Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1004"

Transkript

1 Endelig vedtagelse af lokalplan nr Lokalplan nr for et område ved Hvidbjergvej er den vedtaget af Vejle Byråd. Lokalplanen er vedtaget med følgende ændringer: at antallet af grunde reduceres fra 4-3. at ny bebyggelse må opføres i maksimalt 1 ½ etage. at ny bebyggelse skal opføres med saddeltag og med gavlen placeret mod Hvidbjergvej. at lokalplanområdet udlægges til helårsbeboelse med bopælspligt. at det fredede areal på den østlige side af Hvidbjergvej ikke må anvendes til parkering. Lokalplanen og tillægget kan ses på kommunens hjemmeside: eller lokalplanen kan rekvireres for 100 kr. på nedenstående adresse eller december 2007 Side: 1/1 EAN-nr.: Kontaktperson: Anne-Marie Mortensen Lokaltlf.: E-post: Der vedlægges i henhold til planloven en kopi af annonce for offentliggørelse af lokalplanen, der offentliggøres den i Ugeavisen Vejle Posten samt Give Avis og Egtved Posten dagen før. I annoncen kan du finde retsvirkningerne og klagevejledningen for planerne. Lokalplanen tinglyses på ejendommene indenfor lokalplanområdet. Venlig hilsen Anne-Marie Mortensen Arkitekt, cand. arch. Ps. Ved varig navn og adr. ændring bedes dette oplyst til:

2 Lokalplaner Forslag til lokalplan nr For et område ved Smalle Jerlevvej og Mejslingvej i Jerlev. Det betyder forslaget Lokalplanforslaget giver mulighed for at bygge åben-lav og tæt-lav byggeri. Hensigten med lokalplanen er at sikre et boligområde, som inddrager natur- og landskabskvaliteterne i området, og som samtidig kan være med til at afrunde Jerlev by mod syd. Forslagets foreløbige virkning Når lokalplanforslag nr er offentliggjort, må ejendommene inden for området ikke bebygges eller udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af lokalplanen. 8 uger fra den Lokalplanforslag nr er i offentlig høring fra onsdag den med indsigelsesfrist onsdag den Derefter tager byrådet endelig stilling til forslaget. Du kan sende idéer og kommentarer til forslaget inden offentlighedsperiodens udløb til Teknisk Forvaltning, Planafdelingen, Kirketorvet 22, 7100 Vejle eller Miljøvurdering Der er foretaget forundersøgelse af lokalplanens indvirkning på miljøet, jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at planen ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet og derfor ikke skal miljøvurderes. Klagevejledning vedrørende afgørelsen om miljøvurdering Du kan klage over afgørelsen om miljøvurderingen for så vidt angår retlige spørgsmål til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af sagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen. Lokalplan nr For et område ved Hvidbjergvej i Børkop. Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. Der er sket ændringer i forhold til lokalplanforslaget, da det er besluttet: - at antallet af grunde reduceres fra at ny bebyggelse må opføres i maksimalt 1 ½ etage. - at ny bebyggelse skal opføres med saddeltag og med gavlen placeret mod Hvidbjergvej. - at lokalplanområdet udlægges til helårsbeboelse med bopælspligt. - at det fredede areal på den østlige side af Hvidbjergvej ikke må anvendes til parkering. Lokalplan nr og tillæg nr. 36 til plan 2012 Vejle For et område ved Sandagervej i Nr. Vilstrup. Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg. Lokalplanen giver mulighed for at bygge boliger på sokkelgrunde langs Sandagervej i Nr. Vilstrup. Lokalplan nr og tillæg nr. 29 til plan 2012 Vejle For et boligområde ved Vardevej, Skibet. Byrådet har vedtaget ovennævnte lokalplan og kommuneplantillæg. Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål med mulighed for 3- etages kæde- og rækkehusbebyggelse. Gældende for lokalplan 1004, 1013 og tillæg 36 samt 1018 og tillæg 29 Klagevejledning Du kan klage over planerne for så vidt angår retlige spørgsmål til Naturklagenævnet, Frederiksborggade 15, 1360 København K. Naturklagenævnet skal modtage klagen inden 4 uger efter denne offentliggørelse. Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af sagen, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvist medhold i klagen. Hvis du vil indbringe afgørelsen for domstolene, skal det ske inden 6 måneder efter, at du har modtaget afgørelsen. Planerne er bindende Efter den offentlige bekendtgørelse af planerne må der ikke retligt eller faktisk etableres forhold i strid med planerne. Planerne - forslag og endelige vedtagelser - kan ses på kommunens hjemmeside i Teknisk Forvaltning, Kirketorvet 22, 7100 Vejle, i borgerservicecentrene, eller på bibliotekerne i Vejle, Give, Egtved, Børkop og Jelling. Lokalplanen kan købes for 100 kr. ved henvendelse til Teknisk Forvaltning. VEJLE REGIONSHOVEDSTAD

3 L O K A L P L A N N R For et område ved Hvidbjergvej i Hvidbjerg, Børkop V E J L E K O M M U N E HVIDBJERG Endelig godkendt d Offentliggjort d

4

5 LOKALPLANOMRÅDET LOKALPLAN NR For et område ved Hvidbjergvej i Hvidbjerg Oversigtskort Lokalplanen fastlægger rammerne for et boligområde Signaturforklaring: Oversigtskort med lokalplanens område Eksisterende bebyggelse Lokalplanens afgrænsning Skel ifølge Det Digitale Matrikelkort (Kortet kan ikke bruges til opmåling) LOKALPLAN NR LOKALPLANOMRÅDET 3

6 I N D H O L D side 6 REDEGØRELSE 6 Baggrund for lokalplanlægningen 6 Indledning 6 Lokalplanens område og zonestatus 6 Eksisterende forhold 6 Lokalplanens indhold 6 Lokalplanens formål og områdets anvendelse 6 Udstykning, bebyggelse, parkering 7 Visualisering 7 Ubebyggede arealer 7 Vej-, sti- og parkeringsforhold 8 Andre myndigheder og anden planlægning 8 Regionplan 9 Kommuneplan 10 Arkitekturpolitik 10 El, vand- og varmeforsyning 10 Spildevandsplan 10 Miljøforhold 10 Strandbeskyttelse 10 Museumsloven 10 Fredning 11 Miljøvurdering 12 BESTEMMELSER 12 1 Lokalplanens formål 12 2 Lokalplanens område og zonestatus 12 3 Områdets anvendelse 13 4 Udstykning 13 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 13 6 Lednings- og lysanlæg 14 7 Miljøforhold 14 8 Bebyggelsens omfang og placering 15 9 Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Servitutter Grundejerforening Lokalplanens retsvirkninger 18 VEDTAGELSESPÅTEGNING KORTBILAG 1. Lokalplanens område/eksisterende forhold 2. Fremtidige forhold 3. Illustrationsskitse 4 LOKALPLAN NR. 1004

7 L Æ S E V E J L E D N I N G Læsevejledning til lokalplanen På denne side beskrives processen for lokalplanens udarbejdelse og retsvirkninger. Lokalplanen indledes med en redegørelse, der beskriver baggrunden for lokalplanlægningen. Derefter følger en beskrivelse af lokalplanens forhold til kommuneplanen og øvrig planlægning for området. Endelig følger lokalplanens bestemmelser og sidst kortbilag. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold inden for lokalplanens område. En lokalplan kan f. eks. indeholde bestemmelser om, hvad et område skal anvendes til, hvordan vej- og stisystemet skal udformes, hvordan bebyggelsen skal placeres og udformes, hvor meget der må bygges, hvor dan friarealerne skal indrettes og en lang række andre forhold. Lokalplanen kan være mere eller mindre detaljeret. Hvorfor udarbejdes en lokalplan? I lov om planlægning er det bestemt, at der skal udarbejdes en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse, og når man ønsker at gennemføre større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten er, at disse dispositioner får en hensigtsmæssig udformning og sammenhæng med anden planlægning og eksisterende bebyggelse. En lokalplan skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Lokalplanens midlertidige retsvirkninger Indtil lokalplanforslaget er endeligt vedtaget af byrådet, må ejendommene ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Der gælder således efter 17 i lov om planlægning et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændring af anvendelsen. Den eksisterende lovlige anvendelse af ejen dommen kan fortsætte som hidtil. Når fristen for at komme med indsigelser og ændringsforslag er udløbet, kan byrådet give tilladelse til udnyttelse af en ejendom i overensstemmelse med forslaget, hvis der ikke samtidig kræves en ændring af kommuneplanen, og hvis udnyt telsen ikke er lokalplanpligtig, og der ikke er nedlagt veto mod lokalplanforslaget af andre myndigheder. Disse midlertidige retsvirkninger gælder fra datoen for for slagets offentliggørelse, og indtil den endeligt vedtagne lo kalplan er offentligt bekendtgjort, dog højst 1 år efter for slagets offentliggørelse. Lokalplanens varige retsvirkninger Efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan må ejendomme inden for lokalplanens område ifølge 18 i lov om planlægning kun udstykkes, bebygges eller anvendes efter planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Hvordan behandles en lokalplan? En lokalplan skal behandles efter lov om planlægning. Bl.a. skal borgerne kunne tage stil ling til lokalplanen og komme med indsigelser og ændringsfor slag. Efter indsigelsesfristens udløb skal byrådet tage endelig stilling til forslaget, herunder eventuelle indsigelser og ændringsforslag fra borgere og myndigheder. Disse kan medføre ændringer i forslaget. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, bekendtgøres dette i dagspressen, og herefter er lokalplanen bindende for grundejere inden for området. Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigel ser fra lokalplanen kan kun gennemføres efter en ny lokalplan. Efter 47 i lov om planlægning kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejen domme, når det er af væsentlig betydning for lokalpla nens virkeliggørelse. Private tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalpla nen, fortrænges af planen. LOKALPLAN NR LÆSEVEJLEDNING 5

8 R E D E G Ø R E L S E BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN Indledning Baggrunden for lokalplanen er et ønske om at udstykke lokalplanområdet og tillade bebyggelse af de enkelte grunde med enfamiliehuse i form af åben-lav bebyggelse. I lokalplanområdet findes der en eksisterende bygning, der er indrettet til bolig, med tilhørende lade/udhus bygning. Bygningen, der tidligere har været anvendt til beboelse påtænkes renoveret, mens laden/udhuset ønskes nedrevet. Lokalplanområdet er i kommuneplanen udlagt til åben-lav boligbebyggelse. Området udgør en del af afgrænsningen af en eksisterende landsby, og yderligere bebyggelse inden for lokalplanområdet vil understøtte landsbyens afgrænsning. Lokalplanområdet grænser op til et sommerhusområde. På grund af områdets beliggenhed ved yderfjorden til Rands Fjord og Hølsminde vil nye boliger i området få en attraktiv beliggenhed. Lokalplanens område og zonestatus Lokalplanen omfatter matr. nr. 40b og en del af matr. nr. 40g Gårslev By, Gårslev. Områdets afgrænsning er vist på kortbilag 1. Området ligger i landzone og med vedtagelsen af denne lokalplan overføres matr. nr. 40b til byzone, som vist på kortbilag 2. Eksisterende forhold Området anvendes i dag til boligformål. Området er lavtliggende og grænser mod øst op til Rands Fjord. Mod vest afgrænses området af et sommerhusområde. Lokalplanområdet er beliggende i kystnærhedszonen, hvilket indebærer, at naturen og landskabet skal prioriteres højt, og at offentlighedens adgang til kysten skal sikres. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanens formål og områdets anvendelse Formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav bebyggelse og at overføre området fra landzone til byzone. Byrådet kan tillade, at der drives erhverv, som normalt kan udføres i boligområder, når lokalplanens forudsætninger i øvrigt er opfyldt. Udstykning, bebyggelse og parkering Udstykning af parceller til bebyggelse skal følge udstykningsplanen på kortbilag 2 eller en godkendt udstykningsplan, der følger lokalplanens principper. Der kan udstykkes 3 grunde i området. Bebyggelsesprocenten må ikke blive større end 25. Andel i friarealer, der er selvstændigt matrikuleret, kan medregnes ved udregning af bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom. Den Udsigt over Rands Fjord fra lokalplanområdet 6 LOKALPLAN NR. 1004

9 R E D E G Ø R E L S E enkelte ejendoms andel af friarealet fordeles ligefremt proportionalt efter de enkelte parcellers størrelse. Bebyggelse må opføres i 1 ½ etage, og bygninger må ikke være højere end 8,5 m. Ny bebyggelse skal opføres i naturligt terræn. Terrænreguleringer skal udformes som naturlige skråninger uden brug af støttemure og stensætninger. Visualisering Samlet vurdering Den eksisterende bebyggelse i lokalplanområdet består af et enfamiliehus i 1 ½ etage og en lade/udhus, der er bygget sammen med boligen. Naboejendommene mod nord og syd er bebygget med enfamilehuse, og mod vest grænser området op til et sommerhusområde. Områdets karakter af villavej vil blive bevaret ved yderligere bebyggelse af området i overensstemmelse med lokalplanen. Samtidig vil landsbyafgrænsningen, som beskrives under afsnittet om regionplanen, blive styrket. Lokalplanområdet grænser ikke direkte op til den åbne kyst men til yderfjorden mellem ferskvandssøen Rands Fjord og Hølsminde ved Vejle Fjord. Den visuelle påvirkning af kysten er illustreret på nedenstående billeder. Påvirkningen af kysten vil være ubetydelig, dels fordi lokalplanen sikrer, at ny bebyggelse maks. må være 8,5 m høj, at der kun må udstykkes 3 grunde, og at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 25 for de enkelte ejendomme, og dels fordi området allerede er bebygget. Lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser sikrer, at der skabes luft og udsyn mellem de enkelte bygninger. Den nye bebyggelse, der gives mulighed for med denne lokalplan, vil ikke forringe udsigten fra de bagvedliggende sommerhuse, idet de i forvejen har udsigt til et beplantningsbælte samt eksisterende sammenhængende bebyggelse. Ubebyggede arealer Der udlægges et fælles friareal, som vist på kortbilag 2. Friarealet er fredet, og er i sin helhed omfattet af strandbeskyttelseslinien. Arealet er derfor reguleret af en række fredningsbestemmelser, disse bestemmelser beskrives nærmere i afsnittet Anden planlægning. Der må ikke ske parkering i det fredede område. Vej-, sti- og parkeringsforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra Hvidbjergvej via en privat fællesvej. Vejadgangen til lokalplanområdet, og parceller der udstykkes herfra, sikres ved hjælp af lokalplanens afgrænsning, der omfatter den private fællesvej over matr. nr. 40b Gårslev By, Gårslev, som forbinder lokalplanområdet med offentlig vej, se kortbilag 2. Eksisterende bygninger i lokalplanområdet. Lokalplanområdet set fra øst. LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 7

10 R E D E G Ø R E L S E Området, som det ser ud i dag set fra vandsiden mod øst. Eksempel på en mulig bebyggelse i området. ANDRE MYNDIGHEDER OG ANDEN PLAN- skal indhentes tilladelse ved kommunen til nybyg- LÆGNING geri, ændret arealanvendelse og udstykning. Regionplan 8 I Regionplan for Vejle Amt er lokalplan- I regionplanen er området udpeget som kultur- området en del af landsbyafgrænsningen ved Høll. miljø, da det er et område, der rummer særligt Yderligere bebyggelse inden for lokalplanområdet værdifulde spor og fortællinger om fælles kultur- vil være med til at afslutte landsbyens afgræns- arv. Der har bl.a. været sten- og jernalderboplad- ning. Landsbyafgrænsningen indebærer, at der ser i området omkring Rands Fjord. LOK ALPL AN NR. 1004

11 R E D E G Ø R E L S E Kystnærhed I regionplanen er området omfattet af kystnærhedszonen, som er en 3 km bred bræmme langs alle landets kyster, som har til formål at beskytte kystlandskabet og samtidig sikre offentlighedens adgang til kysten. Offentligheden skal have mulighed for at deltage i debatten om kystlandskabets anvendelse i forbindelse med offentliggørelsen af lokalplanforslag for kystnære områder. Regionplanens retningslinie for byudvikling i kystnærhedszonen har følgende ordlyd: I forbindelse med byudvikling inden for kystnærhedszonen skal kommunerne sikre, at der ikke opstår en ny bebyggelsesfront mod kysten. Samtidig bør der skabes udvidet adgang til kysten for offentligheden. Offentlighedens adgang til kysten vil ikke blive hindret ved udstykning og bebyggelse af lokalplanområdet, da den del af området, der grænser op til kysten, er omfattet af fredningsbestemmelser, og er udlagt som fælles friareal. I forbindelse med lokalplanlægning inden for kystnærhedszonen er der i planlovens 16, stk. 3 stillet krav om, at det skal visualiseres, hvordan et givent byggeri eller anlæg vil påvirke kysten. Derfor er der i forbindelse med denne lokalplan fremstillet en visualisering af, hvordan den nye bebyggelse, som lokalplanen giver mulighed for at opføre, visuelt vil påvirke kystlandskabet. Se billederne på side 8. og anlæg, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes. Det vurderes, at lokalplanområdet har så stor økonomisk værdi sammen med det eksisterende omkringliggende boligområde, at det vil være urealistisk at inddrage til vådområde. En ny bebyggelse i lokalplanområdet udelukker ikke muligheden for at inddrage de øvrige ubebyggede arealer, som er udlagt til potientielle vådområder. Værdifuldt landskab De værdifulde landskaber skal som hovedregel friholdes for byggeri og anlæg. Hvor byggeri eller anlæg tillades, skal byggeriet besidde en høj arkitektonisk kvalitet og samspillet med landskabet prioriteres højt. Det vurderes, at det viste byggeri med sin placering og højde ikke vil dominere området, og at de landskabelige træk i området bevares. En ny bebyggelse i området vil ikke danne en ny front mod kysten, da området allerede er bebygget og er en del af en eksisterende byafgrænsning. Kommuneplan Hovedstruktur Lokalplanområdet er i Hovedstrukturen for Børkop Kommune udpeget som boligområde. Lokalplanen er i overensstemmelse med hovedstrukturen. Lavbundsarelaer og potientielle vådområder Lokalplanområdet er i regionplanen udpeget til lavbundsareal og potientielt vådområde. Lavbundsarealer skal så vidt muligt friholdes for byggeri og anlæg, som kan forhindre, at det naturlige vandstandsniveau kan genskabes, eller som kan hindre muligheden for at styrke det vilde dyre-og planteliv. Potentielle vådområder skal friholdes for byggeri Rammebestemmelser For lokalplanområdet gælder rammebestemmelserne 7.B.3, der fastlægger områdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav bebyggelse. Bebyggelsesprocenten for de enkelte ejendomme må ikke overstige 25. Bebyggelse må ikke opføres med mere end 1½ etage, og bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. I rammebestemmelserne er det fastlagt, at området ved lokalplanlægning skal LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 9

12 R E D E G Ø R E L S E overføres til byzone. Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen. Arkitekturpolitik Der skal tages højde for Vejle Kommunes arkitekturpolitiske retningslinier i fremtidige planlægningsprojekter, nybyggerier, byfornyelsesprojekter og ved vurderinger af byggeansøgninger. Det er målet at sikre visuelle og arkitektoniske sammenhængende forløb mellem de enkelte kvarterer og bydele. Alle nye byggerier, anlæg og opholdsarealer skal tilføre områderne en højere arkitektonisk kvalitet. Ny bebyggelse skal konstrueres og fremstå med en karakter og detailløsninger, som er i overensstemmelse med en almen opfattelse af moderne arkitektur. El-, vand- og varmeforsyning Lokalplanområdet forsynes med el fra TRE-FOR, og forsynes med drikkevand fra Gårslev/Hvidbjerg Vandværk. Der er ikke noget kollektivt varmeforsyningsanlæg i området. Spildevandsplan Lokalplanområdet er omfattet af Børkop Kommunes spildevandsplan. Spildevand skal separatkloakeres og afledes til offentlig kloak. Nedsivning af regnvand og overfladevand kan ikke ske til kloaksystemet, men skal ske på egen grund. Miljøforhold Der er ikke registreret forurening inden for lokalplanområdets afgrænsning. Området er ikke belastet af støj. Strandbeskyttelse En del af lokalplanområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinie, se kortbilag 1. Formålet med strandbeskyttelseslinien er at sikre friholdelse af kystområderne mod indgreb, der ændrer den nuværende tilstand og anvendelse. Inden for strandbeskyttelseslinier er der forbud mod at foretage ændringer i tilstanden af området, der må ikke placeres bebyggelse, foretages ændringer i terrænet, beplantning hegning og lignende. Den del af lokalplanområdet, der er omfattet af strandbeskyttelseslinien, udlægges i lokalplanen til fælles friareal, som ikke må bebygges eller på anden måde ændres. Lokalplanen er derfor ikke i strid med naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelseslinie. Museumsloven Der er ingen registrerede fortidsminder inden for lokalplanens afgrænsning, men inden for en afstand på 100 til 400 m syd og vest for lokalplanområdet er der fundet spor af fortidsminder fra stenalderen frem til 1800-tallet. Forud for iværksættelse af jordarbejdet skal Museumlovens iagttages. Disse bestemmelser vedrører arkæologiske forundersøgelser, udgravninger og anmeldelse af fund. Loven giver bygherren mulighed for at få en udtalelse om sandsynligheden for fund af arkæologisk betydning samt information om de finansieringsmæssige forhold. Hvis man støder på fund med arkæologisk/historisk interesse, skal man kontakte Vejle Museum. Fredning En del af lokalplanområdet er fredet som en del af en større fredning fra 1992, se kortbilag 1. Fredningen, som har til formål at beskytte de biologiske værdier i området, omfatter et ca. 69 ha stort område omkring Bredstrup Å og området mellem ferskvandssøen Rands Fjord og Hølsminde ved Vejle Fjord. Fredningen udlægger området til græsareal eller udyrket natur. Fredningen indebærer, at der ikke må foretages terrænændringer, opføres bebyggelse eller andre faste anlæg, etableres ny beplantning (i form af træer, buske levende hegn m.m.), anvendes kemiske bekæmpelsesmidler, foretages jordbehandling 10 LOKALPLAN NR. 1004

13 R E D E G Ø R E L S E eller afvanding, herunder uddybning eller udvidelse af grøfter. Den del af lokalplanområdet, der er omfattet af fredningen, bliver i lokalplanen udlagt til fælles friareal, og må ikke udstykkes, bebygges, beplantes eller ændres på anden måde. Derfor er lokalplanen ikke i strid med fredningsbestemmelserne. MILJØVURDERING Vejle Kommune har gennemført en forundersøgelse (screening) af lokalplanen efter lov om miljøvurdering. På grundlag af forundersøgelsen er det Vejle Kommunes vurdering, at lokalplanen ikke kan have en sandsynlig væsentlig påvirkning af miljøet og det vurderes, at der ikke skal laves en miljøvurdering. LOKALPLAN NR REDEGØRELSE 11

14 B E S T E M M E L S E R Vejle Kommune Teknisk Forvaltning Kirketorvet Vejle Lokalplan nr for et område ved Hvidbjergvej, Børkop Efter Efter lov om planlægning (lov nr. 883 af 18. august 2004 med senere ændringer) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanend formål Lokalplanens formål er, - at fastlægge områdets anvendelse til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse, - at sikre, at udstykning og bebyggelse sker efter de retningslinier og principper, der fremgår af kortbilag 2 og 3, - at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser mht. materialer og bygningers udformning, således at ny bebyggelses indpasses i forhold til eksisterende bebyggelse og det omkringliggende kystnære landskab - at sikre udlæg af fælles friarealer i tilknytning til ny bebyggelse, - at sikre, at bebyggelsen gennem sin fremtræden og disponering i området og på grunden signalerer kvalitet og høj arkitektonisk værdi, - at overføre området fra landzone til byzone. 2 Lokalplanens område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1, og omfatter matr.nr. 40b og en del af matr. nr. 40g Gårslev By, Gårslev samt alle parceller, der efter den offentlige bekendtgørelse af den endeligt vedtagne lokalplan udstykkes herfra. 2.2 Lokalplanområdet ligger i landzone. Med bekendtgørelsen af den endeligt vedtagne lokalplan overføres matr. nr. 40b Gårslev By, Gårslev til byzone, som vist på kortbilag 2. 3 Områdets anvendelse 3.1 Lokalplanens område må kun anvendes til boligformål i form af åbenlav bebyggelse. 3.2 Udstykning skal følge principperne, som er vist på kortbilag Det er umiddelbart tilladt at drive visse former for erhvervsvirksomhed i tilknytning til en bolig, f.eks. indehaverens egen udøvelse af liberalt erhverv. I boligområder kan der endvidere indpasses mindre erhverv 12 LOKALPLAN NR. 1004

15 B E S T E M M E L S E R i umiddelbar tilknytning til boligen under forudsætning af; - at det er en virksomhed i klasse 1 efter Håndbog om Miljø- og Planlægning, - at der opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen, - at erhvervsarealet højst udgør 50 % af det samlede bruttoetageareal på den enkelte ejendom, - at ejendommen fremstår med karakter af beboelsesejendom både i udformning af bebyggelse og indretning af ubebyggede arealer, ved skiltning eller lignende, - at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. 3.4 Der udlægges et fælles friareal, som vist på kortbilag 2. Friarealet skal være tilgængeligt for ejeren af matr. nr. 40b Gårslev By, Gårslev samt ejere af parceller, der udstykkes fra denne ejendom. 3.5 Lokalplanområdet udlægges til helårsbeboelse med bopælspligt. 4 Udstykning 4.1 Udstykning af parceller til bebyggelse må kun ske på grundlag af den viste retningsgivende udstykningsplan på kortbilag 2, eller på grundlag af en anden af byrådet godkendt udstykningsplan for området, der følger lokalplanens principper for udstykning og bebyggelse. 4.2 Grunde, der udstykkes fra lokalplanområdet, skal som minimum have et areal på 700 m2. Der må maksimalt udstykkes 3 grunde. 5 Vej- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgangen til lokalplanområdet skal ske fra Hvidbjergvej ad vejen A-B, som vist på kortbilag På hver parcel, der udstykkes fra matr.nr. 40b Gårslev By, Gårslev, skal der udlægges areal til 2 parkeringspladser. 6 Lednings- og lysanlæg Ad 3.3. Klasse 1 omfatter virksomheder og anlæg, som ikke giver anledning til nævneværdig påvirkning af omgivelserne, og som kan integreres med boliger. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 13

16 B E S T E M M E L S E R 6.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning m.m., må kun udføres som jordkabler. 6.2 Belysning af veje og stier og andre færdselsarealer skal udføres som parkbelysning med en lyspunkthøjde på højst 3,5 m, som afskærmet skotbelysning eller som pullertbelysning. 7 Miljøforhold 7.1 Regnvand og overfladevand fra boliger skal nedsive til et fælles nedsivningsanlæg i området eller et separat nedsivningsanlæg på egen grund. 8 Bebyggelsens placering og omfang 8.1 Bebyggelsesprocenten må maks. være 25 for den enkelte ejendom. Ved beregningen af bebyggelsesprocenten kan den enkelte ejendoms andel i fælles friarealer, der er selvstændigt matrikulerede, medregnes. Den enkelte ejendoms andel af friarealet fordeles ligefremt proportionalt efter de enkelte parcellers størrelse. Byggelovens bestemmelser regulerer dette. 8.2 Bygninger må maks. opføres i 1 1/2 etage. 8.3 Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m. 8.4 Ny bebyggelse skal placeres med gavlen mod Hvidbjergvej. 8.5 Ny bebyggelse skal placeres mindst 2,5 m fra skel mod nabogrunde, mindst 2,5 m fra vejskel langs Fjordparken og mindst 3 m fra vejskel langs den private fællesvej A-B. Dette er illustreret med et byggefelt på kortbilag Garager, carporte og udhuse må opføres nærmere end 2,5 m fra skel Ad 7.1 Faskiner til nedsivning af regnvand og drænvand på de enkelte grunde skal udføres efter Teknisk Forvaltnings anvisninger. Ad 8.6 Efter reglerne i BR-S 98 skal integrerede garager, carporte, udhuse m.v. holdes mindst 2,5 m fra skel. Ved integrerede garager, carporte, udhuse m.v. forstås, at disse ligger under samme tagkonstruktion som enfamiliehuset. Integrerede garager, carporte, udhuse m.v. må dermed ikke opføres nærmere end 2,5 m fra naboskel og vejskellet mod Fjordparken og ikke nærmere end 3 m fra den private fællesvej A-B. 14 LOKALPLAN NR. 1004

17 B E S T E M M E L S E R mod nabogrunde, men må ikke opføres nærmere end 2,5 m fra vejskel mod Fjordparken og 3 m fra vejskel mod den private fællesvej. 8.7 Ved opførelse af bebyggelse inden for byggefeltet, der er vist på kortbilag 2, erstatter lokalplanen de tilladelser og dispensationer, der efter Bygningsreglementet for Småhuse 1998 (BR-S 98) afsnit er nødvendige for bebyggelsens virkeliggørelse. Følgende tilladelse og dispensation anses således for meddelt ved Byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen: Tilladelse til opførelse af bebyggelse inden for det fastlagte byggefelt på grunden uden iagttagelse af bestemmelserne i BR-S 98 afsnit om bebyggelsens højde i forhold til modstående vejside. 8.8 Fritliggende garager, carporte og udhuse, som udføres med tagrejsning, kan afvige fra bygningsreglementets bestemmelser om bygningshøjde i skel. Garager, carporte og udhuses højde skal overholde en linie bestemt af højde 2,5 m i skel og højde 3,5 m i en afstand af 2,5 m fra skel. Udhuse, der anvendes til mindre dyrehold, må ikke placeres nærmere skel end 2,5 m. 8.9 Inden for lokalplanområdet må der ikke terrænreguleres mere end +/- 0,5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel end 0,5 m uden byrådets tilladelse. Terrænregulering må udføres med en maksimal hældning på 1:1,5. Terrænregulering skal udformes som naturlige skråninger uden brug af stensætninger Der fastsættes en laveste sokkelkote på 1,50 m i området. 9 Bebyggelsens ydre fremtræden 9.1 Ydervægge skal udføres som blank (ubehandlet), vandskuret eller pudset teglstensmurværk, træ eller eternit. Mindre bygningsdele kan udføres i andre materialer, f.eks. metal, sten eller glas. 9.2 Ydervægge må kun males i jord- og kystfarver (herunder hvid). Vinduer og døre må males i andre farver. 9.3 Vinduesrammer og karme skal udføres af træ, metal eller som en kombination af disse. Glas må ikke have spejleffekt eller være buede. 9.4 Tagbeklædningen skal udføres med tagsten (tegl eller beton), tagpap på trekantslister, skifer, eternitskifer, zink eller matte umalede metal- LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 15

18 B E S T E M M E L S E R plader. Reflekterende tagsten må ikke anvendes. Tagsten kan dog gives en malerbehandling (engrobering) med en glans på højst 15, der svarer til en malerbehandlet overflade. 9.5 Nye bygninger skal udføres med saddeltag med graders hældning. 9.6 Solfangere/solceller skal nedfældes i tagfladen eller indbygges i facaden, således at fritstående konstruktioner undgås. Solfangere/solceller må ikke medføre blændingsgener for naboer, genboer eller forbipasserende. 9.7 Der må ikke opstilles udendørs antenneanlæg. Parabolantenner må kun opsættes med en placering, så parabolen ikke er umiddelbart synlig fra nabogrundene, offentlige og private veje og stier. Parabolantenner må ikke placeres, så de er højere end tagryggen på den bygning, hvorpå de placeres. 9.8 Erhvervsmæssig skiltning og reklamering må ikke finde sted. Dog kan byrådet tillade, at der på bygninger med erhverv opsættes oplysnings- og orienteringsskilte. 10 Ubebyggede arealer 10.1 Den del af lokalplanområdet, der er angivet med en signatur for fælles friareal på kortbilag 2, må ikke udstykkes eller bebygges, men udlægges som fælles friareal for bebyggelsen i lokalplanområdet Der må ikke opsættes hegn, plantes træer eller anden høj bevoksning eller foretages terrænændringer på friarealet. Fredningen af området indeholder tilsvarende bestemmelser. Der må desuden ikke ske parkering i det fredede område De ubebyggede arealer på den enkelte grund må ikke anvendes til oplag og henstilling af campingvogne, uindregistrerede køretøjer med en totalvægt over 3500 kg samt både. 11 Forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse 11.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før bebyggelsen er tilsluttet det separatkloakerede kloaksystem. 12 Servitutter 12.1 Tinglyste privatretlige tilstandsservitutter inden for området fortrænges kun af lokalplanen i det omfang, de er uforenelige med planens bestemmelser. 16 LOKALPLAN NR. 1004

19 B E S T E M M E L S E R 13 Grundejerforening 13.1 Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige grundejere af ejendomme inden for lokalplanens område Grundejerforeningen skal oprettes senest, når byrådet kræver det Det er grundejernes pligt at vedtage de vedtægter, der er nødvendige for foreningen. Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heraf skal godkendes af byrådet Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af fælles friarealer og vejarealet på matr.nr. 40b, herunder snerydning og glatførebekæmpelse på vejen. Vejarealet skal drives og vedligeholdes i henhold til privatvejslovgivningen Grundejerforeningen har pligt til at tage skøde på de i 3.4 nævnte fællesarealer og den private fællesvej over matr.nr. 40b, når byrådet stiller krav herom Grundejerforeningen skal efter krav fra byrådet sammenslutte sig med en eller flere af de eksisterende grundejerforeninger i de tilgrænsende områder Grundejerforeningen skal underrette Teknisk Forvaltning om sin adresse. 14 Lokalplanens retsvirkninger 14.1 Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentligt bekendtgjort, må ejendomme, der er omfattet af planen, kun udstykkes, bebygges eller anvendes i overensstemmelse med planen Den nuværende lovlige anvendelse af ejendomme i lokalplanområdet kan fortsætte som hidtil Lokalplanen medfører ikke i sig selv, at anlæg m.v., som er indeholdt i planen, skal etableres Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser af lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med planens principper. Mere væsentlige afvigelser, der er i strid med planens principper, kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. LOKALPLAN NR BESTEMMELSER 17

20 V E D T A G E L S E S P Å T E G N I N G Lokalplanforslaget er vedtaget af Vejle byråd, den Leif Skov / Niels Ågesen- Borgmester Kommunaldirektør (signeret) (signeret) I henhold til 27 i lov om planlægningen er foranstående lokalplan endeligt vedtaget af Vejle byråd, den Leif Skov / Niels Ågesen- Borgmester Kommunaldirektør (signeret) (signeret) 18 LOKALPLAN NR. 1004

21

22

23

24

25

26

27

28 Teknisk Forvaltning Planafdelingen Kirketorvet Vejle Tlf.: Fax: E-post: Internet: Åbningstider: Mandag - Onsdag kl. 9-15, Torsdag kl , Fredag kl. 9-14

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP

Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup NR. VILSTRUP L O K A L P L A N N R. 1 0 1 1 Boligområde ved Ribe Landevej og Højenvej, Nr. Vilstrup V E J L E K O M M U N E NR. VILSTRUP Endelig godkendt d. 12.12.2007 Offentliggjort d. 16.01.2008 LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1044 og kommuneplantillæg nr. 10 Lokalplan nr. 1044 for en dagligvarebutik ved Billundvej, Ny Nørup og kommuneplantillæg nr. 10 er den 10. december 2008 vedtaget af

Læs mere

Der er udarbejdet en lokalplan for et erhvervsområde ved Nørremarksvej i Vejle. Vejle Byråd har vedtaget lokalplanforslaget på mødet den 11.3.2009.

Der er udarbejdet en lokalplan for et erhvervsområde ved Nørremarksvej i Vejle. Vejle Byråd har vedtaget lokalplanforslaget på mødet den 11.3.2009. Til PlansystemDK Offentliggørelse af lokalplanforslag nr. Der er udarbejdet en lokalplan for et erhvervsområde ved Nørremarksvej i Vejle. Vejle Byråd har vedtaget lokalplanforslaget på mødet den 11.3.2009.

Læs mere

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 199 kommuneplantillæg nr. 24

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 199 kommuneplantillæg nr. 24 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 199 kommuneplantillæg nr. 24 Lokalplan 199 for et område ved Grejsdalsvej og Grønholt og kommuneplantillæg nr. 24 blev endelig godkendt af Vejle Byråd den 27.06.2001

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

L O K A L P L A N N R.

L O K A L P L A N N R. L O K A L P L A N N R. 1 0 9 4 For et boligområde og en dagligvarebutik vest for Holtumvej i Grejs V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING GREJS VEJLE EGTVED BØRKOP Endelig godkendt den 28.4.2010 Offentliggjort

Læs mere

1 1 7 7 Offentligt formål ved Vandværksvej, Kellers Park, Brejning

1 1 7 7 Offentligt formål ved Vandværksvej, Kellers Park, Brejning L O K A L P L A N N R. 1 1 7 7 Offentligt formål ved Vandværksvej, Kellers Park, Brejning V E J L E K O M M U N E Forslag GIVE JELLING VEJLE EGTVED Brejning BØRKOP Forslag godkendt i byrådet den 26.02.2014

Læs mere

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Lindetvej, Vesterlund

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Lindetvej, Vesterlund L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Lindetvej, Vesterlund 1 0 8 7 V E J L E K O M M U N E Vesterlund GIVE JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Endeligt vedtaget den 3.10.2012 Offentligt bekendtgjort den 9.10.2012

Læs mere

Lokalplan nr. 5.129 - Boligområde Hejlsminde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 11.

Lokalplan nr. 5.129 - Boligområde Hejlsminde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 11. Lokalplan nr. 5.129 - Boligområde Hejlsminde med tilhørende kommuneplantillæg nr. 11. Hejlsminde Havn Teknisk Afdeling august 2004 Indholdsfortegnelse LOKALPLAN NR. 5.129...3 LOKALPLANENS INDHOLD...3 OM

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune

Forslag. LOKALPLAN nr. 44. Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev. Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Forslag LOKALPLAN nr. 44 Boliger ved Kådnermarksvej i Frøslev Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009, Aabenraa Kommune Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 2008-6

FORSLAG. Lokalplan 2008-6 FORSLAG Lokalplan 2008-6 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om: Anvendelse Udstykning Vej- og stiforhold Placering

Læs mere

Lokalplan nr. 372. Tæt-lav boligområde på Stengårdsallé i Nødebo

Lokalplan nr. 372. Tæt-lav boligområde på Stengårdsallé i Nødebo Lokalplan Tæt-lav boligområde på Stengårdsallé i Nødebo 2009 Hillerød Kommune - Teknik Planlægning Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Lokalplan nr. 257 samt Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 1997 for. tidligere Ringkøbing Kommune

Lokalplan nr. 257 samt Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 1997 for. tidligere Ringkøbing Kommune Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Peder Ostersen Direkte telefon 9974 1079 E-post planlagning@rksk.dk Dato 26. januar 2010 Sagsnummer 2008093720A Lokalplan

Læs mere

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give

L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give L O K A L P L A N N R. Boligområde ved Søndermarken, Give 1 1 7 8 V E J L E K O M M U N E GIVE Give JELLING VEJLE EGTVED BØRKOP Endelig vedtaget den 1.10.2014 Offentliggjort den 6.10.2014 2 LOKALPLAN NR.

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger

Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger Lokalplan nr. 1003 Biogasanlæg og kraftvarmeværk Ved Skivumvej, Vegger September 2011 1 REDEGØRELSE... 6 BAGGRUND FOR LOKALPLANLÆGNINGEN... 6 Indledning... 6 Lokalplanens område... 6 Zoneforhold... 6 Eksisterende

Læs mere

Lokalplan nr. 316. For et område til boligformål ved Minervavej, Hvide Sande. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern kommune

Lokalplan nr. 316. For et område til boligformål ved Minervavej, Hvide Sande. Ringkøbing-Skjern Kommune. Ortofoto@Ringkøbing-Skjern kommune Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej, Hvide Sande Ortofoto@Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. november 2011 Lokalplanen er udarbejdet af Geopartner, Landinspektørgården

Læs mere

LOKALPLAN NR. Lokalplan nr. 192

LOKALPLAN NR. Lokalplan nr. 192 LOKALPLAN NR. 192 V E J L E K O M M U N E For et område ved Nørregade, Flegborg, Vedelsgade, Tønnesgade, Staldgaardsgade og Vestergade. Okt. 2006 Lokalplan nr. 192 LOKALPLAN NR. 192 For et område ved

Læs mere

ULLERUP. LOKALPLAN NR. 309 Et boligområde ved. MartineChristo fersens Vej. Kommuneplantillæg nr. 10. ROJ.Yd. redstrupvej

ULLERUP. LOKALPLAN NR. 309 Et boligområde ved. MartineChristo fersens Vej. Kommuneplantillæg nr. 10. ROJ.Yd. redstrupvej j LOKALPLAN NR. 309 Et boligområde ved Martine Christoffersens Vej Kommuneplantillæg nr. 10 ROJ.Yd Højgård Vestre Kobbelvej redstrupvej ser Vej MartineChristo fersens Vej PederBøgvads Vej ULLERUP Stenhøjvæ

Læs mere

Sag. nr. 727-2013-13950. Lokalplan nr. 6009

Sag. nr. 727-2013-13950. Lokalplan nr. 6009 Sag. nr. 727-2013-13950 Lokalplan nr. 6009 4 parceller til boliger ved Aastrædet / Tværvejen i Gylling Maj 2014 Lokalplan nr. 6009 for 4 parceller til boliger ved Aastrædet / Tværvejen, Gylling er udarbejdet

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 63. Boligområde ved Bjerggade m.fl.

Forslag. LOKALPLAN nr. 63. Boligområde ved Bjerggade m.fl. Forslag LOKALPLAN nr. 63 Boligområde ved Bjerggade m.fl. Hvad er en lokalplan? En lokalplan er kommunens plan for et bestemt område med bestemmelser om bl.a. områdets anvendelse, udstykninger, vej- og

Læs mere

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum

Lokalplan nr. 3-646. Nyt boligområde ved Åsum Lokalplan nr. 3-646 Nyt boligområde ved Åsum Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune i perioden 17. oktober til 12. december 2006.

Læs mere

LOKALPLAN 613. Hotel ved Randers Svømmebad. Randers Kommune

LOKALPLAN 613. Hotel ved Randers Svømmebad. Randers Kommune LOKALPLAN 613 Hotel ved Randers Svømmebad XXXXXX 2008 INDHOLD Redegørelse En kortfattet beskrivelse... 3 Lokalplanen i Kommuneplanen... 4 Forhold til anden planlægning... 4 Miljøvurdering... 7 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by

Lokalplan nr. 153. For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens Allé i Ikast by Ikast Kommune September 2006 Titel Lokalplan nr. 153 For et boligområde ved Bøgildvej og O. Vestergaard-Poulsens

Læs mere

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib

FORSLAG LOKALPLAN NR. 155. og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025. Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib FORSLAG LOKALPLAN NR. 155 og tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 Dagligvarebutik og boliger ved Strib Landevej og Højskolevej i Strib August 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere