UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft"

Transkript

1 UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, som ændret ved 2 i lov nr af 23. december 2014 og efter forhandling med Beskæftigelsesrådet fastsættes efter bemyndigelse: Administration af lån i a-kassen 1. Et medlem, der deltager i tilbud om en erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, har ret til at låne et beløb af staten Lånet udgør et beløb, der svarer til forskellen mellem 80 pct. af højeste dagpenge, jf. 47 og 70 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og medlemmets hidtidige dagpengesats med fradrag af 37 pct. Lånebeløbet afrundes til nærmeste hele kronebeløb, der kan deles med 5, pr. uge. A-kassen udbetaler lånet på statens vegne. Stk. 2. Hvis medlemmet skifter forsikringsstatus, reguleres lånebeløbet i forhold til den nye forsikringsstatus. 2. Når et medlem har ansøgt om et lån, skal a-kassen udfærdige et lånedokument, jf. bilag 1, som medlemmet og a-kassen underskriver. A-kassen skal udlevere en kopi af lånedokumentet til medlemmet. Stk. 2. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter i lånedokumentet betingelserne for udbetaling af lånet og forretningen af lånet samt i hvilke tilfælde gælden forfalder til omgående indfrielse. I lånedokumentet fastsættes endvidere tidspunktet for tilbagebetaling af lånet, vilkår for tilbagebetalingen og eventuel tvangsfuldbyrdelse, herunder for hvordan indbetalte beløb fordeles på gebyrer, renter, hovedstol og eventuelle omkostninger, jf. 75 k, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og bekendtgørelsens 9 og 14. Stk. 3. A-kassen skal oplyse følgende i lånedokumentet: 1) Det maksimale beløb, som kan lånes pr. uge. 2) Den maksimale periode for lånet. 3) Det maksimale beløb, der kan lånes i alt. Stk. 4. Hvis medlemmet skifter forsikringsstatus, skal det maksimale beløb, som kan lånes pr. uge samt det maksimale beløb, der kan lånes i alt tilpasses i lånedokumentet. 3. Lånet opgøres og udbetales ugevis sammen med dagpengene, jf. 46, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., og medlemmet skal ved hver udbetalingsperiode angive på dagpengekortet, om medlemmet ønsker lån for perioden. Stk.2. A-kassen oplyser ved hver udbetaling størrelsen på lånebeløbet for udbetalingsperiode samt det samlede lånebeløb til dato, inklusive tilskrevne renter. 4. Lånet udbetales med et fast beløb pr. uge, jf. dog stk Stk.2. Ved påbegyndelse eller afslutning af erhvervsuddannelsen udbetales lånet dog forholdsmæssigt for den del af ugen, hvor medlemmet har deltaget i uddannelsen. Stk.3. Der kan ikke udbetales lån for en uge, hvis der i ugen er beskæftigelse, løn eller indtægter, der træder i stedet for løn, svarende til fuld arbejdstid i ugen. Fuld arbejdstid for et deltidsforsikret medlem beregnes som den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid før ledigheden. Stk.4. I en uge med ret til udbetaling af lån, vil der ikke kunne udbetales lån for dage, hvor medlemmet 1) er syg, medmindre medlemmet modtager arbejdsløshedsdagpenge under de første 14 dages sygdom,

2 2) holder dage med barselsorlov, 3) holder fri for egen regning, 4) modtager betaling for G-dage 5) holder egen optjent ferie, 6) holder ferie med feriedagpenge, 7) i øvrigt ikke er til rådighed for tilbuddet og den aktive indsats, eller 8) er helt eller delvist udelukket fra ret til dagpenge som følge af effektiv karantæne. 5. Hvis et medlem overflyttes til en anden a-kasse, mens lånet er under udbetaling, overtager den nye a- kasse lånedokumentet, administrationen og udbetalingen af lånet. 6. Inden lånet er oversendt af a-kassen til Statens Administration, jf. 7, kan medlemmet med frigørende virkning helt eller delvist betale lånet med påløbende renter tilbage med frivillige ydelser til a-kassen. 7. Når medlemmet er ophørt med tilbud om en erhvervsuddannelse, skal a-kassen opgøre og træffe afgørelse om, hvilken periode lånet er udbetalt for, lånets hovedstol, de påløbende renter og lånets samlede størrelse. Opgørelsen skal ske senest 14 dage efter, at a-kassen har de nødvendige oplysninger. Stk. 2. Efter klagefristens udløb oversender a-kassen kopi af lånedokumentet og afgørelsen til Statens Administration med oplysning om, hvorvidt afgørelsen er påklaget. Stk. 3. Hvis afgørelsen efter stk. 1 efterfølgende ændres, sender a-kassen kopi af den nye afgørelse til Statens Administration. Tilbagebetaling af lån til Statens Administration 8. Tilbagebetaling af lån med påløbende renter skal ske til Statens Administration, når a-kassen har oversendt lånet, jf Et medlem eller tidligere medlem (låntager), skal begynde at betale lånet med påløbne renter tilbage den 1. januar i kalenderåret 1 år efter udløbet af det år, hvor tilbuddet er ophørt. Stk. 2. Låntager kan med frigørende virkning helt eller delvist betale lånet med påløbne renter tilbage med frivillige ydelser, inden og efter betalingspligten er indtrådt efter stk Lånet med påløbne renter betales tilbage med lige store ydelser hver anden måned. Den enkelte ydelse kan ikke være mindre end 200 kr. Stk. 2. Betalingen sker i en periode, hvis længde fastsættes af Statens Administration på grundlag af gældens størrelse. Perioden udgør 7 år, hvis beløbet er under kr., og 8 år, hvis beløbet er mellem kr. Stk. 3. Statens Administration kan efter ansøgning fra låntager forlænge den fastsatte tilbagebetalingsperiode, når særlige grunde taler herfor. 11. Statens Administration kan give lempelser i vilkårene for tilbagebetaling eller give udsættelse med tilbagebetalingen, hvis låntager ikke kan overholde tilbagebetalingsordningen, men i øvrigt kan afvikle lånet inden for den fastsatte afviklingsperiode. Stk. 2. Anmodning om ændring af tilbagebetaling af lånet og forespørgsel vedrørende tilbagebetaling skal ske til Statens Administration. 12. Statens Administration kan stille tilbagebetaling af lånet i bero, hvis låntager efterfølgende er påbegyndt og deltager i et nyt tilbud om en erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Når et eventuelt lån i forbindelse med ophør med det efterfølgende tilbud om erhvervsuddannelse er oversendt til Statens Administration, jf. 7, sammenlægger Statens Administration

3 lånene, som herefter afvikles som et samlet lån. Tidspunktet for påbegyndelsen af tilbagebetaling af det samlede lån, jf. 9, regnes fra tidspunktet for ophør af det seneste tilbud. Stk. 2. Anmodning om at stille tilbagebetalingen af lånet i bero skal ske til Statens Administration. Statens Administration kan kræve den nødvendige dokumentation herfor. 13. Statens Administration fastsætter fristen for indbetalinger på lån og kan kræve de oplysninger fra låntager, der er nødvendige for tilbagebetaling af lån. Statens Administration kan fastsætte, hvilke oplysninger der skal gives i elektronisk form, eller som kan sendes i papirform. Gebyrer i forbindelse med tilbagebetaling af lån mv. 14. For ekspedition af finansforvaltningsopgaver i forbindelse med tilbagebetaling af lånet opkræves følgende gebyrer fra låntager: 1) Opkrævning af ydelser over betalingsservice, netbank eller anden betalingsform, pr. ordinær ydelse: 5 kr. 2) Frivillig indbetaling: 5. kr. 3) Udsendelse af rykker ved for sen betaling: 60 kr. 4) Opsigelse af lån: 150 kr. Stk. 2. Gebyrer efter stk. 1 opkræves sammen med næste ydelse. Udveksling af oplysninger mellem Statens Administration og andre myndigheder 15. Skattemyndighederne stiller oplysninger til rådighed for Statens Administration om låntagers indkomst- og formueforhold i et eller flere forudgående indkomstår. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling. Stk. 2. Det Centrale Personregister stiller oplysninger til rådighed for Statens Administration om låntagere, herunder person- og adresseoplysninger. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling. Stk. 3. Andre offentlige myndigheder, a-kasser og private institutioner stiller oplysninger til rådighed for Statens Administration, når oplysningerne er nødvendige til varetagelse af administrationen af tilbagebetaling af lån. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling. Stk. 4. Statens Administration stiller oplysninger til rådighed for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om lån under tilbagebetaling. Oplysningerne skal gives i en form, der er egnet til elektronisk databehandling. Overgivelse fra Statens Administration til restanceinddrivelsesmyndigheden 16. Restanceinddrivelsesmyndigheden (RIM) inddriver misligholdte lån med tillæg af påløbne renter og omkostninger efter lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. Stk. 2. Hvis en låntager ikke overholder tilbagebetalingsordningen, skal Statens Administration rykke låntager. Rykkerbrevet skal angive en frist for betaling af kravet. Det skal fremgå af brevet, at manglende betaling vil medføre, at fordringen sendes til RIM, og at låntager vil blive registreret for misligholdt gæld med henblik på modregning. Stk. 3. Statens Administration oversender statskrav til RIM. Retningslinjer for oversendelsen er fastsat i Skatteministeriets bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige. Stk. 4. Når Statens Administration har oversendt det misligholdte lån til RIM, kan betaling med frigørende virkning alene ske til RIM.

4 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Ikrafttræden, overgangsbestemmelser mv. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, den XX. XX 2015 Morten Binder / Kirsten Brix Pedersen

5 Bilag 1: Lånedokument Lånedokument Lån i forbindelse med deltagelse i tilbud om uddannelse efter 33 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Långiver Navn på a-kasse på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Låntager Navn cpr.nr. Adresse Beløb Lånerammen under deltagelse i tilbud om uddannelse efter 33 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden xx [dato] til yy [dato]. 1) Det maksimale beløb, som kan lånes pr. uge. 2) Den maksimale periode for lånet. 3) Det maksimale beløb, der kan lånes i alt. Jeg erklærer hermed at skylde op til xxx kr., som [a-kassens navn] på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tildelt mig som lån i forbindelse med deltagelse i tilbud om en erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Tilbagebetaling af lån og renter sker til Statens Administration. Efter afslutningen af tilbuddet træffer [a-kassens navn] afgørelse om lånets endelige størrelse og sender afgørelsen til Statens Administration. Dato og underskrift fra låntager [a-kassens navn]

6 Tilbagebetaling af lån og varighed Den til enhver tid gældende gæld forrentes og tilbagebetales i henhold til kapitel 11 c i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft. Tilbagebetalingen sker i lige store ydelser hver anden måned til Statens Administration. Første ydelse skal betales 1. januar i kalenderåret 1 år efter udløb af det år hvor tilbuddet er ophørt. Tilbagebetaling skal ske via elektronisk aftale. Under deltagelse i tilbuddet om erhvervsuddannelsen forrentes lånet med 4 pct. årligt. Lånet forrentes fra udbetalingstidspunktet, og der beregnes renter af de løbende tilskrevne renter. Fra og med dagen efter ophør i tilbuddet forrentes lånet med diskontoen plus 1 pct.. Hvis den officielle diskonto er mindre end minus 1 pct. forrentes gælden med 0,0 pct. Renten tilskrives månedligt og der beregnes renter af de løbende tilskrevne renter. Betaling af frivillige ydelser efter at a-kassen har sendt sagen til Statens Administration men inden tilbagebetalingspligten er indtrådt, skal ske til Statens Administration. Ydelsen anvendes først til dækning af gebyr, derefter til renter og endelig til afdrag på hovedstolen. Forfaldsregler Hele lånet forfalder til omgående indfrielse hvis forfaldne ydelser ikke betales senest 8 dage efter forfaldsdatoen hvis låntager dør hvis låntager bliver umyndiggjort eller kommer under lavværgemål hvis der åbnes forhandling om akkord, indledes gældssaneringssag, eller hvis låntagers bo kommer under konkursbehandling hvis låntager bor på Færøerne, i udlandet eller flytter dertil og ikke inden 14 dage giver Statens administration meddelelse om ny adresse Hele lånet vil ved misligholdelse blive søgt inddrevet af SKAT, og fordringen vil blive forrentet med en rente fastsat af skatteministeriet. Værneting Værneting følger retsplejelovens regler. Lovgrundlag Lånet er tildelt i henhold til lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. jf. lovbekendtgørelse 348 af 8. april 2014, som ændret ved 2 i lov nr af 23. december 2014 og bekendtgørelse nr. xx. af xx. maj 2015 om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft.

7 TILLÆG Ændring af låneramme som følge af ændring af forsikringsstatus [udfyldes kun ved ændring af forsikringsstatus under tilbuddet] Fra den xx. [dato] ændres din låneramme som følge af ændret forsikringsstatus: Beløb Lånerammen under deltagelse i tilbud om uddannelse efter 33 a, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i perioden xx [dato] til yy [dato]. 1) Det maksimale beløb, som kan lånes pr. uge vil fra den xx. [dato] udgøre: 2) Den maksimale periode for lånet. 3) Det maksimale beløb, der kan lånes i alt. Jeg erklærer hermed at skylde op til xxx kr., som [a-kassens navn] på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har tildelt mig som lån i forbindelse med deltagelse i tilbud om en erhvervsuddannelse efter 33 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Vilkårene for tilbagebetaling af lån og renter er i øvrigt uændrede og sker til Statens Administration. Efter afslutningen af tilbuddet træffer [a-kassens navn] afgørelse om lånets endelige størrelse og sender afgørelsen til Statens Administration. Dato og underskrift fra låntager [a-kassens navn]

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU

Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Regelgennemgang af tilbagebetaling af SU-lån og krav om for meget udbetalt SU Reglerne om tilbagebetaling af studielån og krav om for meget udbetalt SU er beskrevet i SUbekendtgørelsen (bkg. Nr. 792 af

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn

Bekendtgørelse om fleksibel efterløn Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74 n, stk. 2 og 11, 74 o, stk. 6, 74 p og

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 28. december 2011. Nr. 1409. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1409. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 12, 74 k, stk.

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksydelse. 28. december 2011. Nr. 1408.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. december 2011. Bekendtgørelse om fleksydelse. 28. december 2011. Nr. 1408. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. december 2011 28. december 2011. Nr. 1408. Bekendtgørelse om fleksydelse I medfør af 2, stk. 3, 2 a, stk. 8, 3, 3 a, stk. 6, 6, 10, 15, stk. 3, 17, stk. 3, 19, 21, stk.

Læs mere

Vejledning om uddannelsesydelse

Vejledning om uddannelsesydelse Vejledning om uddannelsesydelse I bekendtgørelse nr. er der fastsat regler om uddannelsesydelse. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler og nogle af reglerne uddybes med nærmere retningslinier.

Læs mere

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked

Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked Bilag 1 Bekendtgørelse om barseludligning på det private arbejdsmarked I medfør af 2, stk. 2, 3, stk. 1-3, 4, stk. 1-3, 5, stk. 2, 6, stk. 1-2, 7, stk. 1-3, 9, 11, 12, stk. 2, og 14 i lov nr. 417 af 8.

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet

Oversigt (indholdsfortegnelse) Støtteformer og støttebeløb m.v. Uddannelsesstøtte inden for klippekortet BEK nr 349 af 20/04/2006 (SU-bekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 28-04-2006 Undervisningsministeriet Lovgivning forskriften vedrører LBK nr 983 af 27/07/2007 Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

UDKAST. Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. UDKAST Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. I medfør af 65, stk. 6 og 7, og 91, stk. 11, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8. april 2014, og 35,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven) 1) LBK nr 571 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0000898

Læs mere

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

UDKAST. Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed I bekendtgørelse nr. XX af XX 2015 med senere ændringer er der fastsat regler om selvforskyldt ledighed. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 16. december 2010 14. december 2010. Nr. 1421. Bekendtgørelse om selvstændig virksomhed samtidig med efterløn I medfør af 74 f, stk. 9, og 74 g, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Bekendtgørelse af Ferielov 1)

Bekendtgørelse af Ferielov 1) Bekendtgørelse af Ferielov 1) Herved bekendtgøres lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie med de ændringer, der følger af lov nr. 133 af 20. marts 2002, lov nr. 1039 af 17. december 2002, lov nr. 1200 af

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) LBK nr 202 af 22/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 31. august 2015 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2013-1129

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ferie 1)

Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der følger af lov nr. 1420 af 22. december 2004, 94 i lov nr. 428 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel

Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel Page 1 of 12 LBK nr 1047 af 28/10/2004 Gældende (Sygedagpengeloven) Offentliggørelsesdato: 12-11-2004 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1424 af 22/12/2004 19 a LOV nr 1425

Læs mere

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret

Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1

DEN NYE FERIELOV. HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 DEN NYE FERIELOV HK D A N M A R K HK/DANMARK Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark 1 Ferieloven blev underskrevet i 1937 og sikrede alle landets lønmodtagere 14 dages ferie med løn. I 1953

Læs mere

Bekendtgørelse om plejefamilier

Bekendtgørelse om plejefamilier Bekendtgørelse om plejefamilier I medfør af 66 a, stk. 7, i lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 1093 af 5. september 2013 som ændret ved lov nr. 651 af 12. juni 2013, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

Side 1 af 12 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Lovens område Kapitel 2 Optjening af ferie Kapitel 3 Afholdelse af ferie Kapitel 4 Løn under ferie, ferietillæg og feriegodtgørelse Kapitel 5 Indbetaling

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om sygedagpenge

Bekendtgørelse om sygedagpenge 1 of 10 21/09/2010 12:15 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Anvendelsesområde Beskæftigelseskrav

Læs mere

Udkast (28. september 2006) Forslag. til

Udkast (28. september 2006) Forslag. til ARBEJDSDIREKTORATET J. nr. 06-21-0007 Udkast (28. september 2006) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og lov om

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 30. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) 27. juni 2011. Nr. 762. Lovtidende A 2011 Udgivet den 30. juni 2011 27. juni 2011. Nr. 762. Bekendtgørelse af lov om ferie 1) Herved bekendtgøres lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004 med de ændringer, der

Læs mere

Vejledning til lov om seniorjob

Vejledning til lov om seniorjob Page 1 of 7 VEJ nr 9071 af 27/02/2008 Gældende Offentliggørelsesdato: 13-03-2008 Beskæftigelsesministeriet Den fulde tekst Vejledning til lov om seniorjob Indholdsfortegnelse: Indledning Kapitel 1. Lovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE +

Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + Forsikringsbetingelser for DAGPENGE + PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 39 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø, Danmark

Læs mere