KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2006) 833 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evalueringsrapport om direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (2002/47/EF) DA DA

2 BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Evalueringsrapport om direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse (2002/47/EF) (EØS-relevant tekst) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning Evalueringens metode og omfang Direktivets gennemførelse og indvirkning Direktivets relevans Virkning Effektivitet Centrale spørgsmål Direktivets materielle anvendelsesområde fordringer Nye former for sikkerhed Godkendelseskriterier Økonomisk begrundelse for at anvende fordringer som godkendt sikkerhed Juridiske aspekter af anvendelsen af fordringer som sikkerhed Opt-out-bestemmelser Direktivets anvendelse på juridiske personer artikel 1, stk Mulighed for at udelukke bestemte aktier artikel 1, stk. 4, litra b) Tilegnelse artikel 4, stk Brugsret artikel Anerkendelse af bestemmelser om slutafregning (close-out netting) artikel Lovvalgsregler artikel Konklusioner DA 2 DA

3 1. INDLEDNING Med direktivet om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse 2002/47/EF (i det følgende "direktivet") er der skabt ensartede retsrammer i EU for (grænseoverskridende) anvendelse af finansiel sikkerhedsstillelse. Direktivet ophæver dermed de fleste formelle krav, som traditionelt har været pålagt aftaler om sikkerhedsstillelse. Finansiel sikkerhedsstillelse er aktiver, som en låntager stiller til rådighed for en långiver for at mindske långivers risiko for finansielt tab i tilfælde af, at låntager misligholder sine finansielle forpligtelser over for långiver. Sikkerhedsstillelse bruges i stigende omfang i alle former for transaktioner, bankers likviditet og finansiering, betalings- og clearingsystemer og almindelige banklån. Sikkerheden tager ofte form af kontanter eller værdipapirer. Direktivets målsætning var at opnå en større grad af integration og omkostningseffektivitet på de europæiske finansmarkeder ved at forenkle sikkerhedsstillelsesprocessen, forbedre retssikkerheden i forbindelse med anvendelse af sikkerhedsstillelse og mindske risiciene for markedsaktørerne. Før direktivets indførelse var kun sikkerhed stillet til en centralbank eller i kombination med deltagelse i et udpeget system omfattet af beskyttelsen under artikel 9, stk. 1, i direktivet om endelig afregning 1. En mere omfattende tilgang i form af sikkerhedsstillelsesdirektivet blev nødvendig, fordi der var forskelle i de nationale bestemmelser for sikkerhedsstillelse. Det var ofte upraktisk og uigennemskueligt og resulterede i en vis usikkerhed med hensyn til, om sikkerhedsstillelse kunne være et effektivt middel til at beskytte grænseoverskridende transaktioner. Det hedder i artikel 10 i direktivet, at: Senest den 27. december 2006 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om anvendelsen af dette direktiv, særlig om anvendelsen af artikel 1, stk. 3, artikel 4, stk. 3, og artikel 5, eventuelt ledsaget af forslag til revision. I denne rapport vurderes direktivets gennemførelse og indvirkning, og deet vurderes om det bør ændres EVALUERINGENS METODE OG OMFANG Som baggrund for rapportens udarbejdelse bad Kommissionen i begyndelsen af 2006 medlemsstaterne, ECB og EØS-staterne om at besvare et spørgeskema om direktivets gennemførelse og anvendelse. Et mindre omfattende spørgeskema blev også udarbejdet for den private sektor. Alle medlemsstater undtagen Spanien har besvaret skemaet. Også en EØSstat Norge har besvaret det. Kommissionen modtog 27 besvarelser fra et bredt spektrum af centrale aktører og organisationer på finansmarkedet, bl.a. ECB. Nogle medlemsstater vedlagde også svar fra den private sektor. Denne evaluering er derfor baseret på dette omfattende materiale. Da materialet er offentliggjort, gengiver rapporten ikke evalueringens indhold, medmindre det har været nødvendigt for sammenhængen. Spørgeskemaet og 1 2 Direktiv 98/26/EF om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer, EFT L 166 af , s Rapporten behandler ikke forhandlingerne om en UNIDROIT-konvention om værdipapirer, der opbevares af en mellemmand (intermediated securities). DA 3 DA

4 besvarelserne er offentliggjort på GD MARKT's websted 3. Yderligere information om evalueringsproceduren er medtaget i bilag 1. Da direktivet kun har været i kraft i ganske kort tid, ville det være at foregribe begivenhedernes gang at drage konklusioner med hensyn til dets indvirkning. Rapporten er derfor koncentreret om spørgsmål i forbindelse med dets gennemførelse og resultater på kort sigt. 3. DIREKTIVETS GENNEMFØRELSE OG INDVIRKNING Direktivet blev vedtaget den 6. juni 2002 og gennemført i de fleste medlemsstater i løbet af Kun to medlemsstater 4 overholdt fristen for dets gennemførelse den 27. december 2003, og ni medlemsstater gennemførte det først i Med hensyn til EØS-landene er direktivet gennemført i Island og Norge. Kommissionen er af den opfattelse, at medlemsstaterne generelt har gennemført direktivet i tilstrækkelig grad, og dette underbygges også af forskellige bidrag fra erhvervslivet Direktivets relevans EU s repomarked, der er et af de største finansmarkeder i verden, har oplevet en hurtig vækst i de seneste år med en samlet værdi på mia. EUR i december 2005 sammenholdt med mia. EUR i december 2003 og mia. EUR i juni Ifølge data fra Eurosystemet 6 har der endvidere været en stigning i anvendelsen af sikkerhedsstillelse i Eurosystemets kreditoperationer på omtrent 33 % fra 650 mia. EUR til 866 mia. EUR i perioden Der er også en stigende tendens til, at en modpart til Eurosystemet i en given medlemsstat i euroområdet bruger sikkerhedsstillelse, som stammer fra en anden medlemsstat i euroområdet. Ved udgangen af 2005 blev næsten halvdelen af Eurosystemets sikkerhedsstillelse brugt på et grænseoverskridende grundlag sammenholdt med kun 12 % i Dette fremgår af følgende diagram Østrig og Det Forenede Kongerige. The International Capital Market Association (ICMA) European repo market survey, marts Dvs. en aftale om, at ECB og de nationale centralbanker, der har indført euroen, varetager Det Europæiske System af Centralbankers opgaver i euroområdet. ECB Monthly Bulletin, maj 2006: The Single list in the collateral framework of the Euro system, s. 78. DA 4 DA

5 Diagram 1: National i forhold til grænseoverskridende anvendelse af sikkerhedsstillelse 100% 80% 60% 40% Grænseoverskridende National 20% 0% Tallene viser, at direktivet ikke er blevet modtaget i et tomrum, men er overordentlig relevant for vore dages finanssektor Virkning Det er for tidligt at foretage en fuldstændig evaluering af, om direktivet har skabt en større grad af integration og omkostningseffektivitet på de europæiske finansmarkeder. Generelt er deltagerne 8 enige om, at direktivet har gjort det lettere at bruge finansiel sikkerhedsstillelse på de europæiske finansmarkeder, og at det har forenklet og i høj grad effektiviseret procedurerne for sikkerhedsstillelse. Direktivet har reduceret det juridiske og administrative arbejde med sikkerhedsstillelse og fyldestgørelse. Det har forenklet procedurerne for indgåelse, sikring mod tredjemand, gyldighed og eksigibilitet i forbindelse med finansiel sikkerhedsstillelse, da det eneste formelle krav nu er, at det skal foreligge på skrift eller en tilsvarende retligt bindende måde. Og det har øget retssikkerheden i henseende til bestemte teknikker, som bruges til sikkerhedstransaktioner. Direktivet gør det lettere for aktørerne på finansmarkederne at forvalte de retlige risici og bidrager dermed til at mindske kapitalomkostningerne under Basel II. Europæiske programmer for sikkerhedsstillelse er skudt op som paddehatte i de seneste par år. Siden december 2002 har ABN AMRO rapporteret om en stigning på 240 % i antallet af aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse med EU-modparter med en tilsvarende forøgelse i anvendelsen af eurodenominerede aktiver som sikkerhed 9. Ifølge ABN AMRO har (den forventede vedtagelse af) direktivet gjort det lettere at indgå disse aftaler, og denne holdning deles også af andre 10. Kommissionen er ligeledes enig i denne vurdering Effektivitet Markedsaktørerne har skullet afholde mindre udgifter til ændringer i deres informationssystemer, men hvad vigtigere er har direktivet reduceret de juridiske og administrative udgifter til at indhente og indfri sikkerhed, fordi det har forenklet ovennævnte Se f.eks. svarene fra ISDA (International Swaps and Derivatives Association), EFMLG (European Markets Lawyers Group) og ESBG (European Savings Banks Group). ABN AMRO, svar på spørgsmål 5. Zentraler Kreditausschuss, svar på spørgsmål 3. DA 5 DA

6 procedurer i relation til finansiel sikkerhedsstillelse og har ført til, at sikkerhedserklæringer er genstand for færre forbehold CENTRALE SPØRGSMÅL I dette kapitel drøftes de syv spørgsmål, som evalueringen afdækkede. Først spørgsmålet om, hvorvidt andre former for aktiver, der bruges på finansmarkederne, f.eks. fordringer, skal være omfattet af direktivets beskyttelse. Derefter vurderes de tre opt-out-bestemmelser, retten til genbrug, opfordringer til at udbygge lovgivningen om slutafregning (close-out netting) og endelig lovvalgsreglerne Direktivets materielle anvendelsesområde fordringer Nye former for sikkerhed Tre medlemsstater Den Tjekkiske Republik, Frankrig og Sverige medtager forskellige tilgodehavender såsom fordringer eller andre krav på en liste over aktiver, der kan anvendes som sikkerhed under direktivet. Derved har de udvidet direktivets materielle anvendelsesområde i deres nationale lovgivning. Den Tjekkiske Republik har medtaget fordringer i den nationale lovgivning. Frankrig medtager også krav og forskellige former for rettigheder, forudsat at de kan overdrages. Sverige har medtaget pengelån i den nationale lovgivning. Fordringer kan også gøres til genstand for sikkerhedsstillelse i andre medlemsstater, dog forudsat at visse retlige betingelser er opfyldt. I de seneste par år er nye typer aktiver også blevet vigtige som sikkerhedsstillelse, både for finansmarkedet og centralbankerne. ECB's Styrelsesråd besluttede i 2004 at godkende fordringer som sikkerhed i Eurosystemets kreditoperationer med virkning fra den 1. januar Spørgsmålet er derfor blevet rejst, om fordringer i forbindelse med centralbanker skal være omfattet af direktivets beskyttelse Godkendelseskriterier I juli 2005 offentliggjorde ECB de specifikke godkendelseskriterier, som vil finde anvendelse på disse fordringer 12, hvilket bl.a. omfatter følgende: Debitors (eller alternativt garantistillers) forretningssted er begrænset til et medlemsland i euroområdet. Låneaftalen skal være omfattet af lovgivningen i et medlemsland i euroområdet. Godkendte debitorer kan alene være ikkefinansieringsselskaber og organer i den offentlige sektor. Fra og med den 1. januar 2007 er visse fordringer dermed for første gang godkendt som sikkerhed i hele euroområdet. Det er pt. vanskeligt at anslå den samlede nuværende anvendelse af fordringer i alle deltagende medlemsstater. ECB har dog anført, at fordringer til en værdi af op til 800 mia. EUR alene i den offentlige forvaltning forventes at blive godkendt og kan bruges af modparter i Eurosystemets kreditoperationer City of London Law Society Financial Law Committee, svar på spørgsmål 3. Yderligere oplysninger kan fås i ECB's publikation: "The implementation of monetary policy in the Euro area: General documentation on Eurosystem monetary policy instruments and procedures", offentliggjort den 15. september DA 6 DA

7 Økonomisk begrundelse for at anvende fordringer som godkendt sikkerhed Den øgede anvendelse af sikkerhed er en positiv udvikling, fordi det gør det muligt for investorer at få adgang til midler og for kreditinstitutioner at yde en mere effektiv långivning. En udvidelse af direktivets anvendelsesområde til at omfatte godkendt sikkerhed vil bidrage til at skabe ensartede vilkår for kreditinstitutioner i alle medlemsstater og fremme den grænseoverskridende udnyttelse af dette sikkerhedsinstrument. Hvis det kan gøres lettere at bruge fordringer som sikkerhed, vil det også være en fordel for forbrugere/debitorer, da anvendelsen af fordringer som sikkerhed i sidste instans kan føre til en mere intens konkurrence og større tilgængelighed af kredit. Som følge af at fordringer for indeværende ikke er godkendt som sikkerhed, er en betydelig mængde kapital i form af fordringer immobiliseret i europæiske kreditinstitutioners balancer. Ifølge ECB's skøn udgør denne mængde over 50 % af kreditinstitutionernes balance i euroområdet. Udvides godkendte sikkerhedsformer til at omfatte fordringer, bliver det muligt at mobilisere denne betydelige kapital, og den kan dermed udnyttes mere effektivt i den europæiske økonomi. Det ville også sætte europæiske kreditinstitutioner på mere lige fod med internationale konkurrenter fra f.eks. USA, hvor fordringer traditionelt har udgjort en meget mindre del af balancen. Niveauforskellen med hensyn til securitisation fremgår af nedenstående diagram. Diagram 2: Securitisation af aktiver Tekst til diagram 2: Securiticerede aktiver, mia. USD USA Europa Kilde: Ensartede retlige rammer, der øger mulighederne for at anvende fordringer som sikkerhed, vil også være til gavn for transaktionerne på finansmarkedet, da det vil give adgang til nye former for aktiver, f.eks. i henseende til sikrede kreditoperationer. Udvides de godkendte sikkerhedsformer til at omfatte fordringer, vil dette også være et nyttigt supplement til securitisation. Securitisation er et vigtigt og værdifuldt instrument, der giver investorer adgang til en anden type låneinstrument og gør det lettere for banker at mobilisere midler. Det må dog ikke glemmes, at det også udsætter aktørerne for kapitalmarkedernes ustabilitet. Hvis det gøres lettere at bruge sikkerhed ved at udvide de godkendte sikkerhedsformer til fordringer, vil disse udgøre et supplement til securitisation for kreditinstitutioner, der ikke er parate til at mobilisere midler på kapitalmarkederne. DA 7 DA

8 For nærværende er der forskelle i EU's medlemsstater med hensyn til formaliteter og teknikker, der kan anvendes i forbindelse med at bruge fordringer som sikkerhed, således som det var tilfældet med værdipapirer og kontanter før direktivets vedtagelse. Udvidelse af direktivets anvendelsesområde til at omfatte fordringer vil give alle markedsaktører i hele EU samme muligheder. Og godkendes fordringer som sikkerhed i alle medlemsstater, skabes der øget adgang til særdeles likvid sikkerhed for finansielle transaktioner. Fordringer, der anvendes som godkendt sikkerhed for ECB, vil gøre det muligt for kreditinstitutioner at bruge særdeles likvide aktiver såsom statslån, som pt. i Eurosystemet er forbeholdt anden anvendelse i den europæiske økonomi. I lyset af ovenstående konkluderer Kommissionen, at en ændring af direktivet, så fordringer bliver omfattet, vil maksimere den økonomiske indvirkning af ECB's Styrelsesråds beslutning og være til fordel for aktørerne på finansmarkederne Juridiske aspekter af anvendelsen af fordringer som sikkerhed Ud over Eurosystemets krav til godkendelse skal enkelte andre retlige aspekter behandles for at sikre, at Eurosystemet kan anvende en retsgyldig, bindende sikkerhedsstillelse i fordringer. Det drejer sig f.eks. om, hvorvidt debitor skal orienteres om, at hans fordringer er blevet anvendt som sikkerhed, hvorvidt der skal gælde bankhemmelighed vedrørende information om debitor, og hvorvidt potentielle restriktioner for mobilisering og realisering af lånene skal ophæves. Da der ikke findes EU-dækkende retlige rammer for fordringer og deres anvendelse som sikkerhed, behandles disse forhold ikke på samme måde i de forskellige nationale retsområder. Det ville være en indlysende løsning at inddrage disse forhold under direktivets anvendelsesområde. Under Eurosystemet er man i færd med at afsøge de tekniske spørgsmål i relation til anvendelsen af fordringer som sikkerhed. Kommissionen vil på baggrund af dette arbejde stille forslag til ændringer i løbet af Opt-out-bestemmelser Direktivets anvendelse på juridiske personer artikel 1, stk. 3 Under forhandlingerne om direktivet (og også i gennemførelsesfasen) var opmærksomheden i høj grad rettet mod spørgsmålet om, hvem der skal være omfattet af direktivets beskyttelse, da særbehandling for aftaler om sikkerhed kan opfattes som værende i strid med det overordnede princip om lige behandling af kreditorer under konkursbehandlinger. Med direktivets artikel 1, stk. 3, får medlemsstaterne mulighed for at udelukke aftaler, hvor en af parterne er en af de personer, der er nævnt i artikel 1, stk. 2, litra e). Flere medlemsstater overvejede muligheden af en fuldstændig opt-out, men i sidste instans var det kun Østrig, der besluttede at gøre det. Kun fem medlemsstater har anvendt en delvis opt-out, nemlig Den Tjekkiske Republik, Slovenien, Sverige, Frankrig og Tyskland. I Den Tjekkiske Republik finder opt-out-bestemmelsen i gennemførelseslovgivningen kun anvendelse på foretagender af en vis størrelse vurderet efter to af følgende tre kriterier: aktiver, omsætning og kapital. I Slovenien udelukker gennemførelseslovgivningen juridiske enheder, som ikke er defineret som store selskaber i loven om handelsvirksomheder, dvs. små og mellemstore virksomheder, foreninger og visse civilretlige juridiske enheder. I svensk DA 8 DA

9 lovgivning kan kun finansielle formidlere refinansiere pantsatte aktiver ved pantsætning. Frankrig har valgt en delvis opt-out for transaktioner under en særordning, der hovedsagelig udelukker almindelige virksomheder. Den tyske gennemførelseslovgivning omfatter transaktioner mellem to selskaber, som er defineret som foretagender, der udelukker fysiske personer, enkeltmandsvirksomheder og partnerskaber. Men hvis sikkerhedsgiver er et foretagende, er kun finansiel sikkerhed anvendt til sikring af specifikt definerede finansielle forpligtelser omfattet, hvilket betyder, at især langsigtede kontantlån, der involverer virksomheder, er udelukket. Ti medlemsstater (Belgien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Spanien og Det Forenede Kongerige) har udvidet anvendelsen på juridiske peronser, det den også dækker enheder, der ikke er nævnt i direktivet. Nogle repræsentanter for energiindustrien (f.eks. European Federation of Energy Traders (EFET)) ønsker at udvide direktivet til også at omfatte ikke-regulerede enheder såsom energihandelsvirksomheder, således at aftaler mellem disse enheder (herunder bestemmelser om slutafregning (close out netting) i sådanne aftaler) også er omfattet. Kommissionen har overvejet dette forslag, men mener, at en sådan udvidelse falder uden for direktivets anvendelsesområde, da dette er koncentreret om beskyttelse af aftaler, hvor mindst en af parterne er et organ fra den offentlige sektor, en centralbank eller en finansinstitution Mulighed for at udelukke bestemte aktier artikel 1, stk. 4, litra b) Direktivets artikel 1, stk. 4, litra b), giver medlemsstaterne mulighed for fra direktivets anvendelsesområde at udelukke finansiel sikkerhed, der består af sikkerhedsstillerens egne aktier, aktier i tilknyttede virksomheder som omhandlet i Rådets syvende direktiv 83/349/EØF af 13. juni 1983 om konsoliderede regnskaber og aktier i foretagender, som udelukkende har til formål at eje produktionsmidler, der er vitale for sikkerhedsstillerens virksomhed, eller eje fast ejendom. Kun en medlemsstat - Danmark - anvender en fuldstændig opt-out-bestemmelse i henhold til artikel 1, stk. 4, litra b). Tyskland, Irland og Sverige anvender en delvis opt-out på specificerede typer aktiver. Tyskland betragter ikke sikkerhedsstillers egne aktier og aktier i tilknyttede virksomheder som omhandlet i direktiv 83/349/EØF som finansiel sikkerhed, hvis sikkerhedsstilleren eller den tilknyttede virksomhed er en virksomhed eller en anden person, der er omfattet af direktivets artikel 1, stk. 2, litra e). I Irland dækker finansiel sikkerhed under direktivet ikke aktier i selskaber, hvis eneste formål enten er at eje produktionsmidler, der er vitale for sikkerhedsstillerens egen virksomhed, eller eje fast ejendom. I Sverige omfatter opt-out-bestemmelsen alene ikke-registrerede aktier i tilknyttede virksomheder i tilfælde af konkurs. Da der ikke er nogen mærkbar indvirkning på det indre markeds funktion, ønsker Kommissionen ikke at genåbne debatten på europæisk plan og vil derfor ikke fremlægge forslag om at fjerne opt-out-bestemmelserne Tilegnelse artikel 4, stk. 3 Ifølge direktivets artikel 4, stk. 3, har visse medlemsstater ikke pligt til at anerkende tilegnelse for sikkerhedshaver. Tilegnelse betyder, at sikkerhedshaver i tilfælde af misligholdelse under visse forhold kan beholde aktiverne som sin egen ejendom i stedet for at sælge dem. Ingen medlemsstater har dog gjort brug af denne mulighed. Alle 25 medlemsstater anerkender DA 9 DA

10 følgelig nu tilegnelse for sikkerhedshaver i tilfælde af misligholdelse. Derfor kan artikel 4, stk. 3, ophæves, når direktivet næste gang skal revideres Brugsret artikel 5 Det hedder i direktivets artikel 5, stk. 1, at medlemsstaterne sikrer, at sikkerhedshaveren har ret til at udøve en brugsret over finansiel sikkerhed, der er stillet i henhold til en aftale om finansiel sikkerhedsstillelse, i den udstrækning aftalen indeholder bestemmelser herom. En brugsret betyder, at sikkerhedshaver har ret til at disponere over den finansielle sikkerhed til fordel for tredjemand i form af overførsel af ejendomsret eller sikkerhedsstillelse. Med muligheden for at give sikkerhedshavere en generel disponeringsret øger direktivet kontantog værdipapirmarkedernes likviditet. For mange medlemsstater var retten til genbrug noget nyt, men sikkerhedshaver har nu i alle medlemsstaters lovgivning ret til at udøve sin ret til genbrug, hvis (og i den udstrækning) dette er omfattet af en aftale om sikkerhedsstillelse. Det ser ikke ud til, at brugsretten under direktivet giver anledning til problemer, men det er fortsat uklart, hvilke erfaringer markedet vil gøre sig med anvendelsen af denne ret. Kommissionen finder derfor ikke, at der er behov for yderligere initiativer på nuværende tidspunkt Anerkendelse af bestemmelser om slutafregning (close-out netting) artikel 7 Slutafregning anvendes regelmæssigt på finansmarkederne til at afslutte alle aftalte, men endnu ikke forfaldne forpligtelser over for og fordringer på en modpart gennem et enkelt krav/en enkelt forpligtelse. Close-out netting er vigtig for at sikre effektive finansmarkeder, da det mindsker kreditrisikoen og sætter finansinstitutionerne i stand til enten at reducere den af loven krævede kapital og/eller at øge deres eksponering. I henhold til nogle medlemsstaters generelle konkurslovgivning er det sådan, at hvis en part i en transaktion går konkurs, kan denne parts krav over for andre parter ikke længere afsluttes. Det er dog vitalt for markedsaktørerne at kunne stole på en retligt beskyttet slutafregningsmekanisme i tilfælde af, at deres modpart går konkurs. Dette krav er nu opfyldt med direktivets artikel 7, ifølge hvilken en slutafregningsbestemmelse kan få virkning i overensstemmelse med de aftalte vilkår, uanset om der indledes eller foregår konkursforanstaltninger eller lignende, og uanset visse andre forhold, der måtte have indflydelse på slutafregningen. For mange medlemsstater var dette også et nyt og ikke helt uproblematisk skridt væk fra princippet om ligebehandling af konkurskreditorer. I dag er princippet om slutafregning velkendt i alle medlemsstater, men det vides stadig ikke, hvordan disse slutafregningsbestemmelser vil blive udført i praksis. Der er også fremsat forslag om at øge sammenhængen i EU's lovgivning om slutafregning og udvide det materielle anvendelsesområde til andet end aftaler om sikkerhedsstillelse. Kommissionen er åben over for at overveje sådanne forslag, men da direktivet primært omhandler finansiel sikkerhed og kun perifert slutafregning som metode til at håndhæve aftaler om sikkerhedsstillelse, mener den ikke, at en ændring af direktivet er den mest hensigtsmæssige metode til at forbedre de generelle EU-rammer for slutafregning. Det forekommer bedre at få et enkelt, altdækkende sæt ændringer af flere direktiver og på denne måde forbedre sammenhængen i gældende fællesskabsret. Ud over direktivets artikel 7 indeholder andre relevante europæiske finansielle instrumenter bestemmelser om slutafregning (og set off), bl.a. direktivet om endelig afregning i betalingssystemer og værdipapirafviklingssystemer (ofte benævnt SFD) (artikel 2, litra k), og artikel 3), direktivet DA 10 DA

11 om sanering og likvidation af kreditinstitutter 13 (artikel 23 og 25) og Rådets forordning (EF) nr. 1346/2000 om konkurs (artikel 6). Der er dog behov for yderligere overvejelser for at undersøge, om en sådan løsning er en reel mulighed Lovvalgsregler artikel 9 Lovvalgsreglerne i direktivets artikel 9 sigter mod at fastslå, hvilken lov der skal være gældende for forskellige adkomstmæssige aspekter vedrørende værdipapirer i indirekte besiddelse, som indeholder et udenlandsk element et spørgsmål, som ellers ville kunne give anledning til retlig usikkerhed. Direktivets artikel 9 afspejler den almindeligt gældende fællesskabslovgivning om lovvalg, der også kan findes i artikel 9, stk. 2, i SFD og i artikel 24 i direktivet om sanering og likvidation af kreditinstitutter, og som er baseret på princippet om, hvor værdipapirkontoen befinder sig. Denne regel adskiller sig fra bestemmelsen i Haagerkonventionen om værdipapirer fra 2002, som tillader aftaleparterne i en kontoaftale en vis frihed med hensyn til at vælge, hvilken lovgivning fastlæggelsen af ejendomsretten til værdipapirer skal være omfattet af. Disse bestemmelser er uforenelige, og beslutter EU at tilslutte sig konventionen, skal ovennævnte tre direktiver ændres i overensstemmelse hermed. Spørgsmålet om, hvorvidt EU skal undertegne konventionen, drøftes nu i Rådet på baggrund af et forslag fra Kommissionen fra I deres retlige vurdering har 15 Kommissionens tjenestegrene gentaget deres støtte til Haagerkonventionen. Denne evaluering har ikke til formål at sammenligne de to lovsystemer eller gentage diskussionen. Hvad de to systemer har til fælles, er, at de begge sigter mod at opnå retlig sikkerhed i forhold til gældende lov for værdipapirer, der er i indirekte besiddelse. Kommissionen har den holdning, at der ikke er tilstrækkelig retlig sikkerhed for indeværende, hverken på internationalt plan eller i EU. Skulle Rådet derfor beslutte ikke at tilslutte sig konventionen, skal direktivets artikel 9 (samt artikel 9 i SFD og artikel 24 i direktivet om sanering og likvidation af kreditinstitutter) alligevel ændres for at forbedre situationen i EU og få indført nøjagtige kriterier for, hvordan man fastslår, hvor en konto befinder sig. Eksempler fra de to medlemsstater (Frankrig og Portugal), der har udviklet sådanne kriterier, viser, at bestemmelserne bestemt kan fortolkes forskelligt. 5. KONKLUSIONER De fleste medlemsstater har først omsat direktivet til national lovgivning efter direktivets frist for gennemførelse, og ni har først gjort det i løbet af Markedets erfaringer med at anvende direktivet er således temmelig nye, og det er derfor for tidligt at foretage en endelig vurdering af direktivets indvirkning. Alligevel er det generelle indtryk, at direktivet fungerer godt og er kommet på det rette tidspunkt. Ved at fjerne de administrative byrder og juridiske formaliteter, der tidligere tyngede procedurerne for sikkerhedsstillelse, har direktivet gjort det enklere og mere effektivt at stille finansiel sikkerhed og håndhæve de forpligtelser, der er forbundet hermed Direktiv 2001/24/EF om sanering og likvidation af kreditinstitutter, EFT L 125 af , s Forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse af Haagerkonventionen om, hvilken lov der skal anvendes på visse rettigheder over værdipapirer, der opbevares af en mellemmand, KOM(2003) 783 af Kommissionens arbejdsdokument "Legal assessment of certain aspects of the Hague Securities Convention", SEK(2006) 910 af DA 11 DA

12 På grundlag af sine undersøgelser foreslår Kommissionen følgende skridt: 1) Fordringer: Kommissionen vil overveje at stille forslag til ændringer for at udvide direktivets anvendelsesområde på baggrund af det fremskridt, der gøres med de tekniske aspekter i relation til anvendelsen af fordringer som sikkerhed. 2) Opt-out-bestemmelser om anvendelsesområdet: Bevare opt-out-bestemmelserne. 3) Opt-out-bestemmelse for tilegnelse: Ophævelse af artikel 4, stk. 3, ved næste revision af direktivet. 4) Brugsret: Ikke behov for yderligere initiativer for indeværende. 5) Slutafregning: Kommissionen vil afsøge mulighederne for at forbedre de overordnede EU-rammer for slutafregning. 6) Lovvalg: Ændring af direktivets artikel 9 (samt artikel 9, stk. 2, i SFD og artikel 24 i direktivet om sanering og likvidation af kreditinstitutter), enten som følge af Rådets beslutning om at tiltræde Haagerkonventionen om værdipapirer eller (hvis dette ikke sker) for at få indført nøjagtige kriterier for, hvordan man fastslår, hvor en konto befinder sig DA 12 DA

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk.

RETNINGSLINJER (2014/329/EU) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 127, stk. 5.6.2014 L 166/33 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE af 12. marts 2014 om ændring af retningslinje ECB/2011/14 om Eurosystemets pengepolitiske instrumenter og procedurer (ECB/2014/10)

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1

SLUTAKT. AF/CE/BA/da 1 SLUTAKT AF/CE/BA/da 1 De befuldmægtigede for: KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, DEN HELLENSKE REPUBLIK,

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer

Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i skibe som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede obligationer I medfør af 152 h, stk. 1, nr. 1-3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.10.2014 COM(2014) 674 final ANNEX 1 BILAG Endelig rapport om gennemførelse af afgørelse nr. 1080/2011/EU af 25. oktober 2011, der dækker EIB-finansieringstransaktioner

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015

Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk. 18. januar 2015 Erhvervsstyrelsen Att.: kra@jm.dk; lst@jm.dk; pbm@jm.dk cc: jm@jm.dk 18. januar 2015 Høring vedr. vedtagne retsakter inden for det civil-, handels-, og familieretlige område samt det strafferetlige og

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen

Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA-BoS-14/174 DA Retningslinjer for behandling af eksponeringer for markeds- og modpartsrisiko i standardformlen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU

Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU GENERALDIREKTORATET FOR INTERNE POLITIKKER TEMAAFDELING C: BORGERNES RETTIGHEDER OG KONSTITUTIONELLE ANLIGGENDER RETLIGE ANLIGGENDER Livet i grænseoverskridende situationer inden for EU En sammenlignende

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET. om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.5.2014 COM(2014) 259 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler DA DA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007

Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigt over gældende EU-direktiver og EU-forordninger om finansielle tjenesteydelser Den 1. november 2007 Oversigten indeholder en henvisning til den lov og/eller bekendtgørelse, som gennemfører et EU-direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del EU Note 3 Offentligt Europaudvalget EU-Oplysningen & Den Økonomiske Konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 6. august 2015 Den nye lånepakke

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 12.3.2014. om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens. (EØS-relevant tekst)

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 12.3.2014. om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens. (EØS-relevant tekst) EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.3.2014 C(2014) 1500 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 12.3.2014 om en ny tilgang til virksomheders konkurs og insolvens (EØS-relevant tekst) {SWD(2014) 61 final}

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 19.2.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 47/1 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 24. maj 2012 om et udkast til Kommissionens delegerede forordning

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten

Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten September 2014 /Vibsyl Sag Kravsspecifikation for undersøgelse af erfaringer fra andre lande med lempelse af revisionspligten I Danmark har små og mellemstore virksomheder siden 2006 kunnet fravælge lovpligtig

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD

RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD BRIEF RETSFORBEHOLDET GØR DET SVÆRT FOR VIRKSOMHEDER AT INDDRIVE GÆLD Kontakt: Projektmedarbejder, Helga Molbæk-Steensig +45 61 26 14 18 hms@thinkeuropa.dk Cheføkonom, Mikkel Høegh +45 21 54 87 97 mgh@thinkeuropa.dk

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0807 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 14. februar 2008 REAL j.nr. 722-0001 klm/aba/lt Europa-kommissionens hvidbog om integration af EU's realkreditmarked

Læs mere

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009.

Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10. Afgjort den 5. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. Aktstykke nr. 17 Folketinget 2009-10 Afgjort den 5. november 2009 17 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 27. oktober 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

FAIF nyhedsservice. Juni 2015

FAIF nyhedsservice. Juni 2015 FAIF nyhedsservice Juni 2015 Indledende I dette nyhedsbrev sættes der fokus på de regler der gælder, når en fond (AIF) foretager nye investeringer, herunder kravet om obligatorisk due diligence, opbevaring

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken. Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken Akademiet for talentfulde unge 5. marts 2014 2 Nationalbankloven Formålsparagraf, 1: "Danmarks Nationalbank, der ved denne Lovs Ikrafttræden overtager

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 01.03.2005 KOM(2005) 65 endelig GRØNBOG Arv og testamente {SEK(2005) 270} (forelagt af Kommissionen) DA DA 1. INDLEDNING Med denne grønbog indledes

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Bekendtgørelse om storaktionærer 1

Bekendtgørelse om storaktionærer 1 Bekendtgørelse om storaktionærer 1 I medfør af 29, stk. 7, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 831 af 12. juni 2014, som ændret ved lov nr. 532 af 29. april 2015, fastsættes:

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015

Nyhedsbrev. Private Clients. 21. september 2015 21. september 2015 Nyhedsbrev Private Clients EU-forordningen 1 om, hvor og efter hvilke regler dødsboer skal behandles, er nu trådt i kraft. Danmark og England står indtil videre udenfor forordningen

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD

ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD BRIEF ARVESAGER KOMPLICERES AF RETSFORBEHOLD Kontakt: Direktør, Bjarke Møller Analytiker, Eva Maria Gram +45 51 56 19 15 + 45 2614 36 38 bjm@thinkeuropa.dk emg@thinkeuropa.dk RESUME I august 2015 træder

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 31 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 EU s bankunion Sammenfatning

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til

RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til RÅDETS DIREKTIV 96/47/EF af 23. juli 1996 om ændring af direktiv 91/439/EØF om kørekort RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten op oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2007 2822 - økofin Bilag 2 Offentligt 28. september 2007 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Dagsordenspunkt 8b: Finansiel stabilitet i EU (Kriseberedskab)

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere