GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002"

Transkript

1 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende kvartalsrapport for første kvartal 2002 for koncernen. Kvartalsrapporten er urevideret og aflagt efter bestemmelserne i de internationale regnskabsstandarder (IAS) og efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for København, den 22. maj 2002 Mogens Hugo Jørgensen Bestyrelsens formand Jørn Kildegaard Adm. direktør Første kvartal i korte træk Såvel omsætning som resultat for første kvartal 2002 svarer til forventningerne for GN Store Nord og for de enkelte forretningsområder Omsætningen blev DKK mio. Dette er 20% lavere end i fjerde kvartal 2001 og væsentligt lavere end omsætningen på DKK mio. i samme periode sidste år EBITA udgjorde DKK (50) mio. mod DKK (78) mio. i fjerde kvartal 2001 Amortisering af goodwill og øvrige immaterielle aktiver udgjorde DKK 119 mio., hvilket er DKK 37 mio. lavere end i fjerde kvartal 2001 og DKK 125 mio. lavere end i samme periode sidste år Ordinært resultat (EBT) blev DKK (192) mio. mod DKK (3.066) mio. i fjerde kvartal 2001, som var påvirket af nedskrivning på goodwill og øvrige immaterielle aktiver på DKK mio., og hensættelser til omstruktureringer. EBT udgjorde DKK (127) mio. i samme periode sidste år Salget af headset til call center- og kontormarkedet steg i første kvartal, mens salget af JABRA-produkter i USA, som ventet, var lavere end i fjerde kvartal pga. sæsonudsving. GN Netcoms omsætning og EBITA blev som forventet Fortsat fremgang i salget af Canta-høreapparater og fortsat stigende omsætning gennem flere amerikanske Beltone-forhandlere er med til at forbedre GN ReSounds EBITA-margin i forhold til første kvartal Omsætning og resultat er som forventet lidt lavere end i fjerde kvartal 2001 NetTest tilpasser fortsat organisationen til den lave efterspørgsel, der har mindsket omsætning og resultat betydeligt i forhold til GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Side 1 af 14

2 Forventningerne til 2002 GN Store Nord fastholder sine forventninger til GN Netcom og GN ReSound i 2002, som udmeldt den 13. marts 2002 og bekræftet på generalforsamlingen den 23. april 2002: GN Store Nord ekskl. NetTest forventes at realisere en samlet omsætning i størrelsesordenen DKK 5 mia. og et EBITA-resultat på mindst DKK 350 mio. GN Netcom forventer en omsætning i 2002 på DKK 1,9-2,1 mia. og en EBITA-margin på 9-11% GN ReSound forventer en omsætning i 2002 på DKK 2,9-3,1 mia. og en EBITA-margin på 9-10% NetTest oplever efter nogen stabilisering siden august 2001 igen en vigende ordreindgang. Den tidligere udmeldte forventning for andet kvartal 2002 om en omsætning på godt DKK 300 mio. og et EBITA på knap DKK (70) mio. reduceres til en omsætning på DKK mio. og en EBITA på ca. DKK (100) mio. ved en omsætning midt i intervallet. NetTest foretager yderligere tilpasninger af organisationen, hvorved nulpunktsomsætningen for hele 2002 målt på EBITA reduceres til ca. DKK 1,5 mia. mod DKK 2,5 mia. i 2001 NetTest venter at realisere en omsætning på DKK mio. med en EBITA på ca. DKK (75) mio. i tredje kvartal ved en omsætning midt i intervallet. Der udmeldes ingen helårsforventninger for NetTest grundet den fortsat store usikkerhed om NetTests kunders investeringsprogrammer. Yderligere information: Jørn Kildegaard Jens Due Olsen Adm. direktør Koncerndirektør Telefon Telefon Udtalelser om fremtidige forhold Udsagnene om fremtiden i denne kvartalsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2002 er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Endvidere er visse forventninger baseret på formodninger om fremtidige begivenheder, som kan vise sig at være ukorrekte. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a. men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder; den teknologiske udvikling; ændringer i love og regler på koncernens markeder og udvikling i efterspørgslen efter koncernens produkter, konkurrenceforhold, udsving i underleverancer og integration af tilkøbte virksomheder. Denne kvartalsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om salg af værdipapirer i GN Store Nord. GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Side 2 af 14

3 Koncernens hovedtal (DKK mio.) 1. kvt. 1. kvt. Hele året (urev.) (urev.) (rev.) Indtjening Resultatopgørelse Omsætning Resultat af primær drift før resultatandele (226) (132) (9.619) Resultat af primær drift (227) (136) (9.624) Resultat af ordinær drift (192) (127) (9.642) Periodens resultat (137) (150) (9.176) GN Store Nords andel af periodens resultat (137) (150) (9.176) GN Store Nords andel af periodens resultat ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver (18) Indtjening Investororienterede hovedtal Resultat af primær drift før afskrivninger og amortisering af immaterielle aktiver (EBITDA) Resultat af primær drift før amortisering af erhvervede immaterielle aktiver (EBITA) (50) Resultat af primær drift (EBIT) (227) (136) (9.624) Balance Aktiekapital (GN Store Nord) Egenkapital Samlede aktiver Ordrebeholdning i NetTest Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet 19 (231) (65) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (28) (260) (1.065) Forskning og udvikling Periodens afholdte forsknings- og udviklingsomkostninger Investeringer Tekniske anlæg m.v Fast ejendom inkl. indretning af lejede lokaler Immaterielle anlægsaktiver ekskl. goodwill I alt (ekskl. virksomhedsopkøb) Køb af virksomheder Køb af associerede virksomheder Investeringer i alt Afskrivninger og amortisering på immaterielle og materielle anlægsaktiver Nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Nøgletal Overskudsgrad (EBITA) (3,7)% 7,0% 2,7% Egenkapitalens forrentning (1,3)% (0,8)% (60,4)% Soliditetsgrad 71,8% 82,1% 71,3% Nøgletal Resultat og fuldt udvandet resultat pr. aktie à DKK 4 (EPS) (0,62) (0,68) (41,75) Resultat og fuldt udvandet resultat pr. aktie à DKK 4 ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver (EPS) 0,18 0,49 2,92 Cash flow pr. aktie à DKK 4 (CFPS) 0,09 (1,05) (0,30) Indre værdi (pr. aktie à DKK 4) Børskurs ultimo (pr. aktie à DKK 4) Gennemsnitligt antal aktier à DKK 4 (1.000 stk.) Medarbejdere Gennemsnitligt antal GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Side 3 af 14

4 Bestyrelsens beretning Omsætning og resultatudvikling GN Store Nords omsætning i første kvartal 2002 på DKK mio. (første kvartal 2001: DKK mio.) og EBITA på DKK (50) mio. (første kvartal 2001: DKK 139 mio.) var som forventet. Tilbagegangen fra fjerde kvartal er væsentligst sæsonbetinget, hvorimod reduktionen i forhold til første kvartal 2001 skyldes det generelle økonomiske tilbageslag, der i løbet af 2001 især ramte NetTest og GN Netcom. GN Netcom og GN ReSounds samlede omsætning og EBITA blev henholdsvis DKK mio. og DKK 89 mio. mod en omsætning og en EBITA på henholdsvis DKK mio. og DKK 89 mio. i første kvartal I fjerde kvartal var omsætningen DKK mio. og EBITA DKK 108 mio. Indtjeningen bekræfter effekten af de tiltag, der er iværksat for at styrke lønsomheden. GN Netcoms omsætning på DKK 406 mio. og EBITA på DKK 29 mio. var som forventet. Omsætningen af JABRA-produkter til mobilsegmentet var lavere end i fjerde kvartal 2001, hvilket er sæsonbetinget. Salget af trådløse headset er stigende. I GN ReSound forløber integrationen af de fem virksomheder planmæssigt. Omsætningen blev DKK 739 mio. og EBITA blev DKK 60 mio., hvilket er som forventet. EBITAmarginen blev 8,1% mod 8,9% i fjerde kvartal Reduktionen skyldes primært den lidt lavere sæsonbetingede omsætning og et lavere salg af digitale produkter med høj margin til fordel for prisbillige digitale høreapparater. GN ReSound har ved lanceringen af Canta2 i maj 2002 fået et konkurrencedygtigt produkt i det hurtigt voksende segment for prisbillige digitale høreapparater. NetTests omsætning på DKK 217 mio. og EBITA på DKK (127) mio. var som forventet. NetTest rammes fortsat af tele- og netværksindustriens voldsomme opbremsning i investeringer i ny kapacitet og teknologi, hvorfor omkostningerne i NetTest tilpasses yderligere. Amortisering af goodwill og andre immaterielle aktiver udgjorde i første kvartal som ventet DKK 119 mio., mens omkostninger til planlagte omstruktureringer beløb sig til DKK 57 mio. Omstruktureringerne finder sted i GN ReSound og NetTest og vedrører tidligere planlagte tilpasninger, der er udmeldt i løbet af første kvartal. Finansielle indtægter, udgifter og kursgevinster på aktier udgør netto DKK (12) mio., og ved salg af en udlejningsejendom i januar i London realiseredes en regnskabsmæssig gevinst på DKK 47 mio. Samlet giver dette GN Store Nord et ordinært resultat før skat i første kvartal på DKK (192) mio. og et resultat efter skat på DKK (137) mio. Balance Den samlede balancesum udgjorde ultimo første kvartal 2002 DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af Varebeholdninger og debitorer er samlet faldet i forhold til ultimo 2001, men er fortsat på et for højt niveau. Koncernens fokus på pengestrømme skal i løbet af 2002 mindske pengebindingerne i arbejdskapitalen både absolut og set i forhold til omsætningen. Egenkapitalen udgør ved udgangen af første kvartal DKK mio. og er DKK 105 mio. lavere end ultimo Reduktionen er effekten af periodens resultat og valutakursreguleringer på DKK 32 mio. som følge af den lidt højere USD-kurs over for DKK ultimo første kvartal i forhold til ultimo Pengestrømme Koncernen genererede i første kvartal pengestrømme fra driften på DKK 19 mio. mod DKK (231) mio. i samme periode året før og DKK 374 mio. i fjerde kvartal Likviditetspåvirkningen fra investeringer udgjorde DKK (28) mio. mod DKK (126) mio. i fjerde kvartal Kvartalets investeringer består primært af udviklingsprojekter i alle koncernens selskaber og materielle anlægsaktiver. Periodens likviditetsforbrug på DKK 102 mio. er finansieret ved nedbringelse af likvide beholdninger. Aktieoptioner Koncernen har to aktieoptionsprogrammer med i alt stk. udestående optioner ultimo marts 2002 til en gennemsnitlig strikekurs på 108. Der blev tildelt stk. optioner til en gennemsnitskurs på 45 i første kvartal, hvor ingen optioner blev udnyttet. Afgangen af optioner i kvartalet på skyldes fratrædelser. Beholdningen ultimo marts fordeler sig med stk. til direktionen, stk. til ledende medarbejdere og stk. til øvrige medarbejdere. Forventningerne til 2002 Koncernens forventninger er fortsat baseret på uændrede valutakurser og en mindre forbedring i de makroøkonomiske konjunkturer, særligt i USA. For hele 2002 forventer GN Store Nord ekskl. NetTest fortsat en omsætning i størrelsesordenen DKK 5 mia. og et EBITA på mindst DKK 350 mio. Med den vedvarende usikkerhed, der præger NetTests markeder, er det stadigvæk ikke muligt at give et kvalificeret skøn for indtjeningen ud over de første tre kvartaler. I andet kvartal forventes således for NetTest en omsætning på DKK mio. og et EBITA på ca. DKK (100) mio. ved en omsætning midt i intervallet, og i tredje kvartal forventes en omsætning på DKK mio. og et EBITA på ca. DKK (75) mio. ved en omsætning midt i intervallet. Yderligere rationaliseringstiltag vil reducere EBITA-nulpunktsomsætningen for hele 2002 med yderligere DKK 100 mio. til ca. DKK 1,5 mia. mod DKK 2,5 mia. i Koncernens amortisering af goodwill og andre immaterielle aktiver ventes uændret at udgøre ca. DKK 500 mio., og finansielle nettoudgifter vil fortsat beløbe sig til godt DKK 100 mio. Omstruktureringsomkostninger ventes øget fra DKK 125 mio. til ca. DKK 150 mio. på grund af yderligere tilpasninger i NetTest. Resultatet er som tidligere nævnt ligeledes positivt påvirket af gevinst ved salg af ejendommen i London med DKK 47 mio. Der ventes fortsatte forbedringer i koncernens pengestrømme, omend udviklingen ikke vil udgøre et jævnt forløb. GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Side 4 af 14

5 Bestyrelsens beretning GN NETCOM Omsætningen i første kvartal blev DKK 406 mio., hvilket er en reduktion på DKK 91 mio. i forhold til fjerde kvartal 2001 og et fald på DKK 100 mio. i forhold til første kvartal Den sæsonbetingede tilbagegang fra fjerde kvartal 2001 var som forventet og skyldes bortfald af mersalg af JABRAheadset i forbindelse med Thanksgiving og jul i USA og lagre hos en række JABRA-kunder. Der ses nogen vækst i salget på det europæiske marked, og Holland og Spanien har netop vedtaget at forbyde håndholdte mobiltelefoner under bilkørsel. I call center- og kontormarkedet spores en vis fremgang i USA. Salget af trådløse produkter til call center- og kontormarkedet udvikler sig tilfredsstillende. På trods af afmatningen oplever GN Netcom ikke øget prispres på sine produkter til call centre og kontorer. Det vurderes fortsat, at GN Netcom har en væsentligt højere andel af det hurtigt voksende marked for trådløse headset end på markedet for traditionelle headset. GN Netcom begyndte i oktober 2001 at levere Bluetooth headset under OEM-aftalen med Motorola. Salget udvikler sig tilfredsstillende. GN Netcom har ligeledes i april lanceret en række nye Bluetooth produkter, der skal markedsføres under JABRA-varemærket i løbet af Lanceringen er blevet godt modtaget af markedet. Omsætningen i Hello Direct og arbejdet med at øge profitabiliteten i selskabet udvikler sig tilfredsstillende. Omlægningen til postordresalg via fortsætter og forventes på længere sigt at resultere i betydelige besparelser. EBITA i hele GN Netcom blev i første kvartal DKK 29 mio. mod DKK 41 mio. i fjerde kvartal 2001 og DKK 46 mio. i samme periode året før. Resultatet var som forventet. Omsætningsreduktionen slår ikke fuldt igennem på indtjeningen, hvilket skyldes betydelige omkostningsreduktioner gennemført i EBITA-marginen blev 7,1%. GN RESOUND Omsætningen i første kvartal blev DKK 739 mio. mod DKK 756 mio. i fjerde kvartal 2001 og DKK 701 mio. i første kvartal Omsætningen er øget som forventet, selv om markederne i USA og Europa fortsat udviser en lav volumenvækst. Der er dog væsentlige forskelle mellem segmenterne, idet markedet for digitale høreapparater således er steget med mere end 50% i årets første tre måneder i USA målt i enheder. Salget af den digitale produktserie Canta er igen stigende efter et svagt efterår i USA. Siden lanceringen i maj 2001 er salget af Canta-produkter steget stærkt og udgør nu 35% af hele GN ReSounds høreapparatomsætning i første kvartal. Det hurtigst voksende markedssegment har i fjerde kvartal 2001 og første kvartal 2002 været markedet for prisbillige digitale høreapparater. GN ReSound vil med lanceringen af Canta2 i indeværende måned også være konkurrencedygtig i dette vigtige markedssegment. Introduktionen har været tilfredsstillende. Forhandlerne er allerede godt bekendte med Canta4 og Canta7, og anvendelsen af identiske tilpasningssystemer til hele Canta-produktserien smidiggør introduktionen af Canta2. Antallet af forhandlere i Beltone-kæden i USA stiger fortsat, omend omsætningen i Beltone USA stadigvæk er noget lavere end niveauet ved udgangen af Beltone har ligeledes i maj lanceret en ny digital produktserie. Produkterne er baseret på den samme digitale platform som Canta-produktserien. GN ReSound realiserede i første kvartal et EBITA på DKK 60 mio. mod DKK 67 mio. i fjerde kvartal 2001 og DKK 43 mio. i første kvartal Udviklingen var som forventet. Reduktionen i forhold til fjerde kvartal 2001 skyldes omsætningsreduktionen. EBITA-marginen blev 8,1% mod 6,1% i første kvartal Integrationen af de oprindelige fem selskaber og de mindre efterfølgende tilkøb udvikler sig planmæssigt. Som led i rationaliseringen af GN ReSounds produktionsanlæg lukkes produktionen i Wien i andet kvartal og overflyttes til Kina. Lukningen af produktionsanlægget i Redwood City i Californien er iværksat og vil være endeligt afsluttet i september. Distributionscenteret i Cork, Irland, forestår en stadig større del af GN ReSounds logistik, hvilket på sigt medfører bedre styring og mindre lagre. Der er i første kvartal afholdt omstruktureringsomkostninger på DKK 38 mio., hvilket er som forventet. Omsætningen i GN Otometrics udgjorde i første kvartal DKK 44 mio., hvilket er 14% højere end omsætningen i samme periode året før. Som i den øvrige del af GN ReSound rationaliseres produktion og udvikling, så 80% af produkterne i dag bygger på samme teknologiske platform. NETTEST Omsætningen i første kvartal blev DKK 217 mio. mod DKK 437 mio. i fjerde kvartal 2001 og DKK 714 mio. i samme periode året før. Omsætningen var som forventet. Den markant lavere omsætning i forhold til samme periode 2001 skyldes, at ordreindgangen siden andet kvartal 2001 er faldet voldsomt. I første kvartal 2002 var ordreindgangen DKK 248 mio. mod DKK 321 mio. i fjerde kvartal NetTests ordreindgang afspejler den generelle markedssituation. Ordrebeholdningen udgør ultimo første kvartal DKK 342 mio. Med undtagelse af salget af udstyr til central styring og overvågning af netværkstrafik har NetTest igennem det sidste år oplevet en vigende ordreindgang i alle selskabets markedssegmenter og geografiske markeder. Afmatningen forekommer at være tiltaget i løbet af den seneste måned. Det er til trods for en fortsat kraftig stigning i trafikken på telenettene meget usikkert, hvornår niveauet for teleoperatørernes investeringer i nye netværk og dermed i nyt udstyr igen øges. Behandlingstiden for investeringsprojekter hos NetTests kunder er fortsat meget lang. Det er dog stadig forventningen, at markedet for optimering af netværkstrafik vil vise nogen vækst i løbet af 2002 og Forbliver efterspørgslen svag, kan det medføre, at dele af komponentlageret vil omsættes så langsomt, at der kan være risiko for ukurans, hvorfor lagernedskrivninger kan blive nødvendige. NetTest blev reorganiseret den 1. januar Opdelingen i tre enheder har øget kundefokus og effektiviseret administrationen. Forretningsområdet Optical omfatter salg af testudstyr til kunder inden for forsknings- og udviklingslaboratorier og producenter af optiske fibre og komponenter, Bluetooth is a trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and is used by GN Netcom under license GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Side 5 af 14

6 Bestyrelsens beretning mens forretningsområdet Networks sælger testinstrumenter til installation og vedligeholdelse af faste og mobile net. Salget af systemløsninger til styring af kommunikationsnet indgår i forretningsenheden Systems. Kvartalets ordreindgang fordeler sig på de tre enheder med henholdsvis DKK 52 mio., DKK 130 mio. og DKK 66 mio. Udviklingen er drevet af kundernes ønske om størst muligt afkast på kort sigt, mens strategiske og langsigtede projekter fortsat prioriteres lavt. NetTest har igennem en længere periode tilpasset udviklingsaktiviteten mod denne markedsudvikling. I juni lancerer NetTest en helt ny produktfamilie, CMA5000, der på en unik måde samler test af det optiske lag og netværkslaget i ét instrument. Med kundernes øgede fokus på test af All Optical Network ventes denne prouktfamilie at opnå en væsentlig markedsandel. Markedsudviklingen har nu afstedkommet et øget prispres, hvilket har ført til en reduktion i selskabets dækningsgrader. EBITA blev i første kvartal DKK (127) mio. mod DKK (180) mio. i fjerde kvartal 2001 og DKK 63 mio. i første kvartal Omstruktureringsomkostninger udgjorde som planlagt DKK 20 mio. i første kvartal. For at kompensere for de svækkede markedsforventninger har NetTest igangsat yderligere besparelsesinitiativer. Disse initiativer, der forventes at øge omkostningerne til omstruktureringer fra DKK 75 mio. til DKK 100 mio. for hele 2002, fører til en yderligere reduktion i EBITA-nulpunktsomsætningen for hele 2002 fra DKK 1,6 mia. til DKK 1,5 mia. De samlede tiltag, der omfatter alle dele af virksomheden, reducerer medarbejderstaben fra knap ved udgangen af marts til under personer. ØVRIGE AKTIVITETER GN Store Nordiske Telegraf-Selskab realiserede i første kvartal en omsætning på DKK 10 mio. og et EBITA på DKK 3 mio. Selskabets aktiviteter udvikler sig som planlagt. GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Side 6 af 14

7 Resultatopgørelse for koncernen Resultatopgørelse 1. kvt. 1. kvt. Året (DKK mio.) (urev.) (urev.) (rev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (702) (1.015) (3.851) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger (87) (105) (356) Salgs- og distributionsomkostninger (409) (441) (1.890) Ledelses- og administrationsomkostninger (223) (285) (1.144) Andre driftsindtægter Amortisering og nedskrivning af goodwill og øvrige erhvervede immaterielle anlægsaktiver (119) (244) (9.313) Omstrukturering (57) (27) (393) Resultat af primær drift før resultatandele (226) (132) (9.619) Andel af resultat i associerede virksomheder (1) (4) (5) Resultat af primær drift (227) (136) (9.624) Fortjeneste/tab ved afhændelse af ophørende aktiviteter 47 7 (19) Resultat før finansielle poster (180) (129) (9.643) Finansielle indtægter Finansielle udgifter (25) (30) (170) Resultat af ordinær drift (192) (127) (9.642) Skat af ordinært resultat 55 (23) 466 Ordinært resultat efter skat (137) (150) (9.176) Minoritetsaktionærernes andel af periodens resultat GN Store Nords andel af periodens resultat (137) (150) (9.176) GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Side 7 af 14

8 Balance for koncernen Aktiver 31. marts 31. marts 31. dec. (DKK mio.) (urev.) (urev.) (rev.) Anlægsaktiver Goodwill Udviklingsprojekter, erhvervede Udviklingsprojekter, egenudviklede Software, erhvervet Software, egenudviklet Patenter og rettigheder Telesystemer Øvrige immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver i alt Udlejningsejendomme Fabriks- og kontorejendomme Indretning, lejede lokaler Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Leasede anlæg og inventar Telesystemer Anlæg under opførelse Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer Andre tilgodehavender og bankindeståender Udskudte skatteaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associerede virksomheder Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Børsnoterede aktier Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Side 8 af 14

9 Balance for koncernen Passiver 31. marts 31. marts 31. dec. (DKK mio.) (urev.) (urev.) (rev.) Egenkapital Aktiekapital Overkursfond Opskrivningshenlæggelser Kursreguleringer Andre reserver Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld Prioritetsgæld Bankgæld Kapitaliserede leasingforpligtelser Anden gæld Langfristet gæld i alt Afdrag på langfristet gæld Bankgæld Gæld til leverandører Skyldig skat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Side 9 af 14

10 Pengestrømsopgørelse for koncernen Pengestrømsopgørelse 1. kvt. 1. kvt. Året (DKK mio.) (urev.) (urev.) (rev.) Drift Resultat af primær drift (227) (136) (9.624) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger Andre reguleringer (9) Driftens likviditetsvirkning før ændring i arbejdskapital (21) Ændring i varebeholdninger 32 (266) (454) Ændring i tilgodehavender 115 (175) 337 Ændring i leverandørgæld og anden gæld (68) (24) (247) Ændring i arbejdskapital i alt 79 (465) (364) Driftens likviditetsvirkning før finansielle poster og skat 58 (201) 21 Modtagne renter og udbytter mv Betalte renter (23) (17) (117) Betalte skatter, netto (21) (32) (43) Pengestrømme fra driftsaktivitet 19 (231) (65) Investeringer Køb af immaterielle anlægsaktiver excl. udviklingsprojekter (15) (8) (92) Udviklingsprojekter, erhvervede og egenudviklede (104) (101) (443) Køb af materielle anlægsaktiver (39) (123) (404) Køb af finansielle anlægsaktiver - (8) (191) Salg af immaterielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Køb/salg af børsnoterede værdipapirer Køb af virksomheder - (55) (167) Salg af udlejningsejendomme Salg af ophørende aktiviteter - - (23) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (28) (260) (1.065) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (9) (491) (1.130) Finansiering Forøgelse af langfristet gæld Nedbringelse af kortfristet bankgæld (19) Egne aktier Afregnede aktieoptioner - - (7) Afdrag og nedbringelse af langfristet gæld (41) 9 (142) Betalt udbytte til aktionærer - - (127) Kursreguleringer mv. (33) 58 (28) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (93) Nettopengestrømme (102) (288) (477) Likvide midler ved årets begyndelse Kursregulering, likvide midler primo 7 (3) (3) Likvide midler ved periodens begyndelse Likvide midler ved periodens udgang Pengestrømsopgørelsen kan ikke udledes alene af det øvrige regnskabsmateriale. GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Side 10 af 14

11 Egenkapital for koncernen Egenkapital Aktiekapital Opskriv- Kurs- Total (DKK mio.) (opdelt i aktier Overkurs- ningshen- regu- Andre egenkapital à DKK 4) fond læggelser leringer reserver ultimo Balance 31. december Effekt af ændret regnskabspraksis (1) (1) Årets resultat (9.176) (9.176) Udbetalt udbytte (127) (127) Egne aktier Afregnede aktieoptioner (7) (7) Skat af egenkapitalbevægelser Valutakursregulering m.v Balance 31. december Balance 31. december Periodens resultat (137) (137) Valutakursregulering m.v Balance 31. marts GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Side 11 af 14

12 Investororienteret resultatopgørelse pr. kvartal (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt i alt (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (999 ) (977 ) (842 ) (957 ) (686 ) (3.775 ) Bruttoresultat Forsknings- og udviklingsomkostninger inkl. amortisering og afskrivning (105 ) (82 ) (88 ) (81 ) (87 ) (356 ) Salgs- og distributionsomkostninger (435 ) (489 ) (446 ) (482 ) (401 ) (1.852 ) Ledelses- og administrationsomkostninger (251 ) (251 ) (197 ) (226 ) (197 ) (925 ) Andre driftsindtægter 2 1 (1 ) Resultat af primær drift før afskrivninger og amortisering af immaterielle aktiver (EBITDA) (29) Ordinære af- og nedskrivninger vedr.: Produktion (16 ) (15 ) (22 ) (9 ) (16 ) (62 ) Salg og distribution (6 ) (8 ) (7 ) (17 ) (8 ) (38 ) Administration (34 ) (33 ) (32 ) (23 ) (26 ) (122 ) Resultat af primær drift før amortisering og nedskrivninger af erhvervede immaterielle aktiver (EBITA) (78) (50) 198 Andel af resultat i associerede virksomheder (4 ) (4 ) 3 - (1 ) (5 ) Amortisering af goodwill (193 ) (195 ) (139 ) (135 ) (103 ) (662 ) Amortisering af øvrige erhvervede immaterielle anlægsaktiver (51 ) (54 ) (16 ) (21 ) (16 ) (142 ) Omstrukturering (27 ) (31 ) (29 ) (306 ) (57 ) (393 ) Nedskrivninger - (6.019 ) 3 (2.547 ) - (8.563 ) Omkostninger vedr. børsnotering af NetTest - (51 ) (5 ) (1 ) - (57 ) Resultat af primær drift (EBIT) (136) (6.264) (136 ) (3.088) (227) (9.624) Fortjeneste ved salg af ejendomme Fortjeneste/tab ved salg af virksomheder - - (95 ) - - (95 ) Kursgevinst på aktier Finansielle indtægter (12 ) Finansielle udgifter (30 ) (33 ) (22 ) (85 ) (25 ) (170 ) Resultat af ordinær drift (127) (6.269) (180 ) (3.066) (192) (9.642) Skat af ordinært resultat (23 ) Periodens resultat (150) (5.992) (152 ) (2.882) (137) (9.176) Minoritetsaktionærernes andel af periodens resultat GN Store Nords andel af periodens resultat (150) (5.992) (152 ) (2.882) (137) (9.176) Amortisering og afskrivning af udviklingsprojekter, medtaget under Forsknings- og udviklingsomkostninger, udgør: (33 ) (39 ) (40 ) (44 ) (46 ) (156 ) GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Side 12 af 14

13 Pengestrømsopgørelse pr. kvartal (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4.kvt. 1. kvt. Året (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Drift Resultat af primær drift (EBIT) (136 ) (6.264 ) (136 ) (3.088 ) (227 ) (9.624 ) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger Andre reguleringer 68 (38 ) (5 ) 171 (9 ) 196 Driftens likviditetsvirkning før ændring i arbejdskapital (52) (21) 385 Ændring i varebeholdninger (266 ) (266 ) (454 ) Ændring i tilgodehavender (175 ) Ændring i leverandørgæld og anden gæld (24 ) (72 ) (114 ) (37 ) (68 ) (247 ) Ændring i arbejdskapital i alt (465) (298) (364) Driftens likviditetsvirkning før finansielle poster og skat (201) (283) Modtagne renter og udbytter m.v (3 ) Betalte renter (17 ) (27 ) (14 ) (59 ) (23 ) (117 ) Betalte skatter, netto (32 ) (113 ) (4 ) 106 (21 ) (43 ) Pengestrømme fra driftsaktivitet (231) (402) (65) Investeringer Udviklingsprojekter, erhvervede og egenudviklede (101 ) (120 ) (72 ) (150 ) (104 ) (443 ) Køb af øvrige immaterielle og materielle anlægsaktiver, netto (124 ) (198 ) (41 ) (68 ) (36 ) (431 ) Køb/salg af finansielle anlægsaktiver, netto 15 (44 ) (90 ) 7 44 (112 ) Køb/salg af børsnoterede værdipapirer Køb af virksomheder (55 ) (69 ) (41 ) (2 ) - (167 ) Salg af udlejningsejendomme Salg af ophørende aktiviteter - - (14 ) (9 ) - (23 ) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (260) (426) (253 ) (126) (28) (1,065) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (491) (828) (59 ) 248 (9) (1,130) Finansiering Forøgelse af langfristet gæld Nedbringelse af kortfristet bankgæld (52 ) (19 ) 168 Egne aktier Afregnede aktieoptioner - (5 ) (2 ) - - (7 ) Afdrag og nedbringelse af langfristet gæld 9 (59 ) (46 ) (46 ) (41 ) (142 ) Betalt udbytte til aktionærer - (127 ) (127 ) Kursreguleringer mv (267 ) 45 (33 ) (28 ) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (53) (93) 653 Nettopengestrømme (288) (390) (102) (477) Likvide midler ved periodens begyndelse 1, ,220 Kursregulering, likvide midler primo (3 ) (3 ) Likvide midler ved periodens begyndelse 1, ,217 Likvide midler ved periodens udgang Forretningsområdernes pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet GN Netcom (9 ) (91 ) GN ReSound (190 ) (84 ) (11 ) (154 ) NetTest (205 ) (255 ) 100 (55 ) (66 ) (415 ) Total (404) (430) (28) (468) Pengestrømme fra investeringsaktivitet GN Netcom (41 ) (47 ) (67 ) (39 ) (21 ) (194 ) GN ReSound (133 ) (64 ) (165 ) (71 ) (38 ) (433 ) NetTest (185 ) (218 ) (56 ) (102 ) (78 ) (561 ) Total (359) (329) (288 ) (212) (137) (1,188) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet GN Netcom (50 ) (138 ) (93 ) GN ReSound (323 ) (148 ) (102 ) (14 ) (49 ) (587 ) NetTest (390 ) (473 ) 44 (157 ) (144 ) (976 ) Total (763) (759) (19 ) (115) (165) (1,656) GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Side 13 af 14

14 Forretningsområdernes drift pr. kvartal (DKK mio.) Året 1. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt mod ialt 1. kvt. (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) 2001 Omsætning GN Netcom (19,8)% GN ReSound ,4% NetTest (69,6)% Total (29,1)% Øvrige (84,4)% Produktionsomkostninger GN Netcom (18,7)% GN ReSound ,7% NetTest (63,1)% Total (29,0)% Øvrige Bruttoresultat GN Netcom (20,8)% GN ReSound ,0% NetTest (77,2)% Total (29,2)% Øvrige (71,4)% Bruttomargin GN Netcom 52,4% 50,7% 52,4% 50,1% 51,7% 51,4% GN ReSound 50,6% 49,8% 47,8% 49,1% 52,4% 49,3% NetTest 46,1% 47,8% 48,8% 24,7% 34,6% 43,1% Total 49,4% 49,3% 49,4% 43,1% 49,3% 47,9% Øvrige 54,7% 61,3% 100,0% 100,0% 100,0% 66,9% Kapacitetsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger på anlægsaktiver GN Netcom (17,2)% GN ReSound ,5% NetTest (25,6)% Total (11,1)% Øvrige (82,6)% EBITDA GN Netcom (32,8)% GN ReSound ,4% NetTest (27 ) (158 ) (111 ) (29 ) - Total (30) (95,6)% Øvrige (50,0)% Ordinære af- og nedskrivninger GN Netcom (20,0)% GN ReSound (5,0)% NetTest ,0% Total (7,8)% Øvrige (25,0)% EBITA GN Netcom 46 (4 ) (37,0)% GN ReSound ,5% NetTest (49 ) (180 ) (127 ) (104 ) - Total (72) (38) Øvrige (62,5)% EBITA-margin GN Netcom 9,1% (0,9)% 9,8% 8,2% 7,1% 6,7% GN ReSound 6,1% 5,2% 7,6% 8,9% 8,1% 7,0% NetTest 8,8% 8,8% (10,3)% (41,2)% (58,5)% (4,5)% Total 7,9% 5,1% 3,1% (4,3)% (2,8)% 3,2% Øvrige 12,5% 22,6% 35,7% 45,0% 30,0% 22,5% GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Side 14 af 14

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004.

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 4. maj 2005 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2005 Første kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005.

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 9. maj 2006 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2006 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007)

Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april juni 2007) 21. august 2007 Rapport for 3. kvartal 2006/07 (1. april - 30. juni 2007) InterMail har i 3. kvartal 2006/2007 fortsat integrationen af virksomheden, OP Kuvert, som blev overtaget den 15. januar 2007 for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. halvår 2005 Til Københavns Fondsbørs Side 1/8 31. august 2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag.

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 3. maj 2007 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2007 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011.

Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2011. Meddelelse til NASDAQ OMX Delårsrapport for Arkil Holding A/S for 3. kvartal 2011 Bestyrelsen for Arkil Holding A/S har i dag behandlet og godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar til 30.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Headset CC&O headset viste gode resultater hovedsageligt drevet af de fortsat gode vækstrater i Europa.

Headset CC&O headset viste gode resultater hovedsageligt drevet af de fortsat gode vækstrater i Europa. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 15. august 2007 MEDDELELSE Nr.: 22 Delårsrapport 2/2007 Andet kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 16. august 2006 MEDDELELSE nr.: 27 Delårsrapport 2/2006 Andet kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24

Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Nuuk, 16. november 2010 Meddelelse nr.: 2010/26 Side 1 af 24 Side 2 af 24 Side 3 af 24 Side 4 af 24 Hoved- og nøgletal (Beløb i DKK 1.000) Hovedtal Q3-2010 Q3-2009 Q1-Q3-2010 Q1-Q3-2009 2009 Nettoomsætning

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN

EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN EKSTERNT REGNSKAB 13 PENGESTRØMSOPGØRELSEN PENGESTRØMSOPGØRELSE DET ORDINÆRE REGNSKAB viser: Balance: Resultatopgørelse: Øjeblikkelig økonomisk position Periodens ændring i egenkapitalen Basis: Periodisering

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere