Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers"

Transkript

1 Regnskab 27

2

3 Regnskab 27

4 Redaktion: Regnskabsafdelingen Omslag: Rasmus Hald og Mette Edlers

5 Indhold Side Hovedoversigt.. 5 Generelle bemærkninger... 7 Drift Økonomiudvalget.. 29 Trafik- og Teknikudvalget. 83 Miljøudvalget 97 Børne- og Undervisningsudvalget Kulturudvalget Fritids- og Idrætsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 213 Psykiatri- og Handicapudvalget. 247 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. 275 Anlæg Økonomiudvalget 297 Trafik- og Teknikudvalget. 33 Miljøudvalget 37 Børne- og Undervisningsudvalget Kulturudvalget Fritids- og Idrætsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 32 Psykiatri- og Handicapudvalget. 324 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. 326 Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v Balanceforskydninger Finansiel status. 359 Oversigter Anlægsoversigt 375 Tværgående artsoversigt 377 Personaleoversigt 379 Garanti- og eventualrettigheder 387 Ejendomsfortegnelse. 391 Indgåede lejemål 45 3

6 4

7 Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 5

8 Hovedoversigt til regnskab Hele 1 kroner Regnskab 27 Budget 27 Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL REFUSION). Byudvikling, bolig- og miljø- foransta Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED. Byudvikling, bolig- og miljø- foransta Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver ( Øvrige balanceforskydninger ( BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) Sum (a + b + c + d + e) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

9 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger giver et overblik over grundlaget for regnskabet. 7

10 Generelle bemærkninger Tabel 1. Resultatopgørelse, udgiftsbaseret Oprindeligt budget Budgetkorrektioner Korrigeret budget Regnskab Regnskab 1. kr I. Det skattefinansierede område Indtægter: Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter*: Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Anlægsudgifter*: Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Resultatet før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat (skattefinansieret) II. Forsyningsområdet Driftsudgifter* Anlægsudgifter* Resultatet af forsyningsområdet Resultat i alt *: Indtægter, refusioner mv. er modregnet i udgifterne. Udgiftsregnskabet. Af tabel 1 fremgår, at Gladsaxe Kommune i 27 fik indtægter på 3.57, mio. kr. i form af skatter, tilskud og udligning, hvilket stor set svarer til de budgetterede indtægter. På driftsområdet var der oprindeligt budgetterede med udgifter for 2.96,3 mio. kr., der blev korrigeret til 2.991,9 mio. kr. Regnskabet udviser samlede driftsudgifter for 2.93,3 mio. kr. svarende til et beskedent mindreforbrug i forhold til budgettet. Kommunens driftsoverskud kan opgøres til 153,6 mio. kr. 8

11 På anlægsområdet har der derimod været tale om et væsentligt mindreforbrug såvel i forhold til det oprindelige budget som i forhold til det korrigerede budget. Regnskabet viser således, at der blev afholdt anlægsudgifter 218,4 mio. kr. i 27. Kommunens skattefinansierede resultat efter finansielle poster blev et underskud på 61,4 mio. kr. Tabel 1 viser desuden, at kommunens forsyningsområde, der finansieres efter et hvile- i- sig - selv princip, oprindeligt budgetterede med et balanceret resultat, men at dette budget blev korrigeret til et underskud på 39,6 mio. kr. Forsyningsområdet oplevede i 27 en væsentlig mindre anlægsaktivitet end forventet, hvilket kan aflæses i et regnskabsmæssigt overskud på 14,6 mio. kr. Kommunens samlede resultat for 27 blev dermed et underskud på kun 46,8 mio. kr. mod et budgetteret underskud på 194,6 mio. kr. Tabel 2. Finansieringsoversigt Budget Regnskab Regnskab 1. kr Likvid beholdning primo Årets resultat Låneoptagelse Øvrige finansforskydninger Kursregulering mm Afdrag på lån Likvid beholdning ultimo Note. Budgettallene udtrykker det korrigerede budget. Tabel 2 viser, at de likvide beholdninger (bortset fra bundet likviditet) ved udgangen af 27 udgjorde 283,9 mio. kr. i forhold til en primo beholdning på 18,1 mio. kr. Likviditetsopbygningen skyldes primært at kommunen har optaget væsentlige lån i 27 til forbedring af ældreboligbyggeriet i kommunen, samt at kommunens drifts- og anlægsaktiviteter kun har haft likviditetsmæssig afsmitning. I budgettet var der lagt op til et væsentligt likviditetsforbrug med et likviditetsmæssigt underskud til følge svarende til 77,8 mio. kr. Forskellen mellem regnskab og budget forklares ved at kommunen er kommet ud af 27 med et økonomisk underskud, som er væsentligt mindre det forudsat. Endvidere har lånoptagelsen været større end budgetteret. Ud over den likvide beholdning på 283,9 mio. kr. havde kommunen ved udgangen af 27 yderligere likvide beholdninger svarede til 149,5 mio. kr., som var bundet som følge af lovmæssige bestemmelser. Samlet set har der kun været en mindre afvigelser mellem budget og regnskab inden for kommunens driftsvirksomhed. Afvigelsernes størrelse varierer imidlertid mellem de forskellige udvalgsområder. 9

12 Tabel 3. Driftsudgifter fordelt på udvalg Vedtaget Budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Mer- eller mindreforbrug 1. kr. (nettoudgifter) i % Økonomiudvalget ,8 Trafik- og Teknikudvalget ,1 Børne- og Undervisningsudvalget ,3 Kulturudvalget ,8 Fritids- og Idrætsudvalget ,9 Miljøudvalget , Social- og Sundhedsudvalget ,3 Psykiatri- og Handicapudvalget ,9 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ,3 I alt skattefinansierede områder ,2 Miljøudvalget - Forsyningsvirksomhed ,3 Total ,3 Note: Mer- eller mindreforbrug i % er i forhold til det korrigerede budget. angiver et mindreforbrug og + et merforbrug. Tabel 3 viser, at mindreforbruget på den samlede driftsvirksomhed var 3,3 %. Den procentvise afvigelse var størst på Miljøudvalgets område, hvor der var tale om et mindreforbrug på 29, % samt - i relation til forsyningsvirksomhederne en mindreindtægt på 15,3 %. For så vidt angår nærmere forklaring på afvigelserne inden for de enkelt udvalgsområder henvises til de udvalgsspecifikke bemærkninger nedenfor. På anlægsområdet var afvigelsen mellem budget og regnskab i 27 væsentlig. Tabel 4 viser hvordan den samlede afvigelse fordelte sig på de enkelte udvalgsområder. Tabel 4. Anlægsudgifter fordelt på udvalg Vedtaget Budget Tillægsbevillinger Korrigeret budget Regnskab Mer- eller mindreforbrug 1. kr. (nettoudgifter) i % Økonomiudvalget ,6 Trafik- og Teknikudvalget ,5 Børne- og Undervisningsudvalget ,9 Kulturudvalget ,7 Fritids- og Idrætsudvalget ,5 Miljøudvalget ,5 Social- og Sundhedsudvalget , Psykiatri- og Handicapudvalget ,4 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget , I alt skattefinansierede områder ,7 Miljøudvalget - Forsyningsvirksomhed ,3 Total ,6 Note: Mer- eller mindreforbrug i % er i forhold til det korrigerede budget. angiver et mindreforbrug og + et merforbrug. Tabel 4 viser, at der i 27 kun blev afholdt samlede nettoanlægsudgifter svarende til 5,6 % af det budgetterede. Afvigelsen mellem budget og regnskab er ujævnt fordelt mellem udvalgsområderne. Økonomiudvalget tejner sig for den største procentvise afvigelse, idet nettoindtægterne blev 19.6 % større end budgetteret. Tabellen viser videre, at der på alle de øvrige udvalgsområder bort set fra og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget var betydeli- 1

13 ge procentvise mindreforbrug og at Social- og Sundhedsudvalget tegner sig for den størst afvigelse mål i kr. %. For så vidt angår nærmere forklaring på afvigelserne inden for de enkelt udvalgsområder henvises til de udvalgsspecifikke bemærkninger nedenfor. De enkelte udvalg har adgang til at overføre uforbrugte driftsmidler, såvel løn som øvrige driftsmidler, fra det ene år til det næste. Endvidere har udvalgene udgang til få overført uforbrugte anlægsmidler til det næste. De overførte drifts- og anlægsmidler fremgår af tabel 5 og 6. Tabel 5. Overførsel til 28 af driftsmidler Overførsel nettoudgiftsbevilling % af korrigeret nettobevilling i kr. Økonomiudvalget ,8 Trafik- og Teknikudvalget ,1 Børne- og Undervisningsudvalget ,8 Kulturudvalget ,7 Fritids- og Idrætsudvalget , Miljøudvalget , Social- og Sundhedsudvalget 3.429,5 Psykiatri- og Handicapudvalget 3.25,9 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget ,3 I alt skattefinansierede områder , Miljøudvalget - Forsyningsvirksomhed 328 -,9 Total , Note: Forsyningsvirksomhederne havde i 27 et budget på -35,6 mio. kr., hvorfor overførslen af mindreforbruget i procent fremstår som negativ. Tabel 5 viser de driftsmidler, som overføres fra 27 til 28 på de enkelte udvalgsområder, samt at den samlede overførsel udgør 89,2 mio. kr. Den samlede overførsel er 3, % af det korrigerede budget. Til sammenligning, blev der fra 26 til 27 overført 98,1 mio. kr. svarende til 3,8 %. Tabel 6. Overførsel til 28 af rådighedsbeløb på anlægsområdet Overførsel nettoudgiftsbevilling 1. kr. % af korrigeret nettobevilling i 27 Økonomiudvalget ,8* Trafik- og Teknikudvalget ,4 Børne- og Undervisningsudvalget ,8 Kulturudvalget ,6 Fritids- og Idrætsudvalget ,1 Miljøudvalget , Social- og Sundhedsudvalget ,9 Psykiatri- og Handicapudvalget 169 1,4 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, I alt , *: Det negative fortegn skyldes, at Økonomiudvalget havde en nettoindtægtsbevilling i 27 Tabel 6 viser, at der samlet overføres anlægsmidler for 215,7 mio. kr. fra 27 til 28, hvilket svarer til 43 % af det korrigerede anlægsbudget i 27. Godt halvdelen af overførslerne kan henføres til Miljøudvalget og Social- og Sundhedsudvalget. På Miljøudvalgets område er 11

14 det især forsinkelser på spildevandsområdet, som forklarer overførslerne, mens forklaringen på det Social- og Sundhedsudvalgets er forsinkelser vedrørende ombygning af plejeboliger. Til sammenligning blev der fra 26 til 27 overført 138,3 mio. kr., svarende til 23,7 % af de budgetterede anlægsmidler. Hvor det er muligt inden for de gældende reglerne benytter kommune forskellige finansielle instrumenter for at sikre den mest økonomisk fordelagtige finansiering af de lånefinansierede aktiviteter. Tabel 7 viser en oversigt over de Swapaftaler og optioner, som har være benyttet i 27. Tabel 7. Swapaftaler og optioner Type Rente Modpart Restgæld pr. ultimo 27 i 1. kr. Udløb Rente swap Variabel med loft Danske Bank Rente swap Variabel Danske Bank Rente swap Variabel Danske Bank OTC option Variabel Danske Bank OTC option Variabel Danske Bank OTC option Variabel Danske Bank Rente swap Variabel Nordea 27 Rente swap Fast Nordea Rente swap Variabel Nordea Befolkningsprognose En af de væsentligste faktorer ved udarbejdelsen af et budget er forventningerne til befolkningsudviklingen. Budgettet for 27 tog derfor udgangspunkt i kommunens befolkningsprognose, og det antal personer som prognosen skønnede var bosat i kommunen i 27. Prognosen blev bl.a. anvendt til at vurdere daginstitutionsbehovet, elev- og klassetallet i folkeskolerne og antallet af skatteydere i indkomstprognosen. De faktiske befolkningstal for 27 kan nu opgøres og vises i tabel 8. Tabel 8. Befolkningsprognose Antal personer Faktisk Prognose Faktisk Vækst i % 1. januar år ,3 3-6 år , år , år , år , år ,6 85+ år ,2 I alt , 12

15 Det fremgår af tabel 8, at der samlet set er kommet flere borgere i Gladsaxe kommune end forudsat i prognosen. Befolkningstallet kunne pr opgøres til Som det fremgår af tabel 8 er der en pæn stigning i antallet af småbørn, de -6 årige. En mindre stigning i antal skolebørn, der stort set svarer til det forventede. Der er også en pæn stigning i aldersgruppen årige. De årige stiger lidt medens der er tale om et meget begrænset fald i aldersgruppen årige. For de ældste er der tale om en pæn stigning, dog ikke mere end forudsat i prognosen. 13

16 Omkostningsregnskabet. Når kommunens resultat opgøres efter et omkostningsprincip, hvor året udgifter og indtægter er periodiseret, bliver resultatet et underskud på 18,3 mio. kr. I forhold til det udgiftsbaserede regnskab vist i tabel 1 medtager omkostningsprincippet ikke udgifter til indkøb af større anlæg mv., hvis levetid går ud over 1 år. Derimod medtages årets afskrivninger på sådanne anlæg. Endvidere medtages hensættelser til fremtidige pensionsog feriepengeforpligtelser. Det omkostningsbaserede regnskab giver således et mere korrekt billede af årets ressourceforbrug i forhold til det udgiftsbaserede regnskab. Til omkostningsregnskabet hører endvidere en balance, der viser kommunens beholdning af finansielle og materielle aktiver, passiver samt egenkapital pr Det fremgår af balancen, at kommunen havde aktiver for i alt 5, mia. kr., heraf var der materielle aktiver for 4 mia. kr. Den samlede gæld udgjorde 3, mia. kr. mens egenkapitalen var 2, mia. kr. Tabel 9. Resultatopgørelse, omkostningsbaseret Regnskab 1. kr. 27 I. Det skattefinansierede område Indtægter: Skatter Tilskud og udligning Omkostninger: Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Afskrivninger Regulering af hensættelse til tjenestemandspensioner Regulering af skyldige feriepenge til funktionærer mm Resultatet før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster 25.6 Resultat (skattefinansieret) II. Forsyningsområdet Indtægter Omkostninger Afskrivninger Regulering af hensættelse til tjenestemandspensioner 653 Regulering af skyldige feriepenge til funktionærer mm. 15 Resultatet af forsyningsområdet Resultat i alt

17 Tabel 9 viser at årets indtægter minus årets omkostninger på det skattefinansierede område resulterede i et underskud før finansielle poster på 16,9 mio. kr. De enkelte områders omkostninger er opgjort som områdets samlede drifts- og anlægsudgifter fratrukket udgifter til aktiverede anskaffelser samt ekstraordinære udgifter og indtægter. Der blev i 27 samlet aktiveret anskaffelser for 155,5 mio. kr. Efter indregning af finansielle poster samt ekstraordinære poster, der består af provenu fra salg af en række kommunale ejendomme, blev det samlede resultat på det skattefinansierede område et underskud på 132,6 mio. kr. Forsyningsområdets omkostningsbaserede resultat kunne opgøres til 24,4 mio. kr. og indregnes dette bliver det samlede omkostningsbaserede resultat i 27 et underskud på 18,3 mio. kr. 15

18 Tabel 1. Balance pr Aktiver 1. kr. Note pr pr Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger Tekniske anlæg, maskiner, transportmateriel m.v Inventar og IT-udstyr Materielle anlægsaktiver under udførelse Materielle anlægsaktiver i alt Immaterielle anlægsaktiver: Immaterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver: Værdipapirer Deponerede beløb Andre langfristede tilgodehavender Finansielle anlægsaktiver i alt ANLÆGSAKTIVER Varebeholdninger/ - lagre Grunde og bygning til salg Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Tilgodehavender hos staten Tilgodehavender i betalingskontrol Andre kortfristede tilgodehavender Forudbetalte udgifter Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst Likvide aktiver OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT

19 Passiver 1. kr. Note pr pr Egenkapital: Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for selvejende institutioners aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Reserve for opskrivninger Balancekonto Egenkapital i alt Hensættelser: Hensættelser Langfristet gæld: Gæld til realkreditinstitutter Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt Kortfristet gæld: Nettogæld vedr. fonds, legater m.v Nettogæld vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten Skyldige feriepenge Anden kortfristet gæld Kortfristet gæld i alt PASSIVER I ALT

20 Regnskabsårets pengestrømme fremgår af tabel 11. Tabel 11. Pengestrømsanalyse Regnskab 1. kr. 27 Pengestrømme fra driften Årets resultat (omkostningsbaseret) Afskrivninger ført tilbage Regulering af hensættelser ført tilbage Regulering af skyldige feriepenge ført tilbage 8.59 Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i kortfristet gæld/tilgodehavender Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonds, legater mv Øvrige reguleringer I alt Pengestrømme fra anlæg Køb af materielle anlægsaktiver I alt Pengestrømme vedrørende finansiering Afdrag på lån Optagelse af lån I alt Ændring i likviditet i alt Likviditet primo 18.1 Likviditet ultimo Tabel 11 viser, at den samlede likviditetsmæssige påvirkning fra driften i 27 var en forøgelse på 66,9 mio. kr. På anlægsområdet medførte anskaffelserne et træk på likviditeten svarende til 155,5 mio. kr., mens nettopåvirkningen af afdrag og lånoptagelse var en likviditetsforøgelse på 192,4 mio. kr. I alt var der tale om en forøgelse af likviditeten på 13,8 mio. kr., hvilke svarer til forskellen mellem de likvide beholdninger primo og ultimo 27. Omregning mellem det omkostningsbaserede og det udgiftsbaserede resultat fremgår af tabel 12. Tabel 12. Omregning mellem omkostningsbaseret og udgiftsbaseret resultat Regnskab 1. kr. 27 Årets resultat (omkostningsbaseret) Afskrivninger ført tilbage Regulering af hensættelser ført tilbage Regulering af skyldige feriepenge ført tilbage 8.59 Køb af materielle anlægsaktiver føt tilbage Årets resultat (udgiftsbaseret)

21 Forklaring af bevægelsen i egenkapitalen mellem primo og ultimo 27 fremgår af tabel 13. Tabel 13. Egenkapitalforklaring Regnskab 1. kr. 27 Egenkapital primo Årets omkostningsbaserede resultat Nedskrivning vedr. materielle anlægsaktiver Afskrivninger af restancer og tilgodehavender 42 Værdireguleringer og kursreguleringer Øvrige reguleringer Egenkapital ultimo

22 Noter til balance 1. Værdipapirer 1. kr. Pantebreve 915 Aktier og andelsbeviser Værdipapirer i alt Andre langfristede tilgodehavender Tilgodehavende hos grundejere Udlån til beboerindskud 5.65 Indskud i Landsbyggefonden 47.2 Andre langfristede udlån og tilgodehavender Andre langfristede tilgodehavender i alt Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt Varmeforsyning 85 Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder i alt Likvide midler Kontante beholdninger 64 Indskud i pengeinstitutter Realkreditobligationer Kommunekreditobligationer 3.6 Statsobligationer Likvide beholdninger i alt Hensættelser Hensat til tjenestemandspensioner: Primo Ændringer Hensat til øvrige forpligtelser: Primo Ændringer Hensat i alt ultimo Note: Hensættelsen til tjenestemandspensioner omfatter ikke "den lukkede gruppe" på folkeskoleområdet, da forpligtelsen ikke kan opgøres pålideligt og skønnes at udgøre en mindre væsentlig del i forhold til den samlede forpligtelse. 2

23 7. Gæld til realkreditinstitutter Realkredit Kommunekreditforeningen Gæld til realkreditinstitutter i alt Anden langfristet gæld Langfristet gæld vedrørende selvejende institutioner med driftsoverenskomst Stat og Hypotekbank -287 Andre kommuner og regioner Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -943 Anden langfristet gæld i alt Nettogæld vedr. legater, fonds mv. Legater Aktiv 638 Deposita Aktiv Legater Passiv -418 Deposita Passiv Nettogæld i alt vedr. fonds, legater mv Nettogæld vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Staten Aktiv Kommuner og amtskommuner mv. Passiv -391 Staten Passiv Nettogæld i alt vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Anden kortfristet gæld Kirkelige skatter og afgifter -752 Andre kommuner og amtskommuner Anden kortfristet gæld med indenlandsk modtager Mellemregningskonti Mellemregning mellem regnskabsårene Selvejende institutioner med driftsoverenskomst Anden kortfristet gæld i alt

24 Regnskabspraksis Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i indtjeningsåret, forudsætningen er dog, at indtægten er opgjort og blevet faktureret. I modsat fald indgår indtægten det følgende år. Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Næsten alle udgifter er eksklusiv moms, idet momsudgifterne refunderes via momsudligningsordningen eller indgår i en momsregistreret virksomhed. Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Der afskrives ikke på grunde og aktiver under udførelse. Immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver kan være såvel erhvervede som internt oparbejdede. Typisk vil der være tale om udviklingsomkostninger fx investering i systemudvikling eller visse softwareudgifter samt patenter, rettigheder eller licenser. Immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris. Kostprisen for erhvervede aktiver opgøres som anskaffelsesprisen. Internt oparbejdede aktiver opgøres til kostpris for køb med tillæg af direkte løn og indirekte udviklingsomkostninger. Aktiverede immaterielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Det enkelte immaterielle anlægsaktiv medtages hvis kostprisen overstiger kr. 1.. Immaterielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid. Afskrivningsperioden udgør maksimalt 1 år. Afskrivningsgrundlag Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug. Forbedringsudgifter sidestilles med anskaffelser, mens vedligeholdelsesudgifter anses som driftsudgifter. Hvis forbedringens afskrivningsprofil afviger fra det oprindelige aktivs afskrivningsprofil registreres forbedringen som et særskilt aktiv. 22

25 Med hensyn til kostpris er der nedenstående tilføjelser: Grunde og bygninger anskaffet før den 1/ værdiansættes til seneste offentlige ejendomsvurdering før 1/1 24. Denne værdi indgår som afskrivningsgrundlag pr. 1/1 24 dvs. uden akkumulerede afskrivninger før 1/1 24. Maskiner samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar medtages hvor det enkelte aktiv har en kostpris på over kr. 1.. Dette gælder i forhold til enkeltanskaffelser anskaffet den 1/ og senere. For enkeltanskaffelser med kostpris over 1 mio. kr. og som fortsat anvendes, er disse ligeledes medtaget uanset anskaffelsestidspunkt. Der er anvendt principperne om klumpning af aktiver, når disse opfylder nedenstående kriterier. Kriterierne for klumpning er følgende Anskaffelsen sker ved etablering af en ny funktion eller ved en større udskiftning af inventar i en bestående funktion. De materielle aktivers levetid udregnes som gennemsnitlig levetid. De materielle aktiver skal have en samlet værdi på mindst 2. kr. Alle kriterier skal være opfyldt før der sker indregning af klumpning. Ved en funktion forstås i denne forbindelse en legeplads, et aktivitetsrum, et undervisningslokale etc. Afskrivningernes størrelse Der foretages lineære afskrivninger hen over aktivets forventede levetid. Der anvendes følgende maksimale levetider: Bygninger: Administrationsbygninger, beboelsesejendomme o.l. 5 år Skoler, SFO, daginstitutioner, omsorgscentre, driftsbygninger, idrætsanlæg og tilsvarende bygninger op til 3 år Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler: Ledningsnet vand- og spildevandsområdet 75-1 år Ledningsnet fjernvarmeforsyningen 5 år Øvrige tekniske anlæg 2-5 år Maskiner 1-15 år Specialudstyr 5 1 år Transportmidler 4-8 år Inventar: Inventar 3-5 år Driftsmateriel 1 år IT-udstyr 3 år Finansielt leasede materielle anlægsaktiver Leasingkontrakter vedrørende materielle anlægsaktiver, hvor kommunen har alle væsentlige risici og fordele forbundet med ejendomsretten (finansiel leasing), måles ved første indregning i balancen til nutidsværdien af de fremtidige leasingydelser. Ved beregning af nutidsværdien anvendes leasingaftalens interne rentefod som diskonteringsfaktor eller en tilnær- 23

26 met værdi for denne. Finansielt leasede aktiver behandles herefter som øvrige materielle anlægsaktiver. Den kapitaliserede restleasingforpligtelse indregnes i balancen som en gældsforpligtelse, og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Op- og nedskrivninger Der sker indregning af op- og nedskrivninger, når der sker en objektiv konstaterbar hændelse, der resulterer i en ændring i kvalitet, kapacitet eller fremtidig økonomisk nytte af anlægsaktivet. Således at opskrivninger forøger den bogførte værdi og nedskrivninger reducerer den bogførte værdi. Op- og nedskrivningen af den bogførte værdi skal være væsentlig. Grunde og bygninger bestemt til videresalg Grunde og bygninger til videresalg fremgår af en særskilt regnskabspost, når der foreligger en politisk beslutning om at sætte de pågældende grunde og bygninger til salg. Værdiansættelsen følger ovenstående beskrivelser, men der foretages ikke længere afskrivninger på en ejendom, der er bestemt til videresalg. Indregning af købesum og salgsindtægter ved køb/salg af fast ejendom Køb og salg af fast ejendom indregnes på aftaletidspunktet med mindre der er knyttet særlige betingelser til overdragelsen som bevirker stor usikkerhed med hensyn til handelens gennemførelse. Varebeholdninger Varebeholdninger indregnes som omsætningsaktiv, hvis der sker væsentlige forskydninger i lagerstørrelsen, og lagerets værdi overstiger kr. 1.. Varebeholdninger, der overstiger en værdi på kr. 1 mio. på samme funktion, vil dog altid blive indregnet. Varelageret værdiansættes til kostprisen inklusive indirekte produktionsomkostninger til fremstilling af varerne. Værdipapirer og kapitalandele Børsnoterede obligationer og aktier måles til dagsværdi (kursværdi) på balancedagen. Ikke børsnoterede værdipapirer måles til andel af indre værdi i henhold til senest godkendte årsrapport for pågældende selskab o.l. De fælleskommunale aktiver, er opgjort efter den indre værdis metode, således at det fælleskommunale aktiv er opgjort ud fra Gladsaxe Kommunes ejerandel/proratedel af det fælleskommunale aktivs egenkapital ud fra de sidst revisionsgodkendte regnskab for det fælleskommunale aktiv. Værdiregulering af værdipapirer sker via egenkapitalen. Realiserede tab og fortjenester registres via resultatopgørelsen. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsposter indregnes til restgæld. 24

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 for Furesø Kommune

Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 for Furesø Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 for Furesø Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 for Furesø kommune. Indledning: Furesø kommune består fra 1. januar 2007 af følgende sammenlagte kommuner: Værløse

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2013/14 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 4-5 Resultatopgørelse 6 Balance 7-8 Noter 9-10 Selskabsoplysninger

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR:

Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio Regnskab 2015 CVR: Sundhedshus Sæby I/S Stiftet medio 2013 Regnskab 2015 CVR: 34 97 56 12 Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ejerforhold: Selskabet ejes af Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Ole Christiansen & Co ApS

Ole Christiansen & Co ApS Ole Christiansen & Co ApS CVR-nr. 13 53 74 02 Årsrapport for 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7. september 2016 Ole Christiansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Thisted Entreprenørforretning ApS

Thisted Entreprenørforretning ApS Thisted Entreprenørforretning ApS CVR-nr. 25 19 30 16 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/05 2013 Hanne Vester Dirigent Telefon +45

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk

Halvårsrapport 2012. Barsel.dk Halvårsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning på

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen

MS Revision, Registreret Revisionsvirksomhed, medlem af FSR - Danske Revisorer. Indholdsfortegnelsen Bårdesø og Omegns Elforsyning AMBA Thygesensvej 9, 5450 Otterup CVR nr. 1299 5717 Årsrapport for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamlingen den 13.

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Lindberg Økonomi ApS. Årsrapport 10. august oktober Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Lindberg Økonomi ApS Årsrapport 10. august 2014-31. oktober 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2014 Kristina Lindberg Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Region Syddanmark Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse: Side 1 Indledning...3 2 Ledelsespåtegning...4 3 Revisionspåtegning...5 4 Anvendt regnskabspraksis i Region Syddanmark...6 4.1 Indledning...6

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT

SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT Tlf: 63 21 6000 svendborg@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret Frederiksø 2, 2 DK-5700 Svendborg CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab SÆRLIG FOND ÅRSRAPPORT 2014 CVR-NR. 8261 0928 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE'

TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' TANDLÆGE RIKKA POULSEN ApS 'TILBAGE TIL RØDDERNE' Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/12/2012 Henrik Aaen Dirigent

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Østre Messegade 4 ApS

Østre Messegade 4 ApS Østre Messegade 4 ApS CVR: 29227292 2014-15 01.10.2014 30.09.2015 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 28. februar 2016 Østre Messegade 4 ApS Ved Bommen 7 2820 Gentofte

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

A/S FLEXAIR. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013

A/S FLEXAIR. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 A/S FLEXAIR Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Birthe Pedersen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere