Vedtægter for Sejlklubben Sundet København

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Sejlklubben Sundet København"

Transkript

1 Vedtægter for Sejlklubben Sundet København Stiftet 8. november 1901 Vedtaget på den ordinære generalforsamling sen 27. november 2012.

2 Indholdsfortegnelse 1 Navn, hjemsted og stander 2 Klubbens formål 3 Medlemskab 4 Medlemmernes rettigheder og pligter 5 Kontingenter, takster og regnskab 6 Ordinær generalforsamling 7 Bestyrelsens konstituering og opgaver 8 Vedtægtsændringer 9 Ekstraordinær generalforsamling 10 Udelukkelse og eksklusion 11 Klubbens opløsning 2

3 1 Navn, hjemsted og stander Stk. 1 Klubbens navn er Sejlklubben Sundet, der forkortes SS. Klubben er stiftet 8. november 1901 og har hjemsted i Københavns Kommune. Stk. 2 Klubbens stander er rød og hvid med to guldstjerner i det røde felt, se Tillæg 2: relative mål for klubstander. Stk. 3 Sejlklubben Sundet er medlem af Dansk Sejlunion og er derved underlagt unionens vedtægter og bestemmelser. 2 Klubbens formål Stk. 1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten ved: - at være samlingspunkt for sejlsportsinteresserede - at arrangere kapsejladser og fællessejladser - at anskaffe og vedligeholde både, som kan anvendes til uddannelse, kap- og tursejlads - at give medlemmerne, herunder handicappede, mulighed for under kyndig vejledning, at uddanne sig i sejlads, såvel i praksis som i teori - at opbygge og vedligeholde klubbens faciliteter 3 Medlemskab Stk. 1 Ansøgning om medlemskab sker ved personlig henvendelse til klubben, hvor der orienteres om klubbens vedtægter, og udfyldes og afleveres en optagelsesblanket. Klubbens bestyrelse kan afvise ansøgningen om optagelse. Medlemskabet er gyldigt, når pligtigt indskud og kontingent er betalt. Stk. 2 Klubben har følgende syv medlemskategorier: Voksen-medlem Bådejer-medlem Gaste-medlem Mini-kølbåd-medlem Ungdoms-medlem Passiv medlem Støtte-medlem Som Voksen-medlem (aktiv) optages personer, der er fyldt 18 år. Medlemskabet optjener anciennitet. Som Bådejer-medlem (aktiv) optages personer, der er fyldt 18 år. Medlemskabet optjener anciennitet. 3

4 Som Gaste-medlem (aktiv) optages personer, der er fyldt 18 år. Gastemedlemskabet er begrænset og giver ikke adgang til klubbens uddannelsestilbud, samt leje/lån af klubbens sejlende materiel. Medlemskabet optjener ikke anciennitet. Som Mini-kølbåd-medlem (aktiv) optages personer, herunder handicappede, der er fyldt 14 år. Personer under 18 år, der ansøger om optagelse skal medbringe tilladelse hertil fra en person med forældremyndighed. Medlemskabet optjener anciennitet. Som Ungdoms-medlem (aktiv) optages personer, der er fyldt 12 år. Personer under 18 år, der ansøger om optagelse skal medbringe tilladelse hertil fra en person med forældremyndighed. Klubben har i samarbejde med KAS and ØSF overført de traditionelle optimist- og Junior aktiviteter til KØS Sejlsport, hvortil unge henvises. Unge som ikke ønsker at modtage tilbuddet fra KØS Sejlsport tilbydes et Ungdomsmedlemskab i klubben indtil de fyldte 18. År, hvor de i det først følgende kontingent år overføres til et andet medlemskab efter eget valg. Medlemskabet optjener anciennitet. Som Passiv medlem overføres personer fra en af de ovenstående aktive medlemskategorier. Ved ubrudt medlemskab, nu som passiv medlem, bevares den ved aktiv medlemskab optjente anciennitet. Denne kan senere genaktiveres ved fornyet aktiv medlemskab i umiddelbar forlængelse af passiv medlemskab. Passiv medlemskabet optjener ikke yderligere anciennitet. Som Støtte-medlem optages personer, der ønsker at følge og støtte klubbens arbejde. Støttemedlemskab giver ingen medlemsrettigheder. Medlemskabet optjener ikke anciennitet. Stk. 3 Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til bestyrelsen. På udmeldelsesdagen mister medlemmer optjent anciennitet og de tildelte rettigheder, som leje af skur, plads på land og fortsat leje af vandplads anvist gennem klubben. Stk. 4 Æresmedlemmer og Guldnålen. Til Æresmedlem indstilles personer, der efter bestyrelsens opfattelse har ydet en mangeårig ekstraordinær indsats for klubben og sejlsporten generelt. Æresmedlemmer udnævnes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, med eller uden kontingentfrihed. Ærestegnet Guldnålen tildeles af bestyrelsen som særlig påskønnelse og uddeles ved større begivenheder i klubben eller ved en anden særlig lejlighed. Stk. 5 Spiler-nålen Spiler-nålen tildeles medlemmer og udenforstående personer, der gennem mindst 10 år løbende har bidraget til klubbens drift ved en frivillig arbejdsindsats i praktisk arbejde, klubbens uddannelsestilbud eller i administrativt/-udvalgsarbejde. Nålen kan af bestyrelsen også tildeles som anerkendelse af en særlig ekstraordinær enkeltindsats, som for eksempel afholdelse af et større sejlsportsstævne. 4

5 Stk. 6 En gruppen på ti aktive medlemmer af klubben kan til bestyrelsen indstille et medlem til modtagelse af en hædersbevisning. Bestyrelsen er pligtig til at vurdere indstillingen ved førstkommende bestyrelsesmøde og til kredsen af indstillende medlemmer at meddele og begrunde udfaldet af bestyrelsens behandling af forslaget. 4 Medlemmernes rettigheder og pligter Stk. 1 Både, der ejes af klubmedlemmer, skal føre Sundets stander. Bådens navn og hjemsted skal være angivet på hækken eller, hvis dette ikke kan lade sig gøre, på et passende sted så nær hækken som muligt. Stk. 2 Klubbens ejendom af enhver art skal i videst muligt omfang anskaffes og vedligeholdes af medlemmerne. Alle kan anmodes om at deltage i at løse fælles opgaver og alle er forpligtet hertil i et rimeligt omfang. Stk. 3 Voksen-, Bådejer-, Ungdoms- og Mini-kølbåds-medlemmer har efter erhvervelse af Sundets Sejlercertifikat eller Sundets Førercertifikat ret til sejlads i klubbens fartøjer efter regler, der er fastsat af bestyrelsen. Sundets sejlercertifikater forudsætter erhvervet Duelighedsbevis for Fritidssejlere efter Søfartsstyrelsens krav. Stk. 4 Praktisk og teoretisk undervisning sker efter bestemmelser og en undervisningsplan, der udarbejdes af skoleudvalget og godkendes af bestyrelsen. Klubbens uddannelsestilbud skal som minimum svare til Dansk Sejlunions certificeringsordning eller tilsvarende anvisning. Stk. 5 Den anciennitet der ligger til grund for tildeling af rettigheder optjenes alene som beskrevet i 3 Medlemmer af KØS Sejlsport der overføres til Sejlklubben Sundet inden de fylder 26 år, godskrives anciennitet svarende til dokumenteret medlemsperiode af KØS Sejlsport. Stk. 6 Pladsreglementet, der gælder for klubbens landpladser, vedtages af generalforsamlingen. Stk. 7 Medlemmer, der anvises vand og/eller landfaciliteter gennem klubben, forpligtes til at overholde de gældende reglementer for disse. Stk. 8 Kun bådejermedlemskab giver ret til leje af land- og vandplads. Stk. 9 Et medlem kan overdrage eller testamentere opnåede rettigheder til f.eks. skur, landplads mv. anvist på klubbens egne faciliteter til en person, der i henhold til arveloven er arveberettiget ægtefælle/samboende/slægtning forudsat modtager er aktivt medlem af klubben. Hvis det modtagende medlem derved kommer i konflikt med klubbens pladsreglement eller lignende, skal forholdet snarest muligt bringes i overensstemmelse med klubbens vedtagne regelsæt. 5

6 5 Kontingenter, takster og regnskab Stk. 1 Generalforsamlingen fastsætter kontingenter og indskud ved optagelse i klubben, ved leje af skur og landplads. Stk. 2 Der betales altid indskud ved optagelse som aktivt medlem. Intet medlem skal ved ubrudt medlemskab betale indskud mere end én gang. Medlemmer af KØS Sejlsport, der overføres til Sejlklubben Sundet inden de fylder 26 år, optages uden indskud såfremt de har optjent mindst 2 års anciennitet som medlem af KØS Sejlsport. Stk. 3 Kontingenter følger kalenderåret og betales senest 31. december. Kontingenter, lejeafgifter m.m. betales generelt forud og opkræves pr. indbetalingskort med sidste rettidige betalingsdato anført. Ved betaling herefter pålægges et gebyr, som fastsættes af bestyrelsen. Stk. 4 Medlemmer kan skriftligt anmode bestyrelsen om nedsættelse af kontingenter og andre takster med 50%. Årsagen skal anføres og være væsentlig, f.eks. sygdom eller arbejdsløshed. Bestyrelsen skal ved behandlingen tage hensyn til medlemmets anciennitet. Medlemmer der kan dokumentere, at de er under uddannelse kan, såfremt deres årlige indkomst ikke overstiger folkepensionens grundbeløb, skriftlig anmode bestyrelsen om nedsættelse af kontingenter med 50%. Bestyrelsen kan normalt bevilge ovennævnte nedsættelser for ét år ad gangen. Stk. 5 Voksen- og bådejer-medlemmer med 25 års anciennitet kan, ved dokumenteret ophør med erhvervsarbejde og overgang til efterløn, folkepension eller anden social pension, og uden anden væsentlig indtægt, anmode bestyrelsen om nedsættelse af kontingenter og andre takster. Stk. 6 Klubbens regnskabsår er fra 1. juli til 30. juni. Stk. 7 Senest to uger før den ordinære generalforsamling fremlægges det reviderede årsregnskab til gennemsyn i klubhuset, i Regnskabsudvalgets kontortid. Et uddrag af årsregnskabet sendes til alle medlemmer sammen med et budget for det indeværende regnskabsår. 6 Ordinær generalforsamling Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år den sidste tirsdag i november, med mindre særlige omstændigheder taler imod dette. Dato, tid, sted og dagsorden for generalforsamlingen skal meddeles medlemmerne skriftligt senest seks uger før denne, sammen med en angivelse af sidste frist for indlevering af forslag til behandling på generalforsamlingen. En endelig dagsorden, bilagt bestyrelsens og medlemmernes forslag, skal meddeles medlemmerne skriftligt senest én uge før generalforsamlingen. Stk. 2 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed med de begrænsninger, der er beskrevet i disse vedtægter. 6

7 Stk. 3 Dagsorden:- Valg af dirigent. - Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. - Forelæggelse og opfølgning på den langsigtede kurs for klubbens udvikling - Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse og decharge. - Forslag fremsat af bestyrelsen og medlemmer. - Orientering om bestyrelsens fastsættelse af takster i henhold til takstblad. - Forelæggelse af budget for indeværende regnskabsår, samt forslag til kontingenter og andre takster, som fastsættes af generalforsamlingen. - Ulige år: Valg af formand. - Lige år: Valg af regnskabsfører. - Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer. - Valg af mindst 1 revisor og 1 revisorsuppleant for et år. Genvalg kan finde sted. - Eventuelt. Stk. 4 Forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen, skal være skriftlige og sendes til bestyrelsen senest den sidste tirsdag i oktober. Stk. 5 Alle medlemmer har adgang til generalforsamlingen med forevisning af kvittering for indbetalt kontingent eller gyldigt medlemskort. Stk. 6 Aktive medlemmer over 18 år og æresmedlemmer har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Stk. 7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være bestyrelsesmedlem. Dirigenten afgør alle spørgsmål om afvikling af generalforsamlingen i henhold til disse vedtægter. Stk. 8 Dirigenten udpeger to stemmeberettigede medlemmer til at tælle stemmer. De må ikke være bestyrelsesmedlemmer. Stk. 9 Generalforsamlingens vedtagelser sker ved simpelt flertal, bortset fra: Vedtægtsændringer, der træffes ifølge 8. Eksklusion af medlemmer, der afgøres ifølge 10. Klubbens opløsning, der afgøres ifølge 11. Stk. 10 Skriftlig afstemning kan finde sted hvis dirigenten bestemmer det og skal finde sted, hvis mindst 10 stemmeberettigede medlemmer ønsker det. Afstemning om eksklusioner skal foregå skriftligt. Stk. 11 Valg af bestyrelsesmedlemmer sker med relativt flertal. Valgbare til bestyrelsen er klubbens stemmeberettigede medlemmer, der skal have rådighed over deres bo. Bestyrelsen skal bestå af en formand og en regnskabsfører og mindst 3 og højst 10 medlemmer. Formanden og regnskabsføreren vælges særskilt. Mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer skal være bådejere. Valgperioden er 2 år. Halvdelen af bestyrelsen afgår hvert år efter tur. Genvalg kan finde sted, dog højst fire på hinanden følgende gange. 7

8 Fratræder et bestyrelsesmedlem i årets løb supplerer bestyrelsen sig selv indtil nyvalg på den førstkommende ordinære generalforsamling. Hvis mere end 1/3 af bestyrelsen fratræder i årets løb indkaldes til nyvalg på en ekstraordinær generalforsamling. Stk. 12 Der tages referat af generalforsamlingen. Referatet undertegnes af dirigent og referent. Referatet udsendes til medlemmerne enten i førstkommende ordinære medlemspost eller som særskilt meddelelse, hvis omstændighederne taler for tidligere udsendelse. 7 Bestyrelsens konstituering og opgaver Stk. 1 Bestyrelsen konstituerer sig senest to uger efter generalforsamlingen med valg af næstformand og sekretær. Stk. 2 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der skal foreligge skriftligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved formandens forfald varetager næstformanden dennes opgaver. Bestyrelsen møder refereres i en protokol. Stk. 3 Klubbens officielle meddelelsesform er personlig elektronisk post til det enkelte medlem. Fælles meddelelser fremlægges endvidere som print på klubbens kontor, hvor et eksemplar af meddelelsen kan afhentes. Stk. 4 Klubben tegnes af formanden. To bestyrelsesmedlemmer kan tegne klubben i økonomiske dispositioner vedrørende den daglige drift. I større økonomiske dispositioner udover den daglige drift tegnes klubben af formanden og næstformanden i forening. I alle spørgsmål om køb eller salg af klubbens værdier skal klubben tegnes af formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem, valgt af bestyrelsen. Stk. 5 Bestyrelsen kan nedsætte et udvalg til løsning af særlige opgaver. Udvalgsmedlemmer behøver ikke at være bestyrelsesmedlemmer. Stk. 6 Bestyrelsen administrerer klubbens værdier med ansvar overfor medlemmerne i klubbens navn og for dennes regning. Stk. 7 Bestyrelsen tegner kontrakt om cafeens drift med en restauratør. Stk. 8 Bestyrelsen afholder et medlemsmøde hvert år den første tirsdag i oktober, med mindre særlige omstændigheder taler imod dette. Mødet skal dog senest afholdes den næstsidste tirsdag i oktober. Formålet med medlemsmøde er uformel orientering om og drøftelse af aktuelle emner. Mødets dagsorden skal som minimum indeholde: orientering om bestyrelsens langsigtede kurs for klubbens udvikling orientering om forslag til kommende generalforsamling orientering om mulige ændringer i bestyrelsen orientering om Svanemøllehavnens driftsselskab orientering om bestyrelsens kandidater til bestyrelsesposter i driftsselskabet orientering om øvrige eksterne samarbejdspartnere, herunder Dansk Sejlunion og Svanemøllekredsen Yderligere medlemsmøder kan indkaldes af bestyrelsen efter behov 8

9 8 Vedtægtsændringer Stk. 1 Vedtagelse af ændringer i vedtægterne kræver et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget. 9 Ekstraordinær generalforsamling Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 40 stemmeberettigede medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen herom. Kravet skal motiveres med et forslag til dagsordenen. Stk. 2 Generalforsamlingen skal indkaldes med oplysning om dagsorden med mindst to ugers varsel. Hvis den er krævet af medlemmer, senest fire uger efter den skriftlige anmodning til bestyrelsen. 10 Udelukkelse og eksklusion Stk. 1 Et medlem kan udelukkes, hvis betalingen af forfaldne kontingenter eller andre afgifter ikke sker efter skriftlig påmindelse med to ugers betalingsfrist. Bestyrelsen kan bevilge en forlænget frist efter en skriftlig anmodning. Stk. 2 Fornyet optagelse af et udelukket medlem kræver betaling af gælden og der skal betales nyt indskud til klubben. Stk. 3 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt 2/3 af bestyrelsen stemmer for en eksklusion. Stk. 4 Inden bestyrelsen foretager en afstemning skal det pågældende medlem have lejlighed til at fremføre sit forsvar for bestyrelsen. Stk. 5 Et ekskluderet medlem kan kræve eksklusionen optaget som et særskilt punkt på førstkommende ordinære generalforsamling. Det ekskluderede medlem har adgang til denne og skal modtage samme meddelelser om generalforsamlingens afholdelse som klubbens medlemmer. Stk. 6 Bestyrelsens afgørelse skal bekræftes af et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Stk. 7 Fornyet optagelse af et ekskluderet medlem kan kun ske ved en ny generalforsamlingsbeslutning. Optagelsen skal vedtages af et flertal på 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer. Eventuel opretholdelse af tidligere anciennitet afgøres af generalforsamlingen ved samme lejlighed, efter indstilling fra bestyrelsen. 11 Klubbens opløsning 9

10 Stk. 1 Klubben kan kun opløses på en ekstraordinær generalforsamling med dette punkt på dagsordenen. Stk. 2 Mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer skal være til stede. Og mindst 3/4 af disse skal stemme for forslaget om opløsning. Stk. 3 Er antallet af fremmødte mindre end halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer og en vejledende afstemning opnår et flertal på 3/4 af de fremmødte, skal bestyrelsen indkalde til en ny ekstraordinær generalforsamling. På denne kan klubben opløses hvis 3/4 stemmer for forslaget om opløsning, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede. Stk. 4 På den ekstraordinære generalforsamling, der vedtager klubbens opløsning, skal der ved simpelt stemmeflertal træffes afgørelse om anvendelse og realisering af klubbens værdier, der såfremt formuen er positiv skal anvendes til sejlsportsformål. Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 27. november

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug

Vedtægter for Christianshavns Bådelaug Vedtægter for Christianshavns Bådelaug 1. KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Christianshavns Bådelaug. Herefter benævnt CB 2. CB s hjemsted er Københavns Kommune 3. CB s stander er en vimpel,

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009

Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Forslag til vedtægtsændringer ved ordinær generalforsamling i Aalborg Sejlklub den 24. februar 2009 Bestyrelsen foreslår en tilføjelse i 25 vedrørende tildeling af liggeplads. Desuden ønsker bestyrelsen

Læs mere

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014

Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Design Denmark Vedtægter 02.04.2014 Indledning Foreningen Design Denmark ledes af en overgangsbestyrelse, der er aktiv i perioden fra april 2014 til april 2015 Ved dannelsen af Design Denmark har de to

Læs mere

Aalborg Billardklub af 1931

Aalborg Billardklub af 1931 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,...

Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013. Vedtægter for DTU... Klubbens navn er DTU... Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet,... STANDARDVEDTÆGTER (De med understreget og kursiv skrevne bestemmelser kan normalt ikke fraviges. Det er ikke tilladt at indføre paragraffer, der annullerer disse) Godkendt på bestyrelsesmøde 12-09-2013

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp.

Vedtægter. Foreningen Den mobile Retshjælp. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Vedtægter Foreningen Den mobile Retshjælp 1. Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Den mobile Retshjælp. Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. Foreningens formål er, at drive en retshjælpsordning

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere