Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift"

Transkript

1 Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

2 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2

3 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten av lyften. Pelarlyften får inte monteras på asfalt. Lyften får endast monteras och användas inomhus. Lyften skall endast användas av kvalificerad personal. Bär inte löst hängande kläder eller accessoarer som kan fastna i rörliga delar. Sätt upp långt hängande hår. Håll området runt lyften rent för att undvika skador. Lyften får aldrig överbelastas. Kontrollera etiketten på lyften för maximal lyftkapacitet. Se till att säkerhetsspärrarna är till innan arbete utförs under eller vid sidan av fordonet. Placera lyftarmarna på bilens lyftpunkter och se till att bilen är väl balanserad. Kontrollera lyftens funktioner innan användning. Sänk alltid ner lyften efter avslutat arbete. Låt inte fordonet stå upphöjt då arbete inte utförs. Inga delar av lyften får modifieras utan tillverkarens tillstånd. Vidta följande åtgärder då lyften inte ska användas på länge: Koppla ifrån spänningsmatning. Töm oljetanken. Smörj rörliga delar med hydraulolja. Endast auktoriserad personal får vistas i området runt lyften Lyft fordonet i fordonets lyftpunkter Varningsdekaler Läs och följ noga varningsdekalerna som finns placerade på lyften. De är till för att uppmärksamma och undvika farliga arbetssituationer. Håll dekalerna rena och byt ut skadade dekaler och ersätt dekaler som fallit bort. Använd alltid säkerhetsstöd vid demontering/montering av tunga delar. Lyften får endast användas av utbildad operatör. Använd höjdförlängare vid behov för att säkerställa god kontakt. 3

4 SE Extra lyftarmar kan minska belastningen Se till att inte ha fötterna under lyftarmarna när lyften sänks. Se till att ingen befinner sig under lyften då fordon sänks eller höjs. Koppla aldrig ur självlåsningsfunktionen. Utrym området runt lyften vid risk för att fordonet faller. Se till att fordonet är korrekt balanserat Undvik att gunga upplyft fordon. Generell besksrivning av lyften Denna manual ger användaren kunskap om hur pelarlyften ska användas. Läs och förstå manualen innan pelarlyften används. Följ angivna instruktioner för säker användning och längre livslängd på produkten. Den elektriske/hydrauliske pelarlyften består av två symetriska vertikalmonterade pelare som fästs ordentligt i underlaget. Lyftanordningen finns inuti varje pelare. Lyften drivs av en hydraulisk pump som ger vätska under tryck till varje cylinder i pelarna vilka höjer och sänker lyftarmarna. 2-pelarlyften är utvecklad för att lyfta fordon med maximal vikt enligt tekniska data. All annan användning är förbjuden. Tillverkaren frånskriver sig allt ansvar för direkta eller indirekta skador som uppstår vid felaktig användning eller hantering. 4

5 SE A C C B G D D E F E Position A B C D E F G Beskrivning Motorenhet Styrbox Pelare Lyftfäste Lyftarm Lyftpunkter Nödstopp Tekniska data Lyftkapacitet: kg Lyfthöjd: mm Lyfthöjd W/adapter mm Minsta höjd:...90 mm Total höjd: mm Total bredd: mm Bredd mellan pelare: mm Lyfttid: s Betongtjocklek mm Vikt: kg Spänningsmatning:...Trefas: 380/415 V, 50 Hz 5

6 SE Installation Lämpliga verktyg Lämplig lyftutrustning, t ex pallyftare Hydraulikolja Slagborrmaskin för 3/4" bits Krita, markeringspenna och måttband Skiftnyckel och fasta nycklar Svetstång Förberedelser Kontrollera att alla delar och komponenter är medlevererade. Installation, justering och idrifttagning ska utföras av kvalificerad personal. Pelarlyften ska monteras på ett jämnt betongunderlag. Underlaget skall vara armerat och minst 15 cm tjockt och sträcka sig minst 1,5 m i diameter runt varje pelare. Underlaget ska vara slätt och jämnt i alla riktningar. Ta bort emballage, band och transportsäkringar. Placera ut alla komponenter i närheten där de ska monteras. Utrymmeskrav M18x150 Expansionsbult 10 st M12x15 Bult, 4 st Ø12 brickor, 4 st Steg 2: Montera pelarna. 1. Montera motorenheten på en av pelarna. 2. Borra hålen till bultarna i betongunderlaget. Se till att det är korrekt diameter. 3. Ta bort allt skräp och dam från hålen och se till att pelaren är placerad korrekt enligt utritad position. 4. Slå ner expanderbultarna i hålen. Se till att bultarna fäster ordentligt i hålen. 5. Kontrollera att pelaren är lodrät. 6. Se till att bultarna fäster ordentligt i hålen. 7. Använd INTE slagborr vid åtdragning. 8. Montera den andra pelaren på samma sätt. Steg 3: Montera säkerhetslåsen och elektromagneterna, två på varje pelare. Steg 4: Montera/dra utjämningsvajer 1. Höj upp vagnen manuellt ca 800 mm på vardera sidan. Betonghållfasthet 2,1 kg/mm 2 Betongkvalitet C20/ Se till att säkerhetslåsen i varje pelare är aktiva innan montering/dragning påbörjas. Vagnarna MÅSTE vara på samma höjd från golvet innan du fortsätter. Placera bottenplåten mellan pelarna. Dra utjämningsvajern enligt figuren. Den ena kanten på vajerhjulen är nedslipade för att enklare kunna applicera vajern i vajerhjulen. Steg 1: Bestäm placering och markera på underlaget. 1. Bestäm från vilken sida lyften ska manövreras och var spänningsmatning ska kopplas in. 2. När placering är bestämd, rita med krita runt bottenplattorna för att markera pelarnas position. Kontrollera också hur lyftarmarna kommer att röra sig längs golvet i båda riktningar och varje position. 3. Kontrollera mått och se till att bottenplattorna till pelarna är rektangulära och överensstämmer med ritade markeringar. 6

7 SE 6. Fäst och justera vajern på båda sidor. Justering kan även göras under testkörning. OBS! Hydrauloljan måste vara ren, om inte måste oljan filtreras. Oren olja kan skada kraftenheten och få hydraulcylindrarna att fastna. VIKTIGT! KÖR INTE hydraulenheten utan olja. Steg 6: Anslut spänningsmatning och styrbox 1. Montera styrboxen på den första pelaren. 2. Dra den längsta elkabeln från den andra pelaren via bottenplattan och upp till styrboxen. 3. Anslut en kort elkabel mellan elektromagneterna och till den långa kabeln i den andra pelaren. 4. Anslut en kabel mellan de två elektromagneterna i den första pelaren och till styrboxen. 5. Montera solenoidventilen på hydraulenheten och anslut kabeln i styrboxen. 6. Anslut spänningsmatningen. Använd medföljande verktyg och skruvar. Steg 7: Fixera hydraulslangar och elkablar genom att montera tre skyddsplåtarna i varje pelare. Börja med den understa. VIKTIGT! Utjämningsvajrarna skall kontrolleras en gång i veckan så att de har samma spänning. Att inte göra detta kommer att förorsaka ojämn lyftning. Kablarna skall alltid justeras så att de har samma spänning när de vilar på säkerhetslåsen. Utjämningskablarna skall kontrolleras en gång i veckan så att de har likadan spänning. Att inte göra detta kommer att förorsaka ojämn lyftning. Steg 5: Anslut hydraulslangar. 1. Se till att slangarna är hela och rena. 2. Anslut slangarna enligt figuren. 3. Fyll hydrauloljetanken med hydraulolja. Behållaren rymmer 11 l. Steg 8: Montera lyftarmar. 1. Montera lyftarmarna med medföljande sprintar. 2. Kontrollera att låsmekanismen fungerar. 3. Montera skyddsbågarna på lyftarmarna. 4. Montera de runda gummifötterna längst ut på lyftarmarna. Steg 9: Slutlig installation. 1. Montera skyddsplåten över bottenplattan. 2. Montera skydden på pelarna. Hjälpcylinder Huvudcylinder Pump Kort oljerör 3. Montera höjdlägesbrytaren på avsedd plats i pelaren. Anslutning Långt oljerör Anslutning 7

8 SE 4. Spänningsätt lyften. Varning: Elektrisk installation skall utföras enligt gällande regler av behörig elektriker. Säkerhetsanordning Höjning 1. Placera fordonet mellan de två pelarna. 2. Justera lyftarmarna till rätt position under bilen och se till att fordonets tyngdpunkt hamnar centralt mellan de fyra lyftarmarna. 3. Vrid strömbrytaren till läge Tryck på knappen UP på styrboxen och höj bilen en liten bit över golvet och se till att bilen är stabil. 5. Höj bilen till önskad höjd och se till att säkerhetslåsen aktiveras. 6. Bryt spänningen genom att vrida strömbrytaren till läge 0. Spänningsindikator UP Säkerhetslås DOWN Nödstopp Lyftvagn Hållplatta Sänkning 1. Vrid på nödstoppsknappen. 2. Tryck på knappen DOWN. Lyftarmarna höjs automatiskt ca 5 cm vilket lösgör säkerhetslåsen och aktiverar elektromagneterna. Därefter sänks lyften till botten läge. 3. Vrid bort lyftarmarna när de är i bottenläge. 4. Kör bort bilen. Underhåll Regelbundet underhåll ger normal och säker drift samt längre livslängd. Drift Varning: Lyften skall testköras UTAN last. Kör lyften flera gånger upp och ner och kontrollera att infästningar och säkerhetsbrytare fungerar korrekt och att det inte är någon luft i cylindrarna. Kontrollera rör och slangar så att inga läckage finns på lyften samt att alla bultar och muttrar är ordentligt dragna. Använd aldrig lyften om säkerhetsfunktionerna inte fungerar. Se till att fordonet är korrekt placerat och väl balanserat på alla fyra lyftarmarna så att fordonet inte kan förskjutas eller i västa fall trilla av. Operatören och annan personal måste befinna sig på säkerhetsavstånd under lyft eller nedsänkning. Efter lyft trycker man på knappen Safety lock så att lyften sänker sig till säkerhetslåset. Slå ifrån spänningsmatningen så fort lyftarmarna nått önskad höjd. Se till att säkerhetslåset är till innan arbete under lyften påbörjas. Dagligen Lyssna och kontrollera visuellt att säkerhetsspärrarna går till. Kontrollera oljeslangsanslutningarna så att de inte läcker. Kontrollera anslutningar till kedja och stålvajer samt elektriska kopplingar. Kontrollera att bultar och muttrar är ordentligt dragna. Efterdra vid behov. Kontrollera lyftarmarna. Varje vecka Kontrollera alla rörliga delar och se till att de är rena. Kontrollera säkerhetsdelarna enligt tidigare beskrivning. Kontrollera mängden olja i tanken. Oljenivån är tillräcklig om vagnen kan höjas upp till högsta position. Varje månad Kontrollera alla slanganslutningar i det hydrauliska systemet. Kontrollera smörjning och slitage på sprintar, vagnar, lyftarmar etc. Byt del innan den går sönder. Kontrollera smörjning och slitage på utjämningsvajern. 8

9 SE Årligen Töm oljetanken och kontrollera kvaliteten på hydrauloljan. Byt oljefilter. Felsökning Motorn går inte Motorskyddsbrytare eller säkring har löst ut. Byt säkring. Motorskyddet är överbelastat, vänta tills motorn svalnat. Fel i elektriska installationen, kontakta elektriker. Fel i strömbrytaren, kontakta elektriker. Motorn går men lyfter inte Tryck på knappen DOWN samtidigt som knappen UP trycks in för att spola hydraulsystemet. Rengör ventil och ventilsäte. Låg oljenivå, fyll på olja. Oljeläckage från kraftenheten Oljebehållaren är full. Lyften sänks för fort vilket överbelastar lyften. Elkopplingsschema Måttskiss Motorn låter men går inte Motorfläkten är skadad. Ta ut och rikta. Elfel, kontakta elektriker. För låg spänning, kontakta elektriker. Slitna borstar, kontakta elektriker. Motorn är överbelastad. Lyftanordningen går upp och ner Luft i hydrauliksystemet. Höj lyften till högsta läget och sänk igen. Upprepa flera gånger utan att motorn överhettas. Oljeläckage Kontrollera oljenivån i behållaren. Cylinderpackningen kan vara ur position, reparera eller byt packningen. Avluftningsventilen på cylindern läcker. Kolvtätning skadad eller ur position. Reparera eller byt cylinder. Onormalt ljud Smörj delar som ska smörjas. Se till att lyftvagnen och wire löper utan hinder. För hög belastning på bultar eller cylinder. 9

10 NO Løftebukk Bruksanvisning Løftebukken er beregnet for fast installasjon og framstilt for løfting av personbiler og mindre transportbiler. Sikkerhetsforskrifter Les bruksanvisningen nøye, og oppbevar den i nærheten av løftebukken. Løftebukken må ikke monteres på asfalt. Løftebukken skal kun monteres og brukes innendørs. Løftebukken skal kun brukes av kvalifisert personell. Unngå bruk av løst hengende klær eller tilbehør som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bind opp langt hår. Hold området rundt løftebukken rent for å unngå skader. Løftebukken må aldri overbelastes. Kontroller etiketten på løftebukken for maksimal løftekapasitet. Se til at sikkerhetssperrene er på før arbeid utføres under eller ved siden av kjøretøyet. Plasser løftearmene på bilens løftepunkter, og se til at bilen er godt balansert. Kontroller løftebukkens funksjoner før bruk. Senk alltid løftebukken etter avsluttet arbeid. La ikke kjøretøyet blir stående oppheist når arbeid ikke utføres. Ingen deler av løftebukken må modifiseres uten tillatelse fra produsent. Gjør følgende når løftebukken ikke skal brukes på en god stund: Koble fra strømtilførsel. Tøm oljetanken. Smør bevegelige deler med hydraulikkolje. Advarselsetiketter Les og følg nøye advarselsetikettene som er festet på løftebukken. Disse skal gjøre deg oppmerksom på farlige arbeidssituasjoner som må unngås. Hold etikettene rene, skift ut skadede etiketter, og erstatt etiketter som har falt av. Kun autorisert personell skal oppholde seg i området rundt løftebukken. Løft kjøretøyet i dets løftepunkter. Bruk alltid sikkerhetsstøtte ved demontering/montering av tunge deler. Løftebukken skal kun brukes av operatør med nødvendig opplæring. Bruk høydeforlenger ved behov for å sikre god kontakt. 10

11 NO Ekstra løftearmer kan minske belastningen. Pass på å ikke ha føttene under løftearmene når løftebukken senkes. Se til at ingen befinner seg under løftebukken når kjøretøy senkes eller heves. Koble aldri ut selvlåsingsfunksjonen. Fjern deg fra området rundt løftebukken når det er risiko for at kjøretøyet skal falle ned. Se til at kjøretøyet er korrekt balansert. Unngå å gynge et oppløftet kjøretøy. Generell beskrivelse av løftebukken Denne brukerveiledningen gir operatøren kunnskap om hvordan løftebukken skal brukes. Les og forstå veiledningen før du tar løftebukken i bruk. Følg instruksjonene for å få sikker bruk og oppnå lengre levetid for produktet. Den elektriske/hydrauliske løftebukken består av to symmetriske vertikalmonterte søyler som festes ordentlig i underlaget. Løfteanordningen befinner seg i hver av søylene. Løftebukken drives av en hydraulisk pumpe som gir væske under trykk til hver sylinder i søylene, slik at løftearmene heves og senkes. Den tosøylede løftebukken er utviklet for å løfte kjøretøy med maksimal vekt som angitt i tekniske data. Annen bruk må ikke forekomme. Produsenten fraskriver seg alt ansvar for direkte eller indirekte skader som måtte oppstå ved feil bruk eller håndtering. 11

12 NO A C C B G D D E F E Posisjon A B C D E F G Beskrivelse Motorenhet Styreboks Søyle Løftefeste Løftearm Løftepunkter Nødstopp Tekniske data Løftekapasitet: kg Løftehøyde: mm Løftehøyde m/adapter mm Minste høyde:...90 mm Total høyde: mm Total bredde: mm Bredde mellom søyler: mm Løftetid: s Betongtykkelse mm Vekt: kg Strømtilførsel:...Trefase: 380/415 V, 50 Hz 12

13 NO Installasjon Egnede verktøy Egnet løfteutstyr, f.eks. palleløfter Hydraulikkolje Slagboremaskin for 3/4" bits Kritt, markeringspenn og målebånd Skiftenøkkel og fastnøkler. Sveisetang Forberedelser Kontroller at alle deler er levert. Installasjon, justering og idriftsetting skal utføres av kvalifisert personell. Løftebukken skal monteres på et jevnt betongunderlag. Underlaget skal være armert og minst 15 cm tykt, og det skal strekke seg minst 1,5 m i diameter rundt hver søyle. Underlaget skal være slett og jevnt i alle retninger. Fjern emballasje, bånd og transportsikringer. Plasser ut alle deler nær der de skal monteres. Plasskrav Trinn 2: Monter søylene. 1. Monter motorenheten på en av søylene. 2. Bor hull for boltene i betongunderlaget. Pass på at det er korrekt diameter. 3. Fjern smuss og støv fra hullene, og se til at søylen er plassert korrekt i samsvar med avmerket posisjon. 4. Slå ekspansjonsboltene ned i hullene. Se til at boltene fester ordentlig i hullene. 5. Kontroller at søylen er loddrett. 6. Bruk IKKE slagbor ved stramming. 7. Monter den andre søylen på samme måte. Trinn 3: Monter sikkerhetslåsen og elektromagnetene, to på hver søyle. Trinn 4: Montere/trekke utjevningsvaier 1. Hev vognen ca. 800 mm på hver side. M18x150 ekspansjonsbolt 10 stk. M12x15 bolt, 4 stk. Ø12 skiver, 4 stk. Betongstyrke 2,1 kg/mm2 Betongkvalitet C20/ Se til at sikkerhetslåsene i hver søyle er aktive før montering/trekking igangsettes. Vognene MÅ være på samme høyde fra gulvet før du fortsetter. Plasser bunnplaten mellom søylene. Trekk utjevningsvaieren som vist i figuren. Den ene kanten på vaierhjulene er nedslipt for å enklere kunne feste vaieren i vajerhjulene. Trinn 1: Bestemme plassering og merke av på underlag 1. Bestem fra hvilken side løftebukken skal betjenes, og hvor strømtilførsel skal kobles inn. 2. Når plassering er bestemt, tegn med kritt rundt bunnplatene for å merke av søylenes posisjon. Kontroller også hvordan løftearmene vil bevege seg langs gulvet i begge retninger og hver posisjon. 3. Kontroller mål, og se til at bunnplatene til søylene er rektangulære og i samsvar med avmerkingene., 13

14 NO 6. Fest og juster vaieren på begge sider. Justering kan også utføres under prøvekjøring. OBS! Hydraulikkoljen må være ren. Om den ikke er det, må oljen filtreres. Uren olje kan skade kraftenheten og få de hydrauliske sylindrene til å sette seg fast. VIKTIG! KJØR IKKE den hydrauliske enheten uten olje. Trinn 6: Koble til strømforsyning og styreboks 1. Monter styreboksen på den første søylen. 2. Trekk den lengste elkabelen fra den andre søylen via bunnplaten og opp til styreboksen. 3. Koble en kort elkabel mellom elektromagnetene og til den lange kabelen i den andre søylen. 4. Koble en kabel mellom de to elektromagnetene i den første søylen og til styreboksen. 5. Monter solenoidventilen på hydraulikkenheten, og koble kabelen i styreboksen. 6. Koble til strømtilførsel. Bruk medfølgende verktøy og skruer. Trinn 7: Fest hydraulikkslanger og elkabler ved å montere tre beskyttelsesplater i hver søyle. Begynn med den nederste. VIKTIG! Utjevningsvaierne skal kontrolleres en gang i uken for å se om de har samme stramming. Dersom dette ikke gjøres, vil det forårsake ujevn løfting. Kablene skal alltid justeres slik at de har samme stramming når de hviler på sikkerhetslåsen. Utjevningskablene skal kontrolleres en gang i uken for å se om det har lik stramming. Dersom dette ikke gjøres, vil det forårsake ujevn løfting. Trinn 5: Koble til hydraulikkslanger 1. Se til at slangene er hele og rene. 2. Koble slangene til som vist i figur. 3. Fyll hydraulikkoljetanken med hydraulikkolje. 1. Beholderen rommer 11 l. Hjelpesylinder Hovedsylinder Pumpe Trinn 8: Montere løftearmer 1. Monter løftearmene med medfølgende splinter. 2. Kontroller at låsemekanismen fungerer. 3. Monter beskyttelsesbøylene på løftearmene. 4. Monter de runde gummiføttene lengst ute på løftearmene. Trinn 9: Endelig installasjon 1. Monter beskyttelsesplatene over bunnplaten. 2. Monter beskyttelse på søylene. Kort oljerør Tilkobling Langt oljerør Tilkobling 3. Monter høydeposisjonsbryteren på sin plass i søylen. 14

15 NO 4. Spenningssett løftebukken. Advarsel: Elektrisk installasjon skal utføres i samsvar med gjeldende regler av autorisert elektriker. Sikkerhetsanordning Heve 1. Plasser kjøretøyet mellom de to søylene. 2. Juster løftearmene til riktig posisjon under bilen, og pass på at kjøretøyets tyngdepunkt havner sentralt mellom de fire løftearmene. 3. Vri strømbryteren til posisjon Trykk på knappen UP på styreboksen, hev bilen et lite stykke over gulvet, og sjekk at bilen er stabil. 5. Hev bilen til ønsket høyde og se til at sikkerhetslås aktiveres. 6. Bryt strømmen ved å vri strømbryteren til posisjon 0. Spenningsindikator UP Sikkerhetslås DOWN Nødstopp Løftevogn Holdeplate Senke 1. Vri på nødstoppknappen. 2. Trykk på knappen DOWN. Løftearmene hever automatisk ca. 5 cm, noe som løsner sikkerhetslåsen og aktiverer elektromagnetene. Deretter senkes løftebukken til bunnposisjon. 3. Vri bort løftearmene når de er i bunnposisjon. 4. Kjør bort bilen. Vedlikehold Jevnlig vedlikehold gir normal og sikker drift og lengre levetid. Drift Advarsel: Løftebukken skal prøvekjøres UTEN last. Kjør løftebukken flere ganger opp og ned, og kontroller at innfestinger og sikkerhetsbrytere virker som de skal, og at det ikke er luft i sylindrene. Kontroller rør og slanger, slik at det ikke finnes lekkasje på løftebukken, og sjekk at alle bolter og muttere er ordentlig strammet. Bruk aldri løftebukken dersom sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer. Se til at kjøretøyet er korrekt plassert og godt balansert på alle fire løftearmene, slik at kjøretøyet ikke kan forskyves eller i verste fall trille av. Operatør og annet personell må befinne seg på sikker avstand under løfting og senking. Etter løfting trykker man på knappen Safety lock slik at løftebukken senker seg til sikkerhetslåsen. Slå av strømmen så snart løftearmene er kommet i ønsket høyde. Se til at sikkerhetslåsen er på før arbeid under løftebukken igangsettes. Daglig Hør etter om og kontroller visuelt at sikkerhetssperrene settes på. Kontroller at oljeslangetilkoblingene ikke lekker. Kontroller tilkoblinger til kjede og stålvaier samt elektriske koblinger. Kontroller at bolter og muttere er ordentlig strammet. Etterstram ved behov. Kontroller løftearmene. Hver uke Kontroller alle bevegelige deler, og se til at de er rene. Kontroller sikkerhetsdelene som angitt i tidligere beskrivelse. Kontroller hvor mye olje det er i tanken. Oljenivået er tilstrekkelig om vognen kan heves til høyeste posisjon. Hver måned Kontroller alle slangetilkoblinger i det hydrauliske systemet. Kontroller smøring og slitasje på splinter, vogner, løftearmer etc. Skift delene før de går i stykker. Kontroller smøring og slitasje på utjevningsvaieren. 15

16 NO Årlig Tøm oljetanken og kontroller kvaliteten på hydraulikkoljen. Skift oljefilter. Feilsøking Elkoblingsskjema Motoren går ikke Motorvernbryter eller sikring har løst ut. Skift sikring. Motorvernet er overbelastet, vent til motoren er avkjølt. Feil i den elektriske installasjonen, kontakt elektriker. Feil i strømbryteren, kontakt elektriker. Motoren går, men løfter ikke Trykk på knappen DOWN samtidig som knappen UP trykkes inn for å spyle det hydrauliske systemet. Rengjør ventil og ventilsete. Lavt oljenivå, fyll på olje. Oljelekkasje fra kraftenheten Oljebeholderen er full. Løftebukken senkes for fort slik at løftebukken overbelastes. Målskisse Motoren høres, men går ikke Motorviften er skadet. Ta ut og utbedre. Elfeil, kontakt elektriker. For lav spenning, kontakt elektriker. Slitte børster, kontakt elektriker. Motoren er overbelastet. Løfteanordningen går opp og ned Luft i det hydrauliske systemet. Hev løftebukken til den høyeste posisjonen og senk igjen. Gjenta flere ganger uten at motoren overopphetes. Oljelekkasje Kontroller oljenivået i beholderen. Sylinderpakningen kan være ute av posisjon, reparer eller skift pakningen. Lufteventilen på sylinderen lekker. Stempeltetning skadet eller ute av posisjon. Reparer eller skift sylinder. Unormal lyd Smør deler som skal smøres. Se til at løftevogn og vaier løper uten hinder. For høy belastning på bolter eller sylinder. 16

17 FI Pilarinostin Käyttöohje Kiinteästi asennettava pilarinostin on tarkoitettu henkilöautojen ja pienien kuljetusajoneuvojen nostamiseen. Turvallisuusohjeet Lue käyttöohje perusteellisesti ennen käyttämistä ja säilytä se nostimen lähellä. Pilarinostinta ei saa asentaa asvalttiin. Nostimen saa asentaa vain sisätiloihin, ja sitä saa käyttää vain sisätiloissa. Vain valtuutettu henkilöstö saa käyttää nostinta. Älä käytä löysiä vaatteita tai asusteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Pitkät hiukset on koottava hiusverkkoon. Pidä nostinta ympäröivä alue puhtaana vahinkojen välttämiseksi. Älä ylikuormita nostinta. Nostimen suurin nostokapasiteetti näkyy nostimen tyyppikilvessä. Varmista ennen työn aloittamista, että ajoneuvon alle tai sivulle on kiinnitetty turvaesteet. Aseta nostovarret auton nostokohtiin. Varmista, että auto on tasapainossa. Tarkista nostimen toiminta ennen käyttämistä. Laske nostin ala-asentoon aina työn valmistuttua. Älä jätä ajoneuvoa ylös nostetuksi, kun työtä ei tehdä. Nostimen osiin ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa. Jos nostinta varastoidaan pitkään, tee seuraavat toimet. Irrota se virransyötöstä. Tyhjennä öljysäiliö. Rasvaa liikkuvat osat hydrauliikkaöljyllä. Varoitustarrat Lue nostimen varoitustarrat perusteellisesti ennen käyttämistä ja noudata niiden ohjeita huolellisesti. Ne auttavat kiinnittämään huomion vaarallisiin tilanteisiin ja välttämään niitä. Pidä tarrat puhtaina. Vaihda vaurioituneet tarrat uusiin. Aseta uudet tarrat irronneiden tilalle. Vain valtuutettu henkilöstö saa oleskella nostinta ympäröivällä alueella. Nosta ajoneuvoa sen nostokohdista. Käytä aina tukia asentaessasi tai irrottaessasi raskaita osia. Vain koulutettu käyttäjä saa käyttää saa käyttää nostinta. Voit varmistaa pitävän otteen käyttämällä korotusosaa. 17

18 FI Kuormitusta voi vähentää ulkoisten nostovarsien avulla. Varo, etteivät jalat mene nostovarsien alle, kun ajoneuvoa lasketaan alas. Varo, ettei nostimen alla ole mitään, kun ajoneuvoa nostetaan tai lasketaan. Älä koskaan poista itselukitustoimintoa käytöstä. Pidä nostinta ympäröivä alue tyhjänä nostimen kaatumisen varalta. Varmista, että ajoneuvo on täysin tasapainossa. Vältä heiluttamasta nostettua ajoneuvoa. Nostimen yleinen kuvaus Tässä käyttöohjeessa kerrotaan pilarinostimen käyttämisestä. Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen pilarinostimen käyttämistä. Noudata ohjeita, jotta käyttäminen on turvallista ja laite kestää pitkään. Sähkökäyttöinen hydraulinen pilarinostin koostuu kahdesta symmetrisesta pystysuorasta pilarista, jotka on kiinnitettävä alustaan kunnolla. Pilarien sisällä on nostolaitteet. Nostin saa käyttövoimansa hydraulisesta pumpusta. Nostovarsia nostetaan ja lasketaan pilareissa sijaitsevien sylinterien avulla. Kaksipilarinostin pystyy nostamaan ajoneuvoja, joiden paino ei ylitä teknisissä tiedoissa ilmoitettua painoa. Muunlainen käyttö on kielletty. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisen käyttämisen aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista. 18

19 FI A C C B G D D E F E Sijainti A B C D E F G Kuvaus Moottoriyksikkö Ohjauskeskus Pilari Nostokiinnike Nostovarsi Nostopisteet Hätäpysäytin Tekniset tiedot Nostokapasiteetti: kg Nostokorkeus: mm Nostokorkeus sovittimella: mm Pienin korkeus:...90 mm Kokonaiskorkeus: mm Kokonaisleveys: mm Pilarien välinen etäisyys: mm Nostoaika: s Betonin paksuus mm Paino: kg Virransyöttö:...3-vaiheinen, 380/415 V, 50 Hz 19

20 FI Asentaminen Tarvittavat työkalut Nostolaite, esimerkiksi lavanostin Hydrauliikkaöljy Iskuporakone, 3/4 tuuman terät Liitu, merkintäkynä ja mittanauha Jakoavain ja kiintoavaimia Hitsauspihdit Valmistelut Tarkista, että toimitus sisältää kaikki osat. Asentaminen, säätäminen ja käyttöönotto on annettava pätevän henkilöstön tehtäväksi. Pilarinostin on asennettava tasaiselle betonialustalle. Alustan on oltava vähintään 15 cm paksu ja vahvistettu. Sen tulee ulottua vähintään 1,5 metrin päähän pilareista. Alustan on oltava sileä ja tasainen joka suuntaan. Poista pakkaus, nauha ja kuljetuskiinnikkeet. Aseta kaikki osat asennuspaikan lähelle. Vaihe 2: Asenna pilarit. 1. Kiinnitä moottoriyksikkö yhteen pilareista. 2. Poraa pultteja varten reiät betonialustaan. Varmista, että läpimitta on oikea. 3. Poista kaikki roskat ja pöly aukoista. Varmista, että pilari menee paikalleen oikein. 4. Lyö laajennuspultit aukkoihin. Varmista, että pultit kiinnittyvät reikiin kunnolla. 5. Tarkista, että pilari on pystysuorassa. 6. ÄLÄ kiristä käyttämällä iskuporakonetta. 7. Asenna toinen pilari samalla tavalla. Vaihe 3: Kiinnitä turvalukot ja sähkömagneetit, kaksi jokaiseen pilariin. Tilavaatimukset M18x150-laajennuspultti 10 kpl M12x15-pultti, 4 kpl Ø12-aluslevyt, 4 kpl Vaihe 4: Asenna/vedä tasausvaijeri. 1. Nosta vaunua käsin noin 800 mm molemmilta puolilta. Betonin kestävyysvaatimus: 2,1 kg/mm2 Betonin laatuvaatimus: C20/ Varmista ennen asennuksen/vetämisen aloittamista, että pilarien turvalukot toimivat. Vaunujen TULEE olla samalla korkeudella lattiasta ennen jatkamista. Aseta pohjalevy pilarien välille. Kiristä tasoitusvaijeri kuvassa näkyvällä tavalla. Vaijeripyörien yksi reuna on hiottu tasaiseksi, jotta vaijeri menee vaijeripyöriin helpommin. Vaihe 1: Valitse paikka ja tee alustaan merkinnät. 1. Valitse, kummalta puolelta nostinta käytetään ja mihin virransyöttö yhdistetään. 2. Kun paikka on valittu, piirrä liidulla merkinnät pohjalevyjen ympärille, jotta pilarit tulevat oikeille paikoille. Tarkista myös nostovarsien liikkuminen lattiaa pitkin molempiin suuntiin ja kaikissa paikoissa. 3. Tarkista mitat, että pilarien pohjalevyt ovat suorakulmaiset ja että niiden paikat vastaavat piirrettyjä merkintöjä. 20

21 FI 6. Kiinnitä ja säädä vaijeri molemmilta puolilta. Säätäminen voidaan tehdä myös koekäytön aikana. HUOMIO! Hydrauliikkaöljyn on oltava puhdasta. Likainen öljy on suodatettava. Likainen öljy voi vaurioittaa voimantuottoyksikköä ja aiheuttaa hydrauliikkasylinterien juuttumisen kiinni. TÄRKEITÄ TIETOJA! ÄLÄ AJA hydrauliikkayksikköä ilman öljyä Vaihe 6: Virransyötön ja ohjauskeskuksen yhdistäminen 1. Kiinnitä ohjausyksikkö ensimmäiseen pilariin. 2. Vedä pisin sähköjohto toisesta pilarista pohjalevyn kautta ohjausrasiaan. 3. Yhdistä lyhyt sähköjohto sähkömagneettien ja toisen pilarin pitkän johdon välille. 4. Yhdistä kahden sähkömagneetin välinen johto ensimmäiseen pilariin ja ohjausrasiaan. 5. Asenna solenoidiventtiili hydrauliikkayksikköön, ja yhdistä johto ohjausrasiaan. 6. Yhdistä virransyöttö. Käytä mukana toimitettuja työkaluja ja ruuveja. Vaihe 7: Kiinnitä hydrauliikkaletkut ja sähköjohdot asentamalla kuhunkin pilariin kolme suojalevyä. Aloita alimmasta. TÄRKEÄÄ! Tasausvaijerit on tarkistettava kerran viikossa, jotta niiden kireys pysyy samana. Jos näin ei tehdä, nostaminen on epätasapainoista. Kaapelit on säädettävä siten, että kireys on sama, kun ne lepäävät turvalukon päällä. Tasauskaapelit on tarkistettava kerran viikossa, jotta niiden kireys pysyy samana. Jos näin ei tehdä, nostaminen on epätasapainoista. Vaihe 5: Hydrauliikkaletkujen yhdistäminen 1. Varmista, että letkut ovat ehjiä ja puhtaita. 2. Yhdistä letkut kuvassa näkyvällä tavalla. 3. Täytä hydrauliikkaöljysäiliö hydrauliikkaöljyllä. Säiliöön mahtuu 11 litraa. Apusylinteri Pääsylinteri Pumppu Vaihe 8: Nostovarsien asentaminen 1. Asenna nostovarret mukana toimitettavien sokkien avulla. 2. Tarkista, että lukitusmekanismi toimii. 3. Asenna suojakaaret nostovarsiin. 4. Asenna pyöreät kumijalat nostovarsien päihin. Vaihe 9: Viimeistele asennus. 1. Asenna suojalevyt pohjalevyn päälle. 2. Asenna suojukset pilareihin. Lyhyt öljyputki Liitäntä Pitkä öljyputki Liitäntä 3. Asenna korkeuskatkaisin oikeaan paikkaan pilarissa. 21

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning

Innehåll. För användaren. För installatören. Tekniska data 12 Uppackning 13 Skador Tillbehör Extra tillbehör Materialmärkning Innehåll För användaren Säkerhetsinformation 3 Vid installation och service Barnsäkerhet Vid användning av tumlaren Vid skrotning av tumlaren Produktbeskrivning 4-5 Betjäning 6 Innan du använder tumlaren...

Læs mere

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L

Takbox 320 L. Takboks 320 L. Tagboks 320 L Takbox Takboks Kuljetusboksi Tagboks SE Takbox Vikt på takboxen: 9 kg INNAN MONTERING OBS! Takboxen skall kompletteras med spännband. Biltema art. 34-270 är lämpliga för denna box. Läs noga denna manual

Læs mere

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216

RESEFÖRTÄLT. I de fall vatten och borste inte är tillräckligt för att rengöra tältduken, använd endast. Art. 37-215, 37-216 RESEFÖRTÄLT Detta reseförtält är tillverkat för normalt nordiskt sommarklimat. Om instruktionerna följs kommer tältet att hålla i flera år. Läs hela manualen innan du sätter upp tältet första gången. Manualen

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg

Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg SE Vinsch Max. dragkapacitet: 900 kg Vinsch för båttrailer m.m. Tillverkad av kraftig stålplåt med reduktionsväxel och dubbelspärr. Kapaciteten anger dragkraft. Max. dragkapacitet: 900 kg. Flyttbart handtag

Læs mere

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning

STIHL BR 500, 550, 600. Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning { STIHL BR 500, 550, 600 Skötselanvisning Käyttöohje Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 28 f Käyttöohje 29-57 d Betjeningsvejledning 58-86 Bruksanvisning 87-5 svenska Innehållsförteckning

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk

Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet. Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk Toppmatad tättmaskin Bruks- och installationsanvisning Ylhäältä täytettävä pesukone Käyttö- ja asennusohjeet Toppmatet vaskemaskin Instruksjoner for installasjon og bruk SE FI NO Vaskemaskine med ifyldning

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide

Ultrathin Keyboard Mini. Setup Guide Ultrathin Keyboard Mini Setup Guide Contents Svenska................... 3 Dansk.................... 11 Norsk.................... 19 Suomi................... 27 www.logitech.com/support...............................35

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12

BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 BRUGSANVISNING DK8 JR 10 HSB DK8 JR 12 04101049 Kære kunde. DENKA LIFT A/S ønsker Dem tillykke med Deres nye DENKA LIFT. Liften er konstrueret og fremstillet for at sikre Dem størst mulig glæde under

Læs mere

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 16 & Installation Living full of energy 1/6 Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 80543 6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 6 12 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Logitech Alert Video Security System

Logitech Alert Video Security System Logitech Alert Video Security System Svenska Logitech Alert Videoövervakningssystem Dansk Logitech Alert Videoovervågningssystem Norsk Logitech Alert Videoovervåkningssystem Suomi Logitech Alert Kameravalvontajärjestelmä

Læs mere

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide

FabricSkin Keyboard Folio. Setup Guide FabricSkin Keyboard Folio Setup Guide Logitech FabricSkin Keyboard Folio Contents Svenska................. 3 Dansk................. 10 Norsk..................17 Suomi................. 24 www.logitech.com/support...........................

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere