Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse"

Transkript

1 Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004

2 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej Birkerød ISBN: Rapporten kan hentes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside: Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 1 af 208

3 1. Forord Baggrunden for projektet Udvikling af stabsledelse er dels terrorangrebene i USA den 11. september 2001, dels erfaringerne fra indsatsen mod olieforureningen i Grønsund 2001 samt orkanen og stormen i december Hændelser der tydeligt viste, at beredskabet i Danmark pludseligt kan stå over store, langvarige eller komplekse indsatser, hvor det er nødvendigt at etablere ledelsesstrukturer og stabe, såfremt der skal gennemføres en effektiv og forsvarlig indsats. Med dette udgangspunkt, har arbejdsgruppen indsamlet erfaringer fra en række større, længerevarende eller komplekse indsatser samt beredskabets primære aktører, og sammenstillet disse erfaringer med tilgængelig litteratur vedrørende stabsledelse. På dette grundlag har arbejdsgruppen formuleret en række forslag, som kan styrke det fælles grundlag for stabsledelse, opstillet et koncept vedrørende tværfaglig ledelse, og formuleret et antal forslag til overordnede initiativer vedrørende uddannelse og øvelsesvirksomhed, som har til formål at styrke det fælles grundlag for ledelse samt implementere det opstillede koncept vedrørende tværfaglig ledelse. Arbejdsgruppen vil gerne takke alle for den meget positive og konstruktive måde, som den er blevet mødt med. Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 2 af 208

4 2. Indholdsfortegnelse 1. Forord Indholdsfortegnelse Resume Indledning Kommissorium Kommissorium Afgrænsning Metode Forudsætninger Grundlaget for ledelse af større, længerevarende eller komplekse indsatser Individets begrænsninger Organisatoriske aspekter Ledelsesmæssige erfaringer fra større, længerevarende eller komplekse indsatser Erfaringsindsamling Politiet Kommunens beredskab Sundhedsberedskabet Den regionale koordinerende stab Havmiljøberedskabet Diskussion og analyse Ledelsesapparatet Opgaver Ledelse Organisation Bemanding Procedurer Planlægning Uddannelse...82 Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 3 af 208

5 10. Konklusioner og anbefalinger At udvikle et fælles grundlag for stabsledelse, der sikrer en hensigtsmæssig anvendelse af samfundets ressourcer At undersøge hvilket ledelsesapparat, hvilke ledelsesmetodikker og hvilke støtteværktøjer stabsledelsen har behov for i forbindelse med indsatsen ved større, længerevarende eller komplekse hændelser Med udgangspunkt i grundlag, metodik m.v. udvikle et fælles uddannelses- og øvelseskoncept, der kan anvendes til implementering af et fremtidigt stabskoncept...90 Bilag 1. Litteraturliste...93 Bilag 2. Respondentliste...97 Bilag 3. Definitioner Hændelser Større, længerevarende eller komplekse indsatser m.v Bilag 4. Erfaringer fra specifikke hændelser Acrylonitril-uheldet på Næstved Station - Næstved, Bygningssammenstyrtning, Alfred P. Murrah Federal Building - Oklahoma City, Drikkevandsforureninger - Danmark, Orkanen - Danmark, Olieforureningen ved Grønsund - Danmark, Bygningssammenstyrtning, World Trade Center - New York, EU formandskabsmøderne i København, politiets planlægning - Danmark, EU formandskabsmøderne i København, Københavns Kommune - Danmark, Olieforureningen ved Bornholm - Sverige og Danmark, Bilag 5. Ledelse Ledelsesniveauer Ledelsesapparaters organisation Bilag 6. Bemanding Funktionsbeskrivelser Krav til den enkelte medarbejder Bilag 7. Eksisterende uddannelses- og øvelsesaktiviteter Politiets lederuddannelser Sundhedsberedskabets funktionskurser Redningsberedskabets chef- og lederuddannelse Øvelsesaktiviteter Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 4 af 208

6 Bilag 8. Actioncards vedrørende etablering af ledelses-apparater KSN - Kommandostation Den kommunale krisestyringsstab AMK - Akut medicinsk koordinationscenter Regionale koordinerende stabe Bilag 9. Indretning af ledelsesapparater Bilag 10. Materiel, støtteværktøjer, m.v Materiel Kommunikationsmidler Støtteværktøjer - edb programmer Bilag 11. Analysemodeller Problembehandlingsmødet Stabsstudiet Bilag 12. Strukturering af information Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 5 af 208

7 3. Resume 3.1 Kommissorium I kapitel 5 beskrives rapportens kommissorium og arbejdsgruppens fremgangsmåde. Kommissoriet har, med udgangspunkt i de senere års store indsatser og erfaringer fra terrorangreb i udlandet, været: At udvikle det fælles grundlag for stabsledelse, der sikrer en hensigtsmæssig anvendelse af samfundets ressourcer At undersøge hvilket ledelsesapparat, hvilken ledelsesmetodik og hvilke støtteværktøjer stabsledelsen har behov for i forbindelse med indsatsen mod større, længerevarende eller komplekse hændelser Med udgangspunkt i grundlag, metodik m.v. at udvikle et fælles uddannelses- og øvelseskoncept, der kan anvendes til implementering af et fremtidigt stabskoncept På denne baggrund har arbejdsgruppen valgt at sætte fokus på politiets, redningsberedskabets og sundhedsberedskabets ledelse af større, længerevarende eller komplekse indsatser, endvidere er havmiljøberedskabet inddraget. 3.2 Beredskabet I kapitel 6 beskrives opbygningen af beredskabets ledelsesniveauer samt betydningen af menneskelige og organisatoriske faktorer i forhold til tværfaglig ledelse. Som udgangspunkt kan det konstateres, at der for så vidt angår beredskabets ledelse af større, længerevarende eller komplekse indsatser er opstillet rammer for en tværfaglig og niveaudelt ledelsesstruktur, som omfatter beredskabets primære interessenter. Denne ledelsesstruktur er dog under fortsat udvikling på såvel det regionale som nationale niveau. Individet, med dets styrker og svagheder, har afgørende betydning for tværfaglig ledelse. Det er derfor væsentligt, at der tages hensyn til menneskelige aspekter, når der sættes fokus på ledelse. Endvidere beskrives kort væsentlige organisatoriske forhold, som har betydning for tværfaglig ledelse, herunder mulighederne for at opfatte den samme situation forskelligt. 3.3 Indsamlede erfaringer Arbejdsgruppen har gennemgået en række større, længerevarende eller komplekse indsatser og sammenfattet de ledelsesmæssige erfaringer i kapitel 7. Se endvidere bilag 4. Selvom de gennemgåede indsatser har vidt forskellig baggrund, kan det konstateres, at der er en høj grad af sammenfald for så vidt angår de ledelsesmæssige problemstillinger. Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 6 af 208

8 Arbejdsgruppen har endvidere gennemført en række interviews med repræsentanter fra politiet, redningsberedskabet, sundhedsberedskabet og havmiljøberedskabet, for derigennem at afdække disse interessenters erfaringer og tilgange til tværfaglig ledelse. Disse erfaringer og tilgange beskrives i kapitel 8. Tilbagemeldingerne fra de gennemførte interviews viser, at de forskellige interessenter overordnet set har haft samme erfaringer vedrørende ledelse af større, længerevarende eller komplekse indsatser. Eksempelvis fremhæver alle interessenter, at et godt forudgående kendskab til de øvrige samarbejdspartnere, tværfagligt og niveaudelt koordineret planlægning samt tværfaglig uddannelses- og øvelsesvirksomhed er væsentlige forudsætninger for et godt operativt samarbejde under indsats. Endvidere påpeger interessenterne, at der er behov for at styrke mulighederne for teknisk kommunikation. 3.4 Tilgange til tværfaglig ledelse I kapitel 9 beskrives eksisterende tilgange til tværfaglig ledelse af større, længerevarende eller komplekse indsatser, og disse tilgange sammenholdes med de erfaringer og holdninger, som er afdækket i kapitel 8. Grundlæggende kan det konstateres, at der er principielt er stort sammenfald mellem nationale og internationale tilgange til tværfaglig ledelse af større, længerevarende eller komplekse indsatser, samt at de eksisterende tilgange stadig kan anvendes. Der er dog behov for at styrke beredskabets evne til fleksibelt at omsætte de grundlæggende principper til en konkret situation. Derfor foreslår arbejdsgruppen, at der tages udgangspunkt i følgende fem forhold, når man på et vilkårligt ledelsesniveau vælger at etablere et ledelsesapparat: Opgaver Ledelse Organisation Bemanding Procedurer Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 7 af 208

9 3.5 Konklusioner og anbefalinger Kapitel 10 indeholder arbejdsgruppens konklusioner og anbefalinger. Grundlæggende har det samlede beredskab rammer for tværfaglig og niveaudelt ledelse. Der er dog behov for at disse rammer fyldes ud. Dette skal blandt andet ske gennem: Øget kendskab til de øvrige samarbejdspartnere Tværfaglig og niveaudelt planlægning gennemført efter ensartede koncepter Indarbejdelse af et fælles koncept for tværfaglig og niveaudelt ledelse Forberedte lokaliteter for de ledelsesapparater som forventes anvendt Tværfaglig og niveaudelt uddannelses- og øvelsesvirksomhed Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 8 af 208

10 4. Indledning Baggrunden for dette projekt, Udvikling af stabsledelse, er dels terrorangrebene i USA den 11. september 2001, dels erfaringerne fra indsatsen mod olieforureningen i Grønsund 2001 samt orkanen og stormen i december Disse hændelser viste tydeligt, at beredskabet i Danmark pludseligt kan stå over store, langvarige eller komplekse indsatser, hvor det er nødvendigt at etablere ledelsesstrukturer og stabe, såfremt der skal gennemføres en forsvarlig indsats. I forbindelse med orkanen i 1999 blev de nødvendige ledelsesstrukturer ikke etableret rettidigt. De strukturer, som efterfølgende blev etableret begyndte først sent at få overblik over skadernes omfang. I forbindelse med olieforureningen ved Grønsund i 2001 blev de nødvendige ledelsesstrukturer etableret, men det varede flere dage før det samlede ledelsesapparat havde fået sin endelige udformning. Det fremgår af den politiske aftale om redningsberedskabet efter 2002, at der også fra politisk side ønskes en styrkelse af den tværgående koordination, hvorfor det På regionalt niveau er hensigten at etablere en bredt sammensat stab i hver region til at varetage de koordinerende opgaver i forbindelse med større ulykker og katastrofer. Endvidere fremgår det af den nationale sårbarhedsudredning, at: Samfundet bør råde over et koordineret operativt beredskabssystem, der kan anvendes i alle typer af situationer, og som baserer sig på de kapaciteter, der allerede eksisterer i forskellige dele af den offentlige og private sektor. Den tværgående koordination forbedres, både for så vidt angår operativ skadestedsledelse og ved krisehåndtering mellem forskellige organisatoriske enheder, på forskellige niveauer og på tværs af ressortområder og sektorer, således at samfundet mere effektivt kan håndtere større ulykker og katastrofer. Det faglige behov for og det politisk ønske om at styrke beredskabets evne til at lede større, længerevarende eller komplekse indsatser er således klart. Til gengæld er der behov for at diskutere, hvordan denne styrkelse skal finde sted. Dette skyldes en række forskellige forhold. For det første har beredskabsmyndighederne generelt først i de senere år planlagt for ledelse af større, længerevarende eller komplekse indsatser i fredstid. Der findes derfor ikke faste rammer eller sammenhænge for en sådan ledelse. For det andet er myndighederne nødt til at planlægge deres indsats i forhold til en række vidt forskellige hændelser, som de ikke har konkret erfaring med fra tidligere, og som kan involvere mange forskellige myndigheder og aktører. Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 9 af 208

11 For det tredje må man tage højde for, at myndighedernes og aktørernes personale som udgangspunkt, hverken har praktisk eller teoretisk erfaring med ledelse af større, længerevarende eller komplekse indsatser. Dette skyldes dels, at sådanne indsatser er sjældent forekommende, dels at uddannelses- og øvelsesvirksomhed i ledelse af sådanne indsatser har været nedprioriteret i perioden efter den kolde krigs afslutning. For det fjerde er der i de senere år sket en række store forandringer inden for det samlede danske beredskab, og det må forudses, at der også fremover vil ske store forandringer. Det er derfor vigtigt, at beredskabets aktører til stadighed koordinerer planlægningen af deres respektive beredskaber, således at de samlet set kan lede større, længerevarende eller komplekse indsatser. Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 10 af 208

12 5. Kommissorium 5.1 Kommissorium Formålet med projektet "Udvikling af stabsledelse" er - med udgangspunkt i de senere års store indsatser og erfaringer fra terrorangreb i udlandet: At udvikle det fælles grundlag for stabsledelse, der sikrer en hensigtsmæssig anvendelse af samfundets ressourcer At undersøge hvilket ledelsesapparat, hvilken ledelsesmetodik og hvilke støtteværktøjer stabsledelsen har behov for i forbindelse med indsatsen mod større, længerevarende eller komplekse hændelser Med udgangspunkt i grundlag, metodik m.v. at udvikle et fælles uddannelses- og øvelseskoncept, der kan anvendes til implementering af et fremtidigt stabskoncept 5.2 Afgrænsning Grundlæggende er projektet rettet mod ledelsesvirksomheden i forbindelse med større, længerevarende eller komplekse indsatser, og ikke mod de tekniske aspekter af de enkelte sektorers indsats. Derudover er der en række andre afgrænsninger, som beskrives nærmere i de følgende afsnit Hændelser og indsatser På nuværende tidspunkt eksisterer der ikke entydige definitioner af større, længerevarende eller komplekse indsatser, eller af de hændelser, som udløser sådanne indsatser. Derfor har arbejdsgruppen opstillet følgende definitioner for hændelser og indsatser, der belyses nærmere i bilag 3. En hændelse er en påvirkning der medfører eller kan medføre midlertidige eller varige skader på personer, ejendom og miljø. En større indsats er en indsats, der kræver iværksættelse af ekstraordinære tiltag fra en eller flere beredskabsmyndigheder m.fl. En længerevarende indsats er en indsats, der har en varighed som væsentligt overstiger den normalt forventede arbejdstid/indsatstid for det deltagende beredskabs personale. En kompleks indsats er en indsats, der, hvis den skal håndteres forsvarligt, stiller ekstraordinære krav til den enkeltes faglige og ledelsesmæssige kompetencer. Kun hændelser, som medfører indsatser, som falder indenfor disse definitioner vil blive inddraget i projektet. Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 11 af 208

13 5.2.2 Aktørerne I henhold til projektets kommissorium skal der udvikles et fælles grundlag for stabsledelse, som sikrer en hensigtsmæssig anvendelse af samfundets ressourcer. Kommissoriet definerer dog ikke hvilke aktører, som er omfattet af ordet "fælles". Da projektet tager sit udgangspunkt i "de senere års store indsatser og terrorhandlinger", har arbejdsgruppen valgt at lægge tyngden på samarbejdet mellem politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet. Dette skyldes en antagelse om, at disse tre aktører vil udgøre de centrale ledelsesmæssige aktører eller omdrejningspunkter i forbindelse med en større, længerevarende og kompleks indsats. De vil derfor være ansvarlige for at etablere og lede de nødvendige ledelsesapparater. Øvrige aktører vil indgå i disse ledelsesapparater inden for de rammer som primæraktørerne opstiller. Dette er delvist i overensstemmelse med interessentanalysen i Ilum rapporten, der dog udpeger politiet, redningsberedskabet og lokalforsvarsregionen, i fremtiden benævnt totalforsvarsregionen, som de primære interessenter i det regionale beredskabssamarbejdes strategiske niveau, hvorimod øvrige interessenter, som f.eks. sundhedsberedskabet kun indgår på det strategiske niveau afhængig af situationen. Arbejdsgruppen har endvidere valgt at inddrage andre aktører, som f.eks. Søværnets Operative Kommando og amtets miljøberedskab, for derigennem at belyse disse aktørers tilgang og erfaring med ledelse af større indsatser i forbindelse med havmiljøforureninger Niveauer Beredskabets samlede ledelseshierarki omfatter principielt fire niveauer: Skadestedet (det sted eller område, hvor der som følge af en hændelse er sket skader på liv, ejendom eller miljø) Lokalt niveau (politikredsen, kommunen, amtet) Regionalt niveau (regionale koordinerende stabe) Nationalt niveau (den nationale krisestyringsorganisation) Ledelsesapparater på alle fire niveauer kan blive involveret samtidigt i håndteringen af en hændelse, f.eks. et terrorangreb, hvorfor det er nødvendigt at betragte de fire niveauer som en helhed, der skal løse hver sin del af den samlede opgave. Arbejdsgruppen har dog valgt at fokusere på ledelsesstrukturerne på skadestedet, det lokale niveau og det regionale niveau samt samspillet mellem disse niveauer. Dette skyldes, at disse niveauer må forventes at blive direkte involveret i den skadesafhjælpende indsats. Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 12 af 208

14 5.3 Metode Organisation Rapporten er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe med følgende sammensætning: Hans Bruhn, Beredskabsstyrelsens Højskole, projektleder John Jensen, Hvidovre Politi, repræsentant for Rigspolitichefen Henning Jølnæs, Københavns Brandvæsen, repræsentant for det kommunale redningsberedskab Arbejdsgruppen har refereret til skolechef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsens Højskole. Endvidere har der været nedsat en styregruppe med følgende sammensætning: Ib Jensen, Beredskabsstyrelsen Karsten Ive, Beredskabsstyrelsen Jørn Devantier, Beredskabsstyrelsen Jan Petersen, Beredskabsstyrelsen Pernille Brunse, Beredskabsstyrelsen Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsens Højskole Annlize Troest, Embedslægerne, Vestsjællands Amt Anders Mortensen, Arbejdstilsynet Knud Børge Møller, Dansk Katastrofemedicinsk Selskab Ole Borch, Kommunernes Landsforening Poul Beck, Rigspolitichefen Metodevalg Fremgangsmåde Arbejdsgruppen har valgt at sammenstille gængse tilgange til stabsledelse med beredskabets erfaringer vedrørende ledelse af større, længerevarende eller komplekse indsatser Dataindsamling I opgaveløsningen indgår følgende data: Kvalitative sekundære data i form af relevant lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger samt rapporter og analyser om tværfaglig ledelse af større, længerevarende eller komplekse indsatser fra såvel indland som udland. Den anvendte litteratur fremgår af bilag 1. Kvalitative primære åbne ustrukturerede data i form af interviews med centralt placerede personer i de organisationer og myndigheder, der typisk indgår i det tværfaglige samarbejde i forbindelse med større, længerevarende eller komplekse indsatser med det formål at indkredse problemstillinger i arbejdet med tværfaglig ledelse af indsatser og for at skabe et udgangspunkt og en platform for rapportens tilblivelse. Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 13 af 208

15 Kvalitative primære åbne delvist strukturerede data i form af interviews med ressourcepersoner fra de forskellige sektorer i beredskabet. Denne type data udgør en betydelig del af rapportens dataindsamlingsmetode, idet interviews åbner mulighed for nye synsvinkler og en dyberegående indsigt i respondenternes viden og holdninger. De personer som har deltaget i interviews med arbejdsgruppen fremgår af respondentlisten i bilag 2. Endvidere har der været gennemført to seminarer med det formål at åbne op for dialog og debat om emnet blandt beredskabets aktører. Endelig har arbejdsgruppen sendt et rapportudkast i høring hos: Rigspolitichefen Kommunernes Landsforening Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Amtsrådsforeningen Forsvarskommandoen Sundhedsstyrelsen Samtidigt med høringen blev rapportudkastet sendt til orientering til projektets styregruppe samt flere af de personer, som har deltaget i interviews med arbejdsgruppen. De modtagne høringssvar er i videst muligt omfang blevet indarbejdet i den endelige rapport Anvendte analyser og modeller Interessentanalyse er anvendt med det formål at identificere de primære og sekundære interessenters forhold til tværfaglig ledelse ved terrorangreb og større hændelser. I går - i dag - i morgen analysen er anvendt alene eller sammen med andre analysemodeller eller overbliksbilleder gennem rapportens opbygning og analyse. Swot analysen er anvendt i dynamisk perspektiv - i går - i dag - i morgen - for at identificere interne styrker og svagheder i organisationen og de muligheder og trusler, der identificeres i relation til tværfaglig ledelse Kilde- og metodekritik I en undersøgelse, der bygger på et så lille udsnit af alle de interessenter, der vil kunne indgå i en tværfaglig ledelse i forbindelse med terrorangreb eller større hændelser, kan der opstå problemer med dataenes validitet. Problemstillingen bliver ikke mindre af, at en stor del af dataindsamlingen er foretaget gennem interviews, der sammenfattes til en generel holdning for hver af interessenterne - for derefter igen at undergå en bearbejdning med henblik på systematisering af tendenser og holdninger. Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 14 af 208

16 Det kan ikke undgås, at nuancer i de gennemførte interviews går tabt, når svarene fortolkes med det formål at identificere en fælles holdning og tendens. Hertil kommer også det forhold, at pålideligheden kan være påvirket af, at nogle respondenter ikke har haft lyst til at besvare spørgsmål korrekt, da det kan have betydning for interessenten selv eller den myndighed eller sektor, den pågældende repræsenterer. Endvidere er det en svaghed, at det kun er et fåtal personer, som har konkret erfaring med ledelse af større, længerevarende eller komplekse indsatser. Det anses dog som en styrke, at der er gennemgået et meget stort skriftligt materiale og gennemført mange interviews på flere niveauer. Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 15 af 208

17 6. Forudsætninger 6.1 Grundlaget for ledelse af større, længerevarende eller komplekse indsatser I det følgende kapitel beskrives de juridiske rammer og andre forhold, som har betydning for ledelse af større, længerevarende eller komplekse indsatser Den niveaudelte ledelse I forbindelse med større, længerevarende eller komplekse indsatser kan der etableres ledelsesstrukturer på fire niveauer, hvilket fremgår af principskitsen i figur 6.1. Nationalt niveau Regeringens Sikkerhedsudvalg Embedsmandsudvalget vedr. sikkerhedsspørgsmål Kriseberedskabsgruppen Ministerier og styrelser Regionalt niveau Regionale koordinerende stab Særlige beredskaber Infrastruktur beredskaber Lokalt niveau Kommunen Politimesteren Amtet Skadestedet Skadestedet Figur 6.1 Sammenhængen mellem de primære ledelsesstrukturer, som kan etableres i forbindelse med en større, længerevarende eller kompleks indsats. Pilene viser kommunikationsveje mellem de enkelte aktører Det nationale niveau Ved større nationale kriser eller katastrofer er der behov for national koordinering af indsatsen. Til dette formål er der oprettet en krisestyringsorganisation, der består af: Regeringens Sikkerhedsudvalg Embedsmandsudvalget for sikkerhedsspørgsmål Kriseberedskabsgruppen Regeringens Sikkerhedsudvalg består fast af statsministeren (formand), udenrigsministeren, forsvarsministeren og justitsministeren. Udvalget er forum for regeringens overvejelser i forbindelse med bl.a. sikkerhedspolitiske kriser. Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 16 af 208

18 Embedsmandsudvalget for sikkerhedsspørgsmål fungerer som støtte for Regeringens Sikkerhedsudvalg. Embedsmandsudvalget består fast af departementscheferne for de ovennævnte ministerier samt chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste og chefen for Politiets Efterretningstjeneste. Kriseberedskabsgruppen består af kontor- og afdelingschefer fra Statsministeriet (formand), Udenrigsministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Rigspolitichefens Politiafdeling, Politiets Efterretningstjeneste, Forsvarskommandoen, Forsvarets Efterretningstjeneste og Beredskabsstyrelsen. Gruppen skal rådgive og anbefale omkring beredskabsmæssige forhold i forbindelse med krig og terroraktioner m.v. Herudover har Beredskabsstyrelsen i en årrække afholdt orienterings- og koordinationsmøder for den civile sektor på det centrale niveau. Denne mødeaktivitet blev markant intensiveret efter terrorangrebene i USA den 11. september Møderne ledes af Beredskabsstyrelsen og afholdes efter behov, men med et ordinært møde ca. hver anden måned. Møderne tjener hovedsagelig som forum for gensidig orientering og drøftelse af både aktuelle og mere generelle beredskabsspørgsmål af interesse for hele eller dele af deltagerkredsen Det regionale niveau Det regionale niveau har ansvaret for at koordinere ressourcer på regionalt niveau i forbindelse med større hændelser og begivenheder samt ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger. Herudover fungerer den regionale koordinerende stab som bindeled mellem det nationale og lokale niveau i operativ sammenhæng m.fl. De regionale koordinerende stabe sammensættes af repræsentanter fra de regionale og lokale myndigheder Det lokale niveau og skadestedet På det lokale niveau varetages den tekniske ledelse af indsatsen på et skadested af indsatsleder-redningsberedskab og den koordinerende ledelse af indsatsleder-politi. Der er tale om en taktisk og operativ indsatsledelse Beredskaber Politiet Politiet, der hører under justitsministerens ressort, har på lokalt niveau den koordinerende ledelse af den samlede indsats ved større ulykker og katastrofer. Politiets ansvar for den koordinerende ledelse indebærer, at samtlige funktioner i og uden for indsatsområdet koordineres på en sådan måde, at den samlede indsats foregår så effektivt som muligt. Den koordinerende ledelse indtræder efter politiets beslutning i tilfælde af hændelser, der kræver indsats af flere myndigheder, og pågår fra en eventuel planlægnings- og forberedelsesfase gennem indsatsfasen til funktionen slutter med reduceret beredskab, når den egentlige reetablerings- og genopbygningsfase indtræder. Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 17 af 208

19 Ved løsningen af politimæssige opgaver har politiet i en række situationer behov for bistand fra blandt andet redningsberedskabet, forsvaret og hjemmeværnet. Det gælder særligt i situationer, hvor politiet ikke råder over tilstrækkelige ressourcer, herunder af teknisk og personalemæssig art. I politiloven findes de generelle regler om politiets virksomhed. Det fremgår heraf, at det er politiets opgave at opretholde tryghed, sikkerhed, fred og orden. I indsatssammenhæng er det som hovedregel skadens størrelse, skadestedets beliggenhed eller antallet af tilskadekomne, som afgør, hvor meget personale og hvor mange niveauer, der aktiveres. Alarmcentralfunktionen varetages af politiet, dog undtaget Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Københavns Amt, hvor opgaven på vegne af Beredskab Storkøbenhavn varetages af Københavns Brandvæsen. Politiet har endvidere ledelsen af arbejdet i de regionale koordinerende stabe, der aktiveres ved hændelser, som kræver koordineret indsats af det samlede beredskab Redningsberedskabet Redningsberedskabet består af det kommunale redningsberedskab og det statslige redningsberedskab. Det statslige redningsberedskab hører under forsvarsministerens ressort. Redningsberedskabet har til formål at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, eller overhængende fare herfor. Dette omfatter blandt andet opgaver vedrørende brand og redning samt akutte uheld med farlige stoffer. På skadestedet har kommunens indsatsleder ansvaret for den tekniske indsats. Redningsberedskabet er opdelt i tre niveauer. Det primære beredskab er placeret i kommunerne som niveau 1. På niveau 1 kan det kommunale redningsberedskab suppleres med mellemkommunal bistand. På niveau 2 kan det kommunale redningsberedskab assisteres primært med materielmæssige forstærkninger fra de kommunale støttepunktsstationer og fra Beredskabsstyrelsens statslige regionale beredskabscentre. På niveau 3 ydes assistance fra de statslige regionale beredskabscentre dels ved mandskabskrævende og langvarige miljø- og redningsindsatser, dels ved indsatser, der kræver specialudstyr og specialuddannet mandskab. Assistance kan tillige ydes ved særlige brandindsatser. Chefen for det statslige regionale redningsberedskab indgår i den regionale koordinerende stab Sundhedsberedskabet Sundhedsberedskabet består af beredskabet i primærsektoren, sygehusberedskabet, herunder det præhospitale beredskab samt lægemiddelberedskabet og skal sikre, at der ved ulykker og katastrofer kan ydes lægelig behandling til tilskadekomne og syge på skadested, på sygehus, i lægehus eller af lægevagt. Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 18 af 208

20 Endvidere skal der kunne ydes kriseterapeutisk bistand til ofre og pårørende i det omfang, der er behov for det. Ligeledes skal de ændrede krav til forbrug, forsyning og distribution af lægemidler, som må forudses i tilfælde af ulykker eller katastrofer kunne imødekommes. Endelig skal den primære sundhedstjeneste videreføre de daglige opgaver samt tilpasse sig de ændrede krav, der følger af en given situation, herunder løse en række nye opgaver. På det centrale niveau varetager Sundhedsstyrelsen de styrelsesmæssige opgaver for sundhedsberedskabet generelt, og specielt for sygehusberedskabet og beredskabet i primærsektoren. Lægemiddelstyrelsen varetager de styrelsesmæssige opgaver vedrørende lægemiddelberedskabet. Embedslægevæsenet rådgiver og bistår lokalt amter og kommuner i sundhedsberedskabsplanlægningen. Ansvaret for sundhedsberedskabets delberedskaber er delt mellem kommunerne og amterne, således at amtskommunen er ansvarlig for sygehusberedskab samt det præhospitale beredskab og har de daglige ledelsesopgaver. Endvidere er amterne ansvarlige for den del af primærsektorberedskabet, som omfatter sygesikringsområdet herunder de praktiserende læger. Kommunerne er ansvarlig for den primærkommunale del af beredskabet i primærsektoren og har de daglige ledelsesopgaver. Den koordinerende indsats påhviler amtskommunerne, men den må ske på et aftalemæssigt grundlag, da amtskommunerne ikke har instruktionsbeføjelser over for kommunerne eller de praktiserende læger. Det præhospitale beredskab Det præhospitale beredskab er en del af sygehusberedskabet og betegner den indsats, der finder sted inden ankomst til sygehus over for akut syge, tilskadekomne og fødende, og har til formål at redde liv, forbedre helbredsudsigter, formindske smerter og andre symptomer, afkorte det samlede sygdomsforløb, yde omsorg og skabe tryghed. Indsatsen omfatter alarmering, ambulanceindsats, herunder behandling på skadestedet og ambulancetransport til behandlingssted, samt behandling og overvågning under transport. Amtsrådene skal udarbejde en plan for den præhospitale indsats, som skal indgå i amtets samlede sundhedsplan, og amtet skal indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning inden planen vedtages i amtsrådet. Planen skal koordineres med politiets planlægning for alarmcentraler og andre planer for sundhedsberedskabet. Samarbejdet mellem sygehusvæsenet, ambulancetjenesten, den primære sundhedstjeneste, de tilgrænsende amtskommuner, politiet og de kommunale beredskaber koordineres af et præhospitalt udvalg, der sammensættes med repræsentanter fra de berørte områder. Endvidere udpeges der en leder af det præhospitale beredskab for at sikre et højt sundhedsfagligt niveau af indsatsen. Beredskabsstyrelsens Højskole 2004 Side 19 af 208

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Konference om Inspire den 20. marts 2007

Konference om Inspire den 20. marts 2007 Konference om Inspire den 20. marts 2007 Digital forvaltning når det skal gå stærkt Beredskabsområdet belyst med eksempler Kontorchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen When Technology is Master we

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 15. februar 2006 RN A301/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan 1 - Høringssvar fra Sundhedsstyrelsen Hører til journalnummer: 29.30.10-P15-1-15 Herning Kommune Att: Mie Kaastrup Toft Sundhedsstyrelsens rådgivning til Herning Kommunes sundhedsberedskabsplan Med mail

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland

Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland Sundhedsberedskab og det præhospitale beredskab Region Midtjylland v/chefkonsulent Frede Dueholm Nørgaard 16.04.2015 www.regionmidtjylland.dk Lov- og plangrundlaget Ansvaret for sundhedsberedskabet ligger

Læs mere

På denne baggrund har Evalueringsgruppen igangsat en evaluering af branden på Toelt Losseplads.

På denne baggrund har Evalueringsgruppen igangsat en evaluering af branden på Toelt Losseplads. KOMMISSORIUM 1. marts 2010 CSB/IBE Sagsnr.: 2009/013818 Sagsbehandler: PHS Baggrund for evalueringen Den 17. oktober 2009 udbrød der brand på Toelt Losseplads i Nordsjælland. Branden krævede mange ressourcer

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB December 2015 Indhold SIDE 1. OPGAVER 3 1.1 Lovgivning 3 1.2 Opgaver 3 1.3 Den kørende lægevagt 4 2. LEDELSE 4 3. ORGANISATION 4 3.1 Snitflader

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006

Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Erfaringer fra evakueringen fra Libanon sommeren 2006 Nordisk konference om sundhedsberedskab Johannesbergs Slott, Sverige d. 19.-21. september Oplæg v. fuldmægtig Sigrid Paulsen, Sundhedsstyrelsen i Danmark

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03

RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 RIGSREVISIONEN København, den 27. juni 2003 RN A304/03 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 5/02 om søredningstjenestens effektivitet

Læs mere

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle..

Samfundets beredskab. - Og virksomhedernes egen rolle.. Samfundets beredskab - Og virksomhedernes egen rolle.. Dagsorden Samfundets beredskab principper og opbygning Redningsberedskabet Sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab Poli@et Beredskabsreformen,

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Overgangsuddannelse, Beredskabet B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om beredskabet

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB

BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB BILAG 8 PLAN FOR DEN PRIMÆRE SUNDHEDSTJENESTES BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1. Opgaver...3 1.2 Lovgivning...3 1.2 Opgaver...3 1.3 Den kørende lægevagt...4 2. Ledelse...4 3. Organisation...4

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Skanderborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Skanderborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 25. september 2013 Skanderborg Kommune

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S.

Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. Ekstern beredskabsplan Havnearealet Prøvestenen, 2300 København S. 1 Forord 2 Planens mål 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver 5 Indsatsleder sundhedsberedskabs

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Det civile beredskab - et debatoplæg Side 1 af 63. Det civile beredskab - et debatoplæg

Det civile beredskab - et debatoplæg Side 1 af 63. Det civile beredskab - et debatoplæg Det civile beredskab - et debatoplæg Side 1 af 63 [Navigation] Det civile beredskab - et debatoplæg Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 1.1. Debatoplæggets baggrund og indhold 1.2. Resumé Kapitel

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Vordingborg Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Vordingborg Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 6. august 2013 Vordingborg Kommune

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Frederiksberg Kommune Att.: Susanne Mikkelsen Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Frederiksberg Kommunes sundhedsberedskabsplan 15. august 2013 Med mail af 27. juni 2013 har Frederiksberg Kommune fremsendt

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Middelfart Kommune Beredskabsstyrelsens udtalelse over Middelfart Kommunes forslag til revision af planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet 7. august 2013 Middelfart Kommune

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan DONG RÅOLIETERMINAL Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4

Læs mere

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II

Billund Kommune. Sundhedsberedskabsplan Niveau II Billund Kommune Sundhedsberedskabsplan Niveau II Indholdsfortegnelse Del 1 Krisestyringsorganisationen... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Overordnede opgaver... 5 1.2 Organisering og ledelse af sundhedsberedskabet...

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 16.10.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2 Tilgår pressen side 2 Fraværende: Afbud: Michael Gammelgaard Indholdsfortegnelse: 82. Sundhedsberedskabsplan... 3 83.

Læs mere

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE

SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE MARINESTABEN SINE I KYSTNÆRT OMRÅDE ORIENTERING AF VÆRNSFÆLLES FORSVARSKOMMANDO, MARINESTABEN VED NILS BJERRING STRANDBYGAARD KL/SAGSBEHANDLER SAR 28. JANUAR 2015 FORSVARET MST-MSP312 28.01.2015 SINE I

Læs mere

Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper)

Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper) Har I styr på sikkerheden? Hans Bruhn Spontesua (den der hjælper) HVORFOR SKAL VI ARBEJDE MED SIKKERHED? Diskuter med sidemanden Diskuter kort med din sidemand, hvorfor sikkerhed er vigtig for DIT arrangement

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen

Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen Sundhedsberedskabet i Danmark 2006-2007 Nordisk Helseberedskabskonference, Sverige september 2007 Oplæg ved akademisk medarbejder Sille Arildsen, Sundhedsstyrelsen Et nyt Danmarks kort Pr. 1.1.2007 blev

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse

Center for Samfundssikkerhed og Beredskab September 2010. Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse Ændringer til Retningslinjer for indsatsledelse I Retningslinjer for indsatsledelse fra januar 2009 er foretaget en række ændringer. De indførte ændringer er oplistet nedenfor og udformet i et format,

Læs mere

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering Indkaldelse Henning Jensen Nyhuus Claus Omann Jensen Nils Borring Niels Kallehave Jan Pedersen Jan Fischer Torben Jensen 11. Drøftelse af elementer i kommende forslag vedrørende risikobaseret dimensionering

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan.

Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Sundhedsstyrelsens rådgivning til Høje Taastrup Kommunes sundhedsberedskabsplan. Med mail af 28. juni 2017 har Høje Taastrup Kommune fremsendt kommunens sundhedsberedskabsplan til Sundhedsstyrelsen med

Læs mere

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009

Beredskabstesten Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Vurdering af niveauet for en organisations samlede beredskabsplan Revideret 2009 Introduktion Introduktion Hvad er Beredskabstesten Beredskabstesten er en metode til at få et indtryk af organisationens

Læs mere

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail

Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Dato 24. maj 2006 Til Sundhedsforvaltning Københavns Kommune Sjællandsgade 40 22 København N Direkte telefon Lokal fax Sagsnummer E-mail Sundhedsfaglig Afdeling 3348 3814 3348 3829 fkl@hsd.hosp.dk Høringssvar

Læs mere

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland

Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Patientens team i Psykiatrien i Region Nordjylland Rammebeskrivelse: Strategi. Organisering. Implementering. Inklusiv regionalt gældende principper for Patientens team i Region Nordjylland. Revideret version

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA. Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG RÅOLIETERMINAL VEJLBYVEJ 28, 7000 FREDERICIA Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden og processer...

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi

Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Beredskabsstyrelsen Høringssvar vedr. udkast til national forebyggelsesstrategi Overordnede bemærkninger Tak for udkast til forebyggelsesstrategi. Vi finder, at det er godt, at strategien har fokus på

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-70 RYTTERGRØFTVEJEN 34 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Shell Raffinaderiet Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet i Region Syddanmark 2016 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune

Sundhedsberedskabsplan Faaborg-Midtfyn Kommune 1. Forord:...2 2. Rammer og ansvar for sundhedsberedskabet:...2 2.1. Det kommunale ansvar:...3 2.2. Sundhedsberedskabsplaner i Region Syddanmark:...4 3. Lokal risiko og sårbarhedsvurdering:...5 3.1 Risikoanalyse...5

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22 TAULOV 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Skærbækværket Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 242 (Alm. del), som Folketingets Sundhedsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2009. Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 242 Offentligt Folketinget Sundhedsudvalget Christiansborg 1218 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 3. februar 2010 Kontor: Politikontoret

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2014 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Side 2 Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere