Checklist Afgrødebasis DANSK VERSION (I tvivlstilfælde se venligst den engelske version)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Checklist Afgrødebasis DANSK VERSION (I tvivlstilfælde se venligst den engelske version)"

Transkript

1 Side: 1 of 41 CB CB.1 AFGRØDEBASIS SPORBARHED Sporbarhed letter tilbagekaldelse/tilbagetrækning af fødevarer og gør det muligt at udstyre kunderne med målrettede og præcise oplysninger om de involverede produkter. CB. 1.1 Kan det GLOBAL G.A.P registrerede produkt spores tilbage til og følges fra den registrerede bedrift (og andre relevante registrerede områder), hvor det blev produceret og, hvis det er relevant, håndteret? Der er et dokumenteret identifikations- og sporingssystem, som muliggør at spore det GLOBALG.A.P. registrerede produkt tilbage til den registrerede bedrift eller, i en gruppe af bedrifter, til de registrerede bedrifter i gruppen, og følges fremad til den direkte kunde (et skridt op, et skridt ned). Høstinformationer skal kæde et parti til produktions-optegnelserne eller de specifikke producenters ejendomme (der henvises til General Regulations Part III for information om adskillelse ved gruppecertificering). Produkthåndtering skal også dækkes, hvis det er relevant. ikke relevant er ikke en mulighed. Altid aktuel. CB. 2 OPFORMERINGSMATERIALE Valget af opformeringsmateriale spiller en vigtig rolle i produktionsprocessen. Ved at bruge passende sorter, kan man reducere brugen af gødning og plantebeskyttelsesmidler. Valget af opformeringsmateriale er en forudsætning for god plantevækst og høj produktkvalitet.

2 Side: 2 of 41 CB. 2.1 CB Kvalitet og Sundhed Findes der et dokument der giver garanti for frøkvalitet (fri for ødelæggende skadedyr, sygdomme, virus, osv.)? En optegnelse/certifikat for frøkvaliteten, der indeholder sortens renhed, sortens navn, sendingens nummer og frøleverandør, gemmes og er tilgængelig. Anbefalet CB Er der dokumenterede kvalitetsgarantier eller certificerede produktionsgarantier for anskaffet opformeringsmateriale? Der findes optegnelser der kan dokumentere at opformeringsmaterialet overholder sektororganisationens retningslinjer og er egnet til formålet (f.eks. kvalitetscertifikat, leveringsbetingelser, underskrevne breve, eller leveret af planteskole med GLOBALG.A.P. eller GLOBALG.A.P-anerkendt certifikat).

3 Side: 3 of 41 CB Findes der et funktionsdygtigt kontrolsystem for plantesundhed og kvalitet ved dyrkning i interne planteskoler? Der findes et kvalitetskontrol-system, der indbefatter overvågning af synlige tegn på skadedyr og sygdomme, og nuværende optegnelser fra overvågningen skal være tilgængelige. Planteskole betyder hvilket som helst sted opformeringsmateriale produceres, (inklusiv intern udvælgelse af podemateriale). overvågning skal inkludere registrering og identificering af moderplanten eller oprindelsesafgrødens mark afhængig af forholdene. Registrering skal ske med fastsatte intervaller. Hvis de dyrkede træer eller planter er beregnet udelukket til eget brug (dvs. ikke solgt), vil dette være tilstrækkeligt. Når der anvendes grundstammer, skal der rettes særlig opmærksomhed mod grundstammens oprindelse gennem dokumentation. 15 CB. 2.2 CB KEMISK BEHANDLING OG GØDNING Registreres kemisk behandling af al købt opformeringsmateriale (frø, grundstammer, kimplanter, stiklingsplanter og stiklinger)? Der findes optegnelser med det anvendte produkts navn og skadedyr og/eller sygdommen det skal bekæmpe (f.eks. gem optegnelser/ frøindpakning osv.) Er frø blevet behandlet forebyggelse skal der gemmes bevis for de anvendte kemikalier.

4 Side: 4 of 41 CB Er behandling med plantebeskyttelsesmidler i opformeringsperioden i den interne planteskole registreret? Optegnelser over alle behandlinger med plantebeskyttelsesmidler i opformeringsperioden i den interne planteskole er tilgængelige og inkluderer: sted, dato, handelsnavn og aktive ingrediens, operatør, hvem der autoriserede behandlingen, begrundelse, brugte mængde og maskineri. CB. 2.3 CB GENETISK MODIFICEREDE ORGANISMER (ikke relevant hvis der ikke anvendes genetisk modificerede organismer) Overholder dyrkning af eller forsøg med GMO al gældende lovgivning i produktionslandet? Den registrerede producent eller gruppe af producenter har en kopi af den på området gældende lovgivning og følger denne. Der skal gemmes optegnelser over de specifikke modifikationer og/eller den præcise navn på afgrøden. Specifikke råd om driften og håndteringen skal indhentes. CB Er dokumentation til rådighed når producenten dyrker genmodificerede planter? Hvis en plante er genmodificeret og/eller produkter stammer fra en GMO, opretholdes dokumenterede optegnelser over brug eller produktion af GMO varieteter og/eller produkter, der stammer fra GMOer. CB Er producentens direkte kunder informeret om produktets GMO-status? Der skal føres dokumenteret bevis for, at sådan en kommunikation har fundet sted.

5 Side: 5 of 41 CB Findes der en håndteringsplan for GM materiale (dvs. afgrøder og forsøg) som indeholder strategier for, hvordan sammenblandingsrisikoen minimeres (f.eks. så som utilsigtet sammenblanding med tilstødende ikke-gmo afgrøder) og hvordan produktets særlige egenskaber bevares? En skriftlig plan, der forklarer hvordan GM materiale (dvs. afgrøder og forsøg) bliver håndteret og opbevaret, for at minimere risikoen for sammenblanding med konventionelt materiale, og for at bevare produktets særlige ejenskaber. CB Opbevares GMO afgrøder for sig selv og afskåret fra andre afgrøder for at undgå tilfældig blanding? Visuel vurdering skal udføres for opbevaring af GMO afgrøder, herunder identifikation. CB. 3 STEDET HISTORIE OG LEDELSE CB 3.1 Gemmer producenten optegnelser over mængder og dato for såning/plantning? Optegnelser over såning/plantning, mængder, og dato skal gemmes og være til rådighed. CB. 3.2 Benyttes der, hvor det er muligt, sædskifte for enårige afgrøder? Sædskifte kan fastslås ud fra så- /plantedatoer og/eller optegnelser over brug af plantebeskyttelsesmidler. CB. 4 CB. 4.1 FORVALTNING AF JORDEN Jorden er fundament for al landbrugsproduktion; bevaringen og forbedringen af denne værdifulde resourse er essentiel. God jordbrugspraksis sikrer at jordens frugtbarhed bevares i lang tid, fremmer udbytte og bidrager til rentabiliteten. Er der udarbejdet jordbundskort for bedriften? Jordbundstyper er bestemt for hvert område, baseret på en jordbundsprofil, jordbundsanalyse eller lokalt (regional) kartografisk jordbundstypekort. Anbefalet

6 Side: 6 of 41 CB. 4.2 Er der brugt teknikker til forbedring og opretholdelse af jordstruktur og forhindre traktose? De brugte teknikker er passende til brug på bedriften. Der må ikke være synlige tegn på traktose. CB. 4.3 Bliver dyrkningsteknikker brugt for at reducere muligheden for erosion? Der er tegn på kontrolmetoder og hjælpeforanstaltninger (f.eks. jorddækning, arbejdsretning på tværs af skråninger, dræn, såning af græs eller grøntgødning, træer og buske i omkring marken, osv.) for at minimere erosion af jorden (f.eks. vand og vind). CB. 5 TILFØRSEL AF GØDNING Beslutningsprocessen involverer afgrødernes næringsstofbehov; tilgængelige næringsstoffer i jorden og tilgængelige næringsstoffer fra gylle og afgrøderester. Korrekte tilførselsmetoder skal benyttes for at optimere brugen, og opbevaringsprocedurer der forhindrer tab og forurening skal følges. CB. 5.1 CB Næringsbehov Sker tilførslen af gødning i overensstemmelse med afgrødens specifikke behov og jordbundens tilstand? Producenten skal vise at man har taget afgrødens næringstofbehov og jorden fertilitet i betragtning. Optegnelser over analyser og/eller anden afgrødespecifik litteratur skal være tilgængeligt som bevis. Altid aktuel. 16

7 Side: 7 of 41 CB. 5.2 CB VEJLEDNING OM MÆNGDE OG GØDNINGSTYPE Er anbefalinger om anvendelse af gødning (organisk eller uorganisk) givet af kompetente, kvalificerede personer? Hvor optegnelserne viser at den teknisk ansvarlige person, der træffer beslutningen og brug af gødning (organisk eller uorganisk) er en ekstern konsulent, skal undervisning og teknisk kompetence demonstreres via officielle kvalifikationer, specifikke kurser, osv., medmindre han/hun er ansat til formålet af en kompetent organisation(f.eks. officielle rådgivningstjenester). Hvor optegnelserne viser at den teknisk ansvarlige person, der træffer beslutningen og brug af gødning (organisk eller uorganisk) er producenten selv, skal erfaring suppleres med teknisk viden (f.eks. adgang til produktteknisk litteratur, deltagelse på særlige kursus, osv.) og/eller brugen af værktøjer (software, påvisningsmetoder på bedriften, osv.) 16

8 Side: 8 of 41 CB. 5.3 CB OPTEGNELSER OVER TILFØRSEL til 5.3.6: Inkluderer optegnelser over al tilførsel af jord- og bladgødning, både organisk og uorganisk, følgende kriterier: Reference til mark, frugtplantage eller væksthus? Der gemmes optegnelser over al tilførsel af gødning, der specificerer det geografiske område og navn eller reference på marken, frugtplantagen eller væskthus hvor den registrerede afgrøde er placeret. Der skal også føres journal ved dyrkning i vandkultur og hvor der anvendes gødevanding. Altid aktuel. 16 CB Tilførselsdatoer? De præcise datoer for tilførsel af gødning (dag/måned/år) er anført i optegnelserne for al gødningsbrug. Altid aktuel. 16 CB Tilført gødningstype? Gødningens handelsnavn, type (f.eks. N, P, K) og koncentrationer (f.eks ) skal fremgå tydeligt i optegnelserne for al gødningstilførsel. Altid aktuel. 16 CB Tilførte mængder? De tilførte mængder af produktet skal fremgå af optegnelserne for al gødningstildeling, opgivet i vægt eller volumen. Den faktisk anvendte mængde skal opgives, da den ikke nødvendigvis er den samme som den anbefalede. Altid aktuel.

9 Side: 9 of 41 CB Spredningsmetode? Den anvendte metode til udbringning af gødning (f.eks.via vanding eller mekanisk spredning), samt de anvendte maskiner skal være anført i optegnelserne for al gødningstilførsel. Altid aktuel. CB Operatøroplysninger? Navnet på den operatør der har stået for gødningstilførslen skal være anført i optegnelserne for al gødningsbrug. Hvis én enkelt person står for gødningstilførslen er det acceptabelt at oplysninger står anført en gang. Altid aktuel. CB. 5.4 OPBEVARING AF GØDNING til 5.4.7: opbevares al gødning: CB Adskilt fra plantebeskyttelsesmidler? Dette minimums er til for at forhindre fysisk krydskontaminering af gødning (organisk og uorganisk) og plantebeskyttelsesprodukter ved brug af en fysisk afspærring (væg, skærm, tildækning, osv.). Hvis gødningsprodukter der tilføres sammen med plantebeskyttelsemidler (dvs. mikronæringsstoffer eller bladgødning) er pakket i en lukket beholder, kan de opbevares sammed med plantebeskyttelsesmidler.

10 Side: 10 of 41 CB På et overdækket område? Det overdækkede område er egnet til at beskytte alle uorganiske gødningstyper (f.eks. pulvere, granulat eller væsker) fra atmosfærisk påvirkning (f.eks. sollys, frost og regn). Baseret på risikovurdering (gødningstype, vejrforhold, midlertidig opbevaring), kan plastikoverdækning accepteres. Opbevaring må ikke ske direkte på jorden/gulvet. Det er tilladt at opbevare kalk og gips på marken. Så længe opbevaringsene på produktets fareseddel er overholdt, kan beholdere med flydende gødning opbevares udendørs. CB På et rent område? Uorganisk gødning (f.eks. pulvere, granulat eller væske) opbevares i et område fri for affald, der ikke udgør en yngleplads for gnavere og hvor spild og lækage kan ryddes op. CB På et tørt område? Lagerområderne til opbevaring af uorganisk gødning (pulvere, granulat eller væske) er velventileret og fri for regnvand og kraftig kondensdannelse. Opbevaring må ikke ske direkte på jorden. Så længe opbevaringsene på produktets fareseddel er overholdt, kan beholdere med flydende gødning opbevares udendørs.

11 Side: 11 of 41 CB På en passende måde, som minimerer risikoen for forurening af vandforekomster? Al gødning er opbevaret på en måde, der udgør minimal risiko for forurening af vandforekomster. Lagre af flydende gødning skal være omgivet af en uigennemtrængelig barriere, der kan indeholde 110 % af volumenen af den største beholder, og vandløb i nærheden samt risiko for oversvømmelse skal være taget i betragtning. CB Ikke sammen med høstede produkter? Gødning må ikke opbevares sammen med høstede produkter. CB Er en opdateret lageropgørelse eller optegnelser over forbrug af gødning til rådighed? En lageropgørelse der viser lagerets indhold (type og mængde) er til rådighed og opdateres mindst én gang hver tredje måned. 19,2 CB. 5.5 CB Organisk gødning Er brugen af spildevandsslam fra mennesker forbudt på bedriften? Spildevandsslam fra mennesker må ikke bruges på bedriften i produktionen af GLOBALG.A.P. registrerede afgrøder. Altid aktuel

12 Side: 12 of 41 CB Er der, før anvendelse, udarbejdet en risikovurdering af organisk gødning, som tager dets kilde, egenskaber og beregnede brug i betragtning? Skriftligt bevismateriale er til rådighed der viser at mindst de følgende potentielle risici er taget i betragning: den organiske gødningstype, komposteringsmetode, indholdet af frø/ukrudt, indholdet af tungmetaller, afpasning af anvendelsestidspunkt samt placering af den organiske gødning (f.eks. direkte kontakt med afgrødens spiselige dele, jorden omkring afgrøden, osv.) Dette gælder også gødninger fra biogasanlæg. Se Annex CB.1 Mikrobiologiske farer. CB Er der taget højde for næringsstofbidraget fra den tilførte organiske gødning? Der er gennemført en analyse eller der bruges anerkendte standard-værdier, der medregner indholdet af N P K næringsstoffer i den tilførte organiske gødning. CB Opbevares organisk gødning på en forsvarlig måde, der minimerer risikoen for forurening af miljøet? Organisk gødning skal opbevares på et område beregnet dertil. Der er truffet passende forholdsregler for at forhindre forurening af overfladevand (f.eks. betonfundament og vægge, specialbyggede lækagesikre beholdere, osv.) eller det skal opbevares mindst 25 m fra vandområder.

13 Side: 13 of 41 CB. 5.6 CB Indhold af næringsstoffer Har alle erhvervede gødningsprodukter medfølgende skriftligt bevis for næringsstofindholdet (N, P, K)? Skriftligt bevis, der specificerer N,P,K, indhold (eller anerkendte standardværdier) er tilgængeligt for al gødning brugt til afgrøder dyrket under GLOBALG.A.P. inden for den sidste 12-måneders periode. CB Har alle erhvervede uorganiske gødningsprodukter medfølgende skriftligt bevis for næringsindhold, inklusiv tungmetaller? Skriftligt bevis, der specificerer indholdet af N, P og K (eller anerkendte standardværdier) inklusiv tungmetaller, er tilgængeligt for al uorganisk gødning brugt til afgrøder dyrket under GLOBALG.A.P. inden for den sidste 12-måneders periode. Anbefalet CB. 6 CB. 6.1 CB VANDING OG GØDEVANDING Vand er en sparsom naturressource, og kunstvanding bør derfor baseres på passende prognoser og/eller teknisk udstyr der sikrer effektiv brug af vand. For information vedrørende ansvarlig brug af vand se Annex CB.2 Forudsigelse af behov for vanding Er systematiske forudsigelsesmetoder brugt til at beregne afgrødens vandbehov? Beregninger er tilgængelige og er Anbefalet underbygget af data (f.eks. regnvandsmålinger, pressevandsanalyser af vækstmedier, fordampningsmålere, tensiometre (bestemmer % fugtighed i jorden) og jordbundskort). Disse data kan opsamles på regionalt niveau.

14 Side: 14 of 41 CB. 6.2 CB Vandings- og gødevandingsmetode Kan producenten retfærdiggøre de Formålet er at undgå vandspild. Det anvendte kunstvandingsmetoder, i forhold til anvendte vandingssystem er effektivt. vandbesparelse? Producenten anvender det mest effektive vandingssystem som det er teknisk muligt og rentabelt, og overholder al lovgivning vedrørende lokale begrænsninger på vandforbrug. CB Findes der en driftsplan, der optimerer vandforbruget og minimere spild? Der skal være en skriftlig handlingsplan, der sigter mod at optimere vandforbrug på bedriften. Det kan enten være en individuel plan eller regional plan, hvis bedriften deltager i og/eller er dækket af sådan en. Anbefalet CB Gemmes der optegnelser over vand anvendt til vanding/ gødevanding? Der føres optegnelser, som viser dato og Anbefalet volumen pr. vandmåler eller vandingsenhed. Hvis producenten arbejder med vandingsprogrammer, bør den beregnede varighed af vandingen, samt den faktisk anvendte mængde vand registreres.

15 Side: 15 of 41 CB. 6.3 CB Kvalitet af vand brugt til vanding Er brugen af ubehandlet spildevand til kunstvanding/gødevanding forbudt? Ubehandlet spildevand må ikke bruges til vanding/ gødevanding. Hvor der bruges behandlet spildevand eller sekundavand, overholder vandkvaliteten WHO s Guidelinies for the Safe Use of Wastewater end Exreta in Agriculture and Aquaculture Såfremt der er tvivl om vandet kommer fra en mulig forurenet kilde (f.eks. pga. en landsby opstrøms), skal producenten vise, via analyse, at vandet overholder WHO retningslinje eller den lokale lovgivning vedrørende vand til vanding. Se tabel 3 i Annex AF.1 for risikovurderinger. Altid aktuel.

16 Side: 16 of 41 CB Er en årlig risikovurdering for forurening af vandings-/ gødevandingsvand blevet gennemført? Risikovurderingen skal tage potentiel mikrobiologiske, kemiske og fysiske forurening af alle kilder til vandings-/ gødevandingsvand i betragtning. Som minimum skal risikovurderingen dække: - Bestemmelse af vandkilde - Vandingsmetode - Afpasning af tidspunkt for vanding (under afgrødens vækstfaser) - Kontakt mellem vandingsvand og afgrøde Afgrødetyper: - Afgrøder, der kan spises rå og som ikke har en beskyttende skræl, der fjernes før spisning - Afrøder som kan spises rå og enten ikke har nogen beskyttende skræl, som fjernes før spisning eller som har nogen risiko eller tidligere problemer med patogener - Afgrøder, der kan spises rå og enten har en beskyttende skræl, som fjernes før spisning eller vokser uden direkte kontakt med jord eller hvor der ikke tidligere er set særlige problemer mht. patogen forurening. - Afgrøder der altid koges. Se Annex CB.1 Mikrobiologiske farer

17 Side: 17 of 41 CB Vandingsvandet analyseres med jævne mellemrum, bestemt efter risikovurderingen (CB.6.3.2)? Vandanalyse er udført med jævne mellemrum i henhold til risikovurderingens resultater, der tager afgrødens egenskaber i betragtning. Prøver udtages fra vandingssystemets udløbssted eller det nærmest praktiske prøveudtagningssted. CB I henhold til risikovurderingen i CB.6.3.2, tager laboratorieanalyse også mikrobiel forurening i betragtning? I henhold til risikoanalysen (hvis der er en risiko for mikrobiel forurening), giver laboratorieanalyse dokumenteret optegnelse over relevante mikrobielle forureninger. CB Er det et egnet laboratorium som udfører analysen? Analyseresultater fra egnede laboratorier, i stand til at udføre mikrobiologisk analyse på ISO niveau eller tilsvarende standarder, bør være til rådighed. Anbefalet CB Såfremt risikovurderingen kræver det, er der blevet skredet til handling over for dårlige resultater, inden næste vækstsæson? Optegnelser bevidner at der er foretaget korrigerende handlinger og/eller truffet beslutninger. CB. 6.4 CB Forsyning af vand til vanding/ gødevanding For at beskytte miljøet bliver vand hentet fra en bæredygtig kilde? Bæredygtige kilder er kilder der leverer tilstrækkeligt vand under normale (gennemsnitlige) forhold. CB Er der indhentet rådgivning om vandudvinding fra de rette myndigheder, hvor det er nødvendigt? Hvor det er nødvendigt, skal der forefindes skriftlig kommunikation om emnet (f.eks. breve, tilladelser, osv.)

18 Side: 18 of 41 CB. 7 INTEGRERET BEKÆMPELSE AF SKADEGØRERE Integreret bekæmpelse af skadegørere (IPM) omfatter en omhyggelig vurdering af alle tilgængelige skadegørekontrol teknikker og den efterfølgende implementering af passende foranstaltninger, der kan bremse udviklingen af skadedyrspopulationer, og holde plantebeskyttelsesmidler og andre indgreb på niveauer, der er økonomisk berettet, og reducere eller minimere risici for menneskers helbred og miljø. En IPM Værktøjskasse (Annex CB.3) er blevet udviklet for at give alternativer metoder til anvendelsen af IPMteknikker i den kommercielle produktion af landbrugs- og gartneriafgrøder. Givet den naturlige variation, i udviklingen af skadedyrproblemer, mellem forskellige afgrøder og områder, skal ethvert IPM system implementeres under hensyn til lokale fysiske (klimatiske, topografiske, osv.) biologiske (skadedyrsart, naturlig fjender, osv.) og økonomiske forhold. CB. 7.1 Er der indhentet assistance til implementeringen af IPM-systemer, gennem uddannelse eller rådgivning? Hvor en ekstern rådgiver har ydet assistance, skal uddannelse og teknisk kompetence demonstreres via officielle kvalifikationer, specifikke undervisningskurser, osv. medmindre vedkomne er ansat til formålet af en kompetent organisation (f.eks. officielle rådgivningsorganer). Hvor den teknisk ansvarlige person er producenten selv, skal erfaring suppleres med teknisk viden (f.eks. adgang til IPMteknisk litteratur, deltagelse i særlige kurser, osv.) og/eller brug af værktøjer (software, sporingsmetoder på bedriften, osv.) 21

19 Side: 19 of 41 CB. 7.2 til 7.4: Kan producenten føre bevis for implementeringen af mindst én aktivitet der falder ind under kategorien: CB. 7.2 Forebyggelse? Producenten kan føre bevis for implementeringen af mindst én aktivitet der inkluderer indførsel af produktionsmetoder, der kan reducere hyppigheden af skadedyrsangreb og deres intensitet, og derved reducere behovet for indgreb. CB. 7.3 observation og overvågning? Producenten kan føre bevis for a) implementering af mindst én aktivitet der kan fastslå hvornår, og i hvilket omfang skadedyr og deres naturlige fjender er til stede, og b) at disse informationer bruges til at planlægge hvilke indsat der kræves over for skadedyret. CB. 7.4 Indgreb? Producenten kan føre bevis for, at der i situationer, hvor et skadedyrsangreb påvirker afgrødens økonomiske værdi negativt, vil blive grebet ind med specifikke skadedyrskontrolmetoder. Hvor det er muligt, skal ikke-kemiske tilgange overvejes. CB. 7.5 Følges anti-resistensvejledningen og/eller andre anbefalinger, for at opretholde de tilgængelige plantebeskyttelsesmidlers effektivitet? Hvor skadedyrs-, sygdoms- eller ukrudtsangrebets størrelse kræver gentagne behandlinger af afgrøden, findes der bevis for at anti-resistensanbefalinger (hvor de er til rådighed) bliver fulgt.

20 Side: 20 of 41 CB. 8 CB. 8.1 CB PLANTEBESKYTTELSESMIDLER I situationer hvor skadedyrsangreb påvirker afgrødens økonomiske værdi negativt, kan det være nødvendigt at gribe ind med specifikke skadedyrs-bekæmpelsesmetoder, inklusiv plantebeskyttelsesmidler (PPP). Det er essentielt at plantebeskyttelsesmidler anvendes, håndteres og opbevares korrekt. Valg af plantebeskyttelsesmidler Findes der en aktuel liste over plantebeskyttelsesmidler, autoriseret af produktionslandet, til brug på de afgrøder, som dyrkes? En liste er til rådighed med de kommercielle handelsnavne på plantebeskyttelsesmidler (inklusiv deres sammensætning af aktive ingredienser eller nytteorganismer), der er godkendt til afgrøder som dyrkes, eller har været dyrket, på bedriften under GLOBALG.A.P. inden for de sidste 12 måneder. CB Bruger producenten kun plantebeskyttelsesmidler, der i øjeblikket er tilladt i anvendelseslandet, til de udvalgte afgrøder (dvs. hvor sådanne officielle registrerings-ordninger eksisterer)? Alle de anvendte plantebeskyttelsesmidler er officielt og p.t. godkendte eller tilladte af den passende offentlige myndighed i anvendelseslandet. Hvor der ikke eksisterer nogen officielle registreringsordning henvises der til GLOBALG.A.P. retningslinjer (Annex CB.4) vedrørende dette emne, og FOA International Code of Conduct on the Distribution and Use of Pesticides. Se også Annex CB.4 i tilfælde hvor producenten deltager i lovlige afprøvninger til endelig godkendelse af PPP hos de lokale myndigheder. Altid aktuel. 24

21 Side: 21 of 41 CB Er det anvendte plantebeskyttelsesmiddel egnet til det tiltænkte mål, sådan som det er anbefalet på produktets etiket? Alle plantebeskyttelsesmidler anvendt på afgrøden er egnede og kan begrundes (i henhold til anbefalinger på etiketten eller en udgivelse fra et officielt registreringsorgan) til brug mod skadedyret, sygdommen, ukrudtet eller målet for plantebeskyttelsesmiddelindgrebet. Hvis producenten benytter midler med off-label status, skal der være bevis for en officiel godkendelse for anvendelsen af det pågældende plantebeskyttelsemiddel i landet. Altid aktuel. 22 CB Gemmes fakturaer for registrerede plantebeskyttelsesmidler? Fakturaer for det anvendte registrerede plantebeskyttelsesmiddel, skal gemmes til journalføring og være til rådighed under en ekstern inspektion. Altid aktuel.

22 Side: 22 of 41 CB. 8.2 CB Rådgivning om mængde og type af plantebeskyttelsesmiddel Er det kompetente personer der vælger plantebeskyttelsesmidler? Hvor registreringer af plantebeskyttelsesmidler viser, at den teknisk ansvarlige person, der træffer valgene om plantebeskyttelsesmidler, er en kvalificeret rådgiver, kan teknisk kompetence vises via officielle kvalifikationer eller certifikater for deltagelse i særlige kurser. Fax og s fra rådgivere, myndigheder, osv. tillades. Hvor registreringer af plantebeskyttelsesmidler viser, at den teknisk ansvarlige person, der træffer valgene om plantebeskyttelsesmidler, er producenten selv, skal erfaring suppleres med teknisk viden, der kan demonstreres via teknisk grundlag (f.eks. produktteknisk litteratur, deltagelse i særlige kurser, osv.) CB. 8.3 Optegnelser over anvendelse til : Gemmes der optegnelser over alle tilførsler af plantebeskyttelsesmidler og inkluderer de følgende kriterier: CB Afgrødens navn og/eller sort? Alle optegnelser over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal angive den behandlede afgrøde og/eller sort. Altid aktuel. 23

23 Side: 23 of 41 CB Behandlede sted? Alle optegnelser over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler angiver det geografiske område, bedriftens navn eller reference, samt mark, frugtplantage eller væksthus hvor afgrøden befinder sig. Altid aktuel. CB Anvendelsesdato? Alle optegnelser over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal angive de præcise datoer (dag/måned/år) for anvendelse. Registrer den egentlige dato (slutdato, hvis der tilføres i mere end én dag) for anvendelse. Altid aktuel. CB Handelsnavn og aktivstof? Alle optegnelser over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler skal angive det fulde handelsnavn (inklusiv beskrivelse) og aktivstof(fer) eller nytteorganisme med videnskabeligt navn. Aktivstof(fer) skal registreres eller det skal være muligt at kæde informationer om handelsnavn til aktivstof. Altid aktuel. CB Operatør? Operatøren, der står for anvendelsen af plantebeskyttelsesmidler, er blevet registreret i optegnelserne. Hvis én enkelt person står for al anvendelsen, er det acceptabelt kun at registrere vedkomne én gang. Altid aktuel.

24 Side: 24 of 41 CB Begrundelse for anvendelse? Navnet på det(t) behandlede skadedyr, sygdom(me) og/eller ukrudt er anført i optegnelserne over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Hvis trivialnavne benyttes, skal de korrespondere med de navne, der fremgår af etiketten. Altid aktuel. CB Teknisk godkendelse af anvendelse? Den teknisk ansvarlige person, der træffer beslutningen om brugen og dosen af plantebeskyttelsesmidlet/midlerne, der anvendes er registreret i optegnelserne. Altid aktuel. CB Produktmængde anvendt? Alle optegnelser over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler angiver, mængden af midlet, der skal anvendes, i vægt eller volumen eller i den totale mængde vand (eller andet medium) og dosering i g/l eller internationalt anerkendte mål for plantebeskyttelsesmidlet. Altid aktuel. CB Anvendte tildelingsmetode? Tildelingsmetoden (f.eks. rygsprøjte, højvolumen, U.L.V, pudring, forstøvning, luftbåren eller en anden metode) for alle anvendte plantebeskyttelsesmidler (hvis der er forskellige enheder, skal disse angives separat) er specificeret i optegnelserne over anvendelse af plantebeskyttelsesmidler. Altid aktuel.

25 Side: 25 of 41 CB Sprøjtefrist? Sprøjtefrister er registreret for al anvendelse af plantebeskyttelses-midler, hvor en sprøjtefrist er angivet på produktets etiket, eller hvis ikke på etiketten, så som angivet af officielle kilder. Altid aktuel, medmindre det certificering af blomster og prydplanter CB. 8.4 CB Sprøjtefrister (gælder ikke blomster og prydplanter) Er de registrerede sprøjtefrister blevet overholdt? Producenten kan vise at alle sprøjtefrister er overholdt for plantebeskyttelsesmidler brugt på afgrøden, via brug af tydelige journaler, så som optegnelser over anvendte plantebeskyttelsesmidler og datoer for høst af afgrøder. Specielt i situationer med fortløbende høst, er der systemer i marken, frugtplantagen eller dvæksthuset (f.eks. advarselsskilte, påførselstidspunkt, osv.) der sikrer overholdelse af alle sprøjtefrister. Der henvises til Altid aktuel, medmindre det gælder certificering af blomster og prydplanter.

26 Side: 26 of 41 CB. 8.5 CB Bortskaffelse af overskydende tankblandinger Bliver overskydende tankblandinger eller tankskyllevand bortskaffet på en måde der ikke bringer fødevaresikkerhed og miljøet i fare? Tilføring af overskydende sprøjtemiddel og tankskyllevand til afgrøden er førsteprioritet, under den forudsætning at den overordnede dosis på etiketten ikke overskrides. Overskydende blanding eller tankskyllevand er bortskaffet på en måde der ikke bringer hverken fødevaresikkerhed eller miljøet i fare. Optegnelser gemmes. Altid aktuel.

27 Side: 27 of 41 CB. 8.6 CB Restkoncentrationsanalyse for plantebeskyttelsesmiddel (gælder ikke blomster og prydplanteproduktion) Kan producenten vise at oplysninger vedrørende modtagelandets/landenes (dvs. det marked hvor producenten forventer at sælge) grænseværdier for restkoncentrationer (MRL) er tilgængelig? Producenten eller producentens kunder skal have en liste til rådighed og aktuelle gældende restkoncentrations analyseværdier (MRL er) for alle markeder, produktet forventes at blive forhandlet på (nationale og/eller internationale). MRL erne skal findes ved enten af vise kommunikation med de kunder, der udgør det forventede marked(er), eller ved at vælge de(t) specifikke land(e)(eller gruppe af lande) hvori produktet forventes at skulle forhandles, og føre bevis for overholdelse af et restkoncentrationsanalysesystem, der følger landets/landenes aktuelt gældende MRL er. Hvor handlen målrettes mod en gruppe af lande, skal analysesystemet opfylde gruppens strengeste, aktuelt gældende MRL er. Der henvises til Annex CB.5. 25

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Kontrollens udførelse

Kontrollens udførelse Ikke ækvivalente bestemmelser, jf. bilag 2 Bilag 3 Bestemmelser i Foderhygiejneforordningen, som ikke er ækvivalente med bestemmelser i Fødevarehygiejneforordningerne og som altid skal kontrolleres, når

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Navit sp/f. Del A Gennemførelse

Navit sp/f. Del A Gennemførelse Den Internationale Kode for Sikker Drift af Skibe og Forebyggelse af Forurening (International Safety Management-koden (ISM-koden)) Med rettelser gældende pr. 1. juli 2010 Del A Gennemførelse 1. Generelt

Læs mere

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger.

1 L. Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. L163403 DENM/01Q PPE 359261 Insektmiddel Må kun anvendes til professionel bekæmpelse af krybende og kravlende insekter i og omkring huse og bygninger. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse.

Læs mere

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly)

BARDAHL KOBBERPASTA (uden bly) Udfærdigelsesdato: 18.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Produktkode: 72301/305 PR-nr.: 934541 Relevante identificerede anvendelser

Læs mere

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge

HACCP trin for trin. Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge HACCP trin for trin Af Liselotte Schou Hansen HACCP konsulent og dyrlæge Hvad er HACCP Hazard Analysis of Critical Control Points Eller på dansk: Risikoanalyse af Kritiske Styringspunkter HACCP er en metode

Læs mere

Memo risiko analyse på deduster

Memo risiko analyse på deduster Memo risiko analyse på deduster To: All From: DEr CC: Date: January 6, 2015 Re: Risiko analyse på deduster. Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 1 Formål:... 2 Risiko analyse:... 2 Risiko resultater

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden

V e j l e d n i n g. Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden V e j l e d n i n g Egenkontrol for kølerum med eget isværk Branchekoden Indholdsfortegnelse Særskilt hæfte - del 1 Introduktion til egenkontrol Ordliste og definitioner Gældende program - del 2 Egenkontrol

Læs mere

UDKAST 7. oktober 2004

UDKAST 7. oktober 2004 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 39 O UDKAST 7. oktober 2004 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS BLOMSTER OG PRYDPLANTER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS

Læs mere

GLOBALG.A.P. certificering hos AgroManagement

GLOBALG.A.P. certificering hos AgroManagement GLOBALG.A.P. certificering hos AgroManagement Kirketoften 5 Gamtofte 5610 Assens Denmark AgroManagement Blev etableret af Inge Bodil Jochumsen i 2007. Formålet med at etablere AgroManagement var at kunne

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Brandhæmmende akryl, Art.nr. 0893 311 000 Identifikation af stof eller kemisk produkt PR-nr. : 1833101 Revisionsdato 13.08.2014 Trykdato 16.08.2014 Produkt kode : 0893311000 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark

Læs mere

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder

Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Vejledning for maskinstationer, transportvirksomheder m.v., der håndterer genetisk modificerede (GM) afgrøder Marts 2008 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Vejledning

Læs mere

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS SÆDSKIFTEAFGRØDER

INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS SÆDSKIFTEAFGRØDER INTEGRERET STANDARD FOR PRIMÆRPRODUCENTER ALLE PRODUCENTERS BASISMODUL AFGRØDEBASIS SÆDSKIFTEAFGRØDER KONTROLPUNKTER OG KRAVSPECIFIKATIONER DANSK VERSION 4.0 () UDGAVE 4.0-2_MAR2013 GYLDIG FRA: MARTS 2013

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L

L139975 DENM/11L. Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus 5 L L139975 DENM/11L Svampemiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler og salat på friland samt agurk i væksthus Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks

Læs mere

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning

Aut.nr.: Sagsnr.: 1. Generelle oplysninger om virksomheden. 2. Ansøgning ANSØGNING OM AUTORISATION TIL PRODUKTION, BEHANDLING, OPBEVARING, IMPORT, SALG OG EKSPORT AF ØKOLOGISKE PRODUKTER, TIL BRUG FOR DEN ØKOLOGISKE JORDBRUGSPRODUKTION Aut.nr.: Sagsnr.: I skal udfylde alle

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm.

SIKKERHEDSDATABLAD. Sten Nielsen / Thøger Jokumsen. Nr. Stoffets navn Vægt CAS-Nr. Konc. Interval Fareklasse/Anm. Produkt: Stenca Pipe 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET OG LEVERANDØREN HANDELSNAVN: Stenca Pipe FABRIKSNR.: 2002/A PRODUKTTYPE: Rørisoleringsskåle Producent/Importør Stenca Trading A/S Adresse: Postnr./By DK-9220

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning?

Regnvandstønde. Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandstønde Hvordan nedsætter jeg min vandregning? Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser. Du behøver nemlig ikke nødvendigvis at bruge rent drikkevand til toiletskyl,

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Hygiejnelovgivningen for fødevarer

Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for fødevarer Hygiejnelovgivningen for Toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle, (herefter: Muslinger m.m.) Thyra Bjergskov og Salima Benali Fødevarestyrelsen 28. august 2006

Læs mere

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion.

Fødevarevirksomheder, som har udstyr af ældre dato. Fødevarevirksomheder skal autoriseres eller registreres, før de kan starte produktion. August 2013 Brugt procesudstyr og overensstemmelseserklæringer/dokumentation for overholdelse af gældende regler for fødevarekontaktmaterialer (materialer og genstande). Brugt procesudstyr omfatter produktionsmaskiner,

Læs mere

Monterings- og installationsprocedurer

Monterings- og installationsprocedurer Monterings- og installationsprocedurer for Pall Supracap 100 kapsler 1. Introduktion Følgende procedurer skal følges for installation af Pall Supracap 100 kapsler. De i produktdokumentets indeholdte instruktioner

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder.

Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede. afgrøder. Bekendtgørelse nr. 220 af 31. marts 2005 Bekendtgørelse om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder 1) I medfør af 3, stk. 1-3, 4-6, 7, stk. 1-2, og stk. 4, 12, stk. 2, 14, stk. 4, 16, stk. 1, 18

Læs mere

Regler for opbevaring af olie og kemikalier

Regler for opbevaring af olie og kemikalier Indledning Dette er en forskrift til dig, der opbevarer olie og kemikalier på din virksomhed eller dit landbrug. En forskrift er et regelsæt, der håndhæves af kommunen, hvis reglerne ikke overholdes. Uheld

Læs mere

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse

Den Europæiske Union, 2010 Eftertryk tilladt med kildeangivelse Europa-Kommissionen ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE om forståelsen af visse bestemmelser om fleksibilitet i hygiejnepakken Ofte stillede spørgsmål Retningslinjer for fødevarevirksomhedsledere

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug

Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Økologi er flere ting: Grundbegreber om økologiske landbrug Dette modul fortæller om de begreber og principper, der er vigtige i økologisk landbrug i Danmark. Noter til dette afsnit ser du på sidste side.

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a).

1. Generelle oplysninger om virksomheden I skriver virksomhedens/produktionsenhedens navn under punkt a). Vejledning i at udfylde skemaet: Ansøgning om autorisation til produktion, behandling, opbevaring, import, salg og eksport af økologiske produkter til brug for den økologiske jordbrugsproduktion I skal

Læs mere

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200)

Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) Sikkerhedsdatablad (jf. EU-direktiv 2006/1907/EF og OSHA 29CFR 1910.1200) for Ten20 ledningsgel Ændret 11. maj 2015 Erstatter 9. januar 2014 1. IDENTIFIKATION ELLER STOF/PRÆPARAT OG AF SELSKAB/FIRMA 1.1.

Læs mere

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider?

Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Hvordan kan Planteværn Online bruges til at planlægge indkøb af pesticider? Januar 2011 Indhold Side: 1 Planlæg indkøb af herbicider 2 1.1 Forskelligt ukrudt kræver forskellige behandlinger 2 1.2 Hvilke

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter.

Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bilag til erfagruppemøder vedr.: Bekendtgørelse om påfyldning og vask af sprøjter. Bekendtgørelsen om påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler trådte i kraft den 8. april

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen

Forenklinger på egenkontrollen. Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrollen Zanne Dittlau Kontrolstyringskontoret Fødevarestyrelsen Forenklinger på egenkontrolområdet Lovgivning (ændringer) Nuværende krav Eksempler på hvad ændringerne betyder i praksis

Læs mere

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang!

Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! Ny fødevarevirksomhed kom godt i gang! For detailvirksomheder Tillykke med din nye fødevarevirksomhed For at sikre en høj fødevaresikkerhed er der en række forhold, du skal have styr på i din nye fødevarevirksomhed.

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Vil du være et hak bedre?

Vil du være et hak bedre? Vil du være et hak bedre? Plantebeskyttelse - med omtanke EU har vedtaget rammedirektivet for bæredygtig anvendelse af pesticider, hvor IPM (integreret plantebeskyttelse) skal være en del af lovgivningen

Læs mere

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG AARHUS UNIVERSITET Vedrørende notat om Klimaændringers betydning for udviklingen i arealet til vinproduktion i Danmark Susanne Elmholt Koordinator for myndighedsrådgivning Dato: 21. februar 212 Direkte tlf.: 8715 7685 E-mail:

Læs mere

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012

Kontaminering af prøvestande. Marts 2012 Kontaminering af prøvestande Marts 2012 Fra det virkelige liv! 1. En flowmåler, der anvendes til dosering af det aktive stof i et sprøjtemiddel, tages ud til rekalibrering Inden forsendelse gennemgår måleren

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry

Vedr. bygningsnedrivning og støvfrembringende eller støjende nedrivningsaktiviteter på adressen Kastanieallé, 8680 Ry KM Maskiner A/S Att. Morten Holl Sendt til: info@kmmaskiner.dk Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 www.skanderborg.dk Natur og Miljø Knudsvej 34 8680 Ry Dato: 1. maj 2014 Sagsbehandler

Læs mere

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter

EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter EU s direktiv om markedsføring af biocidholdige produkter Implementering i Danmark. Hvad sker der efter beslutning om optagelse eller ikke optagelse af aktivstoffer på bilag I. Michael Bjørnsen, Miljøstyrelsen

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Transport af foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Transport af foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet September 2010 ISBN 978-87-7083-921-1 Fotos: Transporterer du foder? Denne

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn

Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn Træder i kraft d. 17. maj 2013 17. maj 2013 J.nr.: 2009-20-35-00138/HELG Notat om sanktionering på USA/Kina godkendte kødvirksomheder med daglige eller ugentlige tilsyn 1. Indledning Dette notat vedrører

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader

SIKKERHEDSDATABLAD. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1/5 PR-nr. Ikke anmeldepligtig Anvendelse: Kantsamlinger og udspartlinger af Rigidur Fibergipsplader Emballage: 5kg papirsække Leverandør: Gyproc

Læs mere

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22

Fysisk Adresse Yrittäjäkatu 22 SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGER OM KEMISKE DATA Dato: 17.2.2005 Tidligere dato: 08.11.2002 1. BESTEMMELSE AF DET KEMISKE PRODUKT OG PRODUCENTEN, IMPORTØREN ELLER ANDET FORETAGENDE 1.1 Bestemmelse af stoffet

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Om skadedyr i fødevarevirksomheder

Om skadedyr i fødevarevirksomheder Om skadedyr i fødevarevirksomheder Skadedyrssikring Fødevarevirksomheder skal forhindre skadedyr i at komme ind i virksomheden. Skadedyr kan nedbryde eller forringe fødevarer, de kan sprede smitte og udløse

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0627 Bilag 2 Offentligt Landbrug Fødevarer, Økologisektion Økologisk Landsforening 4. juni 2010 Forslag til nyt tilskudssystem indenfor Klima, miljø, natur og dyrevelfærd

Læs mere

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde

Netplan A/S. Periodisk audit, P1. Ledelsessystemcertificering ISO 9001:2008. 2013-aug-30 til 2013-aug-30. Certificeringens dækningsområde Ledelsessystemcertificering 2013-aug-30 til 2013-aug-30 Certificeringens dækningsområde DNV teamleader: Auditteam: Rådgivning indenfor IT- og telenetværk Jesper Halmind Jesper Halmind Projektnr.:PRJC-300259-2011-MSC-DNK

Læs mere

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves

Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok - hvorvidt påbud for smittede marker og marker i bufferzone efterleves Kolofon Instruks til kontrol af bedrifter med kartoffelbrok Kontrolinstruks til

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler.

SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. L256206 DENM/05T CLP appl SVAMPEMIDDEL Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i kartofler. Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes

Læs mere

Spisesvampe en dansk kontrolkampagne + et fælles nordisk projekt

Spisesvampe en dansk kontrolkampagne + et fælles nordisk projekt Spisesvampe en dansk kontrolkampagne + et fælles nordisk projekt DK kontrolkampagne: Bente Fabech, Marianne Friis Hansen, Lieane T. Jensen og Greta Leiholt, Fødevarestyrelsen, Jørn Gry (konsulent) Nordisk

Læs mere

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer

Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Vejledende notat om holdbarhedsmærkning af fødevarer Holdbarhedsmærkning generelt Færdigpakkede fødevarer skal som udgangspunkt mærkes med en holdbarhedsdato. Der eksisterer to former for holdbarhedsmærkning

Læs mere

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur

Regel- og lovgrundlag. Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Regel- og lovgrundlag Niels Henrik Henriksen Dansk Akvakultur Lovgivning, baggrund EU-Forordning fra 2005 I Artikel 1 står der at reglerne gælder alle levende hvirveldyr. EU-Kommissionen fastslog i 2006

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08

Savon Sæbe. SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark. www.surfa.dk +45 22 73 15 08 Savon Sæbe 1. Identifikation af stoffet og selskabet Handelsnavn: Anvendelse: Firma Savon Sæbe Daglig rengøring SurfaProducts Danmark, Krabbes Allé 16,6760 Ribe, Danmark www.surfa.dk Service Vagttelefon

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D.

Sikkerhedsdatablad i h.t. forordning (EF) 1907/2006 (REACH) Trykkedato 26.01.2009 Revision 21.11.2008 (DK) Version 1.6 Rivolta S.K.D. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Handelsnavn Leverandør Natorp Industri ApS Ellegårdvej 18, DK-6400 Sonderborg Telefon 7442 0083, Fax 7442 4786 E-Mail mail@natorp-industri.dk

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC

Sikkerhedsdatablad I henhold til 1907/2006/EC Side 1/5 1 Identifikation af kemisk produkt og af virksomhed Produktnavn: SUMA MULTI D2 Pr.nr.: 1442047 Anvendelsesområde: Professionel køkkenhygiejne. Producent/Leverandør: JohnsonDiversey, Teglbuen 10,

Læs mere

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015

It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 It-revision af selvejende institutioner Seminar i Rigsrevisionen den 5. maj 2015 Hvem er vi? It-revisor Claus. B. Jensen, CISA, CIA Lang erfaring med it-revision i bl.a. pengeinstitutter og forsvaret Ansat

Læs mere

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING

FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING FAIR TREES PRODUCENTERKLÆRING NAVN OG ADRESSE: (i det følgende kaldet: Fair Trees producent )...... CVR-NR.:...... er ved underskrivelse af denne erklæring producent af Fair Trees juletræer og udsteder

Læs mere

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland

Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømning af bundfældningstanke/ septiktanke - zoner på Langeland Tømningsordning på Langeland! Hvorfor er jeg på tømningsordningen? Formålet med tømningsordningen er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler.

I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. I rapporten Arbejdsmiljø ved håndtering af kartofler gennemgås risikoområderne ved lægning, optagning og indlagring samt lagring af kartofler. Anvisningerne er velegnede til at anvende ved kortlægning

Læs mere

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece

Du kan gøre en forskel for naturen. få gode råd i denne pjece Du kan gøre en forskel for naturen få gode råd i denne pjece Rent vand er en forudsætning for alt Vi drikker naturens vand, og derfor skal det være helt rent og fri for gift. Næsten Vi drikker naturens

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4

PEFC Danmarks. Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift. PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmark standard PEFC DK 003-4 PEFC Danmarks Krav til gruppecertificering af bæredygtig skovdrift Udkast til revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875

Læs mere

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE

LINOLIEFERNIS M/TØRRELSE Udstedelsesdato: 30.08.2007 Revisionsdato: 28.04.2012 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: Linoliefernis m/tørrelse PR-nr.: Ikke anmeldepligtig Relevante

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar

Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Hygiejne og produktsikkerhed en vigtig del af hverdagen i Nordic Sugar Denne folder henvender sig til dig, der behøver at vide mere om vores hygiejneregler. Du er måske ansat, midlertidig arbejdskraft,

Læs mere

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen

Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr. hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen Opstramning af lovgivningen om medicinsk Udstyr hvad bliver ændret? Henrik G. Jensen 31.05.2013 Indhold Principperne bag reglerne for medicinsk udstyr Styrker/Svagheder i gældende lovgivning Forslag til

Læs mere