Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1004"

Transkript

1 Endelig vedtagelse af lokalplan nr Lokalplan nr for et område ved Hvidbjergvej er den vedtaget af Vejle Byråd. Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer: at antallet af grunde reduceres fra 4-3. at ny bebyggelse må opføres i maksimalt 1 ½ etage. at ny bebyggelse skal opføres med saddeltag og med gavlen placeret mod Hvidbjergvej. at lokalplanområdet udlægges til helårsbeboelse med bopælspligt. at det fredede areal på den østlige side af Hvidbjergvej ikke må anvendes til parkering. Lokalplanen og tillægget kan ses på kommunens hjemmeside: eller lokalplanen kan rekvireres for 100 kr. på nedenstående adresse eller december 2007 Side: 1/1 EAN-nr.: Kontaktperson: Anne-Marie Mortensen Lokaltlf.: E-post: Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af annonce for offentliggørelse af lokalplanen, der offentliggøres den i Ugeavisen Vejle Posten samt Give Avis og Egtved Posten dagen før. I annoncen kan du finde retsvirkningerne og klagevejledningen for planerne. Lokalplanen tinglyses på ejendommene indenfor lokalplanområdet. Venlig hilsen Anne-Marie Mortensen Arkitekt, cand. arch. Ps. Ved varig navn og adr. ændring bedes dette oplyst til:

2 Lokalplaner Forslag til lokalplan nr For et område ved Smalle Jerlevvej og Mejslingvej i Jerlev. Det betyder forslaget Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge åben-lav og tæt-lav byggeri. Hensigten med lokalplanen er at sikre et boligområde, som inddrager natur- og landskabskvaliteterne i området, og som samtidig kan være med til at afrunde Jerlev by mod syd. Forslagets foreløbige virkning Når lokalplanforslag nr er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen. 8 uger fra den Lokalplanforslag nr er i offentlig høring fra onsdag den med indsigelsesfrist onsdag den Derefter tager byrådet endelig stilling til forslaget. Du kan sende idéer og kommentarer til forslaget inden offentlighedsperiodens udløb til Teknisk Forvaltning, Planafdelingen, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller Miljøvurdering Der er foretaget forundersøgelse af lokalplanens indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Klagevejledning vedrørende afgørelsen om miljøvurdering Du kan klage over afgørelsen om miljøvurderingen for så vidt angår retlige spørgsmål til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af sagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen. Lokalplan nr For et område ved Hvidbjergvej i Børkop. Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. Der er sket ændringer i forhold til lokalplanforslaget, da det er besluttet: - at antallet af grunde reduceres fra at ny bebyggelse må opføres i maksimalt 1 ½ etage. - at ny bebyggelse skal opføres med saddeltag og med gavlen placeret mod Hvidbjergvej. - at lokalplanområdet udlægges til helårsbeboelse med bopælspligt. - at det fredede areal på den østlige side af Hvidbjergvej ikke må anvendes til parkering. Lokalplan nr og tillæg nr. 36 til plan 2012 Vejle For et område ved Sandagervej i Nr. Vilstrup. Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg. Lokalplanen giver mulighed for at bygge boliger på sokkelgrunde langs Sandagervej i Nr. Vilstrup. Lokalplan nr og tillæg nr. 29 til plan 2012 Vejle For et boligområde ved Vardevej, Skibet. Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg. Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål med mulighed for 3- etages kæde- og rækkehusbebyggelse. Gældende for lokalplan 1004, 1013 og tillæg 36 samt 1018 og tillæg 29 Klagevejledning Du kan klage over planerne for så vidt angår retlige spørgsmål til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af sagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen. Planerne er bindende Efter den offentlige bekendtgørelse af planerne må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planerne. Planerne - forslag og endelige vedtagelser - kan ses på kommunens hjemmeside i Teknisk Forvaltning, Kirketorvet 22, 7100 Vejle, i borgerservicecentrene, eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Lokalplanen kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Teknisk Forvaltning. VEJLE REGIONSHOVEDSTAD

3 L O K A L P L A N N R For et område ved Hvidbjergvej i Hvidbjerg, Børkop V E J L E K O M M U N E HVIDBJERG Endelig godkendt d Offentliggjort d

4

5 LOKALPLANOMRÅDET LOKALPLAN NR For et område ved Hvidbjergvej i Hvidbjerg Oversigtskort Lokalplanen fastlægger rammerne for et boligområde Signaturforklaring: Oversigtskort med lokalplanens område Eksisterende bebyggelse Lokalplanens afgrænsning Skel ifølge Det Digitale Matrikelkort (Kortet kan ikke bruges til opmåling) LOKALPLAN NR LOKALPLANOMRÅDET 3

6 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund for lokalplanlægningen 6 Indledning 6 Lokalplanens område og zonestatus 6 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 6 Lokalplanens formål og områdets anvendelse 6 Udstykning, bebyggelse, parkering 7 Visualisering 7 Ubebyggede arealer 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 8 Andre myndigheder og anden planlægning 8 Regionplan 9 Kommuneplan 10 Arkitekturpolitik 10 El, vand- og varmeforsyning 10 Spildevandsplan 10 Miljøforhold 10 Strandbeskyttelse 10 Museumsloven 10 Fredning 11 Miljøvurdering 12 BESTEMMELSER 12 1 Lokalplanens formål 12 2 Lokalplanens område og zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 13 4 Udstykning 13 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 13 6 Lednings- og lysanlæg 14 7 Miljøforhold 14 8 Bebyggelsens omfang og placering 15 9 Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger 18 VEDTAGELSESPÅTEGNING KORTBILAG 1. Lokalplanens område/eksisterende forhold 2. Fremtidige forhold 3. Illustrationsskitse 4 LOKALPLAN NR. 1004

7 L Æ S E V E J L E D N I N G Læsevejledning til lokalplanen På denne side beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanlægningen. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser og sidst kortbilag. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f. eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvor dan friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendommene ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder således efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejen dommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, hvis der ikke samtidig kræves en ændring af kommuneplanen, og hvis udnyt telsen ikke er lokalplanpligtig, og der ikke er nedlagt veto mod lokalplanforslaget af andre myndigheder. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for for slagets offentliggørelse, og indtil den endeligt vedtagne lo kalplan er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år efter for slagets offentliggørelse. Lokalplanens varige retsvirkninger Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stil ling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsfor slag. Efter indsigelsesfristens udløb skal byrådet tage endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigel ser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan. Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejen domme, når det er af væsentlig betydning for lokalpla nens virkeliggørelse. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalpla nen, fortrænges af planen. LOKALPLAN NR LÆSEVEJLEDNING 5

8 R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Indledning Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at udstykke lokalplanområdet og tillade bebyggelse af de enkelte grunde med enfamiliehuse i form af åben-lav bebyggelse. I lokalplanområdet findes der en eksisterende bygning, der er indrettet til bolig, med tilhørende lade/udhus bygning. Bygningen, der tidligere har været anvendt til beboelse påtænkes renoveret, mens laden/udhuset ønskes nedrevet. Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Området udgør en del af afgrænsningen af en eksisterende landsby, og yderligere bebyggelse inden for lokalplanområdet vil understøtte landsbyens afgrænsning. Lokalplanområdet grænser op til et sommerhusområde. På grund af områdets beliggenhed ved yderfjorden til Rands Fjord og Hølsminde vil nye boliger i området få en attraktiv beliggenhed. Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanen omfatter matr. nr. 40b og en del af matr. nr. 40g Gårslev By, Gårslev. Områdets afgrænsning er vist på kortbilag 1. Området ligger i landzone og med vedtagelsen af denne lokalplan overføres matr. nr. 40b til byzone, som vist på kortbilag 2. Eksisterende forhold Området anvendes i dag til boligformål. Området er lavtliggende og grænser mod øst op til Rands Fjord. Mod vest afgrænses området af et sommerhusområde. Lokalplanområdet er beliggende i kystnærhedszonen, hvilket indebærer, at naturen og landskabet skal prioriteres højt, og at offentlighedens adgang til kysten skal sikres. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanens formål og områdets anvendelse Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav bebyggelse og at overføre området fra landzone til byzone. Byrådet kan tillade, at der drives erhverv, som normalt kan udføres i boligområder, når lokalplanens forudsætninger i øvrigt er opfyldt. Udstykning, bebyggelse og parkering Udstykning af parceller til bebyggelse skal følge udstykningsplanen på kortbilag 2 eller en godkendt udstykningsplan, der følger lokalplanens principper. Der kan udstykkes 3 grunde i området. Bebyggelsesprocenten må ikke blive større end 25. Andel i friarealer, der er selvstændigt matrikuleret, kan medregnes ved udregning af bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom. Den Udsigt over Rands Fjord fra lokalplanområdet 6 LOKALPLAN NR. 1004

9 R E D E G Ø R E L S E enkelte ejendoms andel af friarealet fordeles ligefremt proportionalt efter de enkelte parcellers størrelse. Bebyggelse må opføres i 1 ½ etage, og bygninger må ikke være højere end 8,5 m. Ny bebyggelse skal opføres i naturligt terræn. Terrænreguleringer skal udformes som naturlige skråninger uden brug af støttemure og stensætninger. Visualisering Samlet vurdering Den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet består af et enfamiliehus i 1 ½ etage og en lade/udhus, der er bygget sammen med boligen. Naboejendommene mod nord og syd er bebygget med enfamilehuse, og mod vest grænser området op til et sommerhusområde. Områdets karakter af villavej vil blive bevaret ved yderligere bebyggelse af området i overensstemmelse med lokalplanen. Samtidig vil landsbyafgrænsningen, som beskrives under afsnittet om regionplanen, blive styrket. Lokalplanområdet grænser ikke direkte op til den åbne kyst men til yderfjorden mellem ferskvandssøen Rands Fjord og Hølsminde ved Vejle Fjord. Den visuelle påvirkning af kysten er illustreret på nedenstående billeder. Påvirkningen af kysten vil være ubetydelig, dels fordi lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse maks. må være 8,5 m høj, at der kun må udstykkes 3 grunde, og at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 25 for de enkelte ejendomme, og dels fordi området allerede er bebygget. Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser sikrer, at der skabes luft og udsyn mellem de enkelte bygninger. Den nye bebyggelse, der gives mulighed for med denne lokalplan, vil ikke forringe udsigten fra de bagvedliggende sommerhuse, idet de i forvejen har udsigt til et beplantningsbælte samt eksisterende sammenhængende bebyggelse. Ubebyggede arealer Der udlægges et fælles friareal, som vist på kortbilag 2. Friarealet er fredet, og er i sin helhed omfattet af strandbeskyttelseslinien. Arealet er derfor reguleret af en række fredningsbestemmelser, disse bestemmelser beskrives nærmere i afsnittet Anden planlægning. Der må ikke ske parkering i det fredede område. Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Hvidbjergvej via en privat fællesvej. Vejadgangen til lokalplanområdet, og parceller der udstykkes herfra, sikres ved hjælp af lokalplanens afgrænsning, der omfatter den private fællesvej over matr. nr. 40b Gårslev By, Gårslev, som forbinder lokalplanområdet med offentlig vej, se kortbilag 2. Eksisterende bygninger i lokalplanområdet. Lokalplanområdet set fra øst. LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

10 R E D E G Ø R E L S E Området, som det ser ud i dag set fra vandsiden mod øst. Eksempel på en mulig bebyggelse i området. ANDRE MYNDIGHEDER OG ANDEN PLAN- skal indhentes tilladelse ved kommunen til nybyg- LÆGNING geri, ændret arealanvendelse og udstykning. Regionplan 8 I Regionplan for Vejle Amt er lokalplan- I regionplanen er området udpeget som kultur- området en del af landsbyafgrænsningen ved Høll. miljø, da det er et område, der rummer særligt Yderligere bebyggelse inden for lokalplanområdet værdifulde spor og fortællinger om fælles kultur- vil være med til at afslutte landsbyens afgræns- arv. Der har bl.a. været sten- og jernalderboplad- ning. Landsbyafgrænsningen indebærer, at der ser i området omkring Rands Fjord. LOK ALPL AN NR. 1004

11 R E D E G Ø R E L S E Kystnærhed I regionplanen er området omfattet af kystnærhedszonen, som er en 3 km bred bræmme langs alle landets kyster, som har til formål at beskytte kystlandskabet og samtidig sikre offentlighedens adgang til kysten. Offentligheden skal have mulighed for at deltage i debatten om kystlandskabets anvendelse i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslag for kystnære områder. Regionplanens retningslinie for byudvikling i kystnærhedszonen har følgende ordlyd: I forbindelse med byudvikling inden for kystnærhedszonen skal kommunerne sikre, at der ikke opstår en ny bebyggelsesfront mod kysten. Samtidig bør der skabes udvidet adgang til kysten for offentligheden. Offentlighedens adgang til kysten vil ikke blive hindret ved udstykning og bebyggelse af lokalplanområdet, da den del af området, der grænser op til kysten, er omfattet af fredningsbestemmelser, og er udlagt som fælles friareal. I forbindelse med lokalplanlægning inden for kystnærhedszonen er der i planlovens 16, stk. 3 stillet krav om, at det skal visualiseres, hvordan et givent byggeri eller anlæg vil påvirke kysten. Derfor er der i forbindelse med denne lokalplan fremstillet en visualisering af, hvordan den nye bebyggelse, som lokalplanen giver mulighed for at opføre, visuelt vil påvirke kystlandskabet. Se billederne på side 8. og anlæg, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. Det vurderes, at lokalplanområdet har så stor økonomisk værdi sammen med det eksisterende omkringliggende boligområde, at det vil være urealistisk at inddrage til vådområde. En ny bebyggelse i lokalplanområdet udelukker ikke muligheden for at inddrage de øvrige ubebyggede arealer, som er udlagt til potientielle vådområder. Værdifuldt landskab De værdifulde landskaber skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri eller anlæg tillades, skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kvalitet og samspillet med landskabet prioriteres højt. Det vurderes, at det viste byggeri med sin placering og højde ikke vil dominere området, og at de landskabelige træk i området bevares. En ny bebyggelse i området vil ikke danne en ny front mod kysten, da området allerede er bebygget og er en del af en eksisterende byafgrænsning. Kommuneplan Hovedstruktur Lokalplanområdet er i Hovedstrukturen for Børkop Kommune udpeget som boligområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med hovedstrukturen. Lavbundsarelaer og potientielle vådområder Lokalplanområdet er i regionplanen udpeget til lavbundsareal og potientielt vådområde. Lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes, eller som kan hindre muligheden for at styrke det vilde dyre-og planteliv. Potentielle vådområder skal friholdes for byggeri Rammebestemmelser For lokalplanområdet gælder rammebestemmelserne 7.B.3, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for de enkelte ejendomme må ikke overstige 25. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1½ etage, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. I rammebestemmelserne er det fastlagt, at området ved lokalplanlægning skal LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 9

12 R E D E G Ø R E L S E overføres til byzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for Vejle Kommunes arkitekturpolitiske retningslinier i fremtidige planlægningsprojekter, nybyggerier, byfornyelsesprojekter og ved vurderinger af byggeansøgninger. Det er målet at sikre visuelle og arkitektoniske sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre områderne en højere arkitektonisk kvalitet. Ny bebyggelse skal konstrueres og fremstå med en karakter og detailløsninger, som er i overensstemmelse med en almen opfattelse af moderne arkitektur. El-, vand- og varmeforsyning Lokalplanområdet forsynes med el fra TRE-FOR, og forsynes med drikkevand fra Gårslev/Hvidbjerg Vandværk. Der er ikke noget kollektivt varmeforsyningsanlæg i området. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Børkop Kommunes spildevandsplan. Spildevand skal separatkloakeres og afledes til offentlig kloak. Nedsivning af regnvand og overfladevand kan ikke ske til kloaksystemet, men skal ske på egen grund. Miljøforhold Der er ikke registreret forurening inden for lokalplanområdets afgrænsning. Området er ikke belastet af støj. Strandbeskyttelse En del af lokalplanområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinie, se kortbilag 1. Formålet med strandbeskyttelseslinien er at sikre friholdelse af kystområderne mod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Inden for strandbeskyttelseslinier er der forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af området, der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantning hegning og lignende. Den del af lokalplanområdet, der er omfattet af strandbeskyttelseslinien, udlægges i lokalplanen til fælles friareal, som ikke må bebygges eller på anden måde ændres. Lokalplanen er derfor ikke i strid med naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinie. Museumsloven Der er ingen registrerede fortidsminder inden for lokalplanens afgrænsning, men inden for en afstand på 100 til 400 m syd og vest for lokalplanområdet er der fundet spor af fortidsminder fra stenalderen frem til 1800-tallet. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumlovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Hvis man støder på fund med arkæologisk/historisk interesse, skal man kontakte Vejle Museum. Fredning En del af lokalplanområdet er fredet som en del af en større fredning fra 1992, se kortbilag 1. Fredningen, som har til formål at beskytte de biologiske værdier i området, omfatter et ca. 69 ha stort område omkring Bredstrup Å og området mellem ferskvandssøen Rands Fjord og Hølsminde ved Vejle Fjord. Fredningen udlægger området til græsareal eller udyrket natur. Fredningen indebærer, at der ikke må foretages terrænændringer, opføres bebyggelse eller andre faste anlæg, etableres ny beplantning (i form af træer, buske levende hegn m.m.), anvendes kemiske bekæmpelsesmidler, foretages jordbehandling 10 LOKALPLAN NR. 1004

13 R E D E G Ø R E L S E eller afvanding, herunder uddybning eller udvidelse af grøfter. Den del af lokalplanområdet, der er omfattet af fredningen, bliver i lokalplanen udlagt til fælles friareal, og må ikke udstykkes, bebygges, beplantes eller ændres på anden måde. Derfor er lokalplanen ikke i strid med fredningsbestemmelserne. MILJØVURDERING Vejle Kommune har gennemført en forundersøgelse (screening) af lokalplanen efter lov om miljøvurdering. På grundlag af forundersøgelsen er det Vejle Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke kan have en sandsynlig væsentlig påvirkning af miljøet og det vurderes, at der ikke skal laves en miljøvurdering. LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 11

14 B E S T E M M E L S E R Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Kirketorvet Vejle Lokalplan nr for et område ved Hvidbjergvej, Børkop Efter Efter lov om planlægning (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanend formål Lokalplanens formål er, - at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse, - at sikre, at udstykning og bebyggelse sker efter de retningslinier og principper, der fremgår af kortbilag 2 og 3, - at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser mht. materialer og bygningers udformning, således at ny bebyggelses indpasses i forhold til eksisterende bebyggelse og det omkringliggende kystnære landskab - at sikre udlæg af fælles friarealer i tilknytning til ny bebyggelse, - at sikre, at bebyggelsen gennem sin fremtræden og disponering i området og på grunden signalerer kvalitet og høj arkitektonisk værdi, - at overføre området fra landzone til byzone. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr.nr. 40b og en del af matr. nr. 40g Gårslev By, Gårslev samt alle parceller, der efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres matr. nr. 40b Gårslev By, Gårslev til byzone, som vist på kortbilag 2. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål i form af åbenlav bebyggelse. 3.2 Udstykning skal følge principperne, som er vist på kortbilag Det er umiddelbart tilladt at drive visse former for erhvervsvirksomhed i tilknytning til en bolig, f.eks. indehaverens egen udøvelse af liberalt erhverv. I boligområder kan der endvidere indpasses mindre erhverv 12 LOKALPLAN NR. 1004

15 B E S T E M M E L S E R i umiddelbar tilknytning til boligen under forudsætning af; - at det er en virksomhed i klasse 1 efter Håndbog om Miljø- og Planlægning, - at der opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen, - at erhvervsarealet højst udgør 50 % af det samlede bruttoetageareal på den enkelte ejendom, - at ejendommen fremstår med karakter af beboelsesejendom både i udformning af bebyggelse og indretning af ubebyggede arealer, ved skiltning eller lignende, - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 3.4 Der udlægges et fælles friareal, som vist på kortbilag 2. Friarealet skal være tilgængeligt for ejeren af matr. nr. 40b Gårslev By, Gårslev samt ejere af parceller, der udstykkes fra denne ejendom. 3.5 Lokalplanområdet udlægges til helårsbeboelse med bopælspligt. 4 Udstykning 4.1 Udstykning af parceller til bebyggelse må kun ske på grundlag af den viste retningsgivende udstykningsplan på kortbilag 2, eller på grundlag af en anden af byrådet godkendt udstykningsplan for området, der følger lokalplanens principper for udstykning og bebyggelse. 4.2 Grunde, der udstykkes fra lokalplanområdet, skal som minimum have et areal på 700 m2. Der må maksimalt udstykkes 3 grunde. 5 Vej- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Hvidbjergvej ad vejen A-B, som vist på kortbilag På hver parcel, der udstykkes fra matr.nr. 40b Gårslev By, Gårslev, skal der udlægges areal til 2 parkeringspladser. 6 Lednings- og lysanlæg Ad 3.3. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne, og som kan integreres med boliger. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 13

16 B E S T E M M E L S E R 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning m.m., må kun udføres som jordkabler. 6.2 Belysning af veje og stier og andre færdselsarealer skal udføres som parkbelysning med en lyspunkthøjde på højst 3,5 m, som afskærmet skotbelysning eller som pullertbelysning. 7 Miljøforhold 7.1 Regnvand og overfladevand fra boliger skal nedsive til et fælles nedsivningsanlæg i området eller et separat nedsivningsanlæg på egen grund. 8 Bebyggelsens placering og omfang 8.1 Bebyggelsesprocenten må maks. være 25 for den enkelte ejendom. Ved beregningen af bebyggelsesprocenten kan den enkelte ejendoms andel i fælles friarealer, der er selvstændigt matrikulerede, medregnes. Den enkelte ejendoms andel af friarealet fordeles ligefremt proportionalt efter de enkelte parcellers størrelse. Byggelovens bestemmelser regulerer dette. 8.2 Bygninger må maks. opføres i 1 1/2 etage. 8.3 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. 8.4 Ny bebyggelse skal placeres med gavlen mod Hvidbjergvej. 8.5 Ny bebyggelse skal placeres mindst 2,5 m fra skel mod nabogrunde, mindst 2,5 m fra vejskel langs Fjordparken og mindst 3 m fra vejskel langs den private fællesvej A-B. Dette er illustreret med et byggefelt på kortbilag Garager, carporte og udhuse må opføres nærmere end 2,5 m fra skel Ad 7.1 Faskiner til nedsivning af regnvand og drænvand på de enkelte grunde skal udføres efter Teknisk Forvaltnings anvisninger. Ad 8.6 Efter reglerne i BR-S 98 skal integrerede garager, carporte, udhuse m.v. holdes mindst 2,5 m fra skel. Ved integrerede garager, carporte, udhuse m.v. forstås, at disse ligger under samme tagkonstruktion som enfamiliehuset. Integrerede garager, carporte, udhuse m.v. må dermed ikke opføres nærmere end 2,5 m fra naboskel og vejskellet mod Fjordparken og ikke nærmere end 3 m fra den private fællesvej A-B. 14 LOKALPLAN NR. 1004

17 B E S T E M M E L S E R mod nabogrunde, men må ikke opføres nærmere end 2,5 m fra vejskel mod Fjordparken og 3 m fra vejskel mod den private fællesvej. 8.7 Ved opførelse af bebyggelse inden for byggefeltet, der er vist på kortbilag 2, erstatter lokalplanen de tilladelser og dispensationer, der efter Bygningsreglementet for Småhuse 1998 (BR-S 98) afsnit er nødvendige for bebyggelsens virkeliggørelse. Følgende tilladelse og dispensation anses således for meddelt ved Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen: Tilladelse til opførelse af bebyggelse inden for det fastlagte byggefelt på grunden uden iagttagelse af bestemmelserne i BR-S 98 afsnit om bebyggelsens højde i forhold til modstående vejside. 8.8 Fritliggende garager, carporte og udhuse, som udføres med tagrejsning, kan afvige fra bygningsreglementets bestemmelser om bygningshøjde i skel. Garager, carporte og udhuses højde skal overholde en linie bestemt af højde 2,5 m i skel og højde 3,5 m i en afstand af 2,5 m fra skel. Udhuse, der anvendes til mindre dyrehold, må ikke placeres nærmere skel end 2,5 m. 8.9 Inden for lokalplanområdet må der ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,5 m uden byrådets tilladelse. Terrænregulering må udføres med en maksimal hældning på 1:1,5. Terrænregulering skal udformes som naturlige skråninger uden brug af stensætninger Der fastsættes en laveste sokkelkote på 1,50 m i området. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Ydervægge skal udføres som blank (ubehandlet), vandskuret eller pudset teglstensmurværk, træ eller eternit. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer, f.eks. metal, sten eller glas. 9.2 Ydervægge må kun males i jord- og kystfarver (herunder hvid). Vinduer og døre må males i andre farver. 9.3 Vinduesrammer og karme skal udføres af træ, metal eller som en kombination af disse. Glas må ikke have spejleffekt eller være buede. 9.4 Tagbeklædningen skal udføres med tagsten (tegl eller beton), tagpap på trekantslister, skifer, eternitskifer, zink eller matte umalede metal- LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 15

18 B E S T E M M E L S E R plader. Reflekterende tagsten må ikke anvendes. Tagsten kan dog gives en malerbehandling (engrobering) med en glans på højst 15, der svarer til en malerbehandlet overflade. 9.5 Nye bygninger skal udføres med saddeltag med graders hældning. 9.6 Solfangere/solceller skal nedfældes i tagfladen eller indbygges i facaden, således at fritstående konstruktioner undgås. Solfangere/solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. 9.7 Der må ikke opstilles udendørs antenneanlæg. Parabolantenner må kun opsættes med en placering, så parabolen ikke er umiddelbart synlig fra nabogrundene, offentlige og private veje og stier. Parabolantenner må ikke placeres, så de er højere end tagryggen på den bygning, hvorpå de placeres. 9.8 Erhvervsmæssig skiltning og reklamering må ikke finde sted. Dog kan byrådet tillade, at der på bygninger med erhverv opsættes oplysnings- og orienteringsskilte. 10 Ubebyggede arealer 10.1 Den del af lokalplanområdet, der er angivet med en signatur for fælles friareal på kortbilag 2, må ikke udstykkes eller bebygges, men udlægges som fælles friareal for bebyggelsen i lokalplanområdet Der må ikke opsættes hegn, plantes træer eller anden høj bevoksning eller foretages terrænændringer på friarealet. Fredningen af området indeholder tilsvarende bestemmelser. Der må desuden ikke ske parkering i det fredede område De ubebyggede arealer på den enkelte grund må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg samt både. 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det separatkloakerede kloaksystem. 12 Servitutter 12.1 Tinglyste privatretlige tilstandsservitutter inden for området fortrænges kun af lokalplanen i det omfang, de er uforenelige med planens bestemmelser. 16 LOKALPLAN NR. 1004

19 B E S T E M M E L S E R 13 Grundejerforening 13.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere af ejendomme inden for lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes senest, når byrådet kræver det Det er grundejernes pligt at vedtage de vedtægter, der er nødvendige for foreningen. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af byrådet Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles friarealer og vejarealet på matr.nr. 40b, herunder snerydning og glatførebekæmpelse på vejen. Vejarealet skal drives og vedligeholdes i henhold til privatvejslovgivningen Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de i 3.4 nævnte fællesarealer og den private fællesvej over matr.nr. 40b, når byrådet stiller krav herom Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet sammenslutte sig med en eller flere af de eksisterende grundejerforeninger i de tilgrænsende områder Grundejerforeningen skal underrette Teknisk Forvaltning om sin adresse. 14 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg m.v., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Mere væsentlige afvigelser, der er i strid med planens principper, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 17

20 V E D T A G E L S E S P Å T E G N I N G Lokalplanforslaget er vedtaget af Vejle byråd, den Leif Skov / Niels Ågesen- Borgmester Kommunaldirektør (signeret) (signeret) I henhold til 27 i lov om planlægningen er foranstående lokalplan endeligt vedtaget af Vejle byråd, den Leif Skov / Niels Ågesen- Borgmester Kommunaldirektør (signeret) (signeret) 18 LOKALPLAN NR. 1004

21

22

23

24

25

26

27

28 Teknisk Forvaltning Planafdelingen Kirketorvet Vejle Tlf.: Fax: E-post: Internet: Åbningstider: Mandag - Onsdag kl. 9-15, Torsdag kl , Fredag kl. 9-14

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1022 og kommuneplantillæg nr. 5 Lokalplan nr. 1022 for et sommerhusområde ved Mørkholt, Hvidbjerg og Høll og kommuneplantillæg nr. 5 er den 8. oktober 2008 vedtaget

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplaner Forslag til lokalplan nr. 1019 og tillæg nr. 6 For jordbrugsparceller ved Tøsby Mose, Gadbjerg. Lokalplanforslagets formål er at udlægge området til jordbrugsparceller, hvor der

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1059 og kommuneplantillæg nr. 11 Lokalplan nr. 1059 for et offentlig område ved Vingsted og kommuneplantillæg nr. 11 er den 26. august 2009 vedtaget af Vejle Byråd.

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune

Lokalplan nr. 77. for et sommerhusområde ved Brøndalstien. Hundested Kommmune Lokalplan nr. 77 for et sommerhusområde ved Brøndalstien Hundested Kommmune Redegørelse, side 4 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Regionplanlægning Servitutter

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 31 FOR ET OMRÅDE VED NYLANDSVEJ I BALLEN REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

Lokalplan 230- Forslag

Lokalplan 230- Forslag Lokalplan 230- Forslag Boliger ved Søbjergvej Haraldsted Sø oktober 2009 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse,

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN

T I L L Æ G N R Forslag KOMMUNEPLAN MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE TIL KOMMUNEPLAN T I L L Æ G N R. 2 6 TIL KOMMUNEPLAN 2009-2021 M Å L O G R A M M E R F O R V E J L E K O M M U N E Forslag KOMMUNEPLAN 2009-2021 MÅL OG RAMMER FOR VEJLE KOMMUNE Godkendt: 16. december 2009 Forslag godkendt

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 SKOLEPARKEN I BRUNDBY 1. ETAPE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens formål 2. Lokalplanens

Læs mere

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden.

DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51. for et område ved Wiedergarden. DRAGØR KOMMUNE LOKALPLAN 51 for et område ved Wiedergarden. INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 3 Lokalplanens redegørelse side 4 Lokalplanområdet Lokalplanens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark

Lokalplan F.7.6. for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Lokalplan F.7.6 for boligformål på Tørvevej 5 i Fensmark Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der

Læs mere

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til

Gudme Kommune. Lokalplan nr. 88. Sommerhusområde ved Bøsøre Nord. Forslag til Gudme Kommune Forslag til Lokalplan nr. 88 Sommerhusområde ved Bøsøre Nord 11 Indholdsfortegnelse Redegørelse 3 Lokalplanens baggrund 3 Eksisterende forhold 3 Lokalplanens indhold 3 Forhold til anden planlægning

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej

Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej Lokalplan nr. 7.25 Område til sommerhuse v. Skovsgårdsvej/ Sydvestvej SKOVSGÅRSVEJ BRENELSIG Fremlagt fra den 10.11.2004 til den 05.01.2005 Endelig vedtaget den 02.02.2005 Hals Kommune :: 7.25 http://www.halskom.dk/dk/planer_visioner/find_planen/lokalplaner/725.htm?mode=...

Læs mere

Lokalplan nr For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune

Lokalplan nr For et boligområde ved Toftevænget, Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved "Toftevænget", Ikast by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 127 For et boligområde ved 'Toftevænget" Ikast by, Ikast kommune Ikast Kommune Oktober 2002 Titel Lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade

HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19. November 1996. For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade HALS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7.19 November 1996 For udstykning af 3 sommerhusgrunde på Søndergade INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 7.1 9 Side LOKALPLAN NR. 7.19 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område og

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Om kommune- og lokalplaner

Om kommune- og lokalplaner Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv, butikscentre, grønne områder osv. Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser

Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4. for en campingplads og ferielejligheder i Gedser Lokalplan nr. 70 og kommuneplantillæg nr. 4 for en campingplads og ferielejligheder i Gedser 1 Gedser Indledning... 3 Beskrivelse af lokalplanområdet... 3 Baggrunden for lokalplanens tilvejebringelse...

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan 2.31 Klitmøller

Lokalplan 2.31 Klitmøller Lokalplan 2.31 Klitmøller Boligområde på Møllebakken Lokalplan endelig godkendt d. 7. juni 2001 Indhold: Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen Lokalplanens formål Lokalplanområdet Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

T I L L Æ G N R. 5. Forslag TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025

T I L L Æ G N R. 5. Forslag TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 Forslag T I L L Æ G N R. 5 Offentligt område ved Hjelmdrupvej, Østergade og Tudvadvej, Multihal, Egtved Hører til lokalplan nr. 1164 TIL FORSLAG TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158)

Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr (Lbn. 158) Ældreboliger ved Toftegården i Toftlund by Lokalplan nr. 1.2-21 (Lbn. 158) Nørre-Rangstrup kommune Teknisk Forvaltning Juni 2004 HVAD ER EN LOKALPLAN I Planloven er det bestemt, at der skal udarbejdes

Læs mere

Lokalplan 238 - Forslag

Lokalplan 238 - Forslag 1 Lokalplan 238 - Forslag Boliger ved Høm Byvej April 2011 2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om - anvendelse, - udstykning,

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev.

Forslag til lokalplan O-201.1 - Institutions- og idrætsformål i Ørslev. Til modtagere af lokalplanforslag O-201.1. Rådhuset Postboks 200 4760 Vordingborg T. 55 36 36 36 F. 55 36 27 00 www.vordingborg.dk Journalnr. 2008-30204 Torben Andersen +45 55 36 24 21 TA@vordingborg.dk

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 159 og kommuneplantillæg nr. 6

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 159 og kommuneplantillæg nr. 6 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 159 og kommuneplantillæg nr. 6 Lokalplan 159 for et område ved Linkager, Jelling og kommuneplantillæg nr. 6 blev endelig godkendt af Vejle Byråd den 29.8.2007 og bliver

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-015 BOLIGOMRÅDE, TH. SAUERS VEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS AFDELING NOV 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE ------------------------------ Redegørelse Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde

Lokalplan 215.1. Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn. Lokalplanområde Lokalplan 215.1 Lokalplan for ældreboliger i Rødbyhavn Havnegade K H Kofoedsvej Færgevej Lokalplanområde Skolegade Jernbanegade Nordre Kaj 19. december 2005 Indholdsfortegnelse Lokalplanens formål...2

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune

T I L L Æ G N R. 1 0 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025. KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune T I L L Æ G N R. 1 0 Vandværksvej, Kellers Park Hører til lokalplan nr. 1177 TIL VEJLE KOMMUNEPLAN 2013-2025 KOMMUNEPLAN 2013-2025 Trekantområdet og Vejle Kommune Endelig vedtaget den 25.06.2014 Offentliggjort

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012

Børkop Kommune 1.39. Børkop Kommune. Lokalplan nr. 1.39. og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 Børkop Kommune Børkop Kommune Planområde 1.39 Lokalplan nr. 1.39 og Tillæg nr. 4 til Kommuneplan 2001-2012 for et område til boligformål ved Bundsgård i Børkop 1 2 Lokalplan nr. 1.39 for et område til

Læs mere