Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede."

Transkript

1 Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til en stilling som pædagogisk assistent ved en af kriminalforsorgens pensioner, men fik afslag på ansættelse. Direktoratet for Kriminalforsorgen undlod at vurdere om den pågældende ansøger var den bedst kvalificerede fordi ansøgeren som socialrådgiver faldt uden for stillingsopslagets målgruppe. Ombudsmanden kritiserede at direktoratet undlod dette, fordi man herved afskar den afvejning som retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede forudsætter. 3. april Ansættelses- og arbejdsret: Forvaltningsret: Ombudsmanden udtalte desuden at begrundelsen for afslaget var mangelfuld og misvisende. Dette var kritisabelt, navnlig fordi den pågældende ansøger havde været til samtale og var blevet indstillet til stillingen. Endvidere kritiserede ombudsmanden at formuleringen af stillingsopslaget var misvisende. (J.nr ). Direktoratet for Kriminalforsorgen opslog den 30. august stillinger som pædagogisk assistent ved pensionen X. Som ønsket uddannelse blev anført socialrådgiver eller tilsvarende kvalifikationer. Løn blev oplyst som ny løn. Den 31. august 2005 bad Kriminalforsorgsforeningen direktoratet om at den ønskede uddannelse i opslaget blev ændret til f.eks. seminarieuddannet pædagog eller lignende. Anmodningen var begrundet med at foreningen fandt det opslåede uddannelsesønske stærkt misvisende.

2 Opslaget blev herefter den 2. september 2005 rettet således at den ønskede uddannelse blev Socialpædagog eller tilsvarende uddannelse. Ansøger med kvalifikationer som socialrådgiver eller tilsvarende, vil evt. komme i betragtning. Der indkom 48 ansøgninger, heraf en fra socialrådgiver A der var ansat i Kriminalforsorgen i Frihed, afdelingen i Y. Hun blev indkaldt til samtale den 27. september 2005, og den 4. oktober 2005 sendte pensionen sin indstilling til direktoratet. Det fremgik heraf at der havde været 12 ansøgere til samtale. A blev indstillet til en af stillingerne med følgende begrundelse: (A) har et solidt erfaringsgrundlag indenfor det pædagogiske felt, har arbejdet som pædagogmedhjælper (socialpsykiatrisk medarbejder), misbrugsbehandlinger, revalidering og ikke mindst er (A) meget interesseret i vores nye familiehus og har fulgt metodeudviklingen indenfor børne- og familieområdet. Specielt (A) s erfaring omkring misbrugsbehandling vil vi kunne profitere af på (X) idet vi ikke har medarbejdere med denne kompetence. De to andre indstillede var en socialrådgiver og en fængselsfunktionær. Den 14. oktober 2005 skrev Dansk Socialrådgiverforening til direktoratet og bad om et møde. Foreningen var blevet bekendt med at en indstillet socialrådgiver ikke var godkendt af direktoratet som havde bedt pensionen om at sende en ny indstilling. Foreningen mente at der var tale om en diskriminerende ansættelsesprocedure, og bad om at besættelsen af samtlige opslåede pædagogassistentstillinger ved pensionerne blev standset. I brev af 16. oktober 2005 skrev A til foreningen at hun den 30. september 2005 var blevet ringet op af forstanderen for pensionen X der orienterede om at det var besluttet at indstille A til en af stillingerne. Den 14. oktober 2005 havde hun modtaget en besked fra forstanderen om at der var problemer med ansættelsen da indstillingen ikke var blevet godkendt. Forstanderen var blevet bedt om at indstille en anden ansøger. Forstanderen havde oplyst at problemet var at A var socialrådgiver, og forstanderen var rystet over at hun ikke måtte indstille den bedst kvalificerede til stillingen. 2/2

3 Direktoratet skrev den 17. oktober 2005 bl.a. følgende til foreningen: I den anledning kan direktoratet oplyse, at man i en årrække har haft et fælles ønske med pensionerne om at få afviklet den hidtidige praksis med betalt sovevagt. En sådan afvikling har imidlertid trukket ud som følge af de budgetmæssige problemer, som en ændret tilrettelæggelse af nattjenesten ville medføre. I sommeren 2005 besluttede direktoratet imidlertid at afskaffe den betalte sovevagt, som herefter skal erstattes af almindelig nattjeneste. Denne ordning skal med virkning fra efteråret 2005 indfases over en flerårig periode, således at alle pensioner anvender reglerne for nattjeneste fra den 1. januar Det er en forudsætning for den omhandlede ordning, at de yderligere 3 årsværk, som tilføres hver pension ved overgangen fra betalt sovevagt, er pædagogiske assistenter. Det er endvidere en forudsætning, at eventuelle overtallige årsværk på pensionerne skulle placeres i de nye stillinger. De 2 første pensioner, der i efteråret 2005 overgår til den nye ordning, er pensionerne (Z) og (X). På pension (Z) er der i de 3 stillinger blevet ansat 2 pædagogiske assistenter samt en overtallig forsorgsassistent. De 3 stillinger på pension (X) blev opslået ved stillingsavis (34/05) af 30. august Det fremgår af opslaget, at stillingerne, der opslås, er stillinger som pædagogisk assistent. Ved en fejl var der under Ønsket uddannelse: angivet: Socialrådgiver eller tilsvarende kvalifikationer. Ved en rettelse (34/05a) til dette stillingsopslag, der blev bragt efterfølgende med en tilsvarende senere udløbsdato var der under Ønsket uddannelse anført: Socialpædagog eller tilsvarende uddannelse. Ansøger med kvalifikationer som socialrådgiver eller tilsvarende kan evt. komme i betragtning. Baggrunden for den valgte formulering af 2. punktum var, at direktoratet over for pensionsforstanderen havde tilkendegivet, at en socialrådgiver fra Statsfængslet ved (...), som gjorde midlertidig tjeneste som overtallig, ville kunne placeres på pensionen. 3/3

4 Direktoratet modtog i første omgang en indstilling fra pensionsforstanderen om ansættelse af 2 socialrådgivere, heraf den nævnte overtallige socialrådgiver, samt 1 pædagogisk assistent. Direktoratet rettede derpå henvendelse til pensionen. Man meddelte, at de 3 stillinger, der var tilført pensionen principielt var stillinger som pædagogisk assistent. Direktoratet bad derfor om en fornyet indstilling, således at de 3 stillinger ville kunne besættes med 2 pædagoger samt den nævnte overtallige socialrådgiver. Direktoratet skal i den anledning meddele: Det er ansættelsesmyndigheden, der træffer bestemmelse om, hvilken type stilling man ønsker til varetagelse af et givet arbejdsindhold. Direktoratet har som ansættelsesmyndighed truffet beslutning om, at de nævnte 3 stillinger til hver af pensionerne skal være pædagoger. Dette har da også fremgået af begge de omhandlede opslag, ligesom alle pensionsforstandere er bekendt hermed. At man i den konkrete sammenhæng har besluttet, at placere en overtallig socialrådgiver på pension (X) ændrer ikke ved direktoratets principielle beslutning om personalesammensætningen. Direktoratet må på den givne baggrund stille sig uforstående over for foreningens opfattelse. Direktoratet agter derfor ikke at standse besættelsen af stillingerne på pension (X) samt de stillinger som pædagogisk assistent, som er opslået i Kriminalforsorgens interne stillingsavis den 11. oktober 2005 med placering på pensionerne (...) og (...) fra den 1. januar Direktoratet vil naturligvis gerne deltage i et møde om sagen, hvis foreningen fastholder et ønske herom. Ved brev af 18. oktober 2005 blev de to andre indstillede ansat. Den overtallige socialrådgiver og fængselsfunktionæren blev ansat som henholdsvis forsorgsassistent og pædagogisk assistent. Sidstnævnte stilling blev aflønnet lavere end stillingen som forsorgsassistent. 4/4

5 Den 26. oktober 2005 skrev foreningen til direktoratet bl.a. at forvaltningsloven ikke var overholdt da A ikke havde fået en skriftlig begrundelse samtidig med afslaget, og da hun ikke havde fået en konkret begrundelse for afslaget. Den 26. oktober 2005 sendte pensionen en ny indstilling til direktoratet. Den indstillede var fængselsfunktionær og uddannet pædagog. I brev af 27. oktober 2005 til foreningen skrev direktoratet bl.a. følgende: Direktoratet skal med hensyn til stillingsopslagenes udformning m.v. henvise til sit tidligere brev af 17. oktober 2005, hvoraf det blandt andet fremgår, at det i de 2 opslag, hvor stillingerne på Pension (X) har været bragt, utvetydigt fremgår, at der søges om personale til besættelse af stillinger som pædagogisk assistent. Det fremgår også, at alle pensionsforstandere har været orienteret herom. Når en pension, herunder en pensionsforstander, afgiver indstilling til direktoratet om stillingsbesættelse, er dette alene at betragte som en vejledende udtalelse til brug for ansættelsesmyndighedens overvejelser. Når direktoratet som ansættelsesmyndighed har opslået en stilling som pædagogisk assistent har man en forventning om, at indstillingen vedrører den relevante personalegruppe og ikke en anden gruppe. Dette er baggrunden for, at man har bedt pensionen om en ny indstilling i sagen. Da besættelsen af stillingerne ikke er afsluttet, har direktoratet ikke sendt afslag til de ansøgere, der ikke måtte komme i betragtning. Da der således ikke er givet afslag til (A), har det således heller ikke været aktuelt at sende hende en begrundelse. Foreningen skrev i brev af 2. november 2005 til direktoratet at direktoratet ikke havde konkretiseret hvorfor det ikke ville godkende pensionens indstilling. 5/5

6 Direktoratet svarede i brev af 7. november 2005 at baggrunden for ønsket om en fornyet indstilling fra pensionen var at stillingen skulle besættes med en pædagogisk assistent og ikke en socialrådgiver. Direktoratet var ansættelsesmyndighed, og direktoratet havde endnu ikke meddelt A en afgørelse. Den 11. november 2005 meddelte direktoratet A afslag på ansættelse i stillingen. Man havde foretaget en konkret samlet vurdering og herefter udpeget den ansøger som direktoratet skønnede bedst egnet. Stillingen var opslået som en pædagogisk assistentstilling, og derfor skulle den besættes med en sådan, og ikke med en socialrådgiver. Direktoratet ansatte samtidig den sidst indstillede fængselsfunktionær som pædagogisk assistent. Ligeledes den 11. november 2005 fastholdt foreningen i et brev til direktoratet sine indsigelser. Foreningen var uforstående over for at direktoratet ikke anså socialrådgivere for kvalificerede til ansættelse i stillinger som pædagogisk assistent. Direktoratet havde efter foreningens opfattelse ikke foretaget en konkret vurdering af A s kvalifikationer. Foreningen bad om et møde. I brev af 18. november 2005 indkaldte direktoratet foreningen til et møde den 25. november Der er ikke i sagen noget referat af dette møde. Den 5. december 2005 skrev foreningen til direktoratet at den begrundelse for afslaget som direktoratet havde givet A, ikke opfyldte forvaltningslovens krav. Foreningen bad om at direktoratet gav en konkret og individuel begrundelse for afslaget. Foreningen bad desuden om oplysning om hvorfor en socialrådgiver ikke kunne ansættes i en stilling som pædagogisk assistent. I brev af 17. januar 2006 skrev direktoratet til foreningen at begrundelsen var behørig idet det var angivet dels at der var foretaget en samlet vurdering, og dels at det afgørende moment for afslaget var at pågældende ikke vurderedes at kunne opfylde de kvalifikationer som var nødvendige til den pågældende stilling. Man ønskede at besætte stillingerne med pædagogiske assistenter. I særlige tilfælde af overtallige socialrådgivere havde man dog indvilliget i at stillingerne kunne besættes med sådanne socialrådgivere. 6/6

7 I brev af 7. marts 2006 klagede foreningen til Justitsministeriet over at begrundelsen for afslaget ikke var fyldestgørende. Foreningen forstod ikke at en overtallig socialrådgiver kunne ansættes når afslaget til A blev begrundet med at stillingen ikke skulle besættes med en socialrådgiver. Det kunne ikke være rigtigt at A ikke var kvalificeret. Justitsministeriet sendte klagen til direktoratet da der ikke er klageadgang til ministeriet over direktoratets afgørelser. Direktoratet skrev den 16. marts 2006 til foreningen at man fastholdt at begrundelsen opfyldte forvaltningslovens krav. Baggrunden for beslutningen om at opslå stillingerne som pædagogiske assistenter var de særlige kvalifikationer som den pædagogiske uddannelse indeholder. Der var helt konkret foretaget en vurdering af de enkelte ansøgere. Der var ikke nogen mere generel beslutning om at socialrådgivere ikke længere ville kunne få ansættelse på kriminalforsorgens pensioner. Herefter klagede foreningen på vegne af A til mig over at begrundelsen ikke var i overensstemmelse med forvaltningslovens krav om en konkret, individuel, korrekt og konsistent begrundelse. Den mangelfulde begrundelse gjorde det umuligt at tage stilling til om der var tale om brud på retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Foreningen undrede sig over direktoratets henvisning til socialrådgiveres manglende pædagogiske uddannelse. Socialrådgivere var hidtil blevet anset for kvalificerede. I uddannelsen til socialrådgiver indgik også pædagogik idet der i stort omfang indgik teori og metode med henblik på klientkontakt. Jeg bad direktoratet om en udtalelse og om at oplyse med hvilken vægt det var indgået i afgørelsen om at besætte en af stillingerne med en socialrådgiver at denne var overtallig. Endvidere bad jeg direktoratet oplyse om det mente at begrundelsen for afslaget opfyldte kravet i forvaltningslovens 24, henset til at A havde været til samtale og var blevet indstillet til stillingen, og til at man ansatte en socialrådgiver i en af stillingerne. I sin udtalelse af 15. juni 2006 anførte direktoratet bl.a. følgende: 7/7

8 Den 7. juli 2005 indgik direktoratet aftale med Kriminalforsorgsforeningen om afskaffelse af betalte sovevagter på Kriminalforsorgens pensioner. Det blev herved aftalt, at der skulle ske en afskaffelse over en periode indtil den 1. januar 2008, og at hver enkelt pension ved overgang til almindelig nattjeneste skulle tilføres 3 årsværk bestående af pædagogiske assistenter eller indtil den 1. januar 2006 af eventuelle overtallige medarbejdere i pensionssektoren i øvrigt. Vedrørende beslutningen om, at det nye personale ved pensionerne skulle ansættes som pædagogiske assistenter henvises til direktoratets breve af 17. oktober 2005, 27. oktober 2005 samt breve af 17. januar 2006 og 16. marts Det tilføjes, at man ved afskaffelsen af sovevagterne alene har haft for øje at få inddækket nattjenesten på pensionerne. Det har ikke været hensigten tillige at skabe grundlag for en større behandlingsindsats eller lignende. Ved aftalens indgåelse var aftaleparterne opmærksomme på, at der på pensionerne var enkelte overtallige medarbejdere. Man besluttede derfor, af hensyn til budgetmæssig tilpasning til normativerne, at disse medarbejdere ville kunne placeres i de nyoprettede stillinger uanset faglig baggrund. Direktoratet kan mere generelt oplyse, at udgangspunktet ved ansættelse af basispersonale ved pensionerne er, at ledige stillinger ved Kriminalforsorgens pensioner besættes med pædagogiske assistenter (socialpædagoger eller tilsvarende uddannelser). Ved udvælgelsen heraf lægges vægt på en konkret vurdering af den enkeltes personlige og faglige kvalifikationer, og om pågældende opfylder de kvalifikationer, som er nødvendige for at bestride den konkrete stilling. Det skal hertil oplyses, at der er en fast praksis for, at fængselsfunktionærer bestrider de faglige kvalifikationer for at fungere som pædagogisk assistent. Udgangspunktet er tillige, at man besætter ledige socialrådgiverstillinger ved pensionerne med socialrådgivere. Såfremt en pension nærmere kan henvise til et særligt behov herfor, vil direktoratet efter konkret vurdering kunne træffe beslutning om, at besætte en ledigbleven pædagogstilling med en anden stillingskategori. Direktoratet kan oplyse, at der for tiden er 29 socialrådgivere ansat ved Kriminalforsorgens 8 pensioner. 8/8

9 For så vidt angår det af Dansk Socialrådgiverforening oplyste vedrørende begrundelsen for direktoratets afgørelser i ansættelsessagerne samt direktoratets vurdering af ansøgernes kvalifikationer skal direktoratet i det hele henvise til de konkrete ansættelsessager samt til korrespondancen med Dansk Socialrådgiverforening som ført i vedlagte akter fra j.nr. ( ). For så vidt angår ombudsmandens konkrete spørgsmål vedrørende ansættelsen af en socialrådgiver ved Pensionen (X), skal direktoratet oplyse, at direktoratet ved vurderingen af ansættelsen af pågældende lagde vægt på dennes ansøgning, bedømmelsen af pågældende, pensionens indstilling samt på, at pågældende på daværende tidspunkt var udlånt fra Statsfængslet ved (...) og gjorde tjeneste uden for normativ ved Pensionen (X). Man anså herefter, at vedkommende medarbejder faldt inden for aftalens formulering om overtallige medarbejdere. For så vidt angår ombudsmandens konkrete spørgsmål vedrørende direktoratets begrundelse til socialrådgiver (A), skal direktoratet oplyse, at direktoratet ved en fejl opslog de 3 stillinger som pædagogiske assistenter ved Pensionen (X) med ønsket uddannelse som socialrådgiver. Direktoratet foretog efterfølgende en korrektion heraf og præciserede, at primært personer med socialpædagogisk uddannelse eller tilsvarende ville kunne komme i betragtning til arbejdet, jf. herved nærmere direktoratets brev af 17. oktober Ved vurderingen af de bedst kvalificerede medarbejdere til stillingerne ved Pension (X) foretog direktoratet en konkret vurdering af de medarbejdere, som vurderedes at være i besiddelse af de ønskede kvalifikationer, som faldt indenfor stillingsopslagets målgruppe. For så vidt angår direktoratets opfyldelse af forvaltningslovens bestemmelser om begrundelse, skal direktoratet i øvrigt henvise til korrespondancen med Dansk Socialrådgiverforening som ført i vedlagte akter fra j.nr. ( ). 9/9

10 Foreningen kommenterede udtalelsen i brev af 30. juni Foreningen skrev bl.a. at den først blev orienteret om direktoratets aftale af 7. juli 2005 med Kriminalforsorgsforeningen den 11. april 2006 efter at have bedt om aktindsigt. Uanset om Dansk Socialrådgiverforening havde haft kendskab til aftalen, ville foreningen ikke have kunnet læse at direktoratet fremover udelukkede ansættelse af socialrådgivere i stillinger som pædagogisk assistent. Socialrådgivere havde hidtil søgt og fået ansættelse ved pensionerne og havde varetaget samme arbejde som øvrige døgnmedarbejdere. Direktoratet var ikke berettiget til at udelukke socialrådgivere fra at få ansættelse som pædagogisk assistent. Direktoratet havde ikke ved besættelsen af stillingerne foretaget en konkret vurdering af ansøgere med socialrådgiveruddannelse da direktoratet på forhånd havde udelukket disse fra målgruppen. I brev af 15. september 2006 udtalte direktoratet supplerende bl.a. følgende: Når Kriminalforsorgen ved sine 8 pensioner har behov for medarbejdere med de kvalifikationer, der besiddes af socialrådgivere vil der i stillingsopslaget blive annonceret efter en socialrådgiver eller en person med tilsvarende kvalifikationer. Såfremt der ved et konkret stillingsopslag bliver annonceret efter en pædagogisk assistent eller en medarbejder med tilsvarende kvalifikationer, vil dette som udgangspunkt være udtryk for, at der ved den konkrete pension er behov for de særlige kvalifikationer, der bestrides som pædagogisk assistent og ikke som socialrådgiver. Direktoratet har ikke planer om fremtidigt alene at besætte pensionsstillingerne som pædagogiske assistenter. Ombudsmandens udtalelse 1. Afslaget på ansættelse Det er fast antaget at offentlige myndigheder ved besættelse af stillinger skal ansætte de personer som anses for bedst kvalificeret. 10/10

11 Den 7. juli 2005 indgik Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgsforeningen en aftale om nattjeneste på pensionerne. Det blev aftalt at ordningen med betalt sovevagt blev afskaffet og erstattet af almindelig nattjeneste bl.a. på pensionen (X) med virkning fra den 1. oktober Det var en forudsætning at årsværksbehovet ved overgang til nattjeneste udgjorde 3 årsværk (pædagogiske assistenter) pr. pension. Samtidig var det en forudsætning at overtallige medarbejdere i pensionssektoren pr. aftalens dato blev placeret i de herved ledige stillinger senest pr. 1. januar Jeg bemærker i den forbindelse at ombudsmanden normalt ikke tager stilling til indholdet af aftaler indgået mellem en offentlig myndighed og en faglig organisation. Det skyldes at der er tale om i princippet ligestillede parter hvoraf kun den offentlige myndighed er omfattet af ombudsmandens kompetence. Som følge af aftalen blev en overtallig socialrådgiver ansat (som forsorgsassistent) i den ene af de opslåede stillinger. Jeg har ikke forstået Socialrådgiverforeningens klage til mig som en klage over denne ansættelse. De to fængselsfunktionærer der blev ansat som pædagogiske assistenter, blev aflønnet efter aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område af 24. juni Det fremgår af denne aftales 4 at stillinger som pædagogisk assistent blev henført til løngruppe 1, mens stillinger som forsorgsassistent blev henført til løngruppe 2. 11/11

12 Den socialrådgiver der blev ansat som forsorgsassistent, var omfattet af organisationsaftale af 20. marts 2003 for socialrådgivere i staten mellem Finansministeriet og Dansk Socialrådgiverforening. Det fremgår af denne aftales 2, stk. 12, at overenskomstansatte socialrådgivere i Kriminalforsorgen aflønnes med samme lønforløb som tjenestemandsansatte socialrådgivere i Kriminalforsorgen. Dette lønforløb er fastlagt i aftale af 20. marts 2003 mellem Finansministeriet og Dansk Socialrådgiverforening om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten. Det fremgår af 4, stk. 1, i denne aftale at basisløn for socialrådgivere i basisstillinger pr. 1. april 2003 er en del højere end lønnen til de omtalte pædagogiske assistenter. Lønnen svarede således til den ovenfor omtalte løn som forsorgsassistent i løngruppe 2. Jeg går ud fra at en socialrådgiver der bliver ansat i en stilling som pædagogisk assistent, skal aflønnes i overensstemmelse med organisationsaftalen mellem Finansministeriet og Dansk Socialrådgiverforening. Jeg lægger derfor til grund at udgiften ved at ansætte en socialrådgiver i en stilling som pædagogisk assistent ville overstige det niveau som var forudsat ved indgåelsen af aftalen om tilførsel af 3 årsværk. Da (A) blev indstillet til stillingen, må jeg antage at hun var fagligt kvalificeret til denne. Jeg har tidligere i en anden sag udtalt at retsgrundsætningen om at der skal ske ansættelse af den sagligt bedst kvalificerede, ikke kan tilsidesættes ved aftale, herunder ikke ved overenskomst med en faglig organisation. Jeg henviser til sagen i Folketingets Ombudsmands beretning for 1988, s. 78*. Sagen er desuden omtalt i Jørgen Mathiassen, Forvaltningspersonellet, 2. udgave (2000), s. 70 og 72, samt Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s /12

13 Jeg forstår direktoratets udtalelse til mig om at man foretog en konkret vurdering af de ansøgere som faldt inden for stillingsopslagets målgruppe, således at (A) som socialrådgiver faldt uden for målgruppen. Jeg må derfor lægge til grund at direktoratet ikke foretog en vurdering af om (A) var den bedst kvalificerede. Det er nærliggende at antage at det skyldes at direktoratet ved besættelsen af stillingerne lagde vægt på at udgiften skulle svare til det forudsatte lønniveau for stillingerne, dvs. løngruppe 1, og at direktoratet ikke ønskede at handle i strid med socialrådgiveraftalen. Herved afskar direktoratet den afvejning som retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede forudsætter. Dette anser jeg for beklageligt. Jeg har gjort direktoratet bekendt med min opfattelse. 2. Begrundelse Et afslag på ansættelse er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Som følge heraf finder forvaltningslovens regler om bl.a. begrundelse anvendelse i sådanne sager. Forvaltningslovens 24 har denne ordlyd: 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Stk. 3. Begrundelsens indhold kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jfr /13

14 En begrundelse for en forvaltningsafgørelse skal efter 24 fremtræde som en forklaring på hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold. Begrundelsens omfang afhænger bl.a. af hvor aktivt den pågældende part har medvirket i den forudgående sagsbehandling, og af sagens karakter i øvrigt. Ved ansættelser vil det i forbindelse med afslag normalt være tilstrækkeligt at angive at en mere kvalificeret ansøger er blevet ansat. Hvis der ved afgørelsen er lagt vægt på bestemte kvalifikationer hos den der blev ansat, bør dette efter omstændighederne anføres. I forhold til ansøgere med hvem der har været gennemført ansættelsessamtaler eller foretaget mere omfattende undersøgelser og bedømmelser af deres kvalifikationer, bør der formentlig gives en mere uddybende begrundelse for afslaget. Jeg henviser til John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (2001), s I afslaget anførte direktoratet at man havde foretaget en konkret samlet vurdering og herefter udpeget den ansøger som direktoratet skønnede bedst egnet. Stillingen var opslået som en pædagogisk assistentstilling, og derfor skulle den besættes med en sådan, og ikke med en socialrådgiver. Efterfølgende anførte direktoratet at det afgørende moment for afslaget var at den pågældende ikke vurderedes at kunne opfylde de kvalifikationer som var nødvendige. Man ønskede at besætte stillingerne med pædagogiske assistenter eller eventuelt overtallige socialrådgivere. Baggrunden for at opslå stillingerne som pædagogiske assistenter var de særlige kvalifikationer som den pædagogiske uddannelse indeholder. I udtalelsen til mig anførte direktoratet at der var foretaget en konkret vurdering af de medarbejdere som vurderedes at være i besiddelse af de ønskede kvalifikationer som faldt inden for stillingsopslagets målgruppe. 14/14

15 Direktoratet gav ingen forklaring på hvorfor en socialrådgiver ikke kunne ansættes som pædagogisk assistent. Som anført er det nærliggende at antage at afslaget skyldtes den omstændighed at en socialrådgiver ikke ville kunne aflønnes med den løn der var forudsat for stillingerne som pædagogisk assistent, uden at dette var i strid med socialrådgiveraftalen. Hvis dette var årsagen til afslaget, burde det have fremgået af begrundelsen. Under alle omstændigheder var begrundelsen mangelfuld fordi det ikke fremgik hvorfor direktoratet ikke ville ansætte en socialrådgiver som pædagogisk assistent. I stedet henvistes til manglende kvalifikationer. Begrundelsen var således mangelfuld og misvisende. Dette anser jeg for kritisabelt navnlig fordi den pågældende ansøger havde været til samtale og var blevet indstillet til stillingen. Jeg har gjort direktoratet bekendt med min opfattelse. 3. Opslaget I stillingsopslaget stod der bl.a.: Ansøger med kvalifikationer som socialrådgiver eller tilsvarende, vil evt. komme i betragtning. Dette var ikke forkert, men efter min opfattelse ganske misvisende eftersom det kun var overtallige socialrådgivere eller tilsvarende der kunne komme i betragtning. Jeg mener at direktoratets misvisende formulering er beklagelig, og jeg har gjort direktoratet bekendt med min opfattelse. Jeg foretager mig ikke mere i sagen. FOB 1988, s /15

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse.

Her følger en gennemgang af sagen og en begrundelse for resultatet af min undersøgelse. FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Dato: J.nr.:

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur

Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur FOB 05.189 Stillingsansøgning i forbindelse med indførelse af ny administrativ struktur Et statsfængsel indførte en ny struktur og opslog i den forbindelse internt et antal ledende stillinger. Stillingerne

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne

Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne Integrationsministerens skriftlige vejledning af borger der spørger om familiesammenføring på grundlag af EU-reglerne En borger havde fået afslag på at blive familiesammenført med sin registrerede partner.

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser

Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser Fortrinsadgang for handicappede ansøgere til taxitilladelser En borger klagede til ombudsmanden over at en kommune i to sager havde givet taxitilladelser til handicappede ansøgere uden at have vurderet

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2)

Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) 9-4 b. Familieret 3.4. Forvaltningsret 12.1 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (2) (Se også sag 9-4 a foran denne sag) I to tilfælde har ombudsmanden taget stilling

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a.

Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 6. juni 2006 om afslag på ansøgning om direkte tilslutning til Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a. Høje-Taastrup

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012

2012-18. Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat. 29. oktober 2012 2012-18 Manglende begrundelse for afslag på arbejdslegat En børnebogsforfatter fik afslag fra Statens Kunstråds Litteraturudvalg på en ansøgning om et arbejdslegat. Det fremgik, at Litteraturudvalget havde

Læs mere

Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler

Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler Afgørelse om byggeri truffet efter lokalplan og ikke efter landzoneregler En kommune havde givet landzonetilladelse til et byggeri, men havde med henvisning til en lokalplan for området afslået at tillade

Læs mere

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb.

Ankestyrelsens håndtering af sagen var en væsentlig årsag til, at sagen havde fået et meget forlænget sagsforløb. 2016-55 Afvisning af klage på grund af uklarhed om kompetencen til at behandle den. Undersøgelsesprincippet og videresendelsespligten 14. december 2016 Ankestyrelsen afviste at behandle en klage, fordi

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling

Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Indsattes adgang til at udtale sig ved lukning af fængselsafdeling Udtalt, at principperne for gennemførelsen af en beslutning om nedlæggelse/lukning af en afdeling i et fængsel er et spørgsmål, som de

Læs mere

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed

Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Begrundelse for afvisning af»ikke-rettidig«indgivet klage til inkompetent myndighed Udtalt, at bestemmelser om klagefrist principielt kun er anvendelige på klager, der angår forhold, som iøvrigt er undergivet

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent

Anette Ravnholt Kontorchef Klaus Josefsen Specialkonsulent X dagblad v/journalist NN Ved e-mail af 29. april 2009 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen Nordjylland angående Z Kommunes afgørelse af samme dato på aktindsigt efter offentlighedsloven i forhenværende

Læs mere

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83

Vedrørende godtgørelse efter beskæftigelsesindsatslovens 83 Borgerrådgiveren Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Direktionen Brev er dags dato fremsendt pr. e-mail til bif@bif.kk.dk & kvalitetskontrolenheden@bif.kk.dk 30-04-2012 Sagsnr. 2011-168248 Vedrørende

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne

Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Integrationsministerens og ministeriets skriftlige vejledning af borger der spørger om EU-reglerne Jeg har nu gennemgået Integrationsministeriets redegørelse for ministeriets opfattelse af vejledningspligten

Læs mere

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010

Advarsel på utilstrækkeligt grundlag. Ombudsmandens udtalelse. 23. september 2010 2010 20-13 Advarsel på utilstrækkeligt grundlag Et forbund klagede på vegne af en socialpædagog over en skriftlig advarsel. Begrundelsen for advarslen var at pædagogen havde involveret forældre til beboere

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens

Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens Oversendelse til rette myndighed - forvaltningslovens 7, stk. 2 Ombudsmanden bad Sundhedsvæsenets Patientklagenævn om en udtalelse om nævnets praksis for oversendelse af klager vedrørende forhold uden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark

Statsforvaltningens brev til en borger Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Statsforvaltningens brev til en borger 2016-34128 Dato: 21-12-2016 Tilsynet Din henvendelse vedrørende Region Syddanmark Den 22. april 2016 rettede du henvendelse til Statsforvaltningen om åremålskontrakter

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009

2009 4-5. Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven. Ombudsmandens udtalelse. 31.marts 2009 2009 4-5 Skøn under regel i sag om personligt tillæg efter pensionsloven En borger klagede til ombudsmanden over at kommunen og det sociale nævn havde afvist at godkende hendes udgifter til bil som rimelige

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet

Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet 9-3. Forvaltningsret 111.1 112.2 1123.2 113.1. Videregivelse af oplysninger om at en borger var afskåret fra telefonisk kontakt med myndigheden. Sagsbegrebet. Partsbegrebet Familiestyrelsen meddelte en

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse

Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Bortfald af arbejds- og opholdstilladelse Henstillet til justitsministeriet at tage en sag vedrørende bortfald af opholdsog arbejdstilladelse op til fornyet overvejelse, idet det efter min opfattelse var

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse

Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Kommunens begrænsning af skønnet ved ansættelse Københavns Kommune havde stillet krav om, at stillingen som forstander på et plejehjem ved ledighed skulle besættes med en sygeplejerskeuddannet person.

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Personalekontoret

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Personalekontoret Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Personalekontoret Kriminalforsorgens tjenestesteder København, den 20. februar 2004 CPR-NR Journalnr.: 02-1671-21 (Bedes anført ved henvendelse) Reference

Læs mere

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2

Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Opholdstilladelse efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 2 Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere, at direktoratet for udlændinge og justitsministeriet på grundlag af de da foreliggende omstændigheder

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først.

Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at de ældste sager i landet blev behandlet først. 2011 13-2 Sagsbehandlingstiden i Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm En mand klagede i 2010 til ombudsmanden over at Skatte- og Vurderingsankenævn Bornholm endnu ikke havde færdigbehandlet hans sag

Læs mere

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. FOB nr. 80.727 Henstillet, at behandlingen

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes

Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes Aktindsigt i redegørelse fra kreditforeninger i sag om foreningernes EDB-samarbejde Boligstyrelsen og Boligministeriet afslog under henvisning til forvaltningslovens 15, stk. 1, at meddele aktindsigt i

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning.

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning. Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Postboks 1037 3900 Nuuk 30. juni 2014 Nal. nr./j.nr.: 2013-905-0020 All. nr./brevnr.: 33261 Sull./sagsbeh.: MLM/AJ Departementets sagsnr. 2013-090859

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid

Sundhedsvæsenets Patientklagenævns sagsbehandlingstid A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-15 Telefonisk henvendelse: Man-tors 9-16, fre 9-15 Sundhedsvæsenets

Læs mere

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt

Vedr. Din fornyede henvendelse om aktindsigt Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Odsherred Kommune ikke med hjemmel i offentlighedslovens 13, stk. 1, nr. 5, med baggrund i de forhold kommunen har anført, kan undtage de pågældende prisoplysninger

Læs mere

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted

Thisted Kommune Asylgade Thisted Klagevejledning til unge, der er fyldt 12 år, ved afgørelser om bl.a. ændret anbringelsessted Thisted Kommune Asylgade 30 7700 Thisted Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse:

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet

Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Arbejdsløshedsdagpenge under højskoleophold i udlandet Henstillet til arbejdsdirektoratet at undergive spørgsmålet om adgangen til at modtage arbejdsløshedsdagpenge under kursusophold på henholdsvis den

Læs mere

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist

8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist 8-2. Forvaltningsret 11241.2 113.1 13.1. Sagens ramme ved administrativ rekurs. Aktindsigt. Vejledning om søgsmålsfrist En borger klagede til Naturklagenævnet over et afslag fra en kommune på aktindsigt

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009

Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag. 27. oktober 2009 2009 4-6 Socialt nævn skulle realitetsbehandle klage over manglende partshøring i inddrivelsessag En far klagede til det sociale nævn over at kommunen ikke havde partshørt ham inden kommunen traf afgørelse

Læs mere

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel?

Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? FOB 05.208 Tidlig prøveløsladelse efter straffelovens 40 a, stk. 1, nr. 2. Gode personlige forhold. Skøn under regel? En 57-årig indsat klagede over at Direktoratet for Kriminalforsorgen som betingelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens

Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens Afslag på anmodning om udsættelse af sag, jf. forvaltningslovens 21 Fundet det beklageligt, at Sikringsstyrelsen i en sag - hvor styrelsen havde afslået en anmodning om (yderligere) udsættelse af sagen,

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns

Jeres klage er ikke uddybet, og I har anmodet Vejdirektoratet om at indhente sagens akter fra Københavns Dato 4. april 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/13516-19 Side 1/6 Afslag på ansøgning om stadeplads på Amagerbrogade/Blekingegade Vejdirektoratet

Læs mere

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen

Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Medicinhjælp efter pensions- og bistandslovgivningen Henstillet til amtsankenævnet for Ribe amt at tage en sag om medicintilskud op til fornyet behandling og meddele ansøgeren en ny afgørelse, hvorved

Læs mere

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens

Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens Begæring om opsættende virkning indgivet efter klagefristens udløb Et amtsankenævn havde pålagt et socialudvalg at udbetale sygedagpenge til A. Det sociale udvalg klagede rettidigt til den sociale ankestyrelse

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret.

Til Fåborg Kommune. Teknik og Miljø - Plankontoret. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Faaborg Kommunes afgørelse af 29. november 2006 om afslag på projektforslag for halmvarme i Horne Energiklagenævnet modtog den 15. januar 2007 fra

Læs mere

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr

Om afgørelsesbegrebet, se modsat sagen j.nr , der er optaget i beretningen for 2010 som nr 2010 20-2 Forbud mod at kontakte kommune telefonisk og møde personligt op uden forudgående aftale i ægtefælles sag Ikke en afgørelse En kommune traf beslutning om at en borger ikke måtte kontakte kommunens

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser

Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Fortrinsret for invaliderede til visse beskæftigelser Henstillet til arbejdsministeriets overvejelse at fastsætte nærmere retningslinier om rækkevidden af den pligt til at forhandle med arbejdsformidlingen,

Læs mere