Årsrapport 2003 GN Store Nord

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2003 GN Store Nord"

Transkript

1 GN Store Nord

2 INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal Ledelsens beretning 7 Fjerde kvartal Året Forventninger til Kommenterede regnskabstal 10 GN 360 drift og risici 13 Aktionærforhold 14 Contact Center & Office headset Mobile headset 16 Høreapparater Audiologisk diagnoseudstyr 17 Øvrige GN-aktiviteter 18 Investororienterede specifikationer Regnskab 23 Anvendt regnskabspraksis 29 Resultatopgørelse 30 Balance 32 Pengestrømsopgørelse 33 Egenkapital 34 Indholdsfortegnelse over noter 35 Noter 50 Primært segment 2003 Forretningsområder og aktiviteter 52 Primært segment 2002 Forretningsområder og aktiviteter 54 Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder 55 Ordforklaringer og nøgletalsdefinitioner International Financial Reporting Standards Ligesom i 2001 og 2002 er årsrapporten for 2003 aflagt efter de internationale regnskabsstandarder IFRS og den danske årsregnskabslov. For at lette sammenligningen med GN s udenlandske konkurrenter anvendes begreber som EBITDA og EBITA, der ikke er officielle regnskabsbegreber under IFRS eller årsregnskabsloven, i ledelsens beretning og i regnskabet. Sammenhængen mellem IFRS og øvrige begreber fremgår af side 18. Udtalelser om fremtidige forhold Udsagnene om fremtiden i denne årsrapport afspejler GN s ledelses nuværende forventning til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2004 er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a. men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder; den teknologiske udvikling; ændringer i love og regler på GN s markeder, udvikling i efterspørgslen efter produkter, konkurrenceforhold, manglende komponenter til produktion samt integration af tilkøbte virksomheder. Se i øvrigt afsnittet GN 360 drift og risici. Denne årsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om salg af værdipapirer i GN Store Nord. Årsrapporten udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. GN Store Nord A/S CVR-nr Redaktion: GN Store Nord A/S, Corporate Communications Design, repro og produktion: Boje & Mobeck as Tryk: PrintDivision as ISSN

3 Ledelsens beretning 3 PROFIL GN Store Nord har siden 1869 skabt forbindelse mellem mennesker. I de første mange år som telegrafselskab. I dag som producent af headset, høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr, der giver brugerne øget mobilitet og livskvalitet. Produkterne markedsføres globalt. GN s headset til contact center- og kontormarkedet markedsføres under brandet GN Netcom, mens headset til mobiltelefoner brandes JABRA. GN s høreapparater sælges under henholdsvis GN ReSound- og Beltone-varemærket. GN Otometrics er brandet inden for audiologisk diagnoseudstyr. GN s produktion foregår hovedsageligt i Kina, og mere end 95% af omsætningen ligger uden for Danmark. Af de i alt medarbejdere ultimo 2003 var ansat uden for Danmark med Nordamerika som GN s største arbejdsplads. GN er noteret på Københavns Fondsbørs og indgår i KFX-indekset. Knap navnenoterede aktionærer ejer 65% af aktiekapitalen, og mere end 40% af selskabet anslås at være udenlandsk ejet. Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og markedsføring af nyskabende løsninger til personlig kommunikation. Produkterne skal give brugerne øget mobilitet og livskvalitet. Medarbejderne får ansvar og udfordringer i et miljø, der forener højteknologi med globalt salg. Mål GN skal i : inden udgangen af 2004 opnå en position blandt høreapparatbranchens mest lønsomme producenter forøge indtjeningen på headset mærkbart fastholde positionen som en førende global udbyder af kvalitetsheadset til mobiltelefoner bevare det innovative førerskab sikre en retvisende aktiekurs, der afspejler resultater og strategiske muligheder. Midler GN vil i : forbedre interne processer og arbejdsgange i forlængelse af de gennemgribende omstruktureringer, der afsluttes i 2004 øge GN ReSound- og Beltone-brandenes globale markedsandel udbygge netværket af Beltone-forhandlere i USA konsolidere JABRA i Europa og etablere brandet i Asien øge omsætningen af kontorheadset gennem en målrettet udviklings- og salgsindsats lancere nye produkter og løsninger i højt tempo realisere omkostningssynergier og nedbringe arbejdskapitalen resultataflønne og udvikle medarbejdere og ledere. Contact Center & Office headset Mobile headset Høreapparater Audiologisk diagnoseudstyr

4 4 Ledelsens beretning LEDELSES- OG REVISIONSPÅTEGNING LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2003 for GN Store Nord A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder, IFRS, årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme i Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Høje-Taastrup, den 26. februar 2004 I direktionen Jørn Kildegaard Jens Due Olsen Niels B. Christiansen Jesper Mailind Administrerende Finans og økonomi Headset Høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr I bestyrelsen Mogens Hugo Jørgensen Finn Junge-Jensen Jørgen Bardenfleth Asger Domino Peter Foss Formand Næstformand Per Harkjær Jens Bille Bergholdt Henrik Nielsen John Radich REVISIONSPÅTEGNING Til aktionærerne i GN Store Nord A/S Vi har revideret årsrapporten for GN Store Nord A/S for regnskabsåret 1. januar-31. december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2003 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar- 31. december 2003 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger, de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber og internationale regnskabsstandarder, IFRS. København, den 26. februar 2004 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kurt Gimsing Michael Sten Larsen Erik Holst Jørgensen Jørgen Holm Andersen Statsaut. revisor Statsaut. revisor Statsaut. revisor Statsaut. revisor

5 Ledelsens beretning 5 BESTYRELSE Mogens Hugo Jørgensen Formand I bestyrelsen siden 1994, 61 år Vederlag: DKK GN-aktier: stk. Bestyrelsesformand i: Dampskibsselskabet Norden A/S Nordea Danmark-Fonden Finn Junge-Jensen Næstformand I bestyrelsen siden 1990, 59 år Vederlag: DKK GN-aktier: stk. Rektor for Handelshøjskolen i København Bestyrelsesmedlem i: Symbion A/S Zacco A/S PLS Rambøll Management A/S Teknologisk Innovation A/S Jørgen Bardenfleth I bestyrelsen siden 2003, 48 år Vederlag: DKK GN-aktier: 0 stk. General Manager, Intels Optical Components Division Bestyrelsesmedlem i: Dezide aps Asger Domino I bestyrelsen siden 2003, 44 år Vederlag: DKK GN-aktier: 0 stk. Adm. direktør, Brødrene Hartmann A/S Bestyrelsesmedlem i: Buhl & Bønsøe A/S Peter Foss I bestyrelsen siden 1996, 47 år Vederlag: DKK GN-aktier: stk. Adm. direktør, FOSS A/S Bestyrelsesmedlem i: Chr. Hansen Holding A/S Per Harkjær I bestyrelsen siden 2002, 46 år Vederlag: DKK GN-aktier: stk. Adm. direktør, Toms Gruppen A/S Jens Bille Bergholdt Medarbejdervalgt I bestyrelsen siden 2001, 35 år Vederlag: DKK GN-aktier: 426 stk. Director, Corporate Treasury, GN Store Nord A/S Henrik Nielsen Medarbejdervalgt I bestyrelsen siden 2002, 45 år Vederlag: DKK GN-aktier: stk. Director, Mechanical Development, GN ReSound A/S John Radich Medarbejdervalgt I bestyrelsen siden 2003, 54 år Vederlag: DKK GN-aktier: stk. Vice President and General Manager, GN Store Nord A/S Mogens Hugo Jørgensen Finn Junge-Jensen Jørgen Bardenfleth Asger Domino Peter Foss Per Harkjær Jens Bille Bergholdt Henrik Nielsen John Radich DIREKTION Jørn Kildegaard Administrerende Direktionsmedlem siden 1992, 48 år Løn: DKK 3,4 mio. Bonus: DKK 0,3 mio. Optionstildeling i 2003: stk. (strikekurs 18,3) GN-aktier: stk. Bestyrelsesformand i: Glunz & Jensen A/S Trykko Pack A/S Bestyrelsesmedlem i: NEG Micon A/S Jens Due Olsen Niels B. Christiansen Jesper Mailind Økonomi og DEVELOPMENT finans IN SELECTED Headset BALANCE SHEET ITEMS Høreapparater og audiologisk Direktionsmedlem siden 2001, Direktionsmedlem siden 2003, diagnoseudstyr 40 år 37 år Direktionsmedlem siden 2003, Løn: DKK 2,7 mio. Løn: DKK 2,8 mio. 47 år Bonus: DKK 0,2 mio. Bonus: DKK 0,1 mio. Løn: DKK 2,8 mio. Optionstildeling i 2003: Optionstildeling i 2003: Bonus: DKK 0,4 mio stk. (strikekurs 18,3) stk. (strikekurs 18,3) Optionstildeling i 2003: GN-aktier: stk. GN-aktier: stk stk. (strikekurs 18,3) GN-aktier: stk. Bestyrelsesmedlem i: Cryptomathic A/S, Industriens Pensionsforsikring A/S Bestyrelsesformand i: Danware A/S Bestyrelsesformand i: Hearing Instrument Manufacturers Software Association Jens Due Olsen, Niels B. Christiansen, Jørn Kildegaard, Jesper Mailind Aflønningen af direktionen er baseret på en fast løn med mulighed for en kontant bonus på op til 20%, der afhænger af individuelle målopfyldelser. Selskabet afholder ikke pensionsbidrag for Jørn Kildegaard og Jens Due Olsen. Direktionen har fratrædelsesordninger på sædvanlige vilkår i Danmark. Ingen medlemmer af bestyrelsen eller direktionen har købt eller solgt GN-aktier i 2003 og frem til regnskabsaflæggelsen for 2003.

6 6 Ledelsens beretning KONCERNENS HOVEDTAL (DKK MIO.) Indtjening Resultatopgørelse efter International Financial Reporting Standards (IFRS) Omsætning Resultat af primær drift før resultatandele (9.619) (4.714) 97 Resultat af primær drift (9.624) (4.747) 93 Resultat af ordinær drift før skat (9.642) (5.289) 270 Årets resultat (9.176) (5.114) 255 Årets resultat ekskl. amortisering og nedskrivning af goodwill og øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb (2.194) 574 Indtjening Investororienterede hovedtal Resultat af primær drift før afskrivninger, amortisering og nedskrivninger samt omstruktureringer og poster af engangskarakter (EBITDA) (997) 675 Resultat af primær drift før amortisering og nedskrivninger af goodwill og øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb samt omstruktureringer og poster af engangskarakter (EBITA) (1.204) 556 Balance Aktiekapital (GN Store Nord A/S) Egenkapital Samlede aktiver Rentebærende nettogæld (2.872 ) 488 (817) (1.243) (784) Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (65) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (1.063 ) (741) (1.065) (704) (358) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet i alt (591 ) (700) (1.130) (463) 469 Udviklingsomkostninger Årets afholdte udviklingsomkostninger før tilskud Omstruktureringsomkostninger Omstrukturering indregnet i resultatopgørelsen Betalte omstruktureringer Investeringer Tekniske anlæg mv Fast ejendom inkl. indretning af lejede lokaler Egenudviklede udviklingsprojekter Øvrige immaterielle anlægsaktiver ekskl. goodwill I alt (ekskl. virksomhedsopkøb) Køb af virksomheder Køb af associerede virksomheder Investeringer i alt Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver og amortisering af immaterielle anlægsaktiver Nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Nøgletal Moderselskabets udbytteprocent 15,0% 15,0% 0,0% 0,0% 15,0% Udbytte pr. aktie à DKK 4 (angivet i DKK) 0,60 0,60 0,00 0,00 0,60 Overskudsgrad (EBITA) 12,4% 11,4% 2,7% (21,8)% 11,7% Afkastningsgrad (EBITA) 11,5% 5,5% 1,1% (11,9)% 8,6% Egenkapitalens forrentning 15,0% 111,4% (60,4)% (66,0)% 5,5% Soliditetsgrad 36,2% 82,7% 71,3% 60,3% 67,8% Nøgletal pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) 2,30 65,85 (43,47) (24,20) 1,21 Resultat pr. aktie, fuldt udvandet (EPS) 2,30 65,85 (43,47) (24,20) 1,20 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver og omstruktureringer mv. (EPS) 3,46 69,29 3,04 (7,59) 3,38 Resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver og omstruktureringer mv., fuldt udvandet (EPS) 3,46 69,29 3,04 (7,59) 3,37 Cash flow fra driftsaktivitet pr. aktie (CFPS) 2,52 0,21 (0,31) 1,14 3,90 Indre værdi pr. aktie à DKK Børskurs ultimo året Medarbejdere Gennemsnitligt antal Definitioner af nøgletal fremgår af side 55.

7 Ledelsens beretning 7 LEDELSENS BERETNING ÅRET 2003 Lønsomheden på høreapparater øges som ventet betydeligt JABRA etableret i Europa og Bluetooth positionen styrket. Cash flowet skal forbedres. Efter flere års fokusering med opkøb og frasalg var det ny GN med headset, høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr en realitet den 2. januar GN er i dag én virksomhed med fire forretningsområder, der alle er blandt de førende på deres markeder. For retningsområderne har hver deres dynamik med et fælles udgangspunkt i GN s viden om akustik og audiologi. Den planlagte, kraftige stigning i indtjeningen i 2003 blev realiseret, og GN s strategiske platform blev styrket gennem Mobile Divisions etablering i Europa og nye OEM-aftaler, den stærke efterspørgsel efter det unikke ReSoundAIR og markedets gode modtagelse af det trådløse headset, GN 9120, til kontorer. Det nye produktionsanlæg i Kina, hvor hovedparten af GN s høreapparater og en stadig større andel af GN s headset fremstilles, er med til at forbedre lønsomheden på størstedelen af GN s produkter. Den gennemgribende omstrukturering af hele GN s produktionsapparat er næsten gennemført. Forbedrede processer og arbejdsgange skal sammen med organisationens stigende kundeorientering sikre den forventede og nødvendige fremgang i resultatet og fastholdelse af væksten. Fjerde kvartal 2003 Omsætningen blev DKK mio. mod DKK mio. i tredje kvartal 2003 og DKK mio. i fjerde kvartal 2002 inden for headset, høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. Kvartalet var præget af den stærke sæsonbetonede efterspørgsel efter mobilheadset, fortsat høj organisk vækst inden for høreapparater og stigende organisk vækst inden for CC&O-headset. GN s samlede organiske vækst var 15% sammenholdt med fjerde kvartal Der var fremgang inden for alle forretningsområder. EBITA blev DKK 189 mio. (EBITA margin 14,4%) mod DKK 125 mio. (10,9%) i tredje kvartal 2003 og DKK 132 mio. (10,7%) i fjerde kvartal Lagrene og debitorerne blev nedbragt med i alt DKK 56 mio. til DKK mio. Gæld til kreditorer var DKK 289 mio. mod DKK 344 mio. ultimo tredje kvartal. Cash flow fra driften blev DKK 477 mio. mod DKK 140 mio. i tredje kvartal 2003 og DKK 310 mio. i fjerde kvartal Justeret for afholdte omstruktureringsomkostninger, skattetilbagebetalinger og provenu fra ejendomssalg var det frie cash flow DKK 101 mio. Året 2003 Årets EBITA blev DKK 556 mio. som udmeldt den 2. januar 2003 og senest den 5. november Fremgangen i forhold til 2002 er tilfredsstillende. Resultatet blev nået, da et bedre resultat end oprindeligt ventet inden for høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr opvejede et svagere end oprindeligt ventet resultat inden for mobilheadset. Den realiserede omsætning var som ventet trods en lavere USD. Nye produkter og varianter fra 2002 og 2003 tegnede sig for knap 50% af årets salg, hvilket skyldes sammenfaldet af flere vellykkede produktlanceringer. På længere sigt må et lavere niveau derfor forudses. Årets resultat før skat blev DKK 270 mio., hvilket er ca. DKK 70 mio. mere end udmeldt den 5. november Årets oprindelige forventning var et resultat på mindst DKK 30 mio. Stigningen skyldes engangsindtægter og lavere finansieringsomkostninger, der mere end opvejer øgede amortiseringer. Resultat før skat var i 2002 DKK (45) mio. eksklusive NetTest. Resultatet efter skat blev DKK 255 mio. mod DKK (5.114) mio. i 2002 inklusive NetTest. Ultimo 2003 var den rentebærende nettogæld DKK 784 mio. mod DKK mio. året før. For at understøtte etableringen af én virksomhed blev direktionen primo året udvidet til også at omfatte de ansvarlige for aktiviteterne inden for headset samt høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr, ligesom økonomi- og finansfunktionerne nu er sammenlagt i én organisation. Dette førte sammen med ønsket om, at GN s ledelse er tæt på de forretningsdrivende enheder til, at GN s hovedsæde gennem mere end 100 år blev solgt i juli Ved afhændelsen af NetTest ultimo 2002 forpligtede GN sig til at dække en række omkostninger på netto op til i alt DKK 150 mio. fordelt over ti år. GN og NetTests nye ejere indgik i april 2003 en endelig aftale, hvor GN med et engangsbeløb på DKK 59 mio. løste sig fra ovennævnte forpligtelse. GN betalte i alt netto DKK 89 mio. i 2003 i forbindelse med afhændelsen af NetTest. Skattesagerne vedrørende henholdsvis en række kabelprojekter i Østeuropa og den skattemæssige fradragsret ved udstedelse af medarbejderaktier til under markedskurs blev i 2003 afsluttet med positivt resultat, og GN har i den forbindelse modtaget i alt DKK 334 mio. inklusive renter fra skattemyndighederne ultimo Resultatfremgangen, den ventede forbedring af GN s cash flow og forventningerne til 2004 motiverer bestyrelsens forslag om at udbetale et udbytte på DKK 0,6 pr. aktie for Lønsomheden på høreapparater øges som ventet betydeligt Gennem 2003 blev lønsomheden som ventet mærkbart forbedret inden for høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr set under ét. EBITA-marginen øgedes således fra 9,5% i 2002 til 14,8%, hvilket er et væsentligt skridt på vejen mod målet om at være blandt branchens mest lønsomme producenter inden udgangen af I fjerde kvartal nåede EBITA-marginen således 16,5%. I 2003 blev produktionen i Holland overflyttet til den nye fabrik i Kina, ligesom produktionen af digitale ITE-(i-øret) apparater i Nordamerika samles i Minneapolis i andet kvartal 2004, hvilket er lidt senere end tidligere udmeldt. GN ReSounds og Beltones Brand Divisions blev pr. 1. april 2003 lagt sammen i København. Et stigende antal medarbejdere arbejder i Kina, hvor ingen GN-ansatte blev ramt af forårets SARS-epidemi, der heller ikke forstyrrede produktionen. Medio året opstod en række styringsproblemer i samspillet mellem salgsselska-

8 8 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING FORVENTNINGER TIL 2004 berne, det globale distributionscenter i Cork, Irland, og produktionen. Dette førte til en uønsket lageropbygning, der nedbringes i løbet af Efter at have tabt markedsandele som følge af det omfattende integrationsarbejde oven på sammenlægningen af de oprindeligt fem høreapparatproducenter vendte udviklingen i I 2003 vandt GN også markedsandele. En vigtig årsag hertil er styrkelsen af den amerikanske salgsorganisation og den stadige introduktion af innovative produkter i flere prissegmenter. I foråret 2003 blev Re- SoundAIR og Canta7/Open lanceret. Begge produkter er nyskabelser med åbne løsninger, der øger brugerens komfort og ikke giver brugeren oplevelsen af at være lukket inde i en klokke, hvor al lyd filtreres gennem apparatet. Sammen med et anderledes design skal den åbne løsning få flere mennesker til at bruge et høreapparat. JABRA etableret i Europa og Bluetooth positionen styrket Omstruktureringerne af headsetaktiviteterne fortsatte i Den direkte salgskanal i USA, Hello Direct, blev flyttet fra Californien til New Hampshire, hvorfra den øvrige nordamerikanske CC&O-headsetforretning drives. Al produktion er flyttet til Kina, og den globale headsetdistribution foregår nu fra centre i Holland, USA og Hongkong. Effektiv indkøring af GN s fabrik i Xiamen muliggør insourcing af en betydelig del af headsetproduktionen. Den succesrige lancering i februar 2003 af det trådløse GN headset til kontorer kunne ikke kompensere for det svage contact center-marked, der er meget konjunkturfølsomt. Til trods herfor nå - ede EBITA-marginen i CC&O Division eksklusive Hello Direct i årets slutning som ventet niveauet fra før konjunkturtilbageslaget i 2000 og 2001, hvilket skyldes de gennemførte omstruktureringer og en begyndende forbedring af efterspørgslen. Mobile Division fik med en omsætningsstigning på godt 40% til DKK 481 mio. fodfæste i Europa i Bluetooth headsettet JABRA BT200 var således en vigtig døråbner til mange betydelige detailkæder og distributører på de vigtigste europæiske markeder, hvor JABRA i de kommende år skal slå sit navn fast som det førende uafhængige brand inden for trådede og trådløse kvalitetsheadset til mobiltelefoner. Parallelt hermed etableres JABRA i Asien. I september indledte GN leverancerne af mobilheadset til Motorola under den anden OEM-kontrakt, der blev indgået i februar I november 2003 indgik GN sin anden OEM-aftale med Siemens, og i 2004 er den første Samsung-kontrakt underskrevet. De første OEMheadset leveres til Samsung medio I januar 2004 introducerede GN som de første et headset, GN 6110, der automatisk skelner mellem opkald på fastnet- og mobiltelefonen og opretter en forbindelse. GN 6110 ventes at medvirke til at øge headsetpenetrationen i kontorsegmentet, der i dag skønnes at være under 10%. EBITA-marginen på headsetaktiviteterne steg til 10,1% fra 8,5% i 2002, som udmeldt den 5. november Cash flowet skal forbedres GN s cash flow fra driften blev forbedret i 2003 pga. engangsindtægter. Det frie cash flow steg til DKK 469 mio. mod DKK 288 mio. i Justeret for afholdte omkostninger til omstruktureringer og andre engangsposter inklusive renteindtægt af koncerninternt mellemværende med NetTest er der tale om en tilbagegang på DKK 7 mio. Lagrene og pengebindingen i debitorer på i alt DKK mio. er fortsat for høje. Implementeringen af IT-platformen Navision Attain i hele virksomheden vil sammen med afslutningen af de omfattende strukturelle ændringer i GN s forretningsområder muliggøre en intensiveret indsats for at øge cash flowet i Optionsordningen indskrænket Bestyrelsen besluttede at indskrænke optionsprogrammet for 2003, så det omfatter færre personer, der under ét tildeltes et væsentligt mindre beløb end førhen. I 2003 tildeltes 132 personer således optioner med en på tildelingstidspunktet beregnet Black-Scholes-værdi på DKK 24 mio., hvilket samlet svarer til knap 15% af de pågældendes samlede aflønning. Værdien af optionstildelingen ventes reduceret i GN forventer at implementere IFRS 2 Aktiebaseret Vederlæggelse allerede fra 2004, hvorved tildeling af optioner bliver indregnet som omkostninger i resultatopgørelsen. Den regnskabsmæssige effekt heraf er indeholdt i nedenstående forventninger. Forventninger til 2004 GN s omsætning, der er negativt påvirket af den lavere USD, forventes stort set uændret i forhold til omsætningen i Der forventes en EBITA-fremgang på mindst 20% ved DKK/USD på 6. CC&O Division forventer at nå en EBITA-margin på 19-21% ved en omsætning på godt DKK 1,2 mia. Mobile Division forventer et mindre EBITA-underskud som følge af etableringen i Asien ved en omsætning på knap DKK 700 mio. Under opbygningen af mobilheadset-aktiviteterne prioriteres omsætningsvækst højere end indtjening, da global tilstedeværelse på kort sigt er afgørende for Mobile Divisions mulighed for at få del i markedspotentialet, der udvikler sig i takt med, at Bluetooth teknologien udbredes. Inden for høreapparater ventes en EBITA-margin på 18-20% ved en omsætning på knap DKK 2,6 mia. Inden for audiologisk diagnoseudstyr forventes et mindre EBITAoverskud ved en omsætning på omkring DKK 300 mio. Fællesfunktioner og GN Store Nordiske Telegraf-Selskab ventes at påvirke EBITA med DKK (50) mio. Amortisering af immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb forventes at udgøre DKK 230 mio. Nettofinansposter ventes i størrelsesordenen DKK (50) mio. Investeringer i materielle og immaterielle aktiver inklusive udviklingsprojekter ventes at blive DKK 350 mio. Resultat før skat ventes at stige med godt 40%. Som følge af sæsonudsving samt de gennemførte og annoncerede rationaliseringstiltag ventes lønsomheden at stige gennem Såfremt GN ikke foretager større virksomhedskøb, vil der ikke være omstruktureringsomkostninger i Forventningerne forudsætter en økonomisk vækst lidt over niveauet i Da omkring halvdelen af GN s omsætning og knap 60% af omkostningerne er i USD eller USD-relaterede valutaer, er GN s industrielle konkurrenceevne og EBITA robuste over for udsving i USD. Begivenheder efter balancedagen GN indgik den 12. januar 2004 en OEM-aftale med koreanske Samsung om udvikling og produktion af Bluetooth headset (fondsbørsmeddelelse nr. 1/2004)

9 Ledelsens beretning 9 Kommenterede regnskabstal Nedenfor kommenteres poster i de investororienterede opgørelser. Tallene for 2002 er eksklusive NetTest. Omsætning Omsætningen blev DKK mio. mod DKK mio. i Høreapparater, audiologisk diagnoseudstyr og Mobile Division realiserede hver en højere omsætning i 2003 end i Kun CC&O Division oplevede tilbagegang målt i DKK. Faldet i USD belastede årets omsætning med omkring DKK 400 mio. Bruttoresultatet Bruttoresultatet blev DKK mio. mod DKK mio. i Fremgangen skyldes de gennemførte omstruktureringer gennem de senere år. Dog presses bruttomarginen af den stigende mobilomsætning og de faldende priser på Bluetooth headset. Udviklingsomkostninger Afholdte udviklingsomkostninger beløb sig til DKK 263 mio., hvoraf DKK 132 mio. eller 50% blev aktiveret. Andelen var 56% i Nedgangen i afholdte udviklingsomkostninger skyldes højere effektivitet og et mindre behov på kort sigt for at investere i nye contact center-headset og i platformen for Bluetooth produkterne. De aktiverede udviklingsomkostninger udgjorde DKK 347 mio. ved årets udgang. Årets omkostningsførte udviklingsomkostninger steg til DKK 249 mio. fra DKK 211 mio. i Heraf udgjorde amortiseringer af tidligere kapitaliseringer DKK 118 mio. mod DKK 69 mio. i De aktiverede projekter amortiseres fra 2004 over et til fem år mod tidligere to til fem år. Amortiseringer af erhvervede immaterielle aktiver Amortiseringer er i forhold til udmeldingen den 21. august 2003 øget med DKK 59 mio. til DKK 319 mio. Stigningen hidrører fra en obligatorisk teknisk reduktion af den regnskabsmæssige værdi af goodwill som følge af, at GN nu kan udnytte udskudte skatteaktiver, som ikke blev indregnet ved den oprindelige opgørelse af goodwill. Stigningen i skatteaktiver har reduceret årets skatteomkostninger. GN forventer i 2004, at amortisering af immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb beløber sig til DKK 230 mio. Såfremt IFRS 3 Virksomhedssammenslutning, der ventes vedtaget med virkning fra regnskabsåret 2005, var gældende for 2004, ville amortisering af immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb blive reduceret til DKK 35 mio. EBITA Stigningen i EBITA til DKK 556 mio. fra DKK 376 mio. i 2002 afspejler i al væsentlighed de gennemførte rationaliseringer gennem de senere år. Omstruktureringsomkostninger Omstruktureringsomkostninger var DKK 140 mio. i 2003 mod forventet DKK 150 mio. og DKK 162 mio. i Omkostningerne hidrører væsentligst fra overflytningen af Hello Direct fra Californien til New Hampshire, samlingen af den nordamerikanske ITE-produktion i Minneapolis, lukningen af den resterende headsetproduktion i USA og UK og lukningen af udviklingsaktiviteter mv. i den amerikanske JABRA-organisation. Der er ultimo 2003 hensat DKK 74 mio. til allerede annoncerede omstruktureringer, der gennemføres i Tiltagene vil belaste cash flowet med omkring DKK 57 mio. i Finansposter og engangsposter Nettofinansposter mv. blev DKK 177 mio. mod DKK 49 mio. i Stigningen skyldes renteeffekt på DKK 75 mio. af skattetilbagebetaling og tilbageførsel af hensættelse på DKK 68 mio. fra afhændelsen af NetTest. Nettobankrenteomkostninger på nettogælden udgjorde DKK 46 mio. i Den regnskabsmæssige gevinst ved salget af ejendommen på Kgs. Nytorv, var DKK 57 mio. Resultat før skat Resultat før skat blev DKK 270 mio. mod DKK (45) mio. i De ovennævnte engangsposter påvirkede resultatet med netto DKK 134 mio. Inklusive NetTest var underskuddet i 2002 DKK (5.289) mio. Resultat efter skat Overskuddet blev DKK 255 mio. mod et underskud på DKK mio. i 2002 inklusive NetTest. Resultatet i 2003 er inklusive nettoeffekt på DKK 19 mio. af øgede amortiseringer og stigning i skatteaktiv. Balance Balancen er reduceret med DKK mio. til DKK mio. Varebeholdninger udgjorde DKK 622 mio. mod DKK 630 mio. året før. Debitorer steg med DKK 13 mio. til DKK 958 mio. Leverandørgæld er DKK 289 mio. mod DKK 322 mio. ultimo Den forbedrede likviditetsstyring har medvirket til at mindske beholdningen af likvide midler fra DKK 282 mio. ultimo 2002 til DKK 70 mio. Den rentebærende nettogæld var DKK 784 mio. ultimo Goodwill på i alt DKK mio. fordeler sig med DKK 515 mio. på headset og DKK mio. på høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr mod samlet DKK mio. ultimo Den faldende USD reducerede goodwill med ca. DKK 500 mio. Øvrige immaterielle aktiver, herunder udviklingsprojekter, var DKK 868 mio. mod DKK 957 mio. ultimo Der er i 2003 investeret DKK 152 mio. i produktionsanlæg mv. Materielle anlægsaktiver udgør DKK 337 mio. ultimo 2003 mod DKK 334 mio. året før. Egenkapitalen var DKK mio. ultimo 2003 mod DKK mio. ultimo Tilbagegangen skyldes primært effekten på DKK (723) mio. af den faldende USD, der oversteg årets resultat efter skat på DKK 255 mio. og skat af egenkapitalbevægelser på DKK 150 mio. Cash flow Årets frie cash flow blev DKK 469 mio. mod DKK 288 mio. i Justeret for afholdte omstruktureringsomkostninger og engangsposter som skattetilbagebetalinger, provenu ved ejendomssalg og Net- Test-betalinger var det frie cash flow DKK 308 mio. i 2003, hvilket er en tilbagegang på DKK 7 mio. i forhold til 2002.

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning

3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning Årsrapport 2002 GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002 Ledelsens beretning 7 GN i hovedtræk 8 Forventninger til 2003

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende kvartalsrapport for første kvartal 2002 for koncernen. Kvartalsrapporten er urevideret og aflagt

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2004

GN Store Nord Årsrapport 2004 GN Store Nord Årsrapport 2004 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

GN Store Nord Årsrapport 2005

GN Store Nord Årsrapport 2005 GN Store Nord Årsrapport 2005 INDHOLD Q Q Klik på pilene for at navigere LEDELSENS BERETNING REGNSKAB Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Én virksomhed fire forretninger Status Bestyrelse og direktion Ledelses-

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010

Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 Selskabsmeddelelse, Halvårsrapport 2010 August 18, 2010 Selskabsmeddelelse nr. 2010-11 18. august 2010 Tocifret organisk vækst i første halvår drevet af succesfuld lancering af Oticon Agil Koncernens stærke

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

GN Store Nord. Nørresundby Bank, 28. maj 2008. Morten Kjellev, Director Corporate Communications

GN Store Nord. Nørresundby Bank, 28. maj 2008. Morten Kjellev, Director Corporate Communications GN Store Nord Nørresundby Bank, 28. maj 2008 Morten Kjellev, Director Corporate Communications GN Store Nord GN Store Nord har siden 1869 skabt forbindelse mellem mennesker. I de første mange år som telegrafselskab.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.)

HOVEDTAL. Forventninger til helåret (DKK mio.) Delårsrapport 1/2009 GN S OMSTRUKTURERING FORLØBER PLAN- MÆSSIGT GN s resultat for første kvartal blev som vi forventede, og forventningerne til helåret er uændrede. Som meddelt i årsrapporten for 2008

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Fondsbørsmeddelelse nr. 114 Til Københavns Fondsbørs via Stockwise ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GLUNZ & JENSEN A/S FORMANDENS BERETNING Vedlagt formandens mundtlige beretning ved Glunz & Jensens generalforsamling

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013

NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 NOVOZYMES GENERALFORSAMLING BALLERUP SUPER ARENA 2013 Henrik Gürtler Formand for bestyrelsen Administrerende direktør, Novo A/S Kurt Anker Nielsen Næstformand for bestyrelsen Lena Olving Deputy CEO og

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere