Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Store Amose. Domme. Taksationskommissionen Naturklagenævnet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07843.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07843.00. Fredningen vedrører: Store Amose. Domme. Taksationskommissionen 01-06-1994. Naturklagenævnet 26-05-1993"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Store Amose Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 TAKSATIO N SKO M M I5510 N EN ADRESSE HARALDSGADE 53,2100 KØBENHAVN ø e TLF 39 2: REG.Nit 1~Lj '!J. 00 Sao nr Fredning af den centrale del af Store Åmose i Stenlille kommune, Vestsjællands amt. Kendelse: (Meddelt den 1. juni 1994) Naturklagenævnets afgørelse af 26. maj 1993 om erstatning i anledning af fredning af den centrale del af Store Åmose i Stenlille kommune, Vestsjællands amt er påklaget til Taksationskommissionen af Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands Amt og af ejeren godsejer Henning Hansen. Taksationskommissionen har den 11. maj 1994 besigtiget de fredede arealer og forhandlet med ejeren, der var bistået af Vestsjællands Landboretudvalg ved konsulent, cand.jur. Jes Løkkegaard samt advokat Jens otto Johansen, Høng. Fuldmægtig Lisbeth Friis-Hansen og fuldmægtig Ib Kofod mødte for Skov- og Naturstyrelsen. Vestsjællands Amt var repræsenteret af vicekontorchef, cand.jur. Børge Bjerre samt sektionslederne Lars Bang og Niels Andersen. Endvidere mødte agronom Christian Bisgaard fra Det Danske Hedeselskab og forsker Bent Laursen fra statens Jordbrugsøkonomiske Institut. Skov- og Naturstyrelsen og Vestsjælllands Amt har for Taksationskommissionen påstået fredningserstatningen fastsat til væsentligt under 5 mio. kr. ua j '2.1YLf Fu 02-35

4 2 Godsejer Henning Hansen har gentaget sin påstand for Naturklagenævnet om en erstatning på kr. statens Jordbrugsøkonomiske Institut har på foranledning af Skov- og Naturstyrelsen foretaget en vurdering og beregning af fredningserstatningen og har i denne anledning udarbejdet et notat i februar 1994 på grundlag af fredningssagens akter samt oplysninger, som instituttet har indhentet. Af notatet fremgår bl.a., at notatet er baseret på økonomiske oplysninger om den pågældende ejendoms dækningsbidrag, dræningsomkostninger, maskinomkostninger, bygningsog lageromkostninger og indtægter fra skoven samt en vurdering af ulempeerstatning p.g.a. disharmoni mellem areal, maskinpark og bygninger samt fraskæring af arealer, hvorimod notatet ikke har taget stilling til erstatning vedrørende grusindvinding. Notatets beregninger har taget udgangspunkt i, at ejeren beholder ejendommens herlighedsværdier og har taget hensyn til de ændringer, som EF-landbrugsreformen fra 1992 med tilføjelser i 1993 har medført i produktionsvilkårene, herunder braklægning og kompensation herfor. Notatet definerer den beregnede erstatningssum som den fremtidige land- og skovbrugsmæssige brugsværdi af ejendommen, såfremt fredning ikke havde fundet sted. Beregningen af ejendommens dækningsbidrag bygger på det gennemsnitlige udbytte for de enkelte afgrøder i årene Vedrørende dræningsomkostninger konkluderer notatet på basis af de for Naturklagenævnet indhentede oplysninger fra Hedeselskabet og Cowiconsult samt kommentarer hertil fra landbrugssagkyndig side, at "det fortsat vil være muligt at afvande det pågældende areal inden for Vandløbs lovens rammer, såfremt fredningen ikke gennemføres". Notatet ansætter anlægsudgifterne til nydræning til kr. pr. ha i 1991-prisniveau og vurderer den gennemsnitlige levetid for dræningsanlæggene til 85 år under forudsætning af, at der regnes med 225 kr. pr. ha årligt til reparationer og deludskiftninger. Beregningerne resulterer i en brugsværdi for agerjorden i det fredede område på godt kr. pr. ha og for skoven på kr. pr. ha, således at den samlede brugsværdi bliver godt 4,5 mio. kr. Såfremt dette tal korrigeres for EF-reglerne om braklægning og kompensation herfor, bliver erstatningssummen fra 4,7 mio. kr. til 5,4 mio. kr. afhængig af, hvor længe den aktuelle midlertidige hektar-støtteordning vil være gældende indenfor en tidshorisont på 5 til 50 år. Notatets konklusion er, "at den fremtidige brugsværdi af det fredede område ville have været ca. 5 mio. kr.,

5 3 såfremt fredning ikke havde fundet sted". Ligeledes på foranledning af Skov- og Naturstyrelsen har Det Danske Hedeselskab foretaget en vurdering af behovet for nydræning og anvendelse af pumpe ved nydræning i det fredede område. Denne vurdering foreligger som et supplement af 30. marts 1994 til Hedeselskabets rapport af 22. februar 1993 indhentet af Vestsjællands Amt i forbindelse med Naturklagenævnets erstatningsfastsættelse. Af Hedeselskabets supplerende udtalelse fremgår bl.a., at dræningen på ialt 136 ha er helt nedslidt, og at yderligere ca. 8 ha vil være helt nedslidt om maksimalt 10 år. Om behovet for anvendelse af pumpe anføres følgende: " ha af arealerne med afvandingsdybde cm kan teoretisk afvandes tilfredsstillende til eksisterende vandløb og kanaler uden anvendelse af pumpe. Anlægsudgiften til nye hovedafløb vil være af betydelig størrelse på grund af disse arealers spredte beliggenhed ved randområder til højereliggende mineraljordsområder. Øvrige arealer med nuværende afvandingsdybde 0-90 cm kan ikke afvandes tilfredsstillende uden anvendelse af pumpe. Sammenfattende kan det vurderes, at omdræning af væsentlige arealer inden for fredningsgrænsen ikke er mulig at foretage tilfredsstillende uden anvendelse af pumpe." Godsejer Henning Hansen er i skriftlige kommentarer af 18. april 1994 fremkommet med kritiske bemærkninger til det indhentede materiale fra Statens Jordbrugsøkonomiske Institut og Hedeselskabet. Han har bl.a. anført, at Statens Jordbrugsøkonomiske Institut baserer udregning af fredningserstatningen på arealernes brugsværdi, som er stærkt afhængig af afgrødevalget, der i 1991 netop var under forandring ved overgang til vinterafgrøder og spisekartofler, som ville medføre et væsentligt højere dækningsbidrag, end instituttet forudsætter. Han har endvidere oplyst, at skovdriften, som hidtil har været baseret på plukhugst, var planlagt ændret til en mere lønsom drift med overvejende egeskov. Ved opstilling af alternative brugsværdiberegninger baseret på forskellige afgrødesammensætninger m.v. har ejeren anført, at brugsværdien kan variere fra ca. 7 til ca. 28 mio. kr., og han har på denne baggrund gjort gældende, at brugsværdiberegninger på grund af det store spredningsinterval er uegnet som grundlag for erstatningsfastsættelsen.

6 4 Vestsjællands Landboretudvalg har ligeledes kommenteret materialet fra statens Jordbrugsøkonomiske Institut og Hedeselskabet i en skrivelse af 26. april 1994 og heri bl.a. henvist til, at taksationspraksis som grundlag for erstatningsudmåling anvender handelsværdier og ikke brugsværdier, hvilket gør statens Jordbrugsøkonomiske Instituts notat uanvendeligt. Der må ses bort fra den af Hedeselskabet rejste problematik vedrørende dræningsforholdene, idet der er uoverensstemmelse mellem Hedeselskabets og statens Jordbrugsøkonomiske Instituts udsagn herom, og idet Hedeselskabets rapport ikke er udfærdiget på grundlag af en konkret undersøgelse af drænenes præcise beliggenhed. Under disse omstændigheder er bevisbyrden for drænenes utilstrækkelighed, som må påhvile Skov- og Naturstyrelsen, ikke løftet. Det er for Taksationskommissionen oplyst, at det ca. 8 ha store areal på det fredede område, som var ønsket udnyttet til grus indvinding er kategoriseret som "rå.stofinteresseområde", men ikke som "regionalt graveområde". I sektorplan for Vestsjællands Amt defineres råstofinteresseområder som områder, hvor der formodes at være råstofforekomster af en rimelig størrelse og kvalitet, og det anføres, at sådanne områder skal sikres med henblik på en senere råstofindvinding. I en skrivelse af 27. april 1994 har Vestsjællands Amt oplyst, at ".. arealernes afvandingstilstand er utilstrækkelig til en fortsat tilfredsstillende landbrugsmæssig udnyttelse. Afvandingsdybden er mange steder cm mod det normale cm. Amtet har samtidig fremført, at der ikke vil kunne forventes meddelt tilladelse til yderligere afvanding af de omhandlede arealer ved hjælp af udpumpning. At der ikke kan opnås tilladelse til afvanding med pumpning, bygger på en samlet afvejning af interesserne i området, jfr. vandløbs lovens 1, stk. 2, og er således uafhængig af fredning." Under den mundtlige forhandling har sektionsleder Niels Andersen i tilslutning hertil oplyst, at al pumpning af vand på de fredede arealer kræver tilladelse. Bent Laursen, der har udarbejdet statens Jordbrugsøkonomiske Instituts notat, har i det hele fastholdt dette, herunder de oplysninger vedrørende dræning, der er i modstrid med Hedeselskabets vurdering. Når det er angivet, at den udregnede fredningserstatning er baseret på

7 5 nedgangen i ejendommens brugsværdi som følge af fredningen, skal dette udtryk forstås som nedgang i handelsværdi bortset fra herlighedsværdien, som imidlertid vurderes uændret efter fredningen. Christian Bisgaard har fastholdt Hedeselskabets rapport om dræningsforholdene og har oplyst, at en omdræning enten forudsætter anvendelse af pumpning eller en uddybning af åen, som der afvandes til. Lisbeth Friis-Hansen har til støtte for Skov- og Naturstyrelsens påstand som udgangspunkt henvist til notatet fra statens Jordbrugsøkonomiske Institut, der indicerer, at 5 mio. kr. vil være fuld erstatning for fredningen inklusive ulempeerstatning. Når Skov- og Naturstyrelsens påstand lyder på væsentligt under dette beløb, skyldes dette, at instituttet ikke i sin vurdering har inddraget muligheden for at gennemføre de foranstaltninger, der er påkrævet i forbindelse med ny- og omdræning. Disse forhold må bedømmes i overensstemmelse med Hedeselskabets rapport og supplerende udtalelse af 30. marts 1994 samt Vestsjællands Amts skrivelse af 27. april 1994, hvorefter der, såfremt fredningen ikke var gennemført, ikke vil kunne forventes tilladelse til yderligere afvanding af de pågældende arealer ved udpumpning. Det er herefter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse, at statens Jordbrugsøkonomiske Instituts forudsætning om, at det fortsat vil være muligt at opretholde en dræningstilstand for de lavtliggende jorder, der sikrer dyrkning i almindelig omdrift, ikke kan opfyldes, og at ca. 140 ha lavtliggende agerjord som angivet af Hedeselskabet inden for en meget kort tidshorisont vil være utjenlig til dyrkning i almindelig omdrift ganske uanset, om arealerne var blevet fredede eller ej. Børge Bjerre, Vestsjællands amt har i det hele tilsluttet sig Skov- og Naturstyrelsens synspunkter. Konsulent Jes Løkkegaard, Vestsjællands Landboretudvalg har til støtte for ejerens påstand gentaget de anbringender, der blev fremført for Naturklagenævnet og har yderligere henvist til udvalgets skrivelse af 26. april 1994 og godsejer Henning Hansens skriftlige kommentarer af 18. april Særligt om erstatningskravet vedrørende mistet ret til grus indvinding henvises til en dom af 9. januar 1992 fra Vestre Landsret, hvoraf fremgår, at erstatning kan tilkendes, selvom der ikke foreligger en aktuel indvindingstilladelse.

8 6 Henning Hansen har supplerende hertil henvist til, at der er afsat kr. årligt til reparation og nydræning, hvilket har vist sig at være tilstrækkeligt til at vedligeholde de eksisterende dræn med afløb direkte til åen. Der har aldrig været problemer med at køre på jorden med tunge maskiner selv i våde perioder. Taksationskommissionens bemærkninger: Det tiltrædes som anført af Naturklagenævnet, at erstatningen skal udmåles med det beløb, som fredningen antages at nedsætte den kontante handelsværdi af Bodal gods med, at denne værdi især bestemmes af afkastet af godsets drift i de kommende år, og at afkastets størrelse i væsentlig grad er afhængig af den dyrkede agerjords dyrkningssikkerhed. Til bedømmelse heraf tager Taksationskommissionen udgangspunkt i statens Jordbrugsøkonomiske Instituts notat, hvorefter den fremtidige land- og skovbrugsmæssige værdi af de fredede arealer - bortset fra herlighedsværdierne, som ikke mistes ved fredningen - er beregnet til godt 4,5 mio. kr., svarende til en brugsværdi på godt kr. pr. ha agerjord og kr. pr. ha skovjord, og hvorefter fredningserstatningen er anslået til ca. 5 mio. kr. under hensyn til de for tiden gældende EU-støtteordningere Det findes ikke ved Hedeselskabets rapport af 30. marts 1994 heroverfor med tilstrækkelig sikkerhed godtgjort, at der på grund af dræningsomkostningerne, som også er omfattet af statens Jordbrugsøkonomiske Instituts vurdering, skal ske en nedsættelse af det af instituttet beregnede erstatningsbeløb på ca. 5 mio. kr. som påstået af Skov- og Naturstyrelsen og Vestsjællands Amt. på den anden side finder Taksationskommissionen, at den i Skatteministeriets udtalelse af 21. februar 1991 foretagne vurdering af arealernes handelsværdi, svarende til ca. 9,3 mio. kr. for agerjord og skov, er ganske uunderbygget og utvivlsomt for højt ansat. Denne vurdering kan derfor ikke i sig selv føre til en højere fredningserstatning end den af statens Jordbrugsøkonomiske Institut beregnede, og hvori der endvidere er taget hensyn til ulempeerstatning som følge af ejendomsformindskelse og fraskæring af arealer. Det kan endvidere af de grunde, der er anført i Naturkla-

9 7 genævnets kendelse, og som findes bestyrket ved det for Taksationskommissionen fremkomne tiltrædes, at nedgangen i handelsværdien er upåvirket af, at der på det fredede område findes en grusforekomst på et areal af ca. 8 ha. Herefter findes fuld erstatning for nedgangen i handelsværdien af Bodal gods for det tab, som fredningen medfører at være ydet, når erstatningsbeløbet fastsættes med det afrundede beløb på 5 mio. kr., som er beregnet af statens Jordbrugsøkonomiske Institut. Herefter bestemmes: Erstatningen til godsejer Henning Hansen for fredningen af den centrale del af store Åmose fastsættes til 5 mio. kr., der forrentes som bestemt ved Naturklagenævnets kendelse af 26. maj I godtgørelse for sagkyndig bistand tillægges der ejeren kr., der kan udbetales direkte til Vestsjællands Landboretudvalg, Sorø samt yderligere kr. til advokatudgifter. Ole Nicolaisen Hans Borch Christiansen Jan Johansen

10 NATURKLAGENÆVNET>

11 REG.NR. 78 Y'6,00 Naturklagenævnets afgørelse af 26. maj 1993 om fredning af den centrale del af Store Åmose i Stenlille kommune, Vestsjællands amt (sag nr. 111/300-1) Fredningsnævnet for Vestsjællands amts sydlige fredningskreds har ved afgørelse af 25. maj 1992 bestemt fredning efter naturfredningslovens kapitel III af en del af Bodal gods. Fredningssagen er rejst af Miljøministeriet v/ Skov- og Naturstyrelsen. Fredningsnævnets afgørelse er i medfør af naturfredningslovens 25 forelagt Overfredningsnævnet til efterprøvelse. Afgørelsen er for så vidt angår fredningens indhold tillige påklage t til Overfredningsnævnet af ejeren af Bodal gods, Henning Hansen. Overfredningsnævnet har henskudt sagen til Naturklagenævnets behandling og afgørelse efter reglerne i naturbeskyttelsesloven af 3. januar 1992, jf. denne lovs l04, s tk. 2. Fredningsområdet. Fredningen omfatter ca. 230 ha i og omkring Kongemose og Sandlyng syd for Åmose å. Af fredningsområdet er ca. 165 ha agerjord, ca. 63 ha skov, krat og mose og ca. 2 ha sø.

12 2 Store Åmose har oprindelig været en sø, der opstod i slutningen af den sidste istid for ca år siden. Søens betydelige størrelse blev langsomt reduceret, og for ca år siden var søen blevet omdannet til mose. Gennem årtusinder anlagde stenalderfolket bopladser langs søbredden, og Store Åmose er internationalt kendt for sine mange velbevarede fund fra stenalderen. Et af boplads fundene har givet navn til en over 1000 år lang periode af Nordeuropas jægerstenalder: Kongemosekulturen. Arkæologiske undersøgelser i de senere år har vist, at fredningsområdet stadig rummer mange kulturhistoriske værdier. Fundene er velbevarede som følge af de hidtil gode opbevaringsforhold i mosen, men området er på grund af dyrkning og dræning ved at udtørre. Navnlig Sandlyng rummer tillige værdier i biologisk henseende. Hele fredningsområdet ligger i landzone, og dele af området er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttelse af vådområder) og/eller 16 (åbeskyttelseslinien). I regionplanen for Vestsjællands amt er området udpeget som særligt beskyttelsesområde. Hovedformålet med fredningen er at muliggøre en vandstandshævning for at sikre de kulturhistoriske værdier bevaret for fremtidig forskning. Fredningen er tænkt som første etape af en større fredning og omfatter de arealer, hvor risikoen for ødelæggelse af stenalderfundene på grund af udtørring er størst. Påstande og synspunkter for Naturklagenævnet. Ejeren af Bodal gods har kun fremsat den indvending mod fredningsnævnets afgørelse om fredningens gennemførelse, udstrækning og indhold, at fredningen ikke bør være til hinder for indvinding af grus til godsets brug fra en ca. 8 ha stor sandrevle nord for Sandlyng mose. Efter de fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet har fastsat, må der kun indvindes grus fra en eksisterende mindre grusgrav og kun med henblik på udbedring af en nærmere angivet vej.

13 3 Skov- og Naturstyrelsen har ønsket fredningen gennemført som bestemt af fredningsnævnet. Vestsjællands Amtsråd har taget fredningsnævnets afgørelse om fredningens indhold til efterretning. Naturklagenævnets beslutninger. I sagens behandling, herunder besigtigelse og møde med interesserede i sagen, har deltaget 8 af Naturklagenævnets 11 medlemmer. Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale: Det tiltrædes, at det omhandlede område pålægges fredningsbestemmelser efter nu naturbeskyttelseslovens 38 med det hovedformål at bevare de arkæologiske værdier i området. Hvis der ikke gennemføres en hævning af vandstanden i området, kan disse værdier ikke sikres bevaret, og fredningens betydelige begrænsninger af den lovlige arealanvendelse og den dermed forbundne fredningserstatning kan ikke begrundes tilstrækkeligt. Der må derfor i fredningsbestemmelserne gives Miljøministeriet vi Skov- og Naturstyrelsen påbud om at gennemføre den vandstandshævning, der er nødvendig for, at fredningens hovedformål kan opnås. Den fredningsbesternmelse om naturpleje, som fredningsnævnet har fastsat, må ændres. Naturplejen må antages i vid udstrækning at have en sådan sammenhæng med varetagelsen af de arkæologiske interesser, at Skov- og Naturstyrelsen bør have bestemmende indflydelse. Endvidere bør ejerens interesser tilgodeses ved et krav om enten ejerens samtykke til eller fredningsnævnets godkendelse af den enkelte plejeforanstaltning. Ejerens ønske om udvidet ret til grus indvinding kan kun tages så vidt til følge, at der fra den eksisterende grusgrav må indvindes grus til hele godsets brug.

14 4 I øvrigt tiltrædes realiteten i de fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet har fastsat. Idet fredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1992 ophæves, fastsætter Naturklagenævnet herefter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 230 ha store område, som er afgrænset på kortet der hører til Naturklagenævnets afgørelse (fredningskortet), og som omfatter matr.nr. lf Sandlyng By, Stenlille, matr.nr. Se Stenmagle By, Stenmagle, og dele af matr.nr. la Lårup By, Stenlille: Fredningens formål. Fredningens hovedformål er at bevare de kulturhistoriske værdier, som er knyttet til de tilbageværende dele af tørvelagene i Kongemose og Sandlyng. Fredningen har tillige til formål at bevare og forøge områdets betydning for dyre- og plantelivet og dets landskabelige værdier i den udstrækning, hvori varetagelsen af disse hensyn er forenelig med fredningens hovedformål. Naturgenopretning. Det pålægges Miljøministeriet vi Skov- og Naturstyrelsen at foretage en sådan hævning af grundvandstanden i området, at kulturlagene beskyttes mod udtørring og nedbrydning. Fredningen er ikke til hinder for, at jordbundens fugtighed øges yderligere ved en regulering af vandspejlet i Åmose å og Akademigrøften. Terrænændringer. Der må ikke foretages andre - hverken varige eller midlertidige - terrænændringer end a) hvad der måtte følge af 2,

15 5 b) i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, geologiske boringer og lignende indgreb i jordlagene af videnskabelige grunde, såfremt Skov- og Naturstyrelsen på forhånd har godkendt indgrebene, c) indvinding af grus til brug for Bodal gods fra det areal, der er vist på fredningskortet med signatur herfor, og d) i delområde D til etablering af vandingsanlæg som nævnt i 4. Afvandin~ o~ vandindvindin~. Der må ikke foretages nogen form for afvanding. Eksisterende drængrøfter må ikke oprenses. Der må ikke foretages vandindvinding. I delområde D må der dog etableres vandingsanlæg med tilhørende grundvandspumpe r til brug for kreaturvanding på stedet. Veje o~ kørsel. Der må ikke anlægges nye veje. De jordveje, der er vist på fredningskortet, må ikke udvides eller forsynes med fast kørebane, men må i øvrigt vedligeholdes. I delområde A må der ikke foretages kørsel af nogen art. I delområde B må der kun foretages kørsel i det omfang, som driften af delområdet nødvendiggør. Beby~gelse o~ he~nin~ m.v. Der må ikke opføres bebyggelse eller anbringes andre faste konstruktioner og anlæg, herunder fremføres underjordiske ledninger. Forbudet mod bebyggelse gælder ikke opførelse af sædvanlige læskure for kreaturer i delområderne B, C og D, når beliggenheden på forhånd er godkendt af fredningsnævnet.

16 6 I delområde A må der ikke foretages hegning af nogen art, medmindre det sker i forbindelse med videnskabelige undersøgelser. I delområderne B, C og D må hegning kun omfatte sædvanlige kreaturhegn i forbindelse med græsning, og sådanne hegn må kun opstilles i overensstemmelse med en hegningsplan, som er godkendt af fredningsnævnet. Beplantning. Der må ikke foretages tilplantning med træer, buske el.lign. I delområde A må der ikke foretages træfældning, medmindre det sker som led i naturpleje, jf. 10. I delområde B må der kun foretages træfældning i form af plukhugst. Arealernes drift iøvrigt. Der må ikke oprettes dyrefarme o.lign., og der må ikke anlægges andedamme. I delområderne A, B og C må der ikke foretages jordbehandling, herunder pløjning, harvning og fræsning. Der må ikke gødskes i nogen del af fredningsområdet, og idelområderne A og B må der ikke bruges kemiske bekæmpelsesmidler eller foretages maskinel grønthøstning. I delområde A må der ikke foretages afgræsning, medmindre det sker som led i naturpleje, jf. 10. I delområde A må der heller ikke udlægges vildtfoder eller udsættes dyr i og ved åbne vandområder. Der må ikke henkastes eller anbringes affald. Offentlighedens adgang.

17 7 Den ret, der i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 er tillagt offentligheden til at færdes i naturen, begrænses således: ~ Offentligheden har kun ret til at færdes på cykel på den grusvej, der er vist på fredningskortet med signatur herfor. ~ Offentligheden har kun ret til at færdes til fods på den nævnte grusvej samt ad en "trampesti" langs den del af fredningsgrænsen, der ligger nord for grusvejen. Trampestiens afmærkning og eventuelle afgrænsning fastlægges af Skov- og Naturstyrelsen efter aftale med ejeren eller med fredningsnævnets godkendelse. Der må ikke medtages hunde ved færdsel på trampestien. ~ Den i pkt. a og b nævnte færdsel må kun foregå fra kl. 7 til solnedgang, i månederne november til februar dog kun fra solopgang til solnedgang. Ejeren kan forbyde færdsel på dage, hvor der holdes jagt. Q. Færdslen sker på eget ansvar. ~ Naturpleje. Skov- og Naturstyrelsen og - med styreisens godkendelse - Vestsjællands Amtsråd har ret til uden udgift for ejeren at lade foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens formål. Det er dog en betingelse herfor, at ejeren samtykker i udførelsen af de enkelte plejeforanstaltninger, eller at fredningsnævnet godkender udførelsen. Skov- og Naturstyrelsen har ret til at afmærke delområdernes afgrænsning i terrænet og skal efter ejerens ønske påvise og om nødvendigt afmærke denne afgrænsning. ~ Dispensation.

18 8 En dispensation fra bestemmelserne i 2-9 kan meddeles, når det ansøgte ikke vil stride m09 fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens 50. :;;;ecz;ø:~~~7 Bendt Andersen Nalurklagenævnets formand

19 REG.NR co Naturklagenævnets afgørelse af 26. maj 1993 af om erstatning i anledning af fredningen af den centrale del af Store Åmose i Stenlille kommune, Vestsjællands amt (sag nr. 111/300-1). Fredningsnævnet for Vestsjællands amts sydlige fredningskreds har i sin afgørelse af 25. maj 1992 om fredning af den centrale del af Store Åmose tilkendt godsejer Henning Hansen som ejer af Boda1 gods en erstatning på kr. med renter fra l. august Fredningsnævnets afgørelse er i medfør af naturfredningslovens 25 forelagt Overfredningsnævnet til efterprøvelse. Erstatningsti1kende1- sen er tillige påklaget tiloverfredningsnævnet af ejeren, Miljøministeriet v/skov- og Naturstyrelsen og Vestsjællands Amtsråd. Overfredningsnævnet har henskudt sagen til Naturklagenævnets behandling og afgørelse efter reglerne i naturbeskytte1ses1oven af 3. januar 1992, jf. denne lovs 104, stk. 2. Naturklagenævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt fredningens gennemførelse, fredningsområdets udstrækning og - i det væsentlige - fredningsbestemmelsernes indhold.,fredningen omfatter \Q\\ Iq ~

20 2 herefter ca. 230 ha af Bodal gods, heraf ca. 165 ha agerjord, ca. 63 ha skov, krat og mose og ca. 2 ha sø. Ved 19. alm. vurdering pr. l. januar 1992 blev ejendomsværdien af godset med et samlet jordtilliggende på ca. 540 ha ansat til kr. Uden for fredningsområdet har godset ca. 200 ha agerjord samt skov i nogenlunde samme udstrækning som i fredningsområdet. Ejeren har for Naturklagenævnet påstået erstatningen forhøjet til kr. med renter som bestemt af fredningsnævnet. Beløbet fremkommer således: 165 ha agerjord å kr kr. 65 ha skov å kr kr. værdi af grusforekomst, der ikke må udnyttes kr. ulempeerstatning kr. Til støtte for sin påstand har ejeren gjort gældende, at den naturgenopretning, som fredningen påbyder foretaget, vil medføre, at hele fredningsområdet bliver uanvendeligt til landbrugsrnæssig drift. Ejeren har henvist til, at Skatteministeriet v/told- og Skattestyrelsen - da der under sagens behandling for fredningsnævnet opstod spørgsmål om arealernes afståelse til det offentlige - på Skov- og Naturstyrelsens foranledning den 21. februar 1991 afgav en udtalelse om arealernes værdi. I udtalelsen blev den kontante handelsværdi af arealerne vurderet til kr. pr. ha agerjord, kr. pr. ha selvsået skov og kr. pr. ha sø, mose, eng m.m. For agerjordens vedkommende svarer denne vurdering til amtets prisfastsættelse i 1992 ved ekspropriation, nemlig 4,50 kr. pr. m 2 Ejeren har videre anført, at naturgenopretningen ved den påbudte grundvandshævning og forbudene mod at dræne og gødske i hele fredningsområdet, at jordbehandle i langt størstedelen af området og at anvende kemiske bekæmpelsesmidler i store dele af området fremkalder et tab for ham, der tilnærmelsesvis svarer til arealernes kontante handelsværdi. Efter fredningen vil den hidtidige agerjord nemlig kun

21 3 kunne anvendes til yderst ekstensiv og dermed urentabel afgræsning, og forstmæssig udnyttelse af skoven efter påtænkt etablering af egekulturer iblandet sitka- og rødgran må opgives. Tilbage bliver blot områdets værdi til jagt, men den hidtidige værdi i så henseende (en årlig jagtleje på 350 kr. pr. ha) formindskes som følge af den færdselsret for offentligheden, som fredningen hjemler. Ejeren har herved henvist til erklæringer, som efter ejerens anmodning er afgivet i oktober 1991 af Holbæk Amts Økonomiske Selskab, Kvægbrugsudvalget Midt- og Sydvestsjælland og Skovdyrkerforeningen Nordlige Sjælland. Det særlige erstatningskrav for mistet ret til at indvinde grus støttes på, at et ca. 8 ha stort areal rummer ca m 3 grus til en værdi af 5 kr. pr. m 3 Arealet er i regionplanen udlagt som råstofinteresseområde, og indvindingstilladelse efter råstofloven måtte derfor forventes. Erstatningskravet udgør kun halvdelen af grusforekomstens værdi, fordi en udnyttelse af forekomsten ville have strakt sig over en længere årrække. Den påståede ulempeerstatning er ansat skønsmæssigt og skal dække ejerens tab som følge af ej endoms indskrænkning. Der vil nemlig fremkomme ca. 50 % overkapacitet af bygninger og maskiner samt forøgede driftsudgifter, fordi godsets tilbageværende dyrkningsjord ligger på begge sider af fredningsområdet. Endvidere vil den til godset knyttede her- lighedsværdi blive nedsat på grund af disharmonien mellem produktionsapparatet og det dyrkede areal. Ejeren, der overtog godset i 1977, har dokumenteret, at der siden da er opnået stadigt stigende udbytter. Ejeren har anført, at dette især skyldes den udførte jordbearbejdning, som har fremkaldt en bedre sammensætning af jorden gennem en blanding af de øverstliggende tørvelag med underliggende ler-, dynd- og sandlag og dermed større dyrkningssikkerhed. Ejeren mener sig berettiget til en erstatning, der vil gøre det muligt for ham at genskabe produktionsapparatet ved andetsteds at erhverve jord i samme omfang som i fredningsamrådet.

22 4 Miljøministeriet v/skov- og Naturstyrelsen har påstået erstatningen nedsat til kr. med renter som bestemt af fredningsnævnet. Skov- og Naturstyrelsen har herved navnlig gjort gældende, at arealernes handelsværdi før fredningen er langt mindre end antaget af Toldog Skattestyrelsen, og at fredningen ikke fuldstændigt fjerner denne værdi. Skov- og Naturstyrelsen har nærmere anført, at Told- og Skattestyrelsen ved sin vurdering ikke kan have taget hensyn til, at der inden for de nærmeste år vil være behov for en omfattende og bekostelig omlægning og effektivisering af drænsystemet med yderligere grøftegravning og med udpumpning til Åmose å. Behovet skyldes, at nedbrydningen af humuslaget i dyrkningsjorden, der overvejende er lavtliggende mosejord, vil bringe jordoverfladen nærmere i niveau med Åmose å og derved umuliggøre afvanding uden pumpning. Pumpningsanlæg kan imidlertid ikke forventes tilladt efter vandløbsloven, og dyrkning af jorden vil derfor meget snart blive urentabel i langt størstedelen af fredningsområdet. Skov- og Naturstyrelsen har herved henvist til en rapport, som COWIconsult efter styrelsens anmodning har udarbejdet i december 1992 efter en geologisk undersøgelse af de opdyrkede arealer i fredningsområdet. I rapporten oplyses på grundlag af litteratur om tidligere foretagne undersøgelser suppleret med flyfoto og feltarbejde, at ca. 75 % af overfladejorden udgøres af gytje, ca. 15 % overvejende af sand og ca. 10 % af tørv og tørveblandet grov gytje. I rapporten redegøres for, at sætninger af jordoverfladen skyldes dels konsolidering (sammentykning af jordlagene på grund af større belastning), dels mineralisering (nedbrydning af de organiske jordpartikler på grund af øget ilttilgang) og dels forsuring. Rapporten konkluderer, at ca. 15 % af agerjorden i fredningsområdet har en dyrkningsstabil jordbund (sand og ler), som ikke fordrer løbende nydræning, at fortsat dyrkning på ca. 60 % af arealerne derimod som følge af jordbundens beskaffenhed vil forudsætte jævnlige nydræninger som følge af jordbundssætninger og

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen.

07911.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00. Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler. Domme. Taksations komm iss ionen. 07911.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07911.00 Fredningen vedrører: Robbedale geologiske profiler Domme Taksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-11-1997 Kendelser Deklarationer

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen.

07694.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00. Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede. Domme. Taksationskom missionen. 07694.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07694.00 Fredningen vedrører: Vind Egekrat og Hede Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-02-1986 Kendelser Deklarationer

Læs mere

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

07506.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00. Fredningen vedrører: Dyndeby. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07506.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07506.00 Fredningen vedrører: Dyndeby Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 07841.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07841.00 e Fredningen vedrører: Karlstrup GI. Kirke og kirkegård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-01-1993 Kendelser

Læs mere

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet

05593.03. Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03. Fredningen vedrører: v. Engklit. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. Naturklagenævnet 'e 05593.03 Afgørelser - Reg. nr.: 05593.03 Fredningen vedrører: v. Engklit Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-07-1988 Fredningsnævnet 20-12-1985 Kendelser Deklarationer

Læs mere

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme. Taksations kom miss io nen.

06421.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00. Fredningen vedrører: Kissebjerg Øen Domme. Taksations kom miss io nen. 06421.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06421.00 Fredningen vedrører: Kissebjerg "Øen" Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 25-07-1979 Fredningsnævnet 19-07-1977 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24.

Afgørelse. i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern Kommune. Afgørelsen træffes efter naturbeskyttelseslovens 24. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2011 J.nr.: NMK-512-00004 (tidl. NKN-133-00127) Ref.: ltp Afgørelse i sag om offentlighedens adgang i Ringkøbing-Skjern

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

VISUALISERING AF SKITSEPROJEKT Åmosen fra fortid til fremtid Udarbejdet af COWI for Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen September

VISUALISERING AF SKITSEPROJEKT Åmosen fra fortid til fremtid Udarbejdet af COWI for Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen September VISUALISERING AF SKITSEPROJEKT Åmosen fra fortid til fremtid Udarbejdet af COWI for Skov- og Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen September 2006 1 Et åndehul for natur og mennesker Midt mellem Kalundborg,

Læs mere

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker

Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Afgørelse i sag om tilsyn med beplantningsplaner for fredede arealer i Tibirke Bakker Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 20. maj 2015 Sag NMK-522-00219 Natur- og Miljøklagenævnet har tru et afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 28. marts 2017 Sag 116/2016 (2. afdeling) Landbrug & Fødevarer og Sydvestjysk Landboforening som mandatarer for I/S Sommersgård (advokat Håkun Djurhuus) mod Miljø- og

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet.

Vedr. etablering af sommerfolde m. m., indtil arbejdet med udvidelse af Helsingørmotorvejen er afsluttet. FREDNINGSNÆVNET FOR KØBENHAVN Retten i Lyngby Lyngby Hovedgade 96 2800 Kgs. Lyngby Telefon: 99 68 48 00 Telefax: 99 68 48 99 Den 1.D"SEP. 2013 FRS nr. 22/2013 Dok 22-2013A Rudersdal Kommune Byplan Plan

Læs mere

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning

Notat. Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning Notat Til: Vedrørende: Miljø- og Planlægningsudvalget Bilag 3, Juridisk vurdering af mulighederne for at ændre/ophæve en fredning Mulighederne for at ophæve/ændre en fredning I forbindelse med den påbegyndte

Læs mere

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997

07893.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00. Fredningen vedrører: Ugleenge. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet 01-10-1997 07893.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07893.00 Fredningen vedrører: Ugleenge Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet 01-10-1997 Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 31-07-1996 Kendelser. Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune.

Afgørelse i sagen om opstilling af en antennemast i Basballe, Ebeltoft Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 17. november 2006 NKN-31-00094 (03-31/700-0250) mam Afgørelse i sagen

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Splitsgård. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 07507.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07507.00 Fredningen vedrører: Splitsgård Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-11-1990 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose. Domme. la ksations kom missio nen. Naturklagenævnet 03672.00 Afgørelser - Reg. nr.: 03672.00 Fredningen vedrører: Lisbjerg Mose Domme la ksations kom missio nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-09-1965 Fredningsnævnet 30-03-1965 Kendelser Deklarationer

Læs mere

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen.

05658.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00. Fredningen vedrører: Marienlyst Nord. Domme. Taksations kom miss io nen. 05658.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05658.00 Fredningen vedrører: Marienlyst Nord Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-07-1973 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Jan Lemming Saaby Dato: Bagmarken 52 Sagsb.: Aso 4370 Store Merløse Sagsnr.: 14/ Tilladelse udvidelse af søer

Jan Lemming Saaby Dato: Bagmarken 52 Sagsb.: Aso 4370 Store Merløse Sagsnr.: 14/ Tilladelse udvidelse af søer Jan Lemming Saaby Dato: 05-09-2014 Bagmarken 52 Sagsb.: Aso 4370 Store Merløse Sagsnr.: 14/49593 Dir.tlf.: 72 36 41 00 E-mail: Natur@holb.dk EAN.nr 5798007604875 Tilladelse udvidelse af søer By og Landskab

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Birkemosen. Domme. Natu rklagenævnet. Overfred ningsnævnet 07951.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07951.00 Fredningen vedrører: Birkemosen Domme Taksationskom missionen Natu rklagenævnet Overfred ningsnævnet Fredningsnævnet 25-11-1999, 12-11-1999 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad 13-12-2010 10/43032 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller samt ændring i terrænet

Læs mere

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

04497.00. Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00. Fredningen vedrører: Ravnsbakke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 04497.00 Afgørelser - Reg. nr.: 04497.00 Fredningen vedrører: Ravnsbakke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 15-07-1969 Fredningsnævnet 11-09-1967 Kendelser Deklarationer

Læs mere

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse

m. Karakterområdets placering. Kystnært drænet område med vindmøller. Kystnært drænet område med vindmøller. Karakterområdets grænse Karakterområdets placering. 28 Karakterområdets grænse Nøglekarakter: Åbent, fladt og drænet kystnært område med strandvolde og vindmøller. I området findes der også sommerhusområde og badestrand. Det

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Lov om offentlige veje m.v.

Lov om offentlige veje m.v. Lov om offentlige veje m.v. Nr. 1520 af 27. december 2014 Transportministeriet LF 20 14/15 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker

Læs mere

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger Rasmus Thougaard Svendsen Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. oktober 2014 1 Natur- og Miljøklagenævnet Klagemyndighed for afgørelser truffet på

Læs mere

Der konkluderes følgende vedrørende baggrunden for erstatningskravet:

Der konkluderes følgende vedrørende baggrunden for erstatningskravet: Indledning Fredningsnævnet for Fyn har den 1. maj 2014, til Middelfart Kommune, fremsendt kopi af det af Faurskov Gods A/S fremsatte erstatningskrav, og bedt om eventuelle bemærkninger inden for 3 uger.

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune

Afgørelse i sagen om opførelse af et helårshus og en carport på en ejendom ved Vrold, Skanderborg Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 25. august 2004 J.nr.: 03-31/700-0111 03-132/700-0035 KPA Afgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: "... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet

I Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 14. august 2013 hedder det bl.a.: ... Klagen til Natur- og Miljøklagenævnet Retten i Holbæk Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. december 2014 i sag nr. BS 7-172/2014: Fiskeriforeningen Mågeøen v/formand Bo Petersen Strandhaven 51 4400 Kalundborg mod Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

EKSPROPRIATION OG TAKSATION

EKSPROPRIATION OG TAKSATION L 2014-12-27 nr 1520 Offentlige veje m.v. Kapitel 10 EKSPROPRIATION OG TAKSATION Ekspropriationsmyndigheder 94 Ekspropriation til kommunale vejanlæg sker efter reglerne i dette kapitel. Transportministeren

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af en halmlade ved Voldby i Nørre Djurs Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 9. februar 2004 J.nr.: 03-31/700-0059 mam Afgørelse i sagen

Læs mere

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00133.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00. Fredningen vedrører: Troense Kyst. Domme. Taksationskomm issionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00133.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00133.00 Fredningen vedrører: Troense Kyst Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-08-1924 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte.

Afgørelse Esbjerg Kommune giver hermed tilladelse efter planloven til at anlægge en sø med et areal på ca. 1500 m 2 jævnfør det ansøgte. Gitte Elgaard Mejlby Engevej 1 6760 Ribe Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 12. april 2011 Sagsbehandler Steen Hein Donner Telefon direkte 76 16 13 47 Sags id 2011-2394 E-mail std@esbjergkommune.dk Tilladelse

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Naturforbedring i Sandlyng Mose Projektresumé November 2016

Naturforbedring i Sandlyng Mose Projektresumé November 2016 Sorø Kommune Naturforbedring i Sandlyng Mose Projektresumé November 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BAGGRUND 1 2. PROJEKTBESKRIVELSE 3 3. PROJEKTETS KONSEKVENSER 5 1. BAGGRUND Sandlyng Mose er en tidligere

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra strandbeskyttelseslinjen til opførelse af et sommerhus ved Dyndby Strand i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk J.nr.: 03-132/700-0009 kpa Afgørelse i sagen om dispensation

Læs mere

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven)

Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Uddrag af lov om offentlige veje (Vejloven) Lov nr. 1520 om offentlige veje m.v. af 27. december 2014 Kapitel 10 Ekspropriation og taksation Ekspropriationsmyndigheder 94. Ekspropriation til kommunale

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn. Domme. la ksations kom miss ionen. 05509.02 Afgørelser - Reg. nr.: 05509.02 Fredningen vedrører: Stubbæk Kristtorn Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-09-1983 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Beskyttet natur i Danmark

Beskyttet natur i Danmark Beskyttet natur i Danmark TEKNIK OG MILJØ 2016 Beskyttet natur i Danmark HVORDAN ER REGLERNE OM BESKYTTET NATUR I DANMARK? På beskyttede naturarealer de såkaldte 3-arealer er det som udgangspunkt forbudt

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af lagerhal ved Ilskov i Herning Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 28. september 2004 J.nr.: 03-31/650-0054 og 03-132/650-0018

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Husbørsen ApS v/advokat Rikke Kampp Adelgade 89 5400 Bogense Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for klager, som følge

Læs mere

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV

GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV GHITA OG ALEX THOMBO-LUTHON Folehaven 4 4652 Hårlev 5. NOVEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/1992 KS:STEROE UDVIDELSE AF EKSISTERENDE SØ OG ETABLERING AF NY SØ PÅ EJENDOMMEN FOLEHAVEN 4, 4652 HÅRLEV Stevns Kommune,

Læs mere

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå

Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Danske Vandløb Att. Knud Erik Bang Pr. e-mail: bang@fibermail.dk 16. november 2015 Bemærkninger til dom om ændring af regulativ for Gammelå Som aftalt skal jeg i det følgende kommentere Silkeborg Kommunes

Læs mere

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune

Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde i Ikast-Brande Kommune Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 19. maj 2009 J.nr. NKN-261-00104 MHE Afgørelse i sagen om miljøvurdering af et erhvervsområde

Læs mere

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT

LOKALPLANGRÆNSE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT LOKALPLANGRÆNSE GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR 67 KONTROLLERET LOSSEPLADS PÅ ANHOLT GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 67 Lokalplan for en kontrolleret losseplads på Anholt. Lokalplanen er udarbejdet i 1986 af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune

AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig i Syddjurs kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. august 2014 J.nr.: NMK-31-01339 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om afslag til statusændring fra sommerhus til helårsbolig

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013

KOPI. Fredningsnævnet for Vestsjælland. Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø. Att. Janus Storland Høhne F 65/2013 Sorø Kommune Fagcenter Teknik og Miljø Rådhusvej 8 4180 Sorø Fredningsnævnet for Vestsjælland Vestensborg Allé 8 4800 Nykøbing F. Att. Janus Storland Høhne Tlf. 99 68 44 68 vestsjaelland@fredningsnaevn.dk

Læs mere

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune

AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang i Helsingør Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 21. maj 2014 J.nr.: NMK-522-00190 Ref.: MEH-NMKN AFGØRELSE i sag om bibeholdelse af sø, bålhytte og haveanlæg med flagstang

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Bilag - Bemærkninger og lovgivning

Bilag - Bemærkninger og lovgivning Bilag - Bemærkninger og lovgivning (Jf. Kulturstyrelsens vejledning om beskyttede sten og jorddiger og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser) Sten- og jorddiger er kulturarv og fortæller historie. Sten-

Læs mere

07769.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07769.00. Fredningen vedrører: Saltbæk Vig. Domme. Taksationskommissionen 03-05-1993.

07769.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07769.00. Fredningen vedrører: Saltbæk Vig. Domme. Taksationskommissionen 03-05-1993. 07769.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07769.00 Fredningen vedrører: Saltbæk Vig Domme Taksationskommissionen 03-05-1993 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-08-1992 Fredni ngsnævnet 15-02-1990 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Ryebakke. Domme. la ksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 02850.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02850.00 Fredningen vedrører: Ryebakke Domme la ksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 23-08-1963 Fredningsnævnet 06-09-1962 Kendelser Deklarationer

Læs mere

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram SVANA Sydjylland Skovridervej 3 6510 Gram Delvis accept af anmeldelse om skovrejsning Dato: 25-10-2016 Billund Kommune har den 28. september 2016 modtaget en anmodning fra SVANA Sydjylland om at vurdere

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk

Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lenny Kristensen Munkholmsvej 20 Sønderlade 9670 Løgstør lennykristensen@email.dk Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk

Læs mere

Landzonetilladelse. Skovsøhus Natur ApS Store Frederikslund 8 4200 Slagelse

Landzonetilladelse. Skovsøhus Natur ApS Store Frederikslund 8 4200 Slagelse Skovsøhus Natur ApS Store Frederikslund 8 4200 Slagelse Teknik og Miljø Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse CVR nr.: 29 18 85 05 Slagelse

Læs mere

De fleste 3 tilstandsændringer vedrører søer, hvor der især ansøges om dispensation til oprensning, udvidelse og nedlæggelse af søer

De fleste 3 tilstandsændringer vedrører søer, hvor der især ansøges om dispensation til oprensning, udvidelse og nedlæggelse af søer Analyse af 3 søer Sammenfatning De fleste 3 tilstandsændringer vedrører søer, hvor der især ansøges om dispensation til oprensning, udvidelse og nedlæggelse af søer Kategorierne af tilstandsændringer og

Læs mere

Analyse af 3 strandenge

Analyse af 3 strandenge Analyse af 3 strandenge Hovedkonklusioner Kategorierne af ansøgte tilstandsændringer varierer en del mellem 2006 og 2008, men afgørelsespraksis for de kategorier af tilstandsændringer, der er registreret

Læs mere

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND

Øvrige områder RÅSTOFPLAN REGION SJÆLLAND Retningslinjer Generelle retningslinjer Graveområder Sand, sten, grus, kalk, kridt og ler skal primært graves indenfor de lokale eller regionale graveområder, som er angivet på figur 5. Graveområderne

Læs mere

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø

Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø HANS ELLEGÅRD Roustvej 115 6818 Årre Teknik og Miljø Bytoften 2, 6800 Varde 7994 6800 vardekommune@varde.dk Tilladelse efter planloven til at anlægge en sø Du har søgt om tilladelse til at anlægge en ca.

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen

Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Plejeplan for dele af Kettrup Klit Fredningen Planen er udarbejdet 2011 Vand og Natur Teknik- og Miljøforvaltningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Beliggenhed, areal og ejendomsforhold... 2

Læs mere

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1.

Det betyder, at der ikke skal udarbejdes et kommuneplantillæg, se bilag 1. Center Natur og Miljø Søren Otte Sørupgårdsvej 4, Sørup 9530 Støvring Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 13.02.01-P19-8-13 Ref.: Grethe Andreasen

Læs mere

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44.

AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav. Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 1 44. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. oktober 2015 J.nr.: NMK-520-00044 Ref.: AUP AFGØRELSE i sag om fredning af Allerød Lergrav Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Landzonetilladelse til sø

Landzonetilladelse til sø Kristina Bodal-Lauridsen Holmstrup Byvej 3 4450 Jyderup Sendt pr. mail: bodal@outlook.dk Landzonetilladelse til sø Vi har behandlet din ansøgning om tilladelse til at etablering af en ca. 600 m2 stor sø

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi

AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt at vedtage Planstrategi Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 9. august 2016 J.nr.: NMK-33-03545 KlageID: 94015 Ref.: CHUDE-NMKN AFGØRELSE i sag om Helsingør Kommunes afgørelse om endeligt

Læs mere

Afslag på ansøgning om dispensation og delvis afslag på ansøgning om landzonetilladelse

Afslag på ansøgning om dispensation og delvis afslag på ansøgning om landzonetilladelse HOLBÆK KOMMUNE Mads Bryde Nielsen Sasserupvej 22 4300 Holbæk Dato: 31-05-2016 Sagsb.: Dorte Harbo Sagsnr.: 16/7966 Dir.tlf.: 72361264 E-mail: Afslag på ansøgning om dispensation og delvis afslag på ansøgning

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter

Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter Notat om VVM-screening af ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand, til drikkevand og vanding på Smørum Golfcenter 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Smørum Golfklub Vandforsyningsboring

Læs mere

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø

Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø Regionplantillæg nr. 72 Udvidelse af potentielle vådområder med Nørre Enge nord for Viborg Nørresø 1 Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Tilføjelser til Regionplan 200 side 4 Redegørelse side 5 Det

Læs mere

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager.

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager. Plan og Kultur Naturnær.dk Østerbro 4 5690 Tommerup 19. december 2017 Sags id: 2017-0857 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Almagerbakke 22, 3660 Stenløse 1. Projektbeskrivelse Ansøger KFUM spejderne, 1. Lyngby gruppe, v. Niels Jensen Anlæg Boring/brønd DGU

Læs mere

Afgørelse i sagen om et spulefelt i Odense Kommune.

Afgørelse i sagen om et spulefelt i Odense Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 19. november 2004 J.nr.: 03-131/420-0008 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Susan Palmvig Ærtevej 19, 2, -4 2700 Brønshøj Kenneth Glamsbo Stoksbjergvej 28 4690 Haslev Robert Dennis Madsen Skuderløse Indelukke 4A 4690 Haslev Postadresse: Plan Frederiksgade

Læs mere

Indvindingstilladelser så let kan det gøres

Indvindingstilladelser så let kan det gøres Indvindingstilladelser så let kan det gøres Så enkelt kan en vandindvindingstilladelse til enkeltindvinder laves! Hvem behøver tilladelse? Hvor få vilkår er nok? Område Enkeltindvinding = En brønd eller

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

Steen Meldgaard Pedersen Søhusevej 30 4230 Skælskør. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen - naturbeskyttelseslovens

Steen Meldgaard Pedersen Søhusevej 30 4230 Skælskør. Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen - naturbeskyttelseslovens Steen Meldgaard Pedersen Søhusevej 30 4230 Skælskør Teknik og Miljø Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse og dispensation fra søbeskyttelseslinjen

Læs mere

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012

Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Til Statsforvaltningen Midtjylland St. Blichers Vej 6 Postboks 151 6950 Ringkøbing Århus den 13 februar 2012 Vedr: Afregistrering af beskyttet natur på matrikel Barde By, Vorgod 3c samt matrikel Barde

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lundmosen, Grønmosen. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lundmosen, Grønmosen. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 07415.00 Afgørelser - Reg. nr.: 07415.00 Fredningen vedrører: Lundmosen, Grønmosen Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 22-10-1984 Fredningsnævnet 22-06-1983 Kendelser

Læs mere

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune.

Afgørelse i sagen om opførelse af sommerhus i Hals Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 11. april 2005 J.nr.: 03-31/800-0121 KBP Afgørelse i sagen om

Læs mere

Tilladelse til anlæg af 5 nye søer på ejendommen Hanerupvej 22, Nr. Jernløse.

Tilladelse til anlæg af 5 nye søer på ejendommen Hanerupvej 22, Nr. Jernløse. AMPHI CONSULT V. MARTIN HESSELSØE ApS Niels Jernes Vej 10 9220 Aalborg Øst HOLBÆK KOMMUNE Dato: 29. marts 2016 Sagsb.: Morten Holme Sagsnr.: 16 / 9159 Dir.tlf.: 72366291 E-mail: moho@holb.dk Tilladelse

Læs mere

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø .:

DEBATOPLÆG. Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille. Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø  .: Grusgraven omkørselsvejen 1, stenlille DEBATOPLÆG INDKALDELSE AF IDEER OG FORSLAG TIL VVM REDEGØRELSE Region Sjælland, Miljø & Ressourcer Alleen 15, 4180 Sorø Email.: naturmiljo@regionsjaelland.dk Side

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen.

05627.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00. Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat. Domme. Taksatio nskom miss ionen. 05627.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05627.00 Fredningen vedrører: Grishøjgårds Krat Domme Taksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-03-1973 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

Fredningsområdet er ejet af Herning Kommune og 22 private lodsejere. Fredningsnævnet har tilkendt fredningserstatninger på i alt 1.016.341 kr.

Fredningsområdet er ejet af Herning Kommune og 22 private lodsejere. Fredningsnævnet har tilkendt fredningserstatninger på i alt 1.016.341 kr. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 17. februar 2014 om erstatning i anledning af fredning af Gødstrup Sø med omgivelser

Læs mere