Vedtægter for Sejlklubben Sundet København

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Sejlklubben Sundet København"

Transkript

1 Vedtægter for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Vedtaget på den ordinære generalforsamling sen 27. november 2012.

2 Indholdsfortegnelse 1 Navn, hjemsted og stander 2 Klubbens formål 3 Medlemskab 4 Medlemmernes rettigheder og pligter 5 Kontingenter, takster og regnskab 6 Ordinær generalforsamling 7 Bestyrelsens konstituering og opgaver 8 Vedtægtsændringer 9 Ekstraordinær generalforsamling 10 Udelukkelse og eksklusion 11 Klubbens opløsning 2

3 1 Navn, hjemsted og stander Stk. 1 Klubbens navn er Sejlklubben Sundet, der forkortes SS. Klubben er stiftet 8. november 1901 og har hjemsted i Københavns Kommune. Stk. 2 Klubbens stander er rød og hvid med to guldstjerner i det røde felt, se Tillæg 2: relative mål for klubstander. Stk. 3 Sejlklubben Sundet er medlem af Dansk Sejlunion og er derved underlagt unionens vedtægter og bestemmelser. 2 Klubbens formål Stk. 1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten ved: - at være samlingspunkt for sejlsportsinteresserede - at arrangere kapsejladser og fællessejladser - at anskaffe og vedligeholde både, som kan anvendes til uddannelse, kap- og tursejlads - at give medlemmerne, herunder handicappede, mulighed for under kyndig vejledning, at uddanne sig i sejlads, såvel i praksis som i teori - at opbygge og vedligeholde klubbens faciliteter 3 Medlemskab Stk. 1 Ansøgning om medlemskab sker ved personlig henvendelse til klubben, hvor der orienteres om klubbens vedtægter, og udfyldes og afleveres en optagelsesblanket. Klubbens bestyrelse kan afvise ansøgningen om optagelse. Medlemskabet er gyldigt, når pligtigt indskud og kontingent er betalt. Stk. 2 Klubben har følgende syv medlemskategorier: Voksen-medlem Bådejer-medlem Gaste-medlem Mini-kølbåd-medlem Ungdoms-medlem Passiv medlem Støtte-medlem Som Voksen-medlem (aktiv) optages personer, der er fyldt 18 år. Medlemskabet optjener anciennitet. Som Bådejer-medlem (aktiv) optages personer, der er fyldt 18 år. Medlemskabet optjener anciennitet. 3

4 Som Gaste-medlem (aktiv) optages personer, der er fyldt 18 år. Gastemedlemskabet er begrænset og giver ikke adgang til klubbens uddannelsestilbud, samt leje/lån af klubbens sejlende materiel. Medlemskabet optjener ikke anciennitet. Som Mini-kølbåd-medlem (aktiv) optages personer, herunder handicappede, der er fyldt 14 år. Personer under 18 år, der ansøger om optagelse skal medbringe tilladelse hertil fra en person med forældremyndighed. Medlemskabet optjener anciennitet. Som Ungdoms-medlem (aktiv) optages personer, der er fyldt 12 år. Personer under 18 år, der ansøger om optagelse skal medbringe tilladelse hertil fra en person med forældremyndighed. Klubben har i samarbejde med KAS and ØSF overført de traditionelle optimist- og Junior aktiviteter til KØS Sejlsport, hvortil unge henvises. Unge som ikke ønsker at modtage tilbuddet fra KØS Sejlsport tilbydes et Ungdomsmedlemskab i klubben indtil de fyldte 18. År, hvor de i det først følgende kontingent år overføres til et andet medlemskab efter eget valg. Medlemskabet optjener anciennitet. Som Passiv medlem overføres personer fra en af de ovenstående aktive medlemskategorier. Ved ubrudt medlemskab, nu som passiv medlem, bevares den ved aktiv medlemskab optjente anciennitet. Denne kan senere genaktiveres ved fornyet aktiv medlemskab i umiddelbar forlængelse af passiv medlemskab. Passiv medlemskabet optjener ikke yderligere anciennitet. Som Støtte-medlem optages personer, der ønsker at følge og støtte klubbens arbejde. Støttemedlemskab giver ingen medlemsrettigheder. Medlemskabet optjener ikke anciennitet. Stk. 3 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen. På udmeldelsesdagen mister medlemmer optjent anciennitet og de tildelte rettigheder, som leje af skur, plads på land og fortsat leje af vandplads anvist gennem klubben. Stk. 4 Æresmedlemmer og Guldnålen. Til Æresmedlem indstilles personer, der efter bestyrelsens opfattelse har ydet en mangeårig ekstraordinær indsats for klubben og sejlsporten generelt. Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, med eller uden kontingentfrihed. Ærestegnet Guldnålen tildeles af bestyrelsen som særlig påskønnelse og uddeles ved større begivenheder i klubben eller ved en anden særlig lejlighed. Stk. 5 Spiler-nålen Spiler-nålen tildeles medlemmer og udenforstående personer, der gennem mindst 10 år løbende har bidraget til klubbens drift ved en frivillig arbejdsindsats i praktisk arbejde, klubbens uddannelsestilbud eller i administrativt/-udvalgsarbejde. Nålen kan af bestyrelsen også tildeles som anerkendelse af en særlig ekstraordinær enkeltindsats, som for eksempel afholdelse af et større sejlsportsstævne. 4

5 Stk. 6 En gruppen på ti aktive medlemmer af klubben kan til bestyrelsen indstille et medlem til modtagelse af en hædersbevisning. Bestyrelsen er pligtig til at vurdere indstillingen ved førstkommende bestyrelsesmøde og til kredsen af indstillende medlemmer at meddele og begrunde udfaldet af bestyrelsens behandling af forslaget. 4 Medlemmernes rettigheder og pligter Stk. 1 Både, der ejes af klubmedlemmer, skal føre Sundets stander. Bådens navn og hjemsted skal være angivet på hækken eller, hvis dette ikke kan lade sig gøre, på et passende sted så nær hækken som muligt. Stk. 2 Klubbens ejendom af enhver art skal i videst muligt omfang anskaffes og vedligeholdes af medlemmerne. Alle kan anmodes om at deltage i at løse fælles opgaver og alle er forpligtet hertil i et rimeligt omfang. Stk. 3 Voksen-, Bådejer-, Ungdoms- og Mini-kølbåds-medlemmer har efter erhvervelse af Sundets Sejlercertifikat eller Sundets Førercertifikat ret til sejlads i klubbens fartøjer efter regler, der er fastsat af bestyrelsen. Sundets sejlercertifikater forudsætter erhvervet Duelighedsbevis for Fritidssejlere efter Søfartsstyrelsens krav. Stk. 4 Praktisk og teoretisk undervisning sker efter bestemmelser og en undervisningsplan, der udarbejdes af skoleudvalget og godkendes af bestyrelsen. Klubbens uddannelsestilbud skal som minimum svare til Dansk Sejlunions certificeringsordning eller tilsvarende anvisning. Stk. 5 Den anciennitet der ligger til grund for tildeling af rettigheder optjenes alene som beskrevet i 3 Medlemmer af KØS Sejlsport der overføres til Sejlklubben Sundet inden de fylder 26 år, godskrives anciennitet svarende til dokumenteret medlemsperiode af KØS Sejlsport. Stk. 6 Pladsreglementet, der gælder for klubbens landpladser, vedtages af generalforsamlingen. Stk. 7 Medlemmer, der anvises vand og/eller landfaciliteter gennem klubben, forpligtes til at overholde de gældende reglementer for disse. Stk. 8 Kun bådejermedlemskab giver ret til leje af land- og vandplads. Stk. 9 Et medlem kan overdrage eller testamentere opnåede rettigheder til f.eks. skur, landplads mv. anvist på klubbens egne faciliteter til en person, der i henhold til arveloven er arveberettiget ægtefælle/samboende/slægtning forudsat modtager er aktivt medlem af klubben. Hvis det modtagende medlem derved kommer i konflikt med klubbens pladsreglement eller lignende, skal forholdet snarest muligt bringes i overensstemmelse med klubbens vedtagne regelsæt. 5

6 5 Kontingenter, takster og regnskab Stk. 1 Generalforsamlingen fastsætter kontingenter og indskud ved optagelse i klubben, ved leje af skur og landplads. Stk. 2 Der betales altid indskud ved optagelse som aktivt medlem. Intet medlem skal ved ubrudt medlemskab betale indskud mere end én gang. Medlemmer af KØS Sejlsport, der overføres til Sejlklubben Sundet inden de fylder 26 år, optages uden indskud såfremt de har optjent mindst 2 års anciennitet som medlem af KØS Sejlsport. Stk. 3 Kontingenter følger kalenderåret og betales senest 31. december. Kontingenter, lejeafgifter m.m. betales generelt forud og opkræves pr. indbetalingskort med sidste rettidige betalingsdato anført. Ved betaling herefter pålægges et gebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Stk. 4 Medlemmer kan skriftligt anmode bestyrelsen om nedsættelse af kontingenter og andre takster med 50%. Årsagen skal anføres og være væsentlig, f.eks. sygdom eller arbejdsløshed. Bestyrelsen skal ved behandlingen tage hensyn til medlemmets anciennitet. Medlemmer der kan dokumentere, at de er under uddannelse kan, såfremt deres årlige indkomst ikke overstiger folkepensionens grundbeløb, skriftlig anmode bestyrelsen om nedsættelse af kontingenter med 50%. Bestyrelsen kan normalt bevilge ovennævnte nedsættelser for ét år ad gangen. Stk. 5 Voksen- og bådejer-medlemmer med 25 års anciennitet kan, ved dokumenteret ophør med erhvervsarbejde og overgang til efterløn, folkepension eller anden social pension, og uden anden væsentlig indtægt, anmode bestyrelsen om nedsættelse af kontingenter og andre takster. Stk. 6 Klubbens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Stk. 7 Senest to uger før den ordinære generalforsamling fremlægges det reviderede årsregnskab til gennemsyn i klubhuset, i Regnskabsudvalgets kontortid. Et uddrag af årsregnskabet sendes til alle medlemmer sammen med et budget for det indeværende regnskabsår. 6 Ordinær generalforsamling Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i november, med mindre særlige omstændigheder taler imod dette. Dato, tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles medlemmerne skriftligt senest seks uger før denne, sammen med en angivelse af sidste frist for indlevering af forslag til behandling på generalforsamlingen. En endelig dagsorden, bilagt bestyrelsens og medlemmernes forslag, skal meddeles medlemmerne skriftligt senest én uge før generalforsamlingen. Stk. 2 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed med de begrænsninger, der er beskrevet i disse vedtægter. 6

7 Stk. 3 Dagsorden:- Valg af dirigent. - Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. - Forelæggelse og opfølgning på den langsigtede kurs for klubbens udvikling - Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og decharge. - Forslag fremsat af bestyrelsen og medlemmer. - Orientering om bestyrelsens fastsættelse af takster i henhold til takstblad. - Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår, samt forslag til kontingenter og andre takster, som fastsættes af generalforsamlingen. - Ulige år: Valg af formand. - Lige år: Valg af regnskabsfører. - Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. - Valg af mindst 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år. Genvalg kan finde sted. - Eventuelt. Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være skriftlige og sendes til bestyrelsen senest den sidste tirsdag i oktober. Stk. 5 Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen med forevisning af kvittering for indbetalt kontingent eller gyldigt medlemskort. Stk. 6 Aktive medlemmer over 18 år og æresmedlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stk. 7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være bestyrelsesmedlem. Dirigenten afgør alle spørgsmål om afvikling af generalforsamlingen i henhold til disse vedtægter. Stk. 8 Dirigenten udpeger to stemmeberettigede medlemmer til at tælle stemmer. De må ikke være bestyrelsesmedlemmer. Stk. 9 Generalforsamlingens vedtagelser sker ved simpelt flertal, bortset fra: Vedtægtsændringer, der træffes ifølge 8. Eksklusion af medlemmer, der afgøres ifølge 10. Klubbens opløsning, der afgøres ifølge 11. Stk. 10 Skriftlig afstemning kan finde sted hvis dirigenten bestemmer det og skal finde sted, hvis mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Afstemning om eksklusioner skal foregå skriftligt. Stk. 11 Valg af bestyrelsesmedlemmer sker med relativt flertal. Valgbare til bestyrelsen er klubbens stemmeberettigede medlemmer, der skal have rådighed over deres bo. Bestyrelsen skal bestå af en formand og en regnskabsfører og mindst 3 og højst 10 medlemmer. Formanden og regnskabsføreren vælges særskilt. Mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer skal være bådejere. Valgperioden er 2 år. Halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år efter tur. Genvalg kan finde sted, dog højst fire på hinanden følgende gange. 7

8 Fratræder et bestyrelsesmedlem i årets løb supplerer bestyrelsen sig selv indtil nyvalg på den førstkommende ordinære generalforsamling. Hvis mere end 1/3 af bestyrelsen fratræder i årets løb indkaldes til nyvalg på en ekstraordinær generalforsamling. Stk. 12 Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet undertegnes af dirigent og referent. Referatet udsendes til medlemmerne enten i førstkommende ordinære medlemspost eller som særskilt meddelelse, hvis omstændighederne taler for tidligere udsendelse. 7 Bestyrelsens konstituering og opgaver Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig senest to uger efter generalforsamlingen med valg af næstformand og sekretær. Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal foreligge skriftligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved formandens forfald varetager næstformanden dennes opgaver. Bestyrelsen møder refereres i en protokol. Stk. 3 Klubbens officielle meddelelsesform er personlig elektronisk post til det enkelte medlem. Fælles meddelelser fremlægges endvidere som print på klubbens kontor, hvor et eksemplar af meddelelsen kan afhentes. Stk. 4 Klubben tegnes af formanden. To bestyrelsesmedlemmer kan tegne klubben i økonomiske dispositioner vedrørende den daglige drift. I større økonomiske dispositioner udover den daglige drift tegnes klubben af formanden og næstformanden i forening. I alle spørgsmål om køb eller salg af klubbens værdier skal klubben tegnes af formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem, valgt af bestyrelsen. Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til løsning af særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer behøver ikke at være bestyrelsesmedlemmer. Stk. 6 Bestyrelsen administrerer klubbens værdier med ansvar overfor medlemmerne i klubbens navn og for dennes regning. Stk. 7 Bestyrelsen tegner kontrakt om cafeens drift med en restauratør. Stk. 8 Bestyrelsen afholder et medlemsmøde hvert år den første tirsdag i oktober, med mindre særlige omstændigheder taler imod dette. Mødet skal dog senest afholdes den næstsidste tirsdag i oktober. Formålet med medlemsmøde er uformel orientering om og drøftelse af aktuelle emner. Mødets dagsorden skal som minimum indeholde: orientering om bestyrelsens langsigtede kurs for klubbens udvikling orientering om forslag til kommende generalforsamling orientering om mulige ændringer i bestyrelsen orientering om Svanemøllehavnens driftsselskab orientering om bestyrelsens kandidater til bestyrelsesposter i driftsselskabet orientering om øvrige eksterne samarbejdspartnere, herunder Dansk Sejlunion og Svanemøllekredsen Yderligere medlemsmøder kan indkaldes af bestyrelsen efter behov 8

9 8 Vedtægtsændringer Stk. 1 Vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. 9 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 40 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom. Kravet skal motiveres med et forslag til dagsordenen. Stk. 2 Generalforsamlingen skal indkaldes med oplysning om dagsorden med mindst to ugers varsel. Hvis den er krævet af medlemmer, senest fire uger efter den skriftlige anmodning til bestyrelsen. 10 Udelukkelse og eksklusion Stk. 1 Et medlem kan udelukkes, hvis betalingen af forfaldne kontingenter eller andre afgifter ikke sker efter skriftlig påmindelse med to ugers betalingsfrist. Bestyrelsen kan bevilge en forlænget frist efter en skriftlig anmodning. Stk. 2 Fornyet optagelse af et udelukket medlem kræver betaling af gælden og der skal betales nyt indskud til klubben. Stk. 3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt 2/3 af bestyrelsen stemmer for en eksklusion. Stk. 4 Inden bestyrelsen foretager en afstemning skal det pågældende medlem have lejlighed til at fremføre sit forsvar for bestyrelsen. Stk. 5 Et ekskluderet medlem kan kræve eksklusionen optaget som et særskilt punkt på førstkommende ordinære generalforsamling. Det ekskluderede medlem har adgang til denne og skal modtage samme meddelelser om generalforsamlingens afholdelse som klubbens medlemmer. Stk. 6 Bestyrelsens afgørelse skal bekræftes af et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Stk. 7 Fornyet optagelse af et ekskluderet medlem kan kun ske ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Optagelsen skal vedtages af et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Eventuel opretholdelse af tidligere anciennitet afgøres af generalforsamlingen ved samme lejlighed, efter indstilling fra bestyrelsen. 11 Klubbens opløsning 9

10 Stk. 1 Klubben kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. Stk. 2 Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Og mindst 3/4 af disse skal stemme for forslaget om opløsning. Stk. 3 Er antallet af fremmødte mindre end halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer og en vejledende afstemning opnår et flertal på 3/4 af de fremmødte, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling. På denne kan klubben opløses hvis 3/4 stemmer for forslaget om opløsning, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Stk. 4 På den ekstraordinære generalforsamling, der vedtager klubbens opløsning, skal der ved simpelt stemmeflertal træffes afgørelse om anvendelse og realisering af klubbens værdier, der såfremt formuen er positiv skal anvendes til sejlsportsformål. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. november

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter

K.A.S. Vedtægter 2013. Vedtægter Vedtægter 20.03.2013 Klubarrangementer og undervisning i klublokaler, skolestuer og restaurant er røgfrie. K.A.S. Vedtægter 2013 1. Navn, hjemsted og stander Klubbens navn er Kjøbenhavns Amatør- Sejlklub,

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus.

SBA s vedtægter. Klubbens navn er Sejlklubben BUGTEN Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. Navn og stander 1 Klubbens navn er Aarhus, forkortet S.B.A., og dens hjemsted er Aarhus. 2 Klubbens stander er hvid-rød med anker og propel. Formål 3 Klubbens formål er: 1. At fremme lyst- og kapsejlads.

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943

Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 Vedtægter for Motorbådsklubben af 1943 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Motorbådsklubben af 1943, med hjemsted på Bådevænget 14, 8930 Randers NØ. Klubbens bomærke og stander er en skrue indeni en redningskrans,

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS

DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB. Vedtægter for KjS DANSK SEJLUNION KJØGE SEJLKLUB Vedtægter for KjS. 23-11-2008 Rev. 10.12.2012 VEDTÆGTER FOR: Kjøge Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Kjøge Sejlklub i daglig tale KjS. Dens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK)

Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Vedtægter for Sejlklubben København (SKK) Indhold: 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Medlemskab af organisationer 4. Optagelse og ansvar som medlem 5. Udmeldelse og eksklusion 6. Kontingent og indskud 7.

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Highland Cattle Danmark

Vedtægter for Highland Cattle Danmark Vedtægter for Highland Cattle Danmark 1. Navn og hjemsted 1. Highland Cattle Danmark Avlsforeningen for Skotsk Højlandskvæg 2. Avlsforeningens hjemsted er formandens postadresse. 2. Formål 1. Avlsforeningens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB

VEDTÆGTER. DANSK BB10m KLUB VEDTÆGTER DANSK BB10m KLUB Vedtægter for Dansk BB10m Klub 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk BB10m Klub. Officiel forkortelse er DABB. 1.2 Klubbens adresse er den til enhver tid siddende

Læs mere

3.2 Salg af båd: Ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab. N skal navn og adresse på ny ejer skal oplyses til sekretæren.

3.2 Salg af båd: Ved salg af båd mistes retten til aktivt medlemskab. N skal navn og adresse på ny ejer skal oplyses til sekretæren. VEDTÆGTER for Spækhugger Klubben Del 1 Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Spækhugger Klubben. 1.2 Klubbens adresse er formandens. Del 2 Spækhugger Klubbens formål 2.1 Det er Spækhugger Klubbens

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro.

Vedtægter for Sejlklubben Mou Bro. Vedtægter for Sejlklubben Mou ro. 1 Navn: Klubbens navn er SEJLKLUEN MOU RO. Klubbens forkortelse er SM og dens hjemsted er alborg Kommune. SM har 2 binavne: Mou aadelaug samt Mou ro. 2 Formål: Klubbens

Læs mere

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger.

Foreningen er medlem af Dansk Sejlunion og undergivet dennes love og beslutninger. Vedtægter 1 Navn, hjemsted og foreningsstander 1. Foreningens navn er: NYBORG SEJLFORENING. 2. Foreningens hjemsted er Nyborg Kommune med adressen Nyborg Sejlforening, Griffensund 15, 5800 Nyborg. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn

Vedtægter & Havnereglement. samt. Regler for Medlemshuse. for. Egense Sejlklub & Lystbådehavn Vedtægter & Havnereglement samt Regler for Medlemshuse for Egense Sejlklub & Lystbådehavn 1 Vedtægter 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er EGENSE SEJLKLUB. Dens hjemsted er Egense i Sejlflod

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG

VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG VEDTÆGTER FOR SEJLKLUBBEN EBELTOFT VIG Februar 2011 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Ebeltoft Vig. Dens Hjemsted er (Ebeltoft) Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet d. 5 maj

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931.

Vedtægter. Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Vedtægter 1 Klubbens navn og hjemsted Stk. 1 Klubbens navn er Cykle Klubben Kronborg, i det daglige forkortet til CK Kronborg. Klubben blev stiftet første gang i 1931. Stk. 2 Klubbens hjemsted er Helsingør.

Læs mere

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015

Dragør Bådelaug. Vedtægt 2015 Dragør Bådelaug Vedtægt 2015 1 NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Dragør Bådelaug. 2. Dragør Bådelaug er stiftet den 18. jan. 1977. 3. Bådelaugets stander er hvid med blå kant og med Dragør Lodstårn

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus

Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Forslag til vedtægtsændringer for Sejlklubben Nautilus Eksisterende vedtægter med blåt, forslag med rødt Vedtægten ændret på ekstraordinær generalforsamlingden 8. januar 2007, den 5. januar 2009 samt 10.

Læs mere

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK)

DANSK YNGLING KLUB. Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) DANSK YNGLING KLUB Love og vedtægter for Dansk Yngling Klub (DYK) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Dansk Yngling Klub, Der forkortes DYK. Den er stiftet den 25. februar 1970. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde

Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Vedtægter for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Stiftet den 7. oktober 1964 Revideret og vedtaget på den ordinære generalforsamling 6. marts 1994, 28. marts 2009 og 26. februar 2011 Motto: At tjene

Læs mere

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf

Lergravens Sejl og Fiskeriklub. Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf Lergravens Sejl og Fiskeriklub Prinsholmvej 14, 4800 Nykøbing F. Formand: Flemming Kristensen tlf. 29 24 60 42 Klubbens love 1. Klubbens navn og hjemsted... 2 2. Klubbens formål... 2 3. Optagelse af medlemmer...

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub

LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub LOVE for Pyttur Ordrupdal Rideklub Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983 Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001 og april 2003. 1 Klubbens navn er Pyttur, som binavn

Læs mere

Vedtægter for foreningen Lund Havn

Vedtægter for foreningen Lund Havn Vedtægter for foreningen Lund Havn 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Lund Havn, og hjemsted er Lund Gade, 4673 Rødvig Stevns. Beliggenhed: 55 0 14,3 N. 12 0 18,2 E. Havneområde. Det til havnen hørende

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER

VIKING FODBOLD VEDTÆGTER VIKING FODBOLD VEDTÆGTER 24-02-2010 VEDTÆGTER Viking Fodbold Indholdsfortegnelse 1 Klubbens navn og hjemsted... 3 2 Klubbens formål... 3 3 Klubbens ledelse og kompetence... 3 4 Medlemmer, rettigheder,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Langgarverne

Vedtægter for Langgarverne Vedtægter for Langgarverne 1 Navn. Foreningens navn er Langgarverne. Foreningens hjemsted er Hillerød Kommune. 2 Formål. Langgarvernes formål er at dyrke atletik, motionsløb og triathlon. Foreningen har

Læs mere

Fyns Svæveflyveklub - Love

Fyns Svæveflyveklub - Love Fyns Svæveflyveklub - Love NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er FYNS SVÆVEFLYVEKLUB. 2. Klubbens hjemsted er Broby Kommune. Klubbens postadresse er formandens adresse. 3. Klubben er direkte eller

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål

LOVE. for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj Klubbens navn, hjemsted og formål LOVE for Helsingør Roklub Stiftet 7. maj 1883 1 Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Helsingør Roklub" og dens hjemsted er Helsingør. Klubbens formål er at samle dyrkere og yndere af rosporten,

Læs mere

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940

Vedtægter. For. Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 Vedtægter For Ærøskøbing Sejlklub Stiftet den 28. juni 1940 1 Navn Foreningens navn er Ærøskøbing Sejlklub, hjemsted er Ærøskøbing. 2 Formål Klubbens formål er at fremme og udvikle lystsejlads og motorbådssport

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/

Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/ Vedtægter for Vestjysk Sports- og Terræn Rideklub (VEST) Med ændringer, vedtaget på generalforsamlingen d. 24/2 2016. 1. Navn og Hjemsted: Klubbens navn: Vestjysk Sports- og Terrænrideklub Forkortelse:

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter

LOVE OG VEDTÆGTER. DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE OG VEDTÆGTER DRAGØR SEJLKLUB Stiftet 12. september 1922 Medlem af: Dansk Sejlunion Dansk Idrætsforbund og underkastet deres love og vedtægter LOVE FOR DRAGØR SEJLKLUB Klubbens navn er Dragør Sejlklub.

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser.

3. Medlemsskab af organisationer: Klubben er medlem af Dansk Sejlunion og er undergivet dennes lov og bestemmelser. \ VEDTÆGTER FOR BISSERUP SEJLKLUB Gældende fra 03. marts 2013 1. Klubbens navn og hjemsted: Klubbens navn er BISSERUP SEJLKLUB Dens hjemsted er Bisserup Havn, Slagelse kommune. 2. Klubbens formål: Klubbens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

LOVE FOR SLETTEN BÅDEKLUB

LOVE FOR SLETTEN BÅDEKLUB LOVE FOR SLETTEN BÅDEKLUB 1. KLUBBENS NAVN, HJEMSTED OG STANDER: Klubbens navn er SLETTEN BÅDEKLUB forkortet SB. Klubben er stiftet den 16. juni 1964. Klubbens hjemsted er Sletten Havn, Fredensborg Kommune.

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK)

Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Vedtægter Dansk Stabyhoun Klub (DASK) Navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Dansk Stabyhoun Klub (forkortet DASK). Klubben er stiftet den 4. december 2004 Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Vedtægter for Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening 1: Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Pedersborg Gymnastik- og Idrætsforening. Dens hjemsted er Sorø Kommune, Region Sjælland. 2 Forenings

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub

Vedtægter for Hadsund Bridgeklub Vedtægter for Hadsund Bridgeklub 1. Navn og hjemsted... 1 2. Formål... 1 3. Tilhørsforhold... 1 4. Medlemskab.... 1 5. Kontingent... 2 6. Karantæne / Eksklusion... 2 7. Generalforsamling... 2 8. Dagsorden...

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub.

Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. Love & vedtægter for Kolding Motorbådsklub. 2009-1 1. Klubbens navn, stander og hjemsted: Klubbens navn er Kolding Motorbådsklub. Klubbens stander er hvid, med en rød ottetakket stjerne. Klubbens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus

Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Vedtægter for Student Association at the Department of Information Studies, University of Aarhus Revideret: 3. november 2010 1 Foreningen Foreningen Student Association at the Department of Information

Læs mere

Vedtægter for. Kalundborg Sejlklub

Vedtægter for. Kalundborg Sejlklub Klubvedtægt 26/3 2015 Forslag til ændring af Fed gennemstreget= slettet tekst Fed kursiv = tilføjet tekst Vedtægter for Kalundborg Sejlklub 1. Navn Klubbens navn: Kalundborg Sejlklub. Hjemsted: Kalundborg,

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø.

Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. VEDTÆGTER FOR STENLØSE TENNISKLUB 1. Navn Klubbens navn er Stenløse Tennisklub. Klubben er beliggende i Egedal Kommune. Adressen er: Søsumvej 79, Søsum, 3670 Veksø. 2. Formål. Klubbens formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1 NAVN Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. Klubben har hjemsted i Roskilde Kommune 2 FORMÅL 1. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 2. Klubbens formål er som sportsklub:

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere