Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift"

Transkript

1 Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

2 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2

3 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten av lyften. Pelarlyften får inte monteras på asfalt. Lyften får endast monteras och användas inomhus. Lyften skall endast användas av kvalificerad personal. Bär inte löst hängande kläder eller accessoarer som kan fastna i rörliga delar. Sätt upp långt hängande hår. Håll området runt lyften rent för att undvika skador. Lyften får aldrig överbelastas. Kontrollera etiketten på lyften för maximal lyftkapacitet. Se till att säkerhetsspärrarna är till innan arbete utförs under eller vid sidan av fordonet. Placera lyftarmarna på bilens lyftpunkter och se till att bilen är väl balanserad. Kontrollera lyftens funktioner innan användning. Sänk alltid ner lyften efter avslutat arbete. Låt inte fordonet stå upphöjt då arbete inte utförs. Inga delar av lyften får modifieras utan tillverkarens tillstånd. Vidta följande åtgärder då lyften inte ska användas på länge: Koppla ifrån spänningsmatning. Töm oljetanken. Smörj rörliga delar med hydraulolja. Endast auktoriserad personal får vistas i området runt lyften Lyft fordonet i fordonets lyftpunkter Varningsdekaler Läs och följ noga varningsdekalerna som finns placerade på lyften. De är till för att uppmärksamma och undvika farliga arbetssituationer. Håll dekalerna rena och byt ut skadade dekaler och ersätt dekaler som fallit bort. Använd alltid säkerhetsstöd vid demontering/montering av tunga delar. Lyften får endast användas av utbildad operatör. Använd höjdförlängare vid behov för att säkerställa god kontakt. 3

4 SE Extra lyftarmar kan minska belastningen Se till att inte ha fötterna under lyftarmarna när lyften sänks. Se till att ingen befinner sig under lyften då fordon sänks eller höjs. Koppla aldrig ur självlåsningsfunktionen. Utrym området runt lyften vid risk för att fordonet faller. Se till att fordonet är korrekt balanserat Undvik att gunga upplyft fordon. Generell besksrivning av lyften Denna manual ger användaren kunskap om hur pelarlyften ska användas. Läs och förstå manualen innan pelarlyften används. Följ angivna instruktioner för säker användning och längre livslängd på produkten. Den elektriske/hydrauliske pelarlyften består av två symetriska vertikalmonterade pelare som fästs ordentligt i underlaget. Lyftanordningen finns inuti varje pelare. Lyften drivs av en hydraulisk pump som ger vätska under tryck till varje cylinder i pelarna vilka höjer och sänker lyftarmarna. 2-pelarlyften är utvecklad för att lyfta fordon med maximal vikt enligt tekniska data. All annan användning är förbjuden. Tillverkaren frånskriver sig allt ansvar för direkta eller indirekta skador som uppstår vid felaktig användning eller hantering. 4

5 SE A C C B G D D E F E Position A B C D E F G Beskrivning Motorenhet Styrbox Pelare Lyftfäste Lyftarm Lyftpunkter Nödstopp Tekniska data Lyftkapacitet: kg Lyfthöjd: mm Lyfthöjd W/adapter mm Minsta höjd:...90 mm Total höjd: mm Total bredd: mm Bredd mellan pelare: mm Lyfttid: s Betongtjocklek mm Vikt: kg Spänningsmatning:...Trefas: 380/415 V, 50 Hz 5

6 SE Installation Lämpliga verktyg Lämplig lyftutrustning, t ex pallyftare Hydraulikolja Slagborrmaskin för 3/4" bits Krita, markeringspenna och måttband Skiftnyckel och fasta nycklar Svetstång Förberedelser Kontrollera att alla delar och komponenter är medlevererade. Installation, justering och idrifttagning ska utföras av kvalificerad personal. Pelarlyften ska monteras på ett jämnt betongunderlag. Underlaget skall vara armerat och minst 15 cm tjockt och sträcka sig minst 1,5 m i diameter runt varje pelare. Underlaget ska vara slätt och jämnt i alla riktningar. Ta bort emballage, band och transportsäkringar. Placera ut alla komponenter i närheten där de ska monteras. Utrymmeskrav M18x150 Expansionsbult 10 st M12x15 Bult, 4 st Ø12 brickor, 4 st Steg 2: Montera pelarna. 1. Montera motorenheten på en av pelarna. 2. Borra hålen till bultarna i betongunderlaget. Se till att det är korrekt diameter. 3. Ta bort allt skräp och dam från hålen och se till att pelaren är placerad korrekt enligt utritad position. 4. Slå ner expanderbultarna i hålen. Se till att bultarna fäster ordentligt i hålen. 5. Kontrollera att pelaren är lodrät. 6. Se till att bultarna fäster ordentligt i hålen. 7. Använd INTE slagborr vid åtdragning. 8. Montera den andra pelaren på samma sätt. Steg 3: Montera säkerhetslåsen och elektromagneterna, två på varje pelare. Steg 4: Montera/dra utjämningsvajer 1. Höj upp vagnen manuellt ca 800 mm på vardera sidan. Betonghållfasthet 2,1 kg/mm 2 Betongkvalitet C20/ Se till att säkerhetslåsen i varje pelare är aktiva innan montering/dragning påbörjas. Vagnarna MÅSTE vara på samma höjd från golvet innan du fortsätter. Placera bottenplåten mellan pelarna. Dra utjämningsvajern enligt figuren. Den ena kanten på vajerhjulen är nedslipade för att enklare kunna applicera vajern i vajerhjulen. Steg 1: Bestäm placering och markera på underlaget. 1. Bestäm från vilken sida lyften ska manövreras och var spänningsmatning ska kopplas in. 2. När placering är bestämd, rita med krita runt bottenplattorna för att markera pelarnas position. Kontrollera också hur lyftarmarna kommer att röra sig längs golvet i båda riktningar och varje position. 3. Kontrollera mått och se till att bottenplattorna till pelarna är rektangulära och överensstämmer med ritade markeringar. 6

7 SE 6. Fäst och justera vajern på båda sidor. Justering kan även göras under testkörning. OBS! Hydrauloljan måste vara ren, om inte måste oljan filtreras. Oren olja kan skada kraftenheten och få hydraulcylindrarna att fastna. VIKTIGT! KÖR INTE hydraulenheten utan olja. Steg 6: Anslut spänningsmatning och styrbox 1. Montera styrboxen på den första pelaren. 2. Dra den längsta elkabeln från den andra pelaren via bottenplattan och upp till styrboxen. 3. Anslut en kort elkabel mellan elektromagneterna och till den långa kabeln i den andra pelaren. 4. Anslut en kabel mellan de två elektromagneterna i den första pelaren och till styrboxen. 5. Montera solenoidventilen på hydraulenheten och anslut kabeln i styrboxen. 6. Anslut spänningsmatningen. Använd medföljande verktyg och skruvar. Steg 7: Fixera hydraulslangar och elkablar genom att montera tre skyddsplåtarna i varje pelare. Börja med den understa. VIKTIGT! Utjämningsvajrarna skall kontrolleras en gång i veckan så att de har samma spänning. Att inte göra detta kommer att förorsaka ojämn lyftning. Kablarna skall alltid justeras så att de har samma spänning när de vilar på säkerhetslåsen. Utjämningskablarna skall kontrolleras en gång i veckan så att de har likadan spänning. Att inte göra detta kommer att förorsaka ojämn lyftning. Steg 5: Anslut hydraulslangar. 1. Se till att slangarna är hela och rena. 2. Anslut slangarna enligt figuren. 3. Fyll hydrauloljetanken med hydraulolja. Behållaren rymmer 11 l. Steg 8: Montera lyftarmar. 1. Montera lyftarmarna med medföljande sprintar. 2. Kontrollera att låsmekanismen fungerar. 3. Montera skyddsbågarna på lyftarmarna. 4. Montera de runda gummifötterna längst ut på lyftarmarna. Steg 9: Slutlig installation. 1. Montera skyddsplåten över bottenplattan. 2. Montera skydden på pelarna. Hjälpcylinder Huvudcylinder Pump Kort oljerör 3. Montera höjdlägesbrytaren på avsedd plats i pelaren. Anslutning Långt oljerör Anslutning 7

8 SE 4. Spänningsätt lyften. Varning: Elektrisk installation skall utföras enligt gällande regler av behörig elektriker. Säkerhetsanordning Höjning 1. Placera fordonet mellan de två pelarna. 2. Justera lyftarmarna till rätt position under bilen och se till att fordonets tyngdpunkt hamnar centralt mellan de fyra lyftarmarna. 3. Vrid strömbrytaren till läge Tryck på knappen UP på styrboxen och höj bilen en liten bit över golvet och se till att bilen är stabil. 5. Höj bilen till önskad höjd och se till att säkerhetslåsen aktiveras. 6. Bryt spänningen genom att vrida strömbrytaren till läge 0. Spänningsindikator UP Säkerhetslås DOWN Nödstopp Lyftvagn Hållplatta Sänkning 1. Vrid på nödstoppsknappen. 2. Tryck på knappen DOWN. Lyftarmarna höjs automatiskt ca 5 cm vilket lösgör säkerhetslåsen och aktiverar elektromagneterna. Därefter sänks lyften till botten läge. 3. Vrid bort lyftarmarna när de är i bottenläge. 4. Kör bort bilen. Underhåll Regelbundet underhåll ger normal och säker drift samt längre livslängd. Drift Varning: Lyften skall testköras UTAN last. Kör lyften flera gånger upp och ner och kontrollera att infästningar och säkerhetsbrytare fungerar korrekt och att det inte är någon luft i cylindrarna. Kontrollera rör och slangar så att inga läckage finns på lyften samt att alla bultar och muttrar är ordentligt dragna. Använd aldrig lyften om säkerhetsfunktionerna inte fungerar. Se till att fordonet är korrekt placerat och väl balanserat på alla fyra lyftarmarna så att fordonet inte kan förskjutas eller i västa fall trilla av. Operatören och annan personal måste befinna sig på säkerhetsavstånd under lyft eller nedsänkning. Efter lyft trycker man på knappen Safety lock så att lyften sänker sig till säkerhetslåset. Slå ifrån spänningsmatningen så fort lyftarmarna nått önskad höjd. Se till att säkerhetslåset är till innan arbete under lyften påbörjas. Dagligen Lyssna och kontrollera visuellt att säkerhetsspärrarna går till. Kontrollera oljeslangsanslutningarna så att de inte läcker. Kontrollera anslutningar till kedja och stålvajer samt elektriska kopplingar. Kontrollera att bultar och muttrar är ordentligt dragna. Efterdra vid behov. Kontrollera lyftarmarna. Varje vecka Kontrollera alla rörliga delar och se till att de är rena. Kontrollera säkerhetsdelarna enligt tidigare beskrivning. Kontrollera mängden olja i tanken. Oljenivån är tillräcklig om vagnen kan höjas upp till högsta position. Varje månad Kontrollera alla slanganslutningar i det hydrauliska systemet. Kontrollera smörjning och slitage på sprintar, vagnar, lyftarmar etc. Byt del innan den går sönder. Kontrollera smörjning och slitage på utjämningsvajern. 8

9 SE Årligen Töm oljetanken och kontrollera kvaliteten på hydrauloljan. Byt oljefilter. Felsökning Motorn går inte Motorskyddsbrytare eller säkring har löst ut. Byt säkring. Motorskyddet är överbelastat, vänta tills motorn svalnat. Fel i elektriska installationen, kontakta elektriker. Fel i strömbrytaren, kontakta elektriker. Motorn går men lyfter inte Tryck på knappen DOWN samtidigt som knappen UP trycks in för att spola hydraulsystemet. Rengör ventil och ventilsäte. Låg oljenivå, fyll på olja. Oljeläckage från kraftenheten Oljebehållaren är full. Lyften sänks för fort vilket överbelastar lyften. Elkopplingsschema Måttskiss Motorn låter men går inte Motorfläkten är skadad. Ta ut och rikta. Elfel, kontakta elektriker. För låg spänning, kontakta elektriker. Slitna borstar, kontakta elektriker. Motorn är överbelastad. Lyftanordningen går upp och ner Luft i hydrauliksystemet. Höj lyften till högsta läget och sänk igen. Upprepa flera gånger utan att motorn överhettas. Oljeläckage Kontrollera oljenivån i behållaren. Cylinderpackningen kan vara ur position, reparera eller byt packningen. Avluftningsventilen på cylindern läcker. Kolvtätning skadad eller ur position. Reparera eller byt cylinder. Onormalt ljud Smörj delar som ska smörjas. Se till att lyftvagnen och wire löper utan hinder. För hög belastning på bultar eller cylinder. 9

10 NO Løftebukk Bruksanvisning Løftebukken er beregnet for fast installasjon og framstilt for løfting av personbiler og mindre transportbiler. Sikkerhetsforskrifter Les bruksanvisningen nøye, og oppbevar den i nærheten av løftebukken. Løftebukken må ikke monteres på asfalt. Løftebukken skal kun monteres og brukes innendørs. Løftebukken skal kun brukes av kvalifisert personell. Unngå bruk av løst hengende klær eller tilbehør som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bind opp langt hår. Hold området rundt løftebukken rent for å unngå skader. Løftebukken må aldri overbelastes. Kontroller etiketten på løftebukken for maksimal løftekapasitet. Se til at sikkerhetssperrene er på før arbeid utføres under eller ved siden av kjøretøyet. Plasser løftearmene på bilens løftepunkter, og se til at bilen er godt balansert. Kontroller løftebukkens funksjoner før bruk. Senk alltid løftebukken etter avsluttet arbeid. La ikke kjøretøyet blir stående oppheist når arbeid ikke utføres. Ingen deler av løftebukken må modifiseres uten tillatelse fra produsent. Gjør følgende når løftebukken ikke skal brukes på en god stund: Koble fra strømtilførsel. Tøm oljetanken. Smør bevegelige deler med hydraulikkolje. Advarselsetiketter Les og følg nøye advarselsetikettene som er festet på løftebukken. Disse skal gjøre deg oppmerksom på farlige arbeidssituasjoner som må unngås. Hold etikettene rene, skift ut skadede etiketter, og erstatt etiketter som har falt av. Kun autorisert personell skal oppholde seg i området rundt løftebukken. Løft kjøretøyet i dets løftepunkter. Bruk alltid sikkerhetsstøtte ved demontering/montering av tunge deler. Løftebukken skal kun brukes av operatør med nødvendig opplæring. Bruk høydeforlenger ved behov for å sikre god kontakt. 10

11 NO Ekstra løftearmer kan minske belastningen. Pass på å ikke ha føttene under løftearmene når løftebukken senkes. Se til at ingen befinner seg under løftebukken når kjøretøy senkes eller heves. Koble aldri ut selvlåsingsfunksjonen. Fjern deg fra området rundt løftebukken når det er risiko for at kjøretøyet skal falle ned. Se til at kjøretøyet er korrekt balansert. Unngå å gynge et oppløftet kjøretøy. Generell beskrivelse av løftebukken Denne brukerveiledningen gir operatøren kunnskap om hvordan løftebukken skal brukes. Les og forstå veiledningen før du tar løftebukken i bruk. Følg instruksjonene for å få sikker bruk og oppnå lengre levetid for produktet. Den elektriske/hydrauliske løftebukken består av to symmetriske vertikalmonterte søyler som festes ordentlig i underlaget. Løfteanordningen befinner seg i hver av søylene. Løftebukken drives av en hydraulisk pumpe som gir væske under trykk til hver sylinder i søylene, slik at løftearmene heves og senkes. Den tosøylede løftebukken er utviklet for å løfte kjøretøy med maksimal vekt som angitt i tekniske data. Annen bruk må ikke forekomme. Produsenten fraskriver seg alt ansvar for direkte eller indirekte skader som måtte oppstå ved feil bruk eller håndtering. 11

12 NO A C C B G D D E F E Posisjon A B C D E F G Beskrivelse Motorenhet Styreboks Søyle Løftefeste Løftearm Løftepunkter Nødstopp Tekniske data Løftekapasitet: kg Løftehøyde: mm Løftehøyde m/adapter mm Minste høyde:...90 mm Total høyde: mm Total bredde: mm Bredde mellom søyler: mm Løftetid: s Betongtykkelse mm Vekt: kg Strømtilførsel:...Trefase: 380/415 V, 50 Hz 12

13 NO Installasjon Egnede verktøy Egnet løfteutstyr, f.eks. palleløfter Hydraulikkolje Slagboremaskin for 3/4" bits Kritt, markeringspenn og målebånd Skiftenøkkel og fastnøkler. Sveisetang Forberedelser Kontroller at alle deler er levert. Installasjon, justering og idriftsetting skal utføres av kvalifisert personell. Løftebukken skal monteres på et jevnt betongunderlag. Underlaget skal være armert og minst 15 cm tykt, og det skal strekke seg minst 1,5 m i diameter rundt hver søyle. Underlaget skal være slett og jevnt i alle retninger. Fjern emballasje, bånd og transportsikringer. Plasser ut alle deler nær der de skal monteres. Plasskrav Trinn 2: Monter søylene. 1. Monter motorenheten på en av søylene. 2. Bor hull for boltene i betongunderlaget. Pass på at det er korrekt diameter. 3. Fjern smuss og støv fra hullene, og se til at søylen er plassert korrekt i samsvar med avmerket posisjon. 4. Slå ekspansjonsboltene ned i hullene. Se til at boltene fester ordentlig i hullene. 5. Kontroller at søylen er loddrett. 6. Bruk IKKE slagbor ved stramming. 7. Monter den andre søylen på samme måte. Trinn 3: Monter sikkerhetslåsen og elektromagnetene, to på hver søyle. Trinn 4: Montere/trekke utjevningsvaier 1. Hev vognen ca. 800 mm på hver side. M18x150 ekspansjonsbolt 10 stk. M12x15 bolt, 4 stk. Ø12 skiver, 4 stk. Betongstyrke 2,1 kg/mm2 Betongkvalitet C20/ Se til at sikkerhetslåsene i hver søyle er aktive før montering/trekking igangsettes. Vognene MÅ være på samme høyde fra gulvet før du fortsetter. Plasser bunnplaten mellom søylene. Trekk utjevningsvaieren som vist i figuren. Den ene kanten på vaierhjulene er nedslipt for å enklere kunne feste vaieren i vajerhjulene. Trinn 1: Bestemme plassering og merke av på underlag 1. Bestem fra hvilken side løftebukken skal betjenes, og hvor strømtilførsel skal kobles inn. 2. Når plassering er bestemt, tegn med kritt rundt bunnplatene for å merke av søylenes posisjon. Kontroller også hvordan løftearmene vil bevege seg langs gulvet i begge retninger og hver posisjon. 3. Kontroller mål, og se til at bunnplatene til søylene er rektangulære og i samsvar med avmerkingene., 13

14 NO 6. Fest og juster vaieren på begge sider. Justering kan også utføres under prøvekjøring. OBS! Hydraulikkoljen må være ren. Om den ikke er det, må oljen filtreres. Uren olje kan skade kraftenheten og få de hydrauliske sylindrene til å sette seg fast. VIKTIG! KJØR IKKE den hydrauliske enheten uten olje. Trinn 6: Koble til strømforsyning og styreboks 1. Monter styreboksen på den første søylen. 2. Trekk den lengste elkabelen fra den andre søylen via bunnplaten og opp til styreboksen. 3. Koble en kort elkabel mellom elektromagnetene og til den lange kabelen i den andre søylen. 4. Koble en kabel mellom de to elektromagnetene i den første søylen og til styreboksen. 5. Monter solenoidventilen på hydraulikkenheten, og koble kabelen i styreboksen. 6. Koble til strømtilførsel. Bruk medfølgende verktøy og skruer. Trinn 7: Fest hydraulikkslanger og elkabler ved å montere tre beskyttelsesplater i hver søyle. Begynn med den nederste. VIKTIG! Utjevningsvaierne skal kontrolleres en gang i uken for å se om de har samme stramming. Dersom dette ikke gjøres, vil det forårsake ujevn løfting. Kablene skal alltid justeres slik at de har samme stramming når de hviler på sikkerhetslåsen. Utjevningskablene skal kontrolleres en gang i uken for å se om det har lik stramming. Dersom dette ikke gjøres, vil det forårsake ujevn løfting. Trinn 5: Koble til hydraulikkslanger 1. Se til at slangene er hele og rene. 2. Koble slangene til som vist i figur. 3. Fyll hydraulikkoljetanken med hydraulikkolje. 1. Beholderen rommer 11 l. Hjelpesylinder Hovedsylinder Pumpe Trinn 8: Montere løftearmer 1. Monter løftearmene med medfølgende splinter. 2. Kontroller at låsemekanismen fungerer. 3. Monter beskyttelsesbøylene på løftearmene. 4. Monter de runde gummiføttene lengst ute på løftearmene. Trinn 9: Endelig installasjon 1. Monter beskyttelsesplatene over bunnplaten. 2. Monter beskyttelse på søylene. Kort oljerør Tilkobling Langt oljerør Tilkobling 3. Monter høydeposisjonsbryteren på sin plass i søylen. 14

15 NO 4. Spenningssett løftebukken. Advarsel: Elektrisk installasjon skal utføres i samsvar med gjeldende regler av autorisert elektriker. Sikkerhetsanordning Heve 1. Plasser kjøretøyet mellom de to søylene. 2. Juster løftearmene til riktig posisjon under bilen, og pass på at kjøretøyets tyngdepunkt havner sentralt mellom de fire løftearmene. 3. Vri strømbryteren til posisjon Trykk på knappen UP på styreboksen, hev bilen et lite stykke over gulvet, og sjekk at bilen er stabil. 5. Hev bilen til ønsket høyde og se til at sikkerhetslås aktiveres. 6. Bryt strømmen ved å vri strømbryteren til posisjon 0. Spenningsindikator UP Sikkerhetslås DOWN Nødstopp Løftevogn Holdeplate Senke 1. Vri på nødstoppknappen. 2. Trykk på knappen DOWN. Løftearmene hever automatisk ca. 5 cm, noe som løsner sikkerhetslåsen og aktiverer elektromagnetene. Deretter senkes løftebukken til bunnposisjon. 3. Vri bort løftearmene når de er i bunnposisjon. 4. Kjør bort bilen. Vedlikehold Jevnlig vedlikehold gir normal og sikker drift og lengre levetid. Drift Advarsel: Løftebukken skal prøvekjøres UTEN last. Kjør løftebukken flere ganger opp og ned, og kontroller at innfestinger og sikkerhetsbrytere virker som de skal, og at det ikke er luft i sylindrene. Kontroller rør og slanger, slik at det ikke finnes lekkasje på løftebukken, og sjekk at alle bolter og muttere er ordentlig strammet. Bruk aldri løftebukken dersom sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer. Se til at kjøretøyet er korrekt plassert og godt balansert på alle fire løftearmene, slik at kjøretøyet ikke kan forskyves eller i verste fall trille av. Operatør og annet personell må befinne seg på sikker avstand under løfting og senking. Etter løfting trykker man på knappen Safety lock slik at løftebukken senker seg til sikkerhetslåsen. Slå av strømmen så snart løftearmene er kommet i ønsket høyde. Se til at sikkerhetslåsen er på før arbeid under løftebukken igangsettes. Daglig Hør etter om og kontroller visuelt at sikkerhetssperrene settes på. Kontroller at oljeslangetilkoblingene ikke lekker. Kontroller tilkoblinger til kjede og stålvaier samt elektriske koblinger. Kontroller at bolter og muttere er ordentlig strammet. Etterstram ved behov. Kontroller løftearmene. Hver uke Kontroller alle bevegelige deler, og se til at de er rene. Kontroller sikkerhetsdelene som angitt i tidligere beskrivelse. Kontroller hvor mye olje det er i tanken. Oljenivået er tilstrekkelig om vognen kan heves til høyeste posisjon. Hver måned Kontroller alle slangetilkoblinger i det hydrauliske systemet. Kontroller smøring og slitasje på splinter, vogner, løftearmer etc. Skift delene før de går i stykker. Kontroller smøring og slitasje på utjevningsvaieren. 15

16 NO Årlig Tøm oljetanken og kontroller kvaliteten på hydraulikkoljen. Skift oljefilter. Feilsøking Elkoblingsskjema Motoren går ikke Motorvernbryter eller sikring har løst ut. Skift sikring. Motorvernet er overbelastet, vent til motoren er avkjølt. Feil i den elektriske installasjonen, kontakt elektriker. Feil i strømbryteren, kontakt elektriker. Motoren går, men løfter ikke Trykk på knappen DOWN samtidig som knappen UP trykkes inn for å spyle det hydrauliske systemet. Rengjør ventil og ventilsete. Lavt oljenivå, fyll på olje. Oljelekkasje fra kraftenheten Oljebeholderen er full. Løftebukken senkes for fort slik at løftebukken overbelastes. Målskisse Motoren høres, men går ikke Motorviften er skadet. Ta ut og utbedre. Elfeil, kontakt elektriker. For lav spenning, kontakt elektriker. Slitte børster, kontakt elektriker. Motoren er overbelastet. Løfteanordningen går opp og ned Luft i det hydrauliske systemet. Hev løftebukken til den høyeste posisjonen og senk igjen. Gjenta flere ganger uten at motoren overopphetes. Oljelekkasje Kontroller oljenivået i beholderen. Sylinderpakningen kan være ute av posisjon, reparer eller skift pakningen. Lufteventilen på sylinderen lekker. Stempeltetning skadet eller ute av posisjon. Reparer eller skift sylinder. Unormal lyd Smør deler som skal smøres. Se til at løftevogn og vaier løper uten hinder. For høy belastning på bolter eller sylinder. 16

17 FI Pilarinostin Käyttöohje Kiinteästi asennettava pilarinostin on tarkoitettu henkilöautojen ja pienien kuljetusajoneuvojen nostamiseen. Turvallisuusohjeet Lue käyttöohje perusteellisesti ennen käyttämistä ja säilytä se nostimen lähellä. Pilarinostinta ei saa asentaa asvalttiin. Nostimen saa asentaa vain sisätiloihin, ja sitä saa käyttää vain sisätiloissa. Vain valtuutettu henkilöstö saa käyttää nostinta. Älä käytä löysiä vaatteita tai asusteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Pitkät hiukset on koottava hiusverkkoon. Pidä nostinta ympäröivä alue puhtaana vahinkojen välttämiseksi. Älä ylikuormita nostinta. Nostimen suurin nostokapasiteetti näkyy nostimen tyyppikilvessä. Varmista ennen työn aloittamista, että ajoneuvon alle tai sivulle on kiinnitetty turvaesteet. Aseta nostovarret auton nostokohtiin. Varmista, että auto on tasapainossa. Tarkista nostimen toiminta ennen käyttämistä. Laske nostin ala-asentoon aina työn valmistuttua. Älä jätä ajoneuvoa ylös nostetuksi, kun työtä ei tehdä. Nostimen osiin ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa. Jos nostinta varastoidaan pitkään, tee seuraavat toimet. Irrota se virransyötöstä. Tyhjennä öljysäiliö. Rasvaa liikkuvat osat hydrauliikkaöljyllä. Varoitustarrat Lue nostimen varoitustarrat perusteellisesti ennen käyttämistä ja noudata niiden ohjeita huolellisesti. Ne auttavat kiinnittämään huomion vaarallisiin tilanteisiin ja välttämään niitä. Pidä tarrat puhtaina. Vaihda vaurioituneet tarrat uusiin. Aseta uudet tarrat irronneiden tilalle. Vain valtuutettu henkilöstö saa oleskella nostinta ympäröivällä alueella. Nosta ajoneuvoa sen nostokohdista. Käytä aina tukia asentaessasi tai irrottaessasi raskaita osia. Vain koulutettu käyttäjä saa käyttää saa käyttää nostinta. Voit varmistaa pitävän otteen käyttämällä korotusosaa. 17

18 FI Kuormitusta voi vähentää ulkoisten nostovarsien avulla. Varo, etteivät jalat mene nostovarsien alle, kun ajoneuvoa lasketaan alas. Varo, ettei nostimen alla ole mitään, kun ajoneuvoa nostetaan tai lasketaan. Älä koskaan poista itselukitustoimintoa käytöstä. Pidä nostinta ympäröivä alue tyhjänä nostimen kaatumisen varalta. Varmista, että ajoneuvo on täysin tasapainossa. Vältä heiluttamasta nostettua ajoneuvoa. Nostimen yleinen kuvaus Tässä käyttöohjeessa kerrotaan pilarinostimen käyttämisestä. Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen pilarinostimen käyttämistä. Noudata ohjeita, jotta käyttäminen on turvallista ja laite kestää pitkään. Sähkökäyttöinen hydraulinen pilarinostin koostuu kahdesta symmetrisesta pystysuorasta pilarista, jotka on kiinnitettävä alustaan kunnolla. Pilarien sisällä on nostolaitteet. Nostin saa käyttövoimansa hydraulisesta pumpusta. Nostovarsia nostetaan ja lasketaan pilareissa sijaitsevien sylinterien avulla. Kaksipilarinostin pystyy nostamaan ajoneuvoja, joiden paino ei ylitä teknisissä tiedoissa ilmoitettua painoa. Muunlainen käyttö on kielletty. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisen käyttämisen aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista. 18

19 FI A C C B G D D E F E Sijainti A B C D E F G Kuvaus Moottoriyksikkö Ohjauskeskus Pilari Nostokiinnike Nostovarsi Nostopisteet Hätäpysäytin Tekniset tiedot Nostokapasiteetti: kg Nostokorkeus: mm Nostokorkeus sovittimella: mm Pienin korkeus:...90 mm Kokonaiskorkeus: mm Kokonaisleveys: mm Pilarien välinen etäisyys: mm Nostoaika: s Betonin paksuus mm Paino: kg Virransyöttö:...3-vaiheinen, 380/415 V, 50 Hz 19

20 FI Asentaminen Tarvittavat työkalut Nostolaite, esimerkiksi lavanostin Hydrauliikkaöljy Iskuporakone, 3/4 tuuman terät Liitu, merkintäkynä ja mittanauha Jakoavain ja kiintoavaimia Hitsauspihdit Valmistelut Tarkista, että toimitus sisältää kaikki osat. Asentaminen, säätäminen ja käyttöönotto on annettava pätevän henkilöstön tehtäväksi. Pilarinostin on asennettava tasaiselle betonialustalle. Alustan on oltava vähintään 15 cm paksu ja vahvistettu. Sen tulee ulottua vähintään 1,5 metrin päähän pilareista. Alustan on oltava sileä ja tasainen joka suuntaan. Poista pakkaus, nauha ja kuljetuskiinnikkeet. Aseta kaikki osat asennuspaikan lähelle. Vaihe 2: Asenna pilarit. 1. Kiinnitä moottoriyksikkö yhteen pilareista. 2. Poraa pultteja varten reiät betonialustaan. Varmista, että läpimitta on oikea. 3. Poista kaikki roskat ja pöly aukoista. Varmista, että pilari menee paikalleen oikein. 4. Lyö laajennuspultit aukkoihin. Varmista, että pultit kiinnittyvät reikiin kunnolla. 5. Tarkista, että pilari on pystysuorassa. 6. ÄLÄ kiristä käyttämällä iskuporakonetta. 7. Asenna toinen pilari samalla tavalla. Vaihe 3: Kiinnitä turvalukot ja sähkömagneetit, kaksi jokaiseen pilariin. Tilavaatimukset M18x150-laajennuspultti 10 kpl M12x15-pultti, 4 kpl Ø12-aluslevyt, 4 kpl Vaihe 4: Asenna/vedä tasausvaijeri. 1. Nosta vaunua käsin noin 800 mm molemmilta puolilta. Betonin kestävyysvaatimus: 2,1 kg/mm2 Betonin laatuvaatimus: C20/ Varmista ennen asennuksen/vetämisen aloittamista, että pilarien turvalukot toimivat. Vaunujen TULEE olla samalla korkeudella lattiasta ennen jatkamista. Aseta pohjalevy pilarien välille. Kiristä tasoitusvaijeri kuvassa näkyvällä tavalla. Vaijeripyörien yksi reuna on hiottu tasaiseksi, jotta vaijeri menee vaijeripyöriin helpommin. Vaihe 1: Valitse paikka ja tee alustaan merkinnät. 1. Valitse, kummalta puolelta nostinta käytetään ja mihin virransyöttö yhdistetään. 2. Kun paikka on valittu, piirrä liidulla merkinnät pohjalevyjen ympärille, jotta pilarit tulevat oikeille paikoille. Tarkista myös nostovarsien liikkuminen lattiaa pitkin molempiin suuntiin ja kaikissa paikoissa. 3. Tarkista mitat, että pilarien pohjalevyt ovat suorakulmaiset ja että niiden paikat vastaavat piirrettyjä merkintöjä. 20

21 FI 6. Kiinnitä ja säädä vaijeri molemmilta puolilta. Säätäminen voidaan tehdä myös koekäytön aikana. HUOMIO! Hydrauliikkaöljyn on oltava puhdasta. Likainen öljy on suodatettava. Likainen öljy voi vaurioittaa voimantuottoyksikköä ja aiheuttaa hydrauliikkasylinterien juuttumisen kiinni. TÄRKEITÄ TIETOJA! ÄLÄ AJA hydrauliikkayksikköä ilman öljyä Vaihe 6: Virransyötön ja ohjauskeskuksen yhdistäminen 1. Kiinnitä ohjausyksikkö ensimmäiseen pilariin. 2. Vedä pisin sähköjohto toisesta pilarista pohjalevyn kautta ohjausrasiaan. 3. Yhdistä lyhyt sähköjohto sähkömagneettien ja toisen pilarin pitkän johdon välille. 4. Yhdistä kahden sähkömagneetin välinen johto ensimmäiseen pilariin ja ohjausrasiaan. 5. Asenna solenoidiventtiili hydrauliikkayksikköön, ja yhdistä johto ohjausrasiaan. 6. Yhdistä virransyöttö. Käytä mukana toimitettuja työkaluja ja ruuveja. Vaihe 7: Kiinnitä hydrauliikkaletkut ja sähköjohdot asentamalla kuhunkin pilariin kolme suojalevyä. Aloita alimmasta. TÄRKEÄÄ! Tasausvaijerit on tarkistettava kerran viikossa, jotta niiden kireys pysyy samana. Jos näin ei tehdä, nostaminen on epätasapainoista. Kaapelit on säädettävä siten, että kireys on sama, kun ne lepäävät turvalukon päällä. Tasauskaapelit on tarkistettava kerran viikossa, jotta niiden kireys pysyy samana. Jos näin ei tehdä, nostaminen on epätasapainoista. Vaihe 5: Hydrauliikkaletkujen yhdistäminen 1. Varmista, että letkut ovat ehjiä ja puhtaita. 2. Yhdistä letkut kuvassa näkyvällä tavalla. 3. Täytä hydrauliikkaöljysäiliö hydrauliikkaöljyllä. Säiliöön mahtuu 11 litraa. Apusylinteri Pääsylinteri Pumppu Vaihe 8: Nostovarsien asentaminen 1. Asenna nostovarret mukana toimitettavien sokkien avulla. 2. Tarkista, että lukitusmekanismi toimii. 3. Asenna suojakaaret nostovarsiin. 4. Asenna pyöreät kumijalat nostovarsien päihin. Vaihe 9: Viimeistele asennus. 1. Asenna suojalevyt pohjalevyn päälle. 2. Asenna suojukset pilareihin. Lyhyt öljyputki Liitäntä Pitkä öljyputki Liitäntä 3. Asenna korkeuskatkaisin oikeaan paikkaan pilarissa. 21

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3

TERRASSTVÄTT PC 3 TERRASSEVASKER PC 3 TERASSINPESULAITE PC 3 TERRASSERENSER PC 3 TERRASSTVÄTT TERRASSEVASKER TERASSINPESULAITE TERRASSERENSER Original manual 2009 Biltema Nordic Services AB TERRASSTVÄTT MONTERING INTRODUKTION Läs manualen före användning och förvara den på en säker

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Enhjuling 20" Yksipyöräinen 20"

Enhjuling 20 Yksipyöräinen 20 Yksipyöräinen 20" Ethjulet cykel 20" Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rekommenderad kroppslängd: 145 180 cm. Delar Innan du monterar din enhjuling, se till att förpackningen innehåller delarna

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT

VERKTYGSSATS VERKTØYSETT TYÖKALUSARJA VÆRKTØJSSÆT VERKTYGSSATS kompakthjullager VERKTØYSETT kompakthjullager TYÖKALUSARJA kompaktilaakereita varten VÆRKTØJSSÆT kompakthjullejer Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel:

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056

TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja. Art. 37-056 TRAKTOR TRAKTORI med lastare/med laster/jossa etukuormaaja SE TRAKTOR MED LASTARE OBS! Innan traktorlastaren börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med traktorlastaren

Læs mere

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055

DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD. Art. 37-055 DUMPER KIPPIAUTO LASTBIL MED TIPPELAD SE DUMPER OBS! Innan dumpern börjar användas, läs noga igenom denna manual. Den visar hur du skall montera och leka med dumpern på rätt sätt, för att undvika skador.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning. Importeret af Harald Nyborg A/S. Model: CT008 Best.nr. 8197 GOKART Importeret af Harald Nyborg A/S Brugsanvisning Bruksanvisning Model: CT008 Best.nr. 8197 Tillykke med deres nye gokart! De bedes læse denne brugsanvisning grundigt, før De samler gokarten eller

Læs mere

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Løftekapacitet: kg Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Autolift 2-søjlet Varenr.: 90 xx xxx Løftekapacitet: 3.000 kg Varenr.: 90 39 763 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke

Læs mere

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG

VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG VÄGGFÄSTE VEGGFESTE SEINÄKIINNIKE VÆGBESLAG 32" 65" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane.

Klipning af plæne De bedste klipperesultater får du ved at overlappe på den afklippede bane. Cylinderplæneklipper SELEKTA 38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere brug/reference. Sikkerhed - Pas på klipperens skarpe

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

MARKIS MARKISE MARKIISI

MARKIS MARKISE MARKIISI 14-360_361_manual.indd 2011-10-12, 11.25.13 Art. 14-360, 14-361 MARKIS MARKISE MARKIISI Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB MARKIS OBS! Markisen är ett solskydd och bör rullas in vid regn och

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä

Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Spelbord 4-i-1 Spillebord 4-i-1 Pelipöytä, 4 yhdessä Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA

LASERVATERPAS LASERVATERPAS. Brugsanvisning LASERVATERPASS. Bruksanvisning. Bruksanvisning LASERVATTENPASS LASERVESIVAAKA. Käyttöohje LASERVESIVAAKA MODEL 53592 LASER ANGEL LEVEL INSTRUCTION MANUAL DK Brugsanvisning S N Bruksanvisning 2 3 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør Tillverkad i P.R.C. EU-importör

Læs mere

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk

Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 20-645_manual.indd 2011-04-2, 11.20.26 Art. 20-645 Hopfällbar arbetsbänk Sammenleggbar arbeidsbenk Työpenkki, kokoon taitettava Sammenklappelig arbejdsbænk 2011 Biltema Nordic Services AB Hopfällbar arbetsbänk

Læs mere

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV

Anvisning till servostyrningssats ANV209 SV Anvisning till servostyrningssats SV 1. Montera oljetank/behållare. 2. Montera hydraulpump tillsammans med o-ring. 3. Montera infästningskonsol mot motorkropp. 4. Montera styrcylinder (ventil och cylinder)

Læs mere

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg

Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift 2014 4 Manual til Deluxe saxlift til nedsænkning 3500 kg Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE))

Læs mere

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT

GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT GARAGEDOMKRAFT GARASJEJEKK HALLINOSTURI GARAGEDONKRAFT 2 ton/tonn/tonnia Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold

NO: Triceps pushups. SE: Triceps pushups. DK: Triceps armstrækninger. NO: Overføring av ball. SE: Överföring av boll. DK: Overføring af bold 5 NO: Triceps pushups Ha bena på ballen og hendene i underlaget. Jo lengre ut på bena du har ballen, jo tyngre er det. Hold kroppen så rett som mulig, stram i magen. Senk så overkroppen ned mot underlaget

Læs mere

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser

Fitness Ball. NO: Øvelser. SE: Övningar. DK: Øvelser Fitness Ball NO: Øvelser Med Abilica FitnessBall kan du trene hele kroppen. Utfør øvelsene rolig og med fokus på å ha kontroll på mage og korsrygg, så får du med maksimal effekt av kjernemuskulaturen.

Læs mere

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET

Art. 45-612 SE - ARMRINGAR FI - KÄSIVARSIKELLUKKEET rt. 45-612 SE - RMRINGR OBS! För barn över 3 år som väger 18 30 kg. Ska sitta på överarmarna som stöd vid simträning. nvänd endast under vuxens konstanta överseende. Skölj av och torka efter användning.

Læs mere

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli

Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Luxaflex Lamel/Lamell/ Lamelli Monterings- og brugervejledning Monterings- och bruksanvisning Monterings- og brukerveiledning Asennus- ja käyttöohjeet 2012 Monterings- og brugervejledning 2012 Monterings-

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS

DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 44-2020_manual.indd 2011-10-5, 12.56.07 Art. 44-2020 DEKORATIONSBRASA DEKORASJONSPEIS KORISTETAKKA DEKORATIONSPEJS 900/1800 W 2011 Biltema Nordic Services AB DEKORATIONSBRASA BRUKSANVISNING Dekorationsbrasan

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Öljyantureiden sovitin Adapter til oliesensor 00 Biltema Nordic Services AB SE Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare, oljetempgivare

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure XL 56-315 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure XL 56-315 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du benytter Bure

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull

vägledning / vejledning / veiledning Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull vägledning / vejledning / veiledning 600313 Rutmönstrad merinoull Merino-uld i tern/rutemønstret merinoull Du behöver Konstsiden (fodertyg) Merinoull Gammal handduk Resårband Dänkflaska Torktumlare Börja

Læs mere

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual

KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual KLARGØRINGSLIFT Installation, drift & vedligeholdelsesmanual Vare nr. 10004041 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugerens data... 3 Installations data... 4 NOTE... 5 BEGRÆNSET GARANTI... 5 Oversigts diagram... 6

Læs mere

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV

Anvisning för kompressor AC ANV156 SV Anvisning för kompressor AC SV De kompressorer vi säljer levereras med en liten mängd leveransolja som ska tömmas ur och ersättas med rätt typ och mängd enligt fordonstillverkarens rekommendationer. Följande

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS

LED DRL OCH BLINKERS LED DRL OG BLINKLYS LED DRL-VALOT JA -VILKUT LED DRL OG BLINKLYS LED DRL OCH BLINKERS LED DRL-VALOT JA -VILKUT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual 2016-07-13 Biltema Nordic Services AB SE LED DRL OCH BLINKERS TEKNISKA

Læs mere

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element

Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element Oljefyllt element Oljefylt radiator Öljytäytteinen lämmityspatteri Oliefyldt element SE Oljefyllt element Säkerhetsföreskrifter Läs och följ säkerhetsföreskrifterna för elementet. Placera elementet på

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver

Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Optisk glykol- og væskemåler Optinen glykoli- ja nestekoetin Optisk glykol- og væskeprøver SE Art. 3-200 Optisk glykol- och vätskeprovare Detaljbeskrivning.

Læs mere

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER

TREHJULING TREHJULING KOLMIPYÖRÄ TREHJULER KOLMIPYÖRÄ TREHJULER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 2 66 Helsingborg. Tel: +6-2 600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 301 Lier. Tlf: +7-32 8 91 10. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine

SEMET 11390-0104 XB 50/180. Bruksanvisning Handdriven sickmaskin. Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine SEMET SE DK Bruksanvisning Handdriven sickmaskin Brugsanvisning Håndbetjent sikkemaskine 11390-0104 XB 50/180 1. BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN Maskinen är avsedd för falsning, krympning, rundning,

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe

Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe Fettpump Fettpumpe Rasvapumppu Fedtpumpe tryckluftsdriven/trykkluftdrevet paineilmakäyttöinen/trykluftdrevet 2009 Biltema Nordic Services AB Fettpump tryckluftsdriven EGENSKAPER Lufttrycksdriven motor,

Læs mere

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler

Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler -00 manual.indd 0-0-,.. Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter for oljegivere Sovitin öljymittarille Adapter til olieføler 0-0- Biltema Nordic Services AB Art. -00 Adapter för oljegivare Adapter för oljetrycksgivare,

Læs mere

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd

600207 Tips & Idéer. Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd 600207 Tips & Idéer Smycken av metall- och wiretråd Smykker af metal- og wiretråd/smykker av metall- og wiretråd SV Stelt halsband med pärlor, 38 cm 150 cm lackerad koppartråd eller silvertråd 925, diam.

Læs mere

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus

Teleskopstige. Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus Teleskopstege inkl. klämskydd med klembeskyttelse Teleskooppitikkaat mukana puristumissuojaus inkl. fingerbeskyttelse MAX 150 kg SE Teleskopstege inkl. klämskydd Instruktionsmanual för teleskopisk aluminiumstege

Læs mere

Terassmarkis Terrassemarkise Terassi Markiisi

Terassmarkis Terrassemarkise Terassi Markiisi 14-362_363_manual.indd 2011-06-30, 14.20.39 Art. 14-362, 14-363 Terassmarkis Terrassemarkise Terassi Markiisi Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Art. 14-362, 14-363 Terassmarkis VARNING! Skulle

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Garagedonkraft, 2 tons

Garagedonkraft, 2 tons EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137907. (Indgår også i Værkstedssæt 913908) Davidsen

Læs mere

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt)

Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Brugsanvisning / Bruksanvisning Halogen Spot HS50 (50 watt) HS100 (100 watt) Halogen Spot HS50 og HS100 Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden halogen spotten tages i brug. Anvendelse:

Læs mere

Portabla högtalare 2,1

Portabla högtalare 2,1 Portabla högtalare, Säkerhetsföreskrifter Detaljbeskrivning. Ha inte högtalaren ansluten till en audioenhet när du inte lyssnar.. Se till att inga kort med magnetremsa finns nära högtalaren, de kan avmagnetiseras.

Læs mere

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning

NO: Knebøy. SE: Knäböj. DK: Knæbøjning 1 NO: Knebøy Trener: Forside lår og setemuskulatur Vekter Her er det store muskler som trenes så legg på godt med vekter. Det skal være sånn at du så vidt orker å gjennomføre de siste repetisjonene. Antagelig

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302

Brugsanvisning. Bure. Gangborde. Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Brugsanvisning Bure Gangborde Bure Standard EL 56-312 Bure S EL 56-302 Kære Bruger Bruksanvisning Bure Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om,

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 77737. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 77737 Brugsanvisning Bruksanvisning HÅNLIPPER Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye håndklipper, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE

LÄNSPUMP LENSEPUMPE PILSSIPUMPPU LÆNSEPUMPE LÄNSPUMP med inbyggd nivåvakt LENSEPUMPE med innebyggd nivåvakt PILSSIPUMPPU sisäinen tasovahti LÆNSEPUMPE med indbygget niveauovervågning Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg.

Læs mere

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS

TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS TRÅDLØST TASTATUR OG MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI TRÅDLØST TASTATUR OG MUS TRÅDLÖST TANGENTBORD OCH MUS LANGATON NÄPPÄIMISTÖ JA HIIRI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393

KITCHEN CHEF. Coffee Mill - Type 2393 KITCHEN CHEF Coffee Mill - Type 2393 Brugsanvisning - dansk... side 3 Bruksanvisning - svenska... side 4 Bruksanvisning - norsk... side 5 Käyttöohjeet - suomi... side 6 2 OBH NORDICA Coffee Mill Før brug

Læs mere

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter.

+/-2:00. Montering. Assembly instruction. Ohjeet. Samlevejledning. Montering. 142/154 x 89 x 163 cm. Metal firewood shelter. GB Assembly instruction NO Montering DK Samlevejledning FI Ohjeet SE Montering Shed-in-a-Box 1,8 x 1,8 x 1,8 m #70389 MIDLERTIDIG KONSTRUKTION TILLFÄLLIG KONSTRUKTION TEMPORARY STRUCTURE = Nyttig information

Læs mere

Elektronisk brandskab

Elektronisk brandskab MODEL L 81090 90 1 ELEKTRONISK BRANDSKAB INSTRUCTION MANUAL DK 2 Brugsanvisning NO Elektronisk brannskap 3 Bruksanvisning Elektronisk Bruksanvisning brannskap Fremstillet i P.R.C. EU-Importør SE 4 SF 5

Læs mere

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL

TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Art. 14-7954;14-7955 TREHJULING TREHJULSSYKKEL KOLMIPYÖRÄ TREHJULET CYKEL Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Art. 14-7954, 14-7955

Læs mere

Manual til Deluxe 4- søjlet autolift 4000 kg

Manual til Deluxe 4- søjlet autolift 4000 kg Nimalift 2014 4 Manual til Deluxe 4- søjlet autolift 4000 kg Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20

Læs mere

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278

ROLLATOR FJORDEN RULLATOR FJORDEN. Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Made in China. Vare nummer/art nr: 4278 Made in China Vare nummer/art nr: 4278 Fremstillet for/ Tillverkad för: ASPIRIA NONFOOD GMBH HARKSHEIDER STRASSE 3 D-22399 HAMBURG ROLLATOR FJORDEN Betjeningsvejledning RULLATOR FJORDEN Bruksanvisning

Læs mere

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM

VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM VÄGGFÄSTE, ARM VEGGFESTE, ARM SEINÄTELINE, VARSI VÆGBESLAG, ARM 26" 50" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI

FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI Art. -9 FJÄRRSTRÖMBRYTARE, MINI FJERNSTRØMBRYTER, MINI ETÄVIRTAKYTKIN, PIENOISKOKOINEN FJERNAFBRYDER, MINI st. stk. kpl Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan, Helsingborg. Tel: +- 00 00. Importør:

Læs mere

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella.

SVENSKA. SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. PatellaVator SVENSKA Användningsområden/Indikationer Patellar tendinitis, Osgood-Schlatters sjukdom, Chondromalacia Patella. Kontraindikationer Inga kända. PATELLAVATOR KNÄORTOS Läs noga igenom dessa

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Luftbädd med elpump. Luftmadras med elektrisk pumpe. Ilmapatja, jossa sähköpumppu

Luftbädd med elpump. Luftmadras med elektrisk pumpe. Ilmapatja, jossa sähköpumppu Luftbädd med elpump Luftmadrass med elektrisk pumpe Ilmapatja, jossa sähköpumppu Luftmadras med elektrisk pumpe Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Inbyggd elpump till luftbädd Art 14-312 220-240

Læs mere

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS

KAKSIOVINEN OHJAUSPANEELI. SULATUS ja PAKASTUS CFD2461 E KAKSIOVINEN Ennen laitteen käynnistämistä on suositeltavaa odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta odottaa vähintään kaksi tuntia, jotta OHJAUSPANEELI Laitteen säätöön tarkoitettu termostaattilaatikko

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL

LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL LYFTVINCH LØFTEVINSJ NOSTOVINSSI LØFTESPIL EH400 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier. Tlf:

Læs mere

STIGA FREECLIP 8211-2204-02

STIGA FREECLIP 8211-2204-02 STIG FREECLIP 82-2204-02 S SVENSK 6 5 3 4 4 2 2 2 2 E B C B C. 9x (M6) 2. 4x(M6x30mm) 3. x(m6x35mm) 4. 2x(M6x28mm) 5. x(m6x73mm) 6. x(m6x63mm) 2 DNSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs instruktionerne omhyggeligt

Læs mere