FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET"

Transkript

1 Erik Werlauff FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Europaretlige krav til dansk retspleje 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET Dansk retspleje er ikke længere rent dansk, men også europæisk. Menneskerettighedskonventionen stiller krav om retfærdig rettergang og opstiller også enkelte andre krav til retsplejen. EU stiller krav om ligebehandling og har en række forskrifter om værneting, anerkendelse af domme mv. Danmark står indtil videre uden for det civilretlige samarbejde i EU og må derfor klare sig med konventioner, mens den fælleseuropæiske retspleje i øvrigt udvikler sig gennem egentlige EUretsforskrifter. FÆLLESEUROPÆISK PROCESRET søger at skabe overblik over alle de krav, som europæisk ret stiller til dansk ret. Bogen bliver hermed en vejviser for dommere, advokater, studerende og teoretikere. Professor, dr.jur. Erik Werlauff forsker og underviser ved Aalborg Universitet. Han er uddannet i Justitsministeriet og på advokatkontor. Han er medlem af Retsplejerådet med henblik på en reform af den civile retspleje i Danmark. Fra 2000 er han medlem af Procesbevillingsnævnet. ISBN

3 Erik Werlauff Fælleseuropæisk procesret Europaretlige krav til dansk retspleje 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2000

4 Fælleseuropæisk procesret 2. udgave, 1. oplag 2000 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af denne bog eller dele heraf er uden forlagets skriftlige samtykke ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Omslaget er tilrettelagt af Morten Højmark Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Damm s Bogbinderi, Randers Printed in Denmark 2000 ISBN E-bog Jurist- og Økonomforbundets Forlag Gothersgade 133 Postboks København K Telefon: Telefax: Homepage:

5 Indhold Forord... IX Forkortelser... XIII I. Indledning... 1 II. Retlige metoder til sikring af EU s indflydelse på procesretten... 7 A. Hvorfor må materiel harmonisering medføre en vis processuel harmonisering?... 7 B. Nogle processuelle konsekvenser af, at fællesskabet rummer juridiske bindinger, ikke blot politiske...11 C. Metoder til håndhævelsen af den»føderale«retsstruktur...13 D. Generelt om samspillet mellem EF-domstolen...15 og danske domstole; overblik over EF-domstolens opgaver...15 III. Effektiv anvendelse af fællesskabsretten ved danske domstole..21 A. Ligebehandling af inden- og udenlandske parter...21 B. Ligebehandling af danske og fællesskabsretlige anbringender...29 C. Fællesskabsretlige anbringenders effektive gennemslagskraft Nødvendigheden af indgreb i processuel autonomi hos staterne Kravet om effektiv domstolskontrol Tilsidesættelse af nationale bevisregler og formodningsregler Særligt om bevisregler, bevisbyrderegler og bevisstyrkeregler ved tilbagesøgning af afgifter m.v. opkrævet i strid med fællesskabsretten...37 D. Forhandlingsmaksimen og eventualmaksimen...48 i relation til fællesskabsretlige påstande og anbringender Forhandlingsmaksimens betydning for jus generelt Forhandlingsmaksimen særligt i relation til fællesskabsretlig jus...51 V

6 3. Også EMK-hensyn begrænser rækkevidden af forhandlingsmaksimen E. Foreløbige retsmidler over for en formodet fællesskabsstridig retstilstand (late justice is injustice, EU-retligt anskuet) Foreløbige retsmidler ved EF-domstolen Foreløbige retsmidler ved nationale, herunder danske domstole F. Præjudiciel forelæggelse af fællesskabsretlige tvivlsspørgsmål Generelt om samspillet mellem national dommer og EF-dommer Gyldighedsspørgsmål Fortolkningsspørgsmål Forelæggelsesberettigede og forelæggelsesforpligtede domstole og andre organer Sagens fællesskabsretlige problemer Formulering af spørgsmålene til Domstolen Retlig interesse i spørgsmålets besvarelse Forelæggelsespligt i sidste instans; acte clair doktrinen Forelæggelse efter EU-konventioner m.v Anden form for retshjælp til domstolene end forelæggelse for EF-domstolen: spørgsmål til Kommissionen IV. Fælleseuropæiske værnetingsregler (»stævningernes frie bevægelighed«) A. Bruxelleskonventionen (EF-domskonventionen) 1968 og EU-domsforordningen B. Udgangspunkt: domicilværnetinget C. Undtagelsesværnetingene Opfyldelsesværnetinget (kontraktværnetinget) Underholdsbidragets værneting Skadesstedets værneting (deliktsværnetinget) Filialværnetinget (forretningsstedets værneting) Kumulationsværnetinget (medsagsøgtes domicilværneting) Regresværnetinget Forbrugerværnetinget Fast ejendoms værneting Selskabsværnetinget Registerværnetinget Immaterialretsværnetinget Værnetingsaftale VI

7 D. Modkravs pådømmelse uanset disses selvstændige værneting Modkrav til selvstændig dom Modkrav til kompensation E. Nationale procesregler, der må vige for konventionen og forordningen (godsværneting, procesforbud m.v.) F. Foreløbige retsmidler G. Præjudiciel forelæggelse af værnetingsspørgsmål m.v V. International litispendens virkning og fælleseuropæiske forkyndelsesregler A. Generelt om litispendens begrebet B. En fælleseuropæisk litispendens virkning C. Fælleseuropæiske forkyndelsesregler VI. Retskraft og eksekutionskraft af udenlandske domme, retsforlig m.v. (»dommenes frie bevægelighed«) A. Retskraft B. Eksekutionskraft VII. Europaretlige krav til retfærdig rettergang ved danske domstole A. Generelt om EMK og EMK-domstolen B. Betydningen generelt af EMK art. 6 om fair trial C. De vigtigste situationstyper reguleret af EMK art De omfattede sagstyper (borgerlige rettigheder m.v., straffesager) Krav på domstolsprøvelse; kvalitetskrav til domme Offentlig rettergang Inden en rimelig frist (late justice is injustice, EMK-retligt anskuet) Uafhængig domstol; upartisk domstol Uskyldsformodningen (in dubio pro reo) Effektivt forsvar Samlet slutresultat: kravet om fair trial D. Frihedsberøvelse E. Procesretlige refleksvirkninger af materielle EMK-grundrettigheder (»frihedsrettigheder«) F. Procesretlige retsvirkninger i Danmark af et fastslået konventionsbrud G. EF-domstolen og EMK VII

8 VIII. Perspektiver: en europæisk procesret A. Essensen af de eksisterende fælleseuropæiske procesregler B. Uforbindende påvirkning fra europæiske procesprincipper C. En europæisk procesret? Almindelig del Speciel del a. Indledende forligsmægling (mediation, conciliation) b. Sagsanlæg og sagsforberedelse, herunder litispendens c. Kumulation, præklusion d. Discovery e. Vidneafhøring f. Bevismidler og ny teknologi g. Sagsomkostninger h. Foreløbige retsmidler i. Internationale henvisningsregler; forum non conveniens j. Kollektivt søgsmål; class action k. Processuel mindstebeskyttelse; grænseoverskridende søgsmål l. Opretholdt kompetence; retention of jurisdiction Litteratur Domme og kendelser Stikord VIII

9 Forord til 2. udgave Efter 1.-udgavens udkomst i 1997 har jeg oplevet en meget betydelig interesse for bogens emne: de europaretlige krav til dansk procesret, og jeg har prøvet at fremstille emnet mere sammenfattende i artikler i EU-ret & Menneskeret 1997 s. 181 ff og i»tidsskrift for Rettsvitenskap«(TfR) 1998 s. 629 ff. Tilsvarende i mine artikler EBLR 1998, vol. 9, s. 338 ff og 1999, vol. 10, s. 8 ff: Towards a common European Procedural Law, i Lov & Ret 1999 nr. 3 s. 30 ff: Processuel ligestilling i EU og EØS, og i ET ff: Remedies available to individuals under EC law against discriminatory national laws, i Lov & Ret 1999 nr. 4 s. 23 ff: Fogedforbud mod lovgivningsmagten, og i EBLR 1999 s. 388 ff: Procedural equality in the EU and EEA. Se den samlede publikationsliste i indledningen til næste kapitel. Også i andre EU-stater er der i disse år en stigende interesse for, hvordan vi på det processuelle plan får gennemført de krav, som blandt andet fællesskabsretten stiller til os, jf. Torbjörn Andersson: Rättsskyddsprincipen; EG-rätt och nationell sanktions- och processrätt ur et svenskt civilprocessuellt perspektiv. Tiden er nu inde til en 2. udgave af bogen, idet der er afsagt flere betydningsfulde afgørelser til yderligere belysning af europarettens krav til national retspleje. Uanset at Danmark endnu står uden for det retlige og indre samarbejde i EU og således ikke omfattes af EU-domsforordningen m.v., har europaretten stadigt større indflydelse også på dansk retspleje. Denne indflydelse udspringer af EFtraktatens procesretlige refleksvirkninger, af EF-domskonventionen, af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og ikke mindst af den afsmittende virkning, som det gode procesretlige eksempel udgør på områder, hvor retssystemet ikke formelt bindes. Det er fortsat bogens sigte at give en integreret fremstilling af disse spørgsmål. Aalborg Universitet, april 2000 Erik Werlauff IX

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag

Idræt & Jura. Nyt Juridisk Forlag Idræt & Jura Nyt Juridisk Forlag Bogen»Idræt & Jura«er en samlet fremstilling af idrætsjuraen i Danmark. Bogen er udarbejdet til brug for undervisningen i faget idrætsjura ved idrætsuddannelsen på Aarhus

Læs mere

Reform af den civile retspleje IV

Reform af den civile retspleje IV Reform af den civile retspleje IV Gruppesøgsmål mv. Afgivet af Retsplejerådet. Betænkning nr. 1468 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af den civile

Læs mere

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Søren Halling-Overgaard Revisors erstatnings- & disciplinæransvar

Læs mere

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol

Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol Justitsministeriet 2007 Sådan klager du til Den Europæiske

Læs mere

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov

Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer This page intentionally left blank Nils Black Militær Straffelov og Retsplejelov Militær Disciplinarlov med kommentarer Jurist-

Læs mere

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning

RETSPLEJELOV. Bruxelles I-forordning BIND II RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning KOMMENTERET RETSPLEJELOV Bruxelles I-forordning Lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1008 af 24. oktober 2012 REDIGERET AF BERNHARD GOMARD, JENS MØLLER,

Læs mere

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret

Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret Den europæiske Menneskerettighedskonvention og dansk ret On the Incorporation of the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms in Danish Law With a Summary in English

Læs mere

Revisor og revision m.v.

Revisor og revision m.v. Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv JESPER SEEHAUSEN JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Revisor og revision m.v. i selskabsretligt perspektiv Jesper Seehausen Revisor og revision m.v.

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

MENNESKERET I DANMARK

MENNESKERET I DANMARK Statusrapporten gennemgår lovforslag, afgørelser, udtalelser og initiativer med menneskeretlig relevans i Danmark i perioden oktober 2004 til oktober 2005, Rapporten er inddelt efter de generelle rettigheder,

Læs mere

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE. Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag DANSK MARKEDSRET 3. UDGAVE Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Jurist- og Økonomforbundets Forlag Dansk markedsret Bent Ole Gram Mortensen & Michael Steinicke Dansk markedsret 3. udgave Jurist-

Læs mere

Salæret i fri proces sager

Salæret i fri proces sager Salæret i fri proces sager Advokatsalærer i sager hvor borgere har fri proces mod staten Advokatrådet April 2004 Resume Når en borger får fri proces til at føre retssag mod staten, er det staten, der betaler

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 15/2014 (1. afdeling) DI som mandatar for Ajos A/S (advokat Morten Eisensee) mod Boet efter A (advokat Arvid Andersen) I tilslutning til hovedforhandlingen

Læs mere

Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v.

Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. Behandlingen af større straffesager om økonomisk kriminalitet m.v. Delbetænkning XI afgivet af Justitsministeriets udvalg om økonomisk kriminalitet og datakriminalitet Betænkning nr. 1454 København 2004

Læs mere

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Betænkning nr. 1535

Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Betænkning nr. 1535 Gennemførelse af direktivet om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner Betænkning nr. 1535 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1513 Betænkning om optagelse og protokollering af forklaringer

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU 1.6.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 142/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR

ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR Søren Halling-Overgaard ADVOKATERS ERSTATNINGSANSVAR 3. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Advokaters erstatningsansvar Søren Halling-Overgaard Advokaters erstatningsansvar 3. udgave Jurist- og

Læs mere

MED STATEN SOM MODPART. Lighed for loven... lighed for domstolene?

MED STATEN SOM MODPART. Lighed for loven... lighed for domstolene? RETSSIKKERHEDSFONDEN MED STATEN SOM MODPART Lighed for loven... lighed for domstolene? Retssikkerhedsfonden stiller skarpt på de store problemer med hensyn til borgernes muligheder for at føre og vinde

Læs mere

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE

UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Peer Schaumburg-Müller & Erik Werlauf f UDLICITERING OG MEDARBEJDERE Ret og pligt i forhold til lønmodtagere ved offentlig udlicitering og privat outsourcing 5. udgave JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

Læs mere

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED

DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Per Vejrup-Hansen DET FLEKSIBLE ARBEJDSMARKED Jobomsætning, mobilitet og ledighed Jurist- og Økonomforbundets Forlag A rbejdsmarkedet anses ofte for ufleksibelt og præget af træghed, vaner og barrierer.

Læs mere

Juristen. Artikler. Boganmeldelser. Udgivet siden 1919. Nummer 3-4 September 2014

Juristen. Artikler. Boganmeldelser. Udgivet siden 1919. Nummer 3-4 September 2014 Juristen Udgivet siden 1919 Nummer 3-4 September 2014 Artikler Ansvarsnormen for medlemsstater Af Peter Biering, Peter Hedegaard Madsen og Kirsten-Marie Fog Petersen Er antidiskriminationsretten ved at

Læs mere

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg

BETÆNKNING. om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION. Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING om FORBUD MOD RACEDISKRIMINATION Afgivet af det af justitsministeriet den 23. august 1966 nedsatte udvalg BETÆNKNING NR. 553 1969 S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI, KØBENHAVN Indholdsfortegnelse Kap.

Læs mere

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases

Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning. Defence lawyers independent access to investigate criminal cases Forsvarsadvokaters selvstændige adgang til at foretage efterforskning i straffesager Defence lawyers independent access to investigate criminal cases af LOUISE WATSON Formålet med dette speciale er at

Læs mere

Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt

Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt Aktindsigt i EU-dokumenter Et projekt af Henriette Schjødt 1. Introduktion På baggrund af intense forhandlinger mellem Rådet og Europa-Parlamentet vedtog Rådet i midten af maj 2001 forordningen om aktindsigt

Læs mere

Sådan klager du til FN

Sådan klager du til FN Sådan klager du til FN Klagevejledning til FN s Menneskerettighedskomité, FN s Racediskriminationskomité, FN s Torturkomité, FN s Kvindekomité og FN s Menneskerettighedskommission. Klagevejledningen bygger

Læs mere

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark

Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Når bør man varetektsfengsle? Når bør man varetektsfengsle? Statsadvokat Jens Røn, Danmark Brugen og omfanget af varetægtsfængsling er et tilbagevendende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. januar 2011 Sag 336/2009 (1. afdeling) Niels Hausgaard, Hans Henningsen, Annelise Ebbe, Ib Spang Olsen, Andreas Åbling Petersen, Sven Skovmand, Hedvig Vestergaard,

Læs mere

Ketilbjørn Hertz. Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting

Ketilbjørn Hertz. Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting 297 Ketilbjørn Hertz Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting 298 299 Forbrugerens stilling inden for ehandel særligt med hensyn til lovvalg og værneting Af fuldmægtig,

Læs mere

Retssager i USA og alternativer hertil

Retssager i USA og alternativer hertil Retssager i USA og alternativer hertil Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING Et af de områder, hvorpå dansk retstradition adskiller sig mest

Læs mere

Kommenteret straffelov Almindelig del

Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret straffelov Almindelig del Kommenteret af Vagn Greve Poul Dahl Jensen Gorm Toftegaard Nielsen 10. omarbejdede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Kommenteret straffelov Almindelig del

Læs mere