ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. 51. regnskabsår"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT regnskabsår

2 INDHOLDSFORTEGNELSE SELSKABSOPLYSNINGER... 3 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Hoved- og nøgletal... 6 Ledelsesberetning... 7 ÅRSRAPPORT 1. JANUAR 2007 TIL 31. DECEMBER 2007 Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelsen Balancen Pengestrømsopgørelse Noter Sammendrag Odder Forsyningsselskab I/S Resultatbudget Investeringsbudget

3 SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet Bestyrelse Direktion Odder Varmeværk A.m.b.A. Skovdalsvej 8 Postboks Odder Tlf Fax Web CVR-nummer P-nr P-nr Stiftet 7. februar 1957 Hjemsted Odder Hans Carstensen, formand Finn Holm, næstformand Carsten Christensen Fritz Løgitmark Freddie V. Nielsen Arne Thomsen Susanne Mogensen Lars Overgaard Lisberg Andelshavere 2951 Advokat Revision Bank Generalforsamling Advokathuset Odder Holsteinsgade Odder christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab Rosensgade Odder Danske Bank A/S Banegårdsgade Odder Ordinær generalforsamling afholdes 28. maj 2008 kl på Restaurant Skovbakken i Odder Side 3

4 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2007 for Odder Varmeværk A.m.b.A. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningslovens regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Odder, den 7. maj 2008 Direktion Lars Overgaard Lisberg Bestyrelse Hans Carstensen Finn Holm Carsten Christensen Fritz Løgitmark Freddie V. Nielsen Arne Thomsen Susanne Mogensen Side 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i Odder Varmeværk A.m.b.A. Vi har revideret årsrapporten for Odder Varmeværk A.m.b.A. for regnskabsåret 1. januar december 2007, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og varmeforsyningslovens regnskabsbestemmelser. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningslovens regnskabsbestemmelser. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for selskabets udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvende regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkelig og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2007 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2007 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningslovens regnskabsbestemmelser. Odder, den 7. maj 2008 christensen & kjær statsautoriseret revisionsaktieselskab Martin Fisker Christensen statsaut. revisor Side 5

6 HOVED- OG NØGLETAL Regnskabets hovedtal (t.kr.): / / /04 8 mdr. Faste bidrag Salg af varme Nettoomsætning Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter Finansielle poster, netto Ekstraordinære poster Årets resultat Investeringer, netto Langfristede gældsforpligtelser Balancesum Nøgletal: / / /04 Afregningspris pr. MWh (excl. moms) 365,00 365,00 360,00 372,00 360,00 Afregningspris pr. MWh, budget (excl. moms) 365,00 380,00 372,00 372,00 385,00 Fast bidrag pr. m 2 (excl. moms) 18,00 18,00 18,00 18,00 18,00 Afregningspris ÅKV pr. MWh (excl. moms) 263,09 254,50 262,00 258,00 245,06 Tilsluttede målere, stk Afregningsareal, m Energisalg, MWh Energiforbrug, MWh Graddage, DF (normalår = 3.037) Side 6

7 Hovedaktivitet LEDELSESBERETNING Selskabets formål er under hensyn til forsyningssikkerheden at etablere og drive energiproduktionsanlæg samt at distribuere energi i Odder Kommune. Udviklingen i regnskabsåret 2007 Omlægningen af varmeværkets regnskabsår i 2006 fra maj april til kalenderåret, betyder, at regnskabsåret 2007 omfatter 12 måneder mod 8 måneder i Da varmeåret hidtil har været maj-april medfører det, at regnskabsåret 2007 også omfatter 4 måneder af varmeåret 2006/07. Bestyrelsen har ud fra de administrative erfaringer med forskudt varmeår besluttet, at varmeåret fra 1. januar 2008 skal følge regnskabsåret. Tilladelse hertil er givet af Energitilsynet. Årets drift Årets resultat viser et underskud på t.kr. 465 hvilket er mindre end forventet. Årsagen er væsentligst en lavere egenproduktion, hvilket har givet en besparelse på tkr Herudover har der været besparelser på administrationsomkostninger på ca. tkr Modsat har der været en stigning i de finansielle omkostninger på tkr. 491, hvilket væsentligst skyldes større afskrivninger på kurstab. Årets varmesalg er opgjort til MWh, hvilket er ca. 10% mindre end forventet. I regnskabsåret 2007 har der været en nettotilgang på 70 nye andelshavere, og det tilsluttede afregningsareal er steget med m 2. Der er herefter tilsluttet i alt andelshavere med et totalt afregningsareal på m 2. Investeringer Antallet af nytilslutninger i 2007 samt udskiftning af målere har medført samlede investeringer på tkr før fradrag af investerings- og byggemodningsbidrag, hvilket er ca. tkr mindre end forventet. Resultat og disponering Årets resultat tillagt overførsel fra sidste år viser en overdækning på t.kr. 363, der indregnes i de kommende års varmepriser. Resultatdisponeringen fremgår af resultatopgørelsen. Budget for varmeåret 2008 For varmeåret 2008 budgetteres med en afregningspris på kr. 350,00 pr. MWh, hvilket er et fald på kr. 15 pr. MWh i forhold til afregningsprisen for varmeåret 2007 på kr. 365,00 pr. MWh. Faldet skyldes i væsentlig grad færre finansieringsudgifter. Der er budgetteret med en henlæggelse til udvidelser i vestbyen på kr Investeringerne i 2008 er budgetteret til t.kr , der væsentligst vedrører ny pumpestation i Saloparken, nyanlæg, renovering samt opsætning af nye målere. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Side 7

8 Andre forhold i regnskabsåret 2007 Driftssamarbejde med I/S Odder Vandværk Driftssamarbejdet med I/S Odder Vandværk udvikles fortsat. De administrative systemer er i 2007 blevet forenklet, således forbrugerafregningsprogrammer og regnskabsprogrammer nu afvikles i samme system, ligesom der arbejdes på at få et fælles fjernaflæsningssystem etableret. Bestyrelserne for Odder Varmeværk og Odder Vandværk har besluttet at igangsætte en undersøgelse for hvorledes bestyrelserne kan sammenlægges. Ledningsnettet Ledningsnettet blev i 2007 i særligt udvidet i følgende områder: Hovedledning til vestbyen Jernaldervej Teglbakken Jordsteds Ager Plejecenter på Rude Havvej Der har ikke været behov for at foretage større reparationer på ledningsnettet. Målere Samtlige af varmeværkets i alt ca målere er nu forsynet med radiomodem, således de kan fjernaflæses fra gaden vha. Forsyningsselskabets håndholdt dataopsamler. Undersøgelser vedr. etablering af et radionetværk pågår, således at aflæsningsdata kan tilgå Varmeværket direkte, hvilket vil forbedre den økonomiske og tekniske styring af anlægget, ligesom det vil være muligt at tilbyde forbrugerne forskellige services. CO 2 -kvoter Den udledte mængde CO 2 for 2007 er blevet opgjort til 157 tons, hvilket svarer til 157 kvoter. Auditering og verifikationen blev foretaget af Lloyd s Register Quality Assurance. Resultatet af auditeringen var type A, godkendt uden anmærkninger og verifikationen gav anledning til en såkaldt positiv erklæring. Kvoterne for 2007 er som krævet af lovgivningen returneret til kvoteregisteret. Den tildelte kvotemængde har været tilstrækkelig til at dække udledningerne. Energispareindsats Odder Varmeværk er lige som andre værker med en varmeproduktion over 100 TJ, pålagt at spare 1% af energimængden an net, svarende til GJ pr. år (858 MWh pr. år) i perioden I samarbejde med de øvrige varmeværker i Varmeplan Århus har Odder Varmeværk købt 80 % af sparekravet eksternt. De sidste 20 % skal vi selv tilvejebringe. De besparelser, vi foreløbig selv har tilvejebragt, overstiger dette krav, men omvendt må vi forvente, at sparekravet vil blive øget i forbindelse med en revision af pålægget til fjernvarmebranchen. Hjemmesiden og service via Internettet På Odder Forsyningsselskabs nye hjemmeside under Fjernvarme findes oplysninger om selskabet, regnskaber, priser, bestemmelser, spareråd og kundeservice mv. Endvidere kan man benytte varmeværkets system til webaflæsning via link på hjemmesiden. Side 8

9 Aktiviteter igangsat efter regnskabsårets afslutning Ledningsnettet I forbindelse med kloakrenovering af Snærildvej renoveres fjernvarmeledningen på samme strækning. Produktionsfællesskabet Odder Varmeværk er indtrådt i produktionsfællesskabet under Varmeplan Århus sammen med 11 af de 12 tilsluttede værker. Dette betyder en reduktion på varmeindkøbsprisen og større budgetsikkerhed mht. udgift til oliefyring. Varmeplan II Det nuværende varmeplanssamarbejde løber til og med På grund af lange opsigelsesvarsler og omfattende planlægningsarbejde pågår der allerede nu forhandlinger vedrørende fornyelse af varmeplanssamarbejdet, som foreløbig kaldes Varmeplan II. Såfremt der kan opnås et tilfredsstillende resultat i forhandlingerne er det bestyrelsens indstilling, at varmeplanssamarbejdet fortsætter. Bestyrelsen har bedt Odder Kommune udtræde af varmeplanssamarbejdet, således at Odder Varmeværk kan indgå direkte kontrakt med Varmeplan Århus. Side 9

10 Generelt ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Årsrapporten for regnskabsåret 2007 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med de tilretninger, der følger af selskabets specielle virksomhedsform og formål. Selskabet har herudover valgt at følge nedenstående bestemmelser for klasse C-virksomheder: Hoved- og nøgletalsoversigt for de seneste 5 regnskabsår. Udarbejdelse af pengestrømsopgørelse. Udover årsregnskabslovens bestemmelser er selskabet omfattet af varmeforsyningslovens regnskabs- og afskrivningsbestemmelser. Afvigelserne til årsregnskabsloven er i al væsentlighed af opstillingsmæssig karakter og er gennemført ud fra det regnskabsmæssige formål at belyse, at de opkrævede forbrugerbidrag dækker samtlige selskabets omkostninger under iagttagelse af varmeforsyningslovens pris- og afskrivningsbestemmelser. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når de er sandsynlige og kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Resultatopgørelsen Nettoomsætning Nettoomsætningen indregnes ud fra et beregnet eller aflæst forbrug hos andelshaverne i regnskabsperioden med fradrag af merværdiafgift. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter de omkostninger, der er medgået til at opnå årets omsætning, herunder energiudgifter, reparation og vedligeholdelse, ejendoms- og personaleomkostninger, autodrift, afskrivninger på produktionsanlæg m.v. samt drift og administration af centraler. Varmetabet i distributionsnettet (ledningstabet) overføres til distributionsomkostninger. Distributionsomkostninger I distributionsomkostninger indregnes ledningstabet, omkostninger til vedligeholdelse af hoved- og stikledninger, brønde, målerudgifter, gager, autodrift og afskrivninger mv. Side 10

11 Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger indregnes omkostninger til administrative funktioner, herunder vederlag til bestyrelse, ledelse og det administrative personale, kontorlokaler, kontoromkostninger, eksterne rådgivere samt afskrivninger på aktiver, der anvendes i administrationen. Andre driftsindtægter Andre driftsindtægter indeholder regnskabsposter af sekundær karakter i forhold til selskabets hovedaktiviteter, såsom udlejningsindtægter og gebyrer. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret, og indeholder renteindtægter og -omkostninger samt årets afskrivninger på det aktiverede kurstab på indekslån. Ekstraordinære poster Ekstraordinære poster indeholder indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder eller transaktioner, der afviger fra den ordinære drift, og som ikke forventes at være af tilbagevendende karakter. Henlæggelser Henlæggelser, der foretages i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser, indgår i resultatdisponeringen. Henlagte beløb anvendes til modregning i anlægssummen i det år, anlægget tages i brug. Balancen Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger, KV-ledning, energimålere, hoved- og stikledninger, teknisk anlæg og maskiner, driftsmidler (driftsmateriel, biler og inventar) samt kurstab indexlån måles til kostpris med fradrag af indbetalte tilslutningsbidrag og anlægsbidrag samt anvendte henlæggelser og akkumulerede afskrivninger. Der afskrives ikke på igangværende projekter. Afskrivningsgrundlaget er kostpris reduceret med opkrævede tilslutningsbidrag, anlægsbidrag og foretagne henlæggelser. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider: Bygninger år KV-ledning * 30 år Energimålere 10 år Hoved- og stikledninger 15 år Teknisk anlæg og maskiner år Driftsmidler 3-5 år Kurstab indexlån 20 år * For værdien 1. maj 2000 kr. 29,5 mill. er afskrivningsperioden forlænget med 10 år. Aktiver med en kostpris under kr indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjenesten eller tabet indregnes i resultatopgørelsen. Side 11

12 Varebeholdninger Varebeholdninger, der omfatter beholdning af energimålere, materialer til ledningsnet samt brændselsolie, måles til kostpris eller dagspris, hvis denne er lavere. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af hensættelser til dækning af mulige tab. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte udgifter vedrørende efterfølgende regnskabsår. Egenkapital Egenkapitalen omfatter henlæggelser til nyanlæg, som foretages i henhold til bekendtgørelse om driftsmæssige afskrivninger og henlæggelser m.v. ifølge varmeforsyningsloven. Gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser er indregnet til amortiseret kostpris (kontantværdi), hvilket for nuværende gældsforpligtelser svarer til nominel værdi. Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under passiver omfatter modtagne betalinger vedrørende efterfølgende år. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på driftsaktivitet, investeringsaktivitet og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrøm fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrøm fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver. Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider ved årets begyndelse og slutning Beløbet omfatter likvide beholdninger og træk på kassekredit. Side 12

13 RESULTATOPGØRELSE FOR TIDEN 1/ / Budget Regnskab Regnskab Note mdr. t.kr. t.kr. 1 Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Resultat af ordinær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før ekstraordinære poster Ekstraordinære poster Årets resultat Overskudsdisponering Årets resultat Overført fra tidligere år Til disposition i alt der foreslås anvendt således: Overført til kommende års varmeregninger Side 13

14 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2007 Regnskab Regnskab Note mdr. AKTIVER t.kr. 7 Materielle anlægsaktiver Igangværende arbejder Materielle anlægsaktiver Indskudskapital i Odder Forsyningsselskab I/S Finansielle anlæsgsaktiver Anlægsaktiver i alt Beholdning af materialer og energimålere Beholdning af brændselsolie Varebeholdninger Andre tilgodehavender Tilgodehavende merværdiafgift Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT PASSIVER 8 Egenkapital Langfristede gældsforpligtelser Afdrag langfristet gæld Efterbetaling t/forbrugere, netto Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Mellemregning med Odder Forsyningsselskab I/S Periodeafgrænsningsposter Kortfristede gældsforpligtelser Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Personaleomkostninger 12 Andre forhold Side 14

15 PENGSTRØMSOPGØRELSE mdr. t.kr. Årets resultat Afskrivninger Tab/fortjeneste på anlægsaktiver Ændring i tilgodehavender Ændring i varebeholdninger Ændring i kortfristet gæld i øvrigt Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af anlægsaktiver Igangværende arbejder Salg af anlægsaktiver Investeringsbidrag og byggemodningsbidrag Pengestrømme fra investeringsaktivitet Optagelse af nyt lån Indskud i Odder Forsyningsselskab I/S Afdrag på lån i øvrigt Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider 1/ Likvider 31/ der består af: Bankgæld (kassekredit) 0 0 Likvide beholdninger Side 15

16 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 2007 Budget Regnskab Regnskab Note mdr. t.kr. t.kr. 1 Nettoomsætning Faste bidrag Administrationsbidrag Salg af varme Produktionsomkostninger Egenproduktion Køb af varme El Kemikalier og hjælpematerialer Vedligeholdelse af produktionsanlæg Forsikringer Ejendomsomkostninger Autodrift Afskrivninger Ledningstab overført til distributionsomkostninger Andel personaleomkostninger OFS Andel kørselsudgifter OFS Andel afskrivninger biler OFS Distributionsomkostninger Vedligeholdelse af hoved- og stikledninger samt brønde Vedligeholdelse af målere og husinstallationer El Forsikringer Ejendomsomkostninger Autodrift Drift og vedligeholdelse driftsmateriel Småanskaffelser Øvrige driftsudgifter Overført ledningstab Afskrivninger Tab på målere, netto Andel afskrivninger driftsmateriel OFS Andel driftsudgifter OFS Andel personaleomkostninger OFS Andel kørselsudgifter OFS Andel afskrivninger biler OFS Side 16

17 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 2007 Budget Regnskab Regnskab Note mdr. t.kr. t.kr. 4 Administrationsomkostninger Forbrugerinformation og energibesparelser Generalforsamling og mødeudgifter Ejendomsomkostninger Andel ejendomsomkostninger OFS Forsikringer EDB-omkostninger Kontingenter Kontorartikler, tryksager og småanskaffelser Revision Regnskabsmæssig assistance og rådgivning Juridisk assistance Konsulentassistance Porto og gebyr Telefon Tab på debitorer Personaleomkostninger og honorar Afskrivninger, ejendom Andel kørselsudgifter OFS Andel afskrivninger OFS Andel administrationsomkostninger OFS Andel IT-udgifter OFS Finansielle omkostninger Renter af bankgæld Renter af lån KommuneKredit Afskrivning kurstab KV-lån Øvrige Ekstraordinære poster Avance salg driftsmateriel OFS Avance salg biler OFS Avance salg inventar og EDB OFS Andel af omkostninger ved etabl. af OFS Jubilæumsudgifter Side 17

18 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 2007 Materielle anlægsaktiver Note 7 Grunde og KV-led- Energi- Hoved- og Tekn. Kurstab I alt bygninger ning målere stikledn. anlæg og indexlån maskiner Anskaffelsessum: Saldo 1/ Årets afgang Årets tilgang Modregning investeringsbidrag Modregning byggemodningsbidrag Saldo 31/ Henlæggelser: Saldo 1/ Tbf. henlægg. årets afgang Anvendte henlæggelser Saldo 31/ Afskrivninger: Saldo 1/ Tbf. afskrivninger årets afgang Årets afskrivninger Saldo 31/ Bogført værdi 31/ Kontant ejendomsværdi pr. 31/ heraf grundværdi Afskrivninger i alt kr er fordelt således: 2007 Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Finansielle omkostninger Side 18

19 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 2007 Regnskab Regnskab Note t.kr. 8 Egenkapital Investerings- og stikledningsbidrag Reservefond Reparationsfond Henlæggelse til nyanlæg m.v.: Saldo 1/ Årets henlæggelse 0 0 Anvendt i Overførsel til næste år: Saldo 1/ Overført til resultatdisponering Årets disponible resultat Egenkapital 31/ Langfristede gældsforpligtelser Bankgæld, 4,87% KommuneKredit, afdragsfrit aftalelån, var. rente KommuneKredit, afdragsfrit aftalelån, var. rente KommuneKredit, aftalelån, 3,24% Kommunekredit, aftalelån, 4,11% Overført til kortfristet gæld Af den samlede gæld forfalder kr. 16,6 mill. mellem 1-5 år 10 Mellemregning med Odder Forsyningsselskab I/S 2006 Omkostninger i Odder Forsyningsselskab I/S i perioden 1/ mdr. 31/ er i henhold til interessentskabskontrakten fordelt med 50% til hver af interessenterne og indregnet i resultatopgørelsen under de enkelte omkostningsarter. De samlede omkostninger udgør kr og fordeler sig således: Andre driftsudgifter Bilernes driftsudgifter Lokaleomkostninger Administrationsomkostninger IT-udgifter Personaleomkostninger heraf viderefaktureret Afskrivninger Andre indtægter Ekstraordinære omkostninger Finansielle indtægter Indbetalt aconto i alt Interessenternes gæld til Odder Forsyningsselskab I/S Side 19

20 NOTER TIL ÅRSRAPPORTEN 2007 Budget Regnskab Regnskab Note mdr. t.kr. t.kr. 11 Personaleomkostninger Honorar til bestyrelse Lønninger incl. pension og sociale ydelser Andel personaleudgifter OFS der er fordelt således: Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Materielle anlægsaktiver Personalet er ansat i Odder Forsyningsselskab I/S. 12 Andre forhold Odder kommune har afgivet garanti for bankgæld med restgæld pr. 31/ på t.kr og for lån optaget i KommuneKredit mod, at yderligere pantsætning af Odder Varmeværks aktiver godkendes af Odder Byråd. Side 20

21 ODDER FORSYNINGSSELSKAB I/S SKOVDALSVEJ ODDER SAMMENDRAG AF ÅRSRAPPORTEN FOR 1/ / ( 2. regnskabsår) Side 21

22 RESULTATOPGØRELSE FOR ODDER FORSYNINGSSELSKAB I/S FOR PERIODEN 1/ / Budget Regnskab Regnskab ( ) Note 1 Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Afskrivninger Resultat af ordinær drift Finansielle indtægter Resultat af ordinær drift før ekstraordinære poster Ekstraordinære omkostninger Årets resultat Side 22

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER

GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER GYLLING VANDVÆRK A.M.B.A. GYLLING 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på ordinær generalforsamling den 25/3 2015 Dirigent CVR. NR. 33 44 01 03 1 INDHOLDSFORTEGNELSE side Selskabsoplysninger 2 Bestyrelsens

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 58. regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 58. regnskabsår ÅRSRAPPORT 2014 58. regnskabsår Denne side er blank Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SELSKABSOPLYSNINGER... 4 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer... 6 HOVED- OG NØGLETAL...

Læs mere

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT

VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 VARMECENTRALEN ØRNESÆDET ÅRSRAPPORT 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00

Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Øster Toreby Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 17 68 98 00 Årsrapport 2010/11 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2014-31. maj 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2010-31. maj 2011 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2012-31. maj 2013 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. maj 2014-30. april 2015. CVR-nr.

Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle. Årsrapport for. 1. maj 2014-30. april 2015. CVR-nr. Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Mølholm Varmeværk A.m.b.a. Mølholm Landevej 14, 7100 Vejle Årsrapport for 1. maj 2014-30.

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2015-31. maj 2016 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2006/07 Årsrapport 2006/07 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 1. juli 2006-30. juni 2007 5 Balance pr. 30. juni 2007 6

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg

PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg PADBORG FJERNVARME A.M.B.A. Haraldsdalvej 11 B, Padborg Årsrapport for tiden 1. juni 2009-31. maj 2010 1. INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Side Ledelsesberetning

Læs mere

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014

Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth. Årsrapport 2014 Abjerg Vandværk A.m.b.a. v/kasserer Søren Hjorth Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Hf 2015 DIrIg Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A.

HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. HADSTEN VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger... 2 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Ledelsesberetning... 5 Anvendt regnskabspraksis...

Læs mere

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4.

Andelsboligforeningen Digesvalen. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup. Årsrapport for 2008/2009. (4. Digesvalevej 2-6, 10-12, 16-22, 26-28, 34 Studstrup, 8541 Skødstrup Årsrapport for 2008/2009 (4. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2009 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget

I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr ) Krogager Hedehusene. Årsrapport for året samt. Resultatbudget I/S Ny Fløng Vandværk (CVR nr. 21 82 91 37) Krogager 1 2640 Hedehusene Årsrapport for året 2013 samt Resultatbudget 2014-2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, den / 2014 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ ODDER ÅRSRAPPORT FOR 1/ / (133. regnskabsår)

ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ ODDER ÅRSRAPPORT FOR 1/ / (133. regnskabsår) ODDER VANDVÆRK A.m.b.a. SKOVDALSVEJ 8 8300 ODDER ÅRSRAPPORT FOR 1/1 2011 31/12 2011 (133. regnskabsår) INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS

JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS JYDSK RAMME- OG LISTEFABRIK ApS Absalonsgade 31 8000 Aarhus C Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Henrik Aaen

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99

Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 0 0 Christiansfeld Net CVR-nr. 29 08 24 99 Årsrapport 2014/2015 Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 26/11 2015 dirigent Indhold Påtegning og erklæringer Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a.

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for 2008 for Bjerge Strands Vandværk a.m.b.a. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB

LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB LN ADVOKATER ADVOKATANPARTSSELSKAB Erhvervsparken 1 9700 Brønderslev Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/05/2016

Læs mere

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT

ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT ANDELSSELSKABET KLITMØLLER VANDVÆRK ÅRSRAPPORT 2012 CVR-NR. 25 06 49 17 Indhold Påtegning og erklæring Bestyrelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 4 Side Årsregnskab

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014

K/S Søprotho. Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus. Årsrapport for. 1. januar december 2014 K/S Søprotho Marselisborg Havnevej 22, 8000 Aarhus Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 29 78 74 25 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8.

Læs mere

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår)

HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) HUNDSLUND-OLDRUP KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. ÅRSRAPPORT FOR 2014/15 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. september 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015

Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej 400 Randers NV CVR-nr Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89414141 Telefax 89414243 www.deloitte.dk Foreningen Ådalen Retræte Gl. Viborgvej

Læs mere

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT

HELSINGE VANDVÆRK S.M.B.A. ÅRSRAPPORT BDO ScanRevision Kristineberg 3 Statsautoriseret revisionsaktieselskab DK-2100 København Ø CVR-nr. 20 22 26 70 Tlf: 39 15 52 00, Fax: 39 15 52 01 www.bdo.dk E-mail: Koebenhavn@bdo.dk HELSINGE VANDVÆRK

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr

Thorsø Vandværk I/S CVR-nr Thorsø Vandværk I/S Administration: EnergiMidt A/S Thorsølundvej 46 Tietgensvej 2-4 8881 Thorsø 8600 Silkeborg Telefon 87 22 89 38 Thorsø Vandværk I/S CVR-nr. 23 41 88 19 Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 Godkendt på vandværkets ordinær

Læs mere

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER

REVISIONSFIRMAET JAN SCHREINER Registreret Revisbnsanpartsselskab FÅBORGVEJ 130 5762 VESTER SKERNINGE TELEFON 62 24 30 15 TELEFAX 62 24 25 00 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2010. Dirigent

Læs mere

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31.

Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg. Årsrapport 1. januar 2013 til 31. Andelsselskabet Eskebjerg - Enghave Vandværk (CVR nr. 32 63 33 58) Arnakkevej 30 A 4593 Eskebjerg Årsrapport 1. januar 2013 til 31. december 2013 Resultatbudget 2014 og 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Årsberetning...

Læs mere

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr

Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr Lead Advokatpartnerselskab CVR-nr. 32 32 14 88 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014. Alexandra Huber Dirigent

Læs mere

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør

Guldklumpen Holding ApS Fælledvej Dragør ES ÅRSRAPPORT 2012 Guldklumpen Holding ApS Fælledvej 200 2791 Dragør CVR nr. 32148050 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13

Kene El-Teknik ApS. CVR-nr Årsrapport 2012/13 CVR-nr. 34 88 08 67 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/01 2014 Søren Pristed Dirigent Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 2

Læs mere

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16

Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr Maribovej Nakskov. Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk Halsted Fjernvarmeværk A.m.b.a. CVR-nr. 33570856 Maribovej

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum

Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum ÅRSRAPPORT 2013/2014 Shahin Holding ApS Toftekrogen 24 Smørumnedre 2765 Smørum CVR nr. 32286135 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 56. regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 56. regnskabsår ÅRSRAPPORT 2012 56. regnskabsår Denne side er blank Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SELSKABSOPLYSNINGER... 4 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer... 6 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Thorsminde Varmeværk A.M.B.A. Indholdsfortegnelse. Ledelses påtegning 3 Erklæring afgivet af virksomhedens uafhængige revisor 4

Thorsminde Varmeværk A.M.B.A. Indholdsfortegnelse. Ledelses påtegning 3 Erklæring afgivet af virksomhedens uafhængige revisor 4 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Side Ledelses påtegning 3 Erklæring afgivet af virksomhedens uafhængige revisor 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Årsregnskab 1. juli 2015-30. juni 2016

Læs mere

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR

EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 86. REGNSKABSÅR Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1 www.bdo.dk DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 EJBY VANDVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2014 86. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K

Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K Kønig & Partnere Advokatfirma I/S Amaliegade 22, 1., 1256 København K CVR-nr. 26 43 86 32 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016.

Læs mere

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA

ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA ANDELSSELSKABET BJØRNØ-FÆRGEN AMBA Bjørnø 17 5600 Faaborg Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/03/2016 Jess Myrthu

Læs mere

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune

Foreningen Projekt Øst. CVR. nr. 17 70 94 37. Odense Kommune CVR. nr. 17 70 94 37 Odense Kommune Årsrapport 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3-4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse 2009... 6 Balance

Læs mere

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31.

GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle. 4000 Roskilde. Årsrapport 1. januar 2014 til 31. www.primarevision.dk GUNDSØMAGLE VANDVÆRK a.m.b.a. (CVR nr. 33 83 70 89) Ladegårdsvej 11 Gundsømagle 4000 Roskilde Årsrapport 1. januar 2014 til 31. december 2014 Resultatbudget 2015 og 2016 Godkendt på

Læs mere

ÅRSRAPPORT. 57. regnskabsår

ÅRSRAPPORT. 57. regnskabsår ÅRSRAPPORT 2013 57. regnskabsår Denne side er blank Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SELSKABSOPLYSNINGER... 4 PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer... 6 HOVED- OG NØGLETAL...

Læs mere

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011

Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 Nordborg Golfbane Årsrapport for 2011 CVR-nr. 16 50 7199 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2012 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Gandrup - Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. CVR-nr. 34 82 36 18. Årsrapport 2009/10

Gandrup - Vester Hassing Varmeforsyning A.m.b.a. CVR-nr. 34 82 36 18. Årsrapport 2009/10 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98796000 Telefax 98796001 www.deloitte.dk Gandrup - Vester Hassing Varmeforsyning

Læs mere

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a.

Vester Hassing Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere Aalborg Voergaardvej

Læs mere

Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Tim Kraftvarmeværk A.m.b.A. Høbrovej 9F, 6980 Tim CVR-nr. 14 52 86 01 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 3 Selskabsoplysninger 3 Hoved- og nøgletal 4 Beretning 4 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre

I. O. Holding ApS Landlystvej Hvidovre ES ÅRSRAPPORT 2012 I. O. Holding ApS Landlystvej 64 2650 Hvidovre CVR nr. 33163843 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr

Aalborg Advokatkurser ApS CVR-nr CVR-nr. 24 23 41 42 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 15.03.13 Lars Munch Andersen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår)

ÅRSRAPPORT 2015/16. Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele. CVR nr (54. regnskabsår) ÅRSRAPPORT 2015/16 Ørum Varmeværk A.m.b.a. Bøgevej 5-7, Ørum 8830 Tjele CVR nr. 12868014 (54. regnskabsår) Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den Dirigent Ordinær generalforsamling

Læs mere

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013

Hou Vandforsyning A.m.b.a Stadionvænget 34, Hou. 8300 Odder. Årsrapport for 2013 Stadionvænget 34, 8300 Odder Årsrapport for 2013 034164160 012343564730891 49495034101012343564931414905416491510 11756 1179 2060 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på andelsselskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand

PROFIL REVISION A-S Korskildeeng Greve Strand ES ÅRSRAPPORT 2011/2012 PROFIL REVISION A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Strand CVR nr. 59051318 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

ÅRSRAPPORT 2011/12. Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg ÅRSRAPPORT 2011/12 Øjenlægerne Nørregade ApS Nørregade 22, 2. 6700 Esbjerg CVR nr. 31501385 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING

INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER. LEDELSESpATEGNING. DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING INDHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER LEDELSESpATEGNING DEN UAFHÆNGIGE REVISORS pategning pa ARSREGNSKABET BILAGSKONTROLLANTERS ERKLÆRING ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1/1-31/122014

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31.

Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Østergade 130, 6900 Skjern. Årsrapport for. 26. februar - 31. Østergade 130 DK-6900 Skjern Tlf. 88 81 11 88 Fax www.martinsen.dk CVR-nr. 36 56 05 09 Martinsen Ringkøbing-Skjern Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Østergade 130, 6900 Skjern Årsrapport for 26.

Læs mere

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden.

RSMplus. A.m.b.A. i likvidation. FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION. CVR nr. 59340417. Afsluttende likvidationsregnskab for perioden. RSMplus FØVLlNG BRUGSFORENING I LIKVIDATION A.m.b.A. i likvidation CVR nr. 59340417 Arsrapport 2011 Afsluttende likvidationsregnskab for perioden 01.01.2011 til 18.12.2011 2 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for CVR-nr Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2013 CVR-nr. 32 20 52 24 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Årsregnskab: Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2015 29. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17.

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12

Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. Årsrapport 2011/12 Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2011/12 R, s Jens Baggesens Vej 90 N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk, www.rsmplus.dk

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013

Bramming Antenneforening Vest CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79128444 Telefax 79128455 www.deloitte.dk Bramming Antenneforening Vest CVR-nr. 18871289

Læs mere

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014

Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19. Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening CVR-nr. 15 11 69 19 Årsrapport 2014 Solrød Strands Grundejerforening Indholdsfortegnelse side Ledelsespåtegning 1 Revisorpåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Hovedgård Fjernvarmeværk A.m.b.A. CVR nr. 22 72 41 18 Årsrapport 2013/14 Jens Baggesens Vej 90N, 8200 Århus N Tlf.: (+45) 8612 7888, Fax: (+45) 8612 7885 e-mail: aarhus@rsmplus.dk,

Læs mere

Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.A CVR-nr. 22 83 16 15

Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.A CVR-nr. 22 83 16 15 Løgten-Skødstrup Fjernvarmeværk A.m.b.A CVR-nr. 22 83 16 15 Årsrapport 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 13 12 Årsrapport 2013/14 (4. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/2 2015 Dirigent Munkehatten

Læs mere