Aalborg Universitet 30. maj 2012 Speciale - bilag Per Kongsgaard Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Universitet 30. maj 2012 Speciale - bilag Per Kongsgaard Andersen 2006-2872"

Transkript

1 Indhold Bilag 1: Ordforklaring og regnskabsforkortelser... 2 Ordforklaring... 2 Regnskabsforkortelser:... 3 Bilag 2: Debt push-down... 4 Bilag 3: Peer-gruppe data... 4 Bilag 4: Reformulering af regnskaber... 6 Reformuleret egenkapitalopgørelse... 6 Officiel resultatopgørelse:... 7 Reformuleret resultatopgørelse:... 8 Officiel balance:... 9 Reformuleret balance: Bilag 5: Kerneindtjening Bilag 6: Budgettering af regnskaber Proforma resultatopgørelse: Proforma balance: Bilag 7: NDA uden immaterielle aktiver Bilag 8: Rentebetaling efter emission Bilag 9: NDA med tilbageførte nedskrivninger Bilag 10: Beta for peers Bilag 11: Frit cash-flow Bilag 12: Følsomhed i APV Bilag 13: Scenarier... 22

2 Bilag 1: Ordforklaring og regnskabsforkortelser Ordforklaring Goodwill: I henhold til Årsregnskabsloven måles goodwill regnskabsmæssigt som forskellen på købstidspunktet mellem kostprisen for virksomheden og handelsværdien af de overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser. Goodwill skal indregnes som et immaterielt anlægsaktiv i den overtagende virksomheds balance og testes minimum én gang årligt for værdiforringelse. Internt oparbejdet goodwill kan ikke aktiveres. Leveraged buy-out: Ved overtagelse af en virksomhed gældssætter den nye ejer den overtagne virksomhed, for på den måde at finansiere købet hvor aktiverne typisk anvendes som sikkerhed. Kapitalfond: Kapitalfonde er selskaber, som rejser penge fra investorer og investerer i virksomheder med potentiale, udvikler virksomhederne og sælger dem til nye ejere, når de er vokset og modnet. Der investeres typisk i modne virksomheder, og kapitalfonden er næsten altid majoritetsaktionær, og købet af virksomheder foregår altid med lånefinansiering. Kapitalfondenes investorer kræver ofte, at kapitalfondenes partnere investerer med i investeringsselskabet. Dermed har partnerne også hånden på kogepladen tabes der penge på en investering, rammer det også kapitalfondspartnerne. Floater: Variabelt forrentet lån der typisk følger renten på interbank markederne (cibor, libor, euribor) med et risikotillæg. Korrelation: Udtryk for sammenhængen i bevægelsen mellem to variable. Indenfor intervallet ligger korrelationskoefficienten, hvor en værdi på 1 er perfekt korreleret, altså en stigning på 2 % i variabel X medfører en stigning på 2 % i variabel Y. På samme måde er perfekt negativ korrelation udtryk for et fald i variabel Y på 2 %, hvis X stiger i samme grad. Matematisk udtrykkes korrelation, ρ, som Efficient markedshypotese: Investeringsteori der implicit antager, at det er umuligt at slå markedet, da efficiensen på markedet altid vil medføre at al relevant information er udtrykt i aktiekursen. Hvis dette er tilfældet, vil investorer ikke kunne købe undervurderede værdipapirer eller sælge overvurderede, og derfor umuligt at opnå overnormalt afkast. Den eneste måde at opnå højere afkast, er ved at tage mere risikofyldte investeringsbeslutninger. Going concern: Going concern begrebet dækket groft sagt over fortsættende virksomhed. Det vil sige, at en virksomhed er en going concern, når virksomheden fortsat er i drift i perioden efter virksomheden har aflagt årsrapporten. I forbindelse med aflæggelse af årsrapporten er det en grundlæggende forudsætning for brugernes bedømmelse af årsrapporten, at den er aflagt efter going concern, med mindre andet er nævnt i årsrapporten. Brugerne vil ellers have svært ved at træffe korrekte økonomiske beslutninger på baggrund af den præsenterede årsrapport. Synergieffekt: Indenfor virksomhedstransaktioner er synergieffekt udtryk for at to selskaber har en værdi, der er større end summen af de individuelle dele. Typisk vil disse synergieffekter være indregnet i prisen på den handlede virksomhed, hvorfor denne type transaktioner ofte betegnes som 0-NPV investeringer for køber. Kontrolpræmie: Ved virksomhedstransaktioner betaler køber ofte en pris over markedsværdien af den handlede virksomhed. Et kontrollerende ejerskab vurderes at have en større værdi end et ejerskab karakte-

3 riseret ved begrænset eller ingen indflydelse, da det giver investorerne mulighed for at påvirke driften og forretningspolitikker. Residualaflønnet: Aktionærers afkast er de penge, der er tilbage i et selskab efter alle selskabets fordringshavere, herunder medarbejdere, leverandører, långivere, skattevæsnet m.v. har fået dækket deres krav. De aflønnes dermed via residualen af indtjeningen. Regnskabsforkortelser: Balance: DA= Driftsaktiver FA= Finansielle aktiver DF= Driftsforpligtelser FF= Finansielle forpligtelser MIN= Minoritetsinteresser EK= Egenkapital NDA= Netto driftsaktiver (DA-DF) NFA= Netto finansielle aktiver (FA-FF) NFF= Netto finansielle forpligtelser (FF-FA) d= Transaktioner med ejerne (nettodividende) Resultatopgørelse: DO= Driftsoverskud FI= Finansielle indtægter (efter skat) FO= Finansielle omkostninger (efter skat) NFO= Netto finansielle omkostninger (FI-FO) MINRES= Minoriteters resultatandel Nøgletal: ROCE = Forrentning af egenkapital = ROIC = Afkast på netto driftsaktiver = FGEAR = Finansiel gearing = r= NFO i procent = SPREAD = OG = Overskudsgrad = AOH = Omsætningshastighed MIA= Minoriteters andel af totalindkomst = typisk tæt på 1, men afhænger af om rentabilitet er ens i datterselskaberne, som resten af koncernen., MIA er

4 Bilag 2: Debt push-down Kilde: Spliid (2007) Aktionen i forbindelse med overtagelsen af ISS var, at de nystiftede selskaber gældssatte sig for at finansiere overtagelsen, hvorefter de to eksisterende selskaber i koncernen (ISS A/S og Global A/S) udbetalte udbytte til de nye selskaber. De nye ejere flyttede derefter de nye banklån til ISS Global for at finansiere udbyttebetalingen, hvilket gjorde de eksisterende obligationsejere investering mere usikker, og fik kursen på disse til at falde. Bilag 3: Peer-gruppe data I følgende bilag vil relevante data om de sammenlignelige selskaber præsenteres. Der indledes med en kort præsentation af selskaberne. Alle fire selskaber tilbyder IFS-løsninger.

5 Serco: Britisk FS selskab med op mod ansatte, der leverer ydelser i mere end 30 lande. Hovedmarkedet er Storbritannien ligesom ISS, men med op mod 70 % af omsætning genereret på dette marked. Selskabet leverer typisk FS til offentlige institutioner, og konkurrerer hovedsageligt med ISS på dette segment indenfor facility management og support ydelser. Da hovedsegmentet er store offentlige institutioner er det typisk længerevarende kontrakter, som tegnes, hvilket nedsætter væsentlige risici i driften. Omsætning 2011: 4,646 mia. Market Cap: 2,75 mia. Aktionærer: FMR Corp and Fidelity Ltd 9,27 %, UBS Investment Bank 5,9 %, Morstan Nominees Ltd 5,09 %, Capital Research Mgmt Plc 5,07 %, Morley Fund Mgmt & Aviva Plc 4,92 %, BlackRock 4,38 %.. Rentokil: Britisk FS selskab med ansatte og tilstedeværelse i 50 lande. Selskabets forretningsområder er rengøring og hygiejneservice, skadedyrsbekæmpelse og ejendomsydelser. Hovedmarkedet er Storbritannien. Omsætning 2011: 2,544 mia. Market Cap: 1,57 mia. Aktionærer: Invesco Ltd 15 %, Schroders Plc 12 %, Aviva Plc 9 %, Orbis Holdings 7,02 %, Ameriprise Financial Inc 5 %, Blackrock 5 %. Sodexo: Fransk selskab der leverer samme FS ydelser som ISS med fokus på catering (33 % af samlet oms) og facility management. Tilstedeværelse i over 80 lande og beskæftiger medarbejdere globalt. Europa og Nordamerika udgør tilsammen 81 % af omsætningen, mens resten af verden tegner sig for 19 %. Omsætning 2011: 15,26 mia. Market Cap: 9,46 mia. Aktionærer: 37,6 % af aktiekapitalen ejes af Bellon-familien, der også har opbygget selskabet. Compass: Britisk selskab der specialiserer sig indenfor FS i catering, og er verdens største leverandør af cateringydelser. Herudover leveres der rengøring, supportservice mm, men næsten halvdelen af omsætningen er catering. Selskabet beskæftiger på verdensplan, og er til stede i over 50 lande. 79 % af omsætningen genereres i Nordamerika og Europa, mens resten af verden udgør 21 %. Omsætning 2011: 15,83 mia. Market Cap: 12,42 mia. Aktionærer: Blackrock Inc 11 %, Massachusetts Financial Services company 5,02 %. Vækst. Historisk vækst giver information omkring hvorvidt selskaberne har evnet at skabe vækst i toplinjen ud fra de eksisterende business-units. Alle tal er fundet i årsregnskaberne, og er renset for valutaeffekter.

6 Organisk vækst Serco 3,5% 7,6% 9,4% Rentokil 0,9% -1,6% -3,1% -0,8% 3,0% Sodexo 5,2% 2,5% 2,5% 7,7% 8,4% Compass 5,4% 3,2% 0,0% 5,9% 5,0% ISS 6,2% 3,5% 0,6% 5,3% 6,0% De to selskaber som minder mest om ISS er også de selskaber, som har den mest sammenlignelige vækst over perioden. Serco opgør ikke organisk vækst i årsrapporterne for Udvikling i aktiekurser Over de seneste fem år er udviklingen i de indekserede aktiekurser plottet mod MSCI World for at vise bevægelserne i aktierne med det valgte marked Sodexo Rentokil Serco Compass MSCI World Bilag 4: Reformulering af regnskaber Først præsenteres den officielle opgørelse fra ISS, herefter den reformulerede. Grundet den officielle egenkapitalopgørelses omfattende struktur præsenteres denne ikke, i stedet henvises til ISS årsregnskaber. Reformuleret egenkapitalopgørelse Reformuleret egenkapitalopgørelse Egenkapital primo Transaktioner med ejere Påvirkning fra køb/salg af virksomheder Udbyttebetaling Gældseftergivelse 98 Aktieudstedelse 178 Transaktion med ejere i alt

7 Totalindkomst Årets resultat Valutakursregulering Justering fra tidligere år Fair value hedges, netto Fair value hedges overført Aktuar gevinst/tab Påvirkning af pensionsloft Aktiebaseret aflønning Dagsværdi af PFI overført til anden ind/udgift -19 Effekt af rentefradragsbegrænsning -3 Skat af egenkapitalbevægelser Totalindkomst i alt Egenkapital ultimo Opdelt i transaktioner med ejere og totalindkomst er dirty surplus posterne identificeret. Generelt er der ikke det store at bemærke angående transaktioner med ejerne, mens især valutakursreguleringer påvirker totalindkomsten. Forskellen mellem årets resultat og totalindkomst i alt indregnes i den reformulerede resultatopgørelse herunder. Officiel resultatopgørelse: Resultatopgørelsen ISS Omsætning Personaleomkostninger Salgsomkostninger Andre drifsomkostninger Af og nedskrivninger Overskud før andre poster Andre indtægt/omk Integrationsomkostninger Driftsoverskud Overskud fra andre selskaber Finansielle omkostninger Resultat før skat/nedskrivning Indkomstskat Resultat før nedskrivning Goodwill nedskrivning Amortisering af brands/kontrakt Indkomstskatteeffekt Netto resultat

8 ISS' ejere Minoriteter Netto resultat Reformuleret resultatopgørelse: Reformuleret resultatopgørelse Netto omsætning Salgsomkostninger Andre driftsudgifter EBITDA Af og nedskrivninger Nedskrivning af goodwill/brands DO salg før skat Skat Skattefordel af finans Skatteeffekt af anden drift DO efter skat Andre indtægter/omk Integrationsomkostninger Finansieringsindtægt (note 9) Finansieringsomk (note 9) Andre indtægter/omk Skattefordel Efter skat Overskud fra andre selskaber Anden totalindkomst Andre omkostninger i alt DO Renteindtægt Renteudgift Skattefordel af finans NFO Totalindkomst Den reformulerede resultatopgørelse er udført ved hjælp af Penman side 304, og totalindkomsten for ISS vises efter minoriteters andel af resultatet. Finansieringsposterne under driftsresultatet er fremkommet fra note 9 i ISS officielle regnskab. Her fremgår det, at ISS klassificerer alle finansielle poster under finansiering, hvor enkelte af dem dog vedrører driften (såsom sikring af betalinger i fremmede valutaer, tab/gevinst på valuta).

9 Officiel balance:

10 Reformuleret balance: Drift: Driftsaktiver Immaterielle aktiver Bygninger, maskiner Investering i andre virksomhed Udskudte skatteaktiver Andre finansielle aktiver Varelager Varedebitorer Kontrakter under udførelse Skat tilgode Andre tilgodehavender Forudbetalinger Kontanter til driften VP held for sale Driftsaktiver i alt Driftsforpligtelser Pension og lign Udskudt skat Andre provisions (korte) Varekreditorer Skyldig skat Andre forpligtelser (lange) Andre provisions Forpligtelser held for sale Driftsforpligtelser i alt Ved driftsposterne vurderes der ikke at være det store at bemærke. I forhold til ISS officielle regnskab er kontanter opdelt i kontanter til drift og overskydende likviditet, der formentligt står på rentebærende konti, og derfor er klassificeret som finansielle aktiver. Derudover er værdipapirer held for sale indregnet som driftsaktiver jf. Elling & Sørensen. Finansiering: Finansielle aktiver Værdipapirer Kontanter og lignende Finansielle aktiver i alt Finansielle forpligtelser

11 Langfristet gæld Kortfristet gæld Finansielle forpligtelser i alt Minoritetsinteresser Egenkapital Som ved driftsposterne på balancen vurderes der ikke at være det store at kommentere på ved reformuleringen af finansielle poster. Forskellen på egenkapitalens værdi i egenkapitalopgørelsen og balancen udgøres af minoritetsinteresser. Bilag 5: Kerneindtjening Kerneindtjening for ISS: Core resultatopgørelse Netto omsætning Salgsomkostninger Andre driftsomkostninger Afskrivninger Core DO før skat Skat Core DO efter skat Core andet indt/omk Skat på core andet Core DO ISS reformulerede regnskab er her renset for transitoriske poster, og vidner om en bedre drift end de tidligere opgørelser. Desuden er nedskrivninger og skatteeffekter af disse fjernet. Core andet består af andre omkostninger fra ISS officielle regnskab. Posten er ikke udspecificeret i regnskabet, men består blandt andet af revisionsomkostninger. Tendensen i posten er gennemgående negativ, og vurderes som værende en tilbagevendende post i regnskabet.

12 Bilag 6: Budgettering af regnskaber Forudsætningerne for væksten i ISS beskrives herunder. Væksten i omsætningen er vigtig, da ISS omkostningsniveauer jf. regnskabsanalysen er relativt stabile, så jo mere vækst på toplinjen, jo bedre bundlinje. De to seneste år har ISS overgået regionale vækstrater på vækst i omsætning. På hovedmarkederne i regionerne har væksten i 2011 og 2010 set således ud 1 : Europa UK 1,1% 1,4% Frankrig 1,7% 1,4% Spanien 0,8% -0,1% Norden Danmark 1,0% 1,3% Norge 1,7% 0,3% Sverige 4,4% 5,7% Asien Indien 7,8% 10,1% Hong Kong 5,0% 7,0% Singapore 4,9% 14,8% Sydamerika Brasilien 2,7% 7,5% Mexico 3,8% 5,4% Den budgetterede landevækst for ISS omsætning ses i tabellen herunder: Vækst 2011A 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Vesteuropa 4,0% 2,0% 2,7% 2,7% 2,8% 2,8% Norden 4,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,9% 2,8% Asien 12,0% 11,9% 11,5% 9,4% 7,7% 5,8% Stillehavsområdet 3,0% 4,0% 3,5% 3,4% 3,0% 2,9% Latinamerika 21,0% 24,7% 21,1% 17,8% 12,1% 5,9% Nordamerika 35,0% 28,6% 21,1% 14,0% 8,6% 3,9% Østeuropa 2,0% 8,0% 10,1% 7,9% 6,9% 4,6% Andre lande 58,0% 25,0% 25,0% 20,0% 15,0% 5,0% Væksten er fundet på baggrund af forventede vækstrater i de forskellige regioner/lande 2, samt en forventet inflation, da denne også er indregnet i omsætningen. Ligesom den reale vækst forventes at falde gennem perioden, forudsættes inflationen i emerging markets, hvor væksten er højst, også at falde 3. Inflation i serviceydelser ligger ifølge ISS under det generelle inflationsniveau 4, hvilket modsvarer økonomisk teori, hvor inflation i serviceydelser ligger over den generelle inflation. Da der er forskellige metoder for opgørelser af 1 CIA.gov Historiske vækstrater (2012) 2 Verdensbanken Fremtidige vækstrater (2011) 3 PWC - Inflationsforecasts (2011) 4 Trend analyse (2010)

13 inflation, kan det ikke afvises, at ISS har ret i deres påstand, men i budgetteringen er inflationen sat til den forventede inflation i områderne. Vesteuropa: Med store nedskæringer i offentlige sektorer på ISS hovedmarkeder i 2012 forventes dette at påvirke væksten negativt, og med afledte effekter i den private sektor. På ISS hovedmarked i Storbritannien forventes positiv påvirkning fra afviklingen af OL Inflationen forventes at udgøre 2 % gennem perioden. Vesteuropa er sammen med Norden det mest modne marked ISS opererer på, hvorfor vækstmuligheder anses som begrænsede. Norden: Ligesom i Vesteuropa forventes der faldende vækst grundet krisen i Euroland og afledte effekter. Dog er væksten ikke hæmmet i lige så høj grad som i Vesteuropa, hvorfor væksten indtil 2016 er lidt højere. Asien: Væksten i Asien forventes især at være drevet af Indien og Kina. I Indien er forretning centreret omkring sikkerhedsselskabet Cisco Ltd, der har skabt stor organisk vækst, siden det blev overtaget, hvorfor væksten herfra også forventes at falde. I Kina er ISS forretning endnu ikke omfattende, hvorfor det forventes, at ISS har muligheder for at generere stor vækst på dette marked. Historisk har ISS præsteret højere organiske vækstrater i regionen end den generelle økonomiske udvikling, hvilket forventes at fortsætte i budgetperioden. Inflation i Asien forventes at være høj over budgetperioden gående fra 6 % i 2012 til 3,5 % i Grunden til de høje vækstrater er, at ISS ikke er etableret i de mere modnede markeder som Japan og Sydkorea, men i højere grad er eksponeret mod emerging markets. Stillehavsområdet: Stillehavsområdet består hovedsageligt af Australien, mens en overskuelig andel af forretningen er i New Zealand. Væksten drives primært af IFS, hvor ISS har vundet flere kontrakter gennem 2011, der forventes at bidrage til en positiv udvikling i Inflationen forventes at udgøre 1,75 % over perioden. Latinamerika: De største markeder for ISS i latinamerika er Mexico og Brasilien. Især i Brasilien forventes stærk vækst de kommende år grundet værtsskabet for VM i fodbold 2014 samt OL i Meget af efterspørgslen som følge af investeringerne i infrastrukturen i Brasilien forventes at opstå i forbindelse med VM 2014, hvorfor væksten er størst i denne periode. Historisk har ISS haft højere vækstrater i regionen end den generelle økonomiske udvikling. Inflationen forventes i omegnen af 5,5 % over perioden, faldende til 3 % i terminalperioden. Nordamerika: Væksten i Nordamerika foregår via øget salg af IFS. Organisk vækst fra dette segment bidrog kraftigt til væksten i 2011, hvilket understreger vigtigheden ved at have fuldt udbyggede forretningsenheder i de amerikanske stater, hvor de store koncerner har afdelinger. Væksten forventes at komme fra IFS delen, og er sat meget højt i forhold til den generelle økonomiske udvikling i ISS, men er dog lavere end den præsterede vækst i Inflation sættes til 2 % over perioden. Østeuropa: Hovedmarkedet i Østeuropa er Tjekkiet, mens Rusland præsterer den højeste organiske vækst. Væksten i 2012 forventes at stige markant da Rusland forventes at udgøre en større andel af den samlede 5 LIK: Økonomiske konsekvenser ved OL afholdelse (2009)

14 omsætning og forsat forventes at præstere høj vækst. Inflationen forventes omkring 3,5 % over perioden faldende til 2,5 % i Andre lande: ISS identificerer ikke disse lande, hvilket gør det vanskeligt, at budgettere posten. Den pæne vækstrate i 2011 forventes ikke at fortsætte, men da det er en post hvor ISS skaber pæn vækst, antages det, at området er små markeder, hvor der er plads til vækst, hvilket vil blive leveret. Desuden er posten så lav ud af den samlede omsætning, at vækstraterne betyder meget lidt. Væksten er relativ høj i budgetperioden, men under niveauet i 2011 (6,2 %). Faldet i væksten over perioden skyldes mere modnede markeder, hvor de regioner med høj vækst over tid oplever mindre vækstrater. Samtidig bidrager øget priskonkurrence, på baggrund af de modnede markeder, til et relativt højt fald i vækst 2016, hvor langsigtsvækstraten på 3,50 % nås. Proforma resultatopgørelse: 2011A 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E Omsætning DO OG salg 4,7% 4,75% 4,75% 4,80% 4,80% 4,80% Skat på drift Skat finansiering Skat på DO andet DO efter skat Andet DO Skattefordel DO drift OG drift 2,3% 3,3% 3,4% 3,4% 3,4% 3,4% Finansielle omkostninger Skattefordel NFO MIN Totalindkomst Driftsoverskuddet er fremkommet på baggrund af de historiske driftsoverskud før nedskrivninger, og udviklingen ses i tabellen nedenfor Omkostninger i % Personaleomkostninger 64,90% 64,99% 64,51% 64,51% 64,51% 64,47% 64,46% 64,46% Salgsomkostninger 8,76% 8,58% 8,69% 8,69% 8,69% 8,69% 8,69% 8,69% Andre driftsomkostninger 19,47% 19,46% 20,04% 20,04% 20,04% 20,04% 20,04% 20,04% Af og nedskrivning 1,78% 1,48% 1,40% 1,40% 1,35% 1,40% 1,40% 1,40% Samlede driftsomkostninger 94,91% 94,51% 94,65% 94,65% 94,60% 94,60% 94,60% 94,60% OG drift før skat 5,09% 5,49% 5,35% 5,35% 5,40% 5,40% 5,40% 5,40% DO før skat Generelt forventes tallene fra 2011 at have sat standarden for ISS fremtidige omkostningsandele, og da de historiske har været relativt konstante, er der umiddelbart ikke nogen grund til at ændre i de respektive

15 andele. Personaleomkostninger forventes at falde med 0,05 procentpoint som følge af øget og modnet IFS udbud. Skat: Som nævnt i opgaven er den anvendte effektive skattesats 25 %, hvilket frembringer resultatet efter skat. Andet driftsoverskud: I 2012 er der indregnet omkostninger til en aktieemission som i 2011, mens posten herefter antages at normaliseres. ISS udspecificerer ikke andre omkostninger i sit årsregnskab udover omkostninger til revision, men disse omkostninger er -250 mio. i gennemsnit over de seneste fem år, og er derfor en tilbagevendende post i regnskabet. I 2011 var den -216 mio., hvilke forventes at vokse 3 % over perioden. Udover disse poster består andet DO af integrationsomkostninger, der sættes til 0, og resultater fra andre selskaber, der forventes at være stabil på niveauet fra 2011 (5 mio.). Som nævnt i opgaven er anden totalindkomst budgetteret til at være 0. I reformuleringen identificeredes finansielle omkostninger og indtægter relateret til driften, herunder sikring af valuta. Denne post indgår ikke i proforma regnskaberne, da sikring af valuta er noget investorer selv kan diversificere denne risiko væk, hvorfor de i teorien ikke vil betale for at selskabet hedger denne risiko 6. Finansielle omkostninger: I 2012 antages der en aktieemission, hvorfor rentebetalingerne falder. Dette reducerer også skattefordelen ved gældsfinansiering, om end dette ikke har været fuldt udnyttet grundet skatteregler. Minoriteters resultatandel antages at forsvinde, da posten over de seneste år er faldet betragteligt på balancen. ISS specificerer ikke selv hvad denne post udgøres af, hvorfor det antages, at det enten er tidligere medlemmer af ledelsens andele af selskabet, som falder over tid. En anden mulighed er at posten udgøres af ledende medarbejdere i virksomheder, der er blevet overtaget, men har fastholdt ejerandele i virksomheden. Er det tilfældet kan ISS købe minoriteterne ud, hvis der er tale om selskaber, der er centrale for driften. Fordi minoriteters andel af resultatet er fjernet, er det samme gjort på balancen. Proforma balance: Driftsaktiver Immaterielle aktiver Bygninger, maskiner Investering i andre virksomhed Udskudte skatteaktiver Andre finansielle aktiver Varelager Varedebitorer Kontrakter under udførelse Skat tilgode Andre tilgodehavender Forudbetalinger Kontanter til driften Goedhart, Koller & Wessels side 630

16 VP held for sale Driftsaktiver i alt Driftsforpligtelser Pension og lign Udskudt skat Andre forpligtelser (korte) Varekreditorer Skyldig skat Andre forpligtelser (lange) Andre provisions Forpligtelser held for sale Driftsforpligtelser i alt Over perioden ses en fortsat forøgelse af bygninger og maskiner (PPE) og varelager, da det er en forudsætning for øget vækst, også at øge disse poster. Derudover er varedebitorer, forudbetalinger og kontrakter under udførelse også budgetteret til at vokse med omsætningen. Skatteposter og finansielle aktiver er budgetteret til samme værdi som i 2011, mens kontanter til driften vokser med omsætningen. Udover udskudt skat og værdipapirer er forpligtelserne også antaget til at vokse med omsætningen, dog i mindre grad end aktiverne. Bilag 7: NDA uden immaterielle aktiver Netto driftsaktiver uden immaterielle aktiver 2009A 2010A 2011A 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E NDA NFF Langt hovedparten af ISS aktiver er derfor immaterielle aktiver. NDA vil vokse med omsætningen, så længe immaterielle aktiver ikke indregnes. Historisk er der dermed investeret i aktiver, når der ses bort fra immaterielle aktiver. Bilag 8: Rentebetaling efter emission Beregning af ISS effektive rente efter aktieemission, baseret på note 29 i officielt regnskab: Gæld efter emission r Face value Andel af gæld Vægtet % EMTNs 4,50% 821 0,04 0,2% Subordinated 8,88% ,21 1,9% Senior Notes 11,00% ,19 2,1% Aquisition A 3,64% 174 0,01 0,0% Aquisition B '13 3,64% 62 0,00 0,0% Aquisition B '15 5,14% ,10 0,5% Second Lien 5,14% 597 0,03 0,2% Second Lien 5,67% ,19 1,1% Securitisation 3,98% ,13 0,5% Revolver/Letter 4,39% ,10 0,4%

17 Total ,89% Eff rente efter skat 5,16% Forskellen i rentebærende gæld i forhold til NFF er kontanterne klassificeret som finansielle aktiver. Bilag 9: NDA med tilbageførte nedskrivninger Beregnet ROIC med tilbageførte immaterielle aktiver: NDA Core ROIC 6,4% 5,4% 7,0% 6,6% 8,1% 9,0% 9,5% 9,9% 10,2% Core DO efter skat Historiske nedskrivninger fra 2001 er tilbageført til balanceværdierne ved hjælp af metodikken i Goedhart, Koller & Wessels (2010) s ROIC er lavere som følge af de højere faktiske investeringer i driften. I forhold til ROIC fra den oprindelige reformuleringen er ROIC højere, da Core DO er eksklusiv nedskrivninger af immaterielle aktiver og skatteeffekter af disse.

18 Y Aalborg Universitet 30. maj 2012 Speciale - bilag Per Kongsgaard Andersen Bilag 10: Beta for peers Ud fra ønsket om at finde driftsbeta for peer-gruppen og omregne dette til ISS præsenteres beta estimaterne over den fem-årige periode for de fire selskaber: Serco: Beta 1/3/2007-1/3/2012: Coefficients Std Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 0,00 0,01 0,44 0,66-0,01 0,02 X Variable 1 0,66 0,10 6,33 0,00 0,45 0,87 Serco residualplot 25% 20% 15% 10% 5% 0% -20% -10% 0% -5% 10% 20% -10% -15% -20% X Variable 1 Y Predicted Y Beta 1/1/2000-1/1/2005: 1,41 Rentokil: Beta 1/3/2007-1/3/2012: Coefficients Std Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept -0,01 0,02-0,36 0,72-0,04 0,03 X Variable 1 1,40 0,26 5,45 0,00 0,89 1,92

19 Y Y Aalborg Universitet 30. maj 2012 Speciale - bilag Per Kongsgaard Andersen Rentokil residualplot 20% 10% 0% -30% -20% -10% 0% 10% 20% -10% Y Predicted Y -20% -30% -40% X Variable 1 Beta 1/1/2000-1/1/2005: 0,30 Sodexo: Beta 1/3/2007-1/3/2012: Coefficients Std Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 0,01 0,01 0,95 0,34-0,01 0,02 X Variable 1 0,80 0,10 8,30 0,00 0,61 0,99 Sodexo residualplot 20% 15% 10% 5% 0% -20% -10% 0% -5% 10% 20% Y Predicted Y -10% -15% -20% X Variable 1

20 Y Aalborg Universitet 30. maj 2012 Speciale - bilag Per Kongsgaard Andersen Beta 1/1/2000-1/1/2005: 1,11 Compass: Beta 1/3/2007-1/3/2012: Coefficients Std Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Intercept 0,01 0,01 1,76 0,08 0,00 0,03 X Variable 1 0,86 0,11 7,54 0,00 0,63 1,09 Compass residualplot 20% 15% 10% 5% 0% -20% -10% 0% -5% 10% 20% Y Predicted Y -10% -15% -20% X Variable 1 Beta 1/1/2000-1/1/2005: 0,95 Korrelation og relativ volatitlitet Rentokil Sodexo Serco Compass Korrelations koefficent 0,58 0,74 0,64 0,70 Relativ volatilitet (beta/korr) 2,40 1,09 1,03 1,22 Bilag 11: Frit cash-flow Frit cash-flow uden immaterielle aktiver: 2011A 2012E 2013E 2014E 2015E 2016E DO NDA NDA ΔNDA FCF Frit cash-flow ved metode 2: NFO NFF

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Analyse af pengestrømsopgørelsen

Analyse af pengestrømsopgørelsen Analyse af pengestrømsopgørelsen Dette kapitel færdiggør forberedelsen af de finansielle opgørelser til analyse gennem at reformulere pengestrømsopgørelsen. Pengestrømsopgørelsen beskriver virksomhedens

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Chapter 10 - liabilities (fortsat)

Chapter 10 - liabilities (fortsat) Chapter 10 - liabilities (fortsat) 1. Kunne skelne mellem de økomiske karakteristika og regnskabsmæssige kriterier for operationel leasing og finansiel leasing og kunne vise regnskabsmæssige effekter af

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note En virksomheds fundamentale værdi kan defineres som den diskonterede værdi af de kontantbeløb, der kan tages ud af virksomheden over dens forventede

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Revisoreksamen 2014. Modul C

Revisoreksamen 2014. Modul C Revisoreksamen 2014 Modul C Torsdag den 4. september 2014 (4 timer) Alle hjælpemidler kan medbringes til prøven bortset fra: disketter, brændbare cd-rommer, egne usb-stik, eksterne harddisks og andre elektroniske

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S

Årsrapport 2013. Fjernvarme A/S Årsrapport 2013 Fjernvarme A/S Indholdsfortegnelse Påtegninger.3 Den uafhængige revisors.-4 Noter til,.17 Resultatopgørelsen «... Balancen 19 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har behandlet

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15

Dansk Ornitologisk Forening DOF København Årsrapport 2012. CVR-nummer 54 75 24 15 Dansk Ornitologisk Forening DOF København CVR-nummer 54 75 24 15 Indhold Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæring... 6 Anvendte regnskabsprincipper...

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK / KONCERNREGNSKAB 2011 67 1 Væsentlige regnskabsmæssige skøn og vurderinger Koncernregnskabet er aflagt i overensstemmelse med International Financial

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Maj/juni 2015 Revision & regnskab indsigt & forståelse Ny årsregnskabslov er vedtaget Formålet med nyhedsbrevet er at give et kort overblik over den nye årsregnskabslov, som

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008

Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Ledelsesberetning for 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nielsen Global Value har på et bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt regnskabet for 1. halvår 2008, hvilket herved fremlægges.

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Novozymes Generalforsamling 2006

Novozymes Generalforsamling 2006 Novozymes Generalforsamling 2006 Henrik Gürtler Administrerende direktør, r, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Tidl. administrerende direktør, r, Novo A/S Paul Petter Aas Senior Vice President, Yara International

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010

Berlin High End A/S Generalforsamling d. 1 nov. 2010 Moderselskabet: Berlin High End A/S. vs Koncernen: Berlin High End A/S og samtlige tyske datterselskaber konsolideret efter dansk praksis. 2009/2010 vs 2008/2009: 2008/2009 Fuld omsætning med oprindelige

Læs mere

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg

en reduktion i energiforbruget Copyright ThomasPlenborg Økonomiske konsekvenser af en reduktion i energiforbruget g 1 Formål Metoder til måling af økonomiske konsekvenser Eksempler på (økonomiske) konsekvenser af energibesparende tiltag Økonomiske konsekvenser

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere