Krise beredskab på Århus Statsgymnasium. Husk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Krise beredskab på Århus Statsgymnasium. Husk"

Transkript

1 Krise beredskab på Århus Statsgymnasium Husk Ingen plan kan erstatte sund fornuft. Det gælder i enhver krisesituation om at bevare roen og så vidt muligt lade fornuften og ikke følelserne råde - marts 2011 (IJ/ AV)

2 Indledning I henhold til lov nr. 166 af 14. marts 2001 (undervisningsmiljøloven) skal den myndighed, bestyrelse eller person der har ansvaret for uddannelsesstedet, sørge for, at uddannelsesstedet har et godt undervisningsmiljø. Undervisningen skal foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuld forsvarligt. Elever, studerende og andre deltagere i privat og offentlig undervisning, skal aktivt medvirke til og i samarbejde med ledelsen, tilvejebringe et godt undervisningsmiljø. Denne kriseplan udgør en del af undervisningsmiljøplanen specielt omkring: - Den forebyggende indsats over for udviklingen af voldelig og kriminel adfærd. - Aktivering af kriseberedskabet. - Indsatsen efter aktivering af kriseberedskabet. Kriseplanen beskriver nogle af de indikatorer som underviserne kan møde hos elever og studerende. Disse er ikke udtømmende men giver eksempler på f.eks. problematiseret undervisningsmiljø samt elevers sociale problemer. De første minutter i en situation, hvor personer kan blive udsat for fare, er oftest kaotiske. Derfor er det vigtigt at alle, undervisere og studerende, ved hvordan de skal reagere, så ingen bliver udsat for unødig risiko. Instrukser giver nogle henvisninger til, hvordan man skal reagere i den enkelte situation. Når alle ved hvordan man kan reagere, mindskes den kaotiske periode væsentligt. Da ingen hændelser er ens, er instrukserne opbygget som generelle anvisninger. Men ingen instrukser kan erstatte SUND FORNUFT. Har uddannelsesinstitutionen været udsat for en utilsigtet hændelse, er der altid et øget pres bagefter. Studerende og pårørende skal have informationer, pressen vil fokusere på stedet, hændelsen, studerende, underviserne og ledelsen. Tilbud om krisehjælp, bygningers brugbarhed og genoprettelse af et godt og sundt undervisningsmiljø er nogle af uddannelsesinstitutionens opgaver. Denne kriseplan er udarbejdet i samarbejde med sikkerhedsorganisationen og uddannelsesinstitutionens ledelse.

3 Krise beredskab på Århus Statsgymnasium Husk Ingen plan kan erstatte sund fornuft. Det gælder i enhver krisesituation om at bevare roen og så vidt muligt lade fornuften og ikke følelserne råde Aldersgruppen for uddannelsesinstitutionen er mellem år. - Hvis der er elever der endnu ikke er fyldt 18 år på uddannelsesstedet, skal de kommunale myndigheder orienteres/alarmeres hvis der opstår eller er optræk til en krisesituation (underretningspligt). - Ved elever der er fyldt 18 år skal de kommunale myndigheder orienteres/alarmeres. Opmærksomheden henledes på, de almindelige regler i forvaltningsloven, for så vidt angår adgangen til at videregive personfølsomme oplysninger. - Politiet skal altid alarmeres hvis der opstår en krisesituation. Adresser: uddannelsesinstitutionen er beliggende på Fenrisvej 33, 8210 Århus V.

4 Indretning af uddannelsesinstitutionen er afhængig af bygningernes alder, beliggenhed og vedligeholdelse. Disse bygninger er fra 1958 med lukkede omgivelser. Bygningernes standard er ældre men vedligeholdte. Underviserens ansvar for arbejdspladsens sikkerhed sker via orienteringsmøder og instrukser. Ledelsen er forpligtiget til, at samtlige medarbejdere er bekendt med nærværende kriseplan, og bør én gang årligt gennemgås / revideres på personalemøder. Der udarbejdes en folder der beskriver underviserens opgaver. Underviserens forhold til de studerende skal til enhver tid være åben og imødekommende, så optræk til ulykker og kriser straks kan identificeres. Underviseren skal have uddannelse til at opfange signaler samt vejledning i hvordan man reagere på utilsigtede hændelser. Supervision til underviseren sker via teams for hver klasse, pædagogisk råd eller lignende.

5 Forebyggelse Opbygning af infrastruktur Informationer om en elevs problem skal stykkes sammen til en helhed. Infrastrukturen på uddannelsesinstitutionen skal give et helhedsorienteret billede af den pågældende elevs situation samt sikre, at eleven modtager den korrekte og den rettidige hjælp. Infrastrukturen: Undervisere, vejledere mv. skal kunne samle elever med alvorlige problemer op. Undervisere, vejledere og mentorer er opmærksomme på, at enkelte elever udskiller sig fra resten, samt gør sig bemærket ved åbenlys adfærdsændring såsom øget aggressiv aktivitet, ændring af påklædning til ligegyldighed, mangle at aflevere opgaver, stort fravær, indesluttet (indelukket) og mut (ked af det) samt går meget alene. Underviseren skal gennem samtale i klassen tale om adfærdsændringer og orientere eleverne om uddannelsesinstitutionens anonyme rådgivning. Rådgivning kan tillige gives til venner af den ændrede elev. Undervisningsmiljø, faresignaler og anden usædvanlig adfærd kortlægges. Dette kan ske ved registrering af fremmøde og opgaveaflevering, undervisningsmiljøvurderinger (herunder spørgeskemaundersøgelser mv.) samt klassesamtaler. Undervisere skal ved møder og samtaler, orientere hinanden om observationer af adfærdsændringer samt tage denne orientering alvorligt og medvirke til at kortlægge en elevs adfærd. Ved tidlig observering af en elev, kan en guidet rådgivning til eleven opsamle mindre adfærdsændringer. Fortrolighed mellem elever og ansatte på uddannelsesinstitutionen. Ansatte skal have værktøj til at kommunikere oplysninger om problemer, uden at bryde den fortrolighed og nærvær der ses hos eleven og den ansatte. Underviserens fortrolighed med eleverne accepteres, indtil flere undervisere har observeret en adfærdsændring. Når en adfærdsændring er så åbenlys at den kan observeres af flere, skal der aktiv fokus på eleven indtil adfærdsændringen er belyst, og en rådgivning er iværksat. Fortroligheden skal da holdes indenfor uddannelsesinstitutionens egne vægge. Netværk til den ansatte, så de føler sig klædt på til at støtte og vejlede en elev med problemer. Netværket skal både være internt (skolens ledelse) samt eksternt, politi, sociale myndigheder osv. Netværket skal være åbent, således at elever kan henvende sig anonymt og få rådgivning. Et internt netværk bestående af repræsentanter af tillidsfulde kollegaer, studievejledere, uddannelsesinstitutionens elevråd samt uddannelsesinstitutionens ledelse vil i første omgang kunne belyse problemer samt udarbejde og opfølge handlingsplaner til generelle problemer på uddannelsesinstitutionen. Derudover vil uddannelsesinstitutionen kunne udpege/uddanne medarbejdere til at coache elever med problemer. Det eksterne netværk til uddannelsesinstitutionen vil kunne rådgive og evt. behandle direkte til den truede elev. Uddannelsesinstitutionen vil også kunne trække på netværkets viden og ressourcer til at vejlede om elevers problemer.

6 Indikatorer der skærper opmærksomheden: Følgende indikatorer kan med forsigtighed bruges som mulige tegn på at elever kan bryde deres normale adfærd. Nedenstående er kun forslag og der kan yderligere bruges andre indikatorer for at sikre et sundt undervisningsmiljø: Indikatorer på et problematiseret undervisningsmiljø (undervisningsmiljøvurdering): 1. Unødig meget uro 2. Stærke negative relationer 3. Uforløste konflikter 4. Bekymrende fraværsmønstre 5. Manglende respekt 6. Dårlig omgangstone 7. Negativ og grænseoverskridende sprog 8. Manglende lydhørhed 9. Tavshed 10. Forfølgelse 11. Syndebuk 12. Våbenfund Indikatorer på sociale problemer: 1. Oplevelse af manglende anerkendelse fra skolekammerater, undervisere eller familie 2. Ensomhed, indelukket, anderledes, umodenhed, aggressiv, narcissistisk eller psykisk uligevægt. 3. Mobning og / eller andre personlige nederlag på uddannelsesstedet eller privat. 4. Overfladiske bekendtskaber som kaldes venner 5. Venner som mere er at betragte som medsammensvorne 6. Dyrker venner som allerede er kendt indenfor den kriminelle løbebane. Andre indikatorer: 1. Udtryk for had og foragt, f.eks. i chat-rum, breve o. lign. 2. Har forsøgt eller har villet begå selvmord. Er meget bekymrende, hvis den pågældende har en trang til udadvendt destruktion og virker som indestængt aggressiv. 3. Et eller flere afbrudte uddannelsesforløb 4. Direkte trusler mod skolekammerater og / eller undervisere. 5. Diagnosticerede psykisk lidelse, måske med et eller flere afbrudte behandlingsforløb. 6. Overdreven interesse for skydevåben eller vold (computerspil, film mv.) 7. Mulighed for adgang til våben 8. Voldelig adfærd og mangel på empati eller impulskontrol. 9. Ændring af påklædning (eks. til militæruniform) 10. Glorificering af tidligere elever der har vist kritisk opførelse

7 Trivsel og sociale relationer Undervisningsmiljø Trivsel og læring spiller sammen og påvirker hinanden! Der skal være et kontinuerligt og systematisk fokus på det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø. Nedenstående er bemærkninger fra Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) undersøgelser om positive undervisningsmiljøer fra forskellige undervisningsinstitutioner: En tæt og smidig kontakt mellem elever og lærer. Ikke mindst for de elever der har tendens til at blive rastløse og umotiverede. Der skal udfordringer til på mange niveauer. Der er stor forskel på grundforløb og hovedforløb. I hovedforløbet bliver eleverne målrettet og selvstændige i deres faglighed. Der er lange og stolte traditioner for deres håndværk. De forskellige miljøer oser af dynamik, ambitioner, humor og et strejf af ukuelighed. Venskaber og gode relationer er med til at højne indlæringen. Varierede arbejdsformer og passende udfordringer. At blive set af underviseren og at underviseren agerer som rollemodel De sociale rammer er vigtigere end de fysiske rammer Det er vigtigt at uddannelsesinstitutionen ikke bare er en fabrik, hvor man afleverer sin opgaver. Det er vigtig man går i en god klasse, så man ikke bruger tiden på problemer i stedet for på undervisning. Når elever får udfordringer der svarer til deres læringsniveau, vil de opbygge et solidt socialt netværk. Opmærksomheden skal fokuseres på de elever der opholder sig udenfor det sociale netværk. Disse elever har enten for svære eller for lette udfordringer. Hvis en elev mistrives eller som udgøre potentielle sikkerhedstrusler og samtidig har alvorlige problemer, skal uddannelsesinstitutionen have en øget opmærksomhed rettet på eleven.

8 Rummelighed Der skal være plads til forskellige typer af elever. Her er politiske og religiøse relationer ikke relevante. Uanset type, skal andres forskellighed anerkendes. Det vigtige er, at eleverne føler, at de bliver lyttet til og taget alvorligt. Samtidig skal alle elever have mulighed for at ytre sig. Derved får de en positiv oplevelse, at de bliver anerkendt og at de er en del af et større fællesskab. Socialt miljø Gensidig respekt, elev til elev, underviser til underviser og elev til underviser, skaber et socialt godt miljø. ELEV ELEV UNDERVISER UNDERVISER ELEV UNDERVISER Opbygning af relationer, både sociale og kulturelle, f.eks. ved gruppeopgaver og tværgående projektopgaver, giver et socialt godt miljø Opbygning af et socialt godt miljø skabes ved samarbejde og er ikke afhængig af de fysiske rammer. Demokrati En åben dialog motiverer til ansvar. Ansvar og beslutninger inspirerer til rettigheder og pligter i fællesskabet. Ved demokrati på uddannelsesinstitutionen vil underviserne kunne få et hurtigere indblik i, hvis der er optræk til, at en elev mistrives eller har alvorlige sociale problemer. Samarbejde Samarbejde med eksterne myndigheder sker via de eksisterende aftaler, bl.a. PSP - samarbejdet (Politi, sociale myndigheder og social- og behandlingspsykiatri) samt via SSP samarbejdet (skole, socialforvaltning og Politi). Det er den enkelte politikreds ansvar at der starter et PSP samarbejdet. PSP - samarbejdet udarbejder en handlingsplan der belyser ønsker og behov der lokalt måtte være. Handlingsplanen (samarbejdsforummet) skal styrke samarbejdsrelationerne og kendskabet til hinandens sektorområde og udveksle oplysninger omkring hændelser og tiltag på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Der skal kunne trækkes på de enkeltes ekspertiser og fagområder, ved optakten til en overvågning af en elev der mistrives eller har alvorlige sociale problemer.

9 Sikkerhedsarbejdet Sikkerhedsgruppen på uddannelsesinstitutionen involveres i udarbejdelse af planer og tiltag i forbindelse med krisesituationer på uddannelsesinstitutioner. Sikkerhedsarbejdet foregår via det enstrenget SU system. Organisationen på et kriseramt område Politiet vil hurtigt overtage ledelsen af et kriseramt område (indsatsområde). De har den koordinerende ledelse ved enhver indsats af myndigheder. Redningsberedskabet og det præhospitale beredskab er underlagt politiets ledelse. Under og efter en indsats, er området et gerningssted, indtil Politiet har frigivet området. Dvs. at INGEN må komme indenfor den ydre afspærring, uden Politiets tilladelse. Eksempel på et skadested og gerningssted (ved brand) et vist herunder.

10 Aktivering af kriseberedskab Ved aktivering af kriseberedskabet, skal de ansatte have værktøjer som guider dem i de første minutter, hvor alt er kaos. Der er ingen instrukser der kan erstatte sund fornuft. Derfor skal den enkelte ansat til stadighed bevare overblikket og ikke gøre noget overilet. Ved panik gælder det om at bevare roen og vise styrke og lederskab overfor eleverne. I en presset situation er det naturligt at følelserne tager overhånd og bliver styrende. Dette skal så vidt muligt undgås. Derfor kan instrukser ved med til at få overblikket i de første minutter i en krisesituation. Instrukser (Links) Mobning og anden social udelukkelse af en elev Observation af elev der mistrives eller har sociale problemer Samarbejde mellem interne og eksterne parter Evakuering af uddannelsesinstitutionen Oprettelse af kriseberedskab Debriefing Kommunikation (internt eksternt) Kontakt til pressen

11 Instruks om mobning og anden social udelukkelse Identifikation: Oplevelse af manglende anerkendelse fra skolekammerater, undervisere eller familie Ensomhed, indelukket, anderledes, umodenhed, aggressiv, narcissistisk eller psykisk uligevægt. Mobning og / eller andre personlige nederlag på uddannelsesstedet eller privat. Forebyggelse: Venskaber og gode relationer. Varierede arbejdsformer og passende udfordringer. At blive set af underviseren og at underviseren agere som rollemodel Aktivering: Undervisere, lærerteam og studievejleder observerer tegn på mobning og orienterer hinanden. På jævnlige møder med klasseteamet udarbejdes en handlingsplan i samarbejde med studievejlederen. Ved gentagne tilfælde orienteres skolens ledelse Samtale udføres med eleven evt. sammen med forældre, god ven eller lign. Emnet mobning og udelukkelse tages generelt op i klassen. Opfølgning: Hvis eleven efter aktiveringsperioden stadig udviser tegn på mobning eller på anden social udelukkelse, skal underviseren, i samarbejde med skolens ledelse, tage kontakt til eksterne myndigheder (se kontaktlisten). Hvis eleven viser positiv adfærdsændring, skal der, via handlingsplan, laves en samtale månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt.

12 Instruks om observation af elever Identifikation: Unødig meget uro, stærke negative relationer, uforløste konflikter, bekymrende fraværsmønstre, manglende respekt, dårlig omgangstone, negativ og grænseoverskridende sprog, manglende lydhørhed Forebyggelse: At blive set af underviseren og at underviseren agere som rollemodel Underviseren agerer som konfliktløser og formidler Aktivering: Underviseren observerer og orienterer klassens lærerteam og evt. Studievejlederen. Skolens ledelse orienteres Samtale udføres med eleven evt. sammen med forældre. Opfølgning: Hvis eleven efter aktiveringsperioden stadig udviser tegn på at eleven mistrives eller har sociale problemer, skal underviseren, i samarbejde med skolens ledelse, tage kontakt til relevante eksterne myndigheder (se kontaktlisten). Hvis eleven viser positiv adfærdsændring, skal der, via handlingsplan, laves en samtale månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt.

13 Instruks om samarbejde, internt og eksternt Identifikation: Når en elev begynder at udvise ændret adfærd, skal underviseren, som observere den ændrede adfærd, tage kontakt til klassens lærerteam eller studievejlederen. Hvis lærerteamet eller studievejlederen modtager flere henvendelser vedrørende den samme elev, skal denne tage kontakt til skolens ledelse. Forebyggelse: Skolens ledelses vurderer, hvilke personer der har nærhed og mulighed for at vejlede eleven. Personen skal, i samarbejde med eleven og det netværk (forældre, venner og lign.) som omgiudarbejde en handlingsplan for det videre ver eleven, forløb. Aktivering: Den udpegede ressourceperson eller mentor gennemgår i samarbejde med studievejlederen Handlingsplanen og målepunkter indsættes. Opfølgning: Hvis eleven efter aktiveringsperioden stadig udviser tegn på at eleven mistrives eller har sociale problemer, skal ledelsen i samarbejde med studievejlederen og underviserne, vurdere om eleven skal bortvises eller have yderligere psykologisk hjælp. Hvis eleven viser positiv adfærdsændring, skal der, via handlingsplan, laves en samtale månedsvis, kvartalsvis eller halvårligt.

14 Instruks om evakuering Identifikation: Når en person begynder at udvise truende adfærd, skal underviseren,eller den som observerer den truende adfærd, straks tage kontakt til skolens ledelse. Forebyggelse: Det er vigtigt at INGEN tager nogen chancer og at man sikrer sig i undervisningslokalerne. Evt. låse dørene, f.eks. med stole, borde eller lign. Er det muligt skal man evakueres ud af bygningerne men kun hvis det kan ske uden risiko. Aktivering: Underviserne sikrer klasserne enkeltvis og bringer eleverne til en sikret lokalitet hvis det er muligt Politiet skal straks alarmeres. Brug ikke alarmen til denne evakuering. (alle vil løbe ud på gangene og derved udsætte sig for risiko). Opfølgning: Når politiet er ankommet overtager de ledelsen på stedet og skolens ledelse bistår politiet med oplysninger om elev, skolen og situationen.

15 Instruks om aktivering af kriseberedskab Identifikation: Skolens ledelse starter kriseberedskabet når der er ved at opstå en situation, hvor andre myndigheder skal involveres. Forebyggelse: Der er vigtigt at Lederen giver sig til kende overfor eksterne samarbejdspartner. For at starte en god dialog, bør kommandostade etableres i et af Politiets køretøjer og under ledelse af Politiets Indsatsleder. Skolens leder tilgår kommandostadet som konsulent for de eksterne parter. Aktivering: Ved alarmering, via vil Politiet, Redningsberedskabet og det Præhospitale Beredskab ankomme til uddannelsesinstitutionen. Hvis det er muligt, skal mødested angives i alarmen. Mødestedet skal være i sikker afstand fra det kriseramte område kan bruges som alarmeringsnummer men er normalt et kontaktnummer til politiet. Opfølgning: Skolens ledelse uddelegerer opgaver til andre ansatte. Opgaver der skal effektiveres: - samlingspladsansvarlig - vejvisere - førstehjælpere - presseansvarlige - kommunikationsansvarlig (elever og pårørende)

16 Instruks om debriefing Identifikation: Ved enhver hændelse med utilsigtede resultater, vil der efterfølgende være behov for debriefing (samtaler der kan udmønte i egentlig behandling). Forebyggelse: Begivenheder, følelser, empati, og forklaringer er nøgleordene når skal afholdes debriefing. Debriefing skal afholdes i samarbejde med personer der har gennemgribende kendskab til afholdelse af debriefing. Aktivering: Skolens ledelse aktiverer evt i samarbejde med politi eller andre eksterne myndigheder debrifing. Debriefing skal afholdes i lokaler der ikke er umiddelbar i nærheden af det kriseramte område. Basale tiltag, såsom mad, drikke og lignende skal stilles til rådighed for deltagerne. Opfølgning: - Det er normalt at reagere på noget unormalt. Metoder der bruges til debriefing er: a. CISM (Critical Incident Stress Management) b. RITS (Rekonstruktion og Integration af Traumatisk Stress). Lederen af debriefingen aftaler med skolens ledelse om videre opfølgning.

17 Instruks vedrørende kommunikation Identifikation: Der vil ved enhver krise være behov for at kommunikere med ansatte og elever. Yderligere er der et behov for at kommunikere med pårørende til ansatte og elever. Tidligere hændelser viser, at der vil komme et stort pres på det daglige faste telefonanlæg. En automatisk viderestilling til et Call-center, som er instrueret i at modtage besked (kan i visse tilfælde opbygges hos Politiet) bør planlægges. Forebyggelse: Mundtlig kommunikation, til ansatte og elever, er altid at foretrække. Det er vigtigt at det kun er faktuelle oplysninger der gives. Aktivering: Når ansatte og elever er samlet er det vigtigt at der jævnligt kommer en leder der kan oplyse om de aktiviteter der sker. Samtidig kan en uniformeret leder, f.eks. fra Redningsberedskabet eller fra det præhospitale beredskab, deltage i disse orienteringsmøder. Et call-center vil kunne modtage forespørgelser fra pårørende til ansatte og elever. Derfor er det meget vigtigt at der jævnligt, fra ledelsens side, udsendes kommuniké omkring situationen Opfølgning: Det er ingen skam at meddele det ved man ikke noget om. Sandheden er vigtigere end urigtige eller opdigtede meddelelser. Intet nyt er også godt nyt.

18 Instruks om pressehåndtering Identifikation: Pressen vil meget hurtig møde talstærkt op. Pressen vil opsøge oplysninger fra alle der opholder sig i nærheden af det kriseramte område. Derfor er det vigtigt, at der i opstartsfasen udpeges et presserum, hvor de faktuelle oplysninger gives. Jo oftere der, fra ledelsen side, er kontakt til pressen, jo mindre vil de søge oplysninger fra andre aktører. Forebyggelse: Normalt er det Politiet der udtalelser sig til pressen, men det er en fordel at have en person fra skolens ledelse der kan fortælle om skolen topografi. Lav aftaler med pressen om de spilleregler som man, fra ledelsens side, er blevet enig om. Aktivering: Der skal jævnligt afholdes pressemøder med pressen, bestående af et panel omfattende ovenstående. Pressemødet skal afholdes umiddelbart i nærheden af Politiets kommandostade. Opfølgning: Husk at pressen har et arbejde de skal passe og har deadlines som skal overholdes.

19 Indsatsen efter kriseberedskab Efter en krisesituation skal uddannelsesinstitutionen hurtigst mulig vende tilbage til normale forhold. Samtidig er det vigtigt, at institutionen og samarbejdspartnere lærer af de udfordringer man har været stillet overfor. Overblik Institutionens ledelse skal have et overblik over hændelser, personrelaterede aktiviteter (psykologhjælp osv.) samt bygningsmæssige forhold. Oplysninger om hændelser i kriseområdet, kan fås ved henvendelse til de eksterne samarbejdspartnere, som normalt udfærdiger en minutrapport. Ved at få overblik over hændelser der er sket, kan aktivitetsplan for den forestående periode udarbejdes. SSP samt PSP bør deltage i ledelsens overvejelser vedrørende den yderligere hjælp som elever og ansatte har behov for. Det præhospitale beredskab kan stille kriseterapeuter til rådighed for skolen. Kommunens Tekniske Forvaltning og Redningsberedskabet kan vejlede institutionen om bygningernes beskaffenhed. En evt. midlertidig aflukning af en del af skolen kan være nødvendig, hvis ødelæggelserne hindrer et godt undervisningsmiljø. Uddelegering af opgaver Det er vigtigt at institutionens ledelse uddelegere de opgaver der fremstår efter en krisesituation. Opgaver som der skal tages vare på, kan være: kontakt til elever, kontakt til kollegaer, kontakt til pårørende, kontakt til myndigheder, kontakt til presse, bygnings- og område reetablering mv. Den enkelte situation vil kunne frembringe yderligere opgaver, der skal uddelegeres. Institutionens ledelses opgave er primært at koordinere opgaverne. Presse Udtalelser til pressen bør kun foretages af én talsmand/-kvinde. Det er vigtigt, at alle forstår, at misfortolkninger i nyhedspressen kun vil føre til et dårligt arbejds- og undervisningsmiljø. Eventuelle fælles pressemøder mellem ledelse, ansatte (tillidsrepræsentanter) og elever (elevråd) kan arrangeres. Lav f.eks. aftaler med journalisterne om, hvad der skal orienteres om. Udtal aldrig om personer og personfølsomme oplysninger. (Tavshedspligten). Henvis evt. til politiet.

20 Orientering Faktuelle oplysninger til aktører, elever og ansatte er vigtigt fra starten til slut. Aftal med alle, om hvor tit orientering til komme. Lav evt. opslag om, hvor og hvornår orienteringsmøder bliver afholdt. Overhold aftaler vedrørende orienteringsmøder, selvom der ikke er nyt at fortælle. Andre mødedeltagere kan evt. fremkomme med ønsker og frustrationer, som skal tages alvorlige. Evaluering Efter enhver hændelse, skal der foretages en evaluering af hændelsens forløb. Evalueringen skal bruges til, at udvikle kriseberedskabet på uddannelsesinstitutionen, inklusiv denne plan. En evaluering skal gå ud på at undersøge, hvordan og hvorfor en indsats virker eller ikke virker. Man undersøger, om de antagelser, forestillinger eller ideer man har om, hvorvidt en indsats har en given effekt, også forholder sig sådan i virkeligheden. Køreplanen i en evaluering omfatter følgende: Belyse krisen, ved minutrapport og fortællinger fra deltagere Belyse gode aktiviteter fra kriseplanen, der fungerede. Belyse negative aktiviteter fra kriseplanen, der ikke fungerede. Sammenfælde gode og negative aktiviteter der kan udvikles til en bedre plan samt et bedre undervisningsmiljø. Orientere samarbejdspartnere, elever, ansatte og pårørende, om ændringerne af kriseplanen. Brug den tilrettede kriseplan ved andre hændelser.

21 Kontaktliste Myndighed Navn Telefon Mail SSP / Socialforvaltningen SSP Århus Værkmestergade 15, vær Århus C. Tlf SSP / Politi PSP / Politi PSP / Social- og behandlingspsykiatri Lokalpolitiet i Århus, Forebyggelsessektionen Ridderstræde 1, 8000 Århus C Lokalpolitiet i Århus, Forebyggelsessektionen Ridderstræde 1, 8000 Århus C Psykiatrisk Skadestue Skovagervej Risskov lokal lokal Teknisk forvaltning / Byggeteknisk afdeling Bygningsinspektoratet Kalkværksvej Århus C Redningsberedskabet Præhospitale Center Børne- og unge Psykiatri Århus Brandvæsen Ny Munkegade Århus C Århus Sygehus Nørrebrogade 44, 8000 Århus C BUC Risskov Harald Selmers Vej Risskov Voksen Psykiatri Psykiatrisk Skadestue Skovagervej Risskov

22 Love og bekendtgørelser Uddrag af Forvaltningsloven Tavshedspligten Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, lov nr. 571 af 19. december 1985, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 347 af 6. juni 1991, lov nr. 215 af 22. april 2002, 3 i lov nr. 382 af 6. juni 2002, 2 i lov nr. 215 af 31. marts 2004 og 4 i lov nr. 552 af 24. juni Kapitel 8 Tavshedspligt m.v. Tavshedspligt 27. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jfr. borgerlig straffelov 152 og 152 c-152 f, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser, herunder navnlig til: 1) statens sikkerhed eller rigets forsvar, 2) rigets udenrigspolitiske eller udenrigsøkonomiske interesser, herunder forholdet til fremmede magter eller mellemfolkelige institutioner, 3) forebyggelse, efterforskning og forfølgning af lovovertrædelser samt straffuldbyrdelse og beskyttelse af sigtede, vidner eller andre i sager om strafferetlig eller disciplinær forfølgning, 4) gennemførelse af offentlig kontrol-, regulerings- eller planlægningsvirksomhed eller af påtænkte foranstaltninger i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen, 5) det offentliges økonomiske interesser, herunder udførelsen af det offentliges forretningsvirksomhed, 6) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers interesse i at beskytte oplysninger om deres personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold, eller 7) enkeltpersoners eller private selskabers eller foreningers økonomiske interesse i at beskytte oplysninger om tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller om drifts- eller forretningsforhold. Stk. 2. Inden for den offentlige forvaltning kan der kun pålægges tavshedspligt med hensyn til en oplysning, når det er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til bestemte offentlige eller private interesser som nævnt i stk. 1. Stk. 3. En forvaltningsmyndighed kan bestemme, at en person uden for den offentlige forvaltning har tavshedspligt med hensyn til fortrolige oplysninger, som myndigheden videregiver til den pågældende uden at være forpligtet hertil. Stk. 4. Fastsættes der i henhold til 1, stk. 2, regler om tavshedspligt, eller pålægges der tavshedspligt efter stk. 3, finder straffelovens 152 og 152 c-152 f tilsvarende anvendelse på overtrædelse af sådanne regler eller pålæg. Videregivelse af oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed 28. Oplysninger om enkeltpersoners rent private forhold, herunder oplysninger om race, religion og hudfarve, om politiske, foreningsmæssige, seksuelle og strafbare forhold samt oplysninger om helbredsforhold, væsentlige sociale problemer og misbrug af nydelsesmidler og lignende, må ikke videregives til en anden forvaltningsmyndighed. Stk. 2. Videregivelse af de i stk. 1 nævnte oplysninger kan dog ske, når 1) den, oplysningen angår, har givet samtykke, 2) det følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives,

23 3) videregivelsen sker til varetagelse af private eller offentlige interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den, oplysningen angår, eller 4) videregivelsen er et nødvendigt led i sagens behandling eller er nødvendig for, at en myndighed kan gennemføre tilsyns- eller kontrolopgaver. Stk. 3. Andre fortrolige oplysninger må ud over de i stk. 2 nævnte tilfælde kun videregives til en anden forvaltningsmyndighed, når det må antages, at oplysningen vil være af væsentlig betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, myndigheden skal træffe. Stk. 4. Samtykke efter stk. 2, nr. 1, skal meddeles skriftligt og indeholde oplysning om, hvilken type oplysninger der må videregives, til hvem oplysninger må videregives og til hvilket formål. Kravet om skriftlighed kan dog fraviges, når sagens karakter eller omstændighederne i øvrigt taler derfor. Stk. 5. Samtykke efter stk. 2, nr. 1, bortfalder senest et år efter det er givet. Stk. 6. Lokale administrative organer, som ved lov er tillagt en selvstændig kompetence, anses som en selvstændig myndighed efter stk. 1 og I sager, der rejses ved ansøgning, må oplysninger om ansøgerens rent private forhold ikke indhentes fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis 1) ansøgeren har givet samtykke hertil, 2) andet følger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller 3) særlige hensyn til ansøgeren eller tredjemand klart overstiger ansøgerens interesse i, at oplysningen ikke indhentes. 30. Fortrolige oplysninger, der udelukkende er indhentet med henblik på statistiske uddrag eller som led i en videnskabelig undersøgelse, må ikke videregives til en forvaltningsmyndighed til anden anvendelse. 31. I det omfang en forvaltningsmyndighed er berettiget til at videregive en oplysning, skal myndigheden på begæring af en anden forvaltningsmyndighed videregive oplysningen, hvis den er af betydning for myndighedens virksomhed eller for en afgørelse, som myndigheden skal træffe. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder dog ikke anvendelse, hvis videregivelsen påfører myndigheden et merarbejde, der væsentligt overstiger den interesse, den anden myndighed har i at få oplysningerne. 32. Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, må ikke i den forbindelse skaffe sig fortrolige oplysninger, som ikke er af betydning for udførelsen af den pågældendes opgaver.

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen November 2013 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. marts 2014 Acadre 13/7590 Indledning Denne kvalitetsstandard

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven

Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven Myndighed: Justitsministeriet Udskriftsdato: 19. september 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af forvaltningsloven 1-8. (Udelades) Kapitel 4 Partens aktindsigt Retten til aktindsigt 9. Den, der er

Læs mere

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune

Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Aftale om Åben skole-samarbejde i Lyngby-Taarbæk kommune Samarbejde indgås imellem: Skole: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Kontaktperson: Telefon: Mail: Tidspunkt og omfang for samarbejdet:

Læs mere

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang

AFTALE OM SAMARBEJDE. Den åbne skole/det åbne dagtilbud. Samarbejdet indgås mellem følgende parter. Dato: Samarbejdets indhold. Samarbejdets omfang AFTALE OM SAMARBEJDE Den åbne skole/det åbne dagtilbud Samarbejdet indgås mellem følgende parter Dato: Skole/dagtilbud: Adresse: Kontaktperson: Telefon: Mail: Samarbejdsaktør: Adresse: Kontaktperson: Telefon:

Læs mere

SOCIALUDVALGET. 14. Proces i forbindelse med udsendelse af materiale med personfølsomme oplysninger ( )

SOCIALUDVALGET. 14. Proces i forbindelse med udsendelse af materiale med personfølsomme oplysninger ( ) SOCIALUDVALGET REFERAT for mødet den 21.03.2012, kl. 16:00 i Rådhuset, stuen, værelse 8 14. Proces i forbindelse med udsendelse af materiale med personfølsomme oplysninger (2012-36209) 1 SOCIALUDVALGET

Læs mere

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven:

Notat. Uddrag af serviceloven: Uddrag af vejledning nr. 2 til serviceloven: Notat Til: Repræsentanter for klagerådet Cc: [Klik her, og skriv navnet] Fra: Myndighedschef Bjarne H Rasmussen Dato: 21-02-2007 Vedr.: De lovmæssige rammer for klagerådets virke. Uddrag af serviceloven:

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

Krise- og sikkerhedsberedskab på Christianshavns Gymnasium 2010

Krise- og sikkerhedsberedskab på Christianshavns Gymnasium 2010 Krise- og sikkerhedsberedskab på Christianshavns Gymnasium 2010 Heldigvis er livet på Christianshavns Gymnasium og i øvrigt også andre danske gymnasier roligt, hvad angår voldelige handlinger. Der har

Læs mere

Sikkerheds- og kriseberedskabsplan

Sikkerheds- og kriseberedskabsplan Sikkerheds- og kriseberedskabsplan Skolen er forpligtet på at sikre elevers ret til et sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt miljø beskrevet i Undervisningsmiljøloven 1 stk 1. Det er ledelsen, der

Læs mere

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER

Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Norddjurs Kommune Myndighedsafdelingen juni 2012 Kvalitetsstandard BEHANDLING AF UNDERRETNINGER Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 11. oktober 2012 Acadre dok.: 141148-12 INDHOLD INDLEDNING 3 SERVICELOVENS

Læs mere

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov

DepWeb.DK. Supplement til bisidder siden vedr. regler/love. Supplement til Bisiddere. Datasammenskrivning af forvaltningslov Informationer om depression og angst. Brugerhistorier - Debat og chat link DepWeb.DK Socialpolitik - Nyheder - Temasider Kontanthjælps info - Bisidder info Supplement til bisidder siden vedr. regler/love.

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009.

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikkerhedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner udsendt juni 2009. Indledning Denne beredskabsplan for Randers Social- og Sundhedsskole er udarbejdet med udgangspunkt i gældende lovgivning, herunder Undervisningsministeriets vejledning Forebyggelse og håndtering af ulykkes-

Læs mere

Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen

Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen Aarhus School of Business, Aarhus University Forvaltningsret for studievejledere Lone Wraa, Studievejledningen, Handelshøjskolen Dias 2 Hvad går det så ud på? Den offentlige forvaltning = Universitetets

Læs mere

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø Oversigt (indholdsfortegnelse) LOV nr 166 af 14/03/2001 Gældende (Undervisningsmiljøloven) Offentliggørelsesdato: 15-03-2001 Undervisningsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø LBK nr 316 af 05/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/04685 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund

N O TAT. Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook. 1. Sagens baggrund N O TAT Et kommunalbestyrelsesmedlems offentliggørelse af oplysninger fra en personalesag på Facebook 1. Sagens baggrund Ved e-mails af 5. juli 2010 og 3. august 2010 har Frederiksberg Kommune rettet henvendelse

Læs mere

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung.

Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. LOVREGLER MED MENING Nedenfor kan du se de lovbestemmelser, der er relevante i forbindelse med din underretning om bekymring for et barn eller en ung. Bekendtgørelse om underretningspligt over for kommunen

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1)

Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) 23. juli 2004Nr. 837 Bekendtgørelse for Færøerne af lov om offentlighed i forvaltningen 1) Offentlighedsloven Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde Kapitel 2 Retten til aktindsigt Kapitel 3 Undtagelser

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1)

Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) Lov om offentlighed i forvaltningen (Offentlighedsloven) (* 1) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende

Læs mere

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder

Afgørelse af om henvendelse fra Radio24Syv om indsigt i redegørelse, indberetning mv. vedr. varetægtsfængslet medarbejder KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Radio24Syv Att. Sofie Rye 12-02-2016 Sagsnr. 2016-0028243 Dokumentnr. 2016-0028243-11 Afgørelse af 12-02-2016 om henvendelse fra Radio24Syv om

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER DET TALTE ORD GÆLDER 1. Indledning Kristeligt Dagblad bragte d. 26. januar 2009 en artikel, hvor i der blev efterspurgt en national indsats mod skoleskyderier. Uddannelsesudvalget har i den forbindelse

Læs mere

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre.

Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede døre. Titel: Guldborgsund Kommunes behandling af sag for lukkede Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at spørgsmålet om markedsføring af kommunen ikke kunne behandles for lukkede 14-05- 2008 TILSYNET

Læs mere

Tavshedspligten på friskoler

Tavshedspligten på friskoler Friskolernes Kontor Prices Havevej 11 5600 Faaborg Telefon 62 61 30 13 Telefax 62 61 39 11 df@friskoler.dk www.friskoler.dk Dato: 04.08.09 Giro 828-2218 Tavshedspligten på friskoler I henhold til friskolelovens

Læs mere

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden

Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge bekymring mistanke - viden Beredskab og retningslinjer Kultur og Familieforvaltningen www.skive.dk Indholdsfortegnelse: Indledning... s. 2 Bekymring, mistanke

Læs mere

Radikalisering og psykisk sygdom

Radikalisering og psykisk sygdom Radikalisering og psykisk sygdom 20.09.2017 Disposition Hvorfor mig? Hvorfor psykiatrien? Tavshedspligt Sygehistorier Hvorfor mig? Blekingegade, RAF, B-M, FARC, Den lysende Sti, etc. PSP Odense første

Læs mere

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer.

Stk. 4. Formanden, medlemmerne og suppleanterne udpeges for op til 4 år ad gangen. 2. Danmarks Vækstråd udpeger en næstformand blandt sine medlemmer. Maj 2014 Forretningsorden for Danmarks Vækstråd I medfør af 7, stk. 6 i lov om erhvervsfremme og regional udvikling, jf. lovbekendtgørelse nr. 1715 af 16. december 2010, som ændret senest ved lov nr. 313

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser. kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Revideret af Børn & Familieudvalget 21. marts 2013 1 Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Til lovforslag nr. L 145 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik.

Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Denne seksualpolitik er udarbejdet af Levuks personale, og bygger på Levuks værdier og pædagogik. Baggrund: Alle mennesker har en seksualitet uanset handicap. På Levuk lægger vi derfor vægt på at have

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse af forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven Bekendtgørelse af forvaltningsloven Herved bekendtgøres forvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1365 af 7. december 2007, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 501 af 12. juni 2009 og 1 i lov

Læs mere

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende:

Den fulde lovtekst kan findes på https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= I forhold til antimobbestrategien står der følgende: Antimobbestrategi Pr. 4. april 2017 er Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø blevet ændret. Ændringerne træder i kraft pr. 1. august 2017. Ændringerne vedrører et nyt krav

Læs mere

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud

6. Forbliv i lokalet indtil politiet eller en fra skolen kalder jer ud Instruks ved indtrængen af person med våben 1. Underret alle omkring dig om truslen 2. Alarmér politiet på 112 3. Alarmér skolens administration på 49 28 10 20 4. Gå ind i nærmeste lokale, lås døren og

Læs mere

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung

Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Underretningsguide Hvis du bliver bekymret for et barn eller en ung Indholdsfortegnelse 1. OM UNDERRETNINGSGUIDEN Indholdsfortegnelse... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.2 Indledning... 3 Underretningsguidens

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2

Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Enhed CPR Sagsbehandler GK Sagsnr. 2014-9799 Doknr. 227177 Dato 30. april 2015 Orientering vedrørende særlig adressebeskyttelse - 2015/2 Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler

Læs mere

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn

Handleplan Seksuelle overgreb mod børn Handleplan Seksuelle overgreb mod børn 2 Indhold 1. Indholdet af Vejle Kommunes handleplan... 5 2. Forebyggelse... 6 3. Er der mistanke om seksuelt overgreb?. 7 4. Hvis mistanken retter sig mod barnets

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven

Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven Myndighed: Justitsministeriet Underskriftsdato: 12. juni 2013 Udskriftsdato: 15. februar 2017 (Historisk) Lov om ændring af forvaltningsloven og retsplejeloven (Ændringer i lyset af lov om offentlighed

Læs mere

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7

131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 131021-Case IB_2-Løsning.docx - 21.10.2013 side: 1 af 7 Case - Ib 10 år Problematik omkring mulig skilsmisse - Drengen er utryg og uvidende omkring forældrenes situation. - Det fylder meget i hans liv

Læs mere

Tavshedspligt og samarbejde

Tavshedspligt og samarbejde 10-09-2013 side 1 Tavshedspligt og samarbejde Anders Larsen Socialrådgiveruddannelsen University College Lillebælt 10-09-2013 side 2 Organisatorisk og juridisk ramme for arbejdet viden om hvilke juridiske

Læs mere

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år

Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]!"#!"$! % &&&$!"$! Du har fra Rigspolitiet modtaget en positiv børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV

Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Langeskov SKOLE 5550 LANGESKOV Principper/retningslinier vedrørende skolens forholdsregler i forbindelse med fysiske/psykiske overgreb/trusler om overgreb mod elever og medarbejdere på Langeskov Skole

Læs mere

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen

Oplæg 7. april 2011. Lars Traugott-Olsen. 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Oplæg 7. april 2011 Lars Traugott-Olsen Hvad gennemgår vi? Den skærpede underretningspligt i SEL 153 SSD-samarbejdet i SEL 49a Hvis vi når det et par udvalgte ændringer fra Barnets Reform Hovedtræk af

Læs mere

PLOV BEREDSKABSPLAN -

PLOV BEREDSKABSPLAN - PLOV BEREDSKABSPLAN - for Påbegyndte Livsfarlige Og Voldelige handlinger (den lange version) I henhold til Lov om elevers og studerendes Undervisningsmiljø er danske institutioner i dag bl.a. med baggrund

Læs mere

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen

Voldspolitik. Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolen Telefon 5588 8200 kobberbakkeskolen@naestved.dk www.kobberbakkeskolen.dk Voldspolitik Kobberbakkeskolen Kobberbakkeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme

Læs mere

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven

Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven Myndighed: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Udskriftsdato: 21. august 2016 (Gældende) Uddrag af bekendtgørelse af sundhedsloven 1-35. (Udelades) Kapitel 8 Aktindsigt 36. Reglerne i dette kapitel

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: Østkraft Net A/S Energitilsynet (j.nr. 14/10249) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

undervisningsmiljø i folkeskolen

undervisningsmiljø i folkeskolen dcum.dk undervisningsmiljø i folkeskolen opgaver for ledelse og bestyrelse 3 Undervisningsmiljø i folkeskolen Dansk Center for Undervisningsmiljø, DCUM, udgiver dette materiale for at give en nem og hurtig

Læs mere

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie

Velkommen til 1. kursusdag. At være plejefamilie Velkommen til 1. kursusdag At være plejefamilie 08.30 09.15 Velkomst, præsentation af kurset, etik og spilleregler, præsentationsrunde 09.15 10.15 Forventningsafstemning 10.15 10.30 Pause 10.30 10.45 Logbog

Læs mere

Korskildeskolens voldspolitik

Korskildeskolens voldspolitik Korskildeskolens voldspolitik 1 Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi ikke under nogen omstændigheder accepterer vold, trusler om vold, chikane eller krænkelser overfor

Læs mere

Dialog og konflikt i borgerkontakten

Dialog og konflikt i borgerkontakten Personalepolitisk retningslinje Dialog og konflikt i borgerkontakten Vold, trusler og chikane Vedtaget af Hoved MED udvalget 4. marts 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Definition... 3 Mål... 3 Forebyggelse

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Voldspolitik Korskildeskolen

Voldspolitik Korskildeskolen Voldspolitik Korskildeskolen 1 Korskildeskolens voldspolitik Sådan håndterer vi vold, trusler om vold og voldsomme hændelser Indledning Korskildeskolen ønsker med denne politik at gøre det klart, at vi

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikker- hedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner

Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikker- hedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner Forebyggelse og håndtering af ulykkes- og sikker- hedsrisici på danske uddannelsesinstitutioner En vejledning om sikkerhed og kriseberedskaber Undervisningsministeriet juni 2009 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi

Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Ringkøbing-Skjern Kommunes antimobbestrategi Antimobbestrategien gælder for alle folkeskoler i kommunen, som ikke inden skoleårets begyndelse august 2017 har fastsat en antimobbestrategi og gælder, indtil

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service Der er situationer, hvor oplysninger om rent private forhold gerne må gives videre til en anden myndighed. Det gælder, når: forældrene (den eller dem der har forældremyndigheden) har givet skriftligt samtykke

Læs mere

Løsning Skoles antimobbestrategi

Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles antimobbestrategi Løsning Skoles vision er, at vi i samarbejde med forældrene vil udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, som de kan. Løsning skoles profil er INNOVATION og ENTREPRENØRSKAB,

Læs mere

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse:

Z Kommune. Kortfattet gengivelse af statsforvaltningens vejledende udtalelse: Z Kommune 9. maj 2008 Z Kommune har forespurgt Statsforvaltningen Nordjylland om, hvorvidt videregivelse af information om en foretagen underretning efter bekendtgørelse nr. 1336 af 30. november 2007,

Læs mere

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an.

UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. UNDERRETNING. En vejledning i, Hvordan man i praksis griber det an. Allerød kommune Familieafdelingen 2011 1 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for Familieafdelingens vejledning om underretningspligt S..3.

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar.

Voldspolitik. Vi anser vold og trusler for at være et fælles problem og fælles ansvar. Voldspolitik Indledning En voldspolitik på arbejdspladsen kan være med til at skabe synlighed, ensartethed og kontinuitet i arbejdet med at forebygge vold og trusler om vold. Voldspolitikken, og den tilhørende

Læs mere

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S.

INDHOLD. Hvorfor have en samværspolitik? S.03. Grænser skal respekteres S.05. Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt S. SAMVÆRSPOLITIK- INDHOLD INDHOLD S.03 S.05 S.07 S.08 S.09 S.10 Hvorfor have en samværspolitik? Grænser skal respekteres Om børneattester, forældresamtykke og tavshedspligt Underretningspligt Hvad skal du

Læs mere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere

X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere X. REGLERNE OM VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TIL EN ANDEN FORVALTNINGSMYNDIGHED M.V. 174. Bestemmelserne i forvaltningslovens 28-32 indeholder nærmere regler om, i hvilke tilfælde en forvaltningsmyndighed

Læs mere

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp

Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Underretninger - når børn, unge og deres forældre har brug for hjælp Århus Kommune For yderligere information: Socialforvaltningen Sekretariatet Jægergården Værkmestergade 00 Århus C E-post: socialforvaltningen@aarhus.dk

Læs mere

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år.

Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Retningslinjer ved mistanke eller viden om seksuelle overgreb eller vold begået mod børn og unge under 18 år. Indledning: Kerteminde kommune har udviklet et beredskab, som dels består af et specialistteam

Læs mere

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81

Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Skema til brug ved godkendelse af vikar hos privat børnepasser, jævnfør lovbekendtgørelse nr. 668, 81 Ansøgning modtaget dato: Tilsynsførende: Ansøger: Navn: Adresse: Cpr.nr.: Tlf.nr.: E-mail: Tidligere

Læs mere

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson.

Kompetenceprofil. Forord Skrives af relevant ledelsesperson. 1 Kompetenceprofiler Sundhed og omsorg og Socialområdet handicap og psykiatri Kompetenceprofil Forord Skrives af relevant ledelsesperson. - Den færdige introducerede medarbejder - Opdelt i generel profil

Læs mere

Trivselspolitik på NIF

Trivselspolitik på NIF Trivselspolitik på NIF Everybody matters Hvad forstår vi ved god trivsel: God trivsel er, når barnet er trygt og derfor åbent og tillidsfuldt kan deltage i skolens sociale og faglige liv. Hvad forstår

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats mod mobning på skolerne

Forslag til folketingsbeslutning om en skærpet indsats mod mobning på skolerne 2007/2 BSF 47 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 30. januar 2008 af Christine Antorini (S), Kirsten Brosbøl (S), Carsten Hansen (S), Leif Lahn Jensen

Læs mere

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn

Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Beredskabsplan ved vold og seksuelle overgreb mod børn Vi Vigtige telefonnummer: Familierådgivningen: 74 34 10 54 - Bed om akutvagten Uden for arbejdstid kontaktes politiet på 114. Politiet vil tilkalde

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 20-07- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget jeres henvendelse af 10. april 2007 vedrørende Varde Kommunes videregivelse af oplysninger om et projekt, som

Læs mere

Antimobbestrategi. Begreber:

Antimobbestrategi. Begreber: Antimobbestrategi Formål Med vores antimobbestrategi ønsker vi at forebygge mobning. Søndre Skole vægter trivsel meget højt og af samme årsag finder vi mobning uacceptabelt på skolen. Det skal være et

Læs mere

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd:

1. Indledning. Retsplejelovens 114 har følgende ordlyd: Civil- og Politiafdelingen Dato: 10. juli 2009 Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2009-945-1384 Dok.: LMD41023 Vejledning om politiets samarbejde med de sociale myndigheder og psykiatrien som led i indsatsen

Læs mere

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning

Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning Dato 21-12-2015 sbro Sagsnr. 4-1415-19/1 Sundhedspersoners videregivelse af oplysninger til brug for efterforskning af straffesager Internt notat om sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af

Læs mere

Vold, mobning og chikane

Vold, mobning og chikane Vold, mobning og chikane Retningslinjer om vold, mobning og chikane Baggrund for retningslinjerne Det er en skal-opgave for Hovedudvalget og de lokale MED-udvalg at udarbejde retningslinjer mod vold, mobning

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær

Fra fravær til fremmøde. Procedure ved bekymrende fravær 2017 Fra fravær til fremmøde Procedure ved bekymrende fravær Indhold 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Lovkrav om skolefravær... 2 4. Hvordan registreres fravær?... 3 5. Hvad er bekymrende fravær?...

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering vurdering Denne DCUM-vejledning beskriver undervisningsmiljøvurderingen, UMV. en beskriver, hvad en undervisningsmiljøvurdering er, og hvorfor arbejdet med undervisningsmiljøet er vigtigt. Den giver indblik

Læs mere

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes.

Dialogmøde. I denne pjece forklares hvad et dialogmøde er, hvem der kan indkaldes, hvornår der kan indkaldes til dialogmøde og hvordan der indkaldes. Dialogmøde. Indledning: Forskning viser, at jo tidligere, der sættes ind, når et barn eller en ung mistrives, jo mere effektfuld bliver indsatsten. Forskning viser også, at inddragelsen af andre faggrupper,

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning.

Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. 1 Januar 2011 Kære samarbejdspartnere og andre relevante personer. Dette dokument er en guide, hvis du skal lave en underretning. Børn og Unge vil gerne præcisere, at hvis du ved forebyggende og tværfagligt

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune

Partnerskabsguide. Favrskov Kommune Partnerskabsguide Favrskov Kommune 2 3 Forord I Favrskov Kommune ønsker vi, at vores elever får motiverende og lærerig undervisning. Ved at etablere partnerskaber mellem folkeskolerne og forenings-, erhvervs-

Læs mere

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE

VOLDSPOLITIK RISSKOV SKOLE VOLDSPOLITIK Formål: - At give redskaber til at håndtere situationer, hvori vold indgår - At give optimal støtte i en akut situation - At bakke op efterfølgende, hvis en medarbejder har været udsat for

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Vold og trusler om vold

Vold og trusler om vold Janesvej 2, 8220 Brabrand, tlf. 87 13 90 50, fax. 87 13 90 48, e-mail tov@aaks.aarhus.dk Vold og trusler om vold Konflikter i hverdagen Instruks for den situation, at en ansat udsættes for en ubehagelig

Læs mere

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer.

1. Loven gælder for offentlige forvaltningsmyndigheder og for private fysiske og juridiske personer. Lovgivning Opdelingen herunder er alfabetisk og opstillet således, at der henvises til Lovbekendtgørelsen med dens populærnavn, fx Serviceloven efterfulgt af bekendtgørelser, cirkulærer og vejledninger.

Læs mere

Notat om brug og afgivelse af reference.

Notat om brug og afgivelse af reference. Notat om brug og afgivelse af reference. Indledning Notatet dækker over to situationer. I den ene situation er det dig som ansættelsesmyndighed, der bruger en reference, i den anden situation er det dig,

Læs mere

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring?

Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Trivselserklæring for Mariager Skole Gældende fra den 1. august 2010 (tilrettet februar 2012) FORMÅL Hvad vil vi med vores trivselserklæring? Med vores trivselserklæring ønsker vi at skabe god trivsel

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER

KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER KRISEVEJLEDNING MED RELEVANTE INSTRUKTIONER Tilværelsen byder på mange forskellige oplevelser både gode og dårlige og alle mennesker oplever tidspunkter i livet, der er forbundet med vanskeligheder og

Læs mere

Journalnummer:

Journalnummer: Blankettype: Offentlig forvaltning Journalnummer: 2001-52-1157 Anmeldelse af behandlinger der foretages for den offentlige forvaltning. Bemærk! Hvor andet ikke udtrykkeligt er angivet, vil de oplysninger,

Læs mere