Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan. Bilag nr. 11. Generel del Lokalberedskabsstab ved Østjyllands politi"

Transkript

1 Vejledning om samarbejde i forbindelse med oprettelse af lokalberedskabsstab under i forbindelse med større ulykker og katastrofer. 1. Indledning Plan for Beredskabsstab i kreds er en rammeplan, der skal sikre en effektiv, koordineret indsats i tilfælde af såvel varslede som uvarslede hændelser. Disse kan eksempelvis være større og omfattende ulykker og katastrofer, ekstreme vejrsituationer, terrorhændelser og andre omfattende hændelser og begivenheder, hvor der er behov for en tværgående koordination. Beredskabsstaben etableres med henblik på med kort varsel at varetage den lokale og regionale koordinering og samvirke, herunder håndtering af et sammenhængende øget beredskab for de relevante beredskabsmyndigheder og komponenter. 2. Formål Det er formålet, at der under politidirektørens koordinerende ledelse og under hensyn til sektoransvaret etableres et planlægningsmæssigt og operativt samarbejde mellem myndigheder, og andre med ansvar og opgaver på beredskabsområdet, med henblik på: strategisk og operativt at kunne træffe beslutninger om en koordineret og prioriteret anvendelse af de samlede ressourcer i tilfælde af større ulykker og katastrofer, ekstreme vejrsituationer, større begivenheder og i tilfælde af krise og krig at koordinere den endelige indsats i hele politikredsen herunder at sikre en klar og entydig opgave- og ansvarsfordeling at sikre en hurtig, fyldestgørende, samstemt og afpasset information og orientering intern og ekstern, herunder til borgerne og samfundet via medierne at sikre en klar og entydig kommunikation mellem politikredsen og eksterne samarbejdspartnere (myndigheder og virksomheder) at sikre en til situationen afpasset afslutning af den koordinerende indsats, herunder evaluering og erfaringsopsamling. 3. Stabens sammensætning Strategisk niveau Beredskabsstabens strategiske niveau i kreds består af Politidirektøren (leder af staben), Chefpolitiinspektøren, Chefen for Totalforsvarsregion Midtjylland, Chefen for Beredskabsstyrelsen Midtjylland, en repræsentant fra Region Midtjyllands Sundhedssektor og en repræsentant for de kommunale beredskabschefer i politikredsen samt disses personlige rådgivere. Operativt niveau Det operationelle niveau varetages af liniechefen for beredskabet i Østjyllands Politikreds (politiinspektøren).

2 Til støtte for politiinspektøren aktiveres kommandostationen (KSN) med bemanding af relevante sektioner. Til brug for det operationelle niveau (KSN) kan der - alt efter opgavens art og omfang tilknyttes repræsentanter og forbindelsesofficerer (FO) fra samarbejdspartnere (myndigheder og virksomheder), samt pressen. Derudover kan der situationsbestemt tilknyttes andre ressourcepersoner. Fælles for disse repræsentanter, forbindelsesofficerer, og ressourcepersoner er, at de skal have indgående kendskab til egne forhold, samt at de har forberedt eventuel afløsning ved længerevarende indsats På lavere operativt niveau, typisk på et skadested, kan der oprettes KST (Kommandostade). KST er en fælles operativ ledelsesplatform for indsatsledelsen på et skadested (politiets koordinerende ledelse, redningsberedskabets tekniske ledelse og koordinerende læge KOOL. Se endvidere kap. 6 i bilag 13, Retningslinier for indsatsledelse. 4. Kompetence Det samlede stabsapparat i Østjyllands Politikreds etableres som et forum for samarbejde og koordination, hvor hver enkelt myndighed deltager med egen kompetence, i overensstemmelse med princippet om sektoransvaret. Politidirektøren er leder af beredskabsstaben og skal i et tæt samarbejde med de øvrige deltagere i staben sikre et effektivt og velfungerende samarbejde. Dette indebærer, at politidirektøren: træffer beslutning om de nærmere praktiske forhold for stabens virksomhed, herunder placering og logistik m.v., tager initiativ til oprettelse af beredskabsstaben, leder møderne i staben, og gennem mødeledelsen skaber forudsætningerne for, at der bliver truffet de beslutninger, der er nødvendige for at sikre en koordineret og prioriteret anvendelse af de samlede ressourcer, forestår formidling af information til pressen og øvrige (under hensyntagen til sektoransvaret) på stabens vegne om stabens virksomhed, Orientering til andre myndigheder, herunder Rigspolitiet og den Nationale Operative Stab NOST tager ved indsatsens slutning initiativ til ophævelse af den lokale beredskabsstab og sammen med øvrige medlemmer af beredskabsstaben kontinuerligt forestår evalueringer og erfaringsopsamling. 5. Aktivering Beredskabsstaben i Østjyllands Politikreds, eller de i situationen nødvendige dele af den, aktiveres ved en alarmering iværksat af Politidirektøren, når der vurderes at være behov for en samlet koordinering. Enhver repræsentant af beredskabsstaben kan anmode Politidirektøren om at indkalde staben. Politidirektøren kan endvidere fra centralt hold blive anmodet om at indkalde Beredskabsstaben. Denne anmodning vil typisk komme fra Rigspolitiet eller den NOST, samt fra Beredskabsstyrelsen i relation til atomberedskabet etc.

3 Ved beredskabsmæssige hændelser der berører flere politikredse, kan Rigspolitichefen efter omstændighederne i samråd med Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen udpege en politikreds som ansvarlig for løsningen eller samordningen af den politimæssige indsats. 6. Opgave Strategisk niveau Beredskabsstaben har ansvaret for udarbejdelse og fastlæggelse af en koordinerende strategi, der sikrer optimal anvendelse af de respektive ressourcer og kompetencer. Strategien skal fastlægge de overordnede rammer for en ensartet og sammenhængende udførelse af de pålagte opgaver, såvel administrativt og planlægningsmæssigt som operativt. I en operativ situation følger beredskabsstaben, inden for rammerne af de for staben fastlagte kompetenceforhold, situationens udvikling i forhold til den fastlagte strategi. Staben understøttes i den forbindelse af den operative stabsfunktion (KSN) og en sekretariatsfunktion under beredskabsstaben. Operativt niveau Det operative ansvar for opgavens løsning påhviler liniechefen for beredskabet i Østjyllands Politikreds (politiinspektøren). Til støtte for politiinspektøren oprettes Kommandostation (KSN). Det operationelle niveau skal således på foranledning af staben omsætte de strategiske beslutninger til operationel handling, herunder varetage den operationelle koordinering ved alle aktuelle indsatser i forbindelse med såvel varslede som uvarslede hændelser, og derigennem sikre en effektiv og koordineret anvendelse af de samlede ressourcer i forhold til indsatsens karakter og omfang. På lavere operativt niveau, typisk på et skadested, kan der oprettes KST (Kommandostade). KST er en fælles operativ ledelsesplatform for indsatsledelsen på et skadested (politiets koordinerende ledelse, redningsberedskabets tekniske ledelse og koordinerende læge KOOL. Se endvidere kap 6 i bilag 13, Retningslinier for indsatsledelse. 7. Beredskabniveauer Beredskabsstaben, opbygges trinvist og omfatter følgende tre TRIN: TRIN 1 Informationsberedskab Anvendes i situationer, hvor der er tale om en varslet hændelse, der kan indebære etablering af beredskabsstaben, således at berørte eksterne samarbejdspartnere varsles. TRIN 2 Stabsberedskab Anvendes i situationer, hvor der er tale om en varslet hændelse, der indebærer, at beredskabsstaben inden for en tidshorisont på ca. 2 timer kan få pålagt ansvaret for en opgaves løsning. TRIN 3 Operationsberedskab

4 Anvendes i situationer, hvor der er tale om såvel varslede som uvarslede hændelser, der kræver umiddelbar indkaldelse af beredskabsstaben i Østjyllands Politikreds, herunder repræsentanter fra samarbejdspartnerne, til varetagelse af den koordinerende ledelsesopgave - tilpasset den aktuelle situation, jf kap 2. Beredskabsniveauerne iværksættes ved politidirektørens foranstaltning. 8. Pressen Informations-, medie- og pressefunktionen varetages af det strategiske og operative niveau og er forankret i Beredskabsstaben eller KSN. Funktionen varetages med udgangspunkt i en fælles pressepolitik og mediestrategi. Beredkabsstabens kompetence og ansvar i relation til presse- og informationsvirksomheden omhandler alene Beredskabsstabens virksomhed. 9. Sekretariatsfunktionen Politidirektøren er ansvarlig for oprettelse af en sekretariatsfunktion, der varetages af politikredsen. Sekretariatsfunktionen skal understøtte den samlede stabsorganisation, herunder varetagelsen af de administrative, planlægningsmæssige og operative opgaver, og dermed sikre: et effektivt samarbejde på tværs af myndighedsområder og virksomheder, registrering, sagsbehandling og arkivering af sager, udarbejde generelle og specifikke strategier, udarbejde og vedligeholde alle relevante plansæt til brug for operationel koordinering af konkrete indsatser og af uddannelses- og øvelsesvirksomheden, effektiv information og kommunikation, ajourføring af ressource- og objektdatabase, der udgør det operative dispositionsgrundlag for stabsfunktionens koordinerende opgave, logistik for stabsfunktionen, herunder indkaldelse til mødevirksomhed i koordinations- og planlægningsudvalget samt varetage sekretærfunktion i forbindelse hermed, indretning af stabs- og operationsrum (KSN) samt IT-understøttelse og kommunikationsmidler i øvrigt.

5 Rigspolitiet Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen 1. februar 2007 Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v. 1. Indledning Politireformen, der træder i kraft den 1. januar 2007, indebærer bl.a. at den nuværende politiregionsordning ophæves, og at politiregionernes opgaver fremover som udgangspunkt vil skulle varetages af politikredsene. Ophævelsen af politiregionsordningen medfører, at de regionale koordinerende stabe på beredskabsområdet, som er oprettet i hver politiregion, ikke kan videreføres i deres nuværende form. Selv om der ikke er mulighed for at videreføre de regionale koordinerende stabe, er det naturligvis af afgørende betydning, at der sker en videreførelse af det arbejde, der hidtil har været udført i de regionale koordinerende stabe. Det er i den forbindelse afgørende, at den hidtidige stabsstruktur opretholdes, selv om stabsstrukturen nødvendigvis må indordnes de nye geografiske rammer, der er resultatet af politireformen. På denne baggrund er der truffet beslutning om, at stabsstrukturen forankres i de nye politikredse, således at der i hver enkelt politikreds oprettes en tværfaglig beredskabsstab. Hermed opnås også, at beredskabsstabene forankres hos den myndighed, der tillige har den koordinerende ledelse på skadesstedet i forbindelse med konkrete beredskabsindsatser, jf. bl.a. beredskabslovens 17, stk. 1. Beredskabsstaben vil som udgangspunkt have de samme opgaver, som de hidtidige regionale koordinerende stabe har haft, og vil således fungere som et forum for samarbejde og for koordineret anvendelse af samfundets ressourcer. Ved beredskabsmæssige hændelser, der berører flere politikredse, kan Rigspolitichefen - efter omstændighederne i samråd med Forsvarskommandoen og Beredskabsstyrelsen - udpege en

6 politikreds som ansvarlig for løsningen eller samordningen af den politimæssige indsats. Beredskabsstaben i den pågældende politikreds vil i disse tilfælde blive den koordinerende beredskabsstab med deltagelse af bl.a. totalforsvarsregionerne og Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscentre. Totalforsvarsregionerne og Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscentre kan dog efter omstændighederne ligeledes træffe bestemmelse om at være repræsenteret ved en forbindelsesofficer i en eller flere af de øvrige beredskabsstabe, der måtte være aktiveret. I de tilfælde, hvor Rigspolitichefen træffer bestemmelse om, at Rigspolitiet er ansvarlig for samordningen af en politimæssig indsats, vil koordineringen af den samlede beredskabsmæssige indsats efter omstændighederne kunne ske via den nationale operative stab (NOST). Det forudsættes dog under alle omstændigheder, at der etableres et tæt samarbejde mellem beredskabsstabene i politikredsene og den nationale operative stab. Generelle spørgsmål vedrørende beredskabsstaben vil således løbende blive drøftet i stabsudvalget under den nationale operative stab med deltagelse af Rigspolitiet, Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnskommandoen med henblik på om nødvendigt at fastsætte supplerende retningslinier på området for bl.a. at sikre den fornødne enkelhed og ensartethed i beredskabstabenes virke. Et eksempel på hovedplan for stabens virke er medtaget som bilag til denne vejledning. Der er mellem Rigspolitiet, Forsvarskommandoen, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnskommandoen enighed om at revidere de nye stabsstrukturer i begyndelsen af Formålet med beredskabsstabene I hver politikreds etableres en bredt sammensat beredskabsstab med repræsentanter fra visse regionale og lokale beredskabsmyndigheder m.fl. til at varetage de koordinerende opgaver i forbindelse med større hændelser og begivenheder samt større ulykker og katastrofer. I disse beredskabsstabe, der etableres som et forum for samarbejde og for koordineret anvendelse af samfundets ressourcer i politikredsen, deltager hver enkelt myndighed med egen kompetence i overensstemmelse med princippet om sektoransvaret. Politidirektøren leder arbejdet i den lokale beredskabsstab. Stabene vil tillige være et relevant forum for samarbejde og koordination af beredskabsplanlægningen på områder, hvor flere myndigheder er involveret i opgaveløsningen i tilfælde af større ulykker og katastrofer m.v. Beredskabsstaben vil typisk træde sammen ved større ulykker og katastrofer m.v., hvor der er behov for tværgående koordination. Formålet med beredskabsstaben er - under hensyntagen til sektoransvaret - under ledelse af politidirektøren at etablere et planlægningsmæssigt og operativt samarbejde mellem myndigheder m.fl. med ansvar eller opgaver på beredskabsområdet med henblik på dels at kunne træffe beslutning om en koordineret og prioriteret anvendelse af de samlede ressourcer i tilfælde af større hændelser og begivenheder samt større ulykker og katastrofer, dels at sikre en samstemt og afpasset information til pressen og befolkningen m.fl.

7 3. Sammensætning af beredskabsstaben I beredskabsstaben indgår på lige fod repræsentanter for relevante civile myndigheder m.fl., herunder kommuner og regioner samt forsvaret. Staben er opdelt i et strategisk niveau, der - under ledelse af politidirektøren - yderligere består af chefen for Beredskabsstyrelsens regionale beredskabscenter og chefen for totalforsvarsregionen samt disses nærmeste rådgivere. Til det strategiske niveau kan endvidere knyttes relevante chefer fra civile myndigheder, herunder kommuner og regioner afhængig af den konkrete situation. Endvidere består staben af et operativt niveau, der - under ledelse af en af politidirektøren udpeget ledende polititjenestemand - består af repræsentanter fra de relevante myndigheder m.fl. Beredskabsstaben bør efter behov mødes på chefniveau med henblik på at drøfte generelle beredskabsmæssige problemstillinger, herunder sikre gensidig faglig opdatering af det netværk, som er et bærende element i beredskabsstabene. 4. Opgaver Politidirektøren: Træffer beslutning om de praktiske forhold for stabens virksomhed. Tager initiativ til at aktivere staben. Leder møderne i staben og skaber gennem mødeledelsen forudsætninger for, at der bliver truffet de beslutninger, der er nødvendige for at sikre en koordineret og prioriteret anvendelse af de samlede ressourcer. På stabens vegne forestår formidling af information til pressen om stabens virksomhed. Forestår generel information til centrale myndigheder, jf. pkt. 6. Tager ved indsatsens slutning initiativ til deaktivering af staben. Forestår sammen med øvrige medlemmer evalueringer og erfaringsopsamling. De enkelte chefer m.fl. i beredskabsstaben udøver deres kompetence, som er tillagt dem i de til enhver tid gældende love og bestemmelser eller ved delegation, og iværksætter inden for eget ansvarsområde relevante foranstaltninger. 5. Aktivering af beredskabsstaben Beredskabsstaben træder sammen efter beslutning af politidirektøren, når der foreligger en situation som nævnt i pkt. 2, og der vurderes at være behov for en samlet koordinering. Enhver repræsentant i beredskabsstaben kan anmode politidirektøren om at indkalde staben. Endvidere kan politidirektøren fra centralt niveau blive anmodet om at indkalde beredskabsstaben. 6. Informationsopgaver Politidirektøren har som leder af beredskabsstaben til opgave at holde Rigspolitichefen og NOST orienteret om situationen i politikredsen efter de gældende instrukser samt at forestå formidlingen af informationer til pressen på stabens vegne.

8 NOST videreformidler relevante oplysninger m.v. til Kriseberedskabsgruppen og centrale myndigheder. Der bør i hver politikreds være udarbejdet en plan for, hvorledes presse- og informationsopgavens varetages i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v. 7. Planlægning m.v. Som anført i beredskabslovens 24 og 25 påhviler det de sektoransvarlige myndigheder at foretage den fornødne beredskabsmæssige planlægning. Af beredskabslovens 24 fremgår, at de enkelte ministre hver inden for deres område skal planlægge for opretholdelse og videreførelse af samfundets funktioner i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, samt for at kunne yde støtte til forsvaret. Forsvarsministeren koordinerer planlægningen vedrørende den civile sektors beredskab og rådgiver myndighederne, ligesom forsvarsministeren gennemfører den del af planlægningen, der ikke påhviler andre myndigheder. Forsvarsministerens opgaver er delegeret til Beredskabsstyrelsen. Af beredskabslovens 25, stk. 1, fremgår, at kommunalbestyrelsen skal udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab, og at planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde. Det fremgår ligeledes, at regionerne skal udarbejde en samlet plan for regionernes beredskab. Det fremgår endvidere af lovens 26 og 27, at forsvarsministeren fastsætter vejledende retningslinier for udarbejdelse af de kommunale og regionale planer, samt at de enkelte ministre hver inden for deres område fastsætter vejledende retningslinier for kommunernes og regionernes beredskabsplanlægning. Det er således de enkelte ministre, der inden for deres område har ansvaret for at sikre, at der udpeges repræsentanter til beredskabsstabene. Den udpegende myndighed kan fastsætte vilkår for repræsentantens virksomhed m.v. i beredskabsstabene, herunder om rapportering og beslutningskompetence. På nogle områder vil de pågældende repræsentanter have kompetence til at træffe beslutninger, mens repræsentanter på andre områder mere har karakter af rådgivere for beredskabsstaben. De pågældende repræsentanter skal medvirke til at skabe det bedst mulige informationsgrundlag for arbejdet i beredskabsstaben og forudsættes derfor at kunne bidrage aktivt med informationer m.v. fra den sektor, som de repræsenterer. 8. Øvelses- og kursusvirksomhed Den fælles øvelsesvirksomhed bør tage udgangspunkt i de lokale og regionale behov og aftaler. Øvelsesvirksomheden bør således ikke fastlægges gennem alment gældende detaljerede øvelsesdirektiver, idet samarbejdet er karakteriseret ved forskelle i myndighedssamarbejdet og i områdernes geografiske og demografiske forhold. Det er en væsentlig opgave for beredskabsstaben at drøfte behovet for øvelsesaktivitet.

9 Der gennemføres i samarbejde mellem Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen, Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen kurser for relevante beredskabsmyndigheder m.fl. Nærmere oplysning om kurserne kan fås ved henvendelse til Rigspolitiet, Beredskabsstyrelsen, Forsvarskommandoen eller Hjemmeværnskommandoen. 9. Økonomi Økonomiske forpligtelser, der knytter sig til opgavevaretagelsen på det beredskabsmæssige område, herunder til planlægning, efteruddannelse, øvelser, anskaffelser m.v., påhviler som hidtil de enkelte myndigheder i overensstemmelse med sektoransvaret. Politidirektøren afholder visse generelle udgifter til møder m.v. i beredskabsstaben. I øvrigt vil de centrale myndigheder, såfremt der er budgetmæssig hjemmel hertil, kunne afholde konkrete udgifter, f.eks. til øvelsesvirksomhed m.v.

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen

Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Rigspolitiet 1. februar 2007 Forsvarskommandoen Beredskabsstyrelsen Hjemmeværnskommandoen Vejledning om det lokale og regionale beredskabssamarbejde i forbindelse med større ulykker og katastrofer m.v.

Læs mere

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2009

Direktionssekretariatet. Beredskabsplan Generel del. Norddjurs Kommune 2009 Direktionssekretariatet Beredskabsplan Norddjurs Kommune 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1. Lovgivning og gyldighedsområde... 1 1.2 Formål og opbygning... 1 1.3. Ajourføring af beredskabsplanen...

Læs mere

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark

Krisestyring i Danmark. Krisestyring i. Danmark Krisestyring i Danmark Krisestyring i Danmark 1 Udgivet af: Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk Forsidebillede: Satellitbillede nedtaget af DMI fra den amerikanske

Læs mere

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune

Odense Kommune. Beredskabsplan. Odense Kommune Odense Kommune Beredskabsplan Odense Kommune 11-10-2012 Odense Kommune Internbrug Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Information om beredskabsplanen... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Beredskabsplanens

Læs mere

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014

Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN. 2. september 2014 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K FORSVARSMINISTEREN 2. september 2014 MINISTERREDEGØRELSE TIL STATSREVISORERNES BERETNING NR. 16/2013 OM STATENS PLANLÆGNING OG

Læs mere

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13)

Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt. (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Beredskabsarbejdet i naturgassektoren og på energiområdet i øvrigt (Supplement til Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2012/13) Energistyrelsen - 30. november 2012 2 1. Baggrund. Artikel 4 i

Læs mere

Faxe Kommune Beredskabsplan

Faxe Kommune Beredskabsplan Faxe Kommune Beredskabsplan Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Information om Bredeskabsplan... 2 1.1 Formål.... 2 1.2 Planens opbygning... 2 1.3 Planen i relation til eksterne planer... 3 2. Beredskabsniveauer

Læs mere

Beredskabspolitik for Viborg Kommune

Beredskabspolitik for Viborg Kommune Beredskabspolitik for Viborg Kommune Sidst opdateret [21.5.2014] Version 2 Beredskabspolitik Indledning Viborg Kommune ønsker, at sikre borgernes og virksomhedernes tryghed i såvel hverdagen som i krisesituationer.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013

Bornholms Regionskommune. Generel beredskabsplan 2013 Bornholms Regionskommune Generel beredskabsplan 2013 November 2013 1 Indholdsfortegnelse 0.0 Indledning 0.1 Formål 0.2 Ansvar for beredskabsplanlægning 0.3 Planens opbygning 0.4 Beredskabssamarbejde 0.5

Læs mere

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet

Aktuelt fra Danmark. Regeringens prioriteter for beredskabet Aktuelt fra Danmark Regeringens prioriteter for beredskabet Samling af beredskab og forsvar Status på arbejdet med samlingen Fokus på udviklingen af et CBRN-institut Tværfaglig koordination ved kriser

Læs mere

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver

Justitsministeriet. Hos hvilken minister ligger ansvaret placeret for, at der. så det sikres, at alle relevante elementer bliver Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 191 Offentligt 06-07-05 Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato: 21. juni 2005 Dok.: CMA40057 Politikontoret Udkast til tale Til ministeren

Læs mere

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014

Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Nødplan for det danske gastransmissionssystem 2014 Energistyrelsen 27. november 2014 2 1. Indledning Denne nødplan er udarbejdet af Energistyrelsen i samarbejde med Energinet.dk som følge af de vurderinger,

Læs mere

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune

Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Beredskabskommissionen og Magistraten Magistratens 2. Afdeling Den 19. oktober 2005 Århus Kommune Århus Brandvæsen Magistratens 2. Afdeling Godkendelse af beredskabsplan

Læs mere

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab

Beredskabspolitik Kommunerne Hovedstadens Beredskab Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 1 Beredskabspolitik Kommunerne i Hovedstadens Beredskab 1 Indhold Indledning... 2 Beredskabspolitikken... 3 Ledelse... 3 Planlægningsgrundlag...

Læs mere

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning:

NOTAT. Beredskabspolitik for Køge Kommune. Indledning: NOTAT Dato Teknik- og Miljøforvaltningen TMF-Sekretariat og byggesager Beredskabspolitik for Køge Kommune Indledning: Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Køge Kommune har en ambition

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Sundhedsstyrelsen og beredskabet

Sundhedsstyrelsen og beredskabet Sundhedsstyrelsen og beredskabet Panel: Beredskabsplanlægning en kapacitet i sig selv DIIS seminar 17. juni 2009: Dansk beredskab perspektiver for et samfund i konstant forandring Disposition 1. Sundhedsberedskabets

Læs mere

Ingeniørforeningen 20. maj 2014

Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Ingeniørforeningen 20. maj 2014 Statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer Oplæg ved Gitte Korff, sekretariatschef for statsrevisorerne Lene Schmidt, kontorchef

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer.

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer. Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens planlægning og koordinering af beredskabet for større ulykker og katastrofer November 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Konference om Inspire den 20. marts 2007

Konference om Inspire den 20. marts 2007 Konference om Inspire den 20. marts 2007 Digital forvaltning når det skal gå stærkt Beredskabsområdet belyst med eksempler Kontorchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen When Technology is Master we

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Danrice A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN A304/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om søredningstjenestens effektivitet (beretning nr. 5/02) 1. I mit notat til statsrevisorerne

Læs mere

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune

Beredskabspolitik. for Ballerup Kommune. Beredskabspolitik for Ballerup Kommune Beredskabspolitik for Ballerup Kommune. Beredskabspolitikkens formål er at beskrive kommunens overordnede retningslinjer for, hvordan beredskabsopgaver skal løses. Derudover skal beredskabspolitikken bidrage

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Holbæk kommunes generelle beredskabsplan, Plan for fortsat drift. UDKAST Dato for gennemgang: 051113 Planens dato: 23. oktober 2013 BRS sagsnr.

Læs mere

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation

NOTAT. Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Godkendt af Hovedstadens Beredskabs Bestyrelse 13. januar 2016 Bilag 3 NOTAT Notat vedrørende kriseledelsesorganisation Det er en ambition at sikre befolkningen og virksomhederne tryghed i såvel hverdagen

Læs mere

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Nord A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Det civile beredskab - et debatoplæg Side 1 af 63. Det civile beredskab - et debatoplæg

Det civile beredskab - et debatoplæg Side 1 af 63. Det civile beredskab - et debatoplæg Det civile beredskab - et debatoplæg Side 1 af 63 [Navigation] Det civile beredskab - et debatoplæg Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning 1.1. Debatoplæggets baggrund og indhold 1.2. Resumé Kapitel

Læs mere

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Bright Star Fireworks A/S. Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN Bright Star Fireworks A/S Fruerlundvej 1, Tirstrup 8410 Rønde EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB)

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DANPO A/S ÅGADE 2, FARRE, 7323 GIVE Revideret 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN BRENNTAG NORDIC A/S STRANDGADE 35 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større uheld og

Læs mere

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis

Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Vand i Byer - stormøde Beredskabsplanlægning i praksis Beredskabsplanlægning som grundlag for effektiv indsats ved oversvømmelser Helhedsorienteret beredskabsplanlægning som grundlag for indsatsen dvs.

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Beredskabsplan 2013 - Plan for fortsat drift for Varde Kommune Dato for gennemgang: 3. april 2013 Planens dato: 1. februar 2013 BRS sagsnr. 2010/015302

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse

0.0 Indholdsfortegnelse 0.0 Indholdsfortegnelse 0.0 Indholdsfortegnelse... 1 Bilag... 2 Oversigt over Indsatsplaner... 2 0.1 Forord... 3 1.0 Anvendelse, lovgrundlag, formål og mål... 4 1.1 Anvendelse... 4 1.2 Lovgrundlaget...

Læs mere

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Galvano ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold: 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN KD INDUSTRIBEJDSNING SYD A/S HESSELLY 12, 6000 KOLDING Revideret 24.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om

Læs mere

Beredskabsplan. Beredskabsplan. Syddjurs Kommune. Planen er ajourført 10/1 2014 1

Beredskabsplan. Beredskabsplan. Syddjurs Kommune. Planen er ajourført 10/1 2014 1 Beredskabsplan Syddjurs Kommune 2014 Planen er ajourført 10/1 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Formål og opbygning... 3 1.2. Planens opbygning... 3 1.3. Ajourføring af beredskabsplanen...

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167)

KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) KOMMENTERET HØRINGSNOTAT vedrørende forslag til lov om ændring af beredskabsloven m.fl. (Lovforslag L 167) Marts 2016 1. Indledning Udkast til forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum,

Læs mere

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR

KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR KØBENHAVNS VESTEGNS KØBENHAVNS VESTEGNS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FOR PAPYRO-TEX A/S Skinderskovvej 32-36, 2730 Herlev, Revideret 08.07.2013 Side 2 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-10 AMMITSBØLVEJ 96a, RUGSTED, 7100 VEJLE Revideret 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2.

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner

Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner Samordningsaftale vedrørende redningsberedskabet for Norddjurs og Syddjurs kommuner 1. To eller flere kommunalbestyrelser kan i medfør af beredskabslovens 10 samordne deres redningsberedskab. Som led i

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup

Ekstern beredskabsplan. Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) Lager J-4 Vestergade 60, 8990 Fårup Indholdsfortegnelse 1 Forord...3 2 Planens mål...3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...3 4 Indsatsleder redningsberedskab

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet:

NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN. Senest ajourført: Senest afprøvet: Sagsnr.: 2009-3912 Dato: 07-10-2009 Dokumentnr.: 2009-244589 Sagsbehandler: Flemming Nygaard- Jørgensen NÆSTVED KOMMUNE GENERELLE BEREDSKABSPLAN Senest ajourført: Senest afprøvet: Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S-4 Fristrupvej 55 4340 Tølløse Version 1.0 2012 Beredskabet Holbæk, Kanalstræde 2, 4300 Holbæk Tlf. 72 36 36 30 e-mail beredskab@holb.dk

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Dan-Foam Aps. EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold Dan-Foan Aps.... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver...

Læs mere

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012

Beredskabsplan. for Stormflodsberedskabet i. Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Beredskabsplan for Stormflodsberedskabet i Faaborg-Midtfyn Kommune 2012 Stormflodsberedskab i Faaborg- Midtfyn Kommune Afsnit : Side : 1 Dato : 08-01-2014 FORORD Denne beredskabsplan er udarbejdet med

Læs mere

Du skal indtræde i en LBS. Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren.

Du skal indtræde i en LBS. Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren. Du skal indtræde i en LBS Information om indtrædelse i lokale beredskabsstabe på vegne af el- og naturgassektoren. Indkaldelsen til LBS Indkaldelsen til LBS skal foregå ved, at politiet kontakter et af

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN H. Daugaards Varehotel, Bavnevej 13, 6580 Vamdrup Revideret: 25.01.2012 Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse om større

Læs mere

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen

SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen SINE-dagen 2015 28. januar 2015 Hotel Scandic Copenhagen 1 Disposition Historisk overflyvning Aftale om redningsberedskabet 2012 Udvalget for budgetanalyse af redningsberedskabet 2012 Aftale om redningsberedskabet

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN NOVADAN Aps PLATINVEJ 21, 23, 27 og 29a, 6000 KOLDING Revideret 22.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 22. maj 2007 + bilag LOKALPOLITIET POLITIINSPEKTØREN Kornerups Vænge 12 4000 Roskilde Telefon: 4635 1448 Indvalg: 4632 1551 Lokal: 3006 Mobiltlf.: 2510 7625 E-mail: HGM001@politi.dk

Læs mere

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN

FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN FORSVARSMINISTERIET Udkast af 30. november 2004 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF BEREDSKABSLOVEN (Konsekvensændringer i forbindelse med kommunalreformen) 1 I beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137

Læs mere

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB

BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB BILAG 2 PLAN FOR DET CIVILE BEREDSKAB Høringsversion Juli 2015 Indhold 1 Indledning...3 2 Opgaver...3 3 Ledelse og organisation af Region Sjællands krisestab...3 4 Aktivering og drift af krisestaben...4

Læs mere

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN

CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN CARPENTER ApS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner

Generel. Generel. Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner Generel Generel Generel beredskabsplan 2016 Esbjerg, Varde og Fanø kommuner 1 Indhold Indledning... 4 Formål... 4 Planens gyldighedsområde... 4 Beredskabsplanens centrale præmisser... 4 Generelle bestemmelser

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN AIR LIQUIDE DANMARK A/S HEDENSTED OXYGEN FABRIK FREJASVEJ 4, 8722 HEDENSTED Revideret 20.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Virksomheden

Læs mere

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet)

Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Politiets pressepolitik (Rigspolitiet) Denne pressepolitik fastlægger de overordnede mål og retningslinjer for politiets samspil med medierne og definerer de nærmere rammer for dette arbejde. Det strategiske

Læs mere

Geodata-samarbejde i Beredskabet. Jørgen Bierrings Forsvar og Beredskab Kort & Matrikelstyrelsen

Geodata-samarbejde i Beredskabet. Jørgen Bierrings Forsvar og Beredskab Kort & Matrikelstyrelsen Geodata-samarbejde i Beredskabet Jørgen Bierrings Forsvar og Beredskab Kort & Matrikelstyrelsen Sker Når der sker en ulykke en ulykke, i Danmark, går en er lang det række beredskabets myndigheder opgave

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN. FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE Lager J-6 TINGSKOVVEJ 3, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.01.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Velkommen. Til informationsdag om arbejdet i LBS. Jesper Tholstrup

Velkommen. Til informationsdag om arbejdet i LBS. Jesper Tholstrup Velkommen Til informationsdag om arbejdet i LBS Jesper Tholstrup 1 Dagsorden 09.00-10.00: Ankomst, registrering og morgenmad 10.00-10.15: Velkomst - Ved Jesper Tholstrup 10.15-11.30: Indlæg om politiets

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN NORDALIM A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

Solae Denmark A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I

Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Vejen Kommune Beredskabsplan Niveau I Godkendt af byrådet den 10. maj 2011 Niveau I-beredskabsplan for Vejen Kommune Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 2 1.2 Sammenhæng mellem

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN DONG ENERGY POWER SKÆRBÆKVÆRKET KLIPPEHAGEVEJ 22, TAULOV, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord...

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse

Beredskabsstyrelsens udkast til en ny bekendtgørelse Den nugældende bekendtgørelse nr. nr. 765 af 03. august 2005 om risikobaseret kommunalt redningsberedskab som ændret ved bekendtgørelse nr. nr. 872 af 6. juli 2007 Beredskabsstyrelsens udkast til en ny

Læs mere

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning

````````` ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune. Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Vi skaber tryghed også gennem rådgivning ````````` Beredskabsplan for Frederikshavn Kommune Generel del - januar 2014 Forord Velkommen til Beredskabsplan for Frederikshavn kommune Frederikshavn

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst

Ekstern beredskabsplan. Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej Aalborg Øst Ekstern beredskabsplan Port of Aalborg Tankstore (POAT) Benzinvej 3 9220 Aalborg Øst Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan

Læs mere

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT

POLITIK FOR FORTSAT DRIFT Version 11.01.2017 POLITIK FOR FORTSAT DRIFT for Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs Kommuner Baggrund for politikken Når alvorlige hændelser som hackerangreb, større forsyningssvigt, forulykket skolebus,

Læs mere

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AirLiquide A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan. Indhold:... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan.... 2 1 Forord... 2 2 Planens mål... 2 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 2 4 Indsatsleder

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN SAMTANK A/S VESTHAVNSVEJ 31 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan Samtank A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 4 3. Anmeldelse

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA. Revideret: Politistaben Planenheden SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SAMTANK VESTHAVNSVEJ 31, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål... 3 3. Anmeldelse

Læs mere

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen

Ekstern beredskabsplan. Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Ekstern beredskabsplan Port of Skagen Oil Terminal Vestmolen 40, 9990 Skagen Indholdsfortegnelse: 1. Indledning (Oplysninger om virksomheden) 2. Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3. Iværksættelse

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 22 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. september 2015

Læs mere

Tværgående evaluering af krisestyringsøvelse 2009 (KRISØV 2009)

Tværgående evaluering af krisestyringsøvelse 2009 (KRISØV 2009) Tværgående evaluering af krisestyringsøvelse 2009 (KRISØV 2009) Beredskabsstyrelsen Tværgående evaluering af krisestyringsøvelse 2009 - KRISØV 2009 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Læs mere

Ekstern beredskabsplan

Ekstern beredskabsplan Ekstern beredskabsplan Circle K Rørdalsvej 38, 9220 Aalborg Ø Indholdsfortegnelse: 1.Indledning 2.Ledelsesansvar (ISL-PO/ISL-RB/KOOL) opgaver 3.Iværksættelse af ekstern beredskabsplan 4.Alarmering / mødeplan

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer.

Beredskabsplanlægning går med andre ord ud på at skabe robuste organisationer. Beredskabsplanen 1 DANVA, 13. + 14. marts 2012, Peter Nordahn Forberedt på krisen 2 Beredskabsplanlægning handler om at forberede sig på de hændelser, der ikke kan klares ved hjælp af almindelige ressourcer

Læs mere

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning

Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Beredskabsstyrelsen Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning 1 Vejledning til statslige myndigheder om beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød

Læs mere

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet

Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet NOTAT Beredskabsstyrelsens udtalelse over Københavns Kommunes forslag til revision af plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet Beredskabsstyrelsen har den 14. november 2011 fremsendt

Læs mere

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet

Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Bornholm, den 9. juni 2010 Bornholms Politis samarbejdsplan 2010 til brug for Kredsrådet Forord Danmark er opdelt i 12 politikredse, hvoraf Bornholms Politi udgør én politikreds. Politikredsen består geografisk

Læs mere

Beredskabsplan for oversvømmelse i Aarhus Kommune - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar

Beredskabsplan for oversvømmelse i Aarhus Kommune - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar Beredskabsplan for oversvømmelse i - beredskabsplanlægning i praksis samt overvejelser om sektoransvar Jakob Larsen, Aarhus Brandvæsen Lone Mossin, Natur og Miljø Kontekst: Kontekst: Skybrud i Lystrup

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN

UKLASSIFICERET. Fagplan OGUDD BEREDSKAB NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN FAGPLAN UKLASSIFICERET Fagplan NOV 2013 HJEMMEVÆRNSSKOLEN Side 1 A. Langt navn Overgangsuddannelse, Beredskabet B. Kort navn FAGPLAN C. Formål Formålet med uddannelsen er at give soldaten viden om beredskabet

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Ekstern beredskabsplan Indhold... 1 EKSTERN BEREDSKABSPLAN... 1 Ekstern beredskabsplan... 2 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Gennemgang af den generelle beredskabsplan

Gennemgang af den generelle beredskabsplan Gennemgang af den generelle beredskabsplan Planens titel: Plan for fortsat drift - Skanderborg Kommune Dato for gennemgang: 17. maj 2013 Planens dato: 9. april 2013 BRS sagsnr. 2010/015296 Anledning til

Læs mere

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002

Bilag 2. Den 21. juni 2002. Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Bilag 2 Den 21. juni 2002 Politisk aftale om redningsberedskabet efter 2002 Der er mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Kristeligt Folkeparti,

Læs mere

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL

NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DANMARK ENGROS APS BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse NORDLIGE PARALLELBANE 8, VANDEL ERHVERVSPARK, 7184 VANDEL Revideret: 06.08.2014

Læs mere

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN

AarhusKarlshamn A/S EKSTERN BEREDSKABSPLAN EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Forord... 3 Planens mål... 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 Ansvarsfordeling ved iværksættelse af

Læs mere

Geodata-samarbejde i Beredskabet. Henrik Steen Andersen

Geodata-samarbejde i Beredskabet. Henrik Steen Andersen Geodata-samarbejde i Beredskabet Henrik Steen Andersen Kort & Matrikelstyrelsen Sker Når der sker en ulykke en ulykke, i Danmark, går en er lang det række beredskabets myndigheder opgave i gang at med

Læs mere

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune

UDKAST til Beredskabspolitik for Frederiksberg Kommune Indledning Frederiksberg Kommune har ansvaret for at planlægge og drive en række samfundsvigtige opgaver både i hverdagen, og når uforudsete, større hændelser truer den fortsatte drift. Beredskabspolitikken

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Protokol LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Beredskabskommissionen Protokol for Møde tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10:00 på borgmesterens kontor Medlemmerne var til stede: Fra Nordsjællands Politi, politidirektøren, deltog:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere