Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5"

Transkript

1 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.- Monterings- og Vedlikeholdsanvisning Operating and maintenance instruction

2 SE Tack för att du valde. Ett klokt val av en miljöriktig, rengöringsvänlig och elegant designad WC-stol. För att få fullt utbyte, är det viktigt att monteringen och installationen sker enligt våra instruktioner. Det ger Dig största möjliga tillfredsställelse av en driftsäker och lättskött WC-stol i många år. Inställning av spolvattenmängden Samtliga klosetter är vid leverans från fabrik inställda för en spolvolym på - liter för hel spolning och liter för halv. Flottörhakens läge, cm för hel (mörkgrå) och, cm för liten (ljusgrå) bild.. Två liter räcker för att spola ut urin och enstaka papper. Vid behov kan justering till annan spolvolym göras. T.ex vid installation i förbindelse med Ifö Trapper-system liter. ( hel spolning ) resp. liter ( halv spolning ) Se spolvolymtabellen nedan. Gör så här! Haka av utloppsventilen bild 8, 9 från bräddavloppsröret och lyft den ur cisternen. Frigör flottörhaken och skjut flottören uppåt för mindre och nedåt för större spolvolym. Demontering av vippknapp och lockmutter Demontera vippknapp och lockmutter enligt skisser bild,,. Om WC-stolen rinner - kontrollera inloppsventilens kolv bild 7 och utloppsventilens ventilring bild 9. Är O-ringen eller packningen på kolven 968 skadad, så byt kolven. Är ventilringen 9608 skadad - byt den. Återmontering Återmontering i omvänd ordning. Drag upp båda fjäderbenen bild 0. Gänga på muttern tills den kuggar över bild. Tryck ner båda fjäderbenen till stoppläge bild och. Variation i angivna spolvolymer kan förekomma med ± 0, liter. Spolvolym liter Flottörhakens läge-cm Hel-och halvspolning Mörkgrå Ljusgrå Anmärkning,0,0,, Lika spolmängd Spärrhaken (gul) bort,,0,0, -"-,0,0,, -"- 6,0,0 9,0, -"-

3 SE Täcklist Reservdelar Som tillval finns täcklist i vit silikongummi för golvmonterade WC-stolar. Ifö-nr. 980 RSK-nr Montering se bild 7. Vippknappar Ifö Cera WC-stolar är utrustade med den dubbelverkande vippknappen se bild 8. Som tillval finns : Förhöjd vippknapp, lämplig för rörelsehindrade. Ifö-nr. 987 RSK-nr Se bild 9. Vippknapp (för lika spolmängd på båda sidor.) bild 0. Ifö-nr , 8, 80 Pos Ifö nr Benämning RSK 970 Vattenfördelare Mutter, utlopp Mutter, inlopp Utloppsventil Inloppsrör, komplett Genomföring Flottör, inlopp (kolv + hävarm ingår) Inloppsventil med stativ Ventilsäte Ventilring Kolv, komplett Cisternplatta 9806 Cisternfäste. sats om st 968 Låsvinkel 969 Innercistern Vippknappssats Vippknapp för handikapp Vippknappssats förkromad Golvfäste, komplett (för 80) Cisternkåpa 9009 Klosettskål dolt avlopp Skål, universallås Skål, med inbyggt s-lås Skötselråd och rengöring Vanliga WC-stolar, bidér och tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap, som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas. Droppande kranar och rinnande WCstolar bör snarast repareras. För reparation eller köp av reservdelar anlitar Du en VVS-entreprenör eller VVS-butik. I hus som står ouppvärmt vintertid skall WC-stolens spolcistern tömmas och torkas torr. Häll - deciliter frostskyddsvätska i vattenlåset och täck vattenspegeln med matolja eller plastfolie för att förhindra avdunstning.

4 DK Tak for at du valgte. For at få fuld udbytte af, er det vigtigt at monteringen og installationen sker i overensstemmelse med vore instruktioner. Indstilling af skyllevolumen Denne Ifö wc. stol er fra fabrik indstillet til og liters dobbeltskyl. Stort set alle danske afløbssystemer opfylder kravene til / liter skyl inden for normerne DS eller den europæiske norm 06-. Men skulle De være bekendt med, at der er problemer med netop Deres afløbssystem i forhold til ovenstående, vil vi råde Dem til, at forhøje skyllemængden efter behov. For indstilling af svømmer til ønsket skyllevolumen-se nedenstående tabel!! OBS. Den reducerede skyllemængde,0 liter må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet. Skyllemængden liter er kun for udskylning af urin. For demontering og påmontering af armatur - se billede til. Afmontering af trykknap og lågmøtrik Afmonter trykknap og lågmøtrik i henhold til tegningerne. Hvis WC et løber - kontroller indløbsventilens told billede 7 samt udløbsventilens ventilring billede 9. Hvis O-ringen eller pakningen på told 968 er beskadiget, udskift da tolden. Hvis ventilringen 9608 er beskadiget, skal den udskiftes. Montering Træk begge fjederbenene op - billede 0. Drej møtrikken til - billede. Tryk begge fjederbenene ned i stopleje - billede og. Variation i de angivne skyllemængder kan forekomme med ± 0, liter. Skyllevolumen liter Svømmertappen placering - cm Hel- og halvskylning Mørk grå Lys grå Bemærkninger,0,0,, Samme skyllemængde Højre og venstre - GUL,,0,0, spærreknap vippes ud, se side billed.,0,0,, -"- 6,0,0 9,0, -"-

5 DK Dækliste mod gulv Reservedele Som ekstra tilbehør til gulvmonterede WC-stole kan leveres dækliste i hvid silikonegummi. Ifö-nr. 980 Montering se billede 7. Trykknap Se billede 8. Som ekstra tilbehør kan leveres : Forhøjet trykknap Ifö-nr. 987 se billede 9. Trykknap for enkelskylning Ifö-nr se billede 0. 80, 8, 80 Pos Ifö nr Benævnelse VVS nr 970 Vandfordeler Møtrik, udløb Møtrik, indløb Udløbsventil Indløbsrør Gennemføring Svømmer, indløb ( told og hævearm indgår ) Indløbsventil med stativ Ventilsæde Ventilring Told Cisternplade 9806 Cisternebolte ( st ) 968 Låsvinkel 969 Indercisterne Trykknap Trykknap til handicap Trykknap forkromet Gulvmontering komplet Cisternkappe 9009 Skål, skjult afløb Skål, universallås Skål med indbygget S-lås Vedligeholdelsesråd - Sanitetspocelæn Almindelige WC-stole, bideter og håndvaske har en glaseret over-flade. Glaserede overflader er lette at holde rene og er modstands-dygtige mod de fleste kemikalier. Gør rent ofte, så opstår der aldrig rengøringsproblemer. Anvend almindelige rengøringsmidler. Rengøringsredskaber som indeholder hårde slibemidler såsom ståluld og grøn fibersvamp må ikke anvendes. Stærke syrer, f.eks. saltsyre og svovlsyre samt stærke alkalier, f.eks, kaustisk soda bør ikke anvendes. Dryppende haner og WC er der løber bør repareres hurtigst muligt. Henvend Dem til en VVS-entreprenør eller en VVS-butik for reparation eller køb af reservedele. I huse der står uopvarmede i vintertiden skal toiletternes skylle-cisterne tømmes og tørres, således at den er helt tør. Hæld - deciliter antifrostvæske i vandlåsen og dæk vandspejlet med madolie eller plastfolie for at forhindre fordampning af vandet.

6 NO Takk for at du valgte Ifö Cera. Et klokt valg av et miljøriktig og rengjøringsvennlig klosett med elegant design. Det er viktig at monteringen skjer etter våre instruksjoner. Da får du størst mulig utbytte av et driftssikkert klosett som er lett å vedlikeholde. Samtlige klosetter er ved levering fra fabrikk innstilt med et spylevolum på ltr. for hel spyling og ltr. for halv. Flottørhakens plasseringer, cm (Mørkegrå) for hel, og, cm (Lysegrå) for halv spyling. Se bilde. To liter er nok for å spyle ut urin og litt papir. Ved behov kan justering til annen spylemengde foretas. Se volumtabellen nedenfor. Gjør følgende: Innstilling av spylevannsmengde Hekt av utløpsventilen, bilde 8, 9 fra overløpsrøret og løft den ut av sisternen. Frigjør flottørhaken og før den nedover for større spylevolum. Demontering av vippeknapp og lokkmutter Demonter vippeknapp og lokkmutter ifølge skisser, bilde,,. Hvis klosettet renner, kontroller innløpsventilens membran, bilde 7, skadet, bytt membranen. Er ventilringen 9608, bilde 9, skadet - bytt den. Montering tilbake Monteres i omvendt rekkefølge. Se bilde 0,,,,. Variasjon i oppgitt spylevolum kan forekomme med ± 0, ltr. Spylevolum liter Flottørhakens nivå i cm Hel-og halvspyling Mørkegrå Lysegrå Anmerkning,0,0,, Lik spylemengde ( sperrehaken gul ) bort,,0,0, -"-,0,0,, -"- 6,0,0 9,0, -"- 6

7 NO Dekklist Som tilbehør finnes dekklist i hvit silikongummi for gulvmonterte klosetter. Ifö nr. 980 Montering se, bilde 7. Vippeknapper Ifö Cera klosetter er utstyrt med dobbeltvirkende vippeknapp, se bilde 8. Som tilbehør finnes: Forhøyet vippeknapp, egnet for bevegelseshemmede. Ifö nr. 987 Se, bilde 9. Vippeknapp (med lik spylemengde på begge sider), bilde 0. 80, 8, 80 Reservedeler Pos Ifö-nr Betegnelse NRF 970 Vannfordeler Mutter, utløp Mutter, innløp Utløpsventil Innløpsrør Gjennomføring Flottør, innløp ( stempel + hevarm inngår ) Innløpsventil med stativ Ventilsete Ventilring Stempel Sisternplade 9806 Sisternefeste ( st ) 968 Låsvinkel 969 Invendig sisterne Vippeknappsett Vippeknapp for bevegelseshemmede Vippeknapp forkrommet Gulvfeste kompl Sisternkappe 9009 Skål, skjult avløp Skål universallås Skål med innbygd S-lås 60 Rengjøringstips Sanitærporselen Vanlige vannklosetter, bideter og vaskeservanter har glasert overflate. Glaserte overflater er lette å holde rene og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring unngår du problemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler. Rengjøringsredskaper som inneholder harde slipemidler, slik som stålull og grønn fibersvamp, må ikke brukes. Sterke syrer, f.eks. saltsyre og svovelsyre, og sterke alkalier slik som kaustisk soda bør ikke benyttes. 7 Dryppende kraner og rennende klosetter bør repareres snarest mulig. Ved reparasjon eller kjøp av reservedeler kontaktes en VVS-installatør eller VVS-butikk. I hus som står uoppvarmet om vinteren må vannsisterne tømmes og tørkes innvendig. Hell - desiliter frostvæske i vannlåsen og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å hindre fordamping.

8 GB Thank you for choosing the. You have made a wise choice by deciding on this environmentally appropriate, easy-toclean and elegant WC suite. To gain full benefit, it is important for the fitting and installation work to be carried out in accordance with our instructions. This will assure you of a reliable and practical WC suite that will give maximum satisfaction for many years. To set the flushing volumes All WC suites are preset at the factory for a flushing volume of litres for full flush and litres for half flush. Float hook position. cm for large (Dark grey) and. cm for small (Light grey) drawing. The flushing volume can be altered, if necessary. See the flushing volume table on the below page. Proceed as follows To remove the pushbutton and cover nut Remove the push-button and cover nut as shown in the drawings,,. If the WC unit is leaking - check the inlet valve plunger 7 and the valve ring of the bottom waste valve assembly 9. If the O-ring or gasket on plunger is damaged, replace the plunger. Unhook the bottom waste valve assembly 8, 9 from the overflow pipe and lift it out of the cistern. Release the float hook and push the float upwards to reduce the flushing volume and downwards to increase it. If valve ring 9608 a new valve ring. 9 is damaged, fit The indicated flushing volumes may vary by ± 0, litre. Flushing volume, litres Float hook position, cm Full flush and half flush Dark grey Ljusgrå Remarks,0,0,, Same flushing volume latch (yellow) removed,,0,0, -"-,0,0,, -"- 6,0,0 9,0, -"- 8

9 GB Cover strip Spare parts The cover strip of white silicone rubber is available as an option for floormounted WC bowls. Ifö No. 980 For fitting particulars, see, drawing 7. Rocker buttons Ifö Cera WC suites are equipped with double-acting rocker buttons as shown on, drawing 8. Options also available: Raised rocker button suitable for the disabled. Ifö No. 987 See, drawing 9. Rocker button for same flushing volumes on both sides. Ifö No. 987 See drawing 0. 80, 8, 80 Item No. Ifö No. Description 970 Water diverter 97 Nut, outlet 9609 Nut, inlet 969 Bottom waste valve assembly Inlet pipe assembly Bushing Float, inlet ( plunger + lever included ) Inlet valve with stand Valve seat Valve ring 968 Plunger 967 Cistern plate 9806 Cistern attachment 968 Locking angle 969 Inner cistern Push-button set Push-button for the disabled Push-button set, chrome Floor mounting assembly for Cistern cover 9009 WC bowl with concealed trap 900 Bowl with universal trap 900 Bowl with built-in S-trap Maintenance advice - Sanitary ware Conventional WC suites, bidets and washbasins have glazed surfaces. A glazed surface is easy to keep clean and is resistant to most chemicals. To eliminate cleaning problems, clean the glazed surfaces at regular intervals. Use ordinary cleaning agents. Never use cleaning materials containing hard abrasives, such as steel wool or hard fibre sponge. Never use strong acids, such as hydrochloric acid and sulphuric acid, and strong alkali, such as caustic soda. 9 Dripping taps and leaking WC units should be repaired without delay. For repairs or spare parts, turn to a sanitary ware contractor or retailer. If the house is unheated in the winter, empty the WC cistern and wipe it dry. Pour litres of anti-freeze into the trap, and pour a little cooking oil onto the water surface or cover it with a piece of plastic film to prevent the water from evaporating.

10 mm mm Stop 0

11 6 80, 8, 80 Flottörstång (Ljusgrå) Svømmerstang (Lys grå) Flottørstang (Lysegrå) Float rod (Light grey) 6,7,8 Spärrhake ( gul ) Spærreknap (gul) Sperrehake (gul) Latch (yellow) 0 Flottörstång (Mörkgrå) Svømmerstang (Mørk grå) Flottørstang (Mørkegrå) Float rod (Dark grey)

12 Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-9 Bromölla, , Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-7 8 Mörrum, Distriktskontor: Malmö , Göteborg , Örebro , Stockholm , Sundsvall Norge: Ifø Sanitær A/S, Danmark: Max Sibbern, 0 0 0

Plejeinstruktion Care Instructions

Plejeinstruktion Care Instructions Plejeinstruktion Care Instructions It is all about wood Tillykke med dit nye Skovby møbel Skovby blev grundlagt i 1933. Virksomheden drives i dag af 3. generation og har siden grundlæggelsen udelukkende

Læs mere

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com

Morsø S12. Opstillings- og betjeningsvejledning. Instructions for installation and use. S12 serie. www.morsoe.com Morsø S12 DK UK Opstillings- og betjeningsvejledning Instructions for installation and use S12 serie 1 www.morsoe.com Indhold CONTENTS DK 1.0 Opstilling af Deres Morsø ovn........................ 5 2.0

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

Brugervejledning for den hurtige

Brugervejledning for den hurtige Brugervejledning for den hurtige Inden montering i forrude: Aktiver batteriet ved at trække folien med pilen ud. Brug knapperne 1 og 2 til at indstille klokkeslæt, år, måned og dag - og i den rækkefølge

Læs mere

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539

Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Brugervejledning Bruksveiledning Bruksanvisning User's manual Gebrauchanweisung I 20/80 21.01.2009 / 97-9539 Indholdsfortegnelse, Dansk Tegninger...4-5 Installationsvejledning...6 Placering af løsdele...8

Læs mere

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25

9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 9804_CS_UVN_0414.indd 1 2014-10-30 15:22:25 Bruksanvisning svenska... sida 3 6 Brugsanvisning dansk... side 7 10 Bruksanvisning norsk... side 11 14 Käyttöohjeet suomi... sivu 15 18 Instruction manual english...

Læs mere

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL

DONKRAFTE & TRANSPORTMATERIEL / JACKS & TRANSPORT MATERIAL Donkrafte Holmatro Hydraulisk værktøj... -1 Holmatro Hydrauliske ståldonkrafte... -2 Donkrafte, flade & korte.... -4 Holmatro Hydrauliske Aluminiumsdonkrafte.... -5 Holmatro Aluminiumsdonkrafte... -6 Maskindonkrafte,

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt

Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Juletræer og pyntegrønt Et udpluk af branchevejledningen om sikkerhed og arbejdsmiljø ved produktion af juletræer og pyntegrønt Christmas trees and decorative greenery An Extract from the industry guide

Læs mere

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual

UniSoft 4 6 8N 12. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 1.1 en... 4 1.2 Teknologisk baggrund... 4 2. Anlæggets opbygning... 6 2.1 Tekniske data... 6 3. VVS montage... 8 3.1 Installationsdiagram... 8 3.2 Rørtilslutninger...

Læs mere

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Denna symaskin är avsedd för hushållsbruk eller motsvarande. Följ alltid föreskrifterna vid användandet av maskinen. Läs igenom instruktionsboken innan maskinen används första gången. VAR FÖRSIKTIG - 1. Låt inte kontakten vara i om maskinen lämnas obevakad. Drag

Læs mere

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET

BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJEET Fläkt, Kjøkkenventilator, Emhætte, Liesituuletin BRUKSAVISIG BRUKSAVISIG BRUGSAVISIG KÄYTTÖOHJEET EFT 541,641,741 S 821 27 58-04 SERVICE S Fläkten är tillverkad i moduler så att endast små detaljer behöver

Læs mere

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole

Space in and around the chair. Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2. Erik Krogh, Underviser, Danmarks Designskole Space in and around the chair Stolen i rummet rummet i stolen Space in and around the chair Copenhagen working papers on design // 2007 // no.2 Space in and around the chair Erik Krogh, Underviser, Danmarks

Læs mere

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS!

ADVARSEL! VARNING! VAROITUS! ADVARSEL! OPOZORILO! FIGYELMEZTETÉS! Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I Hladilno-Zamrzovalni Aparat tipa I Hűtő-és Fagyasztógép I-es típusú DSA25020 ADVARSEL! For at sikre

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje PA 1100 Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning.

ADAX VV12T. Vi forbeholder os retten til ændringer af de specifikationer, der er beskrevet i denne brugsanvisning. ADAX VV12T DK 01-02 BRUGERVEJLEDNING SE 03-04 ANVÄNDARHANDBOK NO 05-06 BRUKSANVISNING FI 07-08 KÄYTTÖOHJE GB 09-10 USER MANUAL DE 11-12 BEDIENUNGSANLEITUNG DK SE NO FI GB DE Vi forbeholder os retten til

Læs mere

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12

MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING. Scan DSA 12 MONTERINGS- OG BRUGSANVISNING Scan DSA 12 Tillykke med din nye Scan indbygningsovn Du har valgt et produkt fra en af Europas førende producenter af brændeovne, og vi er overbeviste om, at du vil få stor

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide

your REAL best friend Träningsguide Træningsguide Treningsguide TM 5+ your REAL best friend TM SE DK NO Träningsguide Træningsguide Treningsguide Konsumentinformation Försiktighetsåtgärder: - Vi rekommenderar tillsyn av en vuxen. - Använd inte Zoomer på bord eller

Læs mere

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013

Miljøråd. En samfundsøkonomisk analyse. Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Miljøråd En samfundsøkonomisk analyse Miljøprojekt nr. 1478, 2013 Titel: Miljøråd Redaktion: Trine de Fine Skibsted, NIRAS Rune Jørgensen, NIRAS Henrik Thomasen, NIRAS Bo Weidema, 2.-0 LCA Consultants

Læs mere

Montage vejledning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Tag. Montagebeskrivning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Takk

Montage vejledning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Tag. Montagebeskrivning - SV2/ SV3 / SV7 / SV14/ SV30 - Takk Montage vejledning - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Tag Montagebeskrivning - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Takk Mounting instruction - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - Roof Montageanleitung - SV/ SV / SV7 / SV/ SV0 - ach

Læs mere

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1

Questionnaire survey, Indoor climate measurements and Energy consumption. CONCERTO INITIATIVE Class 1 Project Acronym: Class 1 REF EC: 038572 Technical coordinator org.: Cenergia Energy Consultants DOCUMENT: Work package 4, Deliverable 23 first version Project Coordinator: Jacob Madsen Project coordination

Læs mere

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind

ALPHA ACTIVE 4. ...with people in mind ALPHA ACTIVE 4 Instructions for Use Brugervejledning Instrucciones de uso Manuel d utilisation Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning 0086...with people in mind Dansk Indhold Generel sikkerhed..................................................

Læs mere

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska... sida 3 4. Brugsanvisning dansk...side 5 6. Bruksanvisning norsk...side 7 8. Käyttöohjeet suomi... Type 8355 Bruksanvisning svenska... sida 3 4 Brugsanvisning dansk...side 5 6 Bruksanvisning norsk...side 7 8 Käyttöohjeet suomi... sivu 9 10 Instruction manual english... page 11 12 2 Innan användning

Læs mere

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING

LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING LÆGNINGSANVISNING FOR KÄHRS TRÆGULVE 1 2014-05 DK LÆGNING AF TRÆGULVE KÄHRS TRÆGULVE MED WOODLOC 5S OG TILBEHØR FLYDENDE LÆGNING E-mail: infodanmark@kahrs.com www.kahrs.dk AB Gustaf Kähr Hamngatan 4 SE-211

Læs mere

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier

Straticator: Sådan handler du CFD-aktier 1 Straticator: Sådan handler du CFD-aktier Når man handler aktier i Straticator, så handler man det i CFD-form, hvilket vil sige, at man ikke får den fysiske aktie i sit depot, men man modtager udbytte.

Læs mere

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne)

(se her til højre angående en beskrivelse af ekstrafunktionerne) Hurtig oversigt Oversigt LÆS DENNE OVERSIGT SAMT INSTALLATIONSVEJLEDNINGEN OMHYGGELIGT, FØR MASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE GANG! PROGRAMVÆLGERKNAP Tryk på knappen "Programmer" (flere gange), til kontrollampen

Læs mere

Le Bretagne. www.termomarin.no. Rustfrit 4-blus marinekomfur med ovn og grill. Sandefjord. Kategori I 3 B/P 30 mbar (hpa) 0243-80 Le Chef

Le Bretagne. www.termomarin.no. Rustfrit 4-blus marinekomfur med ovn og grill. Sandefjord. Kategori I 3 B/P 30 mbar (hpa) 0243-80 Le Chef Le Bretagne Rustfrit 4-blus marinekomfur med ovn og grill Kategori I 3 B/P 30 mbar (hpa) 0243-80 Le Chef www.termomarin.no Sandefjord 1 PRÆSENTATION AF KOMFURET ENO s 0243 Le Chef er et rustfrit komfur,

Læs mere