Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afslag på ansættelse på grund af familierelationer"

Transkript

1 Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det var hensigtsmæssigt at der var personale med tætte familierelationer ansat på samme afdeling. Der var tale om en mindre afdeling hvor mor og datter af hensyn til de fødende ikke burde gå i vagt sammen, og det ville skabe problemer med vagtplanlægningen. De ville desuden få den samme leder, og det kunne give loyalitetskonflikter. 10. december Ansættelses- og arbejdsret: 9.9 Forvaltningsret: Ombudsmanden udtalte at offentlige myndigheder ved besættelse af stillinger skal ansætte de personer som anses for bedst kvalificerede. Skønnet må ikke afskæres eller begrænses ved opstilling af interne regler. Der var ingen konkrete holdepunkter for at der ville kunne opstå problemer. Afslaget var derfor usagligt. Ombudsmanden kritiserede desuden visse sagsbehandlingsspørgsmål. (J.nr ). Ombudsmandens udtalelse Afslaget Det er fast antaget at offentlige myndigheder ved besættelse af stillinger skal ansætte de personer som anses for bedst kvalificerede. Jeg henviser til Karsten Revsbech, Forvaltningspersonalet (2006), s. 16 f, og Kaj Larsen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 204 og s. 209 f. Det er således forudsat at der i ansættelsessager foretages en konkret vurdering af hvem der er bedst kvalificeret. Det er endvidere almindeligt antaget at en forvaltningsmyndighed ikke uden særlige holdepunkter i lovgivningen lovligt kan sætte et lovbestemt skøn under regel ved at opstille interne regler der afskærer eller kraftigt begrænser skønnet. Som udgangspunkt er en forvaltningsmyndighed således forpligtet til i hvert enkelt tilfælde at inddrage relevante og saglige kriterier og i

2 forhold hertil træffe en afgørelse efter en konkret vurdering, jf. Jon Andersen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 360 ff, og Jørgen Mathiassen, Forvaltningsret Almindelige emner, 4. udgave (2004), s. 408 ff. Regionen har oplyst at hospitalet så vidt muligt søgte at undgå at personale med tætte familierelationer var ansat i samme afdeling. De enkelte afgørelser blev truffet efter en konkret og individuel vurdering. Hospitalet havde konkret vurderet forholdets betydning for sagen. Så vidt jeg kan se, foretog hospitalet ingen vurdering af (A) s kvalifikationer som jordemoder, og der er heller ingen holdepunkter for at antage at afslaget var begrundet i andre forhold der skyldtes (A). Det var således udelukkende familieforholdet der var grunden til afslaget, fordi hospitalet mente at det kunne give anledning til en række problemer. Myndighederne har ikke dokumenteret at der var grundlag for at antage at de nævnte problemer ville opstå. Hospitalet har mere generelt henvist til at mange virksomheder ikke accepterer ægtefæller på samme arbejdsplads. Det må antages at en offentlig myndighed ikke sagligt vil kunne afskedige en medarbejder uansøgt alene på grund af familieforhold. Dette skal ses i sammenhæng med at det efter min opfattelse må antages at de forhold som en offentlig arbejdsgiver ikke sagligt kan lægge vægt på ved en afgørelse om uansøgt afskedigelse af en medarbejder, normalt heller ikke kan indgå ved en afgørelse om ansættelse af en medarbejder. Jeg har tidligere udtalt mig herom i en udtalelse som er trykt i Folketingets Ombudsmands beretning for 2000, s. 215*. Noget andet er at konkrete holdepunkter for at der foreligger en risiko for alvorlige problemer, kan begrunde et afslag på ansættelse. Jeg kan henvise til en sag omtalt i Folketingets Ombudsmands beretning for 1986, s. 86*. I denne sag havde myndighederne ved afgørelsen af en ansættelsessag ladet indgå vurderinger af risikoen for at der ved ansøgerens genansættelse ville opstå samarbejdsproblemer svarende til dem som nogle år forinden havde ført til at den pågældende blev afskediget. Tilsvarende fandt Højesteret i en dom gengivet i Ugeskrift for Retsvæsen 1995, s. 621, at Kirkeministeriet efter afskedigelsen af en præst havde været berettiget til at tilkendegive at pågældende i en vis periode efter afskedigelsen var udelukket fra at komme i betragtning til 2/2

3 andre stillinger som præst i folkekirken. I en anden sag fra Folketingets Ombudsmands beretning for 1974, s. 156*, udtalte ombudsmanden at en principiel tilkendegivelse fra Undervisningsministeriet ikke gav ham anledning til bemærkninger. Ministeriet havde tilkendegivet at det ved bedømmelsen af ansøgernes kvalifikationer til lærerstillinger må være berettiget at lægge vægt på om en ansøger må antages at være i besiddelse af evnen til at etablere et godt samarbejde med kollegerne, overordnede myndigheder og forældre. Endelig kan nævnes en sag fra Folketingets Ombudsmands beretning for 2003, s. 590*. Sagen drejede sig om hvorvidt det var sandsynliggjort at der ved ansættelse af en adjunkt i en lektorstilling ved et universitet ville være en væsentlig risiko for samarbejdsvanskeligheder på grund af en udtalelse som adjunkten var kommet med om en ansøger til et professorat. Denne var også leder af det institut hvor lektorstillingen var opslået. Ombudsmanden havde ikke på det foreliggende grundlag tilstrækkelige forudsætninger for at vurdere om der havde været et tilstrækkeligt sagligt grundlag for ikke at ansætte adjunkten. I (A) s sag var der ingen sådanne konkrete holdepunkter for at der ville kunne opstå problemer. Det er på denne baggrund min opfattelse at afslaget på ansættelse ikke var sagligt og derfor kritisabelt. Partshøring Inden der træffes afgørelse i en sag om ansættelse, skal myndighederne følge reglerne i forvaltningslovens 19 om partshøring over grundlaget for afgørelsen. Herved får ansøgeren mulighed for at kommentere, korrigere og supplere de foreliggende oplysninger. 19, stk. 1 og 2, har denne ordlyd: 19. Kan en part i en sag ikke antages at være bekendt med, at myndigheden er i besiddelse af bestemte oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, må der ikke træffes afgørelse, før myndigheden har gjort parten bekendt med oplysningerne og givet denne lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis oplysningerne er til ugunst for den pågældende part og er af væsentlig betydning for sagens afgørelse. Myndigheden kan fastsætte en frist for afgivelsen af den nævnte udtalelse. Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke, hvis 3/2

4 1) det efter oplysningernes karakter og sagens beskaffenhed må anses for ubetænkeligt at træffe afgørelse i sagen på det foreliggende grundlag,... Pligten til at partshøre gælder ikke bare i tilfælde hvor parten ikke kender oplysningerne, men også hvor parten ikke er bekendt med at de pågældende oplysninger indgår i myndighedens beslutningsgrundlag. Der må i almindelighed antages at bestå en vis formodning for at parten ikke har kendskab til at en bestemt oplysning indgår i afgørelsesgrundlaget for en sag, medmindre parten selv har givet oplysningen til brug for behandlingen af den pågældende sag, eller det i øvrigt klart fremgår af omstændighederne at sådanne oplysninger indgår i afgørelsesgrundlaget. Jeg henviser til John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (2001), s (A) var ikke bekendt med at oplysningen om familieforholdet indgik i hospitalets beslutningsgrundlag. Da oplysningen var til ugunst for hende og af væsentlig betydning for sagen, burde hun have været partshørt. Herved ville hun have haft mulighed for at kommentere oplysningen og dens betydning for sagen. Jeg mener det er beklageligt at hun ikke blev partshørt. Efter min opfattelse kan 19, stk. 2, nr. 1, ikke anvendes i sagen. Bestemmelsen tager især sigte på tilfælde hvor der ikke er rimelig grund til at tro at parten vil kunne korrigere eller supplere oplysningerne, og det heller ikke i øvrigt som følge af sagens karakter må anses for påkrævet at gennemføre en høring. Selv om der ikke var grund til at tro at (A) kunne korrigere oplysningen om familieforholdet, ville hun ved en høring have mulighed for at afsvække oplysningens betydning for sagen. Jeg henviser til John Vogter, Forvaltningsloven med kommentarer, 3. udgave (2001), s. 405 ff. Begrundelse Hvis en skriftlig afgørelse ikke giver den person som afgørelsen vedrører, fuldt ud medhold, skal afgørelsen ifølge forvaltningslovens 22 ledsages af en begrundelse. De indholdsmæssige krav til denne begrundelse fremgår af forvaltningslovens 24. Efter denne bestemmelse skal en afgørelse som beror 4/2

5 på et administrativt skøn, angive de hovedhensyn der har været bestemmende for skønsudøvelsen. En begrundelse skal efter 24 fremtræde som en forklaring på hvorfor afgørelsen har fået det pågældende indhold. I brevet af 10. juli 2007 skrev hospitalet ikke hvorfor det mente at det ikke var hensigtsmæssigt at der var ansatte med tætte familierelationer i samme afdeling. Det mener jeg er beklageligt. Da forklaringen imidlertid fremgår af brevet af 26. juli 2007, foretager jeg mig ikke mere vedrørende dette punkt. Jeg har overvejet om der er grundlag for at henstille til regionen at genoptage sagen med henblik på en stillingtagen til hvilke konsekvenser det uberettigede afslag bør have for (A). Jeg har imidlertid besluttet ikke at afgive en sådan henstilling da Østre Landsret i en dom af 24. november 2008 i en lignende sag ikke mente der var grundlag for godtgørelse til en socialrådgiver der ikke blev ansat ved en pension under kriminalforsorgen, uanset at ansættelsesmyndigheden ikke vurderede om den pågældende var den bedst kvalificerede til stillingen. Sagsfremstilling Den 9. juni 2007 sendte A uopfordret en ansøgning om en stilling som jordemoder til fødeafdelingen på Glostrup Hospital. Hospitalet meddelte den 3. juli 2007 telefonisk A at man i ansættelsesudvalget var blevet enige om ikke at ansætte hende fordi man fandt det problematisk at hendes mor allerede var ansat som jordemoder i afdelingen. A bad om at få et skriftligt begrundet afslag. I brev af 10. juli 2007 til A skrev hospitalet at baggrunden for ikke at ansætte hende var at hendes mor var ansat i samme afsnit, og at man ikke fandt det hensigtsmæssigt at der var personale med tætte familierelationer ansat i samme afdeling. Den 13. juli 2007 skrev A til personalechefen at hendes mor var ansat som menig jordemoder og altså ikke havde nogen lederfunktion. Desuden var moren ikke medlem af noget udvalg hvor hun ville kunne misbruge sin indflydelse i forhold til A. Personalechefen skrev i sit svar den 26. juli 2007 at mange virksomheder ikke accepterede ægtefæller på samme arbejdsplads fordi kolleger til de pågæl- 5/2

6 dende kunne have svært ved at håndtere situationen. Der ville blive stillet spørgsmål, og der kunne opstå rygter om hvorvidt de pågældende havde en særlig dagsorden, hvem de var loyale over for, og hvilke motiver de handlede ud fra. I den konkrete sag kunne der være frygt for en loyalitetskonflikt, og motiverne til at agere i situationer hvor der opstod en sag omkring enten A eller moren, ville kunne drages i tvivl. Begrundelsen for afslaget var derfor saglig selv om der ikke forelå nedskrevne personalepolitiske principper om familierelationer på arbejdspladsen. I brev af 11. september 2007 klagede A s faglige organisation til hospitalet over afslaget. Der var ikke foretaget partshøring inden afgørelsen, og der var intet der talte for at afslaget var driftsmæssigt begrundet. De pågældende var begge basisjordemødre der arbejdede i skiftende vagter og dermed formentlig oftest ikke ville være på arbejde på samme tid. Hospitalet fastholdt afgørelsen den 11. oktober 2007, og foreningen klagede herefter til Region Hovedstaden. Regionen skrev den 22. februar 2008 at den ikke mente at afslaget var usagligt begrundet. Det fremgik ikke direkte af hospitalets personalepolitik at folk med tætte familierelationer ikke kunne være ansat på samme afdeling, men hospitalet søgte så vidt muligt at undgå situationen. Hospitalet havde foretaget en konkret vurdering og i den forbindelse lagt vægt på at der var tale om en mindre afdeling, at A og hendes mor af hensyn til de fødende ikke burde gå i vagt sammen, og at dette ville skabe problemer i forhold til vagtplanlægningen. Endelig ville der i givet fald være referat til samme leder, og det kunne give anledning til overvejelser om loyalitetskonflikter i forhold til ledelsen og de øvrige kolleger. Foreningen klagede til mig over at afslaget ikke var sagligt begrundet. Hospitalet havde ca. 80 fastansatte jordemødre og nogle timelønnede jordemødre. Disse arbejdede i skiftende vagter, og det ville kun yderst sjældent komme på tale at A og hendes mor skulle arbejde sammen. Der ville heller ikke blive et over-/underordnelsesforhold, og moren var ikke tillidsrepræsentant eller lignende. Jeg bad myndighederne om udtalelser om bl.a. hvorvidt afslaget var i overensstemmelse med forbuddet mod at sætte skøn under regel. 6/2

7 Hospitalet gentog i brev af 28. april 2008 sin begrundelse for afslaget og nævnte herudover muligheden for en konflikt med de generelle habilitetsregler. Regionen udtalte den 16. juni 2008 bl.a. at det var regionens opfattelse at hospitalet havde foretaget en konkret og individuel vurdering af ansøgningen i forhold til hospitalets overordnede holdning vedrørende ansatte med tætte familierelationer. Hospitalet havde derfor ikke handlet i strid med forbuddet mod at sætte skøn under regel. Fagforeningen kommenterede regionens udtalelse i af 8. juli Foreningen savnede en forklaring på hvorfor det skulle være uhensigtsmæssigt at have mor og datter i vagt sammen med deraf følgende bindinger på vagtplanlægningen. Som jordemoder arbejdede man generelt meget alene i konsultationer og på fødestuen. På fødestuen blev den kollegiale hjælp primært ydet af social- og sundhedsassistenter, obstetrikere eller anæstesilæger. Det var derfor meget begrænset hvor megen direkte kontakt der arbejdsmæssigt var mellem jordemoderkolleger. Desuden var moren ansat 32 timer ugentligt hvoraf 2 vagter foregik i jordemoderkonsultationen og ikke på fødeafdelingen. Der var derfor kun et begrænset antal timer som skulle lægges på fødeafdelingen, og det var derfor også begrænset hvor store bindinger dette kunne lægge på vagtplanlægningen. Regionen kommenterede dette i brev af 6. august Regionen skrev bl.a. at uanset om jordemødrene arbejdede alene i konsultationer og på fødestuen og derfor ikke havde megen kontakt på fødestuen, var der kollegialt samarbejde bl.a. ved vagtskifte og vidensdeling når man arbejdede i samme afdeling og refererede til samme leder. Dette ville kunne give anledning til loyalitetskonflikter i relation til afdelingens personale og patienter. NOTER: (*) FOB 1974, s. 156, FOB 1986, s. 86, FOB 2000, S. 215, og FOB 2003, s /2

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces

Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces 2011 1-4 Bevismæssig vurdering af om brev med mødeindkaldelse var kommet frem til sygedagpengemodtager. Fri proces En kommune stoppede udbetalingen af sygedagpenge til en sygemeldt kvinde fordi hun ikke

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent.

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Afskedigelsesvejledning til universiteterne

Afskedigelsesvejledning til universiteterne Afskedigelsesvejledning til universiteterne < Afskedigelsesvejledning til universiteterne Udgivet af: Universitets- og Bygningsstyrelsen Bredgade 43 1260 København K Telefon: 3395 1200 Fax: 3395 1300 December

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring

10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring 10-2. Forvaltningsret 114.5 115.3 12.4 296.1. Manglende offentliggørelse af praksisændring Integrationsministeriet indførte i maj 2003 en ny praksis for sager om familiesammenføring. Ændringen betød at

Læs mere

Håndbog om afskedigelse

Håndbog om afskedigelse Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse December 2011 Håndbog om afskedigelse Udgivet december 2011 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen Publikationen er udelukkende udsendt elektronisk.

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold

Kapitel III. 8. Virksomhedens forhold Kapitel III 8. Virksomhedens forhold I dette afsnit behandles afskedigelser, der begrundes i virksomhedens forhold. Disse forhold vil stort set altid dække over en eller anden form for arbejdsmangelsituation

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning.

Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Landstingslov nr. 8. af 13. juni 1994 om sagsbehandling i den offentlige forvaltning. Kapitel 1. Lovens anvendelsesområde 1. Loven gælder for alle dele af den offentlige forvaltning under Grønlands hjemmestyre

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032141). Afslag på

Læs mere

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007

LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING FOR 2007 LANDSTINGETS OMBUDSMANDS BERETNING 2007 1 2 SCHULTZ GRAFISK ISSN 1396-6782 Til Landstinget I henhold til landstingslov nr. 7 af 13. juni 1994 om Landstingets

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister

9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister 9-5. Forvaltningsret 11241.2 12.2. Aktindsigt i veterinærregister En person bad om aktindsigt efter lov om aktindsigt i miljøoplysninger i data fra et register med oplysninger om brugen af receptpligtig

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.

FOAs KLAGEINSTANS. Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V. Telefon: 3343 4600. FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa. FOAs KLAGEINSTANS Sekretariat: Staunings Plads 1-3, 1790 København V Telefon: 3343 4600 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk FOAs Dommer Hans Kardel Sekretær Stanley Lie, direkte 3343

Læs mere

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester

Undersøgelse af Anstalten ved Herstedvester Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Dato: 10. marts 2008 J.nr.: 11-4371 HS/FAL/DAM/AHJ Anonymiseret udgave

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. juni 2014 Sag 74/2014 Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov kærer Østre Landsrets kendelse om habilitet i sagen: Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat

Læs mere

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten

Endelig redegørelse. om ombudsmandens undersøgelse af. 40 klagesager fra Landsskatteretten Dato: J.nr.: 2004-3405-980 Sagsbehandler: VSA Akt. nr.: 48 om ombudsmandens undersøgelse af 40 klagesager fra Landsskatteretten INDHOLDSFORTEGNELSE I. UNDERSØGELSENS AFGRÆNSNING, TILRETTELÆGGELSE OG GENNEMFØRELSE...3

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere