Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede."

Transkript

1 Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til en stilling som pædagogisk assistent ved en af kriminalforsorgens pensioner, men fik afslag på ansættelse. Direktoratet for Kriminalforsorgen undlod at vurdere om den pågældende ansøger var den bedst kvalificerede fordi ansøgeren som socialrådgiver faldt uden for stillingsopslagets målgruppe. Ombudsmanden kritiserede at direktoratet undlod dette, fordi man herved afskar den afvejning som retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede forudsætter. 3. april Ansættelses- og arbejdsret: Forvaltningsret: Ombudsmanden udtalte desuden at begrundelsen for afslaget var mangelfuld og misvisende. Dette var kritisabelt, navnlig fordi den pågældende ansøger havde været til samtale og var blevet indstillet til stillingen. Endvidere kritiserede ombudsmanden at formuleringen af stillingsopslaget var misvisende. (J.nr ). Direktoratet for Kriminalforsorgen opslog den 30. august stillinger som pædagogisk assistent ved pensionen X. Som ønsket uddannelse blev anført socialrådgiver eller tilsvarende kvalifikationer. Løn blev oplyst som ny løn. Den 31. august 2005 bad Kriminalforsorgsforeningen direktoratet om at den ønskede uddannelse i opslaget blev ændret til f.eks. seminarieuddannet pædagog eller lignende. Anmodningen var begrundet med at foreningen fandt det opslåede uddannelsesønske stærkt misvisende.

2 Opslaget blev herefter den 2. september 2005 rettet således at den ønskede uddannelse blev Socialpædagog eller tilsvarende uddannelse. Ansøger med kvalifikationer som socialrådgiver eller tilsvarende, vil evt. komme i betragtning. Der indkom 48 ansøgninger, heraf en fra socialrådgiver A der var ansat i Kriminalforsorgen i Frihed, afdelingen i Y. Hun blev indkaldt til samtale den 27. september 2005, og den 4. oktober 2005 sendte pensionen sin indstilling til direktoratet. Det fremgik heraf at der havde været 12 ansøgere til samtale. A blev indstillet til en af stillingerne med følgende begrundelse: (A) har et solidt erfaringsgrundlag indenfor det pædagogiske felt, har arbejdet som pædagogmedhjælper (socialpsykiatrisk medarbejder), misbrugsbehandlinger, revalidering og ikke mindst er (A) meget interesseret i vores nye familiehus og har fulgt metodeudviklingen indenfor børne- og familieområdet. Specielt (A) s erfaring omkring misbrugsbehandling vil vi kunne profitere af på (X) idet vi ikke har medarbejdere med denne kompetence. De to andre indstillede var en socialrådgiver og en fængselsfunktionær. Den 14. oktober 2005 skrev Dansk Socialrådgiverforening til direktoratet og bad om et møde. Foreningen var blevet bekendt med at en indstillet socialrådgiver ikke var godkendt af direktoratet som havde bedt pensionen om at sende en ny indstilling. Foreningen mente at der var tale om en diskriminerende ansættelsesprocedure, og bad om at besættelsen af samtlige opslåede pædagogassistentstillinger ved pensionerne blev standset. I brev af 16. oktober 2005 skrev A til foreningen at hun den 30. september 2005 var blevet ringet op af forstanderen for pensionen X der orienterede om at det var besluttet at indstille A til en af stillingerne. Den 14. oktober 2005 havde hun modtaget en besked fra forstanderen om at der var problemer med ansættelsen da indstillingen ikke var blevet godkendt. Forstanderen var blevet bedt om at indstille en anden ansøger. Forstanderen havde oplyst at problemet var at A var socialrådgiver, og forstanderen var rystet over at hun ikke måtte indstille den bedst kvalificerede til stillingen. 2/2

3 Direktoratet skrev den 17. oktober 2005 bl.a. følgende til foreningen: I den anledning kan direktoratet oplyse, at man i en årrække har haft et fælles ønske med pensionerne om at få afviklet den hidtidige praksis med betalt sovevagt. En sådan afvikling har imidlertid trukket ud som følge af de budgetmæssige problemer, som en ændret tilrettelæggelse af nattjenesten ville medføre. I sommeren 2005 besluttede direktoratet imidlertid at afskaffe den betalte sovevagt, som herefter skal erstattes af almindelig nattjeneste. Denne ordning skal med virkning fra efteråret 2005 indfases over en flerårig periode, således at alle pensioner anvender reglerne for nattjeneste fra den 1. januar Det er en forudsætning for den omhandlede ordning, at de yderligere 3 årsværk, som tilføres hver pension ved overgangen fra betalt sovevagt, er pædagogiske assistenter. Det er endvidere en forudsætning, at eventuelle overtallige årsværk på pensionerne skulle placeres i de nye stillinger. De 2 første pensioner, der i efteråret 2005 overgår til den nye ordning, er pensionerne (Z) og (X). På pension (Z) er der i de 3 stillinger blevet ansat 2 pædagogiske assistenter samt en overtallig forsorgsassistent. De 3 stillinger på pension (X) blev opslået ved stillingsavis (34/05) af 30. august Det fremgår af opslaget, at stillingerne, der opslås, er stillinger som pædagogisk assistent. Ved en fejl var der under Ønsket uddannelse: angivet: Socialrådgiver eller tilsvarende kvalifikationer. Ved en rettelse (34/05a) til dette stillingsopslag, der blev bragt efterfølgende med en tilsvarende senere udløbsdato var der under Ønsket uddannelse anført: Socialpædagog eller tilsvarende uddannelse. Ansøger med kvalifikationer som socialrådgiver eller tilsvarende kan evt. komme i betragtning. Baggrunden for den valgte formulering af 2. punktum var, at direktoratet over for pensionsforstanderen havde tilkendegivet, at en socialrådgiver fra Statsfængslet ved (...), som gjorde midlertidig tjeneste som overtallig, ville kunne placeres på pensionen. 3/3

4 Direktoratet modtog i første omgang en indstilling fra pensionsforstanderen om ansættelse af 2 socialrådgivere, heraf den nævnte overtallige socialrådgiver, samt 1 pædagogisk assistent. Direktoratet rettede derpå henvendelse til pensionen. Man meddelte, at de 3 stillinger, der var tilført pensionen principielt var stillinger som pædagogisk assistent. Direktoratet bad derfor om en fornyet indstilling, således at de 3 stillinger ville kunne besættes med 2 pædagoger samt den nævnte overtallige socialrådgiver. Direktoratet skal i den anledning meddele: Det er ansættelsesmyndigheden, der træffer bestemmelse om, hvilken type stilling man ønsker til varetagelse af et givet arbejdsindhold. Direktoratet har som ansættelsesmyndighed truffet beslutning om, at de nævnte 3 stillinger til hver af pensionerne skal være pædagoger. Dette har da også fremgået af begge de omhandlede opslag, ligesom alle pensionsforstandere er bekendt hermed. At man i den konkrete sammenhæng har besluttet, at placere en overtallig socialrådgiver på pension (X) ændrer ikke ved direktoratets principielle beslutning om personalesammensætningen. Direktoratet må på den givne baggrund stille sig uforstående over for foreningens opfattelse. Direktoratet agter derfor ikke at standse besættelsen af stillingerne på pension (X) samt de stillinger som pædagogisk assistent, som er opslået i Kriminalforsorgens interne stillingsavis den 11. oktober 2005 med placering på pensionerne (...) og (...) fra den 1. januar Direktoratet vil naturligvis gerne deltage i et møde om sagen, hvis foreningen fastholder et ønske herom. Ved brev af 18. oktober 2005 blev de to andre indstillede ansat. Den overtallige socialrådgiver og fængselsfunktionæren blev ansat som henholdsvis forsorgsassistent og pædagogisk assistent. Sidstnævnte stilling blev aflønnet lavere end stillingen som forsorgsassistent. 4/4

5 Den 26. oktober 2005 skrev foreningen til direktoratet bl.a. at forvaltningsloven ikke var overholdt da A ikke havde fået en skriftlig begrundelse samtidig med afslaget, og da hun ikke havde fået en konkret begrundelse for afslaget. Den 26. oktober 2005 sendte pensionen en ny indstilling til direktoratet. Den indstillede var fængselsfunktionær og uddannet pædagog. I brev af 27. oktober 2005 til foreningen skrev direktoratet bl.a. følgende: Direktoratet skal med hensyn til stillingsopslagenes udformning m.v. henvise til sit tidligere brev af 17. oktober 2005, hvoraf det blandt andet fremgår, at det i de 2 opslag, hvor stillingerne på Pension (X) har været bragt, utvetydigt fremgår, at der søges om personale til besættelse af stillinger som pædagogisk assistent. Det fremgår også, at alle pensionsforstandere har været orienteret herom. Når en pension, herunder en pensionsforstander, afgiver indstilling til direktoratet om stillingsbesættelse, er dette alene at betragte som en vejledende udtalelse til brug for ansættelsesmyndighedens overvejelser. Når direktoratet som ansættelsesmyndighed har opslået en stilling som pædagogisk assistent har man en forventning om, at indstillingen vedrører den relevante personalegruppe og ikke en anden gruppe. Dette er baggrunden for, at man har bedt pensionen om en ny indstilling i sagen. Da besættelsen af stillingerne ikke er afsluttet, har direktoratet ikke sendt afslag til de ansøgere, der ikke måtte komme i betragtning. Da der således ikke er givet afslag til (A), har det således heller ikke været aktuelt at sende hende en begrundelse. Foreningen skrev i brev af 2. november 2005 til direktoratet at direktoratet ikke havde konkretiseret hvorfor det ikke ville godkende pensionens indstilling. 5/5

6 Direktoratet svarede i brev af 7. november 2005 at baggrunden for ønsket om en fornyet indstilling fra pensionen var at stillingen skulle besættes med en pædagogisk assistent og ikke en socialrådgiver. Direktoratet var ansættelsesmyndighed, og direktoratet havde endnu ikke meddelt A en afgørelse. Den 11. november 2005 meddelte direktoratet A afslag på ansættelse i stillingen. Man havde foretaget en konkret samlet vurdering og herefter udpeget den ansøger som direktoratet skønnede bedst egnet. Stillingen var opslået som en pædagogisk assistentstilling, og derfor skulle den besættes med en sådan, og ikke med en socialrådgiver. Direktoratet ansatte samtidig den sidst indstillede fængselsfunktionær som pædagogisk assistent. Ligeledes den 11. november 2005 fastholdt foreningen i et brev til direktoratet sine indsigelser. Foreningen var uforstående over for at direktoratet ikke anså socialrådgivere for kvalificerede til ansættelse i stillinger som pædagogisk assistent. Direktoratet havde efter foreningens opfattelse ikke foretaget en konkret vurdering af A s kvalifikationer. Foreningen bad om et møde. I brev af 18. november 2005 indkaldte direktoratet foreningen til et møde den 25. november Der er ikke i sagen noget referat af dette møde. Den 5. december 2005 skrev foreningen til direktoratet at den begrundelse for afslaget som direktoratet havde givet A, ikke opfyldte forvaltningslovens krav. Foreningen bad om at direktoratet gav en konkret og individuel begrundelse for afslaget. Foreningen bad desuden om oplysning om hvorfor en socialrådgiver ikke kunne ansættes i en stilling som pædagogisk assistent. I brev af 17. januar 2006 skrev direktoratet til foreningen at begrundelsen var behørig idet det var angivet dels at der var foretaget en samlet vurdering, og dels at det afgørende moment for afslaget var at pågældende ikke vurderedes at kunne opfylde de kvalifikationer som var nødvendige til den pågældende stilling. Man ønskede at besætte stillingerne med pædagogiske assistenter. I særlige tilfælde af overtallige socialrådgivere havde man dog indvilliget i at stillingerne kunne besættes med sådanne socialrådgivere. 6/6

7 I brev af 7. marts 2006 klagede foreningen til Justitsministeriet over at begrundelsen for afslaget ikke var fyldestgørende. Foreningen forstod ikke at en overtallig socialrådgiver kunne ansættes når afslaget til A blev begrundet med at stillingen ikke skulle besættes med en socialrådgiver. Det kunne ikke være rigtigt at A ikke var kvalificeret. Justitsministeriet sendte klagen til direktoratet da der ikke er klageadgang til ministeriet over direktoratets afgørelser. Direktoratet skrev den 16. marts 2006 til foreningen at man fastholdt at begrundelsen opfyldte forvaltningslovens krav. Baggrunden for beslutningen om at opslå stillingerne som pædagogiske assistenter var de særlige kvalifikationer som den pædagogiske uddannelse indeholder. Der var helt konkret foretaget en vurdering af de enkelte ansøgere. Der var ikke nogen mere generel beslutning om at socialrådgivere ikke længere ville kunne få ansættelse på kriminalforsorgens pensioner. Herefter klagede foreningen på vegne af A til mig over at begrundelsen ikke var i overensstemmelse med forvaltningslovens krav om en konkret, individuel, korrekt og konsistent begrundelse. Den mangelfulde begrundelse gjorde det umuligt at tage stilling til om der var tale om brud på retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Foreningen undrede sig over direktoratets henvisning til socialrådgiveres manglende pædagogiske uddannelse. Socialrådgivere var hidtil blevet anset for kvalificerede. I uddannelsen til socialrådgiver indgik også pædagogik idet der i stort omfang indgik teori og metode med henblik på klientkontakt. Jeg bad direktoratet om en udtalelse og om at oplyse med hvilken vægt det var indgået i afgørelsen om at besætte en af stillingerne med en socialrådgiver at denne var overtallig. Endvidere bad jeg direktoratet oplyse om det mente at begrundelsen for afslaget opfyldte kravet i forvaltningslovens 24, henset til at A havde været til samtale og var blevet indstillet til stillingen, og til at man ansatte en socialrådgiver i en af stillingerne. I sin udtalelse af 15. juni 2006 anførte direktoratet bl.a. følgende: 7/7

8 Den 7. juli 2005 indgik direktoratet aftale med Kriminalforsorgsforeningen om afskaffelse af betalte sovevagter på Kriminalforsorgens pensioner. Det blev herved aftalt, at der skulle ske en afskaffelse over en periode indtil den 1. januar 2008, og at hver enkelt pension ved overgang til almindelig nattjeneste skulle tilføres 3 årsværk bestående af pædagogiske assistenter eller indtil den 1. januar 2006 af eventuelle overtallige medarbejdere i pensionssektoren i øvrigt. Vedrørende beslutningen om, at det nye personale ved pensionerne skulle ansættes som pædagogiske assistenter henvises til direktoratets breve af 17. oktober 2005, 27. oktober 2005 samt breve af 17. januar 2006 og 16. marts Det tilføjes, at man ved afskaffelsen af sovevagterne alene har haft for øje at få inddækket nattjenesten på pensionerne. Det har ikke været hensigten tillige at skabe grundlag for en større behandlingsindsats eller lignende. Ved aftalens indgåelse var aftaleparterne opmærksomme på, at der på pensionerne var enkelte overtallige medarbejdere. Man besluttede derfor, af hensyn til budgetmæssig tilpasning til normativerne, at disse medarbejdere ville kunne placeres i de nyoprettede stillinger uanset faglig baggrund. Direktoratet kan mere generelt oplyse, at udgangspunktet ved ansættelse af basispersonale ved pensionerne er, at ledige stillinger ved Kriminalforsorgens pensioner besættes med pædagogiske assistenter (socialpædagoger eller tilsvarende uddannelser). Ved udvælgelsen heraf lægges vægt på en konkret vurdering af den enkeltes personlige og faglige kvalifikationer, og om pågældende opfylder de kvalifikationer, som er nødvendige for at bestride den konkrete stilling. Det skal hertil oplyses, at der er en fast praksis for, at fængselsfunktionærer bestrider de faglige kvalifikationer for at fungere som pædagogisk assistent. Udgangspunktet er tillige, at man besætter ledige socialrådgiverstillinger ved pensionerne med socialrådgivere. Såfremt en pension nærmere kan henvise til et særligt behov herfor, vil direktoratet efter konkret vurdering kunne træffe beslutning om, at besætte en ledigbleven pædagogstilling med en anden stillingskategori. Direktoratet kan oplyse, at der for tiden er 29 socialrådgivere ansat ved Kriminalforsorgens 8 pensioner. 8/8

9 For så vidt angår det af Dansk Socialrådgiverforening oplyste vedrørende begrundelsen for direktoratets afgørelser i ansættelsessagerne samt direktoratets vurdering af ansøgernes kvalifikationer skal direktoratet i det hele henvise til de konkrete ansættelsessager samt til korrespondancen med Dansk Socialrådgiverforening som ført i vedlagte akter fra j.nr. ( ). For så vidt angår ombudsmandens konkrete spørgsmål vedrørende ansættelsen af en socialrådgiver ved Pensionen (X), skal direktoratet oplyse, at direktoratet ved vurderingen af ansættelsen af pågældende lagde vægt på dennes ansøgning, bedømmelsen af pågældende, pensionens indstilling samt på, at pågældende på daværende tidspunkt var udlånt fra Statsfængslet ved (...) og gjorde tjeneste uden for normativ ved Pensionen (X). Man anså herefter, at vedkommende medarbejder faldt inden for aftalens formulering om overtallige medarbejdere. For så vidt angår ombudsmandens konkrete spørgsmål vedrørende direktoratets begrundelse til socialrådgiver (A), skal direktoratet oplyse, at direktoratet ved en fejl opslog de 3 stillinger som pædagogiske assistenter ved Pensionen (X) med ønsket uddannelse som socialrådgiver. Direktoratet foretog efterfølgende en korrektion heraf og præciserede, at primært personer med socialpædagogisk uddannelse eller tilsvarende ville kunne komme i betragtning til arbejdet, jf. herved nærmere direktoratets brev af 17. oktober Ved vurderingen af de bedst kvalificerede medarbejdere til stillingerne ved Pension (X) foretog direktoratet en konkret vurdering af de medarbejdere, som vurderedes at være i besiddelse af de ønskede kvalifikationer, som faldt indenfor stillingsopslagets målgruppe. For så vidt angår direktoratets opfyldelse af forvaltningslovens bestemmelser om begrundelse, skal direktoratet i øvrigt henvise til korrespondancen med Dansk Socialrådgiverforening som ført i vedlagte akter fra j.nr. ( ). 9/9

10 Foreningen kommenterede udtalelsen i brev af 30. juni Foreningen skrev bl.a. at den først blev orienteret om direktoratets aftale af 7. juli 2005 med Kriminalforsorgsforeningen den 11. april 2006 efter at have bedt om aktindsigt. Uanset om Dansk Socialrådgiverforening havde haft kendskab til aftalen, ville foreningen ikke have kunnet læse at direktoratet fremover udelukkede ansættelse af socialrådgivere i stillinger som pædagogisk assistent. Socialrådgivere havde hidtil søgt og fået ansættelse ved pensionerne og havde varetaget samme arbejde som øvrige døgnmedarbejdere. Direktoratet var ikke berettiget til at udelukke socialrådgivere fra at få ansættelse som pædagogisk assistent. Direktoratet havde ikke ved besættelsen af stillingerne foretaget en konkret vurdering af ansøgere med socialrådgiveruddannelse da direktoratet på forhånd havde udelukket disse fra målgruppen. I brev af 15. september 2006 udtalte direktoratet supplerende bl.a. følgende: Når Kriminalforsorgen ved sine 8 pensioner har behov for medarbejdere med de kvalifikationer, der besiddes af socialrådgivere vil der i stillingsopslaget blive annonceret efter en socialrådgiver eller en person med tilsvarende kvalifikationer. Såfremt der ved et konkret stillingsopslag bliver annonceret efter en pædagogisk assistent eller en medarbejder med tilsvarende kvalifikationer, vil dette som udgangspunkt være udtryk for, at der ved den konkrete pension er behov for de særlige kvalifikationer, der bestrides som pædagogisk assistent og ikke som socialrådgiver. Direktoratet har ikke planer om fremtidigt alene at besætte pensionsstillingerne som pædagogiske assistenter. Ombudsmandens udtalelse 1. Afslaget på ansættelse Det er fast antaget at offentlige myndigheder ved besættelse af stillinger skal ansætte de personer som anses for bedst kvalificeret. 10/10

11 Den 7. juli 2005 indgik Direktoratet for Kriminalforsorgen og Kriminalforsorgsforeningen en aftale om nattjeneste på pensionerne. Det blev aftalt at ordningen med betalt sovevagt blev afskaffet og erstattet af almindelig nattjeneste bl.a. på pensionen (X) med virkning fra den 1. oktober Det var en forudsætning at årsværksbehovet ved overgang til nattjeneste udgjorde 3 årsværk (pædagogiske assistenter) pr. pension. Samtidig var det en forudsætning at overtallige medarbejdere i pensionssektoren pr. aftalens dato blev placeret i de herved ledige stillinger senest pr. 1. januar Jeg bemærker i den forbindelse at ombudsmanden normalt ikke tager stilling til indholdet af aftaler indgået mellem en offentlig myndighed og en faglig organisation. Det skyldes at der er tale om i princippet ligestillede parter hvoraf kun den offentlige myndighed er omfattet af ombudsmandens kompetence. Som følge af aftalen blev en overtallig socialrådgiver ansat (som forsorgsassistent) i den ene af de opslåede stillinger. Jeg har ikke forstået Socialrådgiverforeningens klage til mig som en klage over denne ansættelse. De to fængselsfunktionærer der blev ansat som pædagogiske assistenter, blev aflønnet efter aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område af 24. juni Det fremgår af denne aftales 4 at stillinger som pædagogisk assistent blev henført til løngruppe 1, mens stillinger som forsorgsassistent blev henført til løngruppe 2. 11/11

12 Den socialrådgiver der blev ansat som forsorgsassistent, var omfattet af organisationsaftale af 20. marts 2003 for socialrådgivere i staten mellem Finansministeriet og Dansk Socialrådgiverforening. Det fremgår af denne aftales 2, stk. 12, at overenskomstansatte socialrådgivere i Kriminalforsorgen aflønnes med samme lønforløb som tjenestemandsansatte socialrådgivere i Kriminalforsorgen. Dette lønforløb er fastlagt i aftale af 20. marts 2003 mellem Finansministeriet og Dansk Socialrådgiverforening om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten. Det fremgår af 4, stk. 1, i denne aftale at basisløn for socialrådgivere i basisstillinger pr. 1. april 2003 er en del højere end lønnen til de omtalte pædagogiske assistenter. Lønnen svarede således til den ovenfor omtalte løn som forsorgsassistent i løngruppe 2. Jeg går ud fra at en socialrådgiver der bliver ansat i en stilling som pædagogisk assistent, skal aflønnes i overensstemmelse med organisationsaftalen mellem Finansministeriet og Dansk Socialrådgiverforening. Jeg lægger derfor til grund at udgiften ved at ansætte en socialrådgiver i en stilling som pædagogisk assistent ville overstige det niveau som var forudsat ved indgåelsen af aftalen om tilførsel af 3 årsværk. Da (A) blev indstillet til stillingen, må jeg antage at hun var fagligt kvalificeret til denne. Jeg har tidligere i en anden sag udtalt at retsgrundsætningen om at der skal ske ansættelse af den sagligt bedst kvalificerede, ikke kan tilsidesættes ved aftale, herunder ikke ved overenskomst med en faglig organisation. Jeg henviser til sagen i Folketingets Ombudsmands beretning for 1988, s. 78*. Sagen er desuden omtalt i Jørgen Mathiassen, Forvaltningspersonellet, 2. udgave (2000), s. 70 og 72, samt Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s /12

13 Jeg forstår direktoratets udtalelse til mig om at man foretog en konkret vurdering af de ansøgere som faldt inden for stillingsopslagets målgruppe, således at (A) som socialrådgiver faldt uden for målgruppen. Jeg må derfor lægge til grund at direktoratet ikke foretog en vurdering af om (A) var den bedst kvalificerede. Det er nærliggende at antage at det skyldes at direktoratet ved besættelsen af stillingerne lagde vægt på at udgiften skulle svare til det forudsatte lønniveau for stillingerne, dvs. løngruppe 1, og at direktoratet ikke ønskede at handle i strid med socialrådgiveraftalen. Herved afskar direktoratet den afvejning som retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede forudsætter. Dette anser jeg for beklageligt. Jeg har gjort direktoratet bekendt med min opfattelse. 2. Begrundelse Et afslag på ansættelse er en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Som følge heraf finder forvaltningslovens regler om bl.a. begrundelse anvendelse i sådanne sager. Forvaltningslovens 24 har denne ordlyd: 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. Stk. 3. Begrundelsens indhold kan begrænses, i det omfang partens interesse i at kunne benytte kendskab til denne til varetagelse af sit tarv findes at burde vige for afgørende hensyn til den pågældende selv eller til andre private eller offentlige interesser, jfr /13

14 En begrundelse for en forvaltningsafgørelse skal efter 24 fremtræde som en forklaring på hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold. Begrundelsens omfang afhænger bl.a. af hvor aktivt den pågældende part har medvirket i den forudgående sagsbehandling, og af sagens karakter i øvrigt. Ved ansættelser vil det i forbindelse med afslag normalt være tilstrækkeligt at angive at en mere kvalificeret ansøger er blevet ansat. Hvis der ved afgørelsen er lagt vægt på bestemte kvalifikationer hos den der blev ansat, bør dette efter omstændighederne anføres. I forhold til ansøgere med hvem der har været gennemført ansættelsessamtaler eller foretaget mere omfattende undersøgelser og bedømmelser af deres kvalifikationer, bør der formentlig gives en mere uddybende begrundelse for afslaget. Jeg henviser til John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (2001), s I afslaget anførte direktoratet at man havde foretaget en konkret samlet vurdering og herefter udpeget den ansøger som direktoratet skønnede bedst egnet. Stillingen var opslået som en pædagogisk assistentstilling, og derfor skulle den besættes med en sådan, og ikke med en socialrådgiver. Efterfølgende anførte direktoratet at det afgørende moment for afslaget var at den pågældende ikke vurderedes at kunne opfylde de kvalifikationer som var nødvendige. Man ønskede at besætte stillingerne med pædagogiske assistenter eller eventuelt overtallige socialrådgivere. Baggrunden for at opslå stillingerne som pædagogiske assistenter var de særlige kvalifikationer som den pædagogiske uddannelse indeholder. I udtalelsen til mig anførte direktoratet at der var foretaget en konkret vurdering af de medarbejdere som vurderedes at være i besiddelse af de ønskede kvalifikationer som faldt inden for stillingsopslagets målgruppe. 14/14

15 Direktoratet gav ingen forklaring på hvorfor en socialrådgiver ikke kunne ansættes som pædagogisk assistent. Som anført er det nærliggende at antage at afslaget skyldtes den omstændighed at en socialrådgiver ikke ville kunne aflønnes med den løn der var forudsat for stillingerne som pædagogisk assistent, uden at dette var i strid med socialrådgiveraftalen. Hvis dette var årsagen til afslaget, burde det have fremgået af begrundelsen. Under alle omstændigheder var begrundelsen mangelfuld fordi det ikke fremgik hvorfor direktoratet ikke ville ansætte en socialrådgiver som pædagogisk assistent. I stedet henvistes til manglende kvalifikationer. Begrundelsen var således mangelfuld og misvisende. Dette anser jeg for kritisabelt navnlig fordi den pågældende ansøger havde været til samtale og var blevet indstillet til stillingen. Jeg har gjort direktoratet bekendt med min opfattelse. 3. Opslaget I stillingsopslaget stod der bl.a.: Ansøger med kvalifikationer som socialrådgiver eller tilsvarende, vil evt. komme i betragtning. Dette var ikke forkert, men efter min opfattelse ganske misvisende eftersom det kun var overtallige socialrådgivere eller tilsvarende der kunne komme i betragtning. Jeg mener at direktoratets misvisende formulering er beklagelig, og jeg har gjort direktoratet bekendt med min opfattelse. Jeg foretager mig ikke mere i sagen. FOB 1988, s /15

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver

Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver Aktindsigt i korrespondance på e-mailserver En forening klagede til ombudsmanden over Økonomi- og Erhvervsministeriets afslag på aktindsigt i e-mail-korrespondance på Søfartsstyrelsens e-mailserver. Ombudsmanden

Læs mere

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning.

Nedenfor har jeg overordnet redegjort for baggrunden for min beslutning. Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender Postboks 1037 3900 Nuuk 30. juni 2014 Nal. nr./j.nr.: 2013-905-0020 All. nr./brevnr.: 33261 Sull./sagsbeh.: MLM/AJ Departementets sagsnr. 2013-090859

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health

Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Vejledning til institutledere, skoleleder, chefra dgiver og administrationschef om ha ndtering af TEKNISK ADMINISTRATIVE ansættelser pa Health Udarbejdet af Fakultetsledelsen, Health Gældende fra XXXXXXXX

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune

Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Århus Byråd Rådhuset 8100 Århus C 30-10-2009 TILSYNET Vedr. aktindsigt i navnet på afsenderen af et brev til Sundheds- og Omsorgsrådmanden i Århus Kommune Søren Hartmann, journalist ved DR, har ved mail

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod

Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF. for. BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk. (advokat Hans Juhler) mod Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2008.175 FTF for BUPL Forbundet for pædagoger og klubfolk (advokat Hans Juhler) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Jørgen Vinding) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 17. januar 2007 (J.nr. 2006-0007596). Ansøgning om optagelse i Ejendomsmæglerregistret afslået, da klagers hidtidige beskæftigelse ikke kunne sidestilles med beskæftigelse i en ejendomsformidlingsvirksomhed.

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X 03-05- 2010 X har ved brev af 24. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til lovligheden af den kommunale myndighed i Ys afslag på aktindsigt i sag om bortvisning af

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre

Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre Afslag på aktindsigt i Københavns Teaters sag vedrørende ansættelse af fire teaterchefer på private teatre En journalist klagede til ombudsmanden over Kulturministeriets afslag på en anmodning om aktindsigt

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. januar 2013 (J.nr. 2011-0026121) Ikke godkendt

Læs mere

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens

Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens Rækkevidden af bemyndigelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 3 En journalist klagede til ombudsmanden over at Finansministeriet havde givet ham afslag på aktindsigt i sagen vedrørende udpegning af statens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til en borger Statsforvaltningen Syddanmark, afdelingen for tilsynet med kommunerne i Region Syddanmark, har fra Det Sociale Nævn modtaget Deres klage over

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt.

Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig herefter ikke mere på dette punkt. Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har den 11. august 1997 afgivet en redegørelse, hvori bl.a. er anført: Kendelse af 12. maj 1998. 97-129.334. Låneforenings virksomhed omfattet af lov om erhvervsdrivende virksomheder. Låntagere ikke anset for virksomhedsdeltagere. Spørgsmål om hæftelse. Lov om erhvervsdrivende

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist:

Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: Statsforvaltningens skrivelse af 22. august 2007 til en journalist: De har ved mail af 30. januar 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Syddanmark. 22-08- 2007 Sagen vedrører Varde Kommunes afslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664.

21.11 O.08 30/2009 Side 1. Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde 1664. Side 1 Regler om opslag af tjenestemandsstillinger i kommuner inden for KL s forhandlingsområde KL 2009 1664.12 Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Offentligt opslag... 3 2. Avertering... 3 Kapitel 2 Undtagelse

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse 20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse Et forældrepar klagede til ombudsmanden over en kommunal skoles beslutning om klassesammensætning

Læs mere

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger.

Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C. Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. Journalist Peter Hougesen TV2, Rugårdsvej 25 5100 Odense C 23-08- 05 Ringkjøbing Amtskommune - afslag på aktindsigt i afregninger til praktiserende læger. I mail af 10. maj 2005 har De klaget til Statsamtet

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 25. september 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat. (advokat Peter Nisbeth) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 25. september 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0094): OAO og HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Moderniseringsstyrelsen for Banedanmark (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. april 2013 Sag 237/2011 (2. afdeling) A (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen)

(Merete Cordes, Christen Sørensen, Finn Møller Kristensen, Peter Erling Nielsen og Niels Larsen) Kendelse af 20. september 1996. 96-13.093. Praktisk uddannelse i pengeinstituts revisionsafdeling godkendt. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 4 og 1, stk. 2, nr. 5 (Merete Cordes, Christen Sørensen,

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse.

Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Kendelse af 22. februar 1996. 95-68.864. Ansættelse som bogholder og egen revisionsvirksomhed ikke godkendt som del af praktisk uddannelse. Lov om registrerede revisorer 1, stk. 2, nr. 5 og stk. 4. (Mads

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere

Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Procedure for ansættelse af nye medarbejdere Formål Denne procedure beskriver retningslinjerne for, hvordan Hotel- og Restaurantskolen håndterer: rekruttering af nye medarbejdere annoncering af ledige

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1997. 95-135.321 Spørgsmål om teoretisk uddannelse (regnskabslære/driftsøkonomi) for optagelse i revisorregistret. Bekendtgørelse nr. 493 af 21. september 1978 1, nr. 5 og 2. (Morten

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0182 UL/bib. København, den 15. marts 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S v/ advokat Ole Steen Christensen Østergade 10 8450 Hammel Nævnet har modtaget klagen den 1. september 2011.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere

Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere Cirkulære om protokollater om Arbejdstid mv. for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler 2014 Cirkulære af 24. marts 2014 Modst.nr. 012-14 PKAT nr. 0223, 0237 J.nr. 12-333/51-60 2

Læs mere