Checklist Afgrødebasis DANSK VERSION (I tvivlstilfælde se venligst den engelske version)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Checklist Afgrødebasis DANSK VERSION (I tvivlstilfælde se venligst den engelske version)"

Transkript

1 Side: 1 of 41 CB CB.1 AFGRØDEBASIS SPORBARHED Sporbarhed letter tilbagekaldelse/tilbagetrækning af fødevarer og gør det muligt at udstyre kunderne med målrettede og præcise oplysninger om de involverede produkter. CB. 1.1 Kan det GLOBAL G.A.P registrerede produkt spores tilbage til og følges fra den registrerede bedrift (og andre relevante registrerede områder), hvor det blev produceret og, hvis det er relevant, håndteret? Der er et dokumenteret identifikations- og sporingssystem, som muliggør at spore det GLOBALG.A.P. registrerede produkt tilbage til den registrerede bedrift eller, i en gruppe af bedrifter, til de registrerede bedrifter i gruppen, og følges fremad til den direkte kunde (et skridt op, et skridt ned). Høstinformationer skal kæde et parti til produktions-optegnelserne eller de specifikke producenters ejendomme (der henvises til General Regulations Part III for information om adskillelse ved gruppecertificering). Produkthåndtering skal også dækkes, hvis det er relevant. ikke relevant er ikke en mulighed. Altid aktuel. CB. 2 OPFORMERINGSMATERIALE Valget af opformeringsmateriale spiller en vigtig rolle i produktionsprocessen. Ved at bruge passende sorter, kan man reducere brugen af gødning og plantebeskyttelsesmidler. Valget af opformeringsmateriale er en forudsætning for god plantevækst og høj produktkvalitet.

2 Side: 2 of 41 CB. 2.1 CB Kvalitet og Sundhed Findes der et dokument der giver garanti for frøkvalitet (fri for ødelæggende skadedyr, sygdomme, virus, osv.)? En optegnelse/certifikat for frøkvaliteten, der indeholder sortens renhed, sortens navn, sendingens nummer og frøleverandør, gemmes og er tilgængelig. Anbefalet CB Er der dokumenterede kvalitetsgarantier eller certificerede produktionsgarantier for anskaffet opformeringsmateriale? Der findes optegnelser der kan dokumentere at opformeringsmaterialet overholder sektororganisationens retningslinjer og er egnet til formålet (f.eks. kvalitetscertifikat, leveringsbetingelser, underskrevne breve, eller leveret af planteskole med GLOBALG.A.P. eller GLOBALG.A.P-anerkendt certifikat).

3 Side: 3 of 41 CB Findes der et funktionsdygtigt kontrolsystem for plantesundhed og kvalitet ved dyrkning i interne planteskoler? Der findes et kvalitetskontrol-system, der indbefatter overvågning af synlige tegn på skadedyr og sygdomme, og nuværende optegnelser fra overvågningen skal være tilgængelige. Planteskole betyder hvilket som helst sted opformeringsmateriale produceres, (inklusiv intern udvælgelse af podemateriale). overvågning skal inkludere registrering og identificering af moderplanten eller oprindelsesafgrødens mark afhængig af forholdene. Registrering skal ske med fastsatte intervaller. Hvis de dyrkede træer eller planter er beregnet udelukket til eget brug (dvs. ikke solgt), vil dette være tilstrækkeligt. Når der anvendes grundstammer, skal der rettes særlig opmærksomhed mod grundstammens oprindelse gennem dokumentation. 15 CB. 2.2 CB KEMISK BEHANDLING OG GØDNING Registreres kemisk behandling af al købt opformeringsmateriale (frø, grundstammer, kimplanter, stiklingsplanter og stiklinger)? Der findes optegnelser med det anvendte produkts navn og skadedyr og/eller sygdommen det skal bekæmpe (f.eks. gem optegnelser/ frøindpakning osv.) Er frø blevet behandlet forebyggelse skal der gemmes bevis for de anvendte kemikalier.

4 Side: 4 of 41 CB Er behandling med plantebeskyttelsesmidler i opformeringsperioden i den interne planteskole registreret? Optegnelser over alle behandlinger med plantebeskyttelsesmidler i opformeringsperioden i den interne planteskole er tilgængelige og inkluderer: sted, dato, handelsnavn og aktive ingrediens, operatør, hvem der autoriserede behandlingen, begrundelse, brugte mængde og maskineri. CB. 2.3 CB GENETISK MODIFICEREDE ORGANISMER (ikke relevant hvis der ikke anvendes genetisk modificerede organismer) Overholder dyrkning af eller forsøg med GMO al gældende lovgivning i produktionslandet? Den registrerede producent eller gruppe af producenter har en kopi af den på området gældende lovgivning og følger denne. Der skal gemmes optegnelser over de specifikke modifikationer og/eller den præcise navn på afgrøden. Specifikke råd om driften og håndteringen skal indhentes. CB Er dokumentation til rådighed når producenten dyrker genmodificerede planter? Hvis en plante er genmodificeret og/eller produkter stammer fra en GMO, opretholdes dokumenterede optegnelser over brug eller produktion af GMO varieteter og/eller produkter, der stammer fra GMOer. CB Er producentens direkte kunder informeret om produktets GMO-status? Der skal føres dokumenteret bevis for, at sådan en kommunikation har fundet sted.

5 Side: 5 of 41 CB Findes der en håndteringsplan for GM materiale (dvs. afgrøder og forsøg) som indeholder strategier for, hvordan sammenblandingsrisikoen minimeres (f.eks. så som utilsigtet sammenblanding med tilstødende ikke-gmo afgrøder) og hvordan produktets særlige egenskaber bevares? En skriftlig plan, der forklarer hvordan GM materiale (dvs. afgrøder og forsøg) bliver håndteret og opbevaret, for at minimere risikoen for sammenblanding med konventionelt materiale, og for at bevare produktets særlige ejenskaber. CB Opbevares GMO afgrøder for sig selv og afskåret fra andre afgrøder for at undgå tilfældig blanding? Visuel vurdering skal udføres for opbevaring af GMO afgrøder, herunder identifikation. CB. 3 STEDET HISTORIE OG LEDELSE CB 3.1 Gemmer producenten optegnelser over mængder og dato for såning/plantning? Optegnelser over såning/plantning, mængder, og dato skal gemmes og være til rådighed. CB. 3.2 Benyttes der, hvor det er muligt, sædskifte for enårige afgrøder? Sædskifte kan fastslås ud fra så- /plantedatoer og/eller optegnelser over brug af plantebeskyttelsesmidler. CB. 4 CB. 4.1 FORVALTNING AF JORDEN Jorden er fundament for al landbrugsproduktion; bevaringen og forbedringen af denne værdifulde resourse er essentiel. God jordbrugspraksis sikrer at jordens frugtbarhed bevares i lang tid, fremmer udbytte og bidrager til rentabiliteten. Er der udarbejdet jordbundskort for bedriften? Jordbundstyper er bestemt for hvert område, baseret på en jordbundsprofil, jordbundsanalyse eller lokalt (regional) kartografisk jordbundstypekort. Anbefalet

6 Side: 6 of 41 CB. 4.2 Er der brugt teknikker til forbedring og opretholdelse af jordstruktur og forhindre traktose? De brugte teknikker er passende til brug på bedriften. Der må ikke være synlige tegn på traktose. CB. 4.3 Bliver dyrkningsteknikker brugt for at reducere muligheden for erosion? Der er tegn på kontrolmetoder og hjælpeforanstaltninger (f.eks. jorddækning, arbejdsretning på tværs af skråninger, dræn, såning af græs eller grøntgødning, træer og buske i omkring marken, osv.) for at minimere erosion af jorden (f.eks. vand og vind). CB. 5 TILFØRSEL AF GØDNING Beslutningsprocessen involverer afgrødernes næringsstofbehov; tilgængelige næringsstoffer i jorden og tilgængelige næringsstoffer fra gylle og afgrøderester. Korrekte tilførselsmetoder skal benyttes for at optimere brugen, og opbevaringsprocedurer der forhindrer tab og forurening skal følges. CB. 5.1 CB Næringsbehov Sker tilførslen af gødning i overensstemmelse med afgrødens specifikke behov og jordbundens tilstand? Producenten skal vise at man har taget afgrødens næringstofbehov og jorden fertilitet i betragtning. Optegnelser over analyser og/eller anden afgrødespecifik litteratur skal være tilgængeligt som bevis. Altid aktuel. 16

7 Side: 7 of 41 CB. 5.2 CB VEJLEDNING OM MÆNGDE OG GØDNINGSTYPE Er anbefalinger om anvendelse af gødning (organisk eller uorganisk) givet af kompetente, kvalificerede personer? Hvor optegnelserne viser at den teknisk ansvarlige person, der træffer beslutningen og brug af gødning (organisk eller uorganisk) er en ekstern konsulent, skal undervisning og teknisk kompetence demonstreres via officielle kvalifikationer, specifikke kurser, osv., medmindre han/hun er ansat til formålet af en kompetent organisation(f.eks. officielle rådgivningstjenester). Hvor optegnelserne viser at den teknisk ansvarlige person, der træffer beslutningen og brug af gødning (organisk eller uorganisk) er producenten selv, skal erfaring suppleres med teknisk viden (f.eks. adgang til produktteknisk litteratur, deltagelse på særlige kursus, osv.) og/eller brugen af værktøjer (software, påvisningsmetoder på bedriften, osv.) 16

8 Side: 8 of 41 CB. 5.3 CB OPTEGNELSER OVER TILFØRSEL til 5.3.6: Inkluderer optegnelser over al tilførsel af jord- og bladgødning, både organisk og uorganisk, følgende kriterier: Reference til mark, frugtplantage eller væksthus? Der gemmes optegnelser over al tilførsel af gødning, der specificerer det geografiske område og navn eller reference på marken, frugtplantagen eller væskthus hvor den registrerede afgrøde er placeret. Der skal også føres journal ved dyrkning i vandkultur og hvor der anvendes gødevanding. Altid aktuel. 16 CB Tilførselsdatoer? De præcise datoer for tilførsel af gødning (dag/måned/år) er anført i optegnelserne for al gødningsbrug. Altid aktuel. 16 CB Tilført gødningstype? Gødningens handelsnavn, type (f.eks. N, P, K) og koncentrationer (f.eks ) skal fremgå tydeligt i optegnelserne for al gødningstilførsel. Altid aktuel. 16 CB Tilførte mængder? De tilførte mængder af produktet skal fremgå af optegnelserne for al gødningstildeling, opgivet i vægt eller volumen. Den faktisk anvendte mængde skal opgives, da den ikke nødvendigvis er den samme som den anbefalede. Altid aktuel.

9 Side: 9 of 41 CB Spredningsmetode? Den anvendte metode til udbringning af gødning (f.eks.via vanding eller mekanisk spredning), samt de anvendte maskiner skal være anført i optegnelserne for al gødningstilførsel. Altid aktuel. CB Operatøroplysninger? Navnet på den operatør der har stået for gødningstilførslen skal være anført i optegnelserne for al gødningsbrug. Hvis én enkelt person står for gødningstilførslen er det acceptabelt at oplysninger står anført en gang. Altid aktuel. CB. 5.4 OPBEVARING AF GØDNING til 5.4.7: opbevares al gødning: CB Adskilt fra plantebeskyttelsesmidler? Dette minimums er til for at forhindre fysisk krydskontaminering af gødning (organisk og uorganisk) og plantebeskyttelsesprodukter ved brug af en fysisk afspærring (væg, skærm, tildækning, osv.). Hvis gødningsprodukter der tilføres sammen med plantebeskyttelsemidler (dvs. mikronæringsstoffer eller bladgødning) er pakket i en lukket beholder, kan de opbevares sammed med plantebeskyttelsesmidler.

10 Side: 10 of 41 CB På et overdækket område? Det overdækkede område er egnet til at beskytte alle uorganiske gødningstyper (f.eks. pulvere, granulat eller væsker) fra atmosfærisk påvirkning (f.eks. sollys, frost og regn). Baseret på risikovurdering (gødningstype, vejrforhold, midlertidig opbevaring), kan plastikoverdækning accepteres. Opbevaring må ikke ske direkte på jorden/gulvet. Det er tilladt at opbevare kalk og gips på marken. Så længe opbevaringsene på produktets fareseddel er overholdt, kan beholdere med flydende gødning opbevares udendørs. CB På et rent område? Uorganisk gødning (f.eks. pulvere, granulat eller væske) opbevares i et område fri for affald, der ikke udgør en yngleplads for gnavere og hvor spild og lækage kan ryddes op. CB På et tørt område? Lagerområderne til opbevaring af uorganisk gødning (pulvere, granulat eller væske) er velventileret og fri for regnvand og kraftig kondensdannelse. Opbevaring må ikke ske direkte på jorden. Så længe opbevaringsene på produktets fareseddel er overholdt, kan beholdere med flydende gødning opbevares udendørs.

11 Side: 11 of 41 CB På en passende måde, som minimerer risikoen for forurening af vandforekomster? Al gødning er opbevaret på en måde, der udgør minimal risiko for forurening af vandforekomster. Lagre af flydende gødning skal være omgivet af en uigennemtrængelig barriere, der kan indeholde 110 % af volumenen af den største beholder, og vandløb i nærheden samt risiko for oversvømmelse skal være taget i betragtning. CB Ikke sammen med høstede produkter? Gødning må ikke opbevares sammen med høstede produkter. CB Er en opdateret lageropgørelse eller optegnelser over forbrug af gødning til rådighed? En lageropgørelse der viser lagerets indhold (type og mængde) er til rådighed og opdateres mindst én gang hver tredje måned. 19,2 CB. 5.5 CB Organisk gødning Er brugen af spildevandsslam fra mennesker forbudt på bedriften? Spildevandsslam fra mennesker må ikke bruges på bedriften i produktionen af GLOBALG.A.P. registrerede afgrøder. Altid aktuel

12 Side: 12 of 41 CB Er der, før anvendelse, udarbejdet en risikovurdering af organisk gødning, som tager dets kilde, egenskaber og beregnede brug i betragtning? Skriftligt bevismateriale er til rådighed der viser at mindst de følgende potentielle risici er taget i betragning: den organiske gødningstype, komposteringsmetode, indholdet af frø/ukrudt, indholdet af tungmetaller, afpasning af anvendelsestidspunkt samt placering af den organiske gødning (f.eks. direkte kontakt med afgrødens spiselige dele, jorden omkring afgrøden, osv.) Dette gælder også gødninger fra biogasanlæg. Se Annex CB.1 Mikrobiologiske farer. CB Er der taget højde for næringsstofbidraget fra den tilførte organiske gødning? Der er gennemført en analyse eller der bruges anerkendte standard-værdier, der medregner indholdet af N P K næringsstoffer i den tilførte organiske gødning. CB Opbevares organisk gødning på en forsvarlig måde, der minimerer risikoen for forurening af miljøet? Organisk gødning skal opbevares på et område beregnet dertil. Der er truffet passende forholdsregler for at forhindre forurening af overfladevand (f.eks. betonfundament og vægge, specialbyggede lækagesikre beholdere, osv.) eller det skal opbevares mindst 25 m fra vandområder.

13 Side: 13 of 41 CB. 5.6 CB Indhold af næringsstoffer Har alle erhvervede gødningsprodukter medfølgende skriftligt bevis for næringsstofindholdet (N, P, K)? Skriftligt bevis, der specificerer N,P,K, indhold (eller anerkendte standardværdier) er tilgængeligt for al gødning brugt til afgrøder dyrket under GLOBALG.A.P. inden for den sidste 12-måneders periode. CB Har alle erhvervede uorganiske gødningsprodukter medfølgende skriftligt bevis for næringsindhold, inklusiv tungmetaller? Skriftligt bevis, der specificerer indholdet af N, P og K (eller anerkendte standardværdier) inklusiv tungmetaller, er tilgængeligt for al uorganisk gødning brugt til afgrøder dyrket under GLOBALG.A.P. inden for den sidste 12-måneders periode. Anbefalet CB. 6 CB. 6.1 CB VANDING OG GØDEVANDING Vand er en sparsom naturressource, og kunstvanding bør derfor baseres på passende prognoser og/eller teknisk udstyr der sikrer effektiv brug af vand. For information vedrørende ansvarlig brug af vand se Annex CB.2 Forudsigelse af behov for vanding Er systematiske forudsigelsesmetoder brugt til at beregne afgrødens vandbehov? Beregninger er tilgængelige og er Anbefalet underbygget af data (f.eks. regnvandsmålinger, pressevandsanalyser af vækstmedier, fordampningsmålere, tensiometre (bestemmer % fugtighed i jorden) og jordbundskort). Disse data kan opsamles på regionalt niveau.

14 Side: 14 of 41 CB. 6.2 CB Vandings- og gødevandingsmetode Kan producenten retfærdiggøre de Formålet er at undgå vandspild. Det anvendte kunstvandingsmetoder, i forhold til anvendte vandingssystem er effektivt. vandbesparelse? Producenten anvender det mest effektive vandingssystem som det er teknisk muligt og rentabelt, og overholder al lovgivning vedrørende lokale begrænsninger på vandforbrug. CB Findes der en driftsplan, der optimerer vandforbruget og minimere spild? Der skal være en skriftlig handlingsplan, der sigter mod at optimere vandforbrug på bedriften. Det kan enten være en individuel plan eller regional plan, hvis bedriften deltager i og/eller er dækket af sådan en. Anbefalet CB Gemmes der optegnelser over vand anvendt til vanding/ gødevanding? Der føres optegnelser, som viser dato og Anbefalet volumen pr. vandmåler eller vandingsenhed. Hvis producenten arbejder med vandingsprogrammer, bør den beregnede varighed af vandingen, samt den faktisk anvendte mængde vand registreres.

15 Side: 15 of 41 CB. 6.3 CB Kvalitet af vand brugt til vanding Er brugen af ubehandlet spildevand til kunstvanding/gødevanding forbudt? Ubehandlet spildevand må ikke bruges til vanding/ gødevanding. Hvor der bruges behandlet spildevand eller sekundavand, overholder vandkvaliteten WHO s Guidelinies for the Safe Use of Wastewater end Exreta in Agriculture and Aquaculture Såfremt der er tvivl om vandet kommer fra en mulig forurenet kilde (f.eks. pga. en landsby opstrøms), skal producenten vise, via analyse, at vandet overholder WHO retningslinje eller den lokale lovgivning vedrørende vand til vanding. Se tabel 3 i Annex AF.1 for risikovurderinger. Altid aktuel.

16 Side: 16 of 41 CB Er en årlig risikovurdering for forurening af vandings-/ gødevandingsvand blevet gennemført? Risikovurderingen skal tage potentiel mikrobiologiske, kemiske og fysiske forurening af alle kilder til vandings-/ gødevandingsvand i betragtning. Som minimum skal risikovurderingen dække: - Bestemmelse af vandkilde - Vandingsmetode - Afpasning af tidspunkt for vanding (under afgrødens vækstfaser) - Kontakt mellem vandingsvand og afgrøde Afgrødetyper: - Afgrøder, der kan spises rå og som ikke har en beskyttende skræl, der fjernes før spisning - Afrøder som kan spises rå og enten ikke har nogen beskyttende skræl, som fjernes før spisning eller som har nogen risiko eller tidligere problemer med patogener - Afgrøder, der kan spises rå og enten har en beskyttende skræl, som fjernes før spisning eller vokser uden direkte kontakt med jord eller hvor der ikke tidligere er set særlige problemer mht. patogen forurening. - Afgrøder der altid koges. Se Annex CB.1 Mikrobiologiske farer

17 Side: 17 of 41 CB Vandingsvandet analyseres med jævne mellemrum, bestemt efter risikovurderingen (CB.6.3.2)? Vandanalyse er udført med jævne mellemrum i henhold til risikovurderingens resultater, der tager afgrødens egenskaber i betragtning. Prøver udtages fra vandingssystemets udløbssted eller det nærmest praktiske prøveudtagningssted. CB I henhold til risikovurderingen i CB.6.3.2, tager laboratorieanalyse også mikrobiel forurening i betragtning? I henhold til risikoanalysen (hvis der er en risiko for mikrobiel forurening), giver laboratorieanalyse dokumenteret optegnelse over relevante mikrobielle forureninger. CB Er det et egnet laboratorium som udfører analysen? Analyseresultater fra egnede laboratorier, i stand til at udføre mikrobiologisk analyse på ISO niveau eller tilsvarende standarder, bør være til rådighed. Anbefalet CB Såfremt risikovurderingen kræver det, er der blevet skredet til handling over for dårlige resultater, inden næste vækstsæson? Optegnelser bevidner at der er foretaget korrigerende handlinger og/eller truffet beslutninger. CB. 6.4 CB Forsyning af vand til vanding/ gødevanding For at beskytte miljøet bliver vand hentet fra en bæredygtig kilde? Bæredygtige kilder er kilder der leverer tilstrækkeligt vand under normale (gennemsnitlige) forhold. CB Er der indhentet rådgivning om vandudvinding fra de rette myndigheder, hvor det er nødvendigt? Hvor det er nødvendigt, skal der forefindes skriftlig kommunikation om emnet (f.eks. breve, tilladelser, osv.)

18 Side: 18 of 41 CB. 7 INTEGRERET BEKÆMPELSE AF SKADEGØRERE Integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM) omfatter en omhyggelig vurdering af alle tilgængelige skadegørekontrol teknikker og den efterfølgende implementering af passende foranstaltninger, der kan bremse udviklingen af skadedyrspopulationer, og holde plantebeskyttelsesmidler og andre indgreb på niveauer, der er økonomisk berettet, og reducere eller minimere risici for menneskers helbred og miljø. En IPM Værktøjskasse (Annex CB.3) er blevet udviklet for at give alternativer metoder til anvendelsen af IPMteknikker i den kommercielle produktion af landbrugs- og gartneriafgrøder. Givet den naturlige variation, i udviklingen af skadedyrproblemer, mellem forskellige afgrøder og områder, skal ethvert IPM system implementeres under hensyn til lokale fysiske (klimatiske, topografiske, osv.) biologiske (skadedyrsart, naturlig fjender, osv.) og økonomiske forhold. CB. 7.1 Er der indhentet assistance til implementeringen af IPM-systemer, gennem uddannelse eller rådgivning? Hvor en ekstern rådgiver har ydet assistance, skal uddannelse og teknisk kompetence demonstreres via officielle kvalifikationer, specifikke undervisningskurser, osv. medmindre vedkomne er ansat til formålet af en kompetent organisation (f.eks. officielle rådgivningsorganer). Hvor den teknisk ansvarlige person er producenten selv, skal erfaring suppleres med teknisk viden (f.eks. adgang til IPMteknisk litteratur, deltagelse i særlige kurser, osv.) og/eller brug af værktøjer (software, sporingsmetoder på bedriften, osv.) 21

19 Side: 19 of 41 CB. 7.2 til 7.4: Kan producenten føre bevis for implementeringen af mindst én aktivitet der falder ind under kategorien: CB. 7.2 Forebyggelse? Producenten kan føre bevis for implementeringen af mindst én aktivitet der inkluderer indførsel af produktionsmetoder, der kan reducere hyppigheden af skadedyrsangreb og deres intensitet, og derved reducere behovet for indgreb. CB. 7.3 observation og overvågning? Producenten kan føre bevis for a) implementering af mindst én aktivitet der kan fastslå hvornår, og i hvilket omfang skadedyr og deres naturlige fjender er til stede, og b) at disse informationer bruges til at planlægge hvilke indsat der kræves over for skadedyret. CB. 7.4 Indgreb? Producenten kan føre bevis for, at der i situationer, hvor et skadedyrsangreb påvirker afgrødens økonomiske værdi negativt, vil blive grebet ind med specifikke skadedyrskontrolmetoder. Hvor det er muligt, skal ikke-kemiske tilgange overvejes. CB. 7.5 Følges anti-resistensvejledningen og/eller andre anbefalinger, for at opretholde de tilgængelige plantebeskyttelsesmidlers effektivitet? Hvor skadedyrs-, sygdoms- eller ukrudtsangrebets størrelse kræver gentagne behandlinger af afgrøden, findes der bevis for at anti-resistensanbefalinger (hvor de er til rådighed) bliver fulgt.

20 Side: 20 of 41 CB. 8 CB. 8.1 CB PLANTEBESKYTTELSESMIDLER I situationer hvor skadedyrsangreb påvirker afgrødens økonomiske værdi negativt, kan det være nødvendigt at gribe ind med specifikke skadedyrs-bekæmpelsesmetoder, inklusiv plantebeskyttelsesmidler (PPP). Det er essentielt at plantebeskyttelsesmidler anvendes, håndteres og opbevares korrekt. Valg af plantebeskyttelsesmidler Findes der en aktuel liste over plantebeskyttelsesmidler, autoriseret af produktionslandet, til brug på de afgrøder, som dyrkes? En liste er til rådighed med de kommercielle handelsnavne på plantebeskyttelsesmidler (inklusiv deres sammensætning af aktive ingredienser eller nytteorganismer), der er godkendt til afgrøder som dyrkes, eller har været dyrket, på bedriften under GLOBALG.A.P. inden for de sidste 12 måneder. CB Bruger producenten kun plantebeskyttelsesmidler, der i øjeblikket er tilladt i anvendelseslandet, til de udvalgte afgrøder (dvs. hvor sådanne officielle registrerings-ordninger eksisterer)? Alle de anvendte plantebeskyttelsesmidler er officielt og p.t. godkendte eller tilladte af den passende offentlige myndighed i anvendelseslandet. Hvor der ikke eksisterer nogen officielle registreringsordning henvises der til GLOBALG.A.P. retningslinjer (Annex CB.4) vedrørende dette emne, og FOA International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides. Se også Annex CB.4 i tilfælde hvor producenten deltager i lovlige afprøvninger til endelig godkendelse af PPP hos de lokale myndigheder. Altid aktuel. 24

21 Side: 21 of 41 CB Er det anvendte plantebeskyttelsesmiddel egnet til det tiltænkte mål, sådan som det er anbefalet på produktets etiket? Alle plantebeskyttelsesmidler anvendt på afgrøden er egnede og kan begrundes (i henhold til anbefalinger på etiketten eller en udgivelse fra et officielt registreringsorgan) til brug mod skadedyret, sygdommen, ukrudtet eller målet for plantebeskyttelsesmiddelindgrebet. Hvis producenten benytter midler med off-label status, skal der være bevis for en officiel godkendelse for anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsemiddel i landet. Altid aktuel. 22 CB Gemmes fakturaer for registrerede plantebeskyttelsesmidler? Fakturaer for det anvendte registrerede plantebeskyttelsesmiddel, skal gemmes til journalføring og være til rådighed under en ekstern inspektion. Altid aktuel.

22 Side: 22 of 41 CB. 8.2 CB Rådgivning om mængde og type af plantebeskyttelsesmiddel Er det kompetente personer der vælger plantebeskyttelsesmidler? Hvor registreringer af plantebeskyttelsesmidler viser, at den teknisk ansvarlige person, der træffer valgene om plantebeskyttelsesmidler, er en kvalificeret rådgiver, kan teknisk kompetence vises via officielle kvalifikationer eller certifikater for deltagelse i særlige kurser. Fax og s fra rådgivere, myndigheder, osv. tillades. Hvor registreringer af plantebeskyttelsesmidler viser, at den teknisk ansvarlige person, der træffer valgene om plantebeskyttelsesmidler, er producenten selv, skal erfaring suppleres med teknisk viden, der kan demonstreres via teknisk grundlag (f.eks. produktteknisk litteratur, deltagelse i særlige kurser, osv.) CB. 8.3 Optegnelser over anvendelse til : Gemmes der optegnelser over alle tilførsler af plantebeskyttelsesmidler og inkluderer de følgende kriterier: CB Afgrødens navn og/eller sort? Alle optegnelser over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal angive den behandlede afgrøde og/eller sort. Altid aktuel. 23

23 Side: 23 of 41 CB Behandlede sted? Alle optegnelser over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler angiver det geografiske område, bedriftens navn eller reference, samt mark, frugtplantage eller væksthus hvor afgrøden befinder sig. Altid aktuel. CB Anvendelsesdato? Alle optegnelser over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal angive de præcise datoer (dag/måned/år) for anvendelse. Registrer den egentlige dato (slutdato, hvis der tilføres i mere end én dag) for anvendelse. Altid aktuel. CB Handelsnavn og aktivstof? Alle optegnelser over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal angive det fulde handelsnavn (inklusiv beskrivelse) og aktivstof(fer) eller nytteorganisme med videnskabeligt navn. Aktivstof(fer) skal registreres eller det skal være muligt at kæde informationer om handelsnavn til aktivstof. Altid aktuel. CB Operatør? Operatøren, der står for anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, er blevet registreret i optegnelserne. Hvis én enkelt person står for al anvendelsen, er det acceptabelt kun at registrere vedkomne én gang. Altid aktuel.

24 Side: 24 of 41 CB Begrundelse for anvendelse? Navnet på det(t) behandlede skadedyr, sygdom(me) og/eller ukrudt er anført i optegnelserne over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Hvis trivialnavne benyttes, skal de korrespondere med de navne, der fremgår af etiketten. Altid aktuel. CB Teknisk godkendelse af anvendelse? Den teknisk ansvarlige person, der træffer beslutningen om brugen og dosen af plantebeskyttelsesmidlet/midlerne, der anvendes er registreret i optegnelserne. Altid aktuel. CB Produktmængde anvendt? Alle optegnelser over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler angiver, mængden af midlet, der skal anvendes, i vægt eller volumen eller i den totale mængde vand (eller andet medium) og dosering i g/l eller internationalt anerkendte mål for plantebeskyttelsesmidlet. Altid aktuel. CB Anvendte tildelingsmetode? Tildelingsmetoden (f.eks. rygsprøjte, højvolumen, U.L.V, pudring, forstøvning, luftbåren eller en anden metode) for alle anvendte plantebeskyttelsesmidler (hvis der er forskellige enheder, skal disse angives separat) er specificeret i optegnelserne over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Altid aktuel.

25 Side: 25 of 41 CB Sprøjtefrist? Sprøjtefrister er registreret for al anvendelse af plantebeskyttelses-midler, hvor en sprøjtefrist er angivet på produktets etiket, eller hvis ikke på etiketten, så som angivet af officielle kilder. Altid aktuel, medmindre det certificering af blomster og prydplanter CB. 8.4 CB Sprøjtefrister (gælder ikke blomster og prydplanter) Er de registrerede sprøjtefrister blevet overholdt? Producenten kan vise at alle sprøjtefrister er overholdt for plantebeskyttelsesmidler brugt på afgrøden, via brug af tydelige journaler, så som optegnelser over anvendte plantebeskyttelsesmidler og datoer for høst af afgrøder. Specielt i situationer med fortløbende høst, er der systemer i marken, frugtplantagen eller dvæksthuset (f.eks. advarselsskilte, påførselstidspunkt, osv.) der sikrer overholdelse af alle sprøjtefrister. Der henvises til Altid aktuel, medmindre det gælder certificering af blomster og prydplanter.

26 Side: 26 of 41 CB. 8.5 CB Bortskaffelse af overskydende tankblandinger Bliver overskydende tankblandinger eller tankskyllevand bortskaffet på en måde der ikke bringer fødevaresikkerhed og miljøet i fare? Tilføring af overskydende sprøjtemiddel og tankskyllevand til afgrøden er førsteprioritet, under den forudsætning at den overordnede dosis på etiketten ikke overskrides. Overskydende blanding eller tankskyllevand er bortskaffet på en måde der ikke bringer hverken fødevaresikkerhed eller miljøet i fare. Optegnelser gemmes. Altid aktuel.

27 Side: 27 of 41 CB. 8.6 CB Restkoncentrationsanalyse for plantebeskyttelsesmiddel (gælder ikke blomster og prydplanteproduktion) Kan producenten vise at oplysninger vedrørende modtagelandets/landenes (dvs. det marked hvor producenten forventer at sælge) grænseværdier for restkoncentrationer (MRL) er tilgængelig? Producenten eller producentens kunder skal have en liste til rådighed og aktuelle gældende restkoncentrations analyseværdier (MRL er) for alle markeder, produktet forventes at blive forhandlet på (nationale og/eller internationale). MRL erne skal findes ved enten af vise kommunikation med de kunder, der udgør det forventede marked(er), eller ved at vælge de(t) specifikke land(e)(eller gruppe af lande) hvori produktet forventes at skulle forhandles, og føre bevis for overholdelse af et restkoncentrationsanalysesystem, der følger landets/landenes aktuelt gældende MRL er. Hvor handlen målrettes mod en gruppe af lande, skal analysesystemet opfylde gruppens strengeste, aktuelt gældende MRL er. Der henvises til Annex CB.5. 25

Checklist AFGRØDEBASIS

Checklist AFGRØDEBASIS AFGRØDEBASIS Dansk version i tvivlstilfælde se venligst den engelske version Endelige Version 4.0_Mar2011 Gyldig fra: 1. marts 2011 Obligatorisk fra: 1. januar 2012, Spichernstr. 55, 50672 Köln (Cologne)

Læs mere

Kontrolpunkter og kravspecifikationer AFGRØDEBASIS. Dansk version i tvivlstilfælde se venligst den engelske version Endelig Version 4.

Kontrolpunkter og kravspecifikationer AFGRØDEBASIS. Dansk version i tvivlstilfælde se venligst den engelske version Endelig Version 4. GLOBALG.A.P. Kontrolpunkter og kravspecifikationer AFGRØDEBASIS Dansk version i tvivlstilfælde se venligst den engelske version Endelig Version 4.0_Mar2011 Gyldig fra: 1. marts 2011 Obligatorisk fra: 1.

Læs mere

KONTROLPUNKTER. Midlertidig endelig dansk version (I tvivlstilfælde se venligst den engelske version) Ufravigeligt krav. Anbefaling.

KONTROLPUNKTER. Midlertidig endelig dansk version (I tvivlstilfælde se venligst den engelske version) Ufravigeligt krav. Anbefaling. Page: 1 of 10 CB CB. 1 SPORBARHED CB. 1. 1 BASIS MODUL FOR AFGRØDER Er GLOBALGAP (EUREPGAP) registrerede produkter sporbart fra den registrerede producent (og andre relevante registrerede arealer) hvor

Læs mere

Kontrolpunkter og kravspecifikationer Integreret standard for primærproducenter FRUGT OG GRØNSAGER

Kontrolpunkter og kravspecifikationer Integreret standard for primærproducenter FRUGT OG GRØNSAGER GLOBALG.A.P. Kontrolpunkter og specifikationer Integreret standard for primærproducenter FRUGT OG GRØNSAGER Dansk version i tvivlstilfælde se venligst den engelske version Endelig version 4.0_Mar2011 Gyldig

Læs mere

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret)

Hjælpeskema til GLOBALGAP - certificering Side: Side 1 af 1. Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Nr. CB1 A Godkendt af Dok Nr. Revisions dato: Sporbarhed Ejendom: Mærkerapport (hvor er de enkelte juletræer fældet/markeret) Pallerapport (hvor er pallerne lavet) Mark/afd-nr. Kvalitet Størrelse Etiketfarve

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9

DAFA s. HACCP-guidelines. I henhold til DS 3027. DAFA Side 1 af 9 s HA-guidelines I henhold til DS 3027 Side 1 af 9 s HA guidelines for Operatører. Afsnit 1 1.1. Hvad er HA? Side 3 1.2. HA-processen Side 4 1.3. Flowdiagram for HA-systemet Side 5 1.4. Kontrol og rapportering

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Vejledning om kvalitetsstyring og HACCP ved brug af tilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning... 1 2. Kvalitetsstyring... 1 3. Risikoanalyse - HACCP-analyse...

Læs mere

Checklist Alle producenters basismodul DANSK VERSION (I tvivlstilfælde se venligst den engelske version)

Checklist Alle producenters basismodul DANSK VERSION (I tvivlstilfælde se venligst den engelske version) Side: 1 of 27 AF AF. 1 ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL Kontrolpunkterne i dette modul gælder for alle producenter, der søger certificering, da de dækker emner, der er relevante for alle produktionsgrene.

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale

modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober 2016 Vejledning for leverandører af genetisk modificeret frø og -vegetativt formeringsmateriale Oktober

Læs mere

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive

Infoblad. ISO/TS 16949 - Automotive Side 1 af 5 ISO/TS 16949 - Automotive Standarden ISO/TS 16949 indeholder særlige krav gældende for bilindustrien og for relevante reservedelsvirksomheder. Standardens struktur er opbygget som strukturen

Læs mere

WG g. Insektmiddel. Reg.nr Front Page

WG g. Insektmiddel. Reg.nr Front Page Front Page WG 70 200 g Insektmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af insekter i agurker, tomater, peberfrugt og prydplanter i væksthus. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må

Læs mere

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen?

5.1.2 Kan IO identificeres i organisati- onen? Rød: Udgår af 17020 Gul: Ændringer og tilføjelser i 17020:2012 ISO 17020:2005, ISO 17020:2012 3 Administrative krav 5 Krav til opbygning 5.1 Administrative krav 3.1 Juridisk identificerbar afd. 5.1.1 Juridisk

Læs mere

Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier

Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier Handlingsplan for håndtering af spildevand og planteaffald fra væksthusgartnerier Baggrund Gartneribranchen har, med baggrund i målinger foretaget af Odense Kommune, kendt til problematikken med utilsigtet

Læs mere

DK79134282I. Bayer CropScience DK. Country: DK Colour: CMYK

DK79134282I. Bayer CropScience DK. Country: DK Colour: CMYK Front cover WG 70 200 g Insektmiddel tomat, agurk og peber i væksthuse Opbevares tørt og køligt. is a registered trademark of the Bayer Group ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

Kriterier for godkendelse af pesticider i den nye pesticidforordning. Funktionsleder Nina Sørup Hansen, Miljøstyrelsen

Kriterier for godkendelse af pesticider i den nye pesticidforordning. Funktionsleder Nina Sørup Hansen, Miljøstyrelsen Kriterier for godkendelse af pesticider i den nye pesticidforordning Funktionsleder Nina Sørup Hansen, Miljøstyrelsen Lovgivning Eksisterende lovgivning: Rådets direktiv 91/414/EØF om markedsføring af

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN

SIKKERHEDSDATABLAD. DEPAC 125 Industrial Degreaser 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN 1. NAVNET PÅ PRODUKTET OG VIRKSOMHEDEN HANDELSNAVN Leverandør Distributør DEPAC DEPAC 125 Affedtningsmiddel til industrielt brug DEPAC Dichtungstechnik GmbH Alfenzstrasse 9, A-6700 Bludenz Tlf +43 5552

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler.

Talent 10 L. Vækstreguleringsmiddel. Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til spirehæmning af læggekartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1

UDKAST. Forslag. til. Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 UDKAST Forslag til Bekendtgørelse om miljøforhold for mindre affaldsbehandlingsanlæg 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1-3, 7 a, stk. 1, 16, 44, stk. 1, og 92, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Audit beskrivelser for PL

Audit beskrivelser for PL 3-4-1 V01 3-4-1 V02 3-4-1 V03 3-4-1 V04 3-4-1 V05 Er der etableret et system til regelmæssig kontrol af processerne? Punktet er opfyldt, hvis der er en synlig regelmæssig måling for processen med acceptgrænser.

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 1 GENERELLE GMP OG DESIGNPRINCIPPER Dette dokument beskriver generelle principper, som gælder for flere procesområder og funktioner, specifikt design- og bygningsmæssige aspekter, der har indirekte indflydelse

Læs mere

SNEHOLT & NILSEN A/S

SNEHOLT & NILSEN A/S EU Sikkerheds Data Blad Dato/Reference 20.11.2008 Erstatter version af 10.06.2008 Blad nr. 2089 Version 1 Selskab Felco SA, CH-2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 1 Kommercielt produkt navn og leverandør 1.1

Læs mere

BARDAHL AUTO SHAMPOO

BARDAHL AUTO SHAMPOO Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 61500 PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante identificerede

Læs mere

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent

Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Fra Landbrugselev til økologisk fødevareproducent Bæredygtighed i Økologisk produktion V/ Økologikonsulent Malene Kræfting Projektet har modtaget tilskud fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram.

Læs mere

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder

Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til at sikre et rent og frisk miljø. Frisk Luft koncentrat til brug i sanitære områder Annavej 21 2740 Skovlunde DK Denmark Tlf. +45 44 666 333 Fax. +45 44 946 582 PRODUKT-INFORMATION Produkt og sikkerhedsdata: Se bagsiden NAVN Giver en vedvarende luftforbedring og hygiejne og er med til

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser.

Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i private haver herunder indkørsler, fortove, havegange og terrasser. DKXXXXXXXXA 200 ml Rækker til 645 m 2 Holder arealet ukrudtsfrit i 3-4 mdr. Bekæmper alt ukrudt blade & rødder Forhindrer nyt ukrudt i at spire frem Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING

LEVERANDØRBRUGSANVISNING 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF VIRKSOMHEDEN Godkendt for brug Godk. for lab. brug Modificeret af Bostik AB HANDELSNAVN ANVENDELSESOMRÅDE Forbehandling af mineralflader som f.eks. tegl, beton

Læs mere

: ERDAL LED.LOTION 500ML D

: ERDAL LED.LOTION 500ML D 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : identifikationsnummer : 64639 Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Vedligeholdsprodukt

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5

Sikkerhedsdatablad. 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer Einecs nr. Stoffer Klassificering w/w% Note 200-543-5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 1065464 Udarbejdelsesdato: 31-10-2005 Udarbejdet den: 15-07-2010 / LBN Anvendelse: Renser sølv

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

5 L. Vækstreguleringsmiddel

5 L. Vækstreguleringsmiddel Caryx Vækstreguleringsmiddel Må kun anvendes til vækstregulering i vinterraps. Gældende fra 26. november 2015. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87

Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS og bek. 87 Arbejdsmiljøcertificering Selvevaluering i forhold til DS/OHSAS 18001 og bek. 87 Punkt Emne Bemærkninger Handlingsplan 4.1 Generelle krav Organisationen skal etablere og vedligeholde et arbejdsmiljøledelses-system

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. 22418-32 Calcium/Magnesium Indicator Solution Side 1 af 5 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden:

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til EU-direktiv 1907/2006. Diamond White. Side 1 af Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Udstedelsesdato: 24.11.2005 Revisionsdato: 28.07.2011 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Relevante identificerede anvendelser for produktet

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

Kontrolpunkter og kravspecifikationer ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL

Kontrolpunkter og kravspecifikationer ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL GLOBALG.A.P. Kontrolpunkter og specifikationer ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL Dansk version i tvivlstilfælde se venligst den engelske version Endelige Version 4.0_Mar2011 Gyldig fra: 1. marts 2011 Obligatorisk

Læs mere

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler.

Vejledning i at anmelde arealer til avl af læggekartofler. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Center for Jordbrug, Planter Nyropsgade 30, 1780 København V. E-mail: xkar@naturerhverv.dk Vejledning i at anmelde arealer til avl af

Læs mere

Zenith Dental Leverandørdatablad Agerskov d. 20.10.2014

Zenith Dental Leverandørdatablad Agerskov d. 20.10.2014 Zenith Dental Leverandørdatablad Agerskov d. 20.10.2014 Calcipast + I Midlertidig rodfyldningsmateriale med iodoform Datablad er lavet i henhold til EU regulation (EC) nr. 1907/2006 af EU Parlamentet og

Læs mere

Medax Top 5 L. Vækstreguleringsmiddel

Medax Top 5 L. Vækstreguleringsmiddel Medax Top smiddel Må kun anvendes til vækstregulering af hvede, triticale, rug, byg, havre, rødsvingel, strandsvingel, hundegræs og rajgræs. 5 L = Reg. varemærke for BASF 81082975 DK 1123 DUNKEN OMRYSTES

Læs mere

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale

Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Vejledning for leverandører af genetisk modificeret (GM) frø og vegetativt formeringsmateriale Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning for leverandører

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH

Kemi %koncentration Klassificering CAS EINECS Isopropanol, 70% F, R11 67-63-0 200-661-7 (CH3)2CHOH Page : 1 of 6 1. PRODUKTINFORMATION Varenr: 520213 Navn: med 70% isopropanol. Anvendelser: Desinficerende serviet til huden. Leveres af: Vitrex Medical A/S Vasekær 6-8 2730 Herlev Danmark Tlf.: +45 44947011

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes Side: 1 Kompileringsdato: 15/10/2012 Version: 1 Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 5798 Synonymer: OTHER PRODUCT

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761

SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 SIKKERHEDSDATABLAD D-coll 7761 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF FREMSTILLER Produkt navn D-coll 7761 Varetype Anvendelse Producent Udarbejdet af Polyvinylacetat/Ethen dispersionslim Lim til

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G

Arbejdspladsbrugsanvisning BORE- OG SKÆREPASTA - PERFECT, 500G Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893050010 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.:

d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: d) Fødevarestyrelsen Foder godk./reg.nr.: ANSØGNING OM AUTORISATION SOM ØKOLOGISK FODERSTOFVIRKSOMHED Til virksomheder, der vil producere, behandle, opbevare, importere, sælge og/eller eksportere foderstoffer med henvisning til den økologiske

Læs mere

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj

BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj BAT-redegørelse til IT - ansøgning nr.: 3211, Flemming Thomsen, Bygballevej 4, 8530 Hjortshøj Management Bedriften drives ud fra et højt fagligt niveau. Ejer deltager således i ERFA-gruppe med andre svineproducenter.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. Vindues rens. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. 1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden. Handelsnavn Leverandør Vindues rens Nymann Kemi A/S Nyhåbsvej 2 8560 Kolind Tlf.: 86 39 18 00 Fax.: 86 39 15 74 2. Fareidentifikationer. Sundhed/miljø

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Pesticidrester i fødevarer

Pesticidrester i fødevarer Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 140 Offentligt Pesticidrester i fødevarer Mette Holm Fødevarestyrelsen Import og kemiske forureninger Stor bevågenhed på pesticidrester

Læs mere

HYOFER H2O FE / TRL 200 L

HYOFER H2O FE / TRL 200 L 1.IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produkt information Handelsnavn : Produkt kode : 2111055 Anvendelse : foderadditiv Leverandør : Brenntag Nordic A/S Borupvang

Læs mere

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde

Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde PART OF THE EKOKEM GROUP Bæredygtige løsninger skabes i samarbejde Introduktion til NORDs Bæredygtighedsnøgle Stoffer i forbrugsprodukter har medført hormonforstyrrelser hos mennesker Bæredygtighed er

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs

LINOLIEBASERET VÆGMALING, udendørs Udstedelsesdato: 31.07.2009 Revisionsdato: 23.08.2010 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliebaseret vægmaling, udendørs PR-nr.: Ikke anmeldepligtig

Læs mere

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn

Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn Hygiejniske forhold ved håndtering af regnvand i anlæg på terræn 1/7 Orbicon A/S info@orbicon.dk CVR nr: 21 26 55 43 Lautrupvang 4B www.orbicon.dk Handelsbanken 2750 Ballerup +45 44 85 86 87 7643-0002350106

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Master FX 310 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PRnummer: Leverandør: Udarbejdet den: 20081101 / IRE DAYsystem a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse: Alkaliskt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og

BRUGERVEJLEDNING i henhold til arbejdsministeriets bkg. nr. 540/485 og EU-direktiverne 91/155 og Produkt navn: Lectra flussmiddel, 201 80 09. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN Produktnavn: Lectra flussmiddel. Anvendelse: Loddepasta. Emballage: 250 g dåse. Leverandør: Brdr. A

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG

SIKKERHEDSDATABLAD 91/155/EG 1. Identifikation af produktet og virksomheden HANDELSNAVN: ZINKOTOM FL, 5kg spand vare nr. 35006 Anvendelse: Effektiv koldforzinkning og forsegling Leverandør: METALINAS A/S, Sintrupvej 11 B, 8220 Brabrand,

Læs mere

Hvordan måles bæredygtighed? v/ økologikonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg Agri Nord, Planteavl

Hvordan måles bæredygtighed? v/ økologikonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg Agri Nord, Planteavl Hvordan måles bæredygtighed? v/ økologikonsulent Thor Bjørn Kjeldbjerg Agri Nord, Planteavl Respons-Inducing Sustainability Evaluation ( RISE ) Holistisk vurdering af bæredygtigheden af landbrugsproduktionen

Læs mere

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark

Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i Danmark Jakob Tilma, kommunikationschef Dansk Planteværn, November 2016 Muligheder og udfordringer i den fremtidige brug af planteværn i

Læs mere

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik

Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Koncernpolitikker 1. Ansvarligt fiskeri 2. Fødevaresikkerhed og kvalitet 3. Miljø og personale 4. Etik Version 2. 22.09.2009 1 1. Ansvarligt fiskeri Royal Greenland arbejder for ansvarlig anvendelse af

Læs mere

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212.

Tlf.: +45 2810 7874 email: michael@hygienevision.com. 1.4 Nødtelefon: Giftcentralen kan kontaktes på tlf. 35 316 060 / 82 121 212. Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.

Jammerbugt Kommune. Periodisk audit, P2. Ledelsessystemcertificering. Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12. Ledelsessystemcertificering Kvalitetsstyring - iht. Lov 506 af 07.06.2006 og Bek. 1258 af 15.12.2011 Audit 22. oktober 2014 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Sagsbehandling på

Læs mere

BARDAHL WHEEL CLEANER

BARDAHL WHEEL CLEANER Udfærdigelsesdato: 13.09.2011 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 60200 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation.

BARDAHL EASY GASKET. Dampe kan forårsage irritation af åndedrætsvejene. Irriterer huden. Kan forårsage øjenirritation. Udfærdigelsesdato: 20.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 77101/77102 PR-nr.: Under anmeldelse Relevante identificerede

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.

Sikkerhedsdatablad. I henhold til regulativ (EC) No. 1907/2006 MECUT WAX. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60. Udskrivningsdato: 27.06.2011 Produktkode: 60.1200 Side 1 af 5 Sektion 1: identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden Produktnavn Mecutwachs Relevante identificerede anvendelser af stoffet/præparatet

Læs mere

Risikovurdering I praksis

Risikovurdering I praksis Risikovurdering I praksis 02-03-2016 Lone Hansen Fakta om Bureau Veritas Bureau Veritas blev etableret i 1828 Verdensledende inden for test, inspektion og certificering. Specialister inden for kvalitet,

Læs mere

5 L. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bejdsning af kål-, gulerods-, løg- og spinatfrø, samt spinatfrø til eksport, i lukkede industrielle anlæg.

5 L. SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bejdsning af kål-, gulerods-, løg- og spinatfrø, samt spinatfrø til eksport, i lukkede industrielle anlæg. L256206 DENM/10T CLP reg appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bejdsning af kål-, gulerods-, løg- og spinatfrø, samt spinatfrø til eksport, i lukkede industrielle anlæg. Gældende fra 26. november 2015:

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31 SIKKERHEDSDATABLAD ifølge 197/26/EF, Artikel 31 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Produktnavn 1.2. Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX

November 2010 ATEX INFO Kennet Vallø. INFO om ATEX INFO om ATEX 1 2 HVAD ER ATEX? 4 DEFINITIONER: 5 TEORIEN: 5 STØV: 6 KLASSIFICERING AF EKSPLOSIONSFARLIGE OMRÅDER I ZONER 6 GAS: 7 ZONE 0: 7 ZONE 1: 7 ZONE 2: 7 STØV: 7 ZONE 20: 7 ZONE 21: 8 ZONE 22: 8

Læs mere

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger

Tlf.: +49 30 19240. CAS-nr. EINECS Indholdsstof Konc. % Symboler R-sætninger 1. Identifikation af stoffet/produktet og af virksomheden Varenr.: 4170 Produktnavn: LYRA markeringsspray Anvendelse: Mærkning. Producent: Lyra Bleistift-Fabrik GmbH & Co.KG Willstaetterstrasse 54-56 90449

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

Eddikesyre 20 % Til afkalkning af kaffemaskiner og maskiner m.m. Effektiv afkalkning af kaffemaskiner og maskiner.

Eddikesyre 20 % Til afkalkning af kaffemaskiner og maskiner m.m. Effektiv afkalkning af kaffemaskiner og maskiner. Type:. Anvendelse: Til afkalkning af kaffemaskiner og maskiner m.m. Egenskaber: Effektiv afkalkning af kaffemaskiner og maskiner. Dosering: Anvendes fortyndet. 1 dl. til 4 dl. vand. Hæld produktet i kedlen

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning COCKPITPLEJE, 500 ML.

Arbejdspladsbrugsanvisning COCKPITPLEJE, 500 ML. Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1727325 Revisionsdato 21.09.2012 Trykdato 29.09.2012 Produkt kode : 08934731 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter

Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter Bilag 4 Oversigt over grundgebyr og tillægsgebyr for behandlingen af sager om biocidholdige produkter Alle gebyrtakster i dette bilag er angivet i danske kroner (DKK) Overalt i bilaget, hvor der henvises

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) MPU alm. del - Bilag 330 Offentligt J.nr. M Den 27 juni 2005 Besvarelse af spørgsmål 1-10 vedr. rådsmøde nr. 2670 (miljøministre) den 24. juni 2005. Spørgsmål

Læs mere

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE

REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE REGULATIV FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD I DRAGØR KOMMUNE Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993,

Læs mere

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser

Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser Elevers praktiske øvelser på de gymnasiale uddannelser At-meddelelse Nr. 4.01.9 Januar 1999 Baggrund Lov om arbejdsmiljø. Arbejdsministeriets bekendtgørelse om arbejdets udførelse. Arbejdsministeriets

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Udarbejdet den: 10-11-2005 / GPS Anvendelse: Rengøringsmiddel Leverandør: Tana-Chemie GmbH

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet Sagsnr.: 26157 Den 15. maj 2014 FVM 273 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til Kommissionens beslutning

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Version 1.0 Revisionsdato 04.05.2007 Trykdato 04.05.2007

Version 1.0 Revisionsdato 04.05.2007 Trykdato 04.05.2007 1.IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED Produkt information Handelsnavn : Emne nummer : 83 21 9 407 782, 83 21 9 407 783, 83 21 9 407 784, 83 21 9 407 785 Firma : BMW AG D-80788

Læs mere

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

HAJO syntetisk køle/smøremiddel. Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF 1. Produkt- og leverandørbeskrivelse Produktkode og navn H27160 S Syntetisk køle/smøremiddel Beskrivelse Metalbearbejdningsolie Firma: HAJO syntetisk køle/smøremiddel Leverandørbrugsanvisning Efter 91/155EØF

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

Sikkerhedsdatablad. AdeKema Facade- og trævask 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden. Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden PR-nummer: 2107080 Leverandør: Udarbejdet den: 01-09-2009 / IRE DAY-system a/s Erhvervsvej 25 Anvendelse:

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad)

Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) Leverandørbrugsanvisning (Sikkerhedsdatablad) 1. Identifikation af stoffet/materialet og leverandøren PR-nummer: Ikke anmeldelsespligtig Udarbejdelsesdato: 17-10-2006 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HBN Anvendelse:

Læs mere