 Fdkr. men er Ao modereret til:1 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. staaer for Landgilde: 4 Skp. Rug, 2 Lp. Smør og 1/3 Plougs hoverie Grønsmølle: - Ole Nielsen, staaer for Landgilde: 4 rbd., og 8 dages Haand hoverie Htkr. 1 Tdr. 2 Skp. 1 Fdkr. 2 Alb.

4 Brinkenberghuus: - Elne Pedersdatter, Htkr. 1 Skp. 1 Alb. men er Ao modereret til: 1 Skp staaer for Landgilde: 2 mark, og 2 dages Haand hoverie om Sommeren og 1 dags do. om Vinteren Lille Aggersende: - Jeppe Pedersen, Htkr. 1 Fdkr. 1 Alb. staaer for Landgilde: 4 mark., og 24 dages hoverie Store Aggersende: - Christen Jørgensen, Htkr. 1 Tdr. 6 Skp. 2 Frdk. 1 Alb. men er Ao modereret til: 1 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb. staaer for Landgilde: 4 Skp. Byg og 1/3 Plougs hoverie Gadekier eller Pralborg: beboes af Kirsten Christensdatter, Htkr. 3 Fdkr. staaer for Landgilde: 1rbd. 2 mark, hovfrie og Mette Nielsdatter Htkr. 3 Fdkr. staaer for Landgilde: 1 rbd. 2 mark, hovfrie Vester Heede: - Christen Berthelsen, Htkr. 6 Skp. 2 Fdkr. staaer for Landgilde: 2 rbd. 4 mark, 8 pd. Smør, hovfrie Øster Heede: - Jens Iversen, Htkr. 5 Skp. 1 Fdkr. staaer for Landgilde: 3 rbd. 2 mark, og 6 dages Haandarbeide Norder Heede eller Prangsboel: - Iver Jensen, Htkr. 7 Skp. 2 Alb. staaer for Landgilde: 3 rbd. 2 mark,og 6 dages Haandarbeide Moseboel: - Jens Jensen, Htkr. 5 Skp. 3 Fdkr. 2 Alb. staaer for Landgilde: 3 rbd. 8te dages hoverie, men efter hans Faders død 3 rbd. 2 mark, og berørte 8 te dages hoverie. Bruunsledhuus: - Niels Madsen, Htkr. 3 Fdkr. staaer for Landgilde: 2 rbd og 6 dages Haand hoverie Nør Saxkiergaard: - beboes af 2 beboere, den nordeste Part, - Peder Nielsen, Htkr. 2 Tdr. 5 Skp. 1 Fdrk. 2½ Alb. men er Ao modereret til: 2 Tdr. 3 Fdrk. 1 Alb. staaer for Landgilde: 1 Td. Rug, 1 Lp. Smør, og 1/3 Plougs hoverie den sønderste Part, - Peder Nielsen, Htkr. 2 Tdr. 5 Skp. 1 Frdk. 2½ Alb. men er Ao 1766 modereret til: 2 Tdr. 3 Fdkr. 1 Alb. staaer for Landgilde: 1 Td. Rug, 1 Lp Smør og 1/3 Plougs hoverie Sønder Saxkiergaard: -beboes af 3 beboere, den Vestre eller Søndre Part, - Jesper Christensen, Htkr. 1 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr.1 2/3 Alb. men er Ao modereret til: 1 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 1 Alb. staaer for Landgilde: 1 Td. Rug, 1 Lp. Smør og 1/3 Plougs hoverie Den østre Part, - Peder Jensen, Htkr. 1 Tdr. 5 Skp. 2 Fdrk. 1 2/3 Alb. men er Ao modereret til: 1 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 1 Alb. staaer for Landgilde: 1 Td. Rug, 1 Lp. Smør og 1/3 Plougs hoverie Den nordeste Part, - Christen Jensen, Htkr. 1 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr. 1½ Alb. men er Ao modereret til: 1 Tdr. 4 Skp. 2 Fdrk. 1 Alb. staaer for Landgilde: 1 Td. Rug, 1 Lp. Smør og 1/3 Plougs hoverie Closter eller Fiskers: - Jens Jensen, Htkr. 4 Skp. 1 Alb. men er Ao modereret til: 3 Skp. 2 Fdkr. staaer for Landgilde: 6 Skp. Byg, 10 a 12 dages hoverie og pligtig at leie i Uldsund,

5 Lille Sandbek: - Lars Nielsen, Htkr. 1 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. forhen nydt moderation paa 3 Skp. 2 Alb. exclusive, men nu siden i Aaret 1766 er Htkrn. modereret til 1 Tdr. 2 Skp. 1 Alb. staaer for Landgilde: 1 Td Rug, 1 Td. Byg og 1/3 Plougs hoverie Vesternees: - Christen Nielsen, Htkr. 4 tdr. 6 Skp. 2 Fdrk. men er Anno 1766 modereret til: 3 Tdr. 7 Skp. staaer for Landgilde: 2 Td. Rug, 2 Lp. Smør og 2/3 Plougs hoverie Lille Bierregaard: - Lars Jørgensen, Htkr. 1 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr. deraf Bakhuus Jord 2 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb. og af Nees Kirkejord 1 Fdkr. 2 Alb. er i alt : 2 Tdr. 2 Fdkr. 1 Alb men er Ao modereret til 1 Td. 4 Skp. 1 Alb. paa det alt staaer for Landgilde 6 Skp. Rug, 4 Skp. Byg, 1/3 Plougs hoverie og af Kirkejords Htkr., aarlig Landgilde 3 mark Store Bierregaard: - Peder Jensen, Htkr. 5 Tdr. 2 Skp. 2 Fdkr. af Nees Kirkejord 1 Fdkr. 2 Alb. er i alt: 5 Tdr. 2 Skp. 3 Fdkr. 2 Alb. men er Ao modereret til i alt: 4 Tdr. 3 Skp. 3 Fdkr 1 Alb. Htkr. staaer for Landgilde 14 rd., og af bemeldte Kirkejord 3 mark aarlig, hovfrie, men Reiser i Omgang med de andre frie Bønder her i Sogne. Gottrup: - ødelagt af Vandflod 1763, og Eiendommen lagt under Kierdige. Hartkornet var 1 Td. 4 Skp. 1 Fdrk. forhen faaet moderation paa 2 Skp Htkr. Excluc Kierdige: - Hans Poulsen, Htkr. 1 Tdr. 7 Skp. 2 Alb. hvortil kommer næstmældne Gottrups Hrtk. Øde 1 Tdr. 4 Skp. 1 Fdkr. er i alt: 3 Tdr. 3 Skp. 1 Fdkr. 2Alb men er Ao modereret til: 2 Tdr. 7 Skp. 1 Alb. begge Steder staaer i alt for Landgilde 1 Td. Byg, 4 Lp. Smør og ½ Plougs hoverie, indtil videre, saa og i Landgilde i penge 6 rd. 2 mark Kierdigehuus: - ødelagt i Havfloden 1763, men er siden opbygt og Fæstet af Jørgen Jensen, Htkr. 1 Skp. 1 Fdkr. men Ao modereret til: 2 Fdkr. Htkr. staaer for Landgilde 1 rd. 4 mark hovfrie Bruunsled: - Iver Pedersen, Htkr. 3 Tdr 1 Skp 2 Fdkr. 2 Alb. men Ao modereret til: 2 Tdr. 7 Skp. 2 Fdkr. 1 Alb. staaer for Landgilde 1 Td. Rug, 2 Lp. Smør og 1/3 Plougs hoverie. Hvide?) Husted: - Christen Pedersen Htkr. 6 Skp. 3 Fdkr. men er Ao modereret til: 4 Skp 2 Fdkr. 1 Alb. staaer for Landgilde 3 rd. Hovfrie Koldborg: - Jens Jensen, Htkr. 2 Tdr. 4 Skp. der underlagt Trælbros Htkr. øde 1 Tdr. 2 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb. og Nøraggerboel øde, Htkr. 4 Skp. er i alt: 4 Tdr 2 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb. forhen faaet moderation paa Nøraggerboels Htkr. 6 Skp. 1 Alb. exluc. men er Ao. Endnu modereret til: 3 Tdr. 7 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb., paa alle 3 Steder staaer for Landgilde af det alt 1 Td. Rug, 1½ Tdr. Byg, 3 Lp. Smør og 2/3 Plougs hoverie Vester Bekke: - Maren Larsdatter staaer for Landgilde 4 rd. Hovfrie Htkr. 1 Td.

6 Øster Bekke: eller Mose: - Peder Nielsen Htkr. 1 Tdr. 2 Skp. forhen faaet moderetion paa 1 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb. exclusiv, men er Ao. 1766, endnu modereret til: Htkr. 7 Skp. 1 Fdkr. staaer for Landgilde 4 rd. og 8 dages Haandhoverie Gade: - Christen Pedersen, Htkr. 1 Tdr. 3 Skp. 3 Fdkr. 2 Alb. derpaa forhen efter Fæstebrevet faaet moderation paa: 4 Skp. Htkr. Da Mand af Nees Kirkejord 1 Skp. 1 Fdkr. 2 Alb er i alt: Htkr. 1 Tdr. 5 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb. men er Ao modereret til 1 Tdr. 4 Skp. 1 Fdrk., i alt som contribuerer af, staaer for Landgilde 5 rd. 2 mark hovfrie, men i mangel af betaling, da 4 Skp. Rug, 4 Skp. Byg, og 1/3 Plougs hoverie. Høie: - Gregers Jørgensen, Htkr. 2 Tdr. 2 Fdkr. 1 Alb men er Anno 1766 modereret til: 1 Tdr. 6 Skp. 1 Alb. staaer for Landgilde 1 Tdr. Rug, 2 Lp. Smør, 2 mark i penge og 1/3 Plougs hoverie Sundgaard: - Jørgen Jensen, Htkr. 4 Tdr. 2 Skp. 2 Alb. men er Anno 1766 modereret til: 3 Tdr. 6 Skp. 1Alb. staaer for Landgilde (1 el.?) 2 Tdr. Rug, 2 Lp. Smør, 1 Tdr. Byg og ½ Plougs hoverie Løkke: - Niels Nielsen. - For Ao for dette Sted frilagt til Veiies og Foeds veligeholdelse til Nees Kirke, og var under Sognepræstens Generation, men er af daværende Præst Hr Lambert Holm, overdraget og tilskjødet hans Bonde mod at holde fornøden Skibsbaad og Folk til Præstens overfart til alle ordinaire Fæstdage i Præste Embedes Tienste i Nees Kirke, saavelsom og aarlig afgivt deraf til Præsten eller efterkommere 5 mark i penge, 10 Skp. Rug, 2 Lp. Smør, efter Contract 24. September Samme Steds Htkr. 1 Tdr. 6 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb., nye matricel men er Anno 1766 modereret til: 1 Tdr. 4 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb., og staaer for Landgilde nu der af til Uldsunds Eiere 6 rd. 4 mark Hovfrie, og Reiser i omgang med frie bøndere, men i mangel af uagtig betaling, giør hoverie af 2 Bæster og Landgilde 1 Tdr. Rug, 2 Lp. Smør og 4 mark i penge Jordløse eller umatriculerede huse i samme Nees Sogn: Heede: - Jørgen Jensen Høi. Landgilde 1 rd. 2 mark og 4 a 6 dages Haandhoverie do : - Niels Christensen Saxkiergaard. Landgilde 1 rd. 2 mark og 6 dages do Bakhuus: - Knud Graversen. Landgilde 1 rd. og 2 dages do do : - Ane Marie Thorsdatter. Landgilde 1 rd og 2 dages do Skolehuset: - Mette Sørensdatter. Landgilde 1 rd. Hovfrie Kirke eller Staldhuset: - Maren Christensdatter. Landgilde 1 rd. og 4 dages Haandarbeide Ørenkol Heede: - Christian Peiter Jensen Berg, staaer for Landgilde 1 rd. 1mark hovfrie, men efter forlangende huser Uldsund Fisker I Skalstrup Bye i ovenmeldte Sogn, ogsaa et Jordløs eller umatriculeret Huus paa dens Heede kaldet: Yderste: - Berthel Pedersen, Landgilde 1 rd. og 4 dages Haandhoverie

7 Videre matriculeret Gods: Knæbberholm: - Peder Nielsen, Htkr. 2 Skp. 1 Fdkr. 2 Alb. staaer for Landgilde 2 rd. 2 mark Spindepenge 2 sk., (el. mark?) og 6 dages Haandhoverie, saa og oppasse Hede Skjællet imellem Skalstrup og Nees Store Rimme: - Erik Pedersen (el.palersen?) Htkr. 2 Skp. 1 Fdkr. staaer for Landgilde 2 rd. Hovfrie, men er dog Godsfoget ved Skjællet mellem Giørding og Skalstrup Lille Rimme: - Mads Nielsen Htkr. 1 Skp. 2 Frdk. staaer for Landgilde 2 rd., og 4 dages hoverie Lille Skovhede: - Simon Hansen, Htkr. 1 Skp. 2 Alb. staaer for Landgilde 2 rd. Hovfrie Store Skovhede: - Hans Jørgen Madsen, Htkr. 2 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. men er Anno 1766 modereret til: 1 Tdr. 6 Skp. 2 Alb., staaer for Landgilde 1 Td. Byg og 2 Lp. Smør. 15 sk. I penge og 1/3 Plougs hoverie Graaekier: - beboes af 2 beboere Den sønderste Part, - Jens Eriksen Htkr. 2 Tdr. 3 Skp. 2 Fdkr. 1½ Alb., /: forhen faaet Moderation paa 4 Skp. Htkr. exlusive, men er nu siden i Aar 1766 modereret til: 1 Tdr. 4 Skp. 1 Alb., staaer for Landgilde 1 Tdr Byg, 2 Lp. Smør, 1 rd. 2 mark i penge og ½ Plougs hoverie, eller af 3 Bæster. Dog er Hoveriet af den ene Bæst accorderet ham for 2 rd. aarlig af sal.peder Harpyth i Ao Den nordeste Part, - Mads Jensen, Htkr. 2 Tdr. 7 Skp. 2 Fdkr. 1½ Alb. men er Ao modereret til: 1 Tdr. 4 Skp. 2 Alb., staaer for Landgilde 1 Tdr Byg, 2 Lp. Smør, 1 rd. 2 mark i penge og ½ Plougs hoverie, eller af 3 Bæster. Dog er Hoveriet af den ene Bæst Ao accorderet ham for 2 rd. aarlig af sal. Peder Harpyth. Ballesiig: - beboes af 2 beboere Den østre Part, - Bertel Christensen, Htkr. 3 Tdr. 2 Skp. 2 Fdkr. 1½ Alb. men er Ao modereret til: 2 Tdr. 3 Skp. 1 Fdkr. staaer for Landgilde 10 rd. Hovfrie, men Reiser i omgang med frie bøndere. Den vestre Part, - Ole Knudsen, Htkr. 3 Tdr. 2 Skp. 2 Fdkr. 1½ Alb., men er Ao modereret til: 2 Tdr. 3 Skp. 1 Fdkr., staaer for Landgilde 10 rd. Hovfrie, men reiser i Omgang med andre frie bønder i Sognet Fjordside: - Jens Jensen, Htkr. 6 Tdr. 2 Alb., men er Ao modereret til: 4 Tdr. 1 Fdkr. 2 Alb., staaer for Landgilde 18 rd. Hovfrie, men reiser i Omgang med frie bønder i Sognet Jørgensgaard: - Christen Sørensen, Htkr. 7 Tdr. 4 Skp. 3 Fdkr., staaer for Landgilde 20 rd., og reiser i Omgang, hovfrie, undtagen alleneste 3 Ploie og 7 Spanddage aarlig her til Uldsund. Frostesgaard: - Jens Jensen, Htkr. 10 Tdr. 3 Fdkr., men er Ao modereret til 8 Tdr. 2 Skp. 2 Alb., staaer for Landgilde 22 rd. Hovfrie, men Reiser i Omgang, som frie Bonde

8 Haugaard: - Salomon Jensen, Htkr. 3 Tdr. 7 Skp. 1 Alb., men er Ao modereret til: 3 Tdr. 3 Skp. 1 Alb., staaer for Landgilde 2½ Tdr. Byg, 2 Lp. Smør. 2 rd. i penge, eller 1 Td. Rug og hoverie af 3 Bæster, eller ½ Plougs Anpart Nørrebyegaard: - beboes af 2 beboere Den østre Part, - Jens Knudsen Htkr. 3 Tdr 3 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb., staaer for Landgilde 1 Tdr. Rug, 10 Skp. Byg, 2 Lp. Smør. 1 rd. 3 mark i penge og ½ Plougs hoverie Den vestre Part, - Poul Jensen, Htkr. 3 Tdr. 3 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb., staaer for Landgilde 1 Tdr. Rug, 10 Skp. Byg, 2 Lp. Smør. 1 rd. 3 mark i penge og ½ Plougs Anpart af hoverie Harpøth: - Jens Jensen, Htkr. 4 Tdr. 2 Skp. 1Fdkr. 1 Alb., men er Ao 1766 modereret til: 2 Tdr. 2 skp. 1 Fdkr 1 Alb. staaer for Landgilde 12 rd, hovfrie, men reiser i Omgang som frie Bode Store Sandbæk: - Jens Pedersen, Htkr. 4 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb., forhen faaet moderetion paa 1 Tdr. Htkr, excl., men er Ao 1766 modereret til 2 Tdr. 3 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb. staaer for Landgilde 1Tdr. Rug, 2 Tdr. Byg, 2 Lp. Smør og 2/3 Plougs hoverie Giørding Sogn: Claustrup: - Mads Pedersen Htkr. 2 Tdr. 4 Skp. staaer for Landgilde 1 Tdr. Rug, 5 Skp. Byg, 2 Lp Smør. 4 rd 4 mark i Penge, hovfrie, men reiser i Omgang som frie Bonde. Nyegaard: - Voldborg Salmonsdatter, Htkr. 2 Tdr. 6 Skp. 3 Fdkr. staaer for Landgilde 1 Tdr. Byg, 2 Lp Smør. 3rd. i penge, hovfrie, og frie for Reiser. Søe: - Jens Jensen Htkr. 4 Skp. 1 Alb., staaer for Landgilde 4 rd., hovfrie. Munksgaard: - Christen Eriksen, Htkr. 3 Tdr. 6 Skp. 2 Fdkr.., staaer for Landgilde 1 Tdr Rug, 2 Lp. Smør. 3 rd. i penge, hovfrie, men reiser tilligemed sine medtjenere. Slykke: - Peder Gregersen, Htkr. 3 Tdr. 7 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb., staaer for Landgilde 2 Tdr. Rug, 2 Lp Smør. 3 rd. i penge, hovfrie, men reiser med andre Bønder. Fousinggaard: - beboes af 2 beboere: Fousing Sogn: Den vestre Part, - Peder Andersen, Htkr. 2 Tdr. 6 Skp. Der underlagt et stykke Eng: 2 Alb og et øde Huses Eiendom: 1 Fdkr. 2½ Alb Er i alt: Htkr. 2 Tdr. 6 Skp. 2 Fdkr. 1½ Alb staaer for Landgilde deraf 3rd. i penge, 6 Skp. Rug, 1 Td. Byg, 1 Tønde Havre, hovfrie, men reiser som frie Bonde.

9 Den østre Part, - Niels Poulsen, Htkr. 2 Tdr. 6 Skp. der underlagt et stykke Eng: 2 Tdr. og et øde Huses Eiendom: 1 Fdkr. 2½ Alb., er i alt: Htkr. 2 Tdr. 6 Skp. 2 Fdkr. 1½ Alb. staaer for Landgilde 3 rd. i penge, 6 Skp. Rug, 1 Td. Byg, 1 Td. Havre, hovfrie, men reiser i Omgang som frie Bonde. Piilgaard: - Morten Jensen, Htkr..3 Tdr. 2 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb., staaer for Landgilde 7 rd., hovfrie, men reiser i Omgang som frie Bonde. Bakke: - Jens Nielsen, Htkr. 2 Tdr. 3 Skp. 1 Fdkr., staaer for Landgilde 6 rd., hovfrie, men reiser lige med sine Medtjenere Krog: - Peder Nielsen, Htkr. 2 Tdr. 2 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb., staaer for Landgilde 4 rd., hovfrie, og friehed lige med sine Medtjenere. Stadsberg: - Peder Mortensen, Htkr. 4 Tdr. 3 Fdkr. staaer for Landgilde 1 Td. Rug, 1 Td. Byg, 2 Lp. Smør, 4 rd. 4 mark i penge, hovfrie, men reiser som frie Bonde i Omgang Bakhuset: Jordløs, - Grethe Nielsdatter, staaer for Landgilde 1 rd. Hovfrie Gudum Sogn: Høiberg: - Kirsten (Eilers?)datter, staaer for Landgilde 20 rd., hovfrie Htkr. 8 Tdr. 3 Skp. 3 Fdkr. Sønder Tang: - Niels Jensen, Htkr. 4 Tdr. 7 Skp. 3 Fdkr. staaer for Landgilde 13 rd. 2 mark, hovfrie, men reiser i Omgang. (...ste?) af et huus paa Gaardens Eiendom, nyder Fæsteren i aarlig Landgilde 1 rd. 2 mark Nør Bredahl: - Morten Madsen, Htkr. 2 tdr. 5 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb., staaer for Landgilde 2 Tdr. Rug, 3 rd. 4 mark i penge, hovfrie, men giør reiser lige med sine Medtjenere Kiergaard: - beboes at 2de beboere Faberg Sogn: Den vestre part, - Karen Larsdatter, Htkr. 3 Tdr. 6 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb, staaer for Landgilde 9 rd, hovfrie, men giør reiser lige med andre. Den østre Part, - Made Nielsen, Htkr. 3 Tdr. 6 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb, staaer for Landgilde 10 rd, hovfrie, men reiser i Omgang som frie Bonde Sønder Børring: - Jens Jensen, Htkr. 5 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr. 1 Alb, staaer for Landgilde 6 rd, hovfrie, men Reiser i Omgang som frie Bonde Saugmandsgaard: - Anders Nielsen, Htkr. 4 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 1 Alb, staaer for Landgilde 10 rd, hovfrie, men reiser i Omgang som frie Bonde B.?..lengaard: - Christen Pedersen, Htkr. 3 Tdr. 4 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb, staaer for Landgilde 6 rd, hovfrie, men reiser i Omgang som frie Bonde Nør Børring: - Peder Andersen, staaer for Landgilde 2 rd, hovfrie og frie for reiser Htkr. 3 Tdr.

10 Nør Børringhuus: - Niels Madsen, Htkr. 3 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb, staaer for Landgilde 2 rd. til Uldsund, hovfrie. Ellers er huset solgt paa næstmeldte Nørbørringgaard Udmark Hauballe: - Christen Jensen, Htkr. 5 Tdr. staaer for Landgilde 13 rd. 2 mark, hovfrie, men reiser som frie Bonde. Nør Nissum Sogn: Aggergaard: - Mads Jensen Htkr. 7 Tdr. 7 Skp. 2 Alb, deraf forregnet til Sognets Kirke Htkr. 5 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb, inclu., som Fæsteren betaler afgivter af til Kirkens Eier, er ellers ansat for Landgilde til Hosbonden 16 rd, hovfrie, men reiser med andre i Omgang. Lomborg Sogn: Lundsbye: - Niels Pedersen, Htkr. 4 Tdr. 6 Skp. 2 Alb., staaer for Landgilde 11 rd, hovfrie, men giør reiser i Omgang, eller aarlig yder 1 Læs Sylstene til Uldsund Rom Sogn: Neder Dybgaard: - Jens Laursen, Htkr. 3 Tdr. 2 Skp. staaer for Landgilde 10 rd., hovfrie, men giør Reiser i Omgang som frie bonde Trans Sogn: Sønder Rekbye: - Jens Poulsen, Hartk. 2 Tdr. 4 Skp. staaer for Landgilde 5 rd., hovfrie, men giør aarlig 2 Fiskereiser til Uldsund Fialtring eller læse Mesterens Gods: Muusholm: - Laurs Clausen, staaer for Landgilde 10 rd., hovfrie Htkr. 2 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr. 1 Alb., Maarupgaard: - beboes af 3 beboere. Den nørre Part, - Poul Christensen, staaer for Landgilde 8 rd., hovfrie Den mellemste eller vestre Part, - Hartvig Jensen staaer for Landgilde 7 rd. 3 mark, hovfrie Den østre og søndre Part, - Niels Jensen, staaer for Landgilde 5 rd., hovfrie. Htkr. 2 Tdr. 6 Skp. 1 Fdkr. Htkr. 2 Tdr. 6 Skp. 1 Fdkr. Htkr. 1 Tdr. 6 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb., Kiærside: - Klaus Madsen, Htkr. 1 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb., staaer for Landgilde 3 rd. 4 mark, saalænge hans Moder lever, siden 4 rd., hovfrie. Kieldberg eller Aae: - beboes af Laurs Jensen, Htkr. 1 Tdr. 5 Skp. 3 Fdkr. men for Vandflod og Sandflugt er modereret til: 4 Skp. Htkorn, som nu contribuerer af, accorderet om Landgilde aarlig 1 rd. 4 mark, hovfrie.

11 Videre end allerede mentioneret er, henhører eller underligger ikke Uldsund Hovedgaard nu af fæste Eiendomme, naaer undertegnede (finder?) Godsets Htkrn. Summa 205 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb., er dog indbegreben, af Søegaard i Faberg Sogn 1 Skp., som Niels Madsen Nør Børringhuus i samme Sogn, eier selv, og ei hos ham frie er anført, da det ei anderledes i nogle Aar har underlagt Uldsund Gods uden alene i Skatternes, Soldaterholds Udredelse for ham paa sine Steder, hvilket er ved indmeldte at agte og observere som meldt er. Summen paa foranførte er: Hovedgaards Taxt i alt:. 27 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb., Kirke Tiender 6 Tdr Bønder= Godset, som det nu Contribueres af: 205 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 2Alb., hvorved er at agte, næstovenmeldte Exeption paa 1 Skp. Hartkorn. Landgilder i Penge 437 rd. 3 mk. 11 sk. i Rug 26 Tdr. 6 Skp. i Byg. 20 Tdr. 7 Skp. i Havre.. 2 Tdr. i Smør.. 46 Lp. 8 pd. hvoraf endeel er uvis formedelst fattige beboere, hvilket og rækker til de kongelige Skatter Foranførtes Rigtighed til den 23de Marts 1782, bevidnet af Eieren Ane Tang Sal. Peder Harpyths Enke og hendes ældste Søn Christen, som nogle Aar har forestaaet Godset. Uldsund den 23de Marts Ane Tang, sal. Peder Harpyth (L.S.) C. Harpyth (L.S.) Bemeldte Gaard, Gods og Tiende med Landgilde, Ægt og Arbeide, Herligheder og Rettighed. Mandskab, Bygninger, Grund og Eiendomme, intet i nogen Maader undtaget af hvad der tilligger og med Rette tilligge bør, blev af samtlige Samfrænder, som alle specialister er Eiendommene bekjendte, efter bedste Skjønnende og (..?..lig) med Hinanden anset at være værd som, ogsaa herved vurderet for 21,000 rd.,,,

12 Transport): rd. mark sk. Andet Besætning er ude og inde: 10 stk. Bæster, anses at kan gjælde naaer den ene tager den anden med sig: stk. Stude, som her af Gaardens Avl, denne Vinter er forret er solgt til Hr. Nissen at modtage til 1st Mai og da for parret 37 rd: nok isolgt 6 Skp. Do som ansees at være: stk Køer a 6 rd Tyr og 2 Qviekalve (? 8 rd. eller-) Faar og 20 væddere, i alt sat for: stk Svin: Vogne med Hestetøi, ansat for: gl. Ploug, 1 Harve, 1 Korn-(ol?), 1 Skuffer, 2 Hiulbaarer: 6 - Bygningstømmer liggende i Laden, bestaaer af Bjælker, Stolper m. m. ansat for 20 rd. tilhaabe: Stiger, 3 Jerngrebe, 3 Øxer, 2 Fisker, 3 Høeleer, 2 Lyngleer, 2 Slibe- Stene med Jernaxel, 1 Saug, 1 Hakkelseskiste med Korn, 4 stk. Skoule, 2 Jernvirer, i alt sat for:. 8-3 Spader og Smedieredskaber: Nogle faae Materialier til Teglværket: gamle Fiskerbaade:. 3-1 gl Fiskervaad med tilbehør af Baarder, Tavler og Stofler:. 6-1 halv (el. halm?)nye Vaad :. 5-6 stk Vaadgarn, 1 Fiskeruse og 2 Aalruser, 1 Glib: 2-4 Jernstænger at sylde med: Rulle med 2?( lerede el. brede?) 2 rd 4 mk 8 sk, 1½ Potte Blye 18 rd er: ½ Tylt Fjæl 5 rd, 1 gl. Kasse med 3 Tdr. Kalk 4 mk. er: gl. Tønder 1 rd 3 mk., 1 Degnekar, 1 Træsolde, 1 Meelkasse og et bord 9 mk.: 3-2 Ride Sadler, 6 Hestedækkener 4 rd., 6 stk gl. Kornsække 1 rd, er: Biestadeler, stykket 1 rd.: Tdr. Rug, solgt til Peder Madsen i Lemvig der betaler til Snapsting 1782, Tdr. til 16 mk., er: Af Byg og Havre befandtes intet tiløvers fra Sæd og Huusholdning at afhænde, altsaa intet i den Deel, at beregne Boet til indtægt. I Skolen eller Skrivekammeret: 1 gl. Seng med Omhæng 1 rd, 2 Dyner 2 Puder 2 Lagner 8 rd., er:. 9-1 Bord 4 mk., 2 Stole, 2 gl. do 3 mk., 1 Fiilskrue 3 mk., er: I Borgerstuen: 1 Slede, et bord, 1 Lodbænk, 1 Høvlebænk: 2-2 gl grove Folke Senge, sat for:. 8 - aparte i gaarden, 2 gl. grove do. 8 - I sønder Giæstekammer: 1 Skab Seng med grøn Reskes Omhæng 1 - Derpaa er 3 Dyner, 3 Puder, med 2de Lærreds Vaar, 1 par lagner do Himmel Sengested med grøn reskes Omhæng Derpaa 2 Under dyner, 3 Puder og 1 par lagner Bord 3 mk., 3 Stole med Læder Sæder og en brekkelig do. 1 rd, 1 Speil med Bruun Ramme 2 mk, er: I nordre Giæstekammer: 1 Himmel Seng med sirtses Omhæng 5 - Derpaa 3 Underdyne og et dække, samt 3 Hovedpuder 8 rd., 2 gl. Stole 4 mk., er

13 I Storstuen: 1 liden Bord paa (aaben) Fod 5 mk., 1 Kanopee, 12 Stole med løse Sæder uden betræk 20 rd., er: rd. mark sk. 8 Skillerier, stykket 1 mk, er 8 mk., 1 messing Kaffekande 2 mk. 8 sk., Speil og et glaskrus 2mk., 1 Theflaske, 2 Sukker Bøsser 1 mk., Fag Metteldugs nedhængende Gardiner med Kapper I Gangen: 1 Skab med laager 4 mk., 1 russe kappe med hynder 1 rd. 3 mk., er: I Dagligstuen: 1 blaamalet Slagbord 3 rd. 3 mk., 1 Steenbord 5 rd., ege Schatol 20 rd., 1 8-slagn Stueuhr 12 rd., er: Stole 2 rd., 2 taburetter med røde betrækker 1 rd., Messing Kakkelovns Fad liden grønmaler Dragkiste med behørig drættetøj 4-1 Speil med forgyldt Ramme 1 rd., 1 Tin Tobaksdaase 3 mk.,. 1-4 Fag optrukne Gardiner 1 rd., 1 Pibe Kasse 1 mk. 8 sk., par bruune Porcellains Kaffekopper 5 mk. 4 sk., 6 par hvide Steen do. 2 mk. 4 sk., er: sort kaffekande, 2 do Thepotter, 2 do Spølkummer og en Melkekande, 4-1 Sølv Thepotte med Fod, 26 lod a 3 mk., er: 13-7 Sølv Spise og 2 Theskeer, 24 lod a 3 mk., er I Skriverkammeret: 1 blaamalet Skab med Laas. 4 - I Sovekammeret: 1 Topseng med tavlet Omhæng 1 rd., 1 Bord med Fod 3 mk., 1 Slagbænk 4 mk., 1 Rund bord 12 sk. er: liden Lodbænk 1 mk., 2 Læderstoele 4 mk., er:. 5-2 Skamler 1 mk. 4 sk., 1 Glasskab 3 mk., er: Endeel Bøger, hvoraf Enken forbeholdte sig at udtage dem hun vilde. Resten som er uanseelig forbliver i Gaarden 1 4 -Lp. Bismer 8 mk., 1 Speil i sort Ramme 1mk. 8 sk., Kruus med Tinlaag 1 mk., Bordknive for 2 mk., er 3 - Glasse i alt for. 3 - I Spisekammeret: 1 Tinskaal 3 mk., 2 Tinfade, vog 8½ pund a 24 sk.- 2 rd 12 sk., er: ½ Dusin Tintallerkener, vog 2 Lp. 1 pd. a 24 sk., er: Tin Fade, 1 (Zirtekel?), 1 Lp. 2 pd., a 24 sk., er: Kaabber Kasserolle uden Laag, Messing Bekken 24 sk., do Thekjeddel 5 mk., do Dørslag 2 mk., 1 Fyr Kiste med Laas 2 mk., Kaffeqvern 2 mk., 2 ledige Ankre 4 mk. 8 sk., Dække (Kurv?) 24 sk., 1 (Tabelel?) og et Fyrfad 24 sk., er: I Svendstuen: 1 Træbord 3 mk., 1 Furskamme 24 sk., er: I Kjøkkenet: 1 Messing lyseplade 1 mk., 2 smaae Messing Lysestager 2 mk.,. 3-1 Kaabber Skaael 2 mk., 1 Slagbænk 1 mk., 1 Kaabber Tragt 2 mk., er Malmfyrfad 2 mk., 1 Øltønde 3 mk., er:. 5-1 Trefod, 1 Steegvender, 1 Ildklemme, 1 Riste, 1 Spid Skammel, 1 Stoel 2 mk., 3 Jerngryder 5 mk., er: de grove Senge, bestaaende af 5 Dyner, 5 Puder og 3 stk. Lagner

14 rd. mark sk. I Bryggerset: 2 Kobber Kjedler i Grube: 30-2 gl. Kobber Haandkjedler, ubrugelige: 6-2 Store Støbe Kar, 4 rd., 3 Bryg Kar 2 rd., er:. 6-3 Ballier 1 rd., 1 Fierding, 1 Tønde, 2 Ankre 1 rd., 2-11 nye Stave Kar 4-1 stoe Ballie, 2 Spande med Jern bøile. 1-2 Melkespande, 1 Bøtte, 1 Karstoel, 1 Fork. 1 - Paa Loftet: 1 Kiste 1 rd., 8 Lp. Hamp 8 rd., 2 bundter Tougværk 2 rd.,. 11-4½ Tylt Fiæl 9 rd., 2 Korn Maader (Måler?) 1 rd., er: Skrammel Skrammel, Gaarden igiennem, 10 - Tredie. Tilstaaende Giæld: Hos Peder Nielsen paa Voldborg Hos Christen Jørgensgaard Hos Christen Nøragger Endelig fandtes i Boen rede Penge Videre forefandtes ikke i Boen, og mere end allerede anført er erklærede samtlige Samfrænder ikke at være Boen tilhørende ei heller vidste i nogen Maade den til Indtægt at beregne Altsaa er hele Boets Masse den Summa rd. 4 mark 4 Skilling Deraf fragaaer den paa Boen hæftende Giæld og Besværing, som er efter- Følgende, der af alle Samfrænder blev vedgaaet og erklæret for rigtig nemlig: 1. I bortskyldig Capitaler: Til Kjøbmand Peder Tang i Ringkiøbing, ude laante Penge til salig Harpyth,..Capital rd. Renter deraf for et Aar til næstkommende Viborg Snapsting mark Til Kjøbmand Søren Tang ibid, ligeledes Capital Renter deraf for et Aar til Viborg Snapsting skilling Til afgangne Laurs Tangs Enke: Maren Pedersdatter Nørtang i Ulvborg Sogn. Capital Renter deraf for et Aar efter moderations Accord Til Niels Wad af Øgelstrup. Capital og Renter for et Aar til Viborg Snapsting Til Mads Jensen i Bølling, som er laant af hans nu afgangne Moder. Capital og Renter deraf til næstkommende Snapsting Til Jens Damsgaard i Ferring Sogn og Bye.. Capital Renter deraf for et Aar til Snapsting efter Accord Til Madame Kier i Ringkiøbing. Capital og Renter deraf for et Aar til næstkommende Snapsting Til Anders Østergaard i Ulvborg..Capital Renter deraf for et Aar til næste Snapsting 8 - Til Christen Møller i Skiern Mølle....Capital Renter deraf for et Aar til næstkommende Snapsting. 3 - Til Christen Krogsgaard i Nissum..Capital Resterende Renter deraf til første Snapsting 3 -

15 I Boen er indestaaende en Donation af afgangne Jens Olufsen Møller, forrige Forpagter her paa Uldsund, hvoraf Renterne aarlig skal betales til Nees Sogns Fattige.. Capitalen er: 100 rd. mark skilling Resterende Renter deraf for et Aar til Viborg Snapsting I Boen er indestaaende en Donation af afgangne Jens Olufsen Møller forrige Forpagter her paa Uldsund, hvoraf Renterne aarlig skal betales til Nees Sogns fattige. Capitalen er: Renterne deraf for et aar til Viborg Snapsting. 4 - Til Jens Herping i Trans,. Capital Renterne deraf til forestaaende Snapsting 8 - Til Jens Ebensgaard i Rosted,... Capital Renter deraf for et Aar til 1st Snapsting Til Jens Refsgaard i Ulvborg,. Capital Renterne deraf for et Aar til næste Snapsting Til Eli Holbye i Raasted..Capital Renterne deraf for et Aar til næste Snapstiong Til Christen Vibholm i Madum,.Capital Renter deraf for et Aar til Snapsting 14 - Til Laurs Nørtang i Ulvborg,..Capital Renter deraf for et Aar til næster Snapsting Til Chr. Nøragger i Nees, Capital Renter deraf til næste Snapsting Til Mads Stephansen gl. Raasted,..Capital Renter deraf for et Aar til Snapsting Til Mads Aggergaard i Nør Nissum,...Capital Renter deraf for et Aar til Snapsting 7 - Til Anders Westergaard i Ulvborg,.Capital Renter deraf for et Aar til Snapsting 8 - Til Jens Sandbek i Nees,..Capital Renter deraf betales ei Til Henrik Kiærdige i Nees,.Capital Resterende Renter til Snapsting. 2 - Det erindres at for ingen af disse anførte Capitaler er opgiven nogen priorietet, enten Gaard eller Gods, eller noget af fælles Boets Eiende 2. Indestaaende Børnepenge i Boen, nemlig: Til afgangne Niels Andersens Børn i Fousinggaard, deres Fædrenearv, som som her i Boen er indkommen Til afgangne Jens Vester Bekkes Børn, deres Fædrenearv 22 - Et Aars Renter til Snapsting næstkommende 4 - Til afgangne Anders Nørbygaards Børn, Fædrene og Mødrenearv efter Skiftebrevet af 7de Mai 1767,... Capital Renterne deraf i 8te Aar til næstkommende Snapsting Boens øvrige Giæld er følgende efter Regninger og Afregninger: Kjøbmand Peder Tang, har tilgode, deels for bekomne Vare, og eller Renter af hans tilgodehavende Capital p: 1781, hvorfor han fremlagde Credit, Regning, dat: 12te Januar og 23de Hujus, som af samtlige Samfrænder blev accorderet til Udbetaling med: Resterende Folkelønner til næstkommende Paaske: Staldkarlen: Knud, 15 rd. Fiskeren: Christen Jespersen, 2 rd. 4 mk. i alt: Koehyrden: Jens Hansen Skadhede, 2 - Ladefogeden, - Hyrderne, - samt Pigerne og Røgteren hver et halvt aars løn er i alt:. 16 -

16 5. Forfaldne afgivter af Nees Kirke: Ex(traordinair?) til Herreds Provsten pro. 1781, 3 rd. mark 8 skilling Nees Sogns, Konge Qvægtiende til Rammegaard pro. 1781, Til Jens Tang paa Ulstrup, efter afregning: Til Degnen Friis i Trans,... for at udhugge sal. Harpyths Liigsteen Enken og hendes Børn tilligemed Samfrænder fandt billig og fornøden, at den yngste Søn til en Slags Erkjendelighed imod den Afdragelse hans andre Sødskende har faaet af fælles Boen, blev tillagt noget lidet forlods at udbetales ham eller Formynder i næstkommende Snapsting af den for beholder Boen, hvilket efter Boens Omstændighed blev samtykket til: Sallarium til den Competente Skifteforvalter: Udi (Resogretion?) er ham betalt ved sal. Harpyths dødsfald 40 rd. og da det af Boens Tilstand erfares at han kan tilkomme 100 rd., saa udføres de ubetalt: Stemplet Papir til denne Samfrændeskiftebehandling: Andre Bekostninger paa og i Anledning af denne Forretning, saasom ved at indkalde Arvingerne p. p.: Mere end foranført er, befandtes ei af Boets Papirer at være til Udgivter ligesom ogsaa Enken med Laugværge og de Myndige børn, samt de Umyndiges Formyndere, samtlige erklærede ikke at være Vidende om meere Giæld og Besværing at hæfte paa dem, og skulle noget imod formodning opdages som ei her er anført, da bliver saadant af samtlige Arvinger at betale, som Den har faaet Arv til. Thi nu Boets besværing den Summa: rd. 4 mark 8 sk. Enken med Laugværge gav tilkjende, at hun ikke havde fornøden Sinds og Legemskræfter til at vedblive Gaard og Gods, men af den Aarsag og af Kjærlighed til hendes børn, ville at en af de 3de Ældste Sønner og hvortil den Ældste Christen Harpyth forundes fortrinet, skulle vedblive og beholde Uldsund Gaard og Gods samt Ind og Udboe for den Summa hvorfor det i denne Forretning er ansat og til hvilken Ende det ei heller er taxeret til sit Yderste Værdie, hvorimod at den af bemeldte Sønner, som saaledes annammes det hele Boe, udbetales uden Præjudice for medarvingerne, den udi denne Forretning paa Boen hæftedende og her anførte Giæld og Besværing, samt aarlig til Enken og de andre børn forrentes med 4 procte, den deel af Fædrenearv, som de efter denne Skifteforretning kan tilkomme, saasom samme bliver staaende priorieteret i Gaard, Gods og Videre, og især saavidt Enkens og de Umyndiges Part angaaer, da bliver den førstes uopsagt uden før Nødvendighed, og Omstændighederne forundes det saalænge hun lever, og de sidstes paa lige Maade til de bliver myndige, da det descenderer af dem selv, paa lovlig Maade dem at lade (løs-?)kyndige og sig udbe tale, som og hvilket sidste er at forstaae om de andre myndige børn. Herpaa ville Enken ervarte de øvrige Samfrænders Samtykke, og sine 2de Sønner især den Ældstes Erklæring. Samfrænderne, nemlig de Umyndige børns Formyndere og Kurator, tilligemed begge Sønner, kunne vi andet end med hiertelig Taxsigelse, ansee og antage foranførte Enkes declaration og Projesition i at lade Gaarden blive i Familien, og for en af Sønnerne paa Foranmeldte Maade, som tydelig viste hensigt til Familiens Confirmation. Den Ældste Søn, Christen Pedersen Harpyth, deklarerede herved at han med Taknemlighed og efter fuldkommen overlæg med god Villie endog modtog hans Moder og øvrige Samfrænders foranførte Tilbud, og saaledes modtage Gaard og Gods, med Tiender, samt Ind og Udboe, alt saaledes som det foran er Specificeret efter den derpaa satte Vurdering, og derimod forbandt sig til at udbetale den foranførte paa Boen hæftende Giæld og Besværing, uden at saadant i ringeste Maade skal gravere eller vedkomme hans Moder og Medarvinger, samt paa foranførte Maade forsikker dem om og for deres herefter tilfaldne Fædrenearv.

17 Thi blev boens foranførte Indgiæld og Udgiæld optagne til Balance, Skifte og Deling saaledes nemlig: Hele boens foranførte Indtægt og beholdning er: rd. 4 mk. 4 sk den derpaa hæftede og foranførte Giæld og Besværing er som fradrages: Altsaa i behold som Skiftes og Deles imellem Enken og børnene rd. 5 mk. 12 sk. Deraf tilkom Enken efter loven det halve, men hun ville ei have uden 5000 rd. de overskydende tilligemed hendes Broderlod og Begravelsesomkostninger, ville hun give børnene til Deling, hvorimod hun ville at Datteren skal gaae i lige Arv med en af Sønnerne, hvilket sidste ogsaa af samtlige tilstædeværende blev accorderet og indgaaet. Enken Madame, Ane Sal. Harpyths tilkommende Lod og Andel er da: rd. Sønnen: Christen Pedersen Harpyth, rd. 1 mk. 15 1/3 sk. : Laurs Pedersen Harpyth, /3 - : Jens Pedersen Harpyth, /3 - : Søren Pedersen Harpyth, /3 - : Christen Pedersen Harpyth, /3 - Og Datteren: Johanne Marie Harpyth, /3 - som udgiør Delingssummen: rd. 5 mk. 12 sk. Enken med Laugværge, de myndige Sønner og de Umyndiges Formyndere overdrog da samtlige herved til Sønnen Christen Pedersen Harpyth, Uldsund Hovedgaard, Bøndergods og Tiende med den Ret og Rettighed, som hans Forældre det eiet haver efter her udførte Jordbogs Specielle Udskrivning. Ind og Udboe med Videre, saa at han fra denne Dag af, og saasnart denne Forretning er underskreven, antager og Disponerer med alt som sin fuldkomne Eiendom, hvorimod bemeldte Christen Harpyth, som foran meldt, bliver hans Moder og Sødskende ansvarlig for deres herefter tilfaldne Fædrenearveparter, og dem udbetaler. I henseende til Søren og den Umyndige Christer Harpyts, samt Datteren Johanne Marie Harpyths Arveparte, da bliver samme indesaaende med 1st. Priorietets Ret i Uldsund Gaard og Gods til de bliver myndige, og ligeledes Enkens og de 2de Sønner Anpart. Dog erklærede Enken at: om hendes Ældste Søn Christen Harpyth engang fornødiges at laane Penge paa Priorietet hun vil ikke findes uvillig at (cedere?)hendes første Priorietet. Imidlertid er bemeldte Christen Harpyth pligtig paa forlangende, for bemeldte Arveparter at (give?)sine behørige Panteobligationer. Iligemaade tilpligtes han ogsaa herved, da han som foranmeldt antager hele Boen, at udbetale ald foranførte paa Boen hæftende Giæld og Besværing, uden et saadant i nogen Maade graverer eller vedkommer hans Moder eller Sødskende og i saadan henseende maae han ikke giøre nogen nye Forhæftelse paa Gaard, Gods og Videre, der kan hindre denne Giælds betaling, men samme skal derimod nyde Priorietetsret deri, næstefter Arven som foranmeldt. Omendskjønt at Enken og børnene samt Samfrænderne ikke kunne tvivle om, at den her af Gaard og Gods skedte overdragelse til ældste Søn, jo var ham lovlig Eiendomshiemmel nok, saa dog, da her desuden har været (formelig) Skiøde begiærende skal samme ham paa Forlangende i Overensstemmelse med denne Skifteforretning, blive meddeelt af Enken og Samfrænder, een for alle og alle for een. Videre indsees ikke at kunne være at observere ved denne Samfrænde Skiftebehandling, og om noget mod Formodning fra enten af Siderne skulle fremkomme som Irring, da maae saadan Tvistighed ikke afgiøres ander-

18 ledes end af og imellem Enken og Børnene, samt deres Formyndere og om de ei skulle kunne blive enige, da skal de fleste Stemmer ansees som en afgiørende desition, uden at Tvistighederne i nogen Maade maae Ventileres ved Landslov og Ret. Og om denne Samfrændeskifteforretning /: hvoraf Enken beholder Originalen, og een af hende og Laugværge verifiseret afskrivt, meddeles enhver af Arvingerne som der forlanger :/ saaledes som forestaaer i alt Venlighed og Kiærlighed indgaaet, sluttet og tilendebragt, som herved samtlige vore Hænder og Signeter tilstaaes og bekræftes Datum, Uldsundgaard den 25de Marti 1782 efterat Forretningen havde continueret fra den 23de hujus. Ane Tang Sal. Harpyth Som Laugværge Laurids Tang Paa egne Vegne Christen Harpyth (L.S.) Paa egne og min broder Laurs Harpyths Vegne Som Kurator P. Grønlund Som Formynder for den Umyndige Christen Harpyth Peder Tang (L.S.) Som Formynder for Datteren Johanne Marie Harpyth Søren Tang (L.S.) Denne rigtige Gienpart bevidnes og overleveres min Ældste Søn Christen Pedersen Harpyth. Dette tilstaaes af mig og Laugværge Uldsund den 26de April Ao 1782 Ane Tang Sal. Harpyth (L.S.) Laurs Tang (L.S.) C. Harpyth (L.S.) Min i foranstaaende Skifteforretning anførte tilgodehavende Capital, Femten- Hundrede Rigsdaler, med sine til 1782 Aars Snapsting her anførte og forfaldne Renter. Halvtredsindstyve og 6 Rigsdaler 24 Sk. er mig Ærlig af min Søsters Ældste Søn Christen Pedersen Harpyth til Uldsund, rigtigt betalt og derfor herved Qvitterer Ringkiøbing den 28de Mai 1782, Søren Tang 1556 rd. 24 sk. Den til 1782 Aars Snapsting af min heri anførte Capital forfaldne Renter 168 rd.4 mk., saavelsom min heri anførte Regnings Summa 111 rd. 1 mk. 4 sk., udgiør i alt 279 rd. 5 mk. 4 sk., er mig rigtig af min Søster Annes ældste Søn betalt og derfor herved Qvitterer. Ringkiøbing den 28de Mai Peder Tang 279 rd. 5 mk. 4 sk. De til dette Skiftes bekostning her anførte 40 rd., er mig rigtig af Madame Harpyths ældste Søn Christen Harpyth betalt, og derfor Qvitteres herved den der samme tilfaldne. Ringkiøbing den 28de Mai 1782, P. Grønlund 40 rd den /: saavelsom alle Renter forhen /: heri mentionerede Renter til Snapsting 1782 af Capitalen 200 rd., til Jens Herping i Trans, er mig rigtig i dag den 28de Juni 1782 af Madam Harpyths ældste Søn Christen betalt med 8 rd., som herved tilstaaes af Uldsund ut supra Jens Herping 8 rd. Den Erkjendtlighed til min yngste Søn Christen heri anførte Opdragelsesbekostning 40 rd., er mig i Dag den 4de Juli 1782 af min Ældste Søn Christen rigtig betalt Uldsund ut Supra Anne Tang sal. Harpyth 40 rd. Paa min Hosbondes Vegne, har jeg Christen Svendsholm, conditionnerende paa Ustrup Hovedgaard hos Hr. Jens Tang, i Dag den 7de Juli 1782 af Madam Harpyths Ældste Søn Christen, modtaget hans heri anførte tilgodehavende Regning 15 rd., og derfor herved paa Hr. Jens Tangs Vegne Qvitteres Uldsund den 7de Juli 1782 (Simon?) Svendsholm Af Christen Harpyth paa Uldsund er mig underskrevne i Dag den 2den October 1783 betalt min Arbeidsløn for hans Fader salig Peder Harpyth til Uldsund hans Liigsteen at udhugge med 20 rd., hvorfor herved Qvitteres Trans Degnebolig, datum ut supra den 2den October Friis.

19 Denne Samfrænde Skifteact bedes tinglæst ved Skodborg- Vandfuld Herreds Ret som et lovligt Hiemmelsdocument for nu afdøde, Christen Pedersen Harpyth og hans Arvinger paa den ham heri Overdragne Hovedgaard Uldsund i Nees Sogn med underliggende Bøndergods, samt Nees Sogns Kirke, med Korn og Qvægtiender deraf, hvorhos til Hiemmel for den i sin Tid skedte Udbetaling af de Summer som Christen Pedersen Harpyth efter dette Samfrænde Skiftebrev skulle lægge fra sig til sin Moder og Sødskende, bliver forevist 8 stk. afkalde, samtlige skrevne paa anordningsmæssig stemplede Papir. Uldsund den 31te januar 1830 Som Arvinger efter afdøde Christen Pedersen Harpyth og nuværende Eier af Hovedgaarden Uldsund Gaard og Gods J. Stokholm Zilsdorph. Læst i Skodborg Vandfuld Herreders Ret den 10de Februar 1830 og protocolleret Folio 386 Overensstemmende med Skjøde og Panteprotocollen attesteres at Uldsund Hovedgaard og Bøndergods samt Nees Kirke med Tiender tilhørte Peder Christensen Harpyth, efter Skjøde af 23de Juni Derimod findes Uldsund og Nøragger Gaarde, Nees Kirke med tiender samt Frostesgaard og Aggergaard, pantsatte af afdøde Christen Harpyth til Peder Tang i Ringkiøbing for 5000 rd. ( Db:?) hvorefter.. 9 Udslettet 3000 rd (Db:?) og resten 2000 rd omskreven til 2000 rd. S:V:, som altsaa endnu derpaa hæfte med 1st Priorietet, ligesom og af Bøndergodset, 15 Gaarde og Steder i Skalstrup Bye, Nees Sogn af Hartkorn, 30 Tdr. 5 Skp. 1 Fdkr., findes Pantsatte af bemeldte Christen Harpyth, til Kjøbmand Jens Harpyth, Ringkiøbing for 3200 rd rede Sølv.

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814

Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Vordingborg Søndre Birk. Skifteprotokol 1809-1818, side 153B-154A, 157B-158A, 203A-204A Skifte efter Peder Henrichsen 1814 Aar 1814 den 21 May blev holdet Registrering og Vurdering efter Aftægtsmand Peder

Læs mere

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol.

Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Skifte efter Hans Elle. Randers Byfoged, skifteprotokol. Vi Christian den Syvende af Guds Naade Konge til Danmark og Norge etc: - Giøre vitterlig: at vi, efter Mette Catrine Jespersdatter, Enke efter afgangne

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen

(foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen (foto 21) Øster og Vester Hanherred Skøde og panteprotokol 11. 10/8 1839 21/10 1843 1842 20 rigsdaler sølv Skifteattest Christen Jensen At boet efter selveiergaardmand Christen Jensen af Sønderøxe under

Læs mere

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859

Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Nykøbing Falster Herreds Skifteprotokol. 1859-1866. Side 30B-31A, 32A-33B, 38A-39A og 43B-44A Skifte efter Peder Andersen Buch 1859 Aar 1859 den 2 December meddelte Indsidder Peder Pedersen af Væggerløse

Læs mere

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302

Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Hillerslev Hundborg herred Dødanmeldelsesprotokol 1822 35 B 33 D 302 Nr. 105 Dødsfaldets anmeldelses dato 24. Juni 1835 Abraham Christensen Aars i Sundbye Husmand Skifte holdt og sluttet udi Designet nr.

Læs mere

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag )

Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina , (AO-opslag ) Viborg Amt, Fjends-Nørlyng Herredsfoged, 1797 Udskrift fra skøde- og panteprotokollen, pagina 286-87, (AO-opslag 289-90) N o 6 C7 2½ rdr D o Dato 286 1797. Jeg underskrevne Selvejer Christen Pedersen Overgaard

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol.

Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. 521 Peder Christensen Møller i Viby. Marselisborg G 322 5. Fol. Skifte forretning efter afgangne Peder Christensen Møller og hustru Maren Jensdatter som boede og døde i Wiibÿe i Anno 1748, lydende saaledes:

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753.

Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te dito 1753. Michel Lofts hustru Kirsten Rasmusdatter. Constantinsborg gods G 321 4. Fol. 165. Skifteforrætning efter Michel Lofts hustrue sal. Kirsten Rasmusdatter i Ormslef, begyndt den 6te janu. og slutted den 26te

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle.

Skifte Forrætning. Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Skifte Forrætning Efter Mølleren afgangne Peder Nielsen i Lamdrup Mølle. Anno 1803 den 13 de Julii Indfandt sig Forvalter Møller fra Moltkenborg og medførende 2 de Mænd, nemlig Anders Rasmussen og Hans

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905.

Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Lindholm Gods, Fæstebreve og lejekontrakter, Lyndby Sogn I, Lille Karleby, 1790-1905. Syns- og taksationsforretning over Morten Andersens gård i Lille Karleby, Lyndby Sogn, 1792. Johannes Galschiøt Lands

Læs mere

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård.

1789 Køber: Clemmen Johansen i Tastum By i Kaaberup Sogn, hans sammesteds ifæstede (15.2.1769) og iboende gård. De fleste af nedenstående købekontrakter drejer sig om salg af ejendomme som tilhørte Strandet Gods, hvorfor der kun medtages oplysninger om sælger, hvis denne er en anden. I mange tilfælde er Herren til

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe:

Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe: Vurderingsforretning 6/9 1831 efter Johanne Jensdatter, Faxe: "Aar 1831 den 6te September mødte den constituerede Skifteforvalter i Overværelse af Vidnerne Sognefoged HENRIK HANSEN af Orup og Sognefoged

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Om Kongeriget Danmark 781

Om Kongeriget Danmark 781 Om Kongeriget Danmark 781 Foregående Dronningborg Amt VIII. Mariageramt. Mariageramt eller Mariagerklostersamt grændser mod Norden til Mariagerfiord og Aalborghuusamt; most Østen til Dronningborgamt; mod

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Matrikulsnummer 11a og 11b Af en Aggerejendoms historie. Af KR. MADSEN

Matrikulsnummer 11a og 11b Af en Aggerejendoms historie. Af KR. MADSEN Matrikulsnummer 11a og 11b Af en Aggerejendoms historie. Af KR. MADSEN Hvis man i gamle dokumenter, skøder el. l. søger oplysninger om Agger sogn, støder man gang på gang på, at en mand benævnes enten

Læs mere

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede:

Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Skifte 20/6 1752 efter Gårdmand Peder Nielsen, Vr. Egede: Ao 1752 dend 2 Juni er efter foregaaende holdte Registrerings og Vurderings Forretning saavelsom lovlig skedte Tillysning til Gisselfelt Birke-Ting

Læs mere

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling.

26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. 26. Om Stedets Skyld og Skatte- Inddeling. Det hele Sogne Kald er efter Matrikelen inddeelt i 6 Qvarterer eller Fierdinger, som ere Øvreog Nedre Sandenfierding, Sembsfierding, Milesvig, Hedenstad og Fiskum-Fierdinger.

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753

Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol , side Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Nykøbing Falster Rytterdistrikt. Skifteprotokol 1748-1758, side 939-943. Skifte efter Powel Pedersens Hustru Kirsten Pedersdatter i Gedesby 1753 Anno 1753 dend 30 de Novemb r er efter foregaaende tillysning

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213

Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213 Moesgaard gods G 323-1 Skifte efter Peder Poulsens afgangne hustru, Maren Ougesdatter i Jegstrup. Fol. 213 Anno 1772 den 13. nov. på høj og velbårne hr. kammerherre og baron Christian Friderich Güldenchrones

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker.

Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Dette stolestaderegister er indtastet af Holger Hertzum-Larsen, Hovedgaden 32, 7620 Lemvig. Er du mere end fornøjet, så send et par frimærker. Halk præstearkiv. Aa3. 1734-1765. Anm: Stolestadefortegnelse

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789.

Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Møltrup Gods Skifteprotokol, 1776-1793, side 115B-117B. Skifte efter fæstegårdmand Anders Andersen Meldgaard 1789. Skifte-Forretning Efter Anders Andersen som Boede og døde i Roding udi Wildberg Sogn.

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Auction i boet efter gaardmand Niels Hansen Sønderøxe

Auction i boet efter gaardmand Niels Hansen Sønderøxe Foto vedr. betaling af regning for bekendtgørelse i Aalborg Stifttidende Auction i boet efter gaardmand Niels Hansen Sønderøxe Aar 1850 den 15. April blev en auctionret holden paa herredskontoret paa Skerpinggaard

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66

Side 442. No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 1 Side 442 No. 4 Skifte efter afdøde Gaardmand Christen Hansen i Elmue Fra Rosendahl Gods Ane nr. 66 Anno 1761 Den 24de Februari er efter foregaaende skedte tillysning under Stevens ex Faxøe Herreders

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Nr. Bjerregård i Bedsted sogn Et eksempel på en gårds historie i over 300 år Af Christian Nielsen, Gl. Bedstedvej 3, 7755 Bedsted

Nr. Bjerregård i Bedsted sogn Et eksempel på en gårds historie i over 300 år Af Christian Nielsen, Gl. Bedstedvej 3, 7755 Bedsted Nr. Bjerregård i Bedsted sogn Et eksempel på en gårds historie i over 300 år Af Christian Nielsen, Gl. Bedstedvej 3, 7755 Bedsted Hvis interessen er en ejendoms historie? Hvad skal man så vide for at kunne

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande Vaksvik skifte 3.oktober 1755 side 769b Etter unge Dræng Thore Knudsen Hans Moder Marthe Jacobsdatter Søeholt som eeneste arving Hjelle skifte 12.august 1754 side 599a Etter Karen Larsdatter Mann: Niels

Læs mere

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL

NIELSTRUP GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL Hans Hansen, Ollerup, 13.01.1719, 4 ~ Anna Pedersdatter, Laugværge Rasmus Rasmussen i Toftegaard Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter 24 Aar, Værge Niels Christensen i Ollerup NIELSTRUP

Læs mere

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I

Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I 1 Flintholm Gods skifteprotokol 1733-1738, I Karen Rasmusdatter, Hundstrup, I-1, 08-10-1733 ~ Hans Rasmussen arving er hendes søster Mette Rasmusdatter ~ Niels Marqvardsen i Hundstrup. Mette Rasmusdatter

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af:

Side 61. Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Side 61 Af Selveiere i Volstrup Sogn forrentes følgende Capitaler til Sæbygaards Fideicommis, nemlig af: Rdl. Sk. Thomas Christensen Langtved 2000 - med 2% Kirsten Marie Andersdatter, ibidm 1875 - med

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile.

Ark No g/1887. Overretssagfører J. Damkier. Kjøbenhavn, den 13. April Til Byraadet Veile. Ark No g/1887 Overretssagfører J. Damkier Kjøbenhavn, den 13. April 1887. Til Byraadet Veile. I Forbindelse med min Skrivelse af Gaars Dato fremsender jeg hoslagt Deklaration med Hensyn til det Vandværk,

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Se de originale dokumenter Continuation af Skiftet efter Boelsmand Søren Rasmussen Mols i Veggerslev. - fra Folio 21

Se de originale dokumenter Continuation af Skiftet efter Boelsmand Søren Rasmussen Mols i Veggerslev. - fra Folio 21 Benzon Gods Skifteprotokol 1822-1850 Se de originale dokumenter Continuation af Skiftet efter Boelsmand Søren Rasmussen Mols i Veggerslev. - fra Folio 21 Anno 1823 den 27 October som er rette 30te Dag

Læs mere

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet

*) Fortegnelse over Folkemængden i Eger Sogne-Kald 1769. Summa paa alle Summa i Hoved- paa alle i Alle ugifte Sognet. Annexet 25. Om Folkemængden, samt Sygdommene og Sundheds Anstalter. Efter den Fortegnelse som 1769 her og andere Steder i Riget, efter høi Kongelig Ordre blev forfattet, befandtes Folkemængden over dette hele

Læs mere

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs

Tiender til Ørbecklunde: Hartkorn saa er Rug 2 tdr Byg 1 1/2 td Blk 1 td Are 2 1/2 td Høe 5 læs Matriklen 1664 Ørbæk Sogn Höffgaarden i forbem:te sogn er Ørbecklunde, Welb Niels Friis tilhørende, befindis at være taxeret for 40 tdr hartkorn. Kongens og kirkens anpart tiender haffuer hans Welb Patronatus

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag

1873-11 a. Elling Tolne Sogneraad Den 22 Marts 1873 P. U. V. Ærbødigst. C. Alsing. 1873-11 a Bilag 1873-11 a Byraadet i Frederikshavn Da det af medfølgende Politiforhør fremgaar, at Jørgen Jensen har havt fast Ophold i Frederikshavn fra 1 ste November 1848til 1 ste November 1856 og siden den Tid ikke

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743)

Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Skifte etter Anne Olsdatter Muus Hedemarken sorenskriveri, skifteprotokoll nr. 9, (18.06.1736-08.01.1743) Side 306a: Hieronimus Jensøn, Sorenskriver over Hedemarken Giør vitterligt, at Anno 1740 den 20

Læs mere

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen.

Døde Mandkjøn. S Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Døde Mandkjøn. S. 162. Mikrokort 4, 5/9. N. Dødsdagen Begravelsesdagen. Den Dødes For- og Tilnavne. Stand, Haandtering og Opholdssted. Alder. Hvor anført i det almindelige Jevn- førelses- Register Anmærkninger.

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn)

Forord. Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Nyborg Amtstue, Matrikel for Langeland herred 1688 (medtaget Magleby sogn) Forord Matriklen for Magleby sogn, Langeland søndre herred 1688 er transskriberet i samarbejde af Finn R. Hansen i Rudkøbing og

Læs mere

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7

Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 Endelave Fæsteprotokol Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-7 03.01.1684 Albert Lassen efter Lauritz Nielsen på Endelave [Er dette Endelave?]. (2a-2a) 03.05.1747 Hermand Madsen. Veirmøllen på Endelave

Læs mere

Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841.

Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841. Skifte efter Jens Larsen Børresen død 31/1-1841. Kilde: Frederiksborg amt, Københavns universitetsgods, skifter 1819-1850. Folie 46-47-48-49-50. https://familysearch.org/search/image/index#uri=https://familysearch.org/records/collection/201531

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere