3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal Ledelsens beretning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1998-2002. Ledelsens beretning"

Transkript

1 Årsrapport 2002 GN Store Nord

2 INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal Ledelsens beretning 7 GN i hovedtræk 8 Forventninger til Kommenterede regnskabstal 10 Drift og risici GN Aktionærforhold 14 Contact Center & Office l Mobile Headsets 16 Hearing Instruments l Audiologic Diagnostics Equipment 18 NetTest og øvrige GN-aktiviteter 19 Investororienterede specifikationer Regnskab 25 Anvendt regnskabspraksis 31 Resultatopgørelse 32 Balance pr. 31. december 34 Pengestrømsopgørelse for koncernen 35 Egenkapital 36 Indholdsfortegnelse over noter 37 Noter 52 Primært segment 2002 Forretningsområder og aktiviteter 54 Primært segment 2001 Forretningsområder og aktiviteter 56 Kapitalandele i datter- og associerede virksomheder 57 Ordforklaringer og nøgletalsdefinitioner International Financial Reporting Standards Ligesom i 2001 er årsrapporten for 2002 aflagt efter de internationale regnskabsstandarder IFRS og den danske årsregnskabslov. For at lette sammenligningen med GN s udenlandske konkurrenter anvendes begreber som EBITDA og EBITA, der ikke er officielle regnskabsbegreber under IFRS eller årsregnskabsloven, i ledelsens beretning og i regnskabet. Sammenhængen mellem IFRS og øvrige begreber fremgår af side 19. Udtalelser om fremtidige forhold Udsagnene om fremtiden i denne årsrapport afspejler GN s ledelses nuværende forventning til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om 2003 er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige væsentligt fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a. men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder; den teknologiske udvikling; ændringer i love og regler på GN s markeder, udvikling i efterspørgslen efter produkter, konkurrenceforhold, manglende komponenter til produktion samt integration af tilkøbte virksomheder. Se i øvrigt afsnittet Drift og risici GN 360. Denne årsrapport skal ikke opfattes som et tilbud om salg af værdipapirer i GN Store Nord. Årsrapporten udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende.

3 Profil 3 Profil GN Store Nord har siden 1869 skabt forbindelse mellem mennesker. I de første mange år som telegrafselskab. I dag som markedsleder inden for personlig kommunikation, der giver kunderne øget mobilitet og livskvalitet. GN udvikler og producerer headset til håndfri kommunikation, høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. Produkterne markedsføres globalt. GN s headset til contact center- og kontormarkedet (CC&O) markedsføres under varemærket GN Netcom, mens headset til mobiltelefoner markedsføres som JABRA. GN s høreapparater sælges under henholdsvis GN ReSound- og Beltone-brandet. GN Otometrics er hovedbrandet inden for audiologisk diagnoseudstyr. GN s produktion foregår hovedsageligt i Kina, og over 95% af omsætningen ligger uden for Danmark. Nordamerika tegner sig for næsten 50% af salget. Af de i alt medarbejdere ultimo 2002 var ansat uden for Danmark. GN er noteret på Københavns Fondsbørs og indgår i KFX-indekset. Omkring navnenoterede aktionærer ejer 62% af aktiekapitalen, og mere end 30% af selskabet anslås at være udenlandsk ejet. Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og markedsføring af intelligente løsninger til personlig kommunikation. Produkterne giver kunderne øget mobilitet og livskvalitet. Medarbejderne får ansvar og udfordringer i et miljø, der forener højteknologi med globalt salg. Mål GN skal i : bringe overskudsgraden på høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr op blandt de bedste konkurrenters inden udgangen af 2004 forbedre indtjeningen på headset mærkbart øge markedsandelene på flere markeder fastholde det innovative førerskab sikre, at aktiekursen afspejler resultaterne og de strategiske muligheder. Midler GN vil i : udbygge Beltone-forhandlernetværket i USA ekspandere JABRAs europæiske platform yderligere rationalisere Hello Direct fortsat lancere nyskabende og konkurrencedygtige produkter realisere omkostningssynergier og optimere forretningsmæssige strukturer optimere arbejdskapitalen og styrke cash flowet resultataflønne ledelse og medarbejdere. Contact Center & Office Headsets Mobile Headsets Hearing Instruments Audiologic Diagnostics Equipment

4 4 Ledelses- og revisionspåtegning LEDELSES- OG REVISIONSPÅTEGNING LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 2002 for GN Store Nord as. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS, tidligere IAS), årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger og de krav, Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. København, den 27. februar 2003 I direktionen Jørn Kildegaard Adm. direktør Jens Due Olsen Koncerndirektør I bestyrelsen Mogens Hugo Jørgensen Finn Junge-Jensen Jens Bille Bergholdt Formand Næstformand Peter Foss Per Harkjær Henrik Nielsen John Radich Cato F. Sverdrup REVISIONSPÅTEGNING Til aktionærerne i GN Store Nord as Vi har revideret årsrapporten for GN Store Nord as for regnskabsåret 1. januar-31. december Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december 2002 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger, de krav Københavns Fondsbørs i øvrigt stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber og internationale regnskabsstandarder (IFRS). København, den 27. februar 2003 KPMG C.Jespersen Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kurt Gimsing Michael Sten Larsen Erik Holst Jørgensen Jørgen Holm Andersen Statsaut. revisor Statsaut. revisor Statsaut. revisor Statsaut. revisor

5 Bestyrelse og direktion 5 BESTYRELSE DIREKTION Mogens Hugo Jørgensen Bestyrelsesformand Per Harkjær Adm. direktør, Toms Gruppen A/S Jørn Kildegaard Adm. direktør Adm. direktør, C.W. Obel A/S Bestyrelsesformand i: Dampskibsselskabet Norden A/S Bestyrelsesmedlem i: En række selskaber tilknyttet C.W. Obel A/S, Frits Hansen Møbler A/S Bestyrelsesmedlem i: En række selskaber tilknyttet Toms Gruppen A/S GN-aktier stk. Cato F. Sverdrup Civilingeniør Bestyrelsesformand i: Glunz & Jensen A/S Trykko Pack A/S Bestyrelsesmedlem i: NEG Micon A/S GN-aktier stk. GN-aktier stk. GN-aktier 75 stk. Jens Due Olsen Koncerndirektør Finn Junge-Jensen Næstformand Rektor for Handelshøjskolen i København Bestyrelsesmedlem i: PLS Consult A/S Teknologisk Innovation A/S Symbion A/S Digital Audio A/S GN-aktier stk. Jens Bille Bergholdt Corporate Treasury Director, GN Store Nord as Valgt af medarbejderne i GN Store Nord as GN-aktier 426 stk. Henrik Nielsen Director Mechanical Development, GN ReSound as Valgt af medarbejderne i koncernen Bestyrelsesmedlem i: Cryptomathic A/S Industriens Pensionsforsikring A/S GN-aktier stk. Peter Foss Adm. direktør, Foss A/S GN-aktier stk. Bestyrelsesmedlem i: En række selskaber tilknyttet Foss A/S, Christian Hansen Holding A/S John Radich Vice President & General Manager, GN Store Nord as GN-aktier stk. Valgt af medarbejderne i GN Store Nord as GN-aktier stk.

6 6 Koncernens hovedtal DKK mio Indtjening Resultatopgørelse efter International Financial Reporting Standards Omsætning Resultat af primær drift før resultatandele (9.619) (4.714) Resultat af primær drift (9.624) (4.747) Resultat af ordinær drift før skat (9.642) (5.289) Ordinært resultat efter skat (9.176) (5.114) GN Store Nords andel af årets resultat (9.176) (5.114) GN Store Nords andel af årets resultat ekskl. amortisering og nedskrivning af goodwill og øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb (2.194) Indtjening Investororienterede hovedtal Resultat af primær drift før afskrivninger, amortisering og nedskrivninger samt omstruktureringer og poster af engangskarakter (EBITDA) (997) Resultat af primær drift før amortisering og nedskrivninger af goodwill og øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb samt omstruktureringer og poster af engangskarakter (EBITA) (1.204) Resultat af primær drift (EBIT) (9.624) (4.747) Balance Aktiekapital (GN Store Nord as) Egenkapital Samlede aktiver Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet (65) 241 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (504 ) (1.063) (741) (1.065) (704) Pengestrømme fra drifts- og investeringsaktivitet i alt (32 ) (591) (700) (1.130) (463) Udbytte Moderselskabets udbyttebetaling Udviklingsomkostninger Årets afholdte udviklingsomkostninger før tilskud Omstruktureringsomkostninger Omstrukturering i købende virksomhed, indregnet i resultatopgørelsen Omstrukturering i købte virksomheder, indregnet i goodwill-opgørelse Omstrukturering i alt Heraf betalte omstruktureringer Investeringer Tekniske anlæg mv Fast ejendom inkl. indretning af lejede lokaler Telesystemer Egenudviklede udviklingsprojekter Øvrige immaterielle anlægsaktiver ekskl. goodwill I alt (ekskl. virksomhedsopkøb) Køb af virksomheder Køb af associerede virksomheder Investeringer i alt Af- og nedskrivninger på materielle anlægsaktiver og amortisering af immaterielle anlægsaktiver Nedskrivninger på immaterielle anlægsaktiver Nøgletal Moderselskabets udbytteprocent 12,0% 15,0% 15,0% 0,0% 0,0% Udbytte pr. aktie à DKK 4 (angivet i DKK) 0,48 0,60 0,60 0,00 0,00 Overskudsgrad (EBITA) 7,2% 12,4% 11,4% 2,7% (21,8)% Afkastningsgrad (EBITA) 6,6% 11,5% 5,5% 1,1% (11,9)% Egenkapitalens forrentning 6,0% 15,0% 111,4% (60,4)% (66,0)% Soliditetsgrad 46,9% 36,2% 82,7% 71,3% 60,3% Nøgletal pr. aktie Resultat og fuldt udvandet resultat pr. aktie (EPS) 0,34 2,30 65,85 (43,47) (24,20) Resultat og fuldt udvandet resultat pr. aktie ekskl. amortisering og nedskrivning af immaterielle aktiver og omstruktureringer mv. (EPS) 1,10 3,46 69,29 3,04 (7,59) Cash flow fra driftsaktivitet pr. aktie (CFPS) 2,51 2,52 0,21 (0,31) 1,14 Indre værdi pr. aktie Børskurs ultimo året Gennemsnitligt antal udestående aktier (1.000 stk.) Medarbejdere Gennemsnitligt antal Definitioner af nøgletal fremgår af side 57.

7 Ledelsens beretning GN i hovedtræk 7 GN i hovedtræk GN s udgangspunkt for øget indtjening er en stærk teknologisk platform og kritisk masse Fjerde kvartal 2002 Omsætningen blev DKK mio. mod DKK mio. kvartalet før. I fjerde kvartal 2001 var omsætningen DKK mio. Kvartalet var præget af det forventede sæsonudsving i omsætningen af mobil-headset, ligesom resultatet inden for høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr opfyldte forventningerne. Salget af Bluetooth headset nåede enheder i fjerde kvartal, og markedsandelen på det amerikanske høreapparatmarked øgedes til knap 12%. Omsætningen i NetTest blev DKK 217 mio. Der var resultatmæssig fremgang inden for alle forretningsområder i forhold til tredje kvartal 2002 og fjerde kvartal EBITA blev DKK 19 mio. mod DKK (1.142) mio. i tredje kvartal og DKK (78) mio. i fjerde kvartal Cash flow fra driften nåede DKK 205 mio. mod DKK 58 mio. kvartalet før og DKK 374 mio. i fjerde kvartal Eksklusive NetTest blev EBITA DKK 132 mio. mod DKK 87 mio. i tredje kvartal og DKK 102 mio. i fjerde kvartal Fremgangen skyldes rationaliseringer og den organiske vækst inden for høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. Cash flow fra driften nåede DKK 310 mio. mod DKK 107 mio. kvartalet før og DKK 429 mio. i fjerde kvartal 2001, der dog var positivt påvirket af modtagne skattebetalinger mv. En forbedret cash flow-skabelse har i 2002 haft høj prioritet, hvilket ligger til grund for den væsentlige stigning i fjerde kvartal i forhold til kvartalet før. GN s arbejdskapital er i fjerde kvartal reduceret med DKK 164 mio. som resultat af indsatsen for at mindske arbejdskapitalen absolut og i forhold til omsætningen. Utilfredsstillende resultat for 2002 Resultatet for 2002 på DKK (5.114) mio. efter skat (2001: DKK (9.176) mio.) var samlet set meget utilfredsstillende. Vækst og forbedret lønsomhed inden for headset og høreapparater kunne ikke opveje tilbagegangen i NetTest. Alle aktiviteter blev ramt af konjunkturtilbageslaget, der for alvor satte ind i efteråret GN, eksklusive NetTest, indfriede de oprindelige forventninger om et EBITA på min. DKK 350 mio. Omsætningen blev DKK 4,7 mia. mod forventet DKK 5,0 mia. Grundet de usikre markedsforhold udmeldtes der ingen forventninger den 13. marts 2002 for NetTests helårsresultat. Af årets resultat udgør nedskrivninger af goodwill, udviklingsprojekter og lagre i NetTest samt tab ved salg af NetTest DKK mio. Ultimo 2002 var den rentebærende nettogæld DKK mio. mod DKK 817 mio. året før. NetTest afhændet ultimo 2002 Udviklingen på markedet for kommunikationsudstyr forhindrede først den i 2001 annoncerede børsintroduktion og siden hen den planlagte skattefri spaltning i et fortsættende GN med headset og høreapparater og et selvstændigt børsnoteret NetTest. Derfor indledte GN Store Nord i efteråret en salgsproces, der førte til afhændelse af NetTest ultimo Bestyrelsen besluttede at afhænde NetTest trods svære markedsvilkår, da hensynet til de fortsættende GNaktiviteter vejede tungere end muligheden for en eventuel bedre fremtidig pris for NetTest. Fra konglomerat til én virksomhed Efter salget af NetTest er GN nu en global innovator inden for personlig kommunikation, hvor udgangspunktet er viden om akustik og lydbehandling samt design af produkter, der øger kundernes komfort, mobilitet og livskvalitet. GN er aktiv inden for headset til Contact Center & Office (CC&O), headset til mobiltelefoner, høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. Aktiviteterne understøtter hinanden teknologisk og muliggør udvikling af produkter, der kombinerer egenskaber fra headset og høreapparater. For at skabe én samlet virksomhed og for at realisere synergierne på tværs af forretningsområderne forventes GN s direktion med adm. direktør Jørn Kildegaard og koncerndirektør Jens Due Olsen at blive udvidet med direktør Niels B. Christiansen (headset) og direktør Jesper Mailind (høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr), når de nødvendige vedtægtsændringer er vedtaget på generalforsamlingen i april måned. Det smallere og mere fokuserede GN muliggør samtidig en række administrative omlægninger og besparelser, som nu kortlægges, og som vil blive realiseret i løbet af 2003 og Som led i effektiviseringen søges ejendommen på Kgs. Nytorv solgt. Bluetooth styrker headset-position Headset-aktiviteterne realiserede et EBITAresultat på DKK 148 mio. i 2002 mod DKK 129 mio. i 2001 ved en DKK 176 mio. lavere omsætning. EBITA-marginen blev 8,5% mod 6,7% i I henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS), aktiverer GN en del af udviklingsomkostningerne for siden hen at amortisere disse. Såfremt GN udgiftsførte alle udviklingsomkostninger, ville GN Netcoms EBITA-margin være 6,4% i 2002 og 4,2% i Fremgangen i overskudsgraden afspejler de gennemførte rationaliseringer i 2001 og 2002, som fortsætter i 2003 med overflytningen af den resterende produktion i USA og Europa til Kina. Resultatet i Hello Direct, den direkte salgskanal på det amerikanske marked, blev mod forventning kun forbedret til et underskud på DKK 23 mio., hvoraf mere end halvdelen skyldes omkostninger til en retssag og konsulenthonorarer. I løbet af 2003 rationaliseres Hello Direct yderligere. Rationaliseringerne og de rentabilitetsfremmende tiltag, der koster DKK 75 mio. og indgår i årets forventede omstruktureringsomkostninger på i alt Bluetooth is a trademark owned by Bluetooth SIG, Inc. and is used by GN Netcom and GN ReSound under license

8 8 Ledelsens beretning Forventninger til 2003 DKK 150 mio., reducerer Hello Directs omkostningsbase og vil sammen med et fokuseret produktprogram med hovedvægten på GN-produkter øge lønsomheden mærkbart. For at understøtte væksten i salget af headset til mobiltelefoner og for at fastholde fokus på CC&O har GN Netcom pr. 1. januar 2003 opdelt sin organisation i to divisioner med hver sin ledelse. Som en af de første markedsførte JABRA tre trådløse Bluetooth headset til mobiltelefoner i Salget af trådede mobilprodukter i 2002 var mindre end i Omvendt afbødede salget af Bluetooth headset den konjunkturbetingede nedgang på CC&O. I marts 2003 lancerer GN Netcom et nyt headset, GN 9120, hvis design og ydeevne er nyskabende på CC&O-markedet, hvor trådløse headset også vinder frem. I 2003 vil JABRA for alvor overføre sine erfaringer fra USA til Europa, hvor mobiltelefoner er mere almindelige end i USA. En stærkere europæisk platform inden for mobil-headset, hvor det teknologiske forspring skal omsættes til et kommercielt forspring, og en styrket position på det amerikanske CC&O er sammen med en forbedret lønsomhed GN Netcoms vigtigste udfordringer i de kommende år. På længere sigt skal de asiatiske aktiviteter også ekspanderes. Højere lønsomhed inden for høreapparater og diagnoseudstyr Aktiviteterne inden for høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr fulgte i 2002 de fastlagte planer for Closing the Margin Gap -projektet, hvis mål er at bringe GN s overskudsgrader inden for høreapparater og diagnoseudstyr op blandt de bedste i branchen inden udgangen af EBITA-marginen nåede i fjerde kvartal 11,3% og 9,5% på helårsbasis i 2002 ved en omsætning på DKK mio. I 2001 var marginen 7,0% og omsætningen DKK mio. Såfremt GN udgiftsførte alle udviklingsomkostninger, ville GN ReSounds EBITA-margin være 6,8% i 2002 og 4,7% i I 2002 blev standardproduktionen af BTE-apparater (Behind The Ear) lukket i USA, hvor ITE-produktionen (In The Ear) samtidig blev konsolideret i Minneapolis og Chicago. I første kvartal 2003 lukkes BTE-produktionen i Holland, hvorefter al standardproduktion er samlet i Kina og Irland. Beltones Brand Division flyttes pr. 1. april 2003 fra Eindhoven til København, hvor GN ReSounds globale Brand Division også er placeret. GN indledte i integrationen af fem høreapparatvirksomheder og flere producenter af audiologisk diagnoseudstyr til det, der i dag er GN ReSound og GN Otometrics. GN har til dato anvendt DKK 575 mio. til flytning eller nedlukning af mere end arbejdspladser. De største omstruktureringsomkostninger er lejemålsforpligtelser og fratrædelsesgodtgørelser. Som led i strømliningen af GN ReSound udfases tre brands med en lang række tilhørende produkter, og omsætningen koncentreres om GN ReSound- og Beltone-varemærkerne, der nu udgør godt 85% af salget. Efter sammenlægningen af de fem mindre producenter i tabte GN markedsandele pga. negative salgssynergier. Dén udvikling blev for alvor vendt i 2002 efter lanceringen af Canta-serien, som er repræsenteret i alle digitale segmenter. Ligeledes er tilbagegangen i det amerikanske Beltone-netværk vendt og antallet af butikker med Beltoneprodukter øget til omkring ultimo 2002 mod året før. Færre produkter i større mængder på færre fabrikker, på én standard chip og én softwareplatform; det er kernen i GN Re- Sounds forbedring af lønsomheden. Omkring 50% af GN ReSounds omsætning er nu apparater baseret på det samme chip set, hvor forskellige softwareprogrammer, mikrofontyper og -antal adskiller produkterne. Med start i 1996 var GN først med den åbne softwarebaserede digitale chip-platform, der halverer udviklingstiden for høreapparater. Den øvrige branche synes nu at følge trop. Efter en række opkøb i er GN Otometrics produktion nu samlet i Danmark og USA. Ligesom tilfældet er i høreapparatvirksomheden, er GN Otometrics i færd med at rationalisere sin produktplatform, så færre diagnoseinstrumenter med højt software-indhold kan erstatte de nuværende mange modeller. Trådløs Bluetooth teknologi vil i fremtiden kunne øge brugernes fleksibilitet ved høretest. Cash flow har høj prioritet Integrationen af de opkøbte virksomheder inden for headset, høreapparater og diagnoseudstyr er nu så fremskreden, at aktiviteternes cash flow-generering i de kommende år skal forbedres betydeligt. Ikke mindst vil dette ske gennem højere overskudsgrader, men også gennem en strammere styring af arbejdskapitalen, hvor centrale lagre og globale distributionscentre kombineret med et strategisk samarbejde med leverandørerne vil være afgørende for nedbringelsen af den investerede kapital. Cash flow fra driften, eksklusive NetTest, blev forbedret i løbet af 2002 med DKK 207 mio. til DKK 557 mio., heraf skyldes DKK 197 mio. reduktion i arbejdskapitalen. I fjerde kvartal realiseredes et cash flow på DKK 310 mio. Forventninger til 2003 GN forventer at realisere en omsætning på ca. DKK 4,8 mia. og et EBITA på omkring DKK 550 mio. GN Netcom forventer en EBITA-margin på 11-13% ved en CC&O-omsætning på DKK 1,4 mia. og en Mobile-omsætning på DKK 0,5 mia. GN ReSound forventer en EBITA-margin på 12-14% ved en omsætning inden for høreapparater på DKK 2,6 mia. og en diagnoseudstyrsomsætning på DKK 0,3 mia. Omkostninger til centrale funktioner og til GN Store Nordiske Telegraf-Selskab nedbringes til ca. DKK 70 mio. i Med den planlagte flytning fra Kgs. Nytorv og den fortsatte effektivisering af GN s administrative funktioner ventes yderligere reduktioner i størrelsesordenen DKK 20 mio. fra Amortisering af immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb forventes at beløbe sig til DKK 270 mio., og nettofinansieringsomkostninger forventes at udgøre DKK 100 mio. Investeringer i materielle og immaterielle aktiver (udviklingsprojekter) ventes i størrelsesordenen DKK 330 mio. Omstruktureringsomkostninger ventes at beløbe sig til DKK 150 mio., hvoraf DKK 75 mio. hidrører fra Hello Direct. Resten forventes anvendt i GN ReSound. Resultat før skat ventes at blive mindst DKK 30 mio. Som følge af sæsonudsving, de allerede gennemførte rationaliseringer samt flere planlagte rationaliseringer ventes lønsomheden at stige i løbet af året. Forventningerne forudsætter en økonomisk vækst på niveau med 2002 og en gennemsnitlig USD-kurs på 7,25. GN s industrielle konkurrenceevne er robust over for sandsynlige valutakursudsving. Fald i USD påvirker omsætningen mere end EBITA, da mere end halvdelen af GN s omkostninger afregnes i USD eller USD-relaterede valutaer. Begivenheder efter balancedagen GN Netcom indgik den 6. februar 2003 sin anden OEM-aftale med Motorola (fondsbørsmeddelelse nr. 3).

9 Ledelsens beretning Kommenterede regnskabstal 9 Kommenterede regnskabstal Nedenfor kommenteres poster i de investororienterede opgørelser. Sammenhængen mellem disse og resultatopgørelsen opstillet efter IFRS og årsregnskabsloven fremgår af side Omsætning Omsætningen blev DKK mio. mod DKK mio. i Reduktionen skyldes hovedsageligt tilbagegangen i NetTest, der blev hårdt ramt af en generel svækkelse af efterspørgslen, hvilket medførte et betydeligt fald i nettoordreindgangen til DKK 638 mio. mod DKK mio. i Omsætningen, eksklusive NetTest, blev DKK mio. mod DKK mio. året før. Justeret for den svage USD var faldet omkring DKK 150 mio. pga. vigende efterspørgsel på CC&O og begrænset vækst inden for høreapparater. Bruttoresultat Bruttoresultatet blev DKK mio. mod DKK mio. i Faldet skyldes den lavere omsætning og lagernedskrivninger på DKK 637 mio. i NetTest som følge af de forringede markedsudsigter. Bruttoresultatet, eksklusive NetTest, blev DKK mio. mod DKK mio. året før. Faldet modsvarer ikke omsætningstilbagegangen, hvilket skyldes de gennemførte rationaliseringer i 2001 og På længere sigt vil det stigende salg af mobil-headset presse bruttomarginen, der omvendt styrkes af flytningen af produktionen til Kina. Udviklingsomkostninger Årets udviklingsomkostninger indregnet i resultatopgørelsen steg med DKK 469 mio. til DKK 825 mio. pga. nedskrivninger på i alt DKK 416 mio. på udviklingsprojekter i NetTest som følge af tilpasninger til de forringede markedsudsigter. Årets afholdte udviklingsomkostninger, eksklusive NetTest, beløb sig til DKK 325 mio. mod DKK 298 mio. året før, hvoraf DKK 183 mio. eller 56% blev aktiveret mod 47% i Den regnskabsmæssige omkostning var DKK 211 mio. inklusive amortiseringer på DKK 69 mio. af tidligere aktiverede projekter mod hhv. DKK 184 mio. og DKK 25 mio. i De aktiverede beløb amortiseres over de kommende tre til fem år. EBITA Årets EBITA på DKK (1.204) mio. mod DKK 198 mio. i 2001 er negativt påvirket med i alt DKK mio. fra nedskrivninger i NetTest. EBITA, eksklusive NetTest, steg med DKK 74 mio. til DKK 376 mio. trods den lavere omsætning. Fremgangen skyldes primært de gennemførte rationaliseringer i 2001 og Omstruktureringsomkostninger Omstruktureringsomkostninger var DKK 374 mio. i 2002 mod DKK 393 mio. i Net- Test blev yderligere tilpasset, og medarbejderstaben blev reduceret til godt 800 primo Omstruktureringsomkostninger havde en samlet likviditetseffekt i 2002 på DKK (321) mio. Resultatførte omstruktureringsomkostninger, eksklusive NetTest, faldt til DKK 162 mio. fra DKK 192 mio. i Midlerne er især anvendt eller hensat til flytning af den eksisterende produktion i USA og Europa til Kina og samlingen i København af de to Brand divisioner inden for høreapparater. Desuden er nedlukningen af standardproduktionen i Eindhoven fremrykket til primo Der er ultimo 2002 hensat i alt DKK 88 mio. til offentliggjorte omstruktureringer inden for headset og høreapparater, der gennemføres i Goodwill-nedskrivninger Goodwill-nedskrivninger på i alt DKK mio. hidrører fra NetTest og skyldes forringede markedsudsigter for selskabet. Amortiseringer af goodwill og øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb, eksklusive NetTest, beløb sig til DKK 289 mio. i 2002 mod DKK 343 mio. i Nedgangen skyldes goodwill-nedskrivninger mv. på DKK mio. i Finansposter og nettogæld Nettofinansposter blev DKK (95) mio. i 2002 mod DKK 1 mio. i 2001, primært som følge af en stigning i den rentebærende nettogæld til DKK mio. mod DKK 817 mio. ultimo Stigningen skyldes et frit cash flow på DKK (463) mio. inklusive likviditetseffekten på DKK (160) mio. fra afhændelsen af NetTest, hvis dårlige resultater belastede årets cash flow mærkbart. Cash flow fra driften blev DKK 241 mio. Cash flow fra driften, eksklusive NetTest, steg til DKK 557 mio. fra DKK 350 mio. i Resultat før skat Resultatet før skat blev DKK (5.289) mio. mod DKK (9.642) mio. i Eksklusive underskuddet fra og tabet ved salget af NetTest blev resultatet før skat DKK (45) mio. mod DKK (1.716) mio. i 2001, der var særligt påvirket af nedskrivning af goodwill mv. på DKK mio. Resultat efter skat Underskuddet på DKK (5.114) mio. overføres til reserverne. I 2001 var resultatet efter skat DKK (9.176) mio. Bestyrelsen indstiller, at der med baggrund i årets resultat ikke udbetales udbytte for Balancen Balancen er reduceret med DKK mio. til DKK mio. efter årets nedskrivninger på goodwill, lagre og udviklingsprojekter mv. på i alt DKK mio. og som konsekvens af afhændelsen af NetTest. Nedenfor sammenholdes balancens poster som udgangspunkt med balancen ultimo 2001, eksklusive NetTest. Der henvises til segmentoplysningerne på siderne 52-53, hvor balancen ultimo 2001, eksklusive NetTest, fremgår. Inden for headset, høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr udgør varebeholdninger DKK 630 mio. mod DKK 854 mio. ultimo Reduktionen afspejler indsatsen for at forbedre cash flowet, den vigende efterspørgsel og den lavere USD. Omsætningshastigheden er øget, men er fortsat ikke helt tilfredsstillende. Kundetilgodehavender er, eksklusive NetTest, DKK 945 mio. mod DKK mio. ultimo Fratrukket Telegraf-Selskabets tilgodehavender er tallene henholdsvis DKK 841 mio og DKK 867 mio. Niveauet er fortsat for højt. Leverandørgæld, eksklusive NetTest, er DKK 322 mio. mod DKK 316 mio. ultimo Beholdningen af likvider, inklusive NetTest, var DKK 282 mio. mod DKK 740 mio. ultimo 2001, hvilket bl.a. skyldes en forbedret likviditetsstyring. Goodwill på headset, høreapparater og diagnoseudstyrsaktiviteterne var DKK mio. ultimo 2002 mod DKK mio. året før. Øvrige immaterielle aktiver, herunder udviklingsprojekter, var DKK 899 mio. mod DKK 880 mio. ultimo Der er i 2002 investeret DKK 197 mio. i produktionsanlæg mv. og DKK 64 mio. i en ny IT-platform. Egenkapitalen var DKK mio. ultimo 2002 mod DKK mio. ultimo Tilbagegangen skyldes årets resultat på DKK (5.114) mio. og effekten på DKK (960) mio. fra den faldende USD.

10 10 Ledelsens beretning Drift og risici GN 360 Drift og risici GN 360 Udvikling I 2002 anvendte GN 7% af omsætningen eller DKK 325 mio. på udviklingsaktiviteter inden for headset, høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. Ultimo 2002 var flere end 250 personer beskæftiget med at udvikle nye produkter og opgradere eksisterende løsninger og således sikre GN s fortsatte position som markedsleder inden for personlig kommunikation. Inden for headset-området arbejder hen ved 50 personer på to adresser med at udvikle og designe nye produkter. Én afdeling forestår innovationen til CC&O en anden indgår i Mobile Division. For at sikre maksimal fleksibilitet anvendes eksterne samarbejdspartnere i alle faser fra idé til produkt. Først når en teknologi er dokumenteret kommercielt bæredygtig, styrkes de interne ressourcer. Af de samlede udviklingsomkostninger i 2002 på DKK 101 mio. er godt halvdelen afholdt internt. Udbredelsen i brug af headset i virksomheder og med mobiltelefoner har øget kravene til fornyelse, hvilket betyder stadig flere produkter på stadig kortere tid. Denne udvikling kræver, at udviklingsorganisationerne har tæt forbindelse til ikke blot teknologicentre, men også til designere af forbrugerelektronik og til fokusgrupper, hvor ideerne afprøves. For at sikre den nødvendige dynamik og nytænkning undergår GN Netcoms udviklingsafdelinger derfor de nødvendige forandringer, for at sikre balancen mellem kontinuitet og fornyelse. Ved udgangen af 2002 havde de knap 50 ansatte en gennemsnitsanciennitet på seks år. En tredjedel af medarbejderne har været hos GN i mindre end to år. Foruden idérigdom råder udviklingsfunktionen over væsentlige kompetencer inden for Bluetooth, akustik, mekanisk design og softwareudvikling. Udviklingsorganisationens succes måles bl.a. ved nye produkters bidrag til indtjeningen. Omkring 50% af omsætningen af GNprodukter blev i 2002 genereret af produkter lanceret i 2001 og Udviklingsindsatsen har samtidig ført til opnåelse af knap 100 aktive patenter og ansøgninger pr. 31. december Tiden fra idé til produkt er i dag typisk 9-12 måneder mod tidligere flere år. Den højere effektivitet sikrede, at GN i 2002 var blandt de første på markedet med Bluetooth headset til mobiltelefoner i kommercielt omfang. Inden for egentlig trådløse headset til CC&O bryder GN 9120, der er GN s anden generation inden for trådløse headset, ikke kun med designpraksis, men også med rækkevidden, der er på op til 100 meter. For at leve op til kravet om lavere stykomkostninger mindskes antallet af komponenter i GN s headset. Omvendt øges kravet til softwaren, der sikrer, at eksempelvis et JABRA BT300 kan indstilles til mobiltelefoner af forskelligt fabrikat. Algoritmeerfaringen fra høreapparater overføres i 2003 til et Bluetooth headset, så brugernes forventning om højere lydkvalitet kan indfries og baggrundsstøj undertrykkes, som det kendes fra digitale høreapparater. Takket være nytænkning og fokusering i udviklingsorganisationen anvendte GN Netcom ikke flere økonomiske ressourcer på innovation i 2002 end i Niveauet i forhold til omsætningen ventes ikke øget i I GN ReSound prioriteres udviklingsprojekterne i tæt samspil med salgs- og marketingafdelingerne og en række eksterne advisory boards. Herved udnyttes kernekompetencerne i Research & Core Technologies (R&CT) med i alt 200 medarbejdere bedst muligt til produktudvikling. Efter teknologiskiftet fra analog til digital lydbehandling består innovationen i løbende at videreudvikle den digitale platform og at forenkle produkternes konstruktion, så produktionen effektiviseres, og kvaliteten øges. En strategisk opgave består i at tilføre høreapparaterne funktionalitet og komfort ud over den traditionelle opfattelse af et høreapparats egenskaber og ydeevne. Eksempler på øget funktionalitet er øget taleforståelse og hukommelse, så apparatet automatisk indstiller sig til mønstre i lydbilledet. Trådløs teknologi vil give nye muligheder, ligesom tilpasningen af høreapparaterne til de enkelte brugere og servicen forbundet hermed søges forbedret. Udviklingsfunktionen disponerer over interne ressourcer inden for især chip teknologi, algoritmer og lyddigitalisering samt fitting (tilpasning) software. Hertil kommer mekanisk design og mikroelektronik. Udvikling af høreapparater finder sted i København og Chicago, hvilket giver god adgang til erfarne medarbejdere og nyuddannede fra højere læreanstalter med akustisk ekspertise. Det brede rekrutteringsgrundlag understøtter samarbejdet med internationale partnere. Ca. 20% af udviklingsomkostningerne er udgifter til eksterne specialister, universiteter mv. Medarbejderne i R&CT har en gennemsnitsanciennitet på godt fem år. I 1996 indledte GN ReSound arbejdet med den åbne software-platform, der halverer udviklingstiden på høreapparater og således øger udviklingskapaciteten. Udviklingsomkostningerne reduceres dog ikke i samme omfang. GN ReSound afholder omkring 8% af omsætningen på udvikling svarende til DKK 224 mio. i Andelen ventes ikke øget i For at fastholde markedspositionen skal GN s to fortsættende brands, GN ReSound og Beltone, gennemgribende forny deres produktfamilier ca. hvert tredje år. I maj 2001 blev Canta7 og Canta4 introduceret. Året efter blev bl.a. Canta2 lanceret i lavprissegmentet, hvor væksten er størst.

11 Ledelsens beretning GN Sales Nashua Prices Employees Copenhagen Bluetooth Competition R&D Manufacturing AuditData DSP På UHA-messen (Union der Hörgeräte- Akustiker) i 2002 lancerede GN det første Bluetooth mobil-headset til høreapparatbrugere, så disse kan tale i mobiltelefon uden gener. Bluetooth headsettet og andre komfortløsninger skal understøtte salget af høreapparater. En fælles udfordring i udviklingen af headset og høreapparater er at minimere energiforbruget, der i dag er en begrænsende faktor for produkternes optimale funktionalitet. GN s headset skal nu oplades med samme frekvens som mobiltelefoner, hvilket er en væsentlig forbedring i forhold til tidligere. Produktion Inhouse-produktionen af standardprodukter og komponenter til GN s headset og høreapparater vil i 2003 blive samlet på tre fabrikker i henholdsvis Kina (headset/høreapparater), Danmark (komponenter til høreapparater) og Irland (høreapparater). GN s egen headset-kapacitet i Kina, understøtter den outsourcede produktion, der dækker godt 80% af den samlede produktion målt i enheder. Løbende benchmarking mellem den interne produktion og de eksterne leverandører og en sammenhængende global distribution er afgørende for hele tiden at kunne producere og levere headset mest effektivt, så indtjeningen kan fastholdes trods ventede prisfald på mobilprodukter. Ved at fordele produktionen på ovennævnte fabrikker fastholdes samtidig en tilfredsstillende strategisk leveringssikkerhed. Den nuværende kapacitet er fleksibel og kan udvides hurtigt og omkostningseffektivt til væsentligt større mængder. På længere sigt overvejes supplerende produktion i Fjernøsten, udenfor Kina. Tilpasningen af avancerede digitale høreapparater, der formes specifikt til den enkelte BTE Oria Xiamen Management Canta CC&O Chicago OEM Corporate governance NOAHLink Minneapolis bruger (ITE-apparater), foretages på nationale eller regionale produktionssteder. GN Otometrics produktion af diagnoseudstyr foregår i Danmark og USA, da hovedparten af produkterne tilpasses det enkelte marked og derfor fremstilles i begrænset antal. GN s materielle anlægsaktiver til produktion af headset og høreapparater havde ultimo 2002 en regnskabsmæssig værdi på DKK 324 mio. GN s produktion af headset og høreapparater er en let og arbejdskraftintensiv industri. Energiforbruget er begrænset, ligesom miljøudledningen er minimal. I alle trådløse headset anvendes genopladelige batterier. Effektiv kvalitetskontrol skal sikre, at under 0,5% af GN Netcoms produkter returneres pga. kvalitetsproblemer. Alle høreapparater kontrolleres løbende i produktionsprocessen, hvilket sammen med den endelige kontrol sikrer høj kvalitet. Ultimo 2002 var godt personer beskæftiget i produktionen af headset, forstærkere o.lign. samt høreapparater. Inklusive outsourcing producerede GN hen ved 6 mio. headset og godt høreapparater i Omkostninger til arbejdsløn, komponenter mv. udgjorde DKK mio. i 2002, eksklusive NetTest. Omkring 70% af produktionsomkostningerne afregnes i USD eller USD-relaterede valutaer. Salg Ingen af GN s kunder tegner sig for mere end 5% af omsætningen, og GN Netcoms ti største kunder udgjorde i 2002 ca. 20% af headset-omsætningen. Tallet for høreapparater og diagnoseudstyr under ét var omkring 15%. Spredningen af GN ReSounds omsætning skyldes detailstrukturen med mange mindre kæder, enkeltbutikker, grossister mv. Både GN Netcom og GN ReSound oplever en gradvis konsolidering blandt kunderne, hvor større indkøbssamarbejder og kæder udgør en stigende del af detailleddet på de etablerede markeder. Mindre end 20% af GN ReSounds omsætning går til Beltones eksklusive forhandlere i USA og til den engelske kæde Ultravox, hvori GN har en kapitalandel på 25%. Hello Direct, der sælger via postordre og internet, udgør 24% af GN Netcoms omsætning. I 2002 var den gennemsnitlige kredittid til debitorer 65 dage. Såfremt markedsforholdene tillader det, vil debitordage blive reduceret i 2003 som led i optimeringen af GN s arbejdskapital. GN deltager aktivt i kundernes markedsføringstiltag over for slutbrugerne, ligesom GN ReSound rådgiver sine amerikanske Beltone-forhandlere om driften og udviklingen af deres høreklinikker. På kort sigt afhænger efterspørgslen efter GN s produkter af den generelle økonomiske vækst. På længere sigt er efterspørgslen efter headset strukturelt betinget af den øgede udbredelse af contact centre og ønsket om øget komfort og højere effektivitet i kontormiljøer, som endnu er et ganske uopdyrket marked. Mobilsalget drives bl.a. af væksten i salg af mobiltelefoner og offentlige påbud om håndfri telefonløsninger under bilkørsel. Det vurderes, at headset-penetrationen på mobilmarkedet er omkring 10%. Den stadigt voksende gruppe af ældre og denne gruppes krav til livskvalitet er den vigtigste drivkraft bag efterspørgslen efter høreapparater. En almen opfattelse af høretab på linje med behovet for briller vil øge efterspørgslen dramatisk. Det anslås, at én ud af ti personer ville have glæde af et høreapparat. Kun 20% af denne gruppe har imidlertid et høreapparat. Den øgede forståelse for hørelsens betydning, ikke mindst for børns indlæring, fremmer behovet for GN Otometrics diagnoseudstyr til bl.a. nyfødte. Ved udgangen af 2002 arbejdede omkring personer med salg, markedsføring og distribution af headset, høreapparater og audiologisk diagnoseudstyr. Omkostningerne til salg, markedsføring og distribution udgjorde DKK mio. Omkring 60% afregnes i USD eller USDrelaterede valutaer. Valuta GN s valutaeksponering opstår kun ved kommercielle transaktioner. GN optager hverken lån eller anbringer overskuds-

12 12 Ledelsens beretning GN 360 likviditet i fremmed valuta, medmindre dette nedbringer en valutaeksponering. Godt 50% af GN s omsætning er i USD eller USD-relaterede valutaer. Omkring 60% af de samlede omkostninger afregnes i USD eller USD-relaterede valutaer. På kort sigt vil EUR s betydning stige i takt med, at JABRA ekspanderer i Europa. På længere sigt vil de asiatiske valutaers vægt øges. Da en betydelig del af GN s omkostninger bevidst afregnes i salgsvalutaerne, er GN s langsigtede industrielle konkurrenceevne robust over for sandsynlige valutakursudsving. Et fald i USD på 10% skønnes at ville reducere GN s omsætning med 5% og kun i begrænset omfang påvirke EBITA, mens EBITA-marginen øges svagt. Som hovedregel kurssikres nettoinvesteringer i udenlandske datterselskaber ikke. Ultimo 2002 anslås denne følsomhed til DKK 500 mio. ved en 10% ændring af USD. Opstår der valutakursrisici, kurssikres disse hovedsageligt med terminsforretninger eller ved optagelse af gæld i den relevante valuta. Konkurrence GN s headset-virksomhed er branchens næststørste efter amerikanske Plantronics med en anslået markedsandel på 35-40% over flere segmenter. På mobilmarkedet skønnes GN s andel at være omkring 20%. I begge segmenter udgør trådløse produkter en stigende del af afsætningen. Ud over evnen til at udvikle nye trådløse produkter er effektiv distribution, tæt kontakt til de store enkeltkunder, distributører og et godt samarbejde med detailledet vigtige konkurrenceparametre på headset-markedet. Det må formodes, at nye aktører vil etablere sig på markedet for mobil-headset, såfremt efterspørgslen her udvikler sig som markedet for mobiltelefoner, som nu har en årlig afsætning på mere end 400 mio. stk. GN ReSound er en af tre virksomheder med en verdensmarkedsandel på omkring 15%. Branchens største producent er tyske Siemens med en anslået markedsandel på 20-22%. Branchens seks største udbydere tegner sig samlet for næsten 90% af produktionen. Da branchens ledende udbydere alle kan producere avancerede digitale produkter, vurderer GN, at stordrift i produktionen, målrettet markedsføring og service over for både forhandlere, audiologer og øre-, næse-, halslæger samt forbrugerne er afgørende for den fremtidige vækst og lønsomhed. Priser Prisen på mobil-headset falder i takt med, at volumen stiger. JABRA-headset sælges på hovedmarkederne i detailledet til priser mellem USD 10 og USD 200. Ved lanceringen af JABRAs BT100 i april 2002 var detailprisen omkring USD 180, mens JABRA BT200 introduceredes til USD 99 i oktober i USA. CC&O-produkter produceres i mindre mængder, og priserne justeres typisk ved lanceringer af nye produkter. GN Netcom udvider nu sin portefølje med prisbillige produkter til under USD 100 til kontormarkedet i USA. De mest avancerede trådløse headset til kontormarkedet koster omkring USD 375. Til contact centre koster trådede højkvalitetsheadset USD i USA. Overgangen fra analoge til digitale produkter fra midten af 1990 erne har mærkbart øget den gennemsnitlige pris på høreapparater. Stigningen flader nu ud i takt med, at prisbillige digitale apparater vinder frem. Der er begrænset priserosion i de enkelte segmenter, hvorfor den største effekt på gennemsnitsprisen er skift i efterspørgslen mellem segmenterne. Detailpriserne på digitale høreapparater varierer fra mere end USD i USA for det avancerede Canta7 til DKK i Danmark for det prisbillige Canta2. Ledelse og medarbejdere Der gennemføres i disse år et generationsskifte i bestyrelsen, så dennes kompetencer tilpasses GN s fremtidige udvikling som en virksomhed inden for personlig kommunikation. GN tilstræber en international ledelseskultur, der afspejler salgets geografiske fordeling. I ledelsesgruppen er der en god balance mellem ekstern fornyelse og intern kontinuitet. Ved udgangen af 2002 havde GN medarbejdere. Godt 20% havde en kandidatgrad eller tilsvarende. Corporate Governance GN følger hovedparten af Nørby-rapportens anbefalinger. Vigtige afvigelser herfra er GN s 7,5% stemmeretsbegrænsning, der foreslås ophævet ved den ordinære generalforsamling i april 2003, og optionsprogrammet, hvor de amerikanske ansattes optioner delvist kan realiseres allerede fra det første år. Finansiering GN s egenkapitalandel var 60% ultimo Den rentebærende nettogæld på DKK mio. var hovedsageligt denomineret i DKK med en beregnet varighed på mindre end et år. Den korte finansiering afspejler aktivmassen med få, lange anlægsaktiver. En stigning på et procentpoint i GN s finansieringsrente øger isoleret set nettorenteudgifterne med DKK 5-10 mio. i GN genforhandlede i efteråret 2001 de væsentligste bankfaciliteter for de følgende tre til fem år, så der i dag er tilstrækkelige kredittilsagn til at finansiere væksten og de strategiske muligheder. Finansielle kreditrisici Hovedparten af GN s kontante, likvide beholdninger indestår som korte pengemarkedsindskud i banker med en tilfredsstillende rating hos Moody s eller Standard & Poors. Det er GN s politik ikke at have en eksponering mod en finansiel modpart på mere end 2,5% af dennes egenkapital. Forsikring GN har et omfattende globalt forsikringsprogram, der afspejler aktiviteternes omfang og geografiske placering. Programmet afdækker hensigtsmæssigt direkte og indirekte risici og skader, der måtte forstyrre produktionen, distributionen mv. Driftstab dækkes i det omfang, det er muligt og økonomisk forsvarligt, ligesom finansiering af en reetableret produktion indgår i programmet.

13 Ledelsens beretning Aktionærforhold 13 Målrettet kommunikation til tusindvis af aktionærer Aktionærer i ind- og udland benytter IR-kontaktperson: Peter W. Kruse Aktionærkreds, februar % ATP LD... 6 Øvrige danske institutionelle Udenlandske institutionelle, mv Private, mv Ikke-noterede GN... 4 I alt Kapital og stemmer Selskabets aktiekapital på DKK 879 mio. er fordelt på 220 mio. aktier med hver én stemme. GN har omkring navnenoterede aktionærer. Hertil kommer nuværende og tidligere medarbejdere, der ejer 1,7 mio. stk. medarbejderaktier i selskabet. Medarbejderaktierne frigives den 1. januar Den udenlandske ejerandel anslås til at være godt 30%. Bestyrelse, direktion og øvrige insidere ejede medio februar stk. GN-aktier. Ingen aktionær har dominerende indflydelse. Medio februar ejede de ti største navnenoterede aktionærer knap 35% af kapitalen. To aktionærer havde medio februar 2003 hver anmeldt en aktiepost, der oversteg 5% af kapitalen: ATP, Kongens Vænge 8, 3400 Hillerød og Lønmodtagernes Dyrtidsfond Vendersgade 28, 1363 København K. Investor Relations GN bestræber sig på at informere hele aktiemarkedet fyldestgørende, rettidigt og samtidigt, for at sikre de nødvendige betingelser for at aktiekursen afspejler selskabets resultat og strategiske muligheder. I 2002 mødte GN s ledelse således private investorer på møder i Danmark afholdt af banker og børsmæglere i forbindelse med kvartalsrapporteringerne. De internationale road shows gik i 2002 til en række europæiske finanshovedstæder. I februar afholdtes en kapitalmarkedsdag på GN Netcom for analytikere, institutionelle investorer og Dansk Aktionærforenings medlemmer (DAF). En tilsvarende præsentation fandt sted hos GN ReSound i april. GN deltog også på Den Danske Finansanalytiker-forenings virksomhedsdag i maj og endelig på DAF s aktiemesse i oktober. GN s finanskalender findes på Kvartals- og helårsrapporteringen præsenteres på møder for analytikere, investorer og pressen. Møderne og den tilknyttede telekonference foregår på engelsk og transmitteres samtidig på for at give alle lige adgang. GN-aktien dækkes aktivt af omkring 15 analytikere fra Danmark og udlandet. Interesserede kan tilmelde sig GN s informationsservice på hjemmesiden. Aktionærer og andre interesserede kan ved at abonnere elektronisk straks ved offentliggørelsen modtage GN s fondsbørsmeddelelser og andre nyheder, herunder GN Magasinet, der udkommer samtidig med kvartalsrapporterne tre gange årligt. Aktieoptioner Siden 1998 har GN aktivt anvendt optioner som motivationsfaktor og for at sikre bedre overensstemmelse mellem medarbejderne og aktionærernes interesser. I 2002 tildeltes 450 medarbejdere stk. optioner med fem års løbetid og en beregnet Black & Scholes-værdi på DKK 62 mio. på udstedelsestidspunktet ved en gennemsnitlig strikekurs på 40. Ultimo 2002 var der i alt stk. udestående optioner, svarende til 2,8% af aktiekapitalen. Den beregnede Black & Scholes-værdi var DKK 7 mio. ved en gennemsnitlig strikekurs på 85. Siden introduktionen i 1998 er i alt stk. optioner blevet indløst, svarende til 0,7% af den aktuelle aktiekapital. Optionshaverne har realiseret en samlet gevinst på DKK 206 mio. I 2002 realiseredes ingen gevinst. Det teoretiske favørelement ved optionstildelingen indregnes ikke i resultatopgørelsen. Forslag til generalforsamlingen Bestyrelsen vil på generalforsamlingen bl.a. indstille, at der med udgangspunkt i årets resultat ikke udbetales udbytte for 2002, at stemmeretsbegrænsningen på 7,5% ophæves og at overkursfonden overføres til frie reserver. Aktiekurs Det samlede afkast på GN-aktien var (59)% i 2002 ved faldende likviditet. Aktiekursudviklingen Aktiekursudviklingen Finanskalender GN Store Nord Plantronics William Demant/Phonak GN Store Nord Nasdaq KFX 3. april: Generalforsamling Den ordinære generalforsamling afholdes på Radisson SAS, Falconer Center, Falkoner Allé 9, 2000 Frederiksberg, kl maj: Første kvartalsrapport august: Anden kvartalsrapport november: Tredje kvartalsrapport 2003

14 14 Ledelsens beretning Contact Center & Office I Mobile Headsets Contact Center & Office Mobile Headsets Bluetooth headset styrker positionen på mobilmarkedet Ny organisation fastholder fokus på CC&O og sikrer en slagkraftig indsats inden for mobil-headset Fjerde kvartal 2002 GN Netcoms omsætning blev DKK 481 mio. mod DKK 434 mio. i tredje kvartal I fjerde kvartal 2001 var omsætningen DKK 497 mio. Den organiske vækst var 4% sammenholdt med fjerde kvartal Salget til CC&O beløb sig til DKK 338 mio., hvilket er uændret i forhold til kvartalet før og et fald på DKK 29 mio. eller 8% i forhold til fjerde kvartal Efterspørgslen i USA og Europa var fortsat svag. Omsætningen af trådløse produkter var DKK 64 mio. Omsætningen af headset til mobiltelefoner steg i kvartalet med DKK 44 mio. til DKK 143 mio. som følge af sædvanlige sæsonudsving og den stærke interesse for Bluetooth produkter. I fjerde kvartal 2001 var omsætningen DKK 130 mio. Mobilomsætningen var ikke helt så høj som forventet ved udgangen af tredje kvartal. EBITA steg til DKK 58 mio. mod DKK 34 mio. kvartalet før. I fjerde kvartal 2001 beløb EBITA sig til DKK 41 mio. EBITA steg således trods en lavere omsætning, hvilket skyldes gennemførte omkostningsbesparelser. Cash flow fra driften blev DKK 60 mio. mod DKK 44 mio. i tredje kvartal. I fjerde kvartal 2001 var cash flowet DKK 95 mio. Helåret 2002 GN Netcom omsatte for DKK mio. i 2002 mod DKK mio. året før. Tilbagegangen skyldes fald i USD og konjunkturtilbageslaget fra 2001, der har mindsket afsætningen til CC&O. Ved en konstant USD-kurs ville omsætningen i 2002 have været DKK 70 mio. højere end realiseret. Med virkning fra den 1. januar 2003 er GN Netcom organiseret i to globale divisioner og enheden Global Business Areas (GBA), der skal sikre effektiv produktion, logistik og høj kvalitet. Al salg, service, markedsføring og udvikling til contact centre og kontorer er nu samlet i CC&O Division. Tilsvarende er Mobile Division målrettet mod mobilmarkedet. Den klare opdeling og det entydige fokus skal sikre, at GN s markedsandel inden for CC&O øges, og at GN også får en tilfredsstillende andel af mobilmarkedet i Europa og realiserer Bluetooth teknologiens fulde potentiale. Contact Center & Office Division CC&O inklusive Hello Direct omsatte for DKK mio. i 2002 mod DKK mio. i Hello Direct, der via kataloger og internet sælger til mindre kontorer i USA, omsatte for DKK 424 mio. i 2002 mod DKK 548 mio. året før. CC&O s fald i omsætningen skyldes vigende investeringer i contact centre i både USA og Europa og udfasningen af en række mindre lønsomme produktkategorier i Hello Direct. I Europa er contact centre ikke så udbredte som i USA, hvorfor efterspørgslen her ventes at stige, når konjunkturerne forbedres. Contact center-udbredelsen er stadig begrænset i Asien. Omsætningsfaldet i 2002 på skønnet 10% målt på markedsniveau følger tilbagegangen i 2001 på omkring 20%. Omsætningen fordelte sig i 2002 med 61% i Nordamerika, 34% i Europa og 5% i Asien m.fl. Salget af trådløse headset beløb sig til DKK 259 mio. mod DKK 286 mio. i 2001, hvilket var 18% af omsætningen i CC&O. Justeret for udfasede Hello Direct-brandede produkter var væksten 6%. Andelen af trådløse produkter ventes at stige i takt med, at nye produkter markedsføres på kontormarkedet. Hello Directs resultatfremgang ved en omsætning på DKK 424 mio. afspejler en normalisering af afsætningsforholdene oven på følgerne af miltbrandfrygten i 2001 og en væsentligt tilpasset organisation. Hello Direct Omsætning fordelt på CC&O og Mobile DKK mio. CC&O Mobile Procent Bluetooth's andel af Mobile-omsætningen Procent Øvrige produkter Bluetooth kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt. 1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt

15 Ledelsens beretning Contact Center & Office I Mobile Headsets 15 Omsætning geografisk fordelt Procent Nordamerika Europa Asia/Pacific m.fl. DKK mio. Procent kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt. 1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt Medarbejdere fordelt geografisk Gennemsnitligt medarbejdere i alt 949 medarbejdere i alt Nordamerika Europa Asia/Pacific m.fl. trimmer løbende sin produktportefølje, så headset udgør en større andel af omsætningen end de ca. 55%, de udgjorde i Købet af australske Claria i juni 2002 styrker GN Netcoms position i Asia/Pacific, hvor efterspørgslen er stigende i takt med, at indkomstniveauet øges. CC&O har i dag kritisk masse, hvorfor organisk vækst nu har første prioritet. Mobile Division Mobile Division omsatte for DKK 335 mio. i 2002 mod DKK 330 mio. i GN var blandt de første producenter, der lancerede Bluetooth produkter i 2002, hvor Bluetooth teknologien for alvor fandt vej til produkter med stor afsætning. De første Bluetooth headset blev solgt i april 2002, og årets produktion rundede enheder fordelt på tre JABRA- og to OEM-produkter til henholdsvis Motorola og Siemens. GN indgik i februar 2003 sin anden OEM-aftale med Motorola om udvikling og produktion af et headset, der lanceres i andet halvår Trods mindre end ét år på markedet udgør de trådløse Bluetooth headset nu halvdelen af det samlede mobilsalg. Salget til mobilmarkedet nåede ikke de oprindelige forventninger. En række amerikanske teleoperatører aftog langt fra de samme mængder trådede produkter som i 2001, hvor debatten om håndfri bilkørsel blussede op i USA. En lang række europæiske lande kræver nu også håndfri mobilløsninger ved bilkørsel. Det ventes, at Bluetooth teknologien i løbet af de kommende år vil blive udbredt og øge efterspørgslen efter headset, der både kan forbindes med mobiltelefonen og fastnettelefonen. GN har valgt at kombinere salget i sit eget brand JABRA med en OEM-strategi for hurtigt at kunne reducere produktionsomkostningerne bl.a. gennem indkøb af Bluetooth chip set i større volumener. Omkostningsfordelen skal sikre et kommercielt forspring oven på det teknologiske forspring, som GN har haft gennem de seneste måneder. GN arbejder aktivt på at udvide OEM-porteføljen samtidig med, at egne JABRA-produkter markedsføres over for detailkæderne i specielt USA og nu også i Europa. JABRA headset findes i mere end amerikanske butikker og ofte direkte ved kasseapparaterne, fordi headset omsættes hurtigt. JABRAs stærke position i USA overføres nu målrettet til Europa, der i 2002 kun tegnede sig for knap 15% af Mobiles omsætning. I løbet af 2003 vil JABRA-produkter blive markedsført massivt på de største enkeltmarkeder England, Tyskland, Frankrig og Italien. I modsætning til USA, hvor få store kæder dækker hele markedet, kræver det europæiske marked samarbejde med mange mindre detailkæder, distributører og mobiloperatører, hvilket komplicerer salget og markedsføringsindsatsen. Global Business Areas GN Netcoms nye organisation samler ansvaret for produktion, logistik, kvalitetssikring, teknologi- og forretningsudvikling i Global Business Areas. Som led i rationaliseringen af hele GN Netcom overflyttes den resterende produktion i USA og Europa til Xiamen i Kina, hvor hovedparten af GN s høreapparater også produceres. Udbygningen af den kinesiske produktion vil isoleret set give årlige besparelser på mere end DKK 20 mio. For både at reducere GN s responstider fra ordreafgivelse til levering i butikkerne og for at reducere stykomkostningerne skal GBA udbygge det strategiske samarbejde med lokale kinesiske underleverandører, der også kan medvirke til at øge fleksibiliteten i GN s produktion. CC&O og Mobile Division har egne fokuserede udviklingsafdelinger tilknyttet. Teknologi- og forretningsudvikling i GBA skal sikre, at GN tilegner sig morgendagens viden og teknologi og identificerer tilstødende områder, hvor de nuværende kompetencer kan udnyttes kommercielt. Ultimo 2002 er der hensat DKK 20 mio. til den resterende udflytning fra USA og Europa til Kina. GN Netcoms EBITA steg 15% til DKK 148 mio. i forhold til Årets cash flow fra driften beløb sig til DKK 167 mio. mod DKK 101 mio. i 2001.

16 16 Ledelsens beretning Hearing Instruments I Audiologic Diagnostics Equipment Hearing Instruments Audiologic Diagnostics Equipment Lønsomheden udvikler sig planmæssigt Trods store forandringer fastholdes et højt innovationstempo Fjerde kvartal 2002 GN ReSounds omsætning i fjerde kvartal 2002 steg til DKK 754 mio. fra DKK 680 mio. i tredje kvartal. I fjerde kvartal 2001 var omsætningen DKK 756 mio. Sammenholdt med fjerde kvartal 2001 var den organiske vækst 6%. Markedsandelen i USA styrkedes til knap 12% som følge af et stærkere Beltone-netværk, lanceringen af Oria-høreapparatet i højprissegmentet og Canta2 i lavprissegmentet. Endelig har lanceringen sidst på året af det digitale Newtone til det laveste prissegment også styrket positionen. Målt i enheder faldt det amerikanske marked, der udgør omkring 35% af verdensmarkedet med godt 1%. Den digitale andel af salget var over 70% mod 49% i hele 2001, og GN ReSound- og Beltone-produkter udgjorde godt 85% af høreapparatsalget. GN Otometrics omsatte for DKK 90 mio. i fjerde kvartal 2002 mod DKK 67 mio. i tredje kvartal og DKK 72 mio. i fjerde kvartal EBITA steg til DKK 85 mio. ved en margin på 11,3% fra DKK 69 mio. i tredje kvartal. I fjerde kvartal 2001 var EBITA DKK 67 mio. og marginen 8,9%. Den realiserede fremgang i EBITA-marginen er væsentligst resultatet af de gennemførte rationaliseringer i forbindelse med GN ReSounds integration af fem høreapparatproducenter. Cash flow fra driften var DKK 172 mio. mod DKK 26 mio. i tredje kvartal og DKK 57 mio. i fjerde kvartal Forbedringen skyldes den stigende overskudsgrad og indsatsen for at nedbringe arbejdskapitalen. Helåret 2002 GN ReSound omsatte for DKK mio. i 2002 mod DKK mio. i Den organiske vækst var 3% ved uforandrede valutakurser. Høreapparater Omsætningen inden for høreapparater beløb sig til DKK mio. mod DKK mio. i I 2002 begyndte GN s integration af de oprindeligt fem høreapparatproducenter at afspejle sig positivt i de økonomiske resultater. Fremgangen skyldes bl.a. overflytningen af det meste af standardproduktionen til Kina. Produktionen i Wien er lukket ned, og fremstillingen af de individuelt tilpassede ITEapparater i Redwood City, Californien, blev i 2002 flyttet til Minneapolis, Minnesota. I første kvartal 2003 nedlægges produktionen i Eindhoven, hvorefter al standardproduktion foregår i Kina og Irland. Lanceringen af Canta-linjen og Oria, der bygger på den samme kerneteknologi, har medvirket til, at godt 85% af høreapparatomsætningen nu er inden for GN ReSoundog Beltone-brandene. Ved udgangen af 2004 påregnes Philips-, Danavox- og Viennatone-varemærkerne at være udfaset. De færre brands og produkter vil øge effekten af salgs- og marketingomkostningerne, ligesom kompleksiteten på lagre og i logistik mindskes væsentligt i takt med, at færre produkter i større volumener produceres på få anlæg og af færre personer. Fuld effekt af det globale distributionscenter, produktionen i Kina og Irland og den smallere produktvifte opnås først, når hele GN ReSound er på én IT-platform i løbet af Pr. 1. april 2003 flyttes Beltones Brand Division fra Eindhoven til København. Sammen med en række mindre initiativer vil tiltaget isoleret set mindske omkostningsbasen med omkring DKK 40 mio. årligt. Der er ultimo 2002 hensat DKK 55 mio. hertil. I USA, hvor markedsvæksten var negativ som følge af økonomisk usikkerhed og faldende aktiekurser, har GN stabiliseret sin markedsandel og har sidst på året øget den Digital andel af høreapparatsalg Procent Øvrige høreapparater Digital Procent DKK mio kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt. 1.kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt

17 Ledelsens beretning Hearing Instruments I Audiologic Diagnostics Equipment 17 Omsætning fordelt geografisk ekskl. GN Otometrics I alt DKK mio. I alt DKK mio Nordamerika Europa Asia/Pacific m.fl. Omsætning fordelt geografisk for GN Otometrics I alt DKK 287 mio. I alt DKK 310 mio Nordamerika Europa Asia/Pacific m.fl. Medarbejdere fordelt geografisk Gennemsnitligt I alt medarbejdere I alt medarbejdere Nordamerika Europa Asia/Pacific m.fl. til hen ved 12% målt i enheder. Introduktionen af prisbillige Canta2 i det hurtigst voksende lavprissegment har været afgørende, ligesom udbygningen af Beltone-netværket har bidraget til styrkelsen af den amerikanske markedsposition. Beltone-netværket styrkes i et kontrolleret tempo for at sikre høj kvalitet blandt forhandlerne, der gennemsnitligt er større målt på omsætning end ved overtagelsen af Beltone i Audiologisk diagnoseudstyr GN Otometrics omsatte for DKK 310 mio. i 2002 mod DKK 287 mio. i Fremgangen er opnået trods faldet i USD og en opbremsning i kundernes investeringer som følge af den svage vækst i salget af høreapparater. Ligesom høreapparataktiviteterne gennemgår GN Otometrics en gennemgribende rationalisering af de fem sammenlagte virksomheder, der blev opkøbt i årene Ud over at produktionen samles fysisk, vil en fremtidig ny stærkt softwarebaseret produktplatform, der kraftigt rationaliserer produktporteføljen, medvirke til øget lønsomhed over de kommende år. GN tilbyder kunderne; høreapparatforhandlere, hospitaler, bedriftssundhedstjenester mv., samlede løsninger bestående af diagnoseudstyr og administrative softwarepakker, der automatisk registrerer og journaliserer alle data på slutbrugerne. AuditData er førende på dette felt og understøtter GN s mål om at være den bedste udbyder af løsninger til afhjælpning af høretab og til de professionelt involverede aktører i detailleddet og sundhedssektoren. GN Otometrics har i dag en markedsandel på omkring 25% og er branchens største aktør. Danske William Demant Holding er næststørst. GN Otometrics omsætning fordeler sig med 40-45% til høreapparatforhandlere og en tilsvarende andel til hospitaler, læger og offentlige klinikker som bedriftsundhedstjenester. OEM-salg tegner sig for den resterende omsætning. GN s diagnoseudstyr dækker alle kendte testtyper, fra de simple metoder, hvor testpersonen tilkendegiver, om vedkommende kan høre en bestemt tone, til test af hjernens reaktion på lyd og af balanceevnen, der sidder i øret. I USA er der lovkrav om at teste nyfødte for høretab, hvorimod der ingen tradition er for dette i en lang række europæiske lande, herunder Danmark, trods hørelsens påviste betydning for børns opvækst, indlæring og socialisering. GN ReSound resultatførte i 2002 DKK 140 mio. i omstruktureringer og betalte i alt DKK 174 mio. i omstruktureringsomkostninger. Ultimo 2002 er der hensat DKK 68 mio. til gennemførelsen af de kommende annoncerede initiativer i Closing the Margin Gap - projektet. GN ReSounds EBITA steg til DKK 276 mio. ved en margin på 9,5% mod DKK 203 mio. i 2001 og en margin på 7,0%. Cash flow fra driften steg til DKK 183 mio. fra DKK (154) mio. i 2001.

18 18 Ledelsens beretning NetTest og øvrige GN-aktiviteter NetTest afhændet ultimo 2002 Fortsat svag efterspørgsel nødvendiggjorde yderligere tilpasninger Fjerde kvartal 2002 NetTests omsætning blev DKK 217 mio. mod DKK 151 mio. kvartalet før. I fjerde kvartal 2001 realiseredes en omsætning på DKK 437 mio. Ultimo december solgte GN Store Nord NetTest til Axcel IndustriInvestor for DKK 1 på gældsfri basis. Umiddelbart før salget indskød GN DKK 155 mio. som aktiekapital i NetTest. GN er efter salgsaftalen, som en regulering til salgssummen, forpligtet til at dække omstruktureringsomkostninger, indeståelser mv. for op til netto DKK 100 mio., og omkostninger vedrørende en række uudnyttede lejemål over de næste godt ti år. Denne forpligtelse beløber sig til op til DKK 50 mio. og vil kunne reduceres i det omfang, lejemålene kan opsiges eller overtages af en anden lejer. Afhændelsen har reduceret GN s egenkapital med i alt DKK 495 mio. og skønnes at påvirke likviditeten med op til DKK 305 mio. Kvartalets ordreindgang var DKK 177 mio. Heraf var DKK 32 mio. til Optical, DKK 92 mio. til Networks og DKK 53 mio. til Systems Division. EBITA blev DKK (113) mio. mod DKK (1.229) mio. i tredje kvartal og DKK (180) mio. i fjerde kvartal Cash flow fra driften var DKK (105) mio. mod DKK (49) mio. kvartalet før og DKK (55) mio. i fjerde kvartal Helåret 2002 Omsætningen faldt til DKK 830 mio. mod DKK mio. året før. I 2002 svækkedes efterspørgslen yderligere, og den samlede ordreindgang faldt med DKK mio. til DKK 638 mio. I 2002 fortsatte tilpasningen af NetTest, så medarbejderstaben ved årets udgang var godt 800 mod i maj Resultatført og betalt omstrukturering beløb sig til henholdsvis DKK 212 mio. og DKK 147 mio. Som følge af de forringede markedsudsigter blev goodwill, lagre, udviklingsprojekter mv. nedskrevet med DKK mio. ved aflæggelsen af regnskabet for tredje kvartal. EBITA blev DKK (1.580) mio. mod DKK (104) mio. i Cash flow fra driften var DKK (316) mio. mod DKK (415) mio. året før. Øvrige GN-aktiviteter GN Store Nordiske Telegraf-Selskab realiserede en omsætning på DKK 34 mio. mod DKK 67 mio. i EBITA faldt med DKK 21 mio. til DKK 10 mio. i forhold til DPTG I/S, som GN ejer 75% af, er involveret i en voldgiftssag med Telekomunikacja Polska S.A. om principperne for trafikopgørelsen på det polske NSL fiberoptiske telesystem, hvor DPTG har ret til en andel af nettoindtægterne fra systemet i perioden Et positivt udfald af voldgiften eller et for DPTG acceptabelt forlig af sagen kan inkludere en terminering af hele kontrakten og dermed også afregning for forventet fremtidig trafik til og med Det er ikke muligt at offentliggøre yderligere oplysninger, da offentliggørelse kan påvirke udfaldet af sagen. I januar blev ejendommen på St. Helen s Place, London solgt for DKK 68 mio. med en regnskabsmæssig gevinst på DKK 47 mio. Omsætning fordelt på segmenter DKK mio. Omsætning fordelt geografisk DKK mio. Medarbejdere fordelt geografisk Gennemsnitligt I alt medarbejdere I alt medarbejdere Nordamerika Europa Asia/Pacific m.fl Optical Network System Nordamerika Europa Asia/Pacific m.fl.

19 Investororienterede specifikationer 19 Internationale regnskabsstandarder og årsregnskabsloven definerer ikke EBITDA og EBITA Indtjening, pengestrømme og udvalgte balanceposter pr. forretningsområde Koncernregnskabet og moderselskabsregnskabet for GN Store Nord as er aflagt efter bestemmelserne i International Financial Reporting Standards (IFRS, tidligere IAS), årsregnskabsloven og de af Københavns Fondsbørs øvrige fastlagte retningslinjer for børsnoterede selskabers regnskabsaflæggelse. Disse regnskabsbestemmelser indeholder ikke begreberne EBITDA og EBITA, som ofte anvendes i forbindelse med vurdering af selskabers rentabilitet og ved sammenligning af GN med konkurrerende eller i øvrigt sammenlignelige virksomheder. GN definerer EBITA som primært resultat før amortisering af goodwill og andre immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb samt før omstruktureringsomkostninger afledt af væsentlige forretningsmæssige strukturændringer mv. og poster af engangskarakter såsom særlige nedskrivninger af anlægsaktiver mv. EBITDA defineres som EBITA før afskrivninger på materielle anlægsaktiver. Amortisering af egenudviklede udviklingsprojekter mv. medregnes i såvel EBITDA som EBITA. I henhold til de internationale regnskabsstandarder og årsregnskabsloven skal nedskrivninger af materielle anlægsaktiver og egenudviklede immaterielle anlægsaktiver samt poster af engangskarakter behandles som ordinære poster og så vidt muligt indregnes under de respektive funktioner i resultatopgørelsen som Produktionsomkostninger, Udviklingsomkostninger, Salgs- og distributionsomkostninger og Ledelses- og administrationsomkostninger mv. På siderne 20 til 24 fremgår sammenhængen mellem resultat af primær drift opstillet efter de internationale regnskabsstandarder/ årsregnskabsloven og de investorrelaterede regnskabsoplysninger. Resultat af primær drift reguleres for følgende: Amortisering og nedskrivning af goodwill og øvrige immaterielle anlægsaktiver erhvervet ved virksomhedskøb, idet disse ifølge koncernens definition af EBITA ikke skal fragå heri Nedskrivninger på øvrige anlægsaktiver, der i den efter IFRS opstillede funktionsopdelte resultatopgørelse indregnes under de enkelte funktioners omkostninger, herunder produktions-, salgs- og distributionsomkostninger samt ledelses- og administrationsomkostninger, men som i den investororienterede resultatopstilling anses for at have karakter af engangsposter Særlige nedskrivninger på finansielle tilgodehavender, der i IFRS-opstillingen indregnes under funktionernes omkostninger, opfattes ligeledes som engangsposter Omstruktureringsomkostninger i forbindelse med væsentlige forretningsmæssige strukturændringer mv., der i resultatopgørelsen efter IFRS fragår i Resultat af primær drift, men som opfattes som en post af engangskarakter og følgelig ikke skal belaste EBITA Øvrige engangsposter, eksempelvis omkostninger i forbindelse med planlagt børsnotering af NetTest, der i den efter IFRS opstillede resultatopgørelse er indregnet under ledelses- og administrationsomkostninger Resultatandele i associerede virksomheder, der ikke opfattes som del af EBITA. Med udgangspunkt i EBITA foretages der efterfølgende regulering for ordinære afskrivninger på materielle anlægsaktiver, hvorefter EBITDA kan opgøres. Forretningsområdernes drift Indtjeningen for de enkelte forretningsområder er angivet for de seneste otte kvartaler. Opstillingen fokuserer også her på resultatbegreberne EBITDA og EBITA, og udviklingen heri forklaret ved udviklingen i omsætning, bruttoresultat, kapacitetsomkostninger eksklusive afskrivninger, aktivering og amortisering af egenudviklede udviklingsprojekter mv. Sammenhængen mellem EBITA og EBITDA med årsregnskabets Resultat af primær drift er ligeledes angivet for de enkelte selskaber. Pengestrømsopgørelse pr. kvartal og pr. forretningsområde Den kvartalsvise udvikling i pengestrømmene er angivet for de seneste otte kvartaler og opdelt på pengestrømme fra driftsaktivitet før ændring i arbejdskapital, ændring i arbejdskapital, pengestrømme fra driftsaktivitet før finansielle poster, betalte skatter og omstruktureringsomkostninger, pengestrømme fra driftsaktivitet, pengestrømme fra investeringsaktivitet og pengestrømme fra finansieringsaktivitet. Opstilling og opgørelsesmetoder er identiske med den efter IFRS opstillede pengestrømsopgørelse. For at synliggøre udviklingen i pengestrømme fra drifts- og investeringsaktiviteter pr. forretningsområde er disse vist særskilt for GN eksklusive og inklusive NetTest.

20 20 Investororienterede specifikationer Begreberne EBITDA og EBITA er ikke defineret i International Financial Reporting Standards (IFRS, tidligere IAS) eller årsregnskabsloven. Der henvises til definitioner på side 57. INVESTORORIENTERET RESULTATOPGØRELSE PR. KVARTAL 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt i alt i alt (DKK mio.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) (urev.) (urev.) (urev.) (urev.) (rev.) Nettoomsætning Produktionsomkostninger (999) (977) (842) (957) (3.775) (686) (712) (1.300)* (747) (3.445)* Bruttoresultat (27) Afholdte udviklingsomkostninger (165) (181) (163) (165) (674) (151) (160) (135) (175) (621) Salgs- og distributionsomkostninger (427) (479) (438) (472) (1.816) (401) (390) (360) (334) (1.485) Ledelses- og administrationsomkostninger (259) (261) (205) (236) (961) (197) (201) (194)* (171) (763)* Andre driftsindtægter 2 1 (1) Resultat af primær drift før aktivering og amortisering af udviklingsomkostninger, afskrivninger, amortisering og nedskrivninger af immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb (113) 102 (64) (46) (716) 33 (793) Aktivering af udviklingsomkostninger Amortisering af udviklingsomkostninger (37) (18) (34) (36) (125) (40) (44) (454)* (43) (581)* EBITDA (29) (1.078) 60 (997) Afskrivninger vedr.: Produktion (16) (15) (22) (9) (62) (16) (15) (14) (14) (59) Salg og distribution (6) (8) (7) (17) (38) (8) (9) (6) (7) (30) Administration (34) (33) (32) (23) (122) (26) (28) (44)* (20) (118)* EBITA (78) 198 (50) (31) (1.142) 19 (1.204) Andel af resultat i associerede virksomheder (4) (4) 3 - (5) (1) (2) - (30) (33) Amortisering af goodwill (193) (195) (139) (135) (662) (103) (103) (99) (58) (363) Amortisering af øvrige immaterielle anlægsaktiver - erhvervet ved virksomhedskøb (51) (54) (16) (21) (142) (16) (16) (16) (6) (54) Omstrukturering (27) (31) (29) (306) (393) (57) (100) (85) (132) (374) Nedskrivninger - (6.019) 3 (2.547) (8.563) - (58) (2.675)* 14 (2.719)* Omkostninger vedr. planlagt børsnotering af NetTest - (51) (5) (1) (57) Resultat af primær drift (EBIT) (136) (6.264) (136) (3.088) (9.624) (227) (310) (4.017) (193) (4.747) Fortjeneste ved salg af ejendomme Fortjeneste/tab ved salg af ophørende aktiviteter - - (95) - (95) - (5) - (489) (494) Kursgevinst/-tab på aktier (2) (1) 2 3 Finansielle indtægter (12) Finansielle omkostninger (30) (33) (22) (85) (170) (25) (68) (32) (102) (227) Resultat af ordinær drift før skat (EBT) (127) (6.269) (180) (3.066) (9.642) (192) (336) (4.048) (713) (5.289) Skat af ordinært resultat (23) (84) (71)* * Periodens resultat efter skat (150) (5.992) (152) (2.882) (9.176) (137) (420) (4.119) (438) (5.114) Minoritetsaktionærernes andel af periodens resultat GN Store Nords andel af periodens resultat (150) (5.992) (152) (2.882) (9.176) (137) (420) (4.119) (438) (5.114) Der er i forhold til tidligere offentliggjorte kvartalsmeddelelser foretaget enkelte reklassifikationer mv. af regnskabsposter inden for de enkelte kvartaler. De enkelte kvartalers mellemresultater er dog uændrede. De med *) markerede regnskabsposter er i 3. kvartal 2002 særligt påvirket af nedskrivning af aktiver i NetTest på i alt DKK mio., der er indeholdt i: Produktionsomkostninger, lagernedskrivning (637) (637) Amortisering af udviklingsomkostninger (416) (416) Ledelses- og administrationsomkostninger, debitorhensættelse (20) (20) Afskrivninger, administration (15) (15) EBITA påvirkning (1.088) (1.088) Nedskrivninger (på goodwil og øvrige immaterielle aktiver erhvervet ved virksomhedskøb, indretninger, tekniske anlæg mv.) (2.668) (2.668) EBT påvirkning (3.756) (3.756) Skat af ordinært resultat (77) (77) Effekt på periodens resultat (3.833) (3.833) Sammenhæng til Resultatopgørelsen, opstillet efter bestemmelserne i IFRS samt yderligere supplerende specifikationer er vist på siderne

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2003 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Kvartalsrapport 1/2004

Kvartalsrapport 1/2004 Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 10. maj 2004 MEDDELELSE nr.: 12 Kvartalsrapport 1/2004 Bestyrelsen for GN Store Nord har på

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 3/2002 Publikationen udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005.

Omsætningen steg til DKK 1.756 mio. fra DKK 1.361 mio. i første kvartal 2005. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 9. maj 2006 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2006 Første kvartal i korte træk Resultatet

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004)

Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2004/05 Rapport for 1. kvartal 2004/05 (1. oktober - 31. december 2004) I 1. kvartal 2004/05 har der været fokus på markedsføring og produktionsoptimering af

Læs mere

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004.

Omsætningen steg til DKK 1.361 mio. fra DKK 1.231 mio. i første kvartal 2004. EBITA steg til DKK 183 mio. fra DKK 154 mio. i første kvartal 2004. Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 4. maj 2005 MEDDELELSE nr.: 15 Delårsrapport 1/2005 Første kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002

GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 GN Store Nord Kvartalsrapport 1/2002 Bestyrelsen for GN Store Nord har på et møde d.d. godkendt nærværende kvartalsrapport for første kvartal 2002 for koncernen. Kvartalsrapporten er urevideret og aflagt

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

GN Store Nord. Dansk Aktiemesse. Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom

GN Store Nord. Dansk Aktiemesse. Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom GN Store Nord Dansk Aktiemesse Anders Boyer, CFO GN Store Nord og GN Netcom København, den 16. september 2009 Udsagn om fremtidige forhold Udsagnene om fremtiden i denne præsentation afspejler GN s ledelses

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005)

Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) 10. maj 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2004/05 Rapport for 2. kvartal 2004/05 (1. januar - 31. marts 2005) Salget af nye produkter udviklede sig positivt i 2. kvartal 2004/05 og bidrager væsentligt til

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Årsrapport 2003 GN Store Nord

Årsrapport 2003 GN Store Nord GN Store Nord INDHOLD 3 Profil 4 Ledelses- og revisionspåtegning 5 Bestyrelse og direktion 6 Koncernens hovedtal 1999-2003 Ledelsens beretning 7 Fjerde kvartal 2003 7 Året 2003 8 Forventninger til 2004

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07

DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET 2006/07 Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 133 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR AF REGNSKABSÅRET Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012

First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 First North Meddelelse nr. 67 30. august 2012 Halvårsmeddelelse for 2012 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2012 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7

Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.12.2006 Halvårsrapport 2006/2007 side 1 af 7 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. halvår af forretningsåret 2006/07.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk

Delårsrapport 2/ august MEDDELELSE nr.: 27. Andet kvartal i korte træk Nærværende dokument udgives på dansk og engelsk. Såfremt der er forskel på udgaverne, er den danske gældende. 16. august 2006 MEDDELELSE nr.: 27 Delårsrapport 2/2006 Andet kvartal i korte træk Omsætningen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011 (urevideret) 29.06.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2011 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 31. marts 2011

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS

TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS Frederiksberg, den 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 4/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2007 Dicentia har opnået et resultat indenfor budget i 1. kvartal

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere