Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5"

Transkript

1 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.- Monterings- og Vedlikeholdsanvisning Operating and maintenance instruction

2 SE Tack för att du valde. Ett klokt val av en miljöriktig, rengöringsvänlig och elegant designad WC-stol. För att få fullt utbyte, är det viktigt att monteringen och installationen sker enligt våra instruktioner. Det ger Dig största möjliga tillfredsställelse av en driftsäker och lättskött WC-stol i många år. Inställning av spolvattenmängden Samtliga klosetter är vid leverans från fabrik inställda för en spolvolym på - liter för hel spolning och liter för halv. Flottörhakens läge, cm för hel (mörkgrå) och, cm för liten (ljusgrå) bild.. Två liter räcker för att spola ut urin och enstaka papper. Vid behov kan justering till annan spolvolym göras. T.ex vid installation i förbindelse med Ifö Trapper-system liter. ( hel spolning ) resp. liter ( halv spolning ) Se spolvolymtabellen nedan. Gör så här! Haka av utloppsventilen bild 8, 9 från bräddavloppsröret och lyft den ur cisternen. Frigör flottörhaken och skjut flottören uppåt för mindre och nedåt för större spolvolym. Demontering av vippknapp och lockmutter Demontera vippknapp och lockmutter enligt skisser bild,,. Om WC-stolen rinner - kontrollera inloppsventilens kolv bild 7 och utloppsventilens ventilring bild 9. Är O-ringen eller packningen på kolven 968 skadad, så byt kolven. Är ventilringen 9608 skadad - byt den. Återmontering Återmontering i omvänd ordning. Drag upp båda fjäderbenen bild 0. Gänga på muttern tills den kuggar över bild. Tryck ner båda fjäderbenen till stoppläge bild och. Variation i angivna spolvolymer kan förekomma med ± 0, liter. Spolvolym liter Flottörhakens läge-cm Hel-och halvspolning Mörkgrå Ljusgrå Anmärkning,0,0,, Lika spolmängd Spärrhaken (gul) bort,,0,0, -"-,0,0,, -"- 6,0,0 9,0, -"-

3 SE Täcklist Reservdelar Som tillval finns täcklist i vit silikongummi för golvmonterade WC-stolar. Ifö-nr. 980 RSK-nr Montering se bild 7. Vippknappar Ifö Cera WC-stolar är utrustade med den dubbelverkande vippknappen se bild 8. Som tillval finns : Förhöjd vippknapp, lämplig för rörelsehindrade. Ifö-nr. 987 RSK-nr Se bild 9. Vippknapp (för lika spolmängd på båda sidor.) bild 0. Ifö-nr , 8, 80 Pos Ifö nr Benämning RSK 970 Vattenfördelare Mutter, utlopp Mutter, inlopp Utloppsventil Inloppsrör, komplett Genomföring Flottör, inlopp (kolv + hävarm ingår) Inloppsventil med stativ Ventilsäte Ventilring Kolv, komplett Cisternplatta 9806 Cisternfäste. sats om st 968 Låsvinkel 969 Innercistern Vippknappssats Vippknapp för handikapp Vippknappssats förkromad Golvfäste, komplett (för 80) Cisternkåpa 9009 Klosettskål dolt avlopp Skål, universallås Skål, med inbyggt s-lås Skötselråd och rengöring Vanliga WC-stolar, bidér och tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap, som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas. Droppande kranar och rinnande WCstolar bör snarast repareras. För reparation eller köp av reservdelar anlitar Du en VVS-entreprenör eller VVS-butik. I hus som står ouppvärmt vintertid skall WC-stolens spolcistern tömmas och torkas torr. Häll - deciliter frostskyddsvätska i vattenlåset och täck vattenspegeln med matolja eller plastfolie för att förhindra avdunstning.

4 DK Tak for at du valgte. For at få fuld udbytte af, er det vigtigt at monteringen og installationen sker i overensstemmelse med vore instruktioner. Indstilling af skyllevolumen Denne Ifö wc. stol er fra fabrik indstillet til og liters dobbeltskyl. Stort set alle danske afløbssystemer opfylder kravene til / liter skyl inden for normerne DS eller den europæiske norm 06-. Men skulle De være bekendt med, at der er problemer med netop Deres afløbssystem i forhold til ovenstående, vil vi råde Dem til, at forhøje skyllemængden efter behov. For indstilling af svømmer til ønsket skyllevolumen-se nedenstående tabel!! OBS. Den reducerede skyllemængde,0 liter må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet. Skyllemængden liter er kun for udskylning af urin. For demontering og påmontering af armatur - se billede til. Afmontering af trykknap og lågmøtrik Afmonter trykknap og lågmøtrik i henhold til tegningerne. Hvis WC et løber - kontroller indløbsventilens told billede 7 samt udløbsventilens ventilring billede 9. Hvis O-ringen eller pakningen på told 968 er beskadiget, udskift da tolden. Hvis ventilringen 9608 er beskadiget, skal den udskiftes. Montering Træk begge fjederbenene op - billede 0. Drej møtrikken til - billede. Tryk begge fjederbenene ned i stopleje - billede og. Variation i de angivne skyllemængder kan forekomme med ± 0, liter. Skyllevolumen liter Svømmertappen placering - cm Hel- og halvskylning Mørk grå Lys grå Bemærkninger,0,0,, Samme skyllemængde Højre og venstre - GUL,,0,0, spærreknap vippes ud, se side billed.,0,0,, -"- 6,0,0 9,0, -"-

5 DK Dækliste mod gulv Reservedele Som ekstra tilbehør til gulvmonterede WC-stole kan leveres dækliste i hvid silikonegummi. Ifö-nr. 980 Montering se billede 7. Trykknap Se billede 8. Som ekstra tilbehør kan leveres : Forhøjet trykknap Ifö-nr. 987 se billede 9. Trykknap for enkelskylning Ifö-nr se billede 0. 80, 8, 80 Pos Ifö nr Benævnelse VVS nr 970 Vandfordeler Møtrik, udløb Møtrik, indløb Udløbsventil Indløbsrør Gennemføring Svømmer, indløb ( told og hævearm indgår ) Indløbsventil med stativ Ventilsæde Ventilring Told Cisternplade 9806 Cisternebolte ( st ) 968 Låsvinkel 969 Indercisterne Trykknap Trykknap til handicap Trykknap forkromet Gulvmontering komplet Cisternkappe 9009 Skål, skjult afløb Skål, universallås Skål med indbygget S-lås Vedligeholdelsesråd - Sanitetspocelæn Almindelige WC-stole, bideter og håndvaske har en glaseret over-flade. Glaserede overflader er lette at holde rene og er modstands-dygtige mod de fleste kemikalier. Gør rent ofte, så opstår der aldrig rengøringsproblemer. Anvend almindelige rengøringsmidler. Rengøringsredskaber som indeholder hårde slibemidler såsom ståluld og grøn fibersvamp må ikke anvendes. Stærke syrer, f.eks. saltsyre og svovlsyre samt stærke alkalier, f.eks, kaustisk soda bør ikke anvendes. Dryppende haner og WC er der løber bør repareres hurtigst muligt. Henvend Dem til en VVS-entreprenør eller en VVS-butik for reparation eller køb af reservedele. I huse der står uopvarmede i vintertiden skal toiletternes skylle-cisterne tømmes og tørres, således at den er helt tør. Hæld - deciliter antifrostvæske i vandlåsen og dæk vandspejlet med madolie eller plastfolie for at forhindre fordampning af vandet.

6 NO Takk for at du valgte Ifö Cera. Et klokt valg av et miljøriktig og rengjøringsvennlig klosett med elegant design. Det er viktig at monteringen skjer etter våre instruksjoner. Da får du størst mulig utbytte av et driftssikkert klosett som er lett å vedlikeholde. Samtlige klosetter er ved levering fra fabrikk innstilt med et spylevolum på ltr. for hel spyling og ltr. for halv. Flottørhakens plasseringer, cm (Mørkegrå) for hel, og, cm (Lysegrå) for halv spyling. Se bilde. To liter er nok for å spyle ut urin og litt papir. Ved behov kan justering til annen spylemengde foretas. Se volumtabellen nedenfor. Gjør følgende: Innstilling av spylevannsmengde Hekt av utløpsventilen, bilde 8, 9 fra overløpsrøret og løft den ut av sisternen. Frigjør flottørhaken og før den nedover for større spylevolum. Demontering av vippeknapp og lokkmutter Demonter vippeknapp og lokkmutter ifølge skisser, bilde,,. Hvis klosettet renner, kontroller innløpsventilens membran, bilde 7, skadet, bytt membranen. Er ventilringen 9608, bilde 9, skadet - bytt den. Montering tilbake Monteres i omvendt rekkefølge. Se bilde 0,,,,. Variasjon i oppgitt spylevolum kan forekomme med ± 0, ltr. Spylevolum liter Flottørhakens nivå i cm Hel-og halvspyling Mørkegrå Lysegrå Anmerkning,0,0,, Lik spylemengde ( sperrehaken gul ) bort,,0,0, -"-,0,0,, -"- 6,0,0 9,0, -"- 6

7 NO Dekklist Som tilbehør finnes dekklist i hvit silikongummi for gulvmonterte klosetter. Ifö nr. 980 Montering se, bilde 7. Vippeknapper Ifö Cera klosetter er utstyrt med dobbeltvirkende vippeknapp, se bilde 8. Som tilbehør finnes: Forhøyet vippeknapp, egnet for bevegelseshemmede. Ifö nr. 987 Se, bilde 9. Vippeknapp (med lik spylemengde på begge sider), bilde 0. 80, 8, 80 Reservedeler Pos Ifö-nr Betegnelse NRF 970 Vannfordeler Mutter, utløp Mutter, innløp Utløpsventil Innløpsrør Gjennomføring Flottør, innløp ( stempel + hevarm inngår ) Innløpsventil med stativ Ventilsete Ventilring Stempel Sisternplade 9806 Sisternefeste ( st ) 968 Låsvinkel 969 Invendig sisterne Vippeknappsett Vippeknapp for bevegelseshemmede Vippeknapp forkrommet Gulvfeste kompl Sisternkappe 9009 Skål, skjult avløp Skål universallås Skål med innbygd S-lås 60 Rengjøringstips Sanitærporselen Vanlige vannklosetter, bideter og vaskeservanter har glasert overflate. Glaserte overflater er lette å holde rene og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring unngår du problemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler. Rengjøringsredskaper som inneholder harde slipemidler, slik som stålull og grønn fibersvamp, må ikke brukes. Sterke syrer, f.eks. saltsyre og svovelsyre, og sterke alkalier slik som kaustisk soda bør ikke benyttes. 7 Dryppende kraner og rennende klosetter bør repareres snarest mulig. Ved reparasjon eller kjøp av reservedeler kontaktes en VVS-installatør eller VVS-butikk. I hus som står uoppvarmet om vinteren må vannsisterne tømmes og tørkes innvendig. Hell - desiliter frostvæske i vannlåsen og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å hindre fordamping.

8 GB Thank you for choosing the. You have made a wise choice by deciding on this environmentally appropriate, easy-toclean and elegant WC suite. To gain full benefit, it is important for the fitting and installation work to be carried out in accordance with our instructions. This will assure you of a reliable and practical WC suite that will give maximum satisfaction for many years. To set the flushing volumes All WC suites are preset at the factory for a flushing volume of litres for full flush and litres for half flush. Float hook position. cm for large (Dark grey) and. cm for small (Light grey) drawing. The flushing volume can be altered, if necessary. See the flushing volume table on the below page. Proceed as follows To remove the pushbutton and cover nut Remove the push-button and cover nut as shown in the drawings,,. If the WC unit is leaking - check the inlet valve plunger 7 and the valve ring of the bottom waste valve assembly 9. If the O-ring or gasket on plunger is damaged, replace the plunger. Unhook the bottom waste valve assembly 8, 9 from the overflow pipe and lift it out of the cistern. Release the float hook and push the float upwards to reduce the flushing volume and downwards to increase it. If valve ring 9608 a new valve ring. 9 is damaged, fit The indicated flushing volumes may vary by ± 0, litre. Flushing volume, litres Float hook position, cm Full flush and half flush Dark grey Ljusgrå Remarks,0,0,, Same flushing volume latch (yellow) removed,,0,0, -"-,0,0,, -"- 6,0,0 9,0, -"- 8

9 GB Cover strip Spare parts The cover strip of white silicone rubber is available as an option for floormounted WC bowls. Ifö No. 980 For fitting particulars, see, drawing 7. Rocker buttons Ifö Cera WC suites are equipped with double-acting rocker buttons as shown on, drawing 8. Options also available: Raised rocker button suitable for the disabled. Ifö No. 987 See, drawing 9. Rocker button for same flushing volumes on both sides. Ifö No. 987 See drawing 0. 80, 8, 80 Item No. Ifö No. Description 970 Water diverter 97 Nut, outlet 9609 Nut, inlet 969 Bottom waste valve assembly Inlet pipe assembly Bushing Float, inlet ( plunger + lever included ) Inlet valve with stand Valve seat Valve ring 968 Plunger 967 Cistern plate 9806 Cistern attachment 968 Locking angle 969 Inner cistern Push-button set Push-button for the disabled Push-button set, chrome Floor mounting assembly for Cistern cover 9009 WC bowl with concealed trap 900 Bowl with universal trap 900 Bowl with built-in S-trap Maintenance advice - Sanitary ware Conventional WC suites, bidets and washbasins have glazed surfaces. A glazed surface is easy to keep clean and is resistant to most chemicals. To eliminate cleaning problems, clean the glazed surfaces at regular intervals. Use ordinary cleaning agents. Never use cleaning materials containing hard abrasives, such as steel wool or hard fibre sponge. Never use strong acids, such as hydrochloric acid and sulphuric acid, and strong alkali, such as caustic soda. 9 Dripping taps and leaking WC units should be repaired without delay. For repairs or spare parts, turn to a sanitary ware contractor or retailer. If the house is unheated in the winter, empty the WC cistern and wipe it dry. Pour litres of anti-freeze into the trap, and pour a little cooking oil onto the water surface or cover it with a piece of plastic film to prevent the water from evaporating.

10 mm mm Stop 0

11 6 80, 8, 80 Flottörstång (Ljusgrå) Svømmerstang (Lys grå) Flottørstang (Lysegrå) Float rod (Light grey) 6,7,8 Spärrhake ( gul ) Spærreknap (gul) Sperrehake (gul) Latch (yellow) 0 Flottörstång (Mörkgrå) Svømmerstang (Mørk grå) Flottørstang (Mørkegrå) Float rod (Dark grey)

12 Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-9 Bromölla, , Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-7 8 Mörrum, Distriktskontor: Malmö , Göteborg , Örebro , Stockholm , Sundsvall Norge: Ifø Sanitær A/S, Danmark: Max Sibbern, 0 0 0

Ifö Sign Art. WC-stol. DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit. SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 107-05. www.ifosanitar.com

Ifö Sign Art. WC-stol. DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit. SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 107-05. www.ifosanitar.com Ifö Sign Art 107-05 6840 SE WC-stol DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit 95210 www.ifosanitar.com SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 DK NO GB Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... 5-6 Monterings-og

Læs mere

Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV 115-04

Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV 115-04 Ifö Cera -0 800 80 8 8 870 87 89 89 987 SE DK NO GB RU EE LT LV Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning. - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 7-8 Operating

Læs mere

Ifö Sensor. Monteringsanvisning... 2-7 Monteringsvejledning... 8-13 Monteringsanvisning... 14-19 Assembly instructions... 20-25

Ifö Sensor. Monteringsanvisning... 2-7 Monteringsvejledning... 8-13 Monteringsanvisning... 14-19 Assembly instructions... 20-25 Ifö Sensor 194-06 9878 SE Inbyggnadscistern - 4 lit. lågbyggd DK Indbygningscisterne - 4 l. lavtbygget NO Innbygningscisterne - 4 liter lavbygd GB Built-in Cistern - 4 Litre. Low construction 91868 www.ifosanitar.com

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO.

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO. Ifö Space 000-1 SV 0, 0, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures Standard A MODELL STL SPVR SPVK SPVF1 SPNR SPNK SPNF1

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Designet og let at installere.

Designet og let at installere. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Tlf. 86 74 86 Fax 86 74 98 www.geberit.dk Designet og let at installere. DK/da/01.12/18557 by Geberit AB Nyhed Elegant design. Nem installation. kombinerer tidløst

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual autic Toilet med /6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual INSTALLATIONS MANUAL. Billede af installationen. Tag indløbsmøtrikken af, indsæt indløbsskrue ind i tankens

Læs mere

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC NAUTIC WC DESIGNED By you NyHED NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap. De øvrige wc er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores

Læs mere

Sikker og enkel installation

Sikker og enkel installation DK 83-07 MS nr. 999703 2007 Sikker og enkel installation Ifö Sign installationssystem og Ifö S indbygningscisterne www.maxsibbern.dk En effektiv løsning med mange fordele. Ifö Sign installationssystem

Læs mere

Sortiment og prisliste 2014. TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske

Sortiment og prisliste 2014. TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske BADERUMSMØBLER / brus / badekar / TILBEHØR 1 3 Toiletter Gulvmonterede toiletter 6 Væghængte toiletter 15 Ifö Sign Installationssystem 17 Trykknappar 19 Bidet

Læs mere

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset

Bad. ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Bad ScanPartner AS 05/2005 Opplag: 10.000 Trykk: Lade Offset Juvel AS Avedøreholmen 95 0 ovre tel: 36 34 02 88, fax: 36 34 02 89 juvel.salg@intra-group.com Intra AS N-7563 Malvik tel: +47 73 98 01 00 fax:

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11

Brannmur 100x130. Monteringsanvisning User manual. Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Brannmur 100x130 NO GB DK Monteringsanvisning User manual Monteringsanvisning Produkt nr: HP-00000-000 Sintef nr: 120-0223 Sist oppdatert: 11.05.11 Nordpeis Brannmur 100x130 Nordpeis brannmursplate limes

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

cares DK 100-12 B 999 36 Badeværelser for livet

cares DK 100-12 B 999 36 Badeværelser for livet cares DK 100-12 B 999 36 Badeværelser for livet Dit badeværelse skulle gerne være lige så frisk som dig selv! De fleste af os vil allerhelst bo i eget hjem så længe som muligt. Og i dag er de lidt ældre

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to:

Service - reparation - repair. Husk altid ved montering af nye lejer: / When assembling new bearings, always remember to: TA - information 97-22 2. udgave/ edition Alle TA høstebjælker. / All TA cutter bars. Page 1 of 19 Ang. : Reparationsvejledning. Re. : Directions for repair. Dato: 97.05.13 Date: 01.02.08 Service - reparation

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte

VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte VELFAC 200, VELFAC 400 Glasudskiftning VELFAC 200, VELFAC 400 Glass replacement VELFAC 200, VELFAC 400 Glasbyte Brækage af glas: Aflæs ordrenr. på skiltet i elementet og kontakt VELFAC erviceafdeling,

Læs mere

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK

triomont DEn EnKLEStE VEJ til VÆGHÆnGt WC og HÅnDVASK triomont DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK triomont DIT GAMLE BADEVÆRELSE ET BADEVÆRELSE OG 14 CM MERE BEHØVER DU IKKE. Drømmer du om væghængt wc og håndvask på dit badeværelse? Du tror måske,

Læs mere

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903

Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet. DK74-10 MS nr. 99903 Ifö Sign indbygningsmoduler Installationsløsninger til væghængt sanitet DK74-10 MS nr. 99903 2 Enkel installation Ifö Sign installationsmoduler er udviklet i nært samarbejde med Nordiske installatører.

Læs mere

To BE i NUTID. we are vi er

To BE i NUTID. we are vi er To BE i NUTID. To be = at være. Bøjning i nutid. Ental Flertal 1.person I am jeg er we are vi er 2.person you are du er you are I (De) er 3.person he is han er they are de er she is hun er it is den/det

Læs mere

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning...

Ifö Premont. SE Moduler och installationssystem. GB Modules and installation system. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning... Ifö Premont 9-06 SE Moduler och installationssystem NO Moduler og installasjonssystem DK Moduler og installationssystem GB Modules and installation system 90 www.ifosanitar.com SE DK NO GB Monteringsanvisning...

Læs mere

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com

30.9.2013. DENVER 82x82x200cm. www.bathdeluxe.com 30.9.2013 DENVER 82x82x200cm www.bathdeluxe.com DENVER A C D E F G H E D I B bakglas är vändbara (höger/vänster) Glas bagvæggene er vendbare (højre/venstre) Tack för att du har valt vår produkt. Vi försökte

Læs mere

Midtpunktet. Geberit Monolith

Midtpunktet. Geberit Monolith Midtpunktet. Geberit Monolith For folk med karakter. Og dem som sætter pris på de gode ting i livet. Vil du gerne give dit nye badeværelse et karakteristisk, moderne touch? Med Geberit Monolith moduler

Læs mere

Sense. Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment. Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning

Sense. Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment. Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning DK 15-13 B 99942 Sense Nye Ifö Sense badeværelsesmøbler Flere nye farver i overskueligt sortiment Nyt Ifö Option Belysning, spejle og spejlskabe i ny udformning Vores mest fleksible møbelserie med innovative

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

(Text with EEA relevance)

(Text with EEA relevance) 24.4.2015 EN Official Journal of the European Union L 106/79 COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/646 of 23 April 2015 pursuant to Article 3(3) of Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament

Læs mere

Bestillingsskema 2 Orderform 2

Bestillingsskema 2 Orderform 2 Bestillingsskema 1 Orderform 1 nr. No. Pakkeløsning, leje af / "Ready go go" package, rent of Pakkløsning med barbord og hvid disk / 8301 1.540 "Ready go go" package with bar table and white counter Pakkløsning

Læs mere

Kantlister / Edge trims / Kantenschütze

Kantlister / Edge trims / Kantenschütze Kantlister / Edge trims / Kantenschütze 33.306 33.409 33.004 33.401G Edge trim: PVC black + bi Grip range: 0,8-1 (1-2 ) Hardness: SH 8 / 65 Insert: 15 x 0,3 steel Edge trim: PVC black Grip range: 1-2 Hardness:

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Stativvarer. Stativvarer - Side 1

Stativvarer. Stativvarer - Side 1 Stativvarer Stativvarer - Side 1 Indholdsfortegnelse Aluminiumskniv...7 Dykkere 1,2 x 20 mm...5 Filtsko BGF...4 Filtsko K...4 Filtsko Universal...4 Filtsøm ø 20 mm...3 Filtsøm ø 24 mm...3 Filtplader 10

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01

Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 Specifikke VA-Prøvnings- og Godkendelsesbetingelser VA PG 1111-01 For VA-godkendelse af Termostatiske blandingsventiler. Page 1 of 11 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 ÆNDRINGER OG TILFØJELSER... 3 REFERENCER...

Læs mere

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF

MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF ==> Download: MENNESKET JESUS KRISTUS PDF MENNESKET JESUS KRISTUS PDF - Are you searching for Mennesket Jesus Kristus Books? Now, you will be happy that at this time Mennesket

Læs mere

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark.

Dette certifikat giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre nedenstående byggevare med Godkendt til drikkevand mærkning i Danmark. CERTIFIKAT GODKENDELSE 04/00004 Udstedt: 18. juli 2014 Udløber: 17. juli 2017 Udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 31 af 21. januar 2013 om udstedelse af godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand,

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF

2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 2009 Selection THE EXCLUSIVE LINE OF 4 16 1 Top Selection DK Hvis du ønsker høj kvalitet inden for belysning, kan vi præsentere dig for Massives eksklusive kollektion, TOP SELECTION. Fordele ved TOP SELECTION:

Læs mere

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter

Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Neutrale produktbeskrivelser til Ifö-produkter Om nærværende materiale Nærværende dokument indeholder en række 'neutrale' beskrivelsestekster udarbejdet til hjælp og inspiration til arkitekter og ingeniører

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Badeværelse og tilbehør. 2012 produktkatalog

Badeværelse og tilbehør. 2012 produktkatalog Badeværelse og tilbehør 2012 produktkatalog BASE by d line BASE by d line Indhold BASE by d line Bad er en ny prissikker sanitetsserie fra d line BASE by d line 3 Glasholder m/glas 4 Sæbeskål m/glas 4

Læs mere

MMS Multi Media Storage

MMS Multi Media Storage MMS Multi Media Storage 02 MMS Multi Media Storage: MMS Introduction/ Indledning 03-03 MMS Storage and function / Opbevaring og funktion 04-04 MMS in white lacquer / MMS i hvid lak 05-09 MMS in black lacquer

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning

KØRESTOLEN BOGOTA RULLSTOL BOGOTA. Brugsanvisning. Bruksanvisning DK SE KØRESTOLEN BOGOTA Brugsanvisning RULLSTOL BOGOTA Bruksanvisning DK Ryglænshøjde: 43 cm Højde i alt: 92 cm Længde i alt: 97 cm Bredde i alt: 63,5 cm foldet ud Bredde i alt: 27 cm sammenfoldet Egenvægt:

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10

Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 LIFTING SERVICE TEST INDUSTRY MARINE OFFSHORE FISHING Belastningstabel Gr- 8+10 / Load Diagram Gr. 8+10 De angivne bæreevner er max værdier for de viste anhugningsmetoder. The stated load capacities are

Læs mere

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network

Havefrø. Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk. Specialized seed production a niche in the danish food network Specialiseret frøproduktion en niche i dansk fødevarenetværk Specialized seed production a niche in the danish food network Lise C. Deleuran Institut for Agroøkologi Aarhus Universitet Havefrø Research

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk.

INDEHOLDER: & x 10 stk. = x 6 stk. @ x 1 stk. % x 2 stk. ; x 6 stk. ( x 10 stk. x 2 stk. x 2 stk. ) x 4 stk. / x 2 stk. : x 2 stk. + x 1 stk. x 2 stk. A4 Size 80G 双 胶 纸 印 刷 Cykelholder med lygtebom - 3 cykler Brugsvejledning Bicycle trailer with lighting equipment Installation Manual Modelnr. 10993 Læs og følg alle instruktionerne før montering og være

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder

Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder Dørlukkere, dørtillukkere, spiraler og fjeder www.svalk.dk Dørlukker Dørlukker, Gr. 101. Inklusiv standard arm. Pumpehuset er produceret i aluminium og er udstyret med 2 skruer, en til justering af lukkehastighed

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD

Støvsugere. Komplet pakke til nem installation af centralstøvsuger. Nilfisk Alt-i-1 150/250/LCD 150/250/LCD 150/250/LCD er en praktisk løsning og passer til de fleste hjem. Maskinen har selvrensende filter og kan bruges med og uden støvsugerpose (20/25 liter), som kun skal tømmes et par gange om

Læs mere

KILDEPARKEN 2020 BEBOERMØDE 2. Himmerland Boligforening Renovering af afd. 51, Blåkildevej, Aalborg 2014.06.17

KILDEPARKEN 2020 BEBOERMØDE 2. Himmerland Boligforening Renovering af afd. 51, Blåkildevej, Aalborg 2014.06.17 KILDEPARKEN 2020 2014.06.17 Himmerland Boligforening Renovering af afd. 51, Blåkildevej, Aalborg BEBOERMØDE 2 OVERSIGTSPLAN Fordeling af blok- og gårdhustyper Bygningstype: Gårdhuse Lejlighedstype: G5

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Pigging systemer / Pigging Systems

Pigging systemer / Pigging Systems Pigging systemer / Pigging Systems DMV Pigging Systems Lukket og sterilt rørsystemet med CIP / SIP, Arc og Pigging ventiler Optimeret rengørings resultat ved brug af dynamiske grise 90 standard bøjninger

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

bathrooms SANITET, BADEKAR, SPABADE, BRUSEKAR OG MØBLER PRISLISTE 2009

bathrooms SANITET, BADEKAR, SPABADE, BRUSEKAR OG MØBLER PRISLISTE 2009 bathrooms SANITET, BADEKAR, SPABADE, BRUSEKAR OG MØBLER PRISLISTE 2009 009 Priserne er i euro og gældende fra 1 juni 2009 DK FARVER SANITET - Keramikfarver 000 / 200 / 400 049 / 249 044 016 045 017 716

Læs mere

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF

JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF ==> Download: JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF JEG GL DER MIG I DENNE TID PDF - Are you searching for Jeg Gl Der Mig I Denne Tid Books? Now, you will be happy that at this

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD

DOMEAS 10 VANDSPARERÅD DOMEAS 10 VANDSPARERÅD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Montér en spareperlator på din vandhane. Den blander vandet med luft, så strålen virker større og du kan spare over 40% på dit vandforbrug. Køb en vandbesparende

Læs mere

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1

Logic. Håndvaske og wc er. Skala 1:1 Logic Håndvaske og wc er Skala 1:1 En lille nyhed, der gør baderummet større Logic er en ny serie wc er og håndvaske, som er udviklet med det formål at skabe så meget friplads som muligt i små baderum.

Læs mere

Miljø. Hygiejne. Design. Vandfrie urinaler

Miljø. Hygiejne. Design. Vandfrie urinaler Miljø Design Hygiejne Vandfrie urinaler Vandfrie urinaler Lava F-9000SS Ved alle urinaler Fordele ved LAVA Ved alle urinaler Fordele ved F-9000SS Intet vandforbrug Anti-splash-design Intet vandforbrug

Læs mere

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde.

sideløbende med LEAN-principper for at styre produktionen af kvalitetsprodukter på en effektiv og omkostningsbesparende måde. LJM Hydraulik Med ca. 50 års erfaring og vidtgående knowhow producerer og markedsfører LJM produkter af høj kvalitet med lang levetid. Dette kvalitetsniveau er kernen i den succes, som LJM har opnået gennem

Læs mere

BANO GRENSEFLADE VVS

BANO GRENSEFLADE VVS B ibano BANO GRENSEFLADE VVS For nøjagtig placering af udtag/ udgang, se målsætning på gældende plantegning/ opstaltstegning/ arbejdstegning for det aktuelle projekt. 5200/L BANO HÅNDVASK, VENSTRE 5200/R

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1

GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015. POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 GB Instruction for use DK Brugsanvisning! PBC-S1-01-2015 POWERTEX Beam Clamp model PBC-S1 1 POWERTEX Beam Clamp PBC-S1 1 10 ton Assembly / Instruction for use (GB) (Original instructions) Read through

Læs mere

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse

Sjællandsgade 22. sg22.fsb.dk. Sjællandsgade 22. Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse Sjællandsgade 22 sg22.fsb.dk Sjællandsgade 22 Sådan vedligeholder du dit nye badeværelse rev. juni 2015 1 lndhold Må jeg hænge ting op på væggene? Side 4 Fugt Side 5 Vægfliser Side 6 Gulvklinker Side 6

Læs mere

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças

Docubind TL350 EURO. Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Docubind TL350 EURO Edition Serial No. Date Name 1 QJP0012- November 2004 GBC Portuguesa Ersatzteilkatalog Spare parts catalogue Catalogue des pièces détachées Catálogo de peças Version Product No. Docubind

Læs mere

Betjenings- og installations manual model Lotus

Betjenings- og installations manual model Lotus Betjenings- og installations manual model Lotus AB401 AB402 Læs denne manual grundigt før brug Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler..... 3 Grundlæggende instruktioner.....4 Sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking

MISTRAL AiR. Danish Design by Hammel. Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking MISTRAL AiR Danish Design by Hammel Helvetica Neue 35 Thin. 30 punkt og en tracking H forside. frontpage. snehvid. pure white.: 9*025 lys grå. light grey.: 2*065 orange.: 065 snehvid. pure white.: 3*041+051+031

Læs mere

Operating Instructions

Operating Instructions Operating Instructions Betjeningsvejledning (Danish) 2 Rev F Zephyr Betjeningsvejledning vigtige sikkerhedsforanstaltninger Dette produkt er kun til anvendelse i hjemmet. Når der anvendes elektriske produkter,

Læs mere

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313

ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 ELECTRONIC CONTROL BOX 20-0313 Specifications Rated voltage: Rated power: Rated current: Output A: Output B: Output C: 230VAC, 50Hz, single phase 2300W 10 A Max. 900W The total sum of the loads must not

Læs mere

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter

Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Den tekniske vinkel på ejendomsprojekter Stig Lohmann-Devantier Projektchef Laila Stub Udviklingschef 1 Perspektivet TEKNIK 2 Vi vil fokusere på Miljø- og byggeteknisk Due Diligence hvor er de største

Læs mere

Urban Design. Geberit Monolith. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Danmark. Tlf. 86 74 10 86 Fax 86 74 10 98. www.geberit.dk

Urban Design. Geberit Monolith. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Danmark. Tlf. 86 74 10 86 Fax 86 74 10 98. www.geberit.dk Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Danmark Tlf. 86 74 86 Fax 86 74 8 www.geberit.dk Urban Design. Geberit Monolith CHd/01.11 by Geberit Vertriebs AG For folk med karakter. Og dem som sætter pris på

Læs mere

Bestilling av uniformer: Slik går du frem:

Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Bestilling av uniformer: Slik går du frem: Jeg gjør den delen av jobben som går mot Norges Røde Kors. Jeg bistår ikke med å finne rett størrelse. Jeg vedlikeholder en liste som viser hvem som har hvilke

Læs mere

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g

Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt. TNT Curve Positive orange/g Enkel guide til mytnt-brugere mytnt Quick Guide mytnt enkelt og hurtigt TNT Curve Positive orange/g TNT Curve Positive orange/g 2. Log på mytnt 3. Send en forsendelse 4. Udfyld oplysninger om forsendelse

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

TRIOMONT DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK

TRIOMONT DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK TRIOMONT DEN ENKLESTE VEJ TIL VÆGHÆNGT WC OG HÅNDVASK TRIOMONT ET BADEVÆRELSE OG 14 CM MERE BEHØVER DU IKKE. Drømmer du om væghængt wc og håndvask på dit badeværelse? Du tror måske, at det er besværligt

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

»Sådan får De bedre vand-vaner«

»Sådan får De bedre vand-vaner« »Sådan får De bedre vand-vaner«danske Vandværkers Forening Det forventer vi af drikkevandet: Det er billigt Det er ikke sundhedsfarligt at drikke Det smager godt Det er klart Det er køligt Det lugter ikke

Læs mere

Wc er Bideter Urinaler

Wc er Bideter Urinaler Wc er Bideter Urinaler SIDE VORES PRODUKTSERIER A2 A4 Generelle oplysninger om toiletter og produktserierne WC NAUTIC A5 A11 5500 med skjult S-lås A5 5510 med skjult P-lås A6 5520 til vægmontering A7 5530

Læs mere

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk

The City Goods Ordinance. 1. Introduction. Web: www.citygods.dk. City Gods. Certificeret. E-mail: citygods@btf.kk.dk 1. Introduction Web: www.citygods.dk City Gods Certificeret E-mail: citygods@btf.kk.dk 2. The City Goods ordinance - main target City Goods ordinance: Vans and lorries over 2.500kg totalweigt must be 60%

Læs mere