Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ifö Ceranova SE DK NO GB. Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.4-5"

Transkript

1 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning.- Monterings- og Vedlikeholdsanvisning Operating and maintenance instruction

2 SE Tack för att du valde. Ett klokt val av en miljöriktig, rengöringsvänlig och elegant designad WC-stol. För att få fullt utbyte, är det viktigt att monteringen och installationen sker enligt våra instruktioner. Det ger Dig största möjliga tillfredsställelse av en driftsäker och lättskött WC-stol i många år. Inställning av spolvattenmängden Samtliga klosetter är vid leverans från fabrik inställda för en spolvolym på - liter för hel spolning och liter för halv. Flottörhakens läge, cm för hel (mörkgrå) och, cm för liten (ljusgrå) bild.. Två liter räcker för att spola ut urin och enstaka papper. Vid behov kan justering till annan spolvolym göras. T.ex vid installation i förbindelse med Ifö Trapper-system liter. ( hel spolning ) resp. liter ( halv spolning ) Se spolvolymtabellen nedan. Gör så här! Haka av utloppsventilen bild 8, 9 från bräddavloppsröret och lyft den ur cisternen. Frigör flottörhaken och skjut flottören uppåt för mindre och nedåt för större spolvolym. Demontering av vippknapp och lockmutter Demontera vippknapp och lockmutter enligt skisser bild,,. Om WC-stolen rinner - kontrollera inloppsventilens kolv bild 7 och utloppsventilens ventilring bild 9. Är O-ringen eller packningen på kolven 968 skadad, så byt kolven. Är ventilringen 9608 skadad - byt den. Återmontering Återmontering i omvänd ordning. Drag upp båda fjäderbenen bild 0. Gänga på muttern tills den kuggar över bild. Tryck ner båda fjäderbenen till stoppläge bild och. Variation i angivna spolvolymer kan förekomma med ± 0, liter. Spolvolym liter Flottörhakens läge-cm Hel-och halvspolning Mörkgrå Ljusgrå Anmärkning,0,0,, Lika spolmängd Spärrhaken (gul) bort,,0,0, -"-,0,0,, -"- 6,0,0 9,0, -"-

3 SE Täcklist Reservdelar Som tillval finns täcklist i vit silikongummi för golvmonterade WC-stolar. Ifö-nr. 980 RSK-nr Montering se bild 7. Vippknappar Ifö Cera WC-stolar är utrustade med den dubbelverkande vippknappen se bild 8. Som tillval finns : Förhöjd vippknapp, lämplig för rörelsehindrade. Ifö-nr. 987 RSK-nr Se bild 9. Vippknapp (för lika spolmängd på båda sidor.) bild 0. Ifö-nr , 8, 80 Pos Ifö nr Benämning RSK 970 Vattenfördelare Mutter, utlopp Mutter, inlopp Utloppsventil Inloppsrör, komplett Genomföring Flottör, inlopp (kolv + hävarm ingår) Inloppsventil med stativ Ventilsäte Ventilring Kolv, komplett Cisternplatta 9806 Cisternfäste. sats om st 968 Låsvinkel 969 Innercistern Vippknappssats Vippknapp för handikapp Vippknappssats förkromad Golvfäste, komplett (för 80) Cisternkåpa 9009 Klosettskål dolt avlopp Skål, universallås Skål, med inbyggt s-lås Skötselråd och rengöring Vanliga WC-stolar, bidér och tvättställ har en glaserad yta. Glaserade ytor är lätta att hålla rena och är beständiga mot de flesta kemikalier. Gör rent ofta så uppstår aldrig rengöringsproblem. Använd vanliga rengöringsmedel. Rengöringsredskap, som innehåller hårda slipmedel, såsom stålull och grön fibersvamp, skall inte användas. Starka syror, t.ex. saltsyra och svavelsyra och starka alkalier, t.ex. kaustiksoda bör inte användas. Droppande kranar och rinnande WCstolar bör snarast repareras. För reparation eller köp av reservdelar anlitar Du en VVS-entreprenör eller VVS-butik. I hus som står ouppvärmt vintertid skall WC-stolens spolcistern tömmas och torkas torr. Häll - deciliter frostskyddsvätska i vattenlåset och täck vattenspegeln med matolja eller plastfolie för att förhindra avdunstning.

4 DK Tak for at du valgte. For at få fuld udbytte af, er det vigtigt at monteringen og installationen sker i overensstemmelse med vore instruktioner. Indstilling af skyllevolumen Denne Ifö wc. stol er fra fabrik indstillet til og liters dobbeltskyl. Stort set alle danske afløbssystemer opfylder kravene til / liter skyl inden for normerne DS eller den europæiske norm 06-. Men skulle De være bekendt med, at der er problemer med netop Deres afløbssystem i forhold til ovenstående, vil vi råde Dem til, at forhøje skyllemængden efter behov. For indstilling af svømmer til ønsket skyllevolumen-se nedenstående tabel!! OBS. Den reducerede skyllemængde,0 liter må ikke anvendes generelt, da dette kan medføre tilstopning i afløbssystemet. Skyllemængden liter er kun for udskylning af urin. For demontering og påmontering af armatur - se billede til. Afmontering af trykknap og lågmøtrik Afmonter trykknap og lågmøtrik i henhold til tegningerne. Hvis WC et løber - kontroller indløbsventilens told billede 7 samt udløbsventilens ventilring billede 9. Hvis O-ringen eller pakningen på told 968 er beskadiget, udskift da tolden. Hvis ventilringen 9608 er beskadiget, skal den udskiftes. Montering Træk begge fjederbenene op - billede 0. Drej møtrikken til - billede. Tryk begge fjederbenene ned i stopleje - billede og. Variation i de angivne skyllemængder kan forekomme med ± 0, liter. Skyllevolumen liter Svømmertappen placering - cm Hel- og halvskylning Mørk grå Lys grå Bemærkninger,0,0,, Samme skyllemængde Højre og venstre - GUL,,0,0, spærreknap vippes ud, se side billed.,0,0,, -"- 6,0,0 9,0, -"-

5 DK Dækliste mod gulv Reservedele Som ekstra tilbehør til gulvmonterede WC-stole kan leveres dækliste i hvid silikonegummi. Ifö-nr. 980 Montering se billede 7. Trykknap Se billede 8. Som ekstra tilbehør kan leveres : Forhøjet trykknap Ifö-nr. 987 se billede 9. Trykknap for enkelskylning Ifö-nr se billede 0. 80, 8, 80 Pos Ifö nr Benævnelse VVS nr 970 Vandfordeler Møtrik, udløb Møtrik, indløb Udløbsventil Indløbsrør Gennemføring Svømmer, indløb ( told og hævearm indgår ) Indløbsventil med stativ Ventilsæde Ventilring Told Cisternplade 9806 Cisternebolte ( st ) 968 Låsvinkel 969 Indercisterne Trykknap Trykknap til handicap Trykknap forkromet Gulvmontering komplet Cisternkappe 9009 Skål, skjult afløb Skål, universallås Skål med indbygget S-lås Vedligeholdelsesråd - Sanitetspocelæn Almindelige WC-stole, bideter og håndvaske har en glaseret over-flade. Glaserede overflader er lette at holde rene og er modstands-dygtige mod de fleste kemikalier. Gør rent ofte, så opstår der aldrig rengøringsproblemer. Anvend almindelige rengøringsmidler. Rengøringsredskaber som indeholder hårde slibemidler såsom ståluld og grøn fibersvamp må ikke anvendes. Stærke syrer, f.eks. saltsyre og svovlsyre samt stærke alkalier, f.eks, kaustisk soda bør ikke anvendes. Dryppende haner og WC er der løber bør repareres hurtigst muligt. Henvend Dem til en VVS-entreprenør eller en VVS-butik for reparation eller køb af reservedele. I huse der står uopvarmede i vintertiden skal toiletternes skylle-cisterne tømmes og tørres, således at den er helt tør. Hæld - deciliter antifrostvæske i vandlåsen og dæk vandspejlet med madolie eller plastfolie for at forhindre fordampning af vandet.

6 NO Takk for at du valgte Ifö Cera. Et klokt valg av et miljøriktig og rengjøringsvennlig klosett med elegant design. Det er viktig at monteringen skjer etter våre instruksjoner. Da får du størst mulig utbytte av et driftssikkert klosett som er lett å vedlikeholde. Samtlige klosetter er ved levering fra fabrikk innstilt med et spylevolum på ltr. for hel spyling og ltr. for halv. Flottørhakens plasseringer, cm (Mørkegrå) for hel, og, cm (Lysegrå) for halv spyling. Se bilde. To liter er nok for å spyle ut urin og litt papir. Ved behov kan justering til annen spylemengde foretas. Se volumtabellen nedenfor. Gjør følgende: Innstilling av spylevannsmengde Hekt av utløpsventilen, bilde 8, 9 fra overløpsrøret og løft den ut av sisternen. Frigjør flottørhaken og før den nedover for større spylevolum. Demontering av vippeknapp og lokkmutter Demonter vippeknapp og lokkmutter ifølge skisser, bilde,,. Hvis klosettet renner, kontroller innløpsventilens membran, bilde 7, skadet, bytt membranen. Er ventilringen 9608, bilde 9, skadet - bytt den. Montering tilbake Monteres i omvendt rekkefølge. Se bilde 0,,,,. Variasjon i oppgitt spylevolum kan forekomme med ± 0, ltr. Spylevolum liter Flottørhakens nivå i cm Hel-og halvspyling Mørkegrå Lysegrå Anmerkning,0,0,, Lik spylemengde ( sperrehaken gul ) bort,,0,0, -"-,0,0,, -"- 6,0,0 9,0, -"- 6

7 NO Dekklist Som tilbehør finnes dekklist i hvit silikongummi for gulvmonterte klosetter. Ifö nr. 980 Montering se, bilde 7. Vippeknapper Ifö Cera klosetter er utstyrt med dobbeltvirkende vippeknapp, se bilde 8. Som tilbehør finnes: Forhøyet vippeknapp, egnet for bevegelseshemmede. Ifö nr. 987 Se, bilde 9. Vippeknapp (med lik spylemengde på begge sider), bilde 0. 80, 8, 80 Reservedeler Pos Ifö-nr Betegnelse NRF 970 Vannfordeler Mutter, utløp Mutter, innløp Utløpsventil Innløpsrør Gjennomføring Flottør, innløp ( stempel + hevarm inngår ) Innløpsventil med stativ Ventilsete Ventilring Stempel Sisternplade 9806 Sisternefeste ( st ) 968 Låsvinkel 969 Invendig sisterne Vippeknappsett Vippeknapp for bevegelseshemmede Vippeknapp forkrommet Gulvfeste kompl Sisternkappe 9009 Skål, skjult avløp Skål universallås Skål med innbygd S-lås 60 Rengjøringstips Sanitærporselen Vanlige vannklosetter, bideter og vaskeservanter har glasert overflate. Glaserte overflater er lette å holde rene og tåler de fleste kjemikalier. Ved hyppig rengjøring unngår du problemer. Bruk vanlige rengjøringsmidler. Rengjøringsredskaper som inneholder harde slipemidler, slik som stålull og grønn fibersvamp, må ikke brukes. Sterke syrer, f.eks. saltsyre og svovelsyre, og sterke alkalier slik som kaustisk soda bør ikke benyttes. 7 Dryppende kraner og rennende klosetter bør repareres snarest mulig. Ved reparasjon eller kjøp av reservedeler kontaktes en VVS-installatør eller VVS-butikk. I hus som står uoppvarmet om vinteren må vannsisterne tømmes og tørkes innvendig. Hell - desiliter frostvæske i vannlåsen og dekk vannspeilet med matolje eller plastfolie for å hindre fordamping.

8 GB Thank you for choosing the. You have made a wise choice by deciding on this environmentally appropriate, easy-toclean and elegant WC suite. To gain full benefit, it is important for the fitting and installation work to be carried out in accordance with our instructions. This will assure you of a reliable and practical WC suite that will give maximum satisfaction for many years. To set the flushing volumes All WC suites are preset at the factory for a flushing volume of litres for full flush and litres for half flush. Float hook position. cm for large (Dark grey) and. cm for small (Light grey) drawing. The flushing volume can be altered, if necessary. See the flushing volume table on the below page. Proceed as follows To remove the pushbutton and cover nut Remove the push-button and cover nut as shown in the drawings,,. If the WC unit is leaking - check the inlet valve plunger 7 and the valve ring of the bottom waste valve assembly 9. If the O-ring or gasket on plunger is damaged, replace the plunger. Unhook the bottom waste valve assembly 8, 9 from the overflow pipe and lift it out of the cistern. Release the float hook and push the float upwards to reduce the flushing volume and downwards to increase it. If valve ring 9608 a new valve ring. 9 is damaged, fit The indicated flushing volumes may vary by ± 0, litre. Flushing volume, litres Float hook position, cm Full flush and half flush Dark grey Ljusgrå Remarks,0,0,, Same flushing volume latch (yellow) removed,,0,0, -"-,0,0,, -"- 6,0,0 9,0, -"- 8

9 GB Cover strip Spare parts The cover strip of white silicone rubber is available as an option for floormounted WC bowls. Ifö No. 980 For fitting particulars, see, drawing 7. Rocker buttons Ifö Cera WC suites are equipped with double-acting rocker buttons as shown on, drawing 8. Options also available: Raised rocker button suitable for the disabled. Ifö No. 987 See, drawing 9. Rocker button for same flushing volumes on both sides. Ifö No. 987 See drawing 0. 80, 8, 80 Item No. Ifö No. Description 970 Water diverter 97 Nut, outlet 9609 Nut, inlet 969 Bottom waste valve assembly Inlet pipe assembly Bushing Float, inlet ( plunger + lever included ) Inlet valve with stand Valve seat Valve ring 968 Plunger 967 Cistern plate 9806 Cistern attachment 968 Locking angle 969 Inner cistern Push-button set Push-button for the disabled Push-button set, chrome Floor mounting assembly for Cistern cover 9009 WC bowl with concealed trap 900 Bowl with universal trap 900 Bowl with built-in S-trap Maintenance advice - Sanitary ware Conventional WC suites, bidets and washbasins have glazed surfaces. A glazed surface is easy to keep clean and is resistant to most chemicals. To eliminate cleaning problems, clean the glazed surfaces at regular intervals. Use ordinary cleaning agents. Never use cleaning materials containing hard abrasives, such as steel wool or hard fibre sponge. Never use strong acids, such as hydrochloric acid and sulphuric acid, and strong alkali, such as caustic soda. 9 Dripping taps and leaking WC units should be repaired without delay. For repairs or spare parts, turn to a sanitary ware contractor or retailer. If the house is unheated in the winter, empty the WC cistern and wipe it dry. Pour litres of anti-freeze into the trap, and pour a little cooking oil onto the water surface or cover it with a piece of plastic film to prevent the water from evaporating.

10 mm mm Stop 0

11 6 80, 8, 80 Flottörstång (Ljusgrå) Svømmerstang (Lys grå) Flottørstang (Lysegrå) Float rod (Light grey) 6,7,8 Spärrhake ( gul ) Spærreknap (gul) Sperrehake (gul) Latch (yellow) 0 Flottörstång (Mörkgrå) Svømmerstang (Mørk grå) Flottørstang (Mørkegrå) Float rod (Dark grey)

12 Huvudkontor och tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-9 Bromölla, , Tillverkning: Ifö Sanitär AB, S-7 8 Mörrum, Distriktskontor: Malmö , Göteborg , Örebro , Stockholm , Sundsvall Norge: Ifø Sanitær A/S, Danmark: Max Sibbern, 0 0 0

Ifö Cera SE DK NO GB 96-04

Ifö Cera SE DK NO GB 96-04 Ifö Cera 96-0 860 990 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction...

Læs mere

3800 3860 3861 3862 3870 3871 3893 3894 DK

3800 3860 3861 3862 3870 3871 3893 3894 DK Ifö Cera -0-87-0 800 80 8 8 870 87 89 89 DK Toilet GB WC-Unit 800 8 80 8 870 87 89 89 987 www.ifosanitar.com DK Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning - GB Operating and maintenance instruction...

Læs mere

Ifö Cera SE DK NO GB RU

Ifö Cera SE DK NO GB RU 9-04 8 904 SE DK NO GB RU Drifts-och Skötselinstruktion...- Montering, Drifts og vedligehold... 4- Vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction... 8-9 Herjdjlcndj gj j,cke;bdfyb/...0-

Læs mere

95235 www.ifosanitar.com

95235 www.ifosanitar.com Ifö Solo 67-08 660, 662 SE WC-stol DK Toilet NO Klosett F I WC-istuin 92 www.ifosanitar.com SE DK NO FI Drift- och skötselinstruktion... -4 Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... -6 Monterings-og

Læs mere

Ifö Sign Art. WC-stol. DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit. SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 107-05. www.ifosanitar.com

Ifö Sign Art. WC-stol. DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit. SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 107-05. www.ifosanitar.com Ifö Sign Art 107-05 6840 SE WC-stol DK Toilet NO Klosett GB WC- Unit 95210 www.ifosanitar.com SE Drift- och skötselinstruktion... 3-4 DK NO GB Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... 5-6 Monterings-og

Læs mere

Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV 115-04

Ifö Cera SE DK NO GB RU EE LT LV 115-04 Ifö Cera -0 800 80 8 8 870 87 89 89 987 SE DK NO GB RU EE LT LV Drifts-och Skötselinstruktion... - Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning. - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 7-8 Operating

Læs mere

Ifö Sign 6860, 6870, 6862. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... DK Toilet 33-06-2. www.ifosanitar.com

Ifö Sign 6860, 6870, 6862. Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... DK Toilet 33-06-2. www.ifosanitar.com Ifö Sign 33-06-2 6860, 6870, 6862 DK Toilet 6860 6870 6862 95226 www.ifosanitar.com DK Montering, Drifts og vedligeholdelsesanvisning... Reservedele 2 96660 3 91782 1 96763 4 98302 5 98303 6 98304 7 98305

Læs mere

Ifö Space. Nisch / Niche / Nisje / Recess. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Exemple angle 5-16

Ifö Space. Nisch / Niche / Nisje / Recess. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Exemple angle 5-16 Ifö Space -6 Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction Nisch / Niche / Nisje / Recess L Exemple angle 67 m In c h Spare parts 6A 7 8 Pos. Spare Part No. Type = mm Z0800 Z0800 A Z0800

Læs mere

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art

Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art Ifö Sign/Sign Fix/Sign Art 3-14-2 6832, 6840, 6860, 6861, 6862, 6870, 6872, 6873, 6893, 6894 DK Toilet NO Klosett GB WC-Unit RU Унитаз EE WC-pott LT Klozetas LV Tualetes pods 6832 6840 6860 6861 6862 6870

Læs mere

Ifö. Pneumatic gen II. Monsa Terrum Terrum

Ifö. Pneumatic gen II. Monsa Terrum Terrum Ifö 08-6/06-09-0 Pneumatic gen II SE Spolknapp DK Skylleknap NO Spyleknapp GB RU EE Loputusnupp LT Nuleidimo mygtukas LV Spiedpoga Monsa Terrum Terrum 40 0 50 5 50 Semita 50 Semita 50 70 70 9547 SE DK

Læs mere

Ifö Cero Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. Monteringsvejledning. Mounting instructions. Ifö Cero Waterfree urinal.

Ifö Cero Monteringsanvisning. Monteringsanvisning. Monteringsvejledning. Mounting instructions. Ifö Cero Waterfree urinal. Ifö Cero 412 1-02 Reservdelar SE Monteringsanvisning NO Monteringsanvisning DK Monteringsvejledning GB Mounting instructions Ifö Cero 412 - Waterfree urinal 91860 SE DK NO GB Tack för att du valde IFÖ

Læs mere

Brugsanvisning. Installation Manual

Brugsanvisning. Installation Manual Manual size: 148 x 210 mm 175g copper paper(铜版纸印刷) UNIVERSAL BIL TAGBAGAGEBÆRER Brugsanvisning UNIVERSAL CAR ROOF RACK Installation Manual Model no. 10889 Tak fordi du valgte dette produkt, som vi håber

Læs mere

DK Børnekloset NO Barneklosett GB Child WC

DK Børnekloset NO Barneklosett GB Child WC Ifö Barnklosett 3220 201-06 DK Børnekloset NO Barneklosett GB Child WC 91085 SE DK NO GB Drifts-och Skötselinstruktion...2-3 Montering, Drifts og vedligehold... 4-5 Vedlikeholdsanvisning... 6- Operating

Læs mere

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position.

Installation Venligst bemærk, håndpumpen kun må monteres i lodret position. HP-1. HP-3. HP-. Hand Operated Håndpumpe The HP pump is a single acting hand operated pump made of stainless steel St.1.431 making it particularly applicable within the food industry and in environmentally

Læs mere

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16

SkyVision Linear Installation manual, comfort _0216, Comfort, Item no Version 02/16 SkyVision Linear Installation manual, comfort 5.6.07_06, Comfort, Item no. 0606 Version 0/6 Installation Manual VITRAL SkyVision Linear Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must

Læs mere

Ifö Sensor. Monteringsanvisning... 2-7 Monteringsvejledning... 8-13 Monteringsanvisning... 14-19 Assembly instructions... 20-25

Ifö Sensor. Monteringsanvisning... 2-7 Monteringsvejledning... 8-13 Monteringsanvisning... 14-19 Assembly instructions... 20-25 Ifö Sensor 194-06 9878 SE Inbyggnadscistern - 4 lit. lågbyggd DK Indbygningscisterne - 4 l. lavtbygget NO Innbygningscisterne - 4 liter lavbygd GB Built-in Cistern - 4 Litre. Low construction 91868 www.ifosanitar.com

Læs mere

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000

Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment. SupraVac 2000 Montering af læsseudstyr Mounting of Loading Equipment SupraVac 2000 DK Montering af læsseudstyr på SupraVac 2000 Det er vigtigt, at læsseudstyret monteres og justeres som angivet nedenfor. Forkert justering

Læs mere

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start.

Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. 00 Samlevejledning på Vugge ssembly instruction for the cradle Læs vejledningen godt igennem, før du begynder at samle vuggen. Please read the instruction carefully before you start. www.oliverfurniture.dk

Læs mere

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18

Montageanvisning Assembly instructions. MultiDicer KMD 12, 18 Montageanvisning instructions MultiDicer KMD 12, 18 2 DK Kongskilde MultiDicer KMD 12 og KMD 18 samles som vist på efterfølgende tegninger. 1. Tegning 121117963 Kongskilde MultiDicer leveres fra fabrikken

Læs mere

Toiletter TOILETTER PRISLISTE IFÖ 85. Bestilnr Ex./Incl. Moms EAN Prisgruppe

Toiletter TOILETTER PRISLISTE IFÖ 85. Bestilnr Ex./Incl. Moms EAN Prisgruppe Toiletter TOILETTER Ifö har fremstillet toiletter i mere end 70 år, hvor de har været med til at præge udviklingen, når det gælder design, funktionalitet og miljøhensyn. Således var Ifö den første sanitetsfabrikant

Læs mere

NewTime S-1. Monteringsvejledning

NewTime S-1. Monteringsvejledning NewTime S-1 Monteringsvejledning Kassens indhold 4x Rawlplugs 4x Skruer 2 4x Hætter 4x Pakninger Toilet Det skal du bruge Boremaskine Bor, 6mm Stjerneskruetrækker Silicone baseret vådrums fugemasse. Slange

Læs mere

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17

SkyVision Comfort Installation manual _0517, Comfort, Item no Version 05/17 SkyVision Comfort Installation manual 5.6.02_0517, Comfort, Item no. 2022 Version 05/17 Installation Manual VITRAL SkyVision Comfort Trækarme skal altid opbevares tørt/ Wooden upstands must always be kept

Læs mere

Ifö Space. Nisch / Niche / Nisje / Recess. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Example angle TPNN TPNV

Ifö Space. Nisch / Niche / Nisje / Recess. Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Example angle TPNN TPNV Ifö Space -7/07-0-8 Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction Nisch / Niche / Nisje / Recess 000 TPNN 086089 TPNV 086088 L Example angle 67 m In c h Spare parts 6A 7 8 Pos. Spare Part

Læs mere

Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name - GB S1 EG980905013 2999809050133 Tap S21 EX23685 4893973236851 Door Hinge Bracket S2 EG980905014

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Duschvägg / Brusevæg / Dusjvegg / Enclosure SPVR / SPVK / SPNR / SPNK Standard A

Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction. Duschvägg / Brusevæg / Dusjvegg / Enclosure SPVR / SPVK / SPNR / SPNK Standard A 35-04 Space 000 Monteringsanvisning Monteringsvejledning Mounting Instruction Duschvägg / Brusevæg / Dusjvegg / Enclosure SPVR / SPVK / SPNR / SPNK Standard A MODELL STL SPVR SPVK SPNR SPNK L 1 L 1 500

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions

Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Montering & Vedligeholdelse/Installation & Maintenance Instructions Se nyheder og meget mere på wallume.dk For news and more information, visit wallume.dk Tillykke med din Wallume One Med den har du fået

Læs mere

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO.

Ifö Space 2000 SV 30, 50, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1. NO Dusjvegg. GB Shower enclosures SE DK NO. Ifö Space 000-1 SV 0, 0, 70, 80, 90 SPVR / SPVK / SPNR / SPNK/SPNF1 / SBNF1 / SPVF1 / SBVF1 SE Duschvägg DK Brusevæg NO Dusjvegg GB Shower enclosures Standard A MODELL STL SPVR SPVK SPVF1 SPNR SPNK SPNF1

Læs mere

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper

ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning. ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual. Size: 148 x 210 mm 105g copper paper Size: 148 x 210 mm 105g copper paper ROTERENDE TABURET 360 GRADER MED HYL Brugsanvisning ROTATING SHOWER STOOL WITH TRAY Installation Manual Model. 10853 1. Fjern emballagen. 2. Taburettens ben samles

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

1 2 3 1 2 3 1 NO: Brukertips GymMats TRENING Ved bruk av Abilica GymMats til trening anbefales det, av hygeniske årsaker, å benytte et håndkle som underlag oppå matten. Mattene kan også brukes i vann

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

Ifö Public Steel Sensor

Ifö Public Steel Sensor Ifö Public Steel Sensor 89-03 Reservdelar SE Monteringsanvisning Monteringsvejledning Monteringsanvisning Assembly instructions 810080, 810081 810082, 810083 83001 SE Tack för att du valde Ifö Public Steel

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

Ifö Spira FORMET AF SKANDINAVIEN

Ifö Spira FORMET AF SKANDINAVIEN Ifö Spira FORMET AF SKANDINAVIEN OPLEV SANITET, SOM DU ALDRIG FØR HAR SET DET. Hvordan udvikler man en ny sanitetsserie? Vi gjorde sådan her: vi lod Skandinavien stå for inspirationen, vores kunder for

Læs mere

Designet og let at installere.

Designet og let at installere. Geberit A/S Lægårdsvej 26 8520 Lystrup Tlf. 86 74 86 Fax 86 74 98 www.geberit.dk Designet og let at installere. DK/da/01.12/18557 by Geberit AB Nyhed Elegant design. Nem installation. kombinerer tidløst

Læs mere

VIPP PRISLISTE HANDELSBETINGELSER

VIPP PRISLISTE HANDELSBETINGELSER SWEDEN VIPP PRISLISTE HANDELSBETINGELSER For at gøre det let at handle med os, har vi indført nedenstående handelsbetingelser. Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte vores kundeservice

Læs mere

L-dørgreb / L-handles

L-dørgreb / L-handles 10.103 L-dørgreb / L-handles Fluted handle, non-locking A: 112 mm C: 36 mm Mount: Ø16 mm 10.203 Fluted handle, non-locking A: 112 mm B: 8 x 112 mm Mount: Ø 16 mm 10.104J Dørgreb med lås L-door handle with

Læs mere

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual

autic Toilet med 3/6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual autic Toilet med /6 liter skyl Installations manual Installationsanvisningar Installasjonsmanual INSTALLATIONS MANUAL. Billede af installationen. Tag indløbsmøtrikken af, indsæt indløbsskrue ind i tankens

Læs mere

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL

DANSK / ENGLISH DS PRO PROJEKTORBESLAG 180 CM MANUAL DS PRO PROJECTOR BRACKET 180 CM OWNERS MANUAL DANSK / ENGLISH DANSK SIDE 1 DS Pro PRO projektorbeslag PROJEKTORBESLAG 180 cm 180 CM Tillykke med dit nye DS Pro projektorbeslag 180 cm. For at opnå det bedste resultat bedes du læse denne manual og udelukkende

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Ifö Cera SE DK NO GB DE PL RU. Drifts-och Skötselinstruktion Montering, Drifts og vedligehold Vedlikeholdsanvisning...

Ifö Cera SE DK NO GB DE PL RU. Drifts-och Skötselinstruktion Montering, Drifts og vedligehold Vedlikeholdsanvisning... 173-03 3832 91024 SE DK NO GB DE PL RU Drifts-och Skötselinstruktion... 2-3 Montering, Drifts og vedligehold... 4-5 Vedlikeholdsanvisning... 6-7 Operating and maintenance instruction... 8-9 Bedienungs-

Læs mere

Indbygningshåndtag og låse / Deep-dish paddles

Indbygningshåndtag og låse / Deep-dish paddles 50.9576X Aluminiumsdrejelås, eloxceret. 90 x 90 mm. 8 mm firkant + 20 mm længere med rille. Aluminium turnlock, anodized, 8 mm square + pin 20 mm longer with grove. 15.525 Indbygningshåndtag uden lås.

Læs mere

L-dørgreb / L-handles

L-dørgreb / L-handles 10.103 L-Dørgreb med flange uden lås, rillet, 36 mm, alloy-krom. Fluted L-handle, non-locking, 36 mm, alloychrome. 10.206S L-dørgreb med flange og lås alloy-krom, med 2 nøgler FS880, buet, 44 mm. Arched

Læs mere

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2

TGP 15 H. Betjeningsvejledning. Texas Power Line Pumper 2003 / 2 2003 / 2 Betjeningsvejledning Texas Power Line Pumper TGP 15 H Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Reservedele til Sanitetsporcelæn Badeværelsesmøbler Badekar

Reservedele til Sanitetsporcelæn Badeværelsesmøbler Badekar Reservedele til Sanitetsporcelæn Badeværelsesmøbler Badekar SIDE RESERVEDELE TIL GULVSTÅENDE TOILETTER F2-F22 Toiletsæder F2 Cisternelåg F4 Cisterner F5 Wc Nautic 2010 F6 Wc Nordic, årgang 2002 F8 Wc Nordic

Læs mere

innovation Badeværelsesnyheder som gør livet lidt nemmere Rengøringsvenlig glasur Berøringsfri toiletskyl Rengøringsvenligt design

innovation Badeværelsesnyheder som gør livet lidt nemmere Rengøringsvenlig glasur Berøringsfri toiletskyl Rengøringsvenligt design DK 150-12 B99937 innovation Badeværelsesnyheder som gør livet lidt nemmere Rengøringsvenlig glasur Berøringsfri toiletskyl Rengøringsvenligt design Flere funktioner i samme toiletsæde 2 Stor innovation

Læs mere

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC

NAUTIC WC. NyHED. DESIGNED By you NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC NAUTIC WC DESIGNED By you NyHED NU MED LAV TRYKKNAP OPLEV NAUTIC I denne brochure kan du læse om det nye Nautic wc med lav trykknap. De øvrige wc er og Gustavsbergs komplette sortiment finder du på vores

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning vedrørende badeværelser. Nykøbing F. Boligselskab Afdeling 6, Møllebakken m.v. Renovering af badeværelser

Brugervejledning. Brugervejledning vedrørende badeværelser. Nykøbing F. Boligselskab Afdeling 6, Møllebakken m.v. Renovering af badeværelser Brugervejledning vedrørende badeværelser Brugervejledning Nykøbing F. Boligselskab Afdeling 6, Møllebakken m.v. Renovering af badeværelser Udarbejdet 2011 Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S 4800 Nykøbing

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Help / Hjælp

Help / Hjælp Home page Lisa & Petur www.lisapetur.dk Help / Hjælp Help / Hjælp General The purpose of our Homepage is to allow external access to pictures and videos taken/made by the Gunnarsson family. The Association

Læs mere

! WARNINGS: ! Warning:

! WARNINGS: ! Warning: Premium GB Warning! Read these instructions carefully and save them for later use. Your child s safety may depend on it. This product complies to current standard EN1888:2012. Caution: 1. This stroller

Læs mere

JKS HOUSEKEEPING. Promix doseringssystem dit valg til professionel Housekeeping. Onlineshop Koncept. Service Totalløsninger

JKS HOUSEKEEPING. Promix doseringssystem dit valg til professionel Housekeeping. Onlineshop Koncept. Service Totalløsninger JKS Onlineshop Koncept Service Totalløsninger Promix doseringssystem dit valg til professionel Housekeeping DK Daglig rengøring Til inventar og øvrige overflader, der tåler vand. uk Daily cleaning For

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af stuepiger med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for stuepiger 10 tips for a better work environment Forord Brug

Læs mere

FRAMELESS PARTITION DANISH QUALITY. triplan.net T.:

FRAMELESS PARTITION DANISH QUALITY. triplan.net T.: FRAMELESS PARTITION FACTS ABOUT TP LITE TP Lite is a frameless fully glazed partition system with a single glass layer TP Lite with door frames ensures sound reduction that meets normal sound demands for

Læs mere

KYQ-8240R. 14.KW 1000g/H 0359BT1044

KYQ-8240R. 14.KW 1000g/H 0359BT1044 KYQ-8240R 14.KW 1000g/H 0359BT1044 KYQ-8240R 14.KW 1000g/H 0359BT1044 KYQ-8240R 14.KW 1000g/H 0359BT1044 KYQ-8240R 14.KW 1000g/H 0359BT1044 Part List Drawing No. Spare Part Art. No. EAN Package Name -

Læs mere

Sikker og enkel installation

Sikker og enkel installation DK 83-07 MS nr. 999703 2007 Sikker og enkel installation Ifö Sign installationssystem og Ifö S indbygningscisterne www.maxsibbern.dk En effektiv løsning med mange fordele. Ifö Sign installationssystem

Læs mere

Model Control Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 70 x 182 cm 85 x 182 cm 70 x 182 cm English: Dansk: Control is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and Control er den ultimative hvilestol. Her kan du kontrollere

Læs mere

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen

Model Control Glove Design by Jens Juul Eilersen 85 x 182 cm 85 x 182 cm Model Control Glove Design Jens Juul Eilersen English: Control Glove is the ultimate reclining chair. Here you can control your sitting and lying position down to the smallest detail.

Læs mere

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL!

DANSK. INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor ADVARSEL! DANSK INSTALLATIONSVEJLEDNING DS Pro Lærred med motor Udpakningsinstruktioner Åben indpakningen forsigtigt og læg indholdet på et stykke pap eller en anden beskyttende overflade for at undgå beskadigelse.

Læs mere

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE

Vore pavilloner gør havedrømme til drømmehave ELEGANT LINE ELEGANT LINE 29 Råvarer» Company Produkterne fremstilles af højkvalitets nordisk AS Palmako gran. is the leading Træet manufacturer stammer of fra glulam store skovområder and garden log cabins i Rusland

Læs mere

DANSK... SIDE 3 ENGLISH... PAGE 10

DANSK... SIDE 3 ENGLISH... PAGE 10 MANUAL UVC20-E2 DANSK... SIDE 3 ENGLISH... PAGE 10 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 4 MASKINE... SIDE 4 TYPE... SIDE 4 ANVENDELSE... SIDE 4 MONTERING... SIDE 4 DEMONTERING... SIDE 4 DRIFT... SIDE 4 VEDLIGEHOLD...

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER

VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK VEDLIGEHOLDELSE AF STENMØBLER DK / FORORD Sten er et af naturens smukkeste materialer og er skabt gennem tusindvis af år. Derfor er to møbler af sten aldrig helt ens. Disse forskelligheder er skabt

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Headrest

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Selen er spændt og justeret korrekt Fodskåle korrekt højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

IDEAL STANDARD Skanitet

IDEAL STANDARD Skanitet IDEAL STANDARD Skanitet BODY & MIND skanitetcollection Skanitet er en serie til det danske badeværelse, hvor form, kvalitet og funktionalitet er i højsædet til konkurrence dygtige priser. Hver del af serien

Læs mere

Model Great Lift Design by Jens Juul Eilersen

Model Great Lift Design by Jens Juul Eilersen Arm height: 60 cm Arm width: 9 cm Total depth (frame): 107 cm Seat depth: 67 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 70/83 cm Arm height: 60 cm Arm width: 9 cm Total depth (frame): 107 cm Seat depth:

Læs mere

Ifö Public Steel Sensor

Ifö Public Steel Sensor Ifö Public Steel Sensor 15-07 8710080, 8710081 8710082, 8710083 Monteringsanvisning SE Ifö Urinal Sensor DK Ifö Urinal Sensor NO Ifö Urinal Sensor Ifö Urinal Sensor 8735001 www.ifosanitar.com SE Tack för

Læs mere

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment Inspirationsmateriale til instruktion og oplæring af køkkenmedarbejdere med anden sproglig baggrund end dansk 10 gode råd til et bedre arbejdsmiljø for køkkenmedarbejdere 10 tips for a better work environment

Læs mere

RESERVEDELE SORTIMENT SANITETSPORCELÆN / BRUS & BAD / BADERUMSMØBLER RUSTFRIT / KØKKENBORDE OG VASKEBÆNKE / VANDLÅS

RESERVEDELE SORTIMENT SANITETSPORCELÆN / BRUS & BAD / BADERUMSMØBLER RUSTFRIT / KØKKENBORDE OG VASKEBÆNKE / VANDLÅS RESERVEDELE SORTIMENT SANITETSPORCELÆN / BRUS & BAD / BADERUMSMØBLER RUSTFRIT / KØKKENBORDE OG VASKEBÆNKE / VANDLÅS Prisgruppe C Gælder for samtlige produkter. INDHOLD: Toiletter Håndvaske Urinaler Public

Læs mere

Orientering om faldstammeprojektet. Udskiftning af sanitet

Orientering om faldstammeprojektet. Udskiftning af sanitet Ejerforeningen DOMUS VISTA PARK II Bestyrelsen Betty Nansens Allé 49, st. 2000 Frederiksberg E-mail: park2@nypost.dk 29. maj 2015 Orientering om faldstammeprojektet Udskiftning af sanitet I forbindelse

Læs mere

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle

Tork Aftørringspapir Standard, M1. Fordel. Produktspecifikation. Beskrivelse. Farve: Hvid Type: Mini Centerfeed Rulle Fordel Allround aftørringspapir Ideel til rengøring af glas Velegnet til håndaftørring Godkendt til kontakt med fødevarer Tork Easy Handling, emballage som er let at løfte, åbne og folde sammen, når du

Læs mere

Sortiment og prisliste 2014. TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske

Sortiment og prisliste 2014. TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske TOILETTER / INDBYGNINGSCISTERNER / håndvaske BADERUMSMØBLER / brus / badekar / TILBEHØR 1 3 Toiletter Gulvmonterede toiletter 6 Væghængte toiletter 15 Ifö Sign Installationssystem 17 Trykknappar 19 Bidet

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek

Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek English version below Vejledning til Sundhedsprocenten og Sundhedstjek Udfyld Sundhedsprocenten Sæt mål og lav en handlingsplan Book tid til Sundhedstjek Log ind på www.falckhealthcare.dk/novo Har du problemer

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

BIS Pre-Væg System, Alpro Flisebelagt dør

BIS Pre-Væg System, Alpro Flisebelagt dør W BIS Pre-Væg System, Alpro Flisebelagt dør BIS WC Rammer BIS Walkon BIS Walkon Quattro BIS Walkon Top BIS Walkon Comfort BISMAT VN (Quattro) BIS Control Panel Ellipse / Cube BIS Control Panel Space (BISMAT

Læs mere

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012

StarWars-videointro. Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 StarWars-videointro Start din video på den nørdede måde! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse StarWars-effekt til videointro!...4 Hent programmet...4 Indtast din tekst...5 Export til film...6 Avanceret

Læs mere

Monteringsvejledning. Concertina - arbejdsplads

Monteringsvejledning. Concertina - arbejdsplads Concertina - arbejdsplads Pos. Specifikationer A. Tape (Scotch Bronel), length 35 cm B. Bosscod 4 mm BN 717 C. Sheet metal screw 4,8X13 mm D. Cylinder nut M6X13 mm JS no. 4081 961013 E. 6X45 mm HFC 683

Læs mere

Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla rent. Hygienic Flush. hygienic

Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla rent. Hygienic Flush. hygienic NYHET! Hygienic Flush gör det barnsligt enkelt att hålla rent. Hygienic Flush GØR DET SUPERNEMT AT HOLDE RENT NYHED! hygienic flush ENKLERE RENGØRING MED SMARTERE SKYL Hygienic Flush Smartere skyl, som

Læs mere

Cykelstativ model City

Cykelstativ model City Cykelstativ model City IC 8-2 2 etagers cykelstativ 2 level bicycle rack Design: Inventarrum indoor outdoor SPECIFIKATIONER. SPECIFICATIONS PRODUKTER. PRODUCTS Rammekonstruktion udført i 40 x 40 / 50 x

Læs mere

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk

COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk 2011 / 2012 COLORS BY COPENHAGEN +45 70 261 261 Blokken 23A 3460 Birkerød info@cobyco.dk www.cobyco.dk COLORS BY COPENHAGEN Colors by Copenhagen design by Michael Waltersdorff Konceptet er som det første

Læs mere

Ifö Premont. GB Modules and installation system. SE Moduler och installationssystem. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning...

Ifö Premont. GB Modules and installation system. SE Moduler och installationssystem. Monteringsanvisning... 2-3. Monteringsvejledning... Ifö Premont 7-0 SE Moduler och installationssystem NO Moduler og installasjonssystem DK Moduler og installationssystem GB Modules and installation system 90 www.ifosanitar.com SE DK NO GB Monteringsanvisning...

Læs mere

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet

Grundindstilling C D. du derimod er kraftigt bygget skal dynamikken strammes. B - Højden på stolen skal være så begge fødder kan hvile fladt på gulvet Grundinlling Når du sætter dig på kontorstn første gang inlles højde, sædedybde, siddevinkel, vægtdynamik og ryghøjde, så stn passer l din højde og vægt. A - Vægtdynamikken styrer den kraft du skal bruge

Læs mere

Daglig huskeliste Daily checklist

Daglig huskeliste Daily checklist Daglig huskeliste Daily checklist Quick release er spændt Nakkestøtte korrekt højde Fodskåle korrekte højde Fodremme spændt Tjek jævnligt bolte og skruer for efterspænding Quick release locked Head rest

Læs mere

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel.

Trin 1 Opstart af montage. Udsparingsmål kontrolleres. Mål på udsparinger udføres iht. nedenstående tabel. FutureVent Mounting instruction Ventilation row (WFV), Insolation box (WFB), Regenerator (WFR), Control unit (WFC), Drip edge (WFD), Outdoor screen (WFS), Mounting frame (WFF) & Indoor grill (WFG) DK Montagevejledning

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg Der skal kun 14 cm til Der kan opsættes et væghængt toilet på de fleste baderum. Triomont XS fra Gustavsberg er et smalt og fleksibelt installationssystem, der kun er 14 cm dybt.

Læs mere

AQ70 Cylinder for water hydraulics

AQ70 Cylinder for water hydraulics AQ70 Cylinder for water hydraulics Dimensions AQ70 is a double acting hydraulic cylinder made entirely of stainless materials, designed for tap water as hydraulic fluid. Standard cylinder diameters from

Læs mere

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920

Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 DK GB Betjeningsvejledning User manual Fejemaskine med integreret opsamler Sweeper with integrated collector box MS 920 Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 6395 5555

Læs mere

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window

Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Vädringslucka Luftevindu/Ventilationsvindue/Tuuletusluukku/Vent window Rev.nr 161012 O 2,5mm T15 T25 C1 C2 C3 3 m x3 C4 C5 C6 C7 3,5x9,5 1 3,5x25 1 x2 A1 4220000 Endast 8x20 Bare 8x20 Kun 8x20 Vain 8x20

Læs mere

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag

Monteringsvejledning (DK) Montering af fixlock beslag. Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsvejledning (K) Montering af fixlock beslag Monteringsanvisning (N) Montering av fixlock beslag Monteringsanvisning (SV) Montering av fixlock Mounting instruction (G) Mounting the fixlock fittings

Læs mere

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO

Date of issue Fremstillingsdato. Machine no , Maskinnr. ALSCO SAN DIEGO JENSEN CLASSIC FOLDER JENSEN MAX STACKER MANUAL MANUAL Date of issue 2005.11.04 Fremstillingsdato Machine no. 760790, 492147 Maskinnr. Distributor / Forhandler Project Manufacturer / Fabrikant JENSEN USA

Læs mere

Triomont fra Gustavsberg

Triomont fra Gustavsberg Triomont fra Gustavsberg ET SYSTEM TIL DIG DER ØNSKER VÆGHÆNGT WC I DIT BADERUM I STEDET FOR GULVMONTERET 25 cm der gør en forskel Er du en af de heldige, der har 25 cm ekstra til udbygning i baderummet?

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere