Lokalplan Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG"

Transkript

1 Lokalplan Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens baggrund 5 Lokalplanens formål 5 Lokalplanens indhold 6 Forhold til anden planlægning 6 1. Regionsplanlægning/Landsplandirektiv 6 2. Kommuneplanlægning 6 3. Trafikplanlægning 7 4. Naturbeskyttelse 7 5. Forsyningsforhold 7 6. Regnvand og drænforhold 7 7. Jordforurening, kemikalier og affald 7 8. Arkæologiske interesser 8 9. Støj Miljøvurdering 9 Frist for fremsendelse af indsigelser og ændringsforslag 10 Endelig vedtagelse 10 Lokalplanens midlertidige retsvirkning 12 Lokalplanens retsvirkninger 12 Bestemmelser 13 1 Lokalplanens formål 13 2 Lokalplanens område og zoneforhold 13 3 Områdets anvendelse 13 2

3 4 Udstykning og matrikulære forhold 14 5 Bebyggelsens omfang og placering 14 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 14 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 15 8 Antenner og ledningsanlæg 16 9 Ubebyggede arealer og beplantning mv Tekniske anlæg og forsyningsforhold Grundejerforening Forudsætning for ibrugtagelse af ny bebyggelse Ophævelse af servitutter og lokalplaner Lokalplanens retsvirkninger 17 Vedtagelsespåtegning 18 Bilag 19 Kortbilag 01 - Lokalplanområde 19 Kortbilag 02 - Byggefelter 21 Kortbilag 03 - Parkering- og adgangsforhold 22 Bilag A - Miljøscreening 23 3

4 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Placering og udformning af bebyggelsen samt materialer Bevaring af bygninger og landskabstræk Sikring af friarealer Fællesanlæg Ifølge Lov om planlægning skal der udarbejdes en lokalplan, inden et større byggeri eller anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Hensigten er at sikre en sammenhæng i planlægningen. Desuden skal der udarbejdes lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Herudover kan kommunalbestyrelsen altid fastlægge nærmere bestemmelser for et område i en lokalplan. Alle har mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag, og Kommunalbestyrelsen skal tage stilling hertil, inden planen kan vedtages endeligt. Redegørelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanredegørelsen er en beskrivelse af de eksisterende forhold, formået med lokalplanen og dennes indhold samt de forventede virkninger. Redegørelsen indeholder desuden en beskrivelse af lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanredegørelsen er en orientering til grundejere, lejere og andre interesserede borgere. 4

5 Billede 1 Luftfoto af lokalplanområdet Lokalplanområdet Lokalplanområdet er beliggende i bymidten af Bogense. Området afgrænses mod nordvest af Bo- og aktivitetscenteret Bognæs, mod øst af Enggade og støder mod syd op til campingpladsen Bogense Strandcamping. Lokalplanens baggrund Lokalplanens formål Bogense Boligforening har købt arealet som udgør lokalplanområdet fra campingpladsen med henblik på at supplere foreningens byggeri, Bag Bognæs 1, med endnu en afdeling, Bag Bognæs 2, indeholdende 24 nye almene familieboliger i et plan. Lokalplanområdet ønskes således anvendt til boligformål. Lokalplanen har til formål at muliggøre, at området kan anvendes til boligformål og fastsætte bestemmelser vedrørende udstykning området til åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse. 5

6 Lokalplanens indhold Anvendelse Området Bag Bognæs 2 skal anvendes til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse. Bebyggelse og anlæg Lokalplanen fastlægger materialer og farver som er i harmoni med de eksisterende bygninger og omgivelser. Grønne områder Der udlægges friarealer som haveanlæg indenfor lokalplansområdet. Veje og parkering Lokalplanen indeholder bestemmelser omkring vejadgang, parkering og overkørsler. Vejadgang fra Enggade bevares. Overkørselen kan flyttes, såfremt den fremtidige anvendelse af arealerne nødvendiggør dette. Nærværende lokalplan afløser rammelokalplan ; dog kun for det, i rammelokalplan , område beskrevet som Delområde II. Forhold til anden planlægning 1. Regionsplanlægning/Landsplandirektiv Området er omfattet af drikkevandsinteresser (OD). 2. Kommuneplanlægning Lokalplanområdet indgår i Nordfyns Kommuneplan Rammområde B15 Lokalplanområdet I kommuneplanen er området udlagt til bolig og campingformål. Bebyggelsesprocent er på maks. 40 og maks. 2 etager med udnyttet tagetage med en bygningshøjde på maks. 8,5 meter. 6

7 Der er ikke tale om nogen anvendelsesmæssig ændring for lokalplanområdet. Rammelokalplanen nr afløses af nærværende lokalplan for det område, der i rammelokalplan er beskrevet som Delområde II. 3. Trafikplanlægning Lokalplanområdet betjenes af eksisterende vejanlæg uden ændringer hertil. 4. Naturbeskyttelse Lokalplanområdet ligger ikke indenfor naturbeskyttelsesområde. 5. Forsyningsforhold Spildevandsforsyning Området er tilkoblet spildevandsforsyningens kloak. Varmeforsyning Bag Bognæs er tilkoblet fjernvarme. Drikkevandsforsyning Forsyning sker fra Bogense Forsyningsselskab. El-forsyning Forsyning sker fra Energi Fyn. 6. Regnvand og drænforhold Området skal separatkloakeres. Regnvand skal bortledes til spildevandsforsyningens regnvandsledninger. 7. Jordforurening, kemikalier og affald Lokalplanområdet ligger i byzone og der er ingen konstaterede forureninger på området. Idet området er 7

8 byzone er det områdeklassificeret som et område, der kan være lettere forurenet jf. LBK nr af 04/12/2009, Bekendtgørelse af lov om forurenet jord, 50 a. I henhold til loven, skal arbejdet standses, hvis der i forbindelse med bygge- eller jordarbejde i øvrigt konstateres en ukendt forurening. Forureningen skal anmeldes til Nordfyns Kommune, og arbejdet må først genoptages fire uger efter, at regionen har modtaget underretning om den konstaterede forurening. 8. Arkæologiske interesser Hvis der ved anlægsarbejdet findes jordfaste fortidsminder, bo- og gravpladser, kulturlag eller lignende, skal arbejdet straks standses, og fundet skal anmeldes til Odense Bys Museer, jf. Museumslovens Støj Lokalplanområdet ligger ikke indenfor støjzone. 8

9 10. Miljøvurdering Ifølge lov om miljøvurdering af planer og programmer af 24. september 2009 skal planer som tilvejebringes af offentlige myndigheder vurderes (screenes) med henblik på at afdække behovet for en konkret miljøvurdering af den pågældende plan. Da planen ikke giver mulighed for etablering af anlæg, som er omfattet af lovens bilag 3 og 4 og i øvrigt ikke antages at få væsentlig indvirkning på miljøet, har Kommunalbestyrelsen vurderet, at der ikke skal foretages en egentlig miljøvurdering af planen. Resultatet af screeningen fremgår af bilag A i nærværende lokalplan. Klagevejledning til afgørelse om miljøvurdering Afgørelsen, om at der ikke skal foretages en miljøvurdering, kan påklages. Det er kun retslige spørgsmål der kan påklages. Klage skal indgives til: Natur- og Miljøklagenævnet inden 4 uger fra datoen for offentliggørelse at lokalplanforslaget, dette kan ske fra borger.dk eller virk.dk. (se hvordan pa Ønskes afgørelsen indbragt for domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra den offentliggjorte bekendtgørelse. 9

10 Frist for fremsendelse af indsigelser og ændringsforslag Endelig vedtagelse Offentliggørelse at dette lokalplanforslag er sket den 28. januar 2015 på Nordfyns Kommunes hjemmeside Samtidig med offentliggørelsen af forslaget, er der sendt skriftlig underretning til ejere af tilstødende ejendomme. Nar fristen på de 8 uger er udløbet, skal kommunalbestyrelsen igen behandle forslaget til lokalplanen. Borgernes eventuelle indsigelser og/eller ændringsforslag bliver taget med i denne behandling. Indsigelserne skal være begrundede. Er der ikke indkommet indsigelser, kan vedtagelsen tidligst ske 4 uger efter udløbet af indsigelsesfristen. Ved den endelige vedtagelse af planen kan kommunalbestyrelsen foretage ændringer af det offentliggjorte forslag som følge af de fremkomne indsigelser eller ændringsforslag. Hvis en ændring, efter kommunalbestyrelsens skøn, på væsentlig måde vil berøre andre end de, der ved indsigelse eller ændringsforslag har foranlediget ændringen foretaget, kan kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af planen ikke ske, før de pågældende er underrettet om ændringen, og har fået lejlighed til at fremsætte bemærkninger til spørgsmålet. Umiddelbart efter den endelige vedtagelse af lokalplanen foretager kommunalbestyrelsen offentlig bekendtgørelse herom efter regler, der er fastsat i Lov om Planlægning. Kommunalbestyrelsen orienterer desuden om den offentliggjorte bekendtgørelse til: 1. Ejere af ejendomme der er omfattet af planen. 10

11 2. Enhver der rettidigt har fremsat skriftlig indsigelse mod eller ændringsforslag til planforslaget. 3. Foreninger og myndigheder som nævnt i ovenstående afsnit. Billede 2 Haveanlæg i boligbebyggelsen 11

12 Lokalplanens midlertidige retsvirkning Lokalplanens retsvirkninger Indtil forslaget til lokalplantillægget er endeligt vedtaget, må de ejendomme, der er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af en endelig plan. Disse midlertidige retsvirkninger gælder indtil forslaget er endelig vedtaget, dog højest et år fra offentliggørelse af forslaget. Lokalplantillægget bortfalder, såfremt det ikke er endelig vedtaget inden et år fra offentliggørelse af forslaget. Lokalplanen afløser rammelokalplan nr Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen, må ejendomme, der er omfattet af planen i følge Planlovens 18, kun udstykkes, bebygges, eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg med videre, der er indeholdt i planen. Kommunalbestyrelsen kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, under forudsætning af, at det ikke ændrer den særlige karakter af det område, der søges skabt (eller fastholdt) ved lokalplanen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af planen. Såfremt forhold ikke er reguleret i lokalplanen, gælder de almindelige bebyggelsesregulerende bestemmelser i Byggeog Planloven. 12

13 Bestemmelser I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 587, af 27.maj 2013) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område: 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål at - fastsætte rammerne for delområdet Bag Bognæs således, at dette kan anvendes til boligformål i form af åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse - bebyggelse og anlæg udformes på en sådan måde, at der skabes en harmonisk helhed og indpasning i lokalområdet 2 Lokalplanens område og zoneforhold 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter følgende matrikel nr.: Del af matrikel nr. 3ar af Bogense Strand, Bogense Jorder. 2.2 Lokalplanområdet er beliggende i byzone. 3 Områdets anvendelse 3.1 Delområde Bag Bognæs må kun anvendes til boligformål i åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse. 3.2 Der kan indenfor lokalplanområdet opføres anlæg til områdets tekniske forsyninger, herunder energiforsyningsanlæg (som f.eks. solceller), fællesantenneanlæg, kloakpumpestation, regnvandsbassin mv. 3.3 Der må i området ikke foretages udendørs oplagring uden for indhegnede og afskærmede arealer / varegårde og lignende, samt henstilling af uindregistrerede køretøjer, lystbåde, campingvogne, trailere og lignende. 13

14 4 Udstykning og matrikulære forhold 4.1 Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag og omfatter matrikel nr. 3ar af Bogense Strand, Bogense Jorder 5 Bebyggelsens omfang og placering 5.1 Bebyggelsesprocenten må ikke overstige Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m over terræn (niveauplan), mål efter reglerne i byggelovgivningen. 5.3 Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttet tagetage. 5.4 Byggefelter er udlagt med en afstand på 2,5 meter til skel. 6 Bebyggelsens ydre fremtræden 6.1 Tagets vinkel med det vandrette plan skal være mellem 15 og 45 grader. Mindre bygningsdele kan udføres med lavere taghældning. 6.2 Tage med større hældning end 15 grader skal dækkes med røde teglsten eller udføres som glastag. Glastag kan udføres med integrerede solceller. Tage med lavere taghældning end 15 grader kan udføres med tagpap og/eller som grønt tag. 6.3 Facader skal fremstå med ydervægge i røde mursten. 6.4 Øvrige udvendige bygningssider må kun fremtræde i farver dannet af hvidt, sort eller jordfarver (okker, terra de sienna, umbra, engelsk rødt, dodenkop) eller disses sidstnævntes blanding mellem hvidt eller sort. 6.5 Mindre bygninger som udhuse, skure og overdækning kan udføres i andre materialer, så længe bebyggelsen fremstår som en samlet helhed. 14

15 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold Billede 3 Situationsplan 6.6 Tekniske bygningsdele som f.eks. ventilation, klimaanlæg og solceller mv. skal indeholdes i bygninger eller på anden måde bygges ind i eller være parallel med tagfladen, så bygningens arkitektur fremstår som en helhed. 6.7 Der må ikke anvendes blanke eller reflekterende tagmaterialer med et glanstal over 10 i henhold til prøvetagningsmetode DS/EN ISO 2813, Undtaget herfra er dog tagvinduer eller anlæg til anvendelse af solenergi. Ved anvendelse af tagpap skal farven være sort elle koksgrå. 6.8 Tekniske anlæg/installationer, ventilationsanlæg, køleaggregater mm. skal være indbygget eller afskærmet. Kun luftindtag, afkast og skorsten må fremstå synligt. 6.9 Der er mulighed for at opsætte solceller og solfanger i området. Solceller og solfangeranlæg skal nedfældes eller placeres parallelt med tagfladen på et stativ maks. 10 cm over tagfladen. Solfangeranlæg og solpaneler skal vare antirefleksbehandlet og give så lidt refleksion, som teknisk muligt på opsætningstidspunktet. 7.1 Adgang til delområdet skal ske fra Enggade. 7.2 Der skal etableres passende antal parkeringspladser (herunder også handicapparkering) i overensstemmelse med grundens udnyttelse og anvendelse. 15

16 8 Antenner og ledningsanlæg 8.1 Alle ledninger skal fremføres som jordkabler. 8.2 Paraboler må kun opsættes i tilknytning til bebyggelsen og må ikke have en overkant højere end 1,9 m over terræn. Paraboler må have en maksimal diameter på 1 m. 9 Ubebyggede arealer og beplantning mv. 9.1 Ubebyggede arealer skal være beplantede eller befæstet. 9.2 Al hegning og plankeværk må maksimalt have en højde på 1,8 meter. 9.3 Der må indenfor lokalplanområdet ikke plantes arter, som er opført på Miljøministeriets til enhver tid gældende liste over invasive arter. 9.4 Terrænregulering på mere end +/- 0,5 meter i forhold til eksisterende terræn må ikke finde sted. 10 Tekniske anlæg og forsyningsforhold 10.1 Indenfor området kan der etableres de nødvendige tekniske anlæg til områdets daglige forsyning Forsyningsselskabernes kasser og skabe skal have placering og farve, så de indgår som en integreret del af bebyggelsen. 11 Grundejerforening Ingen særlige bestemmelser. 12 Forudsætning for ibrugtagelse af ny bebyggelse 12.1 Ny bebyggelse i området skal være tilsluttet offentlig kloakforsyning. 16

17 12.2 Ny bebyggelse skal være tilsluttet vandforsyning fra kollektivt forsyningsselskab Der skal etableres passende antal parkeringspladser (herunder også handicapparkering) i overensstemmelse med grundens udnyttelse og anvendelse. 13 Ophævelse af servitutter og lokalplaner 13.1 Ved endelig vedtagelse af Lokalplan ophæves Rammelokalplan Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges, eller anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil Kommunalbestyrelsen kan ifølge Planlovens 19 dispensere fra bestemmelser i lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages, hvis der tilvejebringes en ny lokalplan. Dispensation kan kun ske efter en skriftlig orientering af naboerne m.fl., medmindre kommunalbestyrelsen skønner at dispensationen er af uvæsentlig betydning for de pågældende, jf. Planlovens 19 og

18 Vedtagelsespåtegning Forslag til lokalplan således vedtaget af Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den 27. januar 2015 Morten Andersen Borgmester Morten V. Pedersen Kommunaldirektør Forslaget til lokalplan er bekendtgjort den28. januar 2015 I henhold til 27 i Lov Om Planlægning vedtages foranstående lokalplan endeligt. Nordfyns Kommunalbestyrelse, Bogense den Morten Andersen Borgmester Morten V. Pedersen Kommunaldirektør Den endeligt vedtagne lokalplan er offentligt bekendtgjort den 18

19 Bilag Kortbilag 01 - Lokalplanområde 19

20 Kortbilag 02 - Byggefelt 20

21 Kortbilag 03 Parkerings- og adgangsforhold 21

22 22

23 23

24 Kommunalbestyrelsen har den 27. januar 2015 vedtaget at fremlægge Forslag til lokalplan Lokalplanforslaget fremlægges til debat i 8 uger, for at borgerne kan komme med kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til forslaget. Ud fra de indkomne bemærkninger beslutter Kommunalbestyrelsen, om der skal ændres i lokalplanforslaget, når det vedtages endeligt. Forslag til Lokalplan er offentliggjort fra den 28. januar 2015 til den 25. marts Kommentarer, ændringsforslag eller indsigelser til lokalplanen skal senest den 25. marts 2015 sendes til: Nordfyns Kommune, Rådhuspladsen 2, 5450 Otterup eller mailes til: mærket lokalplan Yderligere oplysninger om forslaget kan fås i Teknik og Miljø tlf.:

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer

Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer Herved bekendtgøres lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer, jf. lovbekendtgørelse nr. 845 af 13. november

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN

FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN FORNYELSE AF PLANLÆGNINGEN Kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Fornyelse af planlægningen - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Afsluttende Rapport juni 2006 Udgivet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager

Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Miljøgodkendelse til Svineproduktion på Stokkebækvej 12 5874 Hesselager Godkendelsen omfatter: Udvidelse af svineproduktion Adresse: Stokkebækvej 12, 5874 Hesselager Godkendelsen er meddelt til: Holmskovgaard

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

Forhold til anden planlægning

Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Redegørelse - Forhold til anden planlægning Landsplanredegørelsen Landsplanredegørelse 2009 er stadig under udarbejdelse. Det er derfor Landsplanredegørelse 2006 der er gældende

Læs mere

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil

Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Skal du bygge? Enfamiliehuse og sommerhuse samt om- og tilbygning hertil Kære borger Vi har lavet en vejledning, så du kan se, hvilke bestemmelser og ansøgningsprocedurer der gælder, når du skal bygge

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring

Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillæg til miljøgodkendelse af Samsø Syltefabrik A/S og Peder Kremmer Jensen, samt afgørelse om ikke-vvm pligt af ansøgt ændring Tillægget vedrører: Ændring i tilladt ph af det udspredte spildevand til

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement 2010 Forord Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelser for, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuse og

Læs mere

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008

Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave marts 2008 Vejledning til kommunerne om byggesagsbehandling af tilgængelighedsbestemmelser 2. udgave Marts 2008

Læs mere

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse

Den statslige interesse i grundvandsbeskyttelse NOTAT Statslig udmelding til vandplanernes retningslinjer 40 og 41 i forhold til byudvikling og anden ændret arealanvendelse i Områder med Særlige Drikkevandsinteresser (OSD) og indvindingsoplande Naturstyrelsen

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere