RETNINGSLINJER FOR TILSYN MED PRIVATE BEHANDLINGSSTEDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR TILSYN MED PRIVATE BEHANDLINGSSTEDER"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR TILSYN MED PRIVATE BEHANDLINGSSTEDER 2012

2 Retningslinjer for tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsen, Udgivelsen kan frit gengives med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade København S URL: Emneord: Tilsyn, privat behandlingssted, lægelig virksomhed, behandling, orientering Sprog: Dansk Kategori: Faglig rådgivning Version: 1.0 Versionsdato: 29. maj 2012 Format: pdf Elektronisk ISBN: Udgivet af Sundhedsstyrelsen, juni

3 Indhold 1 Indledning Formål med tilsyn Tilsynets indhold 4 2 Det tilbagevendende rutinemæssige tilsynsbesøg Forberedelse af tilsynsbesøget Overordnet planlægning af tilsynsbesøgene Planlægning af, hvem der skal udføre besøget Tilrettelæggelse af besøget Udarbejdelse af varsling af besøget Tilsynsbesøget Introduktion og legitimation Gennemgang af skriftligt materiale Interview om sundhedsmæssige forhold på behandlingsstedet Tilsyn med behandlingsstedets fysiske rammer Tilsyn med sterile artikler og lægemidler Intern drøftelse mellem de tilsynsgående Afslutning af tilsynsbesøget Eventuel oprettelse af tilsynssag på individuelle sundhedspersoner Udarbejdelse af rapport med konklusioner Generelle forhold Konklusion Konklusion Konklusion Konklusion Høring over rapport Varslede kontra uvarslede opfølgende tilsynsbesøg 15 3

4 1 Indledning Den 1. januar 2012 trådte lov nr. 607 af 14. juni 2011 om ændring af sundhedsloven (Registrering af og tilsyn med visse private sygehuse, klinikker og praksis) i kraft. Ved indsættelse af 215a i sundhedsloven blev der indført krav om registrering af behandlingssteder, hvor der udføres privat lægelig virksomhed og fastlagt, at Sundhedsstyrelsen skal føre et proaktivt tilsyn med de registrerede behandlingssteder. Private sygehuse, klinikker og praksis skal således efter sundhedsloven 215a, stk. 1, registreres som betingelse for udførelse af lægelig patientbehandling. Sundhedsstyrelsen skal samtidig udføre tilbagevendende tilsynsbesøg på hvert af de registrerede behandlingssteder, jf. sundhedsloven 215a, stk. 3. I bekendtgørelse nr. 977 af 30. september 2011 er registreringsordningen og tilsynet nærmere fastlagt. Til bekendtgørelsen er udarbejdet en vejledning (vejledning nr af 20. februar 2012). Undtaget fra registreringspligten og Sundhedsstyrelsens tilsynsbesøg er alment praktiserende lægers klinikker, klinikker for kosmetisk behandling og klinikker med udelukkende laboratorievirksomhed. Undtaget er også speciallægeklinikker/praksis på offentlige sygehuse, hvor speciallægen er ansat og hvor behandlingen udøves som bibeskæftigelse og efter aftale. Endelig er også lejlighedsvis lægevirksomhed undtaget, dvs. virksomhed, der ikke ydes på et bestemt behandlingssted, fx en læge ved et ishocky-stævne. Tilsyn med de registrerede behandlingssteder indebærer, at Sundhedsstyrelsen uden en retskendelse kan få adgang til behandlingsstederne og vurdere de sundhedsmæssige forhold. Hvis der skønnes at være behov for det, vil Sundhedsstyrelsen kunne opstille krav til behandlingsstedernes sundhedsfaglige virksomhed og herved kunne pålægge dem at følge nærmere bestemte faglige anvisninger. Sundhedsstyrelsen skal ved sit tilsyn med de behandlingssteder, hvor der bliver udført lægelig patientbehandling, overholde reglerne for varsling, udførelse af tilsyn mv. i lov nr. 442 af 9. juni 2004 (retssikkerhedsloven). 1.1 Formål med tilsyn Formålet med tilsynet er at øge patientsikkerheden gennem regelmæssigt tilbagevendende tilsyn. 1.2 Tilsynets indhold Tilsyn med et privat behandlingssted består primært i tilbagevendende tilsynsbesøg hvert 3. år. Der kan foretages opfølgende besøg på et behandlingssted, hvor der har været aflagt et rutinemæssigt tilsynsbesøg, hvis behandlingsstedet skønnes at have væsentlige problemer med at efterleve Sundhedsstyrelsens krav til patientsikkerheden. Tilsynet vil blive evalueret efter den første tre-årige runde med tilsynsbesøg og retningslinjerne tilrettet i overensstemmelse hermed. 4

5 2 Det tilbagevendende rutinemæssige tilsynsbesøg Det tilbagevendende rutinemæssige tilsynsbesøg bygger på de oplysninger, som Sundhedsstyrelsen har registreret via behandlingsstedets udfyldelse af en webformular på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Oplysningerne vil herefter være at finde i Sundhedsstyrelsens register. Hvert enkelt registreret behandlingssted bliver lagt på styrelsens hjemmeside sammen med navnet på den pågældende ansvarlige læge og oplysning om hvilke lægelige specialer, der er tale om. 2.1 Forberedelse af tilsynsbesøget Overordnet planlægning af tilsynsbesøgene I den første tre-årige periode bliver aflæggelsen af tilsynsbesøg bestemt af udviklingen af målepunkter indenfor de forskellige specialer Planlægning af, hvem der skal udføre besøget Forud for hvert enkelt tilsynsbesøg bliver der udpeget en primær tilsynsgående. Det er den primære tilsynsgåendes opgave i samarbejde med resten af teamet at planlægge og gennemføre tilsynsbesøget. Sædvanligvis vil antallet af tilsynsgående afhænge af behandlingsstedets størrelse Tilrettelæggelse af besøget Det er den primær tilsynsgående, som har ansvaret for, at det bliver undersøgt, om lægerne på behandlingsstedet er eller har været involveret i klage- eller tilsynssager, herunder om der arbejder læger, som er i skærpet tilsyn, har påbud eller indskrænkninger i virksomhedsområdet med henblik på at vurdere, om der er områder, hvor der vil være behov for særlig opmærksomhed ved tilsynsbesøget. Den primære tilsynsgående søger desuden oplysninger om behandlingsstedet på stedets egen hjemmeside, hvis en sådan findes. Den primære tilsynsgående har også ansvaret for, at der om nødvendigt bliver indhentet registerdata om aktivitetsmønsteret på behandlingsstedet og evt. også dataudtræk vedr. den faglige kvalitet af behandlingen (fx data vedr. hyppigheden af overførsler til andet hospital, genindlæggelser, mortalitet mv.) Som et led i forberedelsen kan tilsynsteamet udarbejde en plan for tilsynsbesøget med angivelse af tidspunkter. Detaljeringsgraden af planen bliver tilpasset klinikkens størrelse. Planen kan vedlægges varslingsbrevet, jf. retningslinjernes punkt nedenfor, hvis det findes hensigtsmæssigt. Planen kan indeholde: Åbningsmøde med ledelsen, herunder den overordnet ansvarlige læge. Gennemgang af materiale vedr. behandlingsstedet At udvalgte ansatte vil blive interviewet. At et udvalg af behandlingsstedets journaler skal gennemgås. At apparatur eller eventuelt skriftlig dokumentation herom, vil blive inspiceret. 5

6 At de tilsynsgående vil holde et kort internt møde inden slutmødet. At der vil blive afholdt et slutmøde med behandlingsstedets ledelse, herunder den overordnet ansvarlige læge, hvorunder der vil blive givet en foreløbige tilbagemelding. Tilsynsteamet tager stilling til hvilke dokumenter, der skal indhentes før besøget, hvilke der skal foreligge ved besøget, og hvilke der bedst indhentes under besøget. Forud for tilsynsbesøget planlægger tilsynsteamet også, hvilket omfang tilsynet skal have, da størrelsen af behandlingsstedet og problemernes omfang kan variere betydeligt. Det skal så vidt muligt fastlægges, hvor mange interviews der skal gennemføres, og hvor mange journaler der skal gennemgås mv. Tilsynsteamet tager stilling til, om der i det indhentede materiale og/eller i registeroplysningerne i Sundhedsstyrelsen er forhold, som ikke lever op til målepunkternes krav, og tilrettelægger i givet fald besøget herefter Udarbejdelse af varsling af besøget Reglerne for tilsynsbesøg følger af retssikkerhedslovens kapitel 2, der blandt andet omhandler varsling og udførelse af tilsynsbesøg. Tilsynsbesøg skal som udgangspunkt varsles ved, at der senest tre måneder før besøget sendes et varslingsbrev til den adresse, som er oplyst ved registreringen. Af varslingsbrevet fremgår det, hvilke oplysninger behandlingsstedet skal fremsende forud for besøget og hvilke, som skal foreligge ved besøget. Hvis et behandlingssted kommer med indsigelse mod Sundhedsstyrelsens beslutning om at aflægge tilsynsbesøg, skal styrelsen begrunde det skriftligt, hvis styrelsen fastholder beslutningen om at foretage besøget på det varslede tidspunkt. Meddelelse om fastholdelse af beslutning og begrundelsen skal gives senest ved gennemførelsen af besøget. Varslingen skal efter retssikkerhedsloven indeholde oplysninger om: tid og sted for tilsynet (besøget) retten til at lade sig repræsentere eller bistå af andre efter forvaltningslovens 8, hovedformålet med tilsynet (besøget), det faktiske og retlige grundlag for tilsynet (besøget), jf. forvaltningslovens 24, og at man kan gøre indsigelse inden for en nærmere fastsat frist. Afhængig af behandlingsstedets aktuelle forhold vil varslingen ud over ovennævnte oplysninger også indeholde oplysninger om følgende: Hvem der bør være til stede, formodet varighed af besøget, hvad der vil blive inspiceret, evt. blot henvisning til målepunkterne 6

7 hvilket materiale, behandlingsstedet altid skal sende til embedslægerne senest to måneder før tilsynsbesøget (eksempelvis autorisations ID på de tilknyttede læger, SOR/SKS-koder og ydernumre tilknyttet behandlingsstedet) samt hvilket materiale behandlingsstedet i øvrigt skal sende til embedslægerne inden en fastlagt tidsfrist, eller som skal være tilgængelig ved besøget (eksempelvis instrukser for håndtering af parakliniske undersøgelse, patientinformation om behandlingerne eller specialspecifikke oplysninger). Via en til formålet oprettet hjemmeside på sst.dk skal behandlingsstedet oplyse om ovenstående og indsende den relevante dokumentation. Er oplysningerne ikke modtaget hos embedslægerne inden for den fastsatte frist eller, har behandlingsstedet i øvrigt ikke reageret på varslingsbrevet, sendes der først en rykker automatisk til den oplyste . Reagerer behandlingsstedet fortsat ikke, kontakter embedslægerne behandlingsstedet på anden vis, enten ved opringning eller med almindeligt brev. Dette er også for at sikre sig, at behandlingsstedet modtager varslingen rettidigt. Foregår kontakten telefonisk, og bliver det konstateret, at der efter det oplyste ikke er modtaget et varslingsbrev, skal der indhentes en e- mail-adresse, hvortil varslingen kan sendes. 2.2 Tilsynsbesøget De tilsynsgående indleder tilsynsbesøget med at tage kontakt til den virksomhedsansvarlige læge/ den registrerede overordnet ansvarlige læge Introduktion og legitimation De tilsynsgående præsenterer sig ved forevisning af legitimation (Sundhedsstyrelsens adgangskort). Herefter gennemgås kort tilsynsbesøgets formål og planen for besøget, jf. retningslinjernes punkt 2.1.3, og der orienteres om, at de tilsynsgående efter besøget udarbejder en rapport for behandlingsstedet, som behandlingsstedet vil få til kommentering (partshøring). Den færdige rapport offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvilket behandlingsstedet også skal informeres om. De tilsynsgående spørger videre (hvor det er relevant), om behandlingsstedet indberetter behandlinger til Landspatientregisteret og til kvalitetsdatabaser. Desuden kan der være indledende specialespecifikke spørgsmål til behandlingsstedet Gennemgang af skriftligt materiale Skriftligt materiale omfatter journalmateriale, instrukser, patientinformation, servicerapporter, logbøger og apparaturliste Journaler For så vidt angår journalmaterialet, skal der gennemgås et antal journaler omfattende et udvalg af de forskellige behandlingstyper, primært jævnfør de specialespecifikke målepunkter. De tilsynsgående udvælger et antal journaler, der gennemgås med særligt fokus på journalmålepunkterne. Der kan f.eks. udskrives journaler for de senest gennemførte undersøgelser / behandlinger, eller angående bestemte behandlinger (eventuelt oplistet i et bookingsystem) fra udvalgte dage. Ved første tilsynsbesøg på et behand- 7

8 lingssted udvælges så vidt muligt journaler vedrørende undersøgelser / behandlinger, der er foretaget efter besøget er varslet. Ved efterfølgende besøg udvælges alene journaler vedrørende undersøgelser / behandlinger, der er udført efter det seneste tilsynsbesøg. Der udvælges så vidt muligt mindst tre journaler for hver af de undersøgelser / behandlinger, de specialespecifikke målepunkter omhandler. Ved flere specialer og / eller flere læger på et behandlingssted skal der så vidt muligt udvælges journaler omfattende samtlige specialer og samtlige læger. På mindre steder med kun et enkelt speciale gennemgås mindst 6 journaler Instrukser Som udgangspunkt gennemgås alle sundhedsfaglige instrukser, der er omfattet af generiske eller specialespecifikke målepunkter. På store behandlingssteder, hvor flere instrukser vedrører et enkelt målepunkt, kan det være tilstrækkeligt at gennemgå et udvalg af instrukserne, der er omfattet af et givent målepunkt. Det skal dog sikres, at der gennemgås mindst én instruks vedrørende hvert målepunkt omhandlende instrukser. Alt skriftligt materiale gennemgås efter behov med den overordnet ansvarlige læge, eventuelt med inddragelse af andre ansatte på klinikken, herunder drøftes eventuelle mangler og uklarheder med udgangspunkt i de enkelte områder med tilhørende målepunkter. De tilsynsgående afklarer, om der er forhold, der skal følges op på, evt. ved at indhente yderligere materiale, jf. retningslinjernes punkt Interview om sundhedsmæssige forhold på behandlingsstedet Den overordnet ansvarlige læge og de behandlende læger samt, hvor det er relevant, andre ansatte på behandlingsstedet bliver interviewet om forholdene på behandlingsstedet med udgangspunkt i målepunkterne. De bliver interviewet om stedets patientbehandling, herunder om instrukser, dvs. personalets kendskab til hvor de findes, og hvorvidt indholdet kendes og efterleves. Ved større klinikker og på privathospitaler vil kun et udsnit af relevant personale blive udspurgt om disse forhold. De tilsynsgående skal så vidt muligt interviewe mindst tre personer på behandlingsstedet med særligt fokus på interviewmålepunkterne. Om muligt udvælges de interviewede, således at flere eller alle relevante jobfunktioner dækkes. Der suppleres med yderligere journaler, instrukser mv., hvis de først udvalgte viser, at der er mangler på et givent område Tilsyn med behandlingsstedets fysiske rammer Behandlingsstedets lokaler bliver gennemgået sammen med den overordnet ansvarlige læge, eventuelt med inddragelse af andre ansatte, som hovedregel med udgangspunkt i de relevante målepunkter. I de tilfælde, hvor de tilsynsgående finder det hensigtsmæssigt, kan de benytte sig af foto til at dokumentere forholdene på et behandlingssted. Det kan f.eks. være relevant, når det drejer sig om hygiejne eller apparatur, der eventuelt kan være fejlbehæftet eller forældet Tilsyn med sterile artikler og lægemidler Der gennemgås et tilfældigt udvalg af sterile artikler og af lægemidler. Som udgangspunkt gennemgås mindst ti sterile artikler, omfattende forskellige typer af ar- 8

9 tikler, opbevaret forskellige steder på behandlingsstedet. Tilsvarende gennemgås om muligt mindst ti forskellige lægemidler. Hvis behandlingsstedet har en akutkasse skal gennemgangen omfatte lægemidler fra denne kasse Intern drøftelse mellem de tilsynsgående Inden afslutning af besøget drøfter de tilsynsgående internt de væsentligste fund ved besøget og den umiddelbare afrapportering, der skal gives til den overordnet ansvarlige læge Afslutning af tilsynsbesøget Ved afslutningen af tilsynsbesøget gives en mundtlig afrapportering til den overordnet ansvarlige læge om de tilsynsgåendes samlede indtryk, og hvilke eventuelle mangler ved de sundhedsmæssige forhold der er konstateret, samt på hvilken måde og hvor hurtigt, de skal afhjælpes. Hvis de tilsynsgående konstaterer meget kritisable forhold omkring patientsikkerheden, eksempelvis på baggrund af et større antal uopfyldte målepunkter, kan konsekvensen være, at de tilsynsgående finder det påkrævet, at behandlingsstedet aflægges et opfølgende tilsynsbesøg. De tilsynsgående orienterer den overordnet ansvarlige læge og i de tilfælde, hvor det er relevant, bliver der aftalt et tidspunkt for det næste besøg. Se øvrigt nærmere i afsnit 2.3. Der betales selvstændigt gebyr for opfølgende tilsynsbesøg Eventuel oprettelse af tilsynssag på individuelle sundhedspersoner Embedslægerne kan ved tilsynet blive opmærksomme på forhold omkring individuelle sundhedspersoner, der kan have betydning for den fremtidige patientsikkerhed. Embedslægerne kan eksempelvis få begrundet mistanke om, at en sundhedsperson har et misbrug eller er psykisk syg. Ligeledes kan embedslægerne ved tilsynet blive opmærksom på, at en sundhedsperson kan have faglige problemer. Embedslægerne vil i så fald følge op på problemstillingen som led i sit almindelige tilsyn med sundhedspersoner. Det vil ikke fremgå af rapporten om tilsynsbesøget, at der er oprettet en sag på en sundhedsperson tilknyttet behandlingsstedet. Hvis det vurderes under et tilsynsbesøg, at individuelle sundhedspersoner har faglige problemer, vil embedslægerne sammen med Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed følge op på, om der skal iværksættes en faglig sanktion. Sundhedsstyrelsen kan således sætte en bestemt sundhedsperson under skærpet tilsyn efter reglerne i sundhedsloven 215, stk. 2, indbringe konkrete patientforløb til Patientombuddet, jf. lov om klage- og erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenets 2a, udstede påbud, indskrænke virksomhedsområdet eller fratage autorisationen midlertidigt eller permanent jf. autorisationslovens 7-10 samt forbyde eller give læger pålæg vedrørende ordination af afhængighedsskabende lægemidler jf. autorisationslovens

10 2.3 Udarbejdelse af rapport med konklusioner Embedslægerne udarbejder efter tilsynsbesøget en rapport over besøget for behandlingsstedet, hvoraf fremgår, hvad udfaldet af besøget har været. Rapporten indeholder således embedslægernes vurderinger af de enkelte målepunkter, konklusioner og eventuelle krav til behandlingsstedet. Rapporten offentliggøres på sst.dk efter endt høringsfase Generelle forhold Der er efter tilsynsbesøget mulighed for fire forskellige konklusioner vedr. den lægefaglige behandling på behandlingsstedet: Konklusion 1: Ingen anmærkninger Konklusion 2: Mindre problemer Konklusion 3: Større problemer Konklusion 4: Behov for genbesøg De tilsynsgående vurderer, om et givet målepunkt er opfyldt eller ikke. Andelen af uopfyldte målepunkter indgår i konklusionen på tilsynsbesøget. De nedenfor anførte procentandele af uopfyldte målepunkter er retningsgivende for, hvilken konklusion der opnås. Men de tilsynsgåendes vurdering af andre forhold, her i blandt hvordan der er fulgt op på eventuelle klage- eller tilsynssager, indgår også i den samlede vurdering. Er der mistanke om, at en eller flere lægers faglige kompetencer i sig selv kan udgøre en patientsikkerhedsmæssig risiko, vil de tilsynsgående kunne oprette særskilte faglige individtilsynssager på de pågældende læger jf. afsnit Hovedparten af de krav, de tilsynsgående stiller til behandlingsstederne ved tilsynene, kan opfyldes ved at indsende forskelligt materiale. Det kan dreje sig om instrukser, journalkopier eller redegørelser for, hvordan de mere klinik-relaterede forhold (hygiejne, medicinopbevaring, etc.) efterfølgende er blevet ændret, så manglerne nu er afhjulpet. Fristen for indsendelse af materiale fastsættes af embedslægerne efter en konkret vurdering. Overholdes fristen ikke, rykkes der kun en enkelt gang, og overholder behandlingsstedet stadig ikke fristen, planlægges der genbesøg. Er der efter modtagelsen af materialet fortsatte uopfyldte målepunkter, varsles der ligeledes genbesøg. Et genbesøg kan være varslet eller uvarslet, og der betales selvstændigt gebyr for et genbesøg. Tilsynet med det enkelte behandlingssted kan forløbe med en variation af konklusioner undervejs, men tilsynsforløbet afsluttes først, når et behandlingssted har opnået: Ingen anmærkninger. Ved tilsynsforløb, som ikke ved første tilsyn har konklusionen 1 Ingen anmærkninger vil rapporten fra seneste tilsyn efter end høring hos den virksomhedsansvarlige læge være offentliggjort på Hvis der tidligere har været problemer på stedet, herunder foretagelse af genbesøg, vil det fremgå af rapporten. Når et behandlingssted opnår konklusionen 1 Ingen anmærkninger vil der som hovedregel herefter gå ca. 3 år (fra det første besøg) til embedslægerne atter kommer på tilsynsbesøg. 10

11 2.3.2 Konklusion 1 Konklusionen Ingen anmærkninger kan som udgangspunkt opnås på følgende måder: 1. Alle målepunkter var opfyldt ved det initiale besøg. Gennemgang af registeroplysninger, evt. klage/tilsynssager og det generelle indtryk af stedet gav ikke de tilsynsgående en begrundet mistanke om, at der var risiko for patientsikkerheden på behandlingsstedet. Rapporten gøres færdig med det samme og sendes i høring mhp faktuelle fejl. Efter endt høring offentliggøres rapporten på 2. Der var mindre mangler i eksisterende materiale (fx manglende datering af instrukser/journaler og lign.). Der gives herefter mulighed for at indsende tilrettet materiale indenfor en kort frist, som hovedregel 14 dage. Der rykkes ikke ved manglende fremsendelse af materiale. Er de mindre mangler rettet, færdiggøres rapporten med konklusion 1 Ingen anmærkninger. Det vil ikke fremgå af rapporten, at der var mindre mangler. Indsender behandlingsstedet intet materiale efter den aftalte korte tidsfrist, eller er manglerne ikke rettet anføres konklusion 2 Mindre problemer, og rapporten sendes i høring mhp. faktuelle fejl. Efter endt høring offentliggøres rapporten med konklusion 2, Mindre problemer på 3. Behandlingsstedet har tidligere i forløbet fået konklusion 2, 3 eller 4, men alle krav er nu opfyldt. Rapporten færdiggøres med konklusion 1 Ingen mangler, men det vil fremgå, at der i forløbet var uopfyldte målepunkter, som efterfølgende blev opfyldt. Rapporten sendes i høring mhp. faktuelle fejl og efter endt høring offentliggøres den endelige rapport med konklusion 1 Ingen anmærkninger på Konklusion 2 Konklusionen Mindre problemer kan som udgangspunkt opnås på følgende måder: 1. Der var ved det initiale tilsynsbesøg få dvs. som hovedregel mindre end 10 % af målepunkterne, som var uopfyldte, og/eller det var de tilsynsgåendes generelle vurdering af behandlingsstedet (inkl. evt. klage/tilsynssager m.v.), at der ikke var risiko for patientsikkerheden på behandlingsstedet, som ikke ville kunne rettes op ved ændringer af procedurer mv. inden for en given frist. Dokumentation for iværksatte ændringer mv. fremsendes efter nærmere aftale med embedslægerne. Rapporten gøres færdig med konklusionen 2 Mindre problemer. Rapporten sendes i høring mhp. faktuelle fejl og efter endt høring offentliggøres rapporten med konklusionen 2 Mindre problemer på Hvis behandlingsstedet indenfor fristen indsender aftalte materiale, gøres en revideret rapport færdig, nu med konklusion 1 Ingen anmærkninger, men det fremgår, at der initialt var mindre mangler, som efterfølgende blev opfyldt. Rapporten med konklusionen 1 Ingen anmærkninger sendes i høring mhp. faktuelle fejl og efter endt høring offentliggøres den endelige udgave af rapporten på 11

12 Indsender behandlingsstedet intet materiale (efter en enkelt rykker), eller er der forsat mangler efter materialet er indsendt, anføres det i rapporten, hvorvidt der anses at være behov for enten genbesøg (konklusion 4) eller foretagelse af andre tilsynsmæssige foranstaltninger. Rapporten sendes ligeledes i høring mhp. rettelse af faktuelle fejl og efter endt høring offentliggøres rapporten med enten konklusionen 4 Behov for genbesøg eller beslutning om foretagelse af andre tilsynsmæssige foranstaltninger på Hvis der er behov for genbesøg, planlægges dette. Der betales et selvstændigt gebyr for genbesøg. 2. Der var ved det initiale besøg kun mindre mangler i det eksisterende materiale, men behandlingsstedet indsendte ikke relevant materiale indenfor den fastsatte tidsfrist, som hovedregel 14 dage. I rapporten anføres konklusion 2 Mindre problemer og stedet anmodes om, at indsende materialet indenfor en ny frist. Rapporten sendes i høring mhp. rettelse af faktuelle fejl og efter endt høring rapporten med konklusion 2 Mindre problemer på Overholdes fristen, og er alle manglerne opfyldt, færdiggøres en revideret rapport med konklusion 1 Ingen anmærkninger, men det vil fremgå af rapporten, at der undervejs var Mindre problemer. Rapporten sendes ligeledes i høring mhp. faktuelle fejl og efter endt høring offentliggøres rapporten med konklusionen 1 Ingen anmærkninger på Overholdes den nye frist ikke (efter en enkelt rykker), eller er der fortsat mangler offentliggøres rapporten med enten konklusionen 4 Behov for genbesøg eller beslutning om foretagelse af andre tilsynsmæssige foranstaltninger på Hvis der er behov for genbesøg, varsles dette. Der betales et selvstændigt gebyr for genbesøg. 3. Hvis de tilsynsgående allerede har været på et genbesøg på behandlingsstedet, og der ved dette genbesøg fortsat resterede få, dvs. som hovedregel mindre en 10 % uopfyldte krav, og/eller det var fortsat de tilsynsgåendes generelle vurdering af stedet (inkl. evt. klage/tilsynssager), at der ikke var risiko for patientsikkerheden på behandlingsstedet, som ikke ville kunne rettes op inden for en given frist, dokumenteret ved fremsendelse af materiale anføres konklusion 2 Mindre problemer i rapporten, og der aftales en frist med behandlingsstedet for indsendelse af materiale. Rapporten sendes i høring mhp. faktuelle fejl, og efter endt høring offentliggøres rapporten med konklusion 2 Mindre problemer på Er alle krav opfyldt efter fristens udløb, færdiggøres rapporten med konklusion 1 Ingen anmærkninger, men hvor det fremgår, at der initialt var, mangler, som efterfølgende blev opfyldt. Rapporten sendes i høring mhp. faktuelle fejl, og efter endt høring offentliggøres rapporten med konklusion 1 Ingen anmærkninger på Er der fortsat mangler eller overholdes fristen ikke (efter en enkelt rykker), offentliggøres rapporten med enten konklusionen 4 Behov for genbesøg eller beslutning om foretagelse af andre tilsynsmæssige foranstaltninger på Hvis der er behov for genbesøg, varsles dette. Der betales et selvstændigt gebyr for genbesøg. 12

13 2.3.4 Konklusion 3 Konklusionen Større problemer kan som udgangspunkt opnås på følgende måde: 1. Der var ved det initiale tilsynsbesøg flere, som hovedregel i størrelsesordenen % af målepunkterne, som var uopfyldte og/eller det var de tilsynsgåendes generelle vurdering af stedet (inkl. evt. klage/tilsynssager), at der ikke var risiko for patientsikkerheden på behandlingsstedet, som ikke ville kunne rettes op inden for en given frist ved ændringer af procedurer mv. inden for en given frist. Dokumentation for iværksatte ændringer mv. fremsendes efter nærmere aftale med embedslægerne. Der stilles herefter krav om indsendelse af materiale og der aftales en rimelig frist med behandlingsstedet, så det har mulighed for at udarbejde det manglende materiale. Herefter anføres konklusion 3 Større problemer i rapporten. Rapporten med konklusionen 3 Større problemer sendes i høring mhp. faktuelle fejl, og efter endt høring offentliggøres rapporten på Indsendes materialet indenfor fristen, og er alle målepunkter herefter opfyldt, udarbejdes en ny rapport med konklusion 1 Ingen anmærkninger, hvoraf det fremgår at der undervejs var Større problemer. Rapporten med konklusionen 1 Ingen anmærkninger sendes i høring mhp. faktuelle fejl, og efter endt høring offentliggøres rapporten på Indsender behandlingsstedet ikke materialet (efter en enkelt rykker), eller er der forsat mangler, anføres som udgangspunkt konklusion 4 Behov for genbesøg. Rapporten med konklusion 4 Behov for genbesøg sendes i høring mhp. faktuelle fejl, og efter endt høring offentliggøres rapporten med konklusionen 4 Behov for genbesøg på Der varsles genbesøg. Der betales selvstændigt gebyr for genbesøg Konklusion 4 Konklusionen Behov for genbesøg kan som udgangspunkt opnås på følgende måder: 1. Der var ved det initiale tilsynsbesøg mange, som hovedregel mere end 20 % af målepunkterne som var uopfyldte, og/eller det var de tilsynsgåendes generelle vurdering af stedet (inkl. evt. klage/tilsynssager), at der var risiko for patientsikkerheden på behandlingsstedet, som ikke ville kunne rettes op inden for en given frist dokumenteret ved fremsendelse af materiale. De tilsynsgående kan også vurdere, at konklusionen er 4 Behov for genbesøg selvom der ikke er flere uopfyldte målepunkter, når det er de tilsynsgåendes generelle indtryk, at behandlingsstedet ikke håndterer patientsikkerhedsmæssige problemstillinger forsvarligt. Ligeledes når behandlingsstedet eksempelvis forholder de tilsynsgående afgørende information, så de ikke kan danne sig et fyldestgørende indtryk af patientsikkerheden på stedet. Endelig indgår håndteringen af eventuelle tidligere klage/tilsynssager i den tilsynsgå- 13

14 endes vurdering af de patientsikkerhedsmæssige forhold på behandlingsstedet. Det var de tilsynsgåendes vurdering, at manglerne ikke kunne bringes i orden ved at få fremsendt diverse materialer eller redegørelser. Der planlægges derfor genbesøg, gerne i forbindelse med selve det initiale tilsynsbesøg. Rapporten færdiggøres med konklusion 4 Behov for genbesøg, og sendes i høring mhp. rettelse af faktuelle fejl. Efter endt høring offentliggøres rapporten på Genbesøg kan være varslet eller uvarslet, og der betales selvstændigt gebyr for begge former for genbesøg. 2. Hvis der ved et genbesøg fortsat var mangler, vil Sundhedsstyrelsen tage konkret stilling til, hvordan styrelsen sikrer, at den lægelige patientbehandling på behandlingsstedet bringes til at leve op til den standard, der kræves af hensyn til patientsikkerheden. I rapporten anføres der konklusion 3 Større problemer. Rapporten sendes i høring mhp. rettelse af faktuelle fejl, og efter endt høring offentliggøres rapporten på Skal der mere end et genbesøg til på et behandlingssted, sendes der efter aftale med Danske Regioner en kopi af rapporten (efter endt høring) til den relevante region, hvis regionen har en aftale med behandlingsstedet. 3. Der kan også varsles genbesøg hvis behandlingsstedet ikke har overholdt den aftalte frist for indsendelse af materiale (efter en enkelt rykker), eller såfremt der fortsat er mangler, efter der er indsendt materiale. Rapporten færdiggøres med konklusion 4 Behov for genbesøg og sendes i høring mhp. faktuelle fejl, og efter endt høring offentliggøres rapporten på Der betales selvstændigt gebyr for hvert genbesøg. Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed bliver orienteret, når en rapport foreligger. Hermed bliver der foretaget en central videnopsamling, så det er muligt at vurdere, om der er generelle problemer på et område, som Sundhedsstyrelsen skal agere på. Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed offentliggør også rapporten på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 14

15 2.3.6 Høring over rapport De tilsynsgående udarbejder en rapport over tilsynsbesøget indenfor tre uger og sender den til behandlingsstedet ved den for behandlingen overordnet ansvarlige læge til kommentering. Behandlingsstedet har en frist på tre uger til at gøre opmærksom på eventuelt faktuelle fejl, som kan have haft betydning for den tilsynsgåendes vurdering. Herefter udarbejder de tilsynsgående den endelige rapport. Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed bliver orienteret, når den endelige rapport foreligger. Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed foretager hermed en central vidensopsamling, så det er muligt at vurdere, om der er generelle problemer på området, som Sundhedsstyrelsen skal agere på. Enhed for Tilsyn og Patientsikkerhed sørger også for, at rapporten offentliggøres på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 2.4 Varslede kontra uvarslede opfølgende tilsynsbesøg De tilsynsgående vurderer, om det opfølgende tilsynsbesøg skal være varslet eller uvarslet. I overvejelserne indgår, hvilke forhold der skal følges op på.. Er det fx forhold ved behandlingsstedets indretning, kan det være relevant at varsle besøget, så behandlingsstedet har bragt forholdene i orden inden en fastsat dato, jf. punkt om udarbejdelse af varsling af besøget. Har der været tale om forhold ved behandlingsstedet, hvor et øjebliksbillede vurderes vigtigt, skal de tilsynsgående vurdere, om øjemedet forspildes ved at varsle besøget. Hvor det er besluttet, at et besøg ikke skal være varslet, skal varslingsbrevet medbringes og overrækkes ved besøget. Varslingsbrevet skal indeholde en begrundelse for, hvorfor det er fundet nødvendigt at foretage besøget uden forudgående varsling, jf. retssikkerhedslovens 5, stk. 6. Begrundelsen kan dog meddeles mundtligt, men i så tilfælde kan behandlingsstedet kræve at få dette skriftligt efter besøget, såfremt en anmodning herom er fremsat inden for 14 dage efter besøget, jf. retssikkerhedslovens 5, stk

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1)

Bekendtgørelse om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som autoriseret sundhedsperson 1) BEK nr 49 af 13/01/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. september 2016 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, j.nr. 0905127 Senere ændringer

Læs mere

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME

RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE SYGDOMME JUNI 2015 RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE ME Sundhedsstyrelsens ordning om eksperimentel behandling RÅDGIVNING OM EKSPERIMENTEL BEHANDLING VED LIVSTRUENDE MEME Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at:

Borgerrådgiverens hovedopgave er først og fremmest dialog med borgerne i konkrete sager en mediatorrolle, hvor det handler om at: BORGER RÅDGIVEREN Det kan du bruge borgerrådgiveren til Er du utilfreds med behandlingen af din sag i Hvidovre Kommune eller med kommunens behandling af dig, kan du henvende dig til borgerrådgiveren. Borgerrådgiverens

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr.: 4-17-236/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Allerød Kommune 2009 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, Blok D-E 2400 København NV Tlf. 72 22 74 50 Fax 72 22 74 20

Læs mere

Således inddeles gruppeundersøgelser i:

Således inddeles gruppeundersøgelser i: Gruppeundersøgelser Indledning En gruppeundersøgelse kan iværksættes med udgangspunkt i en patient, undersøgt på Arbejdsmedicinsk klinik, hvor man erfarer, at der er et generelt arbejdsmiljøproblem på

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Herlev Kommune

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i. Herlev Kommune Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herlev Kommune 15. marts 2013 Sagsnr. 5-2210-52/1/ Reference MAPT T +4572227450 E seost@sst.dk 2012 Tilsynene i Herlev Kommune Sundhedsstyrelsen har gennemført

Læs mere

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2013: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2014 Årsrapport 2013: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S

Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Kommissorium for Revisionsudvalget i Spar Nord Bank A/S Dato: Februar 2016 1 1. Indledning Det følger af bekendtgørelsen om revisionsudvalg i virksomheder samt koncerner, der er underlagt tilsyn af Finanstilsynet

Læs mere

Aktindsigt Relevante lovregler

Aktindsigt Relevante lovregler Aktindsigt Aktindsigt er i Patientskadeankenævnet relevant i to situationer. Problemstillingen er først og fremmest relevant, når der fremsættes anmodning om aktindsigt i sager, der verserer eller har

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Den J.nr. 4-17-246/1/MAT Embedslægerne Hovedstaden Borups Allé 177, blok D- E 2400 København NV Tlf. 7222 7450 Fax 7222 7420 E-post info@sst.dk s tilsyn med plejehjem i Dir. tlf. 7222 7496 E-post hvs@sst.dk

Læs mere

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner

Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Vejledning om lægemiddel- og medicovirksomheder og specialforretninger med medicinsk udstyr med tilknyttede sundhedspersoner Indhold 1 Indledning... 2 2 Omfattede virksomheder og forretninger... 2 2.1

Læs mere

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom

Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom ÅRSRAPPORT 2015 2016 Rådgivning om eksperimentel behandling for mennesker med livstruende sygdom Årsrapport 2015 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder

Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Den 12. november 2014 J.nr. 2014103514 Ref.: kj Handlingsplan for bedre behandling af fortrolige oplysninger om personer og virksomheder Sundhedsstyrelsens opfølgning på Rigsrevisionens beretning af 5.

Læs mere

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen?

Samrådsspørgsmål R: Hvordan mener ministeren, at den nye akuttelefon-ordning i Region Hovedstaden påvirker tilliden til det danske sundhedsvæsen? Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 582 Offentligt Talepapir Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Sundhedsudvalget o.a. Anledning: Samråd Q, R og S om akuttelefonen

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven.

Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens afgørelse af 4. april 2014 om belysning af den private fællesvej, H haven. Dato 1. oktober 2014 Dokument 14/05911-16 Side 1/5 Klage over Kommunens afgørelse om belysning på den private fællesvej H haven. Vejdirektoratet har behandlet en klage af 17. april 2014 over Kommunens

Læs mere

Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos ni beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos ni beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Herlev Kommune 22. juni 2012 J.nr. 5-2210-52/1 Embedslægerne Hovedstaden Borups Alle 177 2400 København NV Tlf. 72227450 Fax 72227420 E-post info@sst.dk 2011 Dir.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder

Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Finanstilsynet Forbrugerombudsmanden Den 2. september 2013 Samarbejdsaftale mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden vedrørende finansielle virksomheder Som følge af ændringerne i markedsføringsloven

Læs mere

Herlev Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Herlev Bygade 90 2730 Herlev. ssf@herlev.dk

Herlev Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Herlev Bygade 90 2730 Herlev. ssf@herlev.dk Herlev Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Herlev Bygade 90 2730 Herlev ssf@herlev.dk j.nr. 4-17-252/1/VIBR Vedr.: Embedslægeinstitutionens tilsyn med plejeboligenheder i 2006. Embedslægeinstitutionen

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 7. april 2014 Sagsnr. 5-2210-1529/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Faaborg Midtfyn Kommune 2013 Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Nytorv 2, 6000 Kolding Tlf. 72 22 79 50

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. februar 2013 12/14089 KLAGE OVER BETALING FOR BELYSNING PÅ PRIVATE FÆLLESVEJE Vejdirektoratet har behandlet din klage af 30. november 2012 over Kommunens afgørelse

Læs mere

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958

Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres j.nr. 500958 Dato 25. november 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/11246-9 Side 1/5 Afgørelse - klage over udgiftsfordeling til vedligeholdelse af Teglværksvej jeres

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2014

Opfølgende tilsynsrapport 2014 Opfølgende tilsynsrapport 2014 Ørestadens Plejecenter Adresse: Asger Jorns Allé 5, 2300 København S Kommune: København Leder: Centerleder Mie Nicolajsen Telefon: 21 56 18 74 E-post: cq9x@suf.kk.dk Dato

Læs mere

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst:

Om sagens omstændigheder har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 25. august 2000 oplyst: Kendelse af 21. marts 2001. 00-161.414. Afgift ved for sen indsendelse af årsregnskab ikke eftergivet. Årsregnskabslovens 62. (Ellen Andersen, Morten Iversen og Jan Uffe Rasmussen) K, der er medlem af

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Anders Baastrup Behandlingssted:

Læs mere

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser.

i sin søns patientjournal. På den måde ville både faren selv og andre sundhedspersoner få kendskab til dommen og dens konsekvenser. 2009 12-1 Patientklagenævnets pligt til at vejlede om konsekvenserne af en afgørelse truffet af nævnet I fortsættelse af behandlingen af en konkret klagesag om en fars ret til aktindsigt i sin søns patientjournal

Læs mere

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5

Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Vejledning til rapport om udbud af spil 1/5 Generelt Rapporten skal udarbejdes i henhold til 43, stk. 1 i lov om spil, og skal redegøre for, om indehavere af tilladelse til at udbyde online væddemål og/eller

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Carl Johan Fasting Erichsen Behandlingssted:

Læs mere

Tilsynsindsatser i forhold til psykisk arbejdsmiljø

Tilsynsindsatser i forhold til psykisk arbejdsmiljø Kvalitetsprocedure Tilsynsindsatser i forhold til psykisk arbejdsmiljø Kvalitetsprocedure DT-9 Anvendelsesområde: Detailtilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 2. kontor Ikrafttræden: 1. april 2013 Senest redigeret:

Læs mere

Vejledning til ledelsestilsyn

Vejledning til ledelsestilsyn Vejledning til ledelsestilsyn Ledelsestilsynet er et væsentligt element i den lokale opfølgning og kan, hvis det tilrettelægges med fokus derpå, være et redskab til at sikre og udvikle kvaliteten i sagsbehandlingen.

Læs mere

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING

INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING INSPEKTION AF BEHANDLINGSSTEDER I DANMARK, HVOR DER UDFØRES KOSMETISK BEHANDLING 2011 Årsrapport 2010 Inspektion af behandlingssteder i Danmark hvor der udføres kosmetisk behandling Årsrapport 2010 Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb

Ankestyrelsens principafgørelse 13-16 om hjemmehjælp - kvalitetsstandard - indkøbsordning - rehabiliteringsforløb KEN nr 9338 af 14/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juni 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2015-2121-51397 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142

Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 / Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141 og 142 Social behandling af alkohol - og stofmisbrug Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Advokatrådets tilsyn Ved den seneste ændring af retsplejeloven blev der lagt op til et mere intensivt tilsyn fra Advokatrådets side. Tilsynet skal dække overholdelsen af advokatreglerne i bred forstand,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Arne Nyholm Gam Behandlingssted:

Læs mere

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A.

I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej 36A. Dato 17. juni 2014 Dokument 13/23814 Side Etablering af en ny udvidet overkørsel I e-mail af 12. december 2013 har I klaget over Kommunens overkørselstilladelse af 18. november 2013 til ejendommen O vej

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Steen Meier Rønborg Behandlingssted:

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet

Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet Samarbejde om arbejdsmiljø på midlertidige eller skiftende arbejdssteder på bygge- og anlægsområdet At-vejledning F.3.4 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.7 Sikkerheds- og sundhedsarbejde på midlertidige

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023239 Poul Erik Bech A/S (advokat Steen Lundeby) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen Poul

Læs mere

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K 12-01-2016 Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk

Læs mere

Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: 22-09-2014 Sendes til: Byrådet

Forvaltning: Byrådssekretariatet Dato: 22-09-2014 Sendes til: Byrådet Vedrørende: Svar til Kasper Fuhr Christensen, Velfærdslisten, vedr. spørgsmål om anvendelsen af hurtighedsprincippet og kontinuitetsprincippet i sagsbehandlingen Sagsnavn: Spørgsmål og forslag fra Kasper

Læs mere

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer.

01.09.2015. A. Generelle forhold for flere specialer. N O T A T 01.09.2015 Specialeaftale og tro & loveerklæring for specialet gynækologi og obstetrik under det udvidede frie sygehusvalg og reglerne om ret til hurtig udredning A. Generelle forhold for flere

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Christian Frøkjær Thomsen Behandlingssted:

Læs mere

Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn

Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Vurderingsprincipper i DDKM for praktiserende speciallæger Vejledning for surveyors og Akkrediteringsnævn Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet 1. Indledning... 3 1.1 Målet med vurderingen...

Læs mere

Center for Plan & Miljø

Center for Plan & Miljø Center for Plan & Miljø Lov om byfornyelse Dialogbaseret sagsgang for Sundheds- og brandfarlige boliger Lovgrundlag: Formål: Lov om byfornyelse og udvikling af byer. 75. Kommunalbestyrelsen skal efter

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948. Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2015-78948 Dato: 26-05-2016 Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 7. december 2015 klaget til Københavns Kommune over kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk bistand I Odense Kommune (Omfatter borgere i eget hjem og på plejecenter og gælder for kommunal og privat leverandør) Kvalitetstandarden omfatter Personlig

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i

Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i J. nr. 3-17-279/1 Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i Esbjerg Kommune 2010 Sundhedsstyrelsen Embedslægerne Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe Tlf. 72 22 79 50 Fax 72 22 74 40 E-mail: syd@sst.dk

Læs mere

Konstatering af overtrædelser

Konstatering af overtrædelser At-intern instruks Konstatering af overtrædelser At-intern instruks IN-18-8 Arbejdsmiljøemne: Generelle instrukser uden arbejdsmiljøemne Ansvarlig enhed: AFC, 1. kontor Ikrafttræden: 7. august 2006 Senest

Læs mere

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden.

Medicinhåndtering. Man skal være opmærksom på, om tabletter må deles eller knuses få lægens anvisning, f.eks. i forbindelse med medicin i sonden. Medicinhåndtering Ansvar: 1. Lægen har ansvar for ordinering af receptpligtig medicin. Når lægen har ordineret medicin til en patient, kan enhver varetage medicingivningen, såfremt den ordinerende læge

Læs mere

Patientombuddets Klagecenter. Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering

Patientombuddets Klagecenter. Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering Patientombuddets Klagecenter Praksis om plejepersoners pligter og ansvar ved medicinhåndtering Oplæg til Temadag på Herlev Hospital den 20. November 2012 ved cand. jur, specialkonsulent Katrine Bosmann

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Martin Tøttrup Kelkelund Behandlingssted:

Læs mere

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1)

Bekendtgørelse om udbringning af bekæmpelsesmidler fra luftfartøjer 1) BEK nr 1755 af 14/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. september 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-029-00406 Senere ændringer

Læs mere

5. Persondataloven 5.1. Indsamling, behandling, behandlingssikkerhed, videregivelse og oplysningspligt Indsamling Behandling

5. Persondataloven 5.1. Indsamling, behandling, behandlingssikkerhed, videregivelse og oplysningspligt Indsamling Behandling 5. Persondataloven Persondataloven er indført bl.a. med det formål at sikre en så god beskyttelse af borgerne som muligt i forhold til den behandling, der finder sted af personoplysninger, og reglerne

Læs mere

Lokalplanlægning i Varde Kommune

Lokalplanlægning i Varde Kommune Lokalplanlægning i Varde Kommune Lokalplanlægning i Varde Kommune Varde Kommune er planmyndighed og forestår udarbejdelse af kommuneplan og lokalplaner. Kommuneplanen er en overordnet plan, der blandt

Læs mere

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom

Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Deloitte Opdateret vejledning - kønsmæssige sammensætning af ledelsen og afrapportering herom Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning om måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Foreløbig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jørgen Boris Velander Behandlingssted:

Læs mere

Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud jævnfør Lov om Dagtilbud for Børn og Unge

Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud jævnfør Lov om Dagtilbud for Børn og Unge Analyse marts 2010 09/67371 Holbæk Kommunes tilsyn med dagtilbud jævnfør Lov om Dagtilbud for Børn og Unge Holbæk Kommune foretager pædagogisk tilsyn med de kommunale børnehuse og private pasningstilbud.

Læs mere

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen

Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen Forretningsorden for skolebestyrelsen ved Gerbrandskolen Indholdsfortegnelse 1. Det konstituerende møde.... 1 2. Mødevirksomhed... 1 3. Beslutningsdygtighed og afstemning... 2 4. Beslutningsprotokol/referat...

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi kan derfor ikke bede kommunen genoptage sagen til fornyet behandling.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi kan derfor ikke bede kommunen genoptage sagen til fornyet behandling. Dato 13. april 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/18398-25 Side 1/6 Klage over istandsættelse af den private fællesvej Carl Bremers Vej Vejdirektoratet har

Læs mere

årsrapport 2010: eksperimentel behandling

årsrapport 2010: eksperimentel behandling årsrapport 2010: eksperimentel behandling 2011 Årsrapport 2010: Eksperimentel behandling Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Eksperimentel behandling; Kræftbehandling;

Læs mere

PLO-Nordjylland. Nyhedsbrev April 2013

PLO-Nordjylland. Nyhedsbrev April 2013 April 2013 PLO-Nordjylland PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Nordjylland Lægernes Hus, Rømersvej 10, 9000 Aalborg, tlf. 35448189, lfnord@dadl.dk, www.lfnord.dk Side 1 Fastfrysning af ydernumre Samarbejdsudvalget

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Find vejen frem VIA University College Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmiljø 1) 2009/1 LSV 126 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20090054829 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 11. maj

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Lisbeth Margrethe Krohn Behandlingssted:

Læs mere

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010

Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010 Efterlevelse af Komitéens anbefalinger for god selskabsledelse 2010 Komitéen har i samarbejde med NASDAQ OMX Copenhagen A/S i foråret 2011 gennemført en undersøgelse af oplysninger om corporate governance

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Mogens Rishøj Behandlingssted:

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015

Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro. Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 Udkast af 26. oktober 2015 til Kapitel 1 - Formål Forretningsorden for bestyrelsen for Fonden Settlementet på Vesterbro Således vedtaget på bestyrelsesmødet den 04.11.2015 1 Formål Bestyrelsen er Fonden

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. august 2012 12/04248 ÆNDRING AF OVERKØRSEL I brev af 14. marts 2012 har I klaget over Kommunens afslag af 17. og 28. februar 2012 på at lovliggøre jeres overkørsel

Læs mere

Juridiske retningslinier for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinier for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Lederforsamling Juridiske retningslinier for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen er, at kvalificere den

Læs mere

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg

Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Handleplan for sorg og krise Handleplan vedrørende alvorlige ulykker-dødsfald i den nærmeste familie/ i personalegruppen og skilsmisser for børn i Børnehusene Tjæreborg Denne handleplan skal bruges som

Læs mere

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse

Høringsnotat vedrørende høring af udkast til ændring af bekendtgørelse Høringsnotat Notat Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon Fax 7262 6790 raha@trafik- og Byggestyrelsen.dk www.trafik- og Byggestyrelsen.dk Dato 27. maj 2016 Høringsnotat vedrørende høring af udkast

Læs mere

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej

Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen af aktindsigtsanmodninger ved Task Forcen/Jobcenter København, Musvågevej Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens direktion Rådhuset 1599 København V Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. 15-06-2010 Sagsnr. 2009-180637 Vedrørende konkret egen driftundersøgelse af behandlingen

Læs mere

Praktisk hjælp til indkøb

Praktisk hjælp til indkøb Praktisk hjælp til indkøb Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Hertil har vi modtaget dine bemærkninger af 4. august 2014, som vi har indarbejdet i afgørelsen

Hertil har vi modtaget dine bemærkninger af 4. august 2014, som vi har indarbejdet i afgørelsen Dato 19. august 2014 Dokument 14/02402 Side Klage over Kommunens administration af H Vej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. februar 2014 over Kommunens afgørelse af 3. februar 2014, hvor kommunen

Læs mere

Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver

Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver SIDE 17 DET ELEKTRONISKE ESPD Kapitel 2 Udfyldelsen af eespd som ansøger eller tilbudsgiver 2.1 Start Xml-filen virker udelukkende sammen eespd et og kan kun åbnes herfra ved hjælp af funktionerne heri,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted:

Sundhedsstyrelsens tilsyn med private. Behandlingssted: Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder hvor der udføres lægelig patientbehandling Endelig tilsynsrapport Overordnet ansvarlig/ virksomhedsansvarlig læge: Jes Christian Rahbek Behandlingssted:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2015 Sag 83/2014 (1. afdeling) Holbæk Kommune (advokat Steen Marslew) mod GF Forsikring A/S (advokat Nicolai Mailund Clan) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Ad 1. Rammer for tilsynsordning med rideskolerne/klubberne.

Ad 1. Rammer for tilsynsordning med rideskolerne/klubberne. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38665341 Mail csu@regionh.dk Dato: 5. januar 2015 Tilsynsordning med rideskoler Følgende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v.

Bekendtgørelse af lov om psykologer m.v. LBK nr 229 af 08/03/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Social og Integrationsmin., j.nr. 2012

Læs mere

PPR ydelser. Familierådgivningen. Bestilling af ydelse

PPR ydelser. Familierådgivningen. Bestilling af ydelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning PPR ydelser Familierådgivningen Bestilling af ydelse Bestilling af ydelse sker ved at udfylde henvisningsskemaet som kan hentes på Handleguide.dk under Professionelle/skemaer

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en kommune. Vedr.: Sønderborg Kommmunes tilsyn med plejecentre.

Statsforvaltningens brev til en kommune. Vedr.: Sønderborg Kommmunes tilsyn med plejecentre. Statsforvaltningens brev til en kommune. Vedr.: Sønderborg Kommmunes tilsyn med plejecentre. På grund af en omtale i pressen den 18. juni 2009, har statsforvaltningen rejst en sag om Sønderborg Kommunes

Læs mere

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium

Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark, Sygehus Lillebælt og Syddansk Universitet Velkommen til Rygcentret - Medicinsk Rygambulatorium Rygcenter Syddanmark www.sygehuslillebaelt.dk Rygcenter Syddanmark Rygcenter Syddanmark

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2015

Opfølgende tilsynsrapport 2015 Opfølgende tilsynsrapport 2015 Ørnhøj Friplejehjem Adresse: Hovedgaden 36, 6973 Ørnhøj Kommune: Herning Leder: Steen Lund Telefon: 96 92 69 73 E-post: tilsynsenheden@herning.dk Dato for tilsynet: 13. august

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83

GLOSTRUP KOMMUNE. Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 GLOSTRUP KOMMUNE Tilsyn for tilbud efter Servicelovens 83 Godkendte leverandør: Hjemmeplejen Dalvangen Dato for tilsynsbesøg: 26. august 2013 Start- og sluttidspunkt for tilsynet: kl. 8:00-11:30 Deltagere

Læs mere

Amtskommunerne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms Regionskommune Landets sygehuse Amtsrådsforeningen Sundhedsstyrelsen

Amtskommunerne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms Regionskommune Landets sygehuse Amtsrådsforeningen Sundhedsstyrelsen Amtskommunerne Hovedstadens Sygehusfællesskab Bornholms Regionskommune Landets sygehuse Amtsrådsforeningen Sundhedsstyrelsen Dato: 2. december 2004 Kontor: 2.s.kt. J.nr.: 2004-12100-82 Indenrigs- og Sundhedsministeriets

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 187 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 187 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 187 Offentligt 2 Et almindeligt tilsyn iværksættes ofte på baggrund af en konkret tvivl om undervisningens indhold og kvalitet på en bestemt skole.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt 2015-25805 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-09- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Holbæk Kommunes delvise afslag på aktindsigt Du har den 12. april 2015 meddelt Holbæk Kommune, at du

Læs mere

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport

Kvalitetsrapporter. Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter. Almindelige bemærkninger til lovforslag der vedrører den nye kvalitetsrapport Kvalitetsrapporter Folkeskolelovens bestemmelser om kvalitetsrapporter 40 a. Kommunalbestyrelsen udarbejder en kvalitetsrapport hvert andet år. Kvalitetsrapporten skal beskrive skolevæsenets og de enkelte

Læs mere

Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. undersøgelse på mistanke om kræft i mavetarmkanalen for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder 6. maj 2014 1. Endoskopi 1.1 Journal: Det blev ved gennemgang af et antal

Læs mere

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE

VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE VEJLEDNING FORSKELSBEHANDLING HANDICAP OG OPSIGELSE INDHOLD FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN... 3 Kort om forskelsbehandlingsloven... 3 HANDICAP.... 3 Hvornår er en lidelse et handicap?... 3 Særligt om stress....

Læs mere

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 11. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt:

I anledning af klagen har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i en redegørelse af 11. januar 2010 om sagens faktiske omstændigheder udtalt: Kendelse af 10. maj 2010 (J.nr. 2009-0020413) Revisionsvirksomhed frataget godkendelsen som revisionsvirksomhed og slettet i registeret over godkendte revisionsvirksomheder. Revisorlovens 29 og 14, stk.

Læs mere

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014.

Redegørelse vedrørende sager om magtanvendelse i Ældreområdet 2014. Redegørelse vedrørende sager om i Ældreområdet 2014. Indledning Social- og Sundhedsudvalget orienteres en gang årligt om antal sager vedrørende indenfor Ældreområdet. Ældre Bevillingsenheden Tlf. 46 11

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2013 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen ANMELDT KOMMUNALT TILSYN HOS LEVERANDØR AF TØJVASK : ALASKA VASK & RENS APS [ Tilsynet er udført d. 2/9-3/9 2013 af Merete Larsen Sundheds og Omsorgsafdelingen.]

Læs mere

Anmeldt ledelsestilsyn på Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune

Anmeldt ledelsestilsyn på Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune Næstved Kommune Borger og Udvikling www.naestved.dk Anmeldt ledelsestilsyn på Alkoholrådgivningen i Næstved Kommune Mødedato 2. december 2014 Tid 13.00 14.30 Sted Sundhedscentret Mødedeltagere Anne Planck,

Læs mere

Ribe Amtsråd Region Syddanmark

Ribe Amtsråd Region Syddanmark Ribe Amtsråd Region Syddanmark Henvendelse fra Region Syddanmark har modtaget brev af 22. juni 2006 fra Region Syddanmark vedr. akut PCI på Hjertecenter Varde. Det fremgår af brevet, at udgangspunktet

Læs mere

Afgørelse i sagen om registrering af et beskyttet område på en ejendom i Åbybro Kommune.

Afgørelse i sagen om registrering af et beskyttet område på en ejendom i Åbybro Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 26. september 2006 NKN-131-00031 LER Afgørelse i sagen om registrering

Læs mere

ArbejdsPladsVurdering

ArbejdsPladsVurdering ArbejdsPladsVurdering Vejledning om reglerne for udarbejdelse af arbejdspladsvurdering, herunder metode og indhold samt sikkerhedsudvalgets rolle. ARBEJDSMILJØVEJLEDNING NR.3 OKT. 2004 Statens Luftfartsvæsen

Læs mere

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager

Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Notat om håndtering af aktualitet i matrikulære sager Ajourføring - Ejendomme J.nr. Ref. lahni/pbp/jl/ruhch Den 7. marts 2013 Introduktion til notatet... 1 Begrebsafklaring... 1 Hvorfor er det aktuelt

Læs mere

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016

Kommissorium for Revisionsudvalget. Juni 2016 Kommissorium for Revisionsudvalget Juni 2016 Indhold 1. KONSTITUERING OG FORMÅL... 3 2. MEDLEMSKAB... 3 3. MØDESTRUKTUR- OG FREKVENS... 4 4. BEMYNDIGELSE OG RESSOURCER... 4 5. OPGAVER OG FORPLIGTELSER...

Læs mere