Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag."

Transkript

1 Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive klogere på begreberne i din pensionsoversigt. Du finder også de vigtigste forbehold og forudsætninger. Punkterne herunder svarer til de punkter, der typisk er i pensionsoversigten. Personlige oplysninger Øverst på oversigten står dine personlige oplysninger, og det er her, du finder det bidrag, som vi har regnet dine pensioner ud fra. Hvis det beløb ændrer sig, ændres dine pensioner også. Du skal være opmærksom på, at der ikke er trukket skat og afgifter af de beløb, du ser på pensionsoversigten. Det sker i forbindelse med udbetalingen. Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Status på din pensionsordning I dette felt kan du se, hvilken afdeling du er medlem af. Hvis der ikke står noget, er det fordi, du er medlem af flere afdelinger. Hvis du har bidragsfri dækning (dvs. at du i en begrænset periode uden bidragsindbetaling har fuld dækning ved invaliditet, død og fra gruppeforsikringer, og hvor betalingen i stedet trækkes fra opsparingen på din pensionsordning), eller hvis du er hvilende medlem (dvs. at du har stoppet indbetalingerne og ikke har bidragsfri dækning), fremgår det også af pensionsoversigtens statuslinje. Udbetaling ved mistet erhvervsevne Invalidepension Under dette punkt kan du se, hvilket beløb du vil få udbetalt, hvis du mister erhvervsevnen. At miste erhvervsevnen betyder, at vi vurderer, at din erhvervsevne som Djøf er er nedsat med mindst 2/3 af din fulde erhvervsevne. Hvis det skulle ske, har du ret til at få udbetalt invalidepension. Udbetalingen af invalidepension stopper, når/hvis du får over 1/3 af din erhvervsevne igen eller går på alderspension. Ved alderspensionering bliver din invalidepension til alderspension med samme størrelse og regulering. Ved første udbetaling af invalidepension skal du vælge mellem grundlags- og omregningspension, se afsnittet Udbetaling ved pensionering. Erhvervsaktive medlemmer er medlemmer, som indbetaler faste pensionsbidrag samt medlemmer med bidragsfri dækning, men ikke hvilende medlemmer. Gruppeinvalidesum Erhvervsaktive medlemmer under 60 år er dækket af en invalidesumsforsikring, der bliver udbetalt som en engangssum i forbindelse med tilkendelse af invalidepensionen. Summen afhænger af din alder. Hvilende medlemmer er ikke dækket. Dækningen kan bortfalde, se under Generelle forudsætninger og forbehold, Gruppeforsikringer. Kan dine dækninger reduceres? Hvis du havde væsentlige helbredsmangler, da du blev optaget i JØP, kan både din invalidepension og din gruppeinvalidesum blive reduceret, se Karens på næste side.

2 Børnepension Hvis du får tilkendt invalidepension og har børn under 24 år eller venter barn, får børnene udbetalt børnepension. Du har dækningen med børnepension automatisk. Hvert barn får en pension på 20 pct. af din pension på tilkendelsestidspunktet til og med den måned, hvor han eller hun fylder 24 år. Stedbørn har de samme rettigheder, hvis du er gift med barnets forælder, barnet bliver forsørget af dig og endnu ikke er fyldt 18 år. Udbetaling ved død Ægtefællepension og samleverpension Bemærk: Betegnelsen ægtefællepension dækker også pension til samlever. Når du dør, kan din ægtefælle eller samlever have ret til at få udbetalt pension, som enten er tiårig eller livsvarig. Der gælder nogle særlige regler for, om man har ret til samleverpension. Du kan læse mere om reglerne for samleverpension på joep.dk/ægtefællepension. Bemærk, at ægtefællepensionen i afdeling 2 kan til- og fravælges efter nærmere regler, se joep.dk/ægtefællepension. Til- og fravalg påvirker størrelsen af dine øvrige dækninger. Ugifteydelse (kun afdeling 1) Medlemmer, der dør uden at efterlade en pensionsberettiget ægtefælle/samlever, har ret til en ugifteydelse. Går du på alderspension, eller er du fyldt 67 år, bortfalder ydelsen. Ugifteydelsen udbetales til nærmeste pårørende, med mindre der er indsat en begunstiget. Kontakt os, hvis andre end nærmeste pårørende skal modtage ugifteydelsen. Børnepension Ved din død har dine børn eller stedbørn, som du forsørger, ret til børnepension. Du har dækningen med børnepension automatisk. Hvert barn får en pension på 20 pct. af din pension på tilkendelsestidspunktet til og med den måned, hvor han eller hun fylder 24 år. Stedbørn har de samme rettigheder, hvis du er gift med barnets forælder, barnet bliver forsørget af dig og endnu ikke er fyldt 18 år, når udbetalingen starter. Børn, der er forældreløse på tilkendelsestidspunktet, har ret til dobbelt pension. Gruppelivsforsikring (livsforsikring) Livsforsikringen dækker erhvervsaktive medlemmer, og bliver udbetalt til dine nærmeste pårørende, hvis du dør. Dækningen bortfalder senest, når du fylder 67 år. Pensionister er dækket, hvis de ved overgangen til pensionering var dækket. Hvis du har fået udbetalt invalidesum eller forsikringssum ved visse kritiske sygdomme, bliver livsforsikringen reduceret med beløbet. Livsforsikringssummen er aldersafhængig. Du kan se beløb på joep.dk/gruppeforsikringer. Karensperiode I JØP har vi en toårig karensperiode, som gælder, fra du bliver optaget som medlem. En karens er et forbehold. Det betyder i denne sammenhæng, at hvis du dør inden for den toårige karensperiode eller bliver invalid, og det skyldes et forhold ved dit helbred, du allerede havde, da du blev optaget i JØP, bliver din pension og dine forsikringssummer fra livs- og invalidesumsforsikringen reduceret. Karensperioden gælder også, hvis du genoptager din betaling efter mere end et års afbrydelse. Og endelig gælder karensen ved væsentlige stigninger i dine indbetalinger (det er for at man ikke skal kunne spekulere i ordningen). Der gælder desuden et generelt forbehold for invaliditet, som var kendt ved optagelsen i JØP. Læs mere om karens på joep.dk/karens. Ratepension Hvis du har sparet op til ratepension og dør, inden hele ratepensionen er udbetalt, bliver restbeløbet udbetalt til dine efterladte som et engangsbeløb, uanset om du er startet på udbetalingen eller ej.

3 Individuelle særlig bonushensættelser (kun afdeling 1, omtegnet og pensioner under udlandsophold) Individuelle særlige bonushensættelser (ISB) bliver som udgangspunkt udbetalt over 15 år som et ugaranteret variabelt tillæg til pensionen. Hvis du dør, inden hele beløbet er udbetalt, vil et eventuelt restbeløb blive udbetalt til dit bo som et engangsbeløb. Se mere på joep.dk/isb. Udbetaling ved pensionering JØP almindelig ordning Når du skal have udbetalt din pension, skal du vælge, om den skal udbetales som det, vi kalder grundlagspension, eller som omregningspension. Kort fortalt er det et valg mellem pension baseret på forskellige beregningsforudsætninger. Grundlagspensionen er den garanterede ydelse, der kun under særlige omstændigheder kan nedsættes. Omregningspensionen er beregnet under andre forudsætninger, og den kan ændres, herunder nedsættes. Set over et livsforløb har begge pensionsformer samme værdi, du får altså ikke flere penge ved at vælge den ene frem for den anden. Omregningspensionen er et tilbud, du kan benytte, hvis du vil øge din pension i starten af din pensionisttilværelse. Du kan læse mere på joep.dk/forbehold. På pensionsoversigten bliver alderspensionen vist som prognose, der er omregnet til nutidskroner, så du har bedre mulighed for at vurdere købekraften af din pension. (Nutidskroner betyder den værdi din pension er værd målt ud fra dagens priser). Supplerende engangsydelse Hvis du har sparet op til supplerende engangsydelse, kan du enten vælge at få opsparingen udbetalt som et engangsbeløb eller dele den ud over resten af din levetid samt dækninger til dine efterladte. På pensionsoversigten ser du også forslaget til samme udbetaling, hvis du deler det ud over resten af din levetid samt dækninger til dine efterladte. Du kan få den supplerende engangsydelse udbetalt, når du når din pensionsudbetalingsalder, også selvom du fortsat arbejder. Muligheden for at få den supplerende engangsydelse bortfalder, hvis du får tilkendt invalidepension. Børnepension (kun afdeling 1) Hvis du har børn under 24 år, får børnene udbetalt børnepension, når du går på alderspension. Du har dækningen med børnepension automatisk. Hvert barn får en pension på 20 pct. af din pension på tilkendelsestidspunktet til og med den måned, hvor han eller hun fylder 24 år. Stedbørn har de samme rettigheder, hvis du er gift med barnets forælder, barnet bliver forsørget af dig og endnu ikke er fyldt 18 år. Børn, der er forældreløse på tilkendelsestidspunktet, har ret til dobbelt pension. Supplerende alderspension Supplerende alderspension er en ekstra opsparing til livsvarig pension (livrente), og kan ligeledes udbetales som grundlagspension eller som omregningspension. Hvis du har supplerende alderspension, fremgår det af pensionsoversigten. Supplerende alderspension kan udbetales fra din pensionsudbetalingsalder, og så længe du er i live. Ved din død bortfalder pensionen uden udbetaling til dine pårørende eller boet, uanset om du er påbegyndt udbetaling eller ej. Ratepension Ratepension er ligeledes en ekstra pensionsopsparing, som bliver udbetalt i månedlige rater i mindst 10 år og højst 25 år efter din pensionsudbetalingsalder. Udbetalingsperioden aftales ved udbetalingens start. Hvis du kun har supplerende alderspension og / eller JØP Ratepension, har du ingen forsikringsdækninger ved invaliditet, død, ulykke og visse kritiske sygdomme.

4 Særlige tillæg til pensionen Hver gang du indbetaler til din pensionsordning, sætter vi, hvad der svarer til pt. fem pct. af indbetalingerne hen til særlige bonushensættelser for at opbygge basiskapitalen. Alt efter hvilken pensionsordning du har, bliver de hensat i enten individuelle eller kollektive særlige bonushensættelser. Begge udgør en del af JØPs basiskapital, og hæfter dermed for JØPs forpligtelser i lighed med egenkapitalen. Har du pension i afdeling 1 og ikke har omtegnet, indbetales der ikke til særlige bonushensættelser. Tillæg fra særlige bonushensættelser Når du skal pensioneres, udbetales din andel af de særlige bonushensættelser, som et ugaranteret tillæg til pensionen. De kollektive særlige bonushensættelser bliver udbetalt som et tillæg til pensionen. Tillægget udbetales også til ægtefælle- og børnepension, samt hvis du vælger at overføre din pensionsordning til et andet selskab. Tillægget fremgår ikke på pensionsoversigten. De individuelle særlige bonushensættelser bliver som udgangspunkt udbetalt over 15 år som et tillæg til pensionen. Hvis du dør, inden hele beløbet er udbetalt, vil et eventuelt restbeløb blive udbetalt til dit bo som et engangsbeløb. Tillægget fremgår ikke på pensionsoversigten. Hvis du vælger at overføre din pensionsordning til et andet selskab, indgår de individuelle særlige bonushensættelser i det beløb, vi overfører. Størrelsen af tillæggene, herunder fradrag, bliver fastsat løbende og kan ændres og eventuelt helt bortfalde, da de står som sikkerhed for JØPs forpligtelser. Du kan læse mere om tillæggene på joep.dk/tillæg. Tillæg afdeling 1 ikke omtegnet Har du pension i afdeling 1 og ikke har omtegnet, kan der udbetales et ugaranteret tillæg til din pension. Tillægget er variabelt og kan helt eller delvis bortfalde. Tillægget fremgår ikke på pensionsoversigten. Du kan læse mere om tillæggene på joep.dk/tillæg. Øvrige dækninger Ulykkesforsikring Kommer du ud for en ulykke, er du dækket døgnet rundt af JØPs gruppeulykkesforsikring. Ulykkesforsikringen dækker, hvis du er erhvervsaktiv, dvs. at du indbetaler faste pensionsbidrag eller har bidragsfri dækning, men ikke hvis du er hvilende medlem. Når du fylder 67 år, eller når du bliver pensionist, er du ikke længere dækket af ulykkesforsikringen. Forsikring ved visse kritiske sygdomme Du er forsikret ved visse kritiske sygdomme, hvis du er erhvervsaktiv, dvs. at du indbetaler faste pensionsbidrag eller har bidragsfri dækning, men ikke hvis du er hvilende medlem. Forsikringen gælder ikke længere, når du fylder 67 år. Er du pensionist og stadig indbetaler til JØP almindelig ordning, men endnu ikke er fyldt 67 år, er du dækket, indtil du fylder 67 år. Du får forsikringen udbetalt, hvis du får konstateret en sygdom fra listen over visse kritiske sygdomme. Listen kan du finde i brochuren Gruppelivsforsikringer på joep.dk/udgivelser. Størrelsen på dækningerne Du kan se størrelsen af dækningerne på joep.dk/gruppeforsikringer.

5 Generelle forudsætninger og forbehold Vi henviser til de til enhver tid gældende regler, vedtægter og bonusregulativ, som du finder på joep.dk/udgivelser. Gruppeforsikringer Gruppeforsikringerne kan ændres og bortfalde, hvis JØPs bestyrelse beslutter det, eller hvis forsikringerne opsiges af Forenede Gruppeliv eller Codan Forsikring. Forbehold om ændring af det tekniske grundlag Når det tekniske grundlag for beregning af pensionerne ikke længere er betryggende, kan bestyrelsen ændre grundlaget med den virkning, at pensionerne bliver mindre. Bl.a. levetidsforudsætninger og invaliderisici har betydning for beregningen af din pension. Bonus Eventuel bonus bliver tilskrevet i henhold til det gældende bonusregulativ. JØPs regler om bonus fremgår af joep.dk/beregninger, og her kan du også læse om, hvordan dine omkostninger bliver beregnet. Bonustildeling Normalt sker bonustildeling mindst en gang årligt. Hvornår har du ikke længere rettigheder i JØP Hvis du får kapitaliseret og udbetalt hele din pensionsordning, eller du vælger at overføre din pensionsordning til et andet pensionsselskab/bank eller genkøber hele din pensionsordning, er du ikke længere medlem af JØP og har derfor heller ikke længere pensionsrettigheder i JØP. Kursværn JØP har regler om kursværn. Reglerne anvendes ved overførsel til anden pensionsordning eller ved kontant udbetaling af udtrædelsesgodtgørelsen. Hvis der foretages fradrag som følge af kursværnet, oplyses den aktuelle fradragsprocent på hjemmesiden. Reglerne om kursværn kan ses på hjemmesiden. Klageansvarlig Hvis du er uenig i JØPs sagsbehandling eller resultat og efter at have drøftet problemet med JØP, fortsat ikke er enig, kan du klage til vores klageansvarlige pr. mail til

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4

HVORNÅR KAN DU FÅ ALDERSPENSION? 2 HVOR MEGET FÅR DU UDBETALT? 3 UDJÆVNET ALDERSPENSION 3 DELALDERSPENSION 3 ALDERSSUM 4 BØRNEPENSION 4 NÅR PENSIONSALDEREN NÆRMER SIG Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Find svarene her. 13/02 01.01.2015 Inden du vælger at

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015

Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab. Gældende fra 1. januar 2015 Forsikringsbetingelser for pensionsordninger i PensionDanmark Pensionsforsikringsaktieselskab Gældende fra 1. januar 2015 Indhold Afsnit A Generelle betingelser Medlemmer i PensionDanmark 1 Information

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90

Forsikringsbetingelser 01.01.2015. Pension 90 Forsikringsbetingelser 01.01.2015 Pension 90 Kunder optaget før 01.07.1999 2 Forsikringsbetingelser for Pension 90 i PenSam Liv forsikringsaktieselskab pr. 01.01.2015 kunder optaget før 01.07.1999 jf.

Læs mere

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG

VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG VIL DU BLIVE I EFTERLØNSORDNINGEN? ELLER VIL DU HAVE DINE BIDRAG UDBETALT SKATTEFRIT? LÆS HVAD DU BØR OVERVEJE, INDEN DU TRÆFFER DIT VALG KÆRE MEDLEM AF EFTERLØNSORDNINGEN Hvis du er født efter den 2.

Læs mere

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn

1. Indledning. 2. Den fleksible efterløn. Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn Information fra Byggefagenes A-kasse om Fleksibel efterløn 1. Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter. Pjecen tager udgangspunkt i de nugældende regler. Efterlønsalderen hæves

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956

Den fleksible efterløn. for dig, der er født før 1. januar 1956 1 Den fleksible efterløn for dig, der er født før 1. januar 1956 2 3 Indhold 04 INTRODUKTION 05 DEN FLEKSIBLE EFTERLØN 08 EFTERLØNSBEVISET 10 2-ÅRS-REGLEN 11 DEN SKATTEFRI PRÆMIE 12 EFTERLØN: HVORNÅR OG

Læs mere

Fortsat syg hjælp til at komme videre

Fortsat syg hjælp til at komme videre Fortsat syg hjælp til at komme videre Vejledning om Revalidering, Fleksjob og Førtidspension Vi er klar til at hjælpe dig Denne pjece er til dig, hvis helbred gør det svært at arbejde på almindelige vilkår.

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Ny efterløn regler og eksempler

Ny efterløn regler og eksempler Ny efterløn regler og eksempler I nærværende oversigt er følgende forudsat: Du opfylder de almindelige betingelser for ret til efterløn den dag, du når efterlønsalderen. Du skal bl.a. have været medlem

Læs mere

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04)

Vilkår for gruppeforsikring Januar 2015 (04) Gruppeforsikringsvilkår ved død, førtidspensionering og visse kritiske sygdomme 1. Gruppeforsikring 2 2 Gruppemedlemmer og forsikringsdækning 2 3. Betydningen af udtryk anvendt i gruppeforsikringsvilkårene

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for

Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for pension Magasinet der holder dig opdateret om din pension tema Sparer du nok op? Hvad får du og hvad får du brug for nr. 1 forår 2012 indhold Opskriften på en god alderdom 3 Lav rente og højere skatter

Læs mere

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket

3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 3F Gruppelivsforsikring: Se hvordan du er dækket 2015 1 Hvad er en gruppelivsforsikring? En gruppelivsforsikring er den billigste og mest enkle livsforsikring, du kan få. Alle der er med i en gruppelivsforsikring,

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT

SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT SÅDAN HJÆLPER PFA DIG, HVIS DIN ERHVERVSEVNE BLIVER NEDSAT 1 Med PFA Erhvervsevne er du sikret økonomisk, hvis du bliver alvorligt syg og ikke kan arbejde. Forsikringen giver dig mulighed for at få udbetalinger,

Læs mere

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode

Letsikring af indtægt ved pension Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Du kan sikre, at dine penge kommer dig, eller dine nærmeste til gode Version 4.1 med investering - december 2013 Brug din smartphone Scan koden og se filmen om Letsikring af indtægt ved pension Du får

Læs mere

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015

Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser 2015 Seniorordninger i samspillet med offentlige ydelser. Vælger du at gå på nedsat tid, påvirker det naturligvis din økonomi. Din løn bliver mindre,

Læs mere

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012

Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej? Vælg inden 1. oktober 2012 Efterløn eller ej Folketinget har vedtaget en ny treårig efterlønsordning. De vigtigste ændringer er, at efterlønsperioden gradvist bliver forkortet fra fem

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Du kan nu skifte førtidspension

Du kan nu skifte førtidspension Du kan nu skifte førtidspension Derfor kan du skifte førtidspension Få hjælp på borger.dk Du får førtidspension efter de gamle regler. I 2003 blev der indført nye regler for førtidspension. Folketinget

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER for GRUPPELIV i AP PENSION OVERSIGT Aftalens indhold Indledning til forsikringsbetingelser 1 Indtrædelse 2 Udbetaling ved død 3 A Invalidesum 3 B Udløbssum 4 Invalidepension 5 Medforsikret

Læs mere

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1

Arv og begunstigelse enlig uden børn. Begunstigelse. Begunstigelse 1 ARV OG BEGUNSTIGELSE ENLIG UDEN BØRN MAJ 2011 SIDE 1 Arv og begunstigelse enlig uden børn Begunstigelse Hvem skal din pension udbetales til, når du dør? Har du en livs- eller ulykkesforsikring, en gruppelivsforsikring,

Læs mere

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013.

Gennemsnittet er 29.000 kr. blandt de, som påbegyndte alderspension i løbet af de første fem måneder af 2013. Nr. 10 / Juli 2013 Alderspensionen fra PensionDanmark udgør for hver ny årgang af pensionister et stadigt større beløb og dermed også en voksende andel af den samlede pensionsindkomst. Fra 2012 til 2020

Læs mere