Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015"

Transkript

1 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Sundhedsfaglige, hvor i alt 163 delegerede (25 ergoterapeuter, 33 fysioterapeuter, 43 bioanalytikere, 52 kost- og ernæringsfaglige og 10 jordemødre) var mødt og 25 ikke-delegerede medlemmer ligeledes var mødt. Dagsordenen var: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning herunder godkendelse af lønpolitik 3. Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance 4. Forslag til ændring i pensionsvilkår 4.1 Supplerende ordninger i pensionskassen afvikling af PKA+ Bestyrelsen har truffet en beslutning om at samle medlemmernes pensioner i pensionskassen, og dermed afvikle PKA+ Pension. Bestyrelsen foreslår derfor: at pensionsvilkårene tilpasses sådan, at de supplerende ordninger, der hidtil har været tegnet i PKA+ Pension, tegnes i pensionskassen, at det tilføjes i pensionsvilkårene, at supplerende opsparing for tjenestemænd kan tegnes i pensionskassen at det tilføjes i pensionsvilkårene, at pensionsordning for grupper af selvstændige, kan tegnes i pensionskassen, at bestyrelsen fastsætter de nærmere regler for de omfattede ordninger. 4.2 Justeringer af pensionsvilkår Afskaffelse af helbredsoplysninger Bestyrelsen foreslår, at reglen om afgivelse af helbredsoplysninger i forbindelse med optagelse i pensionskassen efter pensionsvilkårenes 1a afskaffes Svingende indbetalinger Bestyrelsen foreslår at ændre reglen om fastsættelse af pensionernes størrelse ved svingende indbetalinger, så dækningen ved førtidspension og død baseres på et gennemsnit af de seneste tre måneders indbetalinger, og ikke på basis af det højeste bidrag Adgang til pensionskassen for ansatte uden for overenskomst Bestyrelsen foreslår, at der åbnes mulighed for, at medlemmer af Kost- & Ernæringsforbundet, Dansk Fysioterapeutforening, Ergoterapeutforeningen, Danske Bioanalytikere og Jordemoderforeningen kan optages i pensionskassen, hvis de er selvstændige eller får ansættelse hos en arbejdsgiver, der ikke er overenskomstdækket. 5. Valg af suppleant Valg af en suppleant til bestyrelsen. Suppleanten vælges af pensionskassens stemmeberettigede delegerede blandt pensionskassens medlemmer på generalforsamlingen. Der skal vælges en ergoterapeut.

2 2 6. Bemyndigelse til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår, at den bliver bemyndiget til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage sådanne mindre væsentlige ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Finanstilsynet eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. 7. Fastsættelse af stedet for næste års generalforsamling 8. Eventuelt Ad punkt 1. Valg af dirigent Formand Carl Holst bød velkommen. Herefter blev forhandlingschef Helle Varming valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, og henviste til forretningsordenen for generalforsamlingen. Endelig gennemgik dirigenten generalforsamlingens dagsorden. Ad punkt 2. Bestyrelsens beretning På bestyrelsens vegne aflagde formand Carl Holst følgende beretning: Min mundtlige beretning skal ses i sammenhæng med den skriftlige, der er udsendt til jer. I den har I kunnet læse mere udførligt om, hvad pensionskassen har foretaget sig i 2014 og om den udvikling, som den har været igennem. Den beretning, jeg nu skal aflægge, trækker nogle enkelte linjer og større udfordringer op og peger på, hvad vores mål er på en række væsentlige områder. Som noget nyt er der også blevet udarbejdet en særskilt rapport om PKA s ansvarlige investeringer i Vi ønsker med denne rapport at give jer et bredere indblik i pensionskassens etiske investeringer, beslutninger og udfordringer. Lad mig starte med at fortælle, at vores pensionskasse har dannet skole. Vores PKAkolleger har fulgt jeres eksempel og fusioneret to og to. Det kan vi ønske dem tillykke med. Deres argumenter har været de samme, som gjaldt for os, nemlig en stræben efter mere robusthed og effektivitet. Høj kontorente og lave omkostninger Et par af beslutningerne i 2014 har direkte indflydelse på medlemmernes pensioner. Omkostningerne sænkes i 2015 til 450 kr. i gennemsnit pr. medlem det vil være et fald på ca. 75 kr. i forhold til året før. Faldet i administrationsomkostningerne skyldes primært fusionerne, men vi er også blevet mere effektive. Det, der er sparet, er tjent, og det, der er tjent, kommer medlemmernes pensioner til gode. For bare lidt over tre år siden var der 8 pensionskasser i PKA, og udover at gøre pensionskasserne mere robuste, så har et af målene med fusionerne været at sænke omkostningerne for vores medlemmer.

3 3 Jeg tror, jeg taler på hele bestyrelsens vegne, når jeg siger, at vi er meget tilfredse med, at det mål er nået. Det er vi også over, at vi kunne fastsætte kontorenten for 2015 til 4,8 pct. Det sker som følge af pensionskassens solide og stabile økonomi og på baggrund af gode investeringsresultater gennem en årrække. Faktisk er det gennemsnitlige afkast på over 10% over de sidste 5 år. Mange medlemmer vil opleve stigende pensioner, mens nogle, særligt ældre medlemmer, ikke vil opleve en stigning. Mange ældre medlemmer har nemlig allerede en høj rente og forventninger om en kortere levealder indregnet i deres pensioner. For disse medlemmer betyder de gode resultater, at deres pensioner bliver forlænget, men ikke forhøjet. Livet forlænges, og det gør pensionen så også. Omlægning af kapitalpensionerne En anden begivenhed i 2014, der havde direkte indflydelse på mange medlemmers pensioner, var omlægningen af kapitalpensionerne, eller engangssum ved alder, som vi kalder den i pensionskassen. Den gamle ydelse blev nedlagt, og erstattet af den nye alderssum medlemmer i alt i PKA omlagde pensioner med en samlet værdi på 11,5 mia. kr. Kun ca medlemmer sagde nej til muligheden. Dermed sparede medlemmerne i alt ca. 310 mio. kr. i afgifter, selv om de også sendte 4,3 mia. kr. i statskassen. Tilstrækkelig alderspension Pensionskassen har fokus på, at medlemmerne sparer tilstrækkeligt op til pension. Det kan ske ved at blive længere på arbejdsmarkedet eller indbetale mere til pension. Samtidigt er det pensionskassens opgave via investeringerne at få medlemmers pensioner til at stige og vare hele livet. Vi har i bestyrelsen, i samarbejde med jer delegerede, målsat at dækningsgraden for medlemmernes samlede pensioner bør være på 70-80% af slutlønnen, for at medlemmerne vil have en tilstrækkelig alderspension. Én af forudsætningerne for at nå målet er at øge indbetalingerne. Det kan ske ad flere veje enten gennem selvbetaling eller via overenskomsterne. Derfor skal der også lyde ros til overenskomstparterne for at have evnet at løfte pensionsbidraget i et år, hvor der også var forventninger til et lønløft. For pensionskassens pension er og bliver det centrale og mest stabile bidrag til medlemmernes fremtidige pensionstilværelse. Og stabiliteten er vigtig. Den skaber forudsigelighed for medlemmet, der skal kunne bedømme sin fremtidige pensionsindtægt. I vores pensionskassemodel er der en stor afhængighed af indbetalingernes størrelse. Men i dagens arbejdsmarked kan de svinge ret meget næsten fra måned til måned og det medfører rent teknisk svingende pensioner. Det er ikke udtryk for stabilitet. Derfor fremlægger vi i dag et forslag, der tager højde for sådanne udsving og medvirker til at mindske de pensionsmæssige konsekvenser sådanne lidt tilfældige og ikke permanente udsving kan have for pensionerne. Det kommer vi tilbage til, når vi når til det punkt på dagsordenen. Og det danske pensionssystem er unikt det er sågar blevet udråbt nu for tredje gang i træk til at være verdens bedste. Vi har en model, hvor den enkelte sparer op gennem

4 4 deres arbejdsmarkedspension, og samtidig har vi et offentligt sikkerhedsnet for personer, der ikke har haft mulighed for at spare op. Men det danske pensionssystem er ikke problemfrit. Den fortsatte udbygning af arbejdsmarkedspensionerne er udfordret af samspils-problematikken mellem egne pensioner og aftrapning af supplerende offentlige pensionsydelser og tillægsydelser. Vi kan være bekymret for, at incitamentet til ekstra opsparing og grundlaget for at blive længere på arbejdsmarkedet svækkes. Derfor har regeringen i maj 2014 nedsat en pensionskommission. Den skal afdække samspillet mellem private pensioner på den ene side og de komplicerede regler for udbetaling af offentlige pensioner, tillæg og sociale ydelser på den anden. Pensionskommissionen har konkret til opgave at vurdere og analysere det pensionssystem, vi har opbygget, og komme med forslag til forbedringer. Kommissionen skal afslutte sit arbejde i efteråret Pensionskassens medlemmer berøres naturligvis også af det komplicerede samspil, og det er særligt folkepensionens tillæg, der er i spil her. Folkepensionens grundbeløb berøres ikke. I pensionskassen fastholder vi det overordnede budskab over for medlemmerne om, at opsparing til arbejdsmarkedspension giver tryghed. Dén er og bliver det stabile element i den fremtidige pensionsindkomst. På pka.dk er der blevet lagt information ud til medlemmerne om samspillet, ligesom der bliver henvist til pensionsinfo.dk, hvor det enkelte medlem har mulighed for at foretage konkrete beregninger af egen situation. Genan Og så til en sag, der fyldte meget i 2014, nemlig virksomheden Genan der har hovedsæde i Viborg. Det er en sag, som I løbende er blevet orienteret om via Delegeret Nyt og på pka.dk, og inden jeg orienterer jer, hvor sagen står pt., vil jeg kort lige resumere på, hvad det var der skete i Genan: I begyndelsen af maj sidste år fik PKA en anonym henvendelse om, at der var noget, der ikke var, som det burde være i Genan. Henvendelsen var af sådan en karakter, at den fra start blev taget meget alvorligt af PKA. Den pegede på, at selskabets hovedaktionær, Bent A. Nielsen havde ført PKA bag lyset. Og da revisionsfirmaet Deloitte kort tid efter valgte at fyre den partner, som havde været Genans revisor gennem mange år, var der ingen tvivl om, at der var noget, der var helt galt. PKA iværksatte derfor straks undersøgelser, der skulle afdække problemets omfang, og hvad der kunne gøres. Sideløbende begyndte Jyllands-Posten at beskrive de mulige problemer i Genan. Det var en vanskelig proces, hvor bestyrelsen og administrationen på den ene side gerne ville informere ikke mindst jer, delegerede, mere om sagen. På den anden side var vi midt i nogle forhandlinger som grundet fortrolighed umuliggjorde sådan en kommunikation hen over sommeren. Det blev dog muligt at fortælle mere om sagen, da det første punktum blev sat i august PKA overtog ejerskabet af Genan og fik stifteren og hovedaktionæren Bent A. Nielsen ud af virksomheden. PKA offentliggjorde samtidigt, at der var tabt 1 mia. kr. på virksomheden.

5 5 Herefter arbejdede PKA, sammen med de involverede banker og Deloitte på at få skabt et nyt, forretningsmæssigt og økonomisk bæredygtigt Genan, der kunne overleve og samtidig videreudvikle sig til en sund virksomhed. Det arbejde kulminerede i år den 5 februar, hvor der blev indgået en aftale med de banker, der havde ydet lån til virksomheden, og med Deloitte. Aftalen indebærer, at bankerne nedskriver væsentligt på de lån, som de har ydet Genan, og at Deloitte vedstår sit ansvar for Genans situation i form af en kompensation til bankerne og PKA. Aftalen betyder, at virksomheden kan videreføres, hvilket har været vigtigt, fordi vi tror på forretningsideen, og fordi det er den bedste måde at sikre at noget af det tabte kan genvindes. Samtidig er det vores holdning, at det var det ansvarlige at gøre. Hvad er status så i dag? - PKA har som jeg har nævnt måttet tage et samlet tab på Genan på 1 mia. kr. - PKA har indskudt ny kapital i mindre omfang i Genan som PKA i dag ejer fuldt ud - og med løsningen med bankerne og Deloitte er det forretningsmæssigt muligt at videreføre Genan og forhåbentlig tjene nogle af de tabte penge hjem igen. - Der er tiltrådt en ny bestyrelsesformand, som i samråd med PKA er ved at rekruttere medlemmer til en ny bestyrelse og en ny administrerende direktør. - PKA vil over de næste år arbejde på et salg af virksomheden, når det skønnes forretningsmæssigt mest fornuftigt. - Der vil blive indgivet politianmeldelse mod Bent A. Nielsen om en række konkrete forhold, ligesom vi undersøger, om der måtte være yderligere forhold der vil føre til politianmeldelse. - Bestyrelsen har godkendt et sæt anbefalinger om god selskabsledelse ved direkte unoterede investeringer. Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af den læring, som Genan sagen har givet anledning til, og de sigter på, at sådanne sager ikke opstår i fremtiden. Det er nogle anbefalinger, I kan læse på pka.dk. Der er ikke nogen tvivl om, at vi gerne havde været sagen foruden. Men for os er det vigtigt, at det er lykkedes os at redde virksomheden og arbejdspladserne og dermed også muligheden for at tjene nogle af de tabte penge tilbage. Deloittes rolle i sagen har naturligvis også været drøftet i bestyrelsen. Vi har efter lange drøftelser valgt at bibeholde Deloitte som revisionsselskab i pensionskassen. Baggrunden for denne beslutning er: - At Deloitte har redegjort for sagen over for pensionskassens revisionsudvalg, herunder hvad selskabet har lært af Genan-sagen, og at de har strammet op på deres interne kontroller og evalueringsprocedurer, således at en Genan-sag kan undgås fremover. - Det spiller også ind, at vi i forbindelse med PKA s revision gennem flere år har haft et upåklageligt samarbejde med Deloitte. Deloitte har ydet PKA pensionskasserne et revisionsarbejde af stor grundighed og af stor kvalitet.

6 6 - Havde vi ikke været i stand til at indgå en aftale med Deloitte i Genan sagen, så havde vi ikke kunnet fortsætte med Deloitte som revisor i pensionskassen. En manglende aftale havde nemlig betydet, at vi ville anlægge en erstatningssag mod Deloitte og det ville være forkert at fortsætte med et revisionsfirma der blev ført retssag imod. Bestyrelsen drøftede i den forbindelse, om PKA s revision med fordel bør bringes i udbud og i givet fald hvornår. Der var dog enighed om, at dette spørgsmål skal vurderes særskilt uafhængigt af den konkrete sag i Genan. Grønne og sorte investeringer Senere i dag skal vi under emnet uden for dagsorden diskutere investeringerne i et andet perspektiv. Er de grønne? - Er de sorte? Hvor grønne kan de blive? Kan vi flytte grænserne? Der er nemlig en del dilemmaer forbundet med disse typer af investeringer, og dem vil vi gerne diskutere med jer. Pensionskassen har de senere år øget investeringer i såkaldte klimavenlige projekter markant og har sammen med de øvrige PKA-pensionskasser i dag ca. 13 mia. kr. investeret i havmølleparker, solanlæg og vandkraftværker. Vi forventer samlet at øge denne sum til 20 mia. kr. frem mod Vi flytter os altså ret markant, og vi bidrager konkret til en omstilling af energi-produktionen mod større bæredygtighed. Kombinationen af at skabe et godt afkast og samtidigt forsøge at gøre en positiv forskel ved vi, er vigtig for jer at jeres pensionsbidrag ikke samler støv, men i så høj grad som muligt aktivt er med til at gøre samfundet bedre. Det er altså heller ikke gået ubemærket hen. Verdensnaturfonden har i flere undersøgelser senest i slutningen af 2014 udråbt PKA til at være Danmarks bedste til at skabe klimavenlige afkast. Men vi må alligevel erkende, at det ikke længere er nok kun at foretage klimavenlige investeringer som et tilvalg. Måske skal vi også fravælge noget. Det er bl.a. det, vi i eftermiddag gerne vil diskutere med jer. Hvis FN s mål om en maksimal temperaturstigning på 2 grader skal indfries, er det ikke tilstrækkeligt kun at investere i grønne energier det er samtidigt nødvendigt at sænke det globale kulforbrug markant. Forbruget af kul er den største CO2-synder og samtidig har kulindustrien de senere år oplevet store kursfald pga. faldende energipriser. Bestyrelsen har ud fra en økonomisk og klimamæssig betragtning derfor netop besluttet at ekskludere 31 kulmineselskaber fra pensionskassens investeringsunivers. Vi vil også gå i dialog med ledelsen i 23 konkrete virksomheder, hvor pct. af forretningen stammer fra kul med henblik på at få virksomheden til at reducere brugen af kul. Hvorvidt pensionskassen også vil indføre de samme restriktioner over for andre fossile energier, er for tidligt at vurdere.

7 7 Økonomi Næste punkt på programmet er pensionskassens regnskab, der traditionen tro giver et samlet billede af pensionskassens økonomi og vores investeringsresultater. Derfor går jeg ikke nærmere ind på økonomien her, men vil dog nævne, at vi godt kan være resultaterne bekendt. Og det er der heldigvis også andre, der mener. Bestyrelsernes langsigtede strategi på investeringsområdet skaber stor international anerkendelse. I november blev pensionskassens investeringsstrategi kåret til Europas bedste. De alternative investeringer fik også en pris. Og i januar i år blev pensionskassens investeringer belønnet med prisen Risk Award 2015, der hvert år uddeles af et af verdens førende finansielle magasiner, Risk Magazine. Det er andet år i træk, at pensionskassen vinder denne pris. Fælles for anerkendelsen er arbejdet med at øge afkastet uden at øge risikoen tilsvarende. Og det er lidt af en udfordring i disse lavrentetider. Derfor er det nødvendigt at lede efter investeringer, hvor afkastet er højt, fordi medlemmernes pensioner gerne skal holde deres værdi eller helst forbedres. Derfor søger pensionskassen efter investeringstyper, der skaber høje afkast. Pensionskassen har de senere år introduceret nye alternative investeringer, som i mindre grad er direkte afhængige af udviklingen på de traditionelle, finansielle markeder. Det drejer sig fx om infrastruktur og klimarelaterede investeringer, hvor pensionskassen kan sprede risikoen og opnå et stabilt afkast til medlemmernes pensioner. Det vil finansdirektør Morten Lund Madsen fortælle mere om under næste punkt. Jeg slutter min del af bestyrelsens fortælling om det forgangne år, og hvad vi arbejder med nu, og overlader både den skriftlige og min mundtlige beretning til jeres kommentarer. Dirigenten oplyste herefter, at pensionskassens lønpolitik var blevet justeret i forhold til den omfattede personkreds, og at der var sket en række tekniske justeringer. Dirigenten henviste til det udsendte bilag, der både indeholdt den nye lønpolitik med og uden markering af rettelser, og nævnte, at der under punktet om bestyrelsens beretning også kunne afgives kommentarer til lønpolitikken. Bestyrelsens næstformand Tina Lambrecht redegjorde herefter for, at hun i 2014 var flyttet ind i en 2-værelses lejlighed i en af pensionskassens ejendomme, og at pensionskassens bestyrelse i den forbindelse havde brugt den mulighed for at dispensere for pensionskassens regler for tildeling af lejligheder, som er tillagt bestyrelsen ifølge reglerne. Tina Lambrecht oplyste, at hun har sin base i Nordjylland, hvor hendes familie bor, og at behovet for en lejlighed i København var opstået, fordi hun som formand for Danske Fysioterapeuter tilbringer størstedelen af sine hverdage i København. Tina Lambrecht oplyste videre, at hendes lejekontrakt var på helt normale markedsmæssige vilkår, og at hun på tidspunktet for indgåelsen af lejekontrakten havde knap

8 8 20 års anciennitet i pensionskassen. Orienteringen af generalforsamlingen skete i overensstemmelse med bestyrelsens politik om altid at nævne, hvis bestyrelsen i det forløbne år havde dispenseret for boligtildelingsregler. Delegeret kost- og ernæringsfaglige Ulla Rosenfeldt, Region Syddanmark, takkede for en god beretning, og bemærkede, at hun var meget glad for, at man i pensionskassen kunne se hinanden i øjnene og være ærlig om, hvad der er godt og hvad der er skidt. Ulla Rosenfeldt havde på sidste års generalforsamling bemærket, at pensionskassens hjemmeside ikke havde været tidssvarende. Det var derfor meget tilfredsstillende, at der var kommet en ny hjemmeside, og at den virkede. Herefter takkede Ulla Rosenfeldt for, at PKA havde været med til at sponsorere DM i Skills med kr. Det var dejligt, at PKA på den måde kunne være med til at støtte DM for ernæringsassistenter. Ulla Rosenfeldt havde derimod fundet det ubehageligt at læse i avisen, at PKA havde været involveret i en virksomhedshandel, hvor aktierne var blevet solgt for 1 krone, og bad om at få forklaret baggrunden for den historie. I forhold til pressens omtale af Peter Damgaard Jensens netværksarrangementer med tilhørende skiture, var Ulla Rosenfeldt glad for den orientering, de delegerede havde fået fra PKA, og skeptisk over for den måde, DR havde sat dagsordenen på. Delegeret kost- og ernæringsfaglig Lise Lotte Bjerge, Region Midtjylland, takkede ligeledes for en god beretning, og bemærkede med henvisning til tidligere års tale om etiske investeringer, at hun håbede, at PKA også administrerer etisk ansvarligt, og at der f.eks. kun købes flybilletter fra selskaber, der har tegnet overenskomst. Delegeret bioanalytiker Dorte Petersen, Region Hovedstaden, bemærkede, at der generelt var stor fokus på brug af midler, der er beregnet til andre formål, og at der på hendes arbejdsplads Rigshospitalet havde været hjertelæger, der havde misbrugt forskningsmidler. I PKA s tilfælde havde kapitalfonden Triton arrangeret skiture til Chamonix i Frankrig, hvor PKA s administrerende direktør havde deltaget med sin kone, hvilket de delegerede var blevet informeret om i forbindelse med DR s dækning af historien. Dorte Petersen stillede spørgsmålstegn ved, om det var et godt signal at sende, at deltage i arrangementer af den karakter, og Dorte Petersen oplyste, at der på hendes arbejdsplads godt kunne opstå en utryghed i forhold til, om forvaltningen af medlemmernes pensioner tager afsæt i arrangementer af den pågældende type. De delegerede var blevet orienteret om, at der i efteråret 2014 var blevet vedtaget retningslinjer for deltagelse i arrangementer for PKA s medarbejdere og direktion, og at koncerter, sportsbegivenheder og lignende aktiviteter var nævnt som eksempler på aktiviteter, PKA s ansatte kunne deltage i. Dorte Petersen spurgte på den baggrund, hvorfor PKA s formandskab fandt dette i orden, og om retningslinjerne var nye eller om de havde afløst nogle tidligere retningslinjer, fordi pressen var begyndt at interessere sig for misbrug af økonomiske midler i almindelighed. Dorte Petersen var bekymret for, om den store tillid til administrationen af medlemmernes pensioner i PKA ville lide et knæk på grund af den aktuelle sag, og opfordrede til, at der vedtages nogle retningslinjer for arrangementer, som PKA s medarbejdere og direktion kan deltage i, hvor fornøjelsesture er luget ud, og hvor det, der i givet fald skal med, betales af PKA og ikke af en kapitalfond eller andre.

9 9 Delegeret kost- og ernæringsfaglig Alice Linning, Region Hovedstaden, roste det flotte materiale, der var udsendt til årets generalforsamling og ønskede PKA tillykke med de to priser, man havde fået. Alice Linning fandt det vigtigt, at der var retningslinjer for alle forhold i en pensionskasse på samme måde som der er etiske retningslinjer for investeringer, hvor f.eks. der tages hensyn til klima, arbejdstagerrettigheder og børnearbejde. Alice Linning oplyste, at hun var en af de delegerede, der var blevet ringet op af en journalist fra DR, og var blevet bedt om at tage stilling til sagen om den administrerende direktørs skiture. Alice Linning havde været forundret over sagen, men havde ikke udtalt sig til DR, og havde underrettet formandskabet i PKA A/S om, at hun var blevet kontaktet. Alice Linning støttede op om Dorte Petersens ønske om at få nogle retningslinjer på området, så det er klart, hvem der kan deltage i hvilke arrangementer og på hvilke betingelser. Delegeret bioanalytiker Lene Fryd, Region Hovedstaden, bemærkede, at pensionskassens nye hjemmeside havde mange gode elementer. Lene Fryd savnede dog, at adgangen til at kunne beregne sine egne pensioner blev trukket frem på hjemmesiden. Som hjemmesiden var designet på nuværende tidspunkt, var det svært at finde frem til det sted, hvor man kan beregne sine egne pensioner. Derefter bemærkede Lene Fryd, at der var mange af hendes kolleger, der havde klaget over at få dårlige svar, når de henvendte sig til medlemsservicecentret pr. telefon eller via chatten, specielt når det drejede sig om PKA+. Når der var spørgsmål om PKA+ kunne svartiderne også være lange. Lene Fryd havde også selv oplevet at få forkerte svar i det første led i medlemsservice, hvor hun som delegeret havde vidst, at hun skulle bede om at blive stillet videre. Lene Fryd havde endvidere oplevet, først at få svar på chatten tre uger efter hun havde skrevet. Det var ikke tilfredsstillende, at kvaliteten af telefonbetjeningen og betjeningen af chatten svingede så meget, og det tærer på tilliden til og stoltheden over pensionskassen. Ligesom tilfældet var med den sag, Dorte Petersen havde omtalt. Lene Fryd henviste herefter til de studieboliger, pensionskasserne havde opført, og bemærkede, at det var angivet, at der kun var 30 studerende blandt pensionskassernes faggrupper, der lejede sig ind i studieboligerne. Lene Fryd spurgte på den baggrund, om tallet var udtryk for den reelle interesse, og om resten af lejlighederne var udlejet til det øvrige boligmarked. Delegeret fysioterapeut Hans Henrik Kleinert, Region Hovedstaden, bemærkede i forhold til Genan-sagen, at det er svært, når man bliver bedraget, og at det var både visionært og modigt af PKA at rejse sig, og tage ansvar for virksomheden. Hans Henrik Kleinert spurgte i den forbindelse, hvor stor en kompensation pensionskasserne havde fået fra Deloitte og bankerne. Derudover bad Hans Henrik Kleinert om at få uddybet, hvorfor man havde valgt at fastholde et revisionsselskab for pensionskassen, som har vist sig ikke at være helt fint i kanten. Hans Henrik Kleinert fandt det positivt, at PKA havde fået flere priser for sin investeringsstrategi, og at det var et tegn på, at PKA s langsigtede og bæredygtige tilgang til investeringer var rigtig. I forhold sagen med den Peter Damgaard Jensens deltagelse i netværksarrangementer der indeholdt skiture, fandt Hans Henrik Kleinert det umiddelbart lidt pinligt, at sådanne

10 10 ting foregik, men Hans Henrik Kleinert formodede, at der var et fagligt udbytte af arrangementerne. Delegeret fysioterapeut Anne-Mette Mersing, Region Syddanmark, bemærkede ligeledes i forhold til Genan sagen, at Deloitte ifølge pressen havde betalt en erstatning på 500 mio. kr. til PKA, og spurgte, om det samlede tab på 1 mia. kr. på investeringen i Genan var opgjort med eller uden de 500 mio. kr. Delegeret ergoterapeut Vibeke Sandø-Pedersen, Region Midtjylland, var stolt af den måde, PKA havde involveret sig i vedvarende energi og den måde PKA var begyndt at udfase sort energi fra investeringsuniverset på. Vibeke Sandø-Pedersen bemærkede, at PKA gjorde mange ting godt, og at det lige præcis derfor var nødvendigt med særlig fokus på de områder, som var knap så gode. I forhold til Genan sagen fortalte Vibeke Sandø-Pedersen, at hun havde læst en bog om Nordisk Fjer sagen. Bogen havde ikke handlet så meget om regnskabsmæssige forhold, men snarere om hvordan mennesker reagerer på forskellig adfærd. Det var anskueliggjort, hvordan både revisorer og bestyrelsesmedlemmer kan ende med at lade være med at stille de dumme spørgsmål, og Vibeke Sandø-Pedersen håbede, at bogen ville blive læst af alle, der involveres i bestyrelsesarbejde i store firmaer, fordi den indeholdt så mange opmærksomhedspunkter. Vibeke Sandø-Pedersen fandt det vigtigt, at bestyrelsen bliver ved med at være vagthunde og ikke glemmer at stille kritiske spørgsmål, som man nemt vil kunne risikere i et system som PKA s, som alle har så stor tillid til. I forhold til de omtalte skiture fandt Vibeke Sandø-Pedersen, at netværksarbejde foregår bedst, hvis alle parter betaler for sig selv. Vibeke Sandø-Pedersen pegede på, at det nemt kunne skabe en forventning om modydelser, hvis man lader andre betale for sig. Delegeret bioanalytiker Jytte Wermuth, Region Hovedstaden, bemærkede, at det af tallene for udbetaling af gruppeforsikring kunne ses, at antallet af udbetalte summer ved førtidspension var blevet halveret i perioden fra 2010 til Jytte Wermuth spurgte, om faldet skyldtes overgangen til at bedømme retten til førtidspension efter retten til offentlig førtidspension. Jytte Wermuth bemærkede, at der med stramningen i mulighederne for at kunne få førtidspension, var en del medlemmer, der kunne komme i klemme, og at det ville være ærgerligt, hvis f.eks. medlemmer under 40 år ikke kunne få førtidspension fra pensionskassen. Carl Holst takkede for de rosende bemærkninger om beretningen og det udsendte materiale. I forhold til de meget omtalte skiture havde nogle delegerede antydet, at man ikke skal lade pressen bestemme, hvad man skal gøre. Carl Holst var enig i dette og bemærkede, at man mister sig selv, hvis man lader pressen diktere ens handlinger. Carl Holst fandt dog samtidig, at man må være åben for den kritik, der ligger til baggrund for pressens historier. Netværksarrangementerne med Triton med tilhørende skiture og Peter Damgaard Jensens deltagelse i dem, lå inden for de rammer, der var aftalt i PKA A/S. Reglerne var nedfældet i efteråret 2014, men var en stadfæstelse af den administrative praksis, der

11 11 eksisterede forud for nedfældelsen af reglerne. Der var således ingen ændringer i reglerne i den forbindelse. Deltagelsen i de konkrete ture var aftalt med formanden i PKA A/S. Carl Holst oplyste, at retningslinjerne vil blive taget op til fornyet vurdering af bestyrelsen i PKA A/S, og efterfølgende vil de også blive taget op i de enkelte pensionskassers bestyrelser. I forhold til Genan sagen understregede Carl Holst, at bestyrelsen tog sagen meget alvorligt. Carl Holst pegede samtidig på, at man må erkende, at det er svært at lave regler, der tager højde for decideret kriminalitet. I efterforløbet har PKA taget ved lære af sagen, og det har Deloitte også. I forhold til spørgsmålet om at beholde Deloitte som revisionsselskab bemærkede Carl Holst, at et skift af revisionsselskab ville kræve, at revisionsopgaven skulle i udbud, og der er ud over Deloitte kun to revisionsselskaber, der kan leve op til Finanstilsynets certificeringsregler og revidere pensionskassens årsrapport. Det er en meget omfattende proces at gennemføre et udbud, og ressourcerne til gennemførelsen at sådan et udbud kunne bruges bedre som situationen var her og nu. Carl Holst bemærkede derudover, at pensionskassens bestyrelse og PKA havde haft et godt samarbejde med det revisionsteam, der har revideret pensionskassen, og at der ikke havde været noget ønske om at straffe dem for fejl, der var begået af andre. Administrerende direktør Peter Damgaard Jensen oplyste til Lise Lotte Bjerges kommentar om at flyve med selskaber, der tegner overenskomst, at PKA normalt leder efter billigste billetter, når man flyver, men at PKA med tilkomsten af nye selskaber herunder Ryanair der ikke vil tegne overenskomst for de ansatte, må tage højde for dette forhold, når der bestilles flybilletter. I forhold til Lene Fryds bemærkning om studieboliger oplyste Peter Damgaard Jensen, at boligerne tildeles efter de kriterier, at studerende inden for faggrupperne i de tre pensionskasser i PKA har førsteret. Hernæst gives muligheden for at leje boligerne til studerende børn af pensionskassernes medlemmer, og først herefter åbnes for udlejning til andre studerende. Der var ikke tal for, hvor mange af lejlighederne, der var udlejet til børn af medlemmer, og hvor mange, der var udlejet til øvrige studerende. Peter Damgaard Jensen oplyste, at det ganske rigtigt var 30 af boligerne, der var udlejet til studerende fra pensionskassernes faggrupper, og PKA skal have undersøgt, hvorfor der ikke var flere studerende fra pensionskassernes faggrupper, der havde været interesserede i studieboligerne. Herefter oplyste Peter Damgaard Jensen i relation til spørgsmålene og kommentarerne til Genan sagen, at aftalen mellem parterne er fortrolig. Bankerne havde nedskrevet deres lån med ca. halvdelen, så bankernes tab i grove træk svarede til PKA s tab. Deloitte havde betalt en kompensation for den mangelfulde revision. Kompensationen, der udgjorde et stort trecifret mio. beløb, var både gået til bankerne og pensionskasserne i PKA. Da PKA gjorde tabet på investeringen i Genan op i sommeren 2014, var der tabt 1 mia. kr. Kompensationen fra Deloitte og yderligere investeringer fra pensionskasserne var herefter tilført selskabet for at forsøge at vinde noget af det tabte hjem igen.

12 12 I forhold til Jytte Wermuths spørgsmål til faldet i udbetalingerne af førtidspension, bemærkede Peter Damgaard Jensen, at der utvivlsomt var sket et fald i antallet af udbetalte førtidspensioner som følge af førtidspensions- og fleksjob reformen, men at ændringerne for personer under 40 år stort set ikke rammer pensionskassens medlemmer. Investeringsdirektør Michael Nellemann Pedersen oplyste i forhold til Ulla Rosenfeldts henvisning til sagen om DSVM, hvor virksomhedens långivere havde overtaget virksomheden for 1 kr., at der var tale om en virksomhed, der blev overtaget af kapitalfonden Triton I i I forbindelse med fondens udløb skulle virksomheden sælges og på tidspunktet for salget var gælden i selskabet væsentligt større end selskabets værdi. Aktiekapitalen var således tabt, og i den situation er det naturligt, at långiverne overtager selskabet med henblik på at sikre tilbagebetalingen af selskabets lån bedst muligt. Selskabet havde ingen værdi, hvilket blev afspejlet i salgsprisen på 1 kr. Pensionskasserne i PKA var ikke aktionærer i selskabet, men var långiver. Medlemschef Vibeke T. Aagaard takkede Lene Fryd for hendes forslag til opbygning af hjemmesiden. Vibeke T. Aagaard bemærkede, at medlemmerne havde meget forskellige behov, og at det er vigtigt, at hjemmesiden både møder behovet for de medlemmer, der skal planlægge deres pension, og de medlemmer der ikke har opmærksomhed på deres pensionering her og nu, og som bliver forskrækkede, hvis de møder en beregningsfunktion for langt fremme på hjemmesiden. Vibeke T. Aagaard gav tilsagn om at se på, om mulighederne for at beregne sine pensioner kan komme til at ligge mere hensigtsmæssigt på hjemmesiden, med det in mente at begge hensyn skal tilgodeses. I forholdt til Lene Fryds bemærkninger om den chatfunktion, der er på hjemmesiden, bemærkede Vibeke T. Aagaard, at chatfunktionen naturligvis skal virke, og at hun ville undersøge Lene Fryds oplevelse, hvor der ikke var blevet svaret på chatten. Vibeke T. Aagaard bemærkede til kritikken af den medlemsservice, der tilbydes medlemmer, der har opsparing i PKA+, at der under punktet om supplerende ordninger i pensionskassen senere på dagsordenen, var lagt op til at åbne for, at medlemmernes supplerende opsparing tegnes direkte i pensionskassen i stedet for i PKA+, og at håndteringen af medlemmernes supplerende opsparing vil kunne ske nemmere, hvis opsparingen ligger i pensionskassen. Afslutningsvis bemærkede Vibeke T. Aagaard til Jytte Wermuths bekymring over faldet i antallet af tilkendte førtidspensioner, at pensionskassen overgik til at vurdere medlemmernes ret til førtidspension i henhold til de nye pensionsregler i Det er reformen i 2013, der har medført et umiddelbart fald i antallet af tilkendelser af førtidspension. PKA og bestyrelsen følger effekten af de nye regler nøje, og forsøger gennem brancheforeningen Forsikring og Pension at påvirke reglerne, så der stadig kan tilbydes gode produkter til medlemmerne, der dækker deres behov for forsørgelse i disse situationer. Herefter satte dirigenten bestyrelsens beretning under afstemning. Beslutning: Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt. Dirigenten bemærkede herefter, at der ikke havde været kommentarer til pensionskassens lønpolitik, og bemærkede, at der var lejlighed til at kommentere lønpolitikken.

13 13 Der var ingen, der ønskede at kommentere lønpolitikken, som herefter blev sat under afstemning. Beslutning Pensionskassens reviderede lønpolitik blev godkendt med samtlige stemmer for, med undtagelse af en, der undlod at stemme. Ad punkt 3 Godkendelse af årsrapport med revisionspåtegning samt godkendelse af resultatopgørelse og balance Direktør Morten Lund Madsen henviste til den udsendte årsrapport. Årsrapporten var på side 9 og 10 forsynet med en blank revisionspåtegning og var underskrevet af direktion, bestyrelse og revision. Morten Lund Madsen bemærkede indledningsvis, at 2014 havde været endnu et år præget af lave renter, og renten var faldet yderligere i løbet af året. Gennemførelsen af dobbeltfusionen mellem de fire øvrige pensionskasser i PKA var forløbet godt. Herefter henviste Morten Lund Madsen til en artikel fra finans.dk med overskriften PKA er landets mest eksperimenterende pensionsselskab, som kunne opfattes både positivt og negativt. For at skabe afkast til pensionerne er pensionskassen nødt til at sprede sine investeringer, og fx er ejendomme også omfattet af begrebet alternative investeringer. Om presset på kronen i starten af 2015 sagde Morten Lund Madsen, at PKA ikke afdækkede euro, og dermed havde PKA ikke været med til at øge presset på kronen. PKA havde derimod tjent gode penge på at lade være med at købe kroner op. Herefter sagde Morten Lund Madsen videre, at aktierne globalt set var steget med ca. 10 % i løbet af Renten var faldet i løbet af 2014, hvilket betød, at pensionskassen måtte øge sine hensættelser. Pensionskassen er fortsat positioneret til en rentestigning. Herefter redegjorde Morten Lund Madsen for pensionskassens risikostyringssystemer. I forhold til pensionskassens solvens, skal pensionskassen opgøre sit individuelle solvensbehov (ISB), som er Finanstilsynets officielle mål for risiko. Der blev indført en ny metode at opgøre ISB fra primo Pensionskassen opererer i tillæg hertil med sit eget risikostyringssystem kaldet Pensions Beskyttelses Grænser (PBG). PBG-systemet relaterer sig til risikoen for de samlede pensioner altså de pensioner medlemmerne er stillet i udsigt mens ISB måler risiko for de garanterede pensioner. Morten Lund Madsen oplyste, at den nye metode til opgørelse af ISB indregner større buffere til opgørelsen, hvorfor pensionskassen ikke er blevet presset af den nye metode til opgørelse, selvom renten er faldet. Morten Lund Madsen illustrerede, hvordan pensionskassens situation i forhold til ISB kun ændres marginalt ved et fald i renten på 0,5 %-point og et fald i aktiekurserne på 25 %. Herefter gennemgik Morten Lund Madsen pensionskassens placering i PBG-systemet hen over året Det fremgik af denne gennemgang, at pensionskassen har ligget lige under PBG II det meste af året, men i slutningen af året lå mellem PBG II og III, hvilket skyldes de faldende renter kombineret med en høj kontorente til medlemmerne i I 2015 er pensionskassen faldet yderligere i PBG-systemet og ligger nu tæt på PBG III, hvilket betyder, at man overvejer påtagelse af yderligere risiko nøje.

14 14 Morten Lund Madsen gennemgik pensionsresultatet i den alternative regnskabsopstilling. Denne alternative regnskabsopstilling gav et overblik over, om årets resultat på 703 mio. kr. var godt eller dårligt for medlemmerne af pensionskassen. I 2014 havde investeringerne givet et afkast efter skat til medlemmerne på mio. kr., mens risikoresultatet havde bidraget med 172 mio. kr. De faldende renter bidrog med mio. kr. og der var et overskud på invaliditet på 44 mio. kr. Hertil var der foretaget en ganske lille regulering i forhold til den indregnede levetid. I alt var pensionsresultatet på -362 mio. kr. Af pensionsresultatet gik mio. kr. til tilskreven rente til medlemmerne og bonuspotentialerne blev nedbragt med mio. kr. og herefter var årets resultat på -362 mio. kr. I 2013 var pensionsresultatet på 2,9 mia. kr. Samlet set havde medlemmerne modtaget en meget høj kontorente i Pensionskassen havde i 2014 et afkast på 10,8 % (N1). I 2013 havde pensionskassen til sammenligning et afkast på 4,5 %. Der var positivt afkast fra investeringsporteføljen og renteafdækningen havde ligeledes bidraget positivt som følge af, at renten var faldet i Morten Lund Madsen tilføjede, at pensionskassens afkast i 2014 lå under benchmark, da der var 100 % renteafdækning i benchmark. Men pensionskassen var ikke 100 % renteafdækket, da pensionskassen er positioneret til en stigende rente. Herefter nævnte Morten Lund Madsen, at investeringen i Genan var omtalt i beretningen. Det er meget usædvanligt at omtale en enkelt-investering i beretningen. Morten Lund Madsen oplyste, at afkastet med Genan (N1) var på 10,8 %, mens det ville have været på 11,5 % (N1), hvis pensionskassen ikke havde måtte nedskrive investeringen i Genan. Herefter sammenlignede Morten Lund Madsen pensionskassens afkast i 2014 med de øvrige pensionsinstitutter, pensionskassen normalt sammenligner sig med. Pensionskassen afkast lå i 2014 fornuftigt. Ved en sammenligning af gennemsnitligt afkast (N1) over 3 år lå pensionskassen som nr. 2, og set over 5 og 10 år lå pensionskassens gennemsnitlige afkast i midten. Morten Lund Madsen gennemgik herefter udviklingen i pensionskassens omkostninger siden Omkostningerne var gået fra 730 kr. i til at ligge på ca. 530 kr. Omkostningerne vil i 2015 falde til 450 kr. pr. medlem primært som følge af fusionerne Herefter sammenlignede Morten Lund Madsen administrationsomkostningerne pr. medlem (N5) med en række andre pensionsinstitutter. Pensionskassens omkostninger ligger ca. midt i feltet, men generelt har de øvrige selskaber også fokus på at reducere deres omkostninger, og andre selskaber har også varslet fald i Pensionskassen havde i 2014 haft en stigning i investeringsomkostningerne fra 0,62 % til 0,65 %. De faste investeringsomkostninger var steget fra 0,46 % til 0,54 %. Dette skyldtes primært, at pensionskassen har mange modne fonde i porteføljen, som trækker flere omkostninger, og der blev afholdt omkostninger til to store vindmølleinvesteringer i Morten Lund Madsen tilføjede, at investeringsomkostningerne ved fx unoterede investeringer ligger på ca. 2 %, mens omkostningerne ved nominelle obligationer er meget lave. Til gengæld er der stort set intet afkast ved investering i fx tyske statsobligationer. Morten Lund Madsen gennemgik herefter de årlige omkostninger i procent (ÅOP). ÅOP er uændrede fra 2013 til 2014, men fordelingen mellem faste og variable investeringsomkostninger er ændret.

15 15 Kontorenten for 2015 er på 4,8 % før skat. I 2012 blev der indgået en aftale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Forsikring og Pension som bl.a. omfattede et loft på kontorenten i 2012 og Aftalen er blevet forlænget, men loftet på kontorenten blev fjernet, hvis pensionskassen var robust nok til at give en højere kontorente. Pensionskassen var robust og dermed kunne pensionskassen give medlemmerne en kontorente på 7,6 % i 2014 og 4,8 % i Om 2015 sagde Morten Lund Madsen, at året er begyndt med stigende aktiekurser, mens renterne har været faldende. Afkastet efter første kvartal var på ca. 4 %. Pensionskassen ligger ca. på PBG III, men ISB er uændret. Administrationsomkostninger (N5) falder til højst 450 kr. pr. medlem. Afslutningsvis opsummerede Morten Lund Madsen, at der er tale om en robust pensionskasse i et turbulent år. Afkastet er pænt. Renten er historisk lav, hvilket påvirker det alternative resultat. Endelig er administrationsomkostninger faldende, men investeringsomkostningerne er steget. Beslutning: Generalforsamlingen godkendte enstemmigt og med samtlige tilstedeværende stemmer den fremlagte årsrapport. Generalforsamlingen godkendte i forbindelse hermed resultatopgørelsen og balancen. Ad punkt 4. Forslag til ændring af pensionsvilkår Ad punkt 4.1 Supplerende ordninger i pensionskassen afvikling af PKA+ Næstformand Tina Lambrecht oplyste, at bestyrelsen foreslog at åbne pensionsvilkårene for, at der kan tegnes supplerende pension i pensionskassen. Dette var en udløber af den strategiske beslutning, der var truffet, om at lægge medlemmernes supplerende opsparing i pensionskassen i stedet for i PKA+, og dermed lukke PKA+. Dette vil gøre tingene enklere og billigere. Sidste år blev der i vedtægten åbnet op for, at pensionskassen selv kunne tegne gruppeforsikring. I år foreslår bestyrelsen, at der åbnes for, at de øvrige ordninger, der i dag er placeret i PKA+, kan placeres i pensionskassen. Tina Lambrecht pegede på, at det element i forslaget, der vil komme til at betyde mest i praksis er, at pensionskassen kan tegne supplerende opsparing for medlemmerne. Men det foreslås også, at den supplerende pensionsordning for tjenestemænd og ordninger for selvstændige inden for pensionskassens faggrupper kan tegnes i pensionskassen i henhold til pensionsvilkårene. Det foreslås også, at det fremadrettet er bestyrelsen i pensionskassen, der fastsætter de nærmere regler for de supplerende ordninger. I dag er det bestyrelsen i PKA+, der har dette ansvar. Tina Lambrecht henviste til, at der i bilaget var redegjort for de grundlæggende hensyn bag reglerne for medlemmernes supplerende opsparing. Hvis hensynene ændrer sig, vil bestyrelsen tage det op. Tina Lambrecht understregede, at de supplerende ordninger ikke ville blive en økonomisk belastning for pensionskassen.

16 16 Videre oplyste Tina Lambrecht, at pensionskassens gruppeforsikring var skrevet ind i den foreslåede bestemmelse, så der i pensionsvilkårene var en klar oversigt over, hvilke forsikringer bestyrelsen fastsætter vilkårene for. Med disse bemærkninger anmodede Tina Lambrecht generalforsamlingen om at støtte bestyrelsens forslag. Delegeret fysioterapeut Kirsten Williams, Region Midtjylland, bemærkede, at forslaget var nødvendigt som et led i at kunne afvikle PKA+, og ønskede en sikkerhed for, at de praktiserende fysioterapeuter også ville kunne komme ind i pensionskassen efter vedtagelsen af forslaget. Medlem af pensionskassen Hanne Merete Olsen, bioanalytiker, bemærkede, at man som pensionist havde kunnet vælge en ti-årig forhøjet alderspension, og at man havde kunnet oprette en opsparing i PKA+ for at kunne kompensere for den nedgang i indtægt, der ville indtræde efter de 10 år. Hanne Merete Olsen var bekymret for at bestyrelsen kunne fastsætte reglerne for supplerende opsparing i pensionskassen og ikke i PKA+. Hanne Merete Olsen var derudover bekymret for de samspilsproblemer, der er i forhold til modregning af pensionsudbetalinger i folkepensionen. Delegeret bioanalytiker Anne Marie Bundsgaard, Region Midtjylland, spurgte, hvad der skulle ske med de kunder i PKA+, der ikke var medlemmer af pensionskasserne, når aktiviteterne i PKA+ lægges over i kasserne. Medlemsdirektør Vibeke T. Aagaard oplyste til Kirsten Williams, at forslaget her medførte, at der ville kunne laves en pensionsaftale for de praktiserende fysioterapeuter kollektivt i pensionskassen, og tilføjede, at fysioterapeuterne også ville kunne optages individuelt, hvis de er medlemmer af Danske Fysioterapeuter, hvis bestyrelsens forslag om denne mulighed senere på dagsordenen blev vedtaget. Til Hanne Merete Olsen bemærkede Vibeke T. Aagaard, at pensionskassen var meget opmærksomme på samspilsproblematikken, og at man holder øje med udviklingen, så der kan tages højde for samspilsproblematikken i rådgivningen. Vibeke T. Aagaard fastslog endvidere, at det ganske rigtigt var bestyrelsen i pensionskassen, der skulle fastsætte reglerne for den supplerende opsparing, men at der først og fremmest er tale om reglerne for den opsparing, der bliver oprettet fremadrettet. Som svar på Anne Marie Bundsgaards spørgsmål om til de kunder, som ikke var medlemmer af pensionskassen, oplyste Vibeke T. Aagaard, at de resterende kunder ville blive tilbage i det lille selskab, som ville blive tilbage, og som ville blive omdøbt, så det ikke længere hedder PKA+. Det vil være ufordelagtigt for disse kunder at blive tilbage i selskabet, så selv om kunderne ikke bliver smidt ud af selskabet, vil administrationen forsøge at finde et alternativt tilbud. Delegeret kost- og ernæringsfaglig Ulla Rosenfeldt, Region Syddanmark, tilkendegav, at hun aldrig havde forstået, hvorfor medlemmernes supplerende opsparing skulle ligge i et særskilt selskab, og at hun syntes det var et godt forslag, bestyrelsen havde fremsat. Beslutning: Generalforsamlingen godkendte med samtlige stemmer for undtagen en, der var imod og fem, der undlod at stemme følgende ændringer i pensionskassens pensionsvilkår:

17 17 Der indsættes en ny 7a, der formuleres som følger: Pensionskassen kan: 1) tegne gruppeforsikring for medlemmer af pensionskassen. 2) tilbyde at pensionskassens medlemmer kan foretage supplerende opsparing i pensionskassen. 3) oprette supplerende opsparing for tjenestemænd inden for pensionskassens faggrupper. 4) oprette ordninger for grupper af ikke-overenskomstdækkede inden for pensionskassens faggrupper Stk. 2. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler for ordninger omfattet af stk ændres og formuleres som følger: Disse pensionsvilkår træder i kraft den 1. januar Ad punkt 4.2 Justeringer af pensionsvilkår Ad Afskaffelse af helbredsoplysninger Tina Lambrecht oplyste, at bestyrelsens forslag handlede om at forenkle pensionskassens regler, så alle medlemmer kan optages uden helbredsoplysninger. Et af de grundlæggende principper, som der arbejdes efter i PKA, er, at optage medlemmer uden krav om helbredsoplysninger. Tina Lambrecht nævnte, at de få medlemmer, der bliver optaget i pensionskassen som følge af en individuel ansættelsesaftale eller en overenskomst uden pligt til medlemskab af pensionskassen, skal aflevere helbredsoplysninger. Bestyrelsen foreslår, at også disse medlemmer fremover optages uden helbredsoplysninger. Forslaget indebærer også, at medlemmerne vil kunne forhøje deres bidrag til pensionskassen, hvis de ønsker det, uden at de skal aflevere helbredsoplysninger. Det kan de ikke med de nuværende regler. Sammenfattende sagde Tina Lambrecht, at de nye regler vil være et gode for den enkelte, og det skader ikke pensionskassen eller de øvrige medlemmer. Med disse ord bad Tina Lambrecht generalforsamlingen om at støtte bestyrelsens forslag. Da der ikke var spørgsmål eller bemærkninger satte dirigenten forslaget under afstemning. Beslutning: Generalforsamlingen godkendte med samtlige stemmer for undtagen en, der undlod at stemme følgende ændring af pensionsvilkårene: 1, stk. 6 udgår 1a forenkles, så den sidste sætning inden punktopstillingen slettes: mod afgivelse af helbredsoplysninger, jf. 1b 1a, stk. 4 konsekvensrettes, så henvisningen til 1b slettes

18 18 1b udgår 6a konsekvensrettes, så første del af sætningen slettes: Den valgfri del af pensionsbidrag efter 1, stk. 6, samt 27 opdateres, så det fremgår at ændringerne har virkning fra 1. januar Ad Svingende indbetalinger Tina Lambrecht pegede indledningsvis på, at forslaget om ændring af reglerne vedrørende bidragsfri dækning indeholdt to elementer. Det ene drejer sig om medlemmer med svingende bidrag. Det andet indeholder en forenkling om tidspunktet for, hvornår et medlem kan fravælge bidragsfri dækning. Det første element i bestyrelsens forslag vedrører den nuværende bestemmelse i pensionsvilkårene om svingende bidragsindbetalinger, hvor medlemmets risikodækninger fastholdes på det oprindelige niveau i tre måneder efter, at bidraget er faldet. Det oprindelige formål med denne bestemmelse var at sikre, at dækningerne ved død og førtidspension for medlemmer blev fastholdt, hvis bidraget faldt i en kortere periode. Men det kan konstateres, at flere og flere medlemmer oplever, at pensionsbidraget svinger op eller ned i kortere eller længere tid. Den nuværende bestemmelse betyder, at medlemmer med svingende bidrag får fastholdt deres dækning ved død og førtidspension på et for højt niveau. Dette sker på bekostning af alderspensionen, som bliver lavere, hvilket disse medlemmer finder er en uhensigtsmæssig konsekvens. Bestyrelsen foreslår derfor, at bestemmelsen fjernes. I stedet vil det administrativt blive sikret, at størrelsen på udbetalinger ved død og førtidspension bliver fastsat på baggrund af de indbetalte bidrag de seneste måneder. Tina Lambrecht fremhævede, at hvis et medlems pensionsbidrag falder varigt, vil hun ligesom i dag få besked fra pensionskassen og få mulighed for selv at indbetale og supplere sine pensioner. Det andet element i bestyrelsens forslag medfører, at medlemmer kan fravælge bidragsfri dækning med tilbagevirkende kraft for den aktuelle måned, hvis de ikke har brug for den dækning. I dag kan man først fravælge bidragsfri dækning fra næste 1. i en måned. Tina Lambrecht bemærkede, at bestyrelsen foreslår, at ændringerne træder i kraft 1. januar 2016, og anbefalede på bestyrelsens vegne at generalforsamling at vedtog forslaget. Da der ikke var spørgsmål eller bemærkninger satte dirigenten forslaget under afstemning. Beslutning: Generalforsamlingen godkendte med overvældende flertal at ændre pensionskassens pensionsvilkår på følgende vis:

19 19 19, stk. 1 om bidragsfri dækning forenkles, så sidste sætning slettes: Meddelelsen får virkning fra den 1. i måneden efter, at den er modtaget i pensionskassen. 19, stk. 2 om dækningsfastholdelse slettes. Ændringerne har virkning fra Ad Adgang til pensionskassen for ansatte uden for overenskomst Tina Lambrecht foreslog på bestyrelsens vegne, at medlemmer af de faglige organisationer, der i dag ikke er medlemmer af pensionskassen, får adgang til at indbetale til pensionskassen. Basis i pensionskassen er medlemskabet via overenskomsternes aftaler. Bestyrelsen har set på, om pensionskassen derudover kan optage personer, der er medlem af de fem faglige organisationer, men som ikke er ansat efter overenskomst og ikke har en aftale med deres arbejdsgiver om at indbetale til pensionskassen. Baggrunden for, at bestyrelsen stiller dette forslag er, at der er mindre grupper, der har samme faglige baggrund som de nuværende medlemmer af pensionskassen, men som ikke har adgang til at indbetale til pensionskassen fordi de enten arbejder som selvstændige eller er på de dele af arbejdsmarkedet, hvor der ikke er tradition for overenskomster. Tina Lambrecht bad endvidere generalforsamlingen om bemyndigelse til at fastsætte det tidspunkt, hvor ændringerne skulle træde i kraft for at sikre, at de administrative er rutiner på plads. Med disse bemærkninger bad Tina Lambrecht generalforsamlingen om at støtte bestyrelsens forslag. Da der ikke var spørgsmål eller bemærkninger satte dirigenten forslaget under afstemning. Beslutning: Generalforsamlingen godkendte med overvældende flertal at ændre pensionsvilkårene, så medlemmer af arbejdstagerorganisationerne, der ikke arbejder på den overenskomstdækkede del af arbejdsmarkedet kan indbetale til pensionskassen. Ændringen indebærer, at der indsættes et nyt stk. 5 i pensionsvilkårenes 1a med følgende ordlyd: Stk. 5. Som medlemmer af pensionskassen kan endvidere optages medlemmer af Kost- & Ernæringsforbundet, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter, Danske Bioanalytikere eller Jordemoderforeningen, som er selvstændige eller er ansat på vilkår, der ikke falder ind under betingelserne i stk. 1. Bestyrelsen fastsætter nærmere regler vedrørende denne mulighed.

20 20 Generalforsamlingen bemyndigede endvidere bestyrelsen til at fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet. Ændringen skal være gennemført senest ved udgangen af Ad punkt 5. Valg af suppleant 5.1 Valg af en suppleant til bestyrelsen Dirigenten oplyste, at bestyrelsesmedlem Gitten Hammerberg var udtrådt af bestyrelsen i årets løb, og at Gitten Hammerbergs suppleant Lone Høhne derfor var indtrådt i bestyrelsen. Der skulle derfor vælges ny suppleant blandt ergoterapeuterne. Dirigenten oplyste, at der på forhånd var en kandidat, der havde meldt sig, Michelle Frederick, og spurgte, om der var andre der ønskede at opstille som kandidat. Der var ikke andre der ønskede at opstille til posten som suppleant, og dirigenten oplyste, at Michelle Frederick i henhold til reglerne i vedtægten var valgt uden afstemning. Beslutning Generalforsamlingen valgte Michelle Frederick (ergoterapeut) som suppleant til bestyrelsen. Ad punkt 6. Bemyndigelse til bestyrelsen Bestyrelsen foreslog, at den bliver bemyndiget til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage sådanne mindre væsentlige ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. Dirigenten bemærkede, at denne type bemyndigelse er normal for en vedtagelse som den, der er foretaget på årets generalforsamling. Beslutning: Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage sådanne mindre væsentlige ændringer heri, som Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Finanstilsynet eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse. Ad punkt 7. Fastsættelse af stedet for næste års generalforsamling Bestyrelsen indstillede, at generalforsamlingen 2016 bliver afholdt i København. Beslutning: Generalforsamlingen besluttede, at generalforsamlingen 2016 afholdes i København. Ad punkt 8. Eventuelt Der var ingen bemærkninger til dette punkt.

Referat af generalforsamlingen den 28. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 28. april 2015 1 Referat af generalforsamlingen den 28. april 2015 Den 28. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI-byen CPH Conference, Tietgensgade 65, 1704 København V, ordinær generalforsamling i Pensionskassen for Sygeplejersker

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer

7. Behandling af forslag, som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer Ordinær generalforsamling 2010 NTR Holding A/SRådhuspladsen 16,1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2010, den 15. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET

GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET GENERALFORSAMLING 2016 TORSDAG DEN 14. APRIL INGENIØRHUSET VALG AF DIRIGENT 2 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af årsrapport 3. Beslutning om fordeling af overskud

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S

Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S København Marts 2015 Sagsnr. 038296-0035 sj/akt/mei Referat af ordinær generalforsamling i Exiqon A/S Den 19. marts 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon A/S (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet")

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013

Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013 Generalforsamlingsprotokollat Dato 01.03.2013 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 01. marts 2013 klokken 10.00 i Vintersalen på Hotel Hvide Hus, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den samlede

Læs mere

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6

AntenneForeningen i Kolding Sydbanegade 4, st. tv. 6000 Kolding Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Tlf. 75 50 04 52 Side 1 af 6 Referat fra de ekstraordinære generalforsamlinger i AntenneForeningen i Kolding, AFiK, mandag den 1. oktober 2007 i auditoriet, KUC, Ågade 27. Ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014

Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Generalforsamlingsprotokollat Dato 09.05.2014 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 09. maj 2014 klokken 10.00 i Bøgesalen på Comwell Hvide Hus Aalborg, Vesterbro 2,. Fra ledelsen var den

Læs mere

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side

NTR Holding A/S - ordinær generalforsamling 2009 Side Side 1 af 6 År 2009, den 16. april kl. 15.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NTR Holding på Radisson SAS Scandinavia Hotel, København, med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 2011 Ordinær generalforsamling 2011 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København Tel.: +45 8896 8666 Fax: +45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk År 2011, den 12. april kl. 15.00 afholdtes ordinær

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 24.04.2013 OG NYE VEDTÆGTER. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S den 24. april 2013 Selskabsmeddelelse nr. 4/2013 GENERALFORSAMLINGSREFERAT ERRIA A/S CVR-NR. 15300574 År 2013,

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Referat af. DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset Referat af DIP s ordinære generalforsamling Torsdag den 12. april 2012 kl. 17.00 i Ingeniørhuset 1. Valg af dirigent Advokat Henrik Oehlenschlæger blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015

Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Offentliggjort: 2015-04-23 17:41:09 CEST Erria A/S Referat fra generalforsamling Referat af Ordinær generalforsamling den 23. april 2015 Selskabsmeddelelse nr. 04/2015 ERRIA A/S Cvr-nr. 15300574 År 2015,

Læs mere

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige

Få en god pension med PKAprivat. Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Få en god pension med PKAprivat Pension og forsikringer til privatansatte og selvstændige Dine fordele i PKA En af Danmarks bedste renter - 4,8 pct. i 2016 Meget lave omkostninger Du kan samle dine pensioner

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Rente-, risiko- og omkostningsgrupper Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning i Danica Traditionel

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013.

Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december 2013. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 4. december 2013 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 17/2013 Bankens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 4. december

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S

Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S Ordinær generalforsamling i Nordicom A/S I henhold til vedtægternes punkt 6.2 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Nordicom A/S onsdag, den 29. april 2015, kl. 16.00 Generalforsamlingen afholdes

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Referat af generalforsamling GF POST Jylland

Referat af generalforsamling GF POST Jylland Referat af generalforsamling 2015 - GF POST Jylland Ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 26.maj 2015, kl. 18.30 på Restaurant Kronborg, Horsens. Generalforsamlingens dagsorden 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S

Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Vedtægter for PenSam Forsikring A/S 2 Vedtægter for PenSam Forsikring A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Forsikring A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A.

Referat af ordinær generalforsamling. Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. J. nr. 66-017270-G JS/jv Referat af ordinær generalforsamling i Grenaa & Anholt Vandforsyning A.m.b.A. Den 19. april 2007 blev der på Helnan Marina Hotel, Grenaa, afholdt ordinær generalforsamling i Grenaa

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING tirsdag den 3. april 2012 KL. 19.00 i Amager Kulturpunkt Loftet Med

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc

VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S. C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc VEDTÆGTER FOR GENTOFTE SPILDEVAND A/S C:\Users\SPPDF\AppData\Local\Temp\tmp4BED.doc 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Side 2 1.1 Selskabets navn er Gentofte Spildevand A/S. 2. SELSKABETS FORMÅL 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S

VEDTÆGTER. for ENERGIMIDT NET A/S VEDTÆGTER for ENERGIMIDT NET A/S CVR-nr. 28 33 18 78 18. juni 2015 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL Selskabets navn er EnergiMidt Net A/S. 1 Selskabets binavne er EnergiMidt Net Vest A/S, ELRO Net A/S og ELRO

Læs mere

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES

VEDTÆGTER. For. European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES VEDTÆGTER For European Wind Investment A/S CVR-nr. 31088658 KØBENHAVN ÅRHUS LONDON BRUXELLES KROMANN REUMERT, ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5, DK- 2100 KØBENHAVN Ø, TELEFON +45 70 12 12 11 FAX +45 70 12 13

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i SmallCap Danmark A/S (CVR

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

Forretningsorden for ApS

Forretningsorden for ApS Forretningsorden for ApS Denne forretningsorden gælder for bestyrelsen i CVR nr.. 1.0 Konstituering 1.1 Bestyrelsen træder sammen for at konstituere sig umiddelbart efter den ordinære generalforsamling.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014

A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 A/B Chr. Svendsensgården Referat af ordinær generalforsamling 2014 År 2014, tirsdag den 29. april, kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Halgreensgade 9, fælleslokalet i gadeplan. For generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House

Generalforsamling. Mandag den 28. april Flintholm Company House Generalforsamling Mandag den 28. april 2014 Flintholm Company House Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår valg af Lars Svenning Andersen 2 Forslag om taletidsregler Taletidsregler på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling

Referat fra ekstraordinær generalforsamling Nasdaq OMX Copenhagen A/S Charlottenlund, den 11. juli 2014 Meddelelse nr. 131 Referat fra ekstraordinær generalforsamling Fredag den 11. juli 2014 kl. 9.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S. CVR nr Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 1. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel

Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Rente-, risiko- og omkostningsgrupper i Danica Traditionel Finanstilsynet har fastlagt nogle retningslinjer, som skal sikre en rimelig fordeling af overskud til pensionskunder. For dig med pensionsordning

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. www.jaernen.dk REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN d.18. JUNI 2011 KL 15.30 i Strøby Forsamlingshus. Dagsorden (ifølge vedtægterne) A. Valg af dirigent. B. Bestyrelsens beretning. C. Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011

UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 Til Nasdaq OMX Copenhagen A/S Selskabsmeddelelse nr. 4-2011 Skive, 22. marts 2011 UDDRAG AF REFERAT AF SPARBANKs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING DEN 22. MARTS 2011 År 2011, den 22. marts, afholdtes kl. 17.30

Læs mere

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012

Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Generalforsamlingsprotokollat Dato 25.05.2012 Der afholdtes ordinær generalforsamling i fredag, den 25. maj 2012 klokken 10.00 på adressen Vesterbro 46,. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

REFERAT. SP Group A/S

REFERAT. SP Group A/S REFERAT af ordinær generalforsamling SP Group A/S CVR-nr. 15701315 Den 28. april 2015 afholdtes der ordinær generalforsamling i SP Group A/S på selskabets adresse i Søndersø. Aktionærer repræsenterende

Læs mere

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion

Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion Anne Skare Nielsen: Fra pension til passion 1 24. april 2014 Punkt 1: Valg af dirigent Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse og godkendelse af Årsrapport 2013 4. Forslag

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab

Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab Vedtægter for Vækst & Viden Helsingør A/S et offentligt-privat selskab SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabet navn er Vækst & Viden Helsingør A/S. Selskabets hjemsted er Helsingør Kommune. 2

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse

Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Generalforsamling i Arkitekternes Pensionskasse Torsdag 26. april 2012 i Arkitekternes Hus, København Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension Pensionskassen

Læs mere

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016

Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 5. april 2016 1. Velkomst og valg af dirigent Bestyrelsesformanden Peter Fly Hansen bød velkommen. Antal fremmødte: 17 ved start og 19 ved

Læs mere

PJD generalforsamling 2012

PJD generalforsamling 2012 PJD generalforsamling 2012 Onsdag 25. april 2012, Radisson Blu Falconer Hotel & Conference Center, Frederiksberg. Arkitekternes Pensionskasse Pensionskassen for Jordbrugsakademikere og Dyrlæger MP Pension

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål Vedtægter for Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S. 2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål:

Forslag til nye. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets navn, hjemsted og formål: Forslag til nye V E D T Æ G T for HIMMELBJERG GOLF A/S Selskabets navn, hjemsted og formål: 1 Selskabets navn er HIMMELBJERG GOLF A/S. Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune. V E D T Æ G T for HIMMELBJERG

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg.

Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor, Holger Danskes Vej 91, 2000 Frederiksberg. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 1. MAJ 2009 JOBINDEX A/S (CVR nr.: 21367087) Den ordinære generalforsamling blev afholdt på selskabets kontor,

Læs mere

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen.

Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos Solar A/S, Industrivej Vest 43, Vejen. Side 1 af 6 Den 5. april 2013 kl. 11.00 afholdtes ordinær generalforsamling i hos, Industrivej Vest 43, Vejen. Til stede var selskabets bestyrelse, direktion og revisor. Formanden, lic. scient. Jens Borum,

Læs mere

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016

Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den 6. april 2016 Nasdaq Copenhagen A /S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 6. april 2016 Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4 / 2016 Referat fra Lollands Banks ordinære generalforsamling onsdag den

Læs mere

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år.

Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard og Frede Edske, som vi mistede i det forgangne år. Referat af ordinær generalforsamling fredag den 25. april 2014. 23 boliger og 1 fuldmagt ud af 25 var repræsenteret. Generalforsamlingen indledtes med at holde 1 minuts stilhed for at ære Arne Haargaard

Læs mere

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos

Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos Den 30. marts 2011 kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i H. Lundbeck A/S, CVR-nr. 5675 9913, hos H. Lundbeck, Ottiliavej 9, 2500 Valby. Bestyrelsens formand Per Wold-Olsen indledte generalforsamlingen

Læs mere