FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen."

Transkript

1 FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for alle medlemmer. D.v.s. at der inden for de givne ressourcerammer (lederkræfter & økonomi) skal gives plads og udviklingsmuligheder for alle kategorier af medlemmer, altså både sportsligt ambitiøse og motionsspillere i alle aldersgrupper. Samtidigt er det også vigtigt at bevidstgøre medlemmerne om, at en forening hviler på frivilligt arbejde. Det er derfor også et mål, at aktivere flest mulige medlemmer i klubbens drift. MEDLEMSKAB 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. 4 Udmeldelse kan ske med gyldighed til kassereren eller spilleplanlæggeren. (Medlemssekretæren) Tilpasset praksis 5 Er kontingentet ikke betalt til forfaldsdagen medfører dette en øjeblikkelig ophævelse af medlemskabet. Ny indmeldelse kan først ske efter betaling af restance samt evt. indmeldelsesgebyr. 6 Aktive medlemmer, som på grund af militærtjeneste, studier, langvarig sygdom eller andre efter bestyrelsens skøn gyldige årsager, ikke er i stand til at deltage i træningen i normalt omfang, kan imidlertid overføres som hvilende medlem uden kontingentbetaling, men med bevarelse af alle de rettigheder, som tilkommer aktive medlemmer. 7 Såfremt et medlem skønnes at have gjort sig skyldig i en handlemåde, der kun kan skade klubbens anseelse eller arbejde, kan vedkommende sættes i karantæne, hvis varighed og omfang afgøres af bestyrelsen. Karantænen kan omfatte udelukkelse fra turneringskampe, udelukkelse fra træning, udelukkelse fra klubbens andre arrangementer eller en kombination heraf alt efter handlemådens art, dog ikke udelukkelse fra generalforsamlinger. I karantæneperioden betaler medlemmet fuld kontingent. Er et medlems handlemåde af en sådan karakter, at bestyrelsen skønner, at eksklusion er nødvendig, kan denne kun foretages på et bestyrelsesmøde, hvortil vedkommende medlem skal indbydes. Et ekskluderet medlem kan først optages i klubben efter et års forløb og da kun med den samlede bestyrelse samtykke. 8 Passive medlemmer kan deltage i alle klubbens arrangementer med undtagelse af turneringer og træning. Passive medlemmer har valgret og er valgbare til alle formands- og udvalgsposter.

2 GENERALFORSAMLING 9 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Stemmeret kan kun udøves ved personligt møde, af såvel aktive som passive medlemmer. Medlemmer under 16 år er ikke valgbare og har ikke stemmeret. 10 Den ordinære generalforsamling finder sted hvert år inden udgangen af april måned under ledelse af en på generalforsamlingen valgt dirigent. 11 Bestyrelsen indkalder generalforsamlingen med mindst 21 dages varsel skriftligt og med opgivelse af dagsorden. 12 Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når bestyrelsen finder det påkrævet eller når skriftligt ønske herom fremsættes af mindst en tredjedel af klubbens stemmeberettigede medlemmer, med opgivelse af dagsorden. Indkaldelse sker som til ordinær generalforsamling. 13 Over de på generalforsamlingen drøftede anliggender føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten og den bestyrelse, der ved generalforsamlingens afslutning sidder. 14 Dagsorden for ordinær generalforsamling: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden. 3. Beretning fra seniorspilleudvalgsformanden. 4. Beretning fra ungdomsspilleudvalgsformanden. 5. Beretning fra kassereren. 6. Indkomne forslag. 7. Valg af formand. 8. Valg af kasserer. x. Valg af formand for kantine- og haludvalg. 9. Valg af seniorspilleudvalgsformand. 10. Valg af ungdomsspilleudvalgsformand. 11. Valg af 0-3 mindst to bestyrelsesmedlemmer. 13. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (hvis kun 2 medlemmer bliver valgt under pkt. 12) 12. Valg af mindst 2 seniorspilleudvalgsmedlemmer. 15. Valg af 1 suppleant til seniorspilleudvalget (hvis kun 2 medlemmer bliver valgt under pkt. 14). 13. Valg af mindst 2 medlemmer til ungdomsspilleudvalget. 17. Valg af 1 suppleant til ungdomsspilleudvalget (hvis kun 2 medlemmer bliver valgt under pkt. 16). 18. Valg af mindst 2 medlemmer til cafeterie- og haludvalget. 19. Valg af 1 suppleant til cafeterie- og haludvalget (hvis kun 2 medlemmer bliver valgt under pkt. 18). 14. Valg af revisor. 15. Valg af revisorsuppleant. 16. Eventuelt. Posten udgår, idet det vurderes, at der ikke er behov for den mere. Formuleringen er mere fleksibel og passer til formuleringerne vedr. SSU og USU. Reglen om valg af suppleant har ingen reel funktion i den virkelige verden. Foreslås slettet. Pkt. 18. Udgår som følge af ændringen i pkt. 9

3 Valg efter 14 stk. 1, nr. 9, 12 og 15 kan udgå, hvis der er sket valg efter 14, stk. 1, nr. 7, 8, 9, 10 og mindst to medlemmer efter 14, stk. 1, nr. 12. Konsekvens ændring 15 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene, og et revideret regnskab vil være tilgængeligt for klubbens medlemmer i LBK's klublokale og på klubbens hjemmeside 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Tilpasset praksis 16 Ved vedtægtsændringer skal flertallet af generalforsamlingen stemme for. BESTYRELSEN 17 Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst Konsekvens ændring 18 Bestyrelsen konstituerer sig på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med en næstformand, samt i øvrigt som den finder det praktisk. Bestyrelsen kan udpege personer uden for bestyrelsen til at varetage afgrænsede opgaver, og bestyrelsen kan efter behov invitere ikke-bestyrelsesmedlemmer med til bestyrelsesmøder. Gæsterne har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. 19 På bestyrelsesmøderne kan træffes beslutninger, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved bestyrelsesmøderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer Se Bestyrelsen er ansvarlig for klubbens midler og disponerer over disse i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen trufne beslutninger. 21 Formanden skal indkalde til bestyrelsesmøde efter aftale i bestyrelsen og drage omsorg for, at der udsendes beslutningsreferat. Han leder bestyrelsens forhandlinger og skal for bestyrelsen forelægge de skrivelser, som er modtaget til klubben siden sidste bestyrelsesmøde. Han forestår den daglige ledelse af klubben i overensstemmelse med det på generalforsamlingen og i bestyrelsen besluttede. 22 Kassererens opgave er at varetage klubbens økonomi og føre et tydeligt bogholderi over indtægter, udgifter, aktiver og passiver. Til hver generalforsamling skal foreligge et revideret regnskab. 23 Klubbens formue skal altid og udelukkende tjene klubbens formål. Klubbens formue, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige likvide beholdning skal altid være anbragt i et solidt pengeinstitut og altid lyde på klubbens navn. Hvis

4 bestyrelsen vurderer, at den likvide beholdning er væsentligt større end den nødvendige arbejdskapital, kan bestyrelsen investere i statsobligationer med det formål at opnå et større afkast. Statsobligationernes restløbetid må max. være 5 år. SENIOR-SPILLEUDVALGET 24 Seniorspilleudvalget, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 Seniorspilleudvalgsformanden er samtidig valgt som bestyrelsesmedlem, jf På seniorspilleudvalgsmøder kan træffes beslutninger, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er seniorspilleudvalgsformandens stemme afgørende. Ved seniorspilleudvalgsmøderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af alle tilstedeværende seniorspilleudvalgsmedlemmer. 26 Seniorspilleudvalget konstituerer sig på det første seniorspilleudvalgsmøde efter generalforsamlingen med en næstformand, og derudover som udvalget finder det hensigtsmæssigt. Udvalget kan udpege personer udenfor SSU til at varetage afgrænsede opgaver. Udvalget kan efter behov invitere ikke-ssu-medlemmer med til SSU-møderne. Disse har ikke stemmeret på møderne. 27 Seniorspilleudvalget varetager den sportslige side af klubbens virke for seniorspillere. For U 19 spillere gøres dette i samarbejde med ungdomsspilleudvalget. Seniorspilleudvalget tilrettelægger træningen, turneringer og andre sportslige arrangementer. Holdturneringen og evt. de årlige klubmesterskaber arrangeres i samarbejde med ungdomsspilleudvalget, jfr. 31. UNGDOMS-SPILLEUDVALGET 28 Ungdomsspilleudvalget, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 Ungdomsspilleudvalgsformanden er samtidig valgt som bestyrelsesmedlem, jf På ungdomsspilleudvalgsmøder kan træffes beslutninger, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed er ungdomsspilleudvalgsformandens stemme afgørende. Ved ungdomsspilleudvalgsmøderne føres en forhandlingsprotokol, der underskrives af alle tilstedeværende ungdomsspilleudvalgsmedlemmer. 30 Ungdomsspilleudvalget konstituerer sig på det første ungdomsspilleudvalgsmøde med en næstformand, og derudover som udvalget finder det hensigtsmæssigt. Udvalget kan udpege personer udenfor USU til at varetage afgrænsede opgaver.

5 Udvalget kan efter behov invitere ikke-usu-medlemmer med til USU-møderne. Disse har ikke stemmeret på møderne. 31 Ungdomsspilleudvalget varetager den sportslige side af klubbens virke for alle klubbens ungdomsspillere. Det tilrettelægger træningen, turneringen og andre sportslige arrangementer. Holdturneringen og evt. de årlige klubmesterskaber arrangeres i samarbejde med seniorspilleudvalget, jfr. 27. CAFETERIE- OG HALUDVALGET Dette udvalg nedlægges! 32 Cafeterie- og haludvalget, der vælges af generalforsamlingen, består af mindst 3 Udvalgets formand er samtidig valgt som bestyrelsesmedlem, jf Cafeterie- og haludvalget konstituerer sig på det første udvalgsmøde efter generalforsamlingen med en næstformand, og derudover som udvalget finder det hensigtsmæssigt. Udvalget kan udpege personer udenfor udvalget til at varetage afgrænsede opgaver. Udvalget kan efter behov invitere ikke-udvalgsmedlemmer med til udvalgsmøderne. Disse har ikke stemmeret på møderne. 34 Cafeterie- og haludvalget har ansvaret for alt omkring cafeteriets drift, herunder evt. vagtskema på hverdage og i weekenderne samt til særlige arrangementer. Udvalget kan tage initiativer til sociale arrangementer og bistå andre initiativtagere i dette arbejde. Udvalget organiserer og koordinerer endvidere det praktiske tilsyn og mindre vedligeholdelse af hal/sal, klublokale, depot rum samt "kontor". REVISOR 32 På generalforsamlingen vælges hvert år en revisor for 1 år ad gangen. SUPPLEANTER 33 Suppleanter til bestyrelsen, seniorspilleudvalget, ungdomsspilleudvalget, cafeterieog haludvalget samt Revisorsuppleanten vælges for 1 år ad gangen. ÆRESMEDLEM 34 Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning udnævne æresmedlemmer, der er livsvarigt kontingentfrie medlemmer af klubben.

6 TEGNINGSREGEL 35 Klubben tegnes af formanden i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller af kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem. OPLØSNING 36 Beslutninger, der tilsigter klubbens opløsning eller sammenslutning med en anden klub, kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, og når mindst 3/4 af klubbens medlemmer af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. 37 I tilfælde af klubbens opløsning eller sammenslutning med en anden klub, bestemmer medlemmerne ved afstemning på en generalforsamling, hvorledes der skal disponeres med hensyn til klubbens midler og ejendom. Dog kan foreningens midler i den situation kun anvendes til almennyttige formål i Aalborg Kommune. Med disse vedtægters ikrafttræden ved generalforsamlingens afslutning den?. maj 2015 træder alle klubbens tidligere vedtægter ud af kraft. Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamlingen d.?. maj 2015?? Formand

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013.

Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. Vedtægter for Aalborg Studenternes Idrætsforening Vedtaget til generalforsamlingen 21. marts 2013. 1. Navn, hjemsted og adresse. Klubbens navn er Aalborg Studenternes Idrætsforening fork. AASI (Student

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub.

1.1 Klubbens navn er Amager Boldklub Tårnby i daglig tale AB Tårnby. 1.2 Klubbens binavne er: Amager Boldklub af 1970 og Tårnby Boldklub. Udkast version 1.3, 10-08-08 Amaliegade 31 DK-1256 København K Tel +45 33 32 20 12 Fax +45 33 32 24 74 Mail lrlaw@lrlaw.dk www.lassenricard.dk Advokataktieselskab Cvr 16725641 V E D T Æ G T E R F O R [

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania Vedtægter for Københavns Døves Idrætsforening Døvania 1. Navn, stiftelse og hjemsted 1.1. Foreningens navn er: Københavns Døves Idrætsforening "Døvania". Døvanias farver er primært hvid/rød, dog kan der

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold.

2 Formål og målsætning: Roskilde Håndbolds formål er gennem målrettet arbejde at fremme interessen for og kendskabet til håndbold. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE HÅNDBOLD Vedtaget på generalforsamlingen den 17. maj 1977 Ændret på generalforsamlingen den 17. marts 1995 Ændret på generalforsamlingen den 29. marts 1999 Ændret på generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

EDR Københavns Afdeling

EDR Københavns Afdeling Vedtægter for EDR Københavns Afdeling Vedtaget på Generalforsamling den 15.april 2013 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Navn 1 Side 1 Hjemsted 2 Side 1 Formål 3 Side 1 Kapitel 2 Medlemmer 4 Side 2 Optagelse

Læs mere