PRODUKTRESUMÉ. for. Nicotinell Lakrids, medicinsk tyggegummi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Nicotinell Lakrids, medicinsk tyggegummi"

Transkript

1 18. juli 2011 PRODUKTRESUMÉ for Nicotinell Lakrids, medicinsk tyggegummi 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Nicotinell Lakrids 2 KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Nicotin 2 mg og 4 mg svarende til henholdsvis 10 mg og 20 mg nicotinpolacrillin (1:4). Hjælpestoffer: 2 mg: sorbitol 190,2 mg og butylhydroxytoluen. 4 mg: sorbitol 174,3 mg og butylhydroxytoluen. Alle hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Medicinsk tyggegummi. Tyggegummierne er overtrukne, råhvide og rektangulære. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Til behandling af tobaksafhængighed ved at lette nicotin-trang og nicotin-abstinenser og derved fremme rygestop hos rygere, som er motiveret til at stoppe med at ryge eller til at fremme en rygereduktion hos rygere, som ikke kan eller er uvillige til at stoppe. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Voksne: Brugere bør holde helt op med at ryge under behandlingen med Nicotinell Lakrids medicinsk tyggegummi. Dosis bør vælges ud fra brugerens nicotinafhængighed. 4 mg medicinsk tyggegummi er beregnet til anvendelse hos rygere med en stærk nicotinafhængighed og til dem, som tidligere ikke har haft held til at stoppe ved hjælp af 2 mg medicinsk tyggegummi. I andre tilfælde skal 2 mg tyggegummi anvendes Side 1 af 8

2 Den optimale doseringsform vælges ud fra følgende tabel: Lav til moderat afhængighed Moderat til stærk afhængighed Stærk til meget stærk afhængighed Lavdosisformen foretrækkes Højdosisformen foretrækkes Mindre end 20 cigaretter/dag Behandling med lavdosisformen foretrækkes (2 mg tyggegummi) Fra cigaretter/dag Behandling med lavdosisformen (2 mg tyggegummi) eller højdosisformen (4 mg tyggegummi) afhængig af patientens karakteristika og det foretrukne Mere end 30 cigaretter/dag Behandling med højdosisformen foretrækkes (4 mg tyggegummi) Hvis der opstår bivirkninger ved brug af højdosisformen bør lavdosisformen i stedet overvejes. Begyndelsesdosis baseres på patientens nicotinafhængighed. 1 stykke Nicotinell Lakrids medicinsk tyggegummi tygges ved rygetrang. Normalt forbrug er 8-12 stykker tyggegummi pr. dag, dog højst 15 stykker tyggegummi á 4 mg pr. dag og 25 stykker tyggegummi á 2 mg pr. dag. Det karakteristiske ved medicinsk tyggegummi som en lægemiddelform er, at individuelle forskelle i nicotinindholdet i blodet kan forekomme. Derfor bør doseringshyppigheden justeres i henhold til den enkeltes behov indenfor de nævnte maksimumdoser. Rygeophør Behandlingsvarigheden er individuel. I de fleste tilfælde bør behandlingen fortsætte i mindst 3 måneder. Efter 3 måneder bør antallet af medicinsk tyggegummi gradvist nedsættes. Behandlingen bør afsluttes, når forbruget er nedsat til 1-2 stykker medicinsk tyggegummi om dagen. Regelmæssig anvendelse af Nicotinell Lakrids medicinsk tyggegummi længere end 1 år anbefales generelt ikke. Nogle eks-rygere kan have brug for behandling med medicinsk tyggegummi i længere tid for at undgå, at de genoptager rygningen. Resterende stykker tyggegummi bør gemmes, da rygetrangen pludselig kan genopstå. Rådgivning kan øge chancen for at rygere stopper med at ryge. Rygereduktion Nicotinell Lakrids medicinsk tyggegummi bør anvendes mellem rygeperioder for at forlænge det røgfrie interval og med den intention at reducere rygningen så meget som muligt. Hvis en reduktion i antallet af cigaretter pr. dag ikke er opnået efter 6 uger, bør der søges professionel rådgivning. Et forsøg på ophør bør foretages så snart rygeren føler sig klar, men ikke senere end 6 måneder efter behandlingsstart. Hvis et forsøg på ophør ikke Side 2 af 8

3 kan opnås inden for 9 måneder efter behandlingsstart, bør der søges professionel rådgivning. Regelmæssig anvendelse af Nicotinell Lakrids medicinsk tyggegummi længere end 1 år anbefales generelt ikke. Nogle eks-rygere kan have brug for behandling med medicinsk tyggegummi i længere tid for at undgå, at de genoptager rygningen. Resterende stykker tyggegummi bør gemmes, da rygetrangen pludselig kan genopstå. Rådgivning kan øge chancen for at rygere stopper med at ryge. Brugsanvisning: 1. Et stykke medicinsk tyggegummi skal tygges, indtil der fremkommer en stærk smag. 2. Det medicinske tyggegummi skal dernæst hvile mellem kind og tandkød. 3. Når smagen aftager, påbegyndes tygningen igen 4. Tyggerutinen skal gentages i 30 minutter Samtidig indtagelse af syreholdige drikke som f.eks. kaffe eller læskedrikke kan mindske absorptionen af nicotin i mundhulen. Syreholdige drikke bør undgås 15 minutter før tyggegummiet anvendes. Børn og unge (<18 år): Nicotinell Lakrids medicinsk tyggegummi bør ikke anvendes til børn under 18 år uden lægens anvisning. Der er ingen erfaring med anvendelse af Nicotinell Lakrids medicinsk tyggegummi til unge under 18 år. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed for nicotin eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Nicotinell Lakrids medicinsk tyggegummi bør ikke anvendes af ikke-rygere. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Afhængige rygere med nylig myokardieinfarkt, ustabil eller forværret angina inklusive Prinzmetals angina, svære hjertearytmier, ukontrolleret hypertension eller nylig cerebrovaskulær hændelse bør opmuntres til at holde op med at ryge ved brug af ikkefarmakologiske hjælpemidler (f.eks. rådgivning). Hvis dette ikke lykkes, kan Nicotinell Lakrids medicinsk tyggegummi overvejes. Da sikkerhedsdata fra denne patientgruppe er begrænset, skal lægemidlet kun gives under tæt lægelig overvågning. Nicotinell Lakrids medicinsk tyggegummi bør anvendes med forsigtighed hos patienter med hypertension, stabil angina pectoris, cerebrovaskulær sygdom, okklusiv perifer arteriel sygdom, hjertesvigt, diabetes mellitus, hyperthyreoidisme eller fæokromocytom samt svær lever- og/eller nyresvækkelse. Patienterne skal til at begynde med opmuntres til at holde op med at ryge ved brug af ikkefarmakologiske hjælpemidler (f.eks. rådgivning). Sunket nicotin kan forværre symptomerne hos personer, som lider af aktiv oesophagitis, oral eller pharyngeal inflammation, gastritis eller mavesår. Nicotindoser, som tåles af voksne rygere i behandling, kan give svære forgiftningssymptomer hos små børn og kan endda være dødelige (se pkt. 4.9). Brugere med tandprotese, som har svært ved at tygge tyggegummi, anbefales at anvende en anden form for nicotinerstatning Side 3 af 8

4 Særlige advarsler vedrørende hjælpestoffer Nicotinell Classic indeholder sorbitol (E420): Patienter med sjældne, arvelige lidelser med intolerance over for fruktose bør ikke tage denne medicin. Kalorieindholdet er 1,2 kcal/stykke tyggegummi. Gum-basen indeholder butylhydroxytoluen (E321), som kan forårsage lokalirritation af slimhinderne. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Lægemiddelinteraktioner: Der findes ingen oplysninger om interaktioner mellem Nicotinell Lakrids medicinsk tyggegummi og andre lægemidler. Rygning, men ikke nicotin, er forbundet med en stigning i CYP1A2 aktiviteten. Efter tobaksafvænning kan der for dette enzym forekomme en reduceret clearance af substrater og en øgning i plasmaniveauet for visse lægemidler, hvilket er af potentiel klinisk vigtighed for præparater med et smalt terapeutisk indeks, f.eks. theophyllin, tacrin, olanzapin og clozapin. Plasmakoncentrationen af andre aktive stoffer som metaboliseres af CYP1A2, f.eks. koffein, paracetamol, phenazon, phenylbutazon, pentazocin, lidocain, benzodiazepiner, warfarin, østrogen og B12-vitaminer kan også øges efter rygestop. Dog er den kliniske vigtighed af denne virkning ukendt. Rygning kan føre til nedsat analgetisk virkning af propoxyfen, nedsat diuretisk respons på furosemid (frusemid), nedsat virkning af propranolol på blodtryk og puls og nedsat responsrate ved ulcusheling med H2-antagonister. Rygning og nicotin kan øge niveauet i blodet af kortisol og katekolaminer, dvs. kan føre til nedsat virkning af nifedipin eller adrenerge antagonister og til en øget virkning af adrenerge agonister. Øget subkutan absorption af insulin, som ses ved tobaksafvænning, kan nødvendiggøre nedsættelse af insulindosis. 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Totalt rygestop uden nicotinsubstitutionsterapi anbefales altid til gravide. Ikke desto mindre kan nicotinsubstitutionsterapi anbefales i de tilfælde, hvor stærkt afhængige gravide rygere ikke har været i stand til at ophøre med at ryge. Risikoen for fosteret er sandsynligvis mindre end forventet ved tobaksrygning, fordi man opnår: - mindre maksimal nicotinplasmakoncentration end ved inhaleret nicotin, - ingen yderligere udsættelse for polycykliske kulbrinter eller kulilte, - større chance for rygeophør inden tredje trimester. Hvis kvinden ryger i tredje trimester, kan dette føre til intrauterin væksthæmning eller sågar for tidlig fødsel eller fosterdød afhængig af den daglige mængde tobak. Tobaksafvænning med eller uden nicotinsubstitutionsterapi bør ikke foregå alene, men som del af et lægeligt overvåget rygeafvænningsprogram Side 4 af 8

5 I tredje trimester har nicotin hæmodynamiske virkninger (f.eks. forandringer i fostrets puls), som kan påvirke fostret ved fødselstidspunktet. Af den grund bør det medicinske tyggegummi kun anvendes efter seks måneders graviditet under lægelig overvågning hos rygere, for hvem det ikke er lykkedes at ophøre med at ryge inden tredje trimester. Amning: Nicotin udskilles i modermælken i mængder, der kan påvirke barnet, selv i terapeutiske doser. Derfor bør Nicotinell Lakrids medicinsk tyggegummi ligesom rygning i sig selv undgås i ammeperioden. Hvis rygestop ikke er opnået, bør anvendelse af det medicinske tyggegummi kun påbegyndes efter samråd med en læge. Hvis nicotinsubstitutionsterapi bruges i ammeperioden, skal det medicinske tyggegummi anvendes lige efter amning og må ikke bruges under eller to timer før amning. 4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Rygeophør kan forårsage adfærdsændringer. Der foreligger ingen dokumentation for nogen risici forbundet med at køre bil eller betjene maskiner, når det medicinske tyggegummi anvendes som anbefalet. 4.8 Bivirkninger Nicotinell Lakrids medicinsk tyggegummi kan forårsage bivirkninger i lighed med de, der optræder, når nicotin administreres ved rygning. Bivirkningerne kan henføres til de farmakologiske virkninger af nicotin, som er dosisafhængige. Hovedparten af de bivirkninger, som rapporteres af patienter, optræder normalt i de første 3-4 uger efter behandlingens start. Nicotin fra tyggegummi kan nogle gange forårsage let irritation i halsen og øge spytsekretionen i starten af behandlingen. Det medicinske tyggegummi kan sidde fast i og i sjældne tilfælde ødelægge tandproteser og fast protetisk arbejde. Organklasse Frekvens Bivirkning Immunsystemet Nervesystemet Hjerte Mave-tarmkanalen Sjældne ( 1/ til <1/1000) Almindelige ( 1/100 til <1/10) Ikke almindelige ( 1/1000 til <1/100) Sjældne ( 1/ til <1/1000) Almindelige ( 1/100 til <1/10) Hypersensitivitet, angioneurotisk ødem og anafylaktiske reaktioner Hovedpine, svimmelhed Palpitationer Atrie arytmier (f.eks. atriehjerteflimren) Hikke, gastrointestinale gener i form af kvalme, flatulens, opkastning, fordøjelsesbesvær, øget spytafsondring, stomatitis, smerte i mund eller svælg Side 5 af 8

6 Hud og subkutane væv Ikke almindelige ( 1/1000 til <1/100) Knogler, led, muskler og bindevæv Almindelige ( 1/100 til <1/10) Erythema, urticaria Ondt i kæben Visse symptomer, som har været rapporteret, såsom svimmelhed, hovedpine og søvnbesvær kan skyldes abstinenssymptomer i forbindelse med tobaksafvænning og kan skyldes for lav tilførsel af nicotin. Der kan udvikles forkølelsessår i forbindelse med tobaksafvænning, men en egentlig forbindelse til nicotinbehandlingen er uklar. Patienten kan opleve nicotinafhængighed efter tobaksafvænning. 4.9 Overdosering Ved overdosering kan der forekomme symptomer, som ligner de, der forekommer ved for megen rygning. Den akutte dødelige dosis af nicotin er ca. 0,5-0,75 mg pr. kg legemsvægt, hvilket for en voksen svarer til mg. Selv små mængder af nicotin er farlige for børn og kan forårsage svære forgiftningssymptomer, som kan være dødelige. Ved mistanke om forgiftning af et barn, skal en læge omgående kontaktes. Overdosering med Nicotinell Lakrids medicinsk tyggegummi kan kun forekomme, hvis for mange stykker tyggegummi tygges samtidigt. Nicotintoksicitet efter indtagelse minimeres højst sandsynligt, idet kvalme og opkastning sædvanligvis opstår efter indtagelse af for meget nicotin. Risiko for forgiftning efter at have slugt et stykke medicinsk tyggegummi er lille. Da frigivelsen af nicotin fra det medicinske tyggegummi er langsom, absorberes meget lidt nicotin via mave og tarm, og evt. absorberet nicotin bliver inaktiveret i leveren. Generelle symptomer på nicotinforgiftning omfatter: Svaghedsfornemmelse, perspiration, spytafsondring, brændende fornemmelse i svælget, kvalme, opkastning, diarré, mavesmerter, høre- og synsforstyrrelser, hovedpine, takykardi og hjertearytmier, dyspnø, afkræftelse, cirkulationskollaps, koma og dødelige kramper. Behandling ved overdosering: Symptomer på overdosering kan udvikle sig hurtigt, specielt hos børn. Opkastning sker normalt spontant. Indgift af aktivt kul peroralt og maveskylning skal overvejes hurtigst muligt og højst 1 time efter indtagelse. Patienter overvåges og behandles symptomatisk Udlevering HF 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation ATC-kode: N 07 BA 01. Midler mod nicotinafhængighed Side 6 af 8

7 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Nicotin, det primære alkaloid i tobaksprodukter og et naturligt forekommende autonomt stof, er en nicotinreceptoragonist i det perifere og det centrale nervesystem og har udtalte virkninger på centralnervesystemet og kardiovaskulære virkninger. Ved indtagelse af tobaksprodukter har det vist sig, at nicotin er afhængighedsskabende, hvilket resulterer i abstinenser, når indgiften ophører. Abstinenserne omfatter en stærk rygetrang, dysfori, søvnløshed, irritation, frustration eller vrede, uro, koncentrationsbesvær, ophidselse og øget appetit eller vægtøgning. Det medicinske tyggegummi erstatter en del af den nicotin, som ellers ville være kommet med tobakken, og nedsætter intensiteten af abstinenserne og rygetrangen. Under rygestop kan der ses afblegning af misfarvede tænder. Nicotin tyggegummi har vist sig at kontrollere vægtøgning hos kvinder under rygestop ved anbefalet dosering. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Når det medicinske tyggegummi tygges, frigives nicotin langsomt i mundhulen og bliver hurtigt absorberet via mundslimhinden. En del af nicotinen i spyttet når, ved synkning, maven og tarmen, hvor det inaktiveres. Maksimal plasmakoncentrationen efter en enkelt dosis 2 mg medicinsk tyggegummi er ca. 6,4 nanogram pr. ml (efter ca. 45 minutter). Maksimal plasmakoncentrationen efter en enkelt dosis 4 mg medicinsk tyggegummi er ca. 9,3 nanogram pr. ml (efter ca. 60 minutter). (Gennemsnitlig plasmakoncentration af nicotin efter én cigaret er nanogram pr. ml). Nicotin udskilles primært via leveren. Små mængder nicotin udstilles uomdannet via nyrerne. Plasmahalveringstiden er ca. 3 timer. Nicotin passerer blod-hjerne barrieren, moderkagen og er sporbar i brystmælk. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata Nicotin var positiv i nogle in vitro-genotoksicitetstest, men der er også set negative resultater med det samme testsystem. Nicotin var negativ i stander in vivo-test. Dyreeksperimenter har vist, at nicotin inducerer post-implantationstab og reducerer fostrenes vækst. Resultaterne fra carcinogenicitetsstudierne gav ikke et klart bevis på, at nicotin har en tumor inducerende virkning. 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Amberlite. Natriumhydrogencarbonat. Natriumcarbonat, vandfrit. Sorbitol. Glycerol. Calciumcarbonat. Carnaubavoks. Gumbase. Anisolie. Eucalyptusolie. Lakridsekstrakt. Levomenthol. Acesulfamkalium. Saccharin. Saccharinnatrium. Xylitol. Mannitol. Gelatine. Titandioxid (E171). Vand, renset Side 7 af 8

8 6.2 Uforligeligheder Ikke relevant. 6.3 Opbevaringstid 2 mg: 30 måneder 4 mg: 2 år 6.4 Særlige opbevaringsforhold Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 C. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Det medicinske tyggegummi er pakket i PVC/PVdC/aluminium blisterpakninger hver indeholdende enten 2 eller 12 stykker medicinsk tyggegummi. Blisterkortene er pakket i æsker á 2, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 96 eller 204 stk. tyggegummi. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ingen særlige forholdsregler 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Novartis Healthcare A/S Lyngbyvej København Ø 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) 2 mg: mg: DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 27. november DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 18. juli Side 8 af 8

PRODUKTRESUMÉ. for. Nicorette Whitemint, medicinsk tyggegummi

PRODUKTRESUMÉ. for. Nicorette Whitemint, medicinsk tyggegummi 6. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Nicorette Whitemint, medicinsk tyggegummi 0. D.SP.NR. 06121 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nicorette Whitemint 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 medicinsk tyggegummi

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Nicorette Classic, tyggegummi, medicinsk

PRODUKTRESUMÉ. for. Nicorette Classic, tyggegummi, medicinsk 6. september 2012 PRODUKTRESUMÉ for Nicorette Classic, tyggegummi, medicinsk 0. D.SP.NR. 06121 1. LÆGEMIDLETS NAVN Nicorette Classic 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 medicinsk tyggegummi indeholder

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg. Nicotin INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nicotinell Spearmint, medicinsk tyggegummi 2 mg og 4 mg Nicotin Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Nicotinell Spearmint

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Dolo, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Voltaren Dolo, filmovertrukne tabletter Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 265 Offentligt 12. december 2008 PRODUKTRESUMÉ for Voltaren Dolo, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 03588 1. LÆGEMIDLETS NAVN Voltaren Dolo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN DuoResp Spiromax 160 mikrogram/4,5 mikrogram inhalationspulver 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver afgivet dosis (den dosis, som forlader mundstykket

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder

PRODUKTRESUMÉ. for. Lestid, oralt pulver, enkeltdosisbeholder Produktinformation for Lestid (Colestipol) Pulv. til oral susp., endos. 5 g Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 52 58 16 Pulv. til oral susp., endos. 5 mg Pakningsstørrelse 50 stk. Dagsaktuel

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. 09. april 2015. for. Tenormin, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3593. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tenormin

PRODUKTRESUMÉ. 09. april 2015. for. Tenormin, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 3593. 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tenormin Produktinformation for Tenormin (Atenolol) Tabletter 25, 50 og 100 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 06 64 Tabletter 25 mg 00 06 75 Tabletter 50 mg 00 06 86 Tabletter 100 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipren, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Ipren, filmovertrukne tabletter 7. marts 2011 PRODUKTRESUMÉ for Ipren, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR 6755 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ipren 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ibuprofen 200 mg Hjælpestof: Ipren indeholder 20 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Treo, brusetabletter 30. september 2013 PRODUKTRESUMÉ for Treo, brusetabletter 0. D.SP.NR. 03575 1. LÆGEMIDLETS NAVN Treo 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En brusetablet indeholder 500 mg acetylsalicylsyre og 50

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Relpax, filmovertrukne tabletter Produktinformation for Relpax (Eletriptan) Tabletter 40 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 55 33 13 Tabletter 40 mg 55 33 39 Tabletter 40 mg 55 32 06 Tabletter 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Levodopa/Carbidopa/Entacapone Sandoz 50 mg/12,5 mg/200 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING En tablet indeholder 50 mg levodopa,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ibuprofen Orifarm, filmovertrukne tabletter 200 mg

PRODUKTRESUMÉ. for. Ibuprofen Orifarm, filmovertrukne tabletter 200 mg 1. februar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Ibuprofen Orifarm, filmovertrukne tabletter 200 mg 0. D.SP.NR. 24614 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ibuprofen Orifarm 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Ibuprofen 200 mg

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN CIALIS 2,5 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 2,5 mg tadalafil. Hjælpestoffer: Hver filmovertrukken

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Zok-Zid, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Zok-Zid, depottabletter Produktinformation for Zok-zid (Metoprolol og thiazideer) Depottabletter 100 + 12,5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 26 27 Depottabletter 100 + 12,5 mg Pakningsstørrelse 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Dentocaine, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Dentocaine, injektionsvæske, opløsning 18. september 2009 PRODUKTRESUMÉ for Dentocaine, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 26070 1. LÆGEMIDLETS NAVN Dentocaine 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Dentocaine 40/0,005 mg/ml: 1 ml injektionsvæske,

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Carduran Retard, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Carduran Retard, depottabletter Produktinformation for Carduran Retard (Doxazosin) Depottabletter 4 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 05 06 60 Depottabletter 4 mg 100 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Efexor Depot, hårde depotkapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Efexor Depot, hårde depotkapsler Produktinformation for Efexor Depot (venlafaxinhydrochlorid) Depotkapsler, 37,5 mg, 75 mg, 150 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke Pakningsstørrelse 09 74 98 09 75 31 09 75 77 Depotkapsler

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Propal Retard, depotkapsler, hårde

PRODUKTRESUMÉ. for. Propal Retard, depotkapsler, hårde 8. september 2011 PRODUKTRESUMÉ for Propal Retard, depotkapsler, hårde 0. D.SP.NR. 6212 1. LÆGEMIDLETS NAVN Propal Retard 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Propranololhydrochlorid 80 mg og 160

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Jurnista, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Jurnista, depottabletter 6. juni 2014 PRODUKTRESUMÉ for Jurnista, depottabletter 0. D.SP.NR. 20886 1. LÆGEMIDLETS NAVN Jurnista 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver Jurnista 4 mg depottablet indeholder 4,36 mg og frigiver

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Arthrotec og Arthrotec Forte, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Arthrotec og Arthrotec Forte, tabletter Produktinformation for Arthrotec og Arthrotec Forte (Diclofenac, kombinationer) Tabletter 50 + 0,2 mg og 75 + 0,2 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 45 91 Tabletter 50 + 0,2 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Eltroxin, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Levothyroxinnatrium 50 mikrogram og 100 mikrogram.

PRODUKTRESUMÉ. for. Eltroxin, tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Levothyroxinnatrium 50 mikrogram og 100 mikrogram. 11. maj 2009 PRODUKTRESUMÉ for Eltroxin, tabletter 0. D.SP.NR. 77 1. LÆGEMIDLETS NAVN Eltroxin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Levothyroxinnatrium 50 mikrogram og 100 mikrogram. Hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Haldid, injektionsvæske, opløsning 3. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Haldid, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 2558 1. LÆGEMIDLETS NAVN Haldid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Fentanyl 50 mikrogram/ml som fentanylcitrat

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Osmohale, inhalationspulver i kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Osmohale, inhalationspulver i kapsler PRODUKTRESUMÉ for Osmohale, inhalationspulver i kapsler 0. D.SP.NR. 40400 1. LÆGEMIDLETS NAVN Osmohale 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 kapsel indeholder 0 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg eller 40 mg

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier

PRODUKTRESUMÉ. for. Ketogan, suppositorier Produktinformation for Ketogan (Ketobemidon) Suppositorier 10 + 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 49 69 35 Suppositorier 10 + 50 mg 10 stk. Dagsaktuel pris findes

Læs mere