Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sengen med vridfrie hjul. Hovedrapport"

Transkript

1

2 Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor SPX6 Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via University College Danmark, Chr. M. Østergårdsvej 4, 8700 Horsens Denmark Tlf Side 2 af 82

3 Abstrakt Denne rapport er udarbejdet som afsluttende studieprojekt på 4.semester for maskiningeniør og it-uddannelsen, samt 6.semester for eksportingeniøruddannelsen ved VIA University College Danmark. Rapporten tager udgangspunkt i et vridfrit hjul til eksempelvis hospitalssenge, således disse kan bevæge sig frit i alle retninger. Der ønskes udviklet en overordnet konstruktion med mulighed for senere implementering af styring. I rapporten beskrives det, hvordan en sådan konstruktion kan se ud. Materialevalg og idégenerering, som er anvendt til konstruktionen beskrives. Der er udført en opslagstegning af selve konstruktionen, hvor der henvises til de enkelte delopslagstegninger, hvis udspecificering ønskes. Der er udført beregninger på kritiske steder. Konstruktionen er udformet således, at der er taget hensyn til personen, som skal betjene den. Derfor er der et afsnit, der fortæller om sikkerhed i henhold til maskindirektivet. Marketingmæssigt undersøges det hvordan sengen vil kunne sælges, og en fremgangsmåde for udviklings- og salgsprocessen stilles op. Til sidst gives et bud på en SWOT og et marketing mix. Slutteligt konkluderes det om konstruktionen er brugbar til dens formål. Side 3 af 82

4 Forord Vi har igennem projektet søgt hjælp ved flere undervisere på Vitusbering Danmark. Jan Munch Pedersen, Lars Pedersen og Henrik Christensen, vores vejledere under projektet, har været yderst behjælpelige ved problemer eller spørgsmål omkring hjulet samt designdelen. Arbejdet med vores projekt har hovedsagligt foregået på VIA University College Danmark, Chr. M. Østergårdsvej i Horsens. Rapporten er opstillet med henblik på læservenlighed. Det vil blandt andet sige, at linieafstanden er halvanden, hvilket gør at rapporten er væsentlig længere end ved normal side opsætning. Indholdet af rapporten svarer til ca 47 normalsider med 1800 anslag pr. side. God læselyst. Brian Weidemann Faraidon K. Wahab Thomas Danielsen Sinan Hendi Marianne Gudnor Kenneth Fisker Morten Michelsen Side 4 af 82

5 Indholdsfortegnelse Indhold bilagsmappe... 8 Indledning... 9 Teknisk design Metode Idé generering til hjuldesign Løsningsforslag 1 Kuglehjul Løsningsforslag 2 - Motor på siden af fælgen Løsningsforslag 3 - Motor på siden af ophænget Løsningsforslag 4 - Navmotoren Valg af løsning Løsningsforslag Dimensionering af motor til primær fremdrift Beregningsmodel: Valg af motor/hjul til primær fremdrift Dimensionering af motor til drejning af hjul Valg af motor for drejning af hjul Valg af encoder Valg af slæbering Beregning af lejer for hjulophæng Akseldimensionering Beregningsmodel svejsning ANSYS Illustration fra ANSYS samt forklaringer Produktionsbeskrivelse Motorophæng Gaffelben Adapter plade Montage af det komplette hjulophæng MTM studie Udregning af Maskintid Kostpris Side 5 af 82

6 Sikkerhed Maskindirektivet Risikovurdering Selvgodkendelse Sikkerhed Mærkning Miljø Løsnings forslag til digital styringsmodel Model og metodevalg/fremgangsmåde Arbejdsfordeling System Overview Indsamling af informationer Fremgangsmåde Kravspecifikation Succeskriterier for styringsmodellen Realiseringsvurdering Metoder og UML UseCase diagram Planlægning accepttest Domain / Class diagram Activity diagram State machine Bevægelsesberegning Aflæsning af joystick Aflæsning af trykfølsomme håndtag Styring af hjul i forhold til sengen Styring af hjulet Bevægelsesmønstre Kommunikationsmuligheder Marketingdelen Market research Hvem skal med i fokusgruppen? De individuelle roller Forløb af fokusgruppen Observation Side 6 af 82

7 Skolemetoden Kravspecifikation Konsekvenser af skolemetoden Inden lancering Swot-analyse: Marketing mix: Konklusion Litteraturfortegnelse Bøger: Internet sider: Øvrigt: Side 7 af 82

8 Indhold bilagsmappe CD med digitale data - rapporter, modeller og tegninger. Billagsrapport Tegninger Opslag komplet hjul ophæng 01 Samlingstegning hjul ophæng komplet 001 Samlingstegning hjul ophæng 002 Detailtegning lejehus 0009 Detailtegning plade for ophæng 0007 Detailtegning stiver hjul ophæng 0006 Samlingstegning gaffelben 003 Detailtegning gaffelben højre 0004 Detailtegning gaffelben venstre 0003 Detailtegning tvær rør gaffelben 0005 Detailtegning endeplade gaffelben 0002 Detailtegning aksel for gafelben 0001 Detailtegning adapter plade for encoder Detailtegning dæk Processrapport Side 8 af 82

9 Indledning Som henholdsvis maskin-, it- og eksportingeniørstuderende på VIA University College, har gruppen valgt at konstruere et vridfrit hjul. Der er et væsentligt behov især indenfor sygehus samt handicapområdet for et sådant hjul, da det vil bevirke at senge og eksempelvis rullestole vil kunne bevæge sig frit i alle retninger, hovedsageligt for at aflaste brugerne af disse. Det er således et krav at hjulet skal kunne bevæge sig frit i alle retninger uden vrid og ved samtidig mindst mulig pladsbrug. Ydermere skal maskinen overholde maskindirektivets krav. Ud fra disse krav er der udarbejdet 4 principper, hvoraf et enkelt udvælges til en yderligere proces med idégenerering. Herfra er det endelige løsningsforslag opstået. Idégenereringsprocesserne og beskrivelserne for det vridfrie hjul indgår i projektrapporten. Der udføres en hovedopslagstegning af selve konstruktionen, hvor der henvises til de enkelte delopslagstegninger og detailtegninger, hvis udspecificering ønskes. Der vil blive udført beregninger på kritiske steder, samt på dele hvor dimensionering kræves. Da sikkerhed er afgørende for konstruktionens udseende og funktioner, vil der være et afsnit om dette i henhold til maskindirektivet. For at få en fornemmelse af konstruktionens omfang prismæssigt, laves en kostprisberegning, der i store træk viser en overslagspris for hele konstruktionen. Slutteligt undersøges markedet med henblik på salg af produktet, og en plan for produktets udvikling udarbejdes. Side 9 af 82

10 Teknisk design Metode Indenfor videnskabeligt arbejde begrundes ens viden ved at argumentere for de resultater man er nået frem til. Den måde, hvorpå man begrunder sin viden kaldes for metode. Man kan altså ikke bare hævde at noget er rigtigt, fordi man selv mener det. Man er nødt til at begrunde, hvorfor det er rigtigt. Man kan heller ikke gøre noget på en måde fordi sådan plejer vi at gøre. Man kan jo ikke begrunde, hvorfor man gør, som man plejer at gøre. Videnskab frembringer viden, der begrunder sig fundamentalt anderledes end det er tilfældet i for eksempel religion. Videnskab har metode som sit fundament. Metode adskiller sig fra at tro ved at metodens procedurer er tilgængelige og gennemskuelige. Det er selve fundamentet for metode. Indenfor søger videnskab man ikke efter den endegyldige løsning. Man søger derimod efter en så sikker viden som muligt netop nu under de givne omstændigheder. I dette projekt er mål m.m foreksempel understøttet af beregninger. Der er anvendt projektorienterede metoder som fremgangsmåde. Maskiningeniørerne har eksempelvis valgt at arbejde efter et gantt-kort som er en grafisk repræsentation af en tidsplan. Gantt-kortet har fungeret som en tidsplan for projektets gennemførelse. Den praktiske planlægning består i at fastlægge aktiviteternes rækkefølge den enkelte aktivitets tidsforbrug eventuel afhængighed mellem de forskellige aktiviteter. Generelt set går teknikken ud på, at man inddeler en tavle i perioder og aktiviteter. Så kan man med forskellige symboler angive den enkelte aktivitets tidsmæssige placering ( figur 1.). Side 10 af 82

11 Figur 1 Idé generering til hjuldesign Brainstorming er blevet anvendt som idé genereringsmetode, da denne giver hver person mulighed for at fremsætte sine ideer. Resultatet af en brainstorming kan give en komplet løsning samt idéer til løsningsmåder og derfor egnede den sig mest. Til brainstormingen er anvendt SWOT diagrammer som strategi. Ud fra brainstormingen opstod følgende 4 løsningsforslag, som den endelige løsning har taget udgangspunkt i. De 4 løsningsforslag er skitseret og beskrevet med fordele og ulemper: Side 11 af 82

12 Løsningsforslag 1 Kuglehjul I teorien kan kuglehjulet bevæge sig frit i alle retninger, uden at skulle vride sig omkring en centreret vertikal aksel, hvor friktionsproblemet er størst. Figur 2 Figur 3 Side 12 af 82

13 Løsningsforslag 2 - Motor på siden af fælgen Her sidder en motor på siden af akslen som driver hjulet. Figur 4 Figur 5 Side 13 af 82

14 Løsningsforslag 3 - Motor på siden af ophænget Her er motoren sat på siden af ophænget. Figur 6 Figur 7 Side 14 af 82

15 Løsningsforslag 4 - Navmotoren Her er motoren indbygget i navet. Figur 8 Figur 9 Side 15 af 82

16 Valg af løsning Den valgte løsning blev løsningsforslag 4 da dette havde et godt design og var forholdsvis nemt at masseproducere samt at prefabrikere. Gruppen har altså valgt at ændre den oprindelige model som er beskrevet i projektbeskrivelsen 1. Det er blevet ændret fra at være et kuglehjul til et vridfrit hjul. Modellen er blevet simplificeret. Modellen er således nu nemmere dels at masseproducere dels at prefabrikere. Konceptet er nemmere at forstå, det er mere rengøringsvenligt samt nemmere at vedligeholde. Ydermere har det vridfrie hjul større anvendelighed. Hjulet er bevægeligt i alle retninger uden vrid på overfladen. Der er også en større kraftoverførsel pga. færre led. Med denne løsning kan modellen vises samt principperne, hvilket ikke var tilfældet med den tidligere model. Kort sagt der er mere potentiale i den valgte løsning. 1 Se venligst processrapporten. Side 16 af 82

17 Løsningsforslag Efter princippet blev fastlagt for løsningen, blev der gjort overvejelser for resten af konstruktionens funktioner ved hjælp af et mindmap. Figur 10 Side 17 af 82

18 Dimensionering af motor til primær fremdrift Den primære fremdrift af sengen foregår ved hjælp af de fire navmotorer, som er placeret i hvert hjul. Kræfterne som motorerne skal kunne overkomme, er rullemodstanden mellem hjul og gulv, samt den kraft som er krævet for at accelerere sengen (der ses bort fra vindmodstand). Det anslås at seng samt bruger vil have en samlet masse på 300kg. For at sikre at sengen også vil være i stand til at køre op af en let stigning, dimensioneres motorerne efter, at de skal kunne trække sengen op af en stigning på 10 % (5,7º). Figur 11 Det anslås at sengen skal have en max hastighed på 8 km/t v = 2,22 m/s. Vi finder det acceptabelt at det må tage 5 sekunder at nå max hastigheden, hvilket medfører en acceleration på følgende: a = 2,22/5 = 0,444m/s 2 Ud fra en beregningsmodel kan kræfterne, som motorerne skal kunne overkomme beregnes. For at få et overblik over dette sættes kræfterne op i et koordinatsystem. Side 18 af 82

19 Beregningsmodel: Figur 12 Først beregnes kræfterne i Y-retningen da disse anvendes til at fastslå rullemodstanden. Fy 0 F F 0 F F n n g, y n m g cos(5,7) 2931N Efterfølgende beregnes kræfterne i X-retningen. Først beregnes rullemodstanden (Fw), ud fra følgende formel 2 : Fw = Fn * r f Fn = den kraft som påvirker hjulet f = rullefriktions tal for gummi/beton = 0,15 r = radius for hjul = 125mm Figur 13 2 Tabellenbuch side 41 Side 19 af 82

20 Rullemodstanden bliver således: f 0,15 FW Fn 2931N 1, 8N r 125 Ved denne beregning er rullemodstanden blevet regnet som værende på et enkelt hjul. I princippet er normalkraften fordelt på alle fire hjul, som har hver deres rullemodstand. Da dette giver det samme resultat i den sidste ende, når rullemodstanden bliver summeret op, kan den regnes som værende på et enkelt hjul. Kraften som motoren skal overkomme bliver således: F x 0 F 1,8 9,82300 cos(84,7) F F W motor F g, x F 428N motor m a motor 3000,444 Efterfølgende kan motorernes nødvendige effekt beregnes: P = F V = 428 2, 22 = 950W Da der er 4 motorer til at drive sengen kan effekten fordeles på de 4 motorer. Den nødvendige effekt pr motor bliver således: 950 / 4 = 237, 5W. For at kunne opnå max hastighed på 8 km/t skal motorerne have følgende omdrejningstal: v = * d * n 1000 n = V *1000 2,2m / s *1000 = * d * 250 mm = 2,83 sek ,6 min -1 Motorens nødvendige torsionsmoment(t) bliver således: P 237,5 T = 13,4Nm 2 169,6 * 60 Side 20 af 82

21 Valg af motor/hjul til primær fremdrift Til den primære fremdrift er der valgt at anvende navmotorer. Motoren udgør fælg og nav, hvorpå der kan monteres dæk direkte. Figur 14 Der er valgt at anvende en 36V DC navmotor af typen JD 36HUB 3. Denne motor har indbygget kobling og speed reducer. Motoren har en effekt på 300W og kan levere et moment på 19,6 Nm. Det maksimale omdrejningstal for motoren er 174min -1. Ved dette omdrejningstal kan følgende max hastighed opnås: V max = * d * n 1000 * 250 *174 = 1000 * 60 = 2,28m/s 8,2km/t Da det ikke har været muligt at finde et standard dæk, som kan leve op til kravene, er der valgt et specielt design. For at der ikke skal komme for meget vrid, når hjulet er i skrå stilling, er der designet et dæk med en lav profil i massivt gummi. Figur 15 3 Se bilag 3 side 3 i bilagsrapporten for datablad. Side 21 af 82

22 For at opnå kugleeffekten når dækket roteres sideværts, udformes det således, at det har samme krumning som radius 4. Skitse tværsnit af dæk: Dækket har en brede på 60mm. Hjulet monteres i en vinkel på 11º. Ved denne vinkel opnår man følgende radius på den cirkel hjulet drejer omkring: r = 125*tan 11= 24,3mm Når hjulet drejes 90 grader tilbagelægges følgende længde: L= ½ *π *r L= ½ *π*24,3 = 38,2 mm. Figur 16 Figur 17 4 Se tegning af hjul, detailtegning Side 22 af 82

23 Dimensionering af motor til drejning af hjul Det antages at en acceptabel tid for at dreje hjulet 90º er 1 sekund. Det medfører en hastighed på 0,0382 m/s, samtidig medfører det også en acceleration på 0,0382 m/s 2. I det punkt hjulet drejer omkring vil det altid køre på en radius på 125mm på grund af den kuglelignende overflade. Rullemodstanden vil derfor være den samme, når hjulet drejes, som ved dets fremadgående bevægelse. Rullemodstanden blev tidligere beregnet til Fw = 1,8N. Kræften som motoren skal kunne overkomme, kan igen regnes efter samme metode, som ved den fremadgående bevægelse. Der regnes igen med, at sengen skal kunne forcere en stigning på 10 %. Kraften bliver således: Figur 18 Fx = 0 - Fw Fg,x + F motor = m * a - 1,8 9,82*300 *cos 84,7 + F motor = 300*0,0382 F motor = 295N Efterfølgende kan motorernes nødvendige effekt beregnes på følgende måde: P = F * V = 295*0,0382 = 11,3W Som det kan ses af beregningen, er det en meget lille effekt, som er krævet for at dreje hjulet. Til disse beregninger er der i teorien regnet med, at hele sengens vægt er placeret på et enkelt hjul. Dette medfører, at der i virkeligheden ville kunne anvendes en mindre motor på hvert hjul, men da der er et begrænset udvalg af egnede motorer, vil der alligevel blive anvendt en overdimensioneret motor. Da det er fastslået, at det må tage 1 sekund at dreje hjulet 90º, medfører det en omdrejningshastighed for motoren på 15 min -1. Side 23 af 82

24 Valg af motor for drejning af hjul Til drejningen af hjulet har vi valgt at anvende en 24V DC snekkegears motor af typen WHD fra firmaet Transmotec Sweden AB 5 Denne motor har en effekt på 340W, et moment på 78Nm og et omdrejningstal på 29 min -1. Motoren er mere en rigelig stor, men er alligevel blevet valgt, da det ikke har været muligt at finde en mindre motor med dimensioner og specifikationer, som er ønskeligt i denne konstruktion. Figur 19 Da motoren næsten har det dobbelte omdrejningstal af det ønskede, vil tiden, som det tager at dreje hjulet blive halveret. Dette vil naturligvis kræve en større effekt, men da motoren alligevel er alt for stor, vil det ikke blive et problem. Vi har valgt at anvende en snek-kegears motor, med mulighed for en gen-nemgående aksel for at opnå en så lav højde på hjulophænget som muligt. Denne type motor/gear giver desuden mulighed for efterfølgende at kunne koble en encoder og slæbering på akslen. Snekkegearet har desuden den fordel, at når motoren ikke kører vil hjulet være låst. Figur 20 5 Se bilag 4 side 12. Side 24 af 82

25 Valg af encoder For at kunne fastslå drejningspositionen for hjulet monteres en encoder til at give signal til styringen om akslens position. Der er valgt at anvende en encoder af typen 25T fra Firmaet Encoder Products Company 6 Denne type er med et gennemgående hul til akslen. Ved at anvende denne type, gives der mulighed for at montere en slæbering i enden af akslen. Figur 21 Valg af slæbering Der er valgt at anvende en slæbering fra firmaet Mercotac model Slæberingen gør det muligt for akslen at rotere frit, således at kablerne til navmotoren ikke bliver revet over. Denne type slæbering er med 4 ledere og kan overføre optil 250V og 30 ampere, hvilket er mere end rigeligt til denne konstruktion. 6 Se datablad bilag 5 side Se datablad bilag 6 side 16 Side 25 af 82

26 Beregning af lejer for hjulophæng Akslen, hvorpå hjulgaflen er monteret, er lejret ved hjælp af to cylindriske rullelejer fra FAG af typen NUP2205-E-TVP2 som ses på figur x. Denne leje type kan både optage radiale og aksiale kræfter. Der dimensioneres ud fra statisk belastede lejer, da lejerne aldrig vil blive drejet mere end en ¼ omgang. De kræfter som påvirker lejerne kommer fra sengen samt brugers egenvægt (750N pr. hjul). Hertil lægges en belastning på 750N, som en ekstra sikkerhed i tilfælde af at en besøgende vil sætte sig på kanten af sengen. Figur 22 For at beregne kræfterne som påvirker lejerne opsættes en beregningsmodel: F X = F * sin 79 = 1472N F Y = F * cos 79 = 286N Fx = 0 F X F Leje,X = 0 F Leje,X = F X = 1472N M,B = 0 F Y *326 F Leje,A,Y *28 F X * 24,3 = 0 F Leje,A,Y = 2052N M,A = 0 F Leje,B,Y *28 + F Y * 298 F X * 24,3 = 0 F Leje,B,Y = 1766N Figur 23 Side 26 af 82

27 Som det kan ses af beregningerne er det lejet i punktet A, som er hårdest belastet, derfor udføres der kun kontrol på dette leje. Der kan efter FAG s katalog om rulningslejer beregnes en sikkerhedsfaktor. Ud fra denne kan det ses, om det valgte leje, kan modstå de pålagte kræfter. Der beregnes først på om lejet kan holde til den aksiale kraft (F Leje,X = 1500N). Da der regnes på lejet som stillestående, beregnes den max. tilladelige aksiale kraft, som må påføres lejet ud fra nedenstående formel 8. k B værdien 9 er aflæst til 18. D og d er den indre og ydre diameter på lejet. Den aksiale kraft er på 1500N. Derved kan lejet uden problemer holde til den aksiale belastning. For at beregne den statiske sikkerhedsfaktor, for den radiale belastning, benyttes den radiale kraft (F Leje,A,Y = 2052N) som den statiske ækvivalens belastning P 0. Herefter kan den statiske sikkerhedsfaktor f s beregnes således: 8 Se FAG s katalog side Se FAG katalog side 364 for leje af typen NUP22-E. Side 27 af 82

28 C 0 er lejets statiske bæretal. Sikkerhedsfaktoren er regnet efter FAG s egne forskrifter 10. Den statiske faktor er et mål for sikkerheden mod for stor plastisk deformation ved berøringsstederne mellem rulningslegemer og løbebaner. Efter FAG s forskrifter er følgende sikkerhedsfaktorer gældende: Som det kan ses er den beregnede sikkerhedsfaktor tilstrækkelig stor til at lejet ikke bliver plastisk deformeret. Ud fra dette kan det konkluderes, at den valgte leje type kan benyttes. 10 Se side 9 i FAG s tekniske informations hæfte. Side 28 af 82

29 Akseldimensionering Figur 24 Der udarbejdes en overslagsdimensionering for akslen. Akslen udsættes både for bøjning og torsion, derfor er der beregnet et sammenligningsmoment som udgangspunkt for selve akseldimensioneringen 11. Som torsionsmoment er anvendt motorens torsionsmoment i tilfælde af hjulet skulle stå på en kant og blive udsat for vrid. Som materiale til akslen er valgt konstruktionsstål S235, da dette vurderes at kunne holde. Desuden er S235 svejsbart, hvilket er vigtigt, da akslen bliver svejst på. 11 Se venligst mathcadberegninger bilag 1 side 4. Side 29 af 82

30 Beregningsmodel svejsning Da svejsesømmen er belastet af både bøjning og torsion er der valgt at beregne en wv sammenligningsspænding 12, for at se om denne er mindre end den højst tilladelige 13. Derefter konkluderes hvorvidt svejsningen vil kunne holde wv wr wr wtill 85 wtill F y 0 F1 FQ 0 F1 FQ FQ F cos(79 deg) F x 0 F 2 FN 0 F 2 FN FN F cos(11deg) Figur Se venligst mathcadberegninger for svejsesamling bilag 2 side Jf. Fig 8.1 side 108 i Svejste konstruktioner. Side 30 af 82

31 ANSYS ANSYS Finite element metoden er en numerisk metode, som med stor fordel kan anvendes til at beregne deformationer, spændinger, temperaturer, flow og mange andre ting for diverse konstruktioner. Når man anvender metoden, genereres et ofte meget stort antal (mange hundrede tusinde) lineære ligninger, med et tilsvarende antal ubekendte. Det er indlysende, at det ikke er praktisk muligt at løse et sådant antal ligninger med håndkraft, hvorfor man passende kan anvende en computer til opgaven. Illustration fra ANSYS samt forklaringer Det er valgt at styrkeberegne på den del af ophænget, som er udsat for lejebelastning 14. Figur For beregninger af lejelast henvises til lejeberegninger. Side 31 af 82

32 Figur 27 Figur 27 herover ses eksempelvis hvorledes lejelasten på 1766 [N] er påsat i ANSYS på den invendige side, hvor lejet overfører kraften. Figur 28 Equivalent Stress. Von-Mises Side 32 af 82

33 Von-Mises spændingen skal i dette tilfælde, hvor materialet er konstruktionsstål være under flydespændingen, derved flyder materialet ikke. Er Von-Mises spændingen over flydespændingen, kan man sætte trykket ned og/eller ændre materialevalget. Det ses at den maksimale spænding er 32.5 Mpa. Materialet er S235. Sét angiver at hovedanvendelsen er konstruktionsstål. 235 Mpa er den garanterede flydespænding for mindste pladetykkelse. Der er således ingen grund til bekymring. Materialet vil kunne holde til lejebelastningen. Det vil formentlig endda være muligt at gøre pladetykkelsen mindre uden at svække konstruktionen, da spændingen er meget lav, hvilket vil kunne give besparelser mht. materialeomkostninger. Ydermere er der valgt at udføre styrkeberegninger på selve gaffelophænget med aksel. Herunder ses hvorledes kraften på 1500 N er fordelt med ¼ på hvert gaffelben. Akslen er fastgjort med henholdsvis fixed support og displacement. Figur 29 Side 33 af 82

34 Det ses nedenfor på figur 30 mere nøjagtigt hvor kraften er påsat. Figur 30 Figur 31 Det ses at den maksimale spænding er på 193 Mpa. Det er en lidt høj spænding. Dette skyldes antallet af knudepunkter og elementer i beregningerne. Der er elementer og knudepunkter som kan ses i tabelen nedenfor. Side 34 af 82

35 Tabel 1 Model > Mesh Object Name Mesh State Solved Defaults Physics Preference Mechanical Relevance 0 Advanced Relevance Center Coarse Element Size Default Shape Checking Standard Mechanical Solid Element Midside Nodes Program Controlled Straight Sided Elements No Initial Size Seed Active Assembly Smoothing Low Transition Fast Statistics Nodes Elements Man kan gøre beregningerne mere troværdige ved at gøre elementerne mindre. Ved at ændre relevancen fra 0 til eks -100 vil elementernes størrelse ændres. I dette tilfælde vil det være en god idé at forfine elementerne. Side 35 af 82

36 Herunder i tabelen ses resultatet når man har forfinet elementerne. Tabel 2 Model > Mesh Object Name Mesh State Solved Defaults Physics Preference Mechanical Relevance -100 Advanced Relevance Center Coarse Element Size Default Shape Checking Standard Mechanical Solid Element Midside Nodes Program Controlled Straight Sided Elements No Initial Size Seed Active Assembly Smoothing Low Transition Fast Statistics Nodes Elements 5855 Det ses nu at der er blevet væsentligt færre knudepunkter og elementer. Beregningerne er nu bedre. Spændingen er nu 143 Mpa. Dette kan ses nedenfor på figur 32, hvor det er forstørret op for, at man bedre kan se, hvor den maksimale spænding er. Figur 32 Her er den maksimale spænding også under flydespændingen på 235 Mpa. Der er altså heller ikke i dette tilfælde grund til bekymring. Materialet vil kunne holde. Side 36 af 82

37 Produktionsbeskrivelse For at få et overblik over fremstilling af hjulophænget, samt for at kunne estimere tidsforbruget til fremstilling, laves en produktionsbeskrivelse. Der vil til produktionsbeskrivelsen blive brugt fiktive tider som bygger på erfaringer fra tidligere jobs. Produktionsmetoderne, som anvendes, er valgt med henblik på at hjulophænget masseproduceres og de anslåede tider kan kun forventes ved masseproduktion. Produktionsbeskrivelsen omhandler udelukkende fremstilling af selve ophænget. Hjulophænget består hovedsageligt af to svejste konstruktioner, motor ophænget 15 og gaffelbenet 16. Disse to komponenter forventes fremstillet på følgende måde: Motorophæng Motorophænget består af en bukket plade, to stivere og et lejehus 17 Disse komponenter forventes fremstillet på følgende måde. Figur 33 Grundpladen, samt stiver laserskæres, tid samlet 1min Grundpladen bukkes i kantpresse, tid 30 sek Lejehuset drejes i et fuldautomatisk CNC bearbejdningscenter, tid 10min Konstruktionen ophæftes og Mag svejses tid 12min Indvendig svejsning planslibes, emnet afrenses, tid 4 min Lejehus bearbejdes igen efter svejsning for at sikre tolerancer overholdes, tid 14min Efterfølgende pulverlakeres emnet, tid + pris ukendt. Samlet tid for fremstilling af motorophæng = 41 min og 30 sek. 15 Se samlingstegning Se samlingstegning Se samlingstegning 002 samt tilhørende detailtegninger. Side 37 af 82

38 Gaffelben Gaffelbenet består af en aksel, to gaffelben, et tvær rør og 4 endeplader 18. Komponenterne som indgår i konstruktionen forventes fremstillet på følgende måde: Figur 34 Akslen laves i et fuldautomatisk CNC bearbejdningscenter, tid 15min Gaffelben + tværrør saves op i båndsav, tid samlet 5min Tværrør + venstre gaffelben får boret hul til kabel + reifning manuelt, tid samlet 4min Venstre + højre gaffelben fræses for akselgennemføring, tid samlet 5min Endeplader klippes i hydraulisk saks, tid samlet 20sek Endeplader bukkes i kantpresse, tid samlet 1,5min Konstruktionen ophæftes og Tig svejses tid 25min Retning af emne 5min Efterfølgende pulverlakeres emnet, tid + pris ukendt. Samlet tid for fremstilling af gaffelben = 55 min og 50 sek Adapter plade Adapter pladen 19 fremstilles efter følgende måde: Pladen laserskæres, tid = 20 sek Efterfølgende pulverlakeres emnet, tid + pris ukendt. Huller reifes og der laves gevind, tid samlet 1min 40 sek Figur 35 Samlet tid for fremstilling af adapter plade = 2 min. 18 Se samlingstegning 003 samt tilhørende detailtegninger. 19 Se evt. detailtegning Side 38 af 82

39 Montage af det komplette hjulophæng Den sidste proces i selve opbygningen af det komplette hjulophæng 20 er monteringen af de færdige dele og alle standard komponenterne. Monteringen af delene skal foregå i følgende rækkefølge: Lejer monteres i lejehuset Låseringe placeres i lejehus for at fiksere lejer Gaffelben s akslen indsættes i lejerne Akslen fikseres med låsering Feder placeres i not gang på akslen Motor placeres på akslen og boltes fast til motorophænget Adapter pladen boltes oven på motor Encoder fikseres på akslen og boltes til adapter pladen Slæberings kontakt fikseres i enden af akslen Dæk monteres på nav-motor Navmotor monteres på gaffelben Figur 36 Det anslås at monteringen sammenlagt vil tage 25min. Den samlede tid for opbygning af et hjulophæng bliver således = 2 timer 4 min og 20 sek. Disse anslåede tider går udelukkende på den mekaniske opbygning af hjulophænget og bygger udelukkende på erfaringer. Der findes forskellige værktøjer, som kan bruges til at fastslå, hvor lang tid en arbejdsproces tager, blandt andet kan man lave et MTM studie, eller foretage tidstagninger og ud fra disse lave en procesoversigt. 20 Se evt. samlingstegning 001 og opslag 01. Side 39 af 82

40 MTM studie For at fastslå hvor lang tid en arbejdsproces tager, kan man lave et MTM studie af processen (Metode-Tids-Måling). MTM studiet bygger på tanken om at enhver arbejdsproces, kan deles op i en række grundbevægelser, som kræves for at udføre en given arbejdsoperation. MTM systemet består af en række grundbevægelser, som hver har en bogstavkode, og en bestemt tid fastsat efter bevægelsens art. Disse tider og bevægelser findes i et skema, over standarterne inden for MTM studie, hvor tiderne kan aflæses. Ud fra disse skemaer kan man udfylde et MTM analyse skema 21, og finde den samlede anslåede tid for en given arbejdsproces. MTM studiet giver altså mulighed for at lave et overslag på tidsforbruget for en arbejdsproces før produktionen sættes i gang, og derved også mulighed for at få et overblik over det nødvendige tidsforbrug uden at udføre arbejdsopgaven og tage tidsmålinger. Det er dog vores vurdering, at man altid vil stå bedre med et reelt tidsstudium af arbejdsprocessen. I den fase hvor projektet stadigt er i ide -fasen, kan det imidlertid være et udmærket værktøj til at give en ide om de nødvendige tidsressourcer til en given arbejdsopgave. For at give et eksempel på hvordan en MTM analyse af en arbejdsproces kan se ud, er der valgt at lave en analyse af processen, hvor tværrøret til gaffelbenet saves ud på en båndsav. På skemaet vil der være tillagt en maskintid for selve oversavningen af røret 20 sekunder (fiktiv, anslået ud fra erfaring). Et andet godt værktøj til bestemmelse af tiden på en arbejdsproces, kan være at beregne maskintiden, for en maskinel bearbejdning. 21 Analyse skemaet til dette MTM studie kan ses i bilag 7 side 19. Side 40 af 82

Sengen med vridfrie hjul Bilagsrapport

Sengen med vridfrie hjul Bilagsrapport Titelblad Titel: Frit bevægeligt hjul Forfattere: SPI4 SPM4 SPX6 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Morten Michelsen Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni

Læs mere

Sengen med vridfrie hjul Processrapport

Sengen med vridfrie hjul Processrapport Titelblad Titel: Forfattere: SPI4 Brian Weidemann Sinan Hendi Kenneth Fisker SPM4 Faraidon K. Wahab Marianne Gudnor Morten Michelsen SPX6 Thomas Danielsen 1. udgave, 1. oplag, 4. juni 2008 Forlag: Via

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6.

Hvad er C-akse egentlig? 2. Værktøjsholdere 3. Koblingssystemer 4. Værktøjsopmåling 5. C-akse programmering 6. Bolthulcirkel 6. INDHOLDSFORTEGNELSE Hvad er C-akse egentlig? 2 Værktøjsholdere 3 Koblingssystemer 4 Værktøjsopmåling 5 C-akse programmering 6 Bolthulcirkel 6 Not-fræsning 6 Spiral fræsning 7 Boring med udspåning aksialt

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag.

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag. Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun med skriftlig godkendelse fra Teknologisk Institut TEKNISK RAPPORT Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 66 Person- og materialetransport. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 66.1 Persontransport... 3 66.1.1 Indledning... 3 66.1.2 Generelle principper... 3 66.1.3 Installation/udførelse... 3 66.1.4

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Maskiner og robotter til leg og læring

Maskiner og robotter til leg og læring Se dig om i din hverdag. Overalt vil du kunne finde forskellige slags værktøjer og sindrige maskiner, der kan hjælpe dig eller andre med forskellige opgaver i hverdagen. Mennesker har altid brugt redskaber

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk

DIRA 2015. John Rasmussen jora@bowitek.dk DIRA 2015 John Rasmussen jora@bowitek.dk John Rasmussen CTO ved bowitek El installatør Certificeret TÜV FS ingeniør (Maskiner og proces industri) Medlem af standardiseringsudvalg under Dansk Standard (S-250

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Centre for Economic and Business Research, CEBR Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 RESEARCH NOTE 18. april 2013 HVOR AUTOMATISERET ER DEN

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk

Teglværksvej 1b - 5 DK-9881 Bindslev Tel.: +45 98 93 87 88 Fax: +45 98 93 84 32 www.multilak.dk e-mail: multilak@multilak.dk Hirtshals Multilak Bindslev Hjørring Frederikshavn Brønderslev Aalborg Pulverlakering I pulverlakeringsafdelingen råder vi over 2 top-moderne lakerings linier. Et automat anlæg og et manuelt anlæg. Vi

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole:

Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring. Navn: Klasse: Skole: Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Navn: Klasse: Skole: 1 Varme fødder i Grønland Ingeniørens udfordring Varme fødder i Grønland kan være en udfordring. Men du skal nu lære, hvordan du kan

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen

Maskiner og robotter til hjælp i hverdagen Elektronik er en videnskab og et fagområde, der beskæftiger sig med elektriske kredsløb og komponenter. I daglig tale bruger vi også udtrykket elektronik om apparater, der udnytter elektroniske kredsløb,

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge

A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge A2.05/A2.06 Stabiliserende vægge Anvendelsesområde Denne håndbog gælder både for A2.05win og A2.06win. Med A2.05win beregner man kun system af enkelte separate vægge. Man får som resultat horisontalkraftsfordelingen

Læs mere

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI?

HVOR AUTOMATISERET ER DEN DANSKE FREMSTILLINGSINDUSTRI? Research Note 18. april 2013 Centre for Economic and Business Research (CEBR) Copenhagen Business School Dept. of Economics Porcelænshaven 16A DK-2000 Frederiksberg +45 3815 2575 HVOR AUTOMATISERET ER

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Lab-Vent Controls styresystem

Lab-Vent Controls styresystem Lab-Vent Controls styresystem LV-styresystemet består af følgende komponenter: Elektronikboks type: LVE-901 / 937 Lugesensor type: LVL-901 / 937 Flowføler type: LVF-901 / 937 Styrepanel type: LVP-901 /

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning.

Når enderne af en kobbertråd forbindes til en strømforsyning, bevæger elektronerne i kobbertråden sig (fortrinsvis) i samme retning. E2 Elektrodynamik 1. Strømstyrke Det meste af vores moderne teknologi bygger på virkningerne af elektriske ladninger, som bevæger sig. Elektriske ladninger i bevægelse kalder vi elektrisk strøm. Når enderne

Læs mere

Styrke gennem know-how:

Styrke gennem know-how: Styrke gennem know-how: l Egen konstruktion l Kompetence i materialeegenskaber l Bearbejdning med små tolerancer l Præcis produktion af enkeltdele, reservedele og småserier l Komplette anlæg Styrke gennem

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal

Alcoa smedede aluminiumsfælge. Fakta & Tal Alcoa smedede aluminiumsfælge Fakta & Tal VIDSTE DU? Alcoa fælge er de stærkeste fælge Hver fælg starter som en hel blok meget stærk og korrosionsbestandig aluminiumslegering. Med et tryk på 8000 ton bliver

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Egen konstruktion Kompetence i materialeegenskaber Bearbejdning med små tolerancer Præcis produktion af enkeltdele, Reservedele og småserier Komplette anlæg B E A R B E J D N I N

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted

Mini SRP. Afkøling. Klasse 2.4. Navn: Jacob Pihlkjær Hjortshøj, Jonatan Geysner Hvidberg og Kevin Høst Husted Mini SRP Afkøling Klasse 2.4 Navn: Jacob Pihlkjær Lærere: Jørn Christian Bendtsen og Karl G Bjarnason Roskilde Tekniske Gymnasium SO Matematik A og Informations teknologi B Dato 31/3/2014 Forord Under

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram

Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Vejledning - Udarbejdelse af gevinstdiagram Januar 2014 INDHOLD 1. INDLEDNING... 1 1.1 FORMÅL... 1 1.2 VEJLEDNINGENS SAMMENHÆNG MED DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 1 1.3 GEVINSTDIAGRAMMET... 2 1.4

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk SICE S65 BALANCEMASKINE MANUAL DK > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel info og sikkerhed............

Læs mere

Toyota Material Handling i Europa

Toyota Material Handling i Europa Toyota Material Handling i Europa Total dækning Toyota Material Handlings netværk strækker sig over 30 lande i Europa med mere end 4500 mobile teknikere. Altid lokalt med global support Uanset hvor du

Læs mere

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009

Risikovurdering ved projektering. Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S 2009 Risikovurdering ved projektering Vejledning og paradigma udarbejdet af Jan Nygaard Hansen Grontmij Carl Bro A/S Indledning Bekendtgørelsen om projekterende og rådgiveres pligter kræver, at man i forbindelse

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer)

Matematik D. Almen forberedelseseksamen. Skriftlig prøve. (4 timer) Matematik D Almen forberedelseseksamen Skriftlig prøve (4 timer) AVU122-MAT/D Torsdag den 24. maj 2012 kl. 9.00-13.00 Olympiske Lege London 2012 Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

PORTFOL O. Mathias Riisgaard. +45 23398511 mail@mbriisgaard.dk. År 2014

PORTFOL O. Mathias Riisgaard. +45 23398511 mail@mbriisgaard.dk. År 2014 PORTFOL O Mathias Riisgaard +45 23398511 mail@mbriisgaard.dk År 2014 Indhold Kettlebell Side 2-3 Trædrejebænk Side 4-5 Træ Gulvlampe Side 8-9 Træstol Side 10-11 PROJEKTER Kettlebell 4. semesterprojekt

Læs mere

Hvor hurtigt kan du køre?

Hvor hurtigt kan du køre? Fart Hvor hurtigt kan du køre? I skal nu lave beregninger over jeres testresultater. I skal bruge jeres testark og ternet papir. Mine resultater Du skal beregne gennemsnittet af dine egne tider. Hvilket

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin INTERFACE DESIGN 1/20 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af webudvikling-studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med

Læs mere

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe

Vor ref.: DK11573. Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 9300 Sæby. Indbygningslampe Vor ref.: DK1173 Ansøger: Nordtronic Holding ApS Aalborgvej 86 90 Sæby Indbygningslampe 1 Indbygningslampe. Frembringelsen angår en indbygningslampe til montering i bygningselementer såsom lofter, hvor

Læs mere

AL 140 AL 240 / AL 340

AL 140 AL 240 / AL 340 AL 140 - Hydrostatisk fremdrift - Differential spærre 45% låsning (begge aksler) - Hurtigskifte (SAE) - Flydestilling på læsser - Let trin-løs tilkobling af hydraulikslanger til ekstern hydraulik - Mulighed

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Værd at vide om hydraulikslanger

Værd at vide om hydraulikslanger Værd at vide om hydraulikslanger En teknisk gennemgang af slangetyper, valg af slangetyper, rengøring og Prisfastsættelse af slanger. Indholdsfortegnelse Hvordan vælger jeg det rigtige produkt til min

Læs mere

Arbejde med 3D track motion

Arbejde med 3D track motion Arbejde med 3D track motion Gary Rebholz I sidste måneds Tech Tip artikel gennemgik jeg det grundlæggende i track motion. Selv om vi ikke gennemgår alle værktøjer i Track Motion dialog box vil du alligevel

Læs mere

STYRKE GENNEM KNOW-HOW

STYRKE GENNEM KNOW-HOW STYRKE GENNEM KNOW-HOW Snegle Twistere/Emnevendere Formatsæt Egen konstruktion EREJNING OG TEKNISK RÅGIVNING I TERMOPLST /S Rolf Schmidt Industri Plast er grundlagt i. Vi er en moderne virksomhed med 0

Læs mere

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser

CAD- og CAD kurser Flexværksted. 2011-2012 Beskrivelse af kurser CAD- og CAD kurser Flexværksted 2011-2012 Beskrivelse af kurser Flexværksted er både for dig der er i job og ledig Uddannelsescenter Holstebro tilbyder: Flexværksted Alle kurserne gennemføres i flexværksted,

Læs mere

EC Vent Installationsvejledning

EC Vent Installationsvejledning -DK 15-03-2011V.A-002 Indhold 1 Overensstemmelseserklæring... 1 2 Advarsler... 2 3 Introduktion til produktet... 3 3.1 Generelt... 3 3.1.1 Beskrivelse af rumenheden... 3 3.1.2 Beskrivelse af styretavlen...

Læs mere

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet;

Sug det op. Sug det op. Ingeniørens udfordring Elevhæfte. Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; hu6 1 Sug det op Sug det op Ingeniørens udfordring Elevhæfte Materialet er udarbejdet i forbindelse med EU- projektet; Engineer. Tekst og redaktion: Læringskonsulent, Experimentarium: Mette Rehfeld Meltinis

Læs mere