Krise beredskab på Århus Statsgymnasium. Husk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krise beredskab på Århus Statsgymnasium. Husk"

Transkript

1 Krise beredskab på Århus Statsgymnasium Husk Ingen plan kan erstatte sund fornuft. Det gælder i enhver krisesituation om at bevare roen og så vidt muligt lade fornuften og ikke følelserne råde - marts 2011 (IJ/ AV)

2 Indledning I henhold til lov nr. 166 af 14. marts 2001 (undervisningsmiljøloven) skal den myndighed, bestyrelse eller person der har ansvaret for uddannelsesstedet, sørge for, at uddannelsesstedet har et godt undervisningsmiljø. Undervisningen skal foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt. Elever, studerende og andre deltagere i privat og offentlig undervisning, skal aktivt medvirke til og i samarbejde med ledelsen, tilvejebringe et godt undervisningsmiljø. Denne kriseplan udgør en del af undervisningsmiljøplanen specielt omkring: - Den forebyggende indsats over for udviklingen af voldelig og kriminel adfærd. - Aktivering af kriseberedskabet. - Indsatsen efter aktivering af kriseberedskabet. Kriseplanen beskriver nogle af de indikatorer som underviserne kan møde hos elever og studerende. Disse er ikke udtømmende men giver eksempler på f.eks. problematiseret undervisningsmiljø samt elevers sociale problemer. De første minutter i en situation, hvor personer kan blive udsat for fare, er oftest kaotiske. Derfor er det vigtigt at alle, undervisere og studerende, ved hvordan de skal reagere, så ingen bliver udsat for unødig risiko. Instrukser giver nogle henvisninger til, hvordan man skal reagere i den enkelte situation. Når alle ved hvordan man kan reagere, mindskes den kaotiske periode væsentligt. Da ingen hændelser er ens, er instrukserne opbygget som generelle anvisninger. Men ingen instrukser kan erstatte SUND FORNUFT. Har uddannelsesinstitutionen været udsat for en utilsigtet hændelse, er der altid et øget pres bagefter. Studerende og pårørende skal have informationer, pressen vil fokusere på stedet, hændelsen, studerende, underviserne og ledelsen. Tilbud om krisehjælp, bygningers brugbarhed og genoprettelse af et godt og sundt undervisningsmiljø er nogle af uddannelsesinstitutionens opgaver. Denne kriseplan er udarbejdet i samarbejde med sikkerhedsorganisationen og uddannelsesinstitutionens ledelse.

3 Krise beredskab på Århus Statsgymnasium Husk Ingen plan kan erstatte sund fornuft. Det gælder i enhver krisesituation om at bevare roen og så vidt muligt lade fornuften og ikke følelserne råde Aldersgruppen for uddannelsesinstitutionen er mellem år. - Hvis der er elever der endnu ikke er fyldt 18 år på uddannelsesstedet, skal de kommunale myndigheder orienteres/alarmeres hvis der opstår eller er optræk til en krisesituation (underretningspligt). - Ved elever der er fyldt 18 år skal de kommunale myndigheder orienteres/alarmeres. Opmærksomheden henledes på, de almindelige regler i forvaltningsloven, for så vidt angår adgangen til at videregive personfølsomme oplysninger. - Politiet skal altid alarmeres hvis der opstår en krisesituation. Adresser: uddannelsesinstitutionen er beliggende på Fenrisvej 33, 8210 Århus V.

4 Indretning af uddannelsesinstitutionen er afhængig af bygningernes alder, beliggenhed og vedligeholdelse. Disse bygninger er fra 1958 med lukkede omgivelser. Bygningernes standard er ældre men vedligeholdte. Underviserens ansvar for arbejdspladsens sikkerhed sker via orienteringsmøder og instrukser. Ledelsen er forpligtiget til, at samtlige medarbejdere er bekendt med nærværende kriseplan, og bør én gang årligt gennemgås / revideres på personalemøder. Der udarbejdes en folder der beskriver underviserens opgaver. Underviserens forhold til de studerende skal til enhver tid være åben og imødekommende, så optræk til ulykker og kriser straks kan identificeres. Underviseren skal have uddannelse til at opfange signaler samt vejledning i hvordan man reagere på utilsigtede hændelser. Supervision til underviseren sker via teams for hver klasse, pædagogisk råd eller lignende.

5 Forebyggelse Opbygning af infrastruktur Informationer om en elevs problem skal stykkes sammen til en helhed. Infrastrukturen på uddannelsesinstitutionen skal give et helhedsorienteret billede af den pågældende elevs situation samt sikre, at eleven modtager den korrekte og den rettidige hjælp. Infrastrukturen: Undervisere, vejledere mv. skal kunne samle elever med alvorlige problemer op. Undervisere, vejledere og mentorer er opmærksomme på, at enkelte elever udskiller sig fra resten, samt gør sig bemærket ved åbenlys adfærdsændring såsom øget aggressiv aktivitet, ændring af påklædning til ligegyldighed, mangle at aflevere opgaver, stort fravær, indesluttet (indelukket) og mut (ked af det) samt går meget alene. Underviseren skal gennem samtale i klassen tale om adfærdsændringer og orientere eleverne om uddannelsesinstitutionens anonyme rådgivning. Rådgivning kan tillige gives til venner af den ændrede elev. Undervisningsmiljø, faresignaler og anden usædvanlig adfærd kortlægges. Dette kan ske ved registrering af fremmøde og opgaveaflevering, undervisningsmiljøvurderinger (herunder spørgeskemaundersøgelser mv.) samt klassesamtaler. Undervisere skal ved møder og samtaler, orientere hinanden om observationer af adfærdsændringer samt tage denne orientering alvorligt og medvirke til at kortlægge en elevs adfærd. Ved tidlig observering af en elev, kan en guidet rådgivning til eleven opsamle mindre adfærdsændringer. Fortrolighed mellem elever og ansatte på uddannelsesinstitutionen. Ansatte skal have værktøj til at kommunikere oplysninger om problemer, uden at bryde den fortrolighed og nærvær der ses hos eleven og den ansatte. Underviserens fortrolighed med eleverne accepteres, indtil flere undervisere har observeret en adfærdsændring. Når en adfærdsændring er så åbenlys at den kan observeres af flere, skal der aktiv fokus på eleven indtil adfærdsændringen er belyst, og en rådgivning er iværksat. Fortroligheden skal da holdes indenfor uddannelsesinstitutionens egne vægge. Netværk til den ansatte, så de føler sig klædt på til at støtte og vejlede en elev med problemer. Netværket skal både være internt (skolens ledelse) samt eksternt, politi, sociale myndigheder osv. Netværket skal være åbent, således at elever kan henvende sig anonymt og få rådgivning. Et internt netværk bestående af repræsentanter af tillidsfulde kollegaer, studievejledere, uddannelsesinstitutionens elevråd samt uddannelsesinstitutionens ledelse vil i første omgang kunne belyse problemer samt udarbejde og opfølge handlingsplaner til generelle problemer på uddannelsesinstitutionen. Derudover vil uddannelsesinstitutionen kunne udpege/uddanne medarbejdere til at coache elever med problemer. Det eksterne netværk til uddannelsesinstitutionen vil kunne rådgive og evt. behandle direkte til den truede elev. Uddannelsesinstitutionen vil også kunne trække på netværkets viden og ressourcer til at vejlede om elevers problemer.

6 Indikatorer der skærper opmærksomheden: Følgende indikatorer kan med forsigtighed bruges som mulige tegn på at elever kan bryde deres normale adfærd. Nedenstående er kun forslag og der kan yderligere bruges andre indikatorer for at sikre et sundt undervisningsmiljø: Indikatorer på et problematiseret undervisningsmiljø (undervisningsmiljøvurdering): 1. Unødig meget uro 2. Stærke negative relationer 3. Uforløste konflikter 4. Bekymrende fraværsmønstre 5. Manglende respekt 6. Dårlig omgangstone 7. Negativ og grænseoverskridende sprog 8. Manglende lydhørhed 9. Tavshed 10. Forfølgelse 11. Syndebuk 12. Våbenfund Indikatorer på sociale problemer: 1. Oplevelse af manglende anerkendelse fra skolekammerater, undervisere eller familie 2. Ensomhed, indelukket, anderledes, umodenhed, aggressiv, narcissistisk eller psykisk uligevægt. 3. Mobning og / eller andre personlige nederlag på uddannelsesstedet eller privat. 4. Overfladiske bekendtskaber som kaldes venner 5. Venner som mere er at betragte som medsammensvorne 6. Dyrker venner som allerede er kendt indenfor den kriminelle løbebane. Andre indikatorer: 1. Udtryk for had og foragt, f.eks. i chat-rum, breve o. lign. 2. Har forsøgt eller har villet begå selvmord. Er meget bekymrende, hvis den pågældende har en trang til udadvendt destruktion og virker som indestængt aggressiv. 3. Et eller flere afbrudte uddannelsesforløb 4. Direkte trusler mod skolekammerater og / eller undervisere. 5. Diagnosticerede psykisk lidelse, måske med et eller flere afbrudte behandlingsforløb. 6. Overdreven interesse for skydevåben eller vold (computerspil, film mv.) 7. Mulighed for adgang til våben 8. Voldelig adfærd og mangel på empati eller impulskontrol. 9. Ændring af påklædning (eks. til militæruniform) 10. Glorificering af tidligere elever der har vist kritisk opførelse

7 Trivsel og sociale relationer Undervisningsmiljø Trivsel og læring spiller sammen og påvirker hinanden! Der skal være et kontinuerligt og systematisk fokus på det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Nedenstående er bemærkninger fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) undersøgelser om positive undervisningsmiljøer fra forskellige undervisningsinstitutioner: En tæt og smidig kontakt mellem elever og lærer. Ikke mindst for de elever der har tendens til at blive rastløse og umotiverede. Der skal udfordringer til på mange niveauer. Der er stor forskel på grundforløb og hovedforløb. I hovedforløbet bliver eleverne målrettet og selvstændige i deres faglighed. Der er lange og stolte traditioner for deres håndværk. De forskellige miljøer oser af dynamik, ambitioner, humor og et strejf af ukuelighed. Venskaber og gode relationer er med til at højne indlæringen. Varierede arbejdsformer og passende udfordringer. At blive set af underviseren og at underviseren agerer som rollemodel De sociale rammer er vigtigere end de fysiske rammer Det er vigtigt at uddannelsesinstitutionen ikke bare er en fabrik, hvor man afleverer sin opgaver. Det er vigtig man går i en god klasse, så man ikke bruger tiden på problemer i stedet for på undervisning. Når elever får udfordringer der svarer til deres læringsniveau, vil de opbygge et solidt socialt netværk. Opmærksomheden skal fokuseres på de elever der opholder sig udenfor det sociale netværk. Disse elever har enten for svære eller for lette udfordringer. Hvis en elev mistrives eller som udgøre potentielle sikkerhedstrusler og samtidig har alvorlige problemer, skal uddannelsesinstitutionen have en øget opmærksomhed rettet på eleven.

8 Rummelighed Der skal være plads til forskellige typer af elever. Her er politiske og religiøse relationer ikke relevante. Uanset type, skal andres forskellighed anerkendes. Det vigtige er, at eleverne føler, at de bliver lyttet til og taget alvorligt. Samtidig skal alle elever have mulighed for at ytre sig. Derved får de en positiv oplevelse, at de bliver anerkendt og at de er en del af et større fællesskab. Socialt miljø Gensidig respekt, elev til elev, underviser til underviser og elev til underviser, skaber et socialt godt miljø. ELEV ELEV UNDERVISER UNDERVISER ELEV UNDERVISER Opbygning af relationer, både sociale og kulturelle, f.eks. ved gruppeopgaver og tværgående projektopgaver, giver et socialt godt miljø Opbygning af et socialt godt miljø skabes ved samarbejde og er ikke afhængig af de fysiske rammer. Demokrati En åben dialog motiverer til ansvar. Ansvar og beslutninger inspirerer til rettigheder og pligter i fællesskabet. Ved demokrati på uddannelsesinstitutionen vil underviserne kunne få et hurtigere indblik i, hvis der er optræk til, at en elev mistrives eller har alvorlige sociale problemer. Samarbejde Samarbejde med eksterne myndigheder sker via de eksisterende aftaler, bl.a. PSP - samarbejdet (Politi, sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatri) samt via SSP samarbejdet (skole, socialforvaltning og Politi). Det er den enkelte politikreds ansvar at der starter et PSP samarbejdet. PSP - samarbejdet udarbejder en handlingsplan der belyser ønsker og behov der lokalt måtte være. Handlingsplanen (samarbejdsforummet) skal styrke samarbejdsrelationerne og kendskabet til hinandens sektorområde og udveksle oplysninger omkring hændelser og tiltag på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Der skal kunne trækkes på de enkeltes ekspertiser og fagområder, ved optakten til en overvågning af en elev der mistrives eller har alvorlige sociale problemer.

9 Sikkerhedsarbejdet Sikkerhedsgruppen på uddannelsesinstitutionen involveres i udarbejdelse af planer og tiltag i forbindelse med krisesituationer på uddannelsesinstitutioner. Sikkerhedsarbejdet foregår via det enstrenget SU system. Organisationen på et kriseramt område Politiet vil hurtigt overtage ledelsen af et kriseramt område (indsatsområde). De har den koordinerende ledelse ved enhver indsats af myndigheder. Redningsberedskabet og det præhospitale beredskab er underlagt politiets ledelse. Under og efter en indsats, er området et gerningssted, indtil Politiet har frigivet området. Dvs. at INGEN må komme indenfor den ydre afspærring, uden Politiets tilladelse. Eksempel på et skadested og gerningssted (ved brand) et vist herunder.

10 Aktivering af kriseberedskab Ved aktivering af kriseberedskabet, skal de ansatte have værktøjer som guider dem i de første minutter, hvor alt er kaos. Der er ingen instrukser der kan erstatte sund fornuft. Derfor skal den enkelte ansat til stadighed bevare overblikket og ikke gøre noget overilet. Ved panik gælder det om at bevare roen og vise styrke og lederskab overfor eleverne. I en presset situation er det naturligt at følelserne tager overhånd og bliver styrende. Dette skal så vidt muligt undgås. Derfor kan instrukser ved med til at få overblikket i de første minutter i en krisesituation. Instrukser (Links) Mobning og anden social udelukkelse af en elev Observation af elev der mistrives eller har sociale problemer Samarbejde mellem interne og eksterne parter Evakuering af uddannelsesinstitutionen Oprettelse af kriseberedskab Debriefing Kommunikation (internt eksternt) Kontakt til pressen

11 Instruks om mobning og anden social udelukkelse Identifikation: Oplevelse af manglende anerkendelse fra skolekammerater, undervisere eller familie Ensomhed, indelukket, anderledes, umodenhed, aggressiv, narcissistisk eller psykisk uligevægt. Mobning og / eller andre personlige nederlag på uddannelsesstedet eller privat. Forebyggelse: Venskaber og gode relationer. Varierede arbejdsformer og passende udfordringer. At blive set af underviseren og at underviseren agere som rollemodel Aktivering: Undervisere, lærerteam og studievejleder observerer tegn på mobning og orienterer hinanden. På jævnlige møder med klasseteamet udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med studievejlederen. Ved gentagne tilfælde orienteres skolens ledelse Samtale udføres med eleven evt. sammen med forældre, god ven eller lign. Emnet mobning og udelukkelse tages generelt op i klassen. Opfølgning: Hvis eleven efter aktiveringsperioden stadig udviser tegn på mobning eller på anden social udelukkelse, skal underviseren, i samarbejde med skolens ledelse, tage kontakt til eksterne myndigheder (se kontaktlisten). Hvis eleven viser positiv adfærdsændring, skal der, via handlingsplan, laves en samtale månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt.

12 Instruks om observation af elever Identifikation: Unødig meget uro, stærke negative relationer, uforløste konflikter, bekymrende fraværsmønstre, manglende respekt, dårlig omgangstone, negativ og grænseoverskridende sprog, manglende lydhørhed Forebyggelse: At blive set af underviseren og at underviseren agere som rollemodel Underviseren agerer som konfliktløser og formidler Aktivering: Underviseren observerer og orienterer klassens lærerteam og evt. Studievejlederen. Skolens ledelse orienteres Samtale udføres med eleven evt. sammen med forældre. Opfølgning: Hvis eleven efter aktiveringsperioden stadig udviser tegn på at eleven mistrives eller har sociale problemer, skal underviseren, i samarbejde med skolens ledelse, tage kontakt til relevante eksterne myndigheder (se kontaktlisten). Hvis eleven viser positiv adfærdsændring, skal der, via handlingsplan, laves en samtale månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt.

13 Instruks om samarbejde, internt og eksternt Identifikation: Når en elev begynder at udvise ændret adfærd, skal underviseren, som observere den ændrede adfærd, tage kontakt til klassens lærerteam eller studievejlederen. Hvis lærerteamet eller studievejlederen modtager flere henvendelser vedrørende den samme elev, skal denne tage kontakt til skolens ledelse. Forebyggelse: Skolens ledelses vurderer, hvilke personer der har nærhed og mulighed for at vejlede eleven. Personen skal, i samarbejde med eleven og det netværk (forældre, venner og lign.) som omgiudarbejde en handlingsplan for det videre ver eleven, forløb. Aktivering: Den udpegede ressourceperson eller mentor gennemgår i samarbejde med studievejlederen Handlingsplanen og målepunkter indsættes. Opfølgning: Hvis eleven efter aktiveringsperioden stadig udviser tegn på at eleven mistrives eller har sociale problemer, skal ledelsen i samarbejde med studievejlederen og underviserne, vurdere om eleven skal bortvises eller have yderligere psykologisk hjælp. Hvis eleven viser positiv adfærdsændring, skal der, via handlingsplan, laves en samtale månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt.

14 Instruks om evakuering Identifikation: Når en person begynder at udvise truende adfærd, skal underviseren,eller den som observerer den truende adfærd, straks tage kontakt til skolens ledelse. Forebyggelse: Det er vigtigt at INGEN tager nogen chancer og at man sikrer sig i undervisningslokalerne. Evt. låse dørene, f.eks. med stole, borde eller lign. Er det muligt skal man evakueres ud af bygningerne men kun hvis det kan ske uden risiko. Aktivering: Underviserne sikrer klasserne enkeltvis og bringer eleverne til en sikret lokalitet hvis det er muligt Politiet skal straks alarmeres. Brug ikke alarmen til denne evakuering. (alle vil løbe ud på gangene og derved udsætte sig for risiko). Opfølgning: Når politiet er ankommet overtager de ledelsen på stedet og skolens ledelse bistår politiet med oplysninger om elev, skolen og situationen.

15 Instruks om aktivering af kriseberedskab Identifikation: Skolens ledelse starter kriseberedskabet når der er ved at opstå en situation, hvor andre myndigheder skal involveres. Forebyggelse: Der er vigtigt at Lederen giver sig til kende overfor eksterne samarbejdspartner. For at starte en god dialog, bør kommandostade etableres i et af Politiets køretøjer og under ledelse af Politiets Indsatsleder. Skolens leder tilgår kommandostadet som konsulent for de eksterne parter. Aktivering: Ved alarmering, via vil Politiet, Redningsberedskabet og det Præhospitale Beredskab ankomme til uddannelsesinstitutionen. Hvis det er muligt, skal mødested angives i alarmen. Mødestedet skal være i sikker afstand fra det kriseramte område kan bruges som alarmeringsnummer men er normalt et kontaktnummer til politiet. Opfølgning: Skolens ledelse uddelegerer opgaver til andre ansatte. Opgaver der skal effektiveres: - samlingspladsansvarlig - vejvisere - førstehjælpere - presseansvarlige - kommunikationsansvarlig (elever og pårørende)

16 Instruks om debriefing Identifikation: Ved enhver hændelse med utilsigtede resultater, vil der efterfølgende være behov for debriefing (samtaler der kan udmønte i egentlig behandling). Forebyggelse: Begivenheder, følelser, empati, og forklaringer er nøgleordene når skal afholdes debriefing. Debriefing skal afholdes i samarbejde med personer der har gennemgribende kendskab til afholdelse af debriefing. Aktivering: Skolens ledelse aktiverer evt i samarbejde med politi eller andre eksterne myndigheder debrifing. Debriefing skal afholdes i lokaler der ikke er umiddelbar i nærheden af det kriseramte område. Basale tiltag, såsom mad, drikke og lignende skal stilles til rådighed for deltagerne. Opfølgning: - Det er normalt at reagere på noget unormalt. Metoder der bruges til debriefing er: a. CISM (Critical Incident Stress Management) b. RITS (Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress). Lederen af debriefingen aftaler med skolens ledelse om videre opfølgning.

17 Instruks vedrørende kommunikation Identifikation: Der vil ved enhver krise være behov for at kommunikere med ansatte og elever. Yderligere er der et behov for at kommunikere med pårørende til ansatte og elever. Tidligere hændelser viser, at der vil komme et stort pres på det daglige faste telefonanlæg. En automatisk viderestilling til et Call-center, som er instrueret i at modtage besked (kan i visse tilfælde opbygges hos Politiet) bør planlægges. Forebyggelse: Mundtlig kommunikation, til ansatte og elever, er altid at foretrække. Det er vigtigt at det kun er faktuelle oplysninger der gives. Aktivering: Når ansatte og elever er samlet er det vigtigt at der jævnligt kommer en leder der kan oplyse om de aktiviteter der sker. Samtidig kan en uniformeret leder, f.eks. fra Redningsberedskabet eller fra det præhospitale beredskab, deltage i disse orienteringsmøder. Et call-center vil kunne modtage forespørgelser fra pårørende til ansatte og elever. Derfor er det meget vigtigt at der jævnligt, fra ledelsens side, udsendes kommuniké omkring situationen Opfølgning: Det er ingen skam at meddele det ved man ikke noget om. Sandheden er vigtigere end urigtige eller opdigtede meddelelser. Intet nyt er også godt nyt.

18 Instruks om pressehåndtering Identifikation: Pressen vil meget hurtig møde talstærkt op. Pressen vil opsøge oplysninger fra alle der opholder sig i nærheden af det kriseramte område. Derfor er det vigtigt, at der i opstartsfasen udpeges et presserum, hvor de faktuelle oplysninger gives. Jo oftere der, fra ledelsen side, er kontakt til pressen, jo mindre vil de søge oplysninger fra andre aktører. Forebyggelse: Normalt er det Politiet der udtalelser sig til pressen, men det er en fordel at have en person fra skolens ledelse der kan fortælle om skolen topografi. Lav aftaler med pressen om de spilleregler som man, fra ledelsens side, er blevet enig om. Aktivering: Der skal jævnligt afholdes pressemøder med pressen, bestående af et panel omfattende ovenstående. Pressemødet skal afholdes umiddelbart i nærheden af Politiets kommandostade. Opfølgning: Husk at pressen har et arbejde de skal passe og har deadlines som skal overholdes.

19 Indsatsen efter kriseberedskab Efter en krisesituation skal uddannelsesinstitutionen hurtigst mulig vende tilbage til normale forhold. Samtidig er det vigtigt, at institutionen og samarbejdspartnere lærer af de udfordringer man har været stillet overfor. Overblik Institutionens ledelse skal have et overblik over hændelser, personrelaterede aktiviteter (psykologhjælp osv.) samt bygningsmæssige forhold. Oplysninger om hændelser i kriseområdet, kan fås ved henvendelse til de eksterne samarbejdspartnere, som normalt udfærdiger en minutrapport. Ved at få overblik over hændelser der er sket, kan aktivitetsplan for den forestående periode udarbejdes. SSP samt PSP bør deltage i ledelsens overvejelser vedrørende den yderligere hjælp som elever og ansatte har behov for. Det præhospitale beredskab kan stille kriseterapeuter til rådighed for skolen. Kommunens Tekniske Forvaltning og Redningsberedskabet kan vejlede institutionen om bygningernes beskaffenhed. En evt. midlertidig aflukning af en del af skolen kan være nødvendig, hvis ødelæggelserne hindrer et godt undervisningsmiljø. Uddelegering af opgaver Det er vigtigt at institutionens ledelse uddelegere de opgaver der fremstår efter en krisesituation. Opgaver som der skal tages vare på, kan være: kontakt til elever, kontakt til kollegaer, kontakt til pårørende, kontakt til myndigheder, kontakt til presse, bygnings- og område reetablering mv. Den enkelte situation vil kunne frembringe yderligere opgaver, der skal uddelegeres. Institutionens ledelses opgave er primært at koordinere opgaverne. Presse Udtalelser til pressen bør kun foretages af én talsmand/-kvinde. Det er vigtigt, at alle forstår, at misfortolkninger i nyhedspressen kun vil føre til et dårligt arbejds- og undervisningsmiljø. Eventuelle fælles pressemøder mellem ledelse, ansatte (tillidsrepræsentanter) og elever (elevråd) kan arrangeres. Lav f.eks. aftaler med journalisterne om, hvad der skal orienteres om. Udtal aldrig om personer og personfølsomme oplysninger. (Tavshedspligten). Henvis evt. til politiet.

20 Orientering Faktuelle oplysninger til aktører, elever og ansatte er vigtigt fra starten til slut. Aftal med alle, om hvor tit orientering til komme. Lav evt. opslag om, hvor og hvornår orienteringsmøder bliver afholdt. Overhold aftaler vedrørende orienteringsmøder, selvom der ikke er nyt at fortælle. Andre mødedeltagere kan evt. fremkomme med ønsker og frustrationer, som skal tages alvorlige. Evaluering Efter enhver hændelse, skal der foretages en evaluering af hændelsens forløb. Evalueringen skal bruges til, at udvikle kriseberedskabet på uddannelsesinstitutionen, inklusiv denne plan. En evaluering skal gå ud på at undersøge, hvordan og hvorfor en indsats virker eller ikke virker. Man undersøger, om de antagelser, forestillinger eller ideer man har om, hvorvidt en indsats har en given effekt, også forholder sig sådan i virkeligheden. Køreplanen i en evaluering omfatter følgende: Belyse krisen, ved minutrapport og fortællinger fra deltagere Belyse gode aktiviteter fra kriseplanen, der fungerede. Belyse negative aktiviteter fra kriseplanen, der ikke fungerede. Sammenfælde gode og negative aktiviteter der kan udvikles til en bedre plan samt et bedre undervisningsmiljø. Orientere samarbejdspartnere, elever, ansatte og pårørende, om ændringerne af kriseplanen. Brug den tilrettede kriseplan ved andre hændelser.

21 Kontaktliste Myndighed Navn Telefon Mail SSP / Socialforvaltningen SSP Århus Værkmestergade 15, vær Århus C. Tlf SSP / Politi PSP / Politi PSP / Social- og behandlingspsykiatri Lokalpolitiet i Århus, Forebyggelsessektionen Ridderstræde 1, 8000 Århus C Lokalpolitiet i Århus, Forebyggelsessektionen Ridderstræde 1, 8000 Århus C Psykiatrisk Skadestue Skovagervej Risskov lokal lokal Teknisk forvaltning / Byggeteknisk afdeling Bygningsinspektoratet Kalkværksvej Århus C Redningsberedskabet Præhospitale Center Børne- og unge Psykiatri Århus Brandvæsen Ny Munkegade Århus C Århus Sygehus Nørrebrogade 44, 8000 Århus C BUC Risskov Harald Selmers Vej Risskov Voksen Psykiatri Psykiatrisk Skadestue Skovagervej Risskov

22 Love og bekendtgørelser Uddrag af Forvaltningsloven Tavshedspligten Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december 1985, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 347 af 6. juni 1991, lov nr. 215 af 22. april 2002, 3 i lov nr. 382 af 6. juni 2002, 2 i lov nr. 215 af 31. marts 2004 og 4 i lov nr. 552 af 24. juni Kapitel 8 Tavshedspligt m.v. Tavshedspligt 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jfr. borgerlig straffelov 152 og 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder navnlig til: 1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, 2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, 3) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning, 4) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, 6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold, eller 7) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers økonomiske interesse i at beskytte oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold. Stk. 2. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i stk. 1. Stk. 3. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil. Stk. 4. Fastsættes der i henhold til 1, stk. 2, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavshedspligt efter stk. 3, finder straffelovens 152 og 152 c-152 f tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller pålæg. Videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed 28. Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende, må ikke videregives til en anden forvaltningsmyndighed. Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan dog ske, når 1) den, oplysningen angår, har givet samtykke, 2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives,

23 3) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår, eller 4) videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver. Stk. 3. Andre fortrolige oplysninger må ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe. Stk. 4. Samtykke efter stk. 2, nr. 1, skal meddeles skriftligt og indeholde oplysning om, hvilken type oplysninger der må videregives, til hvem oplysninger må videregives og til hvilket formål. Kravet om skriftlighed kan dog fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor. Stk. 5. Samtykke efter stk. 2, nr. 1, bortfalder senest et år efter det er givet. Stk. 6. Lokale administrative organer, som ved lov er tillagt en selvstændig kompetence, anses som en selvstændig myndighed efter stk. 1 og I sager, der rejses ved ansøgning, må oplysninger om ansøgerens rent private forhold ikke indhentes fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis 1) ansøgeren har givet samtykke hertil, 2) andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller 3) særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand klart overstiger ansøgerens interesse i, at oplysningen ikke indhentes. 30. Fortrolige oplysninger, der udelukkende er indhentet med henblik på statistiske uddrag eller som led i en videnskabelig undersøgelse, må ikke videregives til en forvaltningsmyndighed til anden anvendelse. 31. I det omfang en forvaltningsmyndighed er berettiget til at videregive en oplysning, skal myndigheden på begæring af en anden forvaltningsmyndighed videregive oplysningen, hvis den er af betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, som myndigheden skal træffe. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder dog ikke anvendelse, hvis videregivelsen påfører myndigheden et merarbejde, der væsentligt overstiger den interesse, den anden myndighed har i at få oplysningerne. 32. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, må ikke i den forbindelse skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver.

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1

Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Jordemoder - hvad er din rolle i arbejdet med den sårbare gravide? Grit Niklasson - Jordemoderforeningens medlemsmøde 2013 1 Workshoppens program Hvordan identificerer man som jordemoder den socialt sårbare

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Områdekontor Dalum Dalumvej 95, 5250 Odense SV Distriktsleder Morten Madsen, lokal 5700 Områdekontor Rosengård Rosengårdcentret 201, 5220 Odense SØ Distriktsleder John Hansen, lokal 5800 Områdekontor Tarup

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens skrivelse af 13. juli 2007 til en borger: De har ved mail af 29. marts 2006 rettet henvendelse til Statsamtet Sønderjylland, nu Statsforvaltningen Syddanmark 13-07- 2007 Sagen vedrører

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen.

De syv Samværsbyggesten er: Respekt, Forventninger, Trivsel, Arbejdsro, Samvær, Ansvar og Samarbejde. Se skolens hjemmeside www.nymarkskolen. Antimobbestrategi for Nymarkskolen Gældende fra den 1. januar 2010 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Målet med Antimobbestrategien er at forebygge og afhjælpe mobning og manglende trivsel

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune.

Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune. Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Ekstern Beredskabsplan for Foreningen Danske Olieberedskabslagre S8 Tune Roskildevej 50, 4030 Tune Greve kommune. Version 1.1 Januar 2013 Greve Brandvæsen, Lunikvej 6-8, 2670 Greve Tlf. 43 95 01 02 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast

Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper indtast navn ved Indtast kirkens/kirkernes navn(e) kirke(r) Sognemedhjælperen har det selvstændige ansvar for at løse de opgaver, som efter menighedsrådets beslutning

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen

Forord Når Socialforvaltningen indhenter en Man skal selv underrette udtalelse Socialforvaltningen Truede børn i Aalborg Kommune - om pligt til at underrette og udtale sig til Social- og Sundhedsforvaltningen - om at udveksle oplysninger i tværfagligt samarbejde Pjece til skoler og DUS-ordninger Udgivet

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd

Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd Retningslinjer til forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd 3. udgave Godkendt 30. januar 2012 af områdeudvalget for administrationen. Retningslinjerne er revideret af HR-afdelingen forår

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.2 arbejdsmiljø Den Danske

Læs mere

Voldspolitik. Indledning

Voldspolitik. Indledning Voldspolitik Voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Silkeborg Kommune ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi i Silkeborg Kommune ikke under nogen

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

OVERORDNET VOLDSPOLITIK

OVERORDNET VOLDSPOLITIK Vedtaget i SLU den 20. december 2006 OVERORDNET VOLDSPOLITIK Målgruppe Den overordnede voldspolitik er gældende for alle ansatte i Slagelse Kommune. Værdigrundlag Medarbejderne undgår at blive udsat for

Læs mere

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse

Xclass [VOLDSPOLITIK] Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse Xclass Willemoesvej 2b, 4200 Slagelse [VOLDSPOLITIK] Xclass værdier i forhold til vold, definition af vold, målsætning, handleplaner og psykisk førstehjælp samt liste over kontaktpersoner i tilfælde af

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse

VÆR MED. Spilleregler. for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler for samarbejdet mellem frivillige og professionelle i Sociale Forhold og Beskæftigelse VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Spilleregler 1. Skab klare rammer 1.1 Ansatte

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i

Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Beredskab Vedrørende vold og seksuelle overgreb mod børn og unge Vejledning til alle medarbejdere og ledere, der arbejder med børn og unge i Indhold Indledning...3 Forebyggelse...4 Hvad er omsorgssvigt

Læs mere

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen

Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Torstedskolen Forebyggelse af vold og trusler om vold på Torstedskolen Politik Juni 2007 SIDE 2 Politik for forebyggelse af vold og trusler om vold. Samarbejdet på Torstedskolen er præget af en række fælles

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold

Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold frederikshavn kommune. Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Politik for håndtering af fysisk og psykisk vold Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk og fysisk trivsel, sundhed og sikkerhed er i højsædet. Det skal

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp?

Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? 2009 Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Kender du et barn, der mistrives? Eller en ung, der har brug for hjælp? Aabenraa Kommune yder hjælp til børn, unge og familier

Læs mere

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015

UMV Sådan! Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole. Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV Sådan! Her indsætter I skolens logo Dato: 19/12-2012 Undervisningsmiljøvurdering for Feldballe Friskole Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til: Dec 2015 UMV en indeholder de fire

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune

Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune Politik for Fortsat Drift Silkeborg Kommune 2014-2017 Direktionen Indledning Silkeborg Kommune har ansvaret for at drive en række kritiske funktioner med direkte påvirkning af borgere og virksomheder.

Læs mere

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne

Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Retningslinier til håndtering af psykisk stress for medarbejderne på skolerne Indkredsning, Hvad er psykisk stress? Psykisk stres er, når man føler, at omgivelserne stille krav til én, som man ikke umiddelbart

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo

Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om Arbejdsmiljøklagenævnets afgørelse af 3. november 2014 om 3 strakspåbud på botilbuddet Ringbo 06-11-2014

Læs mere

Psykisky arbejdsmiljø

Psykisky arbejdsmiljø Psykisky arbejdsmiljø HVAD ER PSYKISK ARBEJDSMILJØ? Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan du har det på dit job, om dit forhold til kollegerne, til ledelsen, til opgaverne, til deadline og til dit

Læs mere

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager

Fælles regionale principper for. systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Fælles regionale principper for systematisk læring af patientklager Læring af patientklager handler om at lytte, agere og forbedre. Formålet

Læs mere

Udkast, 7. nov. 2013

Udkast, 7. nov. 2013 Udkast, 7. nov. 2013 Bekendtgørelse om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne samt om særlige sikkerhedsforanstaltninger for voksne og modtagepligt i boformer efter serviceloven

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.

Barnet og Rusen 2014. Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard. Barnet og Rusen 2014 Ann Sofie Kristiansen annsofiekk@gmail.com 24414076 Inge Kviesgaard ingekv@mail.dk 40622453 www.ingekviesgaard.dk 1 Det gode tværfaglige samarbejde for at sikre kvalitet i indsatsen

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress?

Indledning: Hvad er arbejdsbetinget stress? Indledning: Ubalance mellem krav og ressourcer i arbejdet kan føre til arbejdsbetinget stress. Arbejdsbetinget stress kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte medarbejder. Derfor er det vigtigt,

Læs mere

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD

HVAD SIGER LOVEN? SUNDHEDSLOVEN LOVGIVNING OM BØRN I DAGTILBUD HVAD SIGER LOVEN? HVAD SIGER LOVEN? Som fagperson i Børne- Familieforvaltningen er der forskellige lovgivninger og bekendtgørelser, som danner rammen for indsatsen og vores samarbejde omkring børn og unge.

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern

Sorg- og kriseplan. Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern Sorg- og kriseplan Vejledende retningslinier ved dødsfald, ulykker og andre traumatiske hændelser på UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern December 2012 1 Indhold Sammensætning og opgaver for ressourcegruppe:...

Læs mere

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER

MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER MELLEMKOMMUNALE UNDERRETNINGER Når familier med udsatte børn og unge flytter mellem kommuner Udgivet af: Socialministeriet Juni 2011 KOLOFON Af Socialministeriet Juni, 2011 Pjecen er alene udgivet elektronisk

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde

Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Du kan være med til at skabe bedre trivsel for børn i dit lokalområde Vejledning og gode råd til Red Barnets lokalforeningers dagarrangementer og kortvarige aktiviteter for børn Som frivillig kan du være

Læs mere

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008

Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Falck Danmark A/S Voldspolitik 2008 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag for politikken side 3 2. Målsætninger side 4 3. Registrering side 4 4. Definitioner side 5 5. Handlingsplan side 6 5.1. Umiddelbart efter

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

Radiografen & Underretningspligten

Radiografen & Underretningspligten Radiografen & Underretningspligten Indsæt forside billede Gorm Hansen Underretningspligt - Hvad er underretningspligt? - Præsentation af resultater fra bacheloropgave - Barrierer - Den gode underretning

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende

Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende Sundhedsstyrelsen 2002 Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt dialog og samarbejde med patienters pårørende 1. Formålet med vejledningen Vejledningen redegør for de muligheder og begrænsninger,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1

Førstehjælps- og Omsorgsplan. Marts 2011 1 Marts 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvem gælder planen for side 3 2. Førstehjælpskurser. side 4 3. Førstehjælpskasser. side 4 4. Handleplan ved ulykker side 4 5. Fysisk eller psykisk belastende hændelser

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole.

Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Sorgpolitik på Østerbro Lilleskole. Østerbro Lilleskoles sorgpolitik og plan er blevet til på baggrund af skolens værdier og holdninger. Vores sorgpolitik tager altid udgangspunkt i en individuel vurdering,

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S

Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Generelt om sikkerhed i Frederikshavn Forsyning A/S Instruktion til medarbejdere samt håndværkere, konsulenter og andre, som arbejder for Frederikshavn Forsyning A/S Sikkerhedsregler i Frederikshavn Forsyning

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere