Analyse af pengestrømsopgørelsen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af pengestrømsopgørelsen"

Transkript

1 Analyse af pengestrømsopgørelsen Dette kapitel færdiggør forberedelsen af de finansielle opgørelser til analyse gennem at reformulere pengestrømsopgørelsen. Pengestrømsopgørelsen beskriver virksomhedens likviditetsskabelse og reformuleringen sættes fokus på de pengestrømme, der er vigtige i analyseøjemed Analytikere, der anvender regnskabsbaserede værdiansættelsesmodeller, er optaget af rentabilitet snarere end af pengestrømme. Derfor vil deres primære fokus være på balancen og resultatopgørelsen. Vælger aktieanalytiker at anvende en cash flow-baseret værdiansættelsesmodel, kommer pengestrømsopgørelsen i fokus. Analytikers primære opgave består i at budgettere fremtidige pengestrømme, og for at kunne gøre dette, behøves en god forståelse for indholdet i pengestrømsopgørelsen. Som det vil fremgå af det følgende, udarbejdes officielle pengestrømsopgørelser desværre ikke i en form, der identificerer de pengestrømme, der er interessante i forbindelse med aktieanalyse. Desuden sker der for nogle posters vedkommende en sammenblanding af pengestrømme fra driftsaktivitet med pengestrømme fra finansieringsaktivitet, sådan som disse aktiviteter er afgrænset i denne bog. I dette kapitel reformuleres den officielle pengestrømsopgørelse derfor for at få en korrekt klassificering af pengestrømmene. Reformuleringen er vigtig for at kunne udarbejde proforma-pengestrømsopgørelser i DFCanalysen. Hvis analytiker budgetterer fremtidige pengestrømme ud fra officielle pengestrømsopgørelser, opstår der fejl i DCF-analysen. Beregning af det frie cash flow Frit cash flow (FCF) - forskellen mellem pengestrømme fra løbende drift og pengestrømme fra investeringer i løbende drift er i fokus i en DCF-analyse. Frit cash flow er den skabte nettopengestrøm fra driften, der bestemmer virksomhedens evne til at service gælden og foretage udbetalinger til ejerne. Hvis analytiker tidligere har reformuleret balancen og resultatopgørelsen, behøver han ikke en egentlig pengestrømsopgørelse for at kunne beregne det frie cash flow, da dette hurtigt kan beregnes som: Frit cash flow = Driftsoverskud Ændring i netto driftsaktiver FCF = DO ΔNDA (1) 1

2 hvor det frie cash flow er driftsoverskuddet (fra den reformulerede resultatopgørelse) minus ændringen i netto driftsaktiver (fra den reformulerede balance). For at denne beregning bliver korrekt, kræves det, at driftsoverskuddet er opgjort på totalindkomstbasis. På samme måde som totalindkomst og ændringen i den bogførte værdi af egenkapitalen forklarer dividende til ejerne, da forklarer totalindkomst fra driften og ændringen i den bogførte værdi af netto driftsaktiver dividende fra driftsaktiviteten til finansieringsaktiviteten, det frie cash flow. Tallene for Royal Unibrews driftsoverskud og netto driftsaktiver fra figur 6.5 og 6.9 i kapitel 6 er vist i figur 1. Det frie cash flow er beregnet på baggrund af tallene under metode 1. Som det ses, skabte Royal Unibrew et positivt resultat fra driften, der sammen med et fald i netto driftsaktiver skabte et frit cash flow på t.kr. Der er også en anden metode, man kan beregne det frie cash flow på: FCF = netto renteomkostninger ændring i netto finansielle forpligtelser + nettodividende FCF = NFO ΔNFF + d (2) Denne metode viser, at det frie cash flow anvendes til at betale netto finansielle omkostninger, reducere nettogældssætningen og udbetale udbytte. Hvis, der er minoritetsinteresser involveret, er beregningen: FCF = NFO NFF + d + MINRES MIN (2a) hvor MINRES er minoritetsinteressernes resultatandel. Igen gælder det, at netto finansielle omkostninger skal være opgjort på totalindkomst basis (dvs. efter skat og inklusive eksempelvis urealiserede gevinster og tab på finansielle aktiver). Denne beregningsmetode for Royal Unibrew er vist som metode 2 i figur 1. Nettodividenden (d) kommer fra den rapporterede egenkapitalopgørelse i figur 4.6 i kapitel 4. 1 Her leder de to beregningsformer til samme resultat, nemlig et frit cash flow på t.kr. 1 Beløbet fremkommer som: = , og dækker over transaktioner med moderselskabets ejere, det vil sige eksklusiv minoritetsinteresser. 2

3 Metode 1: C I = DO - NDA Driftsoverskud Netto driftsaktiver Netto driftsaktiver FCF Metode 2: C I = NFO - NFF + d + MINRES - MIN Netto finansielle omkostninger Netto finansielle forpligtelser Netto finansielle forpligtelser Netto dividende Minoritetsinteressernes resultatandel Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser FCF Figur 1. Beregning af det frie cash flow for Royal Unibrew (beløb i t.kr) For et eksempel med en virksomhed med netto finansielle aktiver (finansielle aktiver større end finansielle forpligtelser), se boks 1. Hvis balancen og resultatopgørelsen tidligere er blevet reformuleret, er disse beregninger enkle. Har man ikke gjort dette ud fra en forestilling om, at det frie cash flow kan læses ud fra den officielle pengestrømsopgørelse, erfarer man, at denne fremgangsmåde ikke er så ligetil. Forskellen mellem den officielle og den reformulerede pengestrømsopgørelse I forbindelse med budgettering af fremtidige pengestrømme skal der skelnes mellem pengestrømme, der er genereret fra virksomhedens driftsaktivitet (det frie cash flow), og pengestrømme, der vedrører nettoudbetaling til virksomhedens kapitalindskydere. Hvis det frie cash flow er negativt, 3

4 Boks 1 Beregning af FCF for en virksomhed med netto finansielle aktiver Rockwool (beløb i mio.kr.) Metode 1: C I = DO - ΔNDA Driftsoverskud Netto driftsaktiver Netto driftsaktiver FCF 876 Metode 2: C I = ΔNFA - NFI + d + MINRES - ΔMIN Netto finansielle aktiver Netto finansielle aktiver Netto finansielle indtægter Netto dividende Minoritetsinteressernes resultatandel Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser FCF 876 skal dette negative frie cash flow skilles fra de pengestrømme, der indbetales af kapitalindskyderne til dækning af finansieringsbehovet. Som analytiker, der budgetterer det frie cash flow til brug for DCF-analysen, må man derfor sikre sig ikke at sammenblande det frie cash flow med finansieringsstrømmen. Følgende relation hjælper til at reformulere pengestrømsopgørelsen for at få en korrekt indplacering af pengestrømmene: frit cash flow = nettodividende til ejerne + netto betalinger til og fra indehavere og udstedere af obligationer C I = d + F hvor C er pengestrøm fra driften, og I er investering i driften. De to sidste pengestrømme vedrører finansieringsaktiviteten mellem virksomheden og dens fordringshavere: nettodividende til ejerne, d, og netto pengestrøm til gældsfordringshaverne, F. Det frie cash flow (til venstre) anvendes (til højre) til at finansiere betalinger til ejerne (som nettodividende, d) samt til indehavere og udstedere af obligationer (som renter og afdrag, F). Den officielle pengestrømsopgørelse giver umiddelbart det indtryk, at det frie cash flow fremgår af pengestrøm fra driften minus pengestrøm fra investeringsaktiviteten, og at pengestrøm fra finansieringsaktiviteten giver det relevante mål for denne aktivitet. Dette er ingenlunde tilfældet 4

5 (herom senere). Strukturen i den officielle pengestrømsopgørelse er vist sammen med den reformulerede pengestrømsopgørelse i figur 2. Officiel pengestrømsopgørelse Reformuleret pengestømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet (C ) Pengestrøm fra driftsaktivitet - Investering i driften (I ) = Frit cash flow (FCF) +/- Pengestrøm fra investeringsaktivitet +/- Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Nettoudbetalinger til ejerne (d ) + Nettobetalinger til/fra obligationsindehavere og udstedere (F ) = Ændring i likvide beholdninger = Nettoudbetalinger fra finansieringsaktiviteter Figur 2 Officiel og reformuleret pengestrømsopgørelse i skitseform. I den officielle pengestrømsopgørelse stilles der krav om rapportering af pengestrømme fra drift, investering og finansiering. Pengestrømme fra driften kan præsenteres ud fra enten den direkte eller den indirekte metode. I figur 3 er vist to varianter af den såkaldte indirekte metode (beholdningsforskydningsmodellen og afstemningsmodellen) samt den direkte metode (betalingsstrømsmodellen). Afstemningsmodellen, der er den mest benyttede i praksis, viser de ikke-kontante poster, som skal tillægges (fratrækkes) resultatet for at komme fra overskud til pengestrøm. Ikke-kontante poster som afskrivninger og nedskrivninger (impairments) er uden likviditetseffekt og har derfor ingen interesse for den analytiker, som ønsker at analysere, hvordan pengestrømmen fra driften genereres. Betalingsstrømsmodellen (den direkte metode) viser de enkelte indbetalinger fra varesalg, royalties, renter osv., og forskellen leder atter til pengestrøm fra driften. Beholdningsforskydningsmodellen tager udgangspunkt i salget som den vigtigste faktor til generering af pengestrømme og viser sammenhængen mellem driftsomkostninger (eksklusive ikke- 5

6 Indirekte metoder Direkte metode Beholdningsfor- Afstemnings- Betalingsstrømsforskydsningsmodellen modellen modellen Nettoomsætning Årets resultat Indbetalt fra kunder Driftsomkostninger Regulering for ikke-kontante Udbetalt til leverandører ekskl. ikke-kontante driftsposter, renter, skat m.v. driftsposter Driftskapital Driftskapital Udbetalt til personale mv. Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra drift før finansielle poster før finansielle poster før finansielle poster Finansielle indbetalinger Finansielle indbetalinger Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger Finansielle udbetalinger Finansielle udbetalinger Pengestrøm fra ordinær Pengestrøm fra ordinær Pengestrøm fra ordinær drift drift drift Betalt skat Betalt skat Betalt skat Pengestrøm fra Pengestrøm fra Pengestrøm fra driftsaktivitet driftsaktivitet driftsaktivitet Figur 3 Indirekte og direkte metoder til beskrivelse af pengestrømme fra drifsaktivitet. kontante driftsposter) og driftskapitalposter. Reklassificering af pengestrømme I figur 4 er gengivet Royal Unibrews officielle pengestrømsopgørelse. Opgørelsen er opstillet efter den indirekte metode (afstemningsmodellen), og det fremgår, at pengestrømme fra driftsaktiviteten i 2011 var t.kr., og at pengestrømme fra investeringsaktiviteten udgjorde et plus på t.kr. (netto desinvestering). 6

7 Royal Unibrew Konsolideret pengestrømsopgørelse (beløb i t.kr.) 2011 Årets resultat Reguleringer for ikke likvide driftsposter Ændring i arbejdskapital: +/- ændring i tilgodehavender /- ændring i varebeholdninger /- ændring i kreditorer og anden gæld Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende (3) (4) Renteudbetalinger og lignende (3) (4) Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat (3) (4) Pengestrømme fra driftsaktivitet Udbytte fra datter- og associerede virksomheder (5) Salg af materielle langfristede aktiver Køb af materielle langfristede aktiver Frit cash flow Køb af associerede virksomhed Salg af associerede virksomheder Køb af dattervirksomheder Ændring i immaterielle og finansielle langfristede aktiver 779 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Ændring i kortfristede kreditinstitutter Betalt udbytte til aktionærer Køb af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring af likvider (1) Likvid beholdning primo Likvid beholdning ultimo Figur 4 Officiel pengestrømsopgørelse for Royal Unibrew, Derfor er det frie cash flow umiddelbart lig med t.kr. 2 Dette beløb adskiller sig fra de 2 Bemærk, at Royal Unibrew selv rapporterer et frit cash flow på t.kr., men at dette er eksklusiv investering fra tilkøbte (frasolgte) virksomheder. 7

8 tidligere beregninger, der viste et frit cash flow på t.kr. Hvilket er mon det rigtige? Udarbejdelsen af den officielle pengestrømsopgørelse er reguleret i IAS 7 Pengestrømsopgørelsen. Denne opgørelse lider imidlertid af en række mangler, herunder fejlagtig klassificering af en række poster i forhold til de retningslinjer, der fremføres i denne note. Nedenfor gennemgås en række problemer, som den eksterne analytiker typisk støder på i forsøget på at udlede det frie cash flow fra den officielle pengestrømsopgørelse. 1. ÆNDRING I LIKVIDE BEHOLDNINGER. Den officielle pengestrømsopgørelse opstilles med henblik på at forklare ændringen i likvide beholdninger (markeret med 1 i Royal Unibrews opgørelse). Den skabte likviditet skal imidlertid anbringes et eller andet sted, da pengene ikke ligger og flyder. Kræver driften en vis transaktionskasse (driftslikviditet), er en ændring i denne en investering i et driftsaktiv, som skal inkluderes i investeringsafsnittet. Ændringen i den resterende likviditet (ud over det som kræves som driftslikviditet) udgøres af en investering af overskydende likviditet i finansielle aktiver, der skal klassificeres i gældsfinansieringsafsnittet. Royal Unibrews likvide beholdninger faldt med t.kr. i I den reformulerede balance er dette tilskrevet et fald i overskydende likviditet (finansielle aktiver) på t.kr. samt et fald i driftslikviditeten på t.kr. Derfor reklassificeres t.kr. som et fald i driftslikviditeten under investeringsafsnittet og t.kr. som et fald i finansielle aktiver under finansieringsafsnittet. 2. TRANSAKTIONER I FINANSIELLE AKTIVER. Investering i finansielle aktiver, der ikke indgår i virksomhedens likviditetsberedskab, såsom kortsigtede kapitalandele eller langsigtede obligationer, skal som hovedregel vises under investeringsafsnittet i den officielle pengestrømsopgørelse. Sådanne investeringer dækker imidlertid over placering af det frie cash flow og er ikke en reducering af dette. Hvis en virksomhed investerer dens (positive) frie cash flow i f.eks. langsigtede obligationer som led i en opsparing for på sigt at gennemføre et større anlægsinvesteringsprogram, giver klassificeringen under investeringsafsnittet udseende af, at virksomheden reducerer sit frie cash flow yderligere. Tilsvarende gælder det, at salg af finansielle aktiver med henblik på at investere provenuet i driften (eller udbetale udbytte) klassificeres under investeringsafsnittet i stedet for under finansieringsafsnittet. I tilfældet med Royal Unibrew er der ingen transaktioner, der involverer køb og/eller salg af sådanne finansielle aktiver, men se boks 2 for et eksempel. 8

9 Boks 2 (fortsættes) Investering i finansielle aktiver og effekter fra køb/salg af virksomheder - Parken. Parken rapporterer investering i værdipapirer under investeringsafsnittet i den officielle pengestrømsopgørelse. Endvidere fremgår af noten "køb af tilknyttede virksomheder og aktiviteter", at der er overtaget rentebærende gæld (bankgæld og realkredit) på t.kr. i forbindelse med investering i tilknyttede virksomheder og aktiviteter. Den første korrektion består i at fratrække nettoprovenuet fra salg af værdipapirer på t.kr. = ( ) i finansieringsafsnittet og tillægge beløbet i investeringsafsnittet i den reformulerede opgørelse. Den anden korrektion består i at tillægge den rentebærende gæld i de tilkøbte virksomheder/aktiviteter under hhv. investerings- og finansieringsafsnittet i den reformulerede opgørelse (se nedenfor). Rapporteret pengestrømsopgørelse kr. 2003/04 Nettoomsætning Omkostninger Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital Ændringer i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter, betalt Renteomkostninger, betalt Pengestrøm fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Note 25 Salg af immaterielle anlægsaktiver Køb af tilknyttede virksomheder og aktiviteter Køb af materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver 522 Varebeholdninger Køb af værdipapirer Tilgodehavender Salg af værdipapirer Likvide beholdninger Køb af tilnyttede virksomheder Bankgæld og aktiviteter Realkredit Salg af associerede selskaber Udskudt skat Pengestrøm fra investeringsaktivitet Leverandørgæld Fremmedfinansiering: Selskabsskat Afdrag på langfristet gæld Anden gæld Øvrige langfristede gældsforpligtelser, betalt Minoritetsaktionæres andel Forøgelse af gæld til kreditinstitutter Aktionærer: Goodwill Køb af egne aktier Anskaffelsessum Salg af egne aktier Heraf likvid beholdning Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Kontant anskaffelsessum Årets pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo

10 Boks 2 (fortsat) Reformuleret pengestrømsopgørelse kr. Rapporteret pengestrøm fra driftsaktivitet Netto renteudbetalinger efter skat Rapporteret pengestrøm fra investeringsaktivitet Køb af værdipapirer Salg af værdipapirer Rentebærende gæld i tilkøbte virksomheder Frit cash flow (FCF) Fremmedfinansering: Afdrag på langfristet gæld Øvrige langfristede gældsforpligtelser, betalt Forøgelse af gæld til kreditinstitutter Netto renteudbetalinger efter skat Køb af værdipapirer Salg af værdipapirer Rentebærende gæld i tilkøbte virksomheder Stigning i finansielle aktiver (likvider) Egenkapitalfinansiering: Køb af egne aktier Salg af egne aktier Samlet finansieringsstrøm NETTO RENTEBETALINGER. Renteindbetalinger og renteudbetalinger klassificeres som hovedregel under driftsafsnittet, men IAS 7 tillader også klassificering af disse poster under investerings- og finansieringsafsnittet i den officielle pengestrømsopgørelse. I den reformulerede pengestrømsopgørelse skal nettorentebetalinger (efter skat se nedenfor) klassificeres under finansieringsafsnittet. Korrektionen består i, at nettorenteudbetalinger (nettorenteindbetalinger) efter skat lægges til (fratrækkes) den rapporterede pengestrøm fra driften for at få en pengestrøm fra driften, der er uafhængig af den valgte kapitalstruktur. 4. SKAT PÅ NETTO RENTEUDBETALINGER. Betalinger vedrørende indkomstskat ( betalt skat ) skal ifølge IAS 7 som hovedregel klassificeres under driftsafsnittet. Det på trods af, at dele af indkomstskatten vedrører skat på renteindtægter eller er reduceret ved skattefordelen på renteomkostninger. Da pengestrømmen efter skat fra driften (C) skal adskilles fra pengestrømmen fra finansieringsaktiviteten efter skat, kræver det en allokering af den betalt skat til de to pengestrømme. 10

11 Nedenfor er beregnet Royal Unibrews netto finansielle udbetalinger efter skat for 2011 for at korrigere den rapporterede pengestrøm fra driften (beløb i t.kr.): Renteudbetalinger og lignende Renteindbetalinger og lignende Netto renteudbetalinger Skattefordel (25%) Netto renteudbetalinger efter skat Beløbet på t.kr. lægges til pengestrømmen fra driften i den reformulerede pengestrømsopgørelse og klassificeres i stedet som en finansieringsstrøm. 5. MODTAGNE UDBYTTER FRA ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. Givet, at investeringer i associerede virksomheder dækker over investering i disse virksomheders drift er modtagne udbytter herfra pengestrømme fra driftsaktiviteten. Korrektionen består i at reklassificere de modtagne udbytter fra investeringsafsnittet og medtage beløbet under driftsafsnittet i den reformulerede pengestrømsopgørelse. 3 Royal Unibrew oplyser om udbytte fra datter- og associerede virksomheder på t.kr., der reklassificeres. 6. AKTIVEREDE RENTER. Gældende regler (IAS 23) kræver aktivering af renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstillingen af egenproducerede anlægsaktiver. De aktiverede renter er indeholdt i det pågældende aktivs kostpris i stedet for under renteomkostninger i resultatopgørelsen (omtalt i forrige kapitel). Beløbet er indeholdt i investeringsafsnittet i den officielle pengestrømopgørelse, fordi det opfattes som en del af investeringen i det producerede aktiv. Korrektionen består i at tillægge årets aktiverede renter til pengestrømmen fra investeringsaktivitet og medtage beløbet under finansieringsafsnittet i den reformulerede opgørelse. Royal Unibrew oplyser ikke om aktiverede renter, men se boks 3 for et eksempel. 7. EFFEKTER FRA KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER. Ved køb (salg) af virksomheder registreres den kontante anskaffelsessum (salgssum) for de tilkøbte (frasolgte) nettoaktiver eksklusive likvider i investeringsafsnittet i den officielle pengestrømopgørelse. Da den konsoliderede balance inkluderer (ekskluderer) aktiver og forpligtelser fra tilkøbte (frasolgte) virksomheder i løbet af året, indvirker 3 Bemærk, at denne korrektion indvirker ikke på størrelsen af det frie cash flow (FCF), hvorfor kan siges at være omsonst. 11

12 dette på beregningerne af det frie cash flow ud fra metode 1 og 2, fordi de indvirker på netto driftsaktiver (NDA) og netto finansielle forpligtelser (NFF). I tilfælde med køb (salg) af Boks 3 Aktiverede renter TDC. I 2004 rapporterede TDC aktiverede renter for året på 72 mio. kr. Dette beløb er er upassende inkluderet i investeringsafsnittet i den officielle pengestrømsopgørelse. Korrektionen består i at tillægge beløbet i hhv. investerings- og finansieringsafsnittet i den reformulerede pengestrømsopgørelse (se nedenfor). Reformuleret pengestrømsopgørelse Mio. kr Rapporteret pengestrøm fra driftsaktivitet Netto renteudbetalinger, efter skat Rapporteret pengestrøm fra investeringsaktivitet Årets aktiverede renter 72 Rentebærende gæld i tilkøbte virksomheder Frit cash flow Netto gældsfinansiering Provenue ved langsfristet lånoptagelse -55 Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Ændring i banklån -151 Ændring i minoritetsinteresser -14 Netto renteudbetalinger, efter skat 867 Rentebærende gæld i tilkøbte virksomheder 18 Årets aktiverede renter 72 Ændring i finansielle aktiver (likvider) Egenkapitalfinansiering Betalt udbytte Køb af egne aktier, netto Samlet finansieringsstrøm virksomheder består korrektionen i den reformulerede pengestrømopgørelse i at tillægge (fratrække) de overtagne finansielle forpligtelser i de tilkøbte (frasolgte) virksomheder til pengestrømmen fra investering samt pengestrømmen fra finansiering. Analysemæssigt svarer dette til, at de tilkøbte (frasolgte) virksomheder overtages (frasælges) på gældfri basis, og dele af finansieringen (provenuet) svarende til de overtagne (frasolgte) finansielle forpligtelser tilvejebringes (anvendes til nedbringelse af netto gældssætningen) gennem lånoptagelse. I Royal Unibrew er der i 2011 tilkøbt og frasolgt virksomheder, men noteoplysninger gør det ikke muligt at udrede, hvorvidt der er overtaget/frasolgt gæld i disse virksomheder, men se boks 2. for et eksempel på de nødvendige korrektioner. 12

13 8. IKKE-LIKVIDE TRANSAKTIONER. Nogle investerings- og finansieringstransaktioner involverer ikke kontanter. En bygning som erhverves ved, at virksomheden påtager sig et realkreditlån, er et eksempel på en transaktion, der ikke involverer kontanter. Sådanne transaktioner må ikke indregnes i den officielle pengestrømopgørelse, men skal oplyses i tilknytning til pengestrømopgørelsen. Ikke-likvide transaktioner indvirker på beregningerne af det frie cash flow ud fra metode 1 og 2, fordi de berører netto driftsaktiver (NDA) eller netto finansielle forpligtelser (NFF). Analysemæssigt svarer erhvervelsen af bygningen til, at virksomheden udstedte obligationer til tredjemand og anvendte provenuet til at købe bygningen kontant. Betragt følgende eksempler: Anskaffelse af aktiver enten ved påtagelse af direkte forbundne forpligtelser eller ved udstedelse af aktier. Hvis en virksomhed erhverver et aktiv og påtager sig en finansiel forpligtelse (f.eks. finansiel leasingkontrakt), registreres ingenting ved kontraktens indgåelse, men alene efterfølgende ydelser i form af renter og afdrag registreres i hhv. drifts- og finansieringsafsnittet i den officielle pengestrømopgørelse. I tilfælde af at erhvervelsen betales ved udstedelse af aktier, registreres kapitaludvidelsen ikke i finansieringsafsnittet i den officielle pengestrømopgørelse, men vil fremgå af den officielle egenkapitalopgørelse. Overtagelse af en virksomhed ved kapitaludvidelse. Som i tilfældet ovenfor registreres kapitaludvidelsen ikke i finansieringsafsnittet i den officielle pengestrømopgørelse, men vil fremgå af den officielle egenkapitalopgørelse. Konvertering af gæld til egenkapital. Gæld, der konverteres til egenkapital (eller omvendt), registreres ikke som betaling på et lån (i finansieringsafsnittet) i den officielle pengestrømsopgørelse, selvom det oprindelige låneprovenu blev registreret på tidspunktet for lånoptagelsen. Med andre ord får man ikke et samlet billede af virksomhedens investerings- og finansieringsaktivitet. I tilfælde med ikke-likvide transaktioner vil oplysninger herom i regnskabet dog muliggøre en rekonstruktion af de implicitte pengestrømme. For eksempler, se boks 4. Den reformulerede pengestrømsopgørelse for Royal Unibrew. Figur 5 sammenfatter de korrektioner, der kan komme på tale i den officielle pengestrømsopgørelse, mens figur 6 viser de korrektioner, som er foretaget for Royal Unibrew. De markerede 13

14 tal vedrører en af de otte korrektioner, der er beskrevet ovenfor. Royal Unibrews frie cash flow på t.kr. i den reformulerede pengestrømopgørelse adskiller sig fra de t.kr., som blev resultatet ud fra de hurtige metoder i begyndelsen af noten. Boks 4 Ikke-likvide transaktioner Erhvervelse af licenser og rettigheder - Genmab I 2000 erhvervede Genmab licenser og rettigheder for et samlet beløb på t.kr. I oplysninger til pengestrømsopgørelsen fremgår det, at disse licenser og rettigheder dels er erhvervet ved udstedelse af aktier ( t.kr.) dels ved påtagelse af en gældsforpligtelse ( t.kr.). I den reformulerede pengestrømsopgørelse indregnes t.kr. under investeringsafsnittet og under finansieringsafsnittet indregnes t.kr. og t.kr. under henholdsvis egenkapital- og netto gældsfinansiering. Gældskonvertering - Genmab I 2003 udstedte Genmab ordinære aktier til en pris på 52,50 kr. pr. aktie ved konvertering af gæld på t.kr. I den reformulerede pengestrømsopgørelse indregnes dette beløb under henholdsvis egenkapital - og netto gældsfinansiering. Rapporteret frit cash flow - Stigning i driftslikviditet 1 + Køb af finansielle aktiver 2 - Salg af finansielle aktiver 2 + Netto renteudbetalinger (efter skat) 3,4 + Årets aktiverede renter 6 + Rentebærende gæld i tilkøbte virksomheder 7 - Rentebærende gæld i frasolgte virksomheder 7 - Ikke-likviditetskrævende investeringer 8 = Frit cash flow Rapporteret pengestrøm fra finansieringsaktivet + Stigning i finansielle aktiver (overskydende likviditet) 1 + Køb af finansielle aktiver 2 - Salg af finansielle aktiver 2 + Netto renteudbetalinger (efter skat) 3,4 + Årets aktiverede renter 6 + Rentebærende gæld i tilkøbte virksomheder 7 - Rentebærende gæld i frasolgte virksomheder 7 - Ikke-likvid finansiering 8 = Samlet finansieringsstrøm Figur 5 Korrektioner til den officelle pengestrømsopgørelse. 14

15 Frit cash flow Rapporteret pengestrømme fra driftsaktiviteten Netto renteudbetalinger, efter skat (3) (4) Udbytte fra datter- og associerede virksomheder (5) Rapporteret pengestrømme fra investeringsaktiviteten Udbytte fra datter- og associerede virksomheder (5) Investering i driftslikviditet (1) Frit cash flow Finansieringsstrømme til fordringshavere: Netto gældsfinansiering: Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Ændring i kortfristede kreditinstitutter Netto renteudbetalinger, efter skat (3) (4) Ændring i finansielle aktiver (overskydende likviditet) (1) Egenkapitalfinansiering: Betalt udbytte til aktionærer Køb af egne aktier Samlede finansieringsstrømme Figur 6 Reformuleret pengestrømsopgørelse for Royal Unibrew, 2011 Dette vil ofte ske (og ofte er forskellen meget større) på grund af manglende oplysninger, og det er normalt ikke muligt for den eksterne analytiker præcist at afstemme pengestrømsopgørelsen i forhold til resultatopgørelse og balance. Mulige årsager til forskelle i beregninger kan være: Andre tilgodehavender og anden gæld kan ikke præcist klassificeres i poster vedrørende drift og finansiering. Specielt poster som tilgodehavende- og skyldige renter (finansieringsposter) kan ikke skilles ud fra driftsposter i disse andre -kategorier. 15

16 Detaljerede oplysninger for specielt korrektion 8 er ikke til stede. Tilstedeværelsen af udenlandske dattervirksomheder kan medføre omregning af balanceposter til primo- og ultimokurser, mens pengestrømme omregnes til gennemsnitskurser. Dette resulterer i en forskel mellem ændringer i beløbene i balancen og det tilsvarende beløb i pengestrømsopgørelsen. Hvis forskellen i beregningen af det frie cash flow er beskeden, kan den ignoreres, men er forskellen væsentlig, bør analytiker grave dybere, rette henvendelse til virksomheden eller give kvalificerede skøn. Afstemningen mellem de to metoder er ikke kun relevant med henblik på at få et støjfrit beløb for det frie cash flow. Enhver forkert klassifikation af driftsaktiver og driftsforpligtelser, finansielle aktiver og finansielle forpligtelser berører også beregningen af afkastet på driften (ROIC) samt netto finansielle omkostninger i procent, r. Derfor tjener øvelsen i beregning af det frie cash flow ud fra de forskellige metoder som et validitetstjek på analysen af resultatopgørelsen og balancen. Sammenfatning Den eksterne analytiker bruger pengestrømsopgørelsen til at vurdere en virksomheds likviditetsskabende evne. Særlig opmærksomhed er rettet imod det frie cash flow (FCF), fordi det er nødvendigt for at imødekomme fremtidige likviditets- og finansieringsbehov. Desuden er prognose af frie cash flow nødvendigt, hvis aktieanalytikeren gør brug af den cash flow-baserede vurderingsmodel. Gennemgangen af klassificeringsproblemer i dette kapitel tjente det formål at gøre opmærksom på, at den officielle pengestrømsopgørelse er baseret på forudsætninger, definitioner og (delvise arbitrære) regnskabsregler. Kendskab til disse forudsætninger og regler giver analytiker mulighed for at foretage korrektioner, der fjerner støjelementerne i de rapporterede pengestrømme. Men er resultatopgørelsen og balancen reformuleret hensigtsmæssigt, kan det frie cash flow umiddelbart beregnes ud fra metode 1 og 2 som vist først i kapitlet. Som det vil fremgå senere i bogen om udarbejdelse af proforma-regnskaber, involverer budgettering af det frie cash flow kun én simpel beregning, når først de (reformulerede) resultatopgørelser og balancer er budgetteret. Det er dog vanskeligt at forestille sig budgettering af frie cash flow uden at gøre sig forestillinger om, hvordan fremtidigt salg, rentabilitet og investeringer vil blive rapporteret i resultatopgørelsen og 16

17 balancen. Derfor danner budgetteringen af disse opgørelser grundlag for budgettering af det frie cash flow. Og er såvel resultatopgørelsen som balancen i et reformuleret format, dropper det frie cash flow med det samme automatisk ud. 17

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note En virksomheds fundamentale værdi kan defineres som den diskonterede værdi af de kontantbeløb, der kan tages ud af virksomheden over dens forventede

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Undervisningsnote til emne 10:

Undervisningsnote til emne 10: HD-R, 6. SEMESTER Årsregnskab Undervisningsnote til emne 10: Strømningsregnskaber Valdemar Nygaard Temaet gennemgås med udgangspunkt i lærebogens kapitel 13. Indledning: Der er 3 vigtige områder i information

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper:

Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: Reviderede noter: 3 Værdiansættelsesprincipper Koncernregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med spansk regnskabslovgivning. Ved udarbejdelsen er anvendt følgende værdiansættelsesprincipper: 3.1 Koncerngoodwill

Læs mere

Kapitel 4 - Indlæringsmål

Kapitel 4 - Indlæringsmål Kapitel 4 - Indlæringsmål 1. Forstå hvorfor brugen af det periodiserede regnskab skaber et behov for en pengestrømsopgørelse (=a statement of cash flows). 2. Forstå de forskellige typer af aktiviteter

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food

Eksempel på en fremskrivning for en Stadeplads i hallen beliggende på Papirøen i forbindelse med etablering af konceptet Copenhagen Street Food Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Eksempel på en fremskrivning

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37

Fonden-Gimle. Årsrapport for 2009 10. regnskabsår. Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde. CVR-nr. 25 36 12 37 Fonden-Gimle Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde CVR-nr. 25 36 12 37 Årsrapport for 2009 10. regnskabsår Indholdsfortegnelse Oplysninger om fonden 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09

Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28 16. Årsrapport 2008/09 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Spejder Sport A/S CVR-nr. 58 14 28

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for

Hjaltelin Stahl K/S. Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København. Årsrapport for Hjaltelin Stahl K/S Vestergade 10B, 3. sal, 1456 København Årsrapport for 2014 CVR-nr. 28 70 73 98 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2015. Lotte

Læs mere

Finansiel Regning Løsninger

Finansiel Regning Løsninger Finansiel Regning Løsninger Opgave 18 Opgave 19 Opgave 20 Opgave 21 Opgave 22 Opgave 23 Opgave 24 Opgave 25 (Denne opgave er vanskelig) Vi skal først beregne hvor meget der skal stå på kontoen, den dag

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006

ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN. Årsrapport 2006 ANDELSBOLIGFORENINGEN BAKKELYPARKEN CVR nr. 67 22 17 10 Årsrapport 2006 (30. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling Århus, den / 2007 dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Moderselskab Ledelsesberetning

Moderselskab Ledelsesberetning Moderselskab Ledelsesberetning Hovedaktiviteter Arla Foods amba driver mejerivirksomhed i Danmark og køber mælk af selskabets ejere i syv lande. Mælk, der indvejes uden for Danmark, videresælges til Arla

Læs mere

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG

HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 LØSNINGSFORSLAG HDR - TVÆRFAGLIG PRØVE, JUNI 2004 Side 1 af 9 OPGAVE 1 Spørgsmål 1.1 T500 T600 T900 Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Okt. Nov. Dec. Lager primo 200 450 700 500 250 250 240 390 240 + produktion 1.250 1.250

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere