Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782"

Transkript

1 Skøde og Panteprotokollen, Skodborg -Vandfuld herreder. Ringkøbing amt , Nees sogn. Reg. B 77 B sp 8, fol 386, 387, 388, 389, 390a Læst den 10de Februar 1830 Samfrænde Skiftebrev Copie No 4 C 7tienne Fire og Tyve Skilling 1782 Anno Den 23de marts blev paa Hovedgaarden Uldsund udi Bøvling Amt, Skodborg herred, Nees Sogn, foretaget og afholdt en Christsømmelig, lovlig og billig Samfrænde Skiftebehandling og Forretning, af og imellem afgangne Peder Harpyths efterladte Enke Ane Laursdatter Tang til Uldsund, og hendes udi Ægteskabet med bemeldte afgangne Peder Harpyth, som døde den 20de Juli 1778 havende børn, nemlig: 1 Christen Pedersen Harpyth, 29 Aar 2 Laurs Harpyth 27 Aar 3 Jens Harpyth 25 Aar 4 Søren Harpyth 20 Aar 5 Christen Harpyth 10 Aar 6 Johanne Marie Harpyth 18 Aar i henseende til at skifte og Dele fælleds boet imellem sig efter bemeldte afgangne Peder Harpyth paa Grund af Hans Kongelige Majestæts dertil givne allernaadigste Beviling af 24de Februar 1764, som en origonali blev fremlagt og lyder saaledes under No 1

2 No 1 No 145 Fredericih 5tienne 4 Rigsdaler Ao 1764 Vii Frederich den Femte, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormaren og Dytmarsken, Greve udi Oldenborg og Westfalen, giør alle vitterligt, at vi efter Lars Fischer af vores Kongelige Residensstad, Kjøbenhavn, hans for Peder Christensen Harpyth og Anne Lauritsdatter Tang fra Næss Sogn i Riber Stift, herom allerunderdanigst givte Ansøgning og begiæring, allernaadigst haver bevilget og tilladt, saa og hermed bevilge og tillader, at, naaer enten en af dem, Peder Christensen Harpyth eller hans Hustrue ved døden afgaaer, den Efterlevende da, forinden Rettens Middels Forsegling, Registering og Vurdering efter loven, med deres fælles sammenavlede børn, udi uskiftet boe maae blive hensiddende, saalænge den i eenlig Stand forbliver og om bemældte Længstlevende imidlertid skulle blive til Sinds at skifte og dele, maae den selv indbyrdes og Samfrænder handle og slutte en Skifteforhandling om den Arv, som fornævnte deres børn, efter den afdøde enten Fader eller Moder kan tilkomme, som den ved desmere til børnenes gavn, bedst kunne forenes forinden Rettens Middels overværelse eller inden Registeringen og Vurdering efter loven Dog have bemeldne Samfrænder et skrivtligt testament derover at forfatte, som billigt kan være, og da i Fremtiden naaer børnene kommer til deres myndige Aar eragter at kunne forsvare; Og ville vi herhos, allernaadigst have befalet dem, som dette Skifte i saa Maade forrettendes være, at de i alle Maader holder sig den første Articel, udi den om adskillige destitioner vedkommende den 31te marts 1719, allernaadigst udgangne Forordning allerunderdaneligst efterrettelig, hvilket og skal skee af den Øvrigehed og Rettens be..?.. som det ellers kunne tilkomme, saadanne Skifte at forvalte, forsaavidt bemældte Articel deri angaaer, som og derover intet i deres Rettighed skal afgaae. Forbydende Alle og Enhver herimod, eftersom foreskrevet staaer, at hindre eller udi nogen Maade forfang at giøre, (inden?) vor Hyldeste og Naade. Givet paa vort Slot Christiansborg udi vores Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn den 24de Februar 1764 Under Vor Kongelige Haand og Signet Frederik R. /: L.S. :/ Peder Christensen Harpyth og Hustrue af Nees Sogn i Ribe Stift, bevilling for den længstlevende at sidde i uskiftet Boe og Tiden at skifte med Samfrænder. Og var da til dette Skifte at forrette, nærværende paa Uldsund, Enken Ane Lauersdatter Tang tilligemed Laugværge hendes broder Laurs Tang fra Gaarden Nørtang Ulvborg Sogn, Sønnen Christen Harpøth paa egne Vegne med Curator Birkedommer og Landstings Procurator Grønlund, saa var og tilstæde som Formynder for den umyndige Christen Harpøth, hans Morbroder Kjøbmand Peder Tang af Ringkiøbing og paa Datteren Johanne Harpyths Vegne, som hendes Formynder hender Morbroder Søren Tang, Kjøbmand i ibidem. Vel tilfaldt Værgemaalet for disse 2de umyndige, deres myndige brødre, men da det af samtlige Samfrænder er besluttet, at Hovedgaarden skulle forblive i Familien og ved ældste Søn og de 2de andre myndige Sønner for tiden ikke ansees beqvemligen at kan forestaae Værgemaalet, da de adskilt i Landet tjener for deres brød; altsaa, og, da de samtidig tillige har frabedt sig Værgemaalene, har bemeldte deres Morbrødre, som Justicante og boesatte Mænd, paataget dig Værgemaalene, som meldt.

3 Thi blev alt fælles boes Tilhørende efter den bestemmelse, at alt forbliver hos én i Familien, og den Summa hvorfor det her Vurderes, antages til Skifte og Deeling, saaledes af samtlige Samfrænder foretaget og forrettet, nemlig: Hovedgaarden Uldsund, Hovedgaardstaxt, Agger og Enge Hartkorn 17 Tdr. 1 Fdkr. med afbygger. Nøragger, 10 Tdr. 1 Fdkr. 2 Alb., underliggende Bøndergods Agger og Enge Hartkorn 205 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb., og Nees Sogns Kirke, Korn og Qvægtiende Hartkorn 6 Tdr., efter Hovedbogens under Specielle Udvisning, som lyder saaledes under No 2 Jorde Bog Over Uldsund Hovedgaard og dens underliggende Bøndergods, med Nees Sogns Kirkes Korn og Qvægtiende, alt beliggende i Ribe stift, Lundenæs og Bøvling Amter og deres Herreder, saaledes som det den 23 Marts Ao 1782, accurat efter vedkommende Papirer befinder sig, saasom: Nees sogn: Sæde eller Hoved - Gaardens Taxt er i alt 27 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb., deraf staaer: 1 Uldsund Gaard for 17 Tdr. 1 Fdkr., hvortil er af Nees Sogn 9 Plove Hoverie bønder hver til 6 Bæster, som driver Gaardens Avling, dertil kommer endeel Haanddage til (Plids?)arbeidet at forrette for Boelsstederne af berørte Sogn 2 Nøragger Gaard for 10 Tdr. 4 Skp. 1 Fdkr. 2 Alb., /: ½ Miil fra Uldsund beliggende:/ og er forundt Christen Jensen i Fæste, som han selv dyrker uden Bønder og deraf efter accordt svarer /: foruden alle Bonde Contributioner :/ i Aarlig Landgilde 24 rd. Nees sogns Kirkes Anpart er Htkr. 6 Tdr., dens Tiende oppebæres in natura til Uldsund. Bøndergodset i samme Sogn: Paa efterfølgende Uldsund Bøndergods i Nees sogn er forhen før 1761 da sal. Peder Harpyth kjøbte Uldsund Gaard, med dens underliggende, erhvervet Kongelig Moderation paa ungefær 4 a 5 Tdr. Htkr., som Havets Indbrud over Eiendommen, som herefter findes, uddelte til de Skadelidne beboere. Over herved berørte Uldsund Gods i Nees har Eieren Hr Peder Harpyth for Vesterhavets oversvømmelse og Sandflugt, skeet Ao 1763, inden erhvervet Kongelig allernaadigst Moderation sidst i Ao 1765 paa 21 Tdr 2 Skp. 3 Fdkr. 2 Alb., Hartkorns aftagelse, der paafølgende Aar 1766 er over de skadertagne beboere uddeelt som følger: Af slig Aarsag, hvorved Gaarden blev ucomplet /: da Bøndergodset herfor kun bestod af 209 Tdr. 2 Skp. 2 Alb., har Eieren salig Peder Harpyth kjøbt Htkorn i Fialtring Sogn 11 Tdr. 6 Skp. 1 Fdkr., hvorpaa for han kjøbte det, ligeledes for Havskader paa det er modereret 1 Tdr. 1 Skp. 3 Fdkr. Extra. Videre følger Godset i Nees Sogn? Uldsundbye er øde og bruges under Uldsund Gaards Auling, Htkr. 3 Tdr. 5 Skp. 2 Alb. Østerboel ligesaa øde og bruges under do - 6 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb. er ialt htk. 4 Tdr. 4 Skp., men er Ao modereret til: 3 Tdr. 7 Skp. 2 Fdkr. for begge Steder. Uldsundbye: beboes af Niels Bertelsen, Htkr. 1 Tdr. 7 Skp. 2 Fdkr. men er Ao modereret til:1 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. staaer for Landgilde: 4 Skp. Rug, 2 Lp. Smør og 1/3 Plougs hoverie Grønsmølle: - Ole Nielsen, staaer for Landgilde: 4 rbd., og 8 dages Haand hoverie Htkr. 1 Tdr. 2 Skp. 1 Fdkr. 2 Alb.

4 Brinkenberghuus: - Elne Pedersdatter, Htkr. 1 Skp. 1 Alb. men er Ao modereret til: 1 Skp staaer for Landgilde: 2 mark, og 2 dages Haand hoverie om Sommeren og 1 dags do. om Vinteren Lille Aggersende: - Jeppe Pedersen, Htkr. 1 Fdkr. 1 Alb. staaer for Landgilde: 4 mark., og 24 dages hoverie Store Aggersende: - Christen Jørgensen, Htkr. 1 Tdr. 6 Skp. 2 Frdk. 1 Alb. men er Ao modereret til: 1 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb. staaer for Landgilde: 4 Skp. Byg og 1/3 Plougs hoverie Gadekier eller Pralborg: beboes af Kirsten Christensdatter, Htkr. 3 Fdkr. staaer for Landgilde: 1rbd. 2 mark, hovfrie og Mette Nielsdatter Htkr. 3 Fdkr. staaer for Landgilde: 1 rbd. 2 mark, hovfrie Vester Heede: - Christen Berthelsen, Htkr. 6 Skp. 2 Fdkr. staaer for Landgilde: 2 rbd. 4 mark, 8 pd. Smør, hovfrie Øster Heede: - Jens Iversen, Htkr. 5 Skp. 1 Fdkr. staaer for Landgilde: 3 rbd. 2 mark, og 6 dages Haandarbeide Norder Heede eller Prangsboel: - Iver Jensen, Htkr. 7 Skp. 2 Alb. staaer for Landgilde: 3 rbd. 2 mark,og 6 dages Haandarbeide Moseboel: - Jens Jensen, Htkr. 5 Skp. 3 Fdkr. 2 Alb. staaer for Landgilde: 3 rbd. 8te dages hoverie, men efter hans Faders død 3 rbd. 2 mark, og berørte 8 te dages hoverie. Bruunsledhuus: - Niels Madsen, Htkr. 3 Fdkr. staaer for Landgilde: 2 rbd og 6 dages Haand hoverie Nør Saxkiergaard: - beboes af 2 beboere, den nordeste Part, - Peder Nielsen, Htkr. 2 Tdr. 5 Skp. 1 Fdrk. 2½ Alb. men er Ao modereret til: 2 Tdr. 3 Fdrk. 1 Alb. staaer for Landgilde: 1 Td. Rug, 1 Lp. Smør, og 1/3 Plougs hoverie den sønderste Part, - Peder Nielsen, Htkr. 2 Tdr. 5 Skp. 1 Frdk. 2½ Alb. men er Ao 1766 modereret til: 2 Tdr. 3 Fdkr. 1 Alb. staaer for Landgilde: 1 Td. Rug, 1 Lp Smør og 1/3 Plougs hoverie Sønder Saxkiergaard: -beboes af 3 beboere, den Vestre eller Søndre Part, - Jesper Christensen, Htkr. 1 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr.1 2/3 Alb. men er Ao modereret til: 1 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 1 Alb. staaer for Landgilde: 1 Td. Rug, 1 Lp. Smør og 1/3 Plougs hoverie Den østre Part, - Peder Jensen, Htkr. 1 Tdr. 5 Skp. 2 Fdrk. 1 2/3 Alb. men er Ao modereret til: 1 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 1 Alb. staaer for Landgilde: 1 Td. Rug, 1 Lp. Smør og 1/3 Plougs hoverie Den nordeste Part, - Christen Jensen, Htkr. 1 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr. 1½ Alb. men er Ao modereret til: 1 Tdr. 4 Skp. 2 Fdrk. 1 Alb. staaer for Landgilde: 1 Td. Rug, 1 Lp. Smør og 1/3 Plougs hoverie Closter eller Fiskers: - Jens Jensen, Htkr. 4 Skp. 1 Alb. men er Ao modereret til: 3 Skp. 2 Fdkr. staaer for Landgilde: 6 Skp. Byg, 10 a 12 dages hoverie og pligtig at leie i Uldsund,

5 Lille Sandbek: - Lars Nielsen, Htkr. 1 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. forhen nydt moderation paa 3 Skp. 2 Alb. exclusive, men nu siden i Aaret 1766 er Htkrn. modereret til 1 Tdr. 2 Skp. 1 Alb. staaer for Landgilde: 1 Td Rug, 1 Td. Byg og 1/3 Plougs hoverie Vesternees: - Christen Nielsen, Htkr. 4 tdr. 6 Skp. 2 Fdrk. men er Anno 1766 modereret til: 3 Tdr. 7 Skp. staaer for Landgilde: 2 Td. Rug, 2 Lp. Smør og 2/3 Plougs hoverie Lille Bierregaard: - Lars Jørgensen, Htkr. 1 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr. deraf Bakhuus Jord 2 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb. og af Nees Kirkejord 1 Fdkr. 2 Alb. er i alt : 2 Tdr. 2 Fdkr. 1 Alb men er Ao modereret til 1 Td. 4 Skp. 1 Alb. paa det alt staaer for Landgilde 6 Skp. Rug, 4 Skp. Byg, 1/3 Plougs hoverie og af Kirkejords Htkr., aarlig Landgilde 3 mark Store Bierregaard: - Peder Jensen, Htkr. 5 Tdr. 2 Skp. 2 Fdkr. af Nees Kirkejord 1 Fdkr. 2 Alb. er i alt: 5 Tdr. 2 Skp. 3 Fdkr. 2 Alb. men er Ao modereret til i alt: 4 Tdr. 3 Skp. 3 Fdkr 1 Alb. Htkr. staaer for Landgilde 14 rd., og af bemeldte Kirkejord 3 mark aarlig, hovfrie, men Reiser i Omgang med de andre frie Bønder her i Sogne. Gottrup: - ødelagt af Vandflod 1763, og Eiendommen lagt under Kierdige. Hartkornet var 1 Td. 4 Skp. 1 Fdrk. forhen faaet moderation paa 2 Skp Htkr. Excluc Kierdige: - Hans Poulsen, Htkr. 1 Tdr. 7 Skp. 2 Alb. hvortil kommer næstmældne Gottrups Hrtk. Øde 1 Tdr. 4 Skp. 1 Fdkr. er i alt: 3 Tdr. 3 Skp. 1 Fdkr. 2Alb men er Ao modereret til: 2 Tdr. 7 Skp. 1 Alb. begge Steder staaer i alt for Landgilde 1 Td. Byg, 4 Lp. Smør og ½ Plougs hoverie, indtil videre, saa og i Landgilde i penge 6 rd. 2 mark Kierdigehuus: - ødelagt i Havfloden 1763, men er siden opbygt og Fæstet af Jørgen Jensen, Htkr. 1 Skp. 1 Fdkr. men Ao modereret til: 2 Fdkr. Htkr. staaer for Landgilde 1 rd. 4 mark hovfrie Bruunsled: - Iver Pedersen, Htkr. 3 Tdr 1 Skp 2 Fdkr. 2 Alb. men Ao modereret til: 2 Tdr. 7 Skp. 2 Fdkr. 1 Alb. staaer for Landgilde 1 Td. Rug, 2 Lp. Smør og 1/3 Plougs hoverie. Hvide?) Husted: - Christen Pedersen Htkr. 6 Skp. 3 Fdkr. men er Ao modereret til: 4 Skp 2 Fdkr. 1 Alb. staaer for Landgilde 3 rd. Hovfrie Koldborg: - Jens Jensen, Htkr. 2 Tdr. 4 Skp. der underlagt Trælbros Htkr. øde 1 Tdr. 2 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb. og Nøraggerboel øde, Htkr. 4 Skp. er i alt: 4 Tdr 2 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb. forhen faaet moderation paa Nøraggerboels Htkr. 6 Skp. 1 Alb. exluc. men er Ao. Endnu modereret til: 3 Tdr. 7 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb., paa alle 3 Steder staaer for Landgilde af det alt 1 Td. Rug, 1½ Tdr. Byg, 3 Lp. Smør og 2/3 Plougs hoverie Vester Bekke: - Maren Larsdatter staaer for Landgilde 4 rd. Hovfrie Htkr. 1 Td.

6 Øster Bekke: eller Mose: - Peder Nielsen Htkr. 1 Tdr. 2 Skp. forhen faaet moderetion paa 1 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb. exclusiv, men er Ao. 1766, endnu modereret til: Htkr. 7 Skp. 1 Fdkr. staaer for Landgilde 4 rd. og 8 dages Haandhoverie Gade: - Christen Pedersen, Htkr. 1 Tdr. 3 Skp. 3 Fdkr. 2 Alb. derpaa forhen efter Fæstebrevet faaet moderation paa: 4 Skp. Htkr. Da Mand af Nees Kirkejord 1 Skp. 1 Fdkr. 2 Alb er i alt: Htkr. 1 Tdr. 5 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb. men er Ao modereret til 1 Tdr. 4 Skp. 1 Fdrk., i alt som contribuerer af, staaer for Landgilde 5 rd. 2 mark hovfrie, men i mangel af betaling, da 4 Skp. Rug, 4 Skp. Byg, og 1/3 Plougs hoverie. Høie: - Gregers Jørgensen, Htkr. 2 Tdr. 2 Fdkr. 1 Alb men er Anno 1766 modereret til: 1 Tdr. 6 Skp. 1 Alb. staaer for Landgilde 1 Tdr. Rug, 2 Lp. Smør, 2 mark i penge og 1/3 Plougs hoverie Sundgaard: - Jørgen Jensen, Htkr. 4 Tdr. 2 Skp. 2 Alb. men er Anno 1766 modereret til: 3 Tdr. 6 Skp. 1Alb. staaer for Landgilde (1 el.?) 2 Tdr. Rug, 2 Lp. Smør, 1 Tdr. Byg og ½ Plougs hoverie Løkke: - Niels Nielsen. - For Ao for dette Sted frilagt til Veiies og Foeds veligeholdelse til Nees Kirke, og var under Sognepræstens Generation, men er af daværende Præst Hr Lambert Holm, overdraget og tilskjødet hans Bonde mod at holde fornøden Skibsbaad og Folk til Præstens overfart til alle ordinaire Fæstdage i Præste Embedes Tienste i Nees Kirke, saavelsom og aarlig afgivt deraf til Præsten eller efterkommere 5 mark i penge, 10 Skp. Rug, 2 Lp. Smør, efter Contract 24. September Samme Steds Htkr. 1 Tdr. 6 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb., nye matricel men er Anno 1766 modereret til: 1 Tdr. 4 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb., og staaer for Landgilde nu der af til Uldsunds Eiere 6 rd. 4 mark Hovfrie, og Reiser i omgang med frie bøndere, men i mangel af uagtig betaling, giør hoverie af 2 Bæster og Landgilde 1 Tdr. Rug, 2 Lp. Smør og 4 mark i penge Jordløse eller umatriculerede huse i samme Nees Sogn: Heede: - Jørgen Jensen Høi. Landgilde 1 rd. 2 mark og 4 a 6 dages Haandhoverie do : - Niels Christensen Saxkiergaard. Landgilde 1 rd. 2 mark og 6 dages do Bakhuus: - Knud Graversen. Landgilde 1 rd. og 2 dages do do : - Ane Marie Thorsdatter. Landgilde 1 rd og 2 dages do Skolehuset: - Mette Sørensdatter. Landgilde 1 rd. Hovfrie Kirke eller Staldhuset: - Maren Christensdatter. Landgilde 1 rd. og 4 dages Haandarbeide Ørenkol Heede: - Christian Peiter Jensen Berg, staaer for Landgilde 1 rd. 1mark hovfrie, men efter forlangende huser Uldsund Fisker I Skalstrup Bye i ovenmeldte Sogn, ogsaa et Jordløs eller umatriculeret Huus paa dens Heede kaldet: Yderste: - Berthel Pedersen, Landgilde 1 rd. og 4 dages Haandhoverie

7 Videre matriculeret Gods: Knæbberholm: - Peder Nielsen, Htkr. 2 Skp. 1 Fdkr. 2 Alb. staaer for Landgilde 2 rd. 2 mark Spindepenge 2 sk., (el. mark?) og 6 dages Haandhoverie, saa og oppasse Hede Skjællet imellem Skalstrup og Nees Store Rimme: - Erik Pedersen (el.palersen?) Htkr. 2 Skp. 1 Fdkr. staaer for Landgilde 2 rd. Hovfrie, men er dog Godsfoget ved Skjællet mellem Giørding og Skalstrup Lille Rimme: - Mads Nielsen Htkr. 1 Skp. 2 Frdk. staaer for Landgilde 2 rd., og 4 dages hoverie Lille Skovhede: - Simon Hansen, Htkr. 1 Skp. 2 Alb. staaer for Landgilde 2 rd. Hovfrie Store Skovhede: - Hans Jørgen Madsen, Htkr. 2 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. men er Anno 1766 modereret til: 1 Tdr. 6 Skp. 2 Alb., staaer for Landgilde 1 Td. Byg og 2 Lp. Smør. 15 sk. I penge og 1/3 Plougs hoverie Graaekier: - beboes af 2 beboere Den sønderste Part, - Jens Eriksen Htkr. 2 Tdr. 3 Skp. 2 Fdkr. 1½ Alb., /: forhen faaet Moderation paa 4 Skp. Htkr. exlusive, men er nu siden i Aar 1766 modereret til: 1 Tdr. 4 Skp. 1 Alb., staaer for Landgilde 1 Tdr Byg, 2 Lp. Smør, 1 rd. 2 mark i penge og ½ Plougs hoverie, eller af 3 Bæster. Dog er Hoveriet af den ene Bæst accorderet ham for 2 rd. aarlig af sal.peder Harpyth i Ao Den nordeste Part, - Mads Jensen, Htkr. 2 Tdr. 7 Skp. 2 Fdkr. 1½ Alb. men er Ao modereret til: 1 Tdr. 4 Skp. 2 Alb., staaer for Landgilde 1 Tdr Byg, 2 Lp. Smør, 1 rd. 2 mark i penge og ½ Plougs hoverie, eller af 3 Bæster. Dog er Hoveriet af den ene Bæst Ao accorderet ham for 2 rd. aarlig af sal. Peder Harpyth. Ballesiig: - beboes af 2 beboere Den østre Part, - Bertel Christensen, Htkr. 3 Tdr. 2 Skp. 2 Fdkr. 1½ Alb. men er Ao modereret til: 2 Tdr. 3 Skp. 1 Fdkr. staaer for Landgilde 10 rd. Hovfrie, men Reiser i omgang med frie bøndere. Den vestre Part, - Ole Knudsen, Htkr. 3 Tdr. 2 Skp. 2 Fdkr. 1½ Alb., men er Ao modereret til: 2 Tdr. 3 Skp. 1 Fdkr., staaer for Landgilde 10 rd. Hovfrie, men reiser i Omgang med andre frie bønder i Sognet Fjordside: - Jens Jensen, Htkr. 6 Tdr. 2 Alb., men er Ao modereret til: 4 Tdr. 1 Fdkr. 2 Alb., staaer for Landgilde 18 rd. Hovfrie, men reiser i Omgang med frie bønder i Sognet Jørgensgaard: - Christen Sørensen, Htkr. 7 Tdr. 4 Skp. 3 Fdkr., staaer for Landgilde 20 rd., og reiser i Omgang, hovfrie, undtagen alleneste 3 Ploie og 7 Spanddage aarlig her til Uldsund. Frostesgaard: - Jens Jensen, Htkr. 10 Tdr. 3 Fdkr., men er Ao modereret til 8 Tdr. 2 Skp. 2 Alb., staaer for Landgilde 22 rd. Hovfrie, men Reiser i Omgang, som frie Bonde

8 Haugaard: - Salomon Jensen, Htkr. 3 Tdr. 7 Skp. 1 Alb., men er Ao modereret til: 3 Tdr. 3 Skp. 1 Alb., staaer for Landgilde 2½ Tdr. Byg, 2 Lp. Smør. 2 rd. i penge, eller 1 Td. Rug og hoverie af 3 Bæster, eller ½ Plougs Anpart Nørrebyegaard: - beboes af 2 beboere Den østre Part, - Jens Knudsen Htkr. 3 Tdr 3 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb., staaer for Landgilde 1 Tdr. Rug, 10 Skp. Byg, 2 Lp. Smør. 1 rd. 3 mark i penge og ½ Plougs hoverie Den vestre Part, - Poul Jensen, Htkr. 3 Tdr. 3 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb., staaer for Landgilde 1 Tdr. Rug, 10 Skp. Byg, 2 Lp. Smør. 1 rd. 3 mark i penge og ½ Plougs Anpart af hoverie Harpøth: - Jens Jensen, Htkr. 4 Tdr. 2 Skp. 1Fdkr. 1 Alb., men er Ao 1766 modereret til: 2 Tdr. 2 skp. 1 Fdkr 1 Alb. staaer for Landgilde 12 rd, hovfrie, men reiser i Omgang som frie Bode Store Sandbæk: - Jens Pedersen, Htkr. 4 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb., forhen faaet moderetion paa 1 Tdr. Htkr, excl., men er Ao 1766 modereret til 2 Tdr. 3 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb. staaer for Landgilde 1Tdr. Rug, 2 Tdr. Byg, 2 Lp. Smør og 2/3 Plougs hoverie Giørding Sogn: Claustrup: - Mads Pedersen Htkr. 2 Tdr. 4 Skp. staaer for Landgilde 1 Tdr. Rug, 5 Skp. Byg, 2 Lp Smør. 4 rd 4 mark i Penge, hovfrie, men reiser i Omgang som frie Bonde. Nyegaard: - Voldborg Salmonsdatter, Htkr. 2 Tdr. 6 Skp. 3 Fdkr. staaer for Landgilde 1 Tdr. Byg, 2 Lp Smør. 3rd. i penge, hovfrie, og frie for Reiser. Søe: - Jens Jensen Htkr. 4 Skp. 1 Alb., staaer for Landgilde 4 rd., hovfrie. Munksgaard: - Christen Eriksen, Htkr. 3 Tdr. 6 Skp. 2 Fdkr.., staaer for Landgilde 1 Tdr Rug, 2 Lp. Smør. 3 rd. i penge, hovfrie, men reiser tilligemed sine medtjenere. Slykke: - Peder Gregersen, Htkr. 3 Tdr. 7 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb., staaer for Landgilde 2 Tdr. Rug, 2 Lp Smør. 3 rd. i penge, hovfrie, men reiser med andre Bønder. Fousinggaard: - beboes af 2 beboere: Fousing Sogn: Den vestre Part, - Peder Andersen, Htkr. 2 Tdr. 6 Skp. Der underlagt et stykke Eng: 2 Alb og et øde Huses Eiendom: 1 Fdkr. 2½ Alb Er i alt: Htkr. 2 Tdr. 6 Skp. 2 Fdkr. 1½ Alb staaer for Landgilde deraf 3rd. i penge, 6 Skp. Rug, 1 Td. Byg, 1 Tønde Havre, hovfrie, men reiser som frie Bonde.

9 Den østre Part, - Niels Poulsen, Htkr. 2 Tdr. 6 Skp. der underlagt et stykke Eng: 2 Tdr. og et øde Huses Eiendom: 1 Fdkr. 2½ Alb., er i alt: Htkr. 2 Tdr. 6 Skp. 2 Fdkr. 1½ Alb. staaer for Landgilde 3 rd. i penge, 6 Skp. Rug, 1 Td. Byg, 1 Td. Havre, hovfrie, men reiser i Omgang som frie Bonde. Piilgaard: - Morten Jensen, Htkr..3 Tdr. 2 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb., staaer for Landgilde 7 rd., hovfrie, men reiser i Omgang som frie Bonde. Bakke: - Jens Nielsen, Htkr. 2 Tdr. 3 Skp. 1 Fdkr., staaer for Landgilde 6 rd., hovfrie, men reiser lige med sine Medtjenere Krog: - Peder Nielsen, Htkr. 2 Tdr. 2 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb., staaer for Landgilde 4 rd., hovfrie, og friehed lige med sine Medtjenere. Stadsberg: - Peder Mortensen, Htkr. 4 Tdr. 3 Fdkr. staaer for Landgilde 1 Td. Rug, 1 Td. Byg, 2 Lp. Smør, 4 rd. 4 mark i penge, hovfrie, men reiser som frie Bonde i Omgang Bakhuset: Jordløs, - Grethe Nielsdatter, staaer for Landgilde 1 rd. Hovfrie Gudum Sogn: Høiberg: - Kirsten (Eilers?)datter, staaer for Landgilde 20 rd., hovfrie Htkr. 8 Tdr. 3 Skp. 3 Fdkr. Sønder Tang: - Niels Jensen, Htkr. 4 Tdr. 7 Skp. 3 Fdkr. staaer for Landgilde 13 rd. 2 mark, hovfrie, men reiser i Omgang. (...ste?) af et huus paa Gaardens Eiendom, nyder Fæsteren i aarlig Landgilde 1 rd. 2 mark Nør Bredahl: - Morten Madsen, Htkr. 2 tdr. 5 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb., staaer for Landgilde 2 Tdr. Rug, 3 rd. 4 mark i penge, hovfrie, men giør reiser lige med sine Medtjenere Kiergaard: - beboes at 2de beboere Faberg Sogn: Den vestre part, - Karen Larsdatter, Htkr. 3 Tdr. 6 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb, staaer for Landgilde 9 rd, hovfrie, men giør reiser lige med andre. Den østre Part, - Made Nielsen, Htkr. 3 Tdr. 6 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb, staaer for Landgilde 10 rd, hovfrie, men reiser i Omgang som frie Bonde Sønder Børring: - Jens Jensen, Htkr. 5 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr. 1 Alb, staaer for Landgilde 6 rd, hovfrie, men Reiser i Omgang som frie Bonde Saugmandsgaard: - Anders Nielsen, Htkr. 4 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 1 Alb, staaer for Landgilde 10 rd, hovfrie, men reiser i Omgang som frie Bonde B.?..lengaard: - Christen Pedersen, Htkr. 3 Tdr. 4 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb, staaer for Landgilde 6 rd, hovfrie, men reiser i Omgang som frie Bonde Nør Børring: - Peder Andersen, staaer for Landgilde 2 rd, hovfrie og frie for reiser Htkr. 3 Tdr.

10 Nør Børringhuus: - Niels Madsen, Htkr. 3 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb, staaer for Landgilde 2 rd. til Uldsund, hovfrie. Ellers er huset solgt paa næstmeldte Nørbørringgaard Udmark Hauballe: - Christen Jensen, Htkr. 5 Tdr. staaer for Landgilde 13 rd. 2 mark, hovfrie, men reiser som frie Bonde. Nør Nissum Sogn: Aggergaard: - Mads Jensen Htkr. 7 Tdr. 7 Skp. 2 Alb, deraf forregnet til Sognets Kirke Htkr. 5 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb, inclu., som Fæsteren betaler afgivter af til Kirkens Eier, er ellers ansat for Landgilde til Hosbonden 16 rd, hovfrie, men reiser med andre i Omgang. Lomborg Sogn: Lundsbye: - Niels Pedersen, Htkr. 4 Tdr. 6 Skp. 2 Alb., staaer for Landgilde 11 rd, hovfrie, men giør reiser i Omgang, eller aarlig yder 1 Læs Sylstene til Uldsund Rom Sogn: Neder Dybgaard: - Jens Laursen, Htkr. 3 Tdr. 2 Skp. staaer for Landgilde 10 rd., hovfrie, men giør Reiser i Omgang som frie bonde Trans Sogn: Sønder Rekbye: - Jens Poulsen, Hartk. 2 Tdr. 4 Skp. staaer for Landgilde 5 rd., hovfrie, men giør aarlig 2 Fiskereiser til Uldsund Fialtring eller læse Mesterens Gods: Muusholm: - Laurs Clausen, staaer for Landgilde 10 rd., hovfrie Htkr. 2 Tdr. 5 Skp. 2 Fdkr. 1 Alb., Maarupgaard: - beboes af 3 beboere. Den nørre Part, - Poul Christensen, staaer for Landgilde 8 rd., hovfrie Den mellemste eller vestre Part, - Hartvig Jensen staaer for Landgilde 7 rd. 3 mark, hovfrie Den østre og søndre Part, - Niels Jensen, staaer for Landgilde 5 rd., hovfrie. Htkr. 2 Tdr. 6 Skp. 1 Fdkr. Htkr. 2 Tdr. 6 Skp. 1 Fdkr. Htkr. 1 Tdr. 6 Skp. 3 Fdkr. 1 Alb., Kiærside: - Klaus Madsen, Htkr. 1 Tdr. 1 Skp. 1 Fdkr. 1 Alb., staaer for Landgilde 3 rd. 4 mark, saalænge hans Moder lever, siden 4 rd., hovfrie. Kieldberg eller Aae: - beboes af Laurs Jensen, Htkr. 1 Tdr. 5 Skp. 3 Fdkr. men for Vandflod og Sandflugt er modereret til: 4 Skp. Htkorn, som nu contribuerer af, accorderet om Landgilde aarlig 1 rd. 4 mark, hovfrie.

11 Videre end allerede mentioneret er, henhører eller underligger ikke Uldsund Hovedgaard nu af fæste Eiendomme, naaer undertegnede (finder?) Godsets Htkrn. Summa 205 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb., er dog indbegreben, af Søegaard i Faberg Sogn 1 Skp., som Niels Madsen Nør Børringhuus i samme Sogn, eier selv, og ei hos ham frie er anført, da det ei anderledes i nogle Aar har underlagt Uldsund Gods uden alene i Skatternes, Soldaterholds Udredelse for ham paa sine Steder, hvilket er ved indmeldte at agte og observere som meldt er. Summen paa foranførte er: Hovedgaards Taxt i alt:. 27 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 2 Alb., Kirke Tiender 6 Tdr Bønder= Godset, som det nu Contribueres af: 205 Tdr. 4 Skp. 2 Fdkr. 2Alb., hvorved er at agte, næstovenmeldte Exeption paa 1 Skp. Hartkorn. Landgilder i Penge 437 rd. 3 mk. 11 sk. i Rug 26 Tdr. 6 Skp. i Byg. 20 Tdr. 7 Skp. i Havre.. 2 Tdr. i Smør.. 46 Lp. 8 pd. hvoraf endeel er uvis formedelst fattige beboere, hvilket og rækker til de kongelige Skatter Foranførtes Rigtighed til den 23de Marts 1782, bevidnet af Eieren Ane Tang Sal. Peder Harpyths Enke og hendes ældste Søn Christen, som nogle Aar har forestaaet Godset. Uldsund den 23de Marts Ane Tang, sal. Peder Harpyth (L.S.) C. Harpyth (L.S.) Bemeldte Gaard, Gods og Tiende med Landgilde, Ægt og Arbeide, Herligheder og Rettighed. Mandskab, Bygninger, Grund og Eiendomme, intet i nogen Maader undtaget af hvad der tilligger og med Rette tilligge bør, blev af samtlige Samfrænder, som alle specialister er Eiendommene bekjendte, efter bedste Skjønnende og (..?..lig) med Hinanden anset at være værd som, ogsaa herved vurderet for 21,000 rd.,,,

12 Transport): rd. mark sk. Andet Besætning er ude og inde: 10 stk. Bæster, anses at kan gjælde naaer den ene tager den anden med sig: stk. Stude, som her af Gaardens Avl, denne Vinter er forret er solgt til Hr. Nissen at modtage til 1st Mai og da for parret 37 rd: nok isolgt 6 Skp. Do som ansees at være: stk Køer a 6 rd Tyr og 2 Qviekalve (? 8 rd. eller-) Faar og 20 væddere, i alt sat for: stk Svin: Vogne med Hestetøi, ansat for: gl. Ploug, 1 Harve, 1 Korn-(ol?), 1 Skuffer, 2 Hiulbaarer: 6 - Bygningstømmer liggende i Laden, bestaaer af Bjælker, Stolper m. m. ansat for 20 rd. tilhaabe: Stiger, 3 Jerngrebe, 3 Øxer, 2 Fisker, 3 Høeleer, 2 Lyngleer, 2 Slibe- Stene med Jernaxel, 1 Saug, 1 Hakkelseskiste med Korn, 4 stk. Skoule, 2 Jernvirer, i alt sat for:. 8-3 Spader og Smedieredskaber: Nogle faae Materialier til Teglværket: gamle Fiskerbaade:. 3-1 gl Fiskervaad med tilbehør af Baarder, Tavler og Stofler:. 6-1 halv (el. halm?)nye Vaad :. 5-6 stk Vaadgarn, 1 Fiskeruse og 2 Aalruser, 1 Glib: 2-4 Jernstænger at sylde med: Rulle med 2?( lerede el. brede?) 2 rd 4 mk 8 sk, 1½ Potte Blye 18 rd er: ½ Tylt Fjæl 5 rd, 1 gl. Kasse med 3 Tdr. Kalk 4 mk. er: gl. Tønder 1 rd 3 mk., 1 Degnekar, 1 Træsolde, 1 Meelkasse og et bord 9 mk.: 3-2 Ride Sadler, 6 Hestedækkener 4 rd., 6 stk gl. Kornsække 1 rd, er: Biestadeler, stykket 1 rd.: Tdr. Rug, solgt til Peder Madsen i Lemvig der betaler til Snapsting 1782, Tdr. til 16 mk., er: Af Byg og Havre befandtes intet tiløvers fra Sæd og Huusholdning at afhænde, altsaa intet i den Deel, at beregne Boet til indtægt. I Skolen eller Skrivekammeret: 1 gl. Seng med Omhæng 1 rd, 2 Dyner 2 Puder 2 Lagner 8 rd., er:. 9-1 Bord 4 mk., 2 Stole, 2 gl. do 3 mk., 1 Fiilskrue 3 mk., er: I Borgerstuen: 1 Slede, et bord, 1 Lodbænk, 1 Høvlebænk: 2-2 gl grove Folke Senge, sat for:. 8 - aparte i gaarden, 2 gl. grove do. 8 - I sønder Giæstekammer: 1 Skab Seng med grøn Reskes Omhæng 1 - Derpaa er 3 Dyner, 3 Puder, med 2de Lærreds Vaar, 1 par lagner do Himmel Sengested med grøn reskes Omhæng Derpaa 2 Under dyner, 3 Puder og 1 par lagner Bord 3 mk., 3 Stole med Læder Sæder og en brekkelig do. 1 rd, 1 Speil med Bruun Ramme 2 mk, er: I nordre Giæstekammer: 1 Himmel Seng med sirtses Omhæng 5 - Derpaa 3 Underdyne og et dække, samt 3 Hovedpuder 8 rd., 2 gl. Stole 4 mk., er

13 I Storstuen: 1 liden Bord paa (aaben) Fod 5 mk., 1 Kanopee, 12 Stole med løse Sæder uden betræk 20 rd., er: rd. mark sk. 8 Skillerier, stykket 1 mk, er 8 mk., 1 messing Kaffekande 2 mk. 8 sk., Speil og et glaskrus 2mk., 1 Theflaske, 2 Sukker Bøsser 1 mk., Fag Metteldugs nedhængende Gardiner med Kapper I Gangen: 1 Skab med laager 4 mk., 1 russe kappe med hynder 1 rd. 3 mk., er: I Dagligstuen: 1 blaamalet Slagbord 3 rd. 3 mk., 1 Steenbord 5 rd., ege Schatol 20 rd., 1 8-slagn Stueuhr 12 rd., er: Stole 2 rd., 2 taburetter med røde betrækker 1 rd., Messing Kakkelovns Fad liden grønmaler Dragkiste med behørig drættetøj 4-1 Speil med forgyldt Ramme 1 rd., 1 Tin Tobaksdaase 3 mk.,. 1-4 Fag optrukne Gardiner 1 rd., 1 Pibe Kasse 1 mk. 8 sk., par bruune Porcellains Kaffekopper 5 mk. 4 sk., 6 par hvide Steen do. 2 mk. 4 sk., er: sort kaffekande, 2 do Thepotter, 2 do Spølkummer og en Melkekande, 4-1 Sølv Thepotte med Fod, 26 lod a 3 mk., er: 13-7 Sølv Spise og 2 Theskeer, 24 lod a 3 mk., er I Skriverkammeret: 1 blaamalet Skab med Laas. 4 - I Sovekammeret: 1 Topseng med tavlet Omhæng 1 rd., 1 Bord med Fod 3 mk., 1 Slagbænk 4 mk., 1 Rund bord 12 sk. er: liden Lodbænk 1 mk., 2 Læderstoele 4 mk., er:. 5-2 Skamler 1 mk. 4 sk., 1 Glasskab 3 mk., er: Endeel Bøger, hvoraf Enken forbeholdte sig at udtage dem hun vilde. Resten som er uanseelig forbliver i Gaarden 1 4 -Lp. Bismer 8 mk., 1 Speil i sort Ramme 1mk. 8 sk., Kruus med Tinlaag 1 mk., Bordknive for 2 mk., er 3 - Glasse i alt for. 3 - I Spisekammeret: 1 Tinskaal 3 mk., 2 Tinfade, vog 8½ pund a 24 sk.- 2 rd 12 sk., er: ½ Dusin Tintallerkener, vog 2 Lp. 1 pd. a 24 sk., er: Tin Fade, 1 (Zirtekel?), 1 Lp. 2 pd., a 24 sk., er: Kaabber Kasserolle uden Laag, Messing Bekken 24 sk., do Thekjeddel 5 mk., do Dørslag 2 mk., 1 Fyr Kiste med Laas 2 mk., Kaffeqvern 2 mk., 2 ledige Ankre 4 mk. 8 sk., Dække (Kurv?) 24 sk., 1 (Tabelel?) og et Fyrfad 24 sk., er: I Svendstuen: 1 Træbord 3 mk., 1 Furskamme 24 sk., er: I Kjøkkenet: 1 Messing lyseplade 1 mk., 2 smaae Messing Lysestager 2 mk.,. 3-1 Kaabber Skaael 2 mk., 1 Slagbænk 1 mk., 1 Kaabber Tragt 2 mk., er Malmfyrfad 2 mk., 1 Øltønde 3 mk., er:. 5-1 Trefod, 1 Steegvender, 1 Ildklemme, 1 Riste, 1 Spid Skammel, 1 Stoel 2 mk., 3 Jerngryder 5 mk., er: de grove Senge, bestaaende af 5 Dyner, 5 Puder og 3 stk. Lagner

14 rd. mark sk. I Bryggerset: 2 Kobber Kjedler i Grube: 30-2 gl. Kobber Haandkjedler, ubrugelige: 6-2 Store Støbe Kar, 4 rd., 3 Bryg Kar 2 rd., er:. 6-3 Ballier 1 rd., 1 Fierding, 1 Tønde, 2 Ankre 1 rd., 2-11 nye Stave Kar 4-1 stoe Ballie, 2 Spande med Jern bøile. 1-2 Melkespande, 1 Bøtte, 1 Karstoel, 1 Fork. 1 - Paa Loftet: 1 Kiste 1 rd., 8 Lp. Hamp 8 rd., 2 bundter Tougværk 2 rd.,. 11-4½ Tylt Fiæl 9 rd., 2 Korn Maader (Måler?) 1 rd., er: Skrammel Skrammel, Gaarden igiennem, 10 - Tredie. Tilstaaende Giæld: Hos Peder Nielsen paa Voldborg Hos Christen Jørgensgaard Hos Christen Nøragger Endelig fandtes i Boen rede Penge Videre forefandtes ikke i Boen, og mere end allerede anført er erklærede samtlige Samfrænder ikke at være Boen tilhørende ei heller vidste i nogen Maade den til Indtægt at beregne Altsaa er hele Boets Masse den Summa rd. 4 mark 4 Skilling Deraf fragaaer den paa Boen hæftende Giæld og Besværing, som er efter- Følgende, der af alle Samfrænder blev vedgaaet og erklæret for rigtig nemlig: 1. I bortskyldig Capitaler: Til Kjøbmand Peder Tang i Ringkiøbing, ude laante Penge til salig Harpyth,..Capital rd. Renter deraf for et Aar til næstkommende Viborg Snapsting mark Til Kjøbmand Søren Tang ibid, ligeledes Capital Renter deraf for et Aar til Viborg Snapsting skilling Til afgangne Laurs Tangs Enke: Maren Pedersdatter Nørtang i Ulvborg Sogn. Capital Renter deraf for et Aar efter moderations Accord Til Niels Wad af Øgelstrup. Capital og Renter for et Aar til Viborg Snapsting Til Mads Jensen i Bølling, som er laant af hans nu afgangne Moder. Capital og Renter deraf til næstkommende Snapsting Til Jens Damsgaard i Ferring Sogn og Bye.. Capital Renter deraf for et Aar til Snapsting efter Accord Til Madame Kier i Ringkiøbing. Capital og Renter deraf for et Aar til næstkommende Snapsting Til Anders Østergaard i Ulvborg..Capital Renter deraf for et Aar til næste Snapsting 8 - Til Christen Møller i Skiern Mølle....Capital Renter deraf for et Aar til næstkommende Snapsting. 3 - Til Christen Krogsgaard i Nissum..Capital Resterende Renter deraf til første Snapsting 3 -

15 I Boen er indestaaende en Donation af afgangne Jens Olufsen Møller, forrige Forpagter her paa Uldsund, hvoraf Renterne aarlig skal betales til Nees Sogns Fattige.. Capitalen er: 100 rd. mark skilling Resterende Renter deraf for et Aar til Viborg Snapsting I Boen er indestaaende en Donation af afgangne Jens Olufsen Møller forrige Forpagter her paa Uldsund, hvoraf Renterne aarlig skal betales til Nees Sogns fattige. Capitalen er: Renterne deraf for et aar til Viborg Snapsting. 4 - Til Jens Herping i Trans,. Capital Renterne deraf til forestaaende Snapsting 8 - Til Jens Ebensgaard i Rosted,... Capital Renter deraf for et Aar til 1st Snapsting Til Jens Refsgaard i Ulvborg,. Capital Renterne deraf for et Aar til næste Snapsting Til Eli Holbye i Raasted..Capital Renterne deraf for et Aar til næste Snapstiong Til Christen Vibholm i Madum,.Capital Renter deraf for et Aar til Snapsting 14 - Til Laurs Nørtang i Ulvborg,..Capital Renter deraf for et Aar til næster Snapsting Til Chr. Nøragger i Nees, Capital Renter deraf til næste Snapsting Til Mads Stephansen gl. Raasted,..Capital Renter deraf for et Aar til Snapsting Til Mads Aggergaard i Nør Nissum,...Capital Renter deraf for et Aar til Snapsting 7 - Til Anders Westergaard i Ulvborg,.Capital Renter deraf for et Aar til Snapsting 8 - Til Jens Sandbek i Nees,..Capital Renter deraf betales ei Til Henrik Kiærdige i Nees,.Capital Resterende Renter til Snapsting. 2 - Det erindres at for ingen af disse anførte Capitaler er opgiven nogen priorietet, enten Gaard eller Gods, eller noget af fælles Boets Eiende 2. Indestaaende Børnepenge i Boen, nemlig: Til afgangne Niels Andersens Børn i Fousinggaard, deres Fædrenearv, som som her i Boen er indkommen Til afgangne Jens Vester Bekkes Børn, deres Fædrenearv 22 - Et Aars Renter til Snapsting næstkommende 4 - Til afgangne Anders Nørbygaards Børn, Fædrene og Mødrenearv efter Skiftebrevet af 7de Mai 1767,... Capital Renterne deraf i 8te Aar til næstkommende Snapsting Boens øvrige Giæld er følgende efter Regninger og Afregninger: Kjøbmand Peder Tang, har tilgode, deels for bekomne Vare, og eller Renter af hans tilgodehavende Capital p: 1781, hvorfor han fremlagde Credit, Regning, dat: 12te Januar og 23de Hujus, som af samtlige Samfrænder blev accorderet til Udbetaling med: Resterende Folkelønner til næstkommende Paaske: Staldkarlen: Knud, 15 rd. Fiskeren: Christen Jespersen, 2 rd. 4 mk. i alt: Koehyrden: Jens Hansen Skadhede, 2 - Ladefogeden, - Hyrderne, - samt Pigerne og Røgteren hver et halvt aars løn er i alt:. 16 -

16 5. Forfaldne afgivter af Nees Kirke: Ex(traordinair?) til Herreds Provsten pro. 1781, 3 rd. mark 8 skilling Nees Sogns, Konge Qvægtiende til Rammegaard pro. 1781, Til Jens Tang paa Ulstrup, efter afregning: Til Degnen Friis i Trans,... for at udhugge sal. Harpyths Liigsteen Enken og hendes Børn tilligemed Samfrænder fandt billig og fornøden, at den yngste Søn til en Slags Erkjendelighed imod den Afdragelse hans andre Sødskende har faaet af fælles Boen, blev tillagt noget lidet forlods at udbetales ham eller Formynder i næstkommende Snapsting af den for beholder Boen, hvilket efter Boens Omstændighed blev samtykket til: Sallarium til den Competente Skifteforvalter: Udi (Resogretion?) er ham betalt ved sal. Harpyths dødsfald 40 rd. og da det af Boens Tilstand erfares at han kan tilkomme 100 rd., saa udføres de ubetalt: Stemplet Papir til denne Samfrændeskiftebehandling: Andre Bekostninger paa og i Anledning af denne Forretning, saasom ved at indkalde Arvingerne p. p.: Mere end foranført er, befandtes ei af Boets Papirer at være til Udgivter ligesom ogsaa Enken med Laugværge og de Myndige børn, samt de Umyndiges Formyndere, samtlige erklærede ikke at være Vidende om meere Giæld og Besværing at hæfte paa dem, og skulle noget imod formodning opdages som ei her er anført, da bliver saadant af samtlige Arvinger at betale, som Den har faaet Arv til. Thi nu Boets besværing den Summa: rd. 4 mark 8 sk. Enken med Laugværge gav tilkjende, at hun ikke havde fornøden Sinds og Legemskræfter til at vedblive Gaard og Gods, men af den Aarsag og af Kjærlighed til hendes børn, ville at en af de 3de Ældste Sønner og hvortil den Ældste Christen Harpyth forundes fortrinet, skulle vedblive og beholde Uldsund Gaard og Gods samt Ind og Udboe for den Summa hvorfor det i denne Forretning er ansat og til hvilken Ende det ei heller er taxeret til sit Yderste Værdie, hvorimod at den af bemeldte Sønner, som saaledes annammes det hele Boe, udbetales uden Præjudice for medarvingerne, den udi denne Forretning paa Boen hæftedende og her anførte Giæld og Besværing, samt aarlig til Enken og de andre børn forrentes med 4 procte, den deel af Fædrenearv, som de efter denne Skifteforretning kan tilkomme, saasom samme bliver staaende priorieteret i Gaard, Gods og Videre, og især saavidt Enkens og de Umyndiges Part angaaer, da bliver den førstes uopsagt uden før Nødvendighed, og Omstændighederne forundes det saalænge hun lever, og de sidstes paa lige Maade til de bliver myndige, da det descenderer af dem selv, paa lovlig Maade dem at lade (løs-?)kyndige og sig udbe tale, som og hvilket sidste er at forstaae om de andre myndige børn. Herpaa ville Enken ervarte de øvrige Samfrænders Samtykke, og sine 2de Sønner især den Ældstes Erklæring. Samfrænderne, nemlig de Umyndige børns Formyndere og Kurator, tilligemed begge Sønner, kunne vi andet end med hiertelig Taxsigelse, ansee og antage foranførte Enkes declaration og Projesition i at lade Gaarden blive i Familien, og for en af Sønnerne paa Foranmeldte Maade, som tydelig viste hensigt til Familiens Confirmation. Den Ældste Søn, Christen Pedersen Harpyth, deklarerede herved at han med Taknemlighed og efter fuldkommen overlæg med god Villie endog modtog hans Moder og øvrige Samfrænders foranførte Tilbud, og saaledes modtage Gaard og Gods, med Tiender, samt Ind og Udboe, alt saaledes som det foran er Specificeret efter den derpaa satte Vurdering, og derimod forbandt sig til at udbetale den foranførte paa Boen hæftende Giæld og Besværing, uden at saadant i ringeste Maade skal gravere eller vedkomme hans Moder og Medarvinger, samt paa foranførte Maade forsikker dem om og for deres herefter tilfaldne Fædrenearv.

17 Thi blev boens foranførte Indgiæld og Udgiæld optagne til Balance, Skifte og Deling saaledes nemlig: Hele boens foranførte Indtægt og beholdning er: rd. 4 mk. 4 sk den derpaa hæftede og foranførte Giæld og Besværing er som fradrages: Altsaa i behold som Skiftes og Deles imellem Enken og børnene rd. 5 mk. 12 sk. Deraf tilkom Enken efter loven det halve, men hun ville ei have uden 5000 rd. de overskydende tilligemed hendes Broderlod og Begravelsesomkostninger, ville hun give børnene til Deling, hvorimod hun ville at Datteren skal gaae i lige Arv med en af Sønnerne, hvilket sidste ogsaa af samtlige tilstædeværende blev accorderet og indgaaet. Enken Madame, Ane Sal. Harpyths tilkommende Lod og Andel er da: rd. Sønnen: Christen Pedersen Harpyth, rd. 1 mk. 15 1/3 sk. : Laurs Pedersen Harpyth, /3 - : Jens Pedersen Harpyth, /3 - : Søren Pedersen Harpyth, /3 - : Christen Pedersen Harpyth, /3 - Og Datteren: Johanne Marie Harpyth, /3 - som udgiør Delingssummen: rd. 5 mk. 12 sk. Enken med Laugværge, de myndige Sønner og de Umyndiges Formyndere overdrog da samtlige herved til Sønnen Christen Pedersen Harpyth, Uldsund Hovedgaard, Bøndergods og Tiende med den Ret og Rettighed, som hans Forældre det eiet haver efter her udførte Jordbogs Specielle Udskrivning. Ind og Udboe med Videre, saa at han fra denne Dag af, og saasnart denne Forretning er underskreven, antager og Disponerer med alt som sin fuldkomne Eiendom, hvorimod bemeldte Christen Harpyth, som foran meldt, bliver hans Moder og Sødskende ansvarlig for deres herefter tilfaldne Fædrenearveparter, og dem udbetaler. I henseende til Søren og den Umyndige Christer Harpyts, samt Datteren Johanne Marie Harpyths Arveparte, da bliver samme indesaaende med 1st. Priorietets Ret i Uldsund Gaard og Gods til de bliver myndige, og ligeledes Enkens og de 2de Sønner Anpart. Dog erklærede Enken at: om hendes Ældste Søn Christen Harpyth engang fornødiges at laane Penge paa Priorietet hun vil ikke findes uvillig at (cedere?)hendes første Priorietet. Imidlertid er bemeldte Christen Harpyth pligtig paa forlangende, for bemeldte Arveparter at (give?)sine behørige Panteobligationer. Iligemaade tilpligtes han ogsaa herved, da han som foranmeldt antager hele Boen, at udbetale ald foranførte paa Boen hæftende Giæld og Besværing, uden et saadant i nogen Maade graverer eller vedkommer hans Moder eller Sødskende og i saadan henseende maae han ikke giøre nogen nye Forhæftelse paa Gaard, Gods og Videre, der kan hindre denne Giælds betaling, men samme skal derimod nyde Priorietetsret deri, næstefter Arven som foranmeldt. Omendskjønt at Enken og børnene samt Samfrænderne ikke kunne tvivle om, at den her af Gaard og Gods skedte overdragelse til ældste Søn, jo var ham lovlig Eiendomshiemmel nok, saa dog, da her desuden har været (formelig) Skiøde begiærende skal samme ham paa Forlangende i Overensstemmelse med denne Skifteforretning, blive meddeelt af Enken og Samfrænder, een for alle og alle for een. Videre indsees ikke at kunne være at observere ved denne Samfrænde Skiftebehandling, og om noget mod Formodning fra enten af Siderne skulle fremkomme som Irring, da maae saadan Tvistighed ikke afgiøres ander-

18 ledes end af og imellem Enken og Børnene, samt deres Formyndere og om de ei skulle kunne blive enige, da skal de fleste Stemmer ansees som en afgiørende desition, uden at Tvistighederne i nogen Maade maae Ventileres ved Landslov og Ret. Og om denne Samfrændeskifteforretning /: hvoraf Enken beholder Originalen, og een af hende og Laugværge verifiseret afskrivt, meddeles enhver af Arvingerne som der forlanger :/ saaledes som forestaaer i alt Venlighed og Kiærlighed indgaaet, sluttet og tilendebragt, som herved samtlige vore Hænder og Signeter tilstaaes og bekræftes Datum, Uldsundgaard den 25de Marti 1782 efterat Forretningen havde continueret fra den 23de hujus. Ane Tang Sal. Harpyth Som Laugværge Laurids Tang Paa egne Vegne Christen Harpyth (L.S.) Paa egne og min broder Laurs Harpyths Vegne Som Kurator P. Grønlund Som Formynder for den Umyndige Christen Harpyth Peder Tang (L.S.) Som Formynder for Datteren Johanne Marie Harpyth Søren Tang (L.S.) Denne rigtige Gienpart bevidnes og overleveres min Ældste Søn Christen Pedersen Harpyth. Dette tilstaaes af mig og Laugværge Uldsund den 26de April Ao 1782 Ane Tang Sal. Harpyth (L.S.) Laurs Tang (L.S.) C. Harpyth (L.S.) Min i foranstaaende Skifteforretning anførte tilgodehavende Capital, Femten- Hundrede Rigsdaler, med sine til 1782 Aars Snapsting her anførte og forfaldne Renter. Halvtredsindstyve og 6 Rigsdaler 24 Sk. er mig Ærlig af min Søsters Ældste Søn Christen Pedersen Harpyth til Uldsund, rigtigt betalt og derfor herved Qvitterer Ringkiøbing den 28de Mai 1782, Søren Tang 1556 rd. 24 sk. Den til 1782 Aars Snapsting af min heri anførte Capital forfaldne Renter 168 rd.4 mk., saavelsom min heri anførte Regnings Summa 111 rd. 1 mk. 4 sk., udgiør i alt 279 rd. 5 mk. 4 sk., er mig rigtig af min Søster Annes ældste Søn betalt og derfor herved Qvitterer. Ringkiøbing den 28de Mai Peder Tang 279 rd. 5 mk. 4 sk. De til dette Skiftes bekostning her anførte 40 rd., er mig rigtig af Madame Harpyths ældste Søn Christen Harpyth betalt, og derfor Qvitteres herved den der samme tilfaldne. Ringkiøbing den 28de Mai 1782, P. Grønlund 40 rd den /: saavelsom alle Renter forhen /: heri mentionerede Renter til Snapsting 1782 af Capitalen 200 rd., til Jens Herping i Trans, er mig rigtig i dag den 28de Juni 1782 af Madam Harpyths ældste Søn Christen betalt med 8 rd., som herved tilstaaes af Uldsund ut supra Jens Herping 8 rd. Den Erkjendtlighed til min yngste Søn Christen heri anførte Opdragelsesbekostning 40 rd., er mig i Dag den 4de Juli 1782 af min Ældste Søn Christen rigtig betalt Uldsund ut Supra Anne Tang sal. Harpyth 40 rd. Paa min Hosbondes Vegne, har jeg Christen Svendsholm, conditionnerende paa Ustrup Hovedgaard hos Hr. Jens Tang, i Dag den 7de Juli 1782 af Madam Harpyths Ældste Søn Christen, modtaget hans heri anførte tilgodehavende Regning 15 rd., og derfor herved paa Hr. Jens Tangs Vegne Qvitteres Uldsund den 7de Juli 1782 (Simon?) Svendsholm Af Christen Harpyth paa Uldsund er mig underskrevne i Dag den 2den October 1783 betalt min Arbeidsløn for hans Fader salig Peder Harpyth til Uldsund hans Liigsteen at udhugge med 20 rd., hvorfor herved Qvitteres Trans Degnebolig, datum ut supra den 2den October Friis.

19 Denne Samfrænde Skifteact bedes tinglæst ved Skodborg- Vandfuld Herreds Ret som et lovligt Hiemmelsdocument for nu afdøde, Christen Pedersen Harpyth og hans Arvinger paa den ham heri Overdragne Hovedgaard Uldsund i Nees Sogn med underliggende Bøndergods, samt Nees Sogns Kirke, med Korn og Qvægtiender deraf, hvorhos til Hiemmel for den i sin Tid skedte Udbetaling af de Summer som Christen Pedersen Harpyth efter dette Samfrænde Skiftebrev skulle lægge fra sig til sin Moder og Sødskende, bliver forevist 8 stk. afkalde, samtlige skrevne paa anordningsmæssig stemplede Papir. Uldsund den 31te januar 1830 Som Arvinger efter afdøde Christen Pedersen Harpyth og nuværende Eier af Hovedgaarden Uldsund Gaard og Gods J. Stokholm Zilsdorph. Læst i Skodborg Vandfuld Herreders Ret den 10de Februar 1830 og protocolleret Folio 386 Overensstemmende med Skjøde og Panteprotocollen attesteres at Uldsund Hovedgaard og Bøndergods samt Nees Kirke med Tiender tilhørte Peder Christensen Harpyth, efter Skjøde af 23de Juni Derimod findes Uldsund og Nøragger Gaarde, Nees Kirke med tiender samt Frostesgaard og Aggergaard, pantsatte af afdøde Christen Harpyth til Peder Tang i Ringkiøbing for 5000 rd. ( Db:?) hvorefter.. 9 Udslettet 3000 rd (Db:?) og resten 2000 rd omskreven til 2000 rd. S:V:, som altsaa endnu derpaa hæfte med 1st Priorietet, ligesom og af Bøndergodset, 15 Gaarde og Steder i Skalstrup Bye, Nees Sogn af Hartkorn, 30 Tdr. 5 Skp. 1 Fdkr., findes Pantsatte af bemeldte Christen Harpyth, til Kjøbmand Jens Harpyth, Ringkiøbing for 3200 rd rede Sølv.

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard

Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Aalbæk matr. nr. 1a, Enesøgaard Fra Thyregod gårdhistorier, af Ejner Bjerre Jørgensen I et skøde på Hastrup fra 1419 omtales Ålbæk første gang. Stedet kaldes en bygget gård liggende under Hastrup, der

Læs mere

oprindeligt kunne kunne kunne

oprindeligt kunne kunne kunne Denne Slægtsbog - er oprindeligt udarbejdet af Dansk Slægtsforskning, Fredericia. - den bør bevares i Slægten og videreføres Generation efter Generation og vil derved give sit Bidrag til at udvikle den

Læs mere

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg:

(Betingelserne vedrørende betaling blev fremlagt) Katalog: Fra Vandborg: Auktionsforretninger 1828 1 ( 2 Auktion på torvet i Lemvig, afholdt 30.jan. 1828) over udpantet Gods fra Beboerne i adskillige Sogne under Skodborg-Vandfuld Herreders Jurisdiktion for restende Kongelige

Læs mere

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt.

Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Bakkegården historisk oversigt Side 1 af 35 Bakkegården eller Nellegården historisk oversigt. Gårdens Historie kan føres tilbage til 1719, da kigger man i Københavns Universitets Fæsteprotokol for perioden

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM

OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM OM GÅRD NR. 12 I HJELM OG OM HJELM INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Om gård nr. 12 i Hjelm: Fæstere af gård nr. 12 af Hjelm fra omkring 1680 til 1772 1 Ejere af gård nr. 12 af Hjelm fra 1774 til 1989 1 Forskellige

Læs mere

St. Binderup Kros historie

St. Binderup Kros historie St. Binderup Kros historie Kun kr. 25,- Lene og Hans Ravn Kristensen 2000 Udarbejdet af DANSK SLÆGTSHISTORIE, KJELLEUP(1617-1976) og HANS RAVN KRISTENSEN, ST. BINDERUP(1977-2009) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret.

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret. Nørup og Randbølge sognes kirkebog. Jeg Alexander Jacobsøn kom hertil menighederne anno 1679 og holdt min første prædiken dend 5. octobr., da det evangelium indfaldt, ingen kand tiene to herrer. Jeg spurdte

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

Slægten i Hvetbo herred

Slægten i Hvetbo herred Slægten i Hvetbo herred - om Jacob Andersens aner Foreløbigt manuskript af Jan Løve Østerbye juni 1997 Rev: november 2005 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Kort over Hune, Saltum,

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG Matr nr KATHOLMS JORDEBOG 1688 Brugere Id. Skp. Fdk.. ^ 1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 2 Søren Thomassen 6 1 1 1 3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 4 Jens Knudsen 6 2 2 1 5

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

4 gange tipoldeforældre

4 gange tipoldeforældre 4 gange tipoldeforældre Ane 158 Jens Pedersen Tafteberg er født 1746 i Gudum, og han døde den 26. oktober 1808 paa Ø. Søgaard paa Holmsland, Nysogn. Han blev døbt den 29. september 1746; sognepræstens

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN.

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. . JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. SØREN IVERSEN. FÆSTER ENDNU I 1744 SØREN IVERSEN. Gift ca 17oo 1737. Dom: 21 post trinitatis den 3o. oktober jordet Sø ren Iversen af Ålsroda SØREN IVERSENS

Læs mere

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren.

Desuden er nogle sager fra Ferring medtaget fra 1805, hvis de angår præsten eller degnen/skolelæreren. Dokumentoversigt.rtf, 1 Oversigt over dokumenter fra Vandborg Sogn. Indhold: Kort referat af indholdet i sagerne. Det fremgår af noterne om den pågældende sag findes transskriberet på PC og/eller i fotokopi.

Læs mere

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688

SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 SØREN MICHELSEN SKRIVER FÆSTER 1688 MAREN RASMUSDATTER. Maren Rasmusdatter er død før kirkebogen star ter i 17o8. Hun var gift 3 gange som det fremgår af skiftet efter hendes sidste mand Rasmus Rasmussen

Læs mere

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm.

Jyske nationale regimets estandart nu i Kungl. Armemuseum i Stockholm. Forord. Materialet til denne bog er hentet fra 1. jyske nationale Regiments kasseregnskaber, som findes i Rigsarkivet under følgende filmruller: M - 44493 til og med M - 44510 samt en del fra M - 563521

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn

Anetavle Peder Andreas Sand Else Jensdatters børn Anetavle for Peder Andreas Sand og Else Jensdatters børn Interessen for nærværende slægtsbog samler sig vel naturligt nok først og fremmest om anetavlen, den del af bogen som omhandler forfædrene tilbage

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling

fra bemeldte Engestofte-Grd og Christen. i Olstrup, holdt lovlig Skifte og deling Engestofte Gods Skifteprotokol 1719-1774, side 184A 185B Skifte efter Christen Christensen 1753 A o 1753 Dend 26 de Oct: blef af Jørgen Wichmand som Skifte-forvalter fra Engestofte Gaard med sine 2 de

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

VARDESYSSEL AARBOG 2004

VARDESYSSEL AARBOG 2004 Gert Ravn 1 VARDESYSSEL AARBOG 2004 LOKALHISTORISK VÆRKSTED LOKALHISTORISK VÆRKSTED v/ Gert Ravn, Thorsvej 12, Aal. DK-6840 Oksbøl. 75.27.19.15 2 21. Årgang ISSN 0901-0653 ISBN 87-87797-68-2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere