Bidrag til redigeringen: Jacobsen M. H. & Haakonsen M. Memento Mori døden i Danmark i tværfagligt lys. Viborg; Syddansk Universitetsforlag 2008.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bidrag til redigeringen: Jacobsen M. H. & Haakonsen M. Memento Mori døden i Danmark i tværfagligt lys. Viborg; Syddansk Universitetsforlag 2008."

Transkript

1 Bidrag til redigeringen: Jacobsen M. H. & Haakonsen M. Memento Mori døden i Danmark i tværfagligt lys. Viborg; Syddansk Universitetsforlag Kapitel 11. Dødsnavigering psykologiens bidrag til den postmoderne død 1 Af Niels Peter Agger Kunsten er at være medrejsende i sidste del af livsnarrativet at følge den døende så langt ud i dødens hav som muligt. (Agger 1990 s. 29) Indledning Livsafslutningspsykologi er et relativt nyt sundhedspsykologisk diskursområde i Danmark som stadig er under teoretisk og metodemæssig etablering I postmoderniten anskues sandheder som historiske, lokale og underlagt kontinuerlig konstruktion. Står i kontrast til modernitetens fastfrosne virkelighedsbilleder. 2 End of life psychology.

2 Diskurs betegner her et fagligt felt med indforstået kodesprog, begrebsterminologi, metodevalg samt fælles fortællinger. En magtcentrering der definere og udgrænser ikkedomæneberettigede og bestemmer ekspert agentpositionerne. Udviklingen i dødsarbejdet er et klart eksempel på dette. Medlemskab kan opnås gennem palliative efteruddannelser hvor domæneejerne er undervisere. Hvor man optager diskursen verdensbillede og bliver godtaget som anerkendt aktør. 3 Det er denne domæne udvikling vi skal belyse i det følgende. Psykologernes dødsspeciale blev grundlagt i 1980 erne, hvor hovedvægten lå på de dødsbevidstheds- og følelsesmæssige dimensioner (kriseforståelse) og etablerede sig i løbet af 90 erne i tæt samspil med et voksende 3 De centrale domæneejere er den faglige organisation Foreningen for Palliativ Indsats/Omsorg ved livets afslutning, Sammenslutningen af Hospicechefer, Selskabet for Palliative Medicin, det offentligheds åbne Hospiceforum, Kræftens Bekæmpelse samt det skandinaviske palliative blad Omsorg. 2

3 palliative/hospiceområde som blev civilisatorisk påkrævet i takt med at dødsstabuet mistede sin afskærmende, liv/død grænsesættende potens. Det teoretiske fokus blev flyttet mod coping/mestringsstrategier (stressopfattelse), til temafelter som meningssøgen (ud fra et eksistentielt grundlag) og i det nye årtusinde breder viften sig ud og inkluderer livsfortællings/narrativ teori (socialkonstruktivismen), elementer fra positivpsykologi (benefit-finding, empowerment) samt dele af (3. generations) kognitiv/adfærds teori (KAT). Der sker også en genstandsfeltsbevægelse fra den døende til familien/nærmiljøet. Ægtefællen inddrages sammen med børns reaktioner på at leve tæt ved sygdom/forventet død og der sker en kolossal vækst i sorgmarkedet som inddrager børn der mister forældre ved død (ca årligt). 3

4 4 Med andre ord markedsandelen for psykosocial dødsstøtte mangedobles. Endelig kan to-spors sorgopfattelsen fremhæves. De markerer en paradigmeskift fra en freudiansk sorg gennembearbejdnings model til interagerende sorgprocesser, der veksler mellem afknytning og gentilknytning samt erkendelse af sorg som kontinuerlig, livslang proces. Det gamle tabubelagte sørgeår forstyrrer postmodernitetens evige kom nu videre udviklingsprojekt og passer ikke til tidens networking person, der kontinuerligt må droppe udtjente, ikkekarriereskabende relationer. Teoriens udgangspunkt er Bowlbys forsimplede tilknytningsteori om sikre/usikre/ambivalente/undvigende baser, som former persongrundlaget i barndommen, præger parvalg, sorgevne samt måden hvorpå bortgangen

5 i dødssengen håndteres (Walsh & McGoldrick 2004). I den overordnede psykologiske domænebevægelse er hovedkampen, at den akademiske/evidensbaserede psykologi udgrænser de klinisk baserede/fænomenologiske /fortællingsteorier, som ikke videnskabeligt kan dokumentere virkningseffekt - og overflytter disse til selvhjælps/folkepsykologi kassen. Banalpsykologi. Mange af de dødsnavigerings teorier der behandles i det følgende har ingen gyldighed i dette randomiserede kontrolgruppe univers. 5 Praksisfelt I løbet af tidsperioden etablerer livsafslutnings psykologerne sig som en rimelig fast professionsgruppe af dødsarbejdere - ansat som hospitals somapsykologer, ved hospices, i

6 palliative teams samt diverse patient/sygdomsbekæmpende foreninger. 4 Flertallet betjener kræftdøende langsom, udtrukken død, hvilket er usædvanligt i international sundhedspsykologi, hvor hjerte/kar området udgør det brede psykosociale arbejdsfelt mens få psykologer arbejder i palliation. Døden er tankevækkende nok stort set ikkeeksisterende i det USA dominerede indlæringsbaserede sundhedspsykologiske domæne (Nielsen 2006). Pludselig, uventede traumadød er i ekstrem grad blevet et indtægtsområde for katastrofepsykologer efter at private firmaer har føjet psykisk førstehjælp/kriseydelse til deres brandingprofil og opdaget at der er profit i at afdæmpe nedslag fra risikosamfundet. Kriseindustrien. 6 4 Flertallet er løseligt organiseret i HOP gruppen - Hospitalsansatte Organiserede Psykologer - en underafdeling af Sundhedspsykologisk selskab.

7 7 Ud over kernegruppen af konsoliderede palliative psykologer har en del privatpraktiserende (sygesikrings tilskudsberettiget) mange somatisk syge klienter og dermed også dødsproblematikken tæt på. 5 Psykologindsatsen foregår via individuelle samtaler, gruppe-, par/familieterapi (evt. i hjemmet). Og dødspsykologer har en væsentlig funktion som personalesupervisorer, koordinatorer for hospicefrivillige/besøgsvenner samt som teoriformidlere/undervisere bl.a. på det stigende antal patientkurser der nu tilbydes ikke-helbredelige syge samt deres pårørende. På disse lære deltagerne tidens opfattelse af de rette måder at cope med og ritualisere kommende død den værdige, ikke ensomme, velforberedte død samt sorgproces udformningen. Skriv et afskeds brev. 5 Sygesikringsordningen omfatter alvorlig sygdom samt efterlevende op til et halvt år efter dødsfald. Klienten skal betale ca. halvdelen af udgiften.

8 I det følgende skal vi belyse udviklingen i den indholdsmæssige side af livsafslutnings psykologers arbejde og deres funktion som guides i forhold konstruktion af god død. Og især undgåelse af rærlig død. 8 Dødsnavigatør Den fremherskende kulturmetafor for død i det folkekirkekristne Danmark er livet som rejse og døden som afslutning på denne. Rejsen ud i dødens mørke hav henover afskedens revler. Rejsende behøver rejsekort og forskellige kulturer har altid etableret metafysiske døds-topografier som beskriver rejsen ind under døden, dødsprocessen/dødsoplevelsen og hvad der venter i tusmørket på den anden side (Agger 1990).

9 9 Rejser ind i det ukendte kræver en navigatør en styrmand eller vis medrejsende der fastholder kursen og får skuden tilbage på ret køl når den har været i uvej, er stødt på undersøiske rev (hvilke der er mange af på den sidste rejse) eller når sejladsen nærmer sig dødskanten faldet ud i the beyond. Piloten skal være i besiddelse af et meningskompas der udstikker en overordnet bevægelsesretning som altid er indlejret i den herskende kulturelle dødsdiskurs. En dødskaos pilot. En med-lidende der ikke er angst for selv at blive opslugt af Skyllas og Charybdis tænder. Det nyeste skud i palliationen er licensuddannelser hvor sundhedsarbejdere uddannes til sygdomscoach eller sygdoms mentorer der løbende skal støtte den syge i

10 navigering gennem sygdomsdomænet og ud til bortgangen, hvis sygdommen er uhelbredelig. Være i besiddelse af en døds PGS. Der er ingen tvivl om at den postmoderne medrejsendeposition med en ligestillet magtsymmetri mellem den sygdomsramte og en betalt hjælpercoach, vil erstatte fortidens (den moderne psykologi) mere autoritære terapeut/supervisor rolle, hvor magt asymmetri er indbygget i selve relationen one up, one down. Og hvor funktionen er symptomfjerner/problemknuser end at være positioneret som medforstående medrejsende (Jørgensen 2004). I Danmark findes der ingen officiel efteruddannelse for psykologer i palliation. Disse kan (efter autorisation) opnå generel specialistgodkendelse i sundhedspsykologi, men 10

11 den sikre langtfra at man er velbevandret indenfor thanatologi/dødspsykologi. 6 Den manglende ensretning er årsag til at det palliative psykologområde stadig er præget af så stor metodemæssig diversitet. På godt og ondt som skal belyses i det følgende. Men lad os først belyse grundlaget for og diversiteten i dødsudformningen. 11 Dødsnavigerings kort: Traditionen - dødskulturformer Traditionen fungerede tidligere som det overordnede livsafslutnings rejsekort. I vores kulturkreds var det underlagt kristendommens historiske konstruktioner af himmel/paradis/helvedes billeder med vægt på 6 Der arbejdes på at oprette en tværfaglig masteruddannelse ved Ålborg universitets center..

12 syndefald, domsafsigelse samt genopstandelse - når evighedens rige med trompetfanfarer manifesterer sig i øst - og endegyldigt løser urkonflikten mellem det onde/mørket og det gode/lyset (Troels-Lund - årstal ikke forlagsopgivet). Traditionen bestemmer døds-habitus eller dødsskikke/rammer for dødens iscenesættelse i hverdagslivet. Selv om traditionen har mistet store dele af sin livsudforningsmagt i det individualiserede samfund, eksisterer rejsekortet stadigt som vores store underliggende grundmyte/hovedfortælling. Hvis de danskere, der dør årligt, underopdeles i livsformssegmenter finder vi at barnetroen stadig er værdigrundlaget for traditionalisterne de traditionsstyrede (Walter 1994). (Den autoritetstro patient) 12

13 Blandt etniske nydanskere ( ) som i stigende grad vil præge palliationen tilhører muslimerne, der er dybt traditionelle i forhold til himmel/helvede efterlivstroen også bogens/biblens folk. De 48 jomfruer Det moderne menneske (den jegstærke person) som er følelses reserveret, holder på facaden og hyller privathed er mere skeptisk indstillet overfor efterlivsmyten men underordner sig ofte hovedkulturens formelle ritualiseringer. (Den ekspertforventende patient) Det postmoderne (narcissistiske) individ, caffè-latte segmentet - supplerer uhæmmet den kristne døds-transcendens fortælling med bidrag fra andre verdensreligioner. Især buddhismens reinkarnationsforståelse er markant. Vi genfødes indtil vi via opsparet karma udfries af reinkarnationens hjul og opsuges i Nirvanas evige hvile. Mange hylder animismen troen på et 13

14 åndeligt besjælet univers hvor vi evigt indgår i materiens universelle kredsløb. Frit køb på alle hylder. (Den serviceorienterede, krævende patient) 7 Overnævnte livsforms opdeling afspejler fortidens klassesamfund og undersøgelser viser, at klassetilhørsforhold er medbestemmende for dødsmådens udformning (Lawton 2001). 8 Ifølge hendes forskning foretrækker arbejderklasse personer (i England) overfyldte hospitalsafdelinger, hvor der er liv frem for kedelige hospicestuer, hvor privathed dominerer. Der er større uenighed om hvorvidt køn påvirker dødmødet om mænd og kvinder død forskelligt. Walters (1994) bestemmelse af de samtidsfungerende dødskulturer fremtrækkes, 14 7 Socialkarakterdannelsen i spydspidsen af postmoderniteten, tenderer mod borderline personligheden hvor følelser og adfærd ikke moralsk hænger sammen. Hvor selvet er flydende og interaktionsbestemt. Dødsforholdet er præget af en digital/internet bestemt, ikke-kropslige virkelighed og fremtræder diffust. 8 Reisman, David (1961) Det ensomme massemenneske. København: Gyldendal.

15 fordi opdelingen belyser modsætninger i den herskende palliative kultur (målgruppe fitmønstret ) og er vigtig i forhold til at bedømme dødspykologiens praksis/teori relevans. Livsafslutnings psykologien modtager på denne måde i stigende grad konstruktive input fra en stadig udviklende dødssociologi (Jacobsen 2001). 15 Teoriproduktion Overordnet set anskuer den socialkonstruktivistiske diskursforståelse tidens produktion af psykologisk teoridannelse som udtryk for behovet for funktionelle psykedisciplinerings/beherskelsesteknikker, der kan fikse/legitimere samtidens problemfelter (Jørgensen 2002). Det er længe siden man udiskuteret kunne postulere at psykologisk teori var universel/ahistorisk sandhedsudsagn.

16 Teorien om det kompetente barn træder fx. ind på scenen når børnene placeres i institutioner fra de er helt spæde, fordi vi underlægger os karrieresystemet som selvrealiserings agenda. Stress etableres i løbet af ingen tid som tidens sygdomsteori og tilslører udbytning/nedslidning i arbejdssfæren ved at afkollektivisere og individualisere den. Dødslejesituationen omformes forståelsesmæssigt til en højstressor situation som kan bemestre via gode psykologiske copingstrategier ud fra ressourcetilgængelighed og løsnes fra den religiøse ritualsfære. Sorg opsuges i depressions og PTSD diagnosen (Post Traumatisk Stress Disorder) - og bliver pludseligt til medicinske behandlingsområder. Det centrale i psyke-teoriproduktionen er, at vi uden traditionens drivanker og relevant nærmiljø støtte lynhurtigt overtager teoriernes univers i 16

17 forhold til udformningen af følelsesmæssige og adfærdsmæssige reaktioner. Og i forbrugersamfundet er nye produkter altid bedre/sælger bedre end gamle. I krisetiden lærte vi fx. at sprogliggøre og placere vores tabsreaktioner i forhold til chok/reaktion/bearbejdning/nyorienterings faser med angivelse af hvor lang tid det enkelte stadie tog. Følelser skulle slippes løs for at nå frem til heling. Det gjaldt også døende, som dog havde problemer med reinvestering af den tilbagetrukne energi. I dag er krisereaktioner umoderne mens depressionsområdet står helt åbent. Vi får presset disse psykiske reaktionsrammer ind mentalt via livsstilsmagasiner, TV programmer, psykologiundervisning mv Man kan ironisere over hvordan folk magtede at dø før der var palliative eksperter til at udstikke retningslinierne. Det må have været ret så rodet.

18 Det er faktisk dybt imponerende hvor hurtigt teorierne forlader designerskrivebordene og absorberes som sådan reagere/gør man i den almene befolkning. Teorierne legitimeres via ekspert salgsudsagn og randomiserede undersøgelser som øger impactfaktoren.. Hvis denne optik vendes mod tidens palliative kultur, dens teori/forståelses univers hvilke billeder træder så frem? Lad os følge fortællingen. 18 Hospicebevægelsen I Danmark blev det første hospice under sygeplejerske faglig ledelse etableret i Tyve år efter at den internationale hospicebevægelse startede i England. Folketingets vedtagelse af plejevederlagsordningen dengang var central i diskursåbningen. Den medvirkede til at flytte

19 døden ud af institutionerne og fremme hjemmedød som 80% af befolkningen ønsker. 23 % af alle dødsfald sker i hjemmet. 65 % på hospital og plejehjem. Hospicedød døden på første klasse - udgør stadig under 1 % (Agger i Friis-Hasché mv. 2004). I starten var fokus for pioner palliationen rettet mod samfundets generelle dødstabu - dødshospitaler er ej til dansk mentalitet - og de uværdige dødsforhold som flertallet var underlagt på institutionerne. Det var en kamp mod det medicinske domæne der nok ejede døden men som også så den som en negation af en voksende alt kan helbredes/ressourcer nok ideologi og derved generelt udgrænsede de døende til fiaskokassen. På værdiplanet baserede den gryende palliativ kultur sig på værdier som: god død (ro, værdighed, kontrol), naturlig død, værdig død 19

20 20 samt liv indtil døden og holdninger om åbenhed, information og respekt for døendes rettigheder. Gode salgsslogans. Optikken død er lidelse var også central - offerkultur med kristne undertoner (Hansen 2003). Hospicedomænet blev modkulturelt konstitueret via vægtningen af dødærligheds kulturen. Modpol var fortidens fortielsesparadigme, der historisk udsprang af 2. verdenskrigs uhæmmede slagterier og tilværelsen uden den atomar trussel/den kolde krig. Dødsfortielsen dominerede sygdomssystemet (plus psykiatrien/psykologien) langt op i 1970`erne og patienternes dødsfornægtelse var dengang i fin overensstemmelse/compliance med diskursforståelsen om, at mennesket ikke er i stand til at leve med forudsigelig, formuleret død. Og man opretholdt et patriarkalsk, håbs-

21 optimistisk, ikke-fortælle patientforhold mens udvalgte pårørende informeredes om at det stunder til. Disse placeredes derved i en ambivalent situation præget af groteske interaktionshæmmende hemmeligheder. Ærlighedskulturens fremmarch afspejlede tidens voksende demokratisk læge/patient forhold, hvor patienter fik afgang til journal/cardex og ret til at al information foregår gennem disse hvilket umuliggjorde fortidens måske nådige - rollespils virkelighed. Dødsåbenheden skyldtes også at det især var den langtrukne kræftdød der prægede de palliative miljøer Indenfor andre uhelbredelige sygdomskategorier som sclerose, muskelsvind, KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) gigt, dialysepatienter/ sukkersyge opretholder man stadig en udpræget døds-benægtelses diskurs (Bache & Østerberg 2005) (Jacobsen 2000). 21

22 22 Psykologernes terapeutiske orientering var central i etablering af afmontering af falsk overlevelseshåb/fremme af realiserbare delhåb kulturen med begrænset forståelse for, at gulvtæppet tit blev trukket væk fra folk der levede med ryggen til døden (traditionalisterne) og de derved måske blev sendt over i krise/depressionsland. (Diagnosechokket) Konflikten udspilles i dag især i forhold til patienter fra tredje verdens kulturer, hvor kræft stadig er unævnelig/lig med død. Symptom/smertekontrol blev et teknisk specialistområde med sygeplejerfaglig/lægelig dominans (Madsen & Madsen 2001). Lægerne vedblev ofte med livsforlængende behandling uden at vægte de enorme livskvalitets forringende bivirkninger som indirekte skaber behov for symptombehandling. Forlænget død der

23 23 udtærer alle (Lawton 2001). Man kreerer også den medicinerede død morfin døden - hvor den døende mentalt ikke er til stede. Faggrupper som hospicepræster, socialrådgivere, fyso/ergoterapeuter, psykologer blev ansat i palliationen til at udvande den lægelige dominans og en tværfaglig, holistiske grundforståelse blev langsomt cementeret i medarbejderkredsen. Stormtropperne blev især sat ind når de døende ikke underlagde sig hospicekulturens hovednarrativ om den gode død, men var aggressive, kaotiske, benægtende/valgte at dø baglæns, blev konfuse, sjofle og ikke ville forholde sig til dogmet om: at når vi befinder os i sidste kapitel af livsfortællingen, skal der gøres livsregnskab, skylds- og gældskontoen skal lukkes og man indgår tappert i cirklen af farvelsigen indtil der kun er afskeden med ens eget

24 individuelle besøg på den blå planet tilbage. (Kaosnarrativet) Døden forblev ideologisk placer under sygdomsvæsnet og er derved stadig løstrukket fra en ny diskurs om døden som ikke sygdom men en naturlig del af livsfasepsykologien. Eller måske - at dødsfeltet bør tilbageføres til det teologiske domæne, hvor det historisk tidligere har været solidt placeret. Der sker et væsentligt skred i hospicediskursen da man i 1996 erstatter den gamle domæneopdeling mellem helbredelig og uhelbredelig/terminal patient med det nye palliative begreb som betegner, at nok er man døende men der kan stadig tilbydes symptomlindrende behandling. 10 Indførelsen modererede positivt overgangskanten mellem livet og døden men sprog/diskurskonstruktionen har også den bivirkning at døden som realitetskategori igen Denne dikotomi blev ophævet indenfor psykiatrien allerede i 1960 erne.

25 bliver historisk utydelig. 11 Især fordi patienterne overfører deres irrationelle livsklyngende overlevelseshåb til den lindrende behandling selv om personalet vedvarende informerer dem om det modsatte. På samme tid blev det offentligt kendt, at Danmark havde en kræftoverdødelighed på 10% i forhold til nabolandene og på trods af en kæmpe økonomiske indsats er vi stadig langt overlevelsesmæssig kommet op på niveau. Dvs. at hver tiende døende kræftpatient ikke burde være placeret i dødsposition. 12 Hospicebevægelsen blev en kæmpe succes. Vi har 11 hospicer med flere på vej, adskillige palliative afdelinger, palliative teams der støtter ved hjemmedød samt et stort frivilligområde som alle afspejler behovet for den velordnede kontrollerede død. Behandlingsresultaterne er 11 Terminal begrebet bruges nu stort set kun til at bestemme plejeorlov hvor man forventer at døden indtræder indenfor et halvt år. Al medicin er gratis i den terminale fase. 12 Ca. 28 % dør af kræft (stigende), 38 % af hjerte/kar (faldende) og resten af andre sygdomme eller alderdom. Levetiden er samtid vokset til 76 år for mænd og 81 for kvinder. 25

26 26 også blevet bedre således at flere nu lever længere med uhelbredelig sygdom der ofte antager kronisk karakter. Centralt i hospiceideologien var fokuseringen på weelness faktorer som gode fysiske/afinstitutionaliserede rammer, kvalitets mad, underholdningsmæssige indslag, pårørende inddragelse og massage/musik/billede/aroma terapi. Hospice området er for længst kommet ud over pionerstadiet og har konsolideret sig som en accepteret del af sundhedsvæsnet. Der fokuseres mere og mere på vedligeholdelses aktiviteter som uddannelse og opkvalificering af personalegruppen samt legitimeringsforskning der er acceptabel i det medicinske domæne. Dette sker måske på bekostning af tidligere tiders radikalitet og en stiltiende accept af at dødstabuet stadig eksistere i bedste velgående og at man er

27 27 blevet situeret som acceptable dødsoaser mens hovedsamfundet stadig drøner videre i sin ekstreme materielle udialektiske livsdans. Men lad os nu fokusere direkte på de rejsekort/dødsteorier som psykologien har produceret og som indholdsmæssigt udfylder de overordnede rammekort over palliationen, vi overordnet har optegnet. Dødspsykologiske navigeringskort I 1969 fremførte Kübler-Ross sin store dødsfase teori: fornægtelse, vrede, forhandling, depression og accept (Kübler-Roos 1979). Freud havde tidligere (1922) rystet sin samtid ved at postulere at mennesket fra fødslen var underlagt et dødsprincip Thanatos, som var i evig kamp mod livsprincippet Eros, der betegnede seksualitets/overlevelsesdriften (libido) indtil

28 28 aggressor til sidst fik overmagten og via døden sikrede personens tilbagevenden til materiens langsomme pulsslag (Freud 1959). Teorien er siden ihærdigt blevet udraderet som spekulativ, udtryk for Freuds kæbecancer dødsangst, forsøg på at forklare slagterierne under 1. verdenskrig og udtryk for en instinktdeterminisme der virker krænkende på det frisatte moderne/postmoderne menneske, som er udviklingsorienteret, fri for ubevidst styring samt yderst tvivlrådig m.h.t. sjælens reelle eksistens (Kastenbaum 2000). De to teorier har det tilfældes, at døden placerer ind som en naturlig del af livet: Freud - når bevægelsen i cellerne hører op. Kübler-Ross: - døden som en gradvis tilbagetrækningsproces en trækken sig ud af livet. Hun var en sand pioner (med Cicely Saunders i England) i forhold til at bryde den tidligere omtalte dødsfortielses kultur

29 Ingen af teorierne syntes at fungere som gode navigeringskort i dag hvor de store fortællinger er punkteret, de gode, tryghedsskabende faseteorier afskaffet og vi arrogant mener, at vi har styr på livsudformningen og kan udsætte dødsmødet indtil alle udviklingspotentialer er endegyldigt opbrugt. 13 Men alligevel ligger grundteorierne der og må stadig fremhæves som de eneste reelle store dødspsykologiske teorikonstruktioner. En del palliative psykologer har stadig en psykoanalytisk/psykodynamisk orientering og bruger dets højt udviklede teorisystem - det ubevidste, tidligere oplevelsers betydning - og metodeforståelsen/overføringsproblematikker i arbejdet med de reaktiveringer og forandringer, der sker i den døendes psyke Kübler-Ross s teori anvendes dog tit i familiedynamisk arbejde. Følges familien ad eller er den døende i acceptfasen mens børnene befinder sig fornægtelse og mener, at hvis hun bare ville følge den alternative behandlers kur, så ville kræften forsvinde.

30 En anden fase teori var Pattinsons 1970`er tilbagetrækningsteori om, at den døende først dør social trak sig (energien) ud af de perifere og funktionsprægede relationer/livets tummel dernæst psykologisk/individueringens ophør og til sidst fysiologisk/biologisk. Den har i højere grad overlevet tidens tand (Pattison 1977). Den sociale død er nu i høj grad anerkendt i den palliative diskurs og udgør et vigtigt dødspsykologisk navigeringspunkt (Lawton 2001) (Dalgaard 2004). Psykologer er tit involveret i problematikarbejdet i den fase. Centralt er den døendes bekymringstanker over hvordan det skal gå de efterlevende: er økonomien i orden, kan hun blive i huset (mænd), er børnene i vej (kvinder). De er involveret i livsafskedstagen: den sidste fødselsdag, hvor alle venner/kollegaer er inviteret afskedsreceptionen på arbejdet, eller 30

31 den endegyldige familie farvelrunde ved dødssengen. Men lad os endnu engang træde tilbage og belyse livsafslutnings psykologiens etablering i Danmark.. 31 Dødspsykologiens rødder - dødsbevidsthed Vi skal tilbage til 80 erne. Det terapeutiske marked buldre der ud af. Og det er en rå terapeutisk kultur, hvor man skal slippe alle forsvarsmekanismer, give slip på sine dybeste følelser og opnå en selvrealiseret bevidsthed om ego-tilværelsen fra fostertilstanden gennem fødselstraumet og barndommens dæmonfyldte verden - og kæmper mod voksenlivets reaktivering at tidligere grundbrister indtil dødsøjeblikket. Sundhedspsykologiens første pionerer organisere sig i soma-basisgrupper og begynder at presse

32 deres krav om at sygdom også har psykosociale konsekvenser ind i den medicinske pyramide (Agger m.v. 1991). Tidsånden er præget af troen på psykens magt over kroppen/somatiske processer. Simontons teori om at onde, destruktive kræftceller kan bekæmpes af gode, vibrerende immunforsvarsceller (lymfocytter) har stor indflydelse og dogmet er, at det gælder om at have et aktivt/konfronterende forhold til sygdom mens passive copingstrategier (skæbnetro/depressiv resignation) er direkte levetids forkortende (Zacharie 1992). Ironisk nok viser datidens psykosociale undersøgelser at benægtelse er den ypperste strategi. Danske somagrupper var præget af den amerikanske psykolog Sneider, der afholdt kurser ud fra præmissen, at hvis professionelle vil 32

33 arbejde med døende, må vedkommende have et afklaret forhold til egen død have renset ud i sin dødsangst/afmonteret de traumatiske dødsskemaer. Metodemæssigt benyttedes fantasirejser som begravelsesøvelsen, hvor man ligger i kisten, oplever sin begravelse samt hvordan netværkspersonerne reagerer. Sige-farvel-øvelsen hvor man gennemlever dødsstunden. Hvordan kroppen/sanserne lukker ned. Hvad det sidste er - man vil omfavne, sige, lugte, smage, se, røre ved og høre før man glider ud over kanten. Man skulle også skrive afskedsbreve til sine kære, sin egen nekrolog mv. (Agger 1990). Overskriften var udvikling af dødsbevidsthed. Når perioden trækkes så markant frem er det fordi den stadig udgør en ikke uvæsentlig del af nutidens psykologiske dødsnavigationskort. 33

34 34 Det har vide konsekvenser for folk der i forhold til dødstruslen benytter forsvarsmekanismer som benægtelse og foretrækker at dø baglæns uden at døden italesættes (det moderne menneske) og intens afviser alle døds-omsorgsarbejdere, der vil have dem til at foretage livsafslutningsopgaver. Metaforisk kan dødsbevidsthed beskrives som konstant at leve med døden bag ved venstre skulder. Den er der altid. Forklædt som en flue, sky, en flyvende fugl, billygter og når det stunder til, rykker den nær. Billedet stammer fra den mexicanske troldmand Castaneda hvis beskrivelser af meskalinreligionen havde stor indflydelse på 80 ernes dødskultur. Datidens dødsbevidstheds fokus står i kontrast til nutiden, hvor man oplever, at når man på kurser udspørger palliative professionelle om hvordan de lever med deres død. Så svarer 80% at den er noget der venter langt ude i fremtiden.. Det er

35 ikke fordi jeg er bange for min død. Men jeg har ingen intention om at være tilstede når den finder sted. (Andy Wallhol) Dødsbevidsthedsorientering passer udmærket til det postmoderne menneske men skaber konflikt i forhold til det traditionelle og moderne/reserverede individ. I dag nægter omsorgspersonalet i stort omfang at egen dødsbevidsthed har afgørende betydning for sensitiviteten i dødsarbejdet og indtager positionen: at det drejer sig om andens død - ikke min. Distance relationen i den nuværende palliative dødsdiskurs. Psykolog Foreningen accepterer den gryende sundhedspsykologi som ironisk nok blev formuleret som et positivt alternativ til den diagnose fikserede psykiatri. Individet skulle anskues holistisk og ressourcepræget i stedet for 35

36 36 udelukkende som lidende/handikappet af psykisk sygdom. Dødspædagogik - nærdød Dødsbevidsthedskulten får øget vind i sejlene da AIDS/HIV sidst i firserne hærger vildt i de amerikanske homoseksuelle miljøer. Befolkningssegmentet er den højtuddannede middelklasse og de ønsker ikke passivt at møde uafvendelig død via immunforsvarets gradvise hensygnen, men påtager sig døden som en udviklingsopgave. Noget man kan træne i og mestre. Nærdødspsykologien var et vigtigt orienteringsredskab. Moody indsamlede i halvfjerdserne en lang række enslydende fortællinger fra klinisk døde som blev reddet tilbage til livet (Moody 1977). Først fra personer, der havde været udsat for fald- eller

37 drukneulykker men efterhånden var hovedparten genoplivede hjertestop patienter. Mange oplevede indledningsvis en fase hvor de svæver ud af kroppen og ser personalet stimle sammen om den afdøde krop. Dernæst bliver de suget ind i dødstunnelen som er fyldt med rent hvidt lys og de svæver op gennem den hjulpet af åndevæsner. Flere oplevede af se deres liv passere revy og konfronteres med både gode og dårlige oplevelser. Tunnellen ender ved et gærde, en vold, en port og de fornemmer, at hvis den overskrides, er de endegyldigt over i dødsriget og kan ikke vende tilbage. Tit venter de afdøde pårørende derover. Så blev de hevet tilbage til kropshylsteret. Flertallet følte det var et overgreb i forhold til den fredfyldte tilstand og tit resulterede oplevelsen i at al dødsangst var forsvundet. 37

38 Da teorien blev fremsat vakte den stor opmærksomhed og blev brugt som et tegn på sjælens/det overnaturliges eksistens men også som et vigtigt dødsnavigerings kort. 14 Dødspædagogikken brugte også fødselsforløbet som skabelon for dødsudgangen. Døden som en omvendt fødsel hvor det gælder om at koncentrere åndedrættet om udåndingen samtidig med at man mentalt giver slip - lader gå. Det bedst var at dø i vand med en nærtstående siddende bag ved som åndedragsstøtte og supportgiver. Orienteringen mod buddhismen er et vigtigt element zen udformningen hvor man via meditation bevæger sig op på højere og højere bevidsthedstrin og lærer kontrol over de negative følelser og tanker Lægerne hævder at oplevelseskæden skyldes iltmangel og at den kan fremkaldes ved at stimulere et bestemt hjerneområde.

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices

Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Eksistentielle overvejelser hos døende - et kvalitativt studie af døende kræftpatienter på danske hospices Lene Moestrup, RN, cand. scient. san. PhD student, University of Southern Denmark Baggrund for

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien?

Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen Stress og sclerose. hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Center for Beredskabspsykologi i samarbejde med Scleroseforeningen I SAMARBEJDE MED SCLEROSEFORENINGEN hvordan håndteres det af den enkelte og i familien? Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret krise- og

Læs mere

Samtale med ældre i sorg. Conny Hjelm Center for Diakoni og Ledelse

Samtale med ældre i sorg. Conny Hjelm Center for Diakoni og Ledelse Samtale med ældre i sorg Conny Hjelm Center for Diakoni og Ledelse SORGENS VILKÅR OG INDHOLD Sorg Sorg er en sund reaktion på et tab Sorg heles ved at deles Sorg Sorg er en tilpasningsproces til en tilværelse,

Læs mere

Eksistentiel krise og åndelig omsorg

Eksistentiel krise og åndelig omsorg Eksistentiel krise og åndelig omsorg Ved Jens Rasmussen Se Livsanskuelser, 2012, s. 102-126. Jens Rasmussen Side 1 Sundhedsstyrelsens definition af åndelig omsorg: eksistentielle og religiøse problemstillinger.

Læs mere

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd

NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING. Når barnet ændrer adfærd NÅR TRIVSEL ER EN UDFORDRING Når barnet ændrer adfærd Barnet med børnegigt 2 de basale behov Et barn med helt grundlæggende behov, ligesom andre børn. Ubetinget kærlighed og omsorg Blive set og anerkendt

Læs mere

Dage med sorg et psykologisk perspektiv

Dage med sorg et psykologisk perspektiv Dage med sorg et psykologisk perspektiv Sct. Johannes kirke d. 15. januar 2014 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Definitioner på sorg og tab 2. Hvordan kan sorgforløb opleves, akut og på sigt?

Læs mere

8 Vi skal tale med børnene

8 Vi skal tale med børnene 8 Vi skal tale med børnene Af Karen Glistrup, socialrådgiver og familie- og psykoterapeut MPF Børn kan klare svære belastninger Vi bliver ramt, når et familiemedlem tæt på os bliver ramt. På hver vores

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

4 NY FORSTÅELSE AF SORG

4 NY FORSTÅELSE AF SORG 32 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 4 NY FORSTÅELSE AF SORG Vores forståelse af sorg har ændret sig de seneste år. Denne ændring vil både komme til at forandre vores viden om livet med sorg,

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Sygdom som eksistentielt / åndeligt vendepunkt

Sygdom som eksistentielt / åndeligt vendepunkt Sygdom som eksistentielt / åndeligt vendepunkt Hospitalspræst Christian Juul Busch, Rigshospitalet. christian.busch@regionh.dk Palliationskursus, Praktiserende læger RegionH. Charlottehaven, den 28. oktober

Læs mere

Terminal palliativ indsats

Terminal palliativ indsats Terminal palliativ indsats Væsentlige retningslinier Connie Engelund WHO s definition af palliativ indsats (oktober 2002) Den palliative indsats tilbyder lindring af smerter og andre generende symptomer

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Angst i kølvandet på en kræftsygdom

Angst i kølvandet på en kræftsygdom Angst i kølvandet på en kræftsygdom Foredrag i Senfølgergruppen Onsdag den 29. februar 2012 Psykolog Gitte Bowman Bak, Kræftens Bekæmpelse Kræftrådgivningen i København Hvad vil det sige at være angst?

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Børn som pårørende Kræftens Bekæmpelse OmSorg

Børn som pårørende Kræftens Bekæmpelse OmSorg Børn som pårørende Kræftens Bekæmpelse: Hjemmesiden: Fagfolk =>køb i netbutikken =>information =>omsorg Her ligger masser af små bøger og pjecer OmSorg: Arbejder for at støtte voksne til at kunne hjælpe

Læs mere

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært?

Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? Hvordan hjælper trøster vi hinanden, når livet er svært? - at være magtesløs med den magtesløse Dansk Myelomatoseforening Fredag den 10. marts kl. 15.45-17.30 Comwell, Kolding Ole Raakjær, præst ved KamillianerGaardens

Læs mere

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom

Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom Lindrende indsats - når vi er truet på livet af sygdom PAVI/SIF/SDU og Folkeuniversitetet, Kommunehospitalet København 5 forårs tirsdage i marts 2014 Møderækken 1. Lindrende indsats historie, formål, muligheder

Læs mere

At leve videre med sorg Strandby kirkecenter d. 14. januar 2015 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape

At leve videre med sorg Strandby kirkecenter d. 14. januar 2015 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape At leve videre med sorg Strandby kirkecenter d. 14. januar 2015 Ved psykolog Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Definitioner på sorg og tab 2. Hvordan kan sorgforløb opleves, akut og på sigt? 3. Hvornår

Læs mere

Thomas Nielsen. Frydenlund

Thomas Nielsen. Frydenlund Thomas Nielsen Thomas Nielsen Frydenlund Sundhedspsykologi Frydenlund 2006 1. oplag, 1. udgave ISBN 87-7887-404-1 ISBN 978-87-7887-404-7 Grafisk tilrettelægning: Jan Gralle Grafisk produktion: Pozkal,

Læs mere

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst

Hvad er holistisk medicin? Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Sundhed gennem livskvalitet og personlig vækst Hvad er holistisk medicin? Forbedring af livsfilosofi og livspraksis gennem mødet sjæl til sjæl med et kærligt, respektfuldt og omsorgsfuldt menneske Inspiration

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010

Erfaringer er ikke det du oplever. -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Benthe Dandanell 2010 Erfaringer er ikke det du oplever -erfaring er det, du gør ved det, du oplever. (Shirley Maclain) Temaeftermiddag Fødsler og Traumer 26.10. Arrangeret af Metropols Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelser

Læs mere

Mænd og sorg. Maja O Connor

Mænd og sorg. Maja O Connor Mænd og sorg - ældre enkemænd nd 1 Disposition -Fakta om ældre enkemænd nd -Centrale begreber -Sorgens forskellige udtryk -Modeller for sorg -Tosporsmodellen -Hvad kendetegner sørgende s mænd? m -Risiko-

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor

Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv. Helle Schnor Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivsog et sundhedspædagogisk perspektiv Helle Schnor Hvilke udfordringer står mennesker med hjertesvigt, over for i hverdagslivet? Hvad har de behov for af viden?

Læs mere

Forskerdag 10 november 2010

Forskerdag 10 november 2010 Forskerdag 10 november 2010 Psykosocial indsats i familier med en kræftsyg forælder. cand.psyk. Inge Merete Manuel Sundhedspsykolog. Palliativt Team Fyn Pilot projekt børn i kræftramte familier i Palliativt

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med at organisationen mister en medarbejder

Handleplan. i forbindelse med at organisationen mister en medarbejder Handleplan i forbindelse med at organisationen mister en medarbejder 1 Handleplan i forbindelse med at organisationen mister en medarbejder Indhold: Side: Handleplan i forbindelse med at organisationen

Læs mere

14.s.e.trin. II 2016 Bejsnap kl. 9.00, Ølgod

14.s.e.trin. II 2016 Bejsnap kl. 9.00, Ølgod Et menneske, der lider af en uhelbredelig sygdom, kan føle sig magtesløs og uden muligheder. Det menneske, som har fået at vide, at den sygdom, man lider af, ikke kan kureres, kan opleve det som om han

Læs mere

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE

VETERANALLIANCEN. Information om PTSD Side 1 SAMLING SAMMENHOLD - SAMARBEJDE Information om PTSD Posttraumatisk stressforstyrrelse er en relativt langvarig og af og til kronisk tilstand. Den kan opstå efter alvorlige katastrofeagtige psykiske belastninger. Dette kan være ulykker,

Læs mere

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække.

Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. 1 Nollund Kirke. Fredag d. 29. marts 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til langfredag, Mark. 15,20-39. 1. tekstrække. Salmer. DDS 193 O hoved, højt forhånet (gerne Hasslers mel.). DDS 197 Min Gud,

Læs mere

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003

Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håbets psykologi. Psykolog Lotte Mølsted 2003 Håb er ligesom frygten knytte til fremtiden. De bygger begge på, at vi mennesker forestiller os fremtiden, drømmer og fortæller os selv historier om fremtiden.

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 Udviklet af: Jonna Rosenkilde

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Jeg vil gerne tale om min sorg

Jeg vil gerne tale om min sorg Jeg vil gerne tale om min sorg Hvordan forebygger, identificerer og behandler vi kompliceret sorg hos børn og unge? Lene Larsen, psykolog, ph.d, forskningskonsulent Det Nationale Sorgcenter September 18,

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Læseplan for Religion

Læseplan for Religion Formål Læseplan for Religion Formålet med religionsundervisningen er At styrke elevernes identitet og deres syn på fremtiden. At eleverne skal opnå en viden om deres egen religion og have kendskab til

Læs mere

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide

Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide Det kan være godt for dig, som har mistet, at vide - at det kan tage meget lang tid at sørge - at din sorg skal sørges væk ved bl.a. at græde, og ved at tale om, hvor ked du er af det, med dem, du er tryg

Læs mere

18-11-2015. Sorg - når ægtefællen dør. Da jeg vågnede på sygehuset og opdagede, at hun ikke trak vejret længere jamen, det var nedstigning til Helvede

18-11-2015. Sorg - når ægtefællen dør. Da jeg vågnede på sygehuset og opdagede, at hun ikke trak vejret længere jamen, det var nedstigning til Helvede Da jeg vågnede på sygehuset og opdagede, at hun ikke trak vejret længere jamen, det var nedstigning til Helvede (Carsten Bruun, Livet uden Lena, Kr. Dagblad, 22.02.2014) Sorg - når ægtefællen dør Jorit

Læs mere

Etikken og etiske dilemmaer ved livets slutning

Etikken og etiske dilemmaer ved livets slutning Etikken og etiske dilemmaer ved livets slutning Etikken er i spil Euthanasi Aktiv dødshjælp Passiv dødshjælp Aktiv hjælp til døende Kærlig pleje Palliativ sedering Lindrende behandling Palliativ pleje

Læs mere

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen..

23-05-2016. Livets knubs set i et psykologisk perspektiv. De svære følelser. De brugbare tanker. Opbygning af robusthed. Spørgsmål fra salen.. Irene Oestrich, Chefpsykolog., Ph.D. PSYKIATRISK CENTER FREDERIKSBERG HOSPITAL REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Livets knubs set i et psykologisk perspektiv De svære følelser De brugbare tanker Opbygning

Læs mere

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26

Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 A N D H E D E N O MH O L I T I KH E A L I N G R A MU J E N E N Indhold Om forfatteren 3 Krop 12 Kroppens struktur 13 Energiflow i kroppen 17 Os selv og naturen 21 Tantra 26 jæl 28 Reinkarnation 29 Tidligere

Læs mere

Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi. Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk

Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi. Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk Ingrid Lauridsen Psykolog med speciale i gerontopsykologi Frederiksberg Kommune Ingrid_lauridsen@secret.dk Inddragelse af og omsorg for pårørende til demensramte mennesker Side 1 Møde de pårørende med

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Selvskadende unge er styret af negative tanker

Selvskadende unge er styret af negative tanker Selvskadende unge er styret af negative tanker Jeg har kontakt med en meget dygtig pige, der synger i kor. Under en prøve sagde et af de andre kormedlemmer til hende: Du synger forkert. Det mente hun ikke,

Læs mere

Hvad er socialkonstruktivisme?

Hvad er socialkonstruktivisme? Hvad er socialkonstruktivisme? Af: Niels Ebdrup, Journalist 26. oktober 2011 kl. 15:42 Det multikulturelle samfund, køn og naturvidenskaben. Konstruktivisme er en videnskabsteori, som har enorm indflydelse

Læs mere

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29

Mindfulness. Temadag for sundhedspersonale. V/ Silke Rowlin. www.center for mindfulness.dk. Tlf. 21 12 12 29 Mindfulness Temadag for sundhedspersonale V/ Silke Rowlin www.center for mindfulness.dk Tlf. 21 12 12 29 Dagens program: Hvad er Mindfulness Meditation? Mindfulness stressreduktion for sundhedspersonale

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Når far eller mor får kræft Store Praksisdag 26 01 2017 Psykolog Marie Lawætz, Kræftens Bekæmpelse Thomas Gorlen, Lægerne Søborg Torv Men hvad skal vi være opmærksomme på? Hvor og til hvem skal vi henvise?

Læs mere

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden

Introduktion. Din mulighed nu er at ændre hele verden Introduktion Dét du søger at opnå, ved at læse denne bog, er en tilstand af indre ro og stilhed. Din rejse er en rejse i selvopdagelse og selvforståelse. Imidlertid må du erkende, at dette ikke er noget,

Læs mere

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre

Mindfulness. for kommende og nybagte forældre Mindfulness for kommende og nybagte forældre HVAD ER MINDFULNESS Mindfulness er centreret om nærvær. Om at være bevidst opmærksom på alt, hvad der opstår, udfolder og forandrer sig i hvert øjeblik, og

Læs mere

Flemming Jensen. Angst

Flemming Jensen. Angst Flemming Jensen Angst Papyrus Publishing Art direction: Louise Bech Illustatorer: Lea Maria Lucas Wierød Louise Bech Forskningsleder: Flemming Jensen Faglige konsulenter: Gitte S. Nielsen Lene V. Lindhardt

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt

Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Hvordan hjælper vi hinanden, når livet gør ondt Sevel 2016 Ved autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Agape 1. Hvordan reagerer mennesker når livet gør ondt? 2. Hvordan kan man leve og leve videre

Læs mere

Stress hvad er det? Den sunde stress. ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er det et verdenskort? Den usunde stress som ikke forsvinder

Stress hvad er det? Den sunde stress. ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er det et verdenskort? Den usunde stress som ikke forsvinder ATLASS er det et verdenskort? Nææ det er et træningsprogram 8l stressforståelse! Hvad er stress for dig? Hvad stresser dig? ATLASS er det et verdenskort? ATLASS er et system, der kan bruges til afdækning

Læs mere

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse Metropol Efter og Videreuddannelse Side 1 Formålet med sundhedsfaglig diplomuddannelse er at kvalificere den enkelte til selvstændigt at varetage specialiserede funktioner

Læs mere

Sorg er ikke hvad sorg har været

Sorg er ikke hvad sorg har været Sorg er ikke hvad sorg har været Jorit Tellervo, projektleder - Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyborg, september 2015 Videncenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt center under

Læs mere

Samtalen. Lotte Blicher Mørk. Anna Weibull. Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit. Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa

Samtalen. Lotte Blicher Mørk. Anna Weibull. Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit. Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa Samtalen. Anna Weibull Praktiserende læge, Åbylægerne Grenaa Diplom NSCPM 2007 Medforfatter DSAMs palliationsvejledning Lotte Blicher Mørk Hospitalspræst Rigshospitalet Palliativt afsnit Medforfatter SSTs

Læs mere

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet

Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis. med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Patientperspektivet på læge-patientrelationen i almen praksis med særligt fokus på interpersonel kontinuitet Resume af ph.d. afhandling Baggrund Patienter opfattes i stigende grad som ressourcestærke borgere,

Læs mere

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner

ACT. Acceptance and Commitment Therapy. Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner ACT Acceptance and Commitment Therapy Rikke Mark Lyngsø MBCT mindfulness træner Programmet Hvad er ACT Hvordan virker ACT Tanker Overbevisninger Pause Værdier Adfærd Hvordan gør jeg Litteratur Hvad er

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70

Indhold. Forord 9. 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13. 2. Lykke og lidelse 42. 3. Kærlighed og aleneværen 70 Indhold Forord 9 1. Hvad er eksistentiel psykologi? 13 Eksistentiel psykologi 13 Fænomenologi: mennesket bag kategorierne 14 Kan psykologi handle om selve livet? 17 Tre grundbegreber: livsfølelse, livsmod

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Kliniske erfaringer fra Sorggruppen i Nuuk

Kliniske erfaringer fra Sorggruppen i Nuuk Kliniske erfaringer fra Sorggruppen i Nuuk Af socialrådgiver og sorgbehandler Asii C. Narup og klinisk psykolog Conni Gregersen, begge Sorggruppen i Nuuk Det teoretiske udgangspunkt Fonnålet med Sorggruppen

Læs mere

Sorg er ikke hvad sorg har været

Sorg er ikke hvad sorg har været Sorg er ikke hvad sorg har været Jorit Tellervo, projektleder - Videncenter for Rehabilitering og Palliation Nyborg Strand, september 2015 Videncenter for Rehabilitering og Palliation - et nationalt center

Læs mere

Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE

Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE Når sygdommen rammer DAN K. MÅNSSON, SPRINT AAGAARD KORSHOLM, JENS PETER HANSEN, INGRID LUND MARKUSSEN OG PETER V. LEGARTH LOHSE BIBELSTUDIE FLERE FORFATTERE Når sygdommen rammer BIBELSTUDIE LOHSE Indhold

Læs mere

Konference: Palliation - den døende i eget hjem (2 dage) (København)

Konference: Palliation - den døende i eget hjem (2 dage) (København) Konference: Palliation - den døende i eget hjem (2 dage) (København) Underviser Thomas Høg Nørager Hanne Heegaard Julie Kolbe Krøier Bliv klædt på til at håndtere palliativ behandling i hjemmet og ikke

Læs mere

Mænd og deres biologiske og psykiske udvikling

Mænd og deres biologiske og psykiske udvikling Biologi eller fup? Mænd og deres biologiske og psykiske udvikling Svend Aage Madsen Det biologiske og psyken Det Psykologiske og det Biologiske Hjernens størrelse: ca. 23 milliarder nerveceller ca. 19

Læs mere

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af.

Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed. Formålet med at træne din opmærksomhed på kroppen er: hed er opfyldt af. Lektion 2 The Power of Silence Kroppen lyver aldrig. Sådan træner du din opmærksomhed på kroppen Mindfulness handler om at være vågen og fuldt nærværende i nuet. I de næste tre lektioner skal du derfor

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Du har mistet en af dine kære!

Du har mistet en af dine kære! Du har mistet en af dine kære! Midt i den mest smertefulde og stærke oplevelse i dit liv, mangler du måske nogen at tale med om døden, om din sorg og dit savn. Familie og venner lader måske som ingenting,

Læs mere

Den professionelle børnesamtale

Den professionelle børnesamtale Den professionelle børnesamtale Program: Socialfaglige perspektiver (modeller) ift. arbejdet med børn og unge. Den Narrative tilgang som grundlag for børnesamtalen. Grundprincipper i Børnesamtalen Den

Læs mere

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2

Velkomme dag 2. Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov. Uhensigtsmæssig adfærd ved demens dag 2 Velkomme dag 2 Dagens program: Tom Kitwood trivsel mistrivsel psykologiske behov Teammøde Sæt Jer sammen med Jeres team og drøft de, for jer vigtigste pointer fra i går Hvad har I brug for at samle op

Læs mere

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats.

Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. 08-04-2005 Holmegårdsparken Projekt: En værdig livsafslutning Terminal palliativ indsats. Chefsygeplejerske Holmegårdsparken. Projektansvarlig. Ulla Knudby Sygeplejerske Klinisk vejleder Holmegårdsparken.

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer

Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Barndommens betydning for udvikling af selvtillid, sensitivitet og psykiske lidelser. Tilknytning og traumer Psykiatridage 2013, 7/10, Herlev Hospital Sarah Daniel, Institut for Psykologi, Københavns Universitet

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Selvmord, assisteret selvmord og aktiv dødshjælp

Selvmord, assisteret selvmord og aktiv dødshjælp 1 Lilian Zøllner Ph.D. Centerleder Center for Selvmordsforskning Søndergade 17, 5000 Odense C e mail: lz@selvmordsforskning.dk Lilian Zøllner er centerleder ved Center for Selvmordsforskning i Odense.

Læs mere

Den dobbelte virkelighed

Den dobbelte virkelighed + 2015 - kurser 14. november Den dobbelte virkelighed Den dobbelte virkelighed 1 2 Dit sind Din bevidsthed Din eksistens +Velkommen til kurset Stifter og underviser Carsten Laursen Den dobbelte virkelighed

Læs mere

At blive vækket til live igen

At blive vækket til live igen At blive vækket til live igen v/ David Beermann, Psykoterapeut MPF, SE Practitioner, SOMA Hvad skete der egentlig med Snehvide? Snehvide lå nu i lang lang tid i kisten og så ud som om hun sov, for hun

Læs mere

At tale om det svære

At tale om det svære At tale om det svære Parkinsonforeningen Viborg, d. 22.5. 2015 Charlotte Jensen, autoriseret psykolog www.charlottejensen.dk Kronisk sygdom og almindelige krisereaktioner Ved akut krise: Uvirkeligt, osteklokke,

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Krisepsykologi i forbindelse med uheld

Krisepsykologi i forbindelse med uheld I SAMARBEJDE MED BANEDANMARK 4. juli 2014 www.beredskabspsykologi.dk Henrik Lyng Cand.psych., autoriseret klinisk psykolog Direktør i Center for Beredskabspsykologi Chefpsykolog i Dansk Krisekorps A/S

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere