Program for temadagen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Program for temadagen"

Transkript

1 Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs Tavshedspligten en beskyttelse af borgeren Underretning af de sociale myndigheder et arbejdsredskab Lav en underretning på baggrund af en case

2 Hvad bekymrer og udfordrer jer lige nu?

3 Børneattesten hvorfor og hvordan Børneattest på de ansatte, der har med børn og unge under 15 at gøre i jan gælder dette også frivillige sociale organisationer og foreninger det gælder frivillige, ansatte, trænere, ledere mv., som er i direkte kontakt med børn under 15 år Det gælder også boligforeninger indenfor Socialministeriets resortområde

4 1. Myndigheder, selvejende institutioner, foreninger m.v. inden for Socialministeriets ressortområde skal indhente børneattest, inden de ansætter eller beskæftiger personer, der som led i udførelsen af deres opgaver skal have direkte kontakt til børn under 15 år, jf. 2.

5 Hvad er en børneattest? En børneattest er et udtræk fra Kriminalregistret, der viser om en person er straffet efter de bestemmelser i Straffeloven, der vedrører seksuelle forhold til børn under 15 år. En børneattest indeholder alene oplysninger om en eller flere af følgende typer af straffelovsovertrædelser: Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år De samme oplysninger fremgår af en straffeattest, men her kan oplysninger slettes p.g.a. forældelsesreglerne. Dette gælder IKKE for børneattester.

6 Den udleverede vejledning skal beskytte børn og unge i boligafdelinger mod de skitserede overtrædelser MEN skal også beskytte ansatte og frivillige mod uretmæssige anklager.

7 Vejledningen gælder både ansatte og frivillige, og alle beboerdemokrater Der skal indhentes attest på alle der har fast eller delvis fast tilknytning til helhedsplanen, en aktivitet eller en indsats dvs. direkte kontakt Delvis fast tilknytning: Ansættelse eller beskæftigelse i mindre end tre måneder med kontakt i mindst tre tilfælde, eller i en sammenhængende periode af mere end to ugers varighed Der indhentes ikke ny børneattest på en person, der kommer tilbage og arbejder i et nyt projekt eller et andet slags arbejde med mindre personen har været væk mere end 6 måneder.

8 Hvem kan være relevante at indhente attest på? Frivillige hvem har vi som er omfattet og hvem er ikke omfattet Afdelingsbestyrelsens medlemmer hele bestyrelsen eller kun delvist Organisationsbestyrelsens medlemmer Boligsociale medarbejdere Ejendomsfunktionærer Frivillige i afdelingen/beboere Studenter/praktikanter/udefrakommende organisationer

9 Hvem skal der ikke indhentes børneattest på? Personer som: Skal beskæftige sig med børn og unge én enkelt gang eller i en kort periode (under 2 uger) Skal arbejde med unge mellem 15 og 18 år Som ikke skal være i direkte kontakt med eller arbejde med børn under 15 år Er offentligt ansatte (der hentes allerede på disse personer fra det offentliges side)

10 Hvordan? Der rekvireres 2 blanketter fra Det Centrale Kriminalregister: Børneattest Samtykke til indhentning af særlige oplysninger fra Det Centrale Kriminalregister Begge blanketter hos Rigspolitiet på Forretningsføreren indhenter attesten En negativ børneattest er blank, og oplysningen om dette må videregives, men ikke attesten eller personens cpr.nr. En positiv børneattest er omfattet af tavshedspligt

11 Personen skal give sit samtykke på samtykkeformularen som forudsætning for at indhente attesten Sker dette ikke, må personen ikke ansættes eller beskæftige sig frivilligt i indsatser med direkte kontakt til børn under 15 år Når attesten kommer retur, lægges den i den fortrolige personalemappe på den ansatte dvs. i lønafdelingen Først ved modtaget svar fra Rigspolitiet (sker indenfor en uge) må vedkommende arbejde med børn i boligforeningen

12 Det gode samarbejde på tværs Hvem samarbejder I med i det daglige? Hvilke gode historier har I om samarbejdet? Er der særlige udfordringer?

13 Forvaltningsloven Tavshedsregler & Underretning af de sociale myndigheder

14 Forvaltningsloven 27 & 28 Den, der virker inden for den offentlige forvaltning, har tavshedspligt, jfr. borgerlig straffelov Straffeloven 152 Den, som virker eller har virket i offentlig tjeneste eller hverv, og som uberettiget videregiver eller udnytter fortrolige oplysninger, hvortil den pågældende i den forbindelse har fået kendskab, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder

15 Formålet med reglerne om tavshedspligt er at sikre tilliden mellem borgeren og personer fra det offentlige, som borgeren kommer i kontakt med Formålet er også at beskytte individet mod at fortrolige oplysninger videregives Reglerne om tavshedspligt og udveksling af oplysninger danner rammen om samarbejdet mellem klubben, medlemmerne og deres forældre Reglerne om tavshedspligt skal sikre, at du kun udveksler fortrolige oplysninger om børn og unge og deres familier med andre fagpersoner, når det er nødvendigt for, at I kan udføre jeres arbejde Tavshedspligten gælder kun fortrolige oplysninger

16 Fortrolige oplysninger Personlige oplysninger Familiemæssige forhold (forældremyndighed/adoption) Økonomiske forhold Den unges udannelsesforhold Forældrenes arbejds- og ansættelsesforhold Forældrenes boligforhold Cpr-nummer Mindre sociale problemer Private oplysninger Race, religion og hudfarve Politiske og foreningsmæssige forhold Seksuelle forhold Strafbare forhold Helbredsforhold og misbrugsproblemer Store sociale problemer i familien (vold, seksuelt misbrug)

17 Samtykke til hvad? Til at tale/samarbejde sammen på tværs af fagligheder til barnets bedste Der kan være tale om at indhente samtykke når et tværfagligt samarbejde omkring familien/den unge er påkrævet Der er fastsat en række krav til det samtykke, forældrene og evt. den unge selv skal have mulighed for at give Samtykket skal som hovedregel være skriftligt Samtykket skal indeholde information om, hvilken type oplysninger der må videregives til hvem og til hvilket formål Samtykket gælder et år og skal herefter indhentes igen En ung over 15 år kan selv give samtykke Samtykkeerklæringen er ingen blancocheck

18 Undtagelser fra tavshedspligten og regler om samtykke Værdispringsreglen Hvis hensynet til den unges situation klart overstiger forældrenes eller den unges interesse i, at oplysningerne ikke gives videre Vil oftest anvendes når der er startet en sag efter en underretning, hvor det skønnes nødvendigt at drøfte private oplysninger med sagsbehandleren Kan også anvendes hvis medarbejderen får kendskab til en sag, hvor der skal handles øjeblikkeligt

19 Undtagelser fra tavshedspligten og regler om samtykke Retsplejeloven 115 B Tværfagligt samarbejde med kriminalitetsforebyggende sigte er undtaget fra de almindelige regler om tavshedspligt (SSP) Som fagperson involveret i tværfagligt SSPsamarbejde, kan du uden samtykke udveksle personlige og private oplysninger, men kun hvis det er af betydning for det kriminalitetsforebyggende arbejde med de andre i samarbejdet. Du skal altid forsøge at indhente samtykke fra forældrene

20 Pligten til at underrette de sociale myndigheder

21 Servicelovens 154: Den almindelige oplysningspligt Der eksisterer en ubetinget pligt for alle borgere til at underrette kommunalbestyrelsen i de nævnte situationer Den, der får kendskab til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller andres opdrageres side udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at underrette kommunen

22 Servicelovens 153 Enkeltpersoners (professionelles)underretningspligt (skærpet underretningspligt) Det stiller store krav til medarbejdere inden for det sociale og pædagogiske område om at behandle underretningspligten med dyb respekt Det gælder om at handle selv på formodninger og antagelser her er kendskab ikke nødvendigt før handling Hellere en underretning for meget end en for lidt

23 Tegn på mistrivsel Fejlernæring Mobning Pjækkeri Forsømthed Ensomhed og isolation Udadreagerende adfærd og højt konfliktniveau Seksualiseret adfærd Tegn på selvskade Du er ikke som du plejer at være

24 Handling når et barn eller en ung ikke trives I vurderer, at barnet/den unge ikke trives I taler med den barnet/unge selv om dine iagttagelser og får sparring af leder og kolleger du taler evt. med forældrene I overvejer, om den Barnets/unges situation giver anledning til at underrette de sociale myndigheder i kommunen I overvejer inddragelse af eksterne fagpersoner og/eller brug af tværfagligt samarbejde (husk samtykke) I underretter de sociale myndigheder og sætter tværfagligt samarbejde i værk, hvis I vurderer, at du og dine kolleger ikke selv kan afhjælpe problemerne i tide Under hele forløbet deler I sine overvejelser med den unge selv og forældrene og som udgangspunkt får I deres samtykke før enhver handling i sagen

25 Bekymringshenvendelse Du kan henvende dig til socialforvaltningen i din kommune, hvis du har en bekymring vedrørende en ung eller en gruppe unge. Du skal anonymisere de unge dvs. ingen navne eller personnumre Sagsbehandleren kan reagere på tre måder:» Give dig faglig respons og bede dig fortsætte din indsats» Fortælle dig, at der tages hånd om problemet i forvejen, et andet sted i systemet» Foreslå et netværksmøde» Bede dig lave en underretning

26 Et godt råd: Søg hjælp hos jeres samarbejdspartnere og lad evt. dem skrive underretningen Lav en procedure for hvordan I håndterer forskellige scenarier, så i ikke bliver handlingslammede Tænk over hvordan I støtter hinanden Hav fokus på barnet/den unge også efter der er lavet en underretning

27 Underretningen En underretning skal ikke se ud på en bestemt måde Den skal dog indeholde observationer og punkter, der er nødvendige for den videre sagsbehandling Den skal (helst) skrives på officielt papir Der kan gælde særlige formaliakrav i din kommune spørg din leder Din leder skal ALTID inddrages

28 Punkter der altid skal med i en underretning Formalia (navn, cpr. nr) Forældremyndighedsindehaveren Hvor længe faggruppen har kendt den unge Hvad er det, der bekymrer?» Hvad ved du konkret» Hvad ser du?» Hvori består ændringerne i den unges adfærd» Hvor har du din viden fra Hvad har I gjort indtil nu? Er forældrene orienterede om underretningen, og hvad er deres reaktion på bekymringen?

29 Punkter der altid skal overvejes Den unges fysiske/psykiske og sociale udvikling Den unges foretrukne aktiviteter og hvordan de forløber Den unges ressourcer Den unges sociale adfærd i.f.t. jævnaldrende og voksne Fakta om familiemæssig baggrund Fakta om samarbejdet med forældrene Evt. den unges adfærd sammen med forældrene Fakta om den unges fremmøde

30 God etik Inddrag forældrene så meget og så tidligt som muligt efter aftale med den unge (bevar tillid og respekt) Åben og ærlig kommunikation med alle parter Forhold dig konkret og sagsrettet (fokus) Sæt dig i barnets/den unges sted oplys kun det du ser og ved Informer forældrene om det der skrives efter aftale med den unge

31 Hvad sker der så? Kommunen skal inden 6 dage sende dig en bekræftelse for modtagelsen Forældrene kontaktes Der vurderes om der skal udarbejdes en handlingsplan eller startes en 50 undersøgelse af socialforvaltningen Socialrådgiveren aftaler med den unge og forældrene, hvilke faggrupper der skal deltage i det videre samarbejde Underretteren er ikke part i sagen, og har ikke aktindsigt

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning

NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning NÅR DU ER BEKYMRET FOR ET BARN ELLER EN UNG - en handlevejledning KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Socialforvaltningen www.kk.dk/bekymret 1 Indhold Forord 4 Tegn på at et barn eller en

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Servicestyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Handleguide for SFO, Klub og Skole

Handleguide for SFO, Klub og Skole Handleguide for SFO, Klub og Skole for at styrke den tidlige og målrettede indsats overfor børn og unge Indledning Handleguiden er udarbejdet til Stevns kommunes medarbejdere, der arbejder med børn og

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge

Beredskabsplan. ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Norddjurs Kommune - Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Beredskabsplan ved seksuelle eller voldelige overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Fysisk, psykisk og

Læs mere

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte?

Roskildemodellen. - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte? 1 Indhold Forord side 3 Indledning side 4 Roskildemodellens indhold side 6 DEL 1 BEKYMRING FOR BARNET 1.1

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening

Overgreb mod børn. Danmarks Lærerforening Deltagerstaterne skal træffe alle passende lovgivningsmæssige, administrative, sociale og uddannelsesmæssige forholdsregler til beskyttelse af barnet mod alle former for fysisk eller psykisk vold, skade

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE

Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE Læreruddannelsen den 26. marts 2012 Lektor, cand.jur., Pernille Lykke Dalmar REGLER OM BØRN OG UNGE ER REGLER KEDELIGE? NEJ! men de kan være svære at læse! Hvis du har interesse for samfundet, og indretningen

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder

Bilag Plejefamiliens juridiske pligter og rettigheder Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvorfor kommer børn i familiepleje eller i aflastning 1 Barnets ophold i familiepleje. 2 Samarbejde med biologisk familie 2 Samarbejde med kommunen 2 Hjemgivelse af barnet....

Læs mere

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge

Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Beredskab vedrørende overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Målgruppe... 3 Indholdet... 3 Formål... 3 Hvad er overgreb?... 3 Når børn udviser grænseoverskridende adfærd overfor andre børn... 4 Hvordan

Læs mere

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier

Håndbog for aflastnings- og plejefamilier Håndbog for aflastnings- og plejefamilier 2 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Langeland Kommune eller som ønsker at blive det. Hensigten med håndbogen

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer

Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Mistanke om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge under 18 år - Beredskab og retningslinjer Indholdsfortegnelse: Hvis mistanken retter sig mod en ansat... 5 Hvis mistanken retter sig mod en forælder/anden

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge

Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge Forord Handlingsvejledning for det tværfaglige samarbejde om børn og unge med særlige behov er et arbejdsredskab for medarbejdere, der

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier

Håndbog. til afl astnings- og plejefamilier Håndbog til afl astnings- og plejefamilier Randers Kommune september 2003 Indledning Denne håndbog henvender sig til aflastnings- og plejefamilier som er ansat ved Randers Kommune eller som ønsker at

Læs mere

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler

OPTIK. En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler OPTIK En handleguide til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner og skoler Version af februar 2011 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Projektbeskrivelse (OPTIK). 4 Model

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO

Handleguide. Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Handleguide Til medarbejdere i Vordingborg Kommunes sundhedspleje, dagpleje, daginstitutioner, skoler og SFO Indhold Forord 3 Model Arbejdsgang/opgaveforløb 4 Den forebyggende indsats 5 Trivselsskema og

Læs mere