rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi"

Transkript

1 rapport fra megavind juni 2008 Strategiske indsatsområder for forskning, udvikling og demonstration indenfor vindenergi

2 1 Baggrund Siden efteråret 2006 har partnerskabet Megavind arbejdet med at udvikle en samlet strategi for udvikling af Danmark som kompetencecentrum for vindkraft (se figur 1). Partnerskabet udgav i juni 2007 en overordnet strategi, der blandt andet sætter fokus på en række strategiske forskningsområder, som kan være med til at styrke det danske kompetencecentrum. Nærværende rapport er en konkretisering af Megavinds overordnede strategi, som går i dybden med at beskrive de vigtigste strategiske indsatsområder indenfor vindkraftforskning, udvikling og demonstration. Partnerskabet anbefaler, at de danske offentlige midler til forskning, udvikling og demonstration på vindkraftområdet prioriteres indenfor disse områder, for at støtte op om de eksisterende forskningsmiljøer og styrke de forskningsområder, der er centrale for branchen. Figur 1 Megavinds samlede strategi. Denne rapport fokuserer på forskning. KOMPONENTER OG MØLLEDELE VINDMØLLER VINDKRAFTVÆRKER I ENERGISYSTEMET MØLLEDESIGN OG KONSTRUKTION AF MØLLER VINDKRAFTS INTEGRATION I ENERGISYSTEMET OFFSHORE TEKNOLOGI VINDLASTER OG SITING VINGER: AERODYNAMIK, STRUKTURELT DESIGN OG MATERIALER

3 2 Danske styrkepositioner inden for vindkraft I takt med at energi og klima både herhjemme og i udlandet står højt på den politiske dagsorden, er forskning, udvikling og demonstration i energiteknologier blevet et hedt emne. Der oprettes nye forskningsprogrammer til at styrke området, og en række af de eksisterende skal til at opbygge en portefølje af energiprojekter for første gang. Vindkraft er en af Danmarks største internationale styrkepositioner og den danske vindkraftbranche udgør et unikt kompetencecentrum for vindkraft i verden. Derfor er det utrolig vigtigt, at vindkraft prioriteres højt i energiforskning, udvikling og demonstration. Det er afgørende at prioritere den forsknings og udviklingsmæssige indsats indenfor en række strategiske styrkepositioner, som kan være med til at løfte den danske branches internationale konkurrencekraft. Der står andre lande klar til at kæmpe om Danmarks førerposition, så derfor er det altafgørende, at der handles hurtigt og målrettet. De branchemæssige styrkepositioner skal udvikles og bevares igennem en strategisk satsning på forskning, udvikling og demonstration. Denne satsning vil ikke kun bidrage til en industriel og forskningsmæssig udvikling, men samtidig spille en afgørende rolle i forhold til at uddanne de mange kvalificerede kandidater branchen har brug for, for at løfte fremtidens enorme efterspørgsel. En målrettet indsats vil således både styrke branchens vidensudvikling og skabe nye eksperter til at føre det danske kompetencecentrum for vindkraft ind i fremtiden. En af de ting, der gør Danmark til et unikt kompetencecentrum for vindkraft er branchens evne til at skabe helhedsløsninger for nye vindmøllekoncepter. En helhedsorienteret forståelse af møllen som maskine giver branchen helt særlige kompetencer til at skabe integrerede løsninger i nye og forbedrede vindmøllekoncepter (afsnit 3.1). Indgående kendskab til aerodynamik, strukturdynamik og laster er afgørende for at skabe disse løsninger. Her er det særligt evnen til at forstå og forbedre samspillet mellem de enkelte elementer, der bidrager til at skabe fremtidens intelligente og kosteffektive vindmøller. Disse forskningsområder har blandt andet bidraget til at udvikle nye teknikker til styring og regulering, som er et af de områder, der har udviklet sig mest igennem de seneste år (afsnit 3.2 og 3.3). Al udvikling skal bidrage til at opretholde et højt sikkerhedsniveau, hvilket hænger tæt sammen med en anden dansk styrkeposition, nemlig drift- og sikkerhedsstrategier. Danmark er det land i verden med størst andel af vindkraft i energisystemet, hvilket giver os en helt unik mulighed for at udvikle intelligente systemløsninger. Vi har mulighed for at gå forrest og skabe et globalt demonstrationsprojekt for indpasning af vindkraft i energisystemet (afsnit 3.4). Megavind Samlet set sidder den danske vindmøllebranche på ca. 95% af verdensmarkedet for offshore vindkraft, hvilket giver os en unik position til at udvikle nye løsninger offshore. Vi er særligt dygtige til at overføre erfaringerne fra landmøller til offshore. Det er i høj grad de samme strategiske udviklingsområder, der gør sig gældende her, men med behov for udvikling på en række særlige områder offshore, på grund af de fysiske forhold (afsnit 3.5). 3

4 3 Strategiske indsatsområder Den strategiske forskning skal medvirke til at udvikle de grundlæggende teknologiske løsninger, som udgør forudsætningen for at fastholde den danske vindmøllebranches førerposition og tiltrække forskere af høj kvalitet. Denne forskningsindsats favner nøgleelementer af værdikæden fra udvikling af komponenter og mølledele til integration af vindkraft i det samlede elsystem. 3.1 Hvordan bliver vindmøllen en effektiv og driftsikker maskine? Mølledesign og konstruktion af møller med henblik på: fortsat udbygning af kompetencen inden for strukturelt design og materialer for vinger, transmissionssystemer, maskinelementer såsom gear, bremser samt support strukturer at udvikle lettere og mere effektive komponenter og nye innovative koncepter i vindmøller med henblik på at opnå høj ydeevne, mere veldefineret og højere pålidelighed og mere pålidelig bestemmelse af levetid at få mere viden om samspillet mellem møllens enkelte elementer for at fremme effektivitet og driftsikkerhed fortsat at opretholde og udvikle drifts- og sikkerhedsstrategier i takt med udviklingen af møllen, herunder forebyggende vedligehold og overvågning af konstruktionen udvikling af forbedrede transport og logistik strategier Perspektiver for kommercialisering Forskning indenfor mølledesign og konstruktion af møller kan bidrage til at udvikle lettere og mere effektive komponenter, samt nye innovative koncepter i vindmøller. Det kan bidrage til, at møllen opnår højere ydeevne og pålidelighed samt nedsætte omkostningerne. Et vigtigt element er også fortsat vidensopbygning om samspillet mellem møllens enkelte komponenter, hvilket er til gavn for de mange danske vindmøllefabrikanter og underleverandører. 4 Nyttiggørelse af forskning indenfor dette område kan bidrage til at udvikle nye produkter og virksomheder, hvilket vil være med til at sikre en forsat stor vækst indenfor den danske vindmølleindustri. Spin-off kunne i yderste konsekvens også betyde teknologioverførsel til andre industrier og brancher.

5 Foto: lm glasfiber a/s 3.2 Hvordan udnyttes vinden bedst muligt? Vinger aerodynamik og strukturdynamik med henblik på: fortsat udbygning af kompetencen indenfor aerodynamik, aeroakustik og strukturdynamik, herunder styring og regulering at reducere lasterne på vingerne og fra vingerne på resten af konstruktionen, både ved passiv og aktiv regulering akustiske forhold innovative designs, med særligt fokus på udvikling af vingedesign Perspektiver for kommercialisering Vidensniveauet i Danmark omkring udvikling af vinger er på højt internationalt niveau. Vingerne er vindmøllens motor og derved en af de virkelige nøglekomponenter, som kan optimeres for bedre udnyttelse af vinden, mere effektivitet og forbedret design. Udvikling af dette område vil betyde, at prisen for el produceret med vindkraft vil falde og dermed øge konkurrencedygtigheden overfor konventionelle energiformer. Der er en række særligt relevante udviklingsområder som eksempelvis intelligente sensorer og aktuatorer, værktøjer til måling og analyse, lastreduktion og reduktion af akustiske forhold. Sidstnævnte er vigtigt i forhold til opstilling af vindmøller og hensyntagen til omkringliggende naboer. Megavind 5

6 6 Foto: MPI/Densit a/s

7 3.3 Hvor er vindmøllen vindkraftværkets optimale placering? Vindlaster og siting med henblik på: at udvikle forbedrede metoder til vindmåling at få øget viden om vindprofiler og vindressource som funktion af terræn og atmosfæriske forhold at forbedre indsigten i lævirkningen fra møller for at minimere produktionstab og laster få øget viden om de geofysiske forholds påvirkning af møllen (designgrundlag) store vindmølleparkers vekselvirkning, herunder vindforhold, bølge og strøm, og påvirkning af bunden udvikling af forbedrede metoder til vurdering af påvirkninger på omgivelserne øget viden om offshore vindmiljøer reducere usikkerhed ved vurdering af vindressourcer og laster fra vind, bølger og strøm Perspektiver for kommercialisering Viden om lævirking, geofysiske forhold og vekselvirkning kan bidrage til at skabe billigere mølledesign, imens viden om vindressourcer og bedre micro siting kan bidrage til øget produktion. Disse forskningsområder kan bidrage til at sænke prisen for vindkraft produceret elektricitet og dermed øge konkurrencedygtigheden overfor konventionelle energiformer. Udviklingsområder kan f.eks. være modeller til siting og dokumentation af optimal placering af vindmøller, i forhold til mest effektiv produktion under hensyntagen til de miljømæssige påvirkninger. Kigger man lidt længere ud i fremtiden kunne man forestille sig software modeller, der tager højde for forskellige klimatiske forhold og regulerer vindmøllerne efter disse, således at man undgår unødvendige klager og samtidig opnår mest optimal produktion. 3.4 Hvordan får man mest mulig vindkraft indpasset i energisystemet? Vindkrafts integration i energisystemet med henblik på: at udvikle systemtjenester og elektrisk design så vindmølleparker kan agere som en kraftværksenhed, der spiller aktivt sammen med fremtidens fleksible energisystem, herunder lagringsteknologier og fleksibelt energiforbrug at udvikle tekniske og økonomiske modeller for styring af vindmøller og vindmølleparker, så vindkraft kan bidrage aktivt til op- og nedregulering i elsystemet at muliggøre bedre indpasning af store mængder vindkraft i elnettet, herunder styring og regulering af vindmøllerne, så de kan levere høj elkvalitet at sikre bedre indpasning af den enkelte mølle og møllepark i elnettet at udvikle vindmøllernes elektriske design omkring design af generatorer, effektelektronik, elektriske transformation og omformning samt styring og regulering forbedre prognoser for vindkraftproduktion vha. bedre prognose og meteorologi værktøjer, både mikro og makro modeller Perspektiver for kommercialisering Her ligger der en stor mulighed for udvikling af nye produkter og kompetencer. På grund af Danmarks størrelse, har vi alle muligheder for at lave et globalt demonstrationsprojekt, hvor vi viser, at det kan lade sig gøre at integrere store mængder vind i energisystemet. I et sådant demonstrationsprojekt er der behov for nye produkter, systemer og kompetencer på en lang række områder, alle med et globalt markedspotentiale. Særligt udvikling af software til styring af el-systemet og den enkelte vindmølle har store kommercielle perspektiver. I forhold til møllen er der f.eks. perspektiver i udvikling af nye komponenter omkring generator og brugen af effektelektronik i vindmøller. Megavind 7

8 Foto: lm glasfiber a/s 3.5 Hvordan tager vi næste skridt offshore? Offshore teknologi med henblik på: at udvikle nye koncepter for offshore parkernes elinfrastruktur at videreudvikle design procedurerne for selve vindmøllen, support-kontruktion og fundamenter for at reducere design usikkerheder at optimere og udvikle nye koncepter for fundamenter og installationsteknologi, med særligt fokus på dybere vand over 15 m at udvikle overvågnings og dataopsamlingssystemer med henblik på at kortlægge fejlhyppigheder og optimere vedligehold udvikle forbedrede adgangs- og sikkerhedsforhold øget viden om geoteknik og geofysik udvikle viden om materialer i et offshore miljø, med særligt fokus på korrosion udvikle optimale drifts- og vedligeholdelsesstrategier Perspektiver for kommercialisering Offshore er et stærkt stigende marked, som forventes at komme til for alvor at slå igennem i løbet af de næste 5-10 år. Danmark er et af de lande med størst offshore erfaringer og har derfor en unik mulighed for at skabe nye produkter til dette marked. Offshore er fortsat en dyr løsning sammenlignet med onshore, på grund af anlægs- og vedligeholdelsesomkostninger. Men offshore er også vindmæssigt meget mere stabilt og forudsigeligt end onshore, hvilket giver mulighed for en mere effektiv og stabil elproduktion. For at offshore skal slå igennem kommercielt, er der behov for prisreduktion på en række områder. Det er blandt andet bedre design, produktion og installation af billigere supportstrukturer. Effektiv og forudsigelig drift er også altafgørende. Samtidig er der også perspektiver i udvikling af alternative mølletyper til offshore på store havdybder og langt fra land, f.eks. DC vindmøller. En udvikling af disse områder vil skabe store forretningsmuligheder for danske virksomheder. 8

9 DANSK FORSKNINGS KONSORTIUM FOR VINDENERGI Samarbejde imellem de førende forskningsinstitutioner indenfor vindkraft i Danmark. VINDKRAFTNET Højteknologisk netværk etableret i et samarbejde mellem Dansk Forskningskonsortium for Vindenergi og Vindmølleindustrien. Megavinds organisation samt centrale netværk indenfor vindkraftforskning i Danmark. MEGAVIND STYREGRUPPE VALIDERING, AFPRØVNING OG DEMONSTRATION FORSKNING SEKRETARIAT Vindmølleindustrien Komponenter og mølledele (selvstændig projektgruppe ledet af DTU) Vindmøller (arbejdsgruppe under Megavind) Vindkraftværker i energisystemet (arbejdsgruppe under Megavind) DANSK SELSKAB FOR VINDENERGI Faglig og videnskabelig forening for vinkraftsektoren i Danmark. Megavind 9

10 Sekretariat Vindmølleindustrien Vester Voldgade 106 DK-1552 København V, Danmark Tel: Fax: Forsidebillede: Welcon

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft

rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft rapport fra megavind Danmarks fremtid som kompetencecentrum for vindkraft Indhold Forord Sammenfatning 1 Baggrund 9 1.1 Danmark som kompetencecentrum for vindkraft 10 2 Vindkraft i et systemskifte 13 2.1

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28.

Udgivet af: Energinet.dk. Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. Udgivet af: Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Rapporten kan downloades på: www.energinet.dk 28. januar 2011 Dok.6357/11, sag 10/3378 2/39 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 4 1.1

Læs mere

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020

Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 National SOFC-strategi, 2010-2020 Page 1 / 37 Dansk strategi for udvikling af SOFC-brændselsceller 2010 2020 Partnerskabet for Brint og Brændselsceller i Danmark SOFC-strategigruppen National SOFC-strategi,

Læs mere

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger

Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger Havvindmøller Danske erfaringer og løsninger INDHOLD Forord af transport- og energiminister Flemming Hansen 1 Havvindmøllepolitik i Danmark 2 Status på vindmølleudbygningen i Danmark 3 Markedsbaserede

Læs mere

En fremtidssikret regulering af elsektoren

En fremtidssikret regulering af elsektoren En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 En fremtidssikret regulering af elsektoren Afsluttende rapport december 2014 Indhold 1. Forord 6 2. El-reguleringsudvalgets

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri?

Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri? Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 200 Offentligt Brorsonsvej 7 B DK 2630 Taastrup Tlf: 2248 6084 e-mail: peter@roulund.dk Hvordan sikrer vi en slagkraftig dansk bølgekraft industri? Baggrundsnotat

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

Elektrolyse i Danmark

Elektrolyse i Danmark Strategi for F,U & D 2010-2018 Elektrolyse i Danmark El til øjeblikkelig forbrug Brint til distribution eller produktion af syntetiske brændsler EL H2 H2 El til almindeligt elforbrug. El til elmotorer

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse

Udvikling Fyn 2.0. Strategioplæg. Indholdsfortegnelse Strategioplæg Udvikling Fyn 2.0 Maj 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 0 1.0 Indledning... 3 2.0 Udvikling Fyns placering i erhvervsfremme-strukturen... 4 2.1 Strategisk position... 4 2.2

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Analyse af. Poul. Australien. installering. udvikling og. branchen og. position som. 2012, og om

Analyse af. Poul. Australien. installering. udvikling og. branchen og. position som. 2012, og om Program, tirsdag d. 6 september Vindkraft Forum, hi[11], Stand nr. L 9206 Analyse af wind power hub Virksomhed: Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Repræsentant: Poul Houman Andersen Tidspunkt: 10:30

Læs mere

DANMARK SOM VIDENMAGNET

DANMARK SOM VIDENMAGNET DI ANALYSE DANMARK SOM VIDENMAGNET Sådan får Danmark tiltrukket flere forskningsinvesteringer > Forskning og udvikling (FoU) skaber vækst i virksomhederne og beskæftigelse i samfundet generelt og er en

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere