b. Firmaidræt Odense vedtægter skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte sportsudøvere.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "b. Firmaidræt Odense vedtægter skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte sportsudøvere."

Transkript

1 Bowling - Ordensregler a. Alle medlemmer har pligt til at overholde de til enhver tid gældende ordensregler og efterkomme enhver anvisning fra Firmaidræt Odense ledere. b. Overtrædelse kan medføre udelukkelse for kortere eller længere tid. Vedtægter for Firmaidræt Odense Bowling 1. - Tilhørsforhold a. Firmaidræt Odense Bowling sorterer direkte under Firmaidræt Odense b. Firmaidræt Odense vedtægter skal overholdes af såvel klubberne som de enkelte sportsudøvere Årsmøde a. Aktivitetsudvalget afholder hvert år et møde, hvortil afdelingens deltagende klubber / enkeltmedlemmer indkaldes skriftligt med mindst 21 dages varsel. b. Indkaldelsen skal indeholde mødetidspunkt, mødested, dagsorden samt tilmeldingsblanket som skal være aktivitetsudvalget i hænde senest 14 dage før mødet. c. Tidspunktet for mødet er følgende: Bowling - Februar - måned d. De i punkt a. nævnte klub og enkeltmedlemmer har møde og stemmeret. e. Forslag som ønskes behandlet skal være aktivitetsudvalget i hænde senest 14 dage før mødet (sammen med tilmeldingen). f. Aktivitetsudvalget udsender indkomne forslag til alle tilmeldte klubber/enkeltmedlemmer senest 8 dage før mødet. g. Dagsorden ved mødet, der ledes af en på mødet valgt dirigent, skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Konstatering af stemmeberettigede 3. Beretning 4. Indkomne forslag 5. Valg: I ulige år

2 a. af formand b. af halvdelen af udvalgsmedlemmerne c. af suppleant(er) d. af repræsentanter til Den Selvejende Institution Odense Bowlinghal's repræsentantskabsmøde. I lige år a. af kasserer b. af halvdelen af udvalgsmedlemmerne c. af suppleanter(er) d. af repræsentanter til Den selvejende Institution Odense Bowlinghal's repræsentantskabsmøde. 6. Eventuelt Formand og udvalgsmedlemmer vælges for en 2-årig periode efter overstående kriterium. Suppleant(er) er på valg hvert år. h. Det på mødet - efter ovenstående retningslinjer - valgte udvalg forestår og varetager pågældende idrætsgrens opgaver både turneringsmæssigt og over for Firmaidræt Odense, herunder yderligere træningsmæssige arrangementer, samt virker for samarbejdet på lokalt, kreds- og landsplan. i. Almindelig stemmeflerhed er gældende i alle valg og afstemninger. j. Udvalget fører referat over årsmødet og fremsender referat til Firmaidræt Odense kontor senest 3 uger efter mødet Økonomi Idrætsgrenens økonomi varetages af pågældende udvalg i samarbejde med Firmaidræt Odenses kasserer efter bestyrelsens nærmere retningslinjer Udtagelse Udvalget fastsætter som eneste kompetente forsamling reglerne for deltagelse i repræsentative stævner, idet reglerne dog altid skal være i overensstemmelse med DFIF tilsvarende regler Turneringer og træningsarrangementer a. Udvalget fastsætter som eneste kompetente forsamling reglerne (udover spillereglerne) for stævner og turneringer under Firmaidræt Odense. b. Trænings tider på udendørs baner, i haller eller i gymnastiksale, søges gennem Firmaidræt Odense. Ansøgning om antal timer skal være Firmaidræt Odense i hænde senest på det fastsatte tidspunkt, der

3 meddeles klubberne og enkeltmedlemmerne skriftligt Spilleregler Som spilleregler for alle medlemmer under Firmaidræt Odense gælder: a. Ved lokale stævner og turneringer. Først og fremmest Firmaidræt Odense egne regler, dernæst DFIF regler Forseelser a. Klub og enkeltmedlemmer kan indanke tvivlsspørgsmål for Firmaidræt Odense aktivitetsudvalg, der ligeledes selv kan forlange sig forelagt sager om forseelser begået af en klub, et klub- eller enkeltmedlem. b. Aktivitetsudvalget kan i forefaldende tilfælde alene eller sammen med Firmaidræt Odense bestyrelse skride ind mod begåede forseelser. c. Klub og enkeltmedlemmer kan indanke tvivlsspørgsmål for Firmaidræt Odense aktivitetsudvalg, der ligeledes selv kan forlange sig forelagt sager om forseelser begået af en klub, et klub- eller enkeltmedlem. 8 - Klager og ansøgninger Klager og ansøgninger skal altid indgives skriftligt. 9 - Protester a. Enhver protest skal altid indgives skriftligt i 2 eksemplarer bilagt et depositum på kr. 50,-, som kun tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge. b. Enhver protest skal enten afleveres til pågældende aktivitetsudvalg mod behørig kvittering eller indsendes i anbefalet brev senest 72 timer efter den evt. forseelse er begået. (Ved stævner dog senest 15 min. efter afsluttet kamp /match) c. Aktivitetsudvalget skal, forinden afgørelsen træffes, indhente udtalelser fra alle implicerede parter i sagen. Protesten skal være afgjort af udvalget senest 14 dage efter den evt. forseelse er begået (ved stævner dog senest umiddelbart efter modtagelsen). d. Såfremt en protestsag ikke findes at være behandlet/afgjort på lovmæssig måde, kan protesten - bilagt de fornødne bilag - fremsendes til behandling i Firmaidræt Odense forretningsudvalg, når protesten er indsendt senest 21 dage efter den evt. forseelse er begået og bilagt et depositum på kr. 150,-. Beløbet tilbagebetales kun, såfremt protesten tages til følge. 10. a. Det er aktivitetsudvalgets pligt, gennem Firmaidræt Odense-NYT og Firmaidræt Odense hjemmeside at informere om kommende og afviklede aktiviteter f.eks. stævner, turneringer, stillingsoversigter og tidsfrister for tilmeldinger.

4 b. Udvalget fører referat over sine møder og fremsender referat til Firmaidræt Odense kontor senest 3 uger efter hvert udvalgsmøde. Såfremt der ikke afholdes udvalgsmøder, skal der hver anden måned indsendes orientering om aktiviteter, stævner m.m. til kontoret. SPILLEREGLER FOR TURNERINGSKAMPE OG STÆVNER For sen ankomst/udeblivelse a. Mindst 50 % af spillerne skal være til stede ved kampens begyndelse. Spillere, der møder for sent, kan ved henvendelse til turneringslederen indtræde i kampen i den rude, modparten spiller. b. Udebliver et hold fra en turneringskamp uden gyldig grund, er kampen tabt. Det hold, som er mødt, spiller og får 10 point samt det antal kegler, holdet opnår. Der pålægges den udeblivende klub en bøde på kr. 50,- samt startgebyr for hele holdet. c. Såfremt et hold udebliver fra de 2 første turneringskampe i en sæson, er holdet diskvalificeret og har mistet retten til at deltage i turneringen. Holdet betaler startgebyr for hele sæsonen For sen ankomst/udeblivelse a. Mindst 50 % af spillerne skal være til stede ved kampens begyndelse. Spillere, der møder for sent, kan ved henvendelse til turneringslederen indtræde i kampen i den runde (rude), modparten spiller. b. Udebliver et hold fra en turneringskamp uden gyldig grund, er kampen tabt. Det hold, som er mødt, spiller og får 10 point samt det antal kegler, holdet opnår. Der pålægges den udeblivende klub en bøde på kr. 25,- samt startgebyr for hele holdet. c. Såfremt et hold uden gyldig grund, udebliver fra de 2 første turneringskampe i en sæson, kan holdet diskvalificeres og miste retten til at deltage i turneringen. Holdet betaler startgebyr for hele sæsonen. d. Udebliver et hold/en spiller uden afbud fra kreds- eller landsstævne, således at holdet/spilleren idømmes karantæne, vil denne karantæne også være gældende for stævner arrangeret af Firmaidræt Odenses bowlingafdeling. e. Udeblivelse eller for sen ankomst til en turneringskamp kan kun accepteres med gyldig grund. f. Hvis et hold trækkes inden turneringens afslutning, spiller modparten efter samme regler som i stk. b Påklædning Spillerne på et hold skal bære ens trøjer. Klubbens/holdets navn skal tydeligt fremgå af trøjen. Hold sammensat fra 2 Klubber/Firmaer kan anvende trøjer fra egen Klub/Firma. Endvidere skal spillerne benytte en anerkendt bowlingsko, som ikke afsætter mærker på banen.

5 1.3 - Turneringslederen De af bowlingudvalget udpegede turneringsledere er øverste myndighed, hvis afgørelse må respekteres. Eventuelle tvivlsspørgsmål kan indankes til udvalget Afskrivere a. I en turneringskamp skal spillerne afskrive for hinanden, dog kan afskrivere benyttes Holdledere a. Hvert hold må stille med en holdleder, som har tilladelse til at være bag sit eget hold ved banerne. b. Det i turneringsplanen førstnævnte hold stiller med en listefører, som er jourhavende. Jourhavende opholder sig i umiddelbar nærhed af de 2 hold under hele kampen. c. Listeførerne er pligtig til at være behjælpelig med optælling af samtlige slagsedler og scoringslister efter kampen Overtrådt Overtrædelses linjen skal ubetinget respekteres af såvel spillere som afskrivere, og overtrådt markeres tydeligt på scoresedlen og/eller scoresystemet med et "F" eller lignende. Såfremt en spiller forsætligt begår overtrådt for at drage fordel deraf, skal spilleren noteres for 0 kegler for det pågældende slag og ikke tillades yderligere slag i den pågældende rude. Gentagelsestilfælde vil blive betragtet som usportslig optræden og skal håndteres jævnfør 4.a. Der er begået overtrådt, når en del af spillerens person under eller efter afgivelsen af kuglen, berører nogen del af banelegemet, udstyret eller bygningen på linje med eller forbi overtrædelses linjen. Ved på linje med forstås overtrædelses linjens forlængelse både til højre og venstre for den bane, man spiller på. Tøj og sko er en del af spillerens person, hvorimod andre ting som eksempelvis kuglepenne, smykker, mønter m.v. ikke betragtes som en del af spillerens person hvis disse tabes ud over overtrædelseslinien. Kuglen er i spil efter afgivelsen og indtil den samme eller den næste spiller er klar til på samme bane at afgive næste slag. Eksempler på situationer med overtrådt/ikke overtrådt: - Hvis en spiller får overbalance og støtter med hånden på banelegeme, sidevæg eller kugleretur på eller forbi overtrædelses linjen, så er der overtrådt. - Hvis en spiller taber en kuglepen, et smykke, mønter m.v. forbi overtrædelses linjen, så er der ikke overtrådt. Der skal indhentes tilladelse hos turneringslederen til at samle det tabte op. - Hvis en spiller falder ud over overtrædelses linjen og IKKE slipper sin kugle i faldet, så er der ikke

6 overtrådt. Såfremt den automatiske overtrædelsesdetektor markerer for overtrådt, kan dette ikke appelleres, medmindre det kan påvises, at detektoren ikke fungerede korrekt, eller der er overvældende vidnesbyrd for, at spilleren ikke begik overtrådt Overtrædelsesdetektor/-dommer Hvis fotocellerne for en tid er ude af funktion, dømmes der overtrådt på følgende måde: Turneringslederen udnævner en overtrædelsesdommer for hver kamp Talkum Hverken på tilløbsbane eller spilleplads eller på selve banelegemet er det tilladt nogen spiller at afmærke eller påføre noget stof, som kan skade, misdanne eller efterlade den i en sådan stand, at det forringer andre bowleres mulighed for at drage fordel af de sædvanlige vilkår. Anvendelse af sådanne stoffer som Aristol, talkumpudder, pimpsten, harpiks o.l. på tilløbsbaner og spilleplads og brugen af bløde gummisåler og - hæle, som kan smitte af og på den ene eller anden måde ændre tilløbsbanernes normale stand, er forbudt. Overtrædelse skal påtales af turneringslederen og kan i gentagelsestilfælde medføre bortvisning fra kampen. Han kan ikke erstattes af en anden spiller Udskiftning - Reserve Udskiftning af en spiller skal meddeles modpartens holdleder, i modsat fald tæller reservens resultat ikke. Der kan i kampen foretages "flyvende" udskiftning efter følgende retningslinjer: a. En spiller, der udskiftes efter en afsluttet serie, kan genindtræde i kampen ved senere udskiftning. b. En spiller, der udskiftes før en serie er færdigspillet, kan ikke genindtræde i kampen. c. En spiller der skiftes ind, skal altid indtræde på den bane som den der skiftes ud, spiller eller skal spille på Holdsammensætning Der kan sammensættes hold på følgende måder: Et hold kan sammensættes udelukkende af spillere fra en klub. Klubber som udelukkende danner hold alene, kan deltage med mere end 1 hold i turneringen. Klubber, som udelukkende danner hold alene, har ret til at benytte 1 enkeltmedlem/klubmedlem fra en klub, som ikke har bowling på programmet, pr. klub. Navnet på pågældende spiller skal fremgå af klubbens tilmelding til hver enkelt turnering og kan kun såfremt særlige forhold taler herfor - efter skriftlig anmodning til bowlingudvalget - ændres i løbet af en sæson. Et hold kan sammensættes af spillere fra 2 forskellige klubber. Klubber, som deltager i turneringen på denne måde, kan kun deltage med 1 hold.

7 Et hold kan sammensættes udelukkende af enkeltmedlemmer, og/eller klubmedlemmer fra klubber som ikke har bowling på programmet. Hold bestående af sådanne medlemmer, skal sammen med tilmeldingen aflevere spillerliste for det pågældende hold. Spillerlisten skal bestå af minimum 5 navne. Holdets navn følger kontaktpersonen, dog skal der minimum være 50 % af spillerne tilbage. Enkeltmedlemmer kan kun deltage på et hold/for en klub i løbet af turneringen. 3.1 Spille berettigede spillere a. Turneringslederen er bemyndiget til at kræve gyldigt Firmaidræt Odense-medlemskort forevist og skal indberette eventuelle mangler til udvalget. Det påhviler ikke turneringslederen at kontrollere, om deltagerne i en kamp er spille berettiget som følge af karantæne (se stk. 3.2). Kontrollen hermed påhviler bowlingudvalget. Ved eventuel karantæne tæller spillerens kegler ikke. b. Ved klubskifte må påregnes 30 kalenderdages karantæne, inden man er spille berettiget, karantænen regnes fra poststemplets dato Bestemmelser for deltagelse i en turneringskamp a. En spiller må ikke samme dag deltage i mere end én turneringskamp. Lørdag og påfølgende søndag samt tilsluttende helligdage betragtes som en og samme spilledag. En spiller kan dog deltage i flere sideløbende turneringer (eks. fredags- og søndagsturnering). b. En spiller, der har deltaget på en klubs højere liggende hold, kan i samme sæson kun deltage på et lavere hold, hvis spillerens tidligere hold i mellemtiden har spillet eller samme dag spiller en turneringskamp uden spillerens deltagelse. c. En klub, der deltager med flere hold i turneringen, må ved holdets første kamp i samme sæson ikke benytte spillere, der allerede har deltaget i et af de andre holds første kampe. d. I de 2 sidste kampe i turneringen kan der ikke rykkes spillere ned på et lavere liggende hold. Dette gælder også, selvom holdene spiller i samme række. Ved lavere liggende hold forstås det af klubbens hold, som ved indgangen til 2. sidste spillerunde ligger lavest i den pågældende række Flytning af kamp Ansøgning om ændring af et kamptidspunkt skal være den udvalgsansvarlige i hænde senest 4 uger før den oprindelige spilledato. Ansøgningen skal indeholde forslag til ny spilledato og være accepteret af modstanderen. Den udvalgsansvarlige bekræfter ændringen overfor begge parter senest 7 dage før ny spilledato Bortvisning fra kamp a. En spiller, der optræder usportsligt, kan bortvises fra banen. Der henvises i øvrigt til Firmaidræt Odense

8 og DFIF vedtægter. b. Det er enhver spiller forbudt at ryge og/eller nyde alkoholiske drikke, samt at medtage aktiv mobiltelefon under kampen Forseelser a. Klubberne/enkeltmedlemmerne kan indanke tvivlsspørgsmål for bowlingudvalget, der ligeledes selv kan forlange sig forelagt sager om forseelser begået af en klub eller dennes medlemmer, samt bowlingafdelingens enkeltmedlemmer. b. Bowlingudvalget kan i forefaldende tilfælde alene eller sammen med Firmaidræt Odenses forretningsudvalg skride ind mod begåede forseelser Protest a. Enhver protest skal altid indgives skriftligt bilagt et depositum på kr. 50,-, som kun tilbagebetales, såfremt protesten tages til følge. b. Enhver protest skal enten afleveres til bowlingudvalget mod behørig kvittering eller indsendes i anbefalet brev senest 72 timer efter den evt. forseelse er begået (ved stævner dog senest 15 min. efter afsluttet kamp/match). c. Bowlingudvalget skal, forinden afgørelse træffes, indhente udtalelser fra alle implicerede parter i sagen. Protesten skal være afgjort af udvalget senest 14 dage efter den evt. forseelse er begået (ved stævner dog senest umiddelbart efter modtagelsen). d. Såfremt en protestsag ikke findes at være behandlet/afgjort på l vedtægtsmæssig måde, kan protesten - bilagt de fornødne bilag fremsendes til behandling i Firmaidræt Odense forretningsudvalg, når protesten er indsendt senest 21 dage efter den evt. forseelse er begået og bilagt et depositum på kr. 150,- Beløbet tilbagebetales kun, såfremt protesten tages til følge Startgebyr/slagsedler a. Slagsedlerne indløses senest 15 min før kamp. Efter kampen afleverer listeførerne scoretavlen i udfyldt og eftertalt stand til turneringsledelsen. b. Klubberne/enkeltmedlemmerne hæfter for startgebyr til alle kampe i hele turneringen for de af dem tilmeldte hold. Startgebyret for ikke spillet turneringskamp skal være betalt, før næste kamp spilles. c. Startgebyret fastsættes af bowlingudvalget Placering/point Placering afgøres ved pointsystem, således at der spilles om 10 point. 2 point for hver vunden serie (4 stk.), samt 2 point for flest kegler totalt. I tilfælde af uafgjort gives 1 point til hvert hold.

9 Det hold, der opnår flest point, er nr. 1 og de øvrige hold placeres som nr. 2, 3, 4 o.s.v. i forhold til de opnåede point. Står to eller flere hold lige i point ved turneringens afslutning, er antallet af faldne kegler afgørende. Såfremt en placering gælder op- eller nedrykning, og to hold står lige i antal point og antal kegler, er holdenes indbyrdes kampe afgørende, derefter lodtrækning. 9.0 Op - og nedrykning Nedrykning fra mesterrækken, serie 1 o.s.v. sker hver år med 2 hold. De sidst placerede hold rykker ned. To hold fra serierne 1, 2 o.s.v. rykker op. Op - og nedrykning koordineres af bowlingudvalget Serier/størrelser Fredagsturnering: Fredagsturneringens øverste række benævnes "Mesterrækken", herefter serie 1,2,3, osv. Holdene stiller op og spiller holdvis. I alle rækker kan en klub være repræsenteret med flere hold. Hver række må ikke bestå af mindre end 5 hold og højest 16 hold Søndagsturnering: Øverste række benævnes A herefter B,C, osv. Holdene stiller op og spiller holdvis. I alle rækker kan en klub være repræsenteret med flere hold. Hver serie må ikke bestå af mindre end 5 hold og højest 16 hold. Generelt: Bowlingudvalget har ret til at bestemme rækkernes størrelse indenfor de 5 til 16 hold, udvalget har ligeledes ret til at ændre antal spillere og antal spillede serier, afhængig af tilmeldinger til turneringen. I forbindelse med tilmelding af nye hold eller sammenlægning af to bestående hold til et hold, har udvalget ret til at indplacere holdene i henhold til styrken. Undtaget fra indplacering er dog "Mesterrækken" og "Arækken" Klassificering a. Klassificering af Firmaidræt Odense bowlere foretages 2 gange årligt pr. 1. juni og 1. december efter det snit, som den pågældende bowler har opnået i den forudgående periode. Snittællende er såvel turneringskampe som officielle stævner.

10 b. Klassificeringen af spillere følger den til enhver tid for DFIF gældende inddeling. Herre A: snit 185 og derover Herre B: snit Herre C: snit Herre D: snit Herre E: snit Herre F: snit 120 og derunder Damer A: snit 175 og derover Damer B: snit Damer C: snit Damer D: snit Damer E: snit Damer F: snit 100 og derunder Mix række A: 180 og derover Mix række B: Mix række C: Mix række D: Mix række E: Mix række F: 111 og derunder Klassificeringen af A-B og C spillere følger den til enhver tid for DFIF gældende inddeling. c. Ændring af en bowlers snit følger de til enhver tid af DFIF fastsatte turneringsregler for bowling. d. Bowlere, som ved optagelsen i Firmaidræt Odense i forvejen er klassificeret under DBwF, vil ved optagelsen i Firmaidræt Odense blive registreret med samme snit som den pågældende på optagelsestidspunktet har i DBwF Turneringer, stævner og træningsarrangementer. a. Klubmedlemmer og enkeltmedlemmer deltager på lige fod i turneringer og stævner. b. Turneringskampe afvikles på det af bowlingudvalget fastsatte turneringssted.

11 c. Klubberne fremsender i forbindelse med tilmeldingen til den løbende turnering en medlemsfortegnelse, som skal indeholde navn, adresse og fødselsdag for hvert af klubbens medlemmer. Listen skal endvidere indeholde navn, adresse og telefonnummer klubbens kontaktperson samt navn og adresse på klubbens kasserer. Klubber, som ønsker at danne hold sammen med en anden klub, skal fremsende navn, adresse og telefonnummer på kontaktpersonen for det pågældende hold. Enkeltmedlemmer, som ønsker at danne hold sammen, fremsender sammen med tilmeldingen til den løbende turnering navn, adresse og telefonnummer på kontaktpersonen for det pågældende hold. Enkeltmedlemmer, som ikke ønsker at deltage i holdturneringen, skal selv rette henvendelse til bowlingudvalget for at blive registreret for deltagelse i stævner M.V Stævneregler Under diverse stævner gælder samme regler som under turneringen, såfremt andet ikke fremgår af indbydelsen til pågældende stævne. Ovenstående vedtægter er godkendt og vedtaget på stiftende møde Odense, den Retningslinjer for Hædersdiplom 1. Udvalget tildeler Hædersdiplomet Udnævnelsen sker om nødvendigt ikke hvert år. 2. For at komme i betragtning, skal medlemmet gennem mange år have gjort sig særligt bemærket med sit engagement for firmabowlingen i Firmaidræt Odenses regi.

12 3. Ved tildelingen af Hædersdiplom medfølger en gave. Personen(r) der tildeles Hædersdiplomet har ingen varig økonomisk fordel. Tildelingen er ene og alene en Hædersbevisning. 4. Personen(r) der tildeles Hædersdiplomet er fuldt ud stemmeberettiget på Bowlingafdelings Årsmøde med én stemme. 5. Et hvert gyldigt medlem kan indstille emner med forslag til udvalget. Indstillingen skal være udvalget i hænde, samtidig med forslag til årsmødet. Hædersdiplomet er tildelt Navn Klub År. Ib Lenskjold IK telefonen 2002

BOWLING. Ordensregler

BOWLING. Ordensregler Ordensregler a. Alle medlemmer har pligt til at overholde de til enhver tid gældende ordensregler og efterkomme enhver anvisning fra FKS's ledere. b. Overtrædelse kan medføre udelukkelse for kortere eller

Læs mere

FSKBH Håndbold - Reglement

FSKBH Håndbold - Reglement FSKBH Håndbold - Reglement Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og deres virksomheder, samt

Læs mere

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement

Firmaidræt StorKøbenhavn Petanque. Petanqueafdelingens reglement Formål 1.1. Formålet er at samle petanquespillere fra klubber der er medlem af Firmaidræt StorKøbenhavn til idrætsligt og kollegialt samvær til gavn og glæde for udøverne og deres firmaer samt udvikle

Læs mere

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold

BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold BILAG A Forslag til Håndboldreglement FSKBH Håndbold Formål og gyldighedsområde Formålet er at samle de københavnske firmaklubbers håndboldspillere til idrætslig samvær til gavn og glæde for udøverne og

Læs mere

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU

Generelle regler lokalserier FBwU / JBU Generelle regler lokalserier FBwU / JBU 1 Serier af geografisk opdelinger Stk. 1 Danmarksturneringen se forbundets hjemmeside. Stk. 2 Lokalturneringen inddeles for hver sæson af JBU/FBwU's turneringsudvalg.

Læs mere

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton

Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Turneringsreglement m.v. for DGI Storstrømmen Badminton Opdateret den 26. september 2012 Indledning Det er enhver klub- eller holdleders pligt at sætte sig grundigt ind i turneringsreglementet, idet de

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010.

Danmarks Bowling Forbund s. Dommerhåndbog. Revideret august 2010. Danmarks Bowling Forbund s Dommerhåndbog Revideret august 2010. Indhold: 1. TURNERINGSDOMMERE... 3 2. TURNERINGSDOMMERENS OPGAVER... 3 3. HOLD... 3 4. SPILLERE... 4 5. HOLDLEDERE... 4 6. UDSKIFTNINGSSPILLERE...

Læs mere

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling

BORDTENNISREGLEMENT. 1. Formål. 2. Gyldighedsområde. 3. Turneringsform og - inddeling BORDTENNISREGLEMENT 1. Formål 2. Gyldighedsområde 3. Turneringsform og - inddeling 3.1. Generelt 3.2 Turneringsformer 3.3. Aldersgrupper og rækker 3.4. Flere hold i samme række 4. Spillere 4.1. Holdturneringen

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013

Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV. Revision: 14. marts 2013 Vedtægter for FIRMAIDRÆTTEN NAKSKOV Revision: 14. marts 2013 Indholdsfortegnelse 1: NAVN... 3 2: FORMÅL... 3 3: ORGANISATION... 3 4: MEDLEMSSKAB... 3 5: UDMELDELSE... 3 6: MEDLEMSFORPLIGTIGELSER... 3 7:

Læs mere

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette).

Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran rækker, hvis ikke andet er aftalt. (begge hold og dommer skal acceptere dette). Proportioner for turneringer i Old Boys Sammenslutningen af 1949. 1. Fællesregler Stk. a. Som udgangspunkt spilles efter SBU's regler Stk. b. Der spilles 35 minutter i hver halvleg i Old Boys- og Veteran

Læs mere

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning

Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtægter for Vejle Amts Holdskydning Vedtaget på stiftende generalforsamling 21-10-1997 27.10.15 Revideret på generalforsamling 25.10.2000 / 22.10.2012. Tilføjet 2.11.2012-21.10.2013 20.2.2014-27.10.2014

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13)

REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING (Fra og med turneringen 2012/13) 1 DELTAGERE Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage med et eller flere hold. Hold tilmeldt

Læs mere

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering

Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering Reglement for Fyns Skak Unions Holdturnering 1 Turneringens struktur Holdturneringen er en turnering arrangeret af Fyns Skak Union (FSU), i hvilken FSU's klubber er berettigede til at deltage med et eller

Læs mere

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST

Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Turneringsformer under DBwF Landsudvalg Region ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg Region ØST udbyder en række turneringsformer for klubhold. Følgende turneringsformer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold

Læs mere

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet

RUDE 11 LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Rude 11 Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K

FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER. Serie 1 M/K FYNS KEGLE UNION SPILLEREGLER FOR DE FYNSKE SERIER Serie 1 M/K Kampafvikling: Fire hold mødes over 4 baner, og der spilles 30 slag på hver bane, fordelt med 15 slag i venstre side og 15 slag i højre side.

Læs mere

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser

[Skriv her] FBwU Love og Bestemmelser LOVE OG BESTEMMELSER 2016 1 1 Navn og hjemsted. 1.1 Unionens navn er Fyns Bowling Union (FBwU). 1.2 Unionens hjemsted er formandens adresse. 2 2 Formål. Det er Fyns Bowling Unions formål: 2.1 At fremme

Læs mere

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1

ØST UDVALG. Aktivitetskoordinator Tim Høst. Tlf Side 1 Turneringer under DBwF Landsudvalg ØST Ledelsen af DBwF Landsudvalg ØST udbyder en række turneringer. Følgende turneringer udbydes: 6 mands holdturnering for damehold og for herrehold (DT Øst), dvs. 2.

Læs mere

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom.

Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. Reglement Fælles Jysk Holdturnering Ungdom. B.1 Generelt: B.1.0 Deltagende landsdelsforeninger i den fælles jyske holdturnering for Ungdom nedsætter turneringsudvalget. B.1.1 Turneringsudvalget kan dispensere

Læs mere

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere.

3 HOLDSTØRRELSE I M og A består hvert hold af 8 spillere. I B, C og en eventuel juniorklasse består hvert hold af 4 spillere. REGLEMENT FOR HOVEDKREDSENS HOLDTURNERING som senest ændret på 9. hovedkreds generalforsamling den 1. april 2009 og på hovedkredsens bestyrelsesmøde den 29. august 2009. (Nye regler er anført i teksten

Læs mere

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse

Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted 2 Indordning i forbund 3 Formål 4 Opgaver 5 Indmeldelse 6 Udmeldelse 6 Udmeldelse Love for BADMINTON KØBENHAVN 1 Navn og hjemsted Kredsens navn er BADMINTON KØBENHAVN. Dens hjemsted er Københavnsområdet. 2 Indordning i forbund Badminton København er medlem af BADMINTON DANMARK under

Læs mere

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017

INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 INDBYDELSE - Turnering 2016/2017 Volleyballudvalget i DGI Volleyball Syd har herved fornøjelsen at indbyde til TURNERIN- GEN 2016/2017, som afvikles fra ca. 24. oktober 2016 til ca. 1. april 2017. Der

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD

Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Håndbog for stævner i KBU side 1 af 12 INDHOLD Old Boys / Girls Stævner... 2 KBU Kredskamp... 4 KBU Åbningsstævne... 5 KM Indledende... 6 KM Single Finaler... 8 KM Mix... 9 KBU Cup Indledende... 10 KBU

Læs mere

Bowling Såfremt der ikke er tilmelding nok til at en klasse oprettes, kan to klasser lægges sammen

Bowling Såfremt der ikke er tilmelding nok til at en klasse oprettes, kan to klasser lægges sammen 1 Generelle bestemmelser Der er foretaget ændringer i 1 stk. 1.1 Der er foretaget ændringer i 2 stk. 2.1 Oprindeligt 2 stk. 2.2 udgået. Der er foretaget ændringer i 3 stk. 3.1, 3.4 og 3.6 Der er foretaget

Læs mere

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1

LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 LOVE FOR VÆREBRO BOLDKLUB 1. 1.1 1.2 1.3 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4. 4.1 NAVN Klubbens navn er VÆREBRO BOLDKLUB Klubbens adresse er formandens. Klubbens farver: Røde trøjer og

Læs mere

Regler for Cityturneringerne

Regler for Cityturneringerne Regler for Cityturneringerne Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Handicap i Rude 11 Ligaen Puljer Holdsammensætning

Læs mere

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet

SUPER LIGAEN. Scoretavler & Betaling. Generelle spilleregler. Super Liga Mesterskabet Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 Afsnit 10 Afsnit 11 Afsnit 12 Afsnit 13 Afsnit 14 Super Ligaen Puljer Holdsammensætning Spillere Puljeinddeling Spillerunder

Læs mere

Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund

Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund Dommerhåndbog for Danmarks Bowling Forbund 11/2016 Indledning Dommerhåndbogen er en vejledning primært til brug for dommere. Håndbogen er en vejledning og en summarisk gennemgang af de spilleregler der

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab.

Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds Beach Handball Tour 2014 Det officielle Danmarksmesterskab. TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i Beach Handball Almindelige bestemmelser

Læs mere

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved.

Turneringsreglement. DHF Beach Handball Tour. Seniorer. Det officielle Danmarksmesterskab. Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer. ved. Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab for Seniorer Det officielle Danmarksmesterskab for seniorer TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i

Læs mere

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering

5. Reglement for DSU s holdturneringer Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 5. Reglement for DSU s holdturneringer 5.1. Reglement for Dansk Skak Unions divisionsturnering 1 Turneringens struktur Turneringen består af 58 klubhold med 8 spillere på hvert. Holdene er opdelt hierarkisk

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND VETERAN GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer

Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer Propositioner for Danmarks Bowling Forbunds Landsdækkende turneringer 08/2017 Indledning Danmarks Bowling Forbunds landsdækkende turneringer omfatter jf. Bestemmelser for Forbundets turneringer af: Danmarksturneringens

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR SENIORHOLD I NORDJYLLAND SERIE 2-4 4 SPILLERE SINGLE 4 SPILLERE DOUBLE GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og

Læs mere

Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund

Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund Spilleregler for Danmarks Bowling Forbund 05/2016 Præambel Alle mesterskaber, stævner og turneringer der udbydes af Danmarks Bowling Forbund (forbundet) er til enhver tid underlagt forbundets spilleregler.

Læs mere

BOWLING. Indholdsfortegnelse. 1. Turneringsregler. 2. Deltagerregler. 3. Klasseinddeling. 4. Officials/Ansvarshavende. 5. Licens

BOWLING. Indholdsfortegnelse. 1. Turneringsregler. 2. Deltagerregler. 3. Klasseinddeling. 4. Officials/Ansvarshavende. 5. Licens Indholdsfortegnelse 1. Turneringsregler 2. Deltagerregler 3. Klasseinddeling 4. Officials/Ansvarshavende 5. Licens 6. Protest og sanktioner 1 1. TURNERINGSREGLER 1.0 Turneringen er delt op i 3 regioner.

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2011

LOVE BESTEMMELSER 2011 LOVE OG BESTEMMELSER 2011 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B 4 SPILLERE +55 GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2016-2017 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse...

Læs mere

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM

Turneringsreglement. ved. DHF Beach Handball Tour Det officielle Danmarksmesterskab. for. Ungdoms og Oldies DM Turneringsreglement ved DHF Beach Handball Tour 2016 Det officielle Danmarksmesterskab for Ungdoms og Oldies DM Det officielle Danmarksmesterskab for U-16, U-18 og Oldies TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub.

VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB. 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. VEDTÆGTER FOR VEJBY BILLARD KLUB 1 Vedtægter for Vejby Idrætsforening er gældende for medlemmer af Vejby Billard Klub. 2 Generalforsamlingen afholdes hvert år i maj. Medlemmer der er i kontingentrestance

Læs mere

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010)

Turneringsreglement. Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) Turneringsreglement Dansk Håndbold Forbunds officielle Danmarksmesterskab i strandhåndbold. (2010) TURNERINGSREGLEMENT Dansk Håndbold Forbunds officielle DM i strandhåndbold Almindelige bestemmelser 1.1

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR VETERAN HOLD I NORDJYLLAND VETERAN M-A-B GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2017-2018 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning...

Læs mere

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017

Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Ændringsforslag fra bestyrelsen 12. marts 2017 Vedtægter for foreningen Danske Solcelleejere 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Danske Solcelleejere herefter kaldet DSE Foreningens hjemsted er Viborg

Læs mere

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011.

Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. Den 13. maj 2011 TU 107-11 Propositioner for Kvalifikationsturnering til 1. division for U-14 piger/drenge 2011. 1. Tilmelding til ØST Kvalifikationsturnering U-14. Turneringen administreres af HRØ. Der

Læs mere

Invitation til holdturnering 2012

Invitation til holdturnering 2012 Invitation til holdturnering 2012 Tilmeldingsfrist den 20. marts 2012 DGI Sydøstjylland petanque indbyder alle petanqueforeninger til deltagelse i holdturnering for kvartetter (4 personers hold). Turneringen

Læs mere

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017

Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Reglement for FTU/DGI Fyn Holdturneringen Motionister 2017 Paragraf 1 Fyns Tennis Union og DGI Fyn Tennis har fra og med 2017 indgået et samarbejde i henhold til at styrke og udvikle holdturneringen for

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND. Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND Motion GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2015-2016 1 Indhold 1 Spilletilladelse... 3 2 Afvikling af match... 3 3 Indbydelse og deltagelse... 3 4 Holdsammensætning... 3

Læs mere

VIBORG FIRMAIDRÆT. Bowling TURNERINGSPLAN. (under udarbejdelse ver 1. af ) TURNERINGSBESTEMMELSER

VIBORG FIRMAIDRÆT. Bowling TURNERINGSPLAN. (under udarbejdelse ver 1. af ) TURNERINGSBESTEMMELSER VIBORG FIRMAIDRÆT Bowling TURNERINGSPLAN (under udarbejdelse ver 1. af 2016-01-01) TURNERINGSBESTEMMELSER 2015 2016 (se side 17) Turneringen vil i år blive i afviklet i perioden medio januar ultimo/primo

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 26. marts 2014) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiftet den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Vedtægter. for. (bc37)

Vedtægter. for. (bc37) Vedtægter for Badmintonclubben af 19 (bc) 1 Navn, hjemsted og formål 11 Klubbens navn er (BC) Dens hjemsted er Københavns Kommune, og dens postadresse er, 2300 København S 12 Klubben er gennem Københavns

Læs mere

Regler for UV-Rugby juni 2005

Regler for UV-Rugby juni 2005 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby Elite og Underliggende Divisioner Juni 2005. Indhold. 1. Afvikling af kampe for Elite divisionen. 2. Afvikling af kampe udenfor elite - divisionen.

Læs mere

Dommerhåndbogens tekst er ikke en afskrift af unionens spille- og ordensregler, men en hjælp til at forstå og handle efter disse regler.

Dommerhåndbogens tekst er ikke en afskrift af unionens spille- og ordensregler, men en hjælp til at forstå og handle efter disse regler. FORORD Københavns Bowling Union udgiver en Dommerhåndbog med det formål at støtte dommere/turneringsledere ved afviklingen af turneringskampe, stævner eller andre arrangementer i unionens område. Dommerhåndbogens

Læs mere

Sams Ungdomstræf. Indbydelse. - 1. 2. november 2008. Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje på OVER kr. 30.

Sams Ungdomstræf. Indbydelse. - 1. 2. november 2008. Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje på OVER kr. 30. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 1. 2. november 2008 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne I år med en samlet præmiepulje

Læs mere

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club

Vedtægter for Ledøje Pétanque Club Vedtægter for Ledøje Pétanque Club 1 Klubbens navn er Ledøje Pétanque Club (LPC). 2 LPC er hjemmehørende i Egedal Kommune med officiel adresse hos den til enhver tid valgte Le Président. LPC skal være

Læs mere

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid

BADMINTON. November 2011 afsnit 3.2. Jernbanefritid BADMINTON November 2011 afsnit 3.2 BADMINTON Som officielle turneringer betragtes de af JF arrangerede - for tiden DJM for hold, DJM individuelt og DJM for oldboys/oldgirls individuelt samt et årligt stævne

Læs mere

Københavns Bowling union Spilleregler 2013

Københavns Bowling union Spilleregler 2013 Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse 1 Turneringen... 1 Stk. 3 Københavnsserie:... 2 Stk. 4 Københavnsrækkerne:... 2 Stk. 5 Mixrækkerne... 2 Stk. 6 Nye hold i turneringen:... 3 Stk. 7 Damer kan deltage på

Læs mere

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton

Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton Reglement for voksenholdturneringen i DGI Midt- og Vestsjælland Badminton 2015-2016. A Turneringsreglementet for hold er udskrevet og er gældende for turnering arrangeret af holdturneringsudvalget i DGI

Læs mere

Gælder KUN kvalifikation til DM

Gælder KUN kvalifikation til DM 1 Beach Reglement Gælder KUN kvalifikation til DM Håndbold Region Øst Beach Handball 2 TURNERINGSREGLEMENT 1.1 Turneringen er åben for spillere, der er medlem af en håndboldforening under Dansk Håndbold

Læs mere

Vedtægter for Købehavns Firma Sport

Vedtægter for Købehavns Firma Sport Vedtægter for Købehavns Firma Sport 1 Navn Foreningens navn er Københavns Firma Sport (KFS). Foreningen er hjemmehørende i Københavns Kommune. Stiftet 25. maj 1987. 2 Formål Foreningens formål er gennem

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN

TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN TURNERINGSREGLEMENT FOR BADMINTON-NORDJYLLAND UNGDOM GÆLDENDE FOR SÆSONEN 2012-2013 1 Indhold 1 Formål... 3 2 Tilhørsforhold... 3 3 Spilleregler... 3 4 Medlemskab af flere klubber... 3 5 Klubskifte...

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

ALBANI CUP. Generelle spilleregler

ALBANI CUP. Generelle spilleregler Afsnit 1 Afsnit 2 Afsnit 3 Afsnit 4 Afsnit 5 Afsnit 6 Afsnit 7 Afsnit 8 Afsnit 9 ALBANI CUP Knockoutturnering Spillere Vinder af kampen Scoretavler Præmier Dommere Generelle spilleregler Vigtige datoer

Læs mere

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15

Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Reglement for DBU - Danmarks bedste ungdomshold 14/15 Indhold: 1 Formål side 2 2 Aldersinddeling side 2 3 Holdtyper og rækker side 2 4 Udtagelse af hold fra landsdele/kredse side 3 5 Holdopstilling side

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt

Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt Vedtægter for Brønderslev familie og Firma Idræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Brønderslev Familie og Firma Idræt. Initialer: BFFI. Stiftelses år: 24. marts 1952 2. Foreningens hjemsted: Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune.

1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. LOVE FOR DRAGØR HÅNDBOLD KLUB (Stiftet 14. september 1979) 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Dragør Håndbold Klub og dens hjemsted er Dragør Kommune. 2 - Formål Foreningens formål er at give medlemmerne

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

JYSK KEGLE UNION LOVE

JYSK KEGLE UNION LOVE Side 1af 5 1 Unionens navn er Jysk Kegle Union ( J.K.U. ) TILSLUTNING: 2 Unionen er tilsluttet Dansk Kegle Forbund ( D.Ke.F. ) Dansk Idræts Forbund (D.I.F. ) og Word Ninepin Bowling Association / Fe'de'ration

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Regler for UV-Rugby August 2008

Regler for UV-Rugby August 2008 Retningslinier For Afvikling af Danmarksturnering i UV-rugby og Underliggende Divisioner August 2008. Indhold. 1. Afvikling af Danmarksturneringen. 2. Afvikling af områdeturneringerne. 3. Udgår 4. Op/nedrykninger

Læs mere

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016)

Vedtægter for Familie Bowling (FB) (af 16. marts 2016) 1.0 Navn og hjemsted Klubbens navn er Familie Bowling (FB). Klubben er stiften den 1. august 1984. Klubben er hjemmehørende i Gladsaxe kommune 2.0 Formål Klubbens formål er, at samle bowlingspillere med

Læs mere

Grundejerforeningen Rytterparken

Grundejerforeningen Rytterparken Grundejerforeningen Rytterparken Vilhelmsro 401 459 3480 Fredensborg CVR nr.: 33294042 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er. Foreningen er hjemmehørende i Fredensborg Kommune. 2 Område og medlemmer.

Læs mere

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre

World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre Ordinært afdelingsmøde afholdes tirsdag d. 6. maj 2014 kl. 19.30 World Cup Hallen Rødovre Centrum 99, 2610 Rødovre 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Beretning 4. Indkomne forslag

Læs mere

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune.

Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. 1 Klubbens navn er : Kallehavegaard Rideklub Randers. Forkortelse : KARR. Klubbens hjemsted er Randers Kommune. personligt fremmøde på generalforsamlingen. Medlemmer skal være fyldt 15 år for at have stemmeret.

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes:

Turneringsregler. Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Turneringsregler Der spilles efter DHF`s håndboldlove og DGI`s turneringsreglement gældende fra september 2008, hvorfra følgende kan nævnes: Spilletider: U8 spiller 2 X 10 minutter. Øvrige hold spiller

Læs mere

Danmarks Bowling Forbund

Danmarks Bowling Forbund VELKOMMEN TIL SÆSON 2017-2018 Danmarks Bowling Forbund Til Klubber i Vest Sæsonen 2017/18 banker på døren, træningen er så småt begyndt, og om ikke ret lang tid har vi alle taget hul på sæsonens første

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010

REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 REGLER FOR DANMARKSRANGLISTEN 2010 1. Licens a. For at være omfattet af Danmarksranglisten skal en spiller være registreret med licensnummer hos DSqF. b. Tegning af licens: Alle spillere, der er medlem

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

LOVE BESTEMMELSER 2015

LOVE BESTEMMELSER 2015 LOVE OG BESTEMMELSER 2015 Indholdsfortegnelse Indhold... Ændret Love 1. Navn og hjemsted... 01-01 /1991 2. Formål... 02-01 /1991 3. Organisation og tilhørsforhold... 03-01 /2006 4. Klubberne... 04-01 /2003

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement

Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund Kajakpoloreglement Dansk Kano og Kajak Forbund 2003 Formelle bestemmelser for DKF s Danmarksturnering. DKF's turneringsledelse 1 Turneringsledelsen i DKF's Danmarksturnering

Læs mere

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold.

Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. Reglement for Danmarks Badminton Forbunds mesterskaber for veteranklubhold. 1 Mesterskaberne udskrives i 3 aldersgrupper: 1. 35-44 år holdet skal i hver holdmatch minimum bestå af 1 dame og 2 herrer som

Læs mere

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation.

Golf. 6. Mobiltelefon Mobiltelefon skal være slukket under spil på banen. Brug af mobiltelefon kan medføre diskvalifikation. Golf Opdateret april 2009 Generelle turnerings- og spilleregler 1. Turnerings- og spilleregler Nedennævnte turnerings- og spilleregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Indefodbold Reglement 2011/2012

Indefodbold Reglement 2011/2012 Indefodbold Reglement 2011/2012 Kontakt til turneringsledelse Dommerbordsvagt VIGTIGT!! Turneringsregler LM, SM, B og C Træf 2012 Se turneringsplaner, resultater og stillinger på http://minidraet.dgi.dk/

Læs mere

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM

REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM REGLEMENT FOR INDIVIDUELT DM 1 Deltagere: Stk. 1. Individuelt Danmarksmesterskab i skoleskak ( Individuelt DM ) og kvalifikation hertil står åbent for deltagere, som opfylder alle følgende betingelser:

Læs mere

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold.

Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Fælles reglement for danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber for seniorog motionshold. Følgende reglement er gældende for fælles danske mesterskaber for veteranhold, samt landsmesterskaber

Læs mere

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund.

Volleyball. 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1 Volleyball Opdateret april 2009 Turneringsregler 1. Gyldighed 1.1. Nedennævnte turneringsregler er gældende for DM-stævner, der arrangeres af foreninger under Dansk Firmaidrætsforbund. 1.2. Dansk Firmaidrætsforbunds

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 3. 4. november 2012. www.bowling-aalborg.

Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til. Sams Ungdomstræf. Løvvang Bowling Center - 3. 4. november 2012. www.bowling-aalborg. Aalborg Kredsen indbyder hermed alle ungdomsbowlere til Sams Ungdomstræf Løvvang Bowling Center - 3. 4. november 2012 www.bowling-aalborg.dk Danmarks største ungdomsstævne Samlet præmiepulje på ca. kr.

Læs mere

REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013

REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013 REGLEMENT FOR DHIF Forbundsmesterskab / DM Speedi Cath Cup 2013 Spilleregler Der spilles efter de internationale regler, hvis andet ikke er angivet: International Rules for the Sport of Wheelchair Rugby

Læs mere