Analyse af pengestrømsopgørelsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af pengestrømsopgørelsen"

Transkript

1 Analyse af pengestrømsopgørelsen Dette kapitel færdiggør forberedelsen af de finansielle opgørelser til analyse gennem at reformulere pengestrømsopgørelsen. Pengestrømsopgørelsen beskriver virksomhedens likviditetsskabelse og reformuleringen sættes fokus på de pengestrømme, der er vigtige i analyseøjemed Analytikere, der anvender regnskabsbaserede værdiansættelsesmodeller, er optaget af rentabilitet snarere end af pengestrømme. Derfor vil deres primære fokus være på balancen og resultatopgørelsen. Vælger aktieanalytiker at anvende en cash flow-baseret værdiansættelsesmodel, kommer pengestrømsopgørelsen i fokus. Analytikers primære opgave består i at budgettere fremtidige pengestrømme, og for at kunne gøre dette, behøves en god forståelse for indholdet i pengestrømsopgørelsen. Som det vil fremgå af det følgende, udarbejdes officielle pengestrømsopgørelser desværre ikke i en form, der identificerer de pengestrømme, der er interessante i forbindelse med aktieanalyse. Desuden sker der for nogle posters vedkommende en sammenblanding af pengestrømme fra driftsaktivitet med pengestrømme fra finansieringsaktivitet, sådan som disse aktiviteter er afgrænset i denne bog. I dette kapitel reformuleres den officielle pengestrømsopgørelse derfor for at få en korrekt klassificering af pengestrømmene. Reformuleringen er vigtig for at kunne udarbejde proforma-pengestrømsopgørelser i DFCanalysen. Hvis analytiker budgetterer fremtidige pengestrømme ud fra officielle pengestrømsopgørelser, opstår der fejl i DCF-analysen. Beregning af det frie cash flow Frit cash flow (FCF) - forskellen mellem pengestrømme fra løbende drift og pengestrømme fra investeringer i løbende drift er i fokus i en DCF-analyse. Frit cash flow er den skabte nettopengestrøm fra driften, der bestemmer virksomhedens evne til at service gælden og foretage udbetalinger til ejerne. Hvis analytiker tidligere har reformuleret balancen og resultatopgørelsen, behøver han ikke en egentlig pengestrømsopgørelse for at kunne beregne det frie cash flow, da dette hurtigt kan beregnes som: Frit cash flow = Driftsoverskud Ændring i netto driftsaktiver FCF = DO ΔNDA (1) 1

2 hvor det frie cash flow er driftsoverskuddet (fra den reformulerede resultatopgørelse) minus ændringen i netto driftsaktiver (fra den reformulerede balance). For at denne beregning bliver korrekt, kræves det, at driftsoverskuddet er opgjort på totalindkomstbasis. På samme måde som totalindkomst og ændringen i den bogførte værdi af egenkapitalen forklarer dividende til ejerne, da forklarer totalindkomst fra driften og ændringen i den bogførte værdi af netto driftsaktiver dividende fra driftsaktiviteten til finansieringsaktiviteten, det frie cash flow. Tallene for Royal Unibrews driftsoverskud og netto driftsaktiver fra figur 6.5 og 6.9 i kapitel 6 er vist i figur 1. Det frie cash flow er beregnet på baggrund af tallene under metode 1. Som det ses, skabte Royal Unibrew et positivt resultat fra driften, der sammen med et fald i netto driftsaktiver skabte et frit cash flow på t.kr. Der er også en anden metode, man kan beregne det frie cash flow på: FCF = netto renteomkostninger ændring i netto finansielle forpligtelser + nettodividende FCF = NFO ΔNFF + d (2) Denne metode viser, at det frie cash flow anvendes til at betale netto finansielle omkostninger, reducere nettogældssætningen og udbetale udbytte. Hvis, der er minoritetsinteresser involveret, er beregningen: FCF = NFO NFF + d + MINRES MIN (2a) hvor MINRES er minoritetsinteressernes resultatandel. Igen gælder det, at netto finansielle omkostninger skal være opgjort på totalindkomst basis (dvs. efter skat og inklusive eksempelvis urealiserede gevinster og tab på finansielle aktiver). Denne beregningsmetode for Royal Unibrew er vist som metode 2 i figur 1. Nettodividenden (d) kommer fra den rapporterede egenkapitalopgørelse i figur 4.6 i kapitel 4. 1 Her leder de to beregningsformer til samme resultat, nemlig et frit cash flow på t.kr. 1 Beløbet fremkommer som: = , og dækker over transaktioner med moderselskabets ejere, det vil sige eksklusiv minoritetsinteresser. 2

3 Metode 1: C I = DO - NDA Driftsoverskud Netto driftsaktiver Netto driftsaktiver FCF Metode 2: C I = NFO - NFF + d + MINRES - MIN Netto finansielle omkostninger Netto finansielle forpligtelser Netto finansielle forpligtelser Netto dividende Minoritetsinteressernes resultatandel Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser FCF Figur 1. Beregning af det frie cash flow for Royal Unibrew (beløb i t.kr) For et eksempel med en virksomhed med netto finansielle aktiver (finansielle aktiver større end finansielle forpligtelser), se boks 1. Hvis balancen og resultatopgørelsen tidligere er blevet reformuleret, er disse beregninger enkle. Har man ikke gjort dette ud fra en forestilling om, at det frie cash flow kan læses ud fra den officielle pengestrømsopgørelse, erfarer man, at denne fremgangsmåde ikke er så ligetil. Forskellen mellem den officielle og den reformulerede pengestrømsopgørelse I forbindelse med budgettering af fremtidige pengestrømme skal der skelnes mellem pengestrømme, der er genereret fra virksomhedens driftsaktivitet (det frie cash flow), og pengestrømme, der vedrører nettoudbetaling til virksomhedens kapitalindskydere. Hvis det frie cash flow er negativt, 3

4 Boks 1 Beregning af FCF for en virksomhed med netto finansielle aktiver Rockwool (beløb i mio.kr.) Metode 1: C I = DO - ΔNDA Driftsoverskud Netto driftsaktiver Netto driftsaktiver FCF 876 Metode 2: C I = ΔNFA - NFI + d + MINRES - ΔMIN Netto finansielle aktiver Netto finansielle aktiver Netto finansielle indtægter Netto dividende Minoritetsinteressernes resultatandel Minoritetsinteresser Minoritetsinteresser FCF 876 skal dette negative frie cash flow skilles fra de pengestrømme, der indbetales af kapitalindskyderne til dækning af finansieringsbehovet. Som analytiker, der budgetterer det frie cash flow til brug for DCF-analysen, må man derfor sikre sig ikke at sammenblande det frie cash flow med finansieringsstrømmen. Følgende relation hjælper til at reformulere pengestrømsopgørelsen for at få en korrekt indplacering af pengestrømmene: frit cash flow = nettodividende til ejerne + netto betalinger til og fra indehavere og udstedere af obligationer C I = d + F hvor C er pengestrøm fra driften, og I er investering i driften. De to sidste pengestrømme vedrører finansieringsaktiviteten mellem virksomheden og dens fordringshavere: nettodividende til ejerne, d, og netto pengestrøm til gældsfordringshaverne, F. Det frie cash flow (til venstre) anvendes (til højre) til at finansiere betalinger til ejerne (som nettodividende, d) samt til indehavere og udstedere af obligationer (som renter og afdrag, F). Den officielle pengestrømsopgørelse giver umiddelbart det indtryk, at det frie cash flow fremgår af pengestrøm fra driften minus pengestrøm fra investeringsaktiviteten, og at pengestrøm fra finansieringsaktiviteten giver det relevante mål for denne aktivitet. Dette er ingenlunde tilfældet 4

5 (herom senere). Strukturen i den officielle pengestrømsopgørelse er vist sammen med den reformulerede pengestrømsopgørelse i figur 2. Officiel pengestrømsopgørelse Reformuleret pengestømsopgørelse Pengestrøm fra driftsaktivitet (C ) Pengestrøm fra driftsaktivitet - Investering i driften (I ) = Frit cash flow (FCF) +/- Pengestrøm fra investeringsaktivitet +/- Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Nettoudbetalinger til ejerne (d ) + Nettobetalinger til/fra obligationsindehavere og udstedere (F ) = Ændring i likvide beholdninger = Nettoudbetalinger fra finansieringsaktiviteter Figur 2 Officiel og reformuleret pengestrømsopgørelse i skitseform. I den officielle pengestrømsopgørelse stilles der krav om rapportering af pengestrømme fra drift, investering og finansiering. Pengestrømme fra driften kan præsenteres ud fra enten den direkte eller den indirekte metode. I figur 3 er vist to varianter af den såkaldte indirekte metode (beholdningsforskydningsmodellen og afstemningsmodellen) samt den direkte metode (betalingsstrømsmodellen). Afstemningsmodellen, der er den mest benyttede i praksis, viser de ikke-kontante poster, som skal tillægges (fratrækkes) resultatet for at komme fra overskud til pengestrøm. Ikke-kontante poster som afskrivninger og nedskrivninger (impairments) er uden likviditetseffekt og har derfor ingen interesse for den analytiker, som ønsker at analysere, hvordan pengestrømmen fra driften genereres. Betalingsstrømsmodellen (den direkte metode) viser de enkelte indbetalinger fra varesalg, royalties, renter osv., og forskellen leder atter til pengestrøm fra driften. Beholdningsforskydningsmodellen tager udgangspunkt i salget som den vigtigste faktor til generering af pengestrømme og viser sammenhængen mellem driftsomkostninger (eksklusive ikke- 5

6 Indirekte metoder Direkte metode Beholdningsfor- Afstemnings- Betalingsstrømsforskydsningsmodellen modellen modellen Nettoomsætning Årets resultat Indbetalt fra kunder Driftsomkostninger Regulering for ikke-kontante Udbetalt til leverandører ekskl. ikke-kontante driftsposter, renter, skat m.v. driftsposter Driftskapital Driftskapital Udbetalt til personale mv. Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra drift før finansielle poster før finansielle poster før finansielle poster Finansielle indbetalinger Finansielle indbetalinger Finansielle indbetalinger Finansielle udbetalinger Finansielle udbetalinger Finansielle udbetalinger Pengestrøm fra ordinær Pengestrøm fra ordinær Pengestrøm fra ordinær drift drift drift Betalt skat Betalt skat Betalt skat Pengestrøm fra Pengestrøm fra Pengestrøm fra driftsaktivitet driftsaktivitet driftsaktivitet Figur 3 Indirekte og direkte metoder til beskrivelse af pengestrømme fra drifsaktivitet. kontante driftsposter) og driftskapitalposter. Reklassificering af pengestrømme I figur 4 er gengivet Royal Unibrews officielle pengestrømsopgørelse. Opgørelsen er opstillet efter den indirekte metode (afstemningsmodellen), og det fremgår, at pengestrømme fra driftsaktiviteten i 2011 var t.kr., og at pengestrømme fra investeringsaktiviteten udgjorde et plus på t.kr. (netto desinvestering). 6

7 Royal Unibrew Konsolideret pengestrømsopgørelse (beløb i t.kr.) 2011 Årets resultat Reguleringer for ikke likvide driftsposter Ændring i arbejdskapital: +/- ændring i tilgodehavender /- ændring i varebeholdninger /- ændring i kreditorer og anden gæld Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende (3) (4) Renteudbetalinger og lignende (3) (4) Pengestrømme fra ordinær drift Betalt selskabsskat (3) (4) Pengestrømme fra driftsaktivitet Udbytte fra datter- og associerede virksomheder (5) Salg af materielle langfristede aktiver Køb af materielle langfristede aktiver Frit cash flow Køb af associerede virksomhed Salg af associerede virksomheder Køb af dattervirksomheder Ændring i immaterielle og finansielle langfristede aktiver 779 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Ændring i kortfristede kreditinstitutter Betalt udbytte til aktionærer Køb af egne aktier Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring af likvider (1) Likvid beholdning primo Likvid beholdning ultimo Figur 4 Officiel pengestrømsopgørelse for Royal Unibrew, Derfor er det frie cash flow umiddelbart lig med t.kr. 2 Dette beløb adskiller sig fra de 2 Bemærk, at Royal Unibrew selv rapporterer et frit cash flow på t.kr., men at dette er eksklusiv investering fra tilkøbte (frasolgte) virksomheder. 7

8 tidligere beregninger, der viste et frit cash flow på t.kr. Hvilket er mon det rigtige? Udarbejdelsen af den officielle pengestrømsopgørelse er reguleret i IAS 7 Pengestrømsopgørelsen. Denne opgørelse lider imidlertid af en række mangler, herunder fejlagtig klassificering af en række poster i forhold til de retningslinjer, der fremføres i denne note. Nedenfor gennemgås en række problemer, som den eksterne analytiker typisk støder på i forsøget på at udlede det frie cash flow fra den officielle pengestrømsopgørelse. 1. ÆNDRING I LIKVIDE BEHOLDNINGER. Den officielle pengestrømsopgørelse opstilles med henblik på at forklare ændringen i likvide beholdninger (markeret med 1 i Royal Unibrews opgørelse). Den skabte likviditet skal imidlertid anbringes et eller andet sted, da pengene ikke ligger og flyder. Kræver driften en vis transaktionskasse (driftslikviditet), er en ændring i denne en investering i et driftsaktiv, som skal inkluderes i investeringsafsnittet. Ændringen i den resterende likviditet (ud over det som kræves som driftslikviditet) udgøres af en investering af overskydende likviditet i finansielle aktiver, der skal klassificeres i gældsfinansieringsafsnittet. Royal Unibrews likvide beholdninger faldt med t.kr. i I den reformulerede balance er dette tilskrevet et fald i overskydende likviditet (finansielle aktiver) på t.kr. samt et fald i driftslikviditeten på t.kr. Derfor reklassificeres t.kr. som et fald i driftslikviditeten under investeringsafsnittet og t.kr. som et fald i finansielle aktiver under finansieringsafsnittet. 2. TRANSAKTIONER I FINANSIELLE AKTIVER. Investering i finansielle aktiver, der ikke indgår i virksomhedens likviditetsberedskab, såsom kortsigtede kapitalandele eller langsigtede obligationer, skal som hovedregel vises under investeringsafsnittet i den officielle pengestrømsopgørelse. Sådanne investeringer dækker imidlertid over placering af det frie cash flow og er ikke en reducering af dette. Hvis en virksomhed investerer dens (positive) frie cash flow i f.eks. langsigtede obligationer som led i en opsparing for på sigt at gennemføre et større anlægsinvesteringsprogram, giver klassificeringen under investeringsafsnittet udseende af, at virksomheden reducerer sit frie cash flow yderligere. Tilsvarende gælder det, at salg af finansielle aktiver med henblik på at investere provenuet i driften (eller udbetale udbytte) klassificeres under investeringsafsnittet i stedet for under finansieringsafsnittet. I tilfældet med Royal Unibrew er der ingen transaktioner, der involverer køb og/eller salg af sådanne finansielle aktiver, men se boks 2 for et eksempel. 8

9 Boks 2 (fortsættes) Investering i finansielle aktiver og effekter fra køb/salg af virksomheder - Parken. Parken rapporterer investering i værdipapirer under investeringsafsnittet i den officielle pengestrømsopgørelse. Endvidere fremgår af noten "køb af tilknyttede virksomheder og aktiviteter", at der er overtaget rentebærende gæld (bankgæld og realkredit) på t.kr. i forbindelse med investering i tilknyttede virksomheder og aktiviteter. Den første korrektion består i at fratrække nettoprovenuet fra salg af værdipapirer på t.kr. = ( ) i finansieringsafsnittet og tillægge beløbet i investeringsafsnittet i den reformulerede opgørelse. Den anden korrektion består i at tillægge den rentebærende gæld i de tilkøbte virksomheder/aktiviteter under hhv. investerings- og finansieringsafsnittet i den reformulerede opgørelse (se nedenfor). Rapporteret pengestrømsopgørelse kr. 2003/04 Nettoomsætning Omkostninger Pengestrøm fra primær drift før ændringer i driftskapital Ændringer i driftskapital Pengestrøm fra primær drift Renteindtægter, betalt Renteomkostninger, betalt Pengestrøm fra ordinær drift Betalt selskabsskat Pengestrøm fra driftsaktivitet Køb af immaterielle anlægsaktiver Note 25 Salg af immaterielle anlægsaktiver Køb af tilknyttede virksomheder og aktiviteter Køb af materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver 522 Varebeholdninger Køb af værdipapirer Tilgodehavender Salg af værdipapirer Likvide beholdninger Køb af tilnyttede virksomheder Bankgæld og aktiviteter Realkredit Salg af associerede selskaber Udskudt skat Pengestrøm fra investeringsaktivitet Leverandørgæld Fremmedfinansiering: Selskabsskat Afdrag på langfristet gæld Anden gæld Øvrige langfristede gældsforpligtelser, betalt Minoritetsaktionæres andel Forøgelse af gæld til kreditinstitutter Aktionærer: Goodwill Køb af egne aktier Anskaffelsessum Salg af egne aktier Heraf likvid beholdning Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Kontant anskaffelsessum Årets pengestrøm Likvider, primo Likvider, ultimo

10 Boks 2 (fortsat) Reformuleret pengestrømsopgørelse kr. Rapporteret pengestrøm fra driftsaktivitet Netto renteudbetalinger efter skat Rapporteret pengestrøm fra investeringsaktivitet Køb af værdipapirer Salg af værdipapirer Rentebærende gæld i tilkøbte virksomheder Frit cash flow (FCF) Fremmedfinansering: Afdrag på langfristet gæld Øvrige langfristede gældsforpligtelser, betalt Forøgelse af gæld til kreditinstitutter Netto renteudbetalinger efter skat Køb af værdipapirer Salg af værdipapirer Rentebærende gæld i tilkøbte virksomheder Stigning i finansielle aktiver (likvider) Egenkapitalfinansiering: Køb af egne aktier Salg af egne aktier Samlet finansieringsstrøm NETTO RENTEBETALINGER. Renteindbetalinger og renteudbetalinger klassificeres som hovedregel under driftsafsnittet, men IAS 7 tillader også klassificering af disse poster under investerings- og finansieringsafsnittet i den officielle pengestrømsopgørelse. I den reformulerede pengestrømsopgørelse skal nettorentebetalinger (efter skat se nedenfor) klassificeres under finansieringsafsnittet. Korrektionen består i, at nettorenteudbetalinger (nettorenteindbetalinger) efter skat lægges til (fratrækkes) den rapporterede pengestrøm fra driften for at få en pengestrøm fra driften, der er uafhængig af den valgte kapitalstruktur. 4. SKAT PÅ NETTO RENTEUDBETALINGER. Betalinger vedrørende indkomstskat ( betalt skat ) skal ifølge IAS 7 som hovedregel klassificeres under driftsafsnittet. Det på trods af, at dele af indkomstskatten vedrører skat på renteindtægter eller er reduceret ved skattefordelen på renteomkostninger. Da pengestrømmen efter skat fra driften (C) skal adskilles fra pengestrømmen fra finansieringsaktiviteten efter skat, kræver det en allokering af den betalt skat til de to pengestrømme. 10

11 Nedenfor er beregnet Royal Unibrews netto finansielle udbetalinger efter skat for 2011 for at korrigere den rapporterede pengestrøm fra driften (beløb i t.kr.): Renteudbetalinger og lignende Renteindbetalinger og lignende Netto renteudbetalinger Skattefordel (25%) Netto renteudbetalinger efter skat Beløbet på t.kr. lægges til pengestrømmen fra driften i den reformulerede pengestrømsopgørelse og klassificeres i stedet som en finansieringsstrøm. 5. MODTAGNE UDBYTTER FRA ASSOCIEREDE VIRKSOMHEDER. Givet, at investeringer i associerede virksomheder dækker over investering i disse virksomheders drift er modtagne udbytter herfra pengestrømme fra driftsaktiviteten. Korrektionen består i at reklassificere de modtagne udbytter fra investeringsafsnittet og medtage beløbet under driftsafsnittet i den reformulerede pengestrømsopgørelse. 3 Royal Unibrew oplyser om udbytte fra datter- og associerede virksomheder på t.kr., der reklassificeres. 6. AKTIVEREDE RENTER. Gældende regler (IAS 23) kræver aktivering af renter af kapital, der er lånt til at finansiere fremstillingen af egenproducerede anlægsaktiver. De aktiverede renter er indeholdt i det pågældende aktivs kostpris i stedet for under renteomkostninger i resultatopgørelsen (omtalt i forrige kapitel). Beløbet er indeholdt i investeringsafsnittet i den officielle pengestrømopgørelse, fordi det opfattes som en del af investeringen i det producerede aktiv. Korrektionen består i at tillægge årets aktiverede renter til pengestrømmen fra investeringsaktivitet og medtage beløbet under finansieringsafsnittet i den reformulerede opgørelse. Royal Unibrew oplyser ikke om aktiverede renter, men se boks 3 for et eksempel. 7. EFFEKTER FRA KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER. Ved køb (salg) af virksomheder registreres den kontante anskaffelsessum (salgssum) for de tilkøbte (frasolgte) nettoaktiver eksklusive likvider i investeringsafsnittet i den officielle pengestrømopgørelse. Da den konsoliderede balance inkluderer (ekskluderer) aktiver og forpligtelser fra tilkøbte (frasolgte) virksomheder i løbet af året, indvirker 3 Bemærk, at denne korrektion indvirker ikke på størrelsen af det frie cash flow (FCF), hvorfor kan siges at være omsonst. 11

12 dette på beregningerne af det frie cash flow ud fra metode 1 og 2, fordi de indvirker på netto driftsaktiver (NDA) og netto finansielle forpligtelser (NFF). I tilfælde med køb (salg) af Boks 3 Aktiverede renter TDC. I 2004 rapporterede TDC aktiverede renter for året på 72 mio. kr. Dette beløb er er upassende inkluderet i investeringsafsnittet i den officielle pengestrømsopgørelse. Korrektionen består i at tillægge beløbet i hhv. investerings- og finansieringsafsnittet i den reformulerede pengestrømsopgørelse (se nedenfor). Reformuleret pengestrømsopgørelse Mio. kr Rapporteret pengestrøm fra driftsaktivitet Netto renteudbetalinger, efter skat Rapporteret pengestrøm fra investeringsaktivitet Årets aktiverede renter 72 Rentebærende gæld i tilkøbte virksomheder Frit cash flow Netto gældsfinansiering Provenue ved langsfristet lånoptagelse -55 Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Ændring i banklån -151 Ændring i minoritetsinteresser -14 Netto renteudbetalinger, efter skat 867 Rentebærende gæld i tilkøbte virksomheder 18 Årets aktiverede renter 72 Ændring i finansielle aktiver (likvider) Egenkapitalfinansiering Betalt udbytte Køb af egne aktier, netto Samlet finansieringsstrøm virksomheder består korrektionen i den reformulerede pengestrømopgørelse i at tillægge (fratrække) de overtagne finansielle forpligtelser i de tilkøbte (frasolgte) virksomheder til pengestrømmen fra investering samt pengestrømmen fra finansiering. Analysemæssigt svarer dette til, at de tilkøbte (frasolgte) virksomheder overtages (frasælges) på gældfri basis, og dele af finansieringen (provenuet) svarende til de overtagne (frasolgte) finansielle forpligtelser tilvejebringes (anvendes til nedbringelse af netto gældssætningen) gennem lånoptagelse. I Royal Unibrew er der i 2011 tilkøbt og frasolgt virksomheder, men noteoplysninger gør det ikke muligt at udrede, hvorvidt der er overtaget/frasolgt gæld i disse virksomheder, men se boks 2. for et eksempel på de nødvendige korrektioner. 12

13 8. IKKE-LIKVIDE TRANSAKTIONER. Nogle investerings- og finansieringstransaktioner involverer ikke kontanter. En bygning som erhverves ved, at virksomheden påtager sig et realkreditlån, er et eksempel på en transaktion, der ikke involverer kontanter. Sådanne transaktioner må ikke indregnes i den officielle pengestrømopgørelse, men skal oplyses i tilknytning til pengestrømopgørelsen. Ikke-likvide transaktioner indvirker på beregningerne af det frie cash flow ud fra metode 1 og 2, fordi de berører netto driftsaktiver (NDA) eller netto finansielle forpligtelser (NFF). Analysemæssigt svarer erhvervelsen af bygningen til, at virksomheden udstedte obligationer til tredjemand og anvendte provenuet til at købe bygningen kontant. Betragt følgende eksempler: Anskaffelse af aktiver enten ved påtagelse af direkte forbundne forpligtelser eller ved udstedelse af aktier. Hvis en virksomhed erhverver et aktiv og påtager sig en finansiel forpligtelse (f.eks. finansiel leasingkontrakt), registreres ingenting ved kontraktens indgåelse, men alene efterfølgende ydelser i form af renter og afdrag registreres i hhv. drifts- og finansieringsafsnittet i den officielle pengestrømopgørelse. I tilfælde af at erhvervelsen betales ved udstedelse af aktier, registreres kapitaludvidelsen ikke i finansieringsafsnittet i den officielle pengestrømopgørelse, men vil fremgå af den officielle egenkapitalopgørelse. Overtagelse af en virksomhed ved kapitaludvidelse. Som i tilfældet ovenfor registreres kapitaludvidelsen ikke i finansieringsafsnittet i den officielle pengestrømopgørelse, men vil fremgå af den officielle egenkapitalopgørelse. Konvertering af gæld til egenkapital. Gæld, der konverteres til egenkapital (eller omvendt), registreres ikke som betaling på et lån (i finansieringsafsnittet) i den officielle pengestrømsopgørelse, selvom det oprindelige låneprovenu blev registreret på tidspunktet for lånoptagelsen. Med andre ord får man ikke et samlet billede af virksomhedens investerings- og finansieringsaktivitet. I tilfælde med ikke-likvide transaktioner vil oplysninger herom i regnskabet dog muliggøre en rekonstruktion af de implicitte pengestrømme. For eksempler, se boks 4. Den reformulerede pengestrømsopgørelse for Royal Unibrew. Figur 5 sammenfatter de korrektioner, der kan komme på tale i den officielle pengestrømsopgørelse, mens figur 6 viser de korrektioner, som er foretaget for Royal Unibrew. De markerede 13

14 tal vedrører en af de otte korrektioner, der er beskrevet ovenfor. Royal Unibrews frie cash flow på t.kr. i den reformulerede pengestrømopgørelse adskiller sig fra de t.kr., som blev resultatet ud fra de hurtige metoder i begyndelsen af noten. Boks 4 Ikke-likvide transaktioner Erhvervelse af licenser og rettigheder - Genmab I 2000 erhvervede Genmab licenser og rettigheder for et samlet beløb på t.kr. I oplysninger til pengestrømsopgørelsen fremgår det, at disse licenser og rettigheder dels er erhvervet ved udstedelse af aktier ( t.kr.) dels ved påtagelse af en gældsforpligtelse ( t.kr.). I den reformulerede pengestrømsopgørelse indregnes t.kr. under investeringsafsnittet og under finansieringsafsnittet indregnes t.kr. og t.kr. under henholdsvis egenkapital- og netto gældsfinansiering. Gældskonvertering - Genmab I 2003 udstedte Genmab ordinære aktier til en pris på 52,50 kr. pr. aktie ved konvertering af gæld på t.kr. I den reformulerede pengestrømsopgørelse indregnes dette beløb under henholdsvis egenkapital - og netto gældsfinansiering. Rapporteret frit cash flow - Stigning i driftslikviditet 1 + Køb af finansielle aktiver 2 - Salg af finansielle aktiver 2 + Netto renteudbetalinger (efter skat) 3,4 + Årets aktiverede renter 6 + Rentebærende gæld i tilkøbte virksomheder 7 - Rentebærende gæld i frasolgte virksomheder 7 - Ikke-likviditetskrævende investeringer 8 = Frit cash flow Rapporteret pengestrøm fra finansieringsaktivet + Stigning i finansielle aktiver (overskydende likviditet) 1 + Køb af finansielle aktiver 2 - Salg af finansielle aktiver 2 + Netto renteudbetalinger (efter skat) 3,4 + Årets aktiverede renter 6 + Rentebærende gæld i tilkøbte virksomheder 7 - Rentebærende gæld i frasolgte virksomheder 7 - Ikke-likvid finansiering 8 = Samlet finansieringsstrøm Figur 5 Korrektioner til den officelle pengestrømsopgørelse. 14

15 Frit cash flow Rapporteret pengestrømme fra driftsaktiviteten Netto renteudbetalinger, efter skat (3) (4) Udbytte fra datter- og associerede virksomheder (5) Rapporteret pengestrømme fra investeringsaktiviteten Udbytte fra datter- og associerede virksomheder (5) Investering i driftslikviditet (1) Frit cash flow Finansieringsstrømme til fordringshavere: Netto gældsfinansiering: Afdrag på langfristede gældsforpligtelser Ændring i kortfristede kreditinstitutter Netto renteudbetalinger, efter skat (3) (4) Ændring i finansielle aktiver (overskydende likviditet) (1) Egenkapitalfinansiering: Betalt udbytte til aktionærer Køb af egne aktier Samlede finansieringsstrømme Figur 6 Reformuleret pengestrømsopgørelse for Royal Unibrew, 2011 Dette vil ofte ske (og ofte er forskellen meget større) på grund af manglende oplysninger, og det er normalt ikke muligt for den eksterne analytiker præcist at afstemme pengestrømsopgørelsen i forhold til resultatopgørelse og balance. Mulige årsager til forskelle i beregninger kan være: Andre tilgodehavender og anden gæld kan ikke præcist klassificeres i poster vedrørende drift og finansiering. Specielt poster som tilgodehavende- og skyldige renter (finansieringsposter) kan ikke skilles ud fra driftsposter i disse andre -kategorier. 15

16 Detaljerede oplysninger for specielt korrektion 8 er ikke til stede. Tilstedeværelsen af udenlandske dattervirksomheder kan medføre omregning af balanceposter til primo- og ultimokurser, mens pengestrømme omregnes til gennemsnitskurser. Dette resulterer i en forskel mellem ændringer i beløbene i balancen og det tilsvarende beløb i pengestrømsopgørelsen. Hvis forskellen i beregningen af det frie cash flow er beskeden, kan den ignoreres, men er forskellen væsentlig, bør analytiker grave dybere, rette henvendelse til virksomheden eller give kvalificerede skøn. Afstemningen mellem de to metoder er ikke kun relevant med henblik på at få et støjfrit beløb for det frie cash flow. Enhver forkert klassifikation af driftsaktiver og driftsforpligtelser, finansielle aktiver og finansielle forpligtelser berører også beregningen af afkastet på driften (ROIC) samt netto finansielle omkostninger i procent, r. Derfor tjener øvelsen i beregning af det frie cash flow ud fra de forskellige metoder som et validitetstjek på analysen af resultatopgørelsen og balancen. Sammenfatning Den eksterne analytiker bruger pengestrømsopgørelsen til at vurdere en virksomheds likviditetsskabende evne. Særlig opmærksomhed er rettet imod det frie cash flow (FCF), fordi det er nødvendigt for at imødekomme fremtidige likviditets- og finansieringsbehov. Desuden er prognose af frie cash flow nødvendigt, hvis aktieanalytikeren gør brug af den cash flow-baserede vurderingsmodel. Gennemgangen af klassificeringsproblemer i dette kapitel tjente det formål at gøre opmærksom på, at den officielle pengestrømsopgørelse er baseret på forudsætninger, definitioner og (delvise arbitrære) regnskabsregler. Kendskab til disse forudsætninger og regler giver analytiker mulighed for at foretage korrektioner, der fjerner støjelementerne i de rapporterede pengestrømme. Men er resultatopgørelsen og balancen reformuleret hensigtsmæssigt, kan det frie cash flow umiddelbart beregnes ud fra metode 1 og 2 som vist først i kapitlet. Som det vil fremgå senere i bogen om udarbejdelse af proforma-regnskaber, involverer budgettering af det frie cash flow kun én simpel beregning, når først de (reformulerede) resultatopgørelser og balancer er budgetteret. Det er dog vanskeligt at forestille sig budgettering af frie cash flow uden at gøre sig forestillinger om, hvordan fremtidigt salg, rentabilitet og investeringer vil blive rapporteret i resultatopgørelsen og 16

17 balancen. Derfor danner budgetteringen af disse opgørelser grundlag for budgettering af det frie cash flow. Og er såvel resultatopgørelsen som balancen i et reformuleret format, dropper det frie cash flow med det samme automatisk ud. 17

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 6 Med løsninger Øvelse 1 En virksomhed, hvis aktier handles til tre gange deres bogførte værdi den 31. december 2009 har følgende finansielle opgørelser (beløb i mio. kr.): Balance

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK

HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK 2842011 HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET HD 2. DEL, FINANSIERING 8. SEM. HD AFHANDLING (F) VEJLEDER: PALLE NIERHOFF FORFATTER: ANNE WETKE BRASK VÆRDIANSÆTTELSE AF Forår 2011 1 Indhold Bilag 1 Reformulering

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note

Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note Virksomhedsaktiviteter og finansielle opgørelser en note En virksomheds fundamentale værdi kan defineres som den diskonterede værdi af de kontantbeløb, der kan tages ud af virksomheden over dens forventede

Læs mere

Bilag nr. 1 Reformuleret Egenkapitalopgørelse

Bilag nr. 1 Reformuleret Egenkapitalopgørelse Bilag nr. 1 Reformuleret Egenkapitalopgørelse Reformuleret Egenkapitalsopgørelse 2007 Egenkapital primo 7771 Betalt udbytte -775 I alt 6996 Ændringer fra totalindkomsten Årets resultat 765 Valutareguelring

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Pengestrømsopgørelser

Pengestrømsopgørelser Pengestrømsopgørelser Indledning Pengestrømsopgørelse er frivilligt for klasse B-virksomheder. Ikke desto mindre er den ofte en bestanddel af årsrapporten for klasse B-virksomheder. Udarbejdelse og præsentation

Læs mere

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl

BILAGSOVERSIGT. Forfatter: Morten Greve Vejleder: Claus Juhl BILAGSOVERSIGT Til afhandlingen strategisk analyse og værdiansættelse af Bang & Olufsen A/S på HD Finansiering, 8. semester ved Aarhus Universitet, Institut for økonomi. Forfatter: Morten Greve Vejleder:

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1 Aktierne i Royal Unibrew lukkede i kurs 280 den 31. december 2015 svarende til en markedsværdi af egenkapitalen på 15.066 mio. kr. PSE rapporterede en netto

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi

Byggeøkonomuddannelsen. Overordnet virksomhedsøkonomi. Dagens emner/disposition. Introduktion til overordnet virksomhedsøkonomi Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed:

ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger. Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: ØVELSER TIL KAPITEL 8 Med løsninger Øvelse 1 Nedenstående spørgsmål vedrører den samme virksomhed: a) En virksomhed budgetteres at vill opnå en egenkapitalforrentning (ROE) på 16 pct. i 2010 ud fra en

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27

29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 29.11.2008 DA Den Europæiske Unions Tidende L 320/27 IAS 7 Pengestrømsopgørelsen FORMÅL Information om virksomhedens pengestrømme giver regnskabsbrugeren et grundlag for vurdering af virksomhedens evne

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012.

Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang. 4. udgave 2012. s. 63 Rettelsesblad til Regnskabsanalyse og værdiansættelse en praktisk tilgang 4. udgave 2012. 2012E 2013E 2014E 2015E DO 187,00 200,09 214,10 229,08 NDA 1.214,45 1.229,46 1.390,42 1.487,75 NDA 2013 skal

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Delårsrapport kvartal 2016

Delårsrapport kvartal 2016 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2016 Resultat før skat blev i 3. kvartal 204 mio. kr. og for årets første 9 måneder et underskud på 243 mio. kr. I halvårsregnskabet blev IC2-flåden og 5 IC4-togsæt nedskrevet

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger

ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger ØVELSER TIL KAPITEL 2 Med løsninger Øvelse 1. I begyndelsen af 2008 blev aktierne i Royal Unibrew handlet til kurs 534 per aktie. Aktien lukkede i december 2008 i kurs 118,5. Royal Unibrew udbetalte en

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2010. Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2010 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for poul due jensen s fond 1. januar - 31. december Note 2010 2009 Administrationsomkostninger 1 (4) (3) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2011 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport for 3. kvartal Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2010 2 Metroens takstindtægter 589.095 427.289 466.855 310.343 601.085 601.085 2 Metroens driftsindtægter 189.972 128.911

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond

Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Årsregnskab 2011 Poul Due Jensen s Fond Resultatopgørelse for Poul Due Jensen's Fond 1. januar - 31. december 2011 Note 2011 2010 Administrationsomkostninger 1 (9) (4) Indtægter af kapitalandele i dattervirksomheder

Læs mere

1. Ændrede hoved- og nøgletal

1. Ændrede hoved- og nøgletal 1. Ændrede hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2004 2003 2002 2001 2000 Resultat af udlejning... 683 857 1.083 2.038 843 Avance ved salg af lejligheder... 6.792 7.676 7.352 5.943 3.206 Administrationsomkostninger...

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet

Kvartalsrapport pr. 30. september 2016 Metroselskabet Bilag K26-02-03 Kvartalsmøde nr. 26 9. december Kvartalsrapport pr. 30. september Metroselskabet MS-X-KVT03-16-0015 Resultatopgørelse Note 2015 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 742.686 536.204 580.229

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2017 Metroselskabet. Bilag K Kvartalsmøde nr juni 2017 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K27-02-03 Kvartalsmøde nr. 27 16. juni Resultatopgørelse Note 2016 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 883.280 201.505 215.431 196.385 766.900 820.500

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 9-2010 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS

Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005. TDC aflægger regnskab efter IFRS Til Fondsbørserne i 28. april 2005 København og New York Meddelelse 8/2005 TDC aflægger regnskab efter IFRS København, den 28. april, 2005 TDC ændrer regnskabspraksis i overensstemmelse med kravene i de

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere