AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE"

Transkript

1 AKTIVE PATIENTER FÅR DET BEDRE HURTIGERE 10 eksempler på hvordan ergoterapeuter og fysioterapeuter kan medvirke til, at patienter bliver mere sunde, selvhjulpne og hurtigere kan udskrives. 10 GODE EKSEMPLER 1

2 FORORD Jo mere aktive patienterne er, når de er indlagt på et sygehus, jo sundere og mere selvhjulpne bliver de. Det gælder for såvel den unge erhvervsaktive mand, der er opereret for et benbrud, som for den ældre kvinde med flere kroniske lidelser, der er indlagt på en medicinsk afdeling. Begge patienter vil få en bedre indlæggelse og blive hurtigere udskrevet. Dermed lægger de beslag på færre sengedage og lægetimer og kræver mindre plejepersonale, mens de er på sygehuset. Det er generelt godt for alle patienter at være aktive, når de er indlagt. Samtidig er der penge at spare for et ressourcepresset sundhedsvæsen. Derfor gælder det om så tidligt som muligt under indlæggelsen at inddrage patienterne i et aktivt genoptrænings- og rehabiliteringsforløb. Det er der en række sygehuse rundt i landet, der har erkendt. På udvalgte afdelinger, afsnit eller på hele sygehuse har man på forskellig vis valgt at inddrage patienterne i forløb, der skal forbedre opholdet på sygehuset og ruste dem til at klare sig bedre, når de kommer hjem. Ud over ønsket om aktive patienter er forløbene kendetegnet ved, at ergoterapeuter og fysioterapeuter spiller centrale roller. Det er disse to faggruppers sundheds- og menneskesyn, der typisk præger forløbene, og deres faglighed og kompetencer, der ofte kommer i spil. Ergoterapeutforeningen og Danske Fysioterapeuter har udvalgt 10 eksempler på, hvordan patienter samt pleje- og andet sundhedspersonale aktivt kan inddrages i genoptrænings- og rehabiliteringsforløb og på den måde bidrage til fastholdelse og udvikling af patienternes funktionsevne. Det er disse eksempler, der præsenteres i denne pjece, og vi håber, at de kan være til inspiration for sundhedspolitikere og direktioner på landets sygehuse. Med de krav, som kommunalreformen stiller på sundhedsområdet til såvel regioner som kommuner, er der brug for at tænke nyt. Behandlingskvaliteten skal forbedres, effektiviteten skal i vejret, og omkostningerne skal i bund. Det er den opgave, der er stillet til regionale og lokale politikere, embedsfolk samt sundhedsprofessioner og plejepersonale. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt at gøre op med den traditionelle opgavefordeling og vanetænkning samt at turde gøre tingene anderledes. I denne inspirationspjece findes 10 eksempler, der illustrerer, hvilket potentiale der ligger i aktive genoptrænings- og rehabiliteringsforløb. Aktive genoptræningsog rehabiliteringsforløb kender ikke til sektorgrænser, og eksemplerne understreger derfor samtidig, hvorfor det er så vigtigt, at patienterne får den grundige gen GODE EKSEMPLER

3 optræningsplan, som de har krav på. Genoptræningsplanen er nemlig patienternes garanti for, at deres behov for genoptræning følges op, når patienten er udskrevet, så der skabes sammenhæng i forløbet. Endelig skal det nævnes, at de 10 eksempler langt fra giver et komplet billede af, hvad ergoterapeuter og fysioterapeuter beskæftiger sig med på sygehusene. Inspirationspjecen er alene en række gode bud på, hvordan de to faggrupper kan medvirke til at gøre patienter mere sunde og selvhjulpne under indlæggelsen. Gode bud, som vi mener, bør gøres landsdækkende og dermed gøres til tilbud, der er tilgængelige for alle patienter med behov. Gunner Gamborg FORMAND FOR ERGOTERAPEUTFORENINGEN Johnny Kuhr FORMAND FOR DANSKE FYSIOTERAPEUTER INDHOLD 10 gode eksempler Medicinske patienter træner på sygehus 4 Bedre rehabilitering af patienter på intensiv afsnit 6 Hurtigere genoptræning af ortopædkirurgiske patienter 8 Infektionsmedicinske patienter kommer ud af sygesengen 10 Geriatriske patienter følges hjem 12 Behandling og træning af patienter på skadestuerne 14 Mere selvhjulpne patienter på den akutte modtageafdeling 15 Koordineret rehabilitering af medicinske patienter 16 Færre genindlæggelser af psykiatriske patienter 18 Sundere medarbejdere på hospitalet 20 Bilag Genoptræning og genoptræningsplaner 21 Kort om ergoterapi og ergoterapeuter 22 Kort om fysioterapi og fysioterapeuter GODE EKSEMPLER 3

4 MEDICINSKE PATIENTER TRÆNER PÅ SYGEHUS 9 ud af 10 medicinske patienter bevarer eller forbedrer deres funktionsevne, hvis de træner, mens de er indlagt på et sygehus. Man bliver aldrig for gammel til at træne. Det viser erfaringerne fra en række sygehuse i region Midtjylland. Her har patienterne på de medicinske afdelinger mulighed for at træne daglige gøremål som at tage bad, klæde sig på og gå på trapper. Resultatet er, at 9 ud af 10 patienter, der typisk er mellem 75 og 85 år, bevarer eller forbedrer deres funktionsevne, mens de er indlagt GODE EKSEMPLER

5 Når en borger bliver indlagt på en medicinsk afdeling, får hun tilknyttet en ergoterapeut eller en fysioterapeut, der vurderer, om der er behov for træning. Er det tilfældet, tager terapeuten en samtale med patienten, tester funk t ionsevnen og vurderer behovet for hjælpemidler som for eksempel stokke. Patienten bliver informeret og vejledt i, hvordan hun kan træne daglige gøremål som at tage bad og klæde sig på, mens hun er indlagt, og får instruktion i brugen af hjælpemidler. Screeningsordningen blev indført efter en 9 måneders prøveperiode, hvor alle patienter på de medicinske afdelinger blev screenet af ergoterapeuter eller fysioterapeuter. Af de knap patienter, der blev undersøgt og vurderet, havde cirka 40 procent behov for yderligere vejledning eller for at få sammensat et træningsprogram. Terapeuterne brugte i gennemsnit en time på de patienter, der havde brug for vejledning og instruktion, og omkring 3,5 timer på patienter, der skulle have hjælp til træningen. Resultatet af indsatsen var, at 9 ud af 10 patienter bevarede eller forbedrede deres funktionsevne, mens de er indlagt. Den medicinske patient er typisk et ældre menneske med flere diagnoser; eksempelvis en kvinde på 80 år der har slidgigt i knæene, har hjerteproblemer og lider af svimmelhed. Medicinske patienter er særligt sårbare over for at ligge passivt i en sygehusseng, da mange ældre patienter allerede forud for indlæggelse har nedsat muskelstyrke. 20 procent af alle over 70 år og 50 procent af alle over 80 år har aldersbetinget muskelstyrketab. Derfor har en medicinsk patient stor risiko for at blive afhængig af hjælp til at klare dagligdagen, hvis ikke hun får den tilstrækkelige og rigtige træning under indlæggelse. YDERLIGERE INFORMATION: LEDENDE TERAPEUT Lene Lange SYGEHUS Horsens og Brædstrup 10 GODE EKSEMPLER 5

6 BEDRE REHABILITERING AF PATIENTER PÅ INTENSIV AFSNIT Tidlig ergoterapeutisk rehabilitering højner kvaliteten af patientbehandlingen på intensiv afsnit GODE EKSEMPLER

7 Patienter, som indlægges på intensive afsnit, er meget alvorligt syge. Det kan for eksempel være mennesker, der har fået en blodprop eller været udsat for en trafikulykke. Meget ofte må de i en kortere eller længere periode trække vejret gennem en respirator. Det giver patienterne en lang række problemer. Eksempelvis kan mange ikke spise og drikke uden at fejlsynke, og de risikerer derfor, at mad havner i luftvejene, hvilket kan give lungebetændelse. Det kan både forlænge indlæggelsestiden og være livstruende. Plejepersonalet på intensivafsnittet på Regionshospitalet Randers har ønsket et mere formaliseret tværfagligt samarbejde for at fastholde fokus på rehabilitering. Blandt andet omkring de almindelige daglige aktiviteter, som når patienten selv skal drikke af et glas, vaske sig i ansigtet, være med til at vaske sig på overkroppen eller selv barbere sig. Derfor er der nu fast tilknyttet en ergoterapeut til intensivafsnittet som gennemgående person i et tværfagligt team. Ergoterapeutens opgave er at udrede patientens aktivitetsproblemer og følge op med behandling. Ergoterapeuten vejleder plejepersonalet i, hvordan de kan understøtte den ergoterapeutiske intervention i deres arbejde. Til dette udarbejdes handleplaner, der videregives til plejepersonale og terapeuter, når patienten flyttes til et nyt afsnit. Herved sikres sammenhængende rehabiliteringsforløb for den enkelte patient. Den ergoterapeutiske indsats sætter fokus på rehabilitering, styrker udveksling af viden faggrupperne imellem, øger kompetenceudviklingen og højner den faglige kvalitet i patientbehandlingen. YDERLIGERE INFORMATION: ERGOTERAPEUT Charlotte Rise HOSPITAL Regionshospitalet Randers, Ergoterapien 10 GODE EKSEMPLER 7

8 HURTIG GENOPTRÆNING AF ORTOPÆDKIRURGISKE PATIENTER Fysioterapeut på ortopædkirurgisk ambulatorium sikrer, at patienternes behov for genoptræning hurtigt bliver vurderet og træningen sat i værk. Det gælder om at komme i gang med genoptræningen så hurtigt som muligt, når en patient er blevet opereret. Det er blandt andet dokumenteret i en større undersøgelse af muskelfunktion hos slidgigtpatienter, der får indsat en ny hofte. Hvis træning sættes i værk to dage efter operationen, forkortes indlæggelsestiden. Patienten genopbygger hurtigt styrken i benene og reducerer risikoen for fald og for, at den nye hofte brækker. Patienter med brækkede arme og ben er i dag indlagt så kort tid, at det kan være vanskeligt at få igangsat endsige vurderet behovet for opfølgende træning. Det betyder, at en del patienter henvises til ambulatorium, ligesom der er en del patienter, hvor man først ved den ambulante kontrol tager stilling til be - hov for videre træning GODE EKSEMPLER

9 Derfor har man på Herlev Hospitals ortopædkirurgiske ambulatorium ansat en fysioterapeut i et projekt i foreløbig seks måneder for at sikre, at genoptræningen hurtigt sættes i værk og for at forebygge unødige fald og funktionstab hos patienterne. Fysioterapeutens opgave er i samarbejde med lægen at vurdere behovet for genoptræning, udarbejde genoptræningsplaner og at sætte genoptræningsforløb i gang, hvor der er behov for det, for eksempel gennem instruktion i øvelser til selvtræning. Projektet kører frem til årsskiftet. YDERLIGERE INFORMATION: OVERFYSIOTERAPEUT Hanne F. Skall HOSPITAL Herlev 10 GODE EKSEMPLER 9

10 INFEKTIONSMEDICINSKE PATIENTER KOMMER UD AF SYGESENGEN Træning under indlæggelsen betyder, at patienter med hjernebetændelse og meningitis bliver bedre rustet til udskrivelse. På infektionsmedicinsk afdeling på Odense Universitetshospital er patienterne ofte alvorligt syge. De er eksempelvis indlagt med hjernebetændelse, meningitis eller en luftvejsinfektion, hvor følgevirkningerne kan være lammelser og betydelig nedsættelse af lun ge - funktion. Det gør daglige gøremål vanskelige og anstrengende. Der er stor risiko for, at disse patienter bliver svage, mens de er indlagt. Ikke mindst hvis de tilbringer hele dagen i sygesengen. Det er baggrunden for, at der er etableret et tværfagligt team bestående af ergoterapeuter og fysioterapeuter. Terapeuternes opgave er dels at undervise og instruere plejepersonalet i, hvordan de kan medvirke til at få patienterne op af sygesengen og dels at tilbyde patienterne træning. Det kan eksempelvis være træning af daglige gøremål som at tage tøj på, gå på trapper og klare at spise og synke, eller det kan være styrke- og konditionstræning for at vedligeholde eller forbedre muskelstyrken GODE EKSEMPLER

11 Det tværfaglige team er blevet fast etableret efter at have fungeret som en forsøgsordning. I evalueringen af forsøget vurderede patienterne, at træningen havde rustet dem bedre til at komme hjem, mens sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter gav udtryk for, at den terapeutiske indsats havde medført kortere indlæggelsestid og givet patienterne bedre livskvalitet. Derudover vurderede pleje- og sundhedspersonalet, at det, at patienterne fungerede mere aktivt, havde gjort deres arbejdsbelastning mindre og dermed arbejdsmiljøet bedre. YDERLIGERE INFORMATION: UDVIKLINGSTERAPEUT Charlotte Oredson HOSPITAL Odense Universitetshospital 10 GODE EKSEMPLER 11

12 GERIATRISKE PATIENTER FØLGES HJEM Geriatriske patienter må ikke lades i stikken, når de udskrives. De skal sikres en koordineret og veltilrettelagt udskrivelse. Følge-Hjem funktionen er etableret af Geriatrisk afdeling, Århus Sygehus, som en tværgående og udgående samarbejdsfunktion, der foregår i et samarbejde med de øvrige sygehusspecialer, primærsektoren og patienten i dennes eget hjem. Målgruppen, den geriatriske patient, er oftest over 70 år, har akut sygdom og andre konkurrerende sygdomme, funktionsevnenedsættelse og afledte sociale problemstillinger. Ergo- og/eller fysioterapeuter udgør den overvejende bemanding i de geriatriske følge-hjem teams, men det tilstræbes, at teamets tværfaglige sammensætning af læge, terapeuter, sygeplejerske matcher patientkategorierne og de faglige samarbejdsrelationer. Terapeuterne er som de andre teammedarbejdere ansat under det geriatriske speciale og supplerer det traditionelle, medicinske pleje- og omsorgsbegreb med en rehabiliterende tilgang som går hele vejen rundt om problematikkerne. Det geriatriske team kommer hver dag i den fremmede specialeafdeling (ortopædkirurgi, medicin, neurologi) som geriatriske konsulenter og har til opgave at visitere patienten til det rigtige forløb, at udrede patienterne og vejlede personale, patient og pårørende. Alle tiltag, der kan give kontinuitet og kvalitet i forbindelse med udskrivelsen, aftales, planlægges og iværksættes i et netværkssamarbejde, der også rækker ud i primærsektoren til praktiserende læge, visitatorer, og hjemmepleje. På udskrivelsesdagen følges patienten hjem, og teamet gennemgår sammen med patient og pårørende de effektuerede foranstaltninger: Personlig og praktisk hjælp, medicin, mad, hjælpemidler, instruktioner og vejledninger, boligændringer, genoptræning, ambulante kontroller og sociale arrangementer. I visse patientforløbstyper kan der efterfølgende ydes opfølgende intervention i patientens hjem med geriatrisk behandling eller specialiseret genoptræning. Formålet med den geriatriske Følgehjem konsulenttjeneste er at: højne kvaliteten i udskrivelsen, så patienten oplever et meningsfuldt forløb kvalitetssikre patientforløbets overgang til primærsektor for at bevare effekten af sygehusbehandlingen og patientens funktionsniveau reducere indlæggelsestiden på syge - huset ved at accelerere forløbet og skabe et større flow i sygehusets akutte specialesenge reducere infektioner reducere antallet af genindlæggelser samt reducere omkostninger til kompenserende foranstaltninger som personhjælp, hjælpemidler og eventuelt boligskift GODE EKSEMPLER

13 YDERLIGERE INFORMATION: LEDENDE TERAPEUT Dorte Nielsen HOSPITAL Århus Universitetshospital, Sygehus Århus 10 GODE EKSEMPLER 13

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog

God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats. Et idékatalog God praksis i den tværgående rehabiliteringsindsats Et idékatalog Juli 2011 3 Indhold 1. INDLEDNING... 6 1.1. FOKUS PÅ TVÆRSEKTORIEL TEAMORGANISERING... 7 1.2. FOKUS PÅ SÆRLIGE MÅLGRUPPER... 7 1.3. FOKUS

Læs mere

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB

FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB FAGLIGE ANBEFALINGER OG BESKRIVELSER AF GOD PRAKSIS FOR ERNÆRINGSINDSATS TIL ÆLDRE MED UPLANLAGT VÆGTTAB 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail:

Læs mere

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET KORTLÆGNING AF KOMMUNERNES ERFARINGER MED REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 2 Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Socialt arbejde med rehabilitering

Socialt arbejde med rehabilitering Dansk Socialrådgiverforening Maj 2011 Socialt arbejde med rehabilitering Indhold Socialrådgiverens rolle i rehabiliteringsindsatsen 4 Cases på socialt arbejde med rehabilitering 5 Cases Sundhedscentre

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013

Center for Sundhed & Pleje. Godt Liv - Hver Dag. Evaluering. Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt. Februar 2013 Center for Sundhed & Pleje Godt Liv - Hver Dag Evaluering Projekt Hverdagsrehabilitering i Faxe Midt Februar 2013 Forord Dette notat er udarbejdet med henblik på en første evaluering af Faxe Kommunes hverdagsrehabiliteringsprojekt

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER

FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER FOKUS PÅ REGIONERNES KVALITETS- INDSATSER 2 INDHOLD & FORORD 3 8 13 18 23 28 Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Hovedstaden Eksempler på kvalitetsarbejdet i Region Sjælland Eksempler på kvalitetsarbejdet

Læs mere

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN

DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN DET ER LETTERE AT SLIPPE DE NEGATIVE TANKER, NÅR MAN BRUGER KROPPEN Fire anbefalinger fra Danske Fysioterapeuter om brugen af fysioterapi og superviseret fysisk aktivitet i psykiatrien. DET GØR EN FORSKEL

Læs mere

Mere sundhed i det nære

Mere sundhed i det nære Mere sundhed i det nære v r s ision un er, dh må ed saf l og tale n 2 018 - på borgerens præmisser 5 1 20 e k s iti r fo l o P die r væ Region Midtjylland og de 19 midtjyske kommuner 1. februar 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model

ældres faldulykker 8 anbefalinger til forebyggelse af den gode kommunale model 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunens faldforebyggende indsats 8 anbefalinger til forebyggelse af ældres faldulykker

Læs mere

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud

Forløbsprogram for patienter med hoftebrud Forløbsprogram for patienter med hoftebrud v/hospitalsklyngen Horsens Juni 2009 Regionshospitalet - 1 - Horsens, Brædstrup og Odder Kommunerne: Hedensted, Horsens, Ikast-Brande og Odder Praktiserende læger

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre

håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre håndbog 2008 forebyggende hjemmebesøg til ældre Bogen er udgivet i 2008: Tekster: Ankestyrelsen og Identitet & Design A/S Foto: Velfærdsministeriet, Identitet & Design A/S, DKbilleder, Schutterstock, Gettyimages,

Læs mere

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen

MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Marts 2009 MØNSTER BRYDER Et debatoplæg om fysioterapeuter i fremtidens sundhedsvæsen Fremtidens medarbejdere under krydspres Side 4 Fire udfordringer - fire muligheder Side 7 Kendskab og partnerskaber

Læs mere

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET

HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET HISTORIER BAG TALLENE PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSEN 2002 UDGIVET AF AMTERNE H:S INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Historier bag tallene Udgivet af: Amterne, H:S, Indenrigs- og Sundhedministeriet Udsendt

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv

TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013. Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv TEMA inspirationskatalog fra workshop 26. juni 2013 Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Udviklingen af de borgernære sundhedstilbud med borgernes perspektiv Inspirationskatalog

Læs mere

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats

Voksne med erhvervet hjerneskade. Sociale indsatser, der virker. Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Voksne med erhvervet hjerneskade Sociale indsatser, der virker Aktuel viden til udvikling og planlægning af den kommunale indsats Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan

Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Det fælleskommunale sundhedssekretariat Hovedstaden Dato: 11. december 2013 Fælleskommunale ønsker til den kommende praksisplan Indhold Indledning... 3 Overordnede perspektiver på samarbejdet med almen

Læs mere

National handlingsplan for den ældre medicinske patient

National handlingsplan for den ældre medicinske patient 22. december 2011 National handlingsplan for den ældre medicinske patient Regeringen og satspuljepartierne er enige om, at der er behov for en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Parterne

Læs mere

Projekt. Træning som Hjælp

Projekt. Træning som Hjælp Projekt Træning som Hjælp 2011 Evalueringsrapport Center for Ældre og Handicap Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resume... 3 Baggrund... 4 Formål... 4 Succeskriterier... 5 Målgruppe... 5 Eksklusion...

Læs mere