Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab"

Transkript

1 Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab Læs venligst brugs- og monterings- anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr

2 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af vinkøleskabet...4 Døråbner...7 Døren åbnes...7 Døren lukkes...7 Tilbehør....8 Miljøbeskyttelse...9 Råd om sikkerhed og advarsler...10 Sådan spares der energi...18 Vinkøleskabet tændes og slukkes...19 Inden vinkøleskabet tages i brug...19 Beskyttelsesfolie...19 Rengøring og vedligeholdelse...19 Betjening af vinkøleskabet Vinkøleskabet tændes...19 Vinkøleskabet slukkes...20 Ved længere fravær Yderligere indstillinger...21 Lås...21 Akustiske signaler Displayets lysstyrke...23 Temperatur og luftkvalitet Temperatur...24 Temperaturer indstilles...25 Mulige temperaturindstillinger...26 Temperaturdisplay Luftkvalitet og -fugtighed...27 DynaCool (konstant luftfugtighed)...27 Luftudskiftning via aktivt kulfilter...28 Temperatur- og døralarm...29 Præsentationslys...31 Præsentationslyset til- og frakobles Præsentationslysets lysstyrke indstilles...31 Indstilling af præsentationslysets tilkoblingsvarighed...32 Opbevaring af vinflasker...33 Træhylder Træhylder flyttes...34 Træhylder tilpasses

3 Indholdsfortegnelse Tekst på træhylderne...35 Pyntehylde...36 Maksimal kapacitet...36 Automatisk afrimning...37 Rengøring og vedligeholdelse...38 Indvendigt, tilbehør, udvendigt, dør Ventilationsåbninger...40 Tætningsliste i døren...40 Luftfilter...40 Aktivt kulfilter...41 Aktivt kulfilter udskiftes...41 Småfejl udbedres...43 Støjårsager...48 Miele home...49 Service / garanti...51 Oplysninger til testinstitutter...54 Informationer til forhandlere Udstillingsprogram...55 Eltilslutning...57 Opstillingsanvisning...58 Side-by-side-opstilling...58 Opstillingssted...58 Klimaklasse Ventilation...59 Inden indbygning Døråbningsbegrænser...60 Mål...61 Hængslingssiden ændres...62 Vinkøleskabet underbygges...66 Vinkøleskabet forberedes...66 Vinkøleskabet tilpasses til højere køkkenskabsdøre...69 Vinkøleskabet skubbes ind i nichen...70 Vinkøleskabet fastgøres i nichen...71 Døren justeres i siderne...72 Adresser

4 Beskrivelse af vinkøleskabet Tænd/Sluk af hele vinkøleskabet Optisk interface (kun til Miele Teknisk Service) Valg af den øverste eller nederste vintempereringszone Tænd/Sluk af funktionen DynaCool (konstant luftfugtighed) Tænd/Sluk af præsentationslys Indstilling af temperatur ( for koldere) Bekræftelse af et valg (OK-tast) Indstilling af temperatur ( for varmere) Til- eller fravalg af indstillingsmodus Sluk af temperatur- eller døralarmen Display med temperaturangivelse og symboler (symboler kun synlige i indstillingsmodus; se skemaet for forklaring af symbolerne) 4

5 Beskrivelse af vinkøleskabet Symboler i indstillingsmodus: Symbol Betydning Funktion Lås Sikring mod utilsigtet slukning og ændring af indstillinger Akustiske signaler Til- og frakobling af tastelyden og advarselstonen ved døralarm Miele Home Kun synlig, når Miele home-kommunikationsmodul er isat og tilmeldt (se "Miele home") Udstillingsprogram (kun synligt, når udstillingsprogrammet er aktiveret) Deaktivering af udstillingsprogrammet Displayets lysstyrke Indstilling af displayets lysstyrke Aktivt kulfilter Lyser, når udskiftning af det aktive kulfilter er nødvendig Nettilslutning (kun synlig, når vinkøleskabet er slukket og efter strømafbrydelse) Bekræfter, at vinkøleskabet er elektrisk tilsluttet; blinker efter strømafbrydelse Alarm (kun synlig ved temperatur- eller døralarm) Viser en temperatur- eller døralarm 5

6 Beskrivelse af vinkøleskabet Døråbner Push2open Lysliste (i begge vintempereringszoner) Aktivt kulfilter Betjening af øverste og nederste vintempereringszone/isoleringsplade til termisk adskillelse af tempereringszonerne Isoleringslister til termisk adskillelse af tempereringszonerne Træhylder med lister til tekst (FlexiFrames med noteboard) Pyntehylde Glasdør af UV-bestandigt sikkerhedsglas Udluftningsrist med luftfilter 6

7 Døråbner Døråbner Push2open-systemet gør det nemmere at åbne døren. Vinkøleskabets dør reagerer på tryk. Døren åbnes Tryk kortvarigt på døren. Slip derefter. Døren åbner automatisk på klem. Åbn døren helt for fx at tage vinflasker ud. Undgå at beskadige døråbneren: - Bloker ikke døren, mens den åbnes. - Døråbneren må ikke trykkes ind eller holdes fast under lukningen. Beskyttelse mod uforsætlig åbning: Hvis døren ikke åbnes yderligere, lukker den automatisk igen efter ca. 3 sekunder. Døren lukkes Døren lukkes med et let tryk. 7

8 Tilbehør Medfølgende tilbehør Aktivt kulfilter Det aktive kulfilter i betjeningsdelen sørger for optimal luftudskiftning og dermed høj luftkvalitet i vinkøleskabet. Luftfilter Luftfilteret bag udluftningsristen forhindrer, at kuldeydelsen reduceres af støvaflejringer. Kridt Anvend det medfølgende kridt til at skrive på magnetlisterne på træhylderne med. Hermed fås en god oversigt over de opbevarede vinsorter. Ekstra tilbehør Aktivt kulfilter (Beskrivelse: Se Medfølgende tilbehør). Kridt (Beskrivelse: Se Medfølgende tilbehør). Luftfilter (Beskrivelse: Se Medfølgende tilbehør). Allround-mikrofiberklud Mikrofiberkluden er velegnet til fjernelse af fingeraftryk og lette tilsmudsninger på fronter i rustfrit stål, paneler, vinduer, møbler, bilruder osv. Ekstra tilbehør kan købes ved telefonisk henvendelse til vores reservedelsekspedition på tlf , hos Miele-forhandlere eller på 8

9 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse af emballagen Emballagen beskytter produktet mod transportskader. Emballagematerialet er valgt ud fra miljømæssige hensyn og er genanvendeligt. Genbrug af emballagematerialerne sparer råstoffer og mindsker affaldsproblemerne. Emballagen bør derfor afleveres på nærmeste genbrugsstation/ opsamlingssted. Bortskaffelse af et gammelt produkt Gamle elektriske og elektroniske produkter indeholder stadig værdifulde materialer. De indeholder imidlertid også skadelige stoffer, som er nødvendige for deres funktion og sikkerhed. Hvis disse bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet eller behandles forkert, kan det skade den menneskelige sundhed og miljøet. Bortskaf derfor ikke den gamle emhætte med husholdningsaffaldet. Aflever i stedet for det gamle produkt på nærmeste opsamlingssted eller den lokale genbrugsstation, så delene kan blive genanvendt. Sørg for, at rørene i kølesystemet ikke bliver beskadiget, før skabet bliver afleveret til miljørigtig bortskaffelse. På den måde forhindres ukontrolleret udsivning af kølemidlet. Sørg endvidere for, at det gamle produkt opbevares utilgængeligt for børn, indtil det bortskaffes. Se også afsnittet Råd om sikkerhed og advarsler. 9

10 Råd om sikkerhed og advarsler Dette vinkøleskab overholder de foreskrevne sikkerhedsbestemmelser. Uhensigtsmæssig brug kan dog medføre skader på både bruger og ting. Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen grundigt, inden vinkøleskabet tages i brug. Den indeholder vigtige anvisninger om indbygning, sikkerhed, brug og vedligeholdelse. Derved beskyttes personer, og skader på vinkøleskabet undgås. Miele kan ikke gøres ansvarlig for skader, der er opstået, fordi rådene om sikkerhed og advarslerne ikke er blevet fulgt. Gem venligst brugs- og monteringsanvisningen, og giv den videre til en eventuel senere ejer. Risiko for at komme til skade: Ved opstilling i over 1500 m højde kan dørens glaslag gå itu! Skarpe brudstykker kan give alvorlige kvæstelser! Retningslinjer vedrørende brugen Dette vinkøleskab er beregnet til brug i en almindelig husholdning og på husholdningslignende opstillingssteder. Vinkøleskabet er ikke beregnet til udendørs brug. Brug kun vinkøleskabet i almindelig husholdning til opbevaring af vin. Al anden anvendelse er på egen risiko. 10

11 Råd om sikkerhed og advarsler Vinkøleskabet er ikke egnet til opbevaring og køling af medikamenter, blodplasma, laboratoriepræparater eller andre medicinske produkter. Forkert brug af vinkøleskabet kan medføre skader på eller fordærv af indholdet i vinkøleskabet. Vinkøleskabet bør ikke opstilles i områder, hvor der er fare for eksplosion. Miele hæfter ikke for skader, der er opstået på grund af forkert brug eller betjening. Personer, som på grund af begrænsninger i fysisk eller psykisk formåen eller på grund af manglende erfaring eller uvidenhed ikke er i stand til at betjene vinkøleskabet sikkert, må ikke anvende det uden opsyn. Disse personer må kun bruge vinkøleskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det sikkert, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn i huset Børn under 8 år skal holdes væk fra vinkøleskabet, medmindre der holdes konstant opsyn med dem. Børn på 8 år eller derover må kun bruge vinkøleskabet uden opsyn, hvis de er informeret om dets funktioner, så de kan betjene det korrekt, og hvis de forstår de farer, der kan opstå ved forkert betjening. Børn må ikke rengøre eller vedligeholde vinkøleskabet uden opsyn. Hold altid øje med børn, der opholder sig i nærheden af vinkøleskabet. Lad dem aldrig lege med vinkøleskabet. 11

12 Råd om sikkerhed og advarsler Risiko for kvælning! Børn kan under leg vikle sig ind i emballagemateriale (fx folier) eller trække det over hovedet og blive kvalt. Opbevar derfor emballagedele uden for børns rækkevidde. Teknisk sikkerhed Kølemiddelkredsløbets tæthed er kontrolleret. Vinkøleskabet opfylder de relevante sikkerhedsbestemmelser og EU-retningslinjer. Dette vinkøleskab indeholder kølemidlet isobutan (R600a), et naturgasprodukt, der er meget miljøvenligt, men brændbart. Det beskadiger ikke ozonlaget og øger ikke drivhuseffekten. Anvendelse af dette miljøvenlige kølemiddel har til dels ført til et højere lydniveau. Ud over lyde fra kompressoren kan der forekomme strømningslyde fra hele kølekredsløbet. Dette kan desværre ikke undgås, men har ingen indflydelse på vinkøleskabets funktion. Sørg for, at ingen dele i kølekredsløbet bliver beskadiget under transport og ved indbygning/opstilling af vinkøleskabet. Udtrængende kølemiddel kan forårsage øjenskader! Ved beskadigelser: undgå alle former for åben ild, afbryd strømmen til vinkøleskabet, sørg for udluftning i nogle minutter af rummet, hvor vinkøleskabet står, og kontakt Miele Teknisk Service. 12

13 Råd om sikkerhed og advarsler Jo mere kølemiddel, der er i vinkøleskabet, desto større skal det rum være, hvori det opstilles. I tilfælde af brud på kølesystemet kan der i små rum dannes en brændbar gas-/luftblanding. Rummet skal være mindst 1 m 3 pr. 8 g kølemiddel. Mængden af kølemiddel er anført på typeskiltet, der er anbragt inde i vinkøleskabet. De tilslutningsdata (sikring, frekvens, spænding), der er angivet på vinkøleskabets typeskilt, skal ubetinget stemme overens med de eksisterende forhold på opstillingsstedet, så der ikke opstår skader på vinkøleskabet. Kontroller dette før tilslutning. I tvivlstilfælde bør man kontakte en elinstallatør. Vinkøleskabets elektriske sikkerhed kan kun garanteres, når der er etableret forskriftsmæssig jordforbindelse. Denne grundlæggende sikkerhedsforanstaltning skal være i orden. I tvivlstilfælde bør elinstallationen kontrolleres af en fagmand. Hvis tilslutningsledningen er beskadiget, skal den udskiftes af en Miele-tekniker for at undgå fare for brugeren. Multistikdåser og forlængerledninger giver ikke den nødvendige sikkerhed (risiko for brand) og bør derfor ikke anvendes ved tilslutning af vinkøleskabet. Hvis de spændingsførende dele eller nettilslutningsledningen udsættes for fugt, kan der opstå kortslutning. Opstil derfor ikke vinkøleskabet i områder med fugt eller vandsprøjt (fx garager, vaskekældre etc.). 13

14 Råd om sikkerhed og advarsler Dette vinkøleskab må ikke anvendes på ikke-stationære opstillingssteder (fx skibe). Et beskadiget vinkøleskab kan betyde fare for sikkerheden. Kontroller derfor vinkøleskabet for synlige skader, inden det opstilles. Tag aldrig et beskadiget vinkøleskab i brug. Brug kun vinkøleskabet i indbygget tilstand af hensyn til sikkerheden. Vinkøleskabet skal være afbrudt fra elnettet under installation, vedligeholdelse og reparation. Det er kun afbrudt fra elnettet, når en af følgende betingelser er opfyldt: sikringerne i installationen er slået fra, eller skruesikringerne i installationen er skruet helt ud, eller stikket er trukket ud. Træk ikke i ledningen på tilslutningsledninger med netstik, men i stikket, når vinkøleskabet skal afbrydes fra elnettet. Installation, vedligeholdelse og reparation foretaget af ukyndige kan medføre betydelig risiko for brugeren. Installation, vedligeholdelse og reparation bør kun udføres af Miele Teknisk Service eller en anden fagmand. Reparation af vinkøleskabet inden garantiens udløb bør kun foretages af Miele Teknisk Service, da eventuelle efterfølgende skader ellers ikke er omfattet af Mieles garanti. Defekte dele må kun udskiftes med originale Miele-reservedele. Kun hvis dette overholdes, kan Miele garantere, at sikkerhedskravene er opfyldt. 14

15 Råd om sikkerhed og advarsler Den daglige brug Vinkøleskabet er beregnet til en bestemt klimaklasse (rumtemperaturområde), hvis grænser absolut skal overholdes. Klimaklassen fremgår af typeskiltet inde i vinkøleskabet. En lavere rumtemperatur betyder længere pauser for kompressoren, således at vinkøleskabet ikke kan holde den nødvendige temperatur. Ventilationsgitrene må ikke tildækkes. Hvis dette sker, er der ikke sikret tilstrækkelig ventilation, hvorved energiforbruget øges, og skader på dele af vinkøleskabet ikke kan udelukkes. Hvis der opbevares fedt- eller olieholdige madvarer i vinkøleskabet eller i skabsdøren, skal man sørge for, at eventuelt fedt eller olie, der løber ud, ikke kommer i berøring med vinkøleskabets plastdele. Der kan opstå spændingsrevner i plastbelægningen. Opbevar aldrig eksplosive stoffer eller produkter med brændbare drivgasser (fx spraydåser) i vinkøleskabet. Antændelige gasblandinger kan forårsage brand- og eksplosionsfare pga. de elektriske komponenter! Brug aldrig elektriske apparater i vinkøleskabet (fx til fremstilling af softice). Der kan dannes gnister. Risiko for eksplosion! Anvend kun originalt Miele-tilbehør. Hvis der monteres andre dele, bortfalder kravet om garanti, reklamationsret og/eller produktansvar. 15

16 Råd om sikkerhed og advarsler Rengøring og vedligeholdelse Brug ikke olie eller fedt på dørlisten. Det gør den med tiden porøs. Brug aldrig et damprengøringsapparat til rengøring og afrimning af vinkøleskabet. Dampen kan trænge ind til de spændingsførende dele og medføre kortslutning. Brug aldrig spidse eller skarpe genstande til at fjerne rim eller is med. løsne fastfrosne isbakker eller madvarer med. De kan beskadige køleelementerne, så vinkøleskabet ikke kan anvendes. Brug aldrig en elektrisk varmekilde eller stearinlys til optøning. Plastdelene kan blive beskadiget. Brug ikke optøningsspray eller midler til afisning. De kan danne eksplosive gasser, indeholde opløsnings- eller drivmidler, der er skadelige for plastdelene, eller være sundhedsfarlige. 16

17 Råd om sikkerhed og advarsler Transport Transporter altid vinkøleskabet opretstående og i emballagen for at undgå beskadigelse. Transporter vinkøleskabet med hjælp fra en anden person, da det har en høj vægt. Fare for beskadigelse og for at komme til skade! Bortskaffelse af et gammelt vinkøleskab Gør låsen i det gamle vinkøleskab ubrugelig. Dette forhindrer legende børn i at lukke sig inde og komme i livsfare. Sørg for ikke at beskadige dele af kølesystemet, fx ved at stikke hul på kølemiddelkanalerne knække rørene kradse overfladebelægningen af. Kølemiddel kan ved uheld forårsage øjenskader! 17

18 Sådan spares der energi Opstilling/Vedligeholdelse Temperaturindstilling Brug Normalt energiforbrug Øget energiforbrug I rum med ventilation. I lukkede rum uden ventilation. Beskyttet mod direkte sollys. I direkte sollys. Ikke ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved ideel rumtemperatur på ca. 20 C. Undlad at tildække ventilationsåbningerne, og rengør dem jævnligt for støv. Tag luftfilteret ud mindst en gang om året, og støvsug det. Ved siden af en varmekilde (radiator, komfur). Ved høj rumtemperatur. Ved tildækkede eller tilstøvede ventilationsåbninger. Ved tilstøvet luftfilter. 10 til 12 C Jo lavere den indstillede temperatur er, jo højere bliver energiforbruget! Placering af trærhylderne som ved levering. Åbn kun døren efter behov og så kortvarigt som muligt. Anbring flaskerne i sorteret orden. Hylderne må ikke overfyldes. Luften skal kunne cirkulere imellem dem. Hyppig og langvarig åbning af døren medfører kuldetab og indstrømmende varm luft fra rummet. Vinkøleskabet forsøger at holde temperaturen nede, og kompressoren kører i længere tid. 18

19 Vinkøleskabet tændes og slukkes Inden vinkøleskabet tages i brug Emballagematerialer Fjern al emballage fra vinkøleskabets indvendige rum. Beskyttelsesfolie Ståloverfladerne er forsynet med folie, der beskytter vinkøleskabet under transport. Træk først beskyttelsesfolien af, når vinkøleskabet er stillet på plads. Start i et af de øverste hjørner. Betjening af vinkøleskabet Vinkøleskabet betjenes ved at berøre sensortasterne med en finger. Hver berøring bliver bekræftet med et akustisk signal. Dette signal kan slås fra (se Yderligere indstillinger - Akustiske signaler). Vinkøleskabet tændes Så snart vinkøleskabet er tilsluttet elnettet, vises nettilslutningssymbolet i displayet. Rengøring og vedligeholdelse Følg ubetinget anvisningerne i afsnittet Rengøring og vedligeholdelse. Påfør Miele Stålrens (medfølger) på stålfladerne, så snart beskyttelsesfolien er trukket af. Vigtigt! Miele Stålrens til rustfrit stål danner en vand- og smudsafvisende beskyttelsesfilm efter anvendelse! Rengør vinkøleskabets indvendige flader og tilbehøret med lunkent vand, og tør efter med en tør klud. Berør tænd/sluk-tasten. Nettilslutningssymbolet slukker, og vinkøleskabet begynder at køle. På betjeningspanelet vises sensortasterne for de to mulige vintempereringszoner: øverste og nederste vintempereringszone. Den valgte vintempereringszone lyser gult, og i displayet vises temperaturen for den valgte vintempereringszone. Ved første ibrugtagning blinker sensortasterne for vintempereringszonerne samt alarmsymbolet, indtil den indstillede temperatur er nået. 19

20 Vinkøleskabet tændes og slukkes Så snart den indstillede temperatur er nået, lyser sensortasten for vintempereringszonen konstant, og alarmsymbolet slukker. Lyset i vinkøleskabet lyser ved åbning af døren. Der kan foretages individuelle indstillinger for hver vintempereringszone. Berør sensortasten for den vintempereringszone, der skal foretages indstillinger for. Den valgte sensortast lyser gult. Man kan nu indstille temperaturen, aktivere funktionen DynaCool. Yderligere oplysninger findes i de pågældende afsnit. Hvis der efterfølgende vælges en anden vintempereringszone, bibeholdes indstillingerne for den først valgte vintempereringszone. Vinkøleskabet slukkes Berør tænd/sluk-tasten. Hvis det ikke er muligt, er låsen aktiveret! På betjeningspanelet slukker sensortasterne for de to vintempereringszoner. I displayet slukker temperaturvisningen, og nettilslutningssymbolet vises. Lyset i vinkøleskabet slukker, og kølingen er frakoblet. Ved længere fravær Hvis vinkøleskabet ikke skal anvendes i længere tid: sluk vinkøleskabet, træk stikket ud, eller slå sikringen i installationen fra, rengør vinkøleskabet, og lad døren stå på klem for at undgå generende lugt i vinkøleskabet. Hvis der slukkes for vinkøleskabet ved længere tids fravær, og det ikke bliver rengjort, kan der dannes skimmel, hvis døren er lukket. 20

21 Yderligere indstillinger Visse indstillinger kan kun foretages i Indstillingsmodus. Mens der foretages indstillinger i indstillingsmodus, undertrykkes døralarmen automatisk. Lås Når låsen er aktiveret, kan vinkøleskabet sikres mod: utilsigtet frakobling, utilsigtet temperaturindstilling, utilsigtet valg af DynaCool, utilsigtet tilkobling af præsentationslyset. Låsen aktiveres/deaktiveres Ved berøring af tasterne eller kan man nu indstille, om låsen skal være aktiveret eller deaktiveret: 0: Låsen er deaktiveret 1: Låsen er aktiveret. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. Den valgte indstilling gemmes, og symbolet blinker. Berør tasten til indstillinger. I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet blinker. Berør tasten til indstillinger for at forlade indstillingsmodus. Ellers afslutter elektronikken automatisk indstillingsmodus efter ca. et minut. Når låsen er tilkoblet, lyser symbolet i displayet. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. I displayet blinker den senest valgte indstilling, og symbolet lyser. 21

22 Yderligere indstillinger Akustiske signaler Vinkøleskabet har akustiske signaler såsom tastelyd og alarmtone ved dørog temperaturalarm. Både tastelyden og alarmtonen ved døralarm kan til- eller frakobles. Temperaturalarmen kan ikke frakobles. Der kan vælges mellem fire indstillingsmuligheder. Indstilling ved levering: Mulighed 3, dvs. tastelyd og døralarm er tilkoblet. Akustiske signaler til-/frakobles Ved berøring af tasten eller kan man nu vælge: 0: Tastelyd frakoblet; døralarm frakoblet 1: Tastelyd frakoblet; døralarm tilkoblet (efter 4 min.) 2: Tastelyd frakoblet; døralarm tilkoblet (efter 2 min.) 3: Tastelyd tilkoblet; døralarm tilkoblet (efter 2 min.) Berør tasten til indstillinger. I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet blinker. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. Den valgte indstilling gemmes, og symbolet blinker. Berør tasterne til indstilling af temperatur ( eller ) gentagne gange, indtil symbolet blinker i displayet. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. I displayet blinker den senest valgte indstilling, og symbolet lyser. Berør tasten til indstillinger for at forlade indstillingsmodus. Ellers afslutter elektronikken automatisk indstillingsmodus efter ca. et minut. 22

23 Yderligere indstillinger Displayets lysstyrke Lysstyrken i displayet kan tilpasses lysforholdene i rummet. Displayets lysstyrke kan ændres trinvis fra 1 til 3. Indstilling ved levering: 3 (maks. lysstyrke). Displayets lysstyrke ændres Ved berøring af tasten eller kan displayets lysstyrke ændres: 1: min. lysstyrke 2: middel lysstyrke 3: maks. lysstyrke. Berør tasten til indstillinger. I displayet vises alle valgbare symboler, og symbolet blinker. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. Den valgte indstilling gemmes, og symbolet blinker. Berør tasterne til indstilling af temperatur ( eller ) gentagne gange, indtil symbolet blinker i displayet. Berør tasten til indstillinger for at forlade indstillingsmodus. Ellers afslutter elektronikken automatisk indstillingsmodus efter ca. et minut. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. I displayet blinker den senest valgte indstilling, og symbolet lyser. 23

24 Temperatur og luftkvalitet Vin fortsætter med at udvikle sig afhængigt af betingelserne i omgivelserne. Således er både temperaturen og luftkvaliteten afgørende for vinens holdbarhed. I dette vinkøleskab med en konstant temperatur, der er afstemt efter vinen, forhøjet luftfugtighed samt lugtfri omgivelser har vinen optimale opbevaringsbetingelser. Desuden reducerer opbevaring af vinen i vinkøleskab vibrationer, så vinens modningsproces ikke forstyrres. Temperatur Vine kan opbevares ved en temperatur mellem 6 og 18 C. Hvis rød- og hvidvine ønskes opbevaret sammen, vælges en temperatur mellem 12 og 14 C. Denne temperatur er både egnet til hvid- og rødvine. En for høj opbevaringstemperatur (over 22 C) får vinene til at modnes for hurtigt, så aromaen ikke kan videreudvikle sig. Ved en for lav opbevaringstemperatur (under 5 C) kan vin derimod ikke modnes optimalt. Ved varme udvider vinen sig, og ved kulde trækker den sig sammen - temperatursvingninger betyder stress for vinen, og modningen afbrydes derved. Det er derfor meget vigtigt, at opbevaringstemperaturen holdes på et konstant niveau. Vinsorter Anbefalet drikketemperatur Lette, frugtrige +14 C til +16 C rødvine: Kraftige +18 C rødvine: Rosévine: +8 C til +10 C Lette, aromatiske +8 C til +12 C hvidvine: Kraftige eller +12 C til +14 C søde hvidvine: Champagne, +6 C til +10 C Sekt, Prosecco: Tip: Opbevar vinen 1 til 2 C køligere end den pågældende anbefalede drikketemperatur, da den bliver varmere ved skænkning i glas. Kraftige rødvine bør åbnes 2-3 timer inden servering, så de kan iltes, og aromaen kan udvikle sig. 24

25 Temperatur og luftkvalitet Sikkerhed ved lave rumtemperaturer For at beskytte vinen mod lave temperaturer sørger en sikkerhedstermostat for, at temperaturen i vinkøleskabet ikke kan falde for meget. Hvis rumtemperaturen skulle blive lavere, tilkobles opvarmning af vinkøleskabet automatisk og holder en konstant temperatur i vinkøleskabet. Hvis rumtemperaturen falder yderligere, kobler vinkøleskabet til sidst automatisk fra. Isoleringsplader til termisk adskillelse Vinkøleskabet har en fast isoleringsplade, som opdeler det i to zoner, der kan tempereres forskelligt. Dette gør det muligt at opbevare forskellige vinsorter samtidigt, fx rødvin, hvidvin og champagne. Isoleringslisterne på indersiden af glasdøren forhindrer temperaturudligning mellem zonerne. Temperaturer indstilles Temperaturerne i de to vintempereringszoner kan indstilles uafhængigt af hinanden. Berør sensortasten for den vintempereringszone, temperaturen skal ændres for, så den lyser gult. I displayet vises den aktuelle temperatur for den valgte vintempereringszone. Indstil temperaturen med de to taster under displayet. Berøring af tasterne har følgende virkninger: Temperaturen bliver lavere Temperaturen bliver højere. Berør OK-tasten for at bekræfte valget. eller vent ca. 5 sekunder efter sidste tryk på en tast. 25

26 Temperatur og luftkvalitet Under indstillingen af temperaturen vises temperaturværdien blinkende. Ved tryk på tasterne vises følgende ændringer i temperaturdisplayet: Første tryk: Den sidst indstillede temperatur vises blinkende. Hver yderligere berøring: Temperaturen ændres i trin a1 C. Fingeren holdes på tasten: Temperaturen ændres fortløbende. Ca. 5 sekunder efter sidste tryk på en tast skifter temperaturvisningen automatisk til den aktuelle temperatur i vintempereringszonen. Hvis temperaturen er blevet ændret, varer det lidt, inden den ønskede temperatur har indstillet sig. Mulige temperaturindstillinger Temperaturen kan indstilles fra 5 til 20 C i begge vintempereringszoner. Temperaturdisplay Temperaturvisningen i displayet viser ved normal brug den faktiske temperatur i den pågældende temperaturzone. Hvis temperaturen i en zone ikke ligger inden for det temperaturområde, der kan vises, blinker kun streger i displayet. Alt efter omgivelsestemperatur og indstilling kan det vare nogle timer, inden den ønskede temperatur nås og vises konstant. Temperaturvisningen i displayet viser altid den faktiske temperatur. 26

27 Temperatur og luftkvalitet Luftkvalitet og -fugtighed I et almindeligt køleskab er luftfugtigheden for lav til vin, og derfor er et køleskab ikke egnet til opbevaring af vin. Høj luftfugtighed er meget vigtig ved opbevaring af vin, så proppen holdes fugtig udefra. Ved lav luftfugtighed tørrer proppen udefra og kan ikke længere holde flasken tæt tillukket. Derfor skal vinflasker også opbevares liggende, så vinen holder proppen fugtig indefra. Hvis der kommer luft ind i flasken, vil enhver vin uvægerligt fordærves! Undgå at gøre klimaet i vinkøleskabet fugtigere ved fx at anbringe en skål med vand. Luftfugtigheden stiger og kondenserer inde i vinkøleskabet. Kondensvandet kan forårsage skader på vinkøleskabet, fx korrosion. DynaCool (konstant luftfugtighed) Med DynaCool øges den relative luftfugtighed i hele vinkøleskabet. Samtidig fordeles luftfugtighed og temperatur ensartet, så alle vine opbevares under samme gode betingelser. Hermed opnås konstant et klima, som svarer til klimaet i en vinkælder. DynaCool tilkobles Hvis vinkøleskabet ønskes anvendt til langtidsopbevaring af vin, anbefales det at lade funktionen DynaCool være tilkoblet generelt. Tryk kortvarigt på tasten til konstant luftfugtighed, så den lyser gult. Selvom DynaCool-funktionen ikke er tilkoblet, tilkobler vinkøleskabet altid ventilatorerne automatisk, når kølingen starter. Herved sikres, at det optimale klima til vinen opretholdes. Når døren åbnes, frakobles ventilatorerne automatisk midlertidigt! 27

28 Temperatur og luftkvalitet DynaCool frakobles Da strømforbruget øges noget, når DynaCool er tilkoblet, og der også høres tydeligere lyde fra vinkøleskabet, kan den permanente DynaCool-funktion frakobles midlertidigt. Tryk kortvarigt på tasten til konstant luftfugtighed, så den ikke længere lyser gult. Luftudskiftning via aktivt kulfilter Det aktive kulfilter sørger for optimal luftudskiftning og dermed også høj luftkvalitet. Via det aktive kulfilter kommer der frisk luft udefra ind i vinkøleskabet. Denne fordeles derefter ensartet i vinkøleskabet ved hjælp af ventilatorerne (funktionen DynaCool). Filtreringen af luften udefra via det aktive kulfilter sikrer, at der kun kommer frisk støv- og lugtfri luft ind i vinkøleskabet. Herved beskyttes vinen også mod eventuel lugtoverførsel, da lugte kan overføres til vinen via propperne. Det aktive kulfilter bør udskiftes regelmæssigt. vises i displayet som påmindelse herom (se Aktivt kulfilter). 28

29 Temperatur- og døralarm Vinkøleskabet er udstyret med et alarmsystem, som sikrer, at temperaturen i de to temperaturzoner ikke ubemærket kan stige eller falde og dermed ødelægge vinen. Temperaturalarm Hvis temperaturen stiger eller falder med en bestemt værdi i en af vintempereringszonerne, blinker sensortasten for den pågældende vintempereringszone i betjeningspanelet. Alarmsymbolet blinker samtidig i displayet. Desuden lyder en advarselstone. Det akustiske og optiske signal aktiveres fx, hvis temperaturen i en temperaturzone afviger for meget fra den indstillede temperatur, når vinkøleskabet tændes, hvis der strømmer for meget varm luft ind, mens vinflaskerne omplaceres eller tages ud, hvis der lægges mange nye vinflasker ind på en gang, efter strømafbrydelse. Så snart alarmtilstanden er slut, stopper advarselstonen, og alarmsymbolet slukker. Sensortasten for den pågældende vintempereringszone lyser igen konstant. Alarmen afbrydes Hvis alarmen generer, kan den afbrydes. Berør sensortasten for at afbryde temperaturalarmen. Alarmen stopper. Den pågældende vintempereringszone i betjeningspanelet og alarmsymbolet i displayet blinker fortsat, indtil alarmtilstanden er slut. Sikkerhed ved lave rumtemperaturer For at beskytte vinen mod lave temperaturer sørger en sikkerhedstermostat for, at temperaturen i vinkøleskabet ikke kan falde for meget. Hvis rumtemperaturen skulle blive lavere, tilkobles opvarmning af vinkøleskabet automatisk og holder en konstant temperatur i vinkøleskabet. Hvis rumtemperaturen falder yderligere, kobler vinkøleskabet til sidst automatisk fra. 29

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Vinkøleskab til temperering KWT 1602 Vi KWT 1612 Vi da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med PerfectFresh og DynaCool K 34272 id K 35272 id K 37272 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køleskab med DynaCool K 14820 SD K 14820 SD ed/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system og DynaCool KFN(S) 37432 id da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab

Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab Læs venligst brugs- og monterings-anvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da-dk M.-Nr. 09 940

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter.

PORKKA Køleborde er beregnet til opbevaring af kølede produkter. PORKKA Cold Line Køleborde Med Dixel XW60L styring Monterings-, brugs-, og serviceanvisning. Læs denne anvisning grundigt igennem før De tager det nye produkt i anvendelse. Derved opnås størst mulig nytte

Læs mere

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed

Sikkerhedsforanstaltninger. Indholdsfortegnelse. Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Teknisk sikkerhed Br ugsanvi sni ng DK WKEes553 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger... 2 Bortskaffelse af emballage... 2 Gamle vinkøleskabe... 2 Teknisk sikkerhed... 2 Opstilling... 3 Tilslutning... 3 Klimaklasse...

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab KFN 12823 SD-1/-2, KFN 12823 SD edt/cs-1 KFN 12923 SD-1/-2, KFN 12923 SD edt/cs-1/-2 KFN 12924 SD-1, KFN 12924 SD edt/cs-1 da-dk Læs venligst brugsanvisningen

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med PerfectFresh, NoFrost-system og DynaCool KFN 14927 SD KFN 14927 SD ed/cs (-1/-3) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og

Læs mere

Brugsanvisning KØLESKAB

Brugsanvisning KØLESKAB Brugsanvisning KØLESKAB Bemærk at denne brugsanvisning passer til flere forskellige modeller, og der kan være omtale af funktioner/ekstra tilbehør som ikke findes på alle modeller. BS 3021 V BS 3021 BSZ

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade

Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Brugsanvisning Glaskeramisk kogeplade Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. da - DK M.-Nr. 09 140 410 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med DynaCool KF 12823 SD (-3) KF 12923 SD (-1) da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning:

Indholdsfortegnelse. Sikkerhedsforanstaltninger. Brugsanvisning: Bortskaffelse af emballage. Gamle vinkøleskabe. Installationsanvisning: Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforanstaltninger Brugsanvisning: Oversigt over skabet... 1 Sikkerhedsforanstaltninger... 1 Bortskaffelse af emballage... 1 Gamle vinkøleskabe... 1 Teknisk sikkerhed... 1 Opstilling...

Læs mere

Brugsanvisning Emhætte WS75S

Brugsanvisning Emhætte WS75S Brugsanvisning Emhætte WS75S 2 Indholdsfortegnelse Bortskaffelse af emballagen... 4 Bortskaffelse af gammelt produkt... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Beskrivelse af emhætten... 7 Udsugning til det fri...

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Køle-/fryseskab med NoFrost-system KDN 12623 S -1 KDN 12823 S -1/-2 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921

Din brugermanual VOSS DEM 252-0 http://da.yourpdfguides.com/dref/949921 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning til vinkøleskab

Brugsanvisning til vinkøleskab Vinobox110 GC/PC Vinobox168 GC/PC Brugsanvisning til vinkøleskab Model: Vinobox 110 1T PC Vinobox 110 2T PC Vinobox 168 1T PC Vinobox 168 2T PC Vinobox 110 1T GC Vinobox 110 2T GC Vinobox 168 1T GC Vinobox

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning

KØLESKAB K44W HN 8700. Brugervejledning KØLESKAB K44W HN 8700 Brugervejledning INDHOLD Generelt... 2 Køleskabets indretning... 2 Før køleskabet tages i brug... 3 Beskyttelse af miljøet... 3 Sikkerhedsregler og generelle anbefalinger... 4 Installation...

Læs mere

din for altid M60 KØL OG FRYS

din for altid M60 KØL OG FRYS din for altid M60 KØL OG FRYS 2 Miljø, funktionalitet og tidløst design GRAM er kendt for at udvikle produkter, der glæder forbrugerne i dagligdagen og dermed bidrager til positive oplevelser i køkkenet.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet.

Bemærk: På mekaniske produkter tænder det indvendige lys ved åbning af køleskabsdøren, medmindre termostatknappen står på symbolet. BRUG AF KØLESKABET Tænding af apparatet Start af apparatet Sæt stikket i stikkontakten. Lyset under betjeningspanelet eller i skabet (afhængigt af modellen) tænder ved åbning af døren. Den grønne kontrollampe

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824

Din brugermanual ZANUSSI ZFK22/9R http://da.yourpdfguides.com/dref/656824 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning

Vinkøleskab LIFETEC MD 37117. Betjeningsvejledning Vinkøleskab LIFETEC MD 37117 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Om denne brugsanvisning... 4 1.1. Anvendte advarselssymboler og signalord... 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Indbygnings-espressomaskine CVA 6431 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr.

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500

Betjeningsvejledning. Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Betjeningsvejledning Standardbetjeningsenhed BG02 Enhed til betjening af komfortventilationsenheden HomeVent RS-180, RS-250 og RS-500 Danmark Hoval a/s Christiansmindevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433

SUMMER BBQ. Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 SUMMER BBQ TM Brugsanvisning Gasgrill SUMMER BBQ GG791433 Gennemlæs denne manual og gør dig bekendt med produktet, før grillen tages i brug. Gem manualen til senere brug. ADVARSEL! Følges den medfølgende

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935

Din brugermanual VOSS DEM4020 http://da.yourpdfguides.com/dref/949935 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

SNOWFLAKE K/F 605/1305. Betjeningsvejledning. 765041517 Rev. 001 1

SNOWFLAKE K/F 605/1305. Betjeningsvejledning. 765041517 Rev. 001 1 SNOWFLAKE K/F 605/1305 Betjeningsvejledning 765041517 Rev. 001 1 765041517 Rev. 001 2 Indholdsfortegnelse Anvendelsesområde... 4 Sikkerhedsinformationer... 5 Opstilling af skabet... 6 Generel beskrivelse

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG

KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG BRUGSANVISNING Side FØR KØLE-/FRYSESKABET TAGES I BRUG 76 OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN 76 ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 77 KEND DERES FRYSER 78 VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING 81 SERVICE 81 75 FØR KØLE-/FRYSESKABET

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Brugermanual FS 180 A+

Brugermanual FS 180 A+ Brugermanual FS 180 A+ Læs denne brugsanvisning omhyggeligt! Kære kunde! Læs denne brugsanvisning før du tager produktet i brug første gang. Det vil hjælpe dig med at bruge og vedligeholde det korrekt

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C

BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C BRUGERVEJLEDNING KUMMEFRYSER HB 100 C HB 205 C HB 306 C DK Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE OPLYSNINGER OM SIKKERHED OG ADVARSLER...1-2 BRUG AF APPARATET...3 OPTØNING/FØRSTE BRUG OG INSTALLATION...4

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og

Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og FAVORIT 26_012 Livet i hjemmet stiller store krav til køkkenudstyret hver dag. FAVORIT køkkenudstyr er testet i henhold til de højeste standarder for kvalitet og holdbarhed og er designet, så det opfylder

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere