Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Store Amose. Domme. Taksationskommissionen Naturklagenævnet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "07843.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07843.00. Fredningen vedrører: Store Amose. Domme. Taksationskommissionen 01-06-1994. Naturklagenævnet 26-05-1993"

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Store Amose Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

3 TAKSATIO N SKO M M I5510 N EN ADRESSE HARALDSGADE 53,2100 KØBENHAVN ø e TLF 39 2: REG.Nit 1~Lj '!J. 00 Sao nr Fredning af den centrale del af Store Åmose i Stenlille kommune, Vestsjællands amt. Kendelse: (Meddelt den 1. juni 1994) Naturklagenævnets afgørelse af 26. maj 1993 om erstatning i anledning af fredning af den centrale del af Store Åmose i Stenlille kommune, Vestsjællands amt er påklaget til Taksationskommissionen af Skov- og Naturstyrelsen, Vestsjællands Amt og af ejeren godsejer Henning Hansen. Taksationskommissionen har den 11. maj 1994 besigtiget de fredede arealer og forhandlet med ejeren, der var bistået af Vestsjællands Landboretudvalg ved konsulent, cand.jur. Jes Løkkegaard samt advokat Jens otto Johansen, Høng. Fuldmægtig Lisbeth Friis-Hansen og fuldmægtig Ib Kofod mødte for Skov- og Naturstyrelsen. Vestsjællands Amt var repræsenteret af vicekontorchef, cand.jur. Børge Bjerre samt sektionslederne Lars Bang og Niels Andersen. Endvidere mødte agronom Christian Bisgaard fra Det Danske Hedeselskab og forsker Bent Laursen fra statens Jordbrugsøkonomiske Institut. Skov- og Naturstyrelsen og Vestsjælllands Amt har for Taksationskommissionen påstået fredningserstatningen fastsat til væsentligt under 5 mio. kr. ua j '2.1YLf Fu 02-35

4 2 Godsejer Henning Hansen har gentaget sin påstand for Naturklagenævnet om en erstatning på kr. statens Jordbrugsøkonomiske Institut har på foranledning af Skov- og Naturstyrelsen foretaget en vurdering og beregning af fredningserstatningen og har i denne anledning udarbejdet et notat i februar 1994 på grundlag af fredningssagens akter samt oplysninger, som instituttet har indhentet. Af notatet fremgår bl.a., at notatet er baseret på økonomiske oplysninger om den pågældende ejendoms dækningsbidrag, dræningsomkostninger, maskinomkostninger, bygningsog lageromkostninger og indtægter fra skoven samt en vurdering af ulempeerstatning p.g.a. disharmoni mellem areal, maskinpark og bygninger samt fraskæring af arealer, hvorimod notatet ikke har taget stilling til erstatning vedrørende grusindvinding. Notatets beregninger har taget udgangspunkt i, at ejeren beholder ejendommens herlighedsværdier og har taget hensyn til de ændringer, som EF-landbrugsreformen fra 1992 med tilføjelser i 1993 har medført i produktionsvilkårene, herunder braklægning og kompensation herfor. Notatet definerer den beregnede erstatningssum som den fremtidige land- og skovbrugsmæssige brugsværdi af ejendommen, såfremt fredning ikke havde fundet sted. Beregningen af ejendommens dækningsbidrag bygger på det gennemsnitlige udbytte for de enkelte afgrøder i årene Vedrørende dræningsomkostninger konkluderer notatet på basis af de for Naturklagenævnet indhentede oplysninger fra Hedeselskabet og Cowiconsult samt kommentarer hertil fra landbrugssagkyndig side, at "det fortsat vil være muligt at afvande det pågældende areal inden for Vandløbs lovens rammer, såfremt fredningen ikke gennemføres". Notatet ansætter anlægsudgifterne til nydræning til kr. pr. ha i 1991-prisniveau og vurderer den gennemsnitlige levetid for dræningsanlæggene til 85 år under forudsætning af, at der regnes med 225 kr. pr. ha årligt til reparationer og deludskiftninger. Beregningerne resulterer i en brugsværdi for agerjorden i det fredede område på godt kr. pr. ha og for skoven på kr. pr. ha, således at den samlede brugsværdi bliver godt 4,5 mio. kr. Såfremt dette tal korrigeres for EF-reglerne om braklægning og kompensation herfor, bliver erstatningssummen fra 4,7 mio. kr. til 5,4 mio. kr. afhængig af, hvor længe den aktuelle midlertidige hektar-støtteordning vil være gældende indenfor en tidshorisont på 5 til 50 år. Notatets konklusion er, "at den fremtidige brugsværdi af det fredede område ville have været ca. 5 mio. kr.,

5 3 såfremt fredning ikke havde fundet sted". Ligeledes på foranledning af Skov- og Naturstyrelsen har Det Danske Hedeselskab foretaget en vurdering af behovet for nydræning og anvendelse af pumpe ved nydræning i det fredede område. Denne vurdering foreligger som et supplement af 30. marts 1994 til Hedeselskabets rapport af 22. februar 1993 indhentet af Vestsjællands Amt i forbindelse med Naturklagenævnets erstatningsfastsættelse. Af Hedeselskabets supplerende udtalelse fremgår bl.a., at dræningen på ialt 136 ha er helt nedslidt, og at yderligere ca. 8 ha vil være helt nedslidt om maksimalt 10 år. Om behovet for anvendelse af pumpe anføres følgende: " ha af arealerne med afvandingsdybde cm kan teoretisk afvandes tilfredsstillende til eksisterende vandløb og kanaler uden anvendelse af pumpe. Anlægsudgiften til nye hovedafløb vil være af betydelig størrelse på grund af disse arealers spredte beliggenhed ved randområder til højereliggende mineraljordsområder. Øvrige arealer med nuværende afvandingsdybde 0-90 cm kan ikke afvandes tilfredsstillende uden anvendelse af pumpe. Sammenfattende kan det vurderes, at omdræning af væsentlige arealer inden for fredningsgrænsen ikke er mulig at foretage tilfredsstillende uden anvendelse af pumpe." Godsejer Henning Hansen er i skriftlige kommentarer af 18. april 1994 fremkommet med kritiske bemærkninger til det indhentede materiale fra Statens Jordbrugsøkonomiske Institut og Hedeselskabet. Han har bl.a. anført, at Statens Jordbrugsøkonomiske Institut baserer udregning af fredningserstatningen på arealernes brugsværdi, som er stærkt afhængig af afgrødevalget, der i 1991 netop var under forandring ved overgang til vinterafgrøder og spisekartofler, som ville medføre et væsentligt højere dækningsbidrag, end instituttet forudsætter. Han har endvidere oplyst, at skovdriften, som hidtil har været baseret på plukhugst, var planlagt ændret til en mere lønsom drift med overvejende egeskov. Ved opstilling af alternative brugsværdiberegninger baseret på forskellige afgrødesammensætninger m.v. har ejeren anført, at brugsværdien kan variere fra ca. 7 til ca. 28 mio. kr., og han har på denne baggrund gjort gældende, at brugsværdiberegninger på grund af det store spredningsinterval er uegnet som grundlag for erstatningsfastsættelsen.

6 4 Vestsjællands Landboretudvalg har ligeledes kommenteret materialet fra statens Jordbrugsøkonomiske Institut og Hedeselskabet i en skrivelse af 26. april 1994 og heri bl.a. henvist til, at taksationspraksis som grundlag for erstatningsudmåling anvender handelsværdier og ikke brugsværdier, hvilket gør statens Jordbrugsøkonomiske Instituts notat uanvendeligt. Der må ses bort fra den af Hedeselskabet rejste problematik vedrørende dræningsforholdene, idet der er uoverensstemmelse mellem Hedeselskabets og statens Jordbrugsøkonomiske Instituts udsagn herom, og idet Hedeselskabets rapport ikke er udfærdiget på grundlag af en konkret undersøgelse af drænenes præcise beliggenhed. Under disse omstændigheder er bevisbyrden for drænenes utilstrækkelighed, som må påhvile Skov- og Naturstyrelsen, ikke løftet. Det er for Taksationskommissionen oplyst, at det ca. 8 ha store areal på det fredede område, som var ønsket udnyttet til grus indvinding er kategoriseret som "rå.stofinteresseområde", men ikke som "regionalt graveområde". I sektorplan for Vestsjællands Amt defineres råstofinteresseområder som områder, hvor der formodes at være råstofforekomster af en rimelig størrelse og kvalitet, og det anføres, at sådanne områder skal sikres med henblik på en senere råstofindvinding. I en skrivelse af 27. april 1994 har Vestsjællands Amt oplyst, at ".. arealernes afvandingstilstand er utilstrækkelig til en fortsat tilfredsstillende landbrugsmæssig udnyttelse. Afvandingsdybden er mange steder cm mod det normale cm. Amtet har samtidig fremført, at der ikke vil kunne forventes meddelt tilladelse til yderligere afvanding af de omhandlede arealer ved hjælp af udpumpning. At der ikke kan opnås tilladelse til afvanding med pumpning, bygger på en samlet afvejning af interesserne i området, jfr. vandløbs lovens 1, stk. 2, og er således uafhængig af fredning." Under den mundtlige forhandling har sektionsleder Niels Andersen i tilslutning hertil oplyst, at al pumpning af vand på de fredede arealer kræver tilladelse. Bent Laursen, der har udarbejdet statens Jordbrugsøkonomiske Instituts notat, har i det hele fastholdt dette, herunder de oplysninger vedrørende dræning, der er i modstrid med Hedeselskabets vurdering. Når det er angivet, at den udregnede fredningserstatning er baseret på

7 5 nedgangen i ejendommens brugsværdi som følge af fredningen, skal dette udtryk forstås som nedgang i handelsværdi bortset fra herlighedsværdien, som imidlertid vurderes uændret efter fredningen. Christian Bisgaard har fastholdt Hedeselskabets rapport om dræningsforholdene og har oplyst, at en omdræning enten forudsætter anvendelse af pumpning eller en uddybning af åen, som der afvandes til. Lisbeth Friis-Hansen har til støtte for Skov- og Naturstyrelsens påstand som udgangspunkt henvist til notatet fra statens Jordbrugsøkonomiske Institut, der indicerer, at 5 mio. kr. vil være fuld erstatning for fredningen inklusive ulempeerstatning. Når Skov- og Naturstyrelsens påstand lyder på væsentligt under dette beløb, skyldes dette, at instituttet ikke i sin vurdering har inddraget muligheden for at gennemføre de foranstaltninger, der er påkrævet i forbindelse med ny- og omdræning. Disse forhold må bedømmes i overensstemmelse med Hedeselskabets rapport og supplerende udtalelse af 30. marts 1994 samt Vestsjællands Amts skrivelse af 27. april 1994, hvorefter der, såfremt fredningen ikke var gennemført, ikke vil kunne forventes tilladelse til yderligere afvanding af de pågældende arealer ved udpumpning. Det er herefter Skov- og Naturstyrelsens opfattelse, at statens Jordbrugsøkonomiske Instituts forudsætning om, at det fortsat vil være muligt at opretholde en dræningstilstand for de lavtliggende jorder, der sikrer dyrkning i almindelig omdrift, ikke kan opfyldes, og at ca. 140 ha lavtliggende agerjord som angivet af Hedeselskabet inden for en meget kort tidshorisont vil være utjenlig til dyrkning i almindelig omdrift ganske uanset, om arealerne var blevet fredede eller ej. Børge Bjerre, Vestsjællands amt har i det hele tilsluttet sig Skov- og Naturstyrelsens synspunkter. Konsulent Jes Løkkegaard, Vestsjællands Landboretudvalg har til støtte for ejerens påstand gentaget de anbringender, der blev fremført for Naturklagenævnet og har yderligere henvist til udvalgets skrivelse af 26. april 1994 og godsejer Henning Hansens skriftlige kommentarer af 18. april Særligt om erstatningskravet vedrørende mistet ret til grus indvinding henvises til en dom af 9. januar 1992 fra Vestre Landsret, hvoraf fremgår, at erstatning kan tilkendes, selvom der ikke foreligger en aktuel indvindingstilladelse.

8 6 Henning Hansen har supplerende hertil henvist til, at der er afsat kr. årligt til reparation og nydræning, hvilket har vist sig at være tilstrækkeligt til at vedligeholde de eksisterende dræn med afløb direkte til åen. Der har aldrig været problemer med at køre på jorden med tunge maskiner selv i våde perioder. Taksationskommissionens bemærkninger: Det tiltrædes som anført af Naturklagenævnet, at erstatningen skal udmåles med det beløb, som fredningen antages at nedsætte den kontante handelsværdi af Bodal gods med, at denne værdi især bestemmes af afkastet af godsets drift i de kommende år, og at afkastets størrelse i væsentlig grad er afhængig af den dyrkede agerjords dyrkningssikkerhed. Til bedømmelse heraf tager Taksationskommissionen udgangspunkt i statens Jordbrugsøkonomiske Instituts notat, hvorefter den fremtidige land- og skovbrugsmæssige værdi af de fredede arealer - bortset fra herlighedsværdierne, som ikke mistes ved fredningen - er beregnet til godt 4,5 mio. kr., svarende til en brugsværdi på godt kr. pr. ha agerjord og kr. pr. ha skovjord, og hvorefter fredningserstatningen er anslået til ca. 5 mio. kr. under hensyn til de for tiden gældende EU-støtteordningere Det findes ikke ved Hedeselskabets rapport af 30. marts 1994 heroverfor med tilstrækkelig sikkerhed godtgjort, at der på grund af dræningsomkostningerne, som også er omfattet af statens Jordbrugsøkonomiske Instituts vurdering, skal ske en nedsættelse af det af instituttet beregnede erstatningsbeløb på ca. 5 mio. kr. som påstået af Skov- og Naturstyrelsen og Vestsjællands Amt. på den anden side finder Taksationskommissionen, at den i Skatteministeriets udtalelse af 21. februar 1991 foretagne vurdering af arealernes handelsværdi, svarende til ca. 9,3 mio. kr. for agerjord og skov, er ganske uunderbygget og utvivlsomt for højt ansat. Denne vurdering kan derfor ikke i sig selv føre til en højere fredningserstatning end den af statens Jordbrugsøkonomiske Institut beregnede, og hvori der endvidere er taget hensyn til ulempeerstatning som følge af ejendomsformindskelse og fraskæring af arealer. Det kan endvidere af de grunde, der er anført i Naturkla-

9 7 genævnets kendelse, og som findes bestyrket ved det for Taksationskommissionen fremkomne tiltrædes, at nedgangen i handelsværdien er upåvirket af, at der på det fredede område findes en grusforekomst på et areal af ca. 8 ha. Herefter findes fuld erstatning for nedgangen i handelsværdien af Bodal gods for det tab, som fredningen medfører at være ydet, når erstatningsbeløbet fastsættes med det afrundede beløb på 5 mio. kr., som er beregnet af statens Jordbrugsøkonomiske Institut. Herefter bestemmes: Erstatningen til godsejer Henning Hansen for fredningen af den centrale del af store Åmose fastsættes til 5 mio. kr., der forrentes som bestemt ved Naturklagenævnets kendelse af 26. maj I godtgørelse for sagkyndig bistand tillægges der ejeren kr., der kan udbetales direkte til Vestsjællands Landboretudvalg, Sorø samt yderligere kr. til advokatudgifter. Ole Nicolaisen Hans Borch Christiansen Jan Johansen

10 NATURKLAGENÆVNET>

11 REG.NR. 78 Y'6,00 Naturklagenævnets afgørelse af 26. maj 1993 om fredning af den centrale del af Store Åmose i Stenlille kommune, Vestsjællands amt (sag nr. 111/300-1) Fredningsnævnet for Vestsjællands amts sydlige fredningskreds har ved afgørelse af 25. maj 1992 bestemt fredning efter naturfredningslovens kapitel III af en del af Bodal gods. Fredningssagen er rejst af Miljøministeriet v/ Skov- og Naturstyrelsen. Fredningsnævnets afgørelse er i medfør af naturfredningslovens 25 forelagt Overfredningsnævnet til efterprøvelse. Afgørelsen er for så vidt angår fredningens indhold tillige påklage t til Overfredningsnævnet af ejeren af Bodal gods, Henning Hansen. Overfredningsnævnet har henskudt sagen til Naturklagenævnets behandling og afgørelse efter reglerne i naturbeskyttelsesloven af 3. januar 1992, jf. denne lovs l04, s tk. 2. Fredningsområdet. Fredningen omfatter ca. 230 ha i og omkring Kongemose og Sandlyng syd for Åmose å. Af fredningsområdet er ca. 165 ha agerjord, ca. 63 ha skov, krat og mose og ca. 2 ha sø.

12 2 Store Åmose har oprindelig været en sø, der opstod i slutningen af den sidste istid for ca år siden. Søens betydelige størrelse blev langsomt reduceret, og for ca år siden var søen blevet omdannet til mose. Gennem årtusinder anlagde stenalderfolket bopladser langs søbredden, og Store Åmose er internationalt kendt for sine mange velbevarede fund fra stenalderen. Et af boplads fundene har givet navn til en over 1000 år lang periode af Nordeuropas jægerstenalder: Kongemosekulturen. Arkæologiske undersøgelser i de senere år har vist, at fredningsområdet stadig rummer mange kulturhistoriske værdier. Fundene er velbevarede som følge af de hidtil gode opbevaringsforhold i mosen, men området er på grund af dyrkning og dræning ved at udtørre. Navnlig Sandlyng rummer tillige værdier i biologisk henseende. Hele fredningsområdet ligger i landzone, og dele af området er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3 (beskyttelse af vådområder) og/eller 16 (åbeskyttelseslinien). I regionplanen for Vestsjællands amt er området udpeget som særligt beskyttelsesområde. Hovedformålet med fredningen er at muliggøre en vandstandshævning for at sikre de kulturhistoriske værdier bevaret for fremtidig forskning. Fredningen er tænkt som første etape af en større fredning og omfatter de arealer, hvor risikoen for ødelæggelse af stenalderfundene på grund af udtørring er størst. Påstande og synspunkter for Naturklagenævnet. Ejeren af Bodal gods har kun fremsat den indvending mod fredningsnævnets afgørelse om fredningens gennemførelse, udstrækning og indhold, at fredningen ikke bør være til hinder for indvinding af grus til godsets brug fra en ca. 8 ha stor sandrevle nord for Sandlyng mose. Efter de fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet har fastsat, må der kun indvindes grus fra en eksisterende mindre grusgrav og kun med henblik på udbedring af en nærmere angivet vej.

13 3 Skov- og Naturstyrelsen har ønsket fredningen gennemført som bestemt af fredningsnævnet. Vestsjællands Amtsråd har taget fredningsnævnets afgørelse om fredningens indhold til efterretning. Naturklagenævnets beslutninger. I sagens behandling, herunder besigtigelse og møde med interesserede i sagen, har deltaget 8 af Naturklagenævnets 11 medlemmer. Naturklagenævnet skal enstemmigt udtale: Det tiltrædes, at det omhandlede område pålægges fredningsbestemmelser efter nu naturbeskyttelseslovens 38 med det hovedformål at bevare de arkæologiske værdier i området. Hvis der ikke gennemføres en hævning af vandstanden i området, kan disse værdier ikke sikres bevaret, og fredningens betydelige begrænsninger af den lovlige arealanvendelse og den dermed forbundne fredningserstatning kan ikke begrundes tilstrækkeligt. Der må derfor i fredningsbestemmelserne gives Miljøministeriet vi Skov- og Naturstyrelsen påbud om at gennemføre den vandstandshævning, der er nødvendig for, at fredningens hovedformål kan opnås. Den fredningsbesternmelse om naturpleje, som fredningsnævnet har fastsat, må ændres. Naturplejen må antages i vid udstrækning at have en sådan sammenhæng med varetagelsen af de arkæologiske interesser, at Skov- og Naturstyrelsen bør have bestemmende indflydelse. Endvidere bør ejerens interesser tilgodeses ved et krav om enten ejerens samtykke til eller fredningsnævnets godkendelse af den enkelte plejeforanstaltning. Ejerens ønske om udvidet ret til grus indvinding kan kun tages så vidt til følge, at der fra den eksisterende grusgrav må indvindes grus til hele godsets brug.

14 4 I øvrigt tiltrædes realiteten i de fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet har fastsat. Idet fredningsnævnets afgørelse af 25. maj 1992 ophæves, fastsætter Naturklagenævnet herefter følgende fredningsbestemmelser for det ca. 230 ha store område, som er afgrænset på kortet der hører til Naturklagenævnets afgørelse (fredningskortet), og som omfatter matr.nr. lf Sandlyng By, Stenlille, matr.nr. Se Stenmagle By, Stenmagle, og dele af matr.nr. la Lårup By, Stenlille: Fredningens formål. Fredningens hovedformål er at bevare de kulturhistoriske værdier, som er knyttet til de tilbageværende dele af tørvelagene i Kongemose og Sandlyng. Fredningen har tillige til formål at bevare og forøge områdets betydning for dyre- og plantelivet og dets landskabelige værdier i den udstrækning, hvori varetagelsen af disse hensyn er forenelig med fredningens hovedformål. Naturgenopretning. Det pålægges Miljøministeriet vi Skov- og Naturstyrelsen at foretage en sådan hævning af grundvandstanden i området, at kulturlagene beskyttes mod udtørring og nedbrydning. Fredningen er ikke til hinder for, at jordbundens fugtighed øges yderligere ved en regulering af vandspejlet i Åmose å og Akademigrøften. Terrænændringer. Der må ikke foretages andre - hverken varige eller midlertidige - terrænændringer end a) hvad der måtte følge af 2,

15 5 b) i forbindelse med arkæologiske undersøgelser, geologiske boringer og lignende indgreb i jordlagene af videnskabelige grunde, såfremt Skov- og Naturstyrelsen på forhånd har godkendt indgrebene, c) indvinding af grus til brug for Bodal gods fra det areal, der er vist på fredningskortet med signatur herfor, og d) i delområde D til etablering af vandingsanlæg som nævnt i 4. Afvandin~ o~ vandindvindin~. Der må ikke foretages nogen form for afvanding. Eksisterende drængrøfter må ikke oprenses. Der må ikke foretages vandindvinding. I delområde D må der dog etableres vandingsanlæg med tilhørende grundvandspumpe r til brug for kreaturvanding på stedet. Veje o~ kørsel. Der må ikke anlægges nye veje. De jordveje, der er vist på fredningskortet, må ikke udvides eller forsynes med fast kørebane, men må i øvrigt vedligeholdes. I delområde A må der ikke foretages kørsel af nogen art. I delområde B må der kun foretages kørsel i det omfang, som driften af delområdet nødvendiggør. Beby~gelse o~ he~nin~ m.v. Der må ikke opføres bebyggelse eller anbringes andre faste konstruktioner og anlæg, herunder fremføres underjordiske ledninger. Forbudet mod bebyggelse gælder ikke opførelse af sædvanlige læskure for kreaturer i delområderne B, C og D, når beliggenheden på forhånd er godkendt af fredningsnævnet.

16 6 I delområde A må der ikke foretages hegning af nogen art, medmindre det sker i forbindelse med videnskabelige undersøgelser. I delområderne B, C og D må hegning kun omfatte sædvanlige kreaturhegn i forbindelse med græsning, og sådanne hegn må kun opstilles i overensstemmelse med en hegningsplan, som er godkendt af fredningsnævnet. Beplantning. Der må ikke foretages tilplantning med træer, buske el.lign. I delområde A må der ikke foretages træfældning, medmindre det sker som led i naturpleje, jf. 10. I delområde B må der kun foretages træfældning i form af plukhugst. Arealernes drift iøvrigt. Der må ikke oprettes dyrefarme o.lign., og der må ikke anlægges andedamme. I delområderne A, B og C må der ikke foretages jordbehandling, herunder pløjning, harvning og fræsning. Der må ikke gødskes i nogen del af fredningsområdet, og idelområderne A og B må der ikke bruges kemiske bekæmpelsesmidler eller foretages maskinel grønthøstning. I delområde A må der ikke foretages afgræsning, medmindre det sker som led i naturpleje, jf. 10. I delområde A må der heller ikke udlægges vildtfoder eller udsættes dyr i og ved åbne vandområder. Der må ikke henkastes eller anbringes affald. Offentlighedens adgang.

17 7 Den ret, der i naturbeskyttelseslovens kapitel 4 er tillagt offentligheden til at færdes i naturen, begrænses således: ~ Offentligheden har kun ret til at færdes på cykel på den grusvej, der er vist på fredningskortet med signatur herfor. ~ Offentligheden har kun ret til at færdes til fods på den nævnte grusvej samt ad en "trampesti" langs den del af fredningsgrænsen, der ligger nord for grusvejen. Trampestiens afmærkning og eventuelle afgrænsning fastlægges af Skov- og Naturstyrelsen efter aftale med ejeren eller med fredningsnævnets godkendelse. Der må ikke medtages hunde ved færdsel på trampestien. ~ Den i pkt. a og b nævnte færdsel må kun foregå fra kl. 7 til solnedgang, i månederne november til februar dog kun fra solopgang til solnedgang. Ejeren kan forbyde færdsel på dage, hvor der holdes jagt. Q. Færdslen sker på eget ansvar. ~ Naturpleje. Skov- og Naturstyrelsen og - med styreisens godkendelse - Vestsjællands Amtsråd har ret til uden udgift for ejeren at lade foretage naturpleje til opfyldelse af fredningens formål. Det er dog en betingelse herfor, at ejeren samtykker i udførelsen af de enkelte plejeforanstaltninger, eller at fredningsnævnet godkender udførelsen. Skov- og Naturstyrelsen har ret til at afmærke delområdernes afgrænsning i terrænet og skal efter ejerens ønske påvise og om nødvendigt afmærke denne afgrænsning. ~ Dispensation.

18 8 En dispensation fra bestemmelserne i 2-9 kan meddeles, når det ansøgte ikke vil stride m09 fredningens formål, jf. naturbeskyttelseslovens 50. :;;;ecz;ø:~~~7 Bendt Andersen Nalurklagenævnets formand

19 REG.NR co Naturklagenævnets afgørelse af 26. maj 1993 af om erstatning i anledning af fredningen af den centrale del af Store Åmose i Stenlille kommune, Vestsjællands amt (sag nr. 111/300-1). Fredningsnævnet for Vestsjællands amts sydlige fredningskreds har i sin afgørelse af 25. maj 1992 om fredning af den centrale del af Store Åmose tilkendt godsejer Henning Hansen som ejer af Boda1 gods en erstatning på kr. med renter fra l. august Fredningsnævnets afgørelse er i medfør af naturfredningslovens 25 forelagt Overfredningsnævnet til efterprøvelse. Erstatningsti1kende1- sen er tillige påklaget tiloverfredningsnævnet af ejeren, Miljøministeriet v/skov- og Naturstyrelsen og Vestsjællands Amtsråd. Overfredningsnævnet har henskudt sagen til Naturklagenævnets behandling og afgørelse efter reglerne i naturbeskytte1ses1oven af 3. januar 1992, jf. denne lovs 104, stk. 2. Naturklagenævnet har ved anden afgørelse af dags dato tiltrådt fredningens gennemførelse, fredningsområdets udstrækning og - i det væsentlige - fredningsbestemmelsernes indhold.,fredningen omfatter \Q\\ Iq ~

20 2 herefter ca. 230 ha af Bodal gods, heraf ca. 165 ha agerjord, ca. 63 ha skov, krat og mose og ca. 2 ha sø. Ved 19. alm. vurdering pr. l. januar 1992 blev ejendomsværdien af godset med et samlet jordtilliggende på ca. 540 ha ansat til kr. Uden for fredningsområdet har godset ca. 200 ha agerjord samt skov i nogenlunde samme udstrækning som i fredningsområdet. Ejeren har for Naturklagenævnet påstået erstatningen forhøjet til kr. med renter som bestemt af fredningsnævnet. Beløbet fremkommer således: 165 ha agerjord å kr kr. 65 ha skov å kr kr. værdi af grusforekomst, der ikke må udnyttes kr. ulempeerstatning kr. Til støtte for sin påstand har ejeren gjort gældende, at den naturgenopretning, som fredningen påbyder foretaget, vil medføre, at hele fredningsområdet bliver uanvendeligt til landbrugsrnæssig drift. Ejeren har henvist til, at Skatteministeriet v/told- og Skattestyrelsen - da der under sagens behandling for fredningsnævnet opstod spørgsmål om arealernes afståelse til det offentlige - på Skov- og Naturstyrelsens foranledning den 21. februar 1991 afgav en udtalelse om arealernes værdi. I udtalelsen blev den kontante handelsværdi af arealerne vurderet til kr. pr. ha agerjord, kr. pr. ha selvsået skov og kr. pr. ha sø, mose, eng m.m. For agerjordens vedkommende svarer denne vurdering til amtets prisfastsættelse i 1992 ved ekspropriation, nemlig 4,50 kr. pr. m 2 Ejeren har videre anført, at naturgenopretningen ved den påbudte grundvandshævning og forbudene mod at dræne og gødske i hele fredningsområdet, at jordbehandle i langt størstedelen af området og at anvende kemiske bekæmpelsesmidler i store dele af området fremkalder et tab for ham, der tilnærmelsesvis svarer til arealernes kontante handelsværdi. Efter fredningen vil den hidtidige agerjord nemlig kun

21 3 kunne anvendes til yderst ekstensiv og dermed urentabel afgræsning, og forstmæssig udnyttelse af skoven efter påtænkt etablering af egekulturer iblandet sitka- og rødgran må opgives. Tilbage bliver blot områdets værdi til jagt, men den hidtidige værdi i så henseende (en årlig jagtleje på 350 kr. pr. ha) formindskes som følge af den færdselsret for offentligheden, som fredningen hjemler. Ejeren har herved henvist til erklæringer, som efter ejerens anmodning er afgivet i oktober 1991 af Holbæk Amts Økonomiske Selskab, Kvægbrugsudvalget Midt- og Sydvestsjælland og Skovdyrkerforeningen Nordlige Sjælland. Det særlige erstatningskrav for mistet ret til at indvinde grus støttes på, at et ca. 8 ha stort areal rummer ca m 3 grus til en værdi af 5 kr. pr. m 3 Arealet er i regionplanen udlagt som råstofinteresseområde, og indvindingstilladelse efter råstofloven måtte derfor forventes. Erstatningskravet udgør kun halvdelen af grusforekomstens værdi, fordi en udnyttelse af forekomsten ville have strakt sig over en længere årrække. Den påståede ulempeerstatning er ansat skønsmæssigt og skal dække ejerens tab som følge af ej endoms indskrænkning. Der vil nemlig fremkomme ca. 50 % overkapacitet af bygninger og maskiner samt forøgede driftsudgifter, fordi godsets tilbageværende dyrkningsjord ligger på begge sider af fredningsområdet. Endvidere vil den til godset knyttede her- lighedsværdi blive nedsat på grund af disharmonien mellem produktionsapparatet og det dyrkede areal. Ejeren, der overtog godset i 1977, har dokumenteret, at der siden da er opnået stadigt stigende udbytter. Ejeren har anført, at dette især skyldes den udførte jordbearbejdning, som har fremkaldt en bedre sammensætning af jorden gennem en blanding af de øverstliggende tørvelag med underliggende ler-, dynd- og sandlag og dermed større dyrkningssikkerhed. Ejeren mener sig berettiget til en erstatning, der vil gøre det muligt for ham at genskabe produktionsapparatet ved andetsteds at erhverve jord i samme omfang som i fredningsamrådet.

22 4 Miljøministeriet v/skov- og Naturstyrelsen har påstået erstatningen nedsat til kr. med renter som bestemt af fredningsnævnet. Skov- og Naturstyrelsen har herved navnlig gjort gældende, at arealernes handelsværdi før fredningen er langt mindre end antaget af Toldog Skattestyrelsen, og at fredningen ikke fuldstændigt fjerner denne værdi. Skov- og Naturstyrelsen har nærmere anført, at Told- og Skattestyrelsen ved sin vurdering ikke kan have taget hensyn til, at der inden for de nærmeste år vil være behov for en omfattende og bekostelig omlægning og effektivisering af drænsystemet med yderligere grøftegravning og med udpumpning til Åmose å. Behovet skyldes, at nedbrydningen af humuslaget i dyrkningsjorden, der overvejende er lavtliggende mosejord, vil bringe jordoverfladen nærmere i niveau med Åmose å og derved umuliggøre afvanding uden pumpning. Pumpningsanlæg kan imidlertid ikke forventes tilladt efter vandløbsloven, og dyrkning af jorden vil derfor meget snart blive urentabel i langt størstedelen af fredningsområdet. Skov- og Naturstyrelsen har herved henvist til en rapport, som COWIconsult efter styrelsens anmodning har udarbejdet i december 1992 efter en geologisk undersøgelse af de opdyrkede arealer i fredningsområdet. I rapporten oplyses på grundlag af litteratur om tidligere foretagne undersøgelser suppleret med flyfoto og feltarbejde, at ca. 75 % af overfladejorden udgøres af gytje, ca. 15 % overvejende af sand og ca. 10 % af tørv og tørveblandet grov gytje. I rapporten redegøres for, at sætninger af jordoverfladen skyldes dels konsolidering (sammentykning af jordlagene på grund af større belastning), dels mineralisering (nedbrydning af de organiske jordpartikler på grund af øget ilttilgang) og dels forsuring. Rapporten konkluderer, at ca. 15 % af agerjorden i fredningsområdet har en dyrkningsstabil jordbund (sand og ler), som ikke fordrer løbende nydræning, at fortsat dyrkning på ca. 60 % af arealerne derimod som følge af jordbundens beskaffenhed vil forudsætte jævnlige nydræninger som følge af jordbundssætninger og

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune.

Afgørelse. i sagen om indretning af lager, kontor og/eller feriebolig i maskinhus på en landbrugsejendom ved Resendal i Silkeborg Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 31. marts 2003 J.nr.: 03-121/700-0004 BEJ Afgørelse i sagen om indretning

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

Kulturlandskabet Åmosen-Tissø

Kulturlandskabet Åmosen-Tissø Ansøgning til: Arbejdsmarkeds Feriefond Hauser Plads 20, 4 Postboks 1192 1011 København K Ansøger: Formidlingscenter Fugledegård Bakkendrupvej 28 4480 St. Fuglede Kulturlandskabet Åmosen-Tissø - en del

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 44, stk. 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 16. maj 2013 J.nr.: NMK-520-00023 Ref.: LTP AFGØRELSE i sag om fredning af Saltbæk Vig i Kalundborg Kommune Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland

UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland UDSKRIFT af forhandlingsprotokollen for OVERTAKSATIONSKOMMISSIONEN for Nord og Vestsjælland Forretningen den 18. juni 2013, Sag SJ 5-2013 Sag: Fastsættelse af erstatning for overtagelse af ca. 11,27 ha.

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune

Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune Naturklagenævnets afgørelse af 26. marts 2008 om fredning og erstatning i anledning af fredning af kystkilen Færgevejen i Helsingør Kommune (Sag nr. NKN-111-00022) Fredningsnævnet for Frederiksborg Amt

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst kopi

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> . REG.Nl FRS 39/03 Råmosen Den 21. oktober

Læs mere

Efterfølgende tilladelse til fjernelse af beskyttet mose mod etablering af erstatningsareal på Pebringsvej 21, 8700 Horsens

Efterfølgende tilladelse til fjernelse af beskyttet mose mod etablering af erstatningsareal på Pebringsvej 21, 8700 Horsens Ejendomsselskabet Annasminde Aps Annasmindevej 26 8700 Horsens Plan og Natur Tjørnevej 6-10 7171 Uldum T: 7975 5000 F: www.hedensted.dk D: 7975 5692 M: peder.nygaard@hedensted.dk Sagsnr. 1793327 Doknr.

Læs mere

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune.

Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. NATURKLAGENÆVNET 12. juni 2007 NKN-121-00061 bej Afgørelse i sagen om byggeri på Tunø i Odder Kommune. Fredningsnævnet for Århus Amt har den 26. november 2006 efter naturbeskyttelseslovens 50, stk. 1,

Læs mere

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning

Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Afgørelser Reg. nr.: 08126.00 Fredningen vedrører: Fredning vedr. udstykning og bibeholdelse af beplantning Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 06-01-1958

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune

AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 29. oktober 2013 J.nr.: NMK-33-01421 og NMK-501-00087 Ref.: LEVES AFGØRELSE i sag om opførelse af en medhjælperbolig i Frederikssund

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2013 12/04047 EKSPROPRIATION AF DEL AF EJENDOM Vejdirektoratet har behandlet din klage af 12. april 2012 på vegne af klager over Kommunens ekspropriationsbeslutning

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud.

Du har søgt om tilladelse til etablering af tre vandhuller på ejendommen Rugårdsvej 793, 5462 Morud. TEKNIK OG MILJØ PC OFFSHORE ApS Bårdesøvej 104 Bårdesø 5450 Otterup Dato: 9. januar 2013 Sagsnr. 480-2012-104980 Dok.nr. 480-2013-33558 13822 Landzonetilladelse til etablering af tre vandhuller Du har

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune

Godkendelse efter vandløbsloven til regulering af privat vandløb og etablering af Sønderho Strandsø Fanø Kommune Fanø Kommune Plan og Udvikling Skolevej 5-7 6720 Fanø Att. Jacob Kristian Bay E-mail: bgsejb@fanoe.dk Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato xx. februar 2014 Sagsbehandler

Læs mere

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt

Afslag på at tilføre jord til [ ] Grusgrav på matr.nr. [ ] Århus Amt «Efternavn» «Firma» «Adresselinje1» «Adresselinje2» «Postnummer» «By» Jordforureningskontoret Journalnr. bedes anført ved besvarelse. J.nr.M 335/03-0007 Ref.: KAJ/14 Den 22. januar 2004 Afslag på at tilføre

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer

Dispensation til oprensning og tilladelse til udvidelse af et vandhul beliggende på matr. nr. 18a Voer By, Voer Lars Bisgaard Simonsen Voer Gade 11 8950 Ørsted TEKNIK OG MILJØ Dato: 2. juni 2015 Reference: Peter Clausager Rasmussen Direkte telefon: 89591180 E-mail: pcr@norddjurs.dk Journalnr.: 15/2809 Dispensation

Læs mere

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. 545 af 12/07 1991 ; Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v. Indholdsfortegnelse: Miljømin. Bek. nr. 545 af 12. juli 1991 Ændringer

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt

Delafgørelse. i sagen om tilbygning til brug for hotelvirksomhed m.v. på Kokkedal Slot i Brovst Kommune, Nordjyllands Amt NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 29. september 2004 J.nr.: 03-31/800-0085 AGS Delafgørelse i

Læs mere

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune

Afgørelse i sagen om udskiftning og udvidelse af et sommerhus ved Fuglsø Strand, Ebeltoft Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10. oktober 2003 J.nr.: 03-121/700-0012 03-132/700-0012 kpa

Læs mere

Hvornår er et vandløb et vandløb

Hvornår er et vandløb et vandløb Hvornår er et et Vejledning i hvilke der er omfattet af slovens 2. Vejledningen viser en række stilistiske skitser, som er eksempler på, hvornår der er tale om et eller ej jfr. 2 i Bagest i vejledningen

Læs mere

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt.

Introduktion Danmarks Naturfredningsforening (DN) har rejst et forslag om fredning af områderne Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt. Oplæg til drøftelse af fredningsforslag for Nordbjerg, Vesterklit og Sønderbjerg på Anholt", forud for offentligt møde på Anholt den????? 2008. J.nr. 08/6551 Introduktion Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE

EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION - TIL FORBEDRING AF VEJE EKSPROPRIATION TIL FORBEDRING AF VEJE Pjecen beskriver, hvad der sker, når staten eksproprierer. Hvad ekspropriation betyder Hvorfor der er en Ekspropriationskommission,

Læs mere

02822.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02822.01. Fredningen vedrører: østmøn. Domme. Taksationskommissionen 13-04-1981. Naturklagenævnet

02822.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02822.01. Fredningen vedrører: østmøn. Domme. Taksationskommissionen 13-04-1981. Naturklagenævnet 02822.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02822.01 Fredningen vedrører: østmøn Domme Taksationskommissionen 13-04-1981 Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 18-11-1983, 09-12-1980 Fredningsnævnet 28-04-1982 Kendelser

Læs mere

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000

Klagerne har et sommerhus på en ejendom, der ligger sydøst for det nyopførte hus. De har i 2000 NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dkE-mail: nkn@nkn.dk 11. februar 2003 J.nr.: 03-31/700-0004 kpa i sagen om anmodningen

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse

Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse Hermed bekendtgøres lov om naturbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 85 af 4. februar 2002 med de ændringer, der følger

Læs mere

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads

Landzonetilladelse samt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 Sø og Å byggelinie til opsætning af shelters til kanosejlads Kultur og fritid Haderslev kommune Hansborggade 7 6100 Haderslev 28. oktober 2013 Sagsident: 13/4861 Sagsbehandler: Keld Roed Haderslev Kommune EB Plan og Ejendomsudvikling Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser

Senere ændringer til forskriften. Oversigt (indholdsfortegnelse) Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Side 1 af 31 NATURKLAGENÆVNET SØG Frederiksborggade 15 DK - 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 Kontortid: mandag-torsdag. 9:00-16:00 fredag 9:00-15:00 E-mail: nkn@nkn.dk Bekendtgørelse af

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune

Afgørelse i sagen om dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinien for en gravhøj til opførelse af en carport og en flagstang i Odder Kommune NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. marts 2004 J.nr.: 03-132/700-0020 BIS Afgørelse i sagen

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne.

Gorrissen Federspiel Kirkegaard har i brev af 5. oktober 2006 fastholdt ansøgningerne. Gorrissen Federspiel Kierkegaard H.C. Andersens Boulevard 12 1553 København V Landsplanområdet J.nr. SNS-7322-00443/-00444/- 00445 Ref. pen Den 8. marts 2007 Ansøgninger om indvindingstilladelse i tidligere

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015

Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen. Den 5. marts 2015 Skive Kommune Teknisk forvaltning Att. Teamleder Kent Larsen Den 5. marts 2015 Æblevej Skovrejsning, VVM og bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur Skive Kommune har søgt tilladelse

Læs mere

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen.

05837.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00. Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark. Domme. Taksations kom miss ionen. 05837.00 Afgørelser - Reg. nr.: 05837.00 Fredningen vedrører: Jyllinge Nordmark Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 01-07-1975 Fredningsnævnet 25-11-1974 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen

Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget Karsemosen By- og Landskabsstyrelsen Haraldsgade 53, 2100 København Ø Fremsendt via Gribskov Kommune Frederiksberg, den 19. oktober 2010 Klage over Gribskov Kommunes godkendelse af nye vedtægter for Landvindingslaget

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

06378.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06378.00. Fredningen vedrører: Bellahøj, Bellahøjmarken. Domme. la ksati ons komm iss ionen.

06378.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06378.00. Fredningen vedrører: Bellahøj, Bellahøjmarken. Domme. la ksati ons komm iss ionen. 06378.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06378.00 Fredningen vedrører: Bellahøj, Bellahøjmarken Domme la ksati ons komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 04-12-1981 Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove

Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens hundeskove Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. april 2014 J.nr.: NMK-519-00002 Ref.: LTP-NMKN Afgørelse i sag om Aalborg Kommunes forbud mod listehunde i kommunens

Læs mere

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger

Vedr. høring om ændring af bekendtgørelser om beskyttede naturtyper, bygge- og beskyttelseslinjer samt beskyttede sten- og jorddiger Anne-Marie Rasmussen Naturbeskyttelseskontoret Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Dato: 13-03-2001 Journ.nr.: 00-112-0012 Ref.: BAA, TNP Tel. dir.: 3395 5790 e-mail dir.: Vedr. høring

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse.

I/S Søndergård skal også sikre sig, at man har alle nødvendige tilladelser eller godkendelser til dit projekt, herunder byggetilladelse. Teknik og Miljø Virksomhedsmiljø Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 I/S Søndergård Stanghedevej 13 8800 Viborg clp@viborg.dk viborg.dk Dato: 14-10-2014 Afgørelse om opførelse af ny malkestald

Læs mere

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet

2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet 2001-01-16: DVS Entertainment I/S mod Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den16. januar 2001 i sag j.nr. 00-166.783 DVS Entertainment I/S (advokat Merete Clausen) mod Konkurrencerådet

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012

Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov. Oktober 2012 Et grønt partnerskab om Trækstien ved Vejerslev Skov Oktober 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning 2 Projektbeskrivelse 3 Formidling 4 Trækstien 5 Tilladelser m.v. 7 Budget for stier og formidling 8 Forsidebillede:

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus

Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Sorø Roklub Att.: Bjarne Hjorth Rådhusvej 8 4180 Sorø Dispensation fra søbeskyttelseslinjen og lokalplan til tilbygning til klubhus Den 29. maj 2015 J.nr. 340-2014-20009 Sag vedr. 4149 Sorø Roklub har

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Pioner Alle 9 Marts 2015 6270 Tønder U D B U D S M A T E R I A L E Vøvelbæk et vådområdeprojekt vedrørende Matr.nr. 36 Djørup By, Bislev

Læs mere

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.

D O M. afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst. D O M afsagt den 21. november 2012 af Vestre Landsrets 7. afdeling (dommerne Olav D. Larsen, Michael Thuesen og Dorthe Laursen (kst.)) i ankesag V.L. B 2760 11 Sigrid Christensen (advokat Brian Jacobsen,

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. april 2015 J.nr.: NMK-31-01528 Ref.: BIBIS-NMKN AFGØRELSE i sag om statusændring fra sommerhus til helårsbolig på ejendom

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold

Fredningsområdet. Planlægningsmæssige forhold Naturklagenævnets afgørelse af 21. december 2007 om fredning af Langsødalen og Kedelsødalen med omgivelser i Allerød og Frederikssund Kommuner (sag nr. NKN-111-00024) Fredningsnævnet for Frederiksborg

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk

KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk KM Telecom Frank Petersen - fpe@km-telecom.dk Haderslev Kommune Plan og Byg Simmerstedvej 1A, 1 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 22 14 bhal@haderslev.dk 27. februar 2015 Sagsbehandler: Britt

Læs mere