ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT regnskabsår

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SELSKABSOPLYSNINGER... 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Hoved- og nøgletal... 6 Ledelsesberetning... 7 ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 2007 TIL 31. DECEMBER 2007 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Pengestrømsopgørelse Noter Sammendrag Odder Forsyningsselskab I/S Resultatbudget Investeringsbudget

3 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Bestyrelse Direktion Odder Varmeværk A.m.b.A. Skovdalsvej 8 Postboks Odder Tlf Fax Web CVR-nummer P-nr P-nr Stiftet 7. februar 1957 Hjemsted Odder Hans Carstensen, formand Finn Holm, næstformand Carsten Christensen Fritz Løgitmark Freddie V. Nielsen Arne Thomsen Susanne Mogensen Lars Overgaard Lisberg Andelshavere 2951 Advokat Revision Bank Generalforsamling Advokathuset Odder Holsteinsgade Odder christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab Rosensgade Odder Danske Bank A/S Banegårdsgade Odder Ordinær generalforsamling afholdes 28. maj 2008 kl på Restaurant Skovbakken i Odder Side 3

4 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2007 for Odder Varmeværk A.m.b.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningslovens regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odder, den 7. maj 2008 Direktion Lars Overgaard Lisberg Bestyrelse Hans Carstensen Finn Holm Carsten Christensen Fritz Løgitmark Freddie V. Nielsen Arne Thomsen Susanne Mogensen Side 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i Odder Varmeværk A.m.b.A. Vi har revideret årsrapporten for Odder Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og varmeforsyningslovens regnskabsbestemmelser. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningslovens regnskabsbestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvende regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningslovens regnskabsbestemmelser. Odder, den 7. maj 2008 christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab Martin Fisker Christensen statsaut. revisor Side 5

6 HOVED- OG NØGLETAL Regnskabets hovedtal (t.kr.): / / /04 8 mdr. Faste bidrag Salg af varme Nettoomsætning Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter Finansielle poster, netto Ekstraordinære poster Årets resultat Investeringer, netto Langfristede gældsforpligtelser Balancesum Nøgletal: / / /04 Afregningspris pr. MWh (excl. moms) 365,00 365,00 360,00 372,00 360,00 Afregningspris pr. MWh, budget (excl. moms) 365,00 380,00 372,00 372,00 385,00 Fast bidrag pr. m 2 (excl. moms) 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Afregningspris ÅKV pr. MWh (excl. moms) 263,09 254,50 262,00 258,00 245,06 Tilsluttede målere, stk Afregningsareal, m Energisalg, MWh Energiforbrug, MWh Graddage, DF (normalår = 3.037) Side 6

7 Hovedaktivitet LEDELSESBERETNING Selskabets formål er under hensyn til forsyningssikkerheden at etablere og drive energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Odder Kommune. Udviklingen i regnskabsåret 2007 Omlægningen af varmeværkets regnskabsår i 2006 fra maj april til kalenderåret, betyder, at regnskabsåret 2007 omfatter 12 måneder mod 8 måneder i Da varmeåret hidtil har været maj-april medfører det, at regnskabsåret 2007 også omfatter 4 måneder af varmeåret 2006/07. Bestyrelsen har ud fra de administrative erfaringer med forskudt varmeår besluttet, at varmeåret fra 1. januar 2008 skal følge regnskabsåret. Tilladelse hertil er givet af Energitilsynet. Årets drift Årets resultat viser et underskud på t.kr. 465 hvilket er mindre end forventet. Årsagen er væsentligst en lavere egenproduktion, hvilket har givet en besparelse på tkr Herudover har der været besparelser på administrationsomkostninger på ca. tkr Modsat har der været en stigning i de finansielle omkostninger på tkr. 491, hvilket væsentligst skyldes større afskrivninger på kurstab. Årets varmesalg er opgjort til MWh, hvilket er ca. 10% mindre end forventet. I regnskabsåret 2007 har der været en nettotilgang på 70 nye andelshavere, og det tilsluttede afregningsareal er steget med m 2. Der er herefter tilsluttet i alt andelshavere med et totalt afregningsareal på m 2. Investeringer Antallet af nytilslutninger i 2007 samt udskiftning af målere har medført samlede investeringer på tkr før fradrag af investerings- og byggemodningsbidrag, hvilket er ca. tkr mindre end forventet. Resultat og disponering Årets resultat tillagt overførsel fra sidste år viser en overdækning på t.kr. 363, der indregnes i de kommende års varmepriser. Resultatdisponeringen fremgår af resultatopgørelsen. Budget for varmeåret 2008 For varmeåret 2008 budgetteres med en afregningspris på kr. 350,00 pr. MWh, hvilket er et fald på kr. 15 pr. MWh i forhold til afregningsprisen for varmeåret 2007 på kr. 365,00 pr. MWh. Faldet skyldes i væsentlig grad færre finansieringsudgifter. Der er budgetteret med en henlæggelse til udvidelser i vestbyen på kr Investeringerne i 2008 er budgetteret til t.kr , der væsentligst vedrører ny pumpestation i Saloparken, nyanlæg, renovering samt opsætning af nye målere. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Side 7

8 Andre forhold i regnskabsåret 2007 Driftssamarbejde med I/S Odder Vandværk Driftssamarbejdet med I/S Odder Vandværk udvikles fortsat. De administrative systemer er i 2007 blevet forenklet, således forbrugerafregningsprogrammer og regnskabsprogrammer nu afvikles i samme system, ligesom der arbejdes på at få et fælles fjernaflæsningssystem etableret. Bestyrelserne for Odder Varmeværk og Odder Vandværk har besluttet at igangsætte en undersøgelse for hvorledes bestyrelserne kan sammenlægges. Ledningsnettet Ledningsnettet blev i 2007 i særligt udvidet i følgende områder: Hovedledning til vestbyen Jernaldervej Teglbakken Jordsteds Ager Plejecenter på Rude Havvej Der har ikke været behov for at foretage større reparationer på ledningsnettet. Målere Samtlige af varmeværkets i alt ca målere er nu forsynet med radiomodem, således de kan fjernaflæses fra gaden vha. Forsyningsselskabets håndholdt dataopsamler. Undersøgelser vedr. etablering af et radionetværk pågår, således at aflæsningsdata kan tilgå Varmeværket direkte, hvilket vil forbedre den økonomiske og tekniske styring af anlægget, ligesom det vil være muligt at tilbyde forbrugerne forskellige services. CO 2 -kvoter Den udledte mængde CO 2 for 2007 er blevet opgjort til 157 tons, hvilket svarer til 157 kvoter. Auditering og verifikationen blev foretaget af Lloyd s Register Quality Assurance. Resultatet af auditeringen var type A, godkendt uden anmærkninger og verifikationen gav anledning til en såkaldt positiv erklæring. Kvoterne for 2007 er som krævet af lovgivningen returneret til kvoteregisteret. Den tildelte kvotemængde har været tilstrækkelig til at dække udledningerne. Energispareindsats Odder Varmeværk er lige som andre værker med en varmeproduktion over 100 TJ, pålagt at spare 1% af energimængden an net, svarende til GJ pr. år (858 MWh pr. år) i perioden I samarbejde med de øvrige varmeværker i Varmeplan Århus har Odder Varmeværk købt 80 % af sparekravet eksternt. De sidste 20 % skal vi selv tilvejebringe. De besparelser, vi foreløbig selv har tilvejebragt, overstiger dette krav, men omvendt må vi forvente, at sparekravet vil blive øget i forbindelse med en revision af pålægget til fjernvarmebranchen. Hjemmesiden og service via Internettet På Odder Forsyningsselskabs nye hjemmeside under Fjernvarme findes oplysninger om selskabet, regnskaber, priser, bestemmelser, spareråd og kundeservice mv. Endvidere kan man benytte varmeværkets system til webaflæsning via link på hjemmesiden. Side 8

9 Aktiviteter igangsat efter regnskabsårets afslutning Ledningsnettet I forbindelse med kloakrenovering af Snærildvej renoveres fjernvarmeledningen på samme strækning. Produktionsfællesskabet Odder Varmeværk er indtrådt i produktionsfællesskabet under Varmeplan Århus sammen med 11 af de 12 tilsluttede værker. Dette betyder en reduktion på varmeindkøbsprisen og større budgetsikkerhed mht. udgift til oliefyring. Varmeplan II Det nuværende varmeplanssamarbejde løber til og med På grund af lange opsigelsesvarsler og omfattende planlægningsarbejde pågår der allerede nu forhandlinger vedrørende fornyelse af varmeplanssamarbejdet, som foreløbig kaldes Varmeplan II. Såfremt der kan opnås et tilfredsstillende resultat i forhandlingerne er det bestyrelsens indstilling, at varmeplanssamarbejdet fortsætter. Bestyrelsen har bedt Odder Kommune udtræde af varmeplanssamarbejdet, således at Odder Varmeværk kan indgå direkte kontrakt med Varmeplan Århus. Side 9

10 Generelt ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for regnskabsåret 2007 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de tilretninger, der følger af selskabets specielle virksomhedsform og formål. Selskabet har herudover valgt at følge nedenstående bestemmelser for klasse C-virksomheder: Hoved- og nøgletalsoversigt for de seneste 5 regnskabsår. Udarbejdelse af pengestrømsopgørelse. Udover årsregnskabslovens bestemmelser er selskabet omfattet af varmeforsyningslovens regnskabs- og afskrivningsbestemmelser. Afvigelserne til årsregnskabsloven er i al væsentlighed af opstillingsmæssig karakter og er gennemført ud fra det regnskabsmæssige formål at belyse, at de opkrævede forbrugerbidrag dækker samtlige selskabets omkostninger under iagttagelse af varmeforsyningslovens pris- og afskrivningsbestemmelser. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen indregnes ud fra et beregnet eller aflæst forbrug hos andelshaverne i regnskabsperioden med fradrag af merværdiafgift. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder energiudgifter, reparation og vedligeholdelse, ejendoms- og personaleomkostninger, autodrift, afskrivninger på produktionsanlæg m.v. samt drift og administration af centraler. Varmetabet i distributionsnettet (ledningstabet) overføres til distributionsomkostninger. Distributionsomkostninger I distributionsomkostninger indregnes ledningstabet, omkostninger til vedligeholdelse af hoved- og stikledninger, brønde, målerudgifter, gager, autodrift og afskrivninger mv. Side 10

11 Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til bestyrelse, ledelse og det administrative personale, kontorlokaler, kontoromkostninger, eksterne rådgivere samt afskrivninger på aktiver, der anvendes i administrationen. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktiviteter, såsom udlejningsindtægter og gebyrer. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret, og indeholder renteindtægter og -omkostninger samt årets afskrivninger på det aktiverede kurstab på indekslån. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster indeholder indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Henlæggelser Henlæggelser, der foretages i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, indgår i resultatdisponeringen. Henlagte beløb anvendes til modregning i anlægssummen i det år, anlægget tages i brug. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, KV-ledning, energimålere, hoved- og stikledninger, teknisk anlæg og maskiner, driftsmidler (driftsmateriel, biler og inventar) samt kurstab indexlån måles til kostpris med fradrag af indbetalte tilslutningsbidrag og anlægsbidrag samt anvendte henlæggelser og akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på igangværende projekter. Afskrivningsgrundlaget er kostpris reduceret med opkrævede tilslutningsbidrag, anlægsbidrag og foretagne henlæggelser. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år KV-ledning * 30 år Energimålere 10 år Hoved- og stikledninger 15 år Teknisk anlæg og maskiner år Driftsmidler 3-5 år Kurstab indexlån 20 år * For værdien 1. maj 2000 kr. 29,5 mill. er afskrivningsperioden forlænget med 10 år. Aktiver med en kostpris under kr indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjenesten eller tabet indregnes i resultatopgørelsen. Side 11

12 Varebeholdninger Varebeholdninger, der omfatter beholdning af energimålere, materialer til ledningsnet samt brændselsolie, måles til kostpris eller dagspris, hvis denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Egenkapitalen omfatter henlæggelser til nyanlæg, som foretages i henhold til bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser m.v. ifølge varmeforsyningsloven. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser er indregnet til amortiseret kostpris (kontantværdi), hvilket for nuværende gældsforpligtelser svarer til nominel værdi. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende efterfølgende år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider ved årets begyndelse og slutning Beløbet omfatter likvide beholdninger og træk på kassekredit. Side 12

13 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/ / Budget Regnskab Regnskab Note mdr. t.kr. t.kr. 1 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Resultat af ordinær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Overskudsdisponering Årets resultat Overført fra tidligere år Til disposition i alt der foreslås anvendt således: Overført til kommende års varmeregninger Side 13

14 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2007 Regnskab Regnskab Note mdr. AKTIVER t.kr. 7 Materielle anlægsaktiver Igangværende arbejder Materielle anlægsaktiver Indskudskapital i Odder Forsyningsselskab I/S Finansielle anlæsgsaktiver Anlægsaktiver i alt Beholdning af materialer og energimålere Beholdning af brændselsolie Varebeholdninger Andre tilgodehavender Tilgodehavende merværdiafgift Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER 8 Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Afdrag langfristet gæld Efterbetaling t/forbrugere, netto Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Mellemregning med Odder Forsyningsselskab I/S Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Personaleomkostninger 12 Andre forhold Side 14

15 PENGSTRØMSOPGØRELSE mdr. t.kr. Årets resultat Afskrivninger Tab/fortjeneste på anlægsaktiver Ændring i tilgodehavender Ændring i varebeholdninger Ændring i kortfristet gæld i øvrigt Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af anlægsaktiver Igangværende arbejder Salg af anlægsaktiver Investeringsbidrag og byggemodningsbidrag Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af nyt lån Indskud i Odder Forsyningsselskab I/S Afdrag på lån i øvrigt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1/ Likvider 31/ der består af: Bankgæld (kassekredit) 0 0 Likvide beholdninger Side 15

16 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 2007 Budget Regnskab Regnskab Note mdr. t.kr. t.kr. 1 Nettoomsætning Faste bidrag Administrationsbidrag Salg af varme Produktionsomkostninger Egenproduktion Køb af varme El Kemikalier og hjælpematerialer Vedligeholdelse af produktionsanlæg Forsikringer Ejendomsomkostninger Autodrift Afskrivninger Ledningstab overført til distributionsomkostninger Andel personaleomkostninger OFS Andel kørselsudgifter OFS Andel afskrivninger biler OFS Distributionsomkostninger Vedligeholdelse af hoved- og stikledninger samt brønde Vedligeholdelse af målere og husinstallationer El Forsikringer Ejendomsomkostninger Autodrift Drift og vedligeholdelse driftsmateriel Småanskaffelser Øvrige driftsudgifter Overført ledningstab Afskrivninger Tab på målere, netto Andel afskrivninger driftsmateriel OFS Andel driftsudgifter OFS Andel personaleomkostninger OFS Andel kørselsudgifter OFS Andel afskrivninger biler OFS Side 16

17 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 2007 Budget Regnskab Regnskab Note mdr. t.kr. t.kr. 4 Administrationsomkostninger Forbrugerinformation og energibesparelser Generalforsamling og mødeudgifter Ejendomsomkostninger Andel ejendomsomkostninger OFS Forsikringer EDB-omkostninger Kontingenter Kontorartikler, tryksager og småanskaffelser Revision Regnskabsmæssig assistance og rådgivning Juridisk assistance Konsulentassistance Porto og gebyr Telefon Tab på debitorer Personaleomkostninger og honorar Afskrivninger, ejendom Andel kørselsudgifter OFS Andel afskrivninger OFS Andel administrationsomkostninger OFS Andel IT-udgifter OFS Finansielle omkostninger Renter af bankgæld Renter af lån KommuneKredit Afskrivning kurstab KV-lån Øvrige Ekstraordinære poster Avance salg driftsmateriel OFS Avance salg biler OFS Avance salg inventar og EDB OFS Andel af omkostninger ved etabl. af OFS Jubilæumsudgifter Side 17

18 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 2007 Materielle anlægsaktiver Note 7 Grunde og KV-led- Energi- Hoved- og Tekn. Kurstab I alt bygninger ning målere stikledn. anlæg og indexlån maskiner Anskaffelsessum: Saldo 1/ Årets afgang Årets tilgang Modregning investeringsbidrag Modregning byggemodningsbidrag Saldo 31/ Henlæggelser: Saldo 1/ Tbf. henlægg. årets afgang Anvendte henlæggelser Saldo 31/ Afskrivninger: Saldo 1/ Tbf. afskrivninger årets afgang Årets afskrivninger Saldo 31/ Bogført værdi 31/ Kontant ejendomsværdi pr. 31/ heraf grundværdi Afskrivninger i alt kr er fordelt således: 2007 Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Finansielle omkostninger Side 18

19 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 2007 Regnskab Regnskab Note t.kr. 8 Egenkapital Investerings- og stikledningsbidrag Reservefond Reparationsfond Henlæggelse til nyanlæg m.v.: Saldo 1/ Årets henlæggelse 0 0 Anvendt i Overførsel til næste år: Saldo 1/ Overført til resultatdisponering Årets disponible resultat Egenkapital 31/ Langfristede gældsforpligtelser Bankgæld, 4,87% KommuneKredit, afdragsfrit aftalelån, var. rente KommuneKredit, afdragsfrit aftalelån, var. rente KommuneKredit, aftalelån, 3,24% Kommunekredit, aftalelån, 4,11% Overført til kortfristet gæld Af den samlede gæld forfalder kr. 16,6 mill. mellem 1-5 år 10 Mellemregning med Odder Forsyningsselskab I/S 2006 Omkostninger i Odder Forsyningsselskab I/S i perioden 1/ mdr. 31/ er i henhold til interessentskabskontrakten fordelt med 50% til hver af interessenterne og indregnet i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsarter. De samlede omkostninger udgør kr og fordeler sig således: Andre driftsudgifter Bilernes driftsudgifter Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger IT-udgifter Personaleomkostninger heraf viderefaktureret Afskrivninger Andre indtægter Ekstraordinære omkostninger Finansielle indtægter Indbetalt aconto i alt Interessenternes gæld til Odder Forsyningsselskab I/S Side 19

20 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 2007 Budget Regnskab Regnskab Note mdr. t.kr. t.kr. 11 Personaleomkostninger Honorar til bestyrelse Lønninger incl. pension og sociale ydelser Andel personaleudgifter OFS der er fordelt således: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Materielle anlægsaktiver Personalet er ansat i Odder Forsyningsselskab I/S. 12 Andre forhold Odder kommune har afgivet garanti for bankgæld med restgæld pr. 31/ på t.kr og for lån optaget i KommuneKredit mod, at yderligere pantsætning af Odder Varmeværks aktiver godkendes af Odder Byråd. Side 20

21 ODDER FORSYNINGSSELSKAB I/S SKOVDALSVEJ ODDER SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTEN FOR 1/ / ( 2. regnskabsår) Side 21

22 RESULTATOPGØRELSE FOR ODDER FORSYNINGSSELSKAB I/S FOR PERIODEN 1/ / Budget Regnskab Regnskab ( ) Note 1 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle indtægter Resultat af ordinær drift før ekstraordinære poster Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Side 22

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12

Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a. CVR-nr. 19 73 91 12 Årsrapport Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2008/09 47. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2007/08 46. REGNSKABSÅR BDO ScanRevision Sæbygårdvej 25 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 99 89 14 00, Fax: 99 89 14 01 www.bdo.dk E-mail: Saeby@bdo.dk SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 28. REGNSKABSÅR Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010 28. REGNSKABSÅR

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Bredebro Varmeværk A.m.b.a CVR nr. 22 92 72 13 Årsrapport 2012/13 Storegade 45A, 6780 Skærbæk Tlf.: (+45) 7475 1800, Fax: (+45) 7475 1348 e-mail: skaerbaek@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Tlf: 96 3473 00 aalborgæbdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Visionsvej 51 DK 9DDDAalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisionsaktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2012/13 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14

Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Vestervangsvej 6 8800 Viborg Telefon 89252525 Telefax 89252550 www.deloitte.dk Karup Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33171412 Årsrapport

Læs mere

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 RINGE FJERNVARMESELSKAB A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011

IBDO DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2010/11. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11 2011 Tlf: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktieselskab Strandvejen 25 DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20222670 DURUP FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2010/11 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/10 2013. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14

GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 GLAMSBJERG FJERNVARME A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14

OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Tlf: 75 22 47 00 varde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Kræmmergade 7 DK 68DD Varde CVR nr. 20222670 revisionsaktieselskab OUTRUP VARMEVÆRKAMBA ÅRSRAPPORTFOR 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.

Årsrapport 2013. Ringkøbing Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR-nr. 37 56 02 19 858248 / CW. Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Havnepladsen 3 Postboks 99 6950 Ringkøbing Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 858248 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28

Vrå Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 64 77 17 28 CVR-nr. 64 77 17 28 Årsrapport for 2012/13 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014

Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager. CVR-nummer: 62 74 98 14. ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 Ansager Varmeværk A.m.b.a. Østre Allé 2 6823 Ansager CVR-nummer: 62 74 98 14 ÅRSRAPPORT 1. juni 2013 til 31. maj 2014 ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes på Ansager Hotel den 27. august 2014 med følgende

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår

Lystrup Fjernvarme A.m.b.A. CVR-nr. 42 12 58 14. Årsrapport 2013/14 52. regnskabsår Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Lystrup Fjernvarme A.m.b.A.

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET

ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET ÅRSRAPPORT FOR REGNSKABSÅRET 1. JANUAR - 31. DECEMBER LEMVIG GOLFKLUB LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december for Lemvig Golfklub. Årsrapporten

Læs mere

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer...

Vallensbæk Fjernvarme NORD A.m.b.a. Årsrapport 2013/14. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... ÅRSRAPPORT 2013/14 Indholdsfortegnelse SELSKABSOPLYSNINGER Selskabsoplysninger... 1 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors erklæringer... 3 ÅRSREGNSKAB Ledelsesberetning... 5 Anvendt

Læs mere

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13

Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09 13 KVIST & JENSEN AS STATSAUTORISEREDE REVISORER Søndergade 34 8370 Hadsten Telefon 86 98 34 33 CVRnr. 76 48 73 16 www.kvistjensen.dk hadsten@kvistjensen.dk Mørke Fjernvarmeselskab A.M.B.A CVR-nr. 35 58 09

Læs mere

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR.

JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. JÆGERSPRIS KRAFTVARME A.M.B.A. ------------------------------ HÅNDVÆRKERVEJ 9 --------------- 3630 JÆGERSPRIS --------------- CVR-NR. 18155141 Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 Godkendt

Læs mere