Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til"

Transkript

1 Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love (Fordeling af myndighedsansvar mellem kommuner og Udbetaling Danmark m.v.) Social- og Integrationsministeriet 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. august 2010, som ændret ved lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 7 ændres Ved beregning af pension, til: Ved beregning af brøkpension, dvs. pension,. 2. Efter 11 indsættes i kapitel 1: Myndigheder 11 a. Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende folkepension, varmetillæg, petroleumstillæg, opsat pension, supplerende pensionsydelse og øvrige tillæg efter kapitel 11. Desuden varetager Udbetaling Danmark alle opgaver vedrørende beregning og udbetaling af førtidspension. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent og den likvide formue. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen varetager opgaverne vedrørende personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister. Desuden varetager kommunalbestyrelsen de opgaver vedrørende førtidspension, som ikke er nævnt i stk affattes således: 13. Ansøgning om folkepension indgives til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark skal sende meddelelse om ret til folkepension i rimelig tid inden den pågældende når folkepensionsalderen. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om muligheden for at opsætte pension efter kapitel 2 a. Stk. 2. Udbetaling Danmark skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, 1

2 1) hvis der gives afslag på pension på grund af regler om optjening, 2) hvis en pensionist tilkendes brøkpension, 3) hvis en førtidspensionist overgår til folkepension, og 4) om afgørelser om størrelsen af den personlige tillægsprocent og den likvide formue, hvis afgørelserne skal lægges til grund for kommunalbestyrelsens afgørelse om helbredstillæg eller indgå i kommunalbestyrelsens vurdering af ret til personligt tillæg. Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om størrelsen af den likvide formue og den personlige tillægsprocent, når disse afgørelser har betydning for Udbetaling Danmarks afgørelse om ret til pension, eller hvis afgørelserne skal lægges til grund for kommunalbestyrelsens afgørelser eller vurdering, jf. stk. 2, nr. 4. Udbetaling Danmarks afgørelser om størrelsen af den likvide formue og den personlige tillægsprocent skal fremgå af kommunalbestyrelsens afgørelse om helbredstillæg. 4. Overskriften inden 14 affattes således: Personligt tillæg, varmetillæg, petroleumstillæg og helbredstillæg 5. I 14, stk. 2, 1. pkt., ændres Der ydes personligt tillæg til: Udbetaling Danmark yder varmetillæg. 6. I 14, stk. 2, 3. pkt., ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 7. I 14, stk. 3, ændres Ud over personligt tillæg efter stk. 2 ydes der til folkepensionister uanset deres økonomiske forhold et tillæg til: Ud over varmetillæg efter stk. 2 ydes der til folkepensionister uanset deres økonomiske forhold et petroleumstillæg , stk. 4, ændres Personligt tillæg til: Tillæg. 9. I 14 a, stk. 1, ændres Der ydes til: Kommunalbestyrelsen yder. 10. I 14 a, indsættes som stk. 6: Stk. 6. Kommunalbestyrelsen lægger ved sin afgørelse om ydelse af helbredstillæg Udbetaling Danmarks afgørelse om størrelsen af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue efter 14 b og 14 c, og den personlige tillægsprocent efter 31, stk. 3, til grund. Oplysningerne fra Udbetaling Danmark skal fremgå af afgørelsen. 11. I 15, stk. 2, 29, stk. 1, 29, stk. 8, 31, stk. 3, 49, stk. 1, nr. 6, og stk. 5, ændres personligt tillæg og personlige tillæg til: varmetillæg. 12. I 15 a, stk. 2, 15 b, stk. 1, 15 c, stk. 2, 15 d, stk. 2, 15 e, stk. 1, og 15 f, stk. 1, ændres Kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 13. I 21 indsættes som stk. 2: 2

3 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om, at den pågældende er tilkendt førtidspension, herunder om tidspunktet for pensionssagens påbegyndelse, jf. stk. 1, og om pågældende har fået udbetalt andre forsørgelsesydelser, der skal fradrages i pensionen, jf. 32 d affattes således: 32. Udbetaling Danmark kan fradrage for meget udbetalt boligstøtte og pension i pensionen, når Udbetaling Danmark er ansvarlig for at udbetale ydelserne. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fradrage for meget udbetalt pension i pensionen, når kommunen er ansvarlig for at udbetale ydelsen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan anmode Udbetaling Danmark om at fradrage krav på tilbagebetaling af personlige tillæg, jf. 43, i fremtidig pension på vegne af kommunen. 15. I 33, stk. 1, ændres Folkepension udbetales til: Udbetaling Danmark udbetaler folkepension. 16. I 33, stk. 2, ændres Førtidspension udbetales til: Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension. 17. I 33 a, stk. 3, ændres kommunen til: staten a, stk. 5, ophæves. Stk. 6 bliver herefter stk I 33 b, stk. 2, ændres kommunen til: staten. 20. I 33 b, stk. 3, og 33 c, stk. 1, ændres Kommunen og Kommunerne til: Udbetaling Danmark b, stk. 4, ophæves. Stk. 5 bliver herefter stk I 33 d, stk. 1, 1. pkt., udgår: og kan forvaltes sammen med midlerne i Den Særlige Pensionsopsparing, jf. kapitel 5 d i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. 23. I 36 indsættes som stk. 2-3: Stk. 2. Pensionisten og kommunalbestyrelsen kan aftale, at kommunalbestyrelsen skal administrere pensionen. Stk. 3. Kommunen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelsen eller aftalen, jf. stk. 1 og 2. Udbetaling Danmark udbetaler til kommunen den disponible pension, som pensionisten ville have fået udbetalt. 3

4 24. I 39, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: For pensionister, der modtager folkepension, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent. 25. I 39 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: Stk. 3. For pensionister, der modtager folkepension, træffer Udbetaling Danmark ved omregning af pensionen, jf. stk. 2, afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent. Stk. 3-5 bliver herefter stk I 39, stk. 3-5, der bliver stk. 4-6, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 27. I 39, stk. 3, der bliver stk. 4, efter jf. stk. 2, nr. 1 og 2, og efter jf. stk. 2, nr. 3, indsættes: og stk. 3,. 28. I 39, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres jf. stk. 3 til: jf. stk a affattes således: 39 a. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter 14 b, stk. 2, nr. 1-5, på grundlag af de oplysninger, der senest foreligger indberettet til skattemyndighederne efter skattekontrollovens afsnit II. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af helbredstillægget, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om størrelsen af formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue. Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter 14 b, stk. 2, nr. 6 og 7, på grundlag af de senest modtagne oplysninger fra pensionisten og en eventuel ægtefælle eller samlever. Stk. 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om formuens størrelse på ny i løbet af året, hvis pensionisten anmoder herom og kan dokumentere, at den samlede likvide formue ikke overstiger formuegrænsen, jf. 49, stk. 1, nr. 7. Udbetaling af helbredstillæg efter 14 a kan ske med virkning fra tidspunktet for anmodningen og ikke med tilbagevirkende kraft, selv om formuen er reduceret til under formuegrænsen på et tidligere tidspunkt. 30. I 41, stk. 1, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 31. I 41, stk. 2, ændres Kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 32. I 41, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter oplyse : Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 33. I 41 a, stk. 1-4, og to steder i stk. 5, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 34. I 41 a indsættes som stk. 6: 4

5 Stk. 6. Udbetaling Danmark giver kommunalbestyrelsen meddelelse om de modtagne meddelelser, jf. stk. 1-4, hvis pensionisten modtager personligt tillæg eller helbredstillæg. 35. I 43 a indsættes som stk. 3: Stk. 3. Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelser efter stk. 1 og stk I 44, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelser efter 1. og. 2. pkt I 46, stk. 2, 1. pkt., ændres kan den pågældende dog af pensionen til: kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om, at den pågældende af pensionen kan. 38. I 46, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelsen og om størrelsen af det beløb, som af pensionen skal udbetales til dækning af husleje og lignende. Udbetaling Danmark udbetaler beløbet til kommunen. 39. I 46 indsættes som stk. 4: Stk. 4. Fængslet eller arresthuset giver Udbetaling Danmark og kommunen meddelelse om indsættelsen og om tidspunktet for løsladelsen, hvis opholdet må påregnes at have en varighed ud over den periode, for hvilken der udbetales pension, jf. 46, stk. 1 og 2. Stk. 4 bliver herefter stk I 46 b ændres kommunen til: Udbetaling Danmark og kommunen. 41. I 47, stk. 2, indsættes efter opkræves af : Udbetaling Danmark og. 42. I 50, stk. 1, ændres afgørelser til: Kommunalbestyrelsens afgørelser, og jf. dog stk. 2 ændres til: jf. dog stk. 2 og I 50 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 2 bliver herefter stk affattes således: 52. Staten afholder udgifterne til pension efter 12 og kapitel 2 a. Kommunen afholder 65 pct. af udgifterne til pension efter 16. Staten afholder de resterende 35 pct. af udgifterne. 5

6 Stk. 2. Kommunernes udgifter til personligt tillæg efter 14 stk. 1 og helbredstillæg efter 14 a, afholdes af staten med 50 pct. Kommunerne afholder 25 pct. af udgifterne til varmetillæg og petroleumstillæg efter 14 stk. 2 og stk. 3. Staten afholder de resterende 75 pct. af udgifterne. Stk. 3. Staten afholder udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet , stk. 1, affattes således: Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen varetager administrationen af de kommunale opgaver efter denne lov, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 46. I 62 stk. 1, 1. pkt., ændres kommunerne til: Udbetaling Danmark og kommunerne. 47. I 62, stk. 3, ændres: kommunernes til: Udbetaling Danmarks og kommunernes. 48. Efter 62 indsættes: 62 a. Social- og integrationsministeren kan på Pensionsstyrelsens sagsområde, jf. 62, fastsætte regler om, at kommunikation mellem Pensionsstyrelsen og andre myndigheder samt mellem Pensionsstyrelsen og borgere skal ske i elektronisk form (digital kommunikation) og herunder fravige formkrav i lovgivningen, der er til hinder for digital kommunikation. Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at visse nærmere angivne sagsområder og grupper af borgere helt eller delvis skal være undtaget fra kravet om digital kommunikation. Stk. 3. Social- og integrationsministeren kan på Pensionsstyrelsens sagsområde, jf. 62, fastsætte regler om, at udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde i retlig henseende sidestilles med et dokument med personlig underskrift I 72 d, stk. 7, ændres kommunen til: Udbetaling Danmark. 2 I lov om lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 19. august 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 7 ændres Ved beregning af pension, til: Ved beregning af brøkpension, dvs. pension,. 2. Efter 11 indsættes i kapitel 1: Myndigheder 11 a. Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende beregning og udbetaling af førtidspension, bistandstillæg, plejetillæg, invaliditetsydelse og tillæg efter kapitel 11, og alle opgaver vedrørende varmetillæg og petroleumstillæg. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent og den likvide formue. 6

7 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen varetager de opgaver efter loven, som ikke er henlagt til Udbetaling Danmark, jf. stk I 17, stk. 1, 1. pkt., ændres Der ydes personligt tillæg til: Udbetaling Danmark yder varmetillæg. 4. I 17, stk. 1, 3. pkt., ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 5. I 17, stk. 3, ændres Ud over personligt tillæg efter stk. 1, ydes der til: Ud over varmetillæg efter stk. 1 yder Udbetaling Danmark. 6. I 17, stk. 4, ændres Personligt tillæg til: Tillæg. 7. I 18, stk. 1, ændres Der ydes til: Kommunalbestyrelsen yder. 8. I 18, indsættes som stk. 6: Stk. 6. Kommunalbestyrelsen lægger ved sin afgørelse om ydelse af helbredstillæg Udbetaling Danmarks afgørelse om størrelsen af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue efter 19-20, og personlige tillægsprocent efter 29 til grund. Oplysningerne fra Udbetaling Danmark skal fremgå af afgørelsen. 9. I 22, stk. 2, 26, stk. 1, og stk. 5, 29, stk. 3, 48, stk. 1, nr. 6, stk. 2 og stk. 5, ændres personligt tillæg til: varmetillæg affattes således: 23. Ansøgning om pension indgives til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ansøgning om varmetillæg efter 17, stk. 1, og petroleumstillæg efter 17, stk. 2, indgives til Udbetaling Danmark. 11. I 24 indsættes som stk. 4: Stk. 4. Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om en tilkendt førtidspension, herunder om tidspunktet for pensionssagens påbegyndelse, jf. stk. 2, og om der er udbetalt andre forsørgelsesydelser, der skal fradrages i pensionen, jf. 30, stk , stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes: Stk. 2. Udbetaling Danmark kan fradrage for meget udbetalt pension og boligstøtte i pensionen, når Udbetaling Danmark er ansvarlig for at udbetale ydelserne. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fradrage for meget udbetalt pension i pensionen, når kommunen er ansvarlig for at udbetale ydelserne. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan anmode Udbetaling Danmark om at fradrage krav på tilbagebetaling af personlige tillæg, jf. 43, i fremtidig pension på vegne af kommunen. 7

8 13. I 35 indsættes som stk. 2-3: Stk. 2. Pensionisten og kommunalbestyrelsen kan aftale, at kommunalbestyrelsen skal administrere pensionen. Stk. 3. Kommunen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelsen eller aftalen, jf. stk. 1 og 2. Udbetaling Danmark udbetaler til kommunen den disponible pension, pensionisten ville have fået udbetalt. 14. I 36 indsættes som stk. 2: Stk. 2. Udbetaling Danmark giver kommunalbestyrelsen i opholdskommunen meddelelse om, at en førtidspensionist overgår til folkepension. 15. I 38, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: Udbetaling Danmark træffer samtidig afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent. 16. I 38 indsættes som stk. 3: Stk. 3. Ved omregning af pensionen træffer Udbetaling Danmark afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent. 17. I 38, stk. 3-5, der bliver stk. 4-6, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 18. I 38, stk. 3, der bliver stk. 4, efter jf. stk. 2, nr. 1 og 2, og efter jf. stk. 2, nr. 3, indsættes: og stk. 3,. 19. I 38, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres jf. stk. 3 til: jf. stk affattes således: 39. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter 19, stk. 2, nr. 1-5, på grundlag af de oplysninger, der senest foreligger indberettet til skattemyndighederne efter skattekontrollovens afsnit II. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af helbredstillægget, opgøres formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue. Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter 19, stk. 2, nr. 6 og 7, på grundlag af de senest modtagne oplysninger fra pensionisten og en eventuel ægtefælle eller samlever. Stk. 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om formuens størrelse på ny i løbet af året, hvis pensionisten anmoder herom og kan dokumentere, at den samlede likvide formue ikke overstiger formuegrænsen, jf. 48, stk. 1, nr. 14. Udbetaling af helbredstillæg efter 18 kan ske med virkning fra tidspunktet for anmodningen og ikke med tilbagevirkende kraft, selv om formuen er reduceret til under formuegrænsen på et tidligere tidspunkt. 21. I 41, stk. 1, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 8

9 22. I 41, stk. 2, ændres Kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 23. I 41, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter oplyse : Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 24. I 41 a, stk. 1-4, og to steder i stk. 5, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 25. I 41 a indsættes som stk. 6: Stk. 6. Udbetaling Danmark oplyser kommunalbestyrelsen om de modtagne meddelelser, jf. stk. 1-4, hvis pensionisten modtager personligt tillæg eller helbredstillæg. 26. I 44 indsættes som stk. 5: Stk. 5. Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelser efter stk I 44 a indsættes som stk. 5: Stk. 5. Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelser efter stk. 1 og I 45, stk. 2, 1. pkt., ændres kan den pågældende dog af pensionen til: kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om, at den pågældende af pensionen kan. 29. I 45, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelsen og om størrelsen af det beløb, som af pensionen skal udbetales til dækning af husleje og lignende. Udbetaling Danmark udbetaler beløbet til kommunen. 30. I 45 indsættes som stk. 4: Stk. 4. Fængslet eller arresthuset giver Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen meddelelse om indsættelsen og om tidspunktet for løsladelsen, hvis opholdet må påregnes at have en varighed ud over den periode, for hvilken der udbetales pension, jf. 45, stk. 1. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og I 45 b ændres kommunen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 32. I 46, stk. 2, indsættes efter opkræves af : Udbetaling Danmark og. 33. I 49, stk. 1 ændres Afgørelser til: Kommunalbestyrelsens afgørelser, og jf. dog stk. 2 ændres til: jf. dog stk. 2 og I 49 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 9

10 Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 2 bliver herefter stk I 50, stk. 1, ændres kommunernes udgifter til: udgifterne, og Kommunernes udgifter til: Udgifterne. 36. I 50, stk. 1, indsættes efter 35 pct. : og med 65 pct. af kommunen. 37. I 50, stk. 2, ændres kommunens udgifter til: udgifterne , stk. 3, affattes således: Stk. 3. Udgifter til personligt tillæg efter 17, stk. 2, og helbredstillæg efter 18 afholdes af staten med 50 pct. og af kommunen med 50 pct. Udgifter til varmetillæg efter 17, stk. 1, og petroleumstillæg efter 17, stk. 3, afholdes af staten med 75 pct. og af kommunen med 25 pct , stk. 1, affattes således: Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen varetager administrationen af de kommunale opgaver efter denne lov, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 40. I 54, stk. 1, 1. pkt., ændres om tilkendelse og udbetaling til: om tilkendelse og inddragelse. 41. I 56 stk. 1, 1. pkt., ændres kommunerne til: Udbetaling Danmark og kommunerne. 42. I 56, stk. 3, ændres: kommunernes til: Udbetaling Danmark og kommunernes. 43. Efter 56 indsættes: 56 a. Social- og integrationsministeren kan på Pensionsstyrelsens sagsområde, jf. 56, fastsætte regler om, at kommunikation mellem Pensionsstyrelsen og andre myndigheder samt mellem Pensionsstyrelsen og borgere skal ske i elektronisk form (digital kommunikation) og herunder fravige formkrav i lovgivningen, der er til hinder for digital kommunikation. Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at visse nærmere angivne sagsområder og grupper af borgere helt eller delvis skal være undtaget fra kravet om digital kommunikation. Stk. 3. Social- og integrationsministeren kan på Pensionsstyrelsen sagsområde, jf. 56, fastsætte regler om, at udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde i retlig henseende sidestilles med et dokument med personlig underskrift. 3 10

11 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. 1 affattes således: 1. Lejere har efter ansøgning ret til boligstøtte efter reglerne i denne lov. 2. Efter 5 indsættes: Myndigheder 5 a. Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende boligydelse og boligsikring efter kapitlerne 1-9 i denne lov samt øvrige opgaver, der ikke er omfattet af stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen varetager opgaverne vedrørende støtte til beboerindskud, depositum, indskud eller lignende efter kapitlerne i denne lov a, stk. 1, affattes således: Udbetaling Danmark træffer afgørelse om, at det pågældende barn ikke medregnes ved beregningen af boligstøtten, hvis der træffes en af følgende afgørelser: 1) En afgørelse truffet af Udbetaling Danmark efter 2, stk. 1, nr. 2, i lov om en børne- og ungeydelse om, at betingelsen om et barns ophold her i landet ikke er opfyldt. 2) En afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen efter 57 a, stk. 7, i lov om social service om manglende efterlevelse af et forældrepålæg vedrørende et barn. 3) En afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen om, at ungeydelsen, jf. lov om en børne- og ungeydelse, ikke skal udbetales ved manglende efterlevelse af pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for et barn, der er mellem 15 og 17 år, jf. 2 a, stk. 3, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 4. I 10, stk. 2 og 3, i 11, stk. 1, tre steder i 11, stk. 2, i 15, i 37, to steder i 39 a, i 40, stk. 1 og 2, i 42 stk. 1, i 43, stk. 3, i 44, stk. 1, i 46, stk. 1, i 46 a, stk. 1, og i 47, stk. 4, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 5. I 10, stk. 2 og 3, i 14, stk. 6, to steder i 23, stk. 4,og i 42, stk. 2, ændres Kommunalbestyrelsens og kommunalbestyrelsens til: Udbetaling Danmarks. 6. I 15, i 38, i 43, stk. 2, i 44, stk. 3 og 4, i 46, stk. 3, to steder i 47, stk. 8, i 47, stk. 9, og i 48 b, stk. 3, ændres Kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 7. I 39, stk. 3, nr. 2, i 43, stk. 2, 3 steder i 46, stk. 1, og i 75, stk. 5, første sted ændres kommunen til: Udbetaling Danmark a affattes således: 39 a. Bliver Udbetaling Danmark anmodet om at frafalde panteretten uden fuld dækning for et lån ydet efter 31, nr. 1 og 2, eller begæres ejendommen solgt på tvangsauktion, varetager Udbetaling Danmark kommunalbestyrelsens og statens interesser i forbindelse med lånet. 11

12 Udbetaling Danmark kan anmode Statens Administration om at varetage opgaven på vegne af kommunalbestyrelsen og staten. 9. I 41, stk. 1 og 4, ændres Kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 10. I 49 indsættes som stk. 3: Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan anmode Udbetaling Danmark om at fradrage forfaldne afdrag på beboerindskudslån i fremtidig boligydelse eller boligsikring på vegne af kommunen, når kommunen har truffet afgørelse herom. 11. I 50, stk. 1, indsættes efter social pension : fra Udbetaling Danmark. I samme stykke ændres boligstøtten til: boligydelse og boligsikring. Stk. 2 og stk. 3 ophæves , stk. 2, litra 2 affattes således: 2) der foreligger sådanne omstændigheder, at kommunalbestyrelsen vurderer, at betingelserne for at give afslag efter 15 er opfyldt, eller affattes således: 73. Kommunalbestyrelsens afgørelser om lån til betaling af beboerindskud, forudbetalt leje, depositum eller boligandel i private andelsboligforeninger efter 55-57, 60 a, 64 b, 64 e, 66 og 67 kan påklages til det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 14. Efter 73 indsættes: 73 a. Udbetaling Danmarks afgørelser om boligsikring og boligydelse kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog 10, stk. 2 og 3, 23, stk. 4, og 42, stk , stk. 1 og 2, affattes således: Staten og kommunen afholder udgifter til boligstøtte med følgende satser, jf. dog stk. 5: 1) Boligsikring, 50 pct. hver. 2) Boligydelse, 75 pct. af staten og 25 pct. af kommunen. 3) Udgifter til istandsættelsesgaranti og leje efter 70 og 71, 100 pct. af staten. Stk. 2. Af de udlånsmidler, der er fornødne til boligydelseslån, betaler kommunen 25 pct. og staten 75 pct. Udbetaling Danmark indbetaler til staten de afdrag og renter, der er modtaget som tilbagebetaling af sådanne lån. Af de udlånsmidler, der er fornødne til boligsikringslån betaler kommunen og staten 50 pct. hver. Udbetaling Danmark indbetaler til staten 50 pct. af de renter og afdrag, der er modtaget som tilbagebetaling af boligsikringslånene. 4 12

13 I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009, som ændret senest ved 2 i lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 10, 1. og 2. pkt., 4, stk. 11, 8, stk. 1 og stk. 6, 10 b, stk. 2, 10 c, stk. 9 og 24, stk. 1, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 2. I 5, stk. 2, ændres den bidragsberettigede til: bidragsmodtageren. 3. I 5 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: Stk. 4. Afgørelse om, at barnet opholder sig her i landet, træffes efter oplysninger, der er modtaget efter regler, der er fastsat i medfør af 8 i lov om en børne- og ungeydelse. 4. 6, stk. 1 affattes således: Ordinært børnetilskud efter 2, nr. 1, nr. 2 og nr. 3, ekstra børnetilskud efter 3 og særligt børnetilskud efter 4, stk. 3, nr. 1 og nr. 6, og efter 5, stk. 2, 2. punktum, udbetales efter ansøgning herom. 5. I 8, stk. 3, 5 og 7, ændres kommunalbestyrelsens til: Udbetaling Danmarks. 6. I 10 ændres bidragspligtigs til: bidragsbetalers. 7. I 10 c, stk. 2, 2. pkt. og 3. pkt., ændres 7, stk. 3 til: 7, stk c, stk. 12, affattes således: Stk. 12. Et tilbagebetalingskrav efter stk. 11 gennemføres ved en betalingsordning, der fastsættes af Udbetaling Danmark. 9. I 11, stk. 1, 15, stk. 1,og 15, stk. 2, ændres det offentlige til: Udbetaling Danmark. 10. I 15, stk. 2, ændres statsamtet til: statsforvaltningen. 11. I 18, stk. 1, ændres det offentlige og Det offentliges til: Udbetaling Danmark og Udbetaling Danmarks. 12. I 18 indsættes som stk. 2: Stk. 2. Hvis bidragsbetaleren modtager kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, indtræder Udbetaling Danmark i retten til det beløb, bidragsbetalerens kommune efter 96 a i lov om aktiv socialpolitik eller i 41 a i lov om integration af udlændinge i Danmark fradrager i den udbetalte hjælp ophæves og 22 a affattes således: 22. Udbetaling Danmark administrerer udbetaling af ydelser efter denne lov. 13

14 Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 22 a. For at bevare retten til ordinært og ekstra børnetilskud, jf. 2, nr. 1-3, og 3, skal modtageren en gang årligt bekræfte sin fortsatte status som enlig forsørger. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om administration i forbindelse med Udbetaling Danmarks vurdering af modtagerens status som enlig forsørger, herunder om modtagerens årlige bekræftelse efter stk a og 24 b ophæves. I lov om opkrævning af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 17. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 2 ændres Kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 2. I 19, stk. 1,ændres kommunalbestyrelsens til: Udbetaling Danmarks, og kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 3. I 19, stk. 2,ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark a, stk. 1,affattes således: Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område b affattes således: 23 b. Justitsministeren kan 1) i samråd med social- og integrationsministeren fastsætte regler om Udbetaling Danmarks behandling af sager efter denne lov, herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af underholdsbidrag, 2) i samråd med skatteministeren fastsætte regler om restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af sager efter 2, 2. pkt., herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af underholdsbidrag, og 3) fastsætte regler om statsforvaltningernes behandling af sager efter denne lov, herunder om behandling af klager over afgørelser truffet af statsforvaltningerne. I lov om integration af udlændige i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. august 2010, som ændret senest ved 1 i lov nr. 759 af 29. juni 2011, foretages følgende ændring: a, stk. 1, affattes således: Udbetaler Udbetaling Danmark forskudsvis børnebidrag efter 11 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og modtager bidragsbetaleren forsørgertillæg efter 28 14

15 a, stk. 2, fradrager den kommune, der udbetaler hjælp til bidragsbetaleren, efter anmodning fra Udbetaling Danmark et beløb ved udbetalingen til dækning af det børnebidrag, som udbetales forskudsvis, og sender dette til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 2 og 3. Det er en betingelse for fradrag, at tillægget udbetales for det barn, som Udbetaling Danmark forskudsvis udbetaler børnebidrag til. 7 I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 656 af 15. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. 9, stk. 5, 2. pkt., ophæves. 2. I 12 indsættes efter nr. 1 som nyt nummer: 2) kommunens og Udbetaling Danmarks adgang til at udveksle oplysninger og foretage kontrol efter kapitel 3 i lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark,. Nr. 2-4 bliver herefter nr I 12 a, stk. 1, 1. punkt, ændres ydelser i sager, der er omfattet af denne lov til: indtægtsregulerede ydelser fra Udbetaling Danmark samt ydelser fra kommunen i sager, der er omfattet af denne lov. 4. Efter 64 indsættes: 64 a. Afgørelser, der træffes af Udbetaling Danmark, jf. 2 i lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark, kan indbringes for Ankestyrelsen af den person, som afgørelsen vedrører efter kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 5. I 72, stk. 6, ændres kommunens til: Udbetaling Danmarks. 8 I lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, jf. lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 8, stk. 1, indsættes efter jf. 2 : i lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark. 2. I 9, stk. 3, ændres overføres til staten, hvorfra de udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten til: overgår til ansættelse i staten på tidspunktet for opgavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. De pågældende tjenestemænd udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten 3. I 9, stk. 5, indsættes efter pensionerne til de i stk. 1 : og 3 15

16 4. I 9, stk. 7, indsættes efter Tjenestemænd omfattet af stk. 1 : og 3 5. I 13, stk. 1 og 2, ændres 1. november 2012 til: 1. oktober I 13, stk. 3, ændres og Pensionsstyrelsen til: Social- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. 7. I 14, stk. 1, ændres 2 medlemmer udpeget af Beskæftigelsesministeriet til: 2 medlemmer udpeget af Social- og Integrationsministeriet, 1 medlem udpeget af Beskæftigelsesministeriet. 8. I 14, stk. 2, ændres "1. november 2012 : til: 1. oktober 2012". Skatteministeriet 9 I lov om en børne- og ungeydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 19. september 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 2, nr. 2, ændres jf. 5, stk. 1, nr. 2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog lovens 5, stk. 3 til: jf. dog stk , nr. 5, affattes således: 5) at kommunalbestyrelsen ikke for det pågældende kvartal har meddelt Udbetaling Danmark, at en afgørelse om manglende efterlevelse af et forældrepålæg, jf. 57 a, stk. 7, i lov om social service, skal have den virkning, at børne- og ungeydelsen ikke skal udbetales, 3. I 2, nr. 6, ændres told- og skatteforvaltningen til: Udbetaling Danmark. 4. I 2, nr. 8, indsættes efter har : meddelt Udbetaling Danmark, at den har. 5. I 2 indsættes som stk. 2: Stk. 2. Opholder barnet sig kortvarigt i udlandet, eller opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i barnets uddannelsesforløb med henblik på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, kan der uanset stk. 1, nr. 2, udbetales børneeller ungeydelse. Hvis et barn er undervisningspligtigt efter folkeskoleloven, finder 1. pkt. ikke anvendelse, hvis der er tale om ulovligt skolefravær. 6. I 3 ændres 6, stk. 2 og 3 til: 5, stk. 2 og I 4, stk. 1, ændres kommunalbestyrelsen, jf. 5, stk. 1, til: Udbetaling Danmark. 8. I 4, stk. 2, ændres børnefamilieydelsen til: børne- og ungeydelsen. 9. I 4, stk. 3, 5 og 7 ændres kommunalbestyrelsens til: Udbetaling Danmarks , stk. 6,affattes således: 16

17 Stk. 6. Hvis det skønnes bedst for barnet, kan Udbetaling Danmark bestemme, at børneeller ungeydelsen skal udbetales til barnet eller den unge selv. 11. Kapitel om Administration affattes således: Administration 5. Udbetaling Danmark varetager administrationen af denne lov, jf. dog 6, stk. 2. Stk. 2. Børneydelsen udbetales kvartalsvis den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, forud for den 21. i kvartalets første måned. Børneydelsen udbetales første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal, i hvilket retten til ydelsen er erhvervet. For det kvartal, hvor barnet fylder 15 år, udbetales en forholdsmæssig andel af et kvartals ydelse, der svarer til antallet af måneder fra kvartalets begyndelse til og med den måned, hvor barnet fylder 15 år. Beløbet afrundes til hele kroner. Stk. 3. Ungeydelsen udbetales månedsvis den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, forud for den 21. i måneden. Ungeydelsen udbetales første gang for den måned, der følger efter den måned, hvor barnet fylder 15 år, og sidste gang for den måned, i hvilket retten til ydelsen ophører. For den måned, hvor barnet fylder 18 år, udbetales en forholdsmæssig andel af en måneds ydelse, der svarer til antallet af dage fra månedens begyndelse til og med fødselsdagen i forhold til antallet af dage i hele måneden. Beløbet afrundes til hele kroner. Stk. 4. Forinden børne- og ungeydelsen udbetales, fradrages eventuelle restancer omfattet af 11, stk. 2. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 8 og 9 finder tilsvarende anvendelse. 6. Udbetaling Danmarks afgørelser om udbetaling af ydelser efter loven kan bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om betingelsen i 2, nr. 1 er opfyldt. 7. Har nogen mod bedre vidende uberettiget modtaget børne- og ungeydelsen, skal beløbet tilbagebetales. Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes, medmindre strengere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov, den, der, 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelser efter denne lov, eller 2) i forbindelse med en ansøgning, eller når der afkræves oplysninger, fortier forhold af betydning for sagens afgørelse. 8. Skatteministeren kan efter forhandling med undervisningsministeren fastsætte regler om, at institutioner, der har løbende kontakt med børn under 18 år, skal give meddelelse til Udbetaling Danmark, hvis et barn udebliver i en periode og udeblivelsen kan skyldes, at barnet ikke længere opholder sig her i landet. Stk. 2. Udbetaling Danmark skal anmode barnets forældre om en erklæring om, hvor barnet opholder sig og om årsagen til et eventuelt udlandsophold, hvis Udbetaling Danmark modtager meddelelse efter regler fastsat i medfør af stk. 1 eller på anden måde får oplysninger, hvorefter der kan opstå tvivl om, hvorvidt betingelserne om barnets ophold her i landet, jf. 2, vil være opfyldt ved begyndelsen af det følgende kvartal, jf. 3. Modtages erklæring ikke inden for 14 17

18 dage efter Udbetaling Danmarks anmodning herom, træffes afgørelse om, hvorvidt barnet kan anses for at have ophold her i landet, på det foreliggende grundlag. 12. I 11, stk. 2, erstattes kan modregnes eventuelle med: kan Udbetaling Danmark efter anmodning herom fra bopælskommunen fradrage for. 10 I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2010, som ændret senest ved 4 i lov nr. 624 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring: 1. I 3, stk. 1, indsættes som nr. 20: 20) Udbetaling Danmark. 11 I skattekontrolloven, jf. bekendtgørelse 819 af 27. juni 2011, som ændret ved 117 i lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændring: 1. 7 F, stk. 1, affattes således: 7 F. Udbetaling Danmark skal årligt til told- og skatteforvaltningen foretage indberetning om opkrævning af underholdsbidrag på vegne af bidragsberettigede efter lov om opkrævning af underholdsbidrag. Beskæftigelsesministeriet I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1.oktober 2009, som ændret senest ved 1 i lov nr. 600 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring: a, stk. 1, affattes således: Udbetaler Udbetaling Danmark forskudsvis børnebidrag efter 11 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og modtager bidragsbetaleren hjælp efter 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, nr. 2, eller forsørgertillæg efter 25, stk. 13, fradrager den kommune, der udbetaler hjælp til personen, efter anmodning fra Udbetaling Danmark et beløb ved udbetalingen til dækning af det børnebidrag, som udbetales forskudsvis, og sender dette til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 2 og 3. Modtager bidragsbetaleren forsørgertillæg efter 25, 18

19 stk. 13, er det en betingelse for fradrag, at tillægget udbetales for det barn, som Udbetaling Danmark forskudsvis udbetaler børnebidrag til. 13 I lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 13. november 2009, som ændret ved 2 i lov nr. 247 af 23. marts 2010 og 14 i lov nr. 429 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: Stk. 4. Når bortses fra en kvindes ret til orlov 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen samt kommende adoptanters ret til orlov før modtagelse af et adopteret barn, er det en betingelse for ret til barselorlov og barseldagpenge, at der under orloven er daglig kontakt mellem barnet og den forælder, der har orlov. Stk. 4 og 5 bliver herefter til stk. 5 og I 2, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres 2 og 3 til: I 7, stk. 3 og 8, stk. 6, udgår: sammenhængende. 4. I 13, stk. 1, ændres bortadoption til: bortgivelse. 5. I 19, 20, stk. 1, 21, stk. 3 og 4, 26, stk. 1 og 4, 27, stk. 1, 30, stk. 2 og 3, 39, stk. 1, 44, stk. 3 og 4, 45, stk. 2, 49, stk. 3, 51, stk. 2, 52, stk. 3, og 53 ændres kommunen til: Udbetaling Danmark. 6. I 27, stk. 3, og 28, stk. 2, udgår: 1 år, hvor der er udbetalt orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov. Der ses endvidere bort fra perioder på indtil affattes således: 29. Ved opgørelse af beskæftigelseskravet efter 27 og efter 28 medregnes perioder, hvor en kvinde på grund af arbejdsforholdets særlige karakter har måttet ophøre med arbejdet inden 4 uger før fødslen eller det efter en lægelig bedømmelse skønnes nødvendigt, at kvinden var skånet for arbejde. Stk. 2. Hvis en kvinde har født før 4 uger før forventet fødsel, medregnes endvidere perioden fra fødslen og frem til 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. 8. I 30, stk. 1, ændres over for kommunen efter reglerne i sygedagpengelovens 38 og 39 for lønmodtagere og efter reglerne i sygedagpengelovens 43 og 44 for selvstændige til: efter regler, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. 9. I 30, stk. 2, ændres i øvrigt skal til: skal for andre end et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse. 10. I 30 indsættes efter stk. 3 som nye stykker: 19

20 Stk. 4. Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der vil anmode Udbetaling Danmark om barseldagpenge efter 20-21, skal senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse anmelde fraværet til arbejdsløshedskassen. Stk. 5. Senest 1 uge efter modtagelsen af en anmeldelse efter stk. 4, skal arbejdsløshedskassen anmelde fraværet via SDPI-løsningen til Udbetaling Danmark, der herefter udsender et underretningsbrev til den ledige med de modtagne oplysninger. Stk. 6. Den ledige skal senest 8 uger efter at have modtaget underretningsbrevet efter stk. 5 anmode Udbetaling Danmark om barseldagpenge. Stk. 4-5 bliver herefter til stk , stk. 4 og 5, der bliver stk. 7 og 8, affattes således: Stk. 7. Er anmodningen indgivet efter fristerne i stk. 2, 3 eller 6, eller er anmeldelsen sket efter fristen i stk. 4, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmodningen eller anmeldelsen. Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, på hvilken måde anmodninger efter stk. 2, 3 og 6 skal indgives, og om dispensation for fristen i stk I 31, stk. 1, ændres kommunen senest 1 uge efter, at barnet er rask. Anmodning om dagpenge efter 26, stk. 3 og 4, skal indgives senest 1 uge efter, at barnet er udskrevet fra hospitalet eller lignende behandlingsinstitution til: Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag. Indgives anmodningen efter denne frist, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmodningen. 13. I 31, stk. 2, tilføjes efter indgives : og om dispensation for fristen i stk affattes således: 33. Barseldagpenge til lønmodtagere, der er fraværende, beregnes på grundlag af det ugentlige timetal og den timefortjeneste, som lønmodtageren ville have haft under fraværet efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om beregning af barseldagpenge for lønmodtagere. 15. I 39, stk. 3, ændres til lønmodtagerens opholdskommune senest 4 uger efter 1. fraværsdag til: og dokumentere retten til fravær efter regler, der fastsættes af beskæftigelsesministeren affattes således: 40. En arbejdsgiver, der efter 39 er berettiget til refusion af barseldagpenge, skal anmelde refusionskravet via SDPI-løsningen til Udbetaling Danmark. Stk. 2. Arbejdsgiverens anmodning om refusion for løn udbetalt i forbindelse med fravær på grund af graviditet, barsel og adoption og ved pasning af alvorligt syge børn efter 26 skal 20

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 11-07-2013 30-08-2013 107-13 5600577-12 Status: Gældende Principafgørelse om: sygedagpenge - ophør - varighedsbegrænsning -

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3)

UDKAST. Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ydelser på det sociale område (bølge 3) Departementet Til Udbetaling Danmark, kommuner, mfl. UDKAST Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk www.sm.dk Orienteringsskrivelse om bekendtgørelse om obligatorisk

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp

YDELSESSERVICE. Guide til kontanthjælp og starthjælp YDELSESSERVICE Guide til kontanthjælp og starthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?.................... 4 Kontanthjælp eller starthjælp........................... 4 Særlig støtte til høje

Læs mere

Regler om sygedagpenge

Regler om sygedagpenge Regler om sygedagpenge Betingelser for at modtage sygedagpenge... side 1 Arbejdsgivers fritagelse for at betale sygedagpenge i arbejdsgiverperioden side 2 Fortielse af helbredsoplysninger... side 3 Regler

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge INDHOLD Arbejdsgiverperioden 3 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet over for kommunen 4 Kommunens opfølgning, herunder 4 oplysningsskema Uarbejdsdygtig,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension mv. UDKAST Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Tilbagetrækningsreform - forhøjelse af folkepensionsalder og seniorførtidspension

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 187 Folketinget 2009-10 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 25. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Udvidelse af personkredsen,

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp

KONTANTHJÆLP. Guide til kontanthjælp KONTANTHJÆLP Guide til kontanthjælp INDHOLD 1. Hvilke former for økonomisk hjælp?... 4 Kontanthjælp.... 4 Særlig støtte til høje boligudgifter... 4 Anden hjælp.... 4 2. Sådan får du økonomisk hjælp...5

Læs mere

YDELSESSERVICE KØBENHAVN

YDELSESSERVICE KØBENHAVN YDELSESSERVICE KØBENHAVN GUIDE TIL UDDANNELSES- OG KONTANTHJÆLP S. 1 SÅDAN FÅR DU UDDANNELSES- ELLER KONTANTHJÆLP AUGUST 2015 INDHOLD S. 04 1. FORMER FOR ØKONOMISK STØTTE S. 04 Uddannelseshjælp eller kontanthjælp

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. 1 (barselloven) [21. december 2005]

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. 1 (barselloven) [21. december 2005] 326.2 Forslag til Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel m.v. 1 (barselloven) [21. december 2005] Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er 1) at sikre forældre ret til fravær i forbindelse med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 (2. samling) Fremsat den 3. juli 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr

Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr Bekendtgørelse om tilskud til energieffektive opvarmningssystemer ved skrotning af oliefyr I medfør af 4, 5, stk. 3, 6 og 7, stk. 2, i lov nr. 129 af 25. februar 1998 om statstilskud til produktrettede

Læs mere

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse

Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse 10. november 2005 Udkast til Bekendtgørelse om meddelelse af tidsubegrænset opholdstilladelse I medfør af udlændingelovens 11, stk. 11, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold:

Kontrolgruppen. Årsberetning 2011. Indhold: 1 Kontrolgruppen Årsberetning 2011 Indhold: 1. Sager behandlet i kontrolgruppen, afgørelser samt klager over afgørelser. 2. Økonomisk opgørelse over gevinsten ved gruppen arbejde. 3. Sager behandlet i

Læs mere

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger

Kompetenceplan. Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9. Administrationsgrundlag B I G O U Bemærkninger Kompetenceplan Lov om individuel boligstøtte Schultz Information VERSION 9 = Sagsbehandler TML = Teamleder/fagansvarlig AFL = Afsnits-/Afdelingsleder/Sektionsleder AFC = Afdelingschef UDV = Udvalg B =

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005

retsinformation.dk - BEK nr 894 af 22/09/2005 Side 1 af 8 Oversigt (indholdsfortegnelse) BEK nr 894 af 22/09/2005 Historisk Offentliggørelsesdato: 30-09-2005 Justitsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Bilag 1 Begæring om

Læs mere

Refusion af sygedagpenge

Refusion af sygedagpenge GODE RÅD OM Refusion af sygedagpenge 2007 REFUSION AF SYGEDAGPENGE Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse 1. Arbejdsgiverperioden 3 2. Betingelser 3 2.1 Beskæftigelseskrav 4 2.2 Kommunens opfølgning,

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014

Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 TILLÆG AUGUST 2014 Love Tillæg august 2014 lovbogen Social pension februar 2014 Pensionslov: Lov nr. 217 af 16/5 1984 om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1116 af 23/9 2013, med følgende ændringslove

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Til lovforslag nr. L 207 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af børneloven, lov om adoption, retsplejeloven og forskellige andre love

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 17-12-2013 31-01-2013 10-13 5400015-12 Status: Gældende Principafgørelse om: reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler

Udkast. Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler Udkast Forslag til Lov om ændring af forskellige bestemmelser om satsregulerede indkomstoverførsler (Ændret regulering af forskellige satsregulerede indkomstoverførsler med virkning for finansårene 2016-2023)

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16

fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 fremtiden starter her... Gode råd om... Sygedagpenge DE_goderaad om_sygedagpenge_tryk_2015.indd 1 27-03-2015 11:27:16 INDHOLD Arbejdsgiverperioden 1 Satser og beregning 2 Jobafklaring 2 Betingelser 4 Beskæftigelseskravet

Læs mere

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERSIGT OVER REGLER FOR PENSIONSBEREGNINGEN... 4 Bilag 3A.5 Regel- og beslutningsmodeller

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

10. juni 2014 EM 2014/XX. Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 10. juni 2014 EM 2014/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx.xxx 2014 om førtidspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Retten til førtidspension er betinget af, at ansøgeren har dansk indfødsret.

Læs mere

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006.

Forslaget til ny barsellov vil komme til 2. behandling i Folketinget 30. maj 2006 og til 3. behandling 2. juni 2006. MINISTERIET FOR FAMILIE- OG FORBRUGERANLIGGENDER FAMILIESTYRELSEN Den 24. maj 2006 J.nr.: 06-7500-00003 Sagsbehandler: Jens Wamsler Notat med bemærkninger til bekendtgørelse om ret til barseldagpenge Forslaget

Læs mere

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge Forsikring for selvstændige erhvervsdrivende INDHOLD 1. HVEM KAN TEGNE EN FORSIKRING?...3 2. HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...4 3. HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET TIL DAGPENGE?...4 3.1.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 6. maj 2010 29. april 2010. Nr. 470. Bekendtgørelse om arbejdsløshedsforsikring ved arbejde mv. inden for EØS og i det øvrige udland I medfør af 41, stk. 7, 53, stk. 9, og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og flere andre love (Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge

Læs mere

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning)

Ansøgning om hjælp i henhold til lov om social service 112, 113 og 116 (hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) 5 708410 990779 Kommune/Områdekontor Visitationsenheden Tolbodgade 3, plan 6 8900 Randers C Forbeholdt administrationen Modtaget dato Journalnummer - KLE 27.60.00G01 Ansøgning om hjælp i henhold til lov

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark

Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark Agenda Baggrund Ydelsesområder Visioner Udbudsplan Løsning Om konkurrenceudsættelsen af it-løsninger til Udbetaling Danmark 1 Baggrund ATP har fra den 1. oktober 2012 leveret teknisk og administrativ bistand

Læs mere

Når en medarbejder skal på barsel

Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på barsel Når en medarbejder skal på graviditets-, barsels- eller forældreorlov, er der en række oplysninger du som arbejdsgiver skal huske og en række oplysninger du kan give videre

Læs mere

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3.

2. 7 a, stk. 4, affattes således: Stk. 4. Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om anvendelsen af stk. 1-3. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 257 Offentligt Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (Forenkling af indsatsen for syge- og barselsdagpengemodtagere,

Læs mere

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen.

Løsningen kaldes i det følgende træk i pensionen. Socialministeriet J.nr. 2013-691 Jvi Notat om træk i pension Indledning Social- og Integrationsministeriet har modtaget en række spørgsmål fra KL vedr. forskellige tilbud/leverandørers muligheder for at

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats

Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Reformen af sygedagpengesystemet Økonomisk sikkerhed for sygemeldte samt en tidligere og bedre indsats Regeringsgrundlaget Regeringen vil føre en aktiv indsats for at nedbringe det langvarige sygefravær.

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 24. august 2010 19. august 2010. Nr. 1005. Bekendtgørelse af lov om social pension Herved bekendtgøres lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 2. oktober 2009,

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55

Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Sygedagpenge -Forsikringsordning for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse 1 Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring?...3 2 Hvem er omfattet af forsikringen?...3 3 Hvordan foregår tilmeldingen?...3

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber

Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Lovbekendtgørelse nr. 419 af 1. maj 2007 Bekendtgørelse af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber Herved bekendtgøres lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber, jfr. lovbekendtgørelse

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Sygedagpenge - Forsikringsordning for private arbejdsgivere Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvem er omfattet af forsikringen? 3 3. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 4. Beregning

Læs mere

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013

Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2. Ændring af CPR-loven med virkning fra den 1. januar 2013 Til samtlige kommuner Fremsendt pr. e-mail IT og CPR Finsensvej 15 2000 Frederiksberg Telefon 72 28 24 00 cpr@cpr.dk www.cpr.dk Sagsnr. 2012-02975 Orientering vedrørende folkeregistrering 2012/2 Doknr.

Læs mere

Støttemuligheder når du har em blødersygdom

Støttemuligheder når du har em blødersygdom Støttemuligheder når du har em blødersygdom Svendborg, d. 21. september 2013 Gitte Madsen Socialrådgiver handicapkonsulent 1 Serviceloven 83, praktisk bistand og personlig pleje 86 træning 100 merudgifter

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 3. september 2009 26. august 2009. Nr. 829. Bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 69, stk. 3, 71, stk. 4, 73 b, stk. 5, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab

Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab Social-, Børne- og Integrationsministeriet Familieret J.nr. 2013-4392 bgn 29. oktober 2013 Udkast til Bekendtgørelse om statsforvaltningens behandling af sager om faderskab og medmoderskab I medfør af

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og a-kassernes pligt til at vejlede I 6 i lov nr. xx af xx om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre

Læs mere

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv.

Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. Egedal Kommune Sendes til kommunen Egedal Kommune Udfyldes af kommunen Modtaget dato KLE 25.02.09G01 Sagsidentifi kation Ansøgning om lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) mv. ifl g. Lov om

Læs mere

Side 1 af 6 UDDRAG AF Ministeriet for Grønlands lovbekendtgørelse nr. 99 af 21. marts 1984 Ajourført med ændringer til og med 12. juni 1996. Kapitel 7 Fuldbyrdelse af domme m.v. A. Civile sager 1. Tvangsfuldbyrdelse

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri

Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri Syddjurs Kommune Stop socialt bedrageri - helhedsorienteret sagsbehandling Stop socialt bedrageri Har du mistanke eller oplysninger om socialt bedrageri, kan du kontakte os. Formålet er at sikre, at ingen

Læs mere

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013

Lov om midlertidig regulering af boligforholdene 11-12-2013 Titel Lov om midlertidig regulering af boligforholdene Status Gældende Ikrafttrådt 01-01-1980 Type Lov Nummer 238 Publiceret 08-06-1979 Udgiver By- og Boligministeriet Udskrevet af Bjørn Søeborg Dato 11-12-2013

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80

Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Favrskov Kommunes godkendelseskriterier for tilskud til privat pasning 80 Lov om social service, 80, giver kommunerne mulighed for at lade forældre vælge et økonomisk tilskud til brug for en privat pasningsordning,

Læs mere