KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2006) 833 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evalueringsrapport om direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (2002/47/EF) DA DA

2 BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evalueringsrapport om direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (2002/47/EF) (EØS-relevant tekst) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Evalueringens metode og omfang Direktivets gennemførelse og indvirkning Direktivets relevans Virkning Effektivitet Centrale spørgsmål Direktivets materielle anvendelsesområde fordringer Nye former for sikkerhed Godkendelseskriterier Økonomisk begrundelse for at anvende fordringer som godkendt sikkerhed Juridiske aspekter af anvendelsen af fordringer som sikkerhed Opt-out-bestemmelser Direktivets anvendelse på juridiske personer artikel 1, stk Mulighed for at udelukke bestemte aktier artikel 1, stk. 4, litra b) Tilegnelse artikel 4, stk Brugsret artikel Anerkendelse af bestemmelser om slutafregning (close-out netting) artikel Lovvalgsregler artikel Konklusioner DA 2 DA

3 1. INDLEDNING Med direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse 2002/47/EF (i det følgende "direktivet") er der skabt ensartede retsrammer i EU for (grænseoverskridende) anvendelse af finansiel sikkerhedsstillelse. Direktivet ophæver dermed de fleste formelle krav, som traditionelt har været pålagt aftaler om sikkerhedsstillelse. Finansiel sikkerhedsstillelse er aktiver, som en låntager stiller til rådighed for en långiver for at mindske långivers risiko for finansielt tab i tilfælde af, at låntager misligholder sine finansielle forpligtelser over for långiver. Sikkerhedsstillelse bruges i stigende omfang i alle former for transaktioner, bankers likviditet og finansiering, betalings- og clearingsystemer og almindelige banklån. Sikkerheden tager ofte form af kontanter eller værdipapirer. Direktivets målsætning var at opnå en større grad af integration og omkostningseffektivitet på de europæiske finansmarkeder ved at forenkle sikkerhedsstillelsesprocessen, forbedre retssikkerheden i forbindelse med anvendelse af sikkerhedsstillelse og mindske risiciene for markedsaktørerne. Før direktivets indførelse var kun sikkerhed stillet til en centralbank eller i kombination med deltagelse i et udpeget system omfattet af beskyttelsen under artikel 9, stk. 1, i direktivet om endelig afregning 1. En mere omfattende tilgang i form af sikkerhedsstillelsesdirektivet blev nødvendig, fordi der var forskelle i de nationale bestemmelser for sikkerhedsstillelse. Det var ofte upraktisk og uigennemskueligt og resulterede i en vis usikkerhed med hensyn til, om sikkerhedsstillelse kunne være et effektivt middel til at beskytte grænseoverskridende transaktioner. Det hedder i artikel 10 i direktivet, at: Senest den 27. december 2006 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af dette direktiv, særlig om anvendelsen af artikel 1, stk. 3, artikel 4, stk. 3, og artikel 5, eventuelt ledsaget af forslag til revision. I denne rapport vurderes direktivets gennemførelse og indvirkning, og deet vurderes om det bør ændres EVALUERINGENS METODE OG OMFANG Som baggrund for rapportens udarbejdelse bad Kommissionen i begyndelsen af 2006 medlemsstaterne, ECB og EØS-staterne om at besvare et spørgeskema om direktivets gennemførelse og anvendelse. Et mindre omfattende spørgeskema blev også udarbejdet for den private sektor. Alle medlemsstater undtagen Spanien har besvaret skemaet. Også en EØSstat Norge har besvaret det. Kommissionen modtog 27 besvarelser fra et bredt spektrum af centrale aktører og organisationer på finansmarkedet, bl.a. ECB. Nogle medlemsstater vedlagde også svar fra den private sektor. Denne evaluering er derfor baseret på dette omfattende materiale. Da materialet er offentliggjort, gengiver rapporten ikke evalueringens indhold, medmindre det har været nødvendigt for sammenhængen. Spørgeskemaet og 1 2 Direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer, EFT L 166 af , s Rapporten behandler ikke forhandlingerne om en UNIDROIT-konvention om værdipapirer, der opbevares af en mellemmand (intermediated securities). DA 3 DA

4 besvarelserne er offentliggjort på GD MARKT's websted 3. Yderligere information om evalueringsproceduren er medtaget i bilag 1. Da direktivet kun har været i kraft i ganske kort tid, ville det være at foregribe begivenhedernes gang at drage konklusioner med hensyn til dets indvirkning. Rapporten er derfor koncentreret om spørgsmål i forbindelse med dets gennemførelse og resultater på kort sigt. 3. DIREKTIVETS GENNEMFØRELSE OG INDVIRKNING Direktivet blev vedtaget den 6. juni 2002 og gennemført i de fleste medlemsstater i løbet af Kun to medlemsstater 4 overholdt fristen for dets gennemførelse den 27. december 2003, og ni medlemsstater gennemførte det først i Med hensyn til EØS-landene er direktivet gennemført i Island og Norge. Kommissionen er af den opfattelse, at medlemsstaterne generelt har gennemført direktivet i tilstrækkelig grad, og dette underbygges også af forskellige bidrag fra erhvervslivet Direktivets relevans EU s repomarked, der er et af de største finansmarkeder i verden, har oplevet en hurtig vækst i de seneste år med en samlet værdi på mia. EUR i december 2005 sammenholdt med mia. EUR i december 2003 og mia. EUR i juni Ifølge data fra Eurosystemet 6 har der endvidere været en stigning i anvendelsen af sikkerhedsstillelse i Eurosystemets kreditoperationer på omtrent 33 % fra 650 mia. EUR til 866 mia. EUR i perioden Der er også en stigende tendens til, at en modpart til Eurosystemet i en given medlemsstat i euroområdet bruger sikkerhedsstillelse, som stammer fra en anden medlemsstat i euroområdet. Ved udgangen af 2005 blev næsten halvdelen af Eurosystemets sikkerhedsstillelse brugt på et grænseoverskridende grundlag sammenholdt med kun 12 % i Dette fremgår af følgende diagram Østrig og Det Forenede Kongerige. The International Capital Market Association (ICMA) European repo market survey, marts Dvs. en aftale om, at ECB og de nationale centralbanker, der har indført euroen, varetager Det Europæiske System af Centralbankers opgaver i euroområdet. ECB Monthly Bulletin, maj 2006: The Single list in the collateral framework of the Euro system, s. 78. DA 4 DA

5 Diagram 1: National i forhold til grænseoverskridende anvendelse af sikkerhedsstillelse 100% 80% 60% 40% Grænseoverskridende National 20% 0% Tallene viser, at direktivet ikke er blevet modtaget i et tomrum, men er overordentlig relevant for vore dages finanssektor Virkning Det er for tidligt at foretage en fuldstændig evaluering af, om direktivet har skabt en større grad af integration og omkostningseffektivitet på de europæiske finansmarkeder. Generelt er deltagerne 8 enige om, at direktivet har gjort det lettere at bruge finansiel sikkerhedsstillelse på de europæiske finansmarkeder, og at det har forenklet og i høj grad effektiviseret procedurerne for sikkerhedsstillelse. Direktivet har reduceret det juridiske og administrative arbejde med sikkerhedsstillelse og fyldestgørelse. Det har forenklet procedurerne for indgåelse, sikring mod tredjemand, gyldighed og eksigibilitet i forbindelse med finansiel sikkerhedsstillelse, da det eneste formelle krav nu er, at det skal foreligge på skrift eller en tilsvarende retligt bindende måde. Og det har øget retssikkerheden i henseende til bestemte teknikker, som bruges til sikkerhedstransaktioner. Direktivet gør det lettere for aktørerne på finansmarkederne at forvalte de retlige risici og bidrager dermed til at mindske kapitalomkostningerne under Basel II. Europæiske programmer for sikkerhedsstillelse er skudt op som paddehatte i de seneste par år. Siden december 2002 har ABN AMRO rapporteret om en stigning på 240 % i antallet af aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse med EU-modparter med en tilsvarende forøgelse i anvendelsen af eurodenominerede aktiver som sikkerhed 9. Ifølge ABN AMRO har (den forventede vedtagelse af) direktivet gjort det lettere at indgå disse aftaler, og denne holdning deles også af andre 10. Kommissionen er ligeledes enig i denne vurdering Effektivitet Markedsaktørerne har skullet afholde mindre udgifter til ændringer i deres informationssystemer, men hvad vigtigere er har direktivet reduceret de juridiske og administrative udgifter til at indhente og indfri sikkerhed, fordi det har forenklet ovennævnte Se f.eks. svarene fra ISDA (International Swaps and Derivatives Association), EFMLG (European Markets Lawyers Group) og ESBG (European Savings Banks Group). ABN AMRO, svar på spørgsmål 5. Zentraler Kreditausschuss, svar på spørgsmål 3. DA 5 DA

6 procedurer i relation til finansiel sikkerhedsstillelse og har ført til, at sikkerhedserklæringer er genstand for færre forbehold CENTRALE SPØRGSMÅL I dette kapitel drøftes de syv spørgsmål, som evalueringen afdækkede. Først spørgsmålet om, hvorvidt andre former for aktiver, der bruges på finansmarkederne, f.eks. fordringer, skal være omfattet af direktivets beskyttelse. Derefter vurderes de tre opt-out-bestemmelser, retten til genbrug, opfordringer til at udbygge lovgivningen om slutafregning (close-out netting) og endelig lovvalgsreglerne Direktivets materielle anvendelsesområde fordringer Nye former for sikkerhed Tre medlemsstater Den Tjekkiske Republik, Frankrig og Sverige medtager forskellige tilgodehavender såsom fordringer eller andre krav på en liste over aktiver, der kan anvendes som sikkerhed under direktivet. Derved har de udvidet direktivets materielle anvendelsesområde i deres nationale lovgivning. Den Tjekkiske Republik har medtaget fordringer i den nationale lovgivning. Frankrig medtager også krav og forskellige former for rettigheder, forudsat at de kan overdrages. Sverige har medtaget pengelån i den nationale lovgivning. Fordringer kan også gøres til genstand for sikkerhedsstillelse i andre medlemsstater, dog forudsat at visse retlige betingelser er opfyldt. I de seneste par år er nye typer aktiver også blevet vigtige som sikkerhedsstillelse, både for finansmarkedet og centralbankerne. ECB's Styrelsesråd besluttede i 2004 at godkende fordringer som sikkerhed i Eurosystemets kreditoperationer med virkning fra den 1. januar Spørgsmålet er derfor blevet rejst, om fordringer i forbindelse med centralbanker skal være omfattet af direktivets beskyttelse Godkendelseskriterier I juli 2005 offentliggjorde ECB de specifikke godkendelseskriterier, som vil finde anvendelse på disse fordringer 12, hvilket bl.a. omfatter følgende: Debitors (eller alternativt garantistillers) forretningssted er begrænset til et medlemsland i euroområdet. Låneaftalen skal være omfattet af lovgivningen i et medlemsland i euroområdet. Godkendte debitorer kan alene være ikkefinansieringsselskaber og organer i den offentlige sektor. Fra og med den 1. januar 2007 er visse fordringer dermed for første gang godkendt som sikkerhed i hele euroområdet. Det er pt. vanskeligt at anslå den samlede nuværende anvendelse af fordringer i alle deltagende medlemsstater. ECB har dog anført, at fordringer til en værdi af op til 800 mia. EUR alene i den offentlige forvaltning forventes at blive godkendt og kan bruges af modparter i Eurosystemets kreditoperationer City of London Law Society Financial Law Committee, svar på spørgsmål 3. Yderligere oplysninger kan fås i ECB's publikation: "The implementation of monetary policy in the Euro area: General documentation on Eurosystem monetary policy instruments and procedures", offentliggjort den 15. september DA 6 DA

7 Økonomisk begrundelse for at anvende fordringer som godkendt sikkerhed Den øgede anvendelse af sikkerhed er en positiv udvikling, fordi det gør det muligt for investorer at få adgang til midler og for kreditinstitutioner at yde en mere effektiv långivning. En udvidelse af direktivets anvendelsesområde til at omfatte godkendt sikkerhed vil bidrage til at skabe ensartede vilkår for kreditinstitutioner i alle medlemsstater og fremme den grænseoverskridende udnyttelse af dette sikkerhedsinstrument. Hvis det kan gøres lettere at bruge fordringer som sikkerhed, vil det også være en fordel for forbrugere/debitorer, da anvendelsen af fordringer som sikkerhed i sidste instans kan føre til en mere intens konkurrence og større tilgængelighed af kredit. Som følge af at fordringer for indeværende ikke er godkendt som sikkerhed, er en betydelig mængde kapital i form af fordringer immobiliseret i europæiske kreditinstitutioners balancer. Ifølge ECB's skøn udgør denne mængde over 50 % af kreditinstitutionernes balance i euroområdet. Udvides godkendte sikkerhedsformer til at omfatte fordringer, bliver det muligt at mobilisere denne betydelige kapital, og den kan dermed udnyttes mere effektivt i den europæiske økonomi. Det ville også sætte europæiske kreditinstitutioner på mere lige fod med internationale konkurrenter fra f.eks. USA, hvor fordringer traditionelt har udgjort en meget mindre del af balancen. Niveauforskellen med hensyn til securitisation fremgår af nedenstående diagram. Diagram 2: Securitisation af aktiver Tekst til diagram 2: Securiticerede aktiver, mia. USD USA Europa Kilde: Ensartede retlige rammer, der øger mulighederne for at anvende fordringer som sikkerhed, vil også være til gavn for transaktionerne på finansmarkedet, da det vil give adgang til nye former for aktiver, f.eks. i henseende til sikrede kreditoperationer. Udvides de godkendte sikkerhedsformer til at omfatte fordringer, vil dette også være et nyttigt supplement til securitisation. Securitisation er et vigtigt og værdifuldt instrument, der giver investorer adgang til en anden type låneinstrument og gør det lettere for banker at mobilisere midler. Det må dog ikke glemmes, at det også udsætter aktørerne for kapitalmarkedernes ustabilitet. Hvis det gøres lettere at bruge sikkerhed ved at udvide de godkendte sikkerhedsformer til fordringer, vil disse udgøre et supplement til securitisation for kreditinstitutioner, der ikke er parate til at mobilisere midler på kapitalmarkederne. DA 7 DA

8 For nærværende er der forskelle i EU's medlemsstater med hensyn til formaliteter og teknikker, der kan anvendes i forbindelse med at bruge fordringer som sikkerhed, således som det var tilfældet med værdipapirer og kontanter før direktivets vedtagelse. Udvidelse af direktivets anvendelsesområde til at omfatte fordringer vil give alle markedsaktører i hele EU samme muligheder. Og godkendes fordringer som sikkerhed i alle medlemsstater, skabes der øget adgang til særdeles likvid sikkerhed for finansielle transaktioner. Fordringer, der anvendes som godkendt sikkerhed for ECB, vil gøre det muligt for kreditinstitutioner at bruge særdeles likvide aktiver såsom statslån, som pt. i Eurosystemet er forbeholdt anden anvendelse i den europæiske økonomi. I lyset af ovenstående konkluderer Kommissionen, at en ændring af direktivet, så fordringer bliver omfattet, vil maksimere den økonomiske indvirkning af ECB's Styrelsesråds beslutning og være til fordel for aktørerne på finansmarkederne Juridiske aspekter af anvendelsen af fordringer som sikkerhed Ud over Eurosystemets krav til godkendelse skal enkelte andre retlige aspekter behandles for at sikre, at Eurosystemet kan anvende en retsgyldig, bindende sikkerhedsstillelse i fordringer. Det drejer sig f.eks. om, hvorvidt debitor skal orienteres om, at hans fordringer er blevet anvendt som sikkerhed, hvorvidt der skal gælde bankhemmelighed vedrørende information om debitor, og hvorvidt potentielle restriktioner for mobilisering og realisering af lånene skal ophæves. Da der ikke findes EU-dækkende retlige rammer for fordringer og deres anvendelse som sikkerhed, behandles disse forhold ikke på samme måde i de forskellige nationale retsområder. Det ville være en indlysende løsning at inddrage disse forhold under direktivets anvendelsesområde. Under Eurosystemet er man i færd med at afsøge de tekniske spørgsmål i relation til anvendelsen af fordringer som sikkerhed. Kommissionen vil på baggrund af dette arbejde stille forslag til ændringer i løbet af Opt-out-bestemmelser Direktivets anvendelse på juridiske personer artikel 1, stk. 3 Under forhandlingerne om direktivet (og også i gennemførelsesfasen) var opmærksomheden i høj grad rettet mod spørgsmålet om, hvem der skal være omfattet af direktivets beskyttelse, da særbehandling for aftaler om sikkerhed kan opfattes som værende i strid med det overordnede princip om lige behandling af kreditorer under konkursbehandlinger. Med direktivets artikel 1, stk. 3, får medlemsstaterne mulighed for at udelukke aftaler, hvor en af parterne er en af de personer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, litra e). Flere medlemsstater overvejede muligheden af en fuldstændig opt-out, men i sidste instans var det kun Østrig, der besluttede at gøre det. Kun fem medlemsstater har anvendt en delvis opt-out, nemlig Den Tjekkiske Republik, Slovenien, Sverige, Frankrig og Tyskland. I Den Tjekkiske Republik finder opt-out-bestemmelsen i gennemførelseslovgivningen kun anvendelse på foretagender af en vis størrelse vurderet efter to af følgende tre kriterier: aktiver, omsætning og kapital. I Slovenien udelukker gennemførelseslovgivningen juridiske enheder, som ikke er defineret som store selskaber i loven om handelsvirksomheder, dvs. små og mellemstore virksomheder, foreninger og visse civilretlige juridiske enheder. I svensk DA 8 DA

9 lovgivning kan kun finansielle formidlere refinansiere pantsatte aktiver ved pantsætning. Frankrig har valgt en delvis opt-out for transaktioner under en særordning, der hovedsagelig udelukker almindelige virksomheder. Den tyske gennemførelseslovgivning omfatter transaktioner mellem to selskaber, som er defineret som foretagender, der udelukker fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder og partnerskaber. Men hvis sikkerhedsgiver er et foretagende, er kun finansiel sikkerhed anvendt til sikring af specifikt definerede finansielle forpligtelser omfattet, hvilket betyder, at især langsigtede kontantlån, der involverer virksomheder, er udelukket. Ti medlemsstater (Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Spanien og Det Forenede Kongerige) har udvidet anvendelsen på juridiske peronser, det den også dækker enheder, der ikke er nævnt i direktivet. Nogle repræsentanter for energiindustrien (f.eks. European Federation of Energy Traders (EFET)) ønsker at udvide direktivet til også at omfatte ikke-regulerede enheder såsom energihandelsvirksomheder, således at aftaler mellem disse enheder (herunder bestemmelser om slutafregning (close out netting) i sådanne aftaler) også er omfattet. Kommissionen har overvejet dette forslag, men mener, at en sådan udvidelse falder uden for direktivets anvendelsesområde, da dette er koncentreret om beskyttelse af aftaler, hvor mindst en af parterne er et organ fra den offentlige sektor, en centralbank eller en finansinstitution Mulighed for at udelukke bestemte aktier artikel 1, stk. 4, litra b) Direktivets artikel 1, stk. 4, litra b), giver medlemsstaterne mulighed for fra direktivets anvendelsesområde at udelukke finansiel sikkerhed, der består af sikkerhedsstillerens egne aktier, aktier i tilknyttede virksomheder som omhandlet i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 om konsoliderede regnskaber og aktier i foretagender, som udelukkende har til formål at eje produktionsmidler, der er vitale for sikkerhedsstillerens virksomhed, eller eje fast ejendom. Kun en medlemsstat - Danmark - anvender en fuldstændig opt-out-bestemmelse i henhold til artikel 1, stk. 4, litra b). Tyskland, Irland og Sverige anvender en delvis opt-out på specificerede typer aktiver. Tyskland betragter ikke sikkerhedsstillers egne aktier og aktier i tilknyttede virksomheder som omhandlet i direktiv 83/349/EØF som finansiel sikkerhed, hvis sikkerhedsstilleren eller den tilknyttede virksomhed er en virksomhed eller en anden person, der er omfattet af direktivets artikel 1, stk. 2, litra e). I Irland dækker finansiel sikkerhed under direktivet ikke aktier i selskaber, hvis eneste formål enten er at eje produktionsmidler, der er vitale for sikkerhedsstillerens egen virksomhed, eller eje fast ejendom. I Sverige omfatter opt-out-bestemmelsen alene ikke-registrerede aktier i tilknyttede virksomheder i tilfælde af konkurs. Da der ikke er nogen mærkbar indvirkning på det indre markeds funktion, ønsker Kommissionen ikke at genåbne debatten på europæisk plan og vil derfor ikke fremlægge forslag om at fjerne opt-out-bestemmelserne Tilegnelse artikel 4, stk. 3 Ifølge direktivets artikel 4, stk. 3, har visse medlemsstater ikke pligt til at anerkende tilegnelse for sikkerhedshaver. Tilegnelse betyder, at sikkerhedshaver i tilfælde af misligholdelse under visse forhold kan beholde aktiverne som sin egen ejendom i stedet for at sælge dem. Ingen medlemsstater har dog gjort brug af denne mulighed. Alle 25 medlemsstater anerkender DA 9 DA

10 følgelig nu tilegnelse for sikkerhedshaver i tilfælde af misligholdelse. Derfor kan artikel 4, stk. 3, ophæves, når direktivet næste gang skal revideres Brugsret artikel 5 Det hedder i direktivets artikel 5, stk. 1, at medlemsstaterne sikrer, at sikkerhedshaveren har ret til at udøve en brugsret over finansiel sikkerhed, der er stillet i henhold til en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse, i den udstrækning aftalen indeholder bestemmelser herom. En brugsret betyder, at sikkerhedshaver har ret til at disponere over den finansielle sikkerhed til fordel for tredjemand i form af overførsel af ejendomsret eller sikkerhedsstillelse. Med muligheden for at give sikkerhedshavere en generel disponeringsret øger direktivet kontantog værdipapirmarkedernes likviditet. For mange medlemsstater var retten til genbrug noget nyt, men sikkerhedshaver har nu i alle medlemsstaters lovgivning ret til at udøve sin ret til genbrug, hvis (og i den udstrækning) dette er omfattet af en aftale om sikkerhedsstillelse. Det ser ikke ud til, at brugsretten under direktivet giver anledning til problemer, men det er fortsat uklart, hvilke erfaringer markedet vil gøre sig med anvendelsen af denne ret. Kommissionen finder derfor ikke, at der er behov for yderligere initiativer på nuværende tidspunkt Anerkendelse af bestemmelser om slutafregning (close-out netting) artikel 7 Slutafregning anvendes regelmæssigt på finansmarkederne til at afslutte alle aftalte, men endnu ikke forfaldne forpligtelser over for og fordringer på en modpart gennem et enkelt krav/en enkelt forpligtelse. Close-out netting er vigtig for at sikre effektive finansmarkeder, da det mindsker kreditrisikoen og sætter finansinstitutionerne i stand til enten at reducere den af loven krævede kapital og/eller at øge deres eksponering. I henhold til nogle medlemsstaters generelle konkurslovgivning er det sådan, at hvis en part i en transaktion går konkurs, kan denne parts krav over for andre parter ikke længere afsluttes. Det er dog vitalt for markedsaktørerne at kunne stole på en retligt beskyttet slutafregningsmekanisme i tilfælde af, at deres modpart går konkurs. Dette krav er nu opfyldt med direktivets artikel 7, ifølge hvilken en slutafregningsbestemmelse kan få virkning i overensstemmelse med de aftalte vilkår, uanset om der indledes eller foregår konkursforanstaltninger eller lignende, og uanset visse andre forhold, der måtte have indflydelse på slutafregningen. For mange medlemsstater var dette også et nyt og ikke helt uproblematisk skridt væk fra princippet om ligebehandling af konkurskreditorer. I dag er princippet om slutafregning velkendt i alle medlemsstater, men det vides stadig ikke, hvordan disse slutafregningsbestemmelser vil blive udført i praksis. Der er også fremsat forslag om at øge sammenhængen i EU's lovgivning om slutafregning og udvide det materielle anvendelsesområde til andet end aftaler om sikkerhedsstillelse. Kommissionen er åben over for at overveje sådanne forslag, men da direktivet primært omhandler finansiel sikkerhed og kun perifert slutafregning som metode til at håndhæve aftaler om sikkerhedsstillelse, mener den ikke, at en ændring af direktivet er den mest hensigtsmæssige metode til at forbedre de generelle EU-rammer for slutafregning. Det forekommer bedre at få et enkelt, altdækkende sæt ændringer af flere direktiver og på denne måde forbedre sammenhængen i gældende fællesskabsret. Ud over direktivets artikel 7 indeholder andre relevante europæiske finansielle instrumenter bestemmelser om slutafregning (og set off), bl.a. direktivet om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (ofte benævnt SFD) (artikel 2, litra k), og artikel 3), direktivet DA 10 DA

11 om sanering og likvidation af kreditinstitutter 13 (artikel 23 og 25) og Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs (artikel 6). Der er dog behov for yderligere overvejelser for at undersøge, om en sådan løsning er en reel mulighed Lovvalgsregler artikel 9 Lovvalgsreglerne i direktivets artikel 9 sigter mod at fastslå, hvilken lov der skal være gældende for forskellige adkomstmæssige aspekter vedrørende værdipapirer i indirekte besiddelse, som indeholder et udenlandsk element et spørgsmål, som ellers ville kunne give anledning til retlig usikkerhed. Direktivets artikel 9 afspejler den almindeligt gældende fællesskabslovgivning om lovvalg, der også kan findes i artikel 9, stk. 2, i SFD og i artikel 24 i direktivet om sanering og likvidation af kreditinstitutter, og som er baseret på princippet om, hvor værdipapirkontoen befinder sig. Denne regel adskiller sig fra bestemmelsen i Haagerkonventionen om værdipapirer fra 2002, som tillader aftaleparterne i en kontoaftale en vis frihed med hensyn til at vælge, hvilken lovgivning fastlæggelsen af ejendomsretten til værdipapirer skal være omfattet af. Disse bestemmelser er uforenelige, og beslutter EU at tilslutte sig konventionen, skal ovennævnte tre direktiver ændres i overensstemmelse hermed. Spørgsmålet om, hvorvidt EU skal undertegne konventionen, drøftes nu i Rådet på baggrund af et forslag fra Kommissionen fra I deres retlige vurdering har 15 Kommissionens tjenestegrene gentaget deres støtte til Haagerkonventionen. Denne evaluering har ikke til formål at sammenligne de to lovsystemer eller gentage diskussionen. Hvad de to systemer har til fælles, er, at de begge sigter mod at opnå retlig sikkerhed i forhold til gældende lov for værdipapirer, der er i indirekte besiddelse. Kommissionen har den holdning, at der ikke er tilstrækkelig retlig sikkerhed for indeværende, hverken på internationalt plan eller i EU. Skulle Rådet derfor beslutte ikke at tilslutte sig konventionen, skal direktivets artikel 9 (samt artikel 9 i SFD og artikel 24 i direktivet om sanering og likvidation af kreditinstitutter) alligevel ændres for at forbedre situationen i EU og få indført nøjagtige kriterier for, hvordan man fastslår, hvor en konto befinder sig. Eksempler fra de to medlemsstater (Frankrig og Portugal), der har udviklet sådanne kriterier, viser, at bestemmelserne bestemt kan fortolkes forskelligt. 5. KONKLUSIONER De fleste medlemsstater har først omsat direktivet til national lovgivning efter direktivets frist for gennemførelse, og ni har først gjort det i løbet af Markedets erfaringer med at anvende direktivet er således temmelig nye, og det er derfor for tidligt at foretage en endelig vurdering af direktivets indvirkning. Alligevel er det generelle indtryk, at direktivet fungerer godt og er kommet på det rette tidspunkt. Ved at fjerne de administrative byrder og juridiske formaliteter, der tidligere tyngede procedurerne for sikkerhedsstillelse, har direktivet gjort det enklere og mere effektivt at stille finansiel sikkerhed og håndhæve de forpligtelser, der er forbundet hermed Direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter, EFT L 125 af , s Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af Haagerkonventionen om, hvilken lov der skal anvendes på visse rettigheder over værdipapirer, der opbevares af en mellemmand, KOM(2003) 783 af Kommissionens arbejdsdokument "Legal assessment of certain aspects of the Hague Securities Convention", SEK(2006) 910 af DA 11 DA

12 På grundlag af sine undersøgelser foreslår Kommissionen følgende skridt: 1) Fordringer: Kommissionen vil overveje at stille forslag til ændringer for at udvide direktivets anvendelsesområde på baggrund af det fremskridt, der gøres med de tekniske aspekter i relation til anvendelsen af fordringer som sikkerhed. 2) Opt-out-bestemmelser om anvendelsesområdet: Bevare opt-out-bestemmelserne. 3) Opt-out-bestemmelse for tilegnelse: Ophævelse af artikel 4, stk. 3, ved næste revision af direktivet. 4) Brugsret: Ikke behov for yderligere initiativer for indeværende. 5) Slutafregning: Kommissionen vil afsøge mulighederne for at forbedre de overordnede EU-rammer for slutafregning. 6) Lovvalg: Ændring af direktivets artikel 9 (samt artikel 9, stk. 2, i SFD og artikel 24 i direktivet om sanering og likvidation af kreditinstitutter), enten som følge af Rådets beslutning om at tiltræde Haagerkonventionen om værdipapirer eller (hvis dette ikke sker) for at få indført nøjagtige kriterier for, hvordan man fastslår, hvor en konto befinder sig DA 12 DA

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN. Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0277 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 277 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN Til Det Økonomiske og Finansielle Udvalg i henhold til artikel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2012O0018 DA 09.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 2. august 2012 om yderligere

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B

13608/16 shs/top/bh 1 DG G 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. oktober 2016 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2013/0045 (CNS) 13608/16 FISC 164 ECOFIN 948 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De Faste

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.12.2011 K(2011) 9585 endelig KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.12.2011 om ændring af forordning (EF) nr. 1569/2007 om indførelse af en mekanisme

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg, den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPA- KOMMISSIONEN Strasbourg, den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /..

BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.10.2014 C(2014) 7117 final ANNEX 1 BILAG KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 23.2.2009 KOM(2009)81 endelig 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Det Europæiske Fællesskabs indgåelse af protokollen om,

Læs mere

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende

L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende L 162/20 Den Europæiske Unions Tidende 21.6.2008 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/63/EF af 20. juni 2008 om konkurrence på markederne for teleterminaludstyr (EØS-relevant tekst) (kodificeret udgave) KOMMISSIONEN

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0648 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 8.5.2009 Den Europæiske Unions Tidende C 106/1 I (Beslutninger og resolutioner, henstillinger og udtalelser) UDTALELSER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 20. april 2009

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) 31.3.2015 DA L 86/13 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2015/534 af 17. marts 2015 om indberetning af finansielle oplysninger i tilsynsøjemed (ECB/2015/13) STYRELSESRÅDET FOR DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 175/11 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 25. april 2012 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse Page 1 of 10 Avis juridique important 32002L0047 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/47/EF af 6. juni 2002 om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse EF-Tidende nr. L 168 af 27/06/2002 s. 0043-0050

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0776 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.11.2013 COM(2013) 776 final 2013/0384 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om suspension af den fælles toldtarifs autonome

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.10.2002 KOM(2002) 561 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 2092/91 om økologisk produktionsmetode for landbrugsprodukter

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN?

Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Faktablad 1 HVORFOR HAR EU BRUG FOR EN INVESTERINGSPLAN? Siden den globale økonomiske og finansielle krise har EU lidt under et lavt investeringsniveau. Der er behov for en kollektiv og koordineret indsats

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0410 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 24.7.2006 KOM(2006) 410 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af visse medlemsstater

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse

ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse ARTIKEL 29-Gruppen vedrørende Databeskyttelse 1112/05/DA WP 103 Udtalelse 1/2005 om databeskyttelsesniveauet i Canada i forbindelse med luftfartsselskabers overførsel af PNR- og API-oplysninger Vedtaget

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt

Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt Europaudvalget 2014 JOIN (2014) 0010 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 24.2.2014 JOIN(2014) 10 final

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2001O /10/2001. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 17.12.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF

Læs mere

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.11.2015 COM(2015) 575 final 2015/0036 (CNS) Ændret forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse og midlertidig anvendelse af den multilaterale aftale mellem Det

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. marts 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0406 (CNS) 7118/17 LIMITE PUBLIC FISC 61 ECOFIN 187 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5/VI/2008 K(2008) 2274 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 5/VI/2008 om begrænsning af lovpligtige revisorers og revisionsfirmaers civilretlige

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0858 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 7.1.2005 KOM(2004) 858 endelig. BERETNING FRA KOMMISSIONEN om implementeringen af Rådets rammeafgørelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.6.2014 COM(2014) 324 final 2014/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Litauens indførelse af euroen den 1. januar 2015 DA DA BEGRUNDELSE 1. BAGGRUND FOR FORSLAGET

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0555 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.7.2013 COM(2013) 555 final 2013/0269 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftale mellem Den Europæiske

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 17.6.2016 L 160/29 KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2016/960 af 17. maj 2016 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål FORELØBIG 2001/0174(COD) 29. november 2001 ***II UDKAST TIL INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2016 COM(2016) 414 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET med en vurdering som krævet i artikel 24, stk. 3, og artikel 120, stk. 3, tredje

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

PUBLIC RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 19. september 2001 (26.09) (OR. en) 11458/1/01 REV 1. Interinstitutionel sag: 2001/0086 (COD)

PUBLIC RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 19. september 2001 (26.09) (OR. en) 11458/1/01 REV 1. Interinstitutionel sag: 2001/0086 (COD) Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 19. september 2001 (26.09) (OR. en) Interinstitutionel sag: 2001/0086 (COD) PUBLIC 11458/1/01 REV 1 LIMITE EF 81 ECOFIN 225 JUSTCIV 107 CODEC 821

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 22.2.2014 Den Europæiske Unions Tidende C 51/3 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 19. november 2013 om et forslag til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.5.2014 COM(2014) 290 final 2014/0151 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse på Den Europæiske Unions vegne af aftalen mellem Den Europæiske Union og dens

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. februar 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2017/0018 (NLE) 6080/17 FISC 37 FORSLAG fra: modtaget: 7. februar 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse 2013/677/EF om bemyndigelse af Luxembourg

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002)

SLUTAKT. (Bruxelles, den 8. oktober 2002) SLUTAKT FOR DEN DIPLOMATISKE KONFERENCE OM PROTOKOLLEN OM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKABS TILTRÆDELSE AF DEN INTERNATIONALE EUROCONTROL KONVENTION AF 13. DECEMBER 1960 VEDRØRENDE SAMARBEJDE OM LUFTFARTENS SIKKERHED

Læs mere

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted

Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted P6_TA(2009)0086 Grænseoverskridende flytning af virksomheders hjemsted Europa-Parlamentets beslutning af 10. marts 2009 med henstillinger til Kommissionen om grænseoverskridende flytning af selskabers

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser L 166/51 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/27/EF af 19. maj 1998 om søgsmål med påstand om forbud på området beskyttelse af forbrugernes interesser EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Forslag til RÅDETS DIREKTIV. om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.6.2014 COM(2014) 391 final 2014/0198 (NLE) Forslag til RÅDETS DIREKTIV om tilpasning af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/34/EU på grund af Kroatiens tiltrædelse

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8)

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE. af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 21. marts 2017 om begrænsning af forpligtelsen til at modtage kontantbetalinger (CON/2017/8) Indledning og retsgrundlag Den 10. februar 2017 modtog

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 17.9.2008 ARBEJDSDOKUMENT om omsætning, gennemførelse og håndhævelse af direktivet om vildledende og sammenlignende reklame

Læs mere

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse

Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse Retningslinjer Regler og procedurer vedrørende CSD-deltageres misligholdelse 08/06/2017 ESMA70-151-294 DA Indhold 1 Anvendelsesområde... 3 2 Definitioner... 4 3 Formål... 5 4 Overholdelses- og rapporteringsforpligtelser...

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 306/32 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og

Læs mere

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611

Retningslinjer. Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Retningslinjer Retningslinjer for FAIF-nøglebegreber 13.08.2013 ESMA/2013/611 Dato: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Indholdsfortegnelse I. Anvendelsesområde 3 II. Definitioner 3 III Formål 4 IV. Opfyldelse og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.11.2014 COM(2014) 693 final 2014/0325 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 1388/2013 om åbning og forvaltning af autonome EU-toldkontingenter

Læs mere

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03

Retningslinjer. for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver. 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 RETNINGSLINJER FOR OFFENTLIGGØRELSE AF BEHÆFTEDE OG UBEHÆFTEDE AKTIVER 27. juni 2014 EBA/GL/2014/03 Retningslinjer for offentliggørelse af behæftede og ubehæftede aktiver EBA-retningslinjer for offentliggørelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0166 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.3.2004 KOM(2004) 166 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af den maksimale

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 20.4.2005 KOM(2005) 155 endelig 2005/0061 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1467/97 om fremskyndelse og afklaring

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne

Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af voksne GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Haagkonventionen af 13. januar 2000 om international beskyttelse af

Læs mere

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION

FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION FORHANDLINGERNE OM BULGARIENS OG RUMÆNIENS TILTRÆDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 31. marts 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 TILTRÆDELSESTRAKTAT: SLUTAKT UDKAST TIL RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 15.8.2002 L 220/67 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 30. juli 2002 om visse krav fra Den Europæiske Centralbank til statistiske indberetninger samt procedurerne for

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.01.2008 SEK(2008) 24 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til Rapport om konsekvensanalysen af forslag, der tager

Læs mere

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse

BILAG. til. forslaget til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 3.9.2015 COM(2015) 420 final ANNEX 1 BILAG til forslaget til Rådets afgørelse om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i Den Blandede Kommission EU-EFTA

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2006O0004 DA 24.05.2013 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 7. april 2006 om Eurosystemets

Læs mere

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner

(2014/434/EU) AFSNIT 1 PROCEDURE FOR ETABLERING AF ET TÆT SAMARBEJDE. Artikel 1. Definitioner 5.7.2014 L 198/7 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS AFGØRELSE af 31. januar 2014 om et tæt samarbejde med de kompetente nationale myndigheder i deltagende medlemsstater, der ikke har euroen som valuta (ECB/2014/5)

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS FORORDNING af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til tilbagekøbsprogrammer

Læs mere

for restancer og tvangsauktion

for restancer og tvangsauktion EBA/GL/2015/12 19.08.2015 EBA retningslinjer for restancer og tvangsauktion 1 Indholdsfortegnelse Afsnit 1 Efterlevelses og indberetningsforpligtelser 3 Afsnit 2 Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.3.2015 COM(2015) 76 final 2015/0040 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal indtage i det blandede udvalg, der er nedsat

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG

Konsolideret TEKST CONSLEG: 2000D /01/2004. fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG DA Konsolideret TEKST fremstillet ved hjælp af systemet CONSLEG Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer CONSLEG: 2000D0014 01/01/2004 Antal sider: 6 < Kontoret for De Europæiske

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET

23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 AFGØRELSER OG BESLUTNINGER RÅDET 23.6.2007 Den Europæiske Unions Tidende L 163/17 II (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse ikke er obligatorisk) AFGØRELSER

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 30.6.2016 L 173/47 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1055 af 29. juni 2016 om gennemførelsesmæssige tekniske standarder for så vidt angår de tekniske metoder til passende offentliggørelse

Læs mere

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø

Investorbeskyttelse. Resumé. Høringssvar. Finanstilsynet. Att.: Carsten Stege Rasmussen. Århusgade København Ø Finanstilsynet Att.: Carsten Stege Rasmussen Århusgade 110 2100 København Ø Investorbeskyttelse Resumé B Ø R S M Æ G L E R - F O R E N I N G E N Direktivnær implementering og proportionalitet Finanstilsynet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 28.2.2015 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 0045/2011 af Christian Frener, østrigsk statsborger, om manglende overholdelse af EU's udbudsprocedure

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere