NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB"

Transkript

1 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 13. maj 2015 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB KVARTALSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Resultat før skat steg med 344 mio. kr. fra 229 mio. kr. i 1. kvartal 2014 til 573 mio. kr. ekskl. værdireguleringer af renteswaps. Basisindtægter af forretningsdrift steg med 29% fra 780 mio. kr. til mio. kr. Udviklingen var primært en effekt af en øget indtjening i Wholesale med 217 mio. kr., hvoraf Nykredit Markets' aktiviteter bidrog med en stigning på 154 mio. kr., mens Asset Management og CIB steg med samlet 63 mio. kr. Koncernposter og Retail bidrog med en udvikling på henholdsvis 34 mio. kr. og -27 mio. kr. Driftsomkostninger faldt med 5% fra 527 mio. kr. i 1. kvartal 2014 til 502 mio. kr. Udviklingen skal ses i lyset af Nykredits målsætning om at reducere koncernens omkostningsbase. Omkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 50,0 mod 67,6 i forhold til 1. kvartal Nedskrivninger på udlån har udviklet sig positivt med 59 mio. kr. fra en udgift på 40 mio. kr. i 1. kvartal 2014 til en indtægt på 19 mio. kr. Nedskrivningsprocenten udgjorde ca. 0,0 i begge perioder. Værdiregulering af renteswaps blev en udgift på mio. kr., hvoraf 992 mio. kr. var en effekt af et fald i den lange swaprente fra ca. 1,7% primo året til 1,1%. Det store rentefald var blandt andet drevet af ECB's opkøbsprogram. Værdireguleringen af swaps vedrører primært den økonomiske og juridiske usikkerhed på andelsboligområdet og er primært en reservation til imødegåelse af eventuelle fremtidige tab, uanset at tabene ikke vurderes som sandsynlige. Det faktiske tab udgjorde 48 mio. kr. i 1. kvartal s resultat før skat var negativt med 488 mio. kr. mod et underskud på 1 mio. kr. i 1. kvartal Balancen udgjorde 219 mia. kr. mod 230 mia. kr. ultimo LIKVIDITET Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet udgjorde 309%, og indlånsoverskuddet udgjorde 18,4 mia. kr. Opgjort efter de kommende Liquidity Coverage Ratio-regler er bankens LCR-nøgletal beregnet til 122%. KAPITALGRUNDLAG Egenkapitalen udgjorde 14,2 mia. kr. pr. 31. marts 2015 mod 12,6 mia. kr. ultimo Kapital- og kernekapitalprocenten udgjorde hhv. 15,6 og 15,1 mod 13,1 og 12,8 ultimo Egentlig kernekapitalprocent udgjorde 15,0 mod 12,8 ultimo Solvensbehovet udgjorde 12,2%. Ultimo 2014 udgjorde solvensbehovet 11,7%. INFORMATION OM NYKREDIT BANK-KONCERNEN s og Nykredit-koncernens kvartalsrapporter og yderligere information om Nykredit findes på nykredit.dk. Kontakt For yderligere kommentarer kontakt pressechef Jens Theil, Kommunikation, på telefon Nykredit Bank A/S Kalvebod Brygge København V Tlf CVR-nr kvartalsrapport /45

2 Ledelsesberetning HOVED- OG NØGLETAL Mio. kr. 1. kvartal kvartal 2014 Året 2014 BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT Basisindtægter af - forretningsdrift værdiregulering af derivater som følge af renteændringer øvrige værdireguleringer af derivater fonds I alt Driftsomkostninger og afskrivninger på driftsmidler Hensatte omkostninger som følge af organisationstilpasning Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån og garantier mv Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Resultat før skat Skat Periodens resultat BALANCE I SAMMENDRAG ULTIMO Aktiver Kassebeholdning og tilgodehavender hos centralbanker og kreditinstitutter Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi og aktier Andre aktivposter Aktiver i alt Passiver Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Øvrig gæld Hensatte forpligtelser Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Passiver i alt IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler NØGLETAL Periodens resultat i procent af gnsn. egenkapital p.a. -11,2-0,3-13,2 Periodens resultat før skat i procent af gnsn. egenkapital p.a. -14,6 0,0-17,6 Basisindtjening før nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. -16,6 0,9-16,3 Basisindtjening efter nedskrivninger i procent af gnsn. egenkapital p.a. -4,0-0,3-17,9 Omkostninger, ekskl. nedskrivninger, i procent af basisindtægter af forretningsdrift 50,0 67,6 63,3 Nedskrivninger på udlån Periodens nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,2 Kapitalprocent (solvensprocent) 15,6 16,1 13,1 Kernekapitalprocent 15,1 15,7 12,8 Egentlig kernekapitalprocent 15,0 15,5 12,8 Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere /45 1. kvartalsrapport 2015

3 Ledelsesberetning NYKREDIT BANK-KONCERNEN NYKREDIT BANK-KONCERNENS RESULTAT I FOR- HOLD TIL 1. KVARTAL 2014 Koncernens resultat før skat blev et underskud på 488 mio. kr. mod et underskud på 1 mio. kr. i 1. kvartal Korrigeret for kursreguleringer af renteswaps steg periodens resultat med 344 mio. kr. før skat fra 229 mio. kr. i 1. kvartal 2014 til 573 mio. kr. Den grundlæggende drift viste en positiv udvikling, idet basisindtægter af forretningsdrift steg med 29% til mio. kr., driftsomkostninger faldt med 25 mio. kr., og endelig gav nedskrivninger på udlån en indtægt på 19 mio. kr., svarende til en fremgang på 59 mio. kr. i forhold til 1. kvartal Basisindtægter af forretningsdrift steg med 224 mio. kr. til mio. kr. Udviklingen var især en effekt af øget indtjening i Koncernposter og i Wholesale, hvor især Nykredit Markets' aktiviteter viste en positiv udvikling. Modsat faldt indtjeningen i Retail sammenlignet med 1. kvartal Værdireguleringer af renteswaps påvirkede resultatet negativt med mio. kr. mod en udgift på 230 mio. kr. i 1. kvartal Udgiften vedrørte primært reservationer til eventuelle fremtidige tab og var i 2015 fortrinsvis en effekt af kvartalets rentefald. Den bagvedliggende reservation dækker især juridiske og økonomiske risici på andelsboligområdet. Nedskrivninger på udlån viste en tilfredsstillende udvikling og bidrog med en indtægt på 19 mio. kr. i forhold til en udgift på 40 mio. kr. i 1. kvartal Periodens nedskrivningsprocent udgjorde 0,0, hvilket var uændret sammenlignet med 1. kvartal Basisindtjening Basisindtægter af forretningsdrift Basisindtægterne udgjorde mio. kr. og lå dermed på det højeste niveau i de seneste ni kvartaler. Indtægterne udgjorde 780 mio. kr. i 1. kvartal Stigningen kunne især henføres til Wholesale, der viste en stigning fra 373 mio. kr. i 1. kvartal 2014 til 590 mio. kr., hvoraf Nykredit Markets' aktiviteter tegnede sig for en stigning på 154 mio. kr. til 225 mio. kr. CIB's og Nykredit Asset Managements aktiviteter steg med henholdsvis 47 mio. kr. og 16 mio. kr. Koncernposter steg med 34 mio.kr. til 16 mio. kr., mens Retail faldt med 27 mio. kr. til 398 mio. kr. Udlån til amortiseret kostpris faldt i forhold til ultimo 2014 med 1,1 mia. kr. til 49,4 mia. kr. pr. 31. marts Udviklingen var fortsat præget af en afdæmpet efterspørgsel, og reduktionen var fordelt på Retail og Wholesale. Indlån steg i 1. kvartal 2015 med 2,4 mia. kr. fra 65,4 mia. kr. ultimo 2014 til 67,8 mia. kr. Stigningen kunne især henføres til Wholesale, mens Retail lå på niveau med ultimo Værdiregulering af derivater Periodens værdiregulering udgjorde mio. kr. mod -230 mio. kr. i 1. kvartal Heraf udgjorde konstaterede tab (terminerede forretninger) 48 mio. kr. i 1. kvartal Udgiften var i 1. kvartal 2015 primært påvirket af et lavere renteniveau, svarende til en udgift på 992 mio. kr. som følge af et markant fald i den lange swaprente især i januar og marts fra ca. 1,7% ultimo 2014 til ca. 1,1% pr. 31. marts Januar måned var præget af et faldende renteniveau, herunder effekten af såvel udmeldingen om ECB's opkøbsprogram som presset på den danske krone, der satte ind efter, at den schweiziske centralbank opgav kursloftet i forhold til euroen begge forhold, der pressede den lange danske rente ned. I marts fulgte endvidere ECB's opkøb af obligationer, herunder betydelige opkøb i lange tyske statsobligationer, hvilket pressede renten yderligere nedad i såvel Tyskland som i Danmark. Banken har ingen direkte renterisiko på beholdningen af renteswaps, idet renterisikoen er afdækket ved indgåelse af hedgeforretninger med større inden- og udenlandske banker. Værdireguleringerne skal derfor især ses i lyset af de reservationer, der er foretaget som følge af en forsigtig vurdering af usikkerheden til- Resultat før skat for 1. januar 31. marts fordelt på forretningsområder Retail Wholesale Koncernposter I alt Mio. kr Basisindtægter af: kundeaktiviteter, brutto aflønning for distribution mv Basisindtægter af forretningsdrift Værdiregulering af derivater Basisindtægter af fonds Basisindtægter i alt Driftsomkostninger Basisindtjening før nedskrivninger Nedskrivninger på udlån Basisindtjening efter nedskrivninger Beholdningsindtjening Periodens resultat før skat Eksklusive værdireguleringer af derivater Omkostninger ekskl. nedskrivninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift 61,8 57,4 29,7 55, ,0 67,6 1. kvartalsrapport /45

4 Ledelsesberetning knyttet de juridiske forhold på andelsboligområdet og kundernes økonomiske situation. Størrelsen heraf påvirkes blandt andet af udviklingen i den 30-årige swaprente, der pr. 31. marts 2015 udgjorde 1,1% mod ca. 1,7% ved udgangen af En ændring i renteniveauet på 1 procentpoint vil påvirke bankens indtjening i såvel positiv som negativ retning med 1,5-2,3 mia. kr. Niveauet er sammensat af en ændring på 1,5 mia. kr. tilknyttet forretninger med kunder i laveste ratingkategori, mens den øvrige rentefølsomhed vedrører forretninger, hvor værdireguleringerne primært afhænger af udviklingen i de juridiske risici på andelsboligområdet. Værdireguleringerne skal fortsat betragtes som en reservation til dækning af eventuelle fremtidige tab. Samtidig er værdiansættelsen baseret på en forsigtig vurdering, og for renteswaps med kunder i laveste ratingkategori værdireguleres hele markedsværdien til 0 kr. Det skal samtidig bemærkes, at reservationen i betydeligt omfang er foretaget for at dække risikoen for, at Nykredit taber en række retssager på andelsboligområdet, uanset at det er forventningen, at retssagerne falder ud til Nykredits fordel. På længere sigt er det forventningen, at størstedelen af reservationen kan indtægtsføres. De konstaterede tab på renteswaps har siden 2012 udgjort ca. 350 mio. kr. og forventes fortsat at ligge på et relativt lavt niveau set i forhold til den samlede reservation på ca. 6,4 mia. kr. Den relativt høje reservation skyldes blandt andet, at værdiansættelsen af swaps med kunder i laveste ratingklasse foretages til 0 kr. Reservationen er således større end det forventede tab beregnet ud fra en sandsynligshedsvægtning af mulige tabsscenarier. De konstaterede tab i 1. kvartal 2015 udgjorde 48 mio. kr. Der har i 1. kvartal 2015 ikke været retsafgørelser på andelsboligområdet, der har påvirket værdiansættelsen af renteswaps. Basisindtægter af fonds Basisindtægter af fonds faldt fra 7 mio. kr. i 1. kvartal 2014 til 3 mio. kr. Udviklingen var en effekt af dels kapitaltilførslen på 2,0 mia. kr. dels ændringen i den risikofri rente, der faldt fra gennemsnitlig 0,20% i 1. kvartal 2014 til gennemsnitlig 0,08%. Den risikofri rente er baseret på Nationalbankens udlånsrente. Driftsomkostninger og afskrivninger Udgifter til personale og administration faldt med 29 mio. kr. (5,7%) til 479 mio. kr. Lønudgifter tegnede sig for et fald på 27 mio. kr. (-13,0%), mens øvrige administrationsudgifter faldt med 2 mio. kr. Lønudgifter og øvrige administrationsomkostninger lå på niveau med forventningen, og niveauet er ikke påvirket af udgifter vedrørende "Nykredit 2015" eller organisationsændringer i Nykredit Markets, idet der i 2014 blev foretaget hensættelser til dækning af de dertil knyttede omkostninger. Periodens nedskrivninger var sammensat af øgede individuelle nedskrivninger med 209 mio. kr. samt et fald i gruppevise nedskrivninger på 221 mio. kr. Forskydningen kunne blandt andet henføres til, at et enkelt stort udlån blev overført fra gruppevis til individuel vurdering. Direkte tab og indtægter fra tidligere afskrevne fordringer gav en indtægt på 7 mio. kr. netto. Hensættelser på garantier udgjorde 0 mio. kr. mod 10 mio. kr. i 1. kvartal Nedskrivninger i Retail faldt med 48 mio. kr. til 16 mio. kr. Udviklingen var sammensat af færre nedskrivninger på private med 51 mio. kr., mens udgiften på erhverv steg med 3 mio. kr. Nedskrivninger i Wholesale gav en indtægt på 35 mio. kr. mod en indtægt på 27 mio. kr. i 1. kvartal Koncernposter faldt med 3 mio. kr. Periodens nedskrivningsprocent udgjorde uændret 0,0 i forhold til udlån og garantier. Beholdningsindtjening Beholdningsindtjeningen udgjorde 49 mio. kr. mod 9 mio. kr. i 1. kvartal Den øgede indtjening var blandt andet en effekt af rentefaldet i 1. kvartal 2015 og en deraf følgende kursindtjening på obligationsbeholdningen. Beholdningsindtjeningen svarer til den merindtjening, der er opnået ud over den risikofri rente på de beholdninger mv., der ikke er allokeret til forretningsområderne. Skat Periodens skat er beregnet til en indtægt på 113 mio. kr., svarende til 23,2% af resultat før skat. FORVENTNINGER TIL 2015 I årsrapporten for 2014 oplyste banken en forventning til et resultat før skat, men ekskl. værdireguleringer af renteswaps, i niveauet 800 mio. kr. til 900 mio. kr. for For 1. kvartal 2015 udgjorde dette resultat 573 mio. kr. 1. kvartal 2015 viste på flere områder en positiv udvikling, der lå noget over forventningen til kvartalet. Ledelsen har valgt at fastholde indtjeningsniveauet ekskl. værdiregulering og renteswaps på 800 mio. kr. til 900 mio. kr. for året som helhed, som følge af at udviklingen på rentemarkedet og nedskrivninger på udlån fortsat må vurderes med nogen usikkerhed. Det gennemsnitlige antal heltidsansatte medarbejdere udgjorde 769 mod 860 i 1. kvartal 2014 og 820 i gennemsnit for hele I forhold til 1. kvartal 2014 var der tale om et fald på 91 medarbejdere eller 10,6%. Nedskrivninger og hensættelser Nedskrivninger og hensættelser udviklede sig positivt fra en udgift på 40 mio. kr. i 1. kvartal 2014 til en indtægt på 19 mio. kr. i 1. kvartal 2015, svarende til en positiv udvikling på 59 mio. kr. 4/45 1. kvartalsrapport 2015

5 Ledelsesberetning FORRETNINGSOMRÅDER s forretningsområder består af: Retail, der omfatter privatkunder samt mindre og mellemstore erhvervskunder. Wholesale, der blandt andet omfatter forretningsenhederne Corporate & Institutional Banking (CIB), Nykredit Leasing, Private Banking, Nykredit Markets og Nykredit Asset Management. Koncernposter, der omfatter bankens Treasury-område samt øvrige indtægter og omkostninger, herunder it-udviklingsomkostninger, der ikke er allokeret til forretningsområderne, samt basisindtægter af fonds og beholdningsindtjeningen. Forretningsområderne er tilpasset Nykredits nye organisation, der trådte i kraft i 1. halvår Sammenlignet med præsentationen i 1. kvartal 2014 består de væsentligste ændringer af, at Private Banking og dattervirksomheden Nykredit Leasing A/S fremadrettet indgår i Wholesale mod tidligere i Retail (Erhverv). Bankens resultat, egenkapital og balance er ikke påvirket af ændringen, og sammenligningstal er tilpasset. Bruttoindtægter fra forretninger med kunder tilgår som udgangspunkt de forretningsområder, der er leverandør af de enkelte produkter, herunder CIB, Nykredit Leasing A/S, Nykredit Markets og Nykredit Asset Management. Bruttoindtægter bliver herefter fordelt til Retail i form af en fuld fordeling af de indtægter, der kan henføres til Retails salgsaktiviteter mv. Retail afholder tilsvarende en andel af de kapacitetsomkostninger i Nykredit Markets og Nykredit Asset Management, der kan henføres til salgsaktiviteterne. RETAIL Retail fik et resultat før skat på -432 mio. kr. mod et resultat på -190 mio. kr. i 1. kvartal Eksklusive effekten af værdiregulering af renteswaps udgjorde resultatet 136 mio. kr. mod 117 mio. kr. i 1. kvartal 2014, svarende til en fremgang på 19 mio. kr. Værdireguleringer af renteswaps udgjorde -568 mio. kr. i 1. kvartal 2015 mod en udgift på 307 mio. kr. i 1. kvartal 2014, svarende til en negativ resultateffekt på 261 mio. kr. Wholesale: Indtægter fra kundeaktiviteter og indtægtsfordeling Mio. kr. 1. kvt kvt Kundeaktivitet, brutto Nykredit Markets Nykredit Asset Management CIB m.fl I alt Indtægtsfordeling Nykredit Markets Nykredit Asset Management CIB m.fl I alt fordelt til Retail Basisindtægter Nykredit Markets Nykredit Asset Management CIB m.fl I alt Basisindtægter fra forretningsdrift udgjorde 398 mio. kr., hvilket svarede til et fald på 27 mio. kr. i forhold til 1. kvartal Faldet var i hovedtræk sammensat af øgede gebyrer med ca. 7 mio. kr., mens nettorenteindtægter faldt med ca. 34 mio. kr. Driftsomkostninger udgjorde 246 mio. kr. mod 244 mio. kr. i 1. kvartal Udviklingen var som forventet. Nedskrivninger mv. udgjorde 16 mio. kr. mod 64 mio. kr. i 1. kvartal Udgiften i 1. kvartal 2015 var sammensat af 27 mio. kr. vedrørende privatkunder, mens nedskrivninger på erhvervskunder gav en indtægt på 11 mio. kr. Nedskrivningsprocenten udgjorde uændret 0,0 sammenlignet med 1. kvartal Omkostninger (eksklusive nedskrivninger) i procent af basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 61,8 mod 57,4 i 1. kvartal Udlån og indlån Forretningsområdets udlånsaktiviteter var nogenlunde uændret med 25,2 mia. kr. i forhold til 25,5 mia. kr. ultimo Indlån udgjorde uændret 40,7 mia. kr. sammenlignet med ultimo WHOLESALE Wholesale består af forretningsenhederne CIB, Nykredit Markets, Nykredit Asset Management og dattervirksomheden Nykredit Leasing A/S. Endelig omfatter Wholesale enheden Øvrige aktiviteter, der omfatter en portefølje af engagementer med store kunder under afvikling. Resultat Forretningsområdets resultat udgjorde -43 mio. kr. i 1. kvartal 2015 mod et resultat på 269 mio. kr. i 1. kvartal Ses der bort fra værdireguleringer af renteswaps, viste området imidlertid en tilfredsstillende udvikling fra et resultat på 192 mio. kr. i 1. kvartal 2014 til et resultat på 450 mio. kr., svarende til en fremgang på 258 mio. kr. Fremgangen var især en effekt af øgede basisindtægter af forretningsdrift, der steg med 217 mio. kr. til 590 mio. kr. Områdets bruttoindtægter udgjorde 745 mio. kr. mod 514 mio. kr. i 1. kvartal Heraf udgjorde Nykredit Markets' bruttoindtægter 326 mio. kr., svarende til en stigning på 189 mio. kr. i forhold til 1. kvartal 2014, indtægter i Nykredit Asset Management lå 16 mio. kr. over niveauet i 1. kvartal 2014, mens CIB m.fl. tegnede sig for en stigning på 26 mio. kr. fra 183 mio. kr. til 209 mio. kr. Indtjeningen i Nykredit Markets, der omfatter handel med institutionelle kunder, viste en fremgang som følge af såvel øget markedsaktivitet på handel med obligationer som øget indtjening på handelsbeholdningen som følge af rentefaldet. Udviklingen var primært drevet af en høj markedsvolatilitet, et faldende renteniveau i forlængelse af ECB's markedsaktiviteter og den valutariske uro. Fremgangen i kundehandlen kunne henføres til både danske og internationale investorer, der søgte mod Danmark. Bruttoindtægter i Nykredit Asset Management udgjorde 210 mio. kr., hvilket var 16 mio. kr. over niveauet i 1. kvartal Formue under forvaltning udgjorde 140 mia. kr., svarende til en stigning på 26 mia. 1. kvartalsrapport /45

6 Ledelsesberetning kr. sammenlignet med ultimo 1. kvartal Formue under administration udgjorde 723 mia. kr. mod 613 mia. kr. ultimo 1. kvartal 2014 og 669 mia. kr. ultimo Basisindtjening Forretningsområdets basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 590 mio. kr., svarende til en stigning på 217 mio. kr. sammenholdt med 1. kvartal Udviklingen kunne især henføres til stigende indtægter i Nykredit Markets med 154 mio. kr. CIB m.fl. og Nykredit Asset Management lå samlet 63 mio. kr. over niveauet i 1. kvartal Værdiregulering af derivater var i 1. kvartal 2015 negativ med 493 mio. kr., svarende til en negativ udvikling på 570 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal 2014, hvor der var tale om en indtægt på 77 mio. kr. Driftsomkostninger udgjorde 175 mio. kr., svarende til et fald på 33 mio. kr. sammenlignet med 1. kvartal I forhold til 1. kvartal 2014 var omkostningsniveauet i 1. kvartal 2015 blandt andet påvirket af organisationsændringen i Nykredit Markets, herunder lukningen af filialen i Stockholm ved udgangen af januar måned. Nedskrivninger på udlån gav en indtægt på 35 mio. kr. mod en indtægt på 27 mio. kr. i 1. kvartal Indtægten var i 1. kvartal 2015 sammensat af 10 mio. kr. vedrørende CIB m.fl. og en indtægt på 25 mio. kr. vedrørende engagenter under afvikling i enheden Øvrige aktiviteter. KONCERNPOSTER Koncernposter omfatter resultatet af bankens Treasury-område, der varetages af Nykredit-koncernens Finansafdeling, basis- og beholdningsindtjening af fonds samt øvrige indtægter og udgifter, der ikke er fordelt på forretningsområderne. Af væsentlige ikke-fordelte omkostninger kan nævnes udgifter til it-udvikling. Resultatet udgjorde -13 mio. kr. mod -80 mio. kr. i 1. kvartal Heraf udgjorde resultatet af Treasury-aktiviteter 13 mio. kr. i 1. kvartal Basisindtægter udgjorde 16 mio. kr. mod -18 mio. kr. i 1. kvartal 2014, mens driftsomkostninger steg med 6 mio. kr. til 81 mio. kr. Basis- og beholdningsindtægter af fonds bidrog med et positivt resultat på 52 mio. kr. mod et resultat på 16 mio. kr. i 1. kvartal Ikke-allokerede udgifter udgjorde 81 mio. kr. mod 75 mio. kr. i 1. kvartal I 1. kvartal 2015 bestod posten primært af udgifter til it-udvikling med 79 mio. kr. I 1. kvartal 2014 kunne udgiften i al væsentlighed henføres til ikke-fordelte it-omkostninger med 57 mio. kr. samt indbetaling til Indskydergarantifonden med 9 mio. kr. Nedskrivningsprocenten, eksklusive reverseudlån, udgjorde -0,1, hvilket var uændret sammenlignet med 1. kvartal Driftsomkostninger i procent af basisindtægter af forretningsdrift udgjorde 29,7 mod 55,8 i 1. kvartal Dattervirksomheden Nykredit Portefølje Administrations resultat før skat udgjorde 24 mio. kr. mod 20 mio. kr. i 1. kvartal Dattervirksomheden Nykredit Leasings resultat udgjorde 18 mio. kr. før skat mod 12 mio. kr. i 1. kvartal Udlån og indlån Udlån udgjorde 24,1 mia. kr. mod 24,9 mia. kr. ultimo Indlån udgjorde 26,6 mia. kr. mod 23,3 mia. kr. ultimo /45 1. kvartalsrapport 2015

7 Ledelsesberetning BALANCE, EGENKAPITAL, SOLVENS OG RATING Udlån og indlån Mio. kr Udlån Retail Private Erhverv Wholesale Udlån til dagsværdi (reverseudlån) Koncernposter og andre udlån Indlån Retail Private Erhverv Wholesale Indlån til dagsværdi (repo) Koncernposter og andre indlån Sammenligningstal for Q er tilpasset den nye organisation. Såvel udlån som indlån er væsentligst påvirket af overførsler fra Retail til Wholesale. De samlede ind- og udlån er uændrede. Egenkapital Mio. kr Egenkapital primo Indbetalt kapital Periodens resultat efter skat Egenkapital ultimo perioden Egentlig kernekapital, kapitalgrundlag og solvens Mio. kr Aktiekapital Overført resultat Egenkapital ultimo perioden Fradrag f.s.v. angår forsigtig værdiansættelse Immaterielle aktiver Fradrag for forskel mellem IRBberegnede tal og nedskrivninger Egentlig kernekapital Hybrid kernekapital Øvrige fradrag Kernekapital Hensættelser i forhold til forventede tab iht. IRB-metoden Overgangsjustering af supplerende kapital Kapitalgrundlag Risikoeksponering i alt Kapitalprocent (solvensprocent) 15,6 13,1 16,1 Kernekapitalprocent 15,1 12,8 15,7 Egentlig kernekapitalprocent 15,0 12,8 15,5 Solvensbehov 12,2 11,7 11,1 NYKREDIT BANK-KONCERNENS BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS Balance Balancen udgjorde 219,0 mia. kr. mod 229,9 mia. kr. ultimo Mellemværender med kreditinstitutter og kassebeholdning mv. blev øget med 8,8 mia. kr. til 42,7 mia. kr., mens udlån til dagsværdi (reverseudlån) faldt med 5,7 mia. kr. til 29,6 mia. kr. Udlån til amortiseret kostpris udgjorde 49,4 mia. kr., hvilket var et fald på 1,1 mia. kr. i forhold til ultimo Udviklingen var fordelt på både Retail og Wholesale. Beholdningen af obligationer faldt fra 65,0 mia. kr. ultimo 2014 til 43,6 mia. kr. Beholdningen kan, fra periode til periode, udvise større udsving, hvilket skal ses i forlængelse af bankens repoaktiviteter, handelspositioner samt generelle likviditetsplaceringer. Beholdningen omfatter primært realkreditobligationer med en høj rating. Andre aktiver udgjorde 52,4 mia. kr. mod 44,2 mia. kr. ultimo Pr. 31. marts 2015 kunne 46,8 mia. kr. henføres til positive markedsværdier af derivater mod 39,1 mia. kr. ultimo De positive markedsværdier er tilknyttet bankens kundeaktiviteter på derivatområdet og egne positioner indgået til brug for regnskabsmæssig sikring. Renterisikoen er i hovedtræk afdækket gennem modgående renteswaps, og markedsværdien skal derfor ses i sammenhæng med, at der i "Andre passiver" indgår negative markedsværdier på 41,4 mia. kr. Herudover omfattede "Andre aktiver" tilgodehavende renter og provision. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker faldt fra 63,9 mia. kr. ultimo 2014 til 61,6 mia. kr. Indlån og anden gæld udgjorde 67,8 mia. kr., hvilket svarede til en stigning på 2,4 mia. kr. i forhold til ultimo 2014, hvor indlånene udgjorde 65,4 mia. kr. Indlån til Retail var uændret på 40,7 mia. kr., mens Wholesale steg med 3,4 mia. kr. Koncernposter og andre indlån faldt med 1,0 mia. kr. I forhold til udlån til amortiseret kostpris udgjorde bankens indlånsoverskud 18,4 mia. kr. Udstedte obligationer faldt fra 25,9 mia. kr. ultimo 2014 til 24,4 mia. kr. Niveauet tilpasses løbende bankens likviditetsbehov. Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi, der omfatter indlån mv. tilknyttet repotransaktioner, udgjorde 4,9 mia. kr. mod 19,9 mia. kr. ultimo Udviklingen dækker over færre repoindlån. Anden gæld og periodeafgrænsningsposter udgjorde 45,7 mia. kr. mod 41,9 mia. kr. ultimo Posterne bestod væsentligst af negative markedsværdier af finansielle instrumenter med 41,4 mia. kr. samt skyldige renter og provision. Egenkapital Egenkapitalen udgjorde 14,2 mia. kr. pr. 31. marts Sammenlignet med ultimo 2014 er egenkapitalen øget med indskud af ny aktiekapital på 2,0 mia. kr. samt reduceret med periodens underskud på 0,4 mia. kr. 1. kvartalsrapport /45

8 Ledelsesberetning Kapitalgrundlag og kapitalprocent (solvensprocent) Kapitalgrundlaget udgjorde 14,1 mia. kr. pr. 31. marts 2015 mod 12,4 mia. kr. ultimo 2014, og kapitalprocenten udgjorde 15,6 mod 13,1 ved udgangen af Solvensbehovet udgjorde 12,2% pr. 31. marts 2015 mod 11,7% ultimo Det tilstræbes at have en kernekapitalprocent i Nykredit Bank på mindst 13%. Pr. 31. marts 2015 udgjorde procenten 15,1 mod 12,8 ultimo Egentlig kernekapitalprocent udgjorde 15,0 pr. 31. marts 2015 mod 12,8 ultimo De samlede risikoeksponeringer (tidligere de risikovægtede aktiver) faldt i forhold til ultimo 2014 med 3,7 mia. kr. til 90,4 mia. kr. Udviklingen var sammensat af et fald i poster med kreditrisiko mv. på 1,9 mia. kr., et fald i poster med operationel risiko på 0,3 mia. kr. og et fald i poster med markedsrisiko på 1,5 mia. kr. Faldet i markedsrisikoen er en følge af en mindsket obligationsbeholdning. RATING Nykredit Bank er ratet af Standard & Poor's og af Fitch Ratings. Standard & Poor's har tildelt Nykredit Bank en kort rating på A-1 og en lang rating på A+. Ratingen er pr. 12. maj 2015 sat på CreditWatch med negativ implikation. Nykredit forventer at kunne forbedre ratingen hos Standard & Poor's via udstedelse af særlig seniorgæld mv. i henhold til det såkaldte ALAC-koncept (Additional Loss-Absorbing Capacity). Hos Fitch Ratings har Nykredit en lang usikret rating på A og en kort usikret rating på F1 med stabilt outlook. Nykredit Bank A/S Overblik over ratings Fitch Standard & Poor's Kort rating F1 A-1 Lang rating A A+ 8/45 1. kvartalsrapport 2015

9 Ledelsesberetning NEDSKRIVNINGER OG UDLÅN Periodens resultateffekt Nedskrivninger mv. faldt med 59 mio. kr. fra en udgift på 40 mio. kr. i 1. kvartal 2014 til en indtægt på 19 mio. kr. i 1. kvartal Nedskrivninger i Retail faldt med 48 mio. kr. til 16 mio. kr. Udviklingen kunne henføres til en forøgelse af nedskrivninger på udlån til erhvervskunder med 3 mio. kr. og en reduktion af nedskrivninger på privatområdet med 51 mio. kr. Nedskrivninger i Wholesale gav en indtægt på 35 mio. kr. mod en indtægt på 27 mio. kr. i 1. kvartal 2014, svarende til en positiv resultatpåvirkning på 8 mio. kr. Udgiften i CIB m.fl. blev reduceret med 9 mio. kr. til en indtægt på 10 mio. kr., mens forretningsenheden Øvrige aktiviteter gav en indtægt på 25 mio. kr. mod en indtægt på 27 mio. kr. i 1. kvartal Øvrige områder gav samlet en indtægt på 0 mio. kr. i 1. kvartal Af den samlede indtægt på 19 mio. kr. tegnede individuelle nedskrivninger sig for en udgift på netto 209 mio. kr., mens gruppevise nedskrivninger gav en indtægt på 221 mio. kr. Indtægter fra tidligere tabsførte udlån udgjorde 12 mio. kr., mens periodens konstaterede tab gav en udgift på 5 mio. kr. Forskydningen mellem individuelle og gruppevise nedskrivninger er blandt andet en effekt af, at et større udlån er overgået fra gruppevis til individuel vurdering. Hensættelser på garantier udgjorde 0 mio. kr. i 1. kvartal Udvikling i nedskrivninger i Retail Wholesale Koncernposter I alt 1. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Mio. kr. Nedskrivninger primo året Periodens nedskrivninger og tilbageførsler mv Nedskrivninger ultimo Heraf individuelle Heraf individuelle, pengeinstitutter Heraf gruppevise Hensættelser på garantier Hensat primo Hensat ultimo Hensættelser og nedskrivninger i alt ultimo Driftspåvirkning Periodens nye nedskrivninger og tab, netto Indgået på tidligere nedskrevne udlån I alt Hensættelser på garantier Driftspåvirkning i alt Udlån og garantier fordelt på brancher pr. 31. marts 2015 og 31. december 2014 Udlån og garantier Nedskrivninger og hensættelser Mio. kr. Offentlige Landbrug, jagt og skovbrug og fiskeri Industri og råstofindvinding Energiforsyning Bygge og anlæg Handel Transport, hoteller og restauranter Information og kommunikation Finansiering og forsikring Fast ejendom Øvrige erhverv I alt erhverv Private I alt offentlige, erhverv og private Nedskrivninger i alt, inklusive pengeinstitutter Fordelingen er baseret på den offentlige branchestatistik og er derfor ikke direkte sammenlignelig med bankens forretningsområder. 1. kvartalsrapport /45

10 Ledelsesberetning Nedskrivninger og hensættelser pr. 31. marts 2015 De samlede nedskrivninger faldt med 9% fra mio. kr. pr. 31. marts 2014 til mio. kr. pr. 31. marts Individuelle nedskrivninger tegnede sig for et fald på 285 mio. kr., mens gruppevise nedskrivninger faldt med 53 mio. kr. I forhold til ultimo 2014 blev nedskrivningerne reduceret fra mio. kr. til mio. kr. Forskydningen i individuelle nedskrivninger gav en nettotilgang på 209 mio. kr., mens tabsførte nedskrivninger udgjorde 66 mio. kr. Gruppevise nedskrivninger faldt fra 509 mio. kr. til 288 mio. kr. blandt andet som følge af, at et større engagement er overført til individuel vurdering. Nedskrivninger i Retail faldt fra mio. kr. ultimo 2014 til mio. kr. Udviklingen kunne henføres til privatkunder, der steg med 13 mio. kr., mens mindre og mellemstore erhvervskunder blev reduceret med 46 mio. kr. Nedskrivninger i Wholesale faldt med 42 mio. kr. fra mio. kr. ultimo 2014 til mio. kr. Heraf tegnede porteføljen af engagementer under afvikling sig for et fald på 29 mio. kr. til 550 mio. kr. Øvrige forretningsenheder faldt med 13 mio. kr. sammenlignet med ultimo De samlede udlån under afvikling udgjorde nogenlunde uændret 0,6 mia. kr. pr. 31. marts 2015 (regnskabsmæssig værdi efter nedskrivninger). Opgjort i henhold til Finanstilsynets regler, herunder regler for tilsynsdiamanten, udgjorde bankens udlånsvækst -2,3% eksklusive reverseudlån. For udlån indikerer Finanstilsynets grænseværdi, at en vækst på 20% og derover kan være udtryk for en øget risikotagning. Inklusive reverseudlån er bankens udlån reduceret med 7,9% i forhold til ultimo Sektorerne "Fast ejendom" og "Bygge og anlæg" udgjorde 15 mia. kr. ultimo marts 2015 mod 15 mia. kr. ultimo Af de samlede udlån og garantier pr. 31. marts 2015 kunne 12 mia. kr. henføres til kategorien "Udlejning af fast ejendom" mod 11 mia. kr. ultimo Pr. 31. marts 2015 var der foretaget nedskrivninger (korrektiver) på udlån til ejendomssektoren på 1,7 mia. kr. mod ligeledes 1,7 mia. kr. ultimo 2014, svarende til 10% af de samlede udlån til denne sektor. Ultimo 2014 udgjorde procenten ligeledes 10. Opgjort i henhold til tilsynsdiamanten udgjorde bankens ejendomseksponering 14,9% mod 13,6% ultimo Det er ledelsens opfattelse, at eksponeringen ligger på et passende niveau. Tilsynsdiamanten Nykredit Banks nøgletal har gennem 1. kvartal 2015 ligget under Finanstilsynets grænseværdier. Hensættelser på garantier udgjorde 106 mio. kr., hvilket var uændret i forhold til ultimo I forhold til de samlede udlån og garantier udgjorde nedskrivninger og hensættelser 3,5% mod 3,3% ultimo Eksklusive garantier udgjorde procenten 4,2 mod 4,0 ultimo Udlån og garantier mv. fordelt på brancher Udlån og garantier udgjorde 99 mia. kr. pr. 31. marts 2015 mod 107 mia. kr. ultimo Udviklingen er sammensat af et fald i reverseudlån på 6 mia. kr. og et fald i øvrige udlån og garantier på 1 mia. kr. Reverseudlån udgjorde 29 mia. kr. pr. 31. marts 2015 mod 35 mia. kr. ultimo Den største enkeltstående brancheeksponering var fortsat udlån til "Finansiering og forsikring" med 35 mia. kr. mod 40 mia. kr. ultimo Eksponeringen bestod i betydeligt omfang af reverseudlån. "Finansiering og forsikring" tegnede sig herefter for en andel på 35,0% (ultimo 2014: 37,9%), "Fast ejendom" udgjorde 13,5% (ultimo 2014: 12,3%), mens "Private" bidrog med en andel på 22,8% (ultimo 2014: 22,9%). Tilsynsdiamanten for pengeinstitutter (beregnes på moderselskabsniveau) Mio. kr. 1. kvt kvt Udlånsvækst (grænseværdi <20%)* -2,3 6,8 2,2 Store eksponeringer (grænseværdi <125%) 11,2 34,5 15,1 Ejendomseksponering (grænseværdi <25%) 14,9 13,6 12,5 Funding ratio (grænseværdi <1,0%) 0,5 0,6 0,5 Likviditetsoverdækning (grænseværdi 50%) 309,2 281,6 270,4 * Opgjort ekskl. reverseudlån 10/45 1. kvartalsrapport 2015

11 Ledelsesberetning LIKVIDITET OG FINANSIELLE RISICI LIKVIDITET Risikoen for at lide tab som følge af, at den aktuelle likviditetsbeholdning ikke er tilstrækkelig til at dække de aktuelle betalingsforpligtelser, betegnes likviditetsrisiko. Som en del af Nykredit Banks likviditetsrisikostyring sker der en daglig overvågning af bankens balance og likviditet. Bankens likviditetsrisikostyring sker ud fra eksterne krav i lovgivningen og fra ratingbureauer samt ud fra interne faktorer såsom afløbsprofil og koncentrationsrisiko på bankens aktiver og passiver. Nye likviditetsregler og ratingkrav nødvendiggør, at banken har en stor likviditetsbuffer. Ubelånte værdipapirer i handelsbeholdningen udgør på kort sigt en likviditetsbuffer, der kan benyttes i tilfælde af uforudsete træk på bankens likviditet. Disse består primært af likvide danske og europæiske stats- og realkreditobligationer (covered bonds), der kan belånes i Danmarks Nationalbank eller i andre europæiske centralbanker. Der laves løbende stresstest i form af blandt andet et bankspecifikt, et sektorspecifikt og et kombinationsscenarie som anført i 71-bekendtgørelsen om ledelse og styring af pengeinstitutter m.fl. Lov om finansiel virksomhed indeholder et minimumskrav på 10% til en banks likviditet i forhold til reducerede gælds- og garantiforpligtelser. Nykredit Bank opererer med et internt krav om en overdækning på mindst 50% i forhold til lovens krav. Banken har udstedt mellemlange obligationer under EMTN-programmet for 16,2 mia. kr. og korte ECP'er for 10,4 mia. kr. pr. 31. marts De samlede obligationsudstedelser gennem ECP- og EMTN-programmerne mv. udgjorde således 26,9 mia. kr. pr. 31. marts 2015 mod 28,0 mia. kr. ultimo Det samlede afløb under Nykredit Banks EMTN-program udgjorde 1,9 mia. kr. i 1. kvartal Udstedelsesbehovet for EMTN- og ECP-programmerne vil afhænge af udviklingen i kundeindlån og -udlån samt bankens øvrige forretningsaktiviteter. Liquidity Coverage Ratio Den 10. oktober 2014 offentliggjorde EU-Kommissionen forordningen for LCR, som skal overholdes pr. 1. oktober For danske SIFI-institutter forventes et krav på 100% pr. 1. oktober LCR angiver den mængde likvide højkvalitetsaktiver, som et institut skal holde for at være i stand til at honorere de nettoudbetalinger, der forekommer under kortvarig likviditetsstress. LCR for Nykredit Bank A/S uden medregning af egne obligationer i likviditetsbeholdningen var ved udgangen af 1. kvartal %. Nykredit Bank A/S overholder dermed kravet om en LCR over 100%. Pr. 31. marts 2015 udgjorde overdækningen 309% mod 270% pr. 31. marts 2014, svarende til en likviditetsreserve på 70,7 mia. kr. mod 62,9 mia. kr. pr. 31. marts I 1. kvartal 2015 udgjorde likviditetsreserven i gennemsnit 46,6 mia. kr. mod et gennemsnit på 47,2 mia. kr. i 1. kvartal Nykredit Bank A/S Likviditet i % af gælds- og garantiforpligtelser 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Likviditet i forhold til lovkrav Lovkrav Nykredit Banks interne krav Note: Opgørelsen viser Nykredit Banks likviditet i % af de samlede gælds- og garantiforpligtelser efter fradrag, jf. lov om finansiel virksomhed kvartalsrapport /45

12 Ledelsesberetning Risikonøgletal Mio. kr. 1. kvt kvt Året 2014 Value-at-Risk Ultimo Gennemsnit Renterisiko Ultimo Valutaposition EUR Ekskl. EUR og DKK Nykredit Bank A/S Nettorenterisiko Mio. kr. FINANSIELLE RISICI Value-at-Risk udgjorde 19 mio. kr. pr. 31. marts 2015 mod 20 mio. kr. pr. 31. marts Det gennemsnitlige Value-at-Risk udgjorde 24 mio. kr. i 1. kvartal 2015 mod 17 mio. kr. i 1. kvartal Stresset Value-at-Risk udgjorde 37 mio. kr. ultimo marts 2015 og gennemsnitlig 39 mio. kr. i 1. kvartal I 1. kvartal 2014 udgjorde beløbet 61 mio. kr. ultimo og 50 mio. kr. i gennemsnit. Renterisikoen udgjorde 45 mio. kr. mod 97 mio. kr. pr. 31. marts Bankens valutaposition i EUR udgjorde 130 mio. kr. pr. 31. marts 2015 mod 589 mio. kr. pr. 31. marts Desuden udgjorde bankens valutaposition i alle valutaer, undtaget EUR og DKK, 7 mio. kr. pr. 31. marts 2015 mod 39 mio. kr. pr. 31. marts Nykredit Bank A/S Value-at-Risk (inkl. aktier) Mio. kr Value-at-Risk med 99% 12/45 1. kvartalsrapport 2015

13 Ledelsesberetning ØVRIGE FORHOLD ØVRIGE FORHOLD Kapitaludvidelse For at understøtte Nykredit Banks forretningsudvikling og samtidig styrke bankens kapitalgrundlag har moderselskabet, Nykredit Realkredit A/S, tilført banken ny egenkapital på 2 mia. kr. den 5. februar Afvikling af filialen i Stockholm Som et led i tilpasningen af enheden Fixed Income i Nykredit Markets er aktiviteterne i bankens filial i Stockholm ophørt ultimo januar BoligBank I marts præsenterede Nykredit en BoligBank med nye, konkurrencedygtige tilbud til kunderne. BoligBanken er målrettet boligejere og tilbyder enkle produkter og faste, attraktive priser. Nykredit BoligBank handler om enkelhed, gennemsigtighed og valgfrihed. Målet er, at det skal være enkelt og overskueligt at være kunde i Nykredit BoligBank. BoligBanken består af tre forskellige valgfri tilbud med stigende kundefordele: BoligBank, BoligBank 360 og BoligBank 365. Hvor BoligBank er til alle boligejere, er BoligBank 360 til de kunder, der også har deres daglige økonomi i banken. Kunder med en formue på over kr. har adgang til BoligBank 365. BoligBank tilbyder både boligfinansiering, daglig bank, opsparing, pension og formuepleje. Ny direktør for Nykredit Markets og ændring i bankens direktion Nykredit Markets står foran en fornyelsesproces og har i den forbindelse udnævnt Jeannette Kiirdal Madsen til ny direktør for Nykredit Markets. Nykredit Markets skal tilpasse sig de nye markedsvilkår, spille tættere sammen med den øvrige Wholesale-division og i højere grad fokusere på at møde behovene hos erhvervs- og retailkunder som supplement til den eksisterende institutionelle kundebase. Samtidig fratrådte den hidtidige direktør for Nykredit Markets, bankdirektør Georg Andersen, sin stilling i Nykredit Bank. Bankens direktion består herefter af Bjørn Mortensen og Jesper Berg. USIKKERHED VED INDREGNING OG MÅLING Måling af visse aktiver og forpligtelser er baseret på regnskabsmæssige skøn, der foretages af koncernens ledelse. De områder, som indebærer antagelser og skøn, der er væsentlige for regnskabet, omfatter nedskrivninger på udlån og tilgodehavender, unoterede finansielle instrumenter og hensatte forpligtelser, jf. omtalen i Årsrapport Usikkerhed ved indregning og måling er nærmere omtalt i koncernens regnskabspraksis (note 1 i Årsrapport 2014), hvortil der henvises. BEGIVENHEDER EFTER REGNSKABSPERIODENS AFSLUTNING I perioden frem til offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015 er der ikke indtruffet væsentlige begivenheder, der har indflydelse på s økonomiske stilling. 1. kvartalsrapport /45

14 PÅTEGNING LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. januar 31. marts 2015 for Nykredit Bank A/S og. Koncernregnskabet aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU. Kvartalsregnskabet for moderselskabet, Nykredit Bank A/S, aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed, herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Kvartalsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for udstedere af børsnoterede obligationer. Det er vores opfattelse, at kvartalsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsperioden 1. januar 31. marts Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet kan påvirkes af. Kvartalsrapporten har hverken været underlagt revision eller review. København, 13. maj 2015 Direktion Bestyrelse Bjørn Mortensen Michael Rasmussen, formand Jesper Berg Søren Holm, næstformand Kent Ankersen, medarbejdervalgt Olav Brusen Barsøe, medarbejdervalgt Kim Duus Allan Kristiansen, medarbejdervalgt Anders Jensen Bente Overgaard 14/45 1. kvartalsrapport 2015

15 Resultatopgørelse og totalindkomstsopgørelse for 1. januar 31. marts Nykredit Bank A/S 1. kvt kvt Note 1. kvt kvt Renteindtægter Negative renter, netto 5a Renteudgifter NETTO RENTEINDTÆGTER Udbytte af aktier mv Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender mv Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder RESULTAT FØR SKAT Skat PERIODENS RESULTAT TOTALINDKOMSTOPGØRELSE PERIODENS RESULTAT Anden til- og afgang ANDEN TOTALINDKOMST PERIODENS TOTALINDKOMST kvartalsrapport /45

16 Balance ultimo Nykredit Bank A/S Note AKTIVER Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til dagsværdi Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier mv Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Immaterielle aktiver Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Udskudte skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter AKTIVER I ALT /45 1. kvartalsrapport 2015

17 Balance ultimo Nykredit Bank A/S Note PASSIVER Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Øvrige ikke-afledte finansielle forpligtelser til dagsværdi Midlertidigt overtagne forpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter GÆLD I ALT Hensatte forpligtelser - - Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Andre hensatte forpligtelser HENSATTE FORPLIGTELSER I ALT Efterstillede kapitalindskud Egenkapital Aktiekapital Andre reserver Lovpligtige reserver Overført overskud eller underskud EGENKAPITAL I ALT PASSIVER I ALT IKKE-BALANCEFØRTE POSTER Eventualforpligtelser Andre forpligtende aftaler Anvendt regnskabspraksis 1 Kapital og solvens 2 Basis- og beholdningsindtjening 3 Forretningsområder 4 Transaktioner og mellemværender med nærtstående parter 28 Udlån, garantier og nedskrivningsprocent 29 Finansielle aktiver og forpligtelser til dagsværdi (IFRS-hierarkiet) 30 Valuta- og renterisici 31 Koncernoversigt 32 i syv kvartaler 33 Hovedtal for kvartalsrapport /45

18 Egenkapitalopgørelse for 1. januar 31. marts Nykredit Bank A/S EGENKAPITAL 31. MARTS 2015 Aktiekapital* Lovpligtige reserver Overført resultat I alt Ultimo foregående regnskabsår I alt Totalindkomst Periodens resultat Totalindkomst i alt Kapitaludvidelse Egenkapitalbevægelse i alt Egenkapital pr. 31. marts EGENKAPITAL 31.MARTS 2014 Ultimo foregående regnskabsår I alt Totalindkomst Periodens resultat Totalindkomst i alt Egenkapitalbevægelse i alt Egenkapital pr. 31. marts /45 1. kvartalsrapport 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 15. maj 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 15. maj 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 15. maj 2014 NYKREDIT BANK A/S et datterselskab af Nykredit Realkredit A/S og indgår i Nykredit-koncernens regnskab KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK-KONCERNEN 1. JANUAR

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2013

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 20. august 2013 NYKREDIT BANK A/S et datterselskab af Nykredit Realkredit A/S og indgår i Nykredit-koncernens regnskab HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT BANK-KONCERNEN 1.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6.

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side. Ledelsens beretning 2. Ledelsespåtegning 4. Anvendt regnskabspraksis 5. Resultat- og totalindkomstopgørelse 6. 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Ledelsespåtegning 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance 7 Noter 8 Selskabsoplysninger 1 LEDELSENS BERETNING CARNEGIE

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 8. maj 2017 Selskabsmeddelelse nr. 3/2017 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB

NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB Til Nasdaq Copenhagen og pressen 11. februar 2016 NYKREDIT BANK A/S ET DATTERSELSKAB I NYKREDIT REALKREDIT A/S OG INDGÅR I NYKREDIT-KONCERNENS REGNSKAB ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2015 Resultat før skat, ekskl.

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 7. november 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6/2016 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2016 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016

Langå Sparekasse. Halvårsrapport. 1. halvår 2016 Langå Sparekasse Halvårsrapport 1. halvår 2016 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning side 2 Ledelsesberetning side 2 5 års hoved- og nøgletal side 4 Resultatopgørelse for 1. halvår side 5 Balance side

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 14% fra 2.485 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2009 til 2.834 mio. kr.

RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende med 14% fra 2.485 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2009 til 2.834 mio. kr. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 11. november 2010 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2010 30. SEPTEMBER 2010 RESULTAT Basisindtægter fra forretningsdrift steg tilfredsstillende

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads København K. Storegade Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012

NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 10. maj 2012 NYKREDIT BANK A/S et datterselskab af Nykredit Realkredit A/S og indgår i Nykredit koncernens regnskab KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 6. november 2017 Selskabsmeddelelse nr. 5/2017 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2017 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 2 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2012 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur 1 Postboks 149 FO-710 Klaksvík Færøerne Tel. +298 475000 Fax +298 476000 ns@ns.fo www.ns.fo Afdeling

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen

19. maj 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 19. maj 2010 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 1. KVARTALSRAPPORT 2010 Totalkredit A/S (1. januar 31. marts 2010) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat blev 388 mio. kr. mod 270 mio. kr. i 1.

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 63.518 58.172 Renteudgifter 2 51.398 45.844 Netto renteindtægter 12.120 12.328

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016

Hvidbjerg Bank, halvårsrapport for 1. halvår 2016 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2012 for Hvidbjerg Bank. Rekordfremgang i resultatet af primær drift for Hvidbjerg Bank NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K.

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 ANDELSKASSEN J.A.K. Indholdsfortegnelse Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning........ 3-5 Resultatopgørelse...... 6 Balance........ 7 Egenkapitalopgørelse....

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010

Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K den 29. april 2010 Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Periodemeddelelse 1. kvartal 2010 Følgende hovedtræk karakteriserer årets første kvartal i Morsø

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Á R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 H A LV Å R S R A P P O R T 1. H A LV Å R 2 0 1 1 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 s. 1 Hovedsædet: Ósávegur

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6

Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 Halvårsrapport 2014 Fra 1/1-30/6 www.sparnebel.dk CVR: 66 67 10 11 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om sparekassen 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal 8 Resultatopgørelse for

Læs mere

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport - 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 15.5.26 15.5.26 Side: 1 Vor ref.: direktionen Telefon: 9633 5 Fondsbørsmeddelelse nr. 9.26 Kvartalsrapport - 1. kvartal 26 Tilfredsstillende resultat

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015

HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Til Nasdaq Copenhagen og pressen 20. august 2015 HALVÅRSRAPPORT NYKREDIT REALKREDIT-KONCERNEN 1. JANUAR 30. JUNI 2015 Koncernchef Michael Rasmussen udtaler om halvårsrapport 2015 Det er meget tilfredsstillende,

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere