Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bestyrelsesmøde den 19. juni 2013 Udskrift af beslutningsprotokol"

Transkript

1 Bestyrelsesmøde den 19. juni 20 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 11- Til orientering/efterretning 12- Regnskab for 1. kvartal 20 - Reno Djurs likviditet Anlægsbudget for deponeringsanlæggets etape III 15- Kend din kunde 16- De kommunale affaldsplaner og ministerens ressourcestregi 17- Etablering af skoletjeneste 18- Evt. Afbud: Tom Bytoft

2 2 Sag nr. 11- Til orientering/efterretning Vedlagte bilag: Bilag 1: Not med orienterings- og efterretningssager Der foreligger not med orienterings- og efterretningssager. Notet toges til efterretning med følgende bemærkninger: - Interessentkommunerne tilskrives med opfordring til respons på beslutningerne om opkrævning af garantiprovision. - Der udarbejdes høringssvar til forslaget om samle godkendelses og tilsynskompetence vedrørende deponeringsanlæg.

3 3 Sag nr. 12- Regnskab for 1. kvartal 20 Vedlagte bilag: Bilag 2.1: Resumé af regnskab for 1. kvartal 20 Resumé: Der foreligger regnskab for 1. kvartal 20. Der foreligger regnskab for perioden 1. januar 31. marts 20 for Reno Djurs I/S Basisydelser Dagrenovion Genbrugsstioner Tømningsordning for bundfældningstanke Kvartalsregnskabet, som direktionen anser for tilfredsstillende, giver ikke anledning til særlige bemærkninger eller korrigerende handlinger. regnskabet for 1. kvartal 20 tages til efterretning. Indstillingen fulgtes.

4 4 Sag nr. - Reno Djurs likviditet Resumé: Anlægsaktiviteter i perioden vil resultere i et behov for optage lån på ca. 20 mio. kr. i Reno Djurs har planlagt en række anlægsinvesteringer i perioden De pågældende anlægsinvesteringer udgøres af følgende: Anlæg Etableringsår Estim. pris (mio. kr.) Nyt komposteringsanlæg i Glved 20 8 Ny genbrugsstion ved Feldballe 2014? 15 Udskiftning af sækkestiver Deponeringsanlæggets etape III Alle Reno Djurs økonomi er sund. Driften balancerer, og soliditetsgraden på 78 er meget tilfredsstillende. I øjeblikket har Reno Djurs et likviditetsoverskud på mio. kr.. Det langsigtede likviditetsbudget baseret på forventede indtægter og omkostninger ser ud som følger: , , ,00 Forecast likviditet Djurslands Bank Langfristet gæld i alt netto, realiseret , ,00 0, , ,00 De forventede anlægsomkostninger på 73 mio. kr. vil kun delvist kunne optages af Reno Djurs likviditet. Der vil baseret på nuværende antagelser - være behov for optage et anlægslån pr. medio 2015 i størrelsesordenen 20 mio. kr. Optagelse af lån skal godkendes af interessenterne, jf. vedtægtens 11. Anmodning om godkendelse af lånoptagelse forventes fremlagt for bestyrelsen i god tid inden lånebehovet opstår (forventeligt i 2014). redegørelsen om Reno Djurs likviditet i perioden tages til efterretning. Indstillingen fulgtes.

5 5 Sag nr. 14- Anlægsbudget for deponeringsanlæggets etape III Vedlagte bilag: Bilag 14: Not: Deponeringsanlæggets etape III Resumé: Der anmodes om principgodkendelse af et anlægsbudget på 38 mio. kr. til etablering af 1. deletape af deponeringsanlæggets etape III samt bevilling på 1 mio. kr. til igangsættelse af detailprojektering. Bestyrelsen for Reno Djurs I/S besluttede på møde den 7. december 2011 igangsætte udarbejdelsen af et projektforslag og en myndighedspakke til Norddjurs Kommune som grundlag for etablering af en ny etape III på deponeringsanlægget. Administrionen har i et vedlagt not redegjort for sagens stade. Hovedpunkterne er følgende: Norddjurs Kommunes endelige godkendelse af projektet omftende ny lokalplan, VVM-godkendelse samt miljøgodkendelse - forventes foreligge primo Anlægsarbejder forventes kunne igangsættes medio 2014 efter forudgående udbud. Nye deponeringsenheder forventes kunne idriftsættes i Dette tidspunkt skal ses i sammenhæng med, restkapaciteten for visse affaldstyper på etape II vil være opbrugt i På den nye etape III A udgør det samlede volumen til deponeringsformål 3,5 mio. m 3. Heraf omfter 1. deletape et volumen på ca. 1 mio. m 3 (hvoraf ca m 3 vil kunne udnyttes, inden der vil blive behov for etablere 2. deletape). Anlægsbudgettet for 1. deletape af etape III estimeres udgøre 38 mio. kr.. Anlægsbudgettet vil først kunne verificeres efter udbud. Der er ikke foretaget selvstændige økonomiske henlæggelser til etableringen af etape III. Basisydelsen har imidlertid over årene opsparet en økonomisk overdækning på ca. 30 mio. kr.. Spørgsmålet om tillægge deponeringstaksterne en særskilt henlæggelse til investeringen i etape III vil blive taget op på ny i forbindelse med forslag til budget bestyrelsen principgodkender det estimerede anlægsbudget på 38 mio. kr. for etablering af 1. deletape af etape III, idet et endeligt anlægsbudget fremlægges for bestyrelsen efter afholdelse af udbud (forventeligt i 2014), samt der meddeles bevilling på 1 mio. kr. til detailprojektering og udbud, som finansieres over deponeringsanlæggets driftsbudget. Indstillingen fulgtes.

6 6 Sag nr. 15- Kend din kunde Resumé: Reno Djurs har deltaget i projektet Kend din kunde sammen med Dansk Affaldsforening og 5 øvrige affaldsselskaber. Projektet og dets resulter fremlægges. Reno Djurs har deltaget i projektet Kend din kunde sammen med Dansk Affaldsforening og 5 øvrige affaldsselskaber. Projektets formål er skabe indsigt i borgernes adfærd, behov og værdier samt skaffe viden om, hvad der kan motivere borgerne til optimere deres adfærd, når det handler om sortere affald. Analysen er gennemført af konsulentfirmaet DARE2 i samarbejde med Dansk Affaldsforenings sekretari og de deltagende affaldsselskaber. Som led i undersøgelsen er der gennemført - en lokal kvalitiv analyse hos Reno Djurs og de 5 øvrigt deltagende selskaber, samt - en landsdækkende kvantitiv analyse i regi af Dansk Affaldsforening. Den kvalitive analyse hos Reno Djurs bygger på 2 fokusgruppeinterviews á ca. 10 deltagere, 4 interviews hjemme hos 4 familier samt observioner og 20 interviews på 2 genbrugsstioner. Den landsdækkende kvantitive analyse bygger på en spørgeskemaundersøgelse ( spørgsmål) med ca respondenter. Undersøgelsen er finansieret af Dansk Affaldsforening ( kr.) og de deltagende affaldsselskaber (hver kr.). Kris Østergaard, partner i DARE2, vil på bestyrelsesmødet fremlægge projektet og dets resulter. projektet og dets resulter tages til efterretning. Indstillingen fulgtes.

7 7 Sag nr. 16- De kommunale affaldsplaner og ministerens ressourcestregi. Resumé: Administrionen fremlægger procesplan for de kommende kommunale affaldsplaner. Forslag til affaldsplan vil blive fremlagt i indeværende år med henblik på endelig vedtagelse primo Reno Djurs har gennem årene udarbejdet fire generioner af fælles affaldsplaner for interessenterne, nemlig i henholdsvis 1996, 2000, 2004 og Kravet om udarbejdelse af kommunale affaldsplaner fremgår af affaldsbekendtgørelsens kapitel 4 ( -18). De hidtidige affaldsplaner har været 4-årige; men med den nye affaldsbekendtgørelse udvides planlægskadencen til 6 år. De kommunale affaldsplaner skal gælde i 12 år og revideres hvert 6. år. Den første plan efter de nye regler skal dog efter overgangsbestemmelserne i affaldsbekendtgørelsens 107 kun gælde i 11 år og revideres efter 5 år (nemlig i 2018). Det fremgår endvidere af affaldsbekendtgørelsens, stk. 4, "den kommunale affaldshåndteringsplan skal udarbejdes med udgangspunkt i den nionale affaldshåndteringsplan, jf. lovens 46 c, og må ikke stride mod denne". Med henblik på sikre sammenhæng mellem ministerens varslede ressourcestregi og tidsfristen for udarbejdelse af de kommunale affaldsplaner blev den oprindelige tidsfrist for de kommunale affaldsplaner derfor udskudt med et år (fra 1. januar 20 til 1. januar 2014). Efterfølgende er ministerens ressourcestregi imidlertid udskudt i flere omgange og forventes først offentliggjort efter sommerferien 20. Miljøstyrelsen har tilkendegivet, ministeren som konsekvens heraf agter udskyde tidsfristen for affaldsplanerne endnu en gang. Rygterne siger, fristen vil blive uds til 1. oktober Som følge af de formelle godkendelsesprocedurer i kommunerne samt det forhold, affaldsplanerne skal i en obligorisk offentlige høring af 8 ugers varighed, stiler administrionen mod fremlægge forslag til affaldsplan for bestyrelsen i foråret udskydelsen af tidsfristen for de kommunale affaldsplaner tages til efterretning. Mads Nikolajsen stillede forslag om, affaldsplanen fremlægges i efteråret 20, foruds ressourcestregien fremlægges efter sommerferien 20. Den øvrige bestyrelse følger indstillingen.

8 8 Sag nr. 17- Etablering af skoletjeneste Vedlagte bilag: Bilag 17.1: Not udarbejdet af Vestforbrænding: Undervisning på genbrugsstioner og genbrugspladser m.v. Bilag 17.2: Not vedr. skoletjeneste Resumé: Mads Nikolajsen stiller forslag om etablering af en skoletjeneste. Mads Nikolajsen stiller forslag om, Reno Djurs etablerer en skoletjeneste, jf. mail af 4. juni 20: I forlængelse af drøftelser under eventuelt på sidste møde: Hvis vi skal afklare om/hvordan man kan udbygge informion og oplysningsarbejde for skoleelever og finde ambitionsniveauet herfor kan det være nyttigt : - beskrive hvad RenoDjurs allerede tilbyder i dag og i hvilket omfang det bliver brugt - få belyst hvad der tilbydes i andre selskaber og på hvilke vilkår og med hvilke omkostninger - få belyst hvad der er interesse for og mulighed for hos skolerne via kontakt eller en arbejdsgruppe med folk fra skoleverdenen og fra Renodjurs. Der foreligger fra direktionen et not med fakta og overvejelser. bestyrelsen tager stilling til spørgsmålet om en eventuel udvidelse af Reno Djurs skoleaktiviteter. Der fremlægges forslag til opskalering af skoletjenesten på næste møde, bl.a. med udgangspunkt i dialog med skoler og undervisningsinstitutioner.

9 9 Sag nr. 18- Evt. Intet under dette pkt. Underskrevet: Carsten Bech Flemming Hansen Mads Nikolajsen Kai Pedersen Jens Meilvang

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol

Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Bestyrelsesmøde den 15. maj 2014 Udskrift af beslutningsprotokol Dagsorden: 14-14 Regnskab for 1. kvartal 2014 15-14 Optagelse af anlægslån 16-14 Håndtering af shredderaffald nu og i fremtiden 17-14 Samarbejdsaftale

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Varmeværk, Energivej 4, 8500 Grenaa Dato: Torsdag den 26. juni 2014 Start kl.: 13:00 Slut kl.: 17:10 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft (A)

Læs mere

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud.

Tønder Kommune Kommunalbestyrelsen. Referat. Mødedato: 30. maj 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 19:00. og Christian Friis ved afbud. Refer Refer Mødedo: 30. maj 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 19:00 Fraværende: Flemming Gjelstrup og Christian Friis ved afbud. 30. maj 2013 Refer Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S

Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Referat af bestyrelsesmøde den 27. februar 2014 i Forsyning Helsingør Spildevand A/S og Vand A/S Dato: 27. februar 2014 Tidspunkt: 16.30 19.30 Sted: Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5, Helsingør I mødet

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende:

Referat. Mødedato: 24. oktober 2013. Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus. Starttidspunkt for møde: 15:00. Fraværende: Refer Refer Mødedo: 24. oktober 2013 Mødelokale: Mødelokale 121, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 24. oktober 2013 Refer Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør

Dato: 25. februar 2015 Tidspunkt: 14.45 17.30 Helsingør Renseanlæg, Færgevej 5 i Helsingør Referat af bestyrelsesmøde den 25. februar 2015 i Forsyning Helsingør A/S, Forsyning Helsingør Service A/S, Forsyning Helsingør Varme A/S, Forsyning Helsingør Affald A/S og Forsyning Helsingør Elnet A/S

Læs mere

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen

Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Struer Byråd Referat Møde 29. juni 2010 kl. 19:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: Hans Østergaard Mødet hævet kl.: 21.55 Pkt. Tekst Side 102 Lyngs Idrætsefterskole 1 103 Sprogcenterrådet 2 104 Reorganisering

Læs mere

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen

Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 7. april 2014 kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Jens Henrik W. Thulesen Dahl, Leif Wilson Laustsen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...2

Læs mere

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 25. maj 2007 /LINFRA Refer af mødet i Regionsrådet onsdag den 23. maj 2007 kl. 14:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00

Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Gribvand Spildevand A/S Bestyrelse 6. marts 2013 Referat af Bestyrelsesmøde d. 26. februar 2013 Mødedato / sted: 26. februar 2013 / Gribvand Spildevand A/S, Holtvej 18C kl. 16:00-19:00 Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine

åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine åben møde for Økonomiudvalgets møde den 03. oktober 2012 kl. 15:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 225. Endelig vedtagelse af planlægning for halbyggeri m.v. ved Blære Skole 442 226. Meddelelser

Læs mere

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen

Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Økonomi- og Erhvervsudvalg Referat Møde 11. november 2008 kl. 08:00 i Byrådssalen Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 12.00 Pkt. Tekst Side 204 Møde med Handelsstandsforeningens bestyrelse 248 205

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012. Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. januar 2012 Kl. 15:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsordenen...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Resumé af møde mellem

Læs mere

Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd

Beslutningsgrundlag. 10. marts 2010. Deponiselskabet Region Syddanmark Vest I/S Deponi Syd Beslutningsgrundlag Indledning og resume Tekniske forhold Driftsmæssige forhold Juridiske og aftalemæssige forhold Økonomiske forhold og forudsætninger 10. marts 2010 1 Deponiselskabet Region Syddanmark

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 06.05.2009 kl. 16:00 Mødested: Byrådssalen, Kerteminde rådhus Tilgår pressen side 2 Kaare Jørgensen deltog ikke i punkt 214-222 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Referat. af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg Region Midtjylland Regionssekretariet Viborg, den 7. marts 2008 /ELSGRE Refer af mødet i Forretningsudvalget 4. marts 2008 kl. 10:00 i Regionsrådssalen, Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, 8800 Viborg

Læs mere

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen

UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen UNDERVISNINGSMINISTERIET 20. februar 2004 Redegørelse til statsrevisorerne i sagen om Undervisningsministeriets tilsyn med Luftfartsskolen Statsrevisorerne har i brev af 21. oktober 2003 fremsendt rigsrevisors

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10. 16. december 2014 1859 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 16. december 2014, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende:

Læs mere

Referat af møde i Økonomiudvalget

Referat af møde i Økonomiudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Økonomiudvalget Referat åben Mødedato 10. juni 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 17.50 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. oktober 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:15-11:00 Mikael Klitgaard, Formand (V) Jens Arne Hedegaard (V) Arne M. Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR

Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til bestyrelsesmøde i CTR Centralkommunernes Transmissionsselskab «Titel» «Navn» «Firma» «Adresse» «Post» «By» 25. november 2014 J.nr.: 200202/75379 ITM/ck Efter aftale med formanden for CTRs bestyrelse indkaldes der herved til

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat Økonomiudvalget tirsdag den 16. marts 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU- Udarbejdelse af åbne postlister...4

Læs mere

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02.

DAGSORDEN. H:\Dias\Offentlig struktur\norddjurs Kommune\Sammenlægningsudvalg\Dagsordener\Møde nr. 02 den 25. januar 2006\Dagsorden 02. Norddjurs Kommune Sammenlægningsudvalget DAGSORDEN Møde nr : 02 Sted : Rådhuset Grenaa Den : 25. januar 2006 Start kl. : 17.00 Slut kl. 18.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Niels Erik Iversen (A) x

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

Hedensted Kommune. Udvalget for Politisk Koordination og Økonomi. Referat med åbne punkter. Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Referat med åbne punkter Mødetidspunkt: Kl. 09:00 Mødested: Munkebjerg Hotel, Munkebjergvej 125, 7100 Vejle Deltagere:, Henrik Alleslev, Hans Kristian Bundgaard- Skibby, Hans Henrik Rolskov, Kim Hagsten

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 Referat af bestyrelsesmøde nr. 23 i Rudersdal Forsyning A/S den 15. juni 2015 kl. 16.00 på Skovlytoften 27 På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen Birgitte Schjerning Povlsen

Læs mere