GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002"

Transkript

1 GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende kvartalsrapport for koncernen for tredje kvartal Kvartalsrapporten er urevideret og aflagt efter IAS og samme regnskabspraksis som årsrapporten for København, den 20. november 2002 Mogens Hugo Jørgensen Bestyrelsens formand Jørn Kildegaard Adm. direktør Tredje kvartal i korte træk: Forretningsområdernes omsætning og driftsresultat for tredje kvartal 2002 afspejler de gennemførte rationaliseringer, den lavere økonomiske vækst og de faldende investeringer i specielt telesektoren. Omsætningen blev DKK mio. Dette er et fald på 10% i forhold til andet kvartal i år. Omsætningen var i tredje kvartal 2001 DKK mio. Som følge af de lave markedsværdier på sammenlignelige virksomheder og den stærkt reducerede efterspørgsel efter testudstyr til telekommunikationsindustrien nedskrives immaterielle aktiver, herunder goodwill og øvrige erhvervede immaterielle aktiver i NetTest med DKK mio. til DKK 120 mio., mens øvrige nedskrivninger i NetTest beløber sig til DKK 895 mio. Samlet belaster nedskrivningerne EBITA med DKK mio. og ordinært resultat efter skat med DKK mio. EBITA faldt til DKK (1.142) mio. fra DKK (31) mio. i andet kvartal. Korrigeret for nedskrivninger var EBITA DKK (54) mio. i tredje kvartal. EBITA var DKK 47 mio. i tredje kvartal Ordinært resultat, EBT, blev DKK (4.048) mio. mod DKK (336) mio. i andet kvartal 2002 og DKK (180) mio. i tredje kvartal Omstruktureringsomkostninger udgjorde DKK 85 mio. Cash flow fra driften var i tredje kvartal DKK 58 mio. mod DKK (41) mio. i andet kvartal 2002 og DKK 194 mio. i tredje kvartal Fokus på cash flow har reduceret arbejdskapitalen i GN Netcom og GN ReSound. Salget af headset til mobilmarkedet steg til DKK 99 mio. mod DKK 63 mio. i andet kvartal. I oktober beløb mobilomsætningen sig til DKK 66 mio. Fremgangen drives især af de nye Bluetooth headset. Salget til call centre og kontorer faldt med 10% i tredje kvartal, bl.a. pga. den lavere USD. Efterårets markedsføring af Beltones Oria og forårets lancering af Canta2 har styrket positionen på de betydende høreapparatmarkeder. Produktionen af høreapparater i Californien er nu flyttet til Minnesota. Strømliningen af GN ReSound følger hermed planerne, og EBITA-marginen steg til godt 10% i tredje kvartal. Nedlukningen af produktionen i Eindhoven fremskyndes og udvides til også at omfatte en række administrative funktioner, herunder Beltones brand division, der flyttes til København pr. 1. april NetTest opnår fortsat nye GPRS-ordrer. Dog er efterspørgslen på NetTests markeder svækket yderligere i tredje kvartal. Som udmeldt i 2001 skal NetTest udskilles fra GN Store Nord. GN s ledelse arbejder med en række muligheder, herunder fusion eller et egentligt salg. I mellemtiden tilpasser NetTest sig markedsforholdene og fokuserer indsatsen på produkter og løsninger til især mobilnetværk. BLUETOOTH is a trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and is used by GN Netcom under license GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Side 1 af 15

2 GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Forventningerne til 2002 GN Store Nord eksklusive NetTest fastholder sin EBITA-forventning på mindst DKK 350 mio. og justerer forventningerne til omsætningen i GN Netcom og GN ReSound: GN Netcom forventer en omsætning på knap DKK 1,8 mia. og en EBITA-margin på ca. 9% GN ReSound forventer fortsat en omsætning på ca. DKK 2,9 mia. og en EBITA-margin på 9-10% NetTest nedjusterer og venter nu at realisere en samlet omsætning på knap DKK 0,8 mia. med et EBITA-underskud på godt DKK 1,6 mia. EBT forventes at blive omkring DKK (4,7) mia. Det forøgede underskud skyldes væsentligst nedskrivningerne som følge af de fortsat pressede markedsværdier på sammenlignelige virksomheder og den stærkt reducerede efterspørgsel efter testudstyr til telesektoren. Koncernens amortisering af goodwill og øvrige erhvervede immaterielle aktiver ventes at udgøre knap DKK 70 mio. i fjerde kvartal. Finansielle nettoudgifter vil uændret beløbe sig til DKK 100 mio. i hele Årets omstruktureringsomkostninger øges fra DKK 200 mio. til DKK 365 mio. Omstruktureringsomkostninger i NetTest øges fra DKK 150 mio. til DKK 200 mio. Den fremskyndede nedlukning af Eindhoven og omkostninger til en række mindre projekter øger omstruktureringsomkostningerne i GN ReSound fra DKK 50 mio. til godt DKK 140 mio. Der er hensat DKK 22 mio. til GN Netcoms udflytning af den resterende produktion til Kina. Samlet forventer GN Store Nord en omsætning på DKK 5,4-5,5 mia., et EBITA-underskud på godt DKK 1,2 mia. og et underskud før skat på godt DKK 4,8 mia. inklusive nedskrivninger på godt DKK 3,8 mia. i NetTest. Finanskalender februar: Årsrapport april: Generalforsamling 7. maj: 1. kvartalsrapport 21. august: 2. kvartalsrapport 5. november: 3. kvartalsrapport For yderligere informationer, kontakt venligst: Jørn Kildegaard Jens Due Olsen Adm. direktør Koncerndirektør Telefon Telefon Udtalelser om fremtidige forhold Udsagnene om fremtiden i denne kvartalsrapport afspejler ledelsens nuværende forventning til visse fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2002 er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Endvidere er visse forventninger baseret på formodninger om fremtidige begivenheder, som kan vise sig at være ukorrekte. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a. men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder; den teknologiske udvikling; ændringer i love og regler på koncernens markeder; udvikling i efterspørgslen efter koncernens produkter, konkurrenceforhold, udsving i underleverancer og integration af tilkøbte virksomheder. Denne kvartalsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om salg af værdipapirer i GN Store Nord. GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Side 2 af 15

3 Koncernens hovedtal (DKK mio.) 3. kvt. 3. kvt. År til dato År til dato (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Indtjening - Resultatopgørelse Omsætning Resultat af primær drift før resultatandele (4.017) (139) (4.551) (6.530) Resultat af primær drift (4.017) (136) (4.554) (6.536) Resultat af ordinær drift før skat (4.048) (180) (4.576) (6.576) Periodens resultat (4.119) (152) (4.676) (6.294) GN Store Nords andel af periodens resultat (4.119) (152) (4.676) (6.294) GN Store Nords andel af periodens resultat ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver (1.081) - (1.350) 370 Indtjening - Investororienterede hovedtal Resultat af primær drift før afskrivninger og amortisering af immaterielle aktiver (EBITDA) (1.078) 108 (1.057) 449 Resultat af primær drift før amortisering af erhvervede immaterielle aktiver (EBITA) (1.142) 47 (1.223) 276 Resultat af primær drift (EBIT) (4.017) (136) (4.554) (6.536) Balance Aktiekapital (GN Store Nord) Egenkapital Samlede aktiver Ordrebeholdning i NetTest, ultimo Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (439) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (150) (253) (346) (939) Udviklingsomkostninger Periodens afholdte udviklingsomkostninger Investeringer Tekniske anlæg mv Fast ejendom inkl. indretning af lejede lokaler Immaterielle anlægsaktiver ekskl. goodwill I alt (ekskl. virksomhedsopkøb) Køb af virksomheder Investeringer i alt Afskrivninger og amortisering på immaterielle og materielle anlægsaktiver Nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver (3) Nøgletal Overskudsgrad (EBITA) (89,7)% 2,8% (30,2)% 4,9% Egenkapitalens forrentning (56,2)% (1,1)% (58,4)% (38,1)% Soliditetsgrad 57,5% 74,6% 57,5% 74,6% Nøgletal Resultat og fuldt udvandet resultat pr. aktie à DKK 4 (EPS) (18,73) (0,71) (21,27) (28,65) Resultat og fuldt udvandet resultat pr. aktie à DKK 4 ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver (EPS) (5,65) 0,14 (6,13) 2,31 Cash flow pr. aktie à DKK 4 (CFPS) 0,26 0,88 0,16 (2,00) Indre værdi (pr. aktie à DKK 4) Børskurs ultimo (pr. aktie à DKK 4) Gennemsnitligt antal aktier à DKK 4 (1.000 stk.) Medarbejdere Gennemsnitligt antal GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Side 3 af 15

4 Bestyrelsens beretning Omsætning og resultatudvikling GN Store Nords omsætning og EBITA var i tredje kvartal 2002 henholdsvis DKK mio. og DKK (1.142) mio. mod DKK mio. og DKK (31) mio. i andet kvartal. I tredje kvartal 2001 var omsætningen DKK mio. og EBITA DKK 47 mio. Den lavere økonomiske vækst og faldende investeringer presser omsætningen og resultatet i specielt NetTest, hvis svage ordreindgang afspejler tilbagegangen i teleinvesteringerne. GN Netcoms og GN ReSounds samlede omsætning og EBITA blev henholdsvis DKK mio. og DKK 103 mio. mod DKK mio. og DKK 89 mio. i andet kvartal. I tredje kvartal 2001 var omsætningen DKK mio. og EBITA DKK 101 mio. Fremgangen i forhold til 2001, trods den lavere omsætning, skyldes de gennemførte rationaliseringstiltag i GN Netcom og GN ReSound. Sammenholdt med de første ni måneder af 2001 er de faste omkostninger i GN Netcom og GN ReSound mindsket med i alt DKK 113 mio. ekskl. udviklingsomkostninger. NetTests omsætning på DKK 151 mio. og EBITA på DKK (1.229) mio. er lavere end tidligere forventet. Markedet vurderes at være faldet yderligere i efteråret 2002, hvilket nødvendiggør tilpasninger ud over den tidligere udmeldte reduktion af medarbejderstyrken til 850 primo Omstruktureringsomkostningerne i NetTest øges med DKK 50 mio. til DKK 200 mio. i forbindelse med bla. flytning og afskedigelser af yderligere 50 personer. Amortisering af goodwill og øvrige erhvervede immaterielle aktiver udgjorde i tredje kvartal DKK i alt 115 mio. Omstruktureringsomkostninger inkl. hensættelse i GN Netcom beløb sig til DKK 85 mio., heraf DKK 19 mio. i GN ReSound og DKK 44 mio. i NetTest. GN Netcom har pr. 30. september hensat DKK 22 mio. til bla. udflytningen af den resterende produktion i USA og UK til Kina. Kvartalets finansielle nettoindtægter udgjorde DKK (31) mio. GN Store Nords ordinære resultat før skat var i tredje kvartal DKK (4.048) mio. og resultatet efter skat DKK (4.119) mio. Balance Den samlede balancesum udgjorde ultimo kvartalet DKK mio. mod DKK mio. ved udgangen af andet kvartal Goodwill og andre immaterielle aktiver beløb sig til DKK mio. efter nedskrivning i NetTest. Beløbet fordeler sig med henholdsvis DKK mio. på GN Netcom og DKK mio. på GN ReSound. Varebeholdninger og debitorer i GN eksklusive NetTest er samlet faldet med DKK 52 mio. i forhold til kvartalet før, men er fortsat på et for højt niveau. Egenkapitalen udgjorde ved udgangen af tredje kvartal DKK mio. mod DKK mio. i andet kvartal. Nedgangen skyldes primært nedskrivningerne i NetTest. Valutakursreguleringer har øget egenkapitalen med DKK 58 mio. i forhold til ultimo andet kvartal. Den forrentede nettogæld var pr. 30. De ekstraordinære nedskrivninger i NetTest på i alt DKK mio. øger følgende poster på GN Store Nords resultatopgørelse: Variable omkostninger med DKK 637 mio. som følge af lagernedskrivninger Ledelses- og administrationsomkostninger med DKK 35 mio. Udviklingsomkostninger med DKK 416 mio. som følge af nedskrivninger på udviklingsprojekter Nedskrivninger med DKK mio.: på goodwill DKK mio. på øvrige erhvervede immaterielle anlægsaktiver DKK 85 mio. på indretning af lejede lokaler og tekniske anlæg mv. DKK 162 mio. Skat med DKK 77 mio. netto som følge af tilbageførsel af tidligere aktiveret udskudt skat. september DKK mio. mod DKK ultimo juni Cash flow Koncernen genererede i tredje kvartal cash flow fra driften på DKK 58 mio. mod DKK (41) mio. i andet kvartal og DKK 194 mio. i tredje kvartal GN eksklusive NetTest generede et cash flow fra driften på DKK 86 mio. i tredje kvartal og i alt DKK 191 mio. i årets første ni måneder ved en samlet omsætning på DKK mio. I 2001 var cash flowet henholdsvis DKK 84 mio. i tredje kvartal og DKK (183) mio. i årets første ni måneder, hvor omsætningen var DKK mio. NetTests cash flow fra driften på DKK (49) mio. afspejler faldet i omsætningen og omkostningerne i forbindelse med tilpasningen af organisationen. Likviditetspåvirkningen af investeringer udgjorde DKK (150) mio. mod DKK (168) mio. i andet kvartal. I tredje kvartal 2001 beløb investeringerne sig til DKK 253 mio. Kvartalets investeringer består hovedsageligt af udviklingsprojekter og i mindre omfang af materielle anlægsaktiver. Valutakurspåvirkning GN producerer og afsætter på en lang række markeder verden over, hvorfor koncernen både har omkostninger og indtægter i eksempelvis USD og USD-tilknyttede valutaer. Koncernens langsigtede konkurrenceevne skønnes derfor at være robust over for sandsynlige valutakursbevægelser. Valutakursudviklingens påvirkning af omsætningen vil kun i mindre omfang influere på resultatet. Den organiske omsætningsvækst i GN eksklusive NetTest ved uforandrede valutakurser var (2)% i tredje kvartal i forhold til Aktieoptioner I tredje kvartal er der tildelt stk. optioner (europæisk program). Årets tildelte optioner havde en samlet beregnet Black & Scholes-værdi på DKK 61 mio. på tildelingstidspunktet. GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Side 4 af 15

5 Bestyrelsens beretning Pr. 30. september var der i alt stk. udestående optioner svarende til 3,2% af aktiekapitalen. Optionerne havde en beregnet Black & Scholes-værdi på DKK 31 mio. I kvartalet har ingen personer udnyttet deres optioner. Antallet af optioner er samlet reduceret med netto stk. i forhold til ultimo andet kvartal som følge af fratrædelser. Direktionens optionsbeholdning udgjorde pr. 30. september stk. med en gennemsnitlig strikekurs på 76. Ledende og øvrige medarbejdere ejede henholdsvis stk., strikekurs 92, og stk. optioner, strikekurs 78. GN begyndte at udstede optioner til ledelsen og centrale medarbejdere i Siden er i alt optioner udstedt og indløst, hvilket svarer til 0,7% af den aktuelle aktiekapital. På grund af fratrædelser er slettet. Den gennemsnitlige strikekurs på de udestående optioner er 83. Bestyrelsen tildeles ikke optioner. Aktier Bestyrelsen og direktionen ejede ultimo tredje kvartal henholdsvis stk. GN-aktier og stk. GN-aktier. Ledende og øvrige medarbejdere i GN Store Nords insiderregister ejede stk. GN-aktier. GN Store Nord ejede pr. 30. september uforandret stk. GN-aktier, svarende til 3,9% af kapitalen. Udenlandske investorer ejer anslået 30% af GN Store Nord. Danske institutionelle og private investorer ejer henholdsvis godt 40% og 25% af GN Store Nords aktiekapital. GN NETCOM Omsætningen i tredje kvartal blev DKK 434 mio., hvilket er på niveau med andet kvartal. I tredje kvartal 2001 var omsætningen DKK 471 mio. Salget til call center- og kontormarkedet, CC&O, er samlet faldet i forhold til andet kvartal, hvilket skyldes lavere USD, sommerperioden og generelt vigende investeringer som følge af svagere konjunkturer i både USA og Europa. Omsætningen af trådløse produkter til CC&O var DKK 59 mio. mod DKK 63 mio. i andet kvartal. Ved udgangen af tredje kvartal nåede årets produktion af Bluetooth headset stk. Ultimo november runder produktionen stk. Det samlede salg til mobilmarkedet steg til DKK 99 mio., hvilket bl.a. afspejler omsætningens sæsonudsving. I forhold til tredje kvartal 2001 er mobilsalget faldet med 12%, hvilket skyldes en svagere afsætning til mobiloperatører i Nordamerika. År til dato er mobilsalget dog kun faldet med 4% i forhold til 2001 trods den økonomiske afmatning. Produktionen af Bluetooth produkter var i nogen grad begrænset af mangel på komponenter i tredje kvartal. Ved årets udgang ventes Bluetooth kapaciteten at nå stk. pr. måned fordelt på designmæssigt tre vidt forskellige JABRA-produkter og to OEM-produkter til henholdsvis Motorola og Siemens. Nordamerika tegnede sig for 90% af mobilsalget i tredje kvartal. JABRA vil i 2003 udbygge sin europæiske organisation, hvorfor GN Netcoms europæiske salgs andel af omsætningen ventes øget. Hello Direct fokuseres løbende mod salg af GN Netcom-produkter, der i dag udgør 30-35% af omsætningen på DKK 335 mio. år til dato. Hello Direct ventes nu at give et nulresultat i 2002 mod et betydeligt underskud i GN Netcoms produktion vil fra andet kvartal 2003 udelukkende foregå i Kina. Overflytningen af den resterende produktion i USA og UK vil isoleret set give årlige besparelser på mere end DKK 20 mio. GN Netcoms EBITA blev DKK 34 mio. mod DKK 27 mio. i andet kvartal og DKK 46 mio. i tredje kvartal Periodens cash flow fra driften var DKK 44 mio. mod DKK 14 mio. i andet kvartal og DKK 106 mio. i tredje kvartal GN RESOUND Omsætningen i tredje kvartal blev DKK 680 mio. mod DKK 730 mio. i kvartalet før. I tredje kvartal 2001 var omsætningen DKK 724 mio. Den organiske vækst i forhold til tredje kvartal 2001 var (2)% ved uforandrede valutakurser. Den amerikanske markedsandel er fastholdt på knap 11% i et vigende marked, hvor efterspørgslen i stigende grad retter sig mod stadigt billigere digitale høreapparater. Beltone-forhandlerkæden styrkes løbende og har nu butikker, ligesom salget af det nye digitale Beltone-apparat Oria medvirker til at bringe GN ReSounds samlede digitale salg op på 70% af høreapparatomsætningen i tredje kvartal. Primo 2003 vil Oria blive markedsført i alle udgaver. De fortsættende brands GN ReSound og Beltone tegner sig nu for omkring 85% af omsætningen. I juni lanceredes PocketAvanta i Japan. PocketAventa er en standard-pda indeholdende fitting software, hvilket letter forhandlernes arbejde og giver dem mulighed for at tilpasse kundernes høreapparater hos kunderne og ikke kun på høreklinikken. PocketAventa introduceres i 2003 på de øvrige markeder. På UHA-messen i oktober lancerede GN ReSound verdens første headset til høreapparatbrugere. Kundernes krav til øget funktionalitet og komfort fordrer løsninger og produkter, hvortil GN s headsetaktivitet kan bidrage teknologisk. Efter lukningen af produktionen i Californien resterer kun afviklingen af BTE-produktionen i Eindhoven, hvorefter al standardproduktion vil foregå i Kina og Irland. Nedlukningen af produktionen i Eindhoven fremrykkes til første kvartal Det er i GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Side 5 af 15

6 Bestyrelsens beretning november samtidig besluttet og udmeldt, at Beltones udviklings- og centrale marketingafdeling flyttes til København, hvilket styrker samarbejdet med GN ReSound brand division og R&D-afdeling. GN ReSounds EBITA steg til DKK 69 mio. fra DKK 62 mio. i andet kvartal 2002 og DKK 55 mio. i tredje kvartal Cash flow fra driften var DKK 26 mio. mod DKK (4) mio. i andet kvartal og DKK 63 mio. i tredje kvartal NETTEST Omsætningen i tredje kvartal blev DKK 151 mio. mod DKK 245 mio. i kvartalet før. I tredje kvartal 2001 var omsætningen DKK 475 mio. Ordreindgangen er i tredje kvartal faldet til DKK 166 mio. mod DKK 256 mio. i andet kvartal. Ordreindgangen fordeler sig på: Opticals med DKK 28 mio., Networks med DKK 81 mio. og Systems med DKK 57 mio. Ordrebeholdningen udgør ultimo tredje kvartal DKK 198 mio. Trods opbremsningen i telesektorens investeringer er der god efterspørgsel efter Systems løsninger til GPRS-mobilnetværk. Efter mere end to måneders tilfredsstillende test har AT&T Wireless i november afgivet en indledende ordre på MasterQuest til styring af selskabets amerikanske netværk med 20 mio. brugere. NetTest leverer nu test og styringsudstyr til to af verdens tre største mobiloperatører AT&T Wireless og tyske D2. USA og Europa er pt. de største markeder, men væksten i mobilnetværk i Fjernøsten og Kina vil inden for en overskuelig tidshorisont øge efterspørgslen efter testudstyr væsentligt på disse markeder. Opticals omsætning og ordreindgang afspejler overkapaciteten blandt producenterne af fiberoptiske kabler og komponenter. Markedet ventes ikke at vende på kort sigt. Som annonceret i andet kvartal reduceres NetTests medarbejderstab. Efterårets svækkelse i ordreindgangen nødvendiggør en reduktion af medarbejderstaben til knap 800 mod tidligere udmeldt 850. De yderligere fratrædelser og flytning til mindre faciliteter er med til at øge årets omstruktureringsomkostninger til DKK 200 mio. NetTests EBITA faldt til DKK (1.229) mio. (DKK (141) mio. før nedskrivninger) fra DKK (111) mio. i andet kvartal 2002 og DKK (49) mio. i tredje kvartal Cash flow fra driften var DKK (49) mio. mod DKK (96) mio. i andet kvartal og DKK 100 mio. i tredje kvartal Øvrige aktiviteter GN Store Nordiske Telegraf-Selskab realiserede i tredje kvartal en omsætning på DKK 8 mio. og et EBITA på DKK 1 mio. Selskabet er involveret i en voldgiftssag med Telekomunikacja Polska S.A. om principperne for trafikopgørelsen på det polske NSL fiberoptiske telesystem. Udfaldet af voldgiften vil ikke påvirke GN s resultat negativt. GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Side 6 af 15

7 Resultatopgørelse for koncernen (DKK mio.) 3. kvt. 3. kvt. År til dato År til dato (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (1.314) (864) (2.743) (2.871) Bruttoresultat (41) Udviklingsomkostninger (83) (88) (263) (275) Salgs- og distributionsomkostninger (376) (453) (1.192) (1.391) Ledelses- og administrationsomkostninger (239) (234) (691) (853) Andre driftsindtægter - (1) 5 2 Amortisering og nedskrivning af goodwill og øvrige erhvervede immaterielle anlægsaktiver (3.038) (152) (3.326) (6.664) Omstrukturering (240) (29) (397) (87) Resultat af primær drift før resultatandele (4.017) (139) (4.551) (6.530) Andel af resultat i associerede virksomheder - 3 (3) (6) Resultat af primær drift (4.017) (136) (4.554) (6.536) Fortjeneste/tab ved afhændelse af ophørende aktiviteter - (27) 42 (19) Resultat før finansielle poster (4.017) (163) (4.512) (6.555) Finansielle indtægter Finansielle udgifter (32) (22) (125) (85) Resultat af ordinær drift (4.048) (180) (4.576) (6.576) Skat af ordinært resultat (71) 28 (100) 282 Ordinært resultat efter skat (4.119) (152) (4.676) (6.294) Minoritetsaktionærernes andel af periodens resultat GN Store Nords andel af periodens resultat (4.119) (152) (4.676) (6.294) GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Side 7 af 15

8 Balance for koncernen Aktiver 30. sept. 30. juni 31. marts 31. dec. 30. sept. (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) (urev.) Anlægsaktiver Goodwill Udviklingsprojekter, erhvervede Udviklingsprojekter, egenudviklede Software, erhvervet Software, egenudviklet Patenter og rettigheder Telesystemer Øvrige immaterielle anlægsaktiver Immaterielle anlægsaktiver i alt Udlejningsejendomme Fabriks- og kontorejendomme Indretning, lejede lokaler Tekniske anlæg og maskiner Driftsmateriel og inventar Leasede anlæg og inventar Telesystemer Anlæg under opførelse Materielle anlægsaktiver i alt Kapitalandele i associerede virksomheder Andre værdipapirer Andre tilgodehavender og bankindeståender Udskudte skatteaktiver Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser Tilgodehavender hos associerede virksomheder Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender i alt Børsnoterede aktier Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Side 8 af 15

9 Balance for koncernen Passiver 30. sept. 30. juni 31. marts 31. dec. 30. sept. (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) (urev.) Egenkapital Aktiekapital Overkursfond Opskrivningshenlæggelser Kursreguleringer (327) (385) Andre reserver Egenkapital i alt Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Pensionsforpligtelser og lignende forpligtigelser Udskudt skat Andre hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser i alt Gæld Prioritetsgæld Bankgæld Kapitaliserede leasingforpligtelser Anden gæld Langfristet gæld i alt Afdrag på langfristet gæld Bankgæld Gæld til leverandører Gæld til associerede virksomheder Skyldig skat Anden gæld Periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Gæld i alt Passiver i alt GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Side 9 af 15

10 Pengestrømsopgørelse for koncernen (DKK mio.) 3. kvt. 3. kvt. År til dato År til dato (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Drift Resultat af primær drift (4.017) (136) (4.554) (6.536) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger Andre reguleringer 652 (5) Driftens likviditetsvirkning før ændring i arbejdskapital (47) 158 (129) 437 Ændring i varebeholdninger (506) Ændring i tilgodehavender Ændring i leverandørgæld og anden gæld (98) (114) (100) (210) Ændring i arbejdskapital i alt (706) Driftens likviditetsvirkning før finansielle poster og skat (269) Modtagne renter og udbytter mv. 3 (3) 19 7 Betalte renter (23) (14) (74) (58) Betalte skatter, netto 18 (4) (9) (149) Pengestrømme fra driftsaktivitet (439) Investeringer Køb af immaterielle anlægsaktiver ekskl. udviklingsprojekter (4) (6) (35) (86) Udviklingsprojekter, erhvervede og egenudviklede (93) (72) (307) (293) Køb af materielle anlægsaktiver (48) (35) (123) (285) Køb af finansielle anlægsaktiver (14) (139) (14) (191) Salg af immaterielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Salg af finansielle anlægsaktiver Køb/salg af børsnoterede værdipapirer Køb af virksomheder - (41) (21) (165) Salg af udlejningsejendomme Salg af ophørende aktiviteter - (14) - (14) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (150) (253) (346) (939) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (92) (59) (310) (1.378) Finansiering Forøgelse af langfristet gæld Forøgelse af kortfristet gæld Egne aktier Afregnede aktieoptioner - (2) - (7) Afdrag og nedbringelse af langfristet gæld (25) (46) (54) (96) Afdrag og nedbringelse af kortfristet gæld (251) - (251) - Betalt udbytte til aktionærer (127) Kursreguleringer mv. (3) (267) (29) (73) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (29) 65 (73) 706 Nettopengestrømme (121) 6 (383) (672) Likvide midler ved periodens begyndelse Kursregulering, likvide midler primo 16 0 (41) (3) Likvide midler ved periodens begyndelse Likvide midler ved periodens udgang GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Side 10 af 15

11 Egenkapital for koncernen (DKK mio.) Aktiekapital Total (opdelt i aktier Overkurs- Opskrivnings- Kurs- Andre egenkapital à DKK 4) fond henlæggelser reguleringer reserver ultimo Balance 31. december Effekt af ændret regnskabspraksis (1) (1) Årets resultat (9.176) (9.176) Udbetalt udbytte (127) (127) Egne aktier Afregnede aktieoptioner (7) (7) Skat af egenkapitalbevægelser Valutakursregulering mv Balance 31. december Periodens resultat (137) (137) Valutakursregulering mv Balance 31. marts Periodens resultat (420) (420) Valutakursregulering mv. - - (1) (824) - (825) Balance 30. juni (385) Periodens resultat (4.119) (4.119) Valutakursregulering mv Balance 30. september (327) GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Side 11 af 15

12 Investororienteret resultatopgørelse pr. kvartal (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. År til dato År til dato (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (999) (977) (842) (957) (686) (712) (1.300) * (2.818) (2.698) * Bruttoresultat (27) Udviklingsomkostninger inkl. amortisering og afskrivning (105) (82) (88) (81) (87) (93) (497) * (275) (677) * Salgs- og distributionsomkostninger (435) (489) (446) (482) (401) (390) (360) (1.370) (1.151) Ledelses- og administrationsomkostninger (251) (251) (197) (226) (197) (201) (194) * (699) (592) * Andre driftsindtægter 2 1 (1) Resultat af primær drift før afskrivninger og amortisering af immaterielle aktiver (EBITDA) (29) - 21 (1.078) 449 (1.057) Af- og nedskrivninger vedr.: Produktion (16) (15) (22) (9) (16) (15) (14) (53) (45) Salg og distribution (6) (8) (7) (17) (8) (9) (6) (21) (23) Administration (34) (33) (32) (23) (26) (28) (44) * (99) (98) * Resultat af primær drift før amortisering og nedskrivninger af erhvervede immaterielle aktiver (EBITA) (78) (50) (31) (1.142) 276 (1.223) Andel af resultat i associerede virksomheder (4) (4) 3 - (1) (2) - (5) (3) Amortisering af goodwill (193) (195) (139) (135) (103) (103) (99) (527) (305) Amortisering af øvrige erhvervede immaterielle anlægsaktiver (51) (54) (16) (21) (16) (16) (16) (121) (48) Omstrukturering (27) (31) (29) (306) (57) (100) (85) (87) (242) Nedskrivninger - (6.019) 3 (2.547) - (58) (2.675) * (6.016) (2.733) * Omkostninger vedr. børsnotering af NetTest - (51) (5) (1) (56) - Resultat af primær drift (EBIT) (136) (6.264) (136) (3.088) (227) (310) (4.017) (6.536) (4.554) Fortjeneste ved salg af ejendomme Fortjeneste/tab ved salg af ophørende aktiviteter - - (95) - - (5) - (95) (5) Kursgevinst/-tab på aktier (2) (1) 17 1 Finansielle indtægter (12) Finansielle udgifter (30) (33) (22) (85) (25) (68) (32) (85) (125) Resultat af ordinær drift (127) (6.269) (180) (3.066) (192) (336) (4.048) (6.576) (4.576) Skat af ordinært resultat (23) (84) (71) * 282 (100) * Periodens resultat (150) (5.992) (152) (2.882) (137) (420) (4.119) (6.294) (4.676) Minoritetsaktionærernes andel af periodens resultat GN Store Nords andel af periodens resultat (150) (5.992) (152) (2.882) (137) (420) (4.119) (6.294) (4.676) Amortisering og nedskrivning af udviklingsprojekter medtaget under Udviklingsomkostninger udgør: (33) (39) (40) (44) (46) (51) (463) (112) (560) * Disse regnskabsposter er i 3. kvartal 2002 og år til dato særligt påvirket af nedskrivning af aktiver i NetTest på i alt DKK mio. Nedskrivningen fordeler sig således: Produktionsomkostninger (637) Udviklingsomkostninger (416) Ledelses- og administrationsomkostninger (20) Af- og nedskrivninger vedrørende Administration (15) EBITA - påvirkning (1.088) Nedskrivninger (på goodwill, andre erhvervede immaterielle aktiver, indretninger, tekniske anlæg mv.) (2.668) EBIT - påvirkning (3.756) Skat af ordinært resultat (77) Effekt på periodens resultat (3.833) GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Side 12 af 15

13 Pengestrømsopgørelse pr. kvartal (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. År til dato År til dato (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Drift Resultat af primær drift (EBIT) (136) (6.264) (136) (3.088) (227) (310) (4.017) (6.536) (4.554) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger Andre reguleringer 68 (38) (5) 171 (9) (30) Driftens likviditetsvirkning før ændring i arbejdskapital (52) (21) (61) (47) 437 (129) Ændring i varebeholdninger (266) (266) (506) 118 Ændring i tilgodehavender (175) (23) Ændring i leverandørgæld og anden gæld (24) (72) (114) (37) (68) 66 (98) (210) (100) Ændring i arbejdskapital i alt (465) (298) (706) 229 Driftens likviditetsvirkning før finansielle poster og skat (201) (283) (18) 60 (269) 100 Modtagne renter og udbytter mv (3) Betalte renter (17) (27) (14) (59) (23) (28) (23) (58) (74) Betalte skatter, netto (32) (113) (4) 106 (21) (6) 18 (149) (9) Pengestrømme fra driftsaktivitet (231) (402) (41) 58 (439) 36 Investeringer Udviklingsprojekter, erhvervede og egenudviklede (101) (120) (72) (150) (104) (110) (93) (293) (307) Køb af øvrige immaterielle og materielle anlægsaktiver, netto (124) (198) (41) (68) (36) (36) (43) (363) (115) Køb/salg af finansielle anlægsaktiver, netto 15 (44) (90) 7 44 (2) (14) (119) 28 Køb/salg af børsnoterede værdipapirer Køb af virksomheder (55) (69) (41) (2) - (21) - (165) (21) Salg af udlejningsejendomme Salg af ophørende aktiviteter - - (14) (9) (14) - Pengestrømme fra investeringsaktivitet (260) (426) (253) (126) (28) (168) (150) (939) (346) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet (491) (828) (59) 248 (9) (209) (92) (1.378) (310) Finansiering Forøgelse af langfristet gæld Nedbringelse af kortfristet gæld (52) (19) 30 (251) 220 (240) Egne aktier Afregnede aktieoptioner - (5) (2) (7) - Afdrag og nedbringelse af langfristet gæld 9 (59) (46) (46) (41) 12 (25) (96) (54) Betalt udbytte til aktionærer - (127) (127) - Kursreguleringer mv (267) 45 (33) 7 (3) (73) (29) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (53) (93) 49 (29) 706 (73) Nettopengestrømme (288) (390) (102) (160) (121) (672) (383) Likvide midler ved periodens begyndelse Kursregulering, likvide midler primo (3) (64) 16 (3) (41) Likvide midler ved periodens begyndelse Likvide midler ved periodens udgang Forretningsområdernes pengestrømme pr. kvartal Pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster og skat GN Netcom 4 (73) GN ReSound (143) (48) (127) 97 I alt (139) (121) (58) 275 NetTest (44) (231) (47) (69) (63) (205) (179) Total (183) (352) (23) 67 (263) 96 Pengestrømme fra driftsaktivitet GN Netcom (9) (91) GN ReSound (190) (84) (11) (4) 26 (211) 11 I alt (199) (175) (205) 118 NetTest (205) (255) 100 (55) (66) (96) (49) (360) (211) Total (404) (430) (28) (86) 21 (565) (93) Pengestrømme fra investeringsaktivitet GN Netcom (41) (47) (67) (39) (21) (39) (27) (155) (87) GN ReSound (133) (64) (165) (71) (38) (65) (74) (362) (177) I alt (174) (111) (232) (110) (59) (104) (101) (517) (264) NetTest (185) (218) (56) (102) (78) (67) (50) (459) (195) Total (359) (329) (288) (212) (137) (171) (151) (976) (459) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet GN Netcom (50) (138) (25) 17 (188) 20 GN ReSound (323) (148) (102) (14) (49) (69) (48) (471) (166) I alt (373) (286) (63) 42 (21) (94) (31) (659) (146) NetTest (390) (473) 44 (157) (144) (163) (99) (863) (406) Total (763) (759) (19) (115) (165) (257) (130) (1.522) (552) GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Side 13 af 15

14 Forretningsområdernes drift pr. kvartal (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. År til dato År til dato (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) Omsætning GN Netcom GN ReSound Øvrige I alt NetTest Total Produktionsomkostninger GN Netcom GN ReSound Øvrige (3) (5) (4) (4) 3 46 (5) I alt NetTest ** ** Total Bruttoresultat GN Netcom GN ReSound Øvrige I alt NetTest (608) 896 (445) Total (27) (1.358) Bruttomargin GN Netcom 52,4% 50,7% 52,4% 50,1% 51,7% 51,5% 49,3% 51,8% 50,8% GN ReSound 50,6% 49,8% 47,8% 49,1% 52,4% 52,2% 53,2% 49,4% 52,6% Øvrige 56,5% 64,5% 125,0% 125,0% 166,7% 157,1% 62,5% 66,2% 123,8% I alt 51,6% 50,8% 50,4% 50,7% 52,7% 52,6% 51,8% 51,0% 52,4% NetTest 46,1% 47,8% 48,8% 24,7% 34,6% 35,9% (402,6)% ** 47,4% (72,6)% ** Total 49,6% 49,7% 49,9% 44,0% 49,9% 49,7% (2,1)% 49,8% 33,5% Kapacitetsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger på anlægsaktiver GN Netcom GN ReSound Øvrige I alt NetTest ** ** Total EBITDA GN Netcom GN ReSound Øvrige (8) (2) 1 1 (9) (7) (12) (9) (28) I alt NetTest (27) (158) (111) (93) (1.200) 129 (1.404) Total (29) - 21 (1.078) 449 (1.057) Ordinære af- og nedskrivninger GN Netcom GN ReSound Øvrige I alt NetTest ** ** Total EBITA GN Netcom 46 (4) GN ReSound Øvrige (13) (6) (5) (6) (12) (9) (16) (24) (37) I alt NetTest (49) (180) (127) (111) (1.229) 76 (1.467) Total (78) (50) (31) (1.142) 276 (1.223) EBITA-margin GN Netcom 9,1% (0,9)% 9,8% 8,2% 7,1% 6,2% 7,8% 6,1% 7,1% GN ReSound 6,1% 5,2% 7,6% 8,9% 8,1% 8,5% 10,2% 6,3% 8,9% Øvrige (21,0)% (9,7)% (41,7)% (30,0)% (200,0)% (128,6)% (200,0)% (17,6)% (176,2)% I alt 6,0% 2,3% 8,0% 8,0% 6,7% 6,8% 7,8% 5,4% 7,1% NetTest 8,8% 8,8% (10,3)% (41,2)% (58,5)% (45,3)% (813,9)% 4,0% (239,3)% Total 7,0% 4,6% 2,8% (4,6)% (3,7)% (2,2)% (89,7)% 4,9% (30,2)% *) Under Øvrige indgår Telegraf-Selskabet, GN Ejendomme, Koncernstab, Finans og elimineringer. **) Disse poster er særligt påvirket af nedskrivning af aktiver i NetTest. Der henvises til side 12. GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Side 14 af 15

15 Øvrige hovedtalsposter (DKK mio.) 31. marts 30. juni 30. sept. 31. dec. 31. marts 30. juni 30. sept (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) (urev.) (urev.) (urev.) Goodwill GN Netcom GN ReSound Øvrige I alt NetTest Total Udviklingsprojekter, erhvervede og egenudviklede GN Netcom GN ReSound Øvrige I alt NetTest Total Varebeholdninger GN Netcom GN ReSound Øvrige I alt NetTest Total Tilgodehavender fra salg af varer og tjenesteydelser GN Netcom GN ReSound Øvrige I alt NetTest Total Gæld til leverandører GN Netcom GN ReSound Øvrige I alt NetTest Total (DKK mio.) 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. År til dato Forskel mellem Resultatopgørelse for koncernen og Investororienteret resultatopgørelse Resultat af primær drift, jvf. side 7 (227) (310) (4.017) (4.554) Følgende omkostninger mv. har påvirket Resultat af primær drift, men ikke EBITA: Amortisering af goodwill og øvrige erhvervede immaterielle anlægsaktiver Nedskrivning af goodwill og øvrige immaterielle anlægsaktiver Nedskrivning på øvrige aktiver (medtaget under Produktionsomkostninger, Salgs- og distributionsomkostninger og Administrationsomkostninger) Omstruktureringsudgifter Resultatandel i associerede virksomheder EBITA (50) (31) (1.142) (1.223) GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Side 15 af 15

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende kvartalsrapport for første kvartal 2002 for koncernen. Kvartalsrapporten er urevideret og aflagt

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004.

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 4. maj 2005 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2005 Første kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 2/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005.

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 9. maj 2006 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2006 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag.

Resultatet af de ophørende aktiviteter for første kvartal blev positivt påvirket af sidste års omstruktureringstiltag. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 3. maj 2007 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2007 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 16. august 2006 MEDDELELSE nr.: 27 Delårsrapport 2/2006 Andet kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21

Delårsrapport 3/2008. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 670 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 6. november 2008 MEDDELELSE NR.: 21 Delårsrapport 3/2008 Resume GN opnåede positiv organisk

Læs mere

Headset CC&O headset viste gode resultater hovedsageligt drevet af de fortsat gode vækstrater i Europa.

Headset CC&O headset viste gode resultater hovedsageligt drevet af de fortsat gode vækstrater i Europa. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 15. august 2007 MEDDELELSE Nr.: 22 Delårsrapport 2/2007 Andet kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012

Kvartalsrapport 3K - 2012 KVARTALSRAPPORT 3-2012 Kvartalsrapport Fortsat vækst i omsætningen på mobilt internet og godt resultat i POST, betyder opjustering af forventningerne til årets resultat 3K - 2012 Væsentlige forhold Resultat før skat for 1-3K

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN

KVARTALSRAPPORT (Q1) 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN Fondsbørsmeddelelse nr. 10 i 2002/03 22. januar 2003 KVARTALSRAPPORT () 2002/03 FOR CHR. HANSEN GRUPPEN For perioden 1. september 2002 30. november 2002 urevideret Chr. Hansen - Fødevareingredienser Salget

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009

Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København 26.03.2009 side 1 af 7 Delårsrapport: 3. kvartal 2008/2009 Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten efter udløb af 3. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 1/14 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Reformulering egenkapital i mio. EUR

Reformulering egenkapital i mio. EUR Bilag 3 Reformulering egenkapital Egenkapital primo 962 1262 1516 1955 2542 Transaktioner med ejere Kapitalforhøjelse 186 0 0 802 0 Omkostninger ved kapitalforhøjelser 0 0 0-10 0 Køb af egne aktier -3-30

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere