Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag. til"

Transkript

1 Fremsat den xx februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og forskellige andre love (Fordeling af myndighedsansvar mellem kommuner og Udbetaling Danmark m.v.) Social- og Integrationsministeriet 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr af 19. august 2010, som ændret ved lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 7 ændres Ved beregning af pension, til: Ved beregning af brøkpension, dvs. pension,. 2. Efter 11 indsættes i kapitel 1: Myndigheder 11 a. Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende folkepension, varmetillæg, petroleumstillæg, opsat pension, supplerende pensionsydelse og øvrige tillæg efter kapitel 11. Desuden varetager Udbetaling Danmark alle opgaver vedrørende beregning og udbetaling af førtidspension. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent og den likvide formue. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen varetager opgaverne vedrørende personligt tillæg og helbredstillæg til folkepensionister. Desuden varetager kommunalbestyrelsen de opgaver vedrørende førtidspension, som ikke er nævnt i stk affattes således: 13. Ansøgning om folkepension indgives til Udbetaling Danmark. Udbetaling Danmark skal sende meddelelse om ret til folkepension i rimelig tid inden den pågældende når folkepensionsalderen. Meddelelsen skal indeholde oplysninger om muligheden for at opsætte pension efter kapitel 2 a. Stk. 2. Udbetaling Danmark skal give meddelelse til kommunalbestyrelsen i opholdskommunen, 1

2 1) hvis der gives afslag på pension på grund af regler om optjening, 2) hvis en pensionist tilkendes brøkpension, 3) hvis en førtidspensionist overgår til folkepension, og 4) om afgørelser om størrelsen af den personlige tillægsprocent og den likvide formue, hvis afgørelserne skal lægges til grund for kommunalbestyrelsens afgørelse om helbredstillæg eller indgå i kommunalbestyrelsens vurdering af ret til personligt tillæg. Stk. 3. Udbetaling Danmark skal træffe afgørelse om størrelsen af den likvide formue og den personlige tillægsprocent, når disse afgørelser har betydning for Udbetaling Danmarks afgørelse om ret til pension, eller hvis afgørelserne skal lægges til grund for kommunalbestyrelsens afgørelser eller vurdering, jf. stk. 2, nr. 4. Udbetaling Danmarks afgørelser om størrelsen af den likvide formue og den personlige tillægsprocent skal fremgå af kommunalbestyrelsens afgørelse om helbredstillæg. 4. Overskriften inden 14 affattes således: Personligt tillæg, varmetillæg, petroleumstillæg og helbredstillæg 5. I 14, stk. 2, 1. pkt., ændres Der ydes personligt tillæg til: Udbetaling Danmark yder varmetillæg. 6. I 14, stk. 2, 3. pkt., ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 7. I 14, stk. 3, ændres Ud over personligt tillæg efter stk. 2 ydes der til folkepensionister uanset deres økonomiske forhold et tillæg til: Ud over varmetillæg efter stk. 2 ydes der til folkepensionister uanset deres økonomiske forhold et petroleumstillæg , stk. 4, ændres Personligt tillæg til: Tillæg. 9. I 14 a, stk. 1, ændres Der ydes til: Kommunalbestyrelsen yder. 10. I 14 a, indsættes som stk. 6: Stk. 6. Kommunalbestyrelsen lægger ved sin afgørelse om ydelse af helbredstillæg Udbetaling Danmarks afgørelse om størrelsen af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue efter 14 b og 14 c, og den personlige tillægsprocent efter 31, stk. 3, til grund. Oplysningerne fra Udbetaling Danmark skal fremgå af afgørelsen. 11. I 15, stk. 2, 29, stk. 1, 29, stk. 8, 31, stk. 3, 49, stk. 1, nr. 6, og stk. 5, ændres personligt tillæg og personlige tillæg til: varmetillæg. 12. I 15 a, stk. 2, 15 b, stk. 1, 15 c, stk. 2, 15 d, stk. 2, 15 e, stk. 1, og 15 f, stk. 1, ændres Kommunalbestyrelsen og kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 13. I 21 indsættes som stk. 2: 2

3 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om, at den pågældende er tilkendt førtidspension, herunder om tidspunktet for pensionssagens påbegyndelse, jf. stk. 1, og om pågældende har fået udbetalt andre forsørgelsesydelser, der skal fradrages i pensionen, jf. 32 d affattes således: 32. Udbetaling Danmark kan fradrage for meget udbetalt boligstøtte og pension i pensionen, når Udbetaling Danmark er ansvarlig for at udbetale ydelserne. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan fradrage for meget udbetalt pension i pensionen, når kommunen er ansvarlig for at udbetale ydelsen. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan anmode Udbetaling Danmark om at fradrage krav på tilbagebetaling af personlige tillæg, jf. 43, i fremtidig pension på vegne af kommunen. 15. I 33, stk. 1, ændres Folkepension udbetales til: Udbetaling Danmark udbetaler folkepension. 16. I 33, stk. 2, ændres Førtidspension udbetales til: Udbetaling Danmark udbetaler førtidspension. 17. I 33 a, stk. 3, ændres kommunen til: staten a, stk. 5, ophæves. Stk. 6 bliver herefter stk I 33 b, stk. 2, ændres kommunen til: staten. 20. I 33 b, stk. 3, og 33 c, stk. 1, ændres Kommunen og Kommunerne til: Udbetaling Danmark b, stk. 4, ophæves. Stk. 5 bliver herefter stk I 33 d, stk. 1, 1. pkt., udgår: og kan forvaltes sammen med midlerne i Den Særlige Pensionsopsparing, jf. kapitel 5 d i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. 23. I 36 indsættes som stk. 2-3: Stk. 2. Pensionisten og kommunalbestyrelsen kan aftale, at kommunalbestyrelsen skal administrere pensionen. Stk. 3. Kommunen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelsen eller aftalen, jf. stk. 1 og 2. Udbetaling Danmark udbetaler til kommunen den disponible pension, som pensionisten ville have fået udbetalt. 3

4 24. I 39, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: For pensionister, der modtager folkepension, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent. 25. I 39 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke: Stk. 3. For pensionister, der modtager folkepension, træffer Udbetaling Danmark ved omregning af pensionen, jf. stk. 2, afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent. Stk. 3-5 bliver herefter stk I 39, stk. 3-5, der bliver stk. 4-6, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 27. I 39, stk. 3, der bliver stk. 4, efter jf. stk. 2, nr. 1 og 2, og efter jf. stk. 2, nr. 3, indsættes: og stk. 3,. 28. I 39, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres jf. stk. 3 til: jf. stk a affattes således: 39 a. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter 14 b, stk. 2, nr. 1-5, på grundlag af de oplysninger, der senest foreligger indberettet til skattemyndighederne efter skattekontrollovens afsnit II. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af helbredstillægget, træffer Udbetaling Danmark afgørelse om størrelsen af formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue. Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter 14 b, stk. 2, nr. 6 og 7, på grundlag af de senest modtagne oplysninger fra pensionisten og en eventuel ægtefælle eller samlever. Stk. 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om formuens størrelse på ny i løbet af året, hvis pensionisten anmoder herom og kan dokumentere, at den samlede likvide formue ikke overstiger formuegrænsen, jf. 49, stk. 1, nr. 7. Udbetaling af helbredstillæg efter 14 a kan ske med virkning fra tidspunktet for anmodningen og ikke med tilbagevirkende kraft, selv om formuen er reduceret til under formuegrænsen på et tidligere tidspunkt. 30. I 41, stk. 1, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 31. I 41, stk. 2, ændres Kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 32. I 41, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter oplyse : Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 33. I 41 a, stk. 1-4, og to steder i stk. 5, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 34. I 41 a indsættes som stk. 6: 4

5 Stk. 6. Udbetaling Danmark giver kommunalbestyrelsen meddelelse om de modtagne meddelelser, jf. stk. 1-4, hvis pensionisten modtager personligt tillæg eller helbredstillæg. 35. I 43 a indsættes som stk. 3: Stk. 3. Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelser efter stk. 1 og stk I 44, stk. 1, indsættes som 3. pkt.: Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelser efter 1. og. 2. pkt I 46, stk. 2, 1. pkt., ændres kan den pågældende dog af pensionen til: kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om, at den pågældende af pensionen kan. 38. I 46, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelsen og om størrelsen af det beløb, som af pensionen skal udbetales til dækning af husleje og lignende. Udbetaling Danmark udbetaler beløbet til kommunen. 39. I 46 indsættes som stk. 4: Stk. 4. Fængslet eller arresthuset giver Udbetaling Danmark og kommunen meddelelse om indsættelsen og om tidspunktet for løsladelsen, hvis opholdet må påregnes at have en varighed ud over den periode, for hvilken der udbetales pension, jf. 46, stk. 1 og 2. Stk. 4 bliver herefter stk I 46 b ændres kommunen til: Udbetaling Danmark og kommunen. 41. I 47, stk. 2, indsættes efter opkræves af : Udbetaling Danmark og. 42. I 50, stk. 1, ændres afgørelser til: Kommunalbestyrelsens afgørelser, og jf. dog stk. 2 ændres til: jf. dog stk. 2 og I 50 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 2 bliver herefter stk affattes således: 52. Staten afholder udgifterne til pension efter 12 og kapitel 2 a. Kommunen afholder 65 pct. af udgifterne til pension efter 16. Staten afholder de resterende 35 pct. af udgifterne. 5

6 Stk. 2. Kommunernes udgifter til personligt tillæg efter 14 stk. 1 og helbredstillæg efter 14 a, afholdes af staten med 50 pct. Kommunerne afholder 25 pct. af udgifterne til varmetillæg og petroleumstillæg efter 14 stk. 2 og stk. 3. Staten afholder de resterende 75 pct. af udgifterne. Stk. 3. Staten afholder udgifterne til pension til personer, der har fast bopæl i udlandet , stk. 1, affattes således: Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen varetager administrationen af de kommunale opgaver efter denne lov, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 46. I 62 stk. 1, 1. pkt., ændres kommunerne til: Udbetaling Danmark og kommunerne. 47. I 62, stk. 3, ændres: kommunernes til: Udbetaling Danmarks og kommunernes. 48. Efter 62 indsættes: 62 a. Social- og integrationsministeren kan på Pensionsstyrelsens sagsområde, jf. 62, fastsætte regler om, at kommunikation mellem Pensionsstyrelsen og andre myndigheder samt mellem Pensionsstyrelsen og borgere skal ske i elektronisk form (digital kommunikation) og herunder fravige formkrav i lovgivningen, der er til hinder for digital kommunikation. Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at visse nærmere angivne sagsområder og grupper af borgere helt eller delvis skal være undtaget fra kravet om digital kommunikation. Stk. 3. Social- og integrationsministeren kan på Pensionsstyrelsens sagsområde, jf. 62, fastsætte regler om, at udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde i retlig henseende sidestilles med et dokument med personlig underskrift I 72 d, stk. 7, ændres kommunen til: Udbetaling Danmark. 2 I lov om lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 19. august 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 7 ændres Ved beregning af pension, til: Ved beregning af brøkpension, dvs. pension,. 2. Efter 11 indsættes i kapitel 1: Myndigheder 11 a. Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende beregning og udbetaling af førtidspension, bistandstillæg, plejetillæg, invaliditetsydelse og tillæg efter kapitel 11, og alle opgaver vedrørende varmetillæg og petroleumstillæg. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent og den likvide formue. 6

7 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen varetager de opgaver efter loven, som ikke er henlagt til Udbetaling Danmark, jf. stk I 17, stk. 1, 1. pkt., ændres Der ydes personligt tillæg til: Udbetaling Danmark yder varmetillæg. 4. I 17, stk. 1, 3. pkt., ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 5. I 17, stk. 3, ændres Ud over personligt tillæg efter stk. 1, ydes der til: Ud over varmetillæg efter stk. 1 yder Udbetaling Danmark. 6. I 17, stk. 4, ændres Personligt tillæg til: Tillæg. 7. I 18, stk. 1, ændres Der ydes til: Kommunalbestyrelsen yder. 8. I 18, indsættes som stk. 6: Stk. 6. Kommunalbestyrelsen lægger ved sin afgørelse om ydelse af helbredstillæg Udbetaling Danmarks afgørelse om størrelsen af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue efter 19-20, og personlige tillægsprocent efter 29 til grund. Oplysningerne fra Udbetaling Danmark skal fremgå af afgørelsen. 9. I 22, stk. 2, 26, stk. 1, og stk. 5, 29, stk. 3, 48, stk. 1, nr. 6, stk. 2 og stk. 5, ændres personligt tillæg til: varmetillæg affattes således: 23. Ansøgning om pension indgives til kommunalbestyrelsen, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ansøgning om varmetillæg efter 17, stk. 1, og petroleumstillæg efter 17, stk. 2, indgives til Udbetaling Danmark. 11. I 24 indsættes som stk. 4: Stk. 4. Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om en tilkendt førtidspension, herunder om tidspunktet for pensionssagens påbegyndelse, jf. stk. 2, og om der er udbetalt andre forsørgelsesydelser, der skal fradrages i pensionen, jf. 30, stk , stk. 2, ophæves, og i stedet indsættes: Stk. 2. Udbetaling Danmark kan fradrage for meget udbetalt pension og boligstøtte i pensionen, når Udbetaling Danmark er ansvarlig for at udbetale ydelserne. Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan fradrage for meget udbetalt pension i pensionen, når kommunen er ansvarlig for at udbetale ydelserne. Stk. 4. Kommunalbestyrelsen kan anmode Udbetaling Danmark om at fradrage krav på tilbagebetaling af personlige tillæg, jf. 43, i fremtidig pension på vegne af kommunen. 7

8 13. I 35 indsættes som stk. 2-3: Stk. 2. Pensionisten og kommunalbestyrelsen kan aftale, at kommunalbestyrelsen skal administrere pensionen. Stk. 3. Kommunen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelsen eller aftalen, jf. stk. 1 og 2. Udbetaling Danmark udbetaler til kommunen den disponible pension, pensionisten ville have fået udbetalt. 14. I 36 indsættes som stk. 2: Stk. 2. Udbetaling Danmark giver kommunalbestyrelsen i opholdskommunen meddelelse om, at en førtidspensionist overgår til folkepension. 15. I 38, stk. 1, indsættes som 2. pkt.: Udbetaling Danmark træffer samtidig afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent. 16. I 38 indsættes som stk. 3: Stk. 3. Ved omregning af pensionen træffer Udbetaling Danmark afgørelse om størrelsen af den personlige tillægsprocent. 17. I 38, stk. 3-5, der bliver stk. 4-6, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 18. I 38, stk. 3, der bliver stk. 4, efter jf. stk. 2, nr. 1 og 2, og efter jf. stk. 2, nr. 3, indsættes: og stk. 3,. 19. I 38, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres jf. stk. 3 til: jf. stk affattes således: 39. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter 19, stk. 2, nr. 1-5, på grundlag af de oplysninger, der senest foreligger indberettet til skattemyndighederne efter skattekontrollovens afsnit II. Er der indtrådt væsentlige ændringer, som vil have betydning for udbetalingen af helbredstillægget, opgøres formuen på grundlag af pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers oplysninger om den aktuelle formue. Stk. 2. Udbetaling Danmark træffer hver 1. januar afgørelse om størrelsen af formue efter 19, stk. 2, nr. 6 og 7, på grundlag af de senest modtagne oplysninger fra pensionisten og en eventuel ægtefælle eller samlever. Stk. 3. Udbetaling Danmark træffer afgørelse om formuens størrelse på ny i løbet af året, hvis pensionisten anmoder herom og kan dokumentere, at den samlede likvide formue ikke overstiger formuegrænsen, jf. 48, stk. 1, nr. 14. Udbetaling af helbredstillæg efter 18 kan ske med virkning fra tidspunktet for anmodningen og ikke med tilbagevirkende kraft, selv om formuen er reduceret til under formuegrænsen på et tidligere tidspunkt. 21. I 41, stk. 1, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 8

9 22. I 41, stk. 2, ændres Kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 23. I 41, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter oplyse : Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 24. I 41 a, stk. 1-4, og to steder i stk. 5, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 25. I 41 a indsættes som stk. 6: Stk. 6. Udbetaling Danmark oplyser kommunalbestyrelsen om de modtagne meddelelser, jf. stk. 1-4, hvis pensionisten modtager personligt tillæg eller helbredstillæg. 26. I 44 indsættes som stk. 5: Stk. 5. Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelser efter stk I 44 a indsættes som stk. 5: Stk. 5. Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelser efter stk. 1 og I 45, stk. 2, 1. pkt., ændres kan den pågældende dog af pensionen til: kan kommunalbestyrelsen dog træffe afgørelse om, at den pågældende af pensionen kan. 29. I 45, stk. 2, indsættes efter 1. pkt.: Kommunalbestyrelsen giver Udbetaling Danmark meddelelse om afgørelsen og om størrelsen af det beløb, som af pensionen skal udbetales til dækning af husleje og lignende. Udbetaling Danmark udbetaler beløbet til kommunen. 30. I 45 indsættes som stk. 4: Stk. 4. Fængslet eller arresthuset giver Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen meddelelse om indsættelsen og om tidspunktet for løsladelsen, hvis opholdet må påregnes at have en varighed ud over den periode, for hvilken der udbetales pension, jf. 45, stk. 1. Stk. 4 og 5 bliver herefter stk. 5 og I 45 b ændres kommunen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 32. I 46, stk. 2, indsættes efter opkræves af : Udbetaling Danmark og. 33. I 49, stk. 1 ændres Afgørelser til: Kommunalbestyrelsens afgørelser, og jf. dog stk. 2 ændres til: jf. dog stk. 2 og I 49 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke: 9

10 Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 2 bliver herefter stk I 50, stk. 1, ændres kommunernes udgifter til: udgifterne, og Kommunernes udgifter til: Udgifterne. 36. I 50, stk. 1, indsættes efter 35 pct. : og med 65 pct. af kommunen. 37. I 50, stk. 2, ændres kommunens udgifter til: udgifterne , stk. 3, affattes således: Stk. 3. Udgifter til personligt tillæg efter 17, stk. 2, og helbredstillæg efter 18 afholdes af staten med 50 pct. og af kommunen med 50 pct. Udgifter til varmetillæg efter 17, stk. 1, og petroleumstillæg efter 17, stk. 3, afholdes af staten med 75 pct. og af kommunen med 25 pct , stk. 1, affattes således: Kommunalbestyrelsen i opholdskommunen varetager administrationen af de kommunale opgaver efter denne lov, jf. kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 40. I 54, stk. 1, 1. pkt., ændres om tilkendelse og udbetaling til: om tilkendelse og inddragelse. 41. I 56 stk. 1, 1. pkt., ændres kommunerne til: Udbetaling Danmark og kommunerne. 42. I 56, stk. 3, ændres: kommunernes til: Udbetaling Danmark og kommunernes. 43. Efter 56 indsættes: 56 a. Social- og integrationsministeren kan på Pensionsstyrelsens sagsområde, jf. 56, fastsætte regler om, at kommunikation mellem Pensionsstyrelsen og andre myndigheder samt mellem Pensionsstyrelsen og borgere skal ske i elektronisk form (digital kommunikation) og herunder fravige formkrav i lovgivningen, der er til hinder for digital kommunikation. Stk. 2. Social- og integrationsministeren kan fastsætte regler om, at visse nærmere angivne sagsområder og grupper af borgere helt eller delvis skal være undtaget fra kravet om digital kommunikation. Stk. 3. Social- og integrationsministeren kan på Pensionsstyrelsen sagsområde, jf. 56, fastsætte regler om, at udstedelse af dokumenter uden underskrift eller med maskinelt gengivet underskrift eller på tilsvarende måde i retlig henseende sidestilles med et dokument med personlig underskrift. 3 10

11 I lov om individuel boligstøtte, jf. lovbekendtgørelse nr. 663 af 14. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. 1 affattes således: 1. Lejere har efter ansøgning ret til boligstøtte efter reglerne i denne lov. 2. Efter 5 indsættes: Myndigheder 5 a. Udbetaling Danmark varetager opgaverne vedrørende boligydelse og boligsikring efter kapitlerne 1-9 i denne lov samt øvrige opgaver, der ikke er omfattet af stk. 2. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen varetager opgaverne vedrørende støtte til beboerindskud, depositum, indskud eller lignende efter kapitlerne i denne lov a, stk. 1, affattes således: Udbetaling Danmark træffer afgørelse om, at det pågældende barn ikke medregnes ved beregningen af boligstøtten, hvis der træffes en af følgende afgørelser: 1) En afgørelse truffet af Udbetaling Danmark efter 2, stk. 1, nr. 2, i lov om en børne- og ungeydelse om, at betingelsen om et barns ophold her i landet ikke er opfyldt. 2) En afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen efter 57 a, stk. 7, i lov om social service om manglende efterlevelse af et forældrepålæg vedrørende et barn. 3) En afgørelse truffet af kommunalbestyrelsen om, at ungeydelsen, jf. lov om en børne- og ungeydelse, ikke skal udbetales ved manglende efterlevelse af pligten til uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet for et barn, der er mellem 15 og 17 år, jf. 2 a, stk. 3, i lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v. 4. I 10, stk. 2 og 3, i 11, stk. 1, tre steder i 11, stk. 2, i 15, i 37, to steder i 39 a, i 40, stk. 1 og 2, i 42 stk. 1, i 43, stk. 3, i 44, stk. 1, i 46, stk. 1, i 46 a, stk. 1, og i 47, stk. 4, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 5. I 10, stk. 2 og 3, i 14, stk. 6, to steder i 23, stk. 4,og i 42, stk. 2, ændres Kommunalbestyrelsens og kommunalbestyrelsens til: Udbetaling Danmarks. 6. I 15, i 38, i 43, stk. 2, i 44, stk. 3 og 4, i 46, stk. 3, to steder i 47, stk. 8, i 47, stk. 9, og i 48 b, stk. 3, ændres Kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 7. I 39, stk. 3, nr. 2, i 43, stk. 2, 3 steder i 46, stk. 1, og i 75, stk. 5, første sted ændres kommunen til: Udbetaling Danmark a affattes således: 39 a. Bliver Udbetaling Danmark anmodet om at frafalde panteretten uden fuld dækning for et lån ydet efter 31, nr. 1 og 2, eller begæres ejendommen solgt på tvangsauktion, varetager Udbetaling Danmark kommunalbestyrelsens og statens interesser i forbindelse med lånet. 11

12 Udbetaling Danmark kan anmode Statens Administration om at varetage opgaven på vegne af kommunalbestyrelsen og staten. 9. I 41, stk. 1 og 4, ændres Kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark og kommunalbestyrelsen. 10. I 49 indsættes som stk. 3: Stk. 3. Kommunalbestyrelsen kan anmode Udbetaling Danmark om at fradrage forfaldne afdrag på beboerindskudslån i fremtidig boligydelse eller boligsikring på vegne af kommunen, når kommunen har truffet afgørelse herom. 11. I 50, stk. 1, indsættes efter social pension : fra Udbetaling Danmark. I samme stykke ændres boligstøtten til: boligydelse og boligsikring. Stk. 2 og stk. 3 ophæves , stk. 2, litra 2 affattes således: 2) der foreligger sådanne omstændigheder, at kommunalbestyrelsen vurderer, at betingelserne for at give afslag efter 15 er opfyldt, eller affattes således: 73. Kommunalbestyrelsens afgørelser om lån til betaling af beboerindskud, forudbetalt leje, depositum eller boligandel i private andelsboligforeninger efter 55-57, 60 a, 64 b, 64 e, 66 og 67 kan påklages til det sociale nævn efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 14. Efter 73 indsættes: 73 a. Udbetaling Danmarks afgørelser om boligsikring og boligydelse kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. dog 10, stk. 2 og 3, 23, stk. 4, og 42, stk , stk. 1 og 2, affattes således: Staten og kommunen afholder udgifter til boligstøtte med følgende satser, jf. dog stk. 5: 1) Boligsikring, 50 pct. hver. 2) Boligydelse, 75 pct. af staten og 25 pct. af kommunen. 3) Udgifter til istandsættelsesgaranti og leje efter 70 og 71, 100 pct. af staten. Stk. 2. Af de udlånsmidler, der er fornødne til boligydelseslån, betaler kommunen 25 pct. og staten 75 pct. Udbetaling Danmark indbetaler til staten de afdrag og renter, der er modtaget som tilbagebetaling af sådanne lån. Af de udlånsmidler, der er fornødne til boligsikringslån betaler kommunen og staten 50 pct. hver. Udbetaling Danmark indbetaler til staten 50 pct. af de renter og afdrag, der er modtaget som tilbagebetaling af boligsikringslånene. 4 12

13 I lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 439 af 14. maj 2009, som ændret senest ved 2 i lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 4, stk. 10, 1. og 2. pkt., 4, stk. 11, 8, stk. 1 og stk. 6, 10 b, stk. 2, 10 c, stk. 9 og 24, stk. 1, ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 2. I 5, stk. 2, ændres den bidragsberettigede til: bidragsmodtageren. 3. I 5 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: Stk. 4. Afgørelse om, at barnet opholder sig her i landet, træffes efter oplysninger, der er modtaget efter regler, der er fastsat i medfør af 8 i lov om en børne- og ungeydelse. 4. 6, stk. 1 affattes således: Ordinært børnetilskud efter 2, nr. 1, nr. 2 og nr. 3, ekstra børnetilskud efter 3 og særligt børnetilskud efter 4, stk. 3, nr. 1 og nr. 6, og efter 5, stk. 2, 2. punktum, udbetales efter ansøgning herom. 5. I 8, stk. 3, 5 og 7, ændres kommunalbestyrelsens til: Udbetaling Danmarks. 6. I 10 ændres bidragspligtigs til: bidragsbetalers. 7. I 10 c, stk. 2, 2. pkt. og 3. pkt., ændres 7, stk. 3 til: 7, stk c, stk. 12, affattes således: Stk. 12. Et tilbagebetalingskrav efter stk. 11 gennemføres ved en betalingsordning, der fastsættes af Udbetaling Danmark. 9. I 11, stk. 1, 15, stk. 1,og 15, stk. 2, ændres det offentlige til: Udbetaling Danmark. 10. I 15, stk. 2, ændres statsamtet til: statsforvaltningen. 11. I 18, stk. 1, ændres det offentlige og Det offentliges til: Udbetaling Danmark og Udbetaling Danmarks. 12. I 18 indsættes som stk. 2: Stk. 2. Hvis bidragsbetaleren modtager kontanthjælp, starthjælp eller introduktionsydelse, indtræder Udbetaling Danmark i retten til det beløb, bidragsbetalerens kommune efter 96 a i lov om aktiv socialpolitik eller i 41 a i lov om integration af udlændinge i Danmark fradrager i den udbetalte hjælp ophæves og 22 a affattes således: 22. Udbetaling Danmark administrerer udbetaling af ydelser efter denne lov. 13

14 Stk. 2. Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 22 a. For at bevare retten til ordinært og ekstra børnetilskud, jf. 2, nr. 1-3, og 3, skal modtageren en gang årligt bekræfte sin fortsatte status som enlig forsørger. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om administration i forbindelse med Udbetaling Danmarks vurdering af modtagerens status som enlig forsørger, herunder om modtagerens årlige bekræftelse efter stk a og 24 b ophæves. I lov om opkrævning af underholdsbidrag, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 17. februar 2009, foretages følgende ændringer: 1. I 2 ændres Kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 2. I 19, stk. 1,ændres kommunalbestyrelsens til: Udbetaling Danmarks, og kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark. 3. I 19, stk. 2,ændres kommunalbestyrelsen til: Udbetaling Danmark a, stk. 1,affattes således: Udbetaling Danmarks afgørelser efter denne lov kan påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område b affattes således: 23 b. Justitsministeren kan 1) i samråd med social- og integrationsministeren fastsætte regler om Udbetaling Danmarks behandling af sager efter denne lov, herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af underholdsbidrag, 2) i samråd med skatteministeren fastsætte regler om restanceinddrivelsesmyndighedens behandling af sager efter 2, 2. pkt., herunder om den administrative behandling af sager om henstand med eller afdragsvis betaling af underholdsbidrag, og 3) fastsætte regler om statsforvaltningernes behandling af sager efter denne lov, herunder om behandling af klager over afgørelser truffet af statsforvaltningerne. I lov om integration af udlændige i Danmark, jf. lovbekendtgørelse nr af 20. august 2010, som ændret senest ved 1 i lov nr. 759 af 29. juni 2011, foretages følgende ændring: a, stk. 1, affattes således: Udbetaler Udbetaling Danmark forskudsvis børnebidrag efter 11 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og modtager bidragsbetaleren forsørgertillæg efter 28 14

15 a, stk. 2, fradrager den kommune, der udbetaler hjælp til bidragsbetaleren, efter anmodning fra Udbetaling Danmark et beløb ved udbetalingen til dækning af det børnebidrag, som udbetales forskudsvis, og sender dette til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 2 og 3. Det er en betingelse for fradrag, at tillægget udbetales for det barn, som Udbetaling Danmark forskudsvis udbetaler børnebidrag til. 7 I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, jf. lovbekendtgørelse nr. 656 af 15. juni 2011, foretages følgende ændringer: 1. 9, stk. 5, 2. pkt., ophæves. 2. I 12 indsættes efter nr. 1 som nyt nummer: 2) kommunens og Udbetaling Danmarks adgang til at udveksle oplysninger og foretage kontrol efter kapitel 3 i lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark,. Nr. 2-4 bliver herefter nr I 12 a, stk. 1, 1. punkt, ændres ydelser i sager, der er omfattet af denne lov til: indtægtsregulerede ydelser fra Udbetaling Danmark samt ydelser fra kommunen i sager, der er omfattet af denne lov. 4. Efter 64 indsættes: 64 a. Afgørelser, der træffes af Udbetaling Danmark, jf. 2 i lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark, kan indbringes for Ankestyrelsen af den person, som afgørelsen vedrører efter kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 5. I 72, stk. 6, ændres kommunens til: Udbetaling Danmarks. 8 I lov om etablering af den selvejende institution Udbetaling Danmark, jf. lov nr af 22. december 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 8, stk. 1, indsættes efter jf. 2 : i lov om sagsbehandling og administration i Udbetaling Danmark. 2. I 9, stk. 3, ændres overføres til staten, hvorfra de udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten til: overgår til ansættelse i staten på tidspunktet for opgavernes overførsel og på vilkår, der i øvrigt svarer til de hidtidige vilkår. De pågældende tjenestemænd udlånes til Arbejdsmarkedets Tillægspension med bevarelse af deres ansættelsesforhold til staten 3. I 9, stk. 5, indsættes efter pensionerne til de i stk. 1 : og 3 15

16 4. I 9, stk. 7, indsættes efter Tjenestemænd omfattet af stk. 1 : og 3 5. I 13, stk. 1 og 2, ændres 1. november 2012 til: 1. oktober I 13, stk. 3, ændres og Pensionsstyrelsen til: Social- og Integrationsministeriet og Beskæftigelsesministeriet. 7. I 14, stk. 1, ændres 2 medlemmer udpeget af Beskæftigelsesministeriet til: 2 medlemmer udpeget af Social- og Integrationsministeriet, 1 medlem udpeget af Beskæftigelsesministeriet. 8. I 14, stk. 2, ændres "1. november 2012 : til: 1. oktober 2012". Skatteministeriet 9 I lov om en børne- og ungeydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 964 af 19. september 2011, foretages følgende ændringer: 1. I 2, nr. 2, ændres jf. 5, stk. 1, nr. 2, i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, jf. dog lovens 5, stk. 3 til: jf. dog stk , nr. 5, affattes således: 5) at kommunalbestyrelsen ikke for det pågældende kvartal har meddelt Udbetaling Danmark, at en afgørelse om manglende efterlevelse af et forældrepålæg, jf. 57 a, stk. 7, i lov om social service, skal have den virkning, at børne- og ungeydelsen ikke skal udbetales, 3. I 2, nr. 6, ændres told- og skatteforvaltningen til: Udbetaling Danmark. 4. I 2, nr. 8, indsættes efter har : meddelt Udbetaling Danmark, at den har. 5. I 2 indsættes som stk. 2: Stk. 2. Opholder barnet sig kortvarigt i udlandet, eller opholder barnet sig midlertidigt i udlandet som led i barnets uddannelsesforløb med henblik på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet, kan der uanset stk. 1, nr. 2, udbetales børneeller ungeydelse. Hvis et barn er undervisningspligtigt efter folkeskoleloven, finder 1. pkt. ikke anvendelse, hvis der er tale om ulovligt skolefravær. 6. I 3 ændres 6, stk. 2 og 3 til: 5, stk. 2 og I 4, stk. 1, ændres kommunalbestyrelsen, jf. 5, stk. 1, til: Udbetaling Danmark. 8. I 4, stk. 2, ændres børnefamilieydelsen til: børne- og ungeydelsen. 9. I 4, stk. 3, 5 og 7 ændres kommunalbestyrelsens til: Udbetaling Danmarks , stk. 6,affattes således: 16

17 Stk. 6. Hvis det skønnes bedst for barnet, kan Udbetaling Danmark bestemme, at børneeller ungeydelsen skal udbetales til barnet eller den unge selv. 11. Kapitel om Administration affattes således: Administration 5. Udbetaling Danmark varetager administrationen af denne lov, jf. dog 6, stk. 2. Stk. 2. Børneydelsen udbetales kvartalsvis den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, forud for den 21. i kvartalets første måned. Børneydelsen udbetales første gang for det kvartal, der følger efter det kvartal, i hvilket retten til ydelsen er erhvervet. For det kvartal, hvor barnet fylder 15 år, udbetales en forholdsmæssig andel af et kvartals ydelse, der svarer til antallet af måneder fra kvartalets begyndelse til og med den måned, hvor barnet fylder 15 år. Beløbet afrundes til hele kroner. Stk. 3. Ungeydelsen udbetales månedsvis den seneste hverdag, dog undtaget lørdag, forud for den 21. i måneden. Ungeydelsen udbetales første gang for den måned, der følger efter den måned, hvor barnet fylder 15 år, og sidste gang for den måned, i hvilket retten til ydelsen ophører. For den måned, hvor barnet fylder 18 år, udbetales en forholdsmæssig andel af en måneds ydelse, der svarer til antallet af dage fra månedens begyndelse til og med fødselsdagen i forhold til antallet af dage i hele måneden. Beløbet afrundes til hele kroner. Stk. 4. Forinden børne- og ungeydelsen udbetales, fradrages eventuelle restancer omfattet af 11, stk. 2. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige 8 og 9 finder tilsvarende anvendelse. 6. Udbetaling Danmarks afgørelser om udbetaling af ydelser efter loven kan bortset fra de tilfælde, der er nævnt i stk. 2, påklages til Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. Stk. 2. Told- og skatteforvaltningen træffer afgørelse om betingelsen i 2, nr. 1 er opfyldt. 7. Har nogen mod bedre vidende uberettiget modtaget børne- og ungeydelsen, skal beløbet tilbagebetales. Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder straffes, medmindre strengere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov, den, der, 1) afgiver urigtige eller vildledende oplysninger til brug ved afgørelser efter denne lov, eller 2) i forbindelse med en ansøgning, eller når der afkræves oplysninger, fortier forhold af betydning for sagens afgørelse. 8. Skatteministeren kan efter forhandling med undervisningsministeren fastsætte regler om, at institutioner, der har løbende kontakt med børn under 18 år, skal give meddelelse til Udbetaling Danmark, hvis et barn udebliver i en periode og udeblivelsen kan skyldes, at barnet ikke længere opholder sig her i landet. Stk. 2. Udbetaling Danmark skal anmode barnets forældre om en erklæring om, hvor barnet opholder sig og om årsagen til et eventuelt udlandsophold, hvis Udbetaling Danmark modtager meddelelse efter regler fastsat i medfør af stk. 1 eller på anden måde får oplysninger, hvorefter der kan opstå tvivl om, hvorvidt betingelserne om barnets ophold her i landet, jf. 2, vil være opfyldt ved begyndelsen af det følgende kvartal, jf. 3. Modtages erklæring ikke inden for 14 17

18 dage efter Udbetaling Danmarks anmodning herom, træffes afgørelse om, hvorvidt barnet kan anses for at have ophold her i landet, på det foreliggende grundlag. 12. I 11, stk. 2, erstattes kan modregnes eventuelle med: kan Udbetaling Danmark efter anmodning herom fra bopælskommunen fradrage for. 10 I lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 7. december 2010, som ændret senest ved 4 i lov nr. 624 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring: 1. I 3, stk. 1, indsættes som nr. 20: 20) Udbetaling Danmark. 11 I skattekontrolloven, jf. bekendtgørelse 819 af 27. juni 2011, som ændret ved 117 i lov nr af 19. december 2008, foretages følgende ændring: 1. 7 F, stk. 1, affattes således: 7 F. Udbetaling Danmark skal årligt til told- og skatteforvaltningen foretage indberetning om opkrævning af underholdsbidrag på vegne af bidragsberettigede efter lov om opkrævning af underholdsbidrag. Beskæftigelsesministeriet I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 946 af 1.oktober 2009, som ændret senest ved 1 i lov nr. 600 af 14. juni 2011, foretages følgende ændring: a, stk. 1, affattes således: Udbetaler Udbetaling Danmark forskudsvis børnebidrag efter 11 i lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, og modtager bidragsbetaleren hjælp efter 25, stk. 1, nr. 1, 25, stk. 2, nr. 2, eller forsørgertillæg efter 25, stk. 13, fradrager den kommune, der udbetaler hjælp til personen, efter anmodning fra Udbetaling Danmark et beløb ved udbetalingen til dækning af det børnebidrag, som udbetales forskudsvis, og sender dette til Udbetaling Danmark, jf. dog stk. 2 og 3. Modtager bidragsbetaleren forsørgertillæg efter 25, 18

19 stk. 13, er det en betingelse for fradrag, at tillægget udbetales for det barn, som Udbetaling Danmark forskudsvis udbetaler børnebidrag til. 13 I lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven), jf. lovbekendtgørelse nr af 13. november 2009, som ændret ved 2 i lov nr. 247 af 23. marts 2010 og 14 i lov nr. 429 af 28. april 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 2 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke: Stk. 4. Når bortses fra en kvindes ret til orlov 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødslen samt kommende adoptanters ret til orlov før modtagelse af et adopteret barn, er det en betingelse for ret til barselorlov og barseldagpenge, at der under orloven er daglig kontakt mellem barnet og den forælder, der har orlov. Stk. 4 og 5 bliver herefter til stk. 5 og I 2, stk. 4, der bliver stk. 5, ændres 2 og 3 til: I 7, stk. 3 og 8, stk. 6, udgår: sammenhængende. 4. I 13, stk. 1, ændres bortadoption til: bortgivelse. 5. I 19, 20, stk. 1, 21, stk. 3 og 4, 26, stk. 1 og 4, 27, stk. 1, 30, stk. 2 og 3, 39, stk. 1, 44, stk. 3 og 4, 45, stk. 2, 49, stk. 3, 51, stk. 2, 52, stk. 3, og 53 ændres kommunen til: Udbetaling Danmark. 6. I 27, stk. 3, og 28, stk. 2, udgår: 1 år, hvor der er udbetalt orlovsydelse efter lov om børnepasningsorlov. Der ses endvidere bort fra perioder på indtil affattes således: 29. Ved opgørelse af beskæftigelseskravet efter 27 og efter 28 medregnes perioder, hvor en kvinde på grund af arbejdsforholdets særlige karakter har måttet ophøre med arbejdet inden 4 uger før fødslen eller det efter en lægelig bedømmelse skønnes nødvendigt, at kvinden var skånet for arbejde. Stk. 2. Hvis en kvinde har født før 4 uger før forventet fødsel, medregnes endvidere perioden fra fødslen og frem til 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. 8. I 30, stk. 1, ændres over for kommunen efter reglerne i sygedagpengelovens 38 og 39 for lønmodtagere og efter reglerne i sygedagpengelovens 43 og 44 for selvstændige til: efter regler, der fastsættes af beskæftigelsesministeren. 9. I 30, stk. 2, ændres i øvrigt skal til: skal for andre end et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse. 10. I 30 indsættes efter stk. 3 som nye stykker: 19

20 Stk. 4. Et ledigt medlem af en arbejdsløshedskasse, der vil anmode Udbetaling Danmark om barseldagpenge efter 20-21, skal senest 8 uger efter fødslen eller barnets modtagelse anmelde fraværet til arbejdsløshedskassen. Stk. 5. Senest 1 uge efter modtagelsen af en anmeldelse efter stk. 4, skal arbejdsløshedskassen anmelde fraværet via SDPI-løsningen til Udbetaling Danmark, der herefter udsender et underretningsbrev til den ledige med de modtagne oplysninger. Stk. 6. Den ledige skal senest 8 uger efter at have modtaget underretningsbrevet efter stk. 5 anmode Udbetaling Danmark om barseldagpenge. Stk. 4-5 bliver herefter til stk , stk. 4 og 5, der bliver stk. 7 og 8, affattes således: Stk. 7. Er anmodningen indgivet efter fristerne i stk. 2, 3 eller 6, eller er anmeldelsen sket efter fristen i stk. 4, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmodningen eller anmeldelsen. Stk. 8. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere regler om, på hvilken måde anmodninger efter stk. 2, 3 og 6 skal indgives, og om dispensation for fristen i stk I 31, stk. 1, ændres kommunen senest 1 uge efter, at barnet er rask. Anmodning om dagpenge efter 26, stk. 3 og 4, skal indgives senest 1 uge efter, at barnet er udskrevet fra hospitalet eller lignende behandlingsinstitution til: Udbetaling Danmark senest 8 uger efter første fraværsdag. Indgives anmodningen efter denne frist, bortfalder retten til barseldagpenge for den periode, der ligger før anmodningen. 13. I 31, stk. 2, tilføjes efter indgives : og om dispensation for fristen i stk affattes således: 33. Barseldagpenge til lønmodtagere, der er fraværende, beregnes på grundlag af det ugentlige timetal og den timefortjeneste, som lønmodtageren ville have haft under fraværet efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om beregning af barseldagpenge for lønmodtagere. 15. I 39, stk. 3, ændres til lønmodtagerens opholdskommune senest 4 uger efter 1. fraværsdag til: og dokumentere retten til fravær efter regler, der fastsættes af beskæftigelsesministeren affattes således: 40. En arbejdsgiver, der efter 39 er berettiget til refusion af barseldagpenge, skal anmelde refusionskravet via SDPI-løsningen til Udbetaling Danmark. Stk. 2. Arbejdsgiverens anmodning om refusion for løn udbetalt i forbindelse med fravær på grund af graviditet, barsel og adoption og ved pasning af alvorligt syge børn efter 26 skal 20

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse

Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse LBK nr 609 af 03/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2907880 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af lov

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag

Bekendtgørelse af lov om opkrævning af underholdsbidrag LBK nr 1819 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark)

LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli (Overførsel af Pensionsstyrelsens opgaver til Udbetaling Danmark) LOV nr 494 af 21/05/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 9. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012 3082

Læs mere

Kapitel 1. Definitioner m.v.

Kapitel 1. Definitioner m.v. Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens og Udbetaling Danmarks opkrævning af tilbagebetalingskrav efter lov om social service, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område)

2013 Udgivet den 22. maj 2013. 21. maj 2013. Nr. 493. (Forenkling af klagestrukturen på det sociale og beskæftigelsesmæssige område) Lovtidende A 2013 Udgivet den 22. maj 2013 21. maj 2013. Nr. 493. Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2 og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om delpension

Bekendtgørelse af lov om delpension LBK nr 1120 af 17/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/01997

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Folketinget har den 29. maj 2008 vedtaget L 151 Forslag til Lov om ændring. af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig Holmens Kanal 22, 1060 København K Tlf. 3392 9300, Fax. 3393 2518, E-mail vfm@vfm.dk J.nr. 2007-6869/the 29. maj 2008 Orientering om Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag I medfør af 9, stk. 11, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, 52 p, stk. 7, og 85 c, stk. 22, i lov om

Læs mere

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v.

Lov om en midlertidig jobpræmie til langtidsledige m.v. LOV nr 287 af 29/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2018 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16796

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven)

Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) Lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

Læs mere

2011/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december Forslag. til. Social- og Integrationsministeriet

2011/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december Forslag. til. Social- og Integrationsministeriet 2011/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 29. december 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-og Integrationsmin., j.nr. 2010-0016799 Fremsat den 9. februar 2012 af social-

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere

Bekendtgørelse om sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og private arbejdsgivere BEK nr 1186 af 27/09/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/14638

Læs mere

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 159 Folketinget 2012-13 Betænkning afgivet af Socialudvalget den 25. april 2013 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark, lov om social pension, lov

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017

LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 LOV nr 574 af 10/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j. nr. 2012 2572

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 87 Folketinget Fremsat den 9. februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Lovforslag nr. L 87 Folketinget Fremsat den 9. februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2011-12 Fremsat den 9. februar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af forskellige love som følge af etableringen af Udbetaling

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om sygedagpenge til søfarende BEK nr 728 af 29/06/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 6. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015260 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen

Bekendtgørelse om børne- og ungeydelsen BEK nr 1563 af 13/12/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0173583 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1015 af 30/08/2015

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 596 af 02/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 23. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/04618

Læs mere

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v.

20. maj 2015 EM 2015/XX. Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 20. maj 2015 EM 2015/XX Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx om alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf. dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 25. november 2009 13. november 2009. Nr. 1084. Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselloven) 1) Herved bekendtgøres lov nr. 566 af 9. juni 2006

Læs mere

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast

Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Udkast Beskæftigelsesudvalget, Skatteudvalget, Socialudvalget 2012-13 BEU alm. del Bilag 11, SAU alm. del Bilag 21, SOU alm. del Bilag 21 Offentligt Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik

Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik LOV nr. 239 af 27/03/2006 (Gældende) Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om aktiv socialpolitik (Pligt for unge under 25 år til at tage en uddannelse, supplering af udlændinges

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 20 af 23. november 2015 0m alderspension Kapitel 1 Almindelige betingelser m.v. 1. Pensionsalderen er 65 år, jf dog stk. 2-4. Stk. 2. Pensionsalderen forhøjes til 66 år fra den l. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 571 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0000898

Læs mere

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 2-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8. maj 2006

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel LBK nr 1047 af 28/10/2004 (Gældende) Senere ændringer til forskriften LOV Nr. 1424 af 22/12/2004 19 a LOV Nr. 1425 af 22/12/2004 LOV Nr. 304 af

Læs mere

Bekendtgørelse af repatrieringsloven

Bekendtgørelse af repatrieringsloven 1 af 9 24-01-2008 11:23 Den fulde tekst Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 15. januar 2004, med de ændringer, der følger af 3 i

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1815 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e) Sendes til kommunen Ydelsesservice København Postboks 210 1502 København V Udfyldes af ansøger Navn Ansøgning om ledighedsydelse ved ferieafholdelse for ansatte i fleksjob (lov om aktiv socialpolitik 74e)

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning

Ankestyrelsens principafgørelse om inddrivelse - modregning - afdragsordning - tilbagebetaling - betalingsevne - opkrævning KEN nr 9495 af 06/06/2016 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-06-2016 Social- og Indenrigsministeriet Den fulde tekst Ankestyrelsens principafgørelse 23-16 om inddrivelse - modregning - afdragsordning -

Læs mere

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering

MARIAGERFJORD KOMMUNE LOV OM RETSSIKKERHED OG ADMINISTRATION PÅ DET SOCIALE OMRÅDE. B: Beslutningskompetence I: Indstillingskompetence O: Orientering Ydelseskontor Sagsbehandler eskæftigelseskonsulent Kapitel 2 orgeren 3, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre, om der er ret til hjælp

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 689 Offentligt Spørgsmål nr. 689 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes redegøre for, hvilken hjælp der tilbydes varetægtsfængslede,

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag (G-dage) BEK nr 400 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 11. august 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob

Udkast til bekendtgørelse om fleksjob Udkast til bekendtgørelse om fleksjob I medfør af 10 b, 69, stk. 4, 71, stk. 4, 73, stk. 2, 73 b, stk. 6, 74 b, 75, stk. 3, og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Familieret J.nr. 2014-5752 krkk 8. oktober 2014 Udkast til bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., og 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 10, 90 a, stk. 3, 91, stk. 3, 101 og 102, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag

Bekendtgørelse om beregning af finansieringsbidrag BEK nr 1417 af 16/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0030944

Læs mere

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

UDKAST. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til UDKAST Den 11. december 2009 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider

Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt 34. omgang rettelsessider Samtlige kommuner og amtskommuner Dato: 10. marts 2006 Kontor: Kommunaladm. J.nr.: Sagsbeh.: Fil-navn: SNW 34. omgang Orientering om ændring af Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner samt

Læs mere

Forslag. Lov om Udbetaling Danmark

Forslag. Lov om Udbetaling Danmark Til lovforslag nr. L 86 Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2012 Forslag til Lov om Udbetaling Danmark Kapitel 1 Udbetaling Danmarks opgaver og samarbejde med kommunerne

Læs mere

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 53 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1193 Fremsat den 1.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne

Forslag. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne Til lovforslag nr. L 4 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. BEK nr 1309 af 25/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 12. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13810 Senere

Læs mere

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende

Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Sygedagpenge - Forsikringsordning for selvstændige erhvervsdrivende Indhold 1. Hvem kan tegne en sygedagpengeforsikring? 3 2. Hvordan foregår tilmeldingen? 4 3. Hvad er betingelserne for at få ret til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side l af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse?

Hvis nej, giver uddannelsen ret til optagelse i A-kasse? Sendes til Udbetaling Danmark Kongens Vænge 8 3400 Hillerød Familieydelser Ansøgning om supplerende børnetilskud eller særligt børnetilskud til forældre under uddannelse Dine oplysninger Navn Adresse Telefonnummer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge

Bekendtgørelse om ret til barseldagpenge BEK nr 1109 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0011241 Senere ændringer

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark

Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Udveksling af oplysninger mellem kommunerne og Oplysning Fagområde Specifikation Familieydelser og 4.000 - Anbringelse og hjemgivelse af barn - Forældrepålæg - At uddannelsesplan ikke er overholdt om:

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 113 Folketinget 2015-16 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. marts 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension. Kapitel 1 Arbejdsevne Selvstyrets bekendtgørelse nr. 15 af 30. juni 2016 om førtidspension I medfør af 8, stk. 4, 13, stk. 6, 14, stk. 3, 19, stk. 4, 25, 29, stk. 5, 41 og 43, stk. 9 i Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december

Læs mere

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven

Lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om registrering af køretøjer og registreringsafgiftsloven LOV nr 545 af 26/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 9. juli 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-711-0026 Senere ændringer til forskriften LBK nr 175 af 23/02/2011

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. oktober 2014. Bekendtgørelse af repatrieringsloven. 7. oktober 2014. Nr. 1099. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. oktober 2014 7. oktober 2014. Nr. 1099. Bekendtgørelse af repatrieringsloven Herved bekendtgøres repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013,

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45

Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 Sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende 45 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?... 3 3 HVAD ER BETINGELSERNE FOR AT FÅ RET

Læs mere

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13.

Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. Lovbekendtgørelse nr. 102 af 2. marts 1988 om dagpenge ved sygdom eller fødsel, sum seinast broytt við løgtingslóg nr. 94 frá 13. juni 1995 Kapitel 1 Personkreds m.v. Kapitel 2 Betingelser for udbetaling

Læs mere

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55

Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Sygedagpengeforsikring for private arbejdsgivere 55 Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM KAN TEGNE EN SYGEDAGPENGEFORSIKRING?... 3 2 HVEM ER OMFATTET AF FORSIKRINGEN?... 3 3 HVORDAN FOREGÅR TILMELDINGEN?...

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. BEK nr 707 af 18/06/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2013-2131 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse

Bekendtgørelse af lov om børns forsørgelse LBK nr 1100 af 07/10/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til

Forslag. Fremsat den 12. december 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) til 2012/1 LSF 103 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-6247 Fremsat den 12. december 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 111 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 12. marts 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Udbetaling af boligstøtte

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl.

Der er to forhold, der afgør, om man opfylder de generelle betingelser for at få folkepension og førtidspension, nemlig indfødsret og bopæl. FOLKEPENSION Folkepensionen skal sikre ældre personer et indtægtsgrundlag, når de har forladt arbejdsmarkedet. Personer, der er født den 30. juni 1939 eller tidligere, får folkepension fra det 67. år.

Læs mere

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende

Bekendtgørelse om barseldagpenge til søfarende BEK nr 1110 af 26/11/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0017989 Senere ændringer til

Læs mere

Kapitel l Almindelige bestemmelser

Kapitel l Almindelige bestemmelser Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om udbetaling af underholdsbidrag mv. til børn, samt adoptionstilskud Sammenskrivningen er ikke retligt

Læs mere

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v.

Vejledning om bekendtgørelse om obligatorisk digital selvbetjening vedrørende ansøgninger og meddelelser m.v. om sociale ydelser m.v. (Gældende) Udskriftsdato: 25. november 2014 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold,

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere