Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse"

Transkript

1 Arbejdsskadestyrelsens stillingtagen til forsikringsselskabs beregning af engangsbeløb var en afgørelse En mand som i 1988 var udsat for en arbejdsskade, fik i flere omgange ændret sin erhvervsevnetabsprocent. Den 11. oktober 2001 forhøjede Arbejdsskadestyrelsen mandens erhvervsevnetabsprocent fra 50 til 65. Da Arbejdsskadestyrelsen samtidig besluttede at forhøjelsen skulle have virkning fra 1. maj 1992, tilkom der manden et engangsbeløb for perioden 1. maj 1992 til 1. oktober Arbejdsskadestyrelsens afgørelse indeholdt ikke oplysning om engangsbeløbets størrelse eller beregning, og manden fik først i slutningen af november 2001 oplyst størrelsen på engangsbeløbet af arbejdsgiverens forsikringsselskab. 5. november Almindelige emner: 2 Forvaltningsret: Manden var imidlertid ikke enig i forsikringsselskabets opgørelse af engangsbeløbet. Det gjorde han både forsikringsselskabet og Arbejdsskadestyrelsen opmærksom på. Den 7. december 2001 sendte Arbejdsskadestyrelsen manden et svar på hans indsigelser mod forsikringsselskabets beregning af engangsbeløbet. Manden var ikke tilfreds med svaret hvilket han gjorde Arbejdsskadestyrelsen opmærksom på. Arbejdsskadestyrelsen sendte derefter sagen til Ankestyrelsen som imidlertid afviste at behandle sagen. Ankestyrelsen mente at manden havde klaget for sent, og henviste til at fristen for at klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 11. oktober 2001 udløb den 9. november I de følgende år henvendte manden sig flere gange til Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen uden at det dog førte til at Ankestyrelsen tog stilling til om engangsbeløbet var beregnet korrekt. Ombudsmanden udtalte at det svar som Arbejdsskadestyrelsen sendte til manden den 7. december 2001, var en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og at afgørelsen burde have indeholdt klagevejledning. Ombudsmanden udtalte endvidere at Ankestyrelsen burde have realitetsbehandlet mandens klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse, og kritiserede at Ankestyrelsen ikke havde gjort det. Efter ombudsmandens opfattelse havde Ankesty-

2 relsens behandling af mandens henvendelser om beregning af engangsbeløbet samlet set været meget beklagelig. Ombudsmanden henstillede at Ankestyrelsen genoptog sagen og traf en afgørelse i anledning af mandens klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 7. december (J.nr ). Den 7. august 1988 kom A til skade med sin venstre arm (albue) under arbejde som montør. Hændelsen blev efterfølgende anerkendt som en arbejdsskade. Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen tog ved flere lejligheder stilling til størrelsen af A s varige men, tab af erhvervsevne og årsløn. Den 16. oktober 1989 fastsatte Arbejdsskadestyrelsen A s varige men til 8 procent. Arbejdsskadestyrelsen forhøjede mengraden til 25 procent den 17. april For så vidt angik A s tab af erhvervsevne, traf Arbejdsskadestyrelsen den 20. februar 1990 afgørelse om at A ikke opfyldte betingelserne for at få erstatning for tab af erhvervsevne. Det skyldtes at Arbejdsskadestyrelsen vurderede at A s erhvervsevne var nedsat med mindre end 15 procent. Den 9. juli 1991 ændrede Arbejdsskadestyrelsen afgørelsen og fastsatte A s tab af erhvervsevne til 20 procent. Den 17. april 2000 forhøjede Arbejdsskadestyrelsen A s erhvervsevnetabsprocent til 50, og den 11. oktober 2001 forhøjede Arbejdsskadestyrelsen erhvervsevnetabsprocenten til 65. Arbejdsskadestyrelsen skrev blandt andet følgende i afgørelsen af 11. oktober 2001: Deres erhvervsevnetab fastsattes dengang først til 20 procent og herefter blev erhvervsevnetabet forhøjet til 50 procent, og De fik udbetalt en engangserstatning på kr. 2/2

3 Vi vurderer, at Deres tab af erhvervsevne nu er 65 procent. Vi har besluttet, at erstatningen, der udbetales en gang hver måned, skal have virkning allerede fra Beløbet udgør månedligt kr. Den første udbetaling af den fremtidige ydelse vil ske den 1. oktober Dette beløb reguleres den 1. januar hvert år og beskattes som almindelig indkomst. Da erstatningen skal løbe fra 1. maj 1992, bliver der tale om et yderligere beløb udover den kommende månedsvise udbetaling. Af dette beløb skal der også betales kildeskat. Fra den 1. maj 1992 til den 16. april 2000 udgør den månedlige forhøjelse af ydelsen kr. Afgørelsen indeholdt ikke en nærmere beregning eller samlet opgørelse af det engangsbeløb (dækkende perioden 1. maj 1992 til 1. oktober 2001) som A skulle have udbetalt. A blev i stedet oplyst om at hans arbejdsgivers forsikringsselskab ville give ham besked om beløbets størrelse når det var blevet afklaret om kommunen havde et refusionskrav. I et brev af 23. november 2001 skrev forsikringsselskabet blandt andet følgende til A: I henhold til Arbejdsskadestyrelsens kendelse af 11. oktober 2001 kan vi hermed gøre Deres tilgodehavende op for perioden 1/ / som følger: Ydelse i nævnte periode: kr ,00 - Kildeskat 41 % kr ,00 3/2

4 Til udbetaling kr ,00 A mente ikke beløbet var korrekt, og han kontaktede derfor telefonisk forsikringsselskabet som i et brev af 26. november 2001 gav ham en uddybende forklaring på hvorledes engangsbeløbet var beregnet. Forsikringsselskabet skrev blandt andet følgende til A: I kendelsen af 11. oktober 2001 er De blevet tilkendt 65% ydelse med virkning fra 1. maj Men da De tidligere (den 9. juli 1991) har fået kapitaliseret 20% får De tilkendt yderligere (65%-20%) 45 % svarende til kr ,00 pr. måned. De 45 % løber indtil De næste gang (den 17. april 2000) får kapitaliseret 30%, hvorefter De får tilkendt 15% (65%-50%) svarende til en månedlig ydelse på kr ,00 fra den 16/ og fremover. Deres tilgodehavende for perioden 1/ / udgør følgende: kr ,00 (95 måneder og 16 dage á kr ) svarende til 45% Deres tilgodehavende for perioden 17/4 30/ udgør følgende: kr ,00 (18 måneder og 14 dage á kr ) svarende til 15% A kontaktede derefter Arbejdsskadestyrelsen. I et brev af 28. november 2001 skrev A blandt andet at forsikringsselskabet efter hans bedste overbevisning ikke havde fulgt Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 11. oktober 2001, og at han ikke var tilfreds med selskabets forklaring. Arbejdsskadestyrelsen besvarede A s henvendelse i et brev af 7. december I brevet tilsluttede Arbejdsskadestyrelsen sig i realiteten den forklaring som forsikringsselskabet havde givet A. A skrev på ny til Arbejdsskadestyrelsen den 27. december Det fremgik 4/2

5 af brevet at det var A s opfattelse at Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 11. oktober 2001 var skrevet forkert, at forsikringsselskabets udregninger var fejlagtige, og at han ikke kunne godkende den opgørelse af beløbet som han havde modtaget fra forsikringsselskabet og fra Arbejdsskadestyrelsen. Arbejdsskadestyrelsen sendte sagen til Den Sociale Ankestyrelse (nu Ankestyrelsen) den 22. januar Arbejdsskadestyrelsen skrev blandt andet følgende i oversendelsesbrevet: Vi har den 29. december 2001 modtaget (A) s klage over vores afgørelse af 11. oktober 2001 om tab af erhvervsevne. I klagen anføres det, at (A) ikke er enig i udregningen. Den 4. februar 2002 skrev Den Sociale Ankestyrelse til A at Ankestyrelsen ikke kunne behandle sagen fordi A ikke havde overholdt klagefristen på 4 uger, og der ikke forelå nogen grund til at se bort fra fristoverskridelsen. Ankestyrelsen skrev at en klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 11. oktober 2001 skulle have været modtaget i Arbejdsskadestyrelsen den 9. november 2001 for at have været rettidig. A kommenterede Den Sociale Ankestyrelses afgørelse i et brev af 6. februar I et brev af 1. august 2002 til A fastholdt Den Sociale Ankestyrelse sin afgørelse af 4. februar Ankestyrelsen skrev at det ikke kunne anses for godtgjort eller sandsynliggjort at A havde klaget over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 11. oktober 2001 senest den 9. november 2001 hvor klagefristen udløb. Ankestyrelsen skrev videre at det forhold at forsikringsselskabet ikke umiddelbart efter Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 11. oktober 2001 var i stand til at oplyse A om størrelsen af de beløb som han ville få udbetalt, ikke gav Ankestyrelsen grundlag for at dispensere fra klagefristen. Efterfølgende henvendte A sig flere gange til Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen. I henvendelserne satte A blandt andet spørgsmålstegn ved om det beløb han havde fået udbetalt som følge af Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 11. oktober 2001, var blevet beregnet korrekt. Ankestyrelsen tog ikke på 5/2

6 noget tidspunkt stilling til om Arbejdsskadestyrelsens beregning af engangsbeløbet var korrekt. Ankestyrelsen videresendte i stedet A s henvendelser til Arbejdsskadestyrelsen og bad Arbejdsskadestyrelsen besvare dem. Arbejdsskadestyrelsen har i breve af 29. juni 2005, 11. november 2005 og 3. marts 2006 besvaret en række spørgsmål fra A om beregningen af engangsbeløbet. Med et brev af 8. november 2007 klagede A til mig. Han uddybede sin klage i et brev af 15. november 2007 med bilag. Det fremgik af brevet at det var A s opfattelse at der var fejl i Arbejdsskadestyrelsens beregning og opgørelse af hans tilgodehavende, og at han derfor ikke havde fået udbetalt det beløb som han var berettiget til. Den 21. november 2007 bad jeg Ankestyrelsen om udlån af Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens akter i A s sag. Efter at jeg havde foretaget en foreløbig gennemgang af akterne, bad jeg den 14. februar 2008 Ankestyrelsen om i en udtalelse til mig nærmere at redegøre for grunden til at Ankestyrelsen så vidt jeg kunne se ikke havde taget stilling til Arbejdsskadestyrelsens beregning af den erstatning som A blev tilkendt ved afgørelsen af 11. oktober I et brev til mig af 10. marts 2008 skrev Ankestyrelsen blandt andet følgende: Ankestyrelsen skal ( ) udtale, at Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 11. oktober 2001 blev anket for sent. Dette meddelte vi klager i brev af 4. februar Arbejdsskadestyrelsens afgørelse kunne således ikke behandles i Ankestyrelsen, herunder spørgsmålet om udmålingen af erstatningens størrelse. Ankestyrelsen fastholdt denne afgørelse i brev af 1. august 2002 efter fornyet gennemgang af sagen. Ankestyrelsen afslog ved afgørelse af 19. marts 2003 at genoptage spørgsmålet om mén og tab af erhvervsevne. Under bemærkninger til klagen anførte vi, at (A) s bemærkninger i sine tidligere breve vedrørte beregningen og opgørelsen af de tilkendte beløb, tilkendt ved afgørelsen af 11. oktober Vi fandt i den anledning grundlag for, at anmode Arbejdsskadestyrelsen om at 6/2

7 besvare (A) s henvendelse vedrørende blandt andet en nærmere redegørelse for beregningen af de enkelte beløb. Det er på denne baggrund, at Ankestyrelsen ikke har taget stilling til beregningsgrundlaget ved afgørelsen af 11. oktober Afgørelsen blev for sent anket. Den 12. marts 2008 sendte jeg en kopi af Ankestyrelsens udtalelse til A og bad ham om at sende mig sine eventuelle bemærkninger til udtalelsen. A kommenterede Ankestyrelsens udtalelse i et brev af 8. april 2008 med bilag. Den 10. april 2008 sendte jeg en kopi af A s brev med bilag til Ankestyrelsen således at Ankestyrelsen kunne få lejlighed til at forholde sig til om hans brev gav anledning til bemærkninger. I et brev af 15. maj 2008 meddelte Ankestyrelsen mig at Ankestyrelsen ikke havde yderligere bemærkninger til sagen. Jeg afgav en foreløbig redegørelse om sagen den 15. juli I den foreløbige redegørelse skrev jeg blandt andet følgende: Ombudsmandens foreløbige udtalelse 1. Omfanget af min undersøgelse Jeg har alene vurderet om Ankestyrelsen burde have taget stilling til (A) s klage over Arbejdsskadestyrelsens beregning af det engangsbeløb som han blev tilkendt ved Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 11. oktober Jeg har derimod ikke taget stilling til om den måde som Arbejdsskadestyrelsen beregnede og opgjorde engangsbeløbet på, var korrekt. Det skyldes at jeg så længe Ankestyrelsen ikke har taget stilling til om Arbejdsskadestyrelsens beregning og opgørelse af engangsbeløbet er korrekt er afskåret fra at tage stilling dertil. Jeg henviser til 14 i ombudsmandsloven (lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand). Heraf fremgår det at ombuds- 7/2

8 manden ikke kan behandle klager over forhold der kan indbringes for en anden forvaltningsmyndighed, før denne myndighed har truffet afgørelse. Jeg har heller ikke taget stilling til de afgørelser som Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gennem årene har truffet om størrelsen af (A) s varige men, erhvervsevnetab og årsløn. Jeg henviser i den anledning til bestemmelsen i ombudsmandslovens 13, stk. 3. Ifølge bestemmelsen skal en klage til ombudsmanden være indgivet inden et år efter, at forholdet er begået. 2. Arbejdsskadestyrelsens brev af 7. december 2001 Det er af afgørende betydning for min bedømmelse af sagen indledningsvist at få afklaret om det svar som Arbejdsskadestyrelsen sendte til (A) den 7. december 2001, var en afgørelse i forvaltningslovens forstand, eller om det ikke var tilfældet. Forvaltningsloven indeholder en række regler om behandlingen af afgørelsessager, dvs. sager hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsmyndighed ( 2, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr af 7. december 2007). Forvaltningsloven indeholder imidlertid ikke en definition af afgørelsesbegrebet. Af forarbejderne til forvaltningsloven fremgår det at der med udtrykket truffet afgørelse sigtes til udfærdigelse af retsakter, det vil sige udtalelser der går ud på at fastsætte hvad der er eller skal være ret i et foreliggende tilfælde. Jeg henviser til Folketingstidende , tillæg A, sp I Hans Gammeltoft-Hansen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), s. 43, beskrives afgørelsesbegrebet på den måde at en forvaltningsafgørelse kan karakteriseres som en offentlig myndigheds ensidige og for borgerne bindende tilkendegivelse om forhold af væsentlig betydning for de berørte medmindre andet fremgår eller forudsættes ved særlige lovbestemmelser. På s. 40 anføres det at kernen i afgrænsningen af afgørelsesbegrebet er væsentlighedskriteriet. Det er min opfattelse at det svar som Arbejdsskadestyrelsen sendte til (A) den 7. december 2001, var en afgørelse i forvaltningslovens forstand. 8/2

9 Jeg har i den forbindelse lagt vægt på at Arbejdsskadestyrelsen i sit svar på (A) s klage over (forsikringsselskabet) s svar af 26. november 2001 tilkendegav hvorledes engangsbeløbet efter Arbejdsskadestyrelsens opfattelse skulle opgøres. Altså tilkendegav hvad der skulle være ret i det foreliggende tilfælde. Jeg har også lagt vægt på at Arbejdsskadestyrelsens tilkendegivelse i sagens natur havde afgørende betydning for opgørelsen og dermed størrelsen af det engangsbeløb (A) blev tilkendt ved Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 11. oktober Endelig har jeg lagt vægt på at engangsbeløbets størrelse utvivlsomt var af væsentlig betydning for (A). Herefter bemærker jeg at eftersom Arbejdsskadestyrelsen ikke gav (A) medhold i hans klage over den måde som (forsikringsselskabet) havde beregnet engangsbeløbet på, burde Arbejdsskadestyrelsens afgørelse have indeholdt en klagevejledning. Jeg henviser til forvaltningslovens 25. Heraf fremgår det at afgørelser som meddeles skriftligt og som kan påklages til en anden forvaltningsmyndighed, skal være ledsaget af en klagevejledning (med angivelse af klageinstans, fremgangsmåden og eventuel tidsfrist) hvis afgørelsen ikke fuldt ud giver parten medhold. Jeg henviser endvidere til 53 og 54 i bekendtgørelse nr. 450 af 25. juni 1987 af lov om arbejdsskadeforsikring. Ifølge 53 traf Sikringsstyrelsen (nu Arbejdsskadestyrelsen) afgørelse om alle spørgsmål efter arbejdsskadeforsikringsloven. Efter 54 kunne Sikringsstyrelsens afgørelser indbringes for Den Sociale Ankestyrelse. Fristen for at klage var 4 uger fra modtagelsen af Sikringsstyrelsens afgørelse. Reglerne findes i dag 40 og 44 i arbejdsskadesikringsloven (lovbekendtgørelse nr. 154 af 7. marts 2006). 3. Burde Ankestyrelsen have behandlet (A) s klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 7. december 2001? Da Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 7. december 2001 ikke indeholdt klagevejledning, er det min opfattelse at fristen for at klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse blev suspenderet og således ikke begyndte at løbe da (A) modtog afgørelsen. Jeg henviser til Hans Gammeltoft-Hansen mfl., Forvaltningsret, 2. udgave 9/2

10 (2002), s. 569 og s. 978 ff. På s. 569 anføres det således at hvis pligten til at meddele klagevejledning ikke opfyldes, får det normalt den retsvirkning at en eventuel klagefrist suspenderes ( ). Det er dog en forudsætning for den senere indgivne klages antagelse at klageren ikke har udvist ugrundet passivitet, jf. UfR H. I et brev af 27. december 2001 skrev (A) blandt andet til Arbejdsskadestyrelsen at han ikke kunne godkende den opgørelse af engangsbeløbet som han havde modtaget fra Arbejdsskadestyrelsen. Brevet blev modtaget i Arbejdsskadestyrelsen den 29. december Det er min opfattelse at (A) s brev af 27. december 2001 utvivlsomt må anses som en klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 7. december 2001, og at (A) ikke udviste passivitet i forbindelse med sin klage. På den baggrund er det min foreløbige opfattelse at Ankestyrelsen burde have behandlet (A) s klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 7. december Om Ankestyrelsens behandling af sagen har jeg i øvrigt noteret mig at Ankestyrelsen tilsyneladende anlagde en indskrænkende fortolkning af (A) s brev af 27. december 2001 og alene anså brevet som en klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 11. oktober Dette på trods af at Arbejdsskadestyrelsen i sit oversendelsesbrev af 22. januar 2002 udtrykkeligt skrev at (A) ikke var enig i udregningen af beløbet. En udregning som (A) først fik kendskab til efter at Arbejdsskadestyrelsen havde truffet afgørelsen af 11. oktober at Ankestyrelsen nævnte spørgsmålet om beregningen af engangsbeløbet i sit brev af 1. august 2002 til (A), men her blev (A) s indvendinger alene vurderet i forhold til om de gav Ankestyrelsen grundlag for at se bort fra overskridelse af klagefristen i forhold til Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 11. oktober 2001 (som udløb den 9. november 2001). at Ankestyrelsen ikke i forbindelse med modtagelsen og videresendelsen af 10/2

11 (A) s efterfølgende henvendelser blev opmærksom på problemstillingen omkring karakteren af Arbejdsskadestyrelsens brev af 7. december at Ankestyrelsen tilsyneladende ikke på noget tidspunkt har overvejet om Arbejdsskadestyrelsens brev af 7. december 2001 var en selvstændig afgørelse. Disse forhold agter jeg også at lade indgå i min endelige vurdering af sagen. På det foreliggende grundlag må jeg stille mig uforstående over for den opfattelse af sagen som Ankestyrelsen gav udtryk for i sin udtalelse af 10. marts Jeg sendte min foreløbige redegørelse til A og til Ankestyrelsen. Jeg afgav min redegørelse i foreløbig form så Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen kunne få lejlighed til at komme med eventuelle bemærkninger til min foreløbige vurdering af sagen inden jeg afgav min endelige udtalelse. Jeg bad Ankestyrelsen indhente Arbejdsskadestyrelsens eventuelle bemærkninger til den foreløbige redegørelse og derefter sende mig Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens egne bemærkninger til redegørelsen. Med et brev af 15. august 2008 sendte Ankestyrelsen mig Arbejdsskadestyrelsens og Ankestyrelsens bemærkninger til sagen. I brevet til mig skrev Ankestyrelsen at man havde noteret sig at jeg anså det svar som Arbejdsskadestyrelsen sendte til A den 7. december 2001, for en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og at afgørelsen burde have indeholdt klagevejledning. Arbejdsskadestyrelsen havde følgende bemærkninger til min foreløbige redegørelse: Arbejdsskadestyrelsen redegjorde i brev af 7. december 2001 for, hvordan (A) s erstatning for tab af erhvervsevne skulle opgøres. Brevet skulle ses i sammenhæng med vores afgørelse af 11. oktober 2001, hvor der blev truffet afgørelse om erhvervsevnetab. 11/2

12 Brevet af 7. december 2001 var tænkt som en uddybning af afgørelsen af 11. oktober 2001, og var derfor ikke vedhæftet klagevejledning. Jeg forstod umiddelbart Arbejdsskadestyrelsens bemærkninger sådan at Arbejdsskadestyrelsen var uenig i at svaret af 7. december 2001 var en afgørelse i forvaltningslovens forstand. Den 5. november 2008 afgav jeg min endelige redegørelse om sagen. Jeg skrev blandt andet følgende i redegørelsen: Ombudsmandens endelige udtalelse Jeg har gennemgået sagens akter og de bemærkninger til min foreløbige redegørelse som jeg har modtaget fra Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen. Jeg mener herefter at jeg i det hele må fastholde den retsopfattelse jeg gav udtryk for i min foreløbige redegørelse af 15. juli Jeg fastholder således at det svar som Arbejdsskadestyrelsen sendte (A) den 7. december 2001, var en afgørelse i forvaltningslovens forstand, og at afgørelsen da Arbejdsskadestyrelsen ikke gav (A) medhold i hans klage over den måde som (forsikringsselskabet) havde beregnet engangsbeløbet på burde have indeholdt klagevejledning. Jeg mener det er kritisabelt at Arbejdsskadestyrelsen ikke var opmærksom på at der var tale om afgørelsesvirksomhed da Arbejdsskadestyrelsen svarede på (A) s brev af 28. november 2001, og at Arbejdsskadestyrelsens svar derfor ikke indeholdt klagevejledning. Jeg fastholder endvidere at fristen for at klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 7. december 2001 blev suspenderet som følge af den manglende klagevejledning, at (A) s brev af 27. december 2001 utvivlsomt må anses som en klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 7. december 2001, og at (A) ikke udviste passivitet i forbindelse med sin klage. På den baggrund er det min endelige opfattelse at Ankestyrelsen burde have realitetsbehandlet (A) s klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 7. 12/2

13 december Jeg mener det er kritisabelt at Ankestyrelsen ikke realitetsbehandlede (A) s klage. På s. 8 f i min foreløbige redegørelse af 15. juli 2008 ( ) beskrev jeg fire forhold i forbindelse med Ankestyrelsens behandling af sagen som jeg havde noteret mig. Jeg skrev at jeg agtede at lade de fire forhold indgå i min endelige vurdering af sagen. På baggrund af de fire forhold er det min opfattelse at Ankestyrelsens behandling af (A) s henvendelser om beregningen af det engangsbeløb som Arbejdsskadestyrelsen havde tilkendt ham, samlet set har været meget beklagelig. Jeg henstiller at Ankestyrelsen genoptager (A) s sag og træffer en afgørelse i anledning af hans klage af 27. december 2001 over Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 7. december Jeg går samtidig ud fra at Ankestyrelsen i sin kommende afgørelse udtrykkeligt vil forholde sig til om det engangsbeløb som (A) blev tilkendt ved Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 11. oktober 2001, blev beregnet og opgjort korrekt. Jeg bad samtidig Ankestyrelsen underrette mig om sin kommende afgørelse i sagen. 13/2

Tjenesteboligbidrag klageadgang

Tjenesteboligbidrag klageadgang Tjenesteboligbidrag klageadgang En sognepræst var utilfreds med det boligbidrag som var fastsat af stiftsøvrigheden, og indbragte sagen for Kirkeministeriet. Ministeriet afviste at behandle sagen bl.a.

Læs mere

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse

20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse 20-4. Forvaltningsret 1121.1 1133.2 114.1 114.3 114.4 2.3. Stillingtagen til klassesammensætningen var en afgørelse Et forældrepar klagede til ombudsmanden over en kommunal skoles beslutning om klassesammensætning

Læs mere

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen.

Jobcenteret fremsendte klagen til Beskæftigelsesankenævnet, som videresendte sagen til statsforvaltningen. Københavns Kommune. Meddelelse af fremmødeforbud Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at kommunen ved en afgørelse om at meddele en borger fremmødeforbud overskred grænserne for et lovligt skøn.

Læs mere

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt

4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt 4-1. Forvaltningsret 115.2. Sagsbehandlingstid i statsamt En advokat klagede over et statsamts sagsbehandlingstid. Statsamtet havde indtil da brugt over 2 år på at behandle en sag uden løbende at orientere

Læs mere

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet

Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet Magtfordrejning ved behandling af sygedagpengesag. Officialprincippet En borger der modtog sygedagpenge, deltog i virksomhedspraktik/arbejdsprøvning hos et privat firma. Firmaet ønskede ikke at fortsætte

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 10-12-2012 31-01-2013 22-13 1200988-12 Status: Gældende Principafgørelse om: arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Justitsministeriets sagsbehandlingstid i en sag om afståelse af arv Tre familiemedlemmer søgte Justitsministeriet om arven efter en tante. Ansøgningen blev indsendt af en advokat. Arven stod til at tilfalde

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie

Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie 4-5. Forvaltningsret 1121.1 11241.3 25.9. Aktindsigt i anmelderes navne i sag om forholdene hos en plejefamilie En kommune modtog en skriftlig anmeldelse der indeholdt alvorlig kritik af forholdene hos

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet

Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet Kritik af sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Integrationsministeriet I en sag om ægtefællesammenføring klagede en advokat på vegne af ansøgeren til ombudsmanden over sagsbehandlingstiden i Integrationsministeriet.

Læs mere

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I en udtalelse af 20. november 2006 har Finanstilsynet om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 8. januar 2007 (J.nr.2006-0008068). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. Lov om finansiel virksomhed 355. (Niels Bolt Jørgensen,

Læs mere

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)).

D O M. Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). D O M Afsagt den 20. januar 2014 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne Sanne Kolmos, Karen Hald og Peter Fauerholdt Thommesen (kst.)). 10. afd. nr. B-4362-12: Fagligt Fælles Forbund som mandatar

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 30-05-2013 28-06-2013 79-13 5600798-12 Status: Gældende Principafgørelse sygedagpenge - for sen anmeldelse af sygefravær - selvstændig

Læs mere

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund. 2011 4-1 Partshøring af naboer inden byggetilladelse To borgere klagede til ombudsmanden over at de ikke var blevet partshørt inden deres kommune gav byggetilladelse til et byggeri på deres nabogrund.

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer

Afslag på ansættelse på grund af familierelationer Afslag på ansættelse på grund af familierelationer En jordemoder fik afslag på ansættelse på fødegangen på et hospital fordi hendes mor var ansat på samme afdeling. Hospitalet og regionen mente ikke det

Læs mere

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508.

Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Side 1 af 6 Kendelse af 4. november 1994. 92-54.508. Et medlem af en pensionskasse var ikke klageberettiget med hensyn til Finanstilsynets godkendelse af kassens regler for beregning af udtrædelsesgodtgørelse.

Læs mere

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag.

Eksempel: Parret har ikke fælles bopæl, og de er derfor ikke samlevende. Kommunen skal træffe afgørelse allerede på dette grundlag. Til kommuner m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering om reglerne om samlivsvurdering mv. i forbindelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold

Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold Sagsbehandlingstid i statsforvaltning. Ordnede forhold En husejer klagede over at en statsforvaltning ikke havde svaret på en ansøgning om fritagelse for at betale omkostninger ved en skelforretning. Ansøgningen

Læs mere

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt

Afgørelse Klage over Herning Kommunes afgørelse om afslag på dispensation fra tilslutningspligt [XXX] Sendes pr. mail til: [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage

Læs mere

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille

5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 5-x. Sagsbehandling og sagsbehandlingstid i Erstatningsnævnet herunder periode hvor sagen lå stille 115.2 Sagsbehandlingstid En ung mand søgte den 21. september 2004 Erstatningsnævnet om erstatning efter

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. april 2014 Sag 177/2012 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod HK som mandatar for A (advokat Asger Tue Pedersen) I tidligere instans

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 21-02-2013 02-04-2013 53-13 5200306-12 Status: Gældende Principafgørelse personkreds - magtanvendelse - flytning - samtykke

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e :

902/12. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx. PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø. k e n d e l s e : 902/12 Den 5. november 2012 blev i sag nr. 82.161: xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx mod PensionDanmark Langelinie Allé 41 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikrede, der afgik

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST

Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST - 1 06.11.2014-40 Omkostningsgodtgørelse konkursbos tilbagetræden fra domstolssag 20140930TC/BD Omkostningsgodtgørelse godtgørelse ved konkursbos tilbagetræden fra domstolssag SKM2014.668.SANST Af advokat

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. København, den 26. juni 2014 Sagsnr. 2013-3627/LRA 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over advokat Eivind Frederik Kramme, København. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Konsulent, civilingeniør Knut Berge Lektor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Energistyrelsen af 1. juli 2002 Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab A.m.b.A. s stiftelse af aktieselskab med henblik

Læs mere

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring 5-7. Arveret 4. Forvaltningsret 114.3 123.1 123.2. Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring En far klagede over at Civilstyrelsen havde afslået

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272.

Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Kendelse af 12. februar 1996. 95-45.272. Spørgsmål om tarifmæssig indplacering hjemvist til fornyet behandling i Finanstilsynet. Pligt for Finanstilsynet til at påse Erhvervssygdomspoolens forvaltning

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 8. januar 1998. 97-28.199. Spørgsmål vedrørende lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Lov om forsikringsvirksomhed 210 g. (Holger Dock, Eskil Trolle og Niels Larsen) Advokat D har i skrivelse

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet

Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet Klageberettigelse i byggesag. Partsbegrebet En nabo blev ikke partshørt inden en kommune gav byggetilladelse til opførelse af hotellejligheder umiddelbart foran naboens feriebolig. Byggeriet medførte at

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 5. marts 2010. 2 Klagen

Læs mere

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet

2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet 1 af 6 2000-05-16: Viborg Asfaltfabrik I/S m.fl. ctr. Konkurrencerådet K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 16. maj 2000 i sag 99-193.956, Viborg Asfaltfabrik I/S (advokat Karen Dyekjær-Hansen)

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik.

Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Udlændingeservices notatpligt i forbindelse med vejledning om den lovlige varighed af visumophold. God forvaltningsskik. Partshøring En udlænding fik af udlændingemyndighederne afslag på sin ansøgning

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT

Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT - 1 Klage over behandling af spørgsmål, der ikke er afgørelser SKAT s retningslinier for behandling af indsigelser SKM2013.211.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har ved en meddelelse

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt

Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen i sager om fysiske sygdomme Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Når en arbejdsskadesag bliver anmeldt Om

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Silkeborg Varme A/S Silkeborg Kommune Sendes pr. e-mail til ovennævnte Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve)

Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) 1 Rettevejledning til AO 1, vintereksamen 2013 (omprøve) Sagsbehandlingsspørgsmål: 1) Manglende partshøring Efter fvl. 19, stk. 1, skal der foretages partshøring, hvis en myndighed lægger oplysninger til

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 15-08-2012 30-11-2012 184-12 4300031-12 Status: Gældende Principafgørelse gratis advokatbistand - udgifter - samvær under anbringelse

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets

Læs mere

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse

Afgørelse Klage over Energistyrelsens afgørelse af 20. marts 2012 om påbud om lovliggørelse Alaska A/S Att.: Michael Damsø Rebslagervej 6 4300 Holbæk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere. November 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om udbetaling af uhævede feriepenge til efterlønsmodtagere November 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om udbetaling

Læs mere

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget.

Der tages forbehold for min godkendelse af det kommunale ejendomsoplysningsskema, som jeg endnu ikke har modtaget. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Thomas Ottesen, Hans Skovgaard & Carsten Jørgensen v/ Chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget.

Advokat A klagede ved skrivelse af 1. marts 2010 på vegne af K klaget over afslaget. ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 8. november 2011 (J.nr. 2011-0023622).

Læs mere

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning.

Afgørelsen blev alene sendt til Eltra a.m.b.a. med klagevejledning. Århus Amt Natur og Miljø Lyseng Allé 1 8270 Højbjerg Vedr. klage fra Århus Amt af 15. juli 2005 over Energistyrelsens afgørelse af 7. marts 2001 om 400 kv forbindelse mellem Aalborg og Århus med tilhørende

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 10. oktober 2012 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Michael Kistrup og Mette Undall-Behrend (kst.)). 5. afd. nr. B-3171-11:

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. Siesbye Kapsch ApS Gothersgade 43 1123 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger i forbindelse med klagers afgivelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 7. april 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: JOK41561 Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 vedrørende

Læs mere

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen "den lukkede gruppe".

Regulativet omfatter som hidtil ikke lærere i folkeskolen den lukkede gruppe. Regulativ om afsked af tjenestemænd ansat i kommuner inden for Kommunernes Landsforenings forhandlingsområde på grund af helbredsbetinget utjenstdygtighed eller alder, 1997 (afskrift) Kommunernes Landsforening

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 13. december 2007 til en borger: Den 13. december 2007 Statsforvaltningen Sjælland, det kommunale Tilsyn, har via Beskæftigelsesnævnet, modtaget Deres mail af 26. august 2007,

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Personskadeerstatning A-Z et overblik

Personskadeerstatning A-Z et overblik et overblik Om A og P Om mig Side 2 Christian Bo Krøger-Petersen Advokat (L) Bistår primært offentlige myndigheder i retssager om erstatnings- og forsikringsforhold, herunder om offentlige forsikringsordninger

Læs mere

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence

Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Tildeling af kollegieværelse til mindreårig. Forældremyndighed. Myndighedskompetence Advokat A klagede på vegne af B til ombudsmanden over gymnasiet G, herunder rektor R s, håndtering af en sag vedrørende

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1.

Dagpengeret, selvforskyldt ledighed. Lov om arbejdsløshedsforsikring 63, stk. 1. Side 1 af 7 ARVID Stamoplysninger Titel Adir j.nr. 99-627-0338 Dokumenttype Dagpengeret, selvforskyldt ledighed AMA-afgørelse Dato(DD-MM-ÅÅ) 20-10-2000 Klassifikation Resumé Principiel Medlemmet havde

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til

Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. til Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar og lov om arbejdsskadesikring (Tidspunktet

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 24-03-2010 30-04-2010 103-10 3500612-09 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgifter - diabetiker - juice - druesukker

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 259 2014 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC v/bb afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23. januar 2014 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere