Økonomiudvalget REFERAT

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget REFERAT"

Transkript

1 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl efter behandlingen af pkt. 26 Bemærkninger:

2 Økonomiudvalget, Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 25. Kommunekredits vedtægter Haderslev Andels Boligforening, afdeling 11, Fjordagerring låneoptagelse og huslejeforhøjelse i forbindelse med renovering af køkkener og nedrivning af vægge Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2006 til Låneoptagelse som følge af regnskabsresultatet for Anlægsbevillinger til udvendig bygningsvedligeholdelse i LUKKET DAGSORDEN 30. Renovering af kajstrækning foran NY HANSBORG. Forlængelse Laurids Skausgade 12, Haderslev - Lokaleanvendelse Planlægningsopgave... 45

3 Økonomiudvalget, Side Kommunekredits vedtægter J.nr.: ÅBEN SAG Sagsfremstilling Til Økonomiudvalgets orientering fremsendes hoslagt Kommunekredits reviderede vedtægter. Folketinget har den 27. april 2006 vedtaget en ny lov for Kommunekredit, derfor de ændrede vedtægter. Bilag Vedtægter (284155) Indstilling Intern Service indstiller, at Økonomiudvalget tager de reviderede vedtægter for Kommunekredit til efterretning. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Godkendt. 26. Haderslev Andels Boligforening, afdeling 11, Fjordagerring låneoptagelse og huslejeforhøjelse i forbindelse med renovering af køkkener og nedrivning af vægge. J.nr.: ÅBEN SAG Sagsfremstilling Ansøgning fra Haderslev Andels Boligforening om godkendelse af en huslejestigning på ca. 600 kr. pr. måned pr. lejlighed samt optagelse af et realkreditlån på ca kr. Økonomiske forhold På Fjordagerring er der i dag 16 husstande, der modtager boligstøtte. 12 modtager boligydelse til pensionister, og 4 modtager ydelse som boligsikring. Med den nuværende husleje er boligydelsen til en enlig pensionist ca kr. mdl. Efter huslejestigning vil den være på ca kr. For et pensionistægtepar er boligydelsen nu ca. 654 kr. og efter en huslejestigning på kr. månedlig.

4 Økonomiudvalget, Side 40 For en lønmodtager med børn er den nuværende boligsikring på ca kr. Efter stigningen er den på kr. månedlig. Udgiften til boligydelse er nu på kr. Efter huslejestigning udgør den kr., altså en stigning i boligydelse på kr. Udgiften til boligsikring er nu på kr. Efter huslejestigning på kr. Boligydelse refunderes af staten med 75%, hvorefter den kommunale merudgift vil være på kr. årligt. Boligsikring refunderes af staten med 50%, hvorefter den kommuale merudgift vil være på kr. årligt. I alt en ekstra udgift på kr. Juridiske aspekter I henhold til 29 i bek. af lov om almene boliger samt støttede private andelsboliger m. v. kan udstedelse af pantebreve, herunder i forbindelse med konvertering eller omprioritering i en ejendom, der tilhører en almen boligorganisation, kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalg og Byråd Tovholder/informationsansvarlig Flemming Fogtmann, Byrådssekretariatet Indstilling Byrådssekretariatet indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at huslejeforhøjelse og låneoptagelse godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Gunnar Nielsen Anbefales. 27. Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2006 til 2007 J.nr.: ÅBEN SAG Sagsfremstilling De uforbrugte/merforbrugte rådighedsbeløb på anlæg i 2006, der ønskes overført til brug i 2007, er opgjort for Gammel Haderslev og for Gammel Vojens. Der er ikke behov for overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra Gammel Gram. Økonomiske forhold Gammel Haderslev Gammel Vojens 46,320 mio. kr. 5,626 mio. kr.

5 Økonomiudvalget, Side 41 I alt overføres Heraf overføres lånoptagelse vedr. Sammenlægningsudvalget I alt netto til Ny Haderslev 2007 således:. 51,946 mio.kr. 5,568 mio.kr. 46,398 mio. kr. fordelt pr. udvalg 1000 kr Udvalget for Teknik & Miljø Brugerfinansieret 6,975 Skattefinansieret 17,871 Udvalget for Erhverv & Kultur 3,524 Udvalget for Børn & Familie 4,919 Arbejdsmarkedsudvalget 188 Økonomiudvalget* 18,469 Uforbrugte rådighedsbeløb i alt 51,946 Lånoptagelse til - 5,568 sammenlægningsudvalget I alt netto til ,398 *Heraf overføres til engangsinvesteringer ved Sammenlægningsudvalget på 9,769 mio. kr., der finansieres delvist af restdispensationen til lån på 5,568 mio. kr. Endvidere overføres restlåneoptagelse på 36,631 mio. kr. til regnskab 2006 bevillingsmæssigt fra 2006 til 2007, idet selve låneoptagelsen sker i Beløbet indeholder mulighed for at optage lån til betaling af ejendomsskatter vedr på 0,7 mio.kr. I bilag 1 fremgår uddybende materiale i form af oversigt og redegørelse over de uforbrugte/merforbrugte rådighedsbeløb pr. udvalg Bilag 2 viser lånerammeopgørelse. Det bemærkes at der tages forbehold for eventuelle korrektioner i forbindelse med den samlede regnskabsafslutning. Procedure

6 Økonomiudvalget, Side 42 Behandles i Økonomiudvalget den 14.februar 2007 Behandles i Byrådet den 22. februar 2007 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichef Jytte Knudtzen Bilag Bilag 1 uddybende bilag (284193) Bilag 2 Lånerammeopgørelse (284195) Indstilling Bevillingspåtegning: Der gives en tillægsbevilling på netto 51,946 mio. kr. i 2007 fordelt pr. stednr. som det fremgår af det uddybende materiale, finansieret af kassebeholdningen. Derudover gives en tillægsbevilling til låneoptagelse op funktion langfristet gæld 2007 på mio. kr. vedr. Gammel Haderslev og 0,352 vedr. Gammel Vojens der tilgår kassebeholdningen i I 2006 foretages en teknisk registrering vedr. Gammel Haderslev som aftalt med Kommunernes revision. Intern Service, Økonomiafdelingen, indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb og lån på netto 46,398 mio. kr. overføres fra at de bevillingsmæssige konsekvenser som beskrevet med kursiv godkendes Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. 28. Låneoptagelse som følge af regnskabsresultatet for 2006 J.nr.: ÅBEN SAG Sagsfremstilling Kommunen har i henhold til lånebekendtgørelsen mulighed for at optage lån til år 2006 indtil udgangen af marts måned Økonomiske forhold

7 Økonomiudvalget, Side 43 Regnskabsresultatet for Gram, Haderslev og Vojens sammenholdt med lånemulighederne jf. lånerammen giver følgende låneoptagelse til regnskab 2006 i mio. kr. Kommune Lånoptagelse Godkendt Manglende godkendelse Gram 0 0 Haderslev 36,631 31,000 5,631 Vojens 4,852 4, Regnskab Procedure Behandles i Økonomiudvalget den 14. februar 2007 Behandles i Byrådet den 22.februar 2007 Tovholder/informationsansvarlig Økonomichef Jytte Knudtzen Indstilling Intern Service, Økonomiafdelingen, indstiller til Økonomiudvalg og Byråd, at administrationen bemyndiges til at optage lån på 5,983 mio.kr. vedr Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. 29. Anlægsbevillinger til udvendig bygningsvedligeholdelse i 2007 J.nr.: ÅBEN SAG Sagsfremstilling På investeringsplanen for 2007 er der afsat 2 puljer på i alt kr ,- til udvendig bygningsvedligeholdelse. En pulje under Økonomiudvalget, sted nr , på kr ,- og en pulje under Udvalget for Børn og Familie, sted nr , på kr ,- kr. Puljen fra Udvalget for Børn og Familie er ved Økonomiudvalgets beslutning den 31. januar 2007 i særskilt sag overført til Økonomiudvalget. Dermed er samtlige midler til udvendig bygningsvedligeholdelse samlet på 2 anlægsprojekter under Økonomiudvalget i 2007.

8 Økonomiudvalget, Side 44 Sammenlægningsudvalget godkendte på sit møde den 12. december 2006 modellen for den fremtidige kommunale ejendomsadministration, der kan træde i kraft, når bygningsmassen og vedligeholdelsesstanden på de kommunale bygninger er registreret. Det forventes at foregå i løbet af 2007 og I overgangsfasen indtil kommunens bygninger er registreret, vil den udvendige bygningsvedligeholdelse ske som i 2006, hvor vedligeholdelsesmidlerne i Vojens og Nr. Rangstrup (Bevtoft) kommuner har været placeret i centrale puljer, mens midlerne i Haderslev og Gram kommuner samt Sønderjyllands amt har været placeret hos de enkelte institutioner. Der vil blive oprettet specifikke anlægskonti pr. driftsenhed til formålet. Til bygningerne i Vojens og Nr. Rangstrup (Bevtoft) vil der blive oprettet specifikke anlægspuljer. Det er aftalt, at der i 2007 søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til en akutpulje, sted nr. 650xxx, som dels anvendes til akutte vedligeholdelsesopgaver, dels til en påbegyndende registrering af kommunens bygningsmasse. Til begge aktiviteter afsættes kr. Akutpuljen finansieres af de samlede midler til udvendig bygningsvedligeholdelse. Der søges endvidere anlægsbevillinger til resten af midlerne til udvendig bygningsvedligeholdelse på i alt (15,282-1,500) = 13,782 mio. kr. fordelt med 4,569 mio. kr. til sted nr og med 9,213 mio. kr. til sted nr , finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i Konstruktionen har ganske vist negativ effekt på den mulige låneoptagelse, men hensynet til en ligelig behandling af de enkelte driftsenheder vurderes at vægte tungere end hensynet til fuld udnyttelse af lånemuligheden i 2007 på folkeskolernes andel af midlerne. I alt er der tale om en mindreindtægt på kr. på konto Langfristet gæld, der foreslås finansieret af Økonomiudvalgets udviklingspulje i Økonomiske forhold Bevilingspåtegning: Der ydes anlægsbevillinger med tilsvarende rådighedsbeløb til følgende sted numre: Anlægspulje - bygningsvedligeholdelse skoler kr Bygningsvedligeholdelse kr Akutpulje kr. Anlægsbevillinger i alt: kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på sted nr og sted nr på i alt kr., dvs. netto 0 kr. Der ydes en positiv tillægsbevilling til konto Langfristet gæld på kr., finansieret af en negativ tillægsbevilling på Økonomiudvalgets udviklingspulje kr, dvs netto 0 kr. Procedure Sagen behandles i Økonomiudvalget den 14. februar 2007 og i Byrådet den 22. februar 2007.

9 Økonomiudvalget, Side 45 Indstilling Teknik- og Miljøservice indstiller: at de bevillingsmæssige konsekvenser jf. bevillingspåtegningen ovenfor godkendes. Beslutning i Økonomiudvalget den Fraværende: Ingen Anbefales. LUKKET DAGSORDEN 30. Renovering af kajstrækning foran NY HANSBORG. Forlængelse. 31. Laurids Skausgade 12, Haderslev - Lokaleanvendelse 32. Planlægningsopgave

10 Økonomiudvalget, Side 46 Underskriftsside H.P. Geil Inger Fleischer Peter Chr. Jacobsen Holger Lauritzen Gunnar Nielsen Jens Chr. Gjesing Markvard Hovmøller Lone Ravn Søren Rishøj Jakobsen Karsten Sperling

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-02-2008 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:12 Afbud: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.35 under behandlingen af pkt. 332. Peter Chr.

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-03-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:25 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Gunnar Nielsen medvirkede ikke ved behandlingen

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 05-11-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:34 Afbud: H.P. Geil, Gunnar Nielsen, Markvard Hovmøller Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget,

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 15-10-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 15-10-2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 17-03-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:55 Afbud: Fraværende: Jens Chr. Gjesing og Peter Chr. Jacobsen forlod mødet kl. 19.12

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 06-08-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:23 Afbud: Jens Chr. Gjesing, Søren Rishøj Jakobsen, Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning.

Byrådet REFERAT. Spørgetid Til Byrådsmødet i maj var det modtaget et skriftligt spørgsmål vedrørende hate-crime / voksenmobning. REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-05-2007 Mødested: Hotel Vojens, Nørregade 2 A, 6500 Vojens Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:28 Afbud: Anita Christensen, Holger Eskildsen, Peter

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 11-11-2009 Mødested: 218 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:34 Afbud: Peter Chr. Jacobsen, Inger Fleischer Fraværende: Jens Chr. Gjesing deltog

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 28-08-2008 Mødested: Byrådssal Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:22 Afbud: Fraværende: Bent K. Andersen deltog ikke i behandlingen af pkt. 487. Peter

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 31-01-2008 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Yrsa Theisen, Asta Freund Fraværende: Bemærkninger: Byrådet godkendte ved

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-02-2008 Mødested: Mødelokale 1, tidligere Byrådssal i Vojens Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:55 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Sag nr.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 17-01-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:05 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Holger Lauritzen ankom kl. 16.52 efter behandlingen

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 17-12-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Tonny Thomsen og Holger Eskildsen Fraværende: Bemærkninger: Holger Mikkelsen

Læs mere

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t

REFERAT Ø k o n o m i u d v a l g e t REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-10-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Lone Ravn forlod mødet efter behandlingen af pkt.

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50

Økonomiudvalget REFERAT. Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 20-06-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:50 Afbud: Lone Ravn Fraværende: Bemærkninger: Peter Chr. Jacobsen ankom kl. 16.13 under

Læs mere

REFERAT. Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10. Fraværende: Ingen Bemærkninger:

REFERAT. Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10. Fraværende: Ingen Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 17-08-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:10 Afbud: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 17-08-2009 Indholdsfortegnelse Sag nr.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.

Beslutningsprotokol. Mødedato: 22. marts 2006 Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17. Mødedato: 22. marts 2006 Mødelokale: Byrådssalen på Højer Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde 17.25 Fraværende: Peter Christensen og Jens Andresen Gruppemøder: 22. marts 2006 1

Læs mere

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009

Byrådet REFERAT. Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 REFERAT Byrådet Mødedato: Torsdag den 27-08-2009 Mødested: Byrådssalen Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Afbud: Bent Steenberg Olsen og Rita Juhl Fraværende: Bemærkninger: Byrådet, 27-08-2009

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 09-09-2009 Mødested: 219 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:35 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget besluttede at behandle den udsendte

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 27-10-2009 Mødested: Mødelokale Øst Voksenservice, Trekanten 7, Vojens Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214

Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Referat for Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 16. marts 2011 kl. 14:00 i Løgstør 214 Indholdsfortegnelse 018. Orientering - Lanternen, udarbejdelse af beslutningsgrundlag 38 019. Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Voksenudvalget. Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007. Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 04-12-2007 Mødested: Meddeles senere Starttidspunkt: Kl. 12:30 Sluttidspunkt: Kl. 15:30 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget, 04-12-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007

Voksenudvalget REFERAT. Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 REFERAT Voksenudvalget Mødedato: Tirsdag den 15-05-2007 Mødested: Klosterbo Klosterbo 29, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 16:45 Sluttidspunkt: Kl. 18:45 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Voksenudvalget,

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 11-05-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 11-05-2015

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Udvalget for Erhverv og Kultur

Udvalget for Erhverv og Kultur REFERAT Udvalget for Erhverv og Kultur Mødedato: Mandag den 23-03-2009 Mødested: Haderslev Handelsskole, mødelokale 61 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:00 Afbud: Uwe Jessen, Holger Mikkelsen,

Læs mere

Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj 2012. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer

Økonomiudvalget. Ordinært Møde. Dato 23. maj 2012. Tid 15:30. Sted ML 0.28 NB. Fraværende. Ingen. Stedfortræder. Medlemmer Referat Økonomiudvalget Ordinært Møde Dato 23. maj 2012 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren Visti

Læs mere

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10

DAGSORDEN. Kommunalbestyrelsen. Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Kommunalbestyrelsen DAGSORDEN Møde nr. : 06/2009 Sted : Rådhuset Grenaa Dato : 2. juni 2009 Start kl. : 17.00 Slut kl. : 20.10 Medlemmer Deltog Medlemmer Deltog Torben Jensen (L) x Olaf K. Madsen (L) x

Læs mere