Aalborg Billardklub af 1931

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aalborg Billardklub af 1931"

Transkript

1 Aalborg Billardklub af 1931 VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Aalborg Billard Klub af 1931, forkortet: ABK31. Klubben er stiftet den 6. oktober 1931, og er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2 Formål Det er klubbens formål inden for rammerne af Dansk Idræts Forbunds og Den Danske Billard Unions vedtægter, reglementer og amatørbestemmelser at skabe interesse for, samt at højne standarden indenfor billardsporten. At tilstræbe, at så mange medlemmer som muligt skal have mulighed for at deltage i så mange turneringer som muligt. At, afholde aftenunderholdninger o.l., for at skaffe medlemmerne et fornøjeligt kammeratligt og socialt samvær. 3 Medlemskab af organisationer Klubben er medlem af Den Danske Billard Union (DDBU), Dansk Idræts Forbund (DIF) og Samvirkende Idræts Foreninger i Aalborg (SIFA). 4 Optagelse Som medlem kan optages enhver, der efter bestyrelsens opfattelse opfylder DIF s og DDBU s amatørbestemmelser. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver samtykke af forældre/værge. Indmeldelse i klubben skal ske skriftligt. Der skal altid være ophængt et eksemplar af klubbens vedtægter og reglementer i klubbens lokaler. Eventuel nægtelse af optagelse skal meddeles vedkommende inden 1 måned efter førstkommende bestyrelsesmøde. hvis ansøgning om optagelse nægtes, er ansøgeren berettiget til skriftligt at indbringe spørgsmålet til endelig afgørelse på først kommende generalforsamling. Kun medlemmer har adgang til klubbens lokaler. 5 Kontingent og startpenge Medlemskontingentet fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves to gange årligt over klubbens giro, og forfalder den 15. januar samt 15. august. Ved overskreden forfaldsdato kan bestyrelsen pålægge rykkergebyr. Startpenge for individuelle turneringer betales til turneringslederen eller kassereren ved tilmelding til disse. 6 Udmeldelse - eksklusion Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftligt til bestyrelsen med 1 måneds varsel, samt at det pågældende medlems økonomiske forpligtigelser over for klubben er i orden frem til den dato, hvor fra udmeldelsen har virkning. Udmeldelse midt i en kontingentperiode berettiger ikke til tilbagebetaling af kontingent. For restancer og anden gæld til ABK31 ud over 1 måned bliver vedkommende ekskluderet, og kan kun genoptages mod at betale restancen samt nyt kontingent. Restanceramte medlemmer har ingen adgang til klubbens faciliteter og kan ikke deltage i stævner og turneringer - såvel interne som eksterne. Bestyrelsen kan, når den skønner at særlige forhold giver anledning hertil, ekskludere et medlem efter at denne har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar. Eksklusionen skal ske ved skriftlig henvendelse til det pågældende medlem. Et medlem, der er ekskluderet, kan kræve spørgsmålet om sin eksklusion afgjort på den førstkommende generalforsamling, hvortil han har adgang med ret til at fremføre sit forsvar. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen, og meddeles den ekskluderede senest 3 dage før generalforsamlingen finder sted. 1

2 Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver et flertal på 2 / 3 af de fremmødte medlemmer. Et medlem, der er ekskluderet ved en generalforsamlingsbeslutning, kan kun genoptages ved en ny generalforsamlingsbeslutning; hertil kræves et flertal på 2 / 3 af de fremmødte for genoptagelse. 7 Medlemspligter Klubbens medlemmer forpligter sig til, til enhver tid, at overholde klubbens vedtægter og reglementer, samt DDBU s og DIF s forskrifter og bestemmelser. I modsat fald vil forholdet medføre karantæne, og ved grov tilsidesættelse eller gentagelsestilfælde eksklusion. 8 Bestyrelsen ABK31s bestyrelse består af 3 personer: Formand, Næstformand og kasserer. På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode. På lige år vælges formand og næstformand. På ulige år vælges kassereren. Hvert år vælges endvidere en bestyrelsessuppleant. Bestyrelsen varetager klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. Dens på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold her til foretagne handlinger forpligter klubben. Foreningen tegnes af formanden, ved økonomiske dispositioner af formand og kasserer. I alle sager af større økonomiske karakterer tegnes klubben af den samlede bestyrelse. Næstformanden og turneringsleder(e) udgør turneringsudvalget. Turneringsleder(e) vælges blandt kandidater af bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen og refererer til næstformanden. Her udover kan bestyrelsen til enhver tid nedsætte udvalg den skønner nødvendige. 9 Bestyrelsesmøder Formanden indkalder til bestyrelsesmøde så ofte han finder det nødvendigt, eller når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer anmoder herom. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst 2 af dens medlemmer er til stede, heriblandt formanden. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Over bestyrelsens handlinger, såvel som generalforsamlinger og andre vigtige møder føres der protokol til godkendelse på førstkommende bestyrelsesmøde. 10 Regnskab Kassereren opkræver kontingent samt fører regnskab over klubbens økonomiske midler. Klubbens regnskabsår er fra den til den Til revisorerne skal bestyrelsen inden den afgive driftsregnskab for det foregående år, samt status pr Klubbens regnskab, status og budget forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse, og skal være forsynet med revisorernes påtegninger. 11 Revision Hvert år på den ordinære generalforsamling vælges 1 intern revisor og 1 revisorsuppleant. Klubben har der foruden 1 ekstern revisor. Driftsregnskabet, status og budget forsynes med påtegning. Klubbens revisorer har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger. 12 Ordinær generalforsamling Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle klubbens anliggender og den er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 2

3 Klubbens ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest med udgangen af Maj måned (dog før DDBU s årsmøde), med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent; prøvelse af mandater 2. Valg af mødesekretær 3. Formandens beretning 4. Turneringslederens / ledernes beretning(er) 5. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab, og fremlægger budget 6. Indkomne forslag 7. Valg til tillidsposter i flg. 8 og Eventuelt 13 Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske ved opslag i klubbens lokaler med mindst 21 dages varsel. 14 Forslag til generalforsamlingen Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden, så de er ham i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslag der forelægges generalforsamlingen, afgøres ved simpelt stemmeflertal; undtaget herfra er vedtægtsændringer, der kræver 2 / 3 af de fremmødte for forslagets vedtagelse, samt deltagelse af mindst 1 / 3 af de aktive (stemmeberettigede) medlemmer. 15 Generalforsamlingens ledelse Ved håndsoprækning vælger generalforsamlingen sin dirigent, som ikke må være et medlem af bestyrelsen, til at lede mødet. Dirigenten konstaterer om generalforsamlingen er lovligt indvarslet i henhold til 13, og leder mødet efter 12. Ved afstemninger bestemmes afstemningsmåden af dirigenten; Dog skal afstemninger foregå skriftligt på begæring af et stemmeberettiget medlem. Undtaget herfra er afgørelser om eksklusioner, der altid skal foregå skriftligt. Stemmeret har alle aktive medlemmer, pensionister og æresmedlemmer, såfremt de er fyldt 18 år og har været medlem af klubben i de nærmest foregående to måneder. Der kan kun stemmes ved personlig tilstedeværelse. Ved skriftlig tilkendegivelse kan et medlem opstille til tillidsposter uden at være til stede. Har en generalforsamling truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny frembringes på samme generalforsamling. 16 Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt, indkalde til ekstraordinær generalforsamling og skal indkalde til en sådan, når mindst 1 / 3 af de stemmeberettigede medlemmer anmoder herom. Anmodningen skal indeholde dagsorden med bilag til de enkelte punkter og mødeindkalderne forpligter sig til at være til stede på generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal afholdes senest 1 måned efter anmodningen er fremsat over for bestyrelsen, og indkaldes med mindst 21 dages varsel. På den ekstraordinære generalforsamling kan forslag til vedtægtsændringer vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede. 17 Medlemsmøder Bestyrelsen kan, når den skønner det nødvendigt, indkalde til et medlemsmøde. 3

4 18 Æresmedlemmer Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer af ABK31, der skal godkendes på næstkommende generalforsamling. Status af æresmedlem er livsvarigt, og medfører kontingentfrihed. 19 Medlemsrettigheder Den, som har mistet sine medlemsrettigheder, kan efter ansøgning til klubbens bestyrelse generhverve disse, når de i 4, 5 og 6 nævnte forpligtigelser er overholdt. Medlemmet skal skriftligt ansøge bestyrelsen om genoptagelse, dog tidligst efter den af bestyrelsen vedtagne karantæne er udløbet. Et medlem, der to gange har mistet sine medlemsrettigheder, kan ikke generhverve disse. 20 Klager Medlemmer, der mener at have grund til at klage, skal indgive klagen skriftligt til bestyrelsen. 21 Opløsning Klubben kan ikke opløses sålænge blot 15 aktive medlemmer ønsker den opretholdt. Ved beslutning om klubbens opløsning indkaldes medlemmerne til en ekstraordinær generalforsamling, med klubbens opløsning som eneste punkt på dagsordenen. Evt. midler tilfalder ved opløsning DDBU der forpligter sig til fremme af billardsporten i Aalborg by. 22 Uforudset Indtræffer tilfælde, der ikke er forudset i denne vedtægt, er klubbens bestyrelse berettiget til at handle efter bedste skøn. 4

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er:

Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. Forbundets formål er: 1 NAVN OG HJEMSTED Forbundets navn er Dansk Kammermusik Forbund (DKF). Hjemstedet er den til enhver tid fungerende formands bopælskommune. 2 FORMÅL Forbundets formål er: a) at fremme interessen for aktiv

Læs mere

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder

HHR projektet. Slip bæltet og bliv foreningsleder HHR projektet Slip bæltet og bliv foreningsleder Udarbejdet af: Nicoline Olsson - Tung Tran Duc - John T. Olsen - Lars Klinge Merethe L. Fuglholt - Palle Liebe Side 1 af 23 Version 1.7 FORORD... 4 KOMMISSORIUM

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre Rødby den 24. august 2007 Foreningen Et barn To forældre ansøger herved om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Et barn To forældre ønsker herved at søge om et støttebeløb på kr.

Læs mere

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens.

2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Vojens. 1Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Vojens Fjernvarme a.m.b.a.. 1.2 Selskabets hjemsted er Vojens, Haderslev kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE 2.1 Selskabets formål er at etablere energiproduktionsanlæg

Læs mere

Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland

Sygeforsikringen danmark LOKALVEDTÆGTER. Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Sygeforsikringen "danmark" LOKALVEDTÆGTER Lokalafdeling Midt- og Vestjylland Lokalvedtægter for Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling Midt- og Vestjylland 1. Sygeforsikringen "danmark"s lokalafdeling

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping

Vedtægter. for. Kinorevuens Venner. Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Skørping Vedtægter for Kinorevuens Venner Side 2 af 4 1 Navn og hjemsted Kinorevuen's Venner er en forening med hjemsted i Rebild Kommune. 2 Formål Kinorevuens Venner har

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal

28. februar 2008. Ændret den 18. februar 2009. 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal 28. februar 2008 Ændret den 18. februar 2009 29. marts 2009/st 1 Vedtægter for Socialdemokraterne i Rudersdal Vedtægter for Socialdemokratiet i Rudersdal. 1

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2.

4 Kapitalen kan forøges ved arv, gave, samt ved henlæggelser til fondens kapital, jf. 5, stk. 2 og 6, stk. 2. FUNDATS FOR LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE OG UDGIVELSESFOND 1 Fondens stiftelse, navn og hjemsted Fondens navn er Landskabsarkitekternes Rejse og Udgivelsesfond. Stk. 2 Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående

Kandidater der stiller op til valg til repræsentantskabet, bestyrelsen og PLO-K skal foretage selvdeklarering efter nedenstående PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION På PLO s repræsentantskabsmøde den 11. april 2015 fremlægger arbejdsgruppen om PLO s demokratiske funktioner nedenstående forslag til ændring af PLO s love. Selvdeklarering

Læs mere

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg

Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg Forretningsorden for Danske IT-advokaters certificeringsudvalg 1. Udvalgets mandat... 1 2. Grundlaget for certificeringen... 1 3. Ansøgninger... 2 4. Sagsbehandling og stikprøvekontrol... 2 5. Udvalgets

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere