Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift"

Transkript

1 Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

2 CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2

3 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten av lyften. Pelarlyften får inte monteras på asfalt. Lyften får endast monteras och användas inomhus. Lyften skall endast användas av kvalificerad personal. Bär inte löst hängande kläder eller accessoarer som kan fastna i rörliga delar. Sätt upp långt hängande hår. Håll området runt lyften rent för att undvika skador. Lyften får aldrig överbelastas. Kontrollera etiketten på lyften för maximal lyftkapacitet. Se till att säkerhetsspärrarna är till innan arbete utförs under eller vid sidan av fordonet. Placera lyftarmarna på bilens lyftpunkter och se till att bilen är väl balanserad. Kontrollera lyftens funktioner innan användning. Sänk alltid ner lyften efter avslutat arbete. Låt inte fordonet stå upphöjt då arbete inte utförs. Inga delar av lyften får modifieras utan tillverkarens tillstånd. Vidta följande åtgärder då lyften inte ska användas på länge: Koppla ifrån spänningsmatning. Töm oljetanken. Smörj rörliga delar med hydraulolja. Endast auktoriserad personal får vistas i området runt lyften Lyft fordonet i fordonets lyftpunkter Varningsdekaler Läs och följ noga varningsdekalerna som finns placerade på lyften. De är till för att uppmärksamma och undvika farliga arbetssituationer. Håll dekalerna rena och byt ut skadade dekaler och ersätt dekaler som fallit bort. Använd alltid säkerhetsstöd vid demontering/montering av tunga delar. Lyften får endast användas av utbildad operatör. Använd höjdförlängare vid behov för att säkerställa god kontakt. 3

4 SE Extra lyftarmar kan minska belastningen Se till att inte ha fötterna under lyftarmarna när lyften sänks. Se till att ingen befinner sig under lyften då fordon sänks eller höjs. Koppla aldrig ur självlåsningsfunktionen. Utrym området runt lyften vid risk för att fordonet faller. Se till att fordonet är korrekt balanserat Undvik att gunga upplyft fordon. Generell besksrivning av lyften Denna manual ger användaren kunskap om hur pelarlyften ska användas. Läs och förstå manualen innan pelarlyften används. Följ angivna instruktioner för säker användning och längre livslängd på produkten. Den elektriske/hydrauliske pelarlyften består av två symetriska vertikalmonterade pelare som fästs ordentligt i underlaget. Lyftanordningen finns inuti varje pelare. Lyften drivs av en hydraulisk pump som ger vätska under tryck till varje cylinder i pelarna vilka höjer och sänker lyftarmarna. 2-pelarlyften är utvecklad för att lyfta fordon med maximal vikt enligt tekniska data. All annan användning är förbjuden. Tillverkaren frånskriver sig allt ansvar för direkta eller indirekta skador som uppstår vid felaktig användning eller hantering. 4

5 SE A C C B G D D E F E Position A B C D E F G Beskrivning Motorenhet Styrbox Pelare Lyftfäste Lyftarm Lyftpunkter Nödstopp Tekniska data Lyftkapacitet: kg Lyfthöjd: mm Lyfthöjd W/adapter mm Minsta höjd:...90 mm Total höjd: mm Total bredd: mm Bredd mellan pelare: mm Lyfttid: s Betongtjocklek mm Vikt: kg Spänningsmatning:...Trefas: 380/415 V, 50 Hz 5

6 SE Installation Lämpliga verktyg Lämplig lyftutrustning, t ex pallyftare Hydraulikolja Slagborrmaskin för 3/4" bits Krita, markeringspenna och måttband Skiftnyckel och fasta nycklar Svetstång Förberedelser Kontrollera att alla delar och komponenter är medlevererade. Installation, justering och idrifttagning ska utföras av kvalificerad personal. Pelarlyften ska monteras på ett jämnt betongunderlag. Underlaget skall vara armerat och minst 15 cm tjockt och sträcka sig minst 1,5 m i diameter runt varje pelare. Underlaget ska vara slätt och jämnt i alla riktningar. Ta bort emballage, band och transportsäkringar. Placera ut alla komponenter i närheten där de ska monteras. Utrymmeskrav M18x150 Expansionsbult 10 st M12x15 Bult, 4 st Ø12 brickor, 4 st Steg 2: Montera pelarna. 1. Montera motorenheten på en av pelarna. 2. Borra hålen till bultarna i betongunderlaget. Se till att det är korrekt diameter. 3. Ta bort allt skräp och dam från hålen och se till att pelaren är placerad korrekt enligt utritad position. 4. Slå ner expanderbultarna i hålen. Se till att bultarna fäster ordentligt i hålen. 5. Kontrollera att pelaren är lodrät. 6. Se till att bultarna fäster ordentligt i hålen. 7. Använd INTE slagborr vid åtdragning. 8. Montera den andra pelaren på samma sätt. Steg 3: Montera säkerhetslåsen och elektromagneterna, två på varje pelare. Steg 4: Montera/dra utjämningsvajer 1. Höj upp vagnen manuellt ca 800 mm på vardera sidan. Betonghållfasthet 2,1 kg/mm 2 Betongkvalitet C20/ Se till att säkerhetslåsen i varje pelare är aktiva innan montering/dragning påbörjas. Vagnarna MÅSTE vara på samma höjd från golvet innan du fortsätter. Placera bottenplåten mellan pelarna. Dra utjämningsvajern enligt figuren. Den ena kanten på vajerhjulen är nedslipade för att enklare kunna applicera vajern i vajerhjulen. Steg 1: Bestäm placering och markera på underlaget. 1. Bestäm från vilken sida lyften ska manövreras och var spänningsmatning ska kopplas in. 2. När placering är bestämd, rita med krita runt bottenplattorna för att markera pelarnas position. Kontrollera också hur lyftarmarna kommer att röra sig längs golvet i båda riktningar och varje position. 3. Kontrollera mått och se till att bottenplattorna till pelarna är rektangulära och överensstämmer med ritade markeringar. 6

7 SE 6. Fäst och justera vajern på båda sidor. Justering kan även göras under testkörning. OBS! Hydrauloljan måste vara ren, om inte måste oljan filtreras. Oren olja kan skada kraftenheten och få hydraulcylindrarna att fastna. VIKTIGT! KÖR INTE hydraulenheten utan olja. Steg 6: Anslut spänningsmatning och styrbox 1. Montera styrboxen på den första pelaren. 2. Dra den längsta elkabeln från den andra pelaren via bottenplattan och upp till styrboxen. 3. Anslut en kort elkabel mellan elektromagneterna och till den långa kabeln i den andra pelaren. 4. Anslut en kabel mellan de två elektromagneterna i den första pelaren och till styrboxen. 5. Montera solenoidventilen på hydraulenheten och anslut kabeln i styrboxen. 6. Anslut spänningsmatningen. Använd medföljande verktyg och skruvar. Steg 7: Fixera hydraulslangar och elkablar genom att montera tre skyddsplåtarna i varje pelare. Börja med den understa. VIKTIGT! Utjämningsvajrarna skall kontrolleras en gång i veckan så att de har samma spänning. Att inte göra detta kommer att förorsaka ojämn lyftning. Kablarna skall alltid justeras så att de har samma spänning när de vilar på säkerhetslåsen. Utjämningskablarna skall kontrolleras en gång i veckan så att de har likadan spänning. Att inte göra detta kommer att förorsaka ojämn lyftning. Steg 5: Anslut hydraulslangar. 1. Se till att slangarna är hela och rena. 2. Anslut slangarna enligt figuren. 3. Fyll hydrauloljetanken med hydraulolja. Behållaren rymmer 11 l. Steg 8: Montera lyftarmar. 1. Montera lyftarmarna med medföljande sprintar. 2. Kontrollera att låsmekanismen fungerar. 3. Montera skyddsbågarna på lyftarmarna. 4. Montera de runda gummifötterna längst ut på lyftarmarna. Steg 9: Slutlig installation. 1. Montera skyddsplåten över bottenplattan. 2. Montera skydden på pelarna. Hjälpcylinder Huvudcylinder Pump Kort oljerör 3. Montera höjdlägesbrytaren på avsedd plats i pelaren. Anslutning Långt oljerör Anslutning 7

8 SE 4. Spänningsätt lyften. Varning: Elektrisk installation skall utföras enligt gällande regler av behörig elektriker. Säkerhetsanordning Höjning 1. Placera fordonet mellan de två pelarna. 2. Justera lyftarmarna till rätt position under bilen och se till att fordonets tyngdpunkt hamnar centralt mellan de fyra lyftarmarna. 3. Vrid strömbrytaren till läge Tryck på knappen UP på styrboxen och höj bilen en liten bit över golvet och se till att bilen är stabil. 5. Höj bilen till önskad höjd och se till att säkerhetslåsen aktiveras. 6. Bryt spänningen genom att vrida strömbrytaren till läge 0. Spänningsindikator UP Säkerhetslås DOWN Nödstopp Lyftvagn Hållplatta Sänkning 1. Vrid på nödstoppsknappen. 2. Tryck på knappen DOWN. Lyftarmarna höjs automatiskt ca 5 cm vilket lösgör säkerhetslåsen och aktiverar elektromagneterna. Därefter sänks lyften till botten läge. 3. Vrid bort lyftarmarna när de är i bottenläge. 4. Kör bort bilen. Underhåll Regelbundet underhåll ger normal och säker drift samt längre livslängd. Drift Varning: Lyften skall testköras UTAN last. Kör lyften flera gånger upp och ner och kontrollera att infästningar och säkerhetsbrytare fungerar korrekt och att det inte är någon luft i cylindrarna. Kontrollera rör och slangar så att inga läckage finns på lyften samt att alla bultar och muttrar är ordentligt dragna. Använd aldrig lyften om säkerhetsfunktionerna inte fungerar. Se till att fordonet är korrekt placerat och väl balanserat på alla fyra lyftarmarna så att fordonet inte kan förskjutas eller i västa fall trilla av. Operatören och annan personal måste befinna sig på säkerhetsavstånd under lyft eller nedsänkning. Efter lyft trycker man på knappen Safety lock så att lyften sänker sig till säkerhetslåset. Slå ifrån spänningsmatningen så fort lyftarmarna nått önskad höjd. Se till att säkerhetslåset är till innan arbete under lyften påbörjas. Dagligen Lyssna och kontrollera visuellt att säkerhetsspärrarna går till. Kontrollera oljeslangsanslutningarna så att de inte läcker. Kontrollera anslutningar till kedja och stålvajer samt elektriska kopplingar. Kontrollera att bultar och muttrar är ordentligt dragna. Efterdra vid behov. Kontrollera lyftarmarna. Varje vecka Kontrollera alla rörliga delar och se till att de är rena. Kontrollera säkerhetsdelarna enligt tidigare beskrivning. Kontrollera mängden olja i tanken. Oljenivån är tillräcklig om vagnen kan höjas upp till högsta position. Varje månad Kontrollera alla slanganslutningar i det hydrauliska systemet. Kontrollera smörjning och slitage på sprintar, vagnar, lyftarmar etc. Byt del innan den går sönder. Kontrollera smörjning och slitage på utjämningsvajern. 8

9 SE Årligen Töm oljetanken och kontrollera kvaliteten på hydrauloljan. Byt oljefilter. Felsökning Motorn går inte Motorskyddsbrytare eller säkring har löst ut. Byt säkring. Motorskyddet är överbelastat, vänta tills motorn svalnat. Fel i elektriska installationen, kontakta elektriker. Fel i strömbrytaren, kontakta elektriker. Motorn går men lyfter inte Tryck på knappen DOWN samtidigt som knappen UP trycks in för att spola hydraulsystemet. Rengör ventil och ventilsäte. Låg oljenivå, fyll på olja. Oljeläckage från kraftenheten Oljebehållaren är full. Lyften sänks för fort vilket överbelastar lyften. Elkopplingsschema Måttskiss Motorn låter men går inte Motorfläkten är skadad. Ta ut och rikta. Elfel, kontakta elektriker. För låg spänning, kontakta elektriker. Slitna borstar, kontakta elektriker. Motorn är överbelastad. Lyftanordningen går upp och ner Luft i hydrauliksystemet. Höj lyften till högsta läget och sänk igen. Upprepa flera gånger utan att motorn överhettas. Oljeläckage Kontrollera oljenivån i behållaren. Cylinderpackningen kan vara ur position, reparera eller byt packningen. Avluftningsventilen på cylindern läcker. Kolvtätning skadad eller ur position. Reparera eller byt cylinder. Onormalt ljud Smörj delar som ska smörjas. Se till att lyftvagnen och wire löper utan hinder. För hög belastning på bultar eller cylinder. 9

10 NO Løftebukk Bruksanvisning Løftebukken er beregnet for fast installasjon og framstilt for løfting av personbiler og mindre transportbiler. Sikkerhetsforskrifter Les bruksanvisningen nøye, og oppbevar den i nærheten av løftebukken. Løftebukken må ikke monteres på asfalt. Løftebukken skal kun monteres og brukes innendørs. Løftebukken skal kun brukes av kvalifisert personell. Unngå bruk av løst hengende klær eller tilbehør som kan sette seg fast i bevegelige deler. Bind opp langt hår. Hold området rundt løftebukken rent for å unngå skader. Løftebukken må aldri overbelastes. Kontroller etiketten på løftebukken for maksimal løftekapasitet. Se til at sikkerhetssperrene er på før arbeid utføres under eller ved siden av kjøretøyet. Plasser løftearmene på bilens løftepunkter, og se til at bilen er godt balansert. Kontroller løftebukkens funksjoner før bruk. Senk alltid løftebukken etter avsluttet arbeid. La ikke kjøretøyet blir stående oppheist når arbeid ikke utføres. Ingen deler av løftebukken må modifiseres uten tillatelse fra produsent. Gjør følgende når løftebukken ikke skal brukes på en god stund: Koble fra strømtilførsel. Tøm oljetanken. Smør bevegelige deler med hydraulikkolje. Advarselsetiketter Les og følg nøye advarselsetikettene som er festet på løftebukken. Disse skal gjøre deg oppmerksom på farlige arbeidssituasjoner som må unngås. Hold etikettene rene, skift ut skadede etiketter, og erstatt etiketter som har falt av. Kun autorisert personell skal oppholde seg i området rundt løftebukken. Løft kjøretøyet i dets løftepunkter. Bruk alltid sikkerhetsstøtte ved demontering/montering av tunge deler. Løftebukken skal kun brukes av operatør med nødvendig opplæring. Bruk høydeforlenger ved behov for å sikre god kontakt. 10

11 NO Ekstra løftearmer kan minske belastningen. Pass på å ikke ha føttene under løftearmene når løftebukken senkes. Se til at ingen befinner seg under løftebukken når kjøretøy senkes eller heves. Koble aldri ut selvlåsingsfunksjonen. Fjern deg fra området rundt løftebukken når det er risiko for at kjøretøyet skal falle ned. Se til at kjøretøyet er korrekt balansert. Unngå å gynge et oppløftet kjøretøy. Generell beskrivelse av løftebukken Denne brukerveiledningen gir operatøren kunnskap om hvordan løftebukken skal brukes. Les og forstå veiledningen før du tar løftebukken i bruk. Følg instruksjonene for å få sikker bruk og oppnå lengre levetid for produktet. Den elektriske/hydrauliske løftebukken består av to symmetriske vertikalmonterte søyler som festes ordentlig i underlaget. Løfteanordningen befinner seg i hver av søylene. Løftebukken drives av en hydraulisk pumpe som gir væske under trykk til hver sylinder i søylene, slik at løftearmene heves og senkes. Den tosøylede løftebukken er utviklet for å løfte kjøretøy med maksimal vekt som angitt i tekniske data. Annen bruk må ikke forekomme. Produsenten fraskriver seg alt ansvar for direkte eller indirekte skader som måtte oppstå ved feil bruk eller håndtering. 11

12 NO A C C B G D D E F E Posisjon A B C D E F G Beskrivelse Motorenhet Styreboks Søyle Løftefeste Løftearm Løftepunkter Nødstopp Tekniske data Løftekapasitet: kg Løftehøyde: mm Løftehøyde m/adapter mm Minste høyde:...90 mm Total høyde: mm Total bredde: mm Bredde mellom søyler: mm Løftetid: s Betongtykkelse mm Vekt: kg Strømtilførsel:...Trefase: 380/415 V, 50 Hz 12

13 NO Installasjon Egnede verktøy Egnet løfteutstyr, f.eks. palleløfter Hydraulikkolje Slagboremaskin for 3/4" bits Kritt, markeringspenn og målebånd Skiftenøkkel og fastnøkler. Sveisetang Forberedelser Kontroller at alle deler er levert. Installasjon, justering og idriftsetting skal utføres av kvalifisert personell. Løftebukken skal monteres på et jevnt betongunderlag. Underlaget skal være armert og minst 15 cm tykt, og det skal strekke seg minst 1,5 m i diameter rundt hver søyle. Underlaget skal være slett og jevnt i alle retninger. Fjern emballasje, bånd og transportsikringer. Plasser ut alle deler nær der de skal monteres. Plasskrav Trinn 2: Monter søylene. 1. Monter motorenheten på en av søylene. 2. Bor hull for boltene i betongunderlaget. Pass på at det er korrekt diameter. 3. Fjern smuss og støv fra hullene, og se til at søylen er plassert korrekt i samsvar med avmerket posisjon. 4. Slå ekspansjonsboltene ned i hullene. Se til at boltene fester ordentlig i hullene. 5. Kontroller at søylen er loddrett. 6. Bruk IKKE slagbor ved stramming. 7. Monter den andre søylen på samme måte. Trinn 3: Monter sikkerhetslåsen og elektromagnetene, to på hver søyle. Trinn 4: Montere/trekke utjevningsvaier 1. Hev vognen ca. 800 mm på hver side. M18x150 ekspansjonsbolt 10 stk. M12x15 bolt, 4 stk. Ø12 skiver, 4 stk. Betongstyrke 2,1 kg/mm2 Betongkvalitet C20/ Se til at sikkerhetslåsene i hver søyle er aktive før montering/trekking igangsettes. Vognene MÅ være på samme høyde fra gulvet før du fortsetter. Plasser bunnplaten mellom søylene. Trekk utjevningsvaieren som vist i figuren. Den ene kanten på vaierhjulene er nedslipt for å enklere kunne feste vaieren i vajerhjulene. Trinn 1: Bestemme plassering og merke av på underlag 1. Bestem fra hvilken side løftebukken skal betjenes, og hvor strømtilførsel skal kobles inn. 2. Når plassering er bestemt, tegn med kritt rundt bunnplatene for å merke av søylenes posisjon. Kontroller også hvordan løftearmene vil bevege seg langs gulvet i begge retninger og hver posisjon. 3. Kontroller mål, og se til at bunnplatene til søylene er rektangulære og i samsvar med avmerkingene., 13

14 NO 6. Fest og juster vaieren på begge sider. Justering kan også utføres under prøvekjøring. OBS! Hydraulikkoljen må være ren. Om den ikke er det, må oljen filtreres. Uren olje kan skade kraftenheten og få de hydrauliske sylindrene til å sette seg fast. VIKTIG! KJØR IKKE den hydrauliske enheten uten olje. Trinn 6: Koble til strømforsyning og styreboks 1. Monter styreboksen på den første søylen. 2. Trekk den lengste elkabelen fra den andre søylen via bunnplaten og opp til styreboksen. 3. Koble en kort elkabel mellom elektromagnetene og til den lange kabelen i den andre søylen. 4. Koble en kabel mellom de to elektromagnetene i den første søylen og til styreboksen. 5. Monter solenoidventilen på hydraulikkenheten, og koble kabelen i styreboksen. 6. Koble til strømtilførsel. Bruk medfølgende verktøy og skruer. Trinn 7: Fest hydraulikkslanger og elkabler ved å montere tre beskyttelsesplater i hver søyle. Begynn med den nederste. VIKTIG! Utjevningsvaierne skal kontrolleres en gang i uken for å se om de har samme stramming. Dersom dette ikke gjøres, vil det forårsake ujevn løfting. Kablene skal alltid justeres slik at de har samme stramming når de hviler på sikkerhetslåsen. Utjevningskablene skal kontrolleres en gang i uken for å se om det har lik stramming. Dersom dette ikke gjøres, vil det forårsake ujevn løfting. Trinn 5: Koble til hydraulikkslanger 1. Se til at slangene er hele og rene. 2. Koble slangene til som vist i figur. 3. Fyll hydraulikkoljetanken med hydraulikkolje. 1. Beholderen rommer 11 l. Hjelpesylinder Hovedsylinder Pumpe Trinn 8: Montere løftearmer 1. Monter løftearmene med medfølgende splinter. 2. Kontroller at låsemekanismen fungerer. 3. Monter beskyttelsesbøylene på løftearmene. 4. Monter de runde gummiføttene lengst ute på løftearmene. Trinn 9: Endelig installasjon 1. Monter beskyttelsesplatene over bunnplaten. 2. Monter beskyttelse på søylene. Kort oljerør Tilkobling Langt oljerør Tilkobling 3. Monter høydeposisjonsbryteren på sin plass i søylen. 14

15 NO 4. Spenningssett løftebukken. Advarsel: Elektrisk installasjon skal utføres i samsvar med gjeldende regler av autorisert elektriker. Sikkerhetsanordning Heve 1. Plasser kjøretøyet mellom de to søylene. 2. Juster løftearmene til riktig posisjon under bilen, og pass på at kjøretøyets tyngdepunkt havner sentralt mellom de fire løftearmene. 3. Vri strømbryteren til posisjon Trykk på knappen UP på styreboksen, hev bilen et lite stykke over gulvet, og sjekk at bilen er stabil. 5. Hev bilen til ønsket høyde og se til at sikkerhetslås aktiveres. 6. Bryt strømmen ved å vri strømbryteren til posisjon 0. Spenningsindikator UP Sikkerhetslås DOWN Nødstopp Løftevogn Holdeplate Senke 1. Vri på nødstoppknappen. 2. Trykk på knappen DOWN. Løftearmene hever automatisk ca. 5 cm, noe som løsner sikkerhetslåsen og aktiverer elektromagnetene. Deretter senkes løftebukken til bunnposisjon. 3. Vri bort løftearmene når de er i bunnposisjon. 4. Kjør bort bilen. Vedlikehold Jevnlig vedlikehold gir normal og sikker drift og lengre levetid. Drift Advarsel: Løftebukken skal prøvekjøres UTEN last. Kjør løftebukken flere ganger opp og ned, og kontroller at innfestinger og sikkerhetsbrytere virker som de skal, og at det ikke er luft i sylindrene. Kontroller rør og slanger, slik at det ikke finnes lekkasje på løftebukken, og sjekk at alle bolter og muttere er ordentlig strammet. Bruk aldri løftebukken dersom sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer. Se til at kjøretøyet er korrekt plassert og godt balansert på alle fire løftearmene, slik at kjøretøyet ikke kan forskyves eller i verste fall trille av. Operatør og annet personell må befinne seg på sikker avstand under løfting og senking. Etter løfting trykker man på knappen Safety lock slik at løftebukken senker seg til sikkerhetslåsen. Slå av strømmen så snart løftearmene er kommet i ønsket høyde. Se til at sikkerhetslåsen er på før arbeid under løftebukken igangsettes. Daglig Hør etter om og kontroller visuelt at sikkerhetssperrene settes på. Kontroller at oljeslangetilkoblingene ikke lekker. Kontroller tilkoblinger til kjede og stålvaier samt elektriske koblinger. Kontroller at bolter og muttere er ordentlig strammet. Etterstram ved behov. Kontroller løftearmene. Hver uke Kontroller alle bevegelige deler, og se til at de er rene. Kontroller sikkerhetsdelene som angitt i tidligere beskrivelse. Kontroller hvor mye olje det er i tanken. Oljenivået er tilstrekkelig om vognen kan heves til høyeste posisjon. Hver måned Kontroller alle slangetilkoblinger i det hydrauliske systemet. Kontroller smøring og slitasje på splinter, vogner, løftearmer etc. Skift delene før de går i stykker. Kontroller smøring og slitasje på utjevningsvaieren. 15

16 NO Årlig Tøm oljetanken og kontroller kvaliteten på hydraulikkoljen. Skift oljefilter. Feilsøking Elkoblingsskjema Motoren går ikke Motorvernbryter eller sikring har løst ut. Skift sikring. Motorvernet er overbelastet, vent til motoren er avkjølt. Feil i den elektriske installasjonen, kontakt elektriker. Feil i strømbryteren, kontakt elektriker. Motoren går, men løfter ikke Trykk på knappen DOWN samtidig som knappen UP trykkes inn for å spyle det hydrauliske systemet. Rengjør ventil og ventilsete. Lavt oljenivå, fyll på olje. Oljelekkasje fra kraftenheten Oljebeholderen er full. Løftebukken senkes for fort slik at løftebukken overbelastes. Målskisse Motoren høres, men går ikke Motorviften er skadet. Ta ut og utbedre. Elfeil, kontakt elektriker. For lav spenning, kontakt elektriker. Slitte børster, kontakt elektriker. Motoren er overbelastet. Løfteanordningen går opp og ned Luft i det hydrauliske systemet. Hev løftebukken til den høyeste posisjonen og senk igjen. Gjenta flere ganger uten at motoren overopphetes. Oljelekkasje Kontroller oljenivået i beholderen. Sylinderpakningen kan være ute av posisjon, reparer eller skift pakningen. Lufteventilen på sylinderen lekker. Stempeltetning skadet eller ute av posisjon. Reparer eller skift sylinder. Unormal lyd Smør deler som skal smøres. Se til at løftevogn og vaier løper uten hinder. For høy belastning på bolter eller sylinder. 16

17 FI Pilarinostin Käyttöohje Kiinteästi asennettava pilarinostin on tarkoitettu henkilöautojen ja pienien kuljetusajoneuvojen nostamiseen. Turvallisuusohjeet Lue käyttöohje perusteellisesti ennen käyttämistä ja säilytä se nostimen lähellä. Pilarinostinta ei saa asentaa asvalttiin. Nostimen saa asentaa vain sisätiloihin, ja sitä saa käyttää vain sisätiloissa. Vain valtuutettu henkilöstö saa käyttää nostinta. Älä käytä löysiä vaatteita tai asusteita. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin. Pitkät hiukset on koottava hiusverkkoon. Pidä nostinta ympäröivä alue puhtaana vahinkojen välttämiseksi. Älä ylikuormita nostinta. Nostimen suurin nostokapasiteetti näkyy nostimen tyyppikilvessä. Varmista ennen työn aloittamista, että ajoneuvon alle tai sivulle on kiinnitetty turvaesteet. Aseta nostovarret auton nostokohtiin. Varmista, että auto on tasapainossa. Tarkista nostimen toiminta ennen käyttämistä. Laske nostin ala-asentoon aina työn valmistuttua. Älä jätä ajoneuvoa ylös nostetuksi, kun työtä ei tehdä. Nostimen osiin ei saa tehdä muutoksia ilman valmistajan lupaa. Jos nostinta varastoidaan pitkään, tee seuraavat toimet. Irrota se virransyötöstä. Tyhjennä öljysäiliö. Rasvaa liikkuvat osat hydrauliikkaöljyllä. Varoitustarrat Lue nostimen varoitustarrat perusteellisesti ennen käyttämistä ja noudata niiden ohjeita huolellisesti. Ne auttavat kiinnittämään huomion vaarallisiin tilanteisiin ja välttämään niitä. Pidä tarrat puhtaina. Vaihda vaurioituneet tarrat uusiin. Aseta uudet tarrat irronneiden tilalle. Vain valtuutettu henkilöstö saa oleskella nostinta ympäröivällä alueella. Nosta ajoneuvoa sen nostokohdista. Käytä aina tukia asentaessasi tai irrottaessasi raskaita osia. Vain koulutettu käyttäjä saa käyttää saa käyttää nostinta. Voit varmistaa pitävän otteen käyttämällä korotusosaa. 17

18 FI Kuormitusta voi vähentää ulkoisten nostovarsien avulla. Varo, etteivät jalat mene nostovarsien alle, kun ajoneuvoa lasketaan alas. Varo, ettei nostimen alla ole mitään, kun ajoneuvoa nostetaan tai lasketaan. Älä koskaan poista itselukitustoimintoa käytöstä. Pidä nostinta ympäröivä alue tyhjänä nostimen kaatumisen varalta. Varmista, että ajoneuvo on täysin tasapainossa. Vältä heiluttamasta nostettua ajoneuvoa. Nostimen yleinen kuvaus Tässä käyttöohjeessa kerrotaan pilarinostimen käyttämisestä. Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen pilarinostimen käyttämistä. Noudata ohjeita, jotta käyttäminen on turvallista ja laite kestää pitkään. Sähkökäyttöinen hydraulinen pilarinostin koostuu kahdesta symmetrisesta pystysuorasta pilarista, jotka on kiinnitettävä alustaan kunnolla. Pilarien sisällä on nostolaitteet. Nostin saa käyttövoimansa hydraulisesta pumpusta. Nostovarsia nostetaan ja lasketaan pilareissa sijaitsevien sylinterien avulla. Kaksipilarinostin pystyy nostamaan ajoneuvoja, joiden paino ei ylitä teknisissä tiedoissa ilmoitettua painoa. Muunlainen käyttö on kielletty. Valmistaja ei ole vastuussa virheellisen käyttämisen aiheuttamista suorista tai epäsuorista vahingoista. 18

19 FI A C C B G D D E F E Sijainti A B C D E F G Kuvaus Moottoriyksikkö Ohjauskeskus Pilari Nostokiinnike Nostovarsi Nostopisteet Hätäpysäytin Tekniset tiedot Nostokapasiteetti: kg Nostokorkeus: mm Nostokorkeus sovittimella: mm Pienin korkeus:...90 mm Kokonaiskorkeus: mm Kokonaisleveys: mm Pilarien välinen etäisyys: mm Nostoaika: s Betonin paksuus mm Paino: kg Virransyöttö:...3-vaiheinen, 380/415 V, 50 Hz 19

20 FI Asentaminen Tarvittavat työkalut Nostolaite, esimerkiksi lavanostin Hydrauliikkaöljy Iskuporakone, 3/4 tuuman terät Liitu, merkintäkynä ja mittanauha Jakoavain ja kiintoavaimia Hitsauspihdit Valmistelut Tarkista, että toimitus sisältää kaikki osat. Asentaminen, säätäminen ja käyttöönotto on annettava pätevän henkilöstön tehtäväksi. Pilarinostin on asennettava tasaiselle betonialustalle. Alustan on oltava vähintään 15 cm paksu ja vahvistettu. Sen tulee ulottua vähintään 1,5 metrin päähän pilareista. Alustan on oltava sileä ja tasainen joka suuntaan. Poista pakkaus, nauha ja kuljetuskiinnikkeet. Aseta kaikki osat asennuspaikan lähelle. Vaihe 2: Asenna pilarit. 1. Kiinnitä moottoriyksikkö yhteen pilareista. 2. Poraa pultteja varten reiät betonialustaan. Varmista, että läpimitta on oikea. 3. Poista kaikki roskat ja pöly aukoista. Varmista, että pilari menee paikalleen oikein. 4. Lyö laajennuspultit aukkoihin. Varmista, että pultit kiinnittyvät reikiin kunnolla. 5. Tarkista, että pilari on pystysuorassa. 6. ÄLÄ kiristä käyttämällä iskuporakonetta. 7. Asenna toinen pilari samalla tavalla. Vaihe 3: Kiinnitä turvalukot ja sähkömagneetit, kaksi jokaiseen pilariin. Tilavaatimukset M18x150-laajennuspultti 10 kpl M12x15-pultti, 4 kpl Ø12-aluslevyt, 4 kpl Vaihe 4: Asenna/vedä tasausvaijeri. 1. Nosta vaunua käsin noin 800 mm molemmilta puolilta. Betonin kestävyysvaatimus: 2,1 kg/mm2 Betonin laatuvaatimus: C20/ Varmista ennen asennuksen/vetämisen aloittamista, että pilarien turvalukot toimivat. Vaunujen TULEE olla samalla korkeudella lattiasta ennen jatkamista. Aseta pohjalevy pilarien välille. Kiristä tasoitusvaijeri kuvassa näkyvällä tavalla. Vaijeripyörien yksi reuna on hiottu tasaiseksi, jotta vaijeri menee vaijeripyöriin helpommin. Vaihe 1: Valitse paikka ja tee alustaan merkinnät. 1. Valitse, kummalta puolelta nostinta käytetään ja mihin virransyöttö yhdistetään. 2. Kun paikka on valittu, piirrä liidulla merkinnät pohjalevyjen ympärille, jotta pilarit tulevat oikeille paikoille. Tarkista myös nostovarsien liikkuminen lattiaa pitkin molempiin suuntiin ja kaikissa paikoissa. 3. Tarkista mitat, että pilarien pohjalevyt ovat suorakulmaiset ja että niiden paikat vastaavat piirrettyjä merkintöjä. 20

21 FI 6. Kiinnitä ja säädä vaijeri molemmilta puolilta. Säätäminen voidaan tehdä myös koekäytön aikana. HUOMIO! Hydrauliikkaöljyn on oltava puhdasta. Likainen öljy on suodatettava. Likainen öljy voi vaurioittaa voimantuottoyksikköä ja aiheuttaa hydrauliikkasylinterien juuttumisen kiinni. TÄRKEITÄ TIETOJA! ÄLÄ AJA hydrauliikkayksikköä ilman öljyä Vaihe 6: Virransyötön ja ohjauskeskuksen yhdistäminen 1. Kiinnitä ohjausyksikkö ensimmäiseen pilariin. 2. Vedä pisin sähköjohto toisesta pilarista pohjalevyn kautta ohjausrasiaan. 3. Yhdistä lyhyt sähköjohto sähkömagneettien ja toisen pilarin pitkän johdon välille. 4. Yhdistä kahden sähkömagneetin välinen johto ensimmäiseen pilariin ja ohjausrasiaan. 5. Asenna solenoidiventtiili hydrauliikkayksikköön, ja yhdistä johto ohjausrasiaan. 6. Yhdistä virransyöttö. Käytä mukana toimitettuja työkaluja ja ruuveja. Vaihe 7: Kiinnitä hydrauliikkaletkut ja sähköjohdot asentamalla kuhunkin pilariin kolme suojalevyä. Aloita alimmasta. TÄRKEÄÄ! Tasausvaijerit on tarkistettava kerran viikossa, jotta niiden kireys pysyy samana. Jos näin ei tehdä, nostaminen on epätasapainoista. Kaapelit on säädettävä siten, että kireys on sama, kun ne lepäävät turvalukon päällä. Tasauskaapelit on tarkistettava kerran viikossa, jotta niiden kireys pysyy samana. Jos näin ei tehdä, nostaminen on epätasapainoista. Vaihe 5: Hydrauliikkaletkujen yhdistäminen 1. Varmista, että letkut ovat ehjiä ja puhtaita. 2. Yhdistä letkut kuvassa näkyvällä tavalla. 3. Täytä hydrauliikkaöljysäiliö hydrauliikkaöljyllä. Säiliöön mahtuu 11 litraa. Apusylinteri Pääsylinteri Pumppu Vaihe 8: Nostovarsien asentaminen 1. Asenna nostovarret mukana toimitettavien sokkien avulla. 2. Tarkista, että lukitusmekanismi toimii. 3. Asenna suojakaaret nostovarsiin. 4. Asenna pyöreät kumijalat nostovarsien päihin. Vaihe 9: Viimeistele asennus. 1. Asenna suojalevyt pohjalevyn päälle. 2. Asenna suojukset pilareihin. Lyhyt öljyputki Liitäntä Pitkä öljyputki Liitäntä 3. Asenna korkeuskatkaisin oikeaan paikkaan pilarissa. 21

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR

LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR LED-LYSRÖR LED-LYSRØR LED-LOISTEPUTKI LED LYSSTOFRØR T8. G13. Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55

Styrreglage o55 Styresnekke o55. Styring o55 Styrreglage o55 Styresnekke o55 Ohjauslaite o55 Styring o55 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3)

KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel med hjul (2) pose med adaptere og tilbehør (3) DANSK 1-2-3 KLAR TIL BRUG... 1. Isæt batterier 2. Indstil dato og klokkeslæt 3. MontérRondostat Færdig! KONTROL EFTER UDPAKNING I Rondostat emballage er der: betjeningsenhed uden batterier (1) ventilsokkel

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

2 Vedligeholdelse Maskinens skötsel Vedlikehold Lær å bruke din symaskin Stingbredde-ratt Nålposisjonsvelger 16 Fjernelse af spolekapsel Tag bort griparkorgen Ta ut spolehuset Stinglengde-ratt Overtrådspennings-hendel

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM

N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM N: Monterings- og bruksanvisning DK: Monterings- og brugervejledning S: Monterings- och bruksanvisning JENSEN DREAM x x4 4 a 4 b JENSEN DREAM 4 INTRODUKTION Vi gratulerar dig till valet av Jensen Dream

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby

SVENSKA. Instruktion. Läs noga igenom dessa instruktioner före användning! SVENSKA. 23945 gördel baby USER_BABY_L.indd 1 2010-03-25 11:39:20 SVENSKA SVENSKA Användningsområden/Indikationer Baby är avsedd att användas då ryggsmärtor uppstår i samband med graviditet. Gördeln kan användas av personer med

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Luftpump laddningsbar

Luftpump laddningsbar SE Art. 26-010 Luftpump laddningsbar 230 V / 12 V Läs bruksanvisningen före användning! Strömbrytare Inblåsningssida (pumpar in luft) Anslutningsnippel och munstycken Sugsida (suger ut luft) Viktigt! Pumpen

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter

VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING. Måla ansikten Mal ansigter VÄGLEDNING/VEJLEDNING/VEILEDNING Måla ansikten Mal ansigter 600309 Måla ansikten Mal ansigter SE Du kan enkelt måla ansikten på vaddkulor, träkulor och knappformar med pennor eller pensel och hobbyfärger.

Læs mere

LAUNCH. TLT235(240)SBA Brugervejledning. TLT235(40)SBA 2-søjlet lift med bundramme Løfteevne 3,5(4) tons. Brugervejledning

LAUNCH. TLT235(240)SBA Brugervejledning. TLT235(40)SBA 2-søjlet lift med bundramme Løfteevne 3,5(4) tons. Brugervejledning TLT235(40)SBA 2-søjlet lift med bundramme Løfteevne 3,5(4) tons Brugervejledning Ladelundvej 37-39 6650 Brørup Tlf. 76 15 25 00 Fax 76 15 25 99 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Registreret varemærke...3

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Kom godt i gang. Tilslutninger

Kom godt i gang. Tilslutninger Quick Guide Kom godt i gang Tillykke med købet af Deres nye Clint DC1 kabel TV boks. Følgende tekst er ment som en hurtig guide så De nemt og hurtigt kan komme i gang med at benytte Deres boks. For yderligere

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis

S95. Monterings och användarmanual samt garantibevis. Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis. Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis S95 Monterings och användarmanual samt garantibevis Sida 1:1-1:13 Monterings- og brugsanvisning samt garantibevis Side 2:1-2:13 Monterings- og brukerhåndbok samt garantibevis Side 3:1-3:13 Asennus- ja

Læs mere

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås

Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås 87-7883_man.indd 2011-08-30, 11.39.42 Art. 87-7883 Säkerhetsbox med fingeravtryckslås Safe med fingeravtrykkslås Sormenjälkitunnistimella varustettu tallelokero Sikkerhedsboks med fingeraftrykslås Original

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav

Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav Kap- och geringssåg Kapp- og gjæringssag Katkaisu- ja jiirisaha Kap- og geringssav MS 250 Original manual CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 Kap- och geringssåg MS 250 INNEHÅLL 1. INTRODUKTION 2. TEKNISKA

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 8. Brugsanvisning dansk...side 9 13. Bruksanvisning norsk...side 14 18. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 8 Brugsanvisning dansk...side 9 13 Bruksanvisning norsk...side 14 18 Käyttöohjeet suomi... sivu 19 24 Instruction manual english... page 25 29 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning

Bravo SB5700 Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Bravo SB5700 1 2 3 4 5 6 SV DA NO Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning SV Gratulerar! Du har köpt ett modernt porttelefonsystem från Bewator som uppfyller de krav som kan ställas på ett lättanvänt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner

med 500 chips med 500 marker Spillevejledning Instruktioner Poker-sæt med 500 chips Spillevejledning Poker set med 500 marker Instruktioner Tak, fordi du valgte at købe vort produkt. Læs denne vejledning grundigt igennem, før poker-sættet bruges første gang. Gem

Læs mere

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0.

Kitchen. solo kettle // kettle 0,5 litre // Type 6423, 6426, 6433. Concealed heating element // quick heat-up // 360 base // Capacity 0. Kitchen solo kettle // kettle 0,5 litre // Concealed heating element // Capacity 0.5 l // quick heat-up // 360 base // Type 6423, 6426, 6433 Brugsanvisning - dansk...side 3-5 Bruksanvisning - svenska...sida

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage //

Kitchen. pro fryer // deep fryer // Type 6354. Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Cool zone // Cord storage // Kitchen pro fryer // deep fryer // Capacity: 3 litres // Detachable heating element for easy cleaning // Pilot lamps and variable thermostat // Cool zone // Cord storage // Type 6354 6354_UL_UVN_310713.indd

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET Original manual 2012-10-29 Biltema Nordic Services AB PORTABEL KEMTOALETT FÖRORD Portabel kemtoalett

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER

24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER 24/12 V -OMVANDLARE 24/12 V-OMFORMER 24/12 V -MUUNTAJA 24/12 V -OMFORMER Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Læs mere

HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL MODEL 75600 LØFTEVOGN JEKKETRALLE. NOSTOVAUNU Käyttöohje HUBWAGEN. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL MODEL 75600 LØFTEVOGN JEKKETRALLE. NOSTOVAUNU Käyttöohje HUBWAGEN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 75600 HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL DA NO SV LØFTEVOGN Brugsanvisning JEKKETRALLE Bruksanvisning LYFTVAGN Bruksanvisning 3 7 11 FI NOSTOVAUNU Käyttöohje 15 EN DE HAND PALLET TRUCK Instruction

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Utomhusbelysning, stallykta Utendørsbelysning, stallykt Ulkovalaisin, tallilyhty Udendørsbelysning, staldlygte

Utomhusbelysning, stallykta Utendørsbelysning, stallykt Ulkovalaisin, tallilyhty Udendørsbelysning, staldlygte Utomhusbelysning, stallykta Utendørsbelysning, stallykt Ulkovalaisin, tallilyhty Udendørsbelysning, staldlygte SE Utomhusbelysning, stallykta Du får själv byta ut el-materiel såsom sladdar, lamphållare

Læs mere

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide

Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas. Quick Start Guide Dansk Svenska Suomi Vejledning til opsætning Handbok för Snabbinstallation Pika-asennusopas Quick Start Guide Rengør headsettet ved at tørre det af med en fugtig klud. Om nødvendigt bruges en smule opvaskemiddel.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET

PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET PORTABEL KEMTOALETT PORTABELT KJEMISK TOALETT KANNETTAVA KEMIALLINEN KÄYMÄLÄ TRANSPORTABELT KEMISK TOILET FÖRORD Portabel kemtoalett som inte kräver några yttre anslutningar eller genomföringar i båtskrovet,

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL

Tefra. Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Tefra Espressomaskin Espresso Kaffemaskine Espressokaffemaskin MANUAL BRUGSVEJLEDNING BRUKERMANUAL Svenska Svenska VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Vid användning av elektrisk utrustning måste grundläggande

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt

Dansk. Elektrisk Markise- Installationsvejledning. Generelt Dansk Elektrisk Markise- Installationsvejledning Indhold Advarsel Det anbefales at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. 2,5m X 2,0m Markise** 8 x Ekspansionsbolte

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 646-089 DK Knivsliber... 2 SE Knivslip... 5 NO Knivsliper... 8 FI Veitsenteroitin... 11 UK Knife sharpener... 14 DE Elektrischer Messerschärfer... 17 PL Ostrzałka do noży... 20 www.adexi.eu DK INTRODUKTION

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Handbok BADPOOL. Håndbok BADEBASSENG. Käyttöohje UIMA-ALLAS. Håndbog BADEPOOL

Handbok BADPOOL. Håndbok BADEBASSENG. Käyttöohje UIMA-ALLAS. Håndbog BADEPOOL Art. 45-8401/ OP-11 Handbok BADPOOL VIKTIGT! LÄS HELA ANVISNINGEN OCH MEDFÖLJANDE SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs hela anvisningen och spara dem för framtida bruk. Håndbok BADEBASSENG VIKTIG! LES HELE ANVISNINGEN

Læs mere

Design and Quality IKEA of Sweden

Design and Quality IKEA of Sweden A E I SY 6 5 A B C D E F G H I J K L M M L K J H 4 D CB F G Design and Quality IKEA of Sweden DANSK 4 NORSK 30 SUOMI 56 SVENSKA 82 DANSK INDHOLD Advarsel/Sikkerhed Forholdsregler... 5 Sikker betjening...

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck.

Wellness. shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Type 6077. Heat // Shiatsu. massage // Shoulder massage // 2 settings // Neck. Wellness shiatsu neck & shoulder // massage with heat // Shiatsu massage // Heat // Neck massage // Shoulder massage // 2 settings // Type 6077 6077_ES_UVN_300613.indd 1 7/3/2013 4:18:18 PM Bruksanvisning

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning

Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg. Cykelhjelm. Brugsvejledning Imported by: Aspiria Nonfood GmbH Harksheider Straße 3 D-22399 Hamburg Cykelhjelm Brugsvejledning Brugsvejledning Stort tillykke med købet af denne cykelhjelm. Den er udelukkende designet til privat, ikke-kommerciel

Læs mere

Mounting Instructions

Mounting Instructions Mounting Instructions 38-154802o 2008-09-04 Dansk... Monteringsanvisning Trækbjælker DB35V/75V og gavlsæt...2 Norsk... Monteringsanvisning Trekkbjelker DB35V/75V og gavelsatser...12 Suomeksi... Assenusohje

Læs mere

Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º

Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º 46-309 manual.indd 2010-11-22, 11.18.13 Art. 46-309 Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rörelsevakt 360 Bruksanvisning

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS

Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-DOS/DOS NO Bruksanvisning for KM4 TT/KM4/KM4-/ Les før bruk og lagre på et trygt sted. Generell sikkerhet. Dette er før du bruker kaffekvern. Ved bruk av elektriske apparater, må grunnleggende sikkerhetsregler

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage //

Wellness. shiatsu // pillow with heat // Type 6074 WITH HEAT. Shiatsu. Neck. massage // massage // With heat // Back. Shoulder. massage // massage // Wellness shiatsu // pillow with heat // Shiatsu massage // Neck massage // Back massage // Shoulder massage // WITH HEAT With heat // Type 6074 6074_PC_0308.indd 1 2008-04-30 08:08:53 Brugsanvisning -

Læs mere