ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger"

Transkript

1 ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en dividende på 10 kr. per aktie i løbet af a. Hvad var afkastet i kr. som aktionærerne i Royal Unibrew opnåede i løbet af 2008? b. Det risikofri afkast på en 10-årig statsobligation i begyndelsen af 2008 var 4,38 pct. og du kræver en risikopræmie på denne aktie på 6,0 pct. Hvad er dit afkastkrav? c. Ved brug af dette afkastkrav, hvad er da dit realiserede afkast (ex post alfa) i 2008? Øvelse 2. I begyndelse af 2004 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 374 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte dividender i hvert af årene: Dividende per aktie 7,50 kr. 9,00 kr. 10,00 kr. 10,00 kr. 10,00 kr. a. Hvad var afkastet i kr. som aktionærerne i Royal Unibrew opnåede i inden for den femårige investeringshorisont? Antag, at afkastkravet hvert år var 10 pct. b. Beregn dit realiserede afkast (ex post alfa) inden for den femårige investeringshorisont?

2 Øvelse 3. Aktierne i PARKEN Sport og Entertainment (PSE) lukkede i kurs 400 den 31. december 2008 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 932,3 mio. kr. PSE rapporterede en netto rentebærende gæld på 2.071,3 mio. kr. på balancen per 31. december a. Hvor mange udståede aktier (mio. stk.) var der den 31. december 2008? b. Hvad var markedsværdien af virksomheden (Enterprise Value) per den 31. december 2008? c. PSE oplyser, at de har 0,138 mio. egne aktier i beholdning. Hvor mange aktier (mio. stk.) er der udstedt? Øvelse 4. En analytiker beslutter sig for at værdiansætte virksomheden Target med udgangspunkt i to sammenlignelige virksomheder A og B. Virksomhed A handles til 16 gange dens overskud, og virksomhed B handles til 12 gange dens overskud. Targets nuværende overskud per aktie (EPS) er 2,34 kr. Foretag værdiansættelsen. Hvilke reservationer har du omkring denne værdiansættelse? Øvelse 5. Den 31. december 2008 handledes Royal Unibrew til kurs 118,5 per aktie, hvilket gav en samlet markedsværdi af egenkapitalen på 651 mio. kr. Den netto rentebærende gæld på balancen udgjorde mio. kr. og nettoomsætningen androg mio. kr. Beregn nøgletallet pris-over-salg

3 Øvelse 6. En analytiker budgetterer, at en akties dividende næste år vil blive 2,00 kr. og forventer, at dividenderne herefter vil vokse med 3 pct. p.a. i det uendelige. Investorer kræver 9 pct. i afkastkrav. Værdiansæt aktien. Øvelse 7 En analytiker har lavet nedenstående forecast over forventede pengestrømme for en virksomhed med en nettorentebærende gæld på 2,5 mia. kr. i slutningen af 2008: mio. kr. 2009E 2010E 2011E Pengestrøm fra driften Investeringer Analytiker forventer, at de frie cash flow vil vokse med 4 pct. p.a. efter Ved brug af et afkastkrav for driften (rwacc) på 10 pct. bedes du værdiansætte værdien per aktie. Virksomheden har mio. udstående aktier. Øvelse 8 Følgende er uddrag fra en virksomheds resultatopgørelse og balance for år 2008 (beløb i 1.000): Driftsoverskud Netto finansielle omkostninger Totalindkomst Virksomheden udbetalte hele overskuddet i form af dividende i slutningen af året og der var ingen kapitalindskud i løbet af Den bogførte værdi af egenkapitalen i slutningen af 2008 udgjorde kr Egenkapitalomkostningerne (re) er 11 pct.. a. Beregn residualoverskuddet for 2008

4 b. Residualoverskuddet i 2009 og i alle efterfølgende år forventes at være det samme som i Beregn værdien af egenkapitalen i slutningen af Øvelse 9 En analytiker gør brug af nedenstående sammendragne balancer til at værdiansætte en virksomhed i slutningen af 2008 (beløb i mio. kr.): Netto driftsaktiver (NDA) Netto finansielle forpligtelser (NFF) Egenkapital (EK) Analytiker budgetterer, at virksomheden vil opnå et afkast på den investerede kapital (ROIC) på 12 pct. i 2009 samt et residualoverskud fra driften (RIDO) på 91.4 mio.kr. a. Hvad er afkastkravet for driften (rwacc), som analytiker gør brug i hendes beregning af det budgetterede residualoverskud fra driften? b. Analytiker budgetterer, at residualoverskuddet fra driften i 2009 vil fortsætte som en evigløbende annuitet. Hvilken værdi for egenkapitalen implicerer det? c. Ved brug af afkastkravet for driften beregnet under (a) samt den beregnede værdi under (b) beregn da egenkapitalomkostningerne (re). Gældsomkostningerne (rg) efter-skat er 6 pct.

5 Løsninger Øvelse 1 a. Afkast i kroner = [(118,5 534) + 10] = - 405,5 (afkastet består af en kursgevinst (tab) samt dividende) Procentvis afkast = -405,5/534 = -75,9 pct. b. Afkastkrav = Risikofri rente + risikopræmie = 4,38% + 6,0% = 10,38% c. Realiseret afkast = -75,9% - 10,38% = -86,3% Øvelse 2 a. Når investeringshorisonten rækker ud over et år, består afkastet af den endelige salgspris samt alle de modtagne dividender i løbet af investeringshorisonten. Modtagne dividender før salg af aktien kan imidlertid geninvesteres og forrentes. Antag, at dividenderne geninvesteres til afkastkravet på 10% p.a. Den modtagne dividende i år 2004 reinvesteres til denne procentsats i de resterende fire perioder så værdien i 2008 er 7,50 x 1,10 4 = 10,98 kr. For så angår dividenden i 2005: 9,00 x 1,10 3 = 11,98 kr. og så videre. Summen af de sammensatte dividender er 56,06 kr. Afkastet i kroner udgjorde (118, ,06) = - 199,44 kr. Procentvis afkast = -199,44/374 = -53,33 pct. b. Afkastkrav 1, = 61,05%. Det realiserede afkast var dermed -53,33% - 61,05% = - 114,38%

6 Øvelse 3 a. Antal udstående aktier = Markedsværdi af egenkapital/pris per aktie = 932,3/400 = 2,33 mio. stk. b. Virksomhedsværdi = Markedsværdi af egenkapital + netto rentebærende gæld = 932, ,3 = 3.003,6 mio. kr. c. Antal udstående aktier = Antal udstedte aktier egne aktier Antal udstedte aktier = Antal udstående aktier + egne aktier = 2,33 + 0,138 = 2,47 mio. stk. Øvelse 4 Der anvendes et simpelt gennemsnit af multiplen for A og B på Targets overskud: 14 x 2,34 = 32,76 per aktie. Værdiansættelsen er suspekt: såfremt A og B er forkert prisfastsat i markedet vil man få en forkert værdi for Target. Øvelse 5 Nøgletallet pris-over-salg skal gøre brug af ugearet pris, idet leverage ikke indvirker på salget. Det vil sige, der skal gøres brug af Enterprise Value værdien af aktiverne uafhængigt af, hvorvidt de er finansieret med egenkapital eller gæld- relativt til salg. P/S = ( )/ = 0,69

7 Øvelse 6 Fordi dividenderne forventes at vokse med en konstant vækstrate kan Gordons vækstmodel anvendes: E 2,00 V0 33,33 0,09 0,03 Øvelse A 2009E 2010E 2011E Pengestrøm fra driften Investeringer FCFF Diskonteringsfaktor 1,10 1,20 1,331 PV af FCFF 818,2 910,7 796,4 PV t.o.m ,3 Terminalværdi* ,3 PV af TV ,1 Enterprise Value ,4 Nettorentebærende gæld Værdi af egenkapital ,4 Værdi per aktie 5,64 * x 1,04 TV = ,3 0,10-0,04 Øvelse 8 a. Start med at beregne den bogførte værdi af egenkapitalen i begyndelsen af Beregn herefter det residualoverskud, der blev indtjent på denne bogførte værdi. Residualoverskud lig totalindkomst minus re*ekprimo.

8 EK(2007) = EK(2008) totalindkomst(2008) + dividende(2008) = = RI(2008) = (0,11 x ) = b. Værdi = Bogført værdi + nutidsværdi af RI Idet residualoverskuddene forventes at være konstante fås: Værdi = ,11 = Øvelse 9 a. Budgetteret residualoverskud fra driften (RIDO) = 91.4 = (12% rwacc) x Hvorfor rwacc = 10% b. Egenkapitalværdi ( V ) EK + E RIDO 0, = ,10 = mio. kr. 2009

9 c. Den generelle formel for rwacc omskrives til: NFF V r e = r wacc + x (r E wacc - r g ) V = 10% + x (10% - 6%) = 11,17% (Forudsat, at den bogførte værdi af netto finansielle forpligtelser (NFF) er lig dens markedsværdi)

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer)

Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Værdiansættelse af en opsparingskonto (med 7 pointer) Ole Sørensen Institut for Regnskab og Revision Handelshøjskolen i København Solbjerg Plads 3, 2000 Frederiksberg Tlf: 3815 2346 e-mail: os.acc@cbs.dk

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note En virksomheds fundamentale værdi kan defineres som den diskonterede værdi af de kontantbeløb, der kan tages ud af virksomheden over dens forventede

Læs mere

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet.

En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. En formel analyse af overnormale afkast og markedseffektivitet. Individer investerer i håb om at opnå et afkast, der som minimum modsvarer afkastet på alternative investeringer med samme risiko. Lad os

Læs mere

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5

Værdi indikation. NordicValuation.dk 21,6 24,5 Værdiansættelse Samlet salg Eksempel A/S Værdiområde i hele mio. kr. 21,6 24,5 28,6 Afsluttet oktober 2014 Lav Vurdering Høj Værdiansættelsen er foretaget ved brug af discounted cashflow modellen (DCF).

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium Unoterede aktier Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium Unoterede aktier Version 1, opdateret den 25. juni 2015 Indholdsfortegnelse BAGGRUND... 3 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING... 3 2.

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Hvad er virksomheden værd?

Hvad er virksomheden værd? HVAD ER VIRKSOMHEDEN VÆRD? 55 Hvad er virksomheden værd? Det er ikke muligt at beregne en pris på virksomheden, der er den "rigtige" værdi. En beregnet værdi vil afhænge af de vurderinger og forudsætninger,

Læs mere

Analyse af pengestrømsopgørelsen

Analyse af pengestrømsopgørelsen Analyse af pengestrømsopgørelsen Dette kapitel færdiggør forberedelsen af de finansielle opgørelser til analyse gennem at reformulere pengestrømsopgørelsen. Pengestrømsopgørelsen beskriver virksomhedens

Læs mere

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3

Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 11. Regnskabsanalyse Opgave 11.1 Fra en attraktionsparks regnskaber for de foregående år foreligger der følgende sammentrængte regnskaber. Resultatopgørelser i 1.000 kr. 20x1 20x2 20x3 Nettoomsætning 7.000

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse.

Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Virksomhedsaktiviteter og værdiskabelse. Erindrer fra kapitel 1, at virksomheder er involveret i tre former for aktiviteter, der er generiske for alle virksomheder: finansieringsaktiviteter, investeringsaktiviteter

Læs mere

Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision - HD Regnskab og Økonomistyring, Speciale

Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision - HD Regnskab og Økonomistyring, Speciale Strategisk analyse og Værdiansættelse af Harboes Bryggeri A/S Copenhagen Business School, Institut for Regnskab og Revision - HD Regnskab og Økonomistyring, Speciale Forfatter: Søren Møller Vejleder: Thomas

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse

Køb af virksomhed. Værdiansættelse Køb af virksomhed hvad koster den? Findes der i praksis en værdi man kan sætte to streger under? Ja - hvis man er i besiddelse af alt viden om, hvordan indtjeningen vil være i ubegrænset tid fremover.

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktiefutures og aktieterminsforretninger Version 1, opdateret den 17. august 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 3 1. INDLEDNING...

Læs mere

Copenhagen Business School. Lars Henrik Jørgensen STRATEGISK REGNSKABSANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S

Copenhagen Business School. Lars Henrik Jørgensen STRATEGISK REGNSKABSANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S HD(R) afgangsprojekt 2014 Copenhagen Business School Lars Henrik Jørgensen STRATEGISK REGNSKABSANALYSE OG VÆRDIANSÆTTELSE AF ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S 1 Indledning... 4 1.1 Problemstilling... 4 1.2 Problemformulering...

Læs mere

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1

Value Drivers. Value Drivers INDLEDNING... 1 Value Drivers Indledning INDLEDNING... 1 1 NØGLETAL....2 1.1 Nøgletalsmodel...2 1.2 Et eksempel...4 1.3 Resumé...9 2 KURSDANNELSEN...1 2.1 Aktiekurs og aktiepris...1 2.2 Kursmodel...11 2.2.1 Kurs/RA eller

Læs mere

Værdiansættelse af kunder og varemærke

Værdiansættelse af kunder og varemærke Nordic Valuation www.nordicvaluation.dk Morten Christensen cand.merc., MBA Email: morten@nordicvaluation.dk Mobil: 21 30 27 22 CVR: 25376153 Værdiansættelse af kunder og varemærke Anvendt model: Cashflow

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Institut HD- Regnskab og Økonomistyring. Prisfastsættelsen af aktier optaget til handlet på

Erhvervsøkonomisk Institut HD- Regnskab og Økonomistyring. Prisfastsættelsen af aktier optaget til handlet på Erhvervsøkonomisk Institut HD- Regnskab og Økonomistyring Afhandling nr. 11 Aflevering, 1. maj 2007 Forfatter: Helle Staal Vejleder: Uffe Nørgaard Prisfastsættelsen af aktier optaget til handlet på Handelshøjskolen

Læs mere

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald

Køb af virksomhed. Værdiansættelse og Finansiering. v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Køb af virksomhed Værdiansættelse og Finansiering v/statsautoriseret revisor og partner Torben Hald Hvad er værdien af en virksomhed? Den værdi, som virksomheden kan handles til på et givet tidspunkt mellem

Læs mere

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07

VIRKSOMHEDSVURDERING. Firma A A/S 2013-08-07 VIRKSOMHEDSVURDERING Firma A A/S 213-8-7 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Værdi...3 Værdiansættelsesmodel... 5 Forudsætninger...5 Beregninger... 5 Forklaringer...6 Branchesammenligning...7 Prognosticeret

Læs mere

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15

22. august 2014 Copenhagen Capital A/S Adm. direktør Allan Jacobsen 15 Copenhagen Capital A/S Diplomvej 381 2800 Kongens Lyngby CVR-nr.: 30 73 17 35 www.copenhagencapital.dk Nasdaq OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K Dato Udsteder Kontaktperson Antal sider 22. august 2014

Læs mere

Risikopræmien på aktier

Risikopræmien på aktier 73 Risikopræmien på aktier Niki Saabye, Handelsafdelingen INDLEDNING OG SAMMENFATNING Emnet for denne artikel er risikopræmien på aktier defineret som aktiers forventede merafkast over den risikofrie rente.

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Virksomhedens Finansiering Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Virksomhedens Finansiering Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling

Læs mere

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning

Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen. Opgavesamling. til. Rentesregning Peter Ove Christensen og Bjarne Graabech Sørensen Opgavesamling til Rentesregning Institut for Regnskab, Finansiering og Erhvervsjura Syddansk Universitet 2001 Forord Nærværende opgavesamling er udarbejdet

Læs mere

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer

Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Michael Møller 22/04/2014 Notat vedrørende afkastkrav til elsektorens realkapitalinvesteringer Elsektoren har et betydeligt realkapitalapparat. Det kan med fordel deles op i det allerede eksisterende kapitalapparat

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner

Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter. Kompendium om Aktieoptioner Rød certificering Finanssektorens Uddannelsescenter Kompendium om Aktieoptioner Version 1, opdateret den 19. marts 2015 BAGGRUND... 4 INDHOLD OG AFGRÆNSNING... 4 1. INDLEDNING... 4 2. OPBYGNING OG STRUKTUR...

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring

Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring Skriftlig eksamen i faget Økonomistyring 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall

Kom i gang med. aktier. Ulrik Dall Kom i gang med aktier Ulrik Dall ISBN 978-87-89359-22-9 Ulrik Dall: Kom i gang med aktier Copyright Bodano Publishing & Communication ApS 2014 Udgiver: Bodano Publishing & Communication ApS Postboks 63

Læs mere