Aalborg Universitet 30. maj 2012 Speciale - bilag Per Kongsgaard Andersen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet 30. maj 2012 Speciale - bilag Per Kongsgaard Andersen 2006-2872"

Transkript

1 Indhold Bilag 1: Ordforklaring og regnskabsforkortelser... 2 Ordforklaring... 2 Regnskabsforkortelser:... 3 Bilag 2: Debt push-down... 4 Bilag 3: Peer-gruppe data... 4 Bilag 4: Reformulering af regnskaber... 6 Reformuleret egenkapitalopgørelse... 6 Officiel resultatopgørelse:... 7 Reformuleret resultatopgørelse:... 8 Officiel balance:... 9 Reformuleret balance: Bilag 5: Kerneindtjening Bilag 6: Budgettering af regnskaber Proforma resultatopgørelse: Proforma balance: Bilag 7: NDA uden immaterielle aktiver Bilag 8: Rentebetaling efter emission Bilag 9: NDA med tilbageførte nedskrivninger Bilag 10: Beta for peers Bilag 11: Frit cash-flow Bilag 12: Følsomhed i APV Bilag 13: Scenarier... 22

2 Bilag 1: Ordforklaring og regnskabsforkortelser Ordforklaring Goodwill: I henhold til Årsregnskabsloven måles goodwill regnskabsmæssigt som forskellen på købstidspunktet mellem kostprisen for virksomheden og handelsværdien af de overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser. Goodwill skal indregnes som et immaterielt anlægsaktiv i den overtagende virksomheds balance og testes minimum én gang årligt for værdiforringelse. Internt oparbejdet goodwill kan ikke aktiveres. Leveraged buy-out: Ved overtagelse af en virksomhed gældssætter den nye ejer den overtagne virksomhed, for på den måde at finansiere købet hvor aktiverne typisk anvendes som sikkerhed. Kapitalfond: Kapitalfonde er selskaber, som rejser penge fra investorer og investerer i virksomheder med potentiale, udvikler virksomhederne og sælger dem til nye ejere, når de er vokset og modnet. Der investeres typisk i modne virksomheder, og kapitalfonden er næsten altid majoritetsaktionær, og købet af virksomheder foregår altid med lånefinansiering. Kapitalfondenes investorer kræver ofte, at kapitalfondenes partnere investerer med i investeringsselskabet. Dermed har partnerne også hånden på kogepladen tabes der penge på en investering, rammer det også kapitalfondspartnerne. Floater: Variabelt forrentet lån der typisk følger renten på interbank markederne (cibor, libor, euribor) med et risikotillæg. Korrelation: Udtryk for sammenhængen i bevægelsen mellem to variable. Indenfor intervallet ligger korrelationskoefficienten, hvor en værdi på 1 er perfekt korreleret, altså en stigning på 2 % i variabel X medfører en stigning på 2 % i variabel Y. På samme måde er perfekt negativ korrelation udtryk for et fald i variabel Y på 2 %, hvis X stiger i samme grad. Matematisk udtrykkes korrelation, ρ, som Efficient markedshypotese: Investeringsteori der implicit antager, at det er umuligt at slå markedet, da efficiensen på markedet altid vil medføre at al relevant information er udtrykt i aktiekursen. Hvis dette er tilfældet, vil investorer ikke kunne købe undervurderede værdipapirer eller sælge overvurderede, og derfor umuligt at opnå overnormalt afkast. Den eneste måde at opnå højere afkast, er ved at tage mere risikofyldte investeringsbeslutninger. Going concern: Going concern begrebet dækket groft sagt over fortsættende virksomhed. Det vil sige, at en virksomhed er en going concern, når virksomheden fortsat er i drift i perioden efter virksomheden har aflagt årsrapporten. I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten er det en grundlæggende forudsætning for brugernes bedømmelse af årsrapporten, at den er aflagt efter going concern, med mindre andet er nævnt i årsrapporten. Brugerne vil ellers have svært ved at træffe korrekte økonomiske beslutninger på baggrund af den præsenterede årsrapport. Synergieffekt: Indenfor virksomhedstransaktioner er synergieffekt udtryk for at to selskaber har en værdi, der er større end summen af de individuelle dele. Typisk vil disse synergieffekter være indregnet i prisen på den handlede virksomhed, hvorfor denne type transaktioner ofte betegnes som 0-NPV investeringer for køber. Kontrolpræmie: Ved virksomhedstransaktioner betaler køber ofte en pris over markedsværdien af den handlede virksomhed. Et kontrollerende ejerskab vurderes at have en større værdi end et ejerskab karakte-

3 riseret ved begrænset eller ingen indflydelse, da det giver investorerne mulighed for at påvirke driften og forretningspolitikker. Residualaflønnet: Aktionærers afkast er de penge, der er tilbage i et selskab efter alle selskabets fordringshavere, herunder medarbejdere, leverandører, långivere, skattevæsnet m.v. har fået dækket deres krav. De aflønnes dermed via residualen af indtjeningen. Regnskabsforkortelser: Balance: DA= Driftsaktiver FA= Finansielle aktiver DF= Driftsforpligtelser FF= Finansielle forpligtelser MIN= Minoritetsinteresser EK= Egenkapital NDA= Netto driftsaktiver (DA-DF) NFA= Netto finansielle aktiver (FA-FF) NFF= Netto finansielle forpligtelser (FF-FA) d= Transaktioner med ejerne (nettodividende) Resultatopgørelse: DO= Driftsoverskud FI= Finansielle indtægter (efter skat) FO= Finansielle omkostninger (efter skat) NFO= Netto finansielle omkostninger (FI-FO) MINRES= Minoriteters resultatandel Nøgletal: ROCE = Forrentning af egenkapital = ROIC = Afkast på netto driftsaktiver = FGEAR = Finansiel gearing = r= NFO i procent = SPREAD = OG = Overskudsgrad = AOH = Omsætningshastighed MIA= Minoriteters andel af totalindkomst = typisk tæt på 1, men afhænger af om rentabilitet er ens i datterselskaberne, som resten af koncernen., MIA er

4 Bilag 2: Debt push-down Kilde: Spliid (2007) Aktionen i forbindelse med overtagelsen af ISS var, at de nystiftede selskaber gældssatte sig for at finansiere overtagelsen, hvorefter de to eksisterende selskaber i koncernen (ISS A/S og Global A/S) udbetalte udbytte til de nye selskaber. De nye ejere flyttede derefter de nye banklån til ISS Global for at finansiere udbyttebetalingen, hvilket gjorde de eksisterende obligationsejere investering mere usikker, og fik kursen på disse til at falde. Bilag 3: Peer-gruppe data I følgende bilag vil relevante data om de sammenlignelige selskaber præsenteres. Der indledes med en kort præsentation af selskaberne. Alle fire selskaber tilbyder IFS-løsninger.

5 Serco: Britisk FS selskab med op mod ansatte, der leverer ydelser i mere end 30 lande. Hovedmarkedet er Storbritannien ligesom ISS, men med op mod 70 % af omsætning genereret på dette marked. Selskabet leverer typisk FS til offentlige institutioner, og konkurrerer hovedsageligt med ISS på dette segment indenfor facility management og support ydelser. Da hovedsegmentet er store offentlige institutioner er det typisk længerevarende kontrakter, som tegnes, hvilket nedsætter væsentlige risici i driften. Omsætning 2011: 4,646 mia. Market Cap: 2,75 mia. Aktionærer: FMR Corp and Fidelity Ltd 9,27 %, UBS Investment Bank 5,9 %, Morstan Nominees Ltd 5,09 %, Capital Research Mgmt Plc 5,07 %, Morley Fund Mgmt & Aviva Plc 4,92 %, BlackRock 4,38 %.. Rentokil: Britisk FS selskab med ansatte og tilstedeværelse i 50 lande. Selskabets forretningsområder er rengøring og hygiejneservice, skadedyrsbekæmpelse og ejendomsydelser. Hovedmarkedet er Storbritannien. Omsætning 2011: 2,544 mia. Market Cap: 1,57 mia. Aktionærer: Invesco Ltd 15 %, Schroders Plc 12 %, Aviva Plc 9 %, Orbis Holdings 7,02 %, Ameriprise Financial Inc 5 %, Blackrock 5 %. Sodexo: Fransk selskab der leverer samme FS ydelser som ISS med fokus på catering (33 % af samlet oms) og facility management. Tilstedeværelse i over 80 lande og beskæftiger medarbejdere globalt. Europa og Nordamerika udgør tilsammen 81 % af omsætningen, mens resten af verden tegner sig for 19 %. Omsætning 2011: 15,26 mia. Market Cap: 9,46 mia. Aktionærer: 37,6 % af aktiekapitalen ejes af Bellon-familien, der også har opbygget selskabet. Compass: Britisk selskab der specialiserer sig indenfor FS i catering, og er verdens største leverandør af cateringydelser. Herudover leveres der rengøring, supportservice mm, men næsten halvdelen af omsætningen er catering. Selskabet beskæftiger på verdensplan, og er til stede i over 50 lande. 79 % af omsætningen genereres i Nordamerika og Europa, mens resten af verden udgør 21 %. Omsætning 2011: 15,83 mia. Market Cap: 12,42 mia. Aktionærer: Blackrock Inc 11 %, Massachusetts Financial Services company 5,02 %. Vækst. Historisk vækst giver information omkring hvorvidt selskaberne har evnet at skabe vækst i toplinjen ud fra de eksisterende business-units. Alle tal er fundet i årsregnskaberne, og er renset for valutaeffekter.

6 Organisk vækst Serco 3,5% 7,6% 9,4% Rentokil 0,9% -1,6% -3,1% -0,8% 3,0% Sodexo 5,2% 2,5% 2,5% 7,7% 8,4% Compass 5,4% 3,2% 0,0% 5,9% 5,0% ISS 6,2% 3,5% 0,6% 5,3% 6,0% De to selskaber som minder mest om ISS er også de selskaber, som har den mest sammenlignelige vækst over perioden. Serco opgør ikke organisk vækst i årsrapporterne for Udvikling i aktiekurser Over de seneste fem år er udviklingen i de indekserede aktiekurser plottet mod MSCI World for at vise bevægelserne i aktierne med det valgte marked Sodexo Rentokil Serco Compass MSCI World Bilag 4: Reformulering af regnskaber Først præsenteres den officielle opgørelse fra ISS, herefter den reformulerede. Grundet den officielle egenkapitalopgørelses omfattende struktur præsenteres denne ikke, i stedet henvises til ISS årsregnskaber. Reformuleret egenkapitalopgørelse Reformuleret egenkapitalopgørelse Egenkapital primo Transaktioner med ejere Påvirkning fra køb/salg af virksomheder Udbyttebetaling Gældseftergivelse 98 Aktieudstedelse 178 Transaktion med ejere i alt

7 Totalindkomst Årets resultat Valutakursregulering Justering fra tidligere år Fair value hedges, netto Fair value hedges overført Aktuar gevinst/tab Påvirkning af pensionsloft Aktiebaseret aflønning Dagsværdi af PFI overført til anden ind/udgift -19 Effekt af rentefradragsbegrænsning -3 Skat af egenkapitalbevægelser Totalindkomst i alt Egenkapital ultimo Opdelt i transaktioner med ejere og totalindkomst er dirty surplus posterne identificeret. Generelt er der ikke det store at bemærke angående transaktioner med ejerne, mens især valutakursreguleringer påvirker totalindkomsten. Forskellen mellem årets resultat og totalindkomst i alt indregnes i den reformulerede resultatopgørelse herunder. Officiel resultatopgørelse: Resultatopgørelsen ISS Omsætning Personaleomkostninger Salgsomkostninger Andre drifsomkostninger Af og nedskrivninger Overskud før andre poster Andre indtægt/omk Integrationsomkostninger Driftsoverskud Overskud fra andre selskaber Finansielle omkostninger Resultat før skat/nedskrivning Indkomstskat Resultat før nedskrivning Goodwill nedskrivning Amortisering af brands/kontrakt Indkomstskatteeffekt Netto resultat

8 ISS' ejere Minoriteter Netto resultat Reformuleret resultatopgørelse: Reformuleret resultatopgørelse Netto omsætning Salgsomkostninger Andre driftsudgifter EBITDA Af og nedskrivninger Nedskrivning af goodwill/brands DO salg før skat Skat Skattefordel af finans Skatteeffekt af anden drift DO efter skat Andre indtægter/omk Integrationsomkostninger Finansieringsindtægt (note 9) Finansieringsomk (note 9) Andre indtægter/omk Skattefordel Efter skat Overskud fra andre selskaber Anden totalindkomst Andre omkostninger i alt DO Renteindtægt Renteudgift Skattefordel af finans NFO Totalindkomst Den reformulerede resultatopgørelse er udført ved hjælp af Penman side 304, og totalindkomsten for ISS vises efter minoriteters andel af resultatet. Finansieringsposterne under driftsresultatet er fremkommet fra note 9 i ISS officielle regnskab. Her fremgår det, at ISS klassificerer alle finansielle poster under finansiering, hvor enkelte af dem dog vedrører driften (såsom sikring af betalinger i fremmede valutaer, tab/gevinst på valuta).

9 Officiel balance:

10 Reformuleret balance: Drift: Driftsaktiver Immaterielle aktiver Bygninger, maskiner Investering i andre virksomhed Udskudte skatteaktiver Andre finansielle aktiver Varelager Varedebitorer Kontrakter under udførelse Skat tilgode Andre tilgodehavender Forudbetalinger Kontanter til driften VP held for sale Driftsaktiver i alt Driftsforpligtelser Pension og lign Udskudt skat Andre provisions (korte) Varekreditorer Skyldig skat Andre forpligtelser (lange) Andre provisions Forpligtelser held for sale Driftsforpligtelser i alt Ved driftsposterne vurderes der ikke at være det store at bemærke. I forhold til ISS officielle regnskab er kontanter opdelt i kontanter til drift og overskydende likviditet, der formentligt står på rentebærende konti, og derfor er klassificeret som finansielle aktiver. Derudover er værdipapirer held for sale indregnet som driftsaktiver jf. Elling & Sørensen. Finansiering: Finansielle aktiver Værdipapirer Kontanter og lignende Finansielle aktiver i alt Finansielle forpligtelser

11 Langfristet gæld Kortfristet gæld Finansielle forpligtelser i alt Minoritetsinteresser Egenkapital Som ved driftsposterne på balancen vurderes der ikke at være det store at kommentere på ved reformuleringen af finansielle poster. Forskellen på egenkapitalens værdi i egenkapitalopgørelsen og balancen udgøres af minoritetsinteresser. Bilag 5: Kerneindtjening Kerneindtjening for ISS: Core resultatopgørelse Netto omsætning Salgsomkostninger Andre driftsomkostninger Afskrivninger Core DO før skat Skat Core DO efter skat Core andet indt/omk Skat på core andet Core DO ISS reformulerede regnskab er her renset for transitoriske poster, og vidner om en bedre drift end de tidligere opgørelser. Desuden er nedskrivninger og skatteeffekter af disse fjernet. Core andet består af andre omkostninger fra ISS officielle regnskab. Posten er ikke udspecificeret i regnskabet, men består blandt andet af revisionsomkostninger. Tendensen i posten er gennemgående negativ, og vurderes som værende en tilbagevendende post i regnskabet.

12 Bilag 6: Budgettering af regnskaber Forudsætningerne for væksten i ISS beskrives herunder. Væksten i omsætningen er vigtig, da ISS omkostningsniveauer jf. regnskabsanalysen er relativt stabile, så jo mere vækst på toplinjen, jo bedre bundlinje. De to seneste år har ISS overgået regionale vækstrater på vækst i omsætning. På hovedmarkederne i regionerne har væksten i 2011 og 2010 set således ud 1 : Europa UK 1,1% 1,4% Frankrig 1,7% 1,4% Spanien 0,8% -0,1% Norden Danmark 1,0% 1,3% Norge 1,7% 0,3% Sverige 4,4% 5,7% Asien Indien 7,8% 10,1% Hong Kong 5,0% 7,0% Singapore 4,9% 14,8% Sydamerika Brasilien 2,7% 7,5% Mexico 3,8% 5,4% Den budgetterede landevækst for ISS omsætning ses i tabellen herunder: Vækst 2011A 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Vesteuropa 4,0% 2,0% 2,7% 2,7% 2,8% 2,8% Norden 4,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% Asien 12,0% 11,9% 11,5% 9,4% 7,7% 5,8% Stillehavsområdet 3,0% 4,0% 3,5% 3,4% 3,0% 2,9% Latinamerika 21,0% 24,7% 21,1% 17,8% 12,1% 5,9% Nordamerika 35,0% 28,6% 21,1% 14,0% 8,6% 3,9% Østeuropa 2,0% 8,0% 10,1% 7,9% 6,9% 4,6% Andre lande 58,0% 25,0% 25,0% 20,0% 15,0% 5,0% Væksten er fundet på baggrund af forventede vækstrater i de forskellige regioner/lande 2, samt en forventet inflation, da denne også er indregnet i omsætningen. Ligesom den reale vækst forventes at falde gennem perioden, forudsættes inflationen i emerging markets, hvor væksten er højst, også at falde 3. Inflation i serviceydelser ligger ifølge ISS under det generelle inflationsniveau 4, hvilket modsvarer økonomisk teori, hvor inflation i serviceydelser ligger over den generelle inflation. Da der er forskellige metoder for opgørelser af 1 CIA.gov Historiske vækstrater (2012) 2 Verdensbanken Fremtidige vækstrater (2011) 3 PWC - Inflationsforecasts (2011) 4 Trend analyse (2010)

13 inflation, kan det ikke afvises, at ISS har ret i deres påstand, men i budgetteringen er inflationen sat til den forventede inflation i områderne. Vesteuropa: Med store nedskæringer i offentlige sektorer på ISS hovedmarkeder i 2012 forventes dette at påvirke væksten negativt, og med afledte effekter i den private sektor. På ISS hovedmarked i Storbritannien forventes positiv påvirkning fra afviklingen af OL Inflationen forventes at udgøre 2 % gennem perioden. Vesteuropa er sammen med Norden det mest modne marked ISS opererer på, hvorfor vækstmuligheder anses som begrænsede. Norden: Ligesom i Vesteuropa forventes der faldende vækst grundet krisen i Euroland og afledte effekter. Dog er væksten ikke hæmmet i lige så høj grad som i Vesteuropa, hvorfor væksten indtil 2016 er lidt højere. Asien: Væksten i Asien forventes især at være drevet af Indien og Kina. I Indien er forretning centreret omkring sikkerhedsselskabet Cisco Ltd, der har skabt stor organisk vækst, siden det blev overtaget, hvorfor væksten herfra også forventes at falde. I Kina er ISS forretning endnu ikke omfattende, hvorfor det forventes, at ISS har muligheder for at generere stor vækst på dette marked. Historisk har ISS præsteret højere organiske vækstrater i regionen end den generelle økonomiske udvikling, hvilket forventes at fortsætte i budgetperioden. Inflation i Asien forventes at være høj over budgetperioden gående fra 6 % i 2012 til 3,5 % i Grunden til de høje vækstrater er, at ISS ikke er etableret i de mere modnede markeder som Japan og Sydkorea, men i højere grad er eksponeret mod emerging markets. Stillehavsområdet: Stillehavsområdet består hovedsageligt af Australien, mens en overskuelig andel af forretningen er i New Zealand. Væksten drives primært af IFS, hvor ISS har vundet flere kontrakter gennem 2011, der forventes at bidrage til en positiv udvikling i Inflationen forventes at udgøre 1,75 % over perioden. Latinamerika: De største markeder for ISS i latinamerika er Mexico og Brasilien. Især i Brasilien forventes stærk vækst de kommende år grundet værtsskabet for VM i fodbold 2014 samt OL i Meget af efterspørgslen som følge af investeringerne i infrastrukturen i Brasilien forventes at opstå i forbindelse med VM 2014, hvorfor væksten er størst i denne periode. Historisk har ISS haft højere vækstrater i regionen end den generelle økonomiske udvikling. Inflationen forventes i omegnen af 5,5 % over perioden, faldende til 3 % i terminalperioden. Nordamerika: Væksten i Nordamerika foregår via øget salg af IFS. Organisk vækst fra dette segment bidrog kraftigt til væksten i 2011, hvilket understreger vigtigheden ved at have fuldt udbyggede forretningsenheder i de amerikanske stater, hvor de store koncerner har afdelinger. Væksten forventes at komme fra IFS delen, og er sat meget højt i forhold til den generelle økonomiske udvikling i ISS, men er dog lavere end den præsterede vækst i Inflation sættes til 2 % over perioden. Østeuropa: Hovedmarkedet i Østeuropa er Tjekkiet, mens Rusland præsterer den højeste organiske vækst. Væksten i 2012 forventes at stige markant da Rusland forventes at udgøre en større andel af den samlede 5 LIK: Økonomiske konsekvenser ved OL afholdelse (2009)

14 omsætning og forsat forventes at præstere høj vækst. Inflationen forventes omkring 3,5 % over perioden faldende til 2,5 % i Andre lande: ISS identificerer ikke disse lande, hvilket gør det vanskeligt, at budgettere posten. Den pæne vækstrate i 2011 forventes ikke at fortsætte, men da det er en post hvor ISS skaber pæn vækst, antages det, at området er små markeder, hvor der er plads til vækst, hvilket vil blive leveret. Desuden er posten så lav ud af den samlede omsætning, at vækstraterne betyder meget lidt. Væksten er relativ høj i budgetperioden, men under niveauet i 2011 (6,2 %). Faldet i væksten over perioden skyldes mere modnede markeder, hvor de regioner med høj vækst over tid oplever mindre vækstrater. Samtidig bidrager øget priskonkurrence, på baggrund af de modnede markeder, til et relativt højt fald i vækst 2016, hvor langsigtsvækstraten på 3,50 % nås. Proforma resultatopgørelse: 2011A 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Omsætning DO OG salg 4,7% 4,75% 4,75% 4,80% 4,80% 4,80% Skat på drift Skat finansiering Skat på DO andet DO efter skat Andet DO Skattefordel DO drift OG drift 2,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% Finansielle omkostninger Skattefordel NFO MIN Totalindkomst Driftsoverskuddet er fremkommet på baggrund af de historiske driftsoverskud før nedskrivninger, og udviklingen ses i tabellen nedenfor Omkostninger i % Personaleomkostninger 64,90% 64,99% 64,51% 64,51% 64,51% 64,47% 64,46% 64,46% Salgsomkostninger 8,76% 8,58% 8,69% 8,69% 8,69% 8,69% 8,69% 8,69% Andre driftsomkostninger 19,47% 19,46% 20,04% 20,04% 20,04% 20,04% 20,04% 20,04% Af og nedskrivning 1,78% 1,48% 1,40% 1,40% 1,35% 1,40% 1,40% 1,40% Samlede driftsomkostninger 94,91% 94,51% 94,65% 94,65% 94,60% 94,60% 94,60% 94,60% OG drift før skat 5,09% 5,49% 5,35% 5,35% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% DO før skat Generelt forventes tallene fra 2011 at have sat standarden for ISS fremtidige omkostningsandele, og da de historiske har været relativt konstante, er der umiddelbart ikke nogen grund til at ændre i de respektive

15 andele. Personaleomkostninger forventes at falde med 0,05 procentpoint som følge af øget og modnet IFS udbud. Skat: Som nævnt i opgaven er den anvendte effektive skattesats 25 %, hvilket frembringer resultatet efter skat. Andet driftsoverskud: I 2012 er der indregnet omkostninger til en aktieemission som i 2011, mens posten herefter antages at normaliseres. ISS udspecificerer ikke andre omkostninger i sit årsregnskab udover omkostninger til revision, men disse omkostninger er -250 mio. i gennemsnit over de seneste fem år, og er derfor en tilbagevendende post i regnskabet. I 2011 var den -216 mio., hvilke forventes at vokse 3 % over perioden. Udover disse poster består andet DO af integrationsomkostninger, der sættes til 0, og resultater fra andre selskaber, der forventes at være stabil på niveauet fra 2011 (5 mio.). Som nævnt i opgaven er anden totalindkomst budgetteret til at være 0. I reformuleringen identificeredes finansielle omkostninger og indtægter relateret til driften, herunder sikring af valuta. Denne post indgår ikke i proforma regnskaberne, da sikring af valuta er noget investorer selv kan diversificere denne risiko væk, hvorfor de i teorien ikke vil betale for at selskabet hedger denne risiko 6. Finansielle omkostninger: I 2012 antages der en aktieemission, hvorfor rentebetalingerne falder. Dette reducerer også skattefordelen ved gældsfinansiering, om end dette ikke har været fuldt udnyttet grundet skatteregler. Minoriteters resultatandel antages at forsvinde, da posten over de seneste år er faldet betragteligt på balancen. ISS specificerer ikke selv hvad denne post udgøres af, hvorfor det antages, at det enten er tidligere medlemmer af ledelsens andele af selskabet, som falder over tid. En anden mulighed er at posten udgøres af ledende medarbejdere i virksomheder, der er blevet overtaget, men har fastholdt ejerandele i virksomheden. Er det tilfældet kan ISS købe minoriteterne ud, hvis der er tale om selskaber, der er centrale for driften. Fordi minoriteters andel af resultatet er fjernet, er det samme gjort på balancen. Proforma balance: Driftsaktiver Immaterielle aktiver Bygninger, maskiner Investering i andre virksomhed Udskudte skatteaktiver Andre finansielle aktiver Varelager Varedebitorer Kontrakter under udførelse Skat tilgode Andre tilgodehavender Forudbetalinger Kontanter til driften Goedhart, Koller & Wessels side 630

16 VP held for sale Driftsaktiver i alt Driftsforpligtelser Pension og lign Udskudt skat Andre forpligtelser (korte) Varekreditorer Skyldig skat Andre forpligtelser (lange) Andre provisions Forpligtelser held for sale Driftsforpligtelser i alt Over perioden ses en fortsat forøgelse af bygninger og maskiner (PPE) og varelager, da det er en forudsætning for øget vækst, også at øge disse poster. Derudover er varedebitorer, forudbetalinger og kontrakter under udførelse også budgetteret til at vokse med omsætningen. Skatteposter og finansielle aktiver er budgetteret til samme værdi som i 2011, mens kontanter til driften vokser med omsætningen. Udover udskudt skat og værdipapirer er forpligtelserne også antaget til at vokse med omsætningen, dog i mindre grad end aktiverne. Bilag 7: NDA uden immaterielle aktiver Netto driftsaktiver uden immaterielle aktiver 2009A 2010A 2011A 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E NDA NFF Langt hovedparten af ISS aktiver er derfor immaterielle aktiver. NDA vil vokse med omsætningen, så længe immaterielle aktiver ikke indregnes. Historisk er der dermed investeret i aktiver, når der ses bort fra immaterielle aktiver. Bilag 8: Rentebetaling efter emission Beregning af ISS effektive rente efter aktieemission, baseret på note 29 i officielt regnskab: Gæld efter emission r Face value Andel af gæld Vægtet % EMTNs 4,50% 821 0,04 0,2% Subordinated 8,88% ,21 1,9% Senior Notes 11,00% ,19 2,1% Aquisition A 3,64% 174 0,01 0,0% Aquisition B '13 3,64% 62 0,00 0,0% Aquisition B '15 5,14% ,10 0,5% Second Lien 5,14% 597 0,03 0,2% Second Lien 5,67% ,19 1,1% Securitisation 3,98% ,13 0,5% Revolver/Letter 4,39% ,10 0,4%

17 Total ,89% Eff rente efter skat 5,16% Forskellen i rentebærende gæld i forhold til NFF er kontanterne klassificeret som finansielle aktiver. Bilag 9: NDA med tilbageførte nedskrivninger Beregnet ROIC med tilbageførte immaterielle aktiver: NDA Core ROIC 6,4% 5,4% 7,0% 6,6% 8,1% 9,0% 9,5% 9,9% 10,2% Core DO efter skat Historiske nedskrivninger fra 2001 er tilbageført til balanceværdierne ved hjælp af metodikken i Goedhart, Koller & Wessels (2010) s ROIC er lavere som følge af de højere faktiske investeringer i driften. I forhold til ROIC fra den oprindelige reformuleringen er ROIC højere, da Core DO er eksklusiv nedskrivninger af immaterielle aktiver og skatteeffekter af disse.

18 Y Aalborg Universitet 30. maj 2012 Speciale - bilag Per Kongsgaard Andersen Bilag 10: Beta for peers Ud fra ønsket om at finde driftsbeta for peer-gruppen og omregne dette til ISS præsenteres beta estimaterne over den fem-årige periode for de fire selskaber: Serco: Beta 1/3/2007-1/3/2012: Coefficients Std Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 0,00 0,01 0,44 0,66-0,01 0,02 X Variable 1 0,66 0,10 6,33 0,00 0,45 0,87 Serco residualplot 25% 20% 15% 10% 5% 0% -20% -10% 0% -5% 10% 20% -10% -15% -20% X Variable 1 Y Predicted Y Beta 1/1/2000-1/1/2005: 1,41 Rentokil: Beta 1/3/2007-1/3/2012: Coefficients Std Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept -0,01 0,02-0,36 0,72-0,04 0,03 X Variable 1 1,40 0,26 5,45 0,00 0,89 1,92

19 Y Y Aalborg Universitet 30. maj 2012 Speciale - bilag Per Kongsgaard Andersen Rentokil residualplot 20% 10% 0% -30% -20% -10% 0% 10% 20% -10% Y Predicted Y -20% -30% -40% X Variable 1 Beta 1/1/2000-1/1/2005: 0,30 Sodexo: Beta 1/3/2007-1/3/2012: Coefficients Std Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 0,01 0,01 0,95 0,34-0,01 0,02 X Variable 1 0,80 0,10 8,30 0,00 0,61 0,99 Sodexo residualplot 20% 15% 10% 5% 0% -20% -10% 0% -5% 10% 20% Y Predicted Y -10% -15% -20% X Variable 1

20 Y Aalborg Universitet 30. maj 2012 Speciale - bilag Per Kongsgaard Andersen Beta 1/1/2000-1/1/2005: 1,11 Compass: Beta 1/3/2007-1/3/2012: Coefficients Std Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 0,01 0,01 1,76 0,08 0,00 0,03 X Variable 1 0,86 0,11 7,54 0,00 0,63 1,09 Compass residualplot 20% 15% 10% 5% 0% -20% -10% 0% -5% 10% 20% Y Predicted Y -10% -15% -20% X Variable 1 Beta 1/1/2000-1/1/2005: 0,95 Korrelation og relativ volatitlitet Rentokil Sodexo Serco Compass Korrelations koefficent 0,58 0,74 0,64 0,70 Relativ volatilitet (beta/korr) 2,40 1,09 1,03 1,22 Bilag 11: Frit cash-flow Frit cash-flow uden immaterielle aktiver: 2011A 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E DO NDA NDA ΔNDA FCF Frit cash-flow ved metode 2: NFO NFF

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK 2842011 HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK VÆRDIANSÆTTELSE AF Forår 2011 1 Indhold Bilag 1 Reformulering

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Bilag nr. 1 Reformuleret Egenkapitalopgørelse

Bilag nr. 1 Reformuleret Egenkapitalopgørelse Bilag nr. 1 Reformuleret Egenkapitalopgørelse Reformuleret Egenkapitalsopgørelse 2007 Egenkapital primo 7771 Betalt udbytte -775 I alt 6996 Ændringer fra totalindkomsten Årets resultat 765 Valutareguelring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Analyse af pengestrømsopgørelsen

Analyse af pengestrømsopgørelsen Analyse af pengestrømsopgørelsen Dette kapitel færdiggør forberedelsen af de finansielle opgørelser til analyse gennem at reformulere pengestrømsopgørelsen. Pengestrømsopgørelsen beskriver virksomhedens

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS

ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS ARKITEKTFIRMA ARNE MELDGAARD & PARTNERE ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/03/2015 Helle Vibeke Lund

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Værdi-indikation. Virksomhed A/S

Værdi-indikation. Virksomhed A/S Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 3 27 22 CVR: 25376153 Virksomhed A/S en er foretaget ved brug af discounted cashflow

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011

COWI-koncernen Halvårsrapport, januar juni 2011 Halvårsrapport, januar juni 2011 Kommentar fra koncernchef, CEO, Lars-Peter Søbye: Den internationale rådgivningskoncern COWI øgede i første halvår omsætningen og basisindtjeningen sammenlignet med. Samtidig

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret)

Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september 2014 (urevideret) 29.10.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Trekvartårsrapport pr. 30. september 2014 Trekvartårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. september

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Bilag 1 Reformuleringen af balance, resultatopgørelse og egenkapitalen

Bilag 1 Reformuleringen af balance, resultatopgørelse og egenkapitalen Bilagsoversigt Bilag 1 Reformuleringen af balance, resultatopgørelse og egenkapitalen... 1 Bilag 2 Reformuleret resultatopgørelse... 2 Bilag 3 Reformuleret egenkapital... 3 Bilag 4 Likviditetsanalyse...

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år.

Indtjening på high-end højttalere er fastholdt. For øvrige produkter er der nedgang i salget i forhold til sidste år. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 27. september 2016 Årsregnskabsmeddelelse 2015/16 for Dantax

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2013 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2013 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015

Spektrum Retailpark Viborg K/S. Årsrapport 2015 Spektrum Retailpark Viborg K/S Jens Baggesens Vej 90N 8200 Aarhus N CVR-nr. 30 73 99 06 Årsrapport 2015 (9. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/4 2016

Læs mere